Page 1

Uit in EIGEN

polder

BIJLAGE VA VAN:


Scandinavië Markt WONEN & DESIGN • ETEN • OUTDOOR & REIZEN • MODE HANDVA ARDIGHEID • MUZIEK • LEZINGEN • DEMONSTRATIES

→ Meer informatie op

www.museumschokland.nl


Uit in EIGEN

polder

‘Sterke Staaltjes, vrouwenhandwerk van QS2’ in Museum Nagele N AG E L E I n Mu se u m Na ge le ex pos ee rt g ed ur en de d e z om e rm aan d en d e kun s te na a rs g ro ep Q S2 m et ‘S t e r k e Sta al t jes , v r o u w en ha ndw e rk v an Q S2 ’. C on t r a s t is he t ve rs ch il tus s en t eg en s te llin ge n e n h e t t he ma v o o r een v erra s s e nd e ‘ fi b er a rt ’-te nt oon ste l l i n g do o r d e k u n sten aa rs gro ep Q S2. L ic ht- do nker, v i n t ag e -n ie uw, za ch t- har d, a ai ba ar-s te ke lig z ijn vo e l b a a r g e m aak t met v ilt, s to f, pla s tic , i jze rd ra ad of pa pi e r, in plat en r u im tel ijk w er k. D e t w a alf le d en v an Q S 2 z ijn al v ijftie n jaar b ij e l k a ar, ze zien hu n d iv e r s ite it a ls dri jve nd e kr ac h t vo o r k ru isb es tu iv in g en. Q S2 he e ft ha ar w orte ls i n d e t ex tie lk un s t, ze ve r ke nne n h et th em a ‘ co nt r a s t ’ m et d e v r ijh eid d ie d e gro ep ei gen is . QS 2 is du i d e l i j k mé ér d an a llee n ma ar d e so m de r d ele n. A an de z e ten to o n ste ll ing d oe n m ee : Hil ly B ink s ma -Ma r te ns , I n g e B o sm an , J a ns je D an e- Rui jter, Ria D em a r t ea u , An n ek e Ek, L ies be th K lein , M a rijk e M ai j e r, Ma ri jk e O uw eh and, L ies be th O uw er ke rk , M i e ke P lu g , Ma rt ha d e Vo s - H unn e m a n en G rie tje v an Wij k . O p 3 1 me i o m 14 u ur v er z org en In ge Bo s m an en M a r t h a d e Vo s e en in le id ing b ij de z e te nto on ste l l i n g . De t en to o n ste lling is te be z ich tige n va n 31 m e i t o t e n me t 2 6 a u gus tu s 20 18 . f Z ie v o o r meer me er in Zie voor informatie ww w. m us eum nag www.museumnagele.nl

Rock en klassiek bij Zeebodem Tuinconcerten G roei & B l oei – a fd e li ng N oordoost pol der houdt vri jdagavond 3 augus tus en z ondagmi ddag 5 august us zogenaa mde Z ee bodem Tu inconcer ten in de L ancas te r G arden te Em m eloord e n in de t ui n va n G ale ri e D e P aardens ta l t e Es pel . H et concer t op vri j da ga vond om 19.00 uur in de L ancas te r G arden aan de L indew eg 6 in E m mel oord w ordt ve rzorgd door de gr oe p ‘T hem L ew i s Boys ’. E en authent ie ke drumkit , gi ta ar, ba sgit aa r en vers te rkers me t daarna ast e en z wa rt e vl euge l me t w itt e st ip pe n. Met een t radi ti onel e be ze tt in g b ren gt Je ro en S w ee rs met zi jn part ne rs Will em de Roode , René P os tm a en M att hia s van O l st e en e erbet oon aa n de nog levende Rock ’n Rol l le gen de J erry L ee L ew is .

