Page 1

आइटीन चौतारी

घरघरै बाइबल कलेज

दीशान्त ऴभायॆव नॄऩारका वऱभबन्न ्ानवूमभा इटीननका ऩाठ्मक्रभवूम अध्यमन गने कॄ वन वऱद्याथीवूमराई इटीननरॄ दनशान्त ऴभायॆवभा ऴम्मानकाऴाथ प्रभाण ऩत्र य प्रलऴ ं ा ऩत्र वऱतयण गयॄकॆ छ। घयकॆ काभ, अवपऴ, व्यऱऴाम, ज्यारा भजदूयन, स्कूर, करॄज, ऩास्टयनम ऴॄऱा ऩ ुर्माउँदॉ दॅ इउँदनुबाका व्यत व व्यवरवूमरॄ राभॆ ऴभमदॄभि इटीननका ऩाठ्मक्रभवूम अध्यमन गदै इउँदनुबाकॆ छ।मऴ ऩीक रुकु भ य भचतऱनभा दनशान्त ऴभायॆववूम ऴम्ऩन्न बा। रुकु भ- २०११ जनऱयन ९ तारयिका वदन रुकु भ भजल्लाकॆ नाटघाी दनशान्त ऴभायॆवभा इटीननका कॆळषवूम बयऩूय जनऱनदॄभि ख्रनष्ीकॆ जनऱनन १ ऴम्म ऩूया गनुब ष ाका वऱद्याथीवूमराई इटीननफाी ान टन्रॆडक्सन ीु वफब्लिकर स्टडनज प्रभाण ऩत्र प्रदान गरयाकॆ वथमॆ। दनशान्त ऴभायॆवकॆ रावग इटीननका कामषकताष ऴज ष ु रयजार य पॄवभभर अप गड चचषका ऩास्टय प्रकाल फगारॄ जानुबाकॆ वथमॆ।

दीशान्त ऴभायॆव रुकु भ रुकु भ भजल्ला बेगॆभरक कायणरॄ मातामातकॆ रावग वऱकी बाताऩवन इटीननका ऩाठ्मक्रभवूम वऱभबन्न शॄत्रवूमभा ऴभजरॆ य व्यऱस्थ्त तरयकारॄ अध्यमन बॅयवॄका छनै। भुऴनकॆी चचषका ऩास्टय जऱावयरार ऩन ु , ऩेरऴ ऩन ु य इटीननकॆ भलशक ताभरभ भरनुबाका भलशकवूम नॅ ऴवक्रम बाकॆरॄ रुकु भभा इटीननकॆ कामषक्रभ राबदामक बाकॆ छ। ...फ ॉकी ऩेज १६ भ ...

अन्तयऱाताऄ

प्रकाल चचऄ* ननगारॄ* न ुऱाकॆट निगाले िवु ाकोट प्रकाश चचच का सदस्यहरू शनिवारको सेवा संगनिपनि भरपूर जीवि पाठ् यक्रम अध्ययि गदै । समूहलाई एल्डर पदम काफ्लेले अगवु ाइ गदै हुिहु ुन्ि।

चचच अफ गड लगनखेलमा आइटीनका पाठ्यक्रमहरू अध्ययन ुँ ै हद आइरहेका छन्। पास्टर बिरिहादर र श्रीमती सबमत्रा वाइिा दवैजनाले बिक्षक ताललम ललएर चचचमा पाठ्यक्रमहरू अध्ययन गद ै र गराउुँ दै हनहन्छ। २०६८ मा चचच अफ गड लगनखेलमा १५ जनाको लाबग तीन ददनको बिक्षक ताललम सम्पन्न ययो। ताललममा चचच अफ गडका िाखा चचचिाट पास्टर र अगवाहरू सहयागी हनयएको बियो। ताललमको सम्पू र्च खचच चचच अफ गड लगनखेलले नै िेहोरेको बियो। पास्टर िीर िहादर ...फ ॉकी ऩेज १४ भ ...


आइटीन चौतारी

घरघरै बाइबल कलेज

ऴम्ऩादकीम...

गाह्रॆ वुद ॉ ॆयवॄछ राऩयऱावनकॆ जनऱन

“किल व्यवसायी िन्नकालाबग बविे ्ान तिा सीप आजचन गनच वा हासील गन े कायच वा प्रदक्रयालाई बिक्षा यदनन्छ।” बिक्षालाई ठूलो धनको रुपमा ललइन्छ। बिक्षा मादनसलाई सभ्य र प्रयाविाली िनाउने एउटा तदरका अिाचत् माध्यम हो। सामन्यतया स्कल, क्याम्पस जस्ता दनकायहरूलाई बिक्षाको प्रमख िाहककोरुपमा ललइन्छ। हाम्रो जीवनमा बिक्षाको महत्वपू र्च यू बमका छ। जसरी सफल जीवनकोलाबग हाम्रो जीवनमा बिक्षाको महन्वपू र्च यू बमका रहन्छ त्यसरी पास्टर तिा अगवाहरूको जीवनमा िाइिलीय बिक्षाको त्यबत नै महत्वपू र्च यू बमका रहन्छ। िाइिलीय बिक्षा प्रदान गन े िाहककोरुपमा मण्डली, िाइिल स्कल तिा कलेजहरूले प्रमख यू बमका खेलक े ो हन्छ। यी दनकायहरूले बिक्षा प्रदान गन े साधनकोरुपमा कक्षा कोठाको पठनपाठन, पत्राचार, रेबडयो, दट. बय. तिा अनलाइन जस्ता बिलधहरू अप्नाउुँ दछन्। यी िाहेक अको एउटा अबत प्रयाविाली िैलक्षक तदरका पदन प्रबतपादन यएको छ। जसको बव यमा धेरै मादनस अनबय् छन्, जसलाई बिओलोजीकल एजकेसन िाइ एक्सटेन्सन (टी ई ई) अिाचत् बवस्तारद्वार परमेश्वरिास्त्रको अध्ययन यदनन्छ। टी ई ई मण्डलीको अगवा दनमाचर् गन े उत्तम उपाय हो दकनदक यो बवलधमा अगवाहरूले आफ्नो समय तिा अनकलताअनरुप एउटा यरपदो समू ह िनाउुँ दछन् र बसकेका पाठहरूलाई व्यवहारमा लगाउुँ दछन्। यो अध्ययन सपि मू ल्यमा उपलब्ध हनका सािै यो एउटा दनरन्तर चललरहने प्रकृया हो। पास्टर तिा अगवाहरू हजार ौं व चसम्म परम्परागत बवलधिाट आफूलाई दनमाचर् गद ै आएका छन् यने टी ई ई अगवा दनमाचर्को एउटा नयाुँ बिक्षा प्रर्ाली हो। सन् १९४० को दिकमा ग्वाटेमालाका मादनसहरूलाई बमसनरीहरूले ससमाचार प्रचार गरे। यसको फलस्वरुप धेरै मादनसहरूले प्रय येिूलाई आफ्नो मबिदाता र प्रय यनी ग्रहर् गरे। धेरै मादनसहरू प्रयमा आएकाले त्यहाुँ िाइिल जानेका अगवाहरूको खाुँचो ययो त्यसैले करीि २०० जना जबत मादनस अगवा ताललममा पठाइए। पच्चीस व चपबछ ताललममा पठाइएका ती २०० जना अगवाहरू कहाुँ के गदररहेकका छन् यनी एउटा सव ेक्षर् गदरयो। बतनीहरूमध्ये जम्मा िीसजनाले पास्टरको काम गरेको, त्यसमा पदन अठारजना िहरमा यएको र वास्तबवक ठाउुँ मा दईजना मात्र फके को सव ेक्षर्ले देखायो। त्यसैले ती बमसनरीहरूले िाइिल ताललमको नयाुँ तदरका खोजी गनच िाले। अगवा दनमाचर् गन े एउटा उपायकोरुपमा मण्डली मण्डलीमा दई दई हप्ताको ताललम ददन िाले। यसरी दई हप्ताको ताललमिाट दई व च बयत्रै २०० जना जबत अगवाहरू दनमाचर् गनच सफल िने। यो तदरका प्रयावकारी यए तापदन बमसनरीहरूकोलाबग यो धेरै नै चन बतपू र्च ...क्रभश ऩेज ९ भ

आइटीनफाट धेयै कुया फुझ्ने य

व्मवहायभा रगाउने भौका ऩाए ॉ । ऩयभेश्वयराई धन्मवाद । आइटीन अध्ममन गनुब ु न्दा ऩहहरा ऩयभेश्वयहवना हाम्रो जीवनभा चाहे य ऩनन कनतवटा कुयाहरू प्राप्त गनु

सहकॊदै न बन्ने कुया भेयो जीवनभा बोगेकी छु । भ ऩुयानै

हवश्वासी हुॉ। धेयै सभम भ ख्रीष्टदे खि टाढा बए। चचु ऩनन ॉ भ अन्मोरभा नथए। ॉ असभझदायीको कायणरे गइन।

गदाु धेयैऩटक यीस उठ्थ्मो, राऩयवाहीको जीवन खजउन भन ऩ्मो। जनत गदाु ऩनन याम्रो नहुनेबएऩनछ

राऩयवाहीको जीवन खजउन ऩुगें। भ जाने इच्छा गये को

ॉ हकनहक भ फन्धनभा ऩये को व्मखि ठाउॉभा जान ऩाइन। ॉ गाह्रो हुॉदोयहे छ राऩयवाहीको जीवन जस्तै नथए।

ॉ भभा खजउन।भैरे ऩुयानो जीवन छाड्न सकेकी नथइन। आत्भहत्मा गने इच्छा सृजना बैयहन््मो।

मस्तो अवस्थाभा ऩयभेश्वयरे आइटीनफाट बयऩरय जीवन अध्ममन गने भौका ददनुबमो। भ धेयै सभमऩनछ

ॉ हाभीराई सॊ गनतको रानग तेजस्वी चचु भण्डरीभा आए। उऩरब्ध गयाउनुबमो। आइटीनफाट ऩाएको ऩुस्तकभा ऩयभेश्वयभा हवश्वास गनु य आऻाऩारनको फाये भा नसक्ने ॉ भौका ऩाए।

ु ाई एकऩल्ट भात्रै भ अस्ऩतारको हवस्तयाभा हुॉदा प्रबर फाॉच्ने भौका ददनुहोस बनी ऩुकाया गयें । भराई ऩयभेश्वयरे धेयै अनुग्रह गनुब ु मो। भराई छु टकया ददनुबमो ।

भेयोरानग आइटीनको हकताव धेयै राबदामक बमो। धेयै ॉ कुनै ठाउॉभा भौका ऩाए फाॉड्ने छु । खिऺाहरू ऩाए। ऩयभेश्वयभा भ फाॉचेकी छु । हाभी ऩयभेश्वयप्रनत य

भाननसहरूप्रनत ऩनन आऻाकायी बमौं बने ऩयभेश्वयरे

हाभीरे चाहे को कुया ददनुहॉद ु ोयहे छ बन्ने कुया फुझें।

आइटीनफाट ऩाएका आखिषहरू धेयै छन्।भैरे दददीवहहनी

सॊ गनतभा फाॉड्ने गछु ु। भेयो धेयै ऩीडा मेिर ख्रीष्टभा यािें य ॉ उहाॉफाट भैरे धेयै सान्तवना ऩाए। ॉ नखजक आए।

मसबन्दा ऩहहरा भैरे रयत्तो भहिुस गथें तय अहहरे भ ख्रीष्टभा धेयै आनखन्दत छु ।

सयगभ २

श्रे ष्ठ, हात्तीवन, रनरतऩुय।


आइटीन चौतारी

घरघरै बाइबल कलेज

अन ुग्रव नऱजम भण्डरीभा प्रभाण ऩत्र नऱतयण

असर जीवन खजउन नसकें

सवचप्रिम परमेश्वरलाई धन्यवाद ददन चाहन्छ दकनयने आइटीनको िारेमा मलाई केही िाहा बिएन। असल गोठालो मण्डलीमा आइटीनका बवद्यािीलाई प्रमार् पत्र बवतरर् गरेको देख्दा कसरी होला यसको बिक्षा ललने यन्ने बवचार गरेको बिएुँ। मबछन्र तावा दाईिाट सरसल्लाह पाएपबछ हामी सातजना बवश्वासीहरू बमलेर आइटीन बिक्षा ललन िाल्य ौं। आइटीन बिक्षाले मेरो जीवनमा एउटा असल र सरल जीवन लजउन बसकायो। दकनयने यसमा िाइिल बयत्रिाट ललएको वचनको खण्डहरू छन् जो सिैले सरल तदरकाले िभ्न सक्छ ौं। यो बिक्षामा मैले बिक्षकको रुपमा बसक्न र बसकाउने काम गनच पाउुँ दा धेरै आबि ् पाएुँ। यसमा हामीले िरूमा नयाुँ जन्म र अलन्तममा परमेश्वरको अगवाइको िारेमा पाउुँ छ ौं। साुँच्चै नै त्यो बिक्षाले मण्डलीमा एउटा असल र सरल अगवा उत्पादन गनच पदन बसकायो। यसमा मैले ख्रीष्टको जीवन र परमेश्वरका वचनहरू गदहदरएर िभ्न सकौं े । त्यसैले आइटीन बिक्षा सिै बवश्वासीहरूले ललन पदछच । यो बिक्षाले मलाई ख्रीष्टमा अबि िढ्न मद्दत गरेको छ। मैले यसलाई आबि ्को रुपमा ललएको छ सेवाकाईमा र इसाई जीवनमा यसले धेरै टेवा पगेको छ।

ऩयभेश्वयराई भहहभा होस् आइटीनरे, फाइफर करेजभा जान इच्छा बएऩनन हवनबन्न ऩरयखस्थनतका कायण करेजभा जान नसकेकाहरूराई घयभै फसेय फाइफर करेजभा जस्तै

अध्ममन

गनु

ऩाएकोभा

हवद्याथॉहरू िुिी बएकाछन् य मस्तो हवचाय य दिुन

ु ा दासहरूराई ऩयभेश्वयरे प्रिस्त नरएय आउने प्रबक आखिष् ददनुबएको होस्। नभनत

०६८/०७/१२

िननफाय

सेवाको

सभमभा

काठभाण्डौंको कऩनभा अनुग्रह हवजम भण्डरीभा बयऩरय जीवन य बयऩरय ज्मोनत ऩाठ्यक्रभ ऩरया गये का १३ जना हवद्याथॉहरूराई नेऩार िाखन्त भण्डरीका ऩास्टय डेनबड आचामुको हातफाट प्रभाण-ऩत्र हवतयण बएको नथमो बने, स्थानीम

भण्डरीका

ऩास्टय

वैजज्ु मररे

सागय

उि

कामुक्रभको अगुवाइ गनुु बएको नथमो। ऩास्टय सागयरे आइटीनको दिुनराई फुझेय भण्डरीराई आखत्भक रुऩभा सऺभ

अमृत लामा

ददनुबमो

बसपाडोल ४,यिपर हाल असल गोठालो मण्डली साहारजाह, यू .ए.इ.

फनाउन य

आइटीन

२०६७

तानरभको

भॊ सीय

रानग

गतेदेखि

स्वीकृत

आइटीन

ऩाठ्यक्रभ अध्ममन हुॉदै आएको छ। कामुक्रभभा ननम्न हवद्याथॉहरूरे आइटीन ऩाठ्यक्रभ अध्ममनफाट ऩाएका

भण्डरीकॆ अथऄ फ ुझें

आखिषहरू फाॉड्नु बएको नथमो।

आइटीनको ऩाठ्यक्रभ अन्तगुत भैरे फाइफरभा नफुझेका

ॉ भ करेजभा सहवन ताभाङ्ग: "भ ननस्सी भण्डरीको सदस्म हु।

ॉ प्रत्मेक ख्रीहष्टमनभा ऩुयानो य वचनहरू फुझ्ने भौका ऩाए।

ॉ ाहुद ॉ ै ऩनन गएय फाइफर अध्ममन गनु चाहन्थें तय इच्छा हुद

नमाॉ गयी दुई हकनसभका स्वबाव हुन्छन् बन्ने फुझ्न

भौका ऩाइन,ॉ तय ऩयभेश्वयरे भेयो प्राथुना सुन्नुबमो, आफ्नो

सकें।भण्डरी कुनै बवन नबई ख्रीष्टभा हवश्वास गनेहरू

ॉ सग ॉ ैं घयभै फसेय आइटीन फाइफर करेजको अध्ममनसग

ॉ मसका रानग भ आइटीन नै हुन ् बन्ने ऩनन जान्न ऩाए।

ॉ ऩयभेश्वयराई करेजभा बनाु बई अध्ममन गने भौका ऩाए।

ऩरयवायप्रनत हाददुक आबाय प्रकट गनु चाहन्छु , साथै मस

भहहभा होस्। आइटीन अध्ममन गनुब ु न्दा अखघ भेयो भनभा

ऩाठ्यक्रभको फाये भा अरुराई ऩनन फताउन चाहन्छु य

फाइफर सम्फन्धी धे यै प्रश्नहरू नथए, आइटीन अध्ममनरे भेया सफै प्रश्नका उत्तयहरू ददएको छ। अध्ममनफाट ख्रीहष्टमान

थऩ ऩाठ्यक्रभ ऩनन अध्ममन गदै जानेछु।

याजु योक्का,

ऩाठ्यक्रभहरूफाट

जीवनको आधायबरत फनरमो जग, फाइफरको वनावट, ख्रीष्टको

आयाधना चचु ऩाॉचिार- ८, काभ्रे

जीवनी, प्मारे ष्टाइनको याजनैनतक ऩरयखस्थनत य त्मस्तो जहटर याजनैननक ऩरयखस्थनतभा मेिरको प्रेभऩरणु से वाकाइको फाये भा

ॉ भेयो दै ननकी जीवनभा फाइफर अध्ममनभा नसक्ने भौका ऩाए। रुखच फढे को छ, आखत्भक रुऩभा फढ्ने भौका ऩाएको छु ।

मसै को ऩरयणाभ स्वरुऩ भण्डरीभा भराई अगुवाहरूरे घये र ु सॊ गनत य जवानहरूको सॊ गनतभा खजम्भेवायी ददनुबएको छ।"

नऱश्राभ चचऄ नकनतऄऩ ुयभा आइटीन

ऩास्टय ३

डेनबड आचामु, नेऩार िाखन्त भण्डरी


आइटीन चौतारी

घरघरै बाइबल कलेज ऩने यवॄछ। त्यऴफाट नमाॉ पऴरवरू पराउन ऴक्छौं मवी ऩयभॄ्यकॆ इच्छा ऩनन वॆ बन्नॄ कु या मऴ आइटीन खलशाभा खऴक्न ऩामौं। आज ऴऴायभा मॄल ू ख्रीष्ट ं बेनतक लयीयभा वुन ुवुन्न।त्यऴ ॅरॄ उवाॉर ॄ आफ्नॆ ऴम्झनाभा वाभीरा प्रब ुबॆजकॆ रानग आज्ञा ं नदन ुबमॆ। वाभी ऩयभॄ्यका छॆयाछॆयी वौं। उवाॉर ॄ वाभीरा उवाॉकॆ भनवभाकॆ ननन्तम्त ऴ ृन्तर्षट गनब ऄ ु मॆ वाभीरा नऱखबन्न नकखऴभका ऱयदानवरू नदन ुबमॆ।वाभीरॄ ऩाँकॆ ऱयदानफाट उवाॉकॆ भनवभा गनऩ ऄ ु छऄ त्यऴ ॅरॄ वाभी ऩयभॄ्यकॆ का यन्दा ऩनन वौं* बन्नॄकुया ऩाठ-ईऎ भा खऴक्न ऴक्छौं।वाभीरॄ कु न ॅ काभकॆ मॆजना गनअ ऄ ु गानड ऩयभॄ्यकॆ इच्छा थावा गनऩ ऄ ु छऄ ।त्यऴकॆ रानग प्राथऄना गने फाइफर अध्यमन गने ऩ यऩक्ऱ नऱ्ाऴीऴगॉ ऴ्ाव खरनॄ ख्रीष्टकॆ लान्तन्त थावा गने य अन ुकू र ऩ यन्तिनत वॄन ुऩने यवॄछ।मऴयी वाभीरॄ आइटीन खलशाफाट ऩयभॄ्यकॆ यवस्मभम अखबप्रॄणा ऩाउॉ छौं* अनन फाटॆ ऴत्य य जीऱन आदी य अन्त्य उवाॉ न ॅ वुन ुवुन्छ बनी घॆळणा गनऄ ऴक्छौं। नदऩॄन्द्र (दीऩॄन) या * ऴ ुम्रॄक -१, इराभ

बयऩूय जीऱनभा कॄ छ?

बयऩ ूय जीऱन उइऍऎ-इऋ-उऊ दॄ खख ऩास्टय (ग ुरुफा)डॄनफड आचामऄफाट खऴक्नॄ भेका ऩामौं।वाभी प्रत्यॄकरॄ आइटीन खलशाफाट आखलळ ऩाँका छौं। बयऩ ूय जीऱन आइटीन खलशाकॆ ऩनवरॆ खण्ड वॆ।आत्माभा खजउनॄवरूका रानग मॆ खलशा धॄयॅ उऩमॆगी छ।ऴयऴती वॄदाऄ मऴ ऩ ुस्तकभा ईए ऩाठवरू ऴभाऱॄल छन ै।ऩाठवरू तवगतरुऩभा ँक अकाऄका ऩ यऩ ूयक छन ै।ऴफ ॅ ऩाठवरू झैं ँकऩ छ अको वुद ॉ ॅ आखलळभम रुऩभा यवॄका छन ै।ँउटा स्वास्थ्य य ऩ यऩक्ऱ नऱ्ाऴी जीऱन खजउनकॆ रानग बयऩ ूय जीऱन अत्यन्त ॅ आऱश्मक छ।वाभी भाननऴ स्वाबाऱ ॅरॄ ऩाऩी छौं।ऩाऩभम स्वबाऱफाट मॄलज ू स्त ॅ बँय खजउन मॄल ूकॆ स्वबाऱ वाभीभा दॄ खखन मॆ खलशाकॆ ब ूनभका भवत्वऩण ू ऄ छ।रॆब* घभण्ड* व्यानऱचायी* इर्षमाऄ* डाव आनद ऩाऩफाट नमाॉ बँय आत्माभा जन्भनकॆ रानग म ूवन्ना ई:ईउ खण्डद्वाया ऩयभॄ्य वाभीऴॉग फॆल्न ुबँकॆ छ। वाम्रॆ ऩाऩ उठाइरानॄ ँक भात्र भ ुनिदाता उद्धायकताऄ अनन ऴत्यभागऄ मॄल ू ख्रीष्ट वुन ुवुन्छ। मनद कऴ ॅरॄ ख्रीर्षटरा ऩाँकॆ छॅ न बनॄ* उवाॉरा ग्रवण गयॄ य उवाॉभानथ नऱ्ाऴ गयॄ नमाॉ ऴन्तान ऱा छॆयाछॆयी बँय खजउन ऴक्छ।नमाॉ जन्भकॆ फायॄ भा ऩाठ ई भा खऴक्न ऴक्छौं।वाभी औऩचा यक नऱ्ाऴी भात्र बँय वुद ॉ न ॅ । वाभी ऩाऩफाट ऩश्चात्ताऩी ब ऩ ुयानॆ स्वबाऱरा त्यगॄय पॄ य ख्रीष्टभा अनघ फढ्दॅ जान ुऩने यवॄछ। मऴफाट वाभीभा नमाॉ ख ुली आनन्द भनभा लान्तन्त नभल्नॄ छ* ज ुन लान्तन्त अरु कॄवीफाट ऴबऱ ं छॅ न।जफ वाभी उवाॉ भानथ नऱ्ाऴ गने छौं तफ शभा ऩाउछौं।धॄयॅ मस्ता यवस्मभम ऱचनका खण्डवरू मॆ खऴकाइभा खऴक्नॄ य भवऴ ुऴ गने भेका ऩाउनॄछौं।वाभी उवाॉका छॆयाछॆयी वौं त्यऴ ॅरॄ उवाॉकॆ आज्ञाऩारन गदै उवाॉकॆ ऱचनअन ुऴायकॆ जीऱन खजउनॄ ऱचनकॆ ऩनऱत्रताभा गनव यनॄ नऱ्ाऴीवरूभा ऴाॉच्च ॅ ऩनऱत्र आत्माकॆ अखबळॄक वुनछ ॄ ।काभ गयाइभा* फॆराइभा य नवड ं ाइभा ख्रीष्टकॆ स्वबाऱ झल्कनॄ छ। वाभी जफ ऩ यऩक्ऱ नऱ्ाऴी वुन्छौं त्यऴऩ छ आपूभा भात्र खऴनभत नब अरुवरूरा ऴ ुऴभाचाय ऴ ुनाउन ु

घयभ ॅ काभ गदै अध्यमन गनऄ ऩाउॉ दा धॄयॅ याम्रॆ रागॄकॆ छ। मॄल ूभा ग्रवण य नऱश्ऱाऴ गयॄ ऩ छ भात्र ॅ ऩयभॄश्ऱयकॆ ऴन्तान वुन ॄ कु या थावा ऩाँॉ। ऩश्चाताऩ गयॄ य भात्र ॅ ऩ ुदैदॅन पर ऩनन पराउन ु ऩछऄ य ऩ यऱतऄन वुन ुऩने कु या थावा बमॆ।  रुथ बॆरन वॄटेडा

वाबेस्ट चचऄ ऴ ुनाकॆठीभा आइटीन ह बेस्ट चचचभ बयऩूय ज्मोतत अध्ममनयतहरूर ई

शतनव यको सेव सॊगततको सभमभ प्रभ णऩत्र ववतयण गरयएको थथमो। अध्मनयतहरूको सॊगततऩतछ खिथचएको तस्वीय। ४


आइटीन चौतारी

घरघरै बाइबल कलेज

थावा वुन नऴकॄकॆ लब्दकॆ अथऄ फ ुझ्न ऴकें भॄयॆ नाभ खरर फवाद ुय ऴ ुनाय वॆ। भॄयॆ घय ऴ ुखेत खज्ा ग ुभी गानऱऴ ऌ भा ऩदऄ छ। वार भ ख्रीनष्टम ज्यॆनत चचऄ ग ुभी ऋ ऴ ुखेतभा ँल्डयकॆ रुऩभा ऴॄऱा ग ययवॄकॆ छु। भॄयॆ भण्डरीभा उइऍऍ ऴारभा आइटीनकॆ कशा ऴचारन बँदॄ खख वाभीवरूरॄ धॄयॅ न ॅ ं आखलळ ै ऩाँका छौं। ईई जना ऴवबागीवरू वार बयऩ ूय जीऱन ऩ ूया गयी बयऩ ूय ज्यॆनतभा प्रऱॄल गयी अध्यमन ग ययवॄकाछौं। उि अध्यमन ऴभूवभा आँकॆ फदराऱ य उत्सावफाट प्रॄ यत बँय पॄ य ईऋ जनारॄ बयऩ ूय जीऱनकॆ ऩ ुस्तक ऩढ्न ल ुरू गनब ऄ ु ँकॆ छ। मऴफाट वाम्रॆ भण्डरी ऩ यऱाय धॄयॅ आखलनळत बँकॆ छ। आइटीन अध्यमन ऴभूवकॆ ऴक्रीमता य अग ुऱाइभा नमाॉ ठाउॉ वरूभा ऴ ुऴभाचाय प्रचाय कामऄ ऴभॄत ऴम्ऩन्न ग यऴकॄकॆ छ।मऴबन्दा ऩनन भ ॅरॄ ँक आइटीन खलशक य नऱद्याथी द ुऱ ॅकॆ ब ूनभका

ननऱाऄव गदाऄ भरा धॄयॅ राबदामक छ। ऴाथ ॅ वारऴम्म ऴॄऱा गदाऄ य फाइफर अध्यमन गदाऄ अन ुत्तयीत यवॄका प्रश्नवरूकॆ ऴयर य नभठाऴऩूण ऄ प्रकायरॄ आइटीन ऴाभाग्रीरॄ जऱाप नदँकॆ छ।ऴाथ ॅ वारऴम्म थावा वुन नऴकॄकॆ लब्दकॆ अथऄ आइटीनरॄ खॆखरनदँकॆ छ। मऴप्रकायकॆ अध्यमन ऴाभाग्री आजकॆ ँक्काइऴौं लताब्दीका वयॄ क भण्डरीवरूरॄ प्रमॆग य ऩ यचारन गनऄ ऴकॄभा व्यनि* ऩ यऱाय* भण्डरी* ऴभाज य यार्षरभा ऩयभॄ्यकॆ भवान इच्छा लीघ्र ऩयू ा वुन भद्दत गनेछ। ँल्डय खरर ऴ ुनाय ख्रीनष्टम ज्यॆनत चचऄ ग ुभी ऋ* ऴ ुखेत

भॄयॆ ए ऱळऄकी छॆयीरॄ ऩनन अध्यमन छुटाउन भान्तन्दनन ै भेयो रानग आइटीन साॉखच्चकै

फन्नराई भद्दत ऩुर्माएको छ। मनत भात्र होइन भेयो घयभा

उत्साहको करेज फनेको छ

ु ीको सभमभा आइटीन फाइफर अध्ममनराई ऩनन फेरक

सफैराई जमभसीह।

िुरू गये देखि ऩरयवायभा फाइफर अध्ममनप्रनत फढी इच्छा

भ प्रिॊसा भण्डरी धाऩासीभा

तृष्णा जागेको भहसुस बएको छ। भेयो आठ वषुकी

सॊ गनत गदुछु य भण्डरी कामुकायी

छोयीरे सभेत कुनै ददन ऩनन आइटीन अध्ममन छु टाउन

चाहदॉ दनन् य उनरे सानै उभेयभा फाइफरको धेयै खिऺाहरू

सनभनतभा सखचवको रुऩभा सेवाकाइ गरययहे कोछु । ऩयभेश्वयराई धेयै धन्मफाद ददन्छु झण्डै दुई फषु अगानड

ऩाउन सकेहकनछन् ।

हाम्रो भण्डरीभा आइटीन अध्ममन िुरू बए मता भैरे

मसयी गरयएको फाइफर अध्ममन भेयो व्मखत्तगत जीवनभा

ऩयभेश्वयको वचनफाट धेयै गहहया कुयाहरू नसक्न सकें।

ऩयभेश्वयको वचन अध्ममनप्रनत थऩ उत्साह फनेको छ।

अहहरेसम्भ दुईवटा ऩुस्तकहरू बयऩरय जीवन य बयऩरय

वास्तफभा मो अनबमान भण्डरीभा नमाॉ हवश्वासीहरूको

ज्मोनत अध्ममन गरयसकें।मसफाट हाम्रा ऩयभेश्वय कस्तो

रानग अगानड फढ्ने भौका हो बने भण्डरीको अगुवाहरूको

नसक्न सकें।

य मो अध्ममन भेयो रानग साॉखच्चकै उत्साहको करे ज

ु न्ु छ बन्ने कुया झन् गहहयो रुऩभा अचम्भ य अनुग्रही हुनह

रानग व्मवहारयक हुनको रानग त झनै आवश्मक कुया हो

कनत जनारे आइटीनको ऩहहरो ऩुस्तक हे दाु साह्रै

फनेको छ।

साधायण बनेय फीचभै अध्ममन छोनडददनु ऩनन हुन्छ तय

आइटीन ऩरयवायप्रनत य हाम्रो भण्डरीका ऩास्टय

मो साधायण खिऺाभा हाभी गहहयो अध्ममन गदै नौं बने

डेनबड आचामु ज्मरप्रनत भ धेयै धन्मफादी छु ।

उहाॉको वचनको नभठासभा अगानड फढ्न सक्दै नौं।

आइटीन फाइफर अध्ममनरे हाभीराई व्मवहारयक हवश्वासी

श्रीभती भीया सुब्फा

तेजस्वी भण्डरी ढोराहहटी, रनरतऩुय

आइटीन अध्ममनरे अनुिानसत य धै मस ु ाथ फस्न साहस ददएको छ। घयभा फसेय फाइफर करेज अध्ममन गनु ऩाउॉदा आपरराई बाग्मभानी ठान्दछु । भण्डरीप्रनत हाभी प्रत्मेकको खजम्भेवायी हुने बएकोरे भण्डरीराई सहामता गनुऩ ु छु बन्ने कुया थाहा गनु सकें।

रऺभण भारफुर, काठभाडौं।


आइटीन चौतारी

घरघरै बाइबल कलेज

ऩाइभी चचऄकॆ इनतवाऴ य आइटीन रगबग ऴन ै उइइउ नतय चचऄभा ऩाऱर आरॄर ॄ आइटीनका ऩाठ्यक्रभवरू ल ुरू गनब ऄ ु मॆ।ऩाऱर काभकॆ खऴरखऴराभा फानवय गँऩ छ श्रीभती भन ु यानारॄ अध्यमनरा ननयन्तयता नदन ुबमॆ।भन ु ऩनन ऱानवय गँऩ छ* अनवरॄ आइटीनका ऩाठ्यक्रभ खऴकाउनॄ ऩाइभी चचऄ* तनवुॉ खलखशका श्रीभती दॄ ऱी भॆिान आरॄ य श्रीभती ऴ ुभामा थाऩारॄ आइटीनका कशा ऴञ्चारन ग ययाख्न ुबँकॆ छ।अध्यमनयतवरू भण्डरीभा ऴक्रीम बँका ऩाइभी चचऄ ऩ ृथ्वी याजभागऄफाट रगबग ईउ नकरॆनभटय छन ै।ऴॄऱा ऴगनतभा जाग ृनत आँकॆ छ।भण्डरीरा ं खबत्र दखशण ऩखश्चभनतय तनवुॉ खज्ाकॆ ऩाइभी गाउॉ आइटीनका ऩाठ्यक्रभ अध्यमनयतवरूरॄ धॄयॅ ठू रॆ टॄऱा ऱडा न ं ऍभा अऱन्तित छ।मऴकॆ नखजकॅ स्माङ्जा नदँका छन ै।अध्यमनयतवरूरॄ आफ्नॆ काभ गदै खज्ा य तनवुॉ खज्ाकॆ खऴभाना ऩछऄ । ऩास्टय चचऄकॆ काभ फारऴगनत* नददीफनवनी ऴगनत* ं ं नयफवाद ुय यानाकॆ बनाइअन ुऴाय* मवाॉ उइउऎ ऴारभा लननऱायकॆ ऴॄऱाभा आयाधना ऴञ्चारन* ऱचनकॆ ऴॄऱा चचऄ िाऩना बँकॆ वॆ।ऱडा न ं ऍ ऩाइभीभा य नमाॉ शॄत्रभा ऴ ुऴभाचाय प्रचाय गनऄ ननकॅ ऴवामता नऱ्ाऴीवरूकॆ रगबग ऊऌ/ऋइ घयधूयी छ बनॄ* ऩ ुर्माँका छन ै। रगबग उइइ घयधूयी ग ॅयइऴा वरूकॆ फाक्रॆ ऱस्ती ऩाऱरकॆ जीऱनी उ अध्यमन ग ययवन ुबँकॆ छ। मवाॉ उइउऎ ऴारभा नभऴनयीवरूद्वाया चचऄकॆ छ।आइटीनका ऩाठ्यक्रभ अध्यमन गनेवरू चचऄका िाऩना बँकॆ वॆ।ऴभाजभा इऴा वरूरा बॄदबाऱ अग ुऱावरू* प्रचायकवरू बँका छन ै। चचऄका गथ े* इऴा वरूरॄ छॆँकॆ ऩानी ऩनन खाॉदन ॅ थॄ* ऴनभनतभा बँकावरू ऴफ ॅ अध्यमनयत रॄनदॄ नकॆ व्यऱवाय चल्दॅनथ्यॆ।त्यनतऱॄरा भगय बाळा वुन ुवुन्छ।चचऄफाट वार जाभ ुनॄ ठाउॉ भा नमाॉ भण्डरी फॆखरन्थ्यॆ।अनवरॄ नऱ्ाऴीवरूकॆ व्यऱवायरॄ गदाऄ याम्रॆ ल ुरू बँकॆ छ। उि ठाउॉ भा आइटीनका भॄरनभराऩ छ।यॆगीवरू ननकॆ वुन ु* ऴभाजभा झगडा ऩाठ्यक्रभवरू अध्यमन गनेवरू ऊ घण्टाकॆ ऩॅदर मात्रा नवुन ु* यक्सी ननऩउनॄ इऴा वरूकॆ उदावयणीम गयॄ य ऴॄऱा गदैवन ु ुवुन्छ। ऩास्टय नय फवाद ुय यानाकॆ व्यऱवायरॄ गदाऄ ऴभाजभा गनवयॆ छाऩ ऩयॄ कॆ छ। बनाइअन ुऴाय आइटीनरॄ चचऄभा दह्रॆ जग फऴारॄकॆ मऴ चचऄभा ऴाशय ऩढॄरख ॄ क ॄ ावरू अध्यमनकॆ रानग* छ। जानगयकॆ रानग गाउॉ फानवय छन ै य चचऄकॆ ऩयू ा ऴभम ऴॄऱा ऩ ुर्माउनॄ ऱ ृद्ध ऩास्टय भात्र ॅ वुन ुवुन्छ। -सर् ु ज रिर्ाल 

नेरॆ ऩ यऱतऄन ल्याँकॆ छ आइटीन पाठ्यक्रम अध्ययनले मेरो जीवनमा एउटा न लो पदरवतचन ल्याएको छ। आइटीनको पाठ्यक्रम गनचयन्दा अगाबड परमेश्वरको िारेमा त्यबत िेेको बिइनुँ तर अदहले यो आइटीनको पाठ्यक्रम अध्ययनले परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गनचयएको कराहरू िाहा पाउन सकौं े । अध्ययनले मेरो व्यबिगत जीवनमा परमेश्वरको वचनलाई पढ्ने, उहाुँको नलजकमा जाने र प्रािचना गन े तदरका मैले जान्न सकौं े । म अेै आइटीनका अरू धेरै पस्तकहरू पढ्न चाहन्छ।

फॄथलारॆभ बऴ ैं ऩॄ ाटी चचऄभा आइटीन ख्रीष्टको जीवनी २ अध्ममनयतहरू। मस सभह ू क

शशऺक य ववद्म थीहरू ववशबन्न ऩेश य सेव भ आवद्ध

गोबवन्द पन मगर, िोराही, दाङ

हुनह ु ु न्छ। शशऺक महोशु शरम्फर ु े शसक उॉ दै हुनह ु ु न्छ। ६


आइटीन चौतारी

घरघरै बाइबल कलेज

व्यऱवायभा ऩ यऱतऄन आँकॆ छ आइटीन एक असाध्मै याम्रो कामुक्रभ हो। मसरे फाइफर करेजभा बनाु नबइ ऩनन फाइफर अध्ममन गने असर भौका

ददएको

छ।

आइटीनको

अध्ममनफाट

भैरे

हविेषगयी फाइफरको वचनराई गहहरयएय अध्ममन गनु ॉ भैरे भेयो जीवनभा ऩरयवतुन ऩाएको छु । ऩाऩ य ऩाए। ऩश्चात्ताऩको हवषमभा ऩढ्दा ऩाऩको स्वीकाय गनुऩ ु छु य

प्रकाल चचऄ ननगारॄ* न ुऱाकॆट

त्मसऩनछ ऩाऩभा नपकुनु नै ऩश्चात्ताऩ हो बनेय फुझ्न

चचष ्ाऩनाऴॉगऴॉग ॅ इटीननकॆ ऩाठ्मक्रभ बयऩूय जनऱन अध्यमन लूम ु बाकॆ छ।

सकें। व्मखिगत जीवनभा धेयै भद्दत नभरे को छ य व्मवहायभा ऩरयवतुन आएको भहसुस गये को छु ।

अध्यमनऩ छ काभ ऩनन गनऄ ऴकें

भैरे अध्ममनफाट आखिष् ऩाएय जवान सॊ गनतभा वचन प्रचाय गनु य सण्डे स्कररभा नानीहरूराई मेिरको फाये भा

जफदॄ खख बयऩ ूय जीऱन अध्यमन ल ुरू गयें* त्यऴ नदनदॄ खख भॄयॆ जीऱनभा ऩ यऱतऄनकॆ ल ुरूऱात बमॆ।ऩनवरॄ भ ॅरॄ ऩयभॄ्यप्रनत नऱ्ाऴ भात्र गयॄ कॆ छु जस्तॆ रादैथ्यॆ।तय मॆ ऩ ुस्तककॆ ऩयू ा अध्यमन ग यऴकॄ ऩ छ काभ ऩनन गनऄ ऴकें।भण्डरीकॆ यॄ खदॄ ख गने* ख्रीनष्टमन जीऱन खजउनॄ त यका* प्राथऄना गने त यका* ऩनऱत्र आत्माकॆ फायॄ भा जान्नॄ भेका ऩाँॉ। ऩनवरॄ बन्दा धॄयॅ भण्डरीकॆ काभ गनऄ ऴवामता नभरॄकॆ छ।  थचङ्गच घरे, सेतुङच , ध ददङ

य त्महाॉको ठाउॉको फाये भा फुझाउन सखजरो बएको छ। नानीहरूको

वृहि

बएको

साथै

एक

अकाुराई सहामता गने काभ बइयहेको छ। नानीहरूरे

ऩनन सण्डे स्कररभा गीत अगुवाइ गने साथै जुत्ता नभराउने य एक अकाुप्रनत नभरनसाय हुन नसकेका छन्।

रप्सन

ताभाङ्ग, क्वाइनोननमा फाजारु चचु, काठभाडौं

बेनतक ऴवामता गनऄ ऴकें आइटीनफाट कनवल्य ॅ नऩढॄकॆ य थावा नबँका याम्रा याम्रा ज्ञानग ुणका कु यावरू खऴक्नॄ भेका ऩाँॉ। आइटीनकॆ अध्यमनफाट प्राथऄना गनऄ* ऴॄऱा ऴगनत ं चचऄभा जान प्रॆत्सावन गयॄ कॆ छ। भ धॄयॅ यऴाउॉ थ ॄ अध्यमन ऩ छ भ ॅरॄ यीऴरा अधीनभा याख्न खऴकें। ऱचनवरू व्यऱवायभा रागू गनऄ ऩाँॉ। ग यऱ अऴवाम* अनाथ य भण्डरीरा बेनतक ऴवामता गनऩ ऄ ु छऄ बन्नॄ थावा ऩाँॉ य नदन ऩनन ऴकें। फाइफर अध्यमन गनऩ ऄ ु छऄ बन्नॄ याम्रॆ कु या थावा ऩाँॉ य दॅननक रुऩभा अध्यमन गने गयॄ कॆ छु। धॄयॅ आखलनळत बँकॆ छु। ऩनवरा फाइफर अध्यमन गदैनथें।जऱान ऴगनतभा ं जानकॆ ननन्तम्त प्रॆत्सावन ऩाँॉ य फस्नॄ गयें। नयाम्रा काभवरू गनऄफाट ऩछानड वट्नॄ भेका ऩाँॉ। ऩाऩ गनव ऄ ु न्न ु बन्नॄ कु या थावा ऩाँॉ।

तॄजस्वन चचष ढॆरावनीन, रभरतऩ ुय तॄजस्वन चचष ढॆराववीन, रभरतऩयु भा लवनऱायकॆ ऴॄऱा ऴग ं वतभा इटीनन बयऩूय जनऱन य ज्यॆवतकॆ प्रभाण ऩत्र वऱतयण बाकॆ वथमॆ।प्रभाणऩत्र ऩाउँदनॄ वऱद्याथीवूमरॄ ऴग ं वतभा धॄयॅ वऱश्ऱाऴनकॆ फनचभा अध्यनफाी ऩााकॆ इभलळै फताउँदनुबाकॆ वथमॆ।ऴग ं वतऩरछ प्रभाण ऩत्र ऩाउँदनॄवूमकॆ ऴम ू तस्वनय। ं र

सॊख्मात्भक

याज ु ७

कुॉ ऱय* कारीभाटी


आइटीन चौतारी

घरघरै बाइबल कलेज

इटीननकॆ काभ अग ुऱा वनभाषण

भभनऴॉग झगडा गनष छॆडें

फॄथानी भण्डरीभा आइटीनका ऩाठ्यक्रभवरू अध्यमनरॄ बँका पाइदावरू:  भण्डरीकॆ आधायब ूत खलशा खऴक्न ऩाँॉ।  फाइफरका ऐनतवाखऴक कु यावरू जान्न ऴकें।  फाइफरकॆ खलशा वॄन े ऐनाजस्तॆ छ।भ कस्तॆ छु बन्नॄ थावा ऩाउन ऴकें।  ऱचन ऩढ्दा बाइफनवनीरॄ आपॅरा भूल्याङ्कन गनऄ ऴकॄ।  इज्राँरकॆ फायॄ भा गनव यँय अध्यमन गने भेका ऩाँॉ।  याजा वॄयॆदकॆ कामऄकारकॆ फायॄ भा ऩनन जानकायी बमॆ। ऴॄऱाकाइ गदाऄ व्यनिगत जीऱनभा आउनॄ ऩयीशाभा फखरमॆ वुन खऴकामॆ।  फाइफर करॄजभा खऴक्नॄ कु या घयभ ॅ फऴॄय खऴक्न ऩाँॉ।  ख्रीर्षटकॆ जीऱनीका ऩाॉच ख ुन्तकिकराफाट मॄल ूकॆ जीऱनी अध्यमन गनऄ ऩाउॉ दा गनवयॆ प्रकायरॄ फ ुझ्न ऴवामता नभरॄकॆ छ।मऴरॄ गदाऄ अध्यमनभा चाऴॆ फढॄकॆ छ।  अध्यमन गनेवरूरॄ भण्डरी भॄयॆ वॆ बनी भण्डरीकॆ वॄयचाव गयॄ का छन ै।  अनऱश्ऱाऴीरा ऩनन ऴवमॆग गन ऄ ु ऩदोयवॄछ बन्नॄ कु या खऴकें।  भण्डरीभा ऩाँकॆ खजम्मा इभान्दाय बँय ऩारना गयकॆ ऩनन ऩाइँकॆ छ। ऩास्टय जॆन ग ुरुङ* फॄथानी चचऄ* खचतऱन

भरा बयऩूय जीऱनका ऴफ ॅ ऩाठवरू याम्रॆ रादैमॆ। अध्यमनफाट थ ुप्र ॅ आखलळ ऩाँॉ। भभीरॄ गारी ग ययवन ुवुन्थ्यॆ। भभीऴॉग झगडा बॅयवन्थ्यॆ* भभी ऩनन अलान्तन्तभा वुन ुवुन्थ्यॆ। भ ॅरॄ बयऩूय जीऱनभा आज्ञाऩारनकॆ ऩाठ ऩढें। त्यवाॉ ऩयभॄ्यभा आज्ञाकायी वुनरा फॆरी* नऱचाय य काभ गनऩ ऄ ु ने कु या फ ुझॄ ऩ छ भभीऴॉग झगडा गनऄ छॆडें। भभीऴॉग शभा भागें। अनवरॄ घयभा लान्तन्त छ। अध्यमन गनब ऄ ु न्दा ऩनवरा भ ठू रॆ बींडभा याम्रॆऴॉग फॆल्न ऴक्दॅनथें। ऴगनतभा फ ुझॄकॆ कु या अनवरॄ ं घयभा खऴकाउन ऴक्छु। आइटीन ऩढ्दा ऩढ्दॅ भरा फ ुऱारॄ याती याती फानवय नवकि ं न ु वुन्न बनॄय आइटीन ऩढ्न जान यॆक्न ुबमॆ।भ ॅरॄ धॄयॅ प्राथऄना गयें। ँकजना अक ं ररॄ आइटीन धॄयॅ याम्रॆ कु या खऴकाउनॄ कशा वॆ नयॆक्न ुवॆऴ ै बनॄय फताउन ुबमॆ। फाफाकॆ हृदमभा ऩयभॄश्ऱयरॄ काभ गनब ऄ ु मॆ। अनवरॄ घयभा लान्तन्त छ। फाफारॄ ऩनन ऩढ्न जान नदन ुवुन्छ। भॄयॆ जीऱनभा आज्ञाऩारनका तीनऱटा भवत्वऩ ूणऄ फद ुॉ ा फॆरी* नऱचाय य काभरॄ भरा ऩ यऱतऄन गयामॆ।

कवऱता

याई चॄरा ऴग ं वत, ऴ ुनाकॆठन रभरतऩ ुय

ढुक्कऴॉग खऴकाउॉ दा आनन्द रादैछ फाइफर ऴययय ऴधैँ ऩढॄकॅ वॆ।तय आइटीनरॄ त्यवी फाइफरका ऩदवरूरा गनवयॆ फ ुझ्नॄ गयी अध्यमन गयामॆ य व्यऱवायभा रगाउन ऴखजरॆ बमॆ।भत्तीकॆ ऩ ुस्तकफाट मॄल ू ख्रीर्षटकॆ जीऱनरा ऩाॉच ख ुडनकराभा छुट्याँय व्याख्या ग यँकॆरॄ फ ुझ्नभा धॄयॅ ऴखजरॆ बमॆ।

ऩढ्दा आनन्द आउॉ छ भॄयॆ व्यनिगत जीऱनभा धॄयॅ ऩ यऱतऄन ल्याँकॆ छ। नऱवान फॄर ुका ऴभम ननकारी आइटीन ऩ ुस्तक ऩढ्छु। ऴभूवभा फऴॄय छरपर गदाऄ धॄयॅ कु या फ ु झन्छ। ऴॆच नऱचायभा धॄयॅ ऴ ुधाय बँकॆ अन ुबऱ गयॄ कीछु। आइटीन ऩढ्दा धॄयॅ आनन्द आउॉ छ। घयभा काभ गदै अध्यमन ऩनन गनऄ ऴनकन्छ। धॄयॅ ऴखजरॆ य ऴयर त यकारॄ ऩढ्न ऴनकन्छ। प्रॄभी ग ुरुङ* वॄटेडा

फारऴङ्गनतभा* घयॄ र ु ऴङ्गनतभा य नददीफनवनी ऴङ्गनतभा ढुक्कऴॉग खऴकाउनरा ऴखजरॆ बँकॆ छ।आपूरॄ खऴकॄकॆ कु या अरूवरूरा खऴकाउन ऩाउॉ दा आनन्द रादैछ।

आइटीन ऩढ्नै ऩने यहे छ। भैरे भण्डरीको अथच फझ् ु न सकें। आपूरे फझ ु ये अरुर ई सस ु भ च य सन ु उन सक्ने बएॉ।

पूरभामा

 फीय फह दयु भ झी, हे टौड

आरॄ* ऩा भी, तनवुॉ


आइटीन चौतारी

घरघरै बाइबल कलेज

अगवा दनमाचर्को प्रयाविाली तदरका आइटीन

कामकोरुपमा रह्यो। त्यसैले उनीहरूले दनरन्तररुपमा िाइिल ताललम ददने उत्तम उपायको खोजी कायच जारी राखे र अन्तमा बतनीहरू समू हमा अध्ययन गन े बवलध सिैयन्दा उत्तम हन सक्छ यनी दनस्क चमा पगे। समू हमा अध्ययन गन े श्रोत तिा साधनको दनमाचर् ययो, सािै उि अध्ययन बिलधलाई टी ई ई अिाचत् बिओलोलजकल एजकेसन िाइ एक्टेन्सन नामाकरर् गरे। यो नयाुँ बवलध धेरैले मन पराए र हाल आएर (२०११) करीि १३० यन्दा िढी देिहरूमा सौं चालन यइरहेको छ। बवबयन्न या ामा अनवाद गन े क्रम जारी छ। नेपालमा सन् १९९५ जलाइ २५ तारीखको ददन टी ई ईको आलधकादरक िरूवात ययो। सन् १९९५ देलख १९९९ सम्म ४ व च नेपाली या ामा श्रोत तिा साधन दनमाचर् गनच समय लागेको बियो। सन् १९९९ जनवरीमा पदहलो बिक्षक ताललमको सौं चालनका सािमा नेपालमा पाठ्यक्रमहरू अध्ययन हन िाले। नेपालमा दट ई ई लाई आइटीन नामले लचदनन्छ। करीि िाह्र व चको छोटो अवलधमा नै देिको च वन्नवटा लजल्लामा पग्न सफल आइटीनको १६०० यन्दा िढी मादनसले आइटीनिाट िाइिलीय ्ान हासील गदररहेका छन् र करीि ४००० यन्दा िढी मादनसहरूले यसको कनै न कनै पाठ्यपस्तक अध्ययन गदरसकेकाछन्। स्िानीय मण्डली िललयो िनाउने क्रममा आइटीन अबत नै दक्रयािील छ। हाम्रो जस्तो बवकासोन्मख मलकहरूमा परम्परागत िाइिल अध्यापन सौं ि सौं स्िाका सािसािै नयाुँ अध्ययन बवलधको िालनी गनच अध्यन्तै जरुरी छ, दकनदक यी देिका मादनसहरूले बिक्षा आजचनमा बविे िाधाहरू खेप्न पदररहेको अवस्िा छ। ती बविे िाधाहरूलाई लचन्तन मनन गरेर िनाएको यो नयाुँ बवलध मण्डली दनमाचर्को अबत उपयोगी साहयककोरुपमा ललन सदकन्छ। आइटीनले परम्परागत िाइिल अध्यापन सौं ि सौं स्िाहरूले ददन नसकेको सबवधा प्रदान गदचछ। चको खचचका कारर्ले पदन धेरै मादनसहरू िाइिल स्कल जान सक्दैनन्। परम्परागत िाइिल स्कलकोलाबग अको चन बत यनेको समय हो। िाइिल अध्ययनकोलाबग तीन व च, चार व च िर छोड्न हाम्रो जस्तो कृद पेिा अप्नाएको मलकमा धेरै गाह्रो हन्छ। धेरै ुँ ै पदन मादनसहरूमा िाइिल स्कल जाने उत्कट इच्छा हदुँ ाहद उनीहरूले त्यो अवसरलाई गमाउन पन े हन्छ। आइटीनले सलय तदरकाले आफ्नो समयअनकल िाइिल अध्ययन गन े म का प्रदान गदचछ यने परम्परागत िाइिल अध्यापन सौं स्िामा दईदेलख चार व चसम्म अध्ययन गनचपन े हन्छ।

