Page 1


Neculai Am\linei

Jack Halpern

DIC}IONAR JAPONEZ-ROMÂN DE GAKUSHÜ KANJI – 1.006 caractere fundamentale –

日本語ルーマニア語学習字典

POLIROM 2008


Neculai Am\linei (n. 1951), inginer, traduc\tor, redactor, editor executiv [i director de publica]ie, preocupat de inginerie lingvistic\ [i cultur\ japonez\. Este editor executiv al lucr\rii Kanji `n 60 de texte, publicat\ de Editura Business Print cu asisten]\ financiar\ oferit\ de Japan Foundation, Urawa, Japonia. La Editura Polirom semneaz\ cursul practic Limba japonez\. Simplu [i eficient, traducerea [i comentariile la Cartea celor cinci cercuri – Gorin no Sho de Miyamoto Musashi [i Cursul practic de Karate Dö. Pre[edinte al asocia]iei Centrul de Studii Japoneze Shögun din Ia[i. http://www.shogun.ro

Jack Halpern, pre[edinte al CJK Dictionary Institute, redactor-[ef la Kanji Dictionary Publishing Society; redactor al New Japanese-English Character Dictionary, Kenkyusha, NTC, 1990 [i Kanji Learner’s Dictionary, Kodansha International, 1999. Este autorul unei importante baze de date pentru Kanji, fiind interesat `n egal\ m\sur\ de studiul limbilor de origine latin\. Referen]i [tiin]ifici:

James Breen, profesor doctor la Monash University, Australia, visiting professor la Research Institute for the Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA) – Tokyo University of Foreign Studies (Japonia), membru al Japanese Studies Centre (Australia) [i autor al bazelor de date pentru dic]ionarele electronice KANJIDICT [i EDICT. Dr. Ken Lunde, Senior Computer Scientist, CJKV Type Development, Adobe Systems Incorporated, este o autoritate mondial\ `n procesarea informa]iilor despre caracterele chineze[ti, japoneze, coreene [i vietnameze (CJKV). ~n anul 1999, Editura O’Reilly a publicat cartea sa de referin]\ CJKV Information Processing.


To All Learners of Japanese 全ての日本語学習者へ Tuturor celor care studiaz\ limba japonez\

~mi arunc eul spre centrul galaxiei. Nu mai simt nimic. ~n memoria Irinei Bucure[ti, 2007


Cuprins

Introducere ...................................................................... 9a Kanji – caracterele chineze[ti folosite `n Japonia ....13a Caracteristicile principale ale dic]ionarului .............19a Ghid de utilizare.......................................................25a Abrevieri [i simboluri ..............................................47a Dic]ionar japonez-român de Gagushü Kanji................................................................ 1 Gradul 1....................................................................... 5 Gradul 2....................................................................115 Gradul 3....................................................................299 Gradul 4....................................................................513 Gradul 5....................................................................697 Gradul 6....................................................................857

Bibliografie selectiv\ ........................................................985


Index On-Kun Index .......................................................... 987 KALD Index ............................................................1007 Jรถyรถ Kanji [i JIS Radical Index ...............................1015

Appendix Sistemul de scriere `n limba japonez\......................1023 Metoda SKIP pentru indexarea Kanji ......................1037


INTRODUCERE


Dic]ionarul japonez-român de Gakushü Kanji r\spunde nevoilor imediate ale persoanelor interesate de studiul limbii japoneze. Este un dic]ionar compact, u[or de transportat, dar suficient de detali-at pentru a satisface necesit\]ile practice ale celor implica]i `n acest studiu. Scopul principal al dic]ionarului este de a oferi o imagine complet\ asupra modului `n care kanji s`nt folosite `n limba japonez\ contemporan\. Astfel, cititorul interesat va g\si informa]ii privind modalitatea de citire, semnifica]iile [i compu[ii celor 1.006 kanji fundamentale studiate `n [coala elementar\ japonez\. Dic]ionarul nu func]ioneaz\ doar ca un instrument eficient de lucru pentru studiul limbii japoneze. El este conceput `n primul r`nd pentru a l\muri semnifica]ia de baz\, fundamental\ a caracterelor descrise `n paginile lui. Fiecare caracter este prezentat astfel cu sensul s\u de baz\, dar [i cu nuan]ele, subtilit\]ile [i semnifica]iile particulare. ~n acest mod de a concepe dic]ionarul, fiecare sens al unui caracter, adesea subtil diferen]iat, dar dramatic eviden]iat ca importan]\ semantic\, serve[te ca un bloc unic `n producerea caracterelor compuse. ~ntruc`t fiecare kanji folosit `n japoneza scris\ poate avea mai multe semnifica]ii distincte, dar [i o varietate de nuan]e, autorii `[i propun o explorare profund\ a interdependen]ei acestor semnifica]ii. Astfel, se realizeaz\ o imagine integrat\ [i unitar\ asupra sensului fiec\rui caracter prezentat. O alt\ tr\s\tur\ aparte a dic]ionarului Dic]ionarului japonez-român de Gakushü Kanji o constituie metoda SKIP de indexare pentru kanji (System of Kanji Indexing with Patterns). Aceast\ metod\ a fost creat\ [i brevetat\ de c\tre Jack Halpern, fiind implementat\ `n dic]ionarele sale de kanji1. Pentru a localiza caracterele chineze[ti dintr-un dic]ionar de kanji se folose[te indexarea `n func]ie de modul de citire, radicali, num\rul de tr\s\turi etc.

1. Jack Halpern, The Kodansha Kanji Learner’s Dictionary, Kodansha International, Tokyo, 2003, p. 873.


12a

Introducere

~n aceast\ lucrare indexarea a fost f\cut\ dup\ modul de citire a fiec\rui kanji prezentat (On, respectiv kun), a radicalului corespunz\tor [i a codului SKIP. System of Kanji Indexing with Patterns permite celui care folose[te acest dic]ionar s\ localizeze caracterele kanji la fel de repede [i de precis ca `n dic]ionarele alfabetice. Deoarece metoda poate fi foarte u[or `nv\]at\, Dic]ionarul japonez-rom창n de Gakush체 Kanji devine un instrument de lucru extrem de eficient. Metoda SKIP este prezentat\ pe larg `n Appendix-ul B. Dic]ionarul se adreseaz\ at`t celor care `ncep studiul limbii japoneze, c`t [i studen]ilor avansa]i. Complexitatea tehnic\, informa]ional\ [i logistic\, acurate]ea lingvistic\, dar [i efortul deosebit depus pe termen lung pentru realizarea sa confer\ lucr\rii o calitate de referin]\ `n studiul limbii japoneze. Prin fonturile specializate [i design-ul conceptual, care `mbin\ armonios analiza [i sinteza semnifica]iei semantice, dic]ionarul Dic]ionarul japonez-rom창n de Gakush체 Kanji este un instrument util [i accesibil.