EMMEL OO R D A anbi ddi ngs l eider Re ye r ge eft in juni a cht c once rte n w aari n het ni euw e N ederl andst al ige album ‘H oop i n Mi j’ ce nt raa l st aa t. O p zat er da g 16 juni t ree dt hi j om 20.00 uur op in de H oe ks t een in Em mel oor d. D e a cht optr edens in juni onde rst re pe n nog ma ar eens w aa r R eyer met zi j n n ie uw e al bum ‘H oop in Mi j’ op inspee lde: er i s ee n grot e behoe ft e aan nieuw e N ederl andst al ige a anbi ddi ngs muzi ek. Met he t s ucce s van de cr ow dfunda cti e om het al bum t ot st and te brenge n e n ee n me morabel c once rt w a arbi j he t opge nome n w e rd, w erd dat al be ve st i gd. N u komt de vol ge nde s ta p: a cht opt re de ns in juni, vers prei d door N ederl and. Vo or de ze opt rede ns w e rkt R eyer sa men met Zi ngenInD eK er k.nl.

O p ‘H oop in Mi j’ l aat Reyer zi jn a ans prekende aa nbi ddi ngs st ij l hore n in l i e der en al s ‘I k Weet Hoe G oed M ij n G od I s’ (e en l i ve favorie t) en ‘ Waar di g I s U w N aam ’. ‘H et i s mij n ver langen dat dez e ni euw e col lec ti e l i e de ren ec ht tot kr ac ht en toerus ti ng z al z ij n voor de ke rk in N e de rla nd’, z egt hi j. Kle ur r ijke Ver rass in g v an Lie s be th Ou we r k er k

Ka arte n zi e: w w w.n oo rdo os tp ol de r.g roe i .n l

‘Hoop in Mij’-tour op 16 juni in Emmeloord

Tijdens de komende ‘Hoop in Mij’ tour wisselt Reyer optredens met volledige band af met akoestische concerten. Eén ding is in ieder geval overal hetzelfde; de nieuwe liederen op ‘Hoop in Mij’ staan centraal en worden aangevuld met ander inmiddels bekend materiaal. ‘De reacties op de nieuwe liederen doen me echt uitkijken naar deze tour ’, zegt Reyer. ‘Ze zijn geschreven vanuit een kwetsbaarheid die denk ik veel mensen herkennen. We hebben vaak angst en worstelen met onze tekortkomingen naar God toe; zeker in aanbidding. ‘Hoop in Mij’ en de liederen die er uit voortkwamen, werden voor mij een houvast. Een zekerheid die vertrouwen geeft waar we angst hebben. Echte hoop. Dat wil ik delen tijdens deze tour en, met het album, nog lang erna!’

S t e r k St een van H i l l y B i n ks ma -M a r ten s

L A D O L C E V I TA Op zonda g 5 august us wor dt het t weede concer t i n de t ui n bi j Gal er ie de P aarde nst al aa n de Noordenmi ddenweg 2- 1 gegeve n door str i j kkwar t et La Dolce Vi t a. Het concer t begi nt om 14.00 uur. Si nds 1998 st el t str i j kkwar t e t La D ol ce Vi ta z ic h de opdrac ht e en grot e va ri a t i e aan muzi ekst i jl en aan te bi eden aan ee n ge var i eer d publi ek. De wi ssel ende m uzi ka nt en geven conc e r t en, m aar ver zorgen ook m uzi ka le begel ei di ng bi j bi jz onder e gel ege nheden. Het kwart et besta at ui t To m Moonen, al t vi ool , Ani t a Jonger ma n, viool , Anner ieke Ne nt j es (vi ool ) ui t E mm el oor d en c ell i st Sander van Be rkel .

D e kaar tver ko o p i s g estar t op w ww.zi ng en i n dek erk. n l

Uit in eigen polder

Over Reyer: Reyer va n Dr ongel en (ar t i est enna am ‘ Reyer ’) wordt regel m at ig beschreve n als een muzi kal e dui zendpoot. Zi jn aa nb id d in gsmuzi ek i s af wissel end Engel s- en Neder la ndstal i g, m et het Neder landse l ie d ‘ Ik Z ie Het Krui s’ al s één van zi j n bekendst e songs. Het grot e publ i ek l ee rde Reyer de af gel ope n j ar en m et nam e kennen al s ba ndl i d va n de B E AM Wo r ship band en de begel ei dingsband van Opwekking. Daar na ast i s hi j al s dj ac t i ef en produceer t hij r egel mat i g re mi xes van bekende aa nbiddi ngsl ie der en. Me er i nf orma t ie o ve r Re y er i s te vi nd en op ww w. re ye r- mu si c. c om


22

donderdag 17 mei 2018

BORSTCR AWL CLINIC

Weg e ens succce es herhaald!

ZOMER PROGRAMMA GROEI & BLOEI AFD. NOORDOOSTPOLDER

NATIONALE TUINWEEK 6 TUINEN IN DE NOORDOOSTPOLDER ZIJN OPEN OP 16 EN 17 JUNI

Dit voorjaar organiseert het Bosbad in samenwerking met ZIGNEA weer een Borstcrawl Clinic. In 8 weken helpen we je om snel je conditie en je techniek te verbeteren zodat je deze zomer optimaal kunt genieten!

OPENTUINDAGEN RONDOM KRAGGENBURG ZIJN 10 TUINEN OPEN OP 30 JUNI EN 1 JULI

ZEEBODEM TUINCONCERTEN De clinics kosten € 5,- per keer! Bij afname van het totale pakket van 8 lessen geeft het Bosbad 1 les gratis. De clinic begint op woensdagavond 30 mei van 19.00 uur tot 20.00 uur en duurt 8 weken.

VRIJDAGAVOND 3 AUGUSTUS IN DE LANCASTER GARDEN THEM LEWIS BOYS ZONDAGMIDDAG 5 AUGUSTUS IN DE BEELDENTUIN VAN GALERIE DE PAARDENSTAL LA DOLCE VITA

Me Meld je nu aan bij de receptie.

Groei & Bloei afd. Noordoostpolder organiseert lezingen excursies workshops tuinenreizen opentuinen herfstmarkt bloemschiklessen tuincursussen. Zie ook www.noordoostpolder.groei.nl of facebook.

olf van zwema een g ctiviteiten

Boslaan 30 ~ 8302 AB Emmeloord ~ T 0527 69 77 77 ~ www Bo www.bosbad.nl d.

CIC1* en CIC2*

EVENTING EMMELOORD

Kuinderbos

20 & 21 juli 2018

Een internationaal evenement waar topsport centraal staat: bekende ruiters uit binnen- en buitenland verschijnen aan de start in het uitgestrekte Kuinderbos. De combinatie van open landschap, bos, brede zandpaden, natuurwater en vooral de goede bodem zorgen voor perfecte omstandigheden voor paard en ruiter! Als toeschouwer staat u dicht op het parcours en kunt dus optimaal genieten.

DRESSUUR | SPRINGEN | CROSS COUNTRY

Zaterdag 21 juli

Vrijwilligers gezocht! Voor zaterdag 21 juli zoeken we nog een hindernisjury, hinderniscontroleurs en/of -assistenten. Meld je aan en maak kans op een hotelovernachting voor twee personen inclusief ontbijt bij een Bastion Hotel naar keuze.

Eventing BuitenZinnig Landleven-markt, demonstraties, food- & coffeetrucks en andere outdooractiviteiten

Horse Equipment | Sijperda Verhuur | V2-Facility | Baauwplaats | Knipscheer

Meer info? Kijk op www.eventingemmeloord.nl


Uit in EIGEN

polder Cars & shopping Emmeloord centrum!

Autocross Marknesse op Tweede Pinksterdag

EM M E L O OR D O p z ate r da g 2 jun i s ta an er de h ele da g o l d t imer s en n ieu w e m o de lle n via l ok ale de aler s v e rs p re id d oo r h et ce nt rum . ’s Ochtends vanaf 07.45 uur komen er daarnaast circa 50 oude auto’s (oldtimers) en/of cabriolets naar het Kettingplein. Zij worden daar ontvangen door Schirm en zullen daarna met een rally/toertocht starten, zie www.skgsrally.nl voor meer informatie hierover. Zij rijden dan vanaf het Kettingplein door de Lange Nering en zullen dan een tocht vervolgen buiten de Polder. Deze auto’s komen in de middag nog een rondje (begeleid) over het Kettingplein rijden. Ged u re n d e d e h ele d ag ka n je d us au to’s be wo nde r en i n h e t cen tr u m tu s s e n he t win ke le n doo r.

Mar kn esse – Wa t w as het gaaf ! R onkende m ot oren, f anat ieke dee lneme rs , een nost al gi s che pl ek, e en heer li jk zonnet je, e en hapj e en e en dra nkje en e en ontze tt end ge z el li ge sf eer ! D at i s in één z in ho e de A utocr os s van Mar knes s e w a s het afgel ope n ja ar. H i er ga an w e di t j aar nat uurl ij k w e er voor en dat kan al lee n sam en me t jul li e!

Jubileumexposities in Galerie de Paardenstal Art & Garden

Sport, markt en activiteiten tijdens Eventing Emmeloord

ES P E L Ga ler ie d e Paar de ns t al is e e n s fe e r vo lle k un s t g a l er ie m et een b ee ld en tui n, ge ve s tig d in- e n r on do m de wo o n b o er d e rij v an B ob e n A da B ru g. I n d e g al e r ie wo r d en 5 kee r pe r ja a r w is s e len de ex pos i t i e s ge h o ud en v an he den da ag s e kun s tw e rke n ge m aa k t d oo r g er en o m me er de re gio na le, na t io na le- e n i n t e r n a t i o n ale k u n sten a a rs . G a ler ie en b ee lde ntu in z i j n een u i tg elez en pl ek om ku ns t en ge z ell ighe id te c o m b i n e ren . G a l e r i e de Paa r de ns tal vie rt in 20 18 h aa r 10- ja ri g b e s t a an met ee n v ier ta l ju bile um e xp os iti e s . E en aa nt a l k un s ten aar s d at d e af ge lo pe n ti en jaa r b ij Gal e r i e d e P aar d en s tal he e ft ge ë xp os e er d za l h un ni eu we we rk to n en . O ok is e r in de ga le r ie e n de be el de nt ui n w eer v o lo p kun s t te zie n v an k un s te na ar s d i e v o o r d e eer s te k ee r b ij ga le r ie e xp os e re n.

Tweede Pinkst erda g gaa t het w eer ge be ur en op de IJ sbaa n in Mar knes s e. D e a ut ocross s ta rt om 12:00 uur op E mme loordse we g 10 in Mar knes s e. D e r ij de rs die me e w i ll e n doen met de polder kl as s e of de juniorenkla ss e kunne n zi ch i ns chri jven vi a

B A N T De voorber eidi ngen voor de vier de e di ti e van E venti ng E mm eloord op 20 en 21 juli z ij n i n vol le gang. I n he t K ui nder bos zij n vr ij w il li gers druk bez ig me t s noe ien, a fgraven e n ve rbreden van de paden. A ll e aa npas s ingen zi jn erop ge ric ht de cros s nog rui mer en vei li ger te maken voor pa ard, ruit er én toes chouw e r. N aas t de s port is e r voor bezoekers di t j aar n og mee r t e doen, t e zi en en t e bel even ti jde ns E ve nt in g Buit enZ innig: naa s t een l andleven-m a rkt zi jn e r di vers e out doorac ti vi t ei te n om he t evene ment voor een br eder publ ie k aa nt r ekke li jk te maken.

Be el d e n tui n De b e e l de nt ui n heef t e en o pp er vla kte va n 50 00 m 2 en i s i ng ed ee ld in tu in ka m e rs m et bo rd er s o p kle ur, di e e e n m o o i d eco r v o rme n vo or d e t en too nge s te l d e kun s t we rk en . Er is e en s tra kk e vi j ve r m et fo nte inen e n o p d e r an d en is ple k voor m oo ie kun s t, di e pra c h t i g w o r dt w eer s p ie ge ld in he t w a t e r. G a l e r i e wi nk el Oo k zi j n er in d e g al er ie ta s s en te ko op v an 2 N e der la ndse on tw er p er s en d es ign s ie ra de n in ve rs ch illen d e s t ijle n en ma ter ia len . Openingstijden D e t o e g an g is v r ij e n de op en ing s tijd en z ijn : d o nd e r d a g t/m zater d ag e n de 1 e, 3 e en 5 e z ond a g v a n d e maa nd v an 1 3 .3 0 – 1 7. 00 uur. A d r e s : N o or d er mi dd en w e g 2 -1 E s pe l

w w w. g al er ied epa ar de ns tal.n l

Uit in eigen polder

Let’s Dance Emmeloord EMMEL OO R D K om j e zat erdag 19 mei ook naar E mm el oord Ce nt rum? O m 10.00 uur zal er L ati jns e m uz ie k te h or en zi jn aa n he t begin va n de L ange N eri ng. D aa rnaas t is e r vanaf 11.00 uur ge zel li ghe id op het K ett i ngple in. D ans sport cent r um L a D anZa zal een aant al da nsac ts l at en zi en en da ar na w or dt er ee n zu mba works hop gegeven. D aar aan ka n i ederee n mee doen! O m 14.30 uur is e r e en bal lroom da ns en w orkshop en out door ‘l ente ba l’ vr ij da ns en voor ie de reen! Tu s se ndoor i s er dan vol op gel egenheid om de w i nke ls te bezoeken.

www.aut ocr ossm arknesse.nl . Ook al s j e equi pe wi l ri j den nodigen wi j j e ui t om je o p te ge ve n. E qui pe ri j den be t ekent dat j e met twee persone n m ee do et met één aut o. Je kr i jgt dan o ok é én st ar tnum me r. Vo or me er i nf or m a ti e kan j e ki j ke n op onze websi t e of onze fac ebookpagi na www.f acebook.com / autocr ossmar knesse . Wil je n i et me eri j de n, m aar wi l j e onze ri j der s nat uurl i j k wel aanm oe di gen? Dan houden wi j een plekj e voor je vri j aan de ka nt ! Dit j aar hebben we een ext ra at je voor de Mar knessenar en die me edoe n aan de pol der kla sse va n de autocr oss. De beste ze s M ar kne ssenar en di ngen m ee na ar de Mar knessebokaa l in e e n ext r a f i nal e!

Vo r i g j aar st ar t te n b i j na 11 0 combi nat ies ui t bi nnen- en bui t enla nd. Het best uur st el t zi chzel f t en doel om di t aa nt al komende e di t i e t e over t r eff en. Event i ng Em m el oor d heef t enorm e pot enti e en bl ij f t groei e n sinds de st ar t i n 2015. Ook event ing am azone Ali ce Naber uit Bi ddinghui ze n i s ent housiast over Event i ng Em me loor d. Al s i nwoonst er va n Fl evol and en a mbassadr ice van E ve nt i ng Em me loor d dr aa gt ze he t event e en w a rm hart toe en t r i gger t r ui te rs uit bi nne n- en bui t enla nd om in te schri j ven. ‘ Vor i g ja ar ble ek de CI C1* t e zwaar, maa r di t j aar m aken we de 1* ook ge schi kt voor ni euwe deel nem ers i n de i nt er nati onal e rubri eken én voor j onge paarden’ , ver te lt Al i ce Na be r. ‘ De ve erkr acht ige bodem i s absol uut uniek evenals de bosri j ke omgevi ng. Deze 1* is een m ooie en l eerzam e cr oss voor pa ard e n rui t er. ’ Extra vert i er d oor Event i ng B ui te nZi n ni g Niet al l een de wedst r i jd is een grot e tr ekpl ei ster. O m het event aant r ekkel i j k te m aken voor een br eder publ i ek kunnen be zoeker s st r ui nen over ee n landl even- ma r kt m et al l er lei st andhouders, fooden c offee tr ucks of genie ten va n een 4x4 l andr ove r tr i al , hout sl epe n me t p aa rd en , j achth on de ns ho w, ee n te ntoonst el li ng van hi st ori sche l andbouwm achines en l angs het pa r cours van de pr acht i ge zandscul ptur en van S i kke -Bar t Fr i el ing me t het t hem a ‘spr ookjes’. De t r uc ks st aan ook opgest el d l angs he t parc our s. Ki nderen kunnen z ic h volop verm aken op ee n kli m t or en, spr ingkusse n, kabout er pad of m eer i jden m et een l andr ove r of hui fkar. S amen werk i ng Eventing Emmeloord is afhankelijk van de kracht en inzet van vrijwilligers. ‘Iedereen heeft een volle agenda en aan vrijwilligers is een naarstig tekort,’ benadrukt voorzitter Harry Koopman. Ook het belang van sponsoren wordt nog eens benadrukt. ‘Diverse lokale ondernemers voeren het grondwerk uit of ondersteunen ons met groot materieel. En laten we Staatsbosbeheer niet vergeten die het prachtige Kuinderbos ter beschikking stelt! Zonder hulp van sponsoren en vrijwilligers ben je als stichting nergens!’ Me er i nf o op w w w. ev e nt in ge mme lo ord. nl


Uit in EIGEN

polder 8 tot e n met 11 j u n i

Uit-jeTent Festival Noordoostpolder Eén festival, vier festivalterreinen, vier thema’s Uit-jeTent is een jaarlijks terugkerend festival in Noordoostpolder. Met vier festivalterreinen met elk hun eigen thema heeft het festival voor iedereen – jong en oud, sportieveling of lekkerbek, toerist of inwoner van de Noordoostpolder - iets te bieden. De festivalterreinen liggen verspreid over de Noordoostpolder. Festival Food vindt plaats bij natuurgebied Wellerwaard, Festival Cultureel bij UNESCO Werelderfgoed Schokland, Festival Buitengewoon Creatief in het dorp Kraggenburg en Festival Natuur Actief in het Kuinderbos. Op alle vier terreinen is zaterdagavond 10 juni kampvuur met muziek. Tijdens Uit-jeTent kan er voordelig gekampeerd worden op de deelnemende kampeerterreinen en op de unieke tijdelijke kampeerplaatsen, die van uw kampeerweekend een echte belevenis maken.

Food Festival Strand, water, zand tussen je tenen, een lekker hapje en drankje en nieuwe mensen ontmoeten. Dat is het Food festival op zaterdag 9 en zondag 10 juni bij de Wellerwaard, het natuur- en recreatiegebied, vlakbij de centrumplaats Emmeloord met onder andere een recreatieplas met een prachtig nieuw strand. Op dat strand organiseren horeca-ondernemers het Foodfestival. Festival Bourgondisch Schokland Dè plaats van de mooie verhalen is Schokland, het vroegere Zuiderzee-eiland, dat nu als een vis op het droge in het nieuwe land ligt. Kom bourgondisch middeleeuws tafelen en geniet van oude verhalen, lekker eten en muziek. Proef goede b i e r e n , w i j n e n e n w h i s k e y. D e b i e r brouwer, wijnmak k er en kapitein v ertellen u hoe te pro o even en te drin n ken.

Een troubadour en diverse muzikanten zorgen voor de bijbehorende sfeer. Festival Buitengewoon Creatief Laat je inspireren tijdens de inspiratieroute door het Waterloopbos met een viertal sprekers. Tijdens de wandeling langs de prachtige Havenroute komt u ze tegen. Ze vertellen over die ene situatie die hun leven voorgoed veranderde. Wat inspireerde hen, was het een gebeurtenis, een boek, een persoon of toch iets anders? Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje, drankje en gezellige live muziek. Wees creatief tijdens de Haak- en Breipicknick op het grasveld bij Hotel Van Saaze aan de Dam in Kraggenburg. Er worden diverse workshops georganiseerd op het gebied van spinnen, vilten, haken en breien. Vooraf opgeven is hiervoor noodzakelijk. Een 25-tal kramen met onder andere wol, spinwol, handgeverfde wol en kant- en klare kledingstukken, dekens en nog veel meer vormen een kleurrijke en creatieve markt. DE gezellige live-muziek maakt van de picknick een echte beleving. De entree is gratis. Festival Natuur Actief Beleef de natuur in het Kuinderbos en wakker worden midden in het bos! Het hele weekend zijn er volop buitenactiviteiten; gezellige Bingoavond met kampvuurmuziek, speuren naar vleermuizen, vaartocht over de Kuinderplas, op pad met de bolderwagen en roofvogels ringen, Schilder kunstