Page 1

Národné Dni Kariéry 2011 Sprievodca podujatím èas 1.

INCHEBA EXPO Bratislava

Hotel Centrum v Košiciach

9.-10. marec 2011

6.-7. apríl 2011


Obsah

Úvod Vážení úèastníci podujatia Národné Dni Kariery 2011, dovo¾te, aby sme Vám prostredníctvom nasledujúcich strán tohto dokumentu Sprievodca podujatím è. 1 priblížili všetky potrebné informácie. Dokument obsahuje skutocnosti týkajúce sa prípravy na podujatie Národné Dni Kariéry 2011, ïalej len NDK 2011. Tento rok budeme ma k dispozícii dva druhy rastrov. Jeden bude klasický oèíslovaný, 2D model ako v predchádzajúcich roèníkoch a druhý bude v 3D verzii formou videa na lepšie predstavenie si ve¾trhu a polohy Vášho stánku na našom podujatí. Veríme, že informácie obsiahnuté v dokumente u¾ahèia vzájomnú komunikáciu medzi Vašou spoloènosou a organizaèným tímom NDK 2011. V prípade otázok a nejasností kontaktujte organizaèní tím NDK 2011.

Lenka Debnárová External Relations Manager Národné Dni Kariéry 2011

Úvod Výstavný stánok Prezentácia firmy Tréning Case study Databáza Reklamná stránka v bulletine Formalizovaná stránka Reklamné video na podujatí Reklamné video na ww.ndk.sk Pozvánkové video Reklamný priestor nad stánkom Reklamný priestor vo vs.hale Chcemkarieru.sk Tombola Zapisovanie/Výber stánkov Ocenenie pre firmy Zhrnutie termínov Záver


Výstavný stánok/prezentaèný priestor Za objednávaciu cenu firma získava štandardizovaný stánok, resp. reklamný priestor. Ak firma nechce využi možnos štandardizovaného stánku, môže spoloènosti pripravi prázdny priestor pripravený na vlastnú realizáciu. Upozoròujeme, že je potrebné, v prípade, že máte vlastný stánok, vopred s nami konzultova rozmery a iné podrobnosti týkajúce sa Vášho vlastného stánku, aby sme predišli nedorozumeniam a komplikáciám priamo na podujatí. V takomto prípade nám firma zašle aj vizualizáciu stánku už vopred a to konkrétne do 15. februára 2011 v Bratislave a do 15.marca v Košiciach. Bratislava Aké rozmery má štandardizovaný stánok? Stánok má rozmery 3 x 2 x 2,5m (håbka x dåžka x výška) Èo všetko obsahuje štandardizovaný stánok? ? pult - 1ks (99cm x 49,5cm x 95cm) ? okrúhly stôl - 1ks ? èalúnené stolièky - 3ks ? kôš - 1ks ? vešiak - 1ks ? koberec (2 x 3m) - 1ks ? prípojka na elektrinu (do 3kW/220V) - 1ks ? límec s názvom firmy - 3m x 40cm (38,5cm vidite¾ná plocha) 2 ? bodové svetlo (iba pri štandardizovaných stánkoch na každé 3m , inak nezabezpeèujeme

pri vlastných realizáciách) Výroba límca Límec s rozmermi 3m x 40cm je k dispozícií v troch variantoch: ? Límec s názvom firmy, ktorý Vám zabezpeèíme v rámci štandardizovaného vybavenia

stánku. ? Límec s logom Vašej firmy, ktorý Vám môžeme zabezpeèi po dodaní loga Vašej spoloènosti . ? Èistý límec, ktorý Vám zabezpeèíme a spoloènos si prinesie vlastnú nálepku na límec. V tomto prípade si nálepku nalepíte sami. Aké ïalšie služby mám v cene štandardizovaného stánku? ? internetové pripojenie prostredíctvom Wi-Fi ? obed a obèerstvenie pre 2 osoby poèas obidvoch dní podujatia (v prípade dvojstánku pre

4 osoby) ? 2 parkovacie miesta poèas obidvoch dní podujatia


Aké nadštandardné vybavenie si môžeme doodjedna? Je to v cene stánku? Nadštandardné vybavenie stánku nie je v cene stánku, je potrebné si ho doobjedna za úhradu. Možnosti nadštandardných služieb nájdete v dokumente Ponuka služieb NDK 2011. Èo mám ako firma povolené? Môžeme si „vyzdobi“ náš stánok? V rámci stánku je povolená akáko¾vek propagácia spoloènosti, nesmie však presahova obvod stánku. V rámci dekorácie sú tieto možnosti: ? vlastný límec, ? oblepenie panelov vo vnútri stánku, ? zakúpenie priestoru nad stánkom. Èo mám ako firma zakázané? ? akúko¾vek propagáciu firmy mimo výstavného stánku ? hostesky pohybujúce sa mimo výstavného stánku ? umiestòova reklamné predmety nad výstavný stánok, pokia¾ tento priestor nie je

zakúpený Kedy si môžeme pripravi náš stánok? Stánky na podujatí v Bratislave sa pripravujú jeden deò pred podujatím, t.j. 8.marca 2011. Presný èas Vám bude oznámený koncom februára. Je potrebné si stánok pripravi v tento deò, nako¾ko z minuloroèných skúseností vieme, že v stredu ráno na to nie je dostatok èasu, keïže vstup do Incheby je povolený o 8:00 hod. a program NDK 2011 zaèína už o 8:30 hod. V prípade NDK v Košiciach je to taktiež deò pred podujatím t.j. 5.apríla 2011. Konkrétny èas Vám upresníme. Stánok vs. dvojstánok Každá firma má nárok len na 1 stánok. Výnimkou sú iba firmy so zakúpeným exkluzívnym balíkom, ktoré majú v balíku dvojstánok alebo Top spoloènosti, ktoré si objednali dvojstánok (6x2m). Všetky informácie týkajúce sa stánku v Bratislave musia by upresnené najneskôr do 15.2. 2011.


Košice Špecifikácie štandardizovaného stánku sú podobné ako v Bratislave, až na nasledovné rozdiely.: Aké rozmery má štandardizovaný stánok? Stánok má rozmery 3 x 2 x 2,4m (håbka x dåžka x výška) Èo všetko obsahuje štandardizovaný stánok? ? pult - 1ks (99cm x 49,5 cm x 95 cm) ? okrúhly stôl - 1ks ? èalúnené stolièky - 3ks ? kôš - 1ks ? vešiak - 1ks ? prípojka na elektrinu (do 3kW/220V) - 1ks ? límec s názvom firmy - 3m x 30cm (25cm pre polep)

V Košiciach majú firmy k dispozícii výah do výstaviska, kde je možné prepravi po materiálnej stránke do expozície predmety v rozmeroch 2 x 2 x 3m (håbka x dåžka x výška). Všetky informácie týkajúce sa stánku v Košiciach musia by upresnené najneskôr do 15.3.2011

Prezentácia firmy prezentácie sú rozdelené do blokov. Každá prezentácia trvá 20 minút, a to v samostatnej ? sále po oba dni podujatia (od 10:00 do 17:00). je dôležité naèasova si prezentáciu, nako¾ko pri jej predåžení nad stanovený limit bude ? prezentácia prerušená moderátorom miestnos je vybavená prezentaènou a audio technikou (dataprojektor, plátno, mikrofón, ? PC) prezentáciu si zabezpeèujú firmy samé ? kapacita miestnosti je cca 100 miest na sedenie ? audio-vizuálne prezentácie je možné použi vo formátoch súborov: .ppt, .pptx, .pps, ? .flv. Iné formáty je potrebné konzultova vopred, a to najmenej 3 dni pred podujatím. prezentácie budú ohlasované cez LCD obrazovky a fyzicky prostredníctvom informátora ? z organizaèného tímu termín na dodanie kompletnej prezentácie: ? NDK v BA je 23.2.2011 NDK v KE je 23.3.2011


Poèas oboch dní podujatia budú osobitne vyhradené priestory pre tréningy, case study a individuálne konzultaèné miestnosti. Študenti sa na ne budú môc zaregistrova pomocou internetovej stránky www.ndk.sk. Zaregistrovaní študenti budú o èase konania informovaní prostredníctvom mailu tesne pred podujatím.

Tréning ? 60 minútový tréning spoloènosti v samostatnej miestnosti (hala B0) s kapacitou cca. 30 ¾udí ? tréningové miestnosti nie sú vybavené prezentaènou technikou (je potrebné si ju zabezpeèi vo vlastnej réžií) ? tréningy budú oznamované prostredníctvom LCD obrazoviek a fyzicky prostredníctvom informátora z realizaèného tímu ? téma NDK 2011 je “Talenty na trhu práce- zamestnaj sa alebo zamestnávaj ty”, ktorá Vám môže pomôc pri vyberaní témy tréningu ? termín na zaslanie finálnej témy tréningu: NDK v BA je 23.2.2011 NDK v KE je 23.3.2011

Case study ? 130 minútové riešenie prípadovej štúdie v samostatnej miestnosti (hale B1) s kapacitou cca. 30 ¾udí ? všetky materiály potrebné na riešenie prípadovej štúdie si zabezpeèuje firma sama ? case studies budú oznamované prostredníctvom LCD obrazoviek a fyzicky prostredníctvom informátora z realizaèného tímu ? téma NDK 2011 je “Talenty na trhu práce- zamestnaj sa alebo zamestnávaj ty”, ktorá Vám môže pomôc pri vyberaní témy case study ? termín na zaslanie finálnej témy case study: NDK v BA je 23.2.2011 NDK v KE je 23.3.2011

Informácie o tréningoch, case studies a konzultaèných miestnostiach, budú umiestnené na internetovej stránke www.ndk.sk. Študentom bude ponúknutý krátky opis témy, spôsob prihlásenia sa a informácie, ktoré im pomôžu zorientova sa nielen pri prihlásení, ale aj v následnej komunikácií.


Databáza Je ošetrená pod¾a zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Firmám sa posiela do 14 dní po skonèení podujatia v Košiciach doporuèene poštou na kontaktnú adresu, vo forme CD nosièa spolu so Závereènou správou a fotodokumentáciou z podujatia.

Reklamná stránka v bulletine ? reklamná stránka formátu B5 vo farbe (predpokladaný náklad bulletinu je 6000 ks) ? vo väèšine prípadov sa nachádza na proti¾ahlej strane k formalizovanej stránke danej

spoloènosti (neplatí to vždy!) ? reklamnú stránku si firma vytvára vo vlastnej réžii (NDK tím nezodpovedá za prípadné chyby, nezasahuje do nej, ani ju žiadnym spôsobom neupravuje) ? reklamná stránka nie je umiestnená na internetovej stránke www.ndk.sk ? technická špecifikácia: tlaèové .pdf (na výšku) rozmeroch B5 (170 x 233mm) plus 5mm spadavka1, farba CMYK, 300 dpi, vložené všetky fonty (alebo všetko v krivkách) ? termín na zaslanie reklamnej stránky je 15.2.2011

Formalizovaná stránka v bulletine a na internete ? stránka je

formalizovaná (formát B5 vo farbe), t.j. sú urèené kategórie, ktoré firma vypåòa pod¾a vlastného uváženia ? na stránku www.ndk.sk je potrebné nahra vektorové logo, ktoré bude použité na formalizovanej stránke ? termín na vyplnenie formalizovanej stránky je 15.2.2011 1 Spadavka je pripravený "previs" obrázku, ktorý zabezpeèí celoplošné pokrytie až na okraj formátu. Spadavka sa pri knihárskom spracovávaní oreže z dokumentu. Jej funkcia je znižovanie nepresností pri oreže dokumentov, ktoré presahujú èasti grafiky alebo fotografii mimo okraj.


Reklamné video na podujatí ? pravidelne premietané poèas oboch dní podujatia na ve¾koplošných obrazovkách

strategicky rozmiestnených po výstavisku ? technické parametre videa: min. rozmery 640x320, ve¾kos súboru nie je

obmedzená, bez zvuku (prípadne so zvukom, ale ten bude vypnutý) ? formát: .avi, .mpeg, .mp4, .mov, .wmv, .flv. (POZOR: nie PowerPoint prezentáciu – prekonvertovanie PowerPoint prezentácie do iného vhodného formátu je spoplatnené sumou 20,-Eur) ? maximálna dlžka videa je 2 minúty. Minimálny poèet opakovaní je 5 krát/hod. Video bude premietané poèas celého trvania podujatia. ? termín na zaslanie videa je: NDK v BA 1.3.2011 NDK v KE 28.3.2011

Reklamné video na stránke www.ndk.sk ? video poskytnuté firmou bude umiestnené na stránku www.ndk.sk najneskôr 4.2.2011 - platí len pre firmy, ktoré si objednali Exkluzívny balík, Balík TOP Bratislava a Balík TOP Košice ? technické parametre videa: max. vel kost súboru 10 MB, max. dlžka 1 minúta, rozmery: 640x432, formát: .flv, .avi, .mov, .mp4, .wmv ? termín na zaslanie videa je 29.1.2011

Pozvánkové video na stránke www.ndk.sk ? po dohode s organizaèným tímom NDK je možne nahra pozvánkové video

prostredníctvom partnera NDK 2011 a to televízie MC2 od 15.01. do 21.02.2011 ? ak video nebude natoèené prostredníctvom Mc2 spoloènos dodá video s

nasledovnými technickými parametrami: max. vel kost súboru 10 MB, max. dlžka 1 minúta, formát: .flv, .avi, .mov, .mp4, .wmv ? termín na zaslanie videa je 21.2.2011

Priestor nad výstavným stánkom ? obvod stánku nie je možné prekroèi ? stánok sa skladá z obvodovej kovovej konštrukcie a strop tvorí mriežka, na ktorom

môžu by položené predmety, ktoré chce spoloènos umiestni do priestoru nad stánkom. Zo stropu nad stánkom nesmie niè visie. ? všetky požiadavky týkajúce sa priestoru nad stánkom musia by upresnené do 15.2.2011 pre NDK v BA a do 15.3.2011 pre NDK v KE


Reklamný priestor vo vstupnej hale ? je to priestor vo vstupnej hale, kde sa budú uèastníci registrova a práve Vaša spolocnos bude bude prvou spoloènosou s ktorou sa dostanú uèastníci do kontaktu ? k dispozícii v prípade 4 spoloènosti, ktoré si zakúpia túto službu bude priestor 1m x 1m a v prípade 2 spoloènosti 1,5m x1m ? v cene služby je k dispozícii 1ks pult a 1ks èalúnená stolièka ? požiadavky na vybavenie priestoru doplnkovými službami a návrh využitia reklamného priestoru je potrebné upresni do 15.2.2011 pre NDK v BA a do 15.3.2011 pre NDK v KE

Chcemkarieru.sk ? možnos kontaktu so študentmi zo Slovenska ale aj z Èeskej Republiky registrovanými na túto stránku ? získate základný balík na 3 mesiace, ktorý obsahuje profil firmy, databázu študentov, direct maily, novinky a možnos umiestnova aktuálne vo¾né pozície ? zaèiatok používania od 1.3.2011

Tombola Dalšou z možností propagácie Vašej spolocnosti na podujatí Národných Dní Kariéry 2011 je tombola. Venovat cenu do tomboly môže každá zúcastnená spolocnost. Rozhodnutie o tom, aká cena bude zaradená do žrebovania, je na Vás, je však potrebné sa o tom vopred dohodnú s organizaèným tímom. Žrebovanie prebehne pocas druhého dòa podujatia v poobednajších hodinách. Šancu vyhra má každý študent registrovaný v databáze. Výhercovia si môžu prevzia ceny osobne, v prípade, ak nebudú prítomní, budú o výhre oboznámení prostredníctvom e-mailu a budú si ju môc prebra neskôr pod¾a dohody. Logá spoloènosti, ktoré poskytnú ceny do tomboly budú zverejnené na osobitnom baneri na podujatí. V prípade záujmu venova ceny do tomboly informujte organizaèný tím NDK 2011 do 4.3.2011 pre NDK v BA a do 31.3.2011 pre NDK v KE.


Zapisovanie/Výber stánkov Prostredníctvom internetovej stránky www.ndk.sk bude prebieha výber polohy stánkov, zapisovanie èasov tréningov, case studies a taktiež zapisovanie témy tréningov a témy case study vo vopred stanovených termínoch. Pri zapisovaní je pre firmu záväzný ten dátum, ktorý zodpovedá jej postaveniu na základe objednaných služieb na podujatí NDK 2011. V daný èas si firma zapisuje stánok ako aj èas prezentácie, tréningu, case study, ak si ho objednala! Pri zapisovaní stánku je k dispozícii raster výstaviska, kde sú jednotlivé stánky oznaèené èíslami. Firma si vyberie èíslo stánku a zapíše presný názov límca (horného uniformného názvu na stánku), ktorý bude zabezpeèený zo strany organizátora. Iné požiadavky akéhoko¾vek charakteru prosíme, aby ste zapísali do okna: „Iné vybavenie stánku". Upozoròujeme spoloènosti, ktoré majú objednaný dvojstánok, aby si vybrali dva stánky ved¾a seba. Tento rok budeme ma k dispozíci dva druhy rastrov. Jeden bude klasicky oèíslovaný 2D model ako v predchádzajúcich roèníkoch a druhý bude v 3D verzii formou videa na lepšie predstavenie si ve¾trhu a polohy Vášho stánku na našom podujatí. Výber stánkov na NDK v Bratislave bude prebieha v týchto termínoch.: 8.2.2011 – spoloènosti, ktoré si objednali Exkluzívny balík a partneri AIESEC Slovensko (Honorary a principal partneri) 9.2.2011 – výber stánkov pre spoloènosti s balíkom TOP Bratislava 10.2.2011 – výber stánkov pre spoloènosti s balíkom Basic Bratislava 11.2.2011 – výber stánkov pre ostatné spoloènosti Výber stánkov na NDK v Košiciach bude prebieha v týchto termínoch.: 15.3.2011 – firmy, ktoré si objednali Exkluzívny balík a partneri AIESEC Slovensko (Honorary a principal partneri) 16.3.2011 – výber stánkov pre spoloènosti s balíkom TOP Košice 17.3.2011 – výber stánkov pre spoloènosti s balíkom Basic Košice 18.3.2011 – výber stánkov pre ostatné spoloènosti


Ocenenie pre firmy na NDK 2011 Aj tento rok na podujatí Národne Dni Kariéry budú ocenené najúspešnejšie firmy v nasledujúcich 4 kategóriách: 1. Najlepšia pracovná ponuka 2. Najlepšia komunikácia 3. Najlepší stánok 4. Firma NDK Ocenenie Najlepšia pracovná ponuka sa vyhodnocuje kombináciou hlasovania študentov a odborného hodnotenia prostredníctvom personálnej agentúry. Hodnoti sa budú nasledovné kategórie: náplò práce, pozícia, možnosti rozvoja a výhody. Na základe hodnotenie úèastníkov podujatia bude udelená cena Najlepšia komunikácia. V danej kategórii je merítkom hodnotenia najmä presvedèenie študenta resp. èerstvého absolventa, že dostáva od firmy relevantné informácie, že zástupcovia spoloènosti sú schopní kvalifikovane odpoveda na otázky, majú preh¾ad o problematike, vystupovanie a pod. Kategória Najlepší stánok oceòuje firmu s najzaujímavejším prevedením výstavného stánku, jeho nápaditost, nevšednost, dekorácia, farebné prevedenie a schopnost zaujat. Ocenenie Firma NDK 2011 v sebe zahrna všetky doteraz spomínané kategórie a atribúty. Vyjadruje tak sympatie k danej firme v ociach študentov v komplexnom meradle. Hodnoti sa budú hlavne: výzdoba stánku, komunikácia a vystupovanie prezentátorov, pracovné ponuky, celkový dojem a dostupnos informácií.