अध्ययन बवलधमा बवद्यािीले आफ्नो गबतमा आफ्नै ठाउुँ आइटीनका Width 1.216" पाठ्यक्रमहरू अध्ययन गनच Height 1.431" पाउुँ छन्। तल ददएको लचत्र क र ख All Photos ले यो करा प्रष्ट देखाउुँ छ। लचत्र क मा बतरहरूले िाइिल कलेजबतर देखाएका छन्, जसले परम्परागत िाइिल कलेजको लचत्रर् गछच । बवद्यािी दनलश्चत समयकोलाबग आफूलाई पग्ने खचच जोहो गरेर िाइिल अध्ययनको लाबग जानपछच । लचत्र ख ले आइटीनको लचत्रर् गछच र यसमा बतरहरू िादहर बवद्यािीबतर फके का छन्। यसको मतलि िाइिल कलेज बवद्यािी कहाुँ पग्न हो। आइटीनले बवद्यािीहरूलाई क आफ्नो समयमा, ख आफ्नो ठाउुँ मा आफ्नो गबतमा िाइिलीय ्ान हाबसल गन े अवसर प्रदान गदचछ। परम्परागत िाइिल कलेजमा यनाच हन केही अध्ययन तह पू रा गदरसकेको हन आवश्यक हन्छ। जस्तै एस एल सी वा आइ ए अध्ययन सकेको व्यबिलाई मात्र िाइिल स्कलमा यनाच ललन्छ। परमेश्वरको वचन हाम्रो चदरत्र दनमाचर्को लाबग हो र यो अध्ययन सिैकोलाबग उबतकै आवश्यक छ। तर हाम्रो जस्तो मलकमा िैलक्षक योग्यताको अयावमा धेरै मादनसहरूको इच्छा यएर पदन िाइिल कलेज अध्ययन असम्यव िनेको अवस्िा छ।

...क्रभश ऩेज २ फ ट

ख्रीदष्टयन बिक्षाको अलन्तम लक्ष्य यनेको मादनसहरूलाई ख्रीष्टको चदरत्रमा दनमाचर् गनच र अरूहरूलाई पदन ख्रीष्टको चदरत्रमा हकाचउन सक्ने िनाउन हो। परम्परागत िाइिल स्कलमा बवद्यािी व्यबिगतरुपमा यनाच हन्छन् यने आइटीनमा बवद्यािीहरू सामू दहक रुपमा यनाच हन्छन्। यसरी बवद्यािीहरू समू हमा यनाच हनेयएकोले उनीहरू आफ्नो समू ह प्रबत उत्तरदायी हन्छन् र निेेका कराहरू समू हमा प्रष्ट हनका सािै बसकेको करा व्यवहारमा लगाउने अवसर पाउुँ छन्। सिै बसकारुहरू हप्तामा एकपटक एकै ठाउुँ मा येला हन्छन् र आफूले व्यबिगत अध्ययनिाट बसकेका करा समू हमा िाुँड्छन्। समू हको अगवाले बिक्षक पलस्तकािाट समू हलाई अध्ययनमा डोर्याउुँ छ। बिक्षक पलस्तकामा समू ह कसरी चलाउने, कस्ता प्रश्नहरू सोध्ने, जस्ता करा राम्ररी खलाएको हनाले समू हको अगवाले सामू दहक येला प्रयावकारी रुपमा चलाउन सक्छ। व्यबिगत अध्ययन र सामू दहक येला बसकेको करा व्यवहारमा लगाउन पन ेहन्छ। आइटीनका अध्ययनहरू “फलामले

आइटीन परम्परागत िाइिल अध्ययनको तलनामा धेरै प्रयावकारी हनको अको कारर् यसको लचकता हो। यो ९


आइटीन चौतारी

घरघरै बाइबल कलेज

फलामलाई काट्छ” बसद्धान्तमा आधादरत छन्। बवद्यािीहरूले समू हमा िाइिल अध्ययन गछच र एकअकाचलाई पदरवतचन गदचछन्। बवद्यािीहरू एक अकाचलाई उत्साह ददुँदै ख्रीष्टको चदरत्रमा हकचन्छन्। प्रायजसो आइटीनको समू हमा ५ देलख १० जना सदस्यहरू हन्छन्।

मादनसहरूलाई ख्रीष्टमा डोर्याइरहनयएको छ। वास्तवमा उहाुँहरूको स्िानीय मण्डलीमा अगवा तिा पास्टरहरूले नसकेको खाली ठाउुँ यनच पन े हो। कबतपटक स्िानीय इमानदार अगवा तिा पास्टरहरू िाइिल अध्ययनिाट फके का व्यबिप्रबत असहज मसस गदचछन्। प्रवचन िाुँड्ने करामा, िाइिलको खण्ड व्याख्या गन े करामा िाइिल कलेज अध्ययन गरेका पास्टहरू धेरै राम्रो देलखन्छ तर व्यवहादरक समस्या समाधान जस्तै द्वन्द्व समाधान, बमलाप जस्ता कराहरूमा आइटीनका बवद्यािीहरू धेरै प्रयावकारी यएको देलखन्छ दकनदक उनीहरूले सामू दहकरुपमा कदम चाल्छन्। समस्या आफ्नो समू हमा ल्याउुँ छन्, छलफल गछच न्, प्रािचना गछच न् समाधान खोज्छन्।

पास्टर तिा अगवा दनमाचर्को एउटा राम्रो नमू ना प्रस्तत दईवटा लामो काठ र धेरै खलड्कलाहरू यएको यर्याङले प्रस्ट पाछच । जसरी एउटा लामो काठ वा िीचको खलड्कलाहरू यएन यने यर्याङ अपरो हन्छ त्यसरी नै बसकेको करा व्यवहारमा लाग यएन यने बसकाइ अधरो रहन्छ। आइटीनले पास्टर तिा अगवाहरूलाई बसकेका नयाुँ ्ानहरूलाई व्यवहारमा प्रयोग गनच लगाउुँ छ। व्यवहार पदरवतचन आइटीनको मख्य उद्देश्य हो। त्यसैले गदाच नै परम्परागत िाइिल अध्ययनको बिक्षाको तलनामा धेरै गर्स्तरीय र दीगो मान्न सदकन्छ। अगवा तिा पास्टर दनमाचर्मा आइटीनका अध्ययनहरू अबत नै प्रयावकारी मान्न सदकन्छ दकनदक यसका अध्ययनहरू हामीलाई ख्रीष्टको चदरत्रमा हकाचउन उपयोगी छन्। यसरी दैदनकरुपमा अध्ययन गनच बमल्ने तिा व्यवहादरक, सरल तदरकाले दनमाचर् गदरएका छन्। परम्परागत िाइिल अध्ययनमा बसकारूले बवद्यािीहरू तीन या चार व चको िाइिल अध्ययनमा गएपबछ आफूलाई िाइिल बवद ठान्छन् तर आइटीनमा बसक्ने क्रमलाई जीवनको एउटा यागकोरुपमा ललनलाई प्रेरर्ा ददइन्छ र बसक्ने क्रम दनरन्तर चललरहन्छ। आइटीनको अध्ययन अबत प्रयावकारी यएको करामा म बवश्वस्त छ, तापदन हाल म यहाुँ परम्परागत िाइिल कलेजमा अध्ययन गदररहेको छ। तादक तपाईहरूलाई मेरो आइटीनको प्रयावकादरताको तकच िझ्न सलजलो होस्। परम्परागत िाइिल अध्ययन कबतपटक िाधक पदन हन सक्छ। यारत तिा अन्य केही मलकिाट िाइिल कलेज गरेका केही मेरा सािीहरू हनहन्छ। उहाुँहरू नेपाल फकचनयएपबछ, स्िानीय मण्डलीमा प्रयको सेवामा प्रयावकारी यएर लाग्न गाह्रो यएको छ दकनदक उहाुँहरूले अरू अगवाहरूको (जसले िाइिल कलेजको अध्ययन गनच यएको छै न) आलोचना गनचहन्छ। उहाुँहरूले आफूलाई धेरै जानेको महसस गनचहन्छ तर मादनसहरूलाई ख्रीष्टमा डोर्याउन चदकरहन यएको छ यने, िाइिल कलेज नगएका अगवा तिा पास्टरहरूले

वास्तवमा, आइटीनका को चहरूले अगवा तिा पास्टरहरू मात्र नयएर सम्पू र्च मण्डलीलाई नै दनमाचर् गनच टेवा पर्याउुँ छ। जन करा परम्परागत िाइिल कलेजमा असम्यव छ। सामू दहकरुपमा आफ्नो स्िानमा को चहरू सपि मू ल्यमा उपलब्ध हन, आफ्नो समय अनरुप अध्ययन गनच पाउन यसको बविे ता मान्न सदकन्छ। आइटीनको लचकता तिा व्यवकादरकताको कारर् धेरै मादनसले आइटीनको को चहरू अध्ययन गनच पाउुँ छन्। िाइिलको गहन अध्ययनले बवश्वासीमा स्वयाबवक रुपमा लजम्मेदारी िोध हन्छ। फलस्वरुप सम्पू र्च मण्डलीका सदस्यहरू दनमाचर् हन्छन्। जसको कारर् मण्डलीमा सेवा गन े हातहरू िढ्छन्, पास्टर तिा अगवाहरूको काुँधमा काुँध जोड्नेहरू धेरै दनस्कन्छन्।

एन डी लामा द साउदनच ब्यालप्टष्ट बियोलोलजकल सेबमनारी, तथा Pastor for Asha Church, Louisville, Kentucky, USA

खजम्मॄऱायी फवन गनऄ ऴक्छु आइटीन अध्ममनफाट ऩयभेश्वयभा दरयरो हुने काभभा भद्दत

ऩुगेको

छ।

ऩयभेश्वयको

आऻा,

प्रनतऻा

चेतावनीको फाये भा साथीराई ननखश्चन्त बएय बन्न सक्ने फनाएको

छु ।

आइटीनरे

घये र ु

सङ्गनतभा,

िािा

भण्डरीभा सेवा सञ्चारन गनुभा य वचन फोल्नभा िुिी, उत्साहहत बई फोल्न सहामता ऩुगेको छ। भण्डरीभा

खजम्भेवायी फहन गनु सक्छु बन्ने हवश्वास जागेको छ। अन्म भाननसराई सुसभाचाय सुनाउन सखजरो बएकोछ।

नडकन १०

टे क फहादुय यम्तेर, फसन्तनगय काठभाडौं।


आइटीन चौतारी

घरघरै बाइबल कलेज

वानदऄ क धन्ऩऱाद आइटीनरा आनथऄकरुऩभा स्वाफरम्फी फनाउन खलशक* नऱद्याथी* अग ुऱा* ऩाठकऱगऄ य ल ुबखचन्तकवरूरॄ उइईई पॄब्रुअयी दॄ खख उइईई नॆबॄम्फयऴम्म आखलळकॆ थ ॅरी तथा अन्ऩ बॄटी ऩठाँय प्रब ुकॆ काभभा फखरमॆ वात फढाउन ुवुन ॄ ननम्न व्यनिवरूप्रनत वाभी धन्ऩऱादी छौं।

भकऱानऩ ुय: कृ र्षणभामा नथङ* नऱयफर नथङ* रार फवाद ुय ताभाङ* ऩर्षऩयाज स्माङतान* छ यङै ल्हाभ ु* याज ु ऱाइफा* प्रकाल भॆिान* भ यमभ स्माङ्तान* भ ुिीरार नथङ* यञ्जञ्जत नथङ* कृ र्षण फवाद ुय नथङ* फॄर कु भायी नथङ* ऴरु याइऄकॆ ऴभूव* याभभामा बॆरन* ऴञ्ज ु रॆ* ननभऄरा बॆरन* भननरा राभा* फ ुखद्धभामा स्माङ्तान* यनत ऩ यमाय* ऴ ुबद्रा स्माङतान* जम रखरतऩ ुय: रूका फवाद ुय आरॄ* उनभऄरा नऱऴ ुन्कॄ फवाद ुय स्माङतान* बनऱता थाऩा* प्रॄभ भामा घरान* (फॆगटी)* करॄन्द्र यम्तॄर* दॄ ऱ फवाद ुय याइऄ* फरयाभ द ुधॄरार ऱाइफा* भानखऴङ घरान* प्रॄनभ ग ुरुङ* कल्पना राभा* यीता राभा* खऴता राभा* खऴता रानभछानॄ* बॆरन* ँखरजा आरॄ भगय* नफभरा बॆरन* जन्तिन डा. ब्रुऴ वॄँऴ ै* अञ्जरी लावी* आखलळ ै लावी* याज्य राभा* वन्ना खऴङतान* यॄ खा रुम्फा* कभरा भाझी* स्माभ लावी* भानदॄ ऱी लावी* अलॆक कु भाय थाऩा* ननरकॄत ु राभा* ऴ ुननता राभा* भामा राभा* ऩदभ ताया थाऩा भगय* ऱऴाऄ थाऩा* नभना स्माङताङ* फवाद ुय थाऩा* नफय फवाद ुय भाझी* ऴाया थाऩा भगय* अन्तिता लाव* नवभा ऩ ुन* मा्यी याइऄ* रता याना* यत्तनयॄ खा थाऩा* कभरा आचामऄ* ऴम्झना श्रॄष्ठ* ऴनफना म ूननक याइऄ* ऴनभ याइऄ* नम्रता याइऄ* बगऱती नफ.क.* ऊऴा गभार* नभठू अनधकायी* नऱ्ाऴ लॆबा थाऩा* धना घरॄ* ल ुखऴरा काफ्लॄ* चन्तन्दका अनधकायी* ऴनभऄरा याइऄ* त ुरभामा राभा* नदरभमा* श्रॄष्ठ* कु भामा ताभाङ* ऴॆननका राभा* द ुगाऄ थाऩा ऴनऱना ऩ यमाय* नऱस्न ुभामा नथङ* ऩ ुणऄ कु भाय नथङ* भगय* नऱनॆदकु भाय दावार* फनऱता दावार* भामा ऴान ुभमा ऱाइफा* स्त ुनत ऩाख्रीन* रक्ष्भी नतत ुङ। ताभाङ* नऱयभान ताभाङ* फऴन्त ताभाङ* अजन ऄु कास्की: नग य प्रऴाद गफज ऄ ु ा* नऱस्न ु कु भायी ऩ ुजाऄ* प्रजाऩती* प्रऴ ुभा राभा* ऴ यता राभा* प्रकाल राभा* ऴयन गेतभ* ल ुखऴरा कऩारी* चचऄअप गड रखरतऩयू * नतरभमा ऩ ुन* जङ्फवाद ुय ऩ ुन* ज ुना ऩ ुन* कु भायी भ् ठकु यी* गेभमा ऩ ुन* नटका ऩ ुन* ऩ ुर्षऩा ऩ ुन* नभया अनधकायी* ऴॆनाभ ताभाङ। काठभाण्डौं: ऴ ृजना याइऄ* ऴजना भवजऄन* इऄन्द ु ऴ ुब्बा* अज्ञात* फादैभनत। रुकु भ: ऩॄरभा चचऄ* ऩा.जऱावयरार ऩ ुन* खरराखजत रुऩॄल भवजऄन* ऩऱन रक्ष्भी द ुरार* ऴऩना भवजऄन* ऩ ुन* प्रॄभ कु भायी यॆक्का* यत्ना ऩ ुन* नटका कठामत* नऱभॆचन यॆक्का* खजना नऱऴ ुन्कॄ* ऴम्झना भवजऄन* प्रनदऩ नऱ्कभाऄ* कभरा कठामत* नदरभामा कॄ.ऴी* नायामण श्रॄष्ठ* नदऩक ऩ ुन* अञ्जरी राभा* नऱननता नऩऱत्रा नफ.क.* नदऩॄन्द्र नफ.क.*प्रकृ नत नफ.क* ऴखऴयाभ कऩारी* याज ु ताभाङ* इऄ्यी नफक.*लान्तन्त याना* नफ.क.* ऴनभऄरा नफ.क* खररा नफक* व य फवाद ुय ऴञ्जञ्जऱ कु भाय नफ.क.* इऄन्द्र फवाद ुय ऩ ुन* ऴनभऄरा नफक। काखरयाज* ननयाजन राभा* यऴनभरा बन्डायी* ऴ यता ऴ ुखेत: खरर फवाद ुय ऴ ुनाय* रारभामा ऴ ुनाय* गॆऩार श्रॄष्ठ* गनॄल थाभी* मज्ञ फवाद ुय थाभी* कभर थाभी* भऴाऄङ्गी* लॄय फवाद ुय यऴाइरी* नफभरा याना भगय* अननता थाभी* ऴ ुधा अछाभी* लॆबा भङग्राती* ऊऩा वन्ना दराऄभी* गग ं ा फस्नॄत* यण फवाद ुय दराऄभी* फर रग ुन* नदऩक ऩ ुन* रक्ष्भी श्रॄष्ठ* अननता ऴ ुनाय*लान्तन्त फवाद ुय श्रॄष्ठ* खनगऴया यॆक्का भगय* चन्द्रा तायाभ* भङग्राती* खऴता घरॄ* लॆबा घरॄ* नदऩॄन चेधयी* ऴ ुननता नभजाय* ऩ ुर्षऩा ग ुरुङ। दैरॆ यमऴ चचऄ* याभ कु भाय फम्जन* भॄ यना राभा* दाङ: नदऩा ऩ ुन भगय* गॆनफन्दा ऩ ुन भगय* खबभ ऴयॆज ऩत ुऱाय* ल ुखऴर ऩत ुऱाय* यॄ न ु भवजऄन* अखजता फवाद ुय ऩ ुन* वीया ऩ ुन* ननभ फवाद ुय ऩ ुन* ऴ यता फराभी* भन्ज ु फम्जन* गणॄल श्रॄष्ठ* अन ुग्रव नऱजम फ ुढा* इऄ्य न्ऩेऩानॄ। चचऄ* ऩदभ फवाद ुय काफ्लॄ* यनऱन काजी फ ॅद्य* भध ु तनवुॉ : ऩनफना थाऩा* पु रभामा आरॄ* भॄघ फवाद ुय याइऄ* भ ॅना याइऄ* ऴान ु ऩ ुकुऄ टी* ऴञ्जीऱ भगय। बिऩ ुय: आखलळ ै राभा काभ्रॄ: याज ु राभा* ऩनऱत्रा भाझी* थाऩा* नभ ुना थाऩा* ऴ ुभमा थाऩा* दॄ नऱ आरॄ भॆिान* नयभामा थाऩा। ऴॆन ु ऩ ुराभी* प्रज्ञा याना* कनऱना याइऄ* ऴञ्ज ु थाभी* रुऩन्दॄ वी: नऱना श्रॄष्ठ तॄह्रथ ुभ: स्माभ खरम्फ ु* नप्रन्तस्करा रक्ष्भी खकिका खऴन्ध ुऩाल्चॆक: गेयी काफ्लॄ* यॄ न ुका खरम्फ ु*रार फवाद ुय माखा। कटुऱार* खऴराऴ यम्तॄर* भॄखरना थाऩा* प्रलऴा ं थाऩा। खचतऱन: नऩऩरा कु भायी राभा* खररी नऩ.नऩ.* म ु.ँ.इ.: आइटीन ऴभ ुव* भखशन्द्र ताऱा* अऴर गॆठारॆ म ुँइ* आभॆऴ ताभाङ* नायामण खत्री* याभ ं कनऱता दयाइऄ* ताया नॄऩार* नदरभमा नफ.क.* दॄ ऊभमा ऴगनत फवाद ुय खऱाऴ* कॄऱर भवतॆ। प्रजा* चन्द्रभामा प्रजा। म ु.ँऴ.ँ: याभकॆ ऩ यऱाय। ११


आइटीन चौतारी

घरघरै बाइबल कलेज

ुँ छ िीचमा अध्ययन हद ै । आइटीनका पाठ्यक्रम अध्यन धेरै ब्यस्ततामा, म २००२ मा य ए ई को दिई िहरमा कामको लाबग गएुँ तर व्यवसाय, जागीर, सेवाकाइ र कम्पनी त्यबत िेला बवबग्रएको रहेछ। त्यहाुँका धेरै कम्पनीले जस्तो सकै काममा रहेता पदन गएको ३ मदहनामा तलि ददने रहेछन् तर म गएको कम्पनीले त आफ्नो समयमा समू हसुँग रहेर खानलाई पेस्की १००/१५० ददयो र ५ मदहनासम्म तलि अध्ययन गनच सदकन्छ । जो जसले ददएन, छै ठ ौं मदहनामा कम्पनीका श्रबमकहरू बमलेर हड्ताल आइटीनको िारेमा सन्न यएको वा गरेर लेवर कोटच गय ौं र केही तलि ददयो र फेरी तलि रोक्यो र आइटीन च तारी पढ्न यएको छ अको ६ मदहनामा फेरी पदन लेवर कोटच गय ौं तर यस पल्ट चादहुँ ढीला नगनच होला यन्दै बवदा हन्छ। महान प्रयलाई धन्यिाद पराना कबतलाई दहसाि ददएर पठायो कबतलाई दटकटमात्र होस् र आइटीन पदरवारलाई धन्यिाद ।। काटेर आफ्नो देि पठायो तर म गएको िेलामा लागेको खचच बडकन पदम काफ्ले, काठमाड ौं। पदन न उठे कोले कम्पनीिाट यागेर अको कम्पनीमा लकेर गैरकाननीरुपमा काम गरेौं । त्यो कम्पनीमा पदन १८ देलख २३ िण्टा खट्न पन े कनै ददन छट्टी बिएन र ओयर टाइमको पैसा पदन ददुँदन ै बियो तर म िर पदरवारको याद, ऋर्को यार र कामको िोेले दबिएको बिएुँ। मनमा िालन्त बिएन ३ मदहनासम्म १८ देलख २३ /२४ िण्टा काम गद ै रहेौं । एक ददन नेपाली याइसुँग िोलचाल ययो उहाुँको कोठा ५० बमटर पर बियो । िक्ररिार त्यो याइको कोठामा जान म का बमल्यो र त्यही कोठामा अरु नेपाली याइहरूसुँग पदन पदरचय ययो । पदरचयको क्रममा एउटा याइले धेरै धमाचवलम्वीको मठ मन्दीर गम्िा र चचचको िारेमा सोध्नययो मैले ६/ ७ कक्षामा नैबतक ख्रीन्तर्षटम इत्राभ चचऄ ऴ ुखेत बिक्षामा लजजस क्राइट (येिू) को िारेमा त िोरै पढेको बिएुँ । लख्रष्टीयानहरू चचच जान्छन् हैन यनी यने ुँ र उहाुँले यन्नययो आज ख्रीर्षटकॆ जीऱनी ई कॆ प्रभाण ऩत्र नऱतयणऩ छ हामी चचच जाऔ ुँ त्यस ददन पदहलो पल्ट असल गोठालो खखखचँकॆ तस्वीय। मॆ ऴभूवरा ँल्डय दरखऴङ सारजाह यू ए ई मा पाइला टेकौं े र त्यहाुँ मेरो लाबग पाष्टर ऴारुरॄ अध्यमन गयाउॉ दॅ वुन ुवुन्छ।इत्राभ चचऄभा ऋ अगवाहरू र मण्डलीले प्रािनाच गदरददनययो र िर फके । हरेक ऱटा ऴभूवभा अध्यमन बॅयवॄकॆ छ। हप्ता र हरेक सौं गबत जाने समय बमल्न पदन िाल्यो र काम पदन १०-१२ िण्टा मात्र ययो र ददउुँ सो सौं गबत हदुँ ा पदन छट्टी बमल्न कनऱता िाल्यो र मेरो सिै लचन्ता फीक्री िोे िकाई दनरासा सिै हट्दै मेरो पापको यारी बवसाउने च तारी बतमीले देखाय गयो । २००४ मा असल गोठालो मण्डली सारजाहमा येिू कस्तो अनमोल जीन्दगीको रहस्य बतमीले िताय ख्रीष्टलाई ग्रहर् गरेौं र त्यही साल वलप्तस्मा ललएर २००४ सालमै नेपाल फके । २००८ मा फेरी दिई प्रवेिसुँगै कदहले नमेटीने मेरो हृदयको तृष्र्ा बतमीले मेटाय आइटीनको पाठ्यक्रम यरपू र जीवन पढ्नलाई म का बमल्यो र कदहले आमा िनेर कदहले असल बमत्र िनेर फेरी कम्पनी िन्द यएको कारर् अरु अध्यन अगाबड िढाउन सकीन । म नेपालमा आएपबछ आइटीन अदफसमा सम्पकच गरेर कदहले बमठो िब्द िनेर कदहले असल गरु िनेर बिक्षक ताललम ललएुँ। अदहले प्रकाि मण्डलीमा फूल टाइम मेरो आत्मा मेरो सहयात्री िनेर सेवा गद ैछ । नवाकोटको दनगालेमा सौं गबत गद ै आइटीनका पाठ्यक्रम अध्ययन र समहमा छलफल गद ैछ ौं । यरपू र पल पलमा दहौं ड्न बसकाय जीवनिाट मैले धेरै आद ि् पाएको छ नयाुँ जन्म, प्रािचना, ख्रीष्टमा नयाुँ यएर लजउन बसकाय स्िानीय मण्डलीको सदस्यता, पापिाट पश्चाताप आदद धेरै आिी पाएको छ िाुँकी ददनहरूमा समू हसुँग रहेर आइटीनको आइटीन बतमीले ममाबि ठूलो गर् लगाय । पाठ्यक्रम समाउुँ दै प्रयको िचनलाई गदहरीएर अध्यन गन े डे बिड राई, ढोलादहटी, लललतपर योजनामा प्रबतिद्ध छ । अदहले प्रकाि चचचमा अगवाहरूको

ऩयू ा ऴभम ऴॄऱककॆ काभ गदैछ ु

१२


आइटीन चौतारी

घरघरै बाइबल कलेज

ूमकु भभा इटीनन नेऩारको हवनबन्न ऩहाडी फाईफर अध्ममनको खजल्राहरूभध्मे रुकुभ

भहत्व फुझे य

एक हो । ख्रीहष्टमनहरूको इनतहासभा हव.सॊ २०२८ सार फाईफर अध्ममनराई दे खि तकसेया गा.हव.स.भा सॊ गनत िुरू बएको हाम्रा

