Page 1

Z a k r e spr a cr e mont owy c hna s t a wi onyby ł naz mi a nęs t y l uwy s t r oj unaba r dz i e j nowoc z e s ny . Oś wi e t l e ni epunk t owe , nowoc z e s nema t e r i a ł ye s t e t y k i wy k ońc z e ni owe j , pode s t yz a mi a s t ni e wy g odny c hs c hodów, nowedr z wi i ubi k a c j eor a zoc z y wi ś c i ewi ndy . T ows z y s t k oz mi e ni ł ok omf or tk or z y s t a ni azbudy nk upoż y t e c z noś c i publ i c z ne j . Dz i ę k i z budowa ny mwi ndomuż y t k owa ni eobi e k t us t a ni es i ęba r dz i e j pr z y j a z nez a r ówno dl aj e g opr a c owni k ów, os óbuc z ę s z c z a j ą c y c hnar óż ne g opr óbyi obs ł ug i t e c hni c z ne j , j a kr ówni e żdl aodbi or c ówof e r t yk ul t ur a l ne j Ny s k i e g oDomuKul t ur y . Dopr z y s t os owa ne j dl aos óbs t a r s z y c hi ni e pe ł nos pr a wny c hs a l i wi dowi s k owe j i i nny c hpomi e s z c z e ńdos t a ni e mys i ę zwy k or z y s t a ni e mwi ndy . Dot y c z yt or ówni e żz a ł a t wi a ni a ws z e l k i c hs pr a wi f or ma l noś c i wbi ur z eNDK, c z yt e ż ł a t we g odos t a ni as i ędok l ubuAma t or . Zmy ś l ąoos oba c hpor us z a j ą c y c hs i ęnawóz k a c h pr z y g ot owa l i ś mypi e r ws z yr z ą dwi downi . Dz i ę k i a ut oma t y z a c j i s i e dz i s k , wk a ż de j c hwi l i moż naj eł a t wowy pi ą ć , r obi ą cmi e j s c edl awóz k ów. S a l az os t a ł apr z e budowa nawt e ns pos ób, ż eos oby z a s i a da j ą c ewpi e r ws z y mr z ę dz i emi a ł yl e ps z ąwi doc z noś ć , ni żpr z e dmode r ni z a c j ą . Pode s t yz e wnę t r z nepr z ywe j ś c i a c hboc z ny c hnas a l ęwi dowi s k owąor a zpode s t ywe wnę t r z ne , k t ór ez a s t ą pi ł yni e wy g odnes c hody , uł a t wi ąpor us z a ni es i ępoobi e k c i e . Napot r z e byos ób ni e pe ł nos pr a wny c hudos t ę pni onooddz i e l nei oz na k owa neubi k a c j e . Mode r ni z a c j ai popr a was t a nut e c hni c z ne g oobi e k t umi a ł awz a ł oż e ni u z wi ę k s z y ćmoż l i woś c i k r e owa ni anowy c hpr oduk t ówk ul t ur a l ny c hk i e r owa ny c h dor óż nor odny c hg r upodbi or c ówzc a ł e g or e g i onu, at y ms a my m z wi ę k s z y ći l oś ća k t y wny c huc z e s t ni k ówi mpr e zr e a l i z owa ny c h wNDK. Rok2013pok a z uj e , ż emi e s z k a ńc yr e g i onuz a k oc ha l i s i ęnanowowi mpr e z a c hk ul t ur a l ny c h, z a pe ł ni a j ą c s a l ęwi dowi s k owądoos t a t ni c hmi e j s c .

R o z w ó j i n f r a s t r u k t u r y

k u l t u r a l n e j

Przebudowa Nyskiego Domu Kultury  

Ulotka promujaca remont Nyskiego Domu Kultury.

Przebudowa Nyskiego Domu Kultury  

Ulotka promujaca remont Nyskiego Domu Kultury.