Zhrnutie termínov Bratislava 8.február 2011 výber stánkov pre spoloènosti, ktoré si objednali Exkluzívny balík a partneri AIESEC Slovensko (Honorary a principal partneri) 9.február 2011 výber stánkov pre spoloènosti s balíkom TOP Bratislava 10.február 2011 výber stánkov pre spoloènosti s balíkom Basic Bratislava 11.február 2011 výber stánkov pre ostatné spoloènosti 15.februára 2011 - zadanie vizualizácie stánku v prípade vlastného stánku 15.februára 2011 - zasla všetky požiadavky týkajúce sa reklam. priestoru nad stánkom 15.februára 2011 - zasla návrh využitia reklamného priestoru vo vstupnej hale 23.februára 2011 - zasla kompletnú prezentáciu spoloènosti 23.februára 2011 - zasla finálnu tému tréningu spoloènosti 23.februára 2011 - zasla finálnu tému case study spoloènosti 01.marec 2011 zaslanie reklamného videa na podujatí 04.marec 2011 zaslanie zoznamu cien do tomboly Spoloèné pre obidva mestá 29.januára 2011 15.februára 2011 15.februára 2011 na www.ndk.sk 21.februára 2011 -

zaslanie reklamného videa, ktoré bude na stránke www.ndk.sk zaslanie reklamnej stránky v bulletine vyplnenie formalizovanej stránky prostredníctvom Vášho konta zaslanie pozvánkového videa

Košice 15.marec 2011 zadanie vizualizácie stánku v prípade vlastného stánku 15.marec 2011 zasla všetky požiadavky týkajúce sa reklam. priestoru nad stánkom 15.marec 2011 zasla návrh využitia reklamného priestoru vo vstupnej hale 15.marec 2011 výber stánkov pre spoloènosti, ktoré si objednali Exkluzívny balík a partneri AIESEC Slovensko (Honorary a principal partneri) 16.marec 2011 výber stánkov pre spoloènosti s balíkom TOP Košice 17.marec 2011 výber stánkov pre spoloènosti s balíkom Basic Košice 18.marec 2011 výber stánkov pre ostatné spoloènosti 23.marec 2011 zadanie kompletnej prezentácie spoloènosti 23.marec 2011 zadanie finálnej témy tréningu spoloènosti 23.marec 2011 zadanie finálnej témy case study spoloènosti 28.marec 2011 zaslanie reklamného videa na podujatí 31.marec 2011 zaslanie zoznamu cien do tomboly


Záver Pre zjednodušenie všetkých procesov Vás žiadame o dodržanie uvedených termínov, technických parametrov a iných uvedených požiadaviek. V prípade akýchkolvek nejasností, prosím kontaktujte organizaèní tím NDK 2011. Druhá èas „Sprievodca podujatím", ktorá bude obsahova logistické informácie týkajúce sa úèasti spoloènosti priamo na podujatí, Vám bude doruèená zaèiatkom mesiaca marec 2011.

Tešíme sa na stretnutie s Vami na Národných Dòoch Kariéry 2011.

AIESEC Slovensko, Organizaèný tím NDK 2011 Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava, +421-2-45-52-61-10 aiesec@aiesec.sk www.ndk.sk Lenka Debnárová External Relations Manager lenka.debnarova@aiesec.sk tel.: +421 944 255 202

V prípade akýko¾vek otázok nás kontaktuje.

NDK 2011  

Sprievodca podujatim, 1. cast

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you