Page 1

ENTYΠO KΛEIΣTO AP. AΔEIAΣ 1415/19-01-99

∫ø¢π∫O™ ∂¡ΔY¶√À: 5192

ª ∏ ¡ π ∞ π ∞ ∂ º ∏ ª ∂ ƒ π ¢ ∞ ¶ ∂ ƒ π √ Ã ∏ ™ ¢ ∏ ª √ À ø ƒ ø ¶ √ À ñ ∂ Δ √ ™ 14 Ô ñ Δ ∂ À Ã √ ™ 137 ñ ∞ ¶ ƒ π § π √ ™ 2012 ñ 0, 01ú

05

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË

¶∞¡∞°πøΔ∏™ Ã∞™∫√™ ª·˙›, •·Ó¿ ÀÂÚ‹Ê·ÓÔÈ!

11

μÔ˘Ï¢ÙÈΤ˜ ∂ÎÏÔÁ¤˜

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ª›Ù·˜: ÃÚ˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ & ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ƒÂÎfiÚ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™ÎÔÔ‚ÔÏ‹˜!

Δ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘ fiˆ˜ Ù· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜!

¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ ∞ΔΔπ∫∏™

̤¯ÚÈ 3 ÛÙ·˘ÚÔ›

¶∞™√∫

¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·

∫∫∂

§∞.√.™

∞¡∞™Δ∞™π√À ¡π∫√§∞√™ ∞™∏ª∞∫√¶√À§√™ ¡π∫√™ ∞™¶ƒ∞¢∞∫∏™ ¶∞¡Δ∂§∂∏ªø¡ ∞º∂¡Δ√À§∏ ¢∂™¶√π¡∞ μƒ∂ΔΔ√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ °ƒ∞æ∞ ∂§π™™∞μ∂Δ ∫√∫√§π√À ∂§§∏ §π∞ƒ√™ ∞¡Δø¡π√™ ª√Àƒ√ÀΔ™√™ ¡π∫√§∞√™ •∞¡£√¶√À§√™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ¶∞¶∞£∂√¢øƒ√À Ãπ™Δπ¡∞ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À °∂øƒ°π√™ ¶∏ΔΔ∞™ μ∞™π§∂π√™ ƒ∞¶Δ∏™ πø∞¡¡∏™ Ãπ™Δ√ºπ§√¶√À§√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏

∞°π∞™√°§√À ™Δ∂º∞¡√™ μ§∞Ã√™ °∂øƒ°π√™ μ√ƒπ¢∏™ ª∞∫∏™ °∞∫∏™ ∞¢∞ª∞¡Δπ√™ ¢√À∫∞™ ¶∂Δƒ√™ πø∞¡¡π¢√À-ª√À∑∞∫∞ §À¢π∞ ∫∞¡Δ∂ƒ∂™ ¡π∫√§∞√™ ∫∞Δ™π°π∞¡¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ §∂πμ∞¢∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ §√À∫∞ π™ª∏¡∏ ª∞ƒΔπ¡√À °∂øƒ°π∞ ª∞Àƒ√∂π¢∏ μ∞™π§π∫∏ ª¶√Àƒ∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ƒ∞¶Δ∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ Ã∞™∫√™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™

μ∞ƒ¢∞μ∞∫∏™ ∂ªª∞¡√À∏§ °∫π√∫∞™ πø∞¡¡∏™ ∫√§√μ√™ Ã∏™Δ√™ ¶∞¡Δ∂§√°§√À Δ∂À∫ƒ√™ ¶∞¶∞μ∞™π§∂π√À ¶∞¡Δ∂§∏™ ¶∞™Ã∞§π¢√À £∂√¢øƒ∞ ™Δ∞£√À§√¶√À§√™ ∂À™Δ∞£π√™ ™Àª∂ø¡π¢∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ™Àƒπ°√™ μ∞§™∞ª√™ Δ∞∫∞™ ¡π∫√§∞√™ Δ√¶∞§§π∞¡π¢∏™ μ∞™π§∂π√™ Δƒπ°∞∑∏ ∞™Δ∂ƒø Δ™√Àª¶ƒ∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ Ã∞πƒπ∫∞∫∏ - •∞¡£∞∫∏ ∂À∞°°∂§π∞ (∂§π¡∞) Ã∞™πøΔ∏™ ªπÃ∞∏§

∞§∞ª∞ƒ∞-™∞§∞ƒ∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∞§∂•∞∫∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ °ƒ∏°√ƒ√¶√À§√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑∞º∂πƒ∏™ ¡π∫√§∞√™ ∫∞§∞¶√£∞ƒ∞∫√™ Ã∏™Δ√™ ∫∞Δ™π∫∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∫√∫∫π¡√™ ∞£∞¡∞™π√™-ªπ§Δπ∞¢∏™ ∫Àƒπ∞∫∞∫∏ ∞§π∫∏ §π∞∫√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ §À∫∞∫∏ °∂øƒ°π∞ ª∞∫ƒÀ¡√ƒ∏™ ∫ø™Δ∞¡Δπ¡√™ ª∞ƒ∫√¶√À§√™ ∞°°∂§√™ ™¶Àƒπ¢∏™ ™∞μμ∞™ Δ™π∞∫∞§√™ (¶∞¶∞Δ™∞∫∞§√™) ™¶Àƒ√™ Ã√À¡Δ∞ £∞§∂π∞

14 √ ¢‹ÌÔ˜ øÚˆÔ‡ ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ∫··Ó‰ÚÈÙ›Ô˘

™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ. 2-3

¶Ú·Ù‹ÚÈÔ YÁÚÒÓ K·˘Û›ÌˆÓ

KÏ. M·ÚÁÈfiÏ· §. X·ÏÎÔ˘ÙÛ›Ô˘ TËÏ.: 22950.30793 22950.38100


02 >

Δ√¶π∫∞ ¡∂∞ ∞¶ƒπ§π√™ 2012 # 137

∂∫§√°∂™ 2012

*

Δ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈÊ

™ÙȘ μÔ˘Ï¢ÙÈΤ˜ ∂ÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™Àƒπ∑∞ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ øÚˆÔ‡. ∂¡øΔπ∫√ ∫√π¡ø¡π∫√ ª∂Δø¶√ ∞£∞¡∞™π√À ¡∞™√™ μ∞™π§∂π√À °π∞¡¡∏™ ¢∂¢∂™ °π∞¡¡∏™ £∂√¢øƒ∞Δ√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ £∂√Ã∞ƒ∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∫∞ƒ∞°∫√À¡∏™ ™Δ∞Àƒ√™ ∫ø¡™Δ∞ ∂§∂¡∏ §∞¶¶∞™ πø∞¡¡∏™ ª∏Δƒ√¶√À§√™ ∞§∂•∏™ ¶∞¡Δ∑∞™ °πøƒ°√™ ¶ƒπªπ∫∏ƒ∏™ μ∞™π§∂π√™ ™∫√Àƒ√§π∞∫√™ ¶∞¡√™ ™¶∞¡√§π√™ ∞¡Δø¡∏™ ™Δ∂ƒ°π√À πø∞¡¡∞ ™øΔ∏ƒπ√À ∂§∂¡∏

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ∂§§∏¡∂™ ∂›Ó·È ÔÈ: μ·Û›Ï˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∫∏ ∫ÈÔ‡Û˘ (∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ√π ∞ƒπ™Δ∂ƒ∞), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∂§§∏¡∂™), πˆ¿ÓÓ· ™ÙÂÚÁ›Ô˘ (™À.ƒπ∑.∞) ªÈ¯¿Ï˘ ÷ÛÈÒÙ˘ (∫∫∂). ΔÔ˘˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ηϋ ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ÔÈ ™˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο «‰ÚÒÌÂÓ·» Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË μÔ˘Ï‹.

∞ƒμ∞¡πΔ∏ ¶ƒ∂μ∂∑∞¡√À ∂À°∂¡π∞ ∞À°∂ƒπ¡√™ ∞£∞¡∞™π√™ °∂øƒ°√¶√À§√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∫∞ª∏§∞ƒ∞∫∏™ μ∞™π§∂π√™ ∫π√À™∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∫√ƒ¡∞ƒ√™ °∂øƒ°π√™ ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏™ ∞°°∂§√™ ª∂Δ√π∫π¢∏™ ∏§π∞™ ª¶∂∏ ª∞ƒπ∞¡¡∞

¶∞¡∞°πøΔ∞∫√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ¶∞¡√À™√¶√À§√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∞¶∞¡Δø¡π√À πø∞¡¡∏™ ¶√§πΔ∏™ μ∞™π§∂π√™ Δ™∞∫∞§π¢√À ™√ºπ∞ Ã∞´∫∞§∏™ ¶∞À§√™

∞¡Δ.∞ƒ.™À.∞. ∞‚·ÁÈ·Ófi˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÓÙˆÓ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÚ˘Û¿ÓıË ∞ÚÂÛÙ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·Ú·˚ÛÎÔ˘-ºÈÏÈfiÙË ∫È΋ ∫·Û›Ù·˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ∫ÔÏÏÈ·Ú¿Î˘ ∞Ó‰Ú¤·˜ ª·ÓÒÏ˘ ÷ڛϷԘ ª·˘ÚÔÂȉ‹˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶··ÌÂϤÙË μ·ÛÈÏÈ΋ (μ¿Ûˆ) ™·Ú·ÊÈ·Ófi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÙfiÌË ¶·ÁÒÓ· ™˘Ï·˚‰‹˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ΔÔ˘ÏÁ·Ú›‰Ë˜ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛ¿‰·ÚË ™ÔÊ›· ΔÛÈÚÒÓ˘ °ÈÒÚÁÔ˜

¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ∞§∂•π√À ™°√Àƒ√À ∂μ∂§π¡∞ μπΔ∞§∏ Ã∞ƒπ∫§∂π∞ (§∂π∞) μ§∞Ã√¶√À§πøΔ∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ (∞¡¡À) ∫∞§∞º∞Δ∏™ πø∞¡¡∏™

∫Àƒ∞Δ™∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ ∫√ƒ√μ∂™∏ μ∞™π§π∫∏ (μ∞™π∞) §∂μ∂¡Δ∏™ £∞¡∞™∏™ ª¶√À§ª¶∞™∞∫√™ °πøƒ°√™ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∂À∞°°∂§√™ √π∫√¡√ª√À μ∞™π§∏™ ¶∂Δƒ∞∫√™ Ã∏™Δ√™ ™∫π∞¡∏™ °∂øƒ°π√™ ™¶∏§π√¶√À§√™ ª∞ƒπ√™ ™¶Àƒ√¶√À§√™ ∞¡Δƒ∂∞™ Δ∑πμ∂§∂∫∞ °πøΔ∞

¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ¢ƒπΔ™∞™ Ã∏™Δ√™ ∫∞μ∂Δ™√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∫∞ƒπ¡πøΔ∞∫∏™ £∂ªπ™Δ√∫§∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∫øΔ™√μπ§∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∫øº√™ °ƒ∏°√ƒπ√™ ª∞Àƒ∂§∏™ πø∞¡¡∏™ ª∂§∂Δ∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ¶∞¶∞™ΔÀ§√À ∂À£Àªπ∞ ƒ∞¶∞¡∞∫∏™ ¡π∫√§∞√™ ƒ∞ºΔ∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ™Δ∞Àƒ√À ∞¶√™Δ√§√™ Δ∞ª∏§π∞™ ™¶Àƒ√™ Δ∑∞º∂ƒ∏™ ª∂§∂Δπ√™


> 03

Δ√¶π∫∞ ¡∂∞ ∞¶ƒπ§π√™ 2012 # 137

¤ÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜!

∂∫§√°∂™ 2012 - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ ∞ΔΔπ∫∏™

¢Ú¿ÛË/ºÈÏÂχıÂÚË √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ μ∞™π§∂π√À Ã∏™Δ√™ ™˘ÌÌ·¯›· ¢ƒ√™√™ πø∞¡¡∏™ ∞´μ∞§πøΔ∏ ª∞ƒπ∞ °ƒ∏°√ƒ√¶√À§√™ °πøƒ°√™ ∂À™Δƒ∞Δπ√À ™¶Àƒπ¢√À§∞ ∑∞º∂πƒ∞∫√¶√À§√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ μ∞™π§∂π√™ ªπÃ∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ (Δ¿Î˘) ªπÃ√À ÃÀ™√À§∞ ™∫√¡¢ƒ∞ ∂§∂¡∏ Δ√À¶∞π ª∞ƒπ∞-°π∞™ªπ¡ Ã∞ƒ∫π√§∞∫∏™ Ãπ™Δ√º√ƒ√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ÃÀ™π¡∞™ ∞£∞¡∞™π√™ (¡¿ÛÔ˜) æ∞ƒ√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™

∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘Ìʈӛ· ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ °¤ÁÈÔ˘ ª·Ú›· ¢Â‰Ô‡ÛË ∂ϤÓË ∫·Ú‚Ô‡ÓË ∂ϤÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §È‚·ÓÔ‡ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ª¤ÓÈ·˜ ∞ÚÁ‡Ú˘ ªˆÚ·˝ÙË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¶·ÚÔ˘ÙÛ›‰Ë˜ ¡›ÎÔ˜ ™·‚‚›‰Ë˜ ™‡ÚÔ˜ ™˘Ú¿ÎÔ˘ ª·Ú›· ™Ù¤Ú·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ÷̷ÎÈÒÙ˘ £fi‰ˆÚÔ˜

∫∞§√°ƒ∞¡∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∫√ΔΔøƒ∏ Ãπ™Δπ¡∞ ∫ƒπ£∞ƒ∞∫∏ ª∞ƒπ∞ §À°¡√À ÃÀ™∏ ª∞∫ƒ√°∫π∫∞-ƒπΔ™∞Δ∞∫∏ ª∞ƒ√À§πø (ª∞ƒø) ª¶√Δ™∏ ∂§∂¡∏ ¡Δ√Àƒ√™ ¡π∫√§∞√™ ¶∞¡∞°πøΔπ¢∏™ ™ΔÀ§π∞¡√™ ¶∞¶∞™¶Àƒ√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ¶∞¶∞™Δ∂º∞¡√À °∂øƒ°π√™ ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ƒ√ª¶∞∫∏™ √¢À™™∂∞™ Δ™πƒ∫∞™ πø∞¡¡∏™

ÃÀ™∏ ∞À°∏ ∫∞™π¢π∞ƒ∏™ ∏§π∞™ ∫∞Δ∞Δ™∏ ª∞ƒπ∞ ª¶√§∞ƒ∏ ¶∞°ø¡∞ ƒ∂ª¶∞¶∏™ §∞ª¶ƒ√™ ƒ∏°∞Δ√™ √ƒ∂™Δ∏™ Δ™∞§¶∞Δ√Àƒ√À ºøΔ∂π¡∏ Δ™√À∫∞™ μ∞™π§∂π√™ Ã∏™Δ√À ∂πƒ∏¡∏ ÃÀ™√μπΔ™∞¡√™ πø∞¡¡∏™

√ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ì ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· ¶ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ™˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ªÂÁ·Ú›‰Ô˜

°È·Ù› ·Á·¿Ì ÙÔÓ ÙfiÔ, Ô˘ ÁÂÓÓËı‹Î·ÌÂ Î·È ˙ԇ̠‹ ÂÈϤͷÌ ӷ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂ. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ Ô˘ Ì ÒıËÛ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÒ ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ¡ÙfiÚ·˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜, ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË.

∏ ‰È·ÊˆÓ›· ÌÔ˘ Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡¢ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÚÔÛÒˆÓ, Ô˘ Ï‹ÁˆÛ·Ó Î·È Ù·Â›ÓˆÛ·Ó ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË, Ì ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ÌËÓ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ Ù˘ ¡¢ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜. ªÂ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi Û·˜ ÁÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È ¤¯Ô˘Ì ‰ÒÛÂÈ ÎÔÈÓÔ‡˜ Î·È ÓÈÎËÊfiÚÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ¶¿ÓÙÔÙ ÔÚ‡ıËη Ì ÛÂÌÓfiÙËÙ·, ÂÓÙÈÌfiÙËÙ· Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ‹ıÔ˜. EÈÙÚ¤„Ù ÌÔ˘ Ó· Û·˜ ˙ËÙ‹Ûˆ ¶ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Û·˜ ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ·ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÌÔ˘ ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÒÛÙ ӷ ¤¯ˆ ÙËÓ ‡„ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ËÌÂÚ›- Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹Ûˆ ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ ‰ˆÓ ÁÈ· Ù· ÙÔÈο ı¤Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋. ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ª·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ì ˘„ÒÛÂÈ ÙÔ›¯Ô ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜. ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È Û‚·ÛÌfi ∞¶√™Δ√§√™ ™Δ∞Àƒ√À ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ . ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÂˆÚÁ›·˜ – . μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ . °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ¡.¢.

*


04 >

Δ√¶π∫∞ ¡∂∞

I¢IOKTHTPIA - ∂∫¢√Δƒπ∞: B∞™π§π∫∏ ª¶√À∫∏ KIT™OY ¢π∂À£À¡™∏: 28∏™ O∫Δøμƒπ√À 4, ™∫∞§∞ øƒø¶√À T∏§.: 22950.38171 FAX: 22950.34342 Kπ¡.: 6974-617140 E-mail: nekfrasi@otenet.gr ∫ø¢π∫√™ ∂¡ΔÀ¶√À: 5192

¡√ªπ∫√™ ™Àªμ√À§√™: ∏§π∞™ ¶∞¡Δ∞∑∏™ A¶∞°√ƒ∂À∂Δ∞π ∏ ∞¡∞¢∏ª√™π∂À™∏ Δø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ∫∞π Δø¡ ºøΔ√°ƒ∞ºπø¡ Δ∏™ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞™ Ãøƒπ™ Δ∏ °ƒ∞¶Δ∏ ∞¢∂π∞ ΔH™ ∂∫¢√Δƒπ∞™.

H ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ ¢π∞¡∂ª∂Δ∞π ™Δ∏¡ ∂ÀƒÀΔ∂ƒ∏ ¶∂ƒπ√Ã∏ øƒø¶√À - ∫∞§∞ª√À - ∞À§ø¡∞ (™KA§A øPø¶OY - NEA ¶A§ATIA - XA§KOYT™I ™YKAMINO - øPø¶O™ - MAPKO¶OY§O KA§AMO™ -KA¶AN¢PITI - ¶√§À¢∂¡¢ƒπ AºI¢NAI - MA§AKA™A - M∏§E™I -AY§øNA)

∂Δ∏™π∂™ ™À¡¢ƒ√ª∂™ π¢πøΔø¡ 20ú

ALPHA BANK ∞ƒ. §√°/™ª√À: 014 284002002002947

∞¶ƒπ§π√™ 2012 # 137

1Ë ™˘Ó¿ÓÙËÛË - Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ øÚˆÔ‡ ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ øÚˆÔ‡ Î. °È¿ÓÓË √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ-ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿- ·ÓÔȯً Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 28 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ∂¶∞§. ™ÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ô˘ ·ˇı˘ÓÂ Ô Î. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ -Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ÍÂοı·ÚÔ ÙÚfiÔ-, ÙÔ ¤ÌÚ·ÎÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ˘‹ÚÍ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Î·È ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ·Ó¤Ù˘Í·Ó -Û ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ıÂÚÌfi Îϛ̷- ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜, ÙȘ ÛΤ„ÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó. ∂ÁηÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó Ó¤Ô ÙÚfiÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ô Î. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˆ˜: «Δ¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ Î·È ¯Ú‹ÛÈ̘, -ȉȷ›ÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ·-, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Îϛ̷ÙÔ˜ ·ÌÔÈ‚·›·˜ Û˘ÓÂÓÓÔ‹Û˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì fiϘ ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: «ª¤ÏËÌ· Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ì ÌÈ· Ó¤· Û¯¤ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ì fiÏÔ˘˜, Ó· ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙԇ̠ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ¤Ó· Îϛ̷ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Î·È Ï‹„˘ ÎÔÈÓÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜». ™ÙÔ Ï·›ÛÔ ·˘Ùfi, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¿ÎÔ˘Û Ì ÚÔÛÔ¯‹ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎfiÙÂÚ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fi-

°ÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÛÙ· ¡¤· ¶·Ï¿ÙÈ· øÚˆÔ‡ ∞ÙÙÈ΋˜. ™Ô‡‰·Û √ÈÎÔÓÔÌÈο- ¢ÈÔ›ÎËÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÛÙËÓ ∞ÓˆÙ¿ÙË ™¯ÔÏ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ∞ıËÓÒÓ (∞™√∂∂) Ó˘Ó √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∂ÚÁ¿ÛıËÎÂ Û·Ó Û٤ϯԘ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ·fi ÙÔ 1993 ‰È·ÙËÚ› §ÔÁÈÛÙÈÎfi-ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô ÛÙÔÓ øÚˆfi. ∞fi Ù· Ó·ÓÈο ¯ÚfiÓÈ·, ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ΛÓËÌ·, ÚÒÙ· ÛÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ,ÚÒÙ· Û·Ó Ì¤ÏÔ˜ Î·È Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ™À¡∞™¶π™ª√À ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘. ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛÂ(2003-2004) ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ™À¡∞™¶π™ª√À. ÀÔ„‹ÊÈ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™À¡∞™¶π™ª√À ÙÔ 2000 Î·È ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÙÔ 2004 , 2007 Î·È 2009.

ÓÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÙȘ Ӥ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ, (fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ‰fiıËÎÂ Î·È Û¯ÂÙÈÎfi ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi), ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘, ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚ›˙ÂÛı·È. ◊‰Ë, Ô ¢‹ÌÔ˜ øÚˆÔ‡, fiˆ˜ ›Â Ô Î. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜, «Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ °Ú·ÊÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ·¤ÎÙËÛ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÂÓÒ ·fi ÙÔ 2013 ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÈϤÔÓ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ °ÂˆÚÁ›·˜. ¶·Ú¿ ÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi, Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ËÌÔÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÈÊÔÚÙÈÛÙ›, ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÌÈ· ηıËÌÂÚÈÓ‹ Û¯¤ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ì fiÏÔ˘˜ ÂÛ·˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó». ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ øÚˆÔ‡ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ˆ˜ ÙˆÓ ϤÔÓ ·ÛÊ·ÏÒÓ Î·È ÔÈÔÙÈÎÒÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÈÔ Ë¯ËÚ‹ ·¿ÓÙËÛË Û οı ›‰Ô˘˜ ηÎfi‚Ô˘Ï˜ Î·È ‰˘ÛÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ·fiÂÈÚ˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∞ÛˆÔ‡. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ «Ù· fi-

∞Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ ΔÔÈ΋ Î·È ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ∂ÎϤ¯ÙËΠÎÔÈÓÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÛÙ· ¡¤· ¶·Ï¿ÙÈ· øÚˆÔ‡, ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ∂ÎϤ¯ÙËΠ¡Ô̷گȷ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞Ó·ÙÔÏ.∞ÙÙÈ΋˜ (2007-2010) ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯. ¶·Ú¿Ù·Í˘ «™À¡∞™¶π™ª√™ ¶√§πΔø¡ ∞¡∞Δ.∞ΔΔπ∫∏™», ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓË ·fi ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ÁÈ· Ó· Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜, ( ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ∞ÛˆÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÃÀΔ∞ ÛÙÔ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi Î·È ÙËÓ ∫ÂÚ·Ù¤·, ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ (§·ÁÔÓ‹ÛÈ),ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ·ÈÔÏÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘ ÛÙË ¡.ª¿ÎÚË, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÀÌËÙÙÔ‡, ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ , ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ (∫·Ì·˜ Î.·),ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË

ÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›Ì·ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· Ù· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÙÈ Ô øÚˆfi˜ ¤¯ÂÈ ˘ÁÈÂÈÓ¿ Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ÚÔ˚fiÓÙ·». ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÚfiÙÚ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· Â͢ÁÈ·›ÓÔ˘Ó «Ù· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ÙÔ˘˜» Î·È Ó· ‚ÁÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο ÌÚÔÛÙ·, ÌÂ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔÓ ¢‹ÌÔ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ¿ÓÙ· Ì ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÚfiÙÂÈÓ Û fiÏÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ øÚˆÔ‡, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘˜. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ô Î. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜, ÍÂηı¿ÚÈÛÂ, Ì ·ÌÂÛfiÙËÙ· Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ˆ˜ Â›Ó·È ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ «ÁÓ‹ÛÈÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Á˘» Î·È ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÂÈχÛÂÈ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, ηıÒ˜ Ô ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, «ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜».

Ù˘ Δ¯ÓfiÔÏȘ ÛÙËÓ ¶¿ÚÓËı·, ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ μÔÚÂÈ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜ Î.¿.) ¶ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ «™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ηÙÔ›ÎˆÓ & ÊÔÚ¤ˆÓ μ.∞.∞ÙÙÈ΋˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ‰Èfi‰È·» Î·È ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÍÂÔ˘Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Ì·˜ ‰ÚfïÓ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÂÈÙÚÔ¤˜ Î·È ÎÈÓ‹ÛÂȘ (∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÁÒÓ· øÚˆÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ûˆfi, ¢›ÎÙ˘Ô ÚÔÛÙ·Û›·˜ ™·ÚˆÓÈÎÔ‡, ¢È·‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙÔ˘ ÀÌËÙÙÔ‡, ¢›ÎÙ˘Ô ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶¿ÚÓËı·˜, ¶·Ó·ÙÙÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô, ∂ÈÙÚÔ‹ ηÙÔ›ÎˆÓ øÚˆÔ‡ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ¯·Ú¿ÙÛÈ· Î.·) ΔÔ 2010 ÂÎϤ¯ÙËΠ¢ËÌÔÙÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÛÙÔÓ Î·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi ¢‹ÌÔ øÚˆÔ‡,ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ «∂ÓÂÚÁÔ› Ôϛ٘ .. Ë ¿ÏÏË ÚfiÙ·ÛË».

æ‹ÊÔ ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ∞ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ì ·ÚÂÏıfiÓ...


> 05

Δ√¶π∫∞ ¡∂∞ ∞¶ƒπ§π√™ 2012 # 137

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË

¶∞¡∞°πøΔ∏™ Ã∞™∫√™ À¶√æ∏ºπ√™ μ√À§∂ÀΔ∏™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂ Δ∏ ¡∂∞ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞

ª·˙›, •·Ó¿ ÀÂÚ‹Ê·ÓÔÈ! ∫‡ÚÈ ÿÛÎÔ, ÔÈfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÎÈ ÂÈÙ˘¯Ë̤ ÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ηÙ‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ô ÏÈÙÈ΋; - ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÚÔÛʤڈ Ì fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ™ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÚ›ÛË Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ Ù˘ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‚Ϥˆ Ù· ¿ÎÚ· Ó· ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó, ÙËÓ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Ó· ·ÂÈÏÂ›Ù·È Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ó· ˘ÔʤÚÂÈ Î·È Ó· ̤ӈ ·Ì¤ÙÔ¯Ô˜. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·¤ÎÙËÛ· ÔÏϤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ ·fi ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Î·È ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÌÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Ù· ηٷı¤Ûˆ ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ¶ˆ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ ÙËÓ ·Á·Ó¿ ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ · ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi; √ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜ ÂÂȉ‹ ÂÈÎÚ·Ù› ¤Ó· Îϛ̷ ·ÙÈ̈ÚËÛ›·˜. ¢ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· „¤ÌÌ·Ù·, ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ Â›Ó·È ÌÔÈÚ·Ṳ̂Ó˜ Û fiÏÔ˘˜. ∞Ó fï˜ Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ı˘Ìfi ı· ηٷϋÍÔ˘Ì ӷ Û¿Ì fi,ÙÈ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Î·È Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜. ∏

‰‡Ó·ÌË Ì·˜ Â›Ó·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜, ÔÈ Ó¤Â˜ ÁÂÓȤ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Ë ÛËÌ·›· Ì·˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ΢ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ˘ÂÚ‹Ê·Ó·. ∂›Ì·ÛÙ ¤Ó·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ Ï·fi˜. ªÔÚԇ̠ӷ ¯Ù›ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÌÈ· Ó¤· ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ı˘Û›Â˜ Î·È ÙȘ ¢ڇÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂȘ. ΔÂÏÈο ·Ó ‰ÂÓ ÚÔ·„ÂÈ ·˘ÙÔ‰˘Ó· Ì›· ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ; ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÙ ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÎÔ˘ ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· Ӥ˜ ÂÎÏÔ Á¤˜ Î·È ÁÈ·Ù›; ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Û fiÏÔ˘˜ fiÙÈ Ë ı¤ÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Â›Ó·È "·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË". ™˘ÌʈÓÒ Ì ÙËÓ ı¤ÛË ·˘Ù‹ ‰ÈfiÙÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ı· ¤¯ÂÈ ÎfiÛÙÔ˜ Û ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙÔ ∑¿ÂÈÔ 3, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ºÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡, ȉÂÔÏÔÁ›· ·ÓÙ›ıÂÙË Ì ÙÔÓ ·ÚËÎÌ·Ṳ̂ÓÔ ÎÚ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘.

¶ÔÈfi˜ Â›Ó·È Ô È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ; ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Ì·˜ ̤ÏÏÔÓ Î·È Î·Ù' Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ì·˜ ̤ÏÏÔÓ. ∞Ó ·ÔÙ‡¯Ô˘ÌÂ, Ù· ¿ÎÚ· -·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿- ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙÔÓ ¢ÂΤÌÚË ÙÔ˘ '08 Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ∞Ó ·ÔÙ‡¯Ô˘ÌÂ, ı· ·ÔÌÔÓˆıԇ̠ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· ¯ˆÚ›˜ ÚÔÔÙÈΤ˜, ÛÙËÓ ÛÎÈ¿ ÌÈ·˜ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. ∞Ó ·ÔÙ‡¯Ô˘ÌÂ, Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ ı· Ï˘Á›ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ı· ı˘Ì›˙Ô˘Ì ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ¯ÒÚ·. £· ı¤Ï·Ù ӷ Ì·˜ ›Ù ÔȤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û·˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘; - ΔÔ Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· Â›Ó·È ‚¤‚·È· ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ˙‹ÙËÌ· ˘Ô‰ÔÌÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∂›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÂÓ ¤ÙÂÈ 2012 Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÛËÙÈΤ˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜!

ÕÏÏÔ ˙‹ÙËÌ·, Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚ› ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, Â›Ó·È Ù· ‰Èfi‰È·. ∂›Ì·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ "ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÙȘ Ì¿Ú˜" ÁÈ·Ù› ·ÚÓÔ‡Ì·È Ó· Â›Ì·È Î¿ÙÔÈÎÔ˜ Î·È Ó· ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ì·È Ó· ÏËÚÒÓˆ 8 ‰Èfi‰È· ̤۷ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ÙÔ˘ øÚˆÔ‡. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ÛÙÔ¯ÔÔÈ› ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜. ÕÏÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· "ÛÙÔÓ ·¤Ú·" Î·È ‰ÂÛ̇ÂÈ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ fiÏÂȘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È. º˘ÛÈο ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi, ÁÈ· ÙËÓ ¡·˘ÙÈÏ›·, ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘ÔʤÚÔ˘Ó, ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ Ú‡·ÓÛË Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›·, fiˆ˜ Ô ∞Ûˆfi˜. ŸÏ· ·˘Ù¿, Ù· ÔÔ›· Ù· ÁÓˆÚ›˙ˆ ÚÔÛˆÈο, ı· Ù· ı¤Ûˆ ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· fi¯È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ Ì ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂȉ‹ ÌÔ˘ Ù· ı¤ÙÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘, Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi Â̤ӷ ÌÈ· ·ÍÈÔÚÂ‹ Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÎÚÔÛÒËÛË.


06 >

Δ√¶π∫∞ ¡∂∞ ∞¶ƒπ§π√™ 2012 # 137

¢∏ª√™ øƒø¶√À

*

√ ¢‹ÌÔ˜ øÚˆÔ‡ ηÏ› ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ

O ¢‹ÌÔ˜ øÚˆÔ‡ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ηÏ› ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ - ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ Î·È Î¿ı ¿ÏÏÔ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ Ô˘ ı· ‹ıÂÏ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì·: «¡¤Â˜ ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ» Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô °ÂˆÚÁÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ: 22953 20360 <tel:22953%2020360> (˘‡ı˘ÓË Î· ∞ÁÁ. μÂÚÓ¿Ú‰Ô˘). ∞ÊÔ‡ ÁÓˆÛÙÔÔÈËı› ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ηÏÏȤÚÁÂȘ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÎÂÓÙÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ: ∞ڈ̷ÙÈο/Ê·Ú̷΢ÙÈο Ê˘Ù¿, ∞ÏfiË, ∞ÚÒÓÈ·, ΔÚԇʷ, ÀÔÙÚÔÈο º˘Ù¿, πÔÊ·¤˜, ª·ÓÈÙ¿ÚÈ·, ƒÔ‰È¿, ¢·Ì¿ÛÎËÓ·, ª‡ÚÙÈÏÔ, μ·ÙfiÌÔ˘ÚÔ, ™Ù¤‚È·.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË

™Δ∂º∞¡√™ ∞°π∞™√°§√À À¶√æ∏ºπ√™ μ√À§∂

™ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó «∞˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· «Ú¿ÛÈÓ·» ¯ÚfiÓÈ·, ‹Ù·Ó ÌÈ· ‚›·ÈË Î·Ù·¿ÙËÛË Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿˜ Ì·˜, Ù˘ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ Ì·˜ Î·È ¤ÁÈÓ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ Î·È Ì ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·», Ì·˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∞ÁÈ¿ÛÔÁÏÔ˘, ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, ∞Ó. ΔÔÌ¿گ˘ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜. ŸÏË Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ Ì·˜ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ô Î. ∞ÁÈ¿ÛÔÁÏÔ˘, . ¢/ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ √™∫, Â›Ó·È Ë ·Ú·Î¿Ùˆ: - ∫‡ÚÈ ∞ÁÈ¿ÛÔÁÏÔ˘ ¤¯ÂÙ ÂÈ, ˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ôχ ¯ÚfiÓÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚË ·Ó¿Ï˘ÛË ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ Û·Ó ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. £· ı¤Ï·Ì ӷ Ì·˜ ÂÍËÁ‹ÛÂÙ ÙÈ ÂÓÓÔ›ÙÂ. ∞¶∞¡Δ.: ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ Î·È ¤¯ÂÈ ¯ÈÏÈÔÂÈˆı›, ˆ˜ ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·‰È¤ÍÔ‰·, fiˆ˜ Ê˘ÛÈο Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ·‰È¤Íԉ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. ∫·È Û ٤ÙÔȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙ‹ÚÈÍ fiÏË ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ªÈ· ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ ÌÂÙÔ˘Û›ˆÛ ÙÂÏÈο Û ηÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Î·È ÌÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔÓ ¤Ûڈ͠ÛÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË! ∫·È ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi; °È· Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˜ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘, ÙËÓ Î·Ù·-

Û·Ù¿ÏËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈÎfi «Ú¿ÛÈÓÔ» ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Ô˘ ¤¯ÙÈÛÂ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ ÙÔ˘ Û ͤӷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·! ŸÏ· ·˘Ù¿ Ê¿ÓËÎ·Ó ϤÔÓ ÂÓٷοı·Ú· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ̤۷ ·fi ÙȘ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÙÚÈ·Ó‰Ú›·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. - ¶¤Ú· ·fi Ù· Â·¯ı‹ ̤ÙÚ· Ô˘ ÊfiÚÙˆÛ·Ó ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ŒÏÏËÓ· Î·È ÛÙȘ ÁÂÓȤ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Ù· ÔÔ›· ˙ԇ̠ηıËÌÂÚÈÓ¿, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· Û' ·˘Ù¿ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏ˘·ÎÔ˘ÛÙ›; ∞¶∞¡Δ.: ™ÙËÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÊÂÈÏ ӷ ÛÙÚ·Ê›, Ó· ÛÙËÚȯÙ› Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Ù· ‰‡Ô ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ Û·Ó ¯ÒÚ·. ΔËÓ Ó·˘ÙÈÏ›· Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ˆ˜ ÂÏÏËÓÈ΋ Ó·˘ÙÈÏ›· ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜ Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù¤ÙÔȘ, Ô˘ ÙËÓ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÁÈ· ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ηٿٷ͢ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÌÈ· ¿ÎÚˆ˜ ‰ÈÂıÓÔÔÈË̤ÓË Î·È ·fiÏ˘Ù· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ Ó·˘ÙÈÏ›· ηٿÊÂÚ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ·ÎfiÌ·

Î·È Î¿Ùˆ ·fi ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó¯›˜ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ. ∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ·˘Ù‹ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÏÏËÓÈο ¯¤ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· οو ·fi ÙȘ ηٿÏÏËϘ Û˘Óı‹Î˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Û·Ó ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ªË ͯӿÌ ˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙ›·, ·ÔʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÙÔ̤·. ŸÌˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ·Ú¤·˜ ÙÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÈÛÙ‹ ÛÙËÓ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ Î·È ÙËÓ ·ÏÏÔÚfiÛ·ÏÏË Ì¤¯ÚÈ ÛËÌ›Ԣ ¿ÏÏˆÓ ÛΤ„ÂˆÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘, ·ÁÓfiËÛ ÙËÓ Ó·˘ÙÈÏ›· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Î·Ù‹ÚÁËÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ù˘, ·ÏÏ¿ ‰È¤Ï˘Û ÛÙ· ÂÍ' ˆÓ Û˘ÓÂÙ¤ıËÛ·Ó, ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Ï‹ÚË ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ˘ÂÚfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô, ̤ڷ Ì ÙË Ì¤Ú·, ÙÔ ·ÔÁ˘ÌÓÒÓÂÈ Î·È ÙÔ ·‰Ú·ÓÔÔÈ›. ∞Ê‹ÓÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ Û fiÔȘ ηϤ˜ Î·È ÊÈÏfiÙÈ̘ ÚÔÛ¿ıÂȘ οÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÌÔÁÂÓ›˜ Ì·˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÊÈϤÏÏËÓ˜. - ΔÔ ¶∞™√∫ ÙÔ˘ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, ‰ÈÂΉÈΛ ¿ÏÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ª¿ÏÈÛÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ‰È·ı¤ÛÂȘ ÚˆÙÈ¿˜ ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ


> 07

Δ√¶π∫∞ ¡∂∞ ∞¶ƒπ§π√™ 2012 # 137

ÀΔ∏™ ¶ ∂ ƒ π º ∂ ƒ ∂ π ∞ ™ ∞Δ Δ π ∫ ∏ ™ ª ∂ Δ ∏ ¡ ∂ ∞ ¢ ∏ ª √ ∫ ƒ ∞ Δ π ∞

·‰È¤ÍÔ‰·! Ì·˜. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ¿Ô„‹ Û·˜; ∞¶∞¡Δ.: ∞˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· «Ú¿ÛÈÓ·» ¯ÚfiÓÈ·, ‹Ù·Ó ÌÈ· ‚›·ÈË Î·Ù·¿ÙËÛË Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿˜ Ì·˜, Ù˘ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ Ì·˜ Î·È ¤ÁÈÓ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ Î·È Ì ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ' ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ı· ¤ÏÂÈÂ Î·È ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜! °È·Ù› ÂÚ› ıÚ¿ÛÔ˘˜ Û˘˙ËÙ¿ÌÂ. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ¶∞™√∫ ÙÔ˘ ΢ڛԢ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, fiˆ˜ Ôχ ÛˆÛÙ¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ Ï·Û¿ÚÂÈ Î·È Ô Ó¤Ô˜ ÙÔ˘ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ì ÙÔ «·Ú¯›˙Ô˘Ì», Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, Ô˘ ˙‹Û·ÌÂ Î·È ˙ԇ̠ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘. Δ· ›‰È· ÚfiÛˆ· Ì ÙËÓ ›‰È· ÂÚ·ÙËÛÈ¿ Î·È ·˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È «‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘˜» ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ˘˜ «Ú¿ÛÈÓÔ˘˜» „‹ÊÔ˘˜. √ ŒÏÏËÓ·˜ fï˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¿ı·ÌÂ Î·È Ì¿ı·ÌÂ Î·È ı· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ÙȘ ¢ı‡Ó˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ‹ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ›ӷÈ, Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ „˘¯È΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ›¯·ÌÂ, Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÙ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ·˘Ù‹ ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹. ∂›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·˘Ùfi. √ ·ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ú¤·, Ó· ÌË Í¯ӿÌÂ, ÛÙ¤ÚËÛ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› Î·È Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› Ì ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙË̤ӷ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. ™Â fiÏË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ›¯Â ¿ÓÙ· ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ÛËΈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË, ı·ÚÚ›˜ Î·È Â›¯Â ¿ıÂÈ ·Á·ψÛË! ™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÂÚÈÛÛfi ıÚ¿ÛÔ˜! ŒÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‚ϤÔ˘ÌÂ. - ªÔ˘ ·Ó·Ê¤Ú·Ù ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ fï˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ◊Ù·Ó Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË; ∞¶∞¡Δ.: ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ¿ÓÙ· ›ÛÙÂ˘Â Î·È ¤ÏÂÁÂ, fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ „‹ÊÈÛÂ. ΔfiÙ ›¯Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ‹Á·ÈÓÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ¢.¡.Δ.. ΔÔ ¶∞™√∫ ›¯Â fï˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁË̤ÓË ÙËÓ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ. ™‹ÌÂÚ· fï˜ οÔÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â͢ËÚÂÙ› Ó· ·ÏÏÔÈÒÓÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «Ó·È» ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÛÙÔ «ªÓËÌfiÓÈÔ 2», Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂÏ›‰·. ΔÔ «ªÓËÌfiÓÈÔ 2» ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰ˆÛ›ÏÔÁ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ̠ÙÔ «ªÓËÌfiÓÈÔ 1» Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·‰È¿‚·ÛÙÔ! ∞˘Ùfi ÛÎÔ›Ìˆ˜ Û‹ÌÂÚ· οÔÈÔÈ ÙÔ Í¯ÓÔ‡Ó, ÁÈ·Ù› ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ¤ÓÔ¯Ô˘˜ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈο Û¯¤‰È·. ΔÔ ı¤Ì· fï˜ ›ӷÈ, ˆ˜ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó·

ÈÛÙ‡ÂÈ, ˆ˜ Î·È ÙÒÚ· Ï¿ıÔ˜ Â›Ó·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ Î·È ÙÚ·ÁÈ΋ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ·Ó Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. ∞˘Ùfi ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ·, ˆ˜ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹ ı· Â›Ó·È Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ë Ï‹Ú˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÙË Û¯Â‰›·Û·Ó. ΔÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‚¤‚·È·, ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‚ÔχÂÈ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó. ¶ÔÈÔ˜ ·ÌÊÈ‚¿ÏÂÈ ˆ˜ ¤ÚÂ ӷ Ûˆı› ÚÒÙ· Ë ¯ÒÚ· Î·È ‡ÛÙÂÚ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÁÈ· ÏÈÁfiÙÂÚË ÂÍ¿ÚÙËÛË, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·˘ÙԉȿıÂÛË Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË; ∫·Ó›˜ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˜ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜, ÔÏ›Ù˘. - ªÈÏ‹Û·Ù ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË. ¶ˆ˜ ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ Û·˜ ÌÔÚ› Ó· ¤ÚıÂÈ ·˘Ù‹; ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙԯ‡ÛÂÈ Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· ‚ÁÂÈ ·fi ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂÎÏÔÁ¤˜; £· Û·˜ ··ÓÙ‹Ûˆ ÁÈ· ÙÔ ˆ˜ ‚ϤÂÈ ÙÔ Ì›˙ÔÓ ·˘Ùfi ı¤Ì· Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. ∂È̤ÓÔ˘Ì ηÙ' ·Ú¯¿˜ fiÙÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ó·Ù˘Íȷο ̤ÙÚ·. Èڛ˜ Ù· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚Áԇ̠·fi ·˘Ù‹ ÙË ‚·ıÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó Â˘Úˆ·˚ο ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·. ∏ ÌÔÓfiÏ¢ÚË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È È· ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› Ô˘ıÂÓ¿. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ¿ÌÂÛ· Ó· ÂÚÈÔÚÈÛı› Ë ‡ÊÂÛË Î·È Ó· ÌÂȈı› Ë ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÂȉÈο ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ∂˘Úˆ·˚ο ÎÔÓ‰‡ÏÈ·, Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ fiÚÔÈ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ΔÚ¿Â˙·, Ó· ÙÔÓˆı› Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜. Δ¤ÏÔ˜, Ó· ·ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜. - ∫‡ÚÈ ∞ÁÈ¿ÛÔÁÏÔ˘, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì·˜ ·˘Ù‹, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ «Ì¿ÚÌ·ÚÔ» fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ڷӷʤڷÌÂ... ∞¶∞¡Δ.: ™›ÁÔ˘Ú· ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ·' fiÏ· Â›Ó·È Ë ·ÓıÚÒÈÓË

ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÁÈ·Ù› Û‹ÌÂÚ· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ôϛ٘ Ì ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÛËÌÂ›Ô Ù¤ÙÔÈÔ, Ô˘ Ó· ·ÔÚÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÛÙ˘ÁÓÔ› ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ˆ˜ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌË Ì ηÚÙÂÚ›· „¿¯ÓÔÓÙ·˜ Ó· ‚Úԇ̠¿ÙÔ ÛÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ. ™‹ÌÂÚ· ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ô˘ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ì·˜ › ˆ˜ ÙÔÓ ‚Ú‹ÎÂ, ϤÂÈ... Û‹ÌÂÚ· ˆ˜ «·Ú¯›˙Ô˘Ì»! ∞˘Ùfi ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ·Ê› ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ, ÒÛÙ ӷ ÌË ‰Ô‡Ì ÙËÓ «¤ÎÚËÍË» Î·È ÙË Ï·˚΋ ÔÚÁ‹, ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ∂›Ó·È ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ, ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÛÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ë ÂÏ›‰· ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ∫·È ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÏ›‰·, ı· ʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È!

∞º√π ∞¡Δø¡√¶√À§√π √π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

35 ¯ÚfiÓÈ·

¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ¶ÔÈÔÙÈ΋˜ ∫·Ù·Û΢‹˜ ÛÙÔ Ã·ÏÎÔ‡ÙÛÈ øÚˆÔ‡ ∂ÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ¢˘¿ÚÈ· - ΔÚÈ¿ÚÈ· 1Ô˘ - 2Ô˘ - 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰›Ï· Û ¿ÚÎÔ!

ÔÏÈÛÌfi˜! ÂÍ ˜ fi Î È· ÈÎ Ô Ô √ ƒ ø ¢

°È·Ù› ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ ·›ÚÓÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ˙ˆ‹! ∫π¡.: 6976.514061,

Δ∏§.: 22950.38439(¶ƒøπ), 210.8060677 (∞¶√°∂Àª∞),

6977.717089, 6977.284260 www.antonopouloi-kataskevastiki.gr


08 >

Δ√¶π∫∞ ¡∂∞ ∞¶ƒπ§π√™ 2012 # 137

¢∏ª√™ øƒø¶√À

*

ÕÌÂÛË ·˘ÙÔ„›· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ηı›˙ËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, Â› Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ª·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘ øÚˆÔ‡!

√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ øÚˆÔ‡ Î. °È¿ÓÓ˘ √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜ Ì Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹, ¤Û¢Û ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·˘ÙÔ„›· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ηı›˙ËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, Â› Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ª·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘ øÚˆÔ‡. √ Î. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔηٷÛÙ·ı› ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯Ô̤ӈÓ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ: «μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓ ÙË ÁÂÓÓ¤ÛË ÙÔ˘˜. ∫¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ·ÓıÚˆ›Óˆ˜ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ, ÎÈÓËÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηχÙÂÚˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ÚÔÛˆÈο Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ η˜ ¢ÂÛÔÈÓ·˜ ∞ÊÂÓÙÔ‡ÏË, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ fiÛÔ Î·È ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Ì·˜». ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ô Î. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜: «¢ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰›ÓÔ˘Ì ̿¯Ë Ì οı ›‰Ô˘˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈο ÂÌfi‰È· Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ».

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË

¢∏ª∏Δƒ∏™ ∫π√À™∏™

À¶√æ∏ºπ√™ μ√À§∂ÀΔ∏™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂ Δ√À™ ∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ√À

Ÿ¯È ·ÏÏ· ÏÔ˘Î¤Ù· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓ ∞Ó Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Û·˜ «Ù·ÈÚÈ¿ ˙ÂÈ» ÂÛ›˜ ÙÔÏÌ¿Ù ӷ οÓÂÙ ·ÎfiÌË ¤Ó· ‚‹Ì· ÛÙÔÓ ÛÙ›‚Ô Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. °È·Ù› ÚÔ‚‹Î·Ù Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË; °È·Ù› ¶¿ÓÔ ∫·Ì̤ÓÔ Î·È ∞ÓÂÍ¿ÚÙË ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜; ◊Ù·Ó Û˘ÓÂȉËÙ‹ ÌÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹ Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ٷ ÎÔÈÓ¿. ¢ÂÓ Â›¯· Ô‡Ù ¤¯ˆ οÔÈÔÓ ÎÚ˘Êfi fiıÔ. ∂ÎÊÚ¿˙ˆ Ù· ÈÛÙ‡ˆ ÌÔ˘ Ì ¿ıÔ˜ Î·È ·˘Ù·¿ÚÓËÛË ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘. ∞˘Ùfi ›¯· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ÚÈÓ ·Û¯ÔÏËıÒ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·˘Ùfi ¤¯ˆ Î·È ÙÒÚ·. ¶·Ú·Ì¤Óˆ «∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË» ʈӋ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ÌÔ˘, ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ÂÎÚÔÛˆÒ. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÊˆÓ‹ ÁÈ·Ù› ¤Ì·ı· fiÏ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ó· Û¤‚ÔÌ·È ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÌÔ˘, ÙȘ ÂÏ¢ıÂڛ˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ¿Óˆ ·' fiÏ· ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì¿ ÌÔ˘. ∏ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ηٷÛÙÚ·ÙËÁÂ›Ù·È Ì ˆÌfi Î·È ‚›·ÈÔ ÙÚfiÔ, οÓÔÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ì ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Ì·˜ ̤ÏÏÔÓ. ∏ ¶·ÙÚ›‰· Ì·˜ ÂÁÎÏÔ‚›˙ÂÙ·È Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤-

Ú· Û ·ÙÂϤÛÊÔÚ· ÌÓËÌfiÓÈ·, ÂÓÒ Ù· „¢ÙÔ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ηıÂÛÙÒ˜ Ì·˜ ·Ô¯·˘ÓÒÓÔ˘Ó Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ıËÙÈ΋ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·. ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· ÔÈ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó Â¿ÍÈ· fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ì ÎÈ ¿ÏÏË ÔÏÈÙÈ΋ ηٷ›ÂÛË, ÎÈ ¿ÏÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË, ÎÈ ¿ÏÏË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù·›ӈÛË. ∏ ·fiÊ·ÛË Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÌÔ˘ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÌÈ· Î·È ÌfiÓÔ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÌÔ˘. ¡· Ûˆı› Ô ÙfiÔ˜ ·fi ÙË ÌÓËÌÔÓȷ΋ Ï·›Ï·· Î·È ÙËÓ ‡ÊÂÛË. ∂›ÛÙ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Î. ∫ÈÔ‡ÛË. °È·Ù› ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÊÙ¿Û·Ì ‰Ò; •¤ÚÂÙÂ, fiÙ·Ó ¤¯ÂȘ Ì¿ıÂÈ Ó· Íԉ‡ÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰›ÓÂȘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ô˘ıÂÓ¿ Î·È Ó· ΢‚ÂÚÓ¿˜ Â› ¯ÚfiÓÈ· Ì ‰·ÓÂÈο ¿ÏψÓ, οÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, «Ì ͤӷ ÎfiÏ˘‚· Ô˘ ϤÌ», ÙfiÙ ۇÓÙÔÌ· ı· ˘ÔÛÙ›˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ. ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÊÙ¿Û·Ì ۋÌÂÚ· ‰Ò, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ‰È¤-


> 09

Δ√¶π∫∞ ¡∂∞ ∞¶ƒπ§π√™ 2012 # 137

À™ ∂§§∏¡∂™

ÓˆÓ›·! ÍÔ‰Ô ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ì ϿıÔ˜ ÙÚfiÔ, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ Ï‹Úˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ «ÎÔÛÌ¿ÎË». Èڛ˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·Ó·ÛÙÔϤ˜ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔÓ ‚˘ıfi Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Ì·˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Â›Ó·È Ó· ·Ó·Ó‡ÛÔ˘Ì ̤۷ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÊȿϘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ¿‰ÂȘ. ∞Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ fiÏÔÈ ı· ˘ÔÛÙËÚÈÍÔ‡Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÂÈ Ì ٷ ‰Èο Ù˘ ̤۷ ·ÏÏ¿ ›Ù ‰ÂÓ ÙËÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÛÎfiÈÌ·, ›Ù ÁÈ·Ù› Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ë ¯ÒÚ· Â͢ËÚÂÙ› ¢ڇÙÂÚ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ë ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ÂÎÚÔÛˆ›Ù ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ Êˆ˜ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ô˘ ‰È·Ó‡ Ô˘ÌÂ; Œ¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ˘ÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ›ÂÛË Ù˘ ΔÚfiÈη˜ ÛÎÏËÚ¤˜ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÌÓËÌÔÓȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÈÎÚfi-ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ οı ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ (ÂÌÔÚÈΤ˜, ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÎÏ) ¤ÎÏÂÈÛ·Ó. ∏ Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ë ÌÂÛ·›· Î·È Â˘¤ÏÈÎÙË Âȯ›ÚËÛË Û˘ÓıÏ›‚ÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ̤ˆÓ ÔÏfiÎÏËÚˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û ͤÓ˜ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ¿Ï·È ÔÙ¤ ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÔÏÂÙ·ÚÈÔÔÈ›ٷÈ. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÌÈÎÚfi-ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ÌÈÎÚfi-Âȯ›ÚËÛ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Î·È ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ÙȘ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó ı· Â›Ó·È Î‡ÚÈÔ˜ Î·È ‚·ÛÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜. ¡· Â·Ó¤ÏıÂÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË. °È· Ó· Í·Ó¿-ÓÈÒÛÂÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜, ÁÈ· Ó· ıÂÚ·¢ÙÔ‡Ó ÔÈ ÏËÁ¤˜ Î·È ÁÈ· Ó·

Í·Ó·‰Ô‡Ó Ù· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Û ÛÙ·ıÂÚ¿ ·ÏÏ¿ ÏÂÏÔÁÈṲ̂ӷ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˘˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ∞Ï¿ Ú¤ÂÈ Ó· ‚È·ÛÙԇ̠ÒÛÙ ӷ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. √È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Â›Ó·È ÈηÓÔ› Î·È ¤ÓÙÈÌÔÈ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó. ∞Ô̤ÓÂÈ ÛÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ¤Ó· ıÂÛÌÈÎfi ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ‰È¤ÂÙ·È: - ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∫Ú¿ÙÔ˜∂ȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜-∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Î·È ÌfiÓÈÌ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. - ªÔÓÈÌfiÙËÙ· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ë ÔÔ›· ı· Â›Ó·È ÂÁÁ˘Ë̤ÓË Ì ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Î·È Â¿Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÒÛÙ ӷ Û˘ÓÙÔÌ¢ıÔ‡Ó Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ·fiÏ˘Ù· Û·Ê›˜ Î·È ÍÂοı·ÚÔÈ ÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ Î·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ›‰Ú˘Û˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ Ì›·˜ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÔÓÙfiÙËÙ·˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜; ∂Âȉ‹ ‰ÂÓ Â›Ì·È Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜, Ô‡ÙÂ Ê˘ÛÈο ı· ‹ıÂÏ· Ó· Á›Óˆ, ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤Óˆ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ «Ê‡ÛÂÈ Î·È ı¤ÛÂÈ», ·˘Ùfi Ô˘ Ϥˆ ÂÁÒ Â›Ó·È ˆ˜ fiÏÔÈ fiÛÔÈ ·Á·¿Ì ÙËÓ ¶·ÙÚ›‰· Ì·˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙËÓ ‰Ô‡Ì ӷ ·Ó·Û·›ÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È fiˆ˜ Ù˘ ·Í›˙ÂÈ, ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ϤÔ˘Ì ÂÍ›ÛÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿. ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ›, ‰È·ÍÈÊÈÛÌÔ› Î·È ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Ô˘ ·ÓÙÈ‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Ì·˜ ηٷÁˆÁ‹ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi Ì·˜ ̤ÏÏÔÓ ÙÔ ÏËÚÒÛ·Ì ·ÎÚÈ‚¿ Û·Ó Ï·fi˜. √Ê›ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ·ÈÛı·Óıԇ̠ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Î·È Ó· ÛÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ΔfiÔ Ì·˜ ·fi οı ηÎfi-

‚Ô˘ÏË Âȉ›ˆÍË. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ΔÚ·Áˆ‰›· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÚÔÙÔ‡ Â·Ó·ÏËÊı› ÙÔ ÂÒ‰˘ÓÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ÔχÙÈÌÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘. ¶ÚÔÙÔ‡ ıÚËÓ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÁÈ· ¯·Ì¤Ó˜ ·ÙÚ›‰Â˜. √È ÂÌÂÈڛ˜ Û·˜ ·fi ÙÔ ¢Ë ÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ øÚˆÔ‡ Û› ÁÔ˘Ú· ı· Û·˜ ÔÊÂÏ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û·˜ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·. ¶È ÛÙ‡ÂÙ fï˜ fiÙÈ Ë ·fiÊ·Û‹ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ ÎÔ‡ ·ÍÈÒÌ·ÙÔ˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Úȉ˜ Î·È Ó¤Ô˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈËÎË ÙÈ΋ Û·˜ ÔÚ›·; Ÿˆ˜ ¤¯ˆ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Â›Ì·È ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÁÈ·Ù› Ô Ï·fi˜ ÙÔ ‰È¿ÏÂÍÂ. °È·Ù› ›ÛÙ„·Ó Û ̤ӷ οÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ŒÙÛÈ ¤¯ˆ Ì¿ıÂÈ Ó· ÔÚ‡ÔÌ·È ÛÙËÓ ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ·ÊÔ˘ÁÎÚ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ó· ÙËÓ ·ÎÔ‡ˆ Î·È Ó· Ú¿ÙÙˆ ¤¯ÔÓÙ·˜ ηı·Ú‹ ÙËÓ Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÌÔ˘. Œ¯ˆ Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ Ì ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ¯ÚfiÓÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ Ì ۤ‚ÔÓÙ·È Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÁÓÒÌË ÌÔ˘. ŒÙÛÈ Î·È ÙÒÚ·, οÔÈÔÈ ›Ûˆ˜ ‰˘Û·ÚÂÛÙËıÔ‡Ó Ô˘ ı· Ì ‰Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ∫·Ì̤ÓÔ Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ı· ¯·ÚÔ‡Ó Î·È ı· Ì ÂÈ‚Ú·‚‡ÛÔ˘Ó. ŒÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È fiÙÈ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ Î·È ÙÔÓ «·Ù›ı·ÛÔ» ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÔ˘. ¶·Ú·Ì¤Óˆ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹˜ Ù˘ ·ÓÙ›ıÂÙ˘ ÁÓÒÌ˘. ¶·Ú·Ì¤Óˆ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Î·È ı· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· Ì¿¯ÔÌ·È Ì ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ È‰·ÓÈÎÒÓ Ì·˜. ¶Â›Ù ̷˜ 4 ϤÍÂȘ Ô˘ Û·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó. ¢˘Ó·ÌÈÛÌfi˜, ∑‹ÏÔ˜, ∫·ÚÙÂÚÈÎfiÙËÙ·, ∂ÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·.

Œ¯ÂÙ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ÙȘ ¢ı‡ Ó˜ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÙ fiÙ·Ó Â ÎÏÂÁ›Ù μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜; ∂›Ì·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi Ù· ¢˘ÙÈο ̤¯ÚÈ Ù· μfiÚÂÈ·, ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó, Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘ ΔfiÔ˘ Î·È Ó· ÚÔÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· fiÙÈ Î·Îfi Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· Ì·˜. £¤ÏÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó fiÙÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ fiÚÙ·˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù’ Â¿ÁÁÂÏÌ· «‚ÔÏÂ˘Ù¤˜». ªÂ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Û‚·ÛÌfi ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ Ì·˜ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·˜ ÛÙ·ıԇ̠ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÁÂÓÓ·›Â˜ ÙÔ̤˜ Î·È ·ÏÏ·Á¤˜. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ·˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ÂÓÂÚÁÔ‡˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ˘ÂÚÔ¯‹˜ ÛÙ· ¤‰Ú·Ó· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ªÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, ı¤Ùˆ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·-

Ó¿ÁÎË Ô ÙfiÔ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ∞‡ÚÈÔ. ∞ÓÂÍ·Úًو˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ˆ˜ Ê· ÓÙ¿˙ÂÛÙ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·; Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ı· ‰˘ÛÎÔϤ„Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ì ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∏ ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙË ÌÓËÌÔÓȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∏ ·ÔÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ «ˆ¯·‰ÂÏÊÈÛÌÔ‡» Î·È Ù˘ ·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋˜ ÚËÙÔÚ›·˜ Â›Ó·È ·fi Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì Ì ÙËÓ „‹ÊÔ Ì·˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·. ∏ 6Ë ª·˝Ô˘ Â›Ó·È Ë ‹ÌÂÚ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ∞‡ÚÈÔ, ÁÈ· ÙȘ ·Í›Â˜ Î·È ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÔÚıÔ‰ÔÍ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ Âӈ̤ÓË ∂˘ÚÒË Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Î·È fi¯È ÙˆÓ ÔÏ›ÁˆÓ. ∫·Ï‹ ‰‡Ó·ÌË Î·È Î·Ï‹ ÂÈ Ù˘¯›· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Û·˜ Î. ∫È Ô‡ÛË. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ôχ.


10 >

Δ√¶π∫∞ ¡∂∞

∫·ı·Ú›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ øÚˆÔ‡ ∫Àƒπ∞∫∏ 13/5

*

√ ¢‹ÌÔ˜ øÚˆÔ‡ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¡¶¢¢ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ & §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¶·È‰ÈÎÒÓ & μÚÂÊÔÓËÈ·ÎÒÓ ™Ù·ıÌÒÓ Î·È ÙË ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË "ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ SOS" ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 ª·˚Ô˘, Ì ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙȘ ¶·ÏȤ˜ º˘Ï·Î¤˜ øÚˆÔ‡ ÛÙȘ 10.30 .Ì.

™‡ÚÔ˜ ∫·Ú‡‰·˜:

...ı· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ ‹ ı· ¿Ì fiÏÔÈ Î·Ù¿ ‰È·fiÏÔ˘; ¶¿ÓÙ· ›ÛÙ¢· fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ÌÔÚ› Ó· ‚Ï¿„ÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ, Ó· Á›ÓÂÈ ÙÚÔ¯o¤‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘, Ó· ‚·ÏÙÒÛÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÚfiÔ‰Ô. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÙ·Ó Î·Ù·ı¤ÙÂÈ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ «fiÏÔÈ Ì·˙› ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì» Ô˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈο ÁÈ· „ËÊÔıËÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÌfiÓÔ ÏfiÁÔ˘˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘ ‰ÂÓ ¤Ï˘Û fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ô˘ fiÓÙˆ˜ Î·È ÔÏÏ¿ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ›ӷÈ, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ Ì ÙË Û˘ÌÊÔÚ¿ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ¶ÚÔÛ·ı› fï˜ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ Ó· Â¤Ì‚ÂÈ fiÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Î·Ù·Û·Ù¿ÏËÛË ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ, ÒÛÙ ı¤Ì·Ù· Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÈ ‰ÂηÂٛ˜ ‰ÂÓ ··Û¯fiÏËÛ·Ó ÙÔ ¢‹ÌÔ, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÔ‡Ó. ∏ «ºˆÓ‹ ÙÔ˘ øÚˆÔ‡» ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ 419 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2012, ÂÍ·ÔχÂÈ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ì ÂÈÚˆÓÈο Û¯fiÏÈ· Î·È ‰ËÏËÙËÚÈÒ‰Ë ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· ÙˆÓ ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚˆÓ ÛÙÔ ÎÙ‹Ì· ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î. ∫ˆ‚·›Â, ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÎÏ·‰¤„Ô˘Ì ٷ ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·,

Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ Û¯ÔÏËıԇ̠̠ÙÔÓ Â͈ڷ˚ÛÌfi ÙÔ˘ ÎÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ú¿ÁÌ·ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ì ¤Ó·Ó ÙfiÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔÏ›‰È ÁÈ· ÙË ™Î¿Ï· øÚˆÔ‡ Î·È ÔÙ¤ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠·˘Ùfi. ∫·Ì›· ¢.™. ηÓ›˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ηӤӷ ¢.™. ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ΔÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· ÙˆÓ ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙÔÓ Â͈ڷ˚ÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË 1659 /24.2.1998 ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÈÛÙ¤„Ù ̷˜, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ˘ÔÏÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ¿ÏÏ· ¢.™. ÁÈ· ÔÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·: ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ∫‡ÚÈ ∫ˆ‚·›Â, ·Ó·Ê¤ÚÂÛı Û ηٷÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÎÔ˘ÙÛÔ‡ÚÂÌ· ÙˆÓ ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚˆÓ. ™·˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̠ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· ¤ÁÈÓ Ì ˘fi‰ÂÈÍË Î·È ÌÂϤÙË ÁˆfiÓÔ˘, ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÙËÍË Î·È ÙËÓ Î·ÚÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· (˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ Î·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜). ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë fiÔÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Ï·‰ÈÔ‡, Ó· ‰È·ÙÂı› Ì ÎÔÈ-

∂ª¶√ƒπ√ •À§∂π∞™ ¶∞¡Δ√™ ΔÀ¶√À ∞¶∂ƒπ√ƒπ™Δ∂™ ∫∞Δ∞™∫∂À∞™Δπ∫∂™ §À™∂π™ ∂À∫√§∂™ ¶ƒ∞∫Δπ∫∂™ ¶ƒ√™πΔ∂™ & ∫Àƒπø™ ¶√π√Δπ∫∂™ ñ √π∫√¢√ªπ∫∏ •À§∂π∞ ñ •À§∂π∞ °π∞ ∫∂ƒ∞ª√™∫∂¶∂™ ñ •À§∂π∞ °π∞ ¶∂ƒ°∫√§∂™ ∫π√™∫π∞ ª¶∞ƒª¶∂∫π√À ñ ∂¶π¶§∞ ∫◊¶√À μ∂ƒ∞¡Δ∞™ ñ ∂™øΔ∂ƒπ∫∂™ ¶√ƒΔ∂™ ñ ¶√ƒΔ∞∫π∞ ∫√À∑ÿ¡∞™ ñ ¶∞°∫√π ∫√À∑ÿ¡∞™ ñ ª∂§∞ªπ¡∂™ ™Δ∞ ª∂Δƒ∞ ™∞™ ñ ¶∞Δøª∞Δ∞ ∞¶√ §∞ªπ¡∂´Δ & ª∞™πº •À§√ ñ ™Δ∂°∞¡√¶√π∏Δπ∫∞ ñ ¶ΔÀ™™√ª∂¡∂™ ¶√ƒΔ∂™ ñ ∫√ÀƒΔπ¡√•À§∞ ñ ™Δ√ƒπ∞ & √Δπ ∞§§√ À¶∞ƒÃ∂π °Àƒø ∞¶√ Δ√ •À§√!

ΔÒÚÙË·Ì¿ Ì·˜ ÛÙÔ Î·Ù¿Û ·˜ › Ê · Ú Á Ô È Á ∞ ÀÏÈο ȉˆÙÔ‡ & æËÊ

∂. & º. ¶∞¶∞¢∂§∏ √.∂

¢∏ª√™ øƒø¶√À

∞¶ƒπ§π√™ 2012 # 137

∫√ƒÀΔ™∞™ 48, ¶∞ƒ. ª∞ƒ∫√¶√À§√À ñ Δ∏§.: 22950.33083, Δ∏§/FAX.: 22950.30669 À¶/ª∞: √¢√™ ™Δ∞¢π√À ∫∞ª¶√™ ¡. ¶∞§∞Δπø¡ Δ∏§.: 22950.30983

ÓˆÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Í‡ÏˆÓ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ·, ˘·ÈÓ›ÛÂÛÙ ÂÌÔÚ›· Î·È ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ ·fi ËÌÂÙ¤ÚÔ˘˜ Ì·È ÌË, ˘ÔÓÔ›Ù fiÙÈ ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· ¤ÁÈÓ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó Í‡Ï· ÁÈ· Ù· Ù˙¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ Ù· «‰Èο Ì·˜ ·È‰È¿» Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Î¿ÓÂÙ ÁÈ·Ù› Ì¿ı·Ù ӷ ÛΤÙÂÛı Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÛΤÊÙ›Ù ·ÏÏÈÒ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÚÌËÓ‡ÛÂÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ÚÔı¤ÛÂȘ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Î·¯‡ÔÙ· Î·È ·ÏÈÔÎÔÌÌ·ÙÈο. ŸÓÙˆ˜ Ù· ͇Ϸ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÛÂ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, Û fiÛÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜, η̛· Û˘Ó·ÏÏ·Á‹, ηӤӷ˜ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ, ηӤӷ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰ËÌÔÚ·Û›·, Ô‡Ù ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËΠη̛· ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ ı¤Ì·, χıËΠ¯ˆÚ›˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È Ù˘ÔÏ·ÁÓ›·, Ì ¿ÍÔÓ· ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ì·˜, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿. ∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ ηٷÓÔ›Ù ÙȘ ·Í›Â˜ ·˘Ù¤˜. ΔÔ fi¯È Û fiÏ· Î. ∫ˆ‚·›Â, ÙÔ Ó· ‚ϤÔ˘Ì˜ ·Ú·ÓƠ̂˜ Î·È ˘ÛÙÂÚÔ‚Ô˘Ï›Â˜, Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÂÌÔÚ›· ›Ûˆ ·fi οı ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·ÎÔ‹ıÂÈ· Î·È ÙÔÓ ÊıfiÓÔ. ∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿ ı· ı¤Ï·Ì ӷ Ì·˜ ˘ÂÓı˘Ì›ÛÂÙ ÔÔÈ-

·‰‹ÔÙ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ·fi ÙÔ 1998 Î·È ÌÂÙ¿ Ô˘ Ó· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ÙÔÓ Î·ÏψÈÛÌfi ÙÔ˘, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¢.™. Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ÎÙ‹Ì·. ΔÔ ÎÙ‹Ì· ÙˆÓ º˘Ï·ÎÒÓ Î·È Ë ·Ó·ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· οı ¢ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË ÌfiÓÔ Ì›· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÛÙ· ÂÎÏÔÁÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË «ºˆÓ‹ ÙÔ˘ øÚˆÔ‡» Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈÎfi ¿ıÔ˜, ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̤ۈ ÙÔ˘ site ÙÔ˘ Î. •‡ÏÔ˜, ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙËÓ «Û˘Ó¤ÂÈ·» ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ Î·È ÙˆÓ Ú¿ÍÂÒÓ ÙÔ˘. ∫·È Â‰Ò ÂÈ‚¿ÏÂÙ·È Ó· ı˘ÌËıԇ̠ÙËÓ ·ÚÔÈÌ›· «ÎÔ˘ÙÛÔ› ÛÙÚ·‚Ô› ÛÙÔÓ ∞Ë ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·», fiÔ˘ ÕÁÈÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·˜, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ì·˜, Â›Ó·È ÙÔ ÎÙ‹Ì· ÙˆÓ º˘Ï·ÎÒÓ. ¶ÈÙÛÈÚ›ÎÔ˜, ¤ÊË‚Ô˜, ¿ÓÙÚ·˜ È·, Ì¿ÙˆÛ· ¯¤ÚÈ· Î·È ÁfiÓ·Ù· ÂΛ ̤۷ Î·È ÙÒÚ· ÛΤÊÙÔÌ·È, ̤۷ ·fi ÙfiÛ˜ ÌӋ̘, ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ô˘ ·Ó·‰‡ÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ¯ÒÚÔ˜. ∏ ÂÁηٿÏÂÈ„‹ ÙÔ˘, Ì ÔÓ¿ÂÈ, Ì· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·‰ÈΛ ÙÔÓ ÙfiÔ ÌÔ˘. ƒÂ, ¿ÓıÚˆÔÈ, ı· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó·˜, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ ‹ ı· ¿Ì fiÏÔÈ Î·Ù¿ ‰È·fiÏÔ˘; ªÂ ÙÈÌ‹ ™‡ÚÔ˜ ∫·Ú‡‰·˜


> 11

Δ√¶π∫∞ ¡∂∞ ∞¶ƒπ§π√™ 2012 # 137

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ª›Ù·˜: ÃÚ˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ & ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ƒÂÎfiÚ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™ÎÔÔ‚ÔÏ‹˜! √ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ª›Ù·˜ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÛÙÔ ÛÎËÙ ÛÙËÓ fiÏË ΔÔ˘ÛfiÓ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÈÛÔÊ·Ú›˙ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ, ·ÊÔ‡ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ì 125 ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ Ì 25/25 ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ (Û‡ÓÔÏÔ 150/150). ΔÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ Â›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ √Ï˘ÌÈÔӛ΢ μ›ÓÛÂÓ Ã¿ÓÎÔÎ, ÙÔ 2007 ÛÙÔ §ÔÓ¿ÙÔ Ù˘ πÙ·Ï›·˜, Î·È ¤ÎÙÔÙ ¤¯ÂÈ ÈÛÔÊ·ÚÈÛÙ› ÔÎÙÒ ÊÔÚ¤˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ¤ÓÙÂ Û˘Óԉ‡ÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Î·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi.

™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÁÒÓ· ÌÂÙ›¯·Ó ·ÎfiÌË ‰‡Ô ∂ÏÏËÓ˜ ÛÎÔÂ˘Ù¤˜. √ ¡›ÎÔ˜ ª·˘ÚÔÌ¿Ù˘ ηÙÂÙ¿ÁË 22Ô˜ Ì 119/125 Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ™·Ï·‚·ÓÙ¿Î˘ 31Ô˜ Ì 117/125.

∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Ô ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ª›Ù·˜ ‰‹ÏˆÛÂ: «∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔ Í¯¿Ûˆ ÔÙ¤. ∂›Ó·È ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ Ô˘ ‚Á‹Î ·ÏËıÈÓfi. ∞ÁˆÓ›˙ÔÌ·È ·fi ÙÔ 1998 Î·È ·fi ÙfiÙ ÔÓÂÈÚ‡ÔÌ·È ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· Â›‰ÔÛË. ∞ÈÛı·ÓfiÌÔ˘Ó ÂÚ›ÊËÌ·, ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ηı·Úfi Î·È ÙÔ ÛÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ ˘¤ÚÔ¯Ô. √È Î·Ù¿ÏÏËϘ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÚÂÎfiÚ», ÙfiÓÈÛÂ Ô ª›Ù·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ê˘ÛÈο ˆ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜

∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. «£· ·ÁˆÓÈÛÙÒ ÛÙÔ ÚÔÔÏ˘ÌÈ·Îfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÙÔ˘ §ÔÓ¿ÙÔ. ¶ÚÈÓ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ».

√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ øÚˆÔ‡ Î. °È¿ÓÓ˘ √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜ Ù›ÌËÛ ÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ª¿ÎË ª›Ù· ™Â ÌÈ· ÏÈÙ‹ ·ÏÏ¿ fiÌÔÚÊË ÙÂÏÂÙ‹, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ øÚˆÔ‡ ÎÔ˜ °È¿ÓÓ˘ √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜ Ì·˙› Ì ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ˘Ô‰¤-

¯ÙËÎ·Ó ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔÓ øÚˆÈÒÙË ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ™ÎÔÔ‚ÔÏ‹˜ ª¿ÎË ª›Ù·, Ô ÔÔ›Ô˜ η٤ÎÙËÛ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ì ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿. √ ÎÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÓÙÔ›ÙË Ì·˜ ·ıÏËÙ‹ Î·È Â·Ó¤Ï·‚ ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ¯ÔÚËÁ›· ÂÓfi˜ ÔÛÔ‡ ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ÒÛÙ ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘.


12 >

Δ√¶π∫∞ ¡∂∞

Κ

Ο

∞¶ƒπ§π√™ 2012 # 137

Υ

Δ

Ο

Υ

Ν

Ι

Σ

Μ

Α

Τ

Α

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Σ

Σ Τ Η Λ Η Σ

∏ ·ÚÔ‡Û· ÛÙ‹ÏË ÊÈÏÔÍÂÓ› Âȉ‹ÛÂȘ, Û¯fiÏÈ·, ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, Î.¿. ÙˆÓ ª·ıËÙÒÓ, ∫·ıËÁËÙÒÓ, ™˘ÏÏfiÁˆÓ °ÔÓ¤ˆÓ & ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ñ Fax: 22950. 34342 E-mail: nekfrasi@otenet.gr, info@neaekfrasi.gr

∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫√™

√ƒ°∞¡π™ª√™

ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘

¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ·

ñ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ñ ∞’ & μ’ §˘Î›Ԣ ñ ∞’ μ’ & °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ΝΕΟ

ñ ¡ÈÎ. ∫ÔÌ‹ÓË 7 ∞À§ø¡∞™

ΔËÏ.: 22950.42155

6946-407625

ñ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 30 øƒø¶√™ (¤Ó·ÓÙÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¡¤ˆÓ ¶·Ï·Ù›ˆÓ)

ΔËÏ.: 22950.36015

6945-928228

°ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ™Î¿Ï·˜ øÚˆÔ‡ ¢∂§Δπ√ ΔÀ¶√À ™·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ™Î¿Ï·˜ øÚˆÔ‡ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «™˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙˆÓ ¯ÔÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÓ‰˘Ì·ÛÈÒÓ ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ¡. πÙ·Ï›·˜ (ªÂÁ¿Ï˘ ∂ÏÏ¿‰·˜)» ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ e-twinning. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi Ù· ÀÔ˘ÚÁ›· ¶·È‰Â›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È πÙ·Ï›·˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ ¢Ú. ¶. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ∫·ıËÁËÙÒÓ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î.Î. μ¿˚Ô˘ ∞ÚÁ‡ÚË Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ΔÚÈ¿ÓÙË Î·ıÒ˜ Î·È Ù˘ ÀԉȢı‡ÓÙÚÈ·˜ Î. §ÂÁ¿ÓÙË ∂ÚÌÈfiÓ˘, ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. ∞ÚˆÁfi˜ Ù˘ fiÏ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ‹Ù·Ó Ë ™¯ÔÏÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜. √È Ê¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: ∞ã Ê¿ÛË: ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ °ÂÓÈÎÔ‡ §‡ÎÂÈÔ˘ ™Î¿Ï·˜ øÚˆÔ‡ Î·È ÙÔ˘ πÙ·ÏÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Intituto πstruzione Superiore “E. Majorana” ÙÔ˘ Girifalco Ù˘ ¡. πÙ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi„ÂˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì·. μã Ê¿ÛË: ∂›ÛÎÂ„Ë Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜ ÛÙÔ Girifalco Ù˘ ¡. πÙ·Ï›·˜ ÌÂ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ÙËÓ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜ Î. ¶oÏ˘Í¤ÓË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Î. ™Ù·‡ÚÔ Δ۷οÏË, º˘ÛÈÎfi. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó Û Û›ÙÈ· πÙ·ÏÒÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Û Û›ÙÈ· ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ê¿Û˘, ¤ÁÈÓ ·‰ÂÏÊÔÔ›ËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ™¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙÔ Cinema Ariston ÙÔ˘ Girifalco πÙ·Ï›·˜ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (¢‹Ì·Ú¯Ô˜, ∂ȉÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ πÙ·Ï›·˜, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú-

¯Ë˜) Û Â›ÛËÌË ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜, ¯ÔÚÔ‡˜ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎÒÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¡. πÙ·Ï›·, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó Ù· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ı·‡Ì·Û·Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ Î·È ÍÂÓ·Á‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ÌÓËÌ›· Ô˘ ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÈ ÚÔÁÔÓÔ› ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∂›Û˘, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Û‡ÛÙËÌ·. °ã Ê¿ÛË: √È πÙ·ÏÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÙÔ˘ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜ Î. Luigi Antonio Macri Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Concetta Amato Î·È Rossanna Muzzi ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔÓ øÚˆfi. ŒÁÈÓ ·‰ÂÏÊÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ Û ÂȉÈ΋ Â›ÛËÌË ÙÂÏÂÙ‹, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 24/3/2012 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ∂ΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ™Î¿Ï·˜ øÚˆÔ‡ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ¢È¢ı˘ÓÙÒÓ, ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ ∞/ıÌÈ·˜ Î·È μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. μ. °È·ÓӷοÎÔ˜, Ô μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. μ. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. π. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™¯ÔÏÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. ¶. μ·ÛÈÏ¿ÎÔ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ øÚˆfi, ÔÈ πÙ·ÏÔ› Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó Î·È ÍÂÓ·Á‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÈÂÚfi μÚ¿¯Ô

Î·È ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘, ÛÙÔ ¡·fi Ù˘ ∞Ê·›·˜ ∞ıËÓ¿˜ ÛÙË ∞›ÁÈÓ·, ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Î·È ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ, ÛÙË Ã·ÏΛ‰· Î·È ÛÙËÓ °¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ∂˘Ú›Ô˘, ÛÙÔ ∞ÌÊÈ·Ú¿ÚÂÈÔ ÛÙÔÓ ∫¿Ï·ÌÔ. ¢ã Ê¿ÛË: ∞ÔÙÂÏ› Î·È ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÙÒÚ·: ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙËÓ Â·Ê‹ Ì·˜ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ πÙ·ÏÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ÊÈÏ›· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÏÔÈ Ì·˜, fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜. ∏ ¢π∂À£À¡Δƒπ∞ ¢Ú. ¶√§À•∂¡∏ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À


> 13

Δ√¶π∫∞ ¡∂∞ ∞¶ƒπ§π√™ 2012 # 137

«√È ∫·Ú˘¿Ùȉ˜» ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ŒÚÁÔ˘

1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™Î. øÚˆÔ‡ ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ∞ ∂¶π™Δ√§∏ √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ηıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ 1Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ™Î. øÚˆÔ‡ ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi & ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ™Î¿Ï·˜ øÚˆÔ‡, ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi & ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ŸÌÈÏÔ ¡¤ˆÓ ¶·Ï·Ù›ˆÓ Î·È ÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ π. ¡·Ô‡ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ¯ÔÚËÁ›Â˜ Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙ› Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ‰·ÓÂÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜. °È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ Úfiı˘Ì· ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÛÙÚ¤„Ô˘Ì ٷ ·È‰È¿ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ô˘ ı· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÔʤÏË. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÚˆÁ‹ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Â›Ó·È ÔχÙÈÌË ÁÈ· ÂÌ¿˜! ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡Óı›Ù ÛÙÔ˘˜ ˘¤˘ı˘ÓÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜, ∫Ô˘ÚÔ‡Ë ¶., ºÈÏÈ¿ÙÔ˘ ª.

∞fi ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ Ó¤Ô ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô ™‡ÏÏÔÁfi˜ Ì·˜ ¤‰ˆÛ ¿ÏÈ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛÂ Î·È ¤Ï·‚ ÚˆÙȤ˜ Û ÔÏÏ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ·. 1. ΔÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2010 ‚Ô‹ıËÛ Ì ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, Ô˘ ·¤ÎÙËÛ ·fi ÙÔ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ·˙¿ÚÈ ÙÔ˘ 2009, ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Î·È ÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘ Ó· Îfi„Ô˘Ó ÙȘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈΘ ›Ù˜ ÙÔ˘˜ οÓÔÓÙ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ¤Ó· ÂÔÚÙ·ÛÙÈο ÙÚ·¤˙È fiÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó 150 ¿ÙÔÌ·. °È’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‚Ú·‚‡ÙËΠ·fi ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·. 2. ΔÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2010, Îfi„·Ì ÙËÓ ›Ù· Ì·˜ Î·È ‚Ú·‚Â˘Ù‹Î·Ì ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ¢. §¿ÌÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ì·˜ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ, Ô˘ ÂÈÙÂÏԇ̠Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ. ¶·Ú¤ÛÙËÛ·Ó ÔÏÏÔ› Â›ÛËÌÔÈ Î·ıÒ˜ Î·È Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙˆÓ °˘Ó·ÈΛˆÓ º˘Ï·ÎÒÓ ∂Ï·ÈÒÓ·, fiÔ˘ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ʿÚ̷η. 3. º¤Ú·Ì ÙÔ ¶ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ∂χıÂÚÔ £¤·ÙÚÔ ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ. 4. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔ Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∏ÌÂÚ›‰·. 5. ∂›Û˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛ·Ì «π·ÙÚÈ΋ ∏ÌÂÚ›‰·» Î·È ‚Ú·‚Â˘Ù‹Î·Ì Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ «◊ıÔ˘˜ & ΔÈÌ‹˜» 6. ¶ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ 1˘ ‰·ÓÂÈÛÙÈ΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. 7. μÚ·‚Â˘Ù‹Î·Ì ·fi ÙÔ˘˜ «°È·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘» ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ê·Ú̿ΈÓ. 8. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÛÙÔ Internet ‰ÈÎfi Ì·˜ blog Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. 9. μÚ·‚Â˘Ù‹Î·Ì ·fi ÙËÓ √˘Ó¤ÛÎÔ Û ¤ÎıÂÛË ÎÂÓÙË-

I∞Δƒ∂π√ Mπ∫ƒø¡ Zøø¡

AÓ·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ E. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

E¶∂ªμ∞™∂π™ X∂πƒ√Àƒ°π∫Œ™ - M∞π∂ÀΔπ∫∂™ - ∫∞Δ∞°ª∞Δ∞ - ¶∞£√§√°π∫∞ ¶∂ƒπ™Δ∞Δπ∫∞ ∂•∂Δ∞™∂π™ ∞πª∞Δ√§√°π∫Œ™ - ∞∫Δπ¡√§√°π∫Œ™ - ∂ªμ√§π∞™ª√π - K∞§§ø¶π™ª√™ - ¡√™∏§∂π∞

øÚ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ I·ÙÚ›Ԣ: Afi ¢Â˘Ù¤Ú· ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9:00 -14:00 & 17:00-21:00 ™¿‚‚·ÙÔ 9:00 - 14:00 & 17:00 - 20:30 ñ K˘ÚȷΤ˜ 9:00-14:30 °. °ÂÓÓËÌ·Ù¿ 24 N¤· ¶·Ï¿ÙÈ· øÚˆÔ‡ TËÏ.: 22950.30500, KÈÓ.: 6944-642473 §. ™¯ËÌ·Ù·Ú›Ô˘ ¢‹ÏÂÛÈ ΔËÏ.: 22620.36240

ÙÔ‡ „ˆÌÈÔ‡ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ∞˘ÏÒÓ·. 10. ¶·Ú¿ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ™¯ÔϤ˜ Ì·˜: ∞ÁÈÔÁÚ·Ê›·, ∫fiÛÌËÌ·, ™¯¤‰ÈÔ - ∫ÔÙÈ΋ - ƒ·ÙÈ΋, ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÀÔga. 11. ¢ÈÂΉÈ΋۷ÌÂ Î·È Ì·˜ ÂȯÔÚËÁ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ øÚˆÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ı¤Û·Ì ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ ‰È·‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ì·˜ ‰Ú¿ÛË, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ «°È·ÙÚÔ‡˜ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ·» Î·È ÛÙÔ˘˜ «°È·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘» Î·È Û·‚Ô˘Ì Ì ·Á¿Ë Î·È Î·Ù·ÓfiËÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ fiÚÙ·˜. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì Ì „˘¯·ÁˆÁÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜, ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ÌÔ˘Û›·, Û ı¤·ÙÚ·, Û ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Â›ÌÂı· ÎÔÓÙ¿ Î·È Û˘Ì·Ú·Ûٿ٘ Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ì·˜. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘.

ª∞ƒ∫√¶√À§√ øƒø¶√À

¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ «∫·Ú˘¿Ùȉ˜»

*

¢∂§Δπ∞ ΔÀ¶√À ñ ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 1/4/2012 Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ª·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘ øÚˆÔ‡ «√È ∫·Ú˘¿Ùȉ˜» ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢.™. ÂÍÂϤÁËÛ·Ó 1. §¿ÌÚÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ¶Úfi‰ÚÔ˜ 2. º‡ÏÏË ºˆÙÂÈÓ‹, ŒÊÔÚÔ˜ 3. ¶·Ó·ÁȈٷÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÕÓÓ·, ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ 4. ™¤ÌÔ˘ μÔÏÈÒÙË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ¢ËÌfiÛȘ ™¯¤ÛÂȘ 5. ΔÛ·¿Ú· Δԇη ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎË, °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ 6. ™˘Úȉ¿ÎË ª˘ÚÙÒ, À. ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ 7. ª·Ó›Î· ª·Ú›·, Δ·Ì›·˜

ñ ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·Ú ÎÔÔ‡ÏÔ˘ «√È ∫·Ú˘¿Ùȉ˜», Ù· ̤ÏË Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ·, ‰ÈfiÙÈ Î· Ù¿ ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ‰ÚÒÌÂÓ· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™Î¿Ï·˜, Ë Úfi‰ÚÔ˜ η μ. μÏ¿¯Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÁÓÔ› ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È Ó· ÌËÓ ·Ó·Ê¤ ÚÂÙ·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜. ñ √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ª·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘ øÚˆÔ‡ «√È ∫·Ú˘¿Ùȉ˜» Ì ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Ô˘ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ı¤Ì·Ù· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ȉ›ÔȘ ÂÍfi‰ÔȘ ÛÙȘ 13.4.2012 ÛÙ· Á‡̷ٷ ∞Á¿˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∫∂¢ø, ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ∑˘Ì·ÚÈÎÒÓ ∏§π√™ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·. ∂›Û˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Û ¿Û¯ÔÓÙ˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜. °È· ÙÔ ¢.™. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ §¿ÌÚÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·.


14 >

Δ√¶π∫∞ ¡∂∞ ∞¶ƒπ§π√™ 2012 # 137

™∫∞§∞ øƒø¶√À

ºÈÏÔ˙ˆÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô øÚˆÔ‡ ¢ËÏËÙËÚÈ¿ÛÂȘ ˙ÒˆÓ

*

¶ÚfiÛÊ·Ù· ˘‹ÚÍ ¤Í·ÚÛË ‰ËÏËÙËÚÈ¿ÛÂˆÓ ˙ÒˆÓ ÛÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹. Œ¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· øÚˆÔ‡ ·fi ÙÔ ºÈÏÔ˙ˆ˚Îfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô øÚˆÔ‡. √ ϤÔÓ ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÂȈı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·‰¤ÙÔÙˆÓ Â›Ó·È Ë ÛÙ›ڈÛË, ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Â›Ó·È ·¿ÓıÚˆÔ˜, ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜, ·Ú¿ÓÔÌÔ˜ Î·È Ô ˘¤˘ı˘ÓÔ˜ ı· ˘ÔÛÙ› ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 4039/12 Ô˘ Â›Ó·È ˘„ËÏfi ÚfiÛÙÈÌÔ Î·È Ê˘Ï¿ÎÈÛË. º.™.ø.

∂›ıÂÛË ·‰¤ÛÔÙˆÓ ÛÎ‡ÏˆÓ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ √ÓÔÌ¿˙ÔÌ·È ª·›ÚË ÃÚÔÓÔÔ‡ÏÔ˘. ∂ÈÌ·È Î¿ÙÔÈÎÔ˜ øÚˆÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á.∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¡.¶·Ï¿ÙÈ·. ◊ıÂÏ· Ó· Û·˜ ÂÈÛËÌ¿Óˆ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·‰¤ÛÔÙ· Û΢ÏÈ¿ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó, Ì ΛӉ˘ÓÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Û˘Ì‚¿Ó ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓ ÙËÓ ªÂÁ¿ÏË ΔÚ›ÙË 11/4/2012. ΔÔ Úˆ› Ù˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙȘ 8 Î·È ·ÊÔ‡ ›¯· ‚Á› Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi ÌÔ˘, ÌÔ˘ ÂÈÙ¤ıËΠÌÈ· ·Á¤ÏË ‰¤Î· Û·ψÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ì ‰·ÁÎÒÛÔ˘Ó ÛÙ· ‰‡Ô ÌÔ˘ fi‰È· Î·È Ù· ÙÚ·‡Ì·Ù· ÌÔ˘ Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÛÔ‚·Ú¿. ∏ ÂÚ›ı·Ï„‹ ÌÔ˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô Ù˘ η˜ ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ª·ÚÌ·Ú¿ ÛÙÔÓ øÚˆfi Î·È ·fi ÙÔ ∞ÁÚÔÙÈÎfi π·ÙÚ›Ô. ™ÙȘ 13/4/2012 ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ Á›ÙÔÓ¿˜ Ì·˜ ÔÓfiÌ·ÙÈ ÎÔ˜ ∫ÔÚÌ¿Î˘ ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ºˆÙ›Ô˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ¤ÚıÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙÔ ÂÍÔ¯ÈÎfi ÙÔ˘ , ÙÔ˘ ÂÈÙ¤ıËΠÂ›Û˘ ·Á¤ÏË ÛÎ‡ÏˆÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÔÓ ÍÂÛ¯›ÛÔ˘Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο. ∫·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ÂÌ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› Á›ÙÔÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â¯ı› ÂÈı¤ÛÂȘ ·fi Û·ÏÔ˘˜ ·‰¤ÛÔÙÔ˘˜. ΔfiÛÔ Ô ÎÔ˜ ∫ÔÚÌ¿Î˘, fiÛÔ Î·È ÂÁÒ Î¿Ó·Ì ηٷÁÁÂÏ›· ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì· øÚˆÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰Â¯ı‹Î·Ì , ÔÈ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÙ· ‚È‚Ï›· Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∂ÁÒ Â›Û˘ ÂÈÛΤÊıËη Î·È ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô øÚˆÔ‡ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 18/4/2012 ÂÍÈÛÙÔÚÒÓÙ·˜ Î·È Ù· ‰‡Ô Û˘Ì‚¿ÓÙ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ì ·Ú·¤Ì„ÂÈ ÛÙÔÓ ÎÔ μ·ÛÈÏ¿ÎÔ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔ˘ › fiÙÈ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù·, Î·È ÌÔÚÒ Ó· Ò fiÙÈ ÙÔ ¤Ú·ÛÂ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ·‰È¿ÊÔÚ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ . ∂›Û˘ ›¯· Î·È ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÂÈÎÔÈӈӛ˜ Ì ÙËÓ Î· ª·˘Ú‹ Ù˘ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓ˘ ÊÈÏÔ˙ˆ˚΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ øÚˆÔ‡ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Û ‰Ú¿ÛË Î·ıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ì ÙËÓ Î· ƒ¿ÓÈ· ™È‰ÂÚ›‰Ë ˘‡ı˘ÓË ÊÈÏÔ˙ˆ˚΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∫·Ï¿ÌÔ˘ . ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· ›ӷÈ: ∞Ó ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÔ˘ ∫ÔÚÌ¿ÎË Î·È ¿ÏÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÙfiÌˆÓ , ‹Ù·Ó ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Â˙¿ ‹ Î·È Ì Ô‰‹Ï·Ù· ˆ˜ ı· ·ÓÙȉÚÔ‡Û·Ó Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Â›ıÂÛË? ΔÈ Î¿ÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÁÈ' ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·È ˆ˜ ÌÂÚÈÌÓ¿? √È ºÈÏÔ˙ˆ˚Τ˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Ó· ϤÓÂ Â›Ó·È ÌËÓ Ù· ʈÏÈ¿˙ÂÙ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È „˘¯Ô‡Ï˜ … ¶ˆ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ù· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó? æȯԇϘ ı· Â›Ó·È Î·È Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ·Ó οÔÈÔÈ ·‰¤ÛÔÙÔÈ Û·ÏÔÈ Ù· Ê¿Ó …..æȯԇϘ fï˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈÙ¤ıËηÓ!!!!!!!! ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË ª·›ÚË ÃÚÔÓÔÔ‡ÏÔ˘

√ ¢‹ÌÔ˜ øÚˆÔ‡ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ∫··Ó‰ÚÈÙ›Ô˘ ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ øÚˆÔ‡ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ „‹ÊÈÛÌ·. ªÂ χË Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì fiÙÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Î. ªÈÏÙÈ¿‰Ë ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ¤ÁÈÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ ∫··Ó‰Ú›ÙÈ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ª·Ú·ıÒÓ·. «ΔÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ∫··Ó‰ÚÈÙ›Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· (·fi ÙÔ 1840) ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ ÙÔ ∫··Ó‰Ú›ÙÈ ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ÙÔÓ ª·Ú·ıÒÓ· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∞˘ÏÒÓ· Î·È ÙÔÓ ·Ï·Èfi ¢‹ÌÔ øÚˆÔ‡.. ™Ù¤Á·˙ fiϘ ÙȘ ¢ËÌfiÛȘ ÀËÚÂۛ˜ fiˆ˜ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô Î·È ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·ÎÂ›Ô Ô˘ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ›¯·Ó ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ·. ∏ Ê˘ÛÈ΋ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ Â›Ó·È ÙÔ ∫··Ó‰Ú›ÙÈ ·ÊÔ‡ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙȘ ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈΤ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ∞ÔÙÂÏ› Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, ·fi ÙË Ì›· ¿ÎÚË Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¿ÏÏË. ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÔÚ›· ÔÌ·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ˘‡-

ı˘Ó˘ ÛÙ¿Û˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ, ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ∫··Ó‰ÚÈÙ›Ô˘ ηÏÂ›Ù·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ª·Ú·ıÒÓ·, οÙÈ Ô˘ fi¯È ·Ï¿ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Ì·˜ ÂÍÔÚÁ›˙ÂÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·, Ë Ê˘ÛÈ΋ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ Ó· Ù›ıÂÙ·È ˘fi ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Í·ÊÓÈο Ó· ˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Î·È ÙÔ Êfi‚Ô ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. ™Î¤ÊÙËΠ¿Ú·Á ηÓ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ «Èı‡ÓÔÓÙ˜» ˆ˜ Ù˘¯fiÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ·fi ÙÔ ∫··Ó‰Ú›ÙÈ ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ: -∂ÈϤÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘. -¢˘ÛÎÔÏ›· ÛÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜. -¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ¯·Ì¤ÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ÎfiÔ˜ ηıÒ˜ ı· ·˘ÍËı› Ë Ì¤ÛË ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ó‡ÛÂÈ Î¿ÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘. -¢˘ÛÎÔÏ›· ÚfiÛ‚·Û˘ Î·È ÁÈ· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ.

∂›Û˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜: -ΔÔ ∫··Ó‰Ú›ÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √‰Ô‡, Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. -ªÂ ‰·¿ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·ÁÔÚ¿ÛÙËΠÔÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ï· ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÎÈÓÁÎ. -√˘‰¤ÔÙ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·Ú¿ÔÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Î·È Ôϛ٘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÙÔÓ›Ûˆ ˆ˜ ‰Â ÌÔÚ› Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û ¤ÎÙ·ÛË Î·È Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¢‹ÌÔ˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Ó· ÛÙÂÚÂ›Ù·È Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÔÌfiʈӷ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ: √ ¢‹ÌÔ˜ øÚˆÔ‡ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ÚԂ› Û fiϘ ÙȘ ÓfiÌÈ̘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ∫··Ó‰ÚÈÙ›Ô˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÌ‚¤ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ì οı ̤ÛÔ ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ȉÈfiÎÙËÙÔ ¯ÒÚÔ ÒÛÙ ӷ ÌÂÙ·ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ.

∂ÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÛÊ·Ï›·˜ øÚˆÔ‡ ñ ∞fi ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ øÚˆÔ‡ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¤Ó·˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜ ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ˘ËÎÔfiÙËÙ·˜ οÙÔÈÎÔ˜ ¶ÂÈÚ·È¿, ËÏÈΛ·˜ 19 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÎÏÔ¤˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ øÚˆÔ‡. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔÓ Ó·Úfi ‰Ú¿ÛÙË Â’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ ̤۷ Û ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ‰È·ÚÚ‹ÍÂÈ ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÚԤ΢„ fiÙÈ Â›¯Â ‰È·Ú¿ÍÂÈ Î·È ¿ÏϘ ÛÙ· Á‡Úˆ Û›ÙÈ· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ¶·Ú·Ï›· ª·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘. √ ·ÓˆÙ¤Úˆ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ ∞ıËÓÒÓ. ñ ∏ ÀÔ‰/ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ¢˘ÙÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ· Û›· Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÛÊ¿ÏÂȘ øÚˆÔ‡ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÍ·Ú ıÚÒÛÔ˘Ó Û›ڷ ÏËÛÙÒÓ - ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ Ô˘ ‰ÚÔ‡Û Û ‰È¿ ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. ∏ Ï›· Ù˘ Û›ڷ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ Î·ıÒ˜ ·Ê·ÈÚÔ‡Û·Ó ·fi ηٷÛÙ‹Ì·Ù·,  ٷÈڛ˜ Î·È ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Ì ¯Ú‹Ì·Ù·, ÎÔ ÛÌ‹Ì·Ù·, Ô¯‹Ì·Ù· ηıÒ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ›‰Ë fiˆ˜ ÙÛÈ Á¿Ú· Î·È ÔÙ¿. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ øÚˆÔ‡ ‰È·ÈÛÙÒıËΠˆ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙˆÓ ÎÏÔÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ Ú·ÙËÚ› Ô˘ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ ÛÙË ™Î¿Ï· øÚˆÔ‡, ÌÈ·˜ ·Ôı‹Î˘ Ì ›‰Ë „ÈÏÈÎÒÓ ÛÙ· ¡¤· ¶·Ï¿ÙÈ· øÚˆÔ‡ ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ο‚· Ô ÙÒÓ ÛÙÔ ™˘Î¿ÌÈÓÔ ∞ÙÙÈ΋˜. ∂ÍȯÓÈ¿ÛıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 25  ÚÈÙÒÛÂȘ ÂÓÒ Ô ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ Ù·˘ÙÔÔÈ‹ıËΠˆ˜ ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ Ù˘ ÏËÛÙ›·˜ Ì ÂÚÈÔÏÈÎfi «Ì·˚ ÌÔ‡» Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË ª·Ï·Î¿Û· Û ‚¿ÚÔ˜ Ô‰ËÁÔ‡ Ô˘ ÙÔÓ ¤‰ÂÛ·Ó Î·È ÙÔ˘ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ. ∏ ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¯› ˙ÂÙ·È Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ ·ÚfiÌÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ñ ΔÔ Δ.∞. ÷ÏΛ‰·˜ ÂÍ¿ÚıÚˆÛ Û›ڷ ·Ï‚·ÓÒÓ ÏËÛÙÒÓ - ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ Ô˘ ‰ÚÔ‡Û Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ΢ڛˆ˜

ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, μÔȈٛ· Î·È ∂‡‚ÔÈ·. ∂ÍȯÓÈ¿ÛıËÎ·Ó ÛˆÚ›· ÎÏÔÒÓ Î·È ÏËÛÙÂÈÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÔÏÈÙÒÓ ÂÓÒ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ øÚˆÔ‡ Ë Û›ڷ ›¯Â ÏÔ‡ÛÈ· ‰Ú¿ÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÏËÛÙÂÈÒÓ Î·È ÎÏÔÒÓ Î·Ù¿ ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Û ÌÔÓÔηÙÔÈ˘. §fiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÎÏÔÒÓ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÍ·Ù¿˙ÂÈ Ì ÚÔÛÔ¯‹ fiϘ ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·ıÒ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û›ڷ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·˘ÙÒÓ. ñ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ øÚˆÔ‡ ηٿ ÊÂÚ·Ó Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó ÙÚÂȘ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ̤ÏË Û›ڷ˜ Ô˘ ›¯·Ó ‰È·Ú¿ÍÂÈ ÎÏÔ¤˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ øÚˆÔ‡ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ·ÚÈÔ ÁÓÒÚÈ ÛÌ¿ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ‰È¤Ú·ÙÙ·Ó ÙȘ ÎÏÔ¤˜ ηٿ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜, fiÙ·Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ·Ô˘Û›·˙·Ó Î·È Â›¯·Ó ˆ˜ «Ï›·» ΢ڛˆ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÎÔ ÛÌ‹Ì·Ù·. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÂÓÙfiÈÛ·Ó Î·È Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔÓ ¤ Ó·Ó ‰Ú¿ÛÙË ÛÙË ª·Ï·Î¿Û· ÌÂÙ¿ ·fi ÎÏÔ‹ Ô˘ ›¯·Ó ‰È· Ú¿ÍÂÈ Û ÔÈΛ· ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô Ù˘ Û›ڷ˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ô Ô›Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ‰È·ÚÚËÎÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ÎϤ„ÂÈ. ªÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË Âȯ›ÚËÛË ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ øÚˆÔ‡ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ∞Á. ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ· Î·È ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ÙÔ˘˜ ¿Ï ÏÔ˘˜ ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÓÒ ÛÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ Â·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÛÙȘ ηÙÔÈ˘ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ËÏÂÎÙÚÔ ÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. ηٿ ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, ÂÍȯÓÈ¿ÛıËÎ·Ó ÛˆÚ›· ÎÏÔÒÓ ÛÙËÓ Â˘ Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ øÚˆÔ‡. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıË Î·Ó Û ∂ȉÈÎfi ∞Ó·ÎÚÈÙ‹.


> 15

Δ√¶π∫∞ ¡∂∞ ∞¶ƒπ§π√™ 2012 # 137

Μ

Ι

Κ

Ρ

Ε

Σ

Α

Γ

Γ

Ε

Λ

Ι

Ε

Σ

>

ΔËÏ.: 22950.38171 Fax: 22950.34342, E-mail: nekfrasi@otenet.gr, info@neaekfrasi.gr ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ñ K∞ª∞ƒπ Ã∞§∫√ÀΔ™π√À ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 130Ù.Ì., 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 2wc, Ì ΋Ô Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 550¢ÚÒ. ΔËÏ.: 6972167869 ñ ™∫∞§∞ øƒø¶√À ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘¿ÚÈ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 4, fi¯È ·ÏÏÔ‰·Ô›. ΔËÏ.: 22950.33733 ñ ™∫∞§∞ øƒø¶√À ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘¿ÚÈ ¤Ó·ÓÙÈ Ê¤Ú˘ÌÔÙ, Ô‰fi˜ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ΔËÏ.: 6942539410 ñ ™∫∞§∞ øƒø¶√À-§∞°√μ√À¡π ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÔÈΛ· 2 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi, ΋Ô Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 300ú Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. ΔËÏ.: 6934-873852 ñ ª∏§∂™π ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÔÈΛ· 3,5 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 350ú ΔËÏ.: 6948-203877 ñ ¶∞ƒ. ª∞ƒ∫√¶√À§√À ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ì ηÏÔÚÈÊ¤Ú & ∞irCondition ΔËÏ. 6947-370750 ñ ™∫∞§∞ øƒø¶√À ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰˘¿ÚÈ ÂÈψ̤ÓÔ Û ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ΔËÏ. 6942-539410 ñ ™∫∞§∞ øƒø¶√À ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÁηÚÛÔÓȤڷ ¤Ó·ÓÙÈ Ê¤Ú˘-ÌÔÙ ΔËÏ. 6942-539410

ÌÂÙ¿ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ΔÈÌ‹ 140.000ú, ΔËÏ.: 693-6726450 ñ ™∫∞§∞ øƒø¶√À ‰˘¿ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤Ó·ÓÙÈ ÊÂÚ˘ÌÔÙ. ΔËÏ.: 22950.32822, 6942-539410 ñ øƒø¶√™ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 110ÙÌ Û ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ Û ı¿Ï·ÛÛ· Û¯ÔÏ›· Î·È ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÈÌ‹ 215,000ú ª∂™πΔπ∫√ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ www.k-estate.gr ÙËÏ.2295035335-35600 ñ øƒø¶√™ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ 210ÙÌ Û˘Ó 140ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ ÎÔÓÙ¿ Û ı¿Ï·ÛÛ· Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË 4˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÌÂÁ¿ÏÔÈ ¯ÒÚÔÈ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È Â›Û˘ ÔÏÏ‹ ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó· ÙÈÌ‹ 650,000ú ª∂™πΔπ∫√ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ www.kestate.gr ÙËÏ.22950-35335-35600 ñ øƒø¶√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 140ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ Ì ٤ÛÛÂÚ· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· ΋Ô Û ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ Û ı¿Ï·ÛÛ· Û¯ÔÏ›· ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ÌfiÓÈÌË Î·ÙÔÈΛ· ª∂™πΔπ∫√ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ www.k-estate.gr ÙËÏ.2295035335-35600 ñ øƒø¶√™ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÙÚ›· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· 2 Ì¿ÓÈ· Û ÔÏÏ‹ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ı¤· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· ÙÈÌ‹ 185,000ú ª∂™πΔπ∫√ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ www.k-estate.gr ÙËÏ.2295035335-35600

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ñ ∞°. ∞¶√™Δ√§√π. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘¿ÚÈ 47Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ı¤· Î·È air-condition. ΔÈÌ‹: 48.000ú ΔËÏ.: 697-8926622 ñ ™∫∞§∞ øƒø¶√À. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓÁÎ 2 ı¤ÛˆÓ, ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000Ù.Ì. ÛÙÔ §·ÁÔ‚Ô‡ÓÈ ™Î¿Ï·˜ øÚˆÔ‡. ΔÈÌ‹: 200.000ú ΔËÏ.: 210.2815856 ñ ¶ƒ√™º√ƒ∞ / Ã∞§∫√ÀΔ™π- øƒø¶√À 1 ¢À∞ƒπ °ã√ƒ√º√À 48 Δª ∂Δ√πª√¶∞ƒ∞¢√Δ√ ¶√π√Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞™∫∂À∏™ ∫∞π¡√Àƒ°π√ ¢π¶§∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ ¢π¶§∞ ™∂ ¶∞ƒ∫√ ™√À¶∂ƒ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ª√¡√ 90.000ú ∞º√π ∞¡Δø¡√¶√À§√π – ∫∞Δ∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ / www.antonopouloi-kataskevastiki.gr <http://www.antonopouloi-kataskevastiki.gr/> / ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ 22950-38439 / 210 – 8060677 / 697-6514061 / 697-7717089 / 697-7284260 ñ ¶ƒ√™º√ƒ∞ / Ã∞§∫√ÀΔ™π - øƒø¶√À 1 Δƒπ∞ƒπ μã√ƒ√º√À 71 Δª ∂Δ√πª√¶∞ƒ∞¢√Δ√ ¶√π√Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞™∫∂À∏™ ∫∞π¡√Àƒ°π√ ¢π¶§∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ ¢π¶§∞ ™∂ ¶∞ƒ∫√ ™√À¶∂ƒ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ª√¡√ 128.000ú ∞º√π ∞¡Δø¡√¶√À§√π – ∫∞Δ∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ / www.antonopouloikataskevastiki.gr <http://www.antonopouloikataskevastiki.gr/> / ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ 2295038439 / 210-8060677 / 697-6514061 / 6977717089 / 697-7284260 ñ ™À∫∞ªπ¡√ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 135Ù.Ì., 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, ÛÙ·

∂¡√π∫π∞™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ ñ ™∫∞§∞ øƒø¶√À. ∂ÓoÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 108Ù.Ì. Â› Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜ Ô‰Ô‡ (°. ¢ÚÈÛÈÓË 1113, ÚÒËÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ∂ÌÔÚÈ΋˜ ΔÚ·¤˙˘). ΔËÏ.: 6979-483928 ñ ∂ÓoÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ [Ï·Ù›· ¶·Ï·Ù›ˆÓ (∞˘Ú·) 20Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ì ̷Á·˙È¿. ΔËÏ.: 6932-780787 ñ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 90ÙÌ. ÛÙËÓ Ô‰fi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 4 ÛÙË ™Î¿Ï· øÚˆÔ‡ ·Ú·χڈ˜ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ & π∫∞. ΔËÏ.: 22950.33733 ñ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ Ô‰fi ª·ÚÌ·Ú¿ & °ÂÓÓËÌ·Ù¿ ÛÙ· ¡¤· ¶·Ï¿ÙÈ· øÚˆÔ‡. ΔËÏ.: 6945023048 ñ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ™˘Î·Ì›ÓÔ˘ ΔËÏ. 22950.71062 ñ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 126 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ™Î¿Ï·˜ øÚˆÔ‡ ΔËÏ. 6942-539410. ñ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‹ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, 37ÙÌ., 43ÙÌ. & 60Ù.Ì. Ì ٷ ˘fiÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ∫ÔÈÌ. £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÛÙË ¡¤· ¶ÔÏÈÙ›·. ΔËÏ.: 210.8676301, 22950.38555, 39594 ¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· 2.104Ì. ÂÓÙfi˜

ñ ™∫∞§∞ øƒø¶√À ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 7,5 ÛÙÚ., Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Â› Ù˘ §ÂˆÊfiÚÔ˘ ™Î¿Ï·˜ øÚˆÔ‡ - ™˘Î·Ì›ÓÔ˘ (Â¤ÎÙ·ÛË Û¯Â‰›Ô˘).. ΔÈÌ‹ 150.000ú ΔËÏ.: 6937419733 ˙ÒÓ˘ ÛÙÔ ™˘Î¿ÌÈÓÔ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›· ∂ÏÂÔ‡Û·, Ì ı¤·. ΔËÏ.: 22950.36239, 6976-934715 ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¡. §Â‚›ÛÛÈ ª·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔËÏ.: 22950.37461 ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ∫Ù‹Ì· 4,6 ÛÚ¤ÌÌ·Ù· ÛÙÔÓ ∫¿ÌÔ øÚˆÔ‡ Ì ÂÏȤ˜. ΔËÏ: 2295036445 - 6983647298 ñ ™À∫∞ªπ¡√ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.700Ù.Ì. ı¤ÛË ΔÔ‡ÚÏ· ™˘Î·Ì›ÓÔ˘ ˆÏÂ›Ù·È 220.000ú. ΔËÏ.: 6974516584 ñ ¶∞ƒ∞§π∞ ª∞ƒ∫√¶√À§√À ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 333Ù.Ì. (fiÈÛıÂÓ ÙÚ·ÌÔÏ›ÓÔ) ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÙÈÌ‹: 70.000ú ΔËÏ.: 22950.35367ÎÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜. ñ ™À∫∞ªπ¡√ ÎÙ‹Ì· 11,000ÙÌ ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ Ì ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ ÍÂοı·ÚÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ÙÈÌ‹ 290,000ú ª∂™πΔπ∫√ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ 22950-35335-35600 ñ ¡. ¶√§πΔ∂π∞ ÔÈÎfiÂ‰Ô 230ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÙ›˙ÂÈ 210ÙÌ Û˘Ó ˘fiÁÂÈ· Û ·ÚÎÂÙ¿ ηÏfi ÛËÌÂ›Ô ÙÈÌ‹ 55,000ú ª∂™πΔπ∫√ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ 2295035335-35600 ñ ∞°. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÔÈÎfiÂ‰Ô 430ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Â› ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙڈ̤ÓÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÎÙ›˙ÂÈ 130ÙÌ ÙÈÌ‹ 85,000ú ª∂™πΔπ∫√ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ www.k-estate.gr ÙËÏ.2295035335-35600 ¢π∞º√ƒ∞ ñ ¶ø§∂πΔ∞π ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÔÈΛÛÎÔ˜ 30Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ, wc , ÓÙÔ˘˙Ȥڷ, air-condition Î·È Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÈÎfi‰Ô. ΔËÏ.: 6981656582 ñ ¶ø§∂πΔ∞π ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ °Ú·Ê›Ԣ (ÁÚ·Ê›Ô, ηڤÎϘ Î.¿. ΔËÏ.: 6981-656582 ñ ∑∏Δ∂πΔ∞π ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ øÚˆÔ‡ ΔËÏ. 6977-282018 η ª·Ú›· ñ ∫˘Ú›· ‰È·‚¿˙ÂÈ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·, ÙÈ̤˜ ÏÔÁÈΤ˜. ΔËÏ.: 6938-066069 η ¶fiË. ñ ƒˆÛ›‰· 57 ÂÙÒÓ Ì ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ÌfiÚʈÛË (Ì˯·ÓÈÎfi˜ Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜) Ì ¯fiÌ˘ ÂΉÚÔ̤˜ Î·È ÎÔχ̂ËÛË ˙ËÙ¿ÂÈ „¿¯ÓÂÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔ ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ Û¯¤ÛË ¿Óˆ ÙˆÓ 60 ÂÙÒÓ. ∂›Ó·È Ï¿ÙÚ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈο. What’s ñ ºπ§√§√°√™ ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ ∂∫£∂™π√§√°√™ 10ÂÙÔ‡˜ ›ڷ˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ §˘Î›Ԣ. ¶·ÚÔ¯‹ ™ËÌÂÈÒÛÂˆÓ & ·ԉ›ÍˆÓ! ΔËÏ.: 22950.37773 ∫ÈÓ: 6977-798318

Up 6993-700154 η μ·ÏÂÓÙ›Ó· ñ ∑ËÙÂ›Ù·È ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ª¿Úη˜ Mercedes 124 Station (Ù‡Ô˘ ÓÂÎÚÔÊfiÚ·˜), ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ §Â˘ÎÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÎÏ¿ÂÈ Î·È Î·Ù¿ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ øÚˆÔ‡ Û Áηڿ˙ ‹ ÔÈÎfi‰Ô. ΔËÏ. π‰ÈÔÎÙ‹ÙË: 6944-302006. ñ ∞Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ÌÂÙ·ÔÈ‹ÛÂȘ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ ΔËÏ.: 22950.36236, 6933-114069. ñ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ¯ÒÚÔ˜ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ - ¤Ó·ÓÙÈ º¤Ú˘-ÌÔÙ ¿Óˆ ∫∂¶ 6Ì.Ã2Ì.(Min) 120ú ÌËÓÈ·›ˆ˜, ¶Ï·Ù›· 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10Ì.Ã1Ì. (Min) - 100ú ÌËÌÈ·›ˆ˜. ΔËÏ.: 6939-309943 ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È È¯ı˘ˆÏÂ›Ô ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ¶·Ú·Ï›·˜ ∞˘Ï›‰Ô˜ η ∂˘·Óı›· ÙËÏ.: 6978448217 ¶ƒ√™º√ƒ∞ - ∑∏Δ∏™∏ ∂ƒ°∞™π∞™ ñ ∫Ô¤Ï· ·fi ÙË ƒˆÛ›· ˙ËÙ¿ÂÈ ÂÚÁ·Û›·, ηı¿ÚÈÛÌ· ÛÈÙÈÔ‡, ÂÚÈÔ›ËÛË ËÏÈÎȈ̤ӈÓ. ΔËÏ.: 6993-700154 What’s Up η μ·ÏÂÓÙ›Ó· ñ ∂ÏÏËÓ›‰· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÏÈÁfiˆÚË ÊÚÔÓÙ›‰· - ÂÚÈÔ›ËÛË ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘˜. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÂÚÈÔ¯¤˜: ∞˘ÏÒÓ·, øÚˆfi˜, √ÈÓfiÊ˘Ù·. ΔËÏ: 22950.44167, 6959-062365 ñ ∫˘Ú›· ÂÏÏËÓ›‰· οÙÔ¯Ô˜ Ù˘¯›Ô˘ ∞ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ & ∏/À ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ê‡Ï·ÍË ·È‰ÈÒÓ, ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤ˆ˜ 12 ÂÙÒÓ. η °È¿ÓÓ· 6973-185897 ñ ∫˘Ú›· ·fi μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÊÚÔÓÙ›‰· ËÏȈ̤ӈÓ, ηı·ÚÈÛÌfi ÛÈÙÈÒÓ. ΔÈ̤˜ ÏÔÁÈΤ˜. ΔËÏ.: 6932-393080, 22950.71077 ñ ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∞ÁÁÏÈÎÒÓ Ì ¿‰ÂÈ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· fiÏ· Ù· Â›‰·. ΔËÏ.: 6979-227675 ñ ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ °∂ƒª∞¡π∫ø¡ ¶∂¶∂πƒ∞ª∂¡∏ ª∂ ™¶√À¢∂™ ™Δ∏ °∂ƒª∞¡π∞ ¶∞ƒ∞¢π¢∂π ª∞£∏ª∞Δ∞ ™Δ∏¡ ∂ÀƒÀΔ∂ƒ∏ ¶∂ƒπ√Ã∏ øƒø¶√À ™∂ ∞ƒÃ∞ƒπ√À™ ∫ ¶ƒ√Ãøƒ∏ª∂¡√À™ ª∂ ∞¶√§ÀΔ∏ ∂¶πΔÀÃπ∞ ™Δ∏¡ ∞¶√∫Δ∏™∏ ¢π¶§øª∞Δ√™ Δ∏™ °∂ƒª∞¡π∫∏™ °§ø™™∞™. Δπª∂™ ºƒ√¡Δπ™Δ∏ƒπ√À!!! ∫π¡.6977527492 ñ ∂ÏÏËÓ›‰· ΢ڛ· Î·È ÌËÙ¤Ú· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ê‡Ï·ÍË ·È‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ øÚˆÔ‡ (™Î¿Ï·, ¡. ¶·Ï¿ÙÈ·, ª‹ÏÂÛÈ, ¡. ¶ÔÏÈÙ›· Î·È ÔÈÎÈÛÌfi ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘) ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Úˆ˚Ó¤˜ ÒÚ˜ η °ÈÒÙ· ÙËÏ.:6972-423428 ñ ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∞ÁÁÏÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È Proficiency. ΔËÏ.:693-4363185

÷ڛ˙Ô˘Ì §˘ÎfiÛ΢ÏÔ- ÙÛÔ·ÓfiÛ΢ÏÔ, 2 ÌËÓÒÓ ·ÚÛÂÓÈÎfi ı· Á›ÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ʇϷη˜, Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜. ΔËÏ.: 6974-079889

¶ø§∏™∂π™ - ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

μ∞™π§∏™ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ TËÏ.: 22950.35335, Fax: 22950.79042, ∫ÈÓ.: 6977-773866 www.k-estate.gr, e-mail: info@k-estate.gr


16 >

Δ√¶π∫∞ ¡∂∞ ∞¶ƒπ§π√™ 2012 # 137


> 17

Δ√¶π∫∞ ¡∂∞ ∞¶ƒπ§π√™ 2012 # 137

ΝΕΑ ΕΚΦΡΑΣΗ  

ΤΕΥΧΟΣ 137

ΝΕΑ ΕΚΦΡΑΣΗ  

ΤΕΥΧΟΣ 137

Advertisement