अग्रजहरू बन्नुहन्ु छ। त्मसयी नै भण्डरी वृहि हुॉदै हव.सॊ

२०६३ सारसम्भ आउॉदा ऩनन हवश्वासीहरूको आखत्भकी

ननयन्तयता दददैं आफ्नो जीवनभा

ऩयभेश्वयको उदे श्म य मोजना बेट्टाए य प्रब ुको सेवाभा

स्तय य िैखऺक स्तय अनत नै कभजोय दे खिन्छ। "भेयो

आपैराई अऩुण गये । धेयैरे आफ्ना जीवनभा बएको

होिेको सभमभा बएजस्तै रुकुभको अवस्था ऩनन त्मस्तै

आपै ऩनन फाइफरको आधायबरत ऻान ऩाए,ॉ सेवाको

प्रजा ऻानको कभीरे नष्ट बएका छन् ...।" होिे ४:६ यरृमो भण्डरी जनत जनत वृहि हुॉदै गमो त्मनत नै ऩनछ हट्नेहरूको सॊ ख्मा ऩनन वृहि हुॉदै गमो। मसको भुख्म

कायण हवश्वासीहरूरे आखत्भकी य िॉददरो बोजन अथाुत ्

हवनबन्न कुरतफाट छु टकाया ऩाएका छन्। मसयी नै भ भहत्व फुझें य आफ्नो सेवाको वयदान के हो बन्ने कुया ॉ अहहरे फाइफर करेजभा ऩनन हवषम ऩत्ता रगाए।

वस्तुहरू फुझ्न सखजरो बएको छ। आइटीनका ऩाठमक्रभ

फाइफरीम खिऺा ऩाउन सकेनन्। ऩरयणाभ स्वरुऩ

आपैभा ऻानवदुक य अनतनै व्मवहारयक छन्, बने मसरे

छोडेय आफ्नो फाटो रागेको दे खिन्छ "जहाॉ दिुन य

मोगदान ऩुर्माएको छ। आइटीनका मी ऩाठ्यक्रभको

प्रकाि छै न त्महाॉ भाननसहरू बाॉनडन्छन्...।" हहतोऩदे ि

अध्ममन बएदे खि भण्डरीभा दिाॊि ददनेहरूको सॊ ख्मा ऩनन

२८:१८। मस्तो प्रकायको दिुन य फोझ हाम्रा

वृहि बएकोरे

भाननसहरूराई ददन सकेनौं य सेवाको रृदम ऩनन

बएको छ।

रुकुभभा भण्डरी फढ्दै गमो। जफ भ +२ अध्ममनको

काभ आइटीनभा बएका ऩाठ्यक्रभरे गये का छन्।

ु ाई भण्डरीको आखत्भकी य सॊ ख्मात्भक वृहिभा ऩनन भहत्वऩरणु जवानहरू सेवाको काभभा फढ्न सकेनन् उनीहरू प्रबर

उनीहरूसॉग बएन बन्दा पयक ऩदै न मसो हुॉदाहुॉदै ऩनन

भण्डरीको आनथुक अवस्थाभा ऩनन वृहि

मसयी रुकुभभा बएका भण्डरीहरूराई खजवन्त फनाउने

रानग काठभाडौं ऩुगें त्मसफेरा भराई आइटीनको खिऺक हारसम्भ रुकुभभा १०० बन्दा फढीरे बयऩुय जीवन तानरभ गनु क्वाईनोननमा फाराजु चचुका अगुवा दाजु ु न के.सी.रे उत्साह ददनुबमो उहाॉकै प्रेयणारे भ बव

अध्ममनफाट पाईदा उठाएका छन्, बने अझै ऩनन भसॉग ऩढ्ने १३ जनाको एउटा सभरहरे ख्रीष्टको जीवनी बाग-४

आइटीनको खिऺक तानरभभा ऩुगें य नसपायीस गने कोहह अध्ममन गरययहेका छन्। नसम्रतु एजी भण्डरीभा यत्ना नबए ऩनछ आइटीन अहपसफाट नै दाजु भुकुन्द िभाुराई

ऩुनरे १३ जनाको एउटा सभरहभा बयऩुय ज्मोनत य ८

पोन गनुब ु मो य भराई तानरभको रानग उहाॉरे नसपायीस

जनाको अको सभरहराई बयऩुय जीवन ऩढाइयहनु बएको

ऩयीऺा सहकए रगत्तै भ काठभाडौंफाट घय पके अनन भ

१० जनाको एउटा सभरहराई बयऩुय जीवनफाट

भेयो नखजकैका िािा भण्डरीका अगुवाहरूराई फोराएय

नसकाइयहनु बएको छ। तकसेया गा.हव.स. को तुऩा

ॉ अनन भेयो +२ को गनुब ु मो य भैरे तानरभ नरन ऩाए।

१२ जनाको सभुह फनाएय अध्मन िुरू गर्मौं अनन

छ। अनुग्रह भहहनभत भण्डरी जाङभा सुकफहादुय भल्ररे

भण्डरीभा बयऩुय जीवनको एउटा सभरह सञ्चारन

भण्डरीभा जगृनत िुरू बमो। हाम्रो सभरह फाइफरीम खिऺा गरययहनुबएको छ। रुकुभ खजल्राका हवनबन्न ठाउॉभा

य सेवाको काभभा भजफरत हुॉदै गमो। त्मसयी हाम्रा सािा बयऩुय ज्मोनत य बयऩुय जीवन अध्ममन गरययहे का छन्।

भण्डरीहरूभा ऩनन एक हप्ते तानरभराई फढाउॉदै रग्मौं। हार भ य भेयो श्रीभती फीना फाइफर करेजभा छौं ताऩनन अनन हवस्तायै सफैनतय तानरभको भाग फढ्दै गमो य हवनबन्न भण्डरीभा आइटीन ऩढे का बाइ फहहनीहरूरे भण्डरी ठाउॉभा तानरभ हुॉदैगमो अनन तानरभको क्रभभा ख्रीहष्टमन

सम्हारेका छन्। हाभी फेरा फेराभा जान्छौं मो अध्ममन

जीवनिैरीको फाये भा नसके, ऩढाई छोडेका बाईहरूरे पेरय कामुराई ननयन्तयता ददइयहे का छौं। आफ्नो ऩढाई िुरू गये , धेयैजनारे सेवा गने प्रेयणा ऩाए,

१३

ऩौरस

ऩुन, रुकुभ


आइटीन चौतारी

घरघरै बाइबल कलेज

...क्रभश फ ॉकी ऩेज १फ ट

वाइिाले नेपालयरी यएका चचच अफ गडका िाखा चचचहरूमा परामिच र रेखदेख गनचहन्छ। ऴनै १९८६ १९८७ भा फस्थ‍तस्मा ा भरनुबाका दॄभि भण्डरनकॆ ऴॄऱाभा ऴॄऱायत गडमा आइटीनको काम कसरी यएको िीर िहादर वाइिासुँग सजच दरजालले यसप्रकार छ।

भा

वऱश्ऱाऴ

गयन

ऩास्टय ऴनै १९९१ वुन ुवुन्छ। चचच अफ छ यन्ने िारेमा पास्टर ललनयएको अन्तवाचताच

 इटीननका ऩाठ्मक्रभवूम कऴयन ऩाउँदनुबमॆ?

चचष अप गड रगनि ॄरभा इटीननकॆ कॆळष बाट वफष्ण ु भॆरानरॄ ल्याउँदनुबाकॆ वॆ।प्रत्यश/अप्रत्यशरुऩभा इटीननफाी ऩवन जानकायन ऩााका वौं।त्यवतफॄरा िाऴॅ चाऴॆ भरानौं याम्रॆऴॉग फुझॄका वथानौं।  चचष अप गड नॄऩारभा तऩाईकॆ बूवभका कॄ छ चचष अप गड नॄऩारभा १९८३ ऴारभा ऴ ुूम बाकॆ वॆ।भऴरॆङ भॄघारमफाी ऩा इभॆऴ भऴभॆयरॄ लूम ु गनुब ष मॆ।अववरॄ उँदवाॉ पकषनुबमॆ।तत्कारकॆ रावग नॄऩार ास्मा फरराई भजम्मऱॄ ायन ऴ ुम्ऩनुबाकॆ छ।भ इपॅराई वऱलॄळ व्यवर त बस्थन्दनॉ तय नॄऩारकॆ भुख्य भजम्म ॄऱायन भॅर ॄ भराकॆछु।  चचष अप गड रगनि ॄरभा इटीनन ऩाठ्मक्रभकॆ कत वॆ ऩरयणाभ ऱा बूवभका छ? ज ुन ऴभमभा रगनि ॄरभा अध्यमन लूम ु बमॆ त्यॆ ऴभमदॄभि धॄयॅ ऩरयऱतषनवूमकॆ भवऴ ुऴ गयॄका छौं।ाउँदीा उँददावयण, इटीनन फाटफर अध्यमन गनुब ष न्दा अगावड धॄयॅ बाटऱववननवूम झुीा भलशारॄ ग्रभऴत अऱ्ाभा वथा।उँदननवूम दॆधायभा वथा। मता ऩवन वथाननै उँदता ऩवन वथाननै।ज ुन ऴभमदॄभि फाटफर अध्यमनकॆ ल ुूमऱात बमॆ त्यॆ ऴभमदॄभि बाटऱववननवूमभा ऩरयऱतषन इाकॆ छ।उँदननवूम अववरॄ वनभित छनै।ऴत्य चाववॉ वाम्रॆ यवॄछ बनॄय वनभित वुन ऴकॄ ।झुीा भलशाफाी ीाढा वुन ऴकॄ ।अध्यमनकॆ ऩरयणाभ बन्नुऩदाष, ज ुन बाई अववरॄ प्रब ुभा ऴवक्रम य स्थ्य छनै।गाकॆ ऴभमभा प्रब ुकॆ रावग भुठन िॆल्नॄ काभ बाकॆ वथान।त्यवन बाईरॄ प्रब ुकॆ काभकॆ रावग दलाल वनमवभतरुऩभा टभान्दारयकाऴाथ ं वदनुवन्ु छ।रगनि ॄर चचषभा भात्रॅ ७ ऱीा ऴभूवभा अध्यमन बॅयवॄकॆ छ।  अध्यमन गरययवॄका वऱद्याथीवूमरॄ भण्डरनभा ऴवामता ऩ ुर्माउँदनुबाकॆ छ वक छॅन घयॄर ु ऴग फाटफर अध्यमनकॆ फॄरा ं वतभा बाटऱववननवूमरॄ भजम्म ॄऱायन भरनुबाकॆ छ।भॄयॆ अनुऩस्थ्वतभा वऱभबन्न ठाउँदॉ भा बाटफववननवूमरॄ ऴवमॆग गरययवनुबाकॆ छ।  वददनऱववनन ऴग ं वतभा कविकॆ प्रबाऱकायन बाकॆ छ

वददनऱववननवूमकॆ चायऱीा ्ान कॆीश्ऱय, कऩन, रभरतऩयु य स्वम्भ ुभा इटीनन फाटफर अध्यमन बॅयवॄकॆ छ।ऩववरॆ उँदऩरब्धन बनॄकॆ फाटफरकॆ ज्ञानवूम प्रा‍त गयॄका छनै।दॆस्रॆ उँदऩरब्धन रॄख्न ऩ्न कभजॆय वथा इटीननरॄ गदाष रॄख्न ऩ्न ऴशभ बाका छनै।फाटफर अध्यमन गनुब ष न्दा ऩववरा उँदननवूम इपॅभा भ कभजॆय छु कॄ वन गनष ऴस्थिनॉ बन्थॄ।अध्यमनऩरछ ऴॄऱाकाट त वाभनरॄ ऩवन गनष ऴक्नॄ यवॄछौं बन्नॄ जॆऴ ऴावऴ वददनऱववननवूमभा इाकॆ छ।  लािा चचषभा अध्यमनऩरछ कॄ पयक ऩाउँदनुबमॆ? भ बॄीघाीभा गाकॆ फॄरा अध्यमनकॆ फायॄभा ऴॆध्नॄ गछुष ।अध्यमन वनयन्तय गनष ऴल्लाव वदन्छु।धॄयॅ वऱश्वाऴनवूमरॄ अध्यमन ऩववरा वऱश्ऱाऴनवूमकॆ वऱचायभा चचषकॆ काभ त ऩास्टयरॄ भात्रॅ गनुऩष छष वाभन लवनऱाय इउँदनॄ अवन जानॄ वॆ बन्नॄवूमकॆ अध्यमनऩरछ वऱचाय ऩरयऱतषन बाकॆ छ।काभ त वाम्रॆ ऩॆ यवॄछ वाभनरॄ गनुऩष ने यवॄछ बनॄय इभलळै थवऩाकॆ छ।  इगाभन वदनवूमभा भण्डरनकॆ मॆजना कत वॆ छ? अध्यमनराई वनयन्तयता वदन जनऱयनभा इटीनन भलशक ताभरभकॆ इमॆजना गदैछौं।वाभनरॄ भण्डरनभा पल्दॆपुल्दॆ फनाउँदनकॆ वनस्थम्त ऩास्टय अग ुऱावूम मऴकॆ भुख्य भजम्मॄऱायन बाका छौं।  तऩाई ं इपॅरॄ इटीननफाी ऩाउँदनुबाकॆ इभलळै? भॄयॆ व्यवरगत जनऱनभा धॄयॅ नॅ प्रबाऱ ऩायॄकॆ छ। भ भण्डरनकॆ ऩास्टय बाताऩवन वनमवभतरुऩभा फाटफर अध्यमन गदैनथें।गयॄऩवन छॆीॆ ऴभमकॆ रावग भात्र गरयन्यॆ।ज ुन ऴभमदॄभि भॅर ॄ इटीननकॆ ऩाठ्मक्रभ अध्यमन गनष थारें।त्यऴ वदनदॄभि भॅर ॄ भॄयॆ जनऱनभा इभिक उँदजाष वभरॄकॆ भवऴ ुऴ गयॄकॆ छु।जऴरॄ गदाष ऴॄऱा कामषभा धॄयॅ ऴवामता वभरॄकॆ छ। 

नऱश्ऱाऴमॆदैम बँकॆ छु

अध्ममनफाट आखत्भक कुया फुझ्न ऩाएको छु । अरु भाननसहरूराई

ननश्चमताकासाथ

फताउन

बएको

ऩुस्तकको

सक्ने

फाये भा

फुझ्न

छु ।

ऩयभेश्वयको

फाइफरका

सकें।

६६

भण्डरीभा,

फाये भा वटा

घये र ु

सङ्गनतभा य झर ण्डभा सेवा सञ्चारन गनु सक्ने बएको

छु । आइटीन अध्ममनरे ननधुक्क बएय सेवा गनु सक्ने बएको छु । सेवाकाइभा आपैभा हवश्वासमोग्म बएको

छु । गाउॉ घयभा कभ ऩढे का य नऩढे काको रानग हकताफभा बएका खचत्र य नक्िाद्बाया फुझाउन सक्छु । नडकन रक्ष्भण भहजुन, काठभाडौं। १४


आइटीन चौतारी

घरघरै बाइबल कलेज

नॄऩार फानवय आइटीन

वानदऄ क फधा

वऱगत राभॆ ऴभमदॄभि मू.ा.ट.भा इटीननका कशावूम ऴञ्चारन वुद ॉ छ ॅ नै।ऴन्चयॄ ४ भॆयङ्ग घय बाका ख्रनस्थष्ीम जाग ृवत चचषका ऴदय ह वार मू.ा.ई. दुफईभा यॆजगायनभा फस्दॅ इउँदनुबाका वततऴ याईरॄ इटीननका अध्यमनकॆ छॆीॆ अनुबऱ मवाॉ छ।अऴर गॆठारॆ नॄऩारन चचष दुफईभा २००३ दॄभि इटीननका ऩाठ्मक्रभ अध्यमन गनष थाल्नब ु ाकॆ वततऴ याई फताउँदनुवन्ु छ, काभकॆ भऴरभऴराभा २००३भा दुफई जाॉदा भॅर ॄ त्यवीँ अध्यमन गने भेका ऩााॉ। अववरॄ ख्रनष्ीकॆ जनऱनन ३ अध्यमनयत छु।अऴर गॆठारॆ चचषभा ऴवामक ऩास्टयकॆ रुऩभा ऴवामता ऩुर्माउँदॉ दछ ॅ । ु दुफईभा भात्रॅ ३० ऱीा ऴभूवभा इटीननका कॆळषवूम अध्यमन बाका छनै।वऱभबन्न ठाउँदॉ वूमभा ऴभूव ऴभूव गयॄय अध्यमन बाका छनै।इटीननरॄ व्यवरगत जनऱनभा व्यऱवारयक भलशा वदाकॆ छ।

१५ जनवयी २०१० दे खि १५ डडसेम्फय २०११ सम्भ

एन इन्ट्रोडक्सन टु बिब्लऱकऱ स्टडीज

ऩूय

गनह ुच ु ने तनम्न व्मक्क्तहरूर ई ह ददच क फध ई व्मक्त गदच छौं। काठ्माण्डौं: यशभत ऩयु कुटी, स य ऩयु कुटी, अतनत कोइय र , ववभोचन योक्क , क्जन ववस्नुके, इचन्र सब्ु फ , सम्झन भहजचन, रुऩेश भहजचन, सऩन भङ्र ती, ऩवन रक्ष्भी दर ु र, स्वतनचभ श्रेष्ठ, भतनक त भ ङ, सशभचर क शरय ज, इचश्वयी बफ.क., तनय जन र भ , सक्जजव कुभ य बफ.क., भतनष त भ ङ, अजजरी घरे, श क्न्त य न भगय, तनयन भङ्र ती, रयत भङ्र ती, इचन्र फह दयु ऩुन, ववतनत कऩ री, कभर थ भी, मऻ फह दयु थ भी, गणेश कुभ य थ भी, सोभ भङ्र ती, शसत घरे, शोब घरे, श क्न्त भङ्र ती, अतनत सन ु य, रक्क्ष्भ श्रेष्ठ, ऊऩ बफ.सी.(यस इरी) ,ददऩक ऩन ु , तछरयङ् शेऩ च, सरयत श्रेष्ठ, ददर कुभ यी भगय, दे सु य इच, कृतत फस्नेत, गॊग य इच, ददनेश बण्ड यी, यसशभर बण्ड यी,

नयॄन्द्र यॆक्का य वततऴ याई इटीनन अवपऴभा वकताफवूम दुफई रॅजानकॆ रावग भरद ं ॅ गदाष भिभचाकॆ तस्वनय।

शशर फैद्य (प्रध न) ,सध ु आछ भी, करेन्र यम्तेर, ददऩेन चौधयी, ऊशभचर ववसन् फह दयु ु के (फोगटी), रक ू आरे। चितवन: सशु भत्र र भ , सोभभ म ऩरयम य, सयु े न्र चौधयी, ये ववक चौधयी, मकवानपुर: भ म र भ , ऩदभ थ ऩ भगय, ववय फह दयु भ झी, सन् ु तरी आरे, कभर भ झी, तनरकेतु र भ ।

ख्रीन्तर्षटम भण्डरी फडीचीचेय* ऴ ुखेत

रुकुम: हरयभम िड्क , यत्न ऩुन, शबभ फह दयु फोहोय ।

बयऩ ूय जीऱन बयऩूय ज्यॆनत अध्यमन ग यऴकॄकॆ ऴभूव। बयऩूय ज्यॆनतकॆ अन्तन्तभ ऩयीशा ऩ छ खखखचँकॆ तस्वीय।ऴभूवका खलशक दान फवाद ुय फ ुढारॄ रगनलीर बँय ऴभूवकॆ रानग ऴभम नदँय अध्यमन ननयन्तय फढाइयवन ुबँकॆ छ।

सर्ख ु ेत: कुर फह दयु कुङ्गभङ् ु , टोऩ फह दयु थ ऩ , य भ फह दयु क भ,ु चन्र त य भ, रक्ष्भी बण्ड यी, यन फह दयु दर चभी, तुरसी श्रेष्ठ, करवतत फुढ थोकी, धन फह दयु फढ ु थोकी। य.ु ए.इ.: फतचभ न गरु ु ङ, दे व कुभ य सह ु ङग ्। १५


आइटीन चौतारी

घरघरै बाइबल कलेज

...क्रभश फ ॉकी ऩेज १ फ ट

भचतऱन- वभवत २०६८ अनन्त जनऱन चचष कु रयनीायभा राभॆ ऴभमदॄभि वददनऱववननवूमकॆ ऴभूवभा इटीननका ऩाठ्मक्रभवूम अध्यमन वुद ॉ ॅ इाका छनै।अध्यमनयतवूमकॆ रावग इटीननकॆ दनशान्त ऴभायॆव लवनऱाय ऴॄऱाकॅ ऴभमभा याभिाकॆ वथमॆ।दनशान्त ऴभायॆवभा इटीननका कामषकताष य ऩरयऱायवूमकॆ ऩवन ऴवबावगता यवॄकॆ वथमॆ। ऩास्टय इस्थन्द्रमाऴ राभारॄ इयाधना ऴग ं वतभा अग ुऱाट गनुब ष ाकॆ वथमॆ।ऱचनकॆ ऴॄऱा इटीननका वनदेलक ीक ष ाकॆ वथमॆ।ऱचनऩरछ फाॉकी ऴभमभा ं ऴ ुऱॄदनरॄ गनुब दनशान्त वुन ॄ वऱद्याथी ताया नॄऩार य रक्ष्मन प्रजारॄ अध्यमनफाी ऩााकॆ इभलळै फाॉनब ु ाकॆ वथमॆ।

दीशान्त ऴभायॆव कु यनटाय* खचतऱन बयऩूय जनऱन, बयऩूय ज्यॆवत य ख्रनष्ीकॆ जनऱनन १ ऴम्म ऩूया गनुब ष ाका ४ जनाराई ान टन्रॆडक्सन ीु वफब्लिकर स्टडनजकॆ प्रभाण ऩत्र ऩास्टय इस्थन्द्रमाऴ राभाकॆ वातफाी वऱतयण गरयाकॆ वथमॆ। इपूरॄ ऩवन अध्यमन गदै ऴभूवभा याम्रॆऴॉग ऴवजकताषकॆ काभ गने भलभशका श्रनभतन ताया नॄऩारराई वनदेलक ीक ऴ ुऱॄदनकॆ वातफाी प्रलऴ ं ं ा ऩत्र य उँदऩवाय प्रदान गरयाकॆ वथमॆ।भण्डरनकॅ उँदऩस्थ्वतभा ऴफॅजनारॄ प्रभाण ऩत्र ऩाउँदनॄवूमकॆ वनस्थम्त प्राथषना गयन दनशान्त ऴभायॆव ऴभा‍त बाकॆ वथमॆ।

 जीवनभ

फ इफर

ऩढ्न

सक्क्दनथें। बयऩूय जीवन श्रीभ नको सह मत भ ्

ऩढ्न

ऩ उॉ द

रेख्ने

ऩढ्ने

भौक

ऩ ईनॉ

कऱाइनॆननमा थानकॆट भण्डरीकॆ नऱौं ऱानळऄक ऴाधायण ऴबाकॆ ल ुब-अऱऴयभा उइऍए बाद्र उऋ गतॄ अथात ैऄ (ईइ ऴॄप्टम्व ॄ य उइईई) रगबग ईउइ जनाकॆ उऩन्तिनतभा थानकॆट भण्डरीका नऱश्ऱाऴी* अग ुऱा य ऩाष्टयवरू य लाखा भण्डरीका अग ुऱा य नऱश्ऱाऴीवरू ऴवबागी वुन ुवुन्थ्यॆ। त्यऴ ॅ अऱऴयभा आइटीन दीशान्त ऴभयॆवभा बयऩ ुय जीऱन*बयऩ ुय ज्यॆनत ग यऴक्न ु बँका उउ जनाराइऄ आइटीनफाट प्राप्त प्रभाण ऩत्रवरू ऴॆवी भण्डरीका ऩा. याज गॆऩार याना य आभा भण्डरीका डी. ऴ ुदाऴ लभाऄ ज्यूकॆ वातफाट नऱतयण बँकॆ नथमॆ।प्रभाण ऩत्र प्राप्त गनेवरूभा क्रभलः लान्तन्त याना* स्वनणऄभा श्रॄष्ठ* भननका ताभाङ* लनभऄरा काखरयाज* इऄश्ऱयी नऱ.क.* भननळा ताभाङ* ननयाजन राभा* ऴन्तन्जऱ कु भाय नऱ.क.* अन्जरी घरॄ* ननयण भङ्ग्राती* यीता भङ्ग्राती* लान्तन्त भङ्ग्राती* इऄन्द्र फवाद ुय ऩ ुन* नऱननता कऩारी* लॆबा भङ्ग्राती* खऴता घरॄ* लॆबा घरॄ* अननता ऴ ुनाय* रक्ष्भी श्रॄष्ठ* उऩा नऱ.ऴी. य नदऩक ऩ ुन वुन ुवुन्थ्यॆ। 

भनाा शल् ु क पररवतान सम्िब्न्ट्ि

सि ू ना

आइटीनकॆ बनाऄ ल ुल्क उइऍए भाघ ई गतॄदॄखख ननम्नान ुऴाय ऩ यऱतऄन वुन ॄ व्यवॆया जानकायी गयाउॉ दछौं।

ऩाठ्यक्रभवरू बयऩूय जीऱन बयऩूय ज्यॆनत ख्रीर्षटकॆ जीऱनी (प्रनत ऩाठ्यक्रभ) अन्ऩ ऩाठ्यक्रभ

नमाॉ ल ुल्क रु.ऌइ रु.ऌइ रु.ऎइ रु.ईउऌ

नऱद्याथीवरूकॆ बनाऄ पायभ आइटीन कामाऄरमभा उि नभनतखबत्र आँभा भात्र ऩ ुयानॆ बनाऄ ल ुल्क रादैनॄ तय त्यऴ नभनतऩ छ प्राप्त बँभा अगानड बयॄ कॆ पायभभा ऩनी ल ुल्क ऩनन नमाॉ ल ुल्क राग्नॄ छ।

भैरे फुझ्न सकें। अदहरे दददीवदहनी सॊगततभ

शसक उन सक्ने बएॉ।

सन्ु तरी

क्वाटनॆवनमा चचषभा प्रभाण ऩत्र वऱतयण

र भ , हे टौड

हाम्रो ठे गानााः आइटीन, पो.ि.नं. ८९७५, इ.पप.सस. ६४७ काठमाडौं, नेपाऱ। Email– iteen.nepal@gmail.com आवश्मक बन च प यभहरू www.iteen.org.com फ ट ड उनरोड गनच सक्नुहुनेछ।

१६

ITEEN Chautari 2012  

ITEEN for our tutor and students

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you