Abrevieri [i simboluri 1. Lista abrevierilor anat. = anatomie biol. = biologie bot. = botanic\ chim. = chimie col. = colocvial electr. = electricitate geol. = geologie gram. = gramatic\ mat. = matematic\ fiz.= fizic\ vi. = verb intranzitiv vt. = verb tranzitiv

2. Simboluri folosite `n unitatea central\ de informa]ii sensul (sensurile) de baz\ ( ) includ okurigana pentru citirile kun

X

1 2

,

* S T

citiri kun care au aceea[i form\ citire kun folosit\ ca element de cuv`nt citire special\ care poate fi izolat\ citire neoficial\ citire neoficial\, folosit\ rar pentru nume

3. Simboluri folosite `n baza de date K: codul Kuten U+ valoarea Unicode

(+)

informa]ii despre num\rul tr\s\turilor

4. Alte simboluri include subintr\rile cuvintelor-titlu (cuvintele- titlu kun [i independente) 1, 2 ... numere atribuite semnifica]iilor (sensurilor caracterului) a, b litere atribuite subsensurilor S citire special\ neoficial\, pentru sec]iunea de citiri speciale ⇒ introduce referin]e `ncruci[ate = preced\ forme sau citiri alternative () 1. termina]ii okurigana 2. glose 3. omisiuni op]ionale 4. forme (citiri) alternative 5. diferite specifica]ii / 1. c`teodat\ indic\ alternative 2. separ\ sensurile — preced\ glosele suplimentare cuv`nt-titlu kun folosit ca element de cuv`nt : coordoneaz\ dou\ p\r]i ale unui echivalent `n limba rom^n\

[]


DIC}IONAR JAPONEZ-ROMÂN DE GAKUSHÜ KANJI


Lista Gakushü Kanji

Gradul 1 – 80 kanji 一右雨円王音下火花貝学気休玉金九空月犬見五口校左三山四 子糸字耳七車手十出女小上森人水正生青石赤先千川早草足村 大男竹中虫町天田土二日入年白八百文本名木目夕立力林六

Gradul 2 – 160 kanji 引羽雲園遠黄何夏家科歌画会回海絵外角楽活間丸岩顔帰汽記 弓牛魚京強教近兄形計元原言古戸午後語交光公工広考行高合 国黒今才細作算姉市思止紙寺時自室社弱首秋週春書少場色食 心新親図数星晴声西切雪線船前組走多太体台谷知地池茶昼朝 長鳥直通弟店点電冬刀東当答頭同道読内南肉馬買売麦半番父 風分聞米歩母方北妹毎万明鳴毛門夜野矢友曜用来理里話

Gradul 3 – 200 kanji 悪安暗委意医育員飲院運泳駅央横屋温化荷界開階寒感漢館岸 期起客宮急球究級去橋業局曲銀区苦具君係軽決血研県庫湖向 幸港号根祭坂皿仕使始指死詩歯事持次式実写者主取守酒受州 拾終習集住重宿所暑助勝商昭消章乗植深申真神身進世整昔全 想相送息速族他打対待代第題炭短談着柱注丁帳調追定庭笛鉄 転登都度島投湯等豆動童農波配倍箱畑発反板悲皮美鼻筆氷表 病秒品負部服福物平返勉放味命面問役薬油有由遊予様洋羊葉 陽落流旅両緑礼列練路和


4

Gakushü Kanji

Gradul 4 – 200 kanji 愛案以位囲胃衣印栄英塩億加果課貨芽改械害街各覚完官管観 関願喜器希旗機季紀議救求泣給挙漁競共協鏡極訓軍郡型径景 芸欠結健建験固候功好康航告差最菜材昨刷察札殺参散産残司 史士氏試児治辞失借種周祝順初唱松焼照省笑象賞信臣成清静 席積折節説戦浅選然倉巣争側束続卒孫帯隊達単置仲貯兆腸低 停底的典伝徒努灯働堂得特毒熱念敗梅博飯費飛必標票不付夫 府副粉兵別変辺便包法望牧末満未脈民無約勇要養浴利陸料良 量輪類令例冷歴連労老録

Gradul 5 – 185 kanji 圧易移因営永衛液益演往応恩仮価可河過賀解快格確額刊幹慣 眼基寄規技義逆久旧居許境興均禁句群経潔件券検険減現限個 故護効厚構耕講鉱混査再妻採災際在罪財桜雑賛酸師志支枝資 飼似示識質舎謝授修術述準序承招証常情条状織職制勢性政精 製税績責接設絶舌銭祖素総像増造則測属損態貸退団断築張提 程敵適統導銅徳独任燃能破判版犯比肥非備俵評貧婦富布武復 複仏編弁保墓報豊暴貿防務夢迷綿輸余預容率略留領

Gradul 6 – 181 kanji 異遺域宇映延沿我灰拡閣革割株巻干看簡危揮机貴疑吸供胸郷 勤筋敬系警劇激穴憲権絹厳源呼己誤后孝皇紅鋼降刻穀骨困砂 座済裁策冊蚕姿私至視詞誌磁射捨尺若樹収宗就衆従縦縮熟純 処署諸除傷将障城蒸針仁垂推寸盛聖誠宣専泉洗染善創奏層操 窓装臓蔵存尊宅担探誕暖段値宙忠著庁潮頂賃痛展党糖討届難 乳認納脳派俳拝背肺班晩否批秘腹奮並閉陛片補暮宝訪亡忘棒 枚幕密盟模訳優郵幼欲翌乱卵覧裏律臨朗論


Gradul 1


Gradul 1 – 80 kanji 一右雨円王音下火花貝学気休玉金九空月犬見五口校左三山四 子糸字耳七車手十出女小上森人水正生青石赤先千川早草足村 大男竹中虫町天田土二日入年白八百文本名木目夕立力林六


Gradul 1

7 1 一 (1 + 0) 4-1-4

U+4E00 K:16-76

2105 ICHI, ITSU; hito-, hito(tsu)

unu COMPU{I 1. a – (sens original) unu, unitate, primul ([i prefix) b – o dat\ c – a unifica, a deveni una cu a 一方 ippö pe de o parte, cealalt\ parte, `n acela[i timp 一 部 ichibu parte, por]iune, sec]iune, copie (a unei c\r]i) 一緒に issho ni `mpreun\, `n acela[i timp 一 番 ichiban primul, primul loc, cel mai 一千 issen 1000 一月 ichigatsu ianuarie 一一 ichiichi unul c`te unul, `n detaliu 第 一 daiichi primul, num\rul unu, cel mai bun b 一遍に ippen ni odat\ c 統一する töitsu suru a unifica, a coordona, a standardiza 2. unu, un, o, altul (prefix, de asemenea)

一夜 ichiya (= hitoyo) o noapte, `ntr-o noapte 一員 ichiin membru 3. (unul [i) acela[i, identic 一致 itchi acord, `n]elegere 一律 ichiritsu egalitate 4. `ntreg, ansamblu, tot 一 般 の ippan no general, universal 一切の issai no `ntreg, tot 一掃する issö suru a eradica 一同 ichidö to]i 一天 itten cerul `ntreg 5. unu [i numai unu, exclusiv 一 途 に ichizu ni cu toat\ puterea, orbe[te 一心に isshin ni cu toat\ inima, din toat\ inima 6. cel mai bun 一流の ichiryü no de prima m`n\, cel mai de seam\ 7. pu]in, o cantitate mic\ 一 見 ikken o privire, aparent, parc\ 一時 ichiji o dat\, temporar * Independent [ichi 一 ] unu, unitate 一、二、三、四 ... ichi, ni, san, shi... unu, doi, trei, patru... KUN [hito- 一 -] 1. unu, o dat\ 一人 hitori o persoan\ 一人一人 hitori-hitori unul c`te unul


8

Gakushü Kanji

2. la un anumit timp, odat\ 一昔 hitomukashi v`rst\, genera]ie [hitotsu 一つ ] unu, acela[i 一つ目の hitotsume no primul ** Citire special\ 一日 tsuitachi prima zi a lunii

右 側 migigawa (= usoku) partea dreapt\ 右手 migite m`na dreapt\

173 雨 (8 + 0) U+96E8 4-8-1 K: 17-11

2218 U; ame, ama-, -same

30 口 (3 + 2) U+53F3 3-2-3 K: 17-06

1888 U, YÜ; migi

dreapta COMPU{I 1. dreapta (sens original) 右 折 usetsu `ntoarcere la dreapta 右往左往する uösaö suru a se mi[ca dezordonat 右岸 ugan malul drept 左右 sayü dreapta [i st`nga 座 右 に zayü ni la dreapta cuiva, `n partea dreapt\ 2. dreapta, aripa dreapt\ 右派 uha aripa dreapt\ 極右 kyokuu extrema dreapt\ 右翼 uyoku flancul drept KUN [migi 右 ] dreapta ([i prefix)

ploaie COMPU{I ploaie (sens original), avers\, ploaie toren]ial\ 雨 量 uryö avers\, ploaie toren]ial\ 雨期 uki sezon ploios 降雨 köu avers\, ploaie 豪雨 göu ploaie toren]ial\ 梅 雨 baiu sezon ploios (la `nceputul verii) 風雨 füu v`nt [i ploaie, furtun\ KUN [ame 雨,ama- 雨 - ] ploaie 雨戸 amado oblon 雨水 amamizu ap\ de ploaie 雨雲 amagumo nor de ploaie 雨 曇 amagumori vreme `nchis\ (`nnorat) 雨上がり ameagari imediat dup\ o ploaie toren]ial\ 雨具 amagu haine de ploaie


Gradul 1

9

雨降り amefuri avers\, vreme ploioas\ 大雨 öame ploaie toren]ial\ 俄 雨 niwakaame avers\ de ploaie 通り雨 töriame avers\ [-same - 雨 ] ploaie 春 雨 harusame ploaie de prim\var\ 秋 雨 akisame ploaie de toamn\ 小雨 kosame burni]\ 村 雨 murasame avers\ (de ploaie) trec\toare ** Citire special\ 五 月 雨 samidare ploaie de `nceput de var\ 時雨 shigure ploaie de toamn\ t`rzie 梅 雨 tsuyu sezon ploios (la `nceputul verii)

13 冂 (2 + 2) U+5186 3-2-2 K: 17-63

1875 EN; maru(i), maru

cerc yen COMPU{I 1. a – cerc b – circular, rotund (prefix)

a 円周 enshü circumferin]\ 楕円形 daenkei elips\, oval 同 心 円 döshin’en cercuri concentrice b 円卓 entaku mas\ rotund\ 円 盤 enban disc, farfurie zbur\toare 円 軌 道 enkidö orbit\ circular\ 2. a rotunji, a completa; neted 円 満 な enman na perfect, armonios, bine rotunjit 円滑な enkatsu na neted, armonios 円熟 enjuku maturitate, perfec]iune 3. yen, ¥(de asemenea, prefix [i sufix) 円貨 enka cursul yen-ului 円高 endaka aprecierea yenului 円 安 en’yasu depreciere, rat\ sc\zut\ a yen-ului 円相場 ensöba rat\ de schimb pentru yen 五 百 円 gohyakuen 500 de yeni * Independent [en 円 ] cerc, yen 円を描く en o egaku a trage un cerc 円 の騰 貴 en no töki cre[terea yen-ului KUN [marui 円い ] circular, rotund, (`n forma unui cerc)


10

Gakushü Kanji

円さ marusa rotunjime 円 く 輪 に な っ て 踊 る ma-

ruku wa ni natte odoru a dansa `n cerc [maru 円 ] cerc 円で囲む maru de kakomu a `ncercui (un cuv`nt)

96 玉 (4 + 0) U+738B 4-4-1 K: 18-06

2145 Ö, -NÖ

石 油 王 sekiyuö magnat al petrolului * Independent [ö 王 ] rege, monarh;(cel mai puternic dintr-un grup) rege, magnat 王を立てる ö o tateru a `ntrona un rege 百 獣 の 王 hyakujü no ö regele animalelor

180 音 (9 + 0) U+97F3 2-2-7 K: 18-27

1312 ON, -NON, IN; oto, ne

rege COMPU{I a – rege, monarh, conduc\tor, `mp\rat b – rege, magnat, baron (de asemenea, sufix) a 王様 ösama rege 王国 ökoku monarhie, regat 王座 öza tron 王子 öji prin] 王女 öjo prin]es\ regal\ 国王 kokuö rege, monarh 女王 joö (= jöö) regin\ 帝王 teiö monarh, `mp\rat b 王者 öja rege, monarh 法王 höö pap\ 海賊王 kaizokuö rege al pira]ilor 王将 öshö rege (la shogi)

sunet COMPU{I 1. (de asemenea, sufix) a – (disconfort auditiv) sunet, zgomot, r\get b – (senza]ie auditiv\) sunet c – (sens original) sunet vocal, voce, pronun]are a 音響 onkyö sunet 騒音 söon zgomot 録音 rokuon `nregistrare b 音質 onshitsu calitatea sunetului (tonului) c 音節 onsetsu silab\ 発音 hatsuon pronun]are 子音 shiin (=shion) consoan\


Gradul 1

母音 boin vocal\ 五 十 音 gojüon silabarul japonez 2. sunet (muzical), sunet, not\, melodie 音楽 ongaku muzic\ 音符 onpu not\, element fonetic al unui kanji 低音 teion sunet jos, bas 不 協 和 音 fukyöwaon disonan]\, dezacord 3. modul de citire On pentru kanji 音 読 み on’yomi citirea `n limba chinez\ pentru kanji 音訓 onkun citirea on [i kun pentru kanji * Independent [on 音 ] sunet, sunet vocal; modul de citire On Sの音 esu no on sunetul S 音で読む on de yomu a citi un kanji `n maniera On

KUN [oto 音 ] sunet, zgomot 音を出す oto o dasu a produce un sunet 足音 ashioto sunetul pa[ilor 物 音 monooto sunete, zgomote 波の音 nami no oto sunetul valurilor [ne 音 ] sunet, not\, ton 鐘 の 音 kane no ne sunetul (dang\tul) clopotelor

11

本音 honne inten]ii reale

1 一 (1 + 2) 4-3-1

U+4E0B K: 18-28

2115 KA, GE; shita1, shita2, shimo, moto, sa(geru), sa(garu), kuda(ru), kuda(ri), kuda(su), -kuda(su), kuda(saru), o(rosu), o(riru)

jos COMPU{I 1. a – jos, dedesubt, partea de jos (de asemenea, sufix) b – dedesubt, sub, `ntr-o pozi]ie inferioar\, sub(prefix) a 下線 kasen subliniere 上下 jöge sus [i jos, ridicare [i c\dere 地下 chika temelie, funda]ie 投下する töka suru a arunca (`n jos); a investi 廊 下 röka coridor, galerie, pasaj 以 下 ika nu mai mult dec`t, sub, f\r\ a dep\[i 氷点下 hyötenka sub punctul de `nghe]are b 下流 karyü `n aval, clasele sociale inferioare


12

下部 kabu partea de jos 下 段 gedan treapta cea mai de jos 下駄 geta sandale de lemn 下半身 kahanshin partea inferioar\ a corpului 下 意 識 kaishiki subcon[tient, precon[tient 2. a – inferior, de rang inferior b – de grad inferior, clas\ de jos, umil c – persoan\ de rang inferior, juniori, inferiori a 下位 kai grad (rang) inferior, pozi]ie subordonat\ 下院 kain Camera inferioar\ 下 級 kakyü grad inferior, clas\ inferioar\ b 下等な katö na jos, inferior, josnic 下宿 geshuku cas\ cu chirie 下水 gesui canalizare, drenaj 下品な gehin na vulgar, josnic, meschin, murdar c 下男 genan servitor 下 劣 な geretsu na josnic, meschin, vulgar 部下 buka subordonat 3. (de asemenea, sufix) (supus influen]ei) sub 眼 下 の ganka no sub ochii cuiva 灯 下 で töka de la lumina l\mpii 管 下 の kanka no sub jurisdic]ia

Gakushü Kanji

治下の chika no sub st\p`nirea 城下 jöka ora[-castel, sediul feudei unui daimyo 県下 kenka prin prefectur\ 目下 mokka acum, `n prezent 戦 時 下 senjika `n timp de r\zboi 4. a – a cobor`, a arunca, a se scufunda b – a cobor` dintr-un vehicul, a desc\leca c – a (se) l\sa `n jos, a sc\dea, a sl\bi a 下降する kakö suru a cobor`, a se domoli 下 山 す る gezan suru a cobor` de pe un munte, a p\r\si un templu 落 下 す る rakka suru a c\dea, a cobor` 低 下 す る teika suru a c\dea, a se scufunda 南下する nanka suru a cobor` spre sud b 下車する gesha suru a cobor` (din), a ateriza, a desc\leca 下馬 geba desc\lecare c 却下する kyakka suru a da deoparte, a arunca, a concedia 5. a da unui inferior, a acorda 下賜 kashi burs\ imperial\ 6. ultimul (dintr-o serie de doi sau trei)


Gradul 1

下旬 gejun ultimele zece zile ale lunii 下 巻 gekan al doilea (al treilea) volum 7. diaree 下痢 geri diaree * Independent [ge 下 ] clas\ de jos, inferioritate 下の下 ge no ge cel mai de jos din categoria sa

KUN [shita1 下 ] 1. a – (`n forma 下 shita + particul\) jos, dedesubt b – partea de jos, baz\, picior c – jos (la parter) a 下の shita no dedesubt, mai jos 真下に mashita ni chiar dedesubt, jos 靴 下 kutsushita [osete, ciorapi 机の下に tsukue no shita ni sub birou b 坂の下に saka no shita ni la cap\tul pantei c 下の部屋 shita no heya camera de jos (parter) 2. (de rang sau grad) inferior, mai jos, dedesubt, mai t`n\r, sub 下 回 る shitamawaru a fi mai pu]in de, a fi mai mic (prejos) dec`t 下火になる shitabi ni naru a controla, a sc\dea

13

下手 shitate pozi]e (situa]ie) umil\ 手 下 teshita subordonat, subaltern 年 下 の toshishita no t`n\r, junior 目下 meshita inferiorii (subordona]ii) cuiva 2 [shita 下 ] 1. (`n compu[i) a – dedesubt, subb – de rang (grad) mai jos, inferior a 下唇 shitakuchibiru buza inferioar\ 下着 shitagi lenjerie de corp 下 心 shitagokoro motiv ascuns, inten]ie secret\ 下 値 shitane pre]ul cel mai sc\zut 下請け shitauke subcontract 2. preliminar (de asemenea, prefix) 下 調 べ shitashirabe examinare preliminar\ 下書き shitagaki schi]\, proiect (a unui manuscris), ciorn\ [shimo 下 ] 1. a – partea de jos, baz\, picior b – aval a 下に shimo ni dedesubt, jos, `n jos b 風下 kazashimo sub v`nt 川下 kawashimo partea inferioar\ a unui r`u, aval


14

2. ultimul (dintr-o serie de doi sau trei), de asemenea, prefix 下の句 shimo no ku a doua parte a unui poem tanka 下 半 期 shimohanki a doua jum\tate a anului 下 二 桁 shimofutaketa ultimele dou\ cifre ale unui num\r [moto 下 ] 1. partea de jos, baz\ 木の下に ki no moto ni sub un copac 2. (sub forma 下に ) a fi supus influen]ei, sub supravegherea ナポレオンの指揮の下に naporeon no shiki no moto ni sub comanda lui Napoleon 一撃の下に ichigeki no moto ni dintr-o singur\ lovitur\ [sageru 下げる ] 1. a – a cobor`, a aduce jos, a reduce b – a sc\dea (pre]urile), a t\ia c – a aduce la un rang inferior, a retrograda (`n func]ie) a 頭を下げる atama o sageru a cobor` capul, a face o plec\ciune 掘 り 下 げ る horisageru a s\pa, a proba, a investiga, a cerceta

Gakushü Kanji

b 値下げ nesage reducere de pre] c 引き下げる hikisageru a sc\dea, a reduce, a trage `n jos 格下げ kakusage degradare 2. a at`rna, a suspenda お下げ osage coad\, cosi]\ ぶ ら 下 げ る burasageru a at`rna, a suspenda, a b\l\b\ni [sagaru 下がる ] 1. a – a veni jos, a merge `n jos b – a at`rna, a cl\tina, a se `ncovoia a 彼女の靴下が下がる kano-

jo no kutsushita ga sagaru ciorapii ei cad b 垂れ下がる taresagaru a at`rna, a se b\l\b\ni ぶ ら 下 が る burasagaru a at`rna, a se cl\tina 2. a – (a sc\dea `n nivel sau intensitate) a merge `n jos, a c\dea, a sc\dea b – (a sc\dea `n rang, statut sau calitate), a se scufunda, a c\dea, a fi degradat, a deteriora a 上がり下がり agarisagari ridicare [i c\dere, sus [i jos, fluctua]ii ab 下がり sagari c\dere, declin, `ndoire b 値下がり nesagari c\derea (deprecierea) pre]ului


Gradul 1

3. a se retrage, a p\r\si お下がり osagari haine purtate, resturi, ofrand\ 4. a se scurge (despre timp), a trece 昼 下 が り hirusagari dup\amiaza devreme [kudaru 下る ] a a merge `n jos, a cobor`, a merge `n aval b a merge `n jos, a se dep\rta de un punct central (capital\) a 丘を下る oka o kudaru a cobor` o colin\ 川を下る kawa o kudaru a cobor` pe r`u b 九州へ下る kyüshü e kudaru a cobor` spre Kyushu 野 に 下 る ya ni kudaru a p\r\si un serviciu guvernamental [kudari 下り ] 1. `n jos, a cobor`, a merge `n jos (de asemenea, prefix) 下り坂 kudarizaka drum `n jos, declin, reflux 2. a merge `n jos (departe de capital\, Tokyo), cu destina]ie dep\rtat\ 下り線 kudarisen linie care coboar\ (departe de Tokyo) [kudasu 下す ] 1. a aduce jos, a cobor` 位を下す kurai o kudasu a degrada

15

見下す mikudasu a privi de sus, a dispre]ui 2. a – a da unui inferior, a da, a acorda b – a da o comand\, a da (emite) ordine a 神の下し給うた物 kami no

kudashitamöta

mono

dar ceresc b 進軍の命令を下す shingun no meirei o kudasu a da ordin de mar[ 3. a rosti (judecat\, ra]ionament), a `nm`na (o decizie) 結論を下す ketsuron o kudasu a trage o concluzie [-kudasu - 下す ] a face ceva calm, lini[tit 書 き 下 す kakikudasu a `nscrie, a translitera (citi) clasicii chinezi (`n limba japonez\) [kudasaru 下さる ] a (onorific) a da, a conferi b (dup\ forma -te a verbelor, a face ceva `n favoarea celui care vorbe[te) a face o favoare, a `ndatora a それを私に下さい sore o watashi ni kudasai te rog s\-mi dai lucrul acela b その人は親切に道を教え て下さった sono hito

wa shinsetsu ni michi o oshiete kudasatta


16

Gakushü Kanji

persoana aceea ne-a ar\tat drumul `ntr-un mod amabil お心安くして下さる方

okokoroyasuku shite kudasaru kata un domn care `mi acord\ prietenia [orosu 下ろす ] a da jos, a cobor`, a l\sa 振 り 下 ろ す furiorosu a se leg\na `n jos 雪 下 ろ し yukioroshi a da jos z\pada de pe acoperi[ul casei [oriru 下りる ] (a se mi[ca `n jos) a merge `n jos, a cobor` (sc\rile, de pe un munte) 駆 け 下 り る kakeoriru a fugi `n jos 坂を下りる saka o oriru a cobor` o pant\ 幕が下りる maku ga oriru cortina cade ** Citire special\ 下 手 な heta na necalificat, ne`ndem`natic

86 火 (4 + 0) 4-4-4

2159 KA; hi, -bi, ho-

U+706B K: 18-48

foc COMPU{I 1. foc (sens original) 火災 kasai foc, conflagra]ie 火事 kaji foc 火炎 kaen fl\c\ri 火力 karyoku for]\ caloric\, putere de foc 点火 tenka igni]ie, fulger 出火 shukka izbucnire a focului 大火 taika foc mare, conflagra]ie 消 火 shöka stingerea focului, lupta cu focul 2. mar]i 火曜 ( 日 ) kayö(bi) mar]i 3. Martie 火星 kasei Martie * Independent [ka 火 ] mar]i KUN [hi 火 , -bi - 火 ] 1. foc, flac\r\ (de asemenea, prefix [i sufix) 火元 himoto originea focului 火花 hibana sc`nteie 火 加 減 hikagen condi]ie de foc 灯し火 ( =灯) tomoshibi lumin\, lamp\, flam\ 花火 hanabi foc de artificii 口火 kuchibi fitil, aprinz\tor cu sc`ntei; cauza unui r\zboi


Gradul 1

17

不審火 fushinbi caz suspect de incendiu 2. c\ldur\ 火を通す hi o tösu a `nc\lzi, a g\ti [ho- 火-] foc (de asemenea, 灯-) 火影 ( =灯影 ) hokage umbrele fl\c\rilor 火 照 る hoteru a se `nfierb`nta, a (se) `nro[i ** Citire special\ 火傷 yakedo arsur\

140 g (3 + 4)) U+82B1 2-3-4 K: 18-54

1405 KA; hana

花粉 kafun polen

KUN [hana 花 ] a floare; floare de cire[ (de asemenea, prefix) b aranjament floral a 花見 hanami privitul florilor (de cire[) 花嫁 hanayome mireas\ 花火 hanabi foc de artificii 草花 kusabana plant\ `nfloritoare b お花 ohana aranjament floral

154 貝 (7 + 0) U+8C9D 2-5-2 K: 19-13

1614 floare COMPU{I floare, flori de copac (sens original) 花壇 kadan pat de flori 花弁 kaben (= hanabira) petal\ 花瓶 kabin vaz\ (de flori) 国花 kokka floare na]ional\ 造 花 zöka floare artificial\, producerea florilor artificiale 開花する kaika suru a `nflori 沈丁花 jinchöge (=chinchöge) tulipin

kai

crustaceu KUN [kai 貝 ] 1. crustaceu 貝類 kairui crustaceu 貝 柱 kaibashira mu[chi aductor 赤貝 akagai molusc\ de culoare ro[ie, comestibil\ 巻き貝 makigai melc, scoic\ sub form\ de spiral\


18

Gakushü Kanji

魚貝類 gyokairui (= 魚介 類 ) produse marine 2. scoic\ 貝殻 kaigara scoic\ 貝細工 kaizaiku `mpodobire (decorare) cu scoici

39 子 (3 + 5) 2-5-3

U+5B66 K: 19-56

1625 GAKU; mana(bu)

a studia institu]ie educa]ional\ COMPU{I 1. a studia, a `nv\]a 学 習 す る gakushü suru a studia, a `nv\]a 学 力 gakuryoku `nv\]\tur\, [tiin]\ de carte, abilitate literar\ 独 学 dokugaku studiu individual 留学 ryügaku studiu `n str\in\tate 見 学 kengaku excursie de studii, inspec]ie 2. a – ramur\ de studiu (de asemenea, sufix) b – `nv\]\tur\, studiu, educa]ie, [tiin]\ de carte, cuno[tin]e, [tiin]\

a 文学

bungaku

literatur\,

litere 医学 igaku [tiin]\ medical\, medicin\ 数学 sügaku matematic\ 化学 kagaku chimie 物 理 学 butsurigaku fizic\, [tiin]e fizice b 学問 gakumon `nv\]\tur\, studiu 学 会 gakkai institut, academie, societate erudit\; `nt`lnire a unei organiza]ii de cercetare 学 識 gakushiki `nv\]\tur\, [tiin]\ de carte 学芸 gakugei art\ [i [tiin]\; cultur\ 学術 gakujutsu [tiin]\, `nv\]\tur\; arte [i [tiin]e 3. (sens original) institu]ie educa]ional\, [coal\, universitate, academie 学園 gakuen institu]ie educa]ional\, [coal\ 学校 gakkö [coal\, colegiu 学 院 gakuin institut, academie 学 長 gakuchö pre[edinte de colegiu, rector, decan 学 年 gakunen an [colar, grad `n [coal\ 小学校 shögakkö [coal\ elementar\ (primar\) 中学 chügaku gimnaziu 大 学 daigaku universitate, colegiu


Gradul 1

私 学 shigaku [coal\ privat\ (neguvernamental\) (colegiu, universitate) 通 学 す る tsügaku suru a frecventa (a merge) la [coal\ 入 学 す る nyügaku suru a intra la [coal\, a fi admis la facultate, a `nmatricula 4. savant, om de [tiin]\, student 学 究 gakkyü savant, om de [tiin]\, student 学生 gakusei student 学 者 gakusha erudit, om `nv\]at 学 割 gakuwari discount pentru studen]i 学界 gakkai lumea academic\, cercuri academice 先 学 sengaku predecesori academici, savan]i din trecut 宿学 shukugaku savant renumit, erudit celebru 篤学 tokugaku dragoste pentru `nv\]\tur\, devotament pentru studii * Independent [gaku 学 ] studii, `nv\]\tur\ 学 が 有 る gaku ga aru a fi educat, a fi `nv\]at KUN [manabu 学ぶ ] a `nv\]a, a studia, a lua lec]ii 学び manabi studiu, `nv\]\tur\

19

84 气 (4 + 2) 3-4-2

U+6C17 K: 21-04

2037 KI, KE

gaz spirit COMPU{I 1. a – gaz, vapor (sens original) b – aer a 気体 kitai gaz, vapor, corp gazos 気化 kika gazificare, evaporare 空気 küki aer; atmosfer\ 排気 haiki evacuare, abur folosit b 気流 kiryü aer, curent (atmosferic), curent de aer 気団 kidan mas\ de aer 冷気 reiki aer rece; r\coare 換気 kanki ventila]ie 2. a – atmosfer\ b – atmosfer\, ton (ambient psihologic) a 気圧 kiatsu (aer) presiune atmosferic\ 気 温 kion temperatur\ atmosferic\ 大気 taiki atmosfera b 景気 keiki lucruri, timpuri; condi]ii de afaceri


20

雰 囲 気 fun'iki atmosfer\, dispozi]ie, ambian]\ 殺 気 sakki amenin]are cu moartea, sete de s`nge 熱 気 nekki aer fierbinte, c\ldur\, ar[i]\; aer `nfierb`ntat, entuziasm 3. respira]ie 気管 kikan trahee 気息 kisoku respira]ie; r\suflare, suflu 一気に ikki ni dintr-o suflare; dintr-o tr\s\tur\ 4. energie vital\, spirit, respira]ie de via]\, vitalitate 気力 kiryoku energie, spirit, vitalitate, curaj 気勢 kisei spirit, ardoare 病気 byöki boal\ 元気 genki vigoare, energie; spirit, s\n\tate 意気盛んだ ikisakan da a fi `ntr-o bun\ dispozi]ie 勇 気 yüki curaj, valoare, bravur\, nerv 活 気 kakki vigoare, spirit, vivacitate 精 気 seiki spirit, energie, esen]\ 5. energie, for]\ 電気 denki electricitate; lumin\ electric\ 磁気 jiki magnetism 6. fenomen natural 気象 kishö fenomene atmosferice, condi]ii meteorologice (de vreme)

Gakushü Kanji

気 候 kikö climat, vreme; anotimp 天 気 tenki vreme, condi]ii atmosferice; vreme bun\ 7. a – spirit, intelect, con[tien]\ b – (stare emo]ional\) spirit, dispozi]ie, sentimente, stare sufleteasc\ a 気付く kizuku a observa, a fi con[tient de, a afla 気 の 毒 な kinodoku na jalnic, nenorocit; regretabil 気 構 え kigamae preg\tirea spiritului; a[teptare 気絶 kizetsu ame]eal\ 気 違 い kichigai demen]\, nebunie; nebun 正気 shöki con[tien]\; s\n\tate pshihic\, motiv, cauz\ 狂気 kyöki nebunie, demen]\ b 気持 kimochi sentiment, senza]ie, dispozi]ie 気 分 kibun sentiment, dispozi]ie; atmosfer\ 気前 kimae generozitate 気軽な kigaru na vesel 人 気 ninki popularitate; temperament; condi]ii de afaceri 平 気 heiki non[alan]\, lips\ de grij\; st\p`nire de sine 本気 honki seriozitate 呆 気 に 取 ら れ る akke ni torareru a fi uimit, a fi surprins


Gradul 1

8. temperament, dispozi]ie, natur\ uman\, caracter ([i sufix) 気 質 kishitsu temperament, dispozi]ie 気性 kishö natur\ uman\ 気 難 し い kimuzukashii capricios, greu de mul]umit 気 紛 れ kimagure capriciu, toan\ 強気の tsuyoki no puternic, ferm 短気な tanki na irascibil 負 け ん 気 makenki spirit competitiv 移 り 気 utsurigi capriciu, frivolitate 9. g`nd de a face ceva, inten]ie, dorin]\ 気乗りしない kinori shinai indispus 気 楽 な kiraku na comod; confortabil, u[or や る 気 yaruki dorin]\ de a face ceva, determinare 眠気 nemuke somnolen]\ 吐き気 hakike grea]\, r\u la stomac 何 気 無 い nanigenai `nt`mpl\tor, neimplicat 10. grij\, aten]ie, precau]ie 気遣う kizukau a fi `ngrijorat de 気 配 り kikubari aten]ie la detalii 気兼ねする kigane suru a se sim]i ezitant, stingherit

21

11. semn, indica]ie, simptom, urm\, aer (sufix) 気配 kehai semn, indica]ie 気品 kihin demnitate, gra]ie, noble]e 気取る kidoru a-[i da aere 気高い kedakai nobil, m\re] 色 気 iroke sex appeal, senzualitate; umbr\ de culoare; capriciu 惜し気に oshige ni `n sil\ 12. savoare, arom\, o nuan]\ de 気 味 kimi sentiment, senza]ie; o urm\ (nuan]\) de 味気無い ajikenai (= ajikinai) obositor, insipid 湿 気 shikke (= shikki) umezeal\, igrasie, umiditate * Independent [ki 気 ] 1. a – spirit, intelect, con[tien]\ b – (stare emo]ional\) spirit, dispozi]ie, sentimente, stare sufleteasc\ a 気にする ki ni suru a fi `ngrijorat, a fi nelini[tit, a pune la inim\ 気 に 入 る ki ni iru a se potrivi cu, a fi `nc`ntat de 気が付く ki ga tsuku a observa, a fi con[tient, a fi atent b 気が重い ki ga omoi a fi deprimat, a fi descurajat 気がする ki ga suru a avea o presim]ire


22

Gakushü Kanji

2. temperament, dispozi]ie, natur\ uman\, caracter 気が強い ki ga tsuyoi a avea o voin]\ puternic\ 気 が 短 い ki ga mijikai n\b\d\ios, ner\bd\tor 気を悪くする ki o waruku suru a se sim]i ofensat (lovit) 3. g`nd de a face ceva, inten]ie, dorin]\ 気が変わる ki ga kawaru a se r\zg`ndi 何 の 気 無 し に nan no ki nashi ni neinten]ionat, prin hazard 4. grij\, aten]ie, precau]ie 気 を付 ける ki o tsukeru a avea gij\ de, a fi atent la ** Citire special\ 意気地 ikuji (= ikiji) m`ndrie, sim]ul onoarei, respect fa]\ de sine `nsu[i

9 $(2 + 4) 1-2-4

U+4F11 K: 21-57

0036 KYÜ; yasu(mu), yasu(maru), yasu(meru)

a se odihni COMPU{I

1. a – (sens original) a se odihni, a se relaxa, a sta culcat b – abreviere pentru 休暇 kyüka sau 休 業 kyügyö: s\rb\toare, vacan]\, suspendarea afacerilor, zi liber\ a 休憩 kyükei odihn\, repaus 休息 kyüsoku odihn\, pauz\, 休 養 kyüyö odihn\, recuperare, relaxare 休止 kyüshi pauz\, a sta locului, stare de somnolen]\; odihn\ 休 日 kyüjitsu s\rb\toare, zi liber\ 休 暇 kyüka s\rb\toare, vacan]\ 休業 kyügyö suspendarea afacerilor 休火山 kyükazan vulcan latent 本 日 休 診 honjitsu kyüshin cabinetul este `nchis ast\zi (medicin\) b 連休 renkyü s\rb\tori consecutive 週休 shükyü s\rb\toare s\pt\m`nal\ 定休 teikyü s\rb\toare regulat\ 臨休 rinkyü s\rb\toare suplimentar\ (special\) 2. a suspenda, a `ntrerupe, a `nceta; a anula 休演する kyüen suru a suspenda spectacolul


Gradul 1

休 会 kyükai suspendare, vacan]\ (parlamentar\) 休 戦 kyüsen `ncetarea focului, armisti]iu 休講 kyükö anularea unui curs 休校 kyükö `nchidere temporar\ a [colii 休 学 kyügaku absen]\ de la [coal\ 運休 unkyü suspendare a unui traseu de autobuz 閑話休題 kanwakyüdai a se `ntoarce la subiect KUN [yasumu 休む ] a se odihni, a sta lini[tit, a suspenda, a `ntrerupe, a merge la culcare, a se retrage 休み yasumi odihn\, pauz\; suspendare; s\rb\toare, vacan]\, absen]\ 昼休み hiruyasumi pauz\ de amiaz\, pauz\ de prnz 夏休み natsuyasumi vacan]\ de var\ お 休 み な さ い oyasuminasai noapte bun\ [yasumaru 休まる ] [c`teodat\, de asemenea, 安まる] a se sim]i odihnit, a se lini[ti 体が休まる karada ga yasumaru a fi (a se sim]i) lini[tit [yasumeru 休める] a se odihni, a acorda un repaus, a lini[ti (pe cineva) 骨休め honeyasume relaxare

23

気 休 め kiyasume lini[tire, consolare

96 玉 (5 + 0) 4-5-1

U+7389 K: 22-44

2166 GYOKU; tama, tama-, -dama

ge m\ COMPU{I gem\, piatr\ pre]ioas\, giuvaer 宝 玉 högyoku bijuterie, gem\, piatr\ pre]ioas\ 珠玉 shugyoku bijuterie, gem\ 硬玉 kögyoku jadeit KUN [tama 玉 ] 1. [folosit c`teodat\ [i 珠 ] gem\, bijuterie, piatr\ pre]ioas\, perl\, m\rgea 玉に疵 ( =玉に瑕 ) tama ni kizu defect `n cristal 勾玉 ( =曲玉 ) magatama montur\ `n form\ de virgul\ 2. diferite obiecte sferice: glob, minge; ou; lentile 玉 突 き tamatsuki biliard; coliziune `n serie 玉子 ( =卵 ) tamago ou


APPENDIX B

METODA SKIP PENTRU INDEXAREA KANJI


Metoda SKIP pentru indexarea kanji Metoda SKIP de indexare pentru kanji (System of Kanji Indexing with Patterns) a fost creat\ [i brevetat\ de c\tre Jack Halpern, fiind implementat\ `n dic]ionarele sale de kanji. Metoda are la baz\ codul SKIP – un sistem practic de codare, ce permite identificarea oric\rui kanji f\r\ a-i cunoa[te pronun]ia sau radicalul, lu`nd `n considerare doar aspectul s\u vizual. Acest cod este format din trei cifre separate pin cratime, de exemplu: 1-3-5, 2-1-7, 3-3-6, 4-5-3. Prima cifr\ descrie aspectul vizual, reprezent`nd astfel forma de baz\ pentru kanji. Codul SKIP define[te patru forme de baz\ [i le clasific\ astfel: 1. kanji are dou\ p\r]i distincte: partea st`ng\ [i partea dreapt\; 2. kanji prezint\ o parte inferioar\ [i una superioar\; 3. kanji are o parte ce include (A) [i o parte interioar\ (B); 4. kanji nu prezint\ nici una dintre structurile anterioare, urm`nd a fi analizat separat. Pentru primele dou\ forme de baz\, a doua cifr\ din codul SKIP reprezint\ num\rul de tr\s\turi corespunz\toare formei de baz\ respective, iar a treia cifr\ a codului SKIP reprezint\ num\rul de tr\s\turi r\mase. De exemplu, ideograma corespunz\toare cuv`ntului „argint”, GIN 銀 , are codul SKIP: 1-8-6. Prima cifr\, 1, reprezint\ forma de baz\, a doua cifr\, 8, reprezint\ num\rul de tr\s\turi ce corespund formei de baz\ respective, iar a treia cifr\, 6, semnific\ num\rul de tr\s\turi r\mase. Pentru a treia form\ de baz\, a doua cifr\ din codul SKIP reprezint\ num\rul de tr\s\turi con]inute `n partea ce include (A), iar a treia cifr\ a codului SKIP reprezint\ num\rul de tr\s\turi corespunz\toare p\r]ii interioare (B). De exemplu, ideograma corespunz\toare cuv`ntului „a auzi”, BUN, MON; ki(ku), ki(koeru) 聞 , are codul 3-8-6.


Metoda SKIP pentru indexarea kanji

1039

Prima cifr\, 3, reprezint\ forma de baz\, a doua cifr\, 8, reprezint\ num\rul de tr\s\turi ce corespund p\r]ii ce include 門 , iar a treia cifr\, 6, semnific\ num\rul de tr\s\turi corespunz\toare p\r]ii interioare 耳 . A patra form\ de baz\ are patru subforme: 1. kanji prezint\ o tr\s\tur\ orizontal\ superioar\; 2. kanji prezint\ o tr\s\tur\ orizontal\ inferioar\; 3. kanji prezint\ o tr\s\tur\ vertical\ central\ (ce intersecteaz\); 4. kanji nu apar]ine nici uneia dintre aceste categorii. Cifra a doua din codul SKIP pentru a patra form\ de baz\ reprezint\ num\rul total de tr\s\turi pentru kanji respectiv, iar a treia cifr\ din codul SKIP indic\ subforma respectiv\. De exemplu, ideograma corespunz\toare cuv`ntului „jos”, shita 下, are codul SKIP: 4-3-1. Prima cifr\, 4, reprezint\ forma de baz\, a doua cifr\, 3, reprezint\ num\rul total de tr\s\turi, iar a treia cifr\, 1, indic\ subforma. Ideograma corespunz\toare cuv`ntului „mijloc”, CHÜ; naka 中 , are codul SKIP: 4-4-3. Prima cifr\, 4, reprezint\ forma de baz\, a doua cifr\, 4, reprezint\ num\rul total de tr\s\turi, iar a treia cifr\, 3, indic\ subforma. Metoda SKIP pentru indexarea kanji este u[or de `nv\]at [i constituie o alternativ\ viabil\ pentru identificarea kanji.


Japanese-Rumanian Gakushū Kanji Dictionary  
Japanese-Rumanian Gakushū Kanji Dictionary  
Advertisement