Issuu on Google+

Левківська ЗОШ І-ІІ ступенів


Методичне Вашій увазі представлена презентація об`єднання вчителів “Від професійної суспільнокомпетентності гуманітарного до професійної діяльності в циклу умовах модернізації освіти”, досвід роботи з цього питання вчителів Левківської ЗОШ І-ІІ ступенів


Професійна компетентність учителя Професійна компетентніс ть учителя відзначається вмінням:

Будувати навчальний процес, спрямований на досягнення цілей навчання – вибирати та пропонувати способи педагогічної підтримки, створювати умови для прояву ініціативи школярів. Бачити у чня в навчальному процесі – пропонувати різні способи включення учня в різні види діяльності у відповідності з віковими особливостями. С творювати навчальне середовище та викорис товувати його можливості – інформаційні ресурси, ІКТ. Планувати та здіснювати професійну самоосвіт у – аналіз власної діяльності, вибір технологій самоосвіти.


Коцептуальні засади. Кредо. Людина така, в яку себе вірить! У своїй роботі педагог повинен користуватися такими заповідями:  Кожна дитина талановита.  Кожна дитина має право на помилку.  Кожна дитина має право на вільний творчий пошук.

У таких умовах педагог повинен бути: ПЕДАГОГ

ФІЛОСОФ

МАЙСТЕР

Віра в життя

Віра в дитину

ПСИХОЛОГ

Віра в себе


Компетентність - це загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню: “… базується на знаннях, досвіді, ціннос т ях, здібнос т ях…”; “… не зводиться тільки до знань і навичок, а належить до сфери складних умінь і якос тей особис тос ті”; “… вміння – це компетенція в дії”.


Структура компетентності Діяльність

Знання глибокі З систематичні поліфункціо нальні

Компетент КомКК ність Особистісні якості Ціннісні установки Мотивація діяльності

Використання знань у стандартних ситуаціях Використання знань у нестандартних ситуаціях Уміння і навички


Групи компетентностей • - соціальні (характеризують вміння людини повноцінно жити в суспільс тві) – брати на себе відповідальніс ть, приймати рішення, робити вибір, безконфліктно виходити з жит тєвих сит уацій;


Групи компетентностей - полікульт урні – не тільки оволодіння досягненнями культ ури, але й розуміння та повага до людей інших національнос тей, релігій, культ ур, мов, рас, політичних уподобань та соціального с тановища;


Групи компетентностей • - комунікативні – вміння спілкуватися усно та писемно, рідною та іноземними мовами; • - інформаційні – вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та викорис товувати інформацію з різних джерел;


Групи компетентностей • - саморозвитку і самоосвіти – мати потребу й готовніс ть пос тійно навчатися протягом усього жит тя; • - продуктивної творчої діяльнос ті – вміння діяти в нес тандартних сит уаціях, активізація творчих здібнос тей учнів, реаліза ція творчого потенціалу учнів.


Теми самоосвіти вчителів 1. Новачук Ірина Василівна: “Розвиток творчих здібностей учнів на уроках світової літератури” 2. Петлюк Лариса Петрівна: “Підвищення якостей знань учнів на уроках англійської мови” 3. Сороколіт Микола Євгенович: “Використання рольових ігор на уроках іноземної мови” 4. Лавренчук Наталія Степанівна: “Ефективність використання різнорівневих завдань на уроках історії” 5. Римарчук Тетяна Семенівна: “Розвиток мовленнєвої культури на уроках української мови” 6. Кравченко Світлана Василівна: “Інтерактивні методи навчання на уроках української мови та літератури”


Відомості про членів суспільно – гуманітарного циклу Новачук Ірина Василівна Петлюк Лариса Петрівна 25.05.1966 Освіта: вища Пед. стаж: 20 років Категорія: вища Навчальний заклад: Херсонський педінститут

09.06.1972 Освіта: вища Пед. стаж: 21 рік Категорія: перша Навчальний заклад: Вінницький педуніверситет


Лавренчук Наталія Степанівна 07.06.1981 Освіта: вища Пед. стаж: 11 років Категорія друга Навчальний заклад: Житомирський педуніверситет


Кравченко Світлана Василівна 11.11.1984 Освіта: вища Пед. стаж: 7 років Категорія: спеціаліст Навчальний заклад: Житомирський педуніверситет

Римарчук Тетяна Семенівна 26.09.1949 Освіта: вища Пед. стаж: 44 роки Категорія: друга Навчальний заклад: Івано-Франківський педінститут


План роботи методоб’єднання Засідання №1 1. Опрацювання рекомендацій щодо вивчення української мови та літератури, зарубіжної літератури, англійської мови та історії у 2013-2014 н.р. 2. Розгляд календарно-тематичного планування уроків української мови та літератури, зарубіжної літератури, англійської мови та історії у 2013-2014 н.р. 3. Вивчення рекомендацій щодо ведення класних журналів, учнівських зошитів.

Засідання №2 1. “Урок – завжди пошук.” Обмін досвідом з питань підвищення грамотності учнів. 2. Форми, методи та прийоми роботи з обдарованими учнями. 3. Обговорення стану підготовки учнів до предметних олімпіад.


Засідання №3 1. 2. 3.

Диспут “Особливості уроку літератури в старших класах. Можливі способи аналізу художнього твору.” Підготовка до ДПА в 9 класі. Робота вчителів з техніки безпеки в кабінетах під час навчальних занять.

Засідання №4 1. Гра “Прес - діалог” – аналіз проблемних статей, надрукованих у фахових виданнях. 2. Мовний практикум для вчителів “Як ми говоримо” 3. Участь у тижні педагогічної майстерності і творчості педагогів. 4. Творчі звіти вчителів.

Засідання №5 1. Звіти вчителів про виготовлення різнорівневого дидактичного матеріалу з предметів. 2. Підсумки роботи МО за 2013 – 2014 н.р. 3. Планування роботи МО на 2014 – 2015 н.р.


Тиждень української мови і літератури


Тиждень англійської мови


Перлини педагогічної мудрості

Головним є не предмет, якому ви навчаєте, а особистість, яку ви формуєте. Пам`ятайте, що насправді знає не той, хто переказує, а той, хто застосовує на практиці. Слід частіше показувати учням перспективи їх навчання. Вивчайте і враховуйте життєвий досвід учнів, їх інтереси, особливості розвитку. Будьте обізнаними з останніми науковими досягненнями із свого предмета. Привчайте учнів думати та діяти самостійно. Пояснюйте школярам, що кожна людина знайде своє місце в житті, якщо навчиться всьому, що необхідно для реалізації її життєвих планів.


Дякуємо за увагу! На все добре.


Презентація левківська зош гуманітарний цикл