Page 1

Левківська ЗОШ І-ІІ ступенів


Методичне Вашій увазі представлена презентація об`єднання вчителів “Від професійної суспільнокомпетентності гуманітарного до професійної діяльності в циклу умовах модернізації освіти”, досвід роботи з цього питання вчителів Левківської ЗОШ І-ІІ ступенів


Професійна компетентність учителя Професійна компетентніс ть учителя відзначається вмінням:

Будувати навчальний процес, спрямований на досягнення цілей навчання – вибирати та пропонувати способи педагогічної підтримки, створювати умови для прояву ініціативи школярів. Бачити у чня в навчальному процесі – пропонувати різні способи включення учня в різні види діяльності у відповідності з віковими особливостями. С творювати навчальне середовище та викорис товувати його можливості – інформаційні ресурси, ІКТ. Планувати та здіснювати професійну самоосвіт у – аналіз власної діяльності, вибір технологій самоосвіти.


Коцептуальні засади. Кредо. Людина така, в яку себе вірить! У своїй роботі педагог повинен користуватися такими заповідями:  Кожна дитина талановита.  Кожна дитина має право на помилку.  Кожна дитина має право на вільний творчий пошук.

У таких умовах педагог повинен бути: ПЕДАГОГ

ФІЛОСОФ

МАЙСТЕР

Віра в життя

Віра в дитину

ПСИХОЛОГ

Віра в себе


Компетентність - це загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню: “… базується на знаннях, досвіді, ціннос т ях, здібнос т ях…”; “… не зводиться тільки до знань і навичок, а належить до сфери складних умінь і якос тей особис тос ті”; “… вміння – це компетенція в дії”.


Структура компетентності Діяльність

Знання глибокі З систематичні поліфункціо нальні

Компетент КомКК ність Особистісні якості Ціннісні установки Мотивація діяльності

Використання знань у стандартних ситуаціях Використання знань у нестандартних ситуаціях Уміння і навички


Групи компетентностей • - соціальні (характеризують вміння людини повноцінно жити в суспільс тві) – брати на себе відповідальніс ть, приймати рішення, робити вибір, безконфліктно виходити з жит тєвих сит уацій;


Групи компетентностей - полікульт урні – не тільки оволодіння досягненнями культ ури, але й розуміння та повага до людей інших національнос тей, релігій, культ ур, мов, рас, політичних уподобань та соціального с тановища;


Групи компетентностей • - комунікативні – вміння спілкуватися усно та писемно, рідною та іноземними мовами; • - інформаційні – вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та викорис товувати інформацію з різних джерел;


Групи компетентностей • - саморозвитку і самоосвіти – мати потребу й готовніс ть пос тійно навчатися протягом усього жит тя; • - продуктивної творчої діяльнос ті – вміння діяти в нес тандартних сит уаціях, активізація творчих здібнос тей учнів, реаліза ція творчого потенціалу учнів.


Теми самоосвіти вчителів 1. Новачук Ірина Василівна: “Розвиток творчих здібностей учнів на уроках світової літератури” 2. Петлюк Лариса Петрівна: “Підвищення якостей знань учнів на уроках англійської мови” 3. Сороколіт Микола Євгенович: “Використання рольових ігор на уроках іноземної мови” 4. Лавренчук Наталія Степанівна: “Ефективність використання різнорівневих завдань на уроках історії” 5. Римарчук Тетяна Семенівна: “Розвиток мовленнєвої культури на уроках української мови” 6. Кравченко Світлана Василівна: “Інтерактивні методи навчання на уроках української мови та літератури”


Відомості про членів суспільно – гуманітарного циклу Новачук Ірина Василівна Петлюк Лариса Петрівна 25.05.1966 Освіта: вища Пед. стаж: 20 років Категорія: вища Навчальний заклад: Херсонський педінститут

09.06.1972 Освіта: вища Пед. стаж: 21 рік Категорія: перша Навчальний заклад: Вінницький педуніверситет


Лавренчук Наталія Степанівна 07.06.1981 Освіта: вища Пед. стаж: 11 років Категорія друга Навчальний заклад: Житомирський педуніверситет


Кравченко Світлана Василівна 11.11.1984 Освіта: вища Пед. стаж: 7 років Категорія: спеціаліст Навчальний заклад: Житомирський педуніверситет

Римарчук Тетяна Семенівна 26.09.1949 Освіта: вища Пед. стаж: 44 роки Категорія: друга Навчальний заклад: Івано-Франківський педінститут


План роботи методоб’єднання Засідання №1 1. Опрацювання рекомендацій щодо вивчення української мови та літератури, зарубіжної літератури, англійської мови та історії у 2013-2014 н.р. 2. Розгляд календарно-тематичного планування уроків української мови та літератури, зарубіжної літератури, англійської мови та історії у 2013-2014 н.р. 3. Вивчення рекомендацій щодо ведення класних журналів, учнівських зошитів.

Засідання №2 1. “Урок – завжди пошук.” Обмін досвідом з питань підвищення грамотності учнів. 2. Форми, методи та прийоми роботи з обдарованими учнями. 3. Обговорення стану підготовки учнів до предметних олімпіад.


Засідання №3 1. 2. 3.

Диспут “Особливості уроку літератури в старших класах. Можливі способи аналізу художнього твору.” Підготовка до ДПА в 9 класі. Робота вчителів з техніки безпеки в кабінетах під час навчальних занять.

Засідання №4 1. Гра “Прес - діалог” – аналіз проблемних статей, надрукованих у фахових виданнях. 2. Мовний практикум для вчителів “Як ми говоримо” 3. Участь у тижні педагогічної майстерності і творчості педагогів. 4. Творчі звіти вчителів.

Засідання №5 1. Звіти вчителів про виготовлення різнорівневого дидактичного матеріалу з предметів. 2. Підсумки роботи МО за 2013 – 2014 н.р. 3. Планування роботи МО на 2014 – 2015 н.р.


Тиждень української мови і літератури


Тиждень англійської мови


Перлини педагогічної мудрості

Головним є не предмет, якому ви навчаєте, а особистість, яку ви формуєте. Пам`ятайте, що насправді знає не той, хто переказує, а той, хто застосовує на практиці. Слід частіше показувати учням перспективи їх навчання. Вивчайте і враховуйте життєвий досвід учнів, їх інтереси, особливості розвитку. Будьте обізнаними з останніми науковими досягненнями із свого предмета. Привчайте учнів думати та діяти самостійно. Пояснюйте школярам, що кожна людина знайде своє місце в житті, якщо навчиться всьому, що необхідно для реалізації її життєвих планів.


Дякуємо за увагу! На все добре.

Презентація левківська зош гуманітарний цикл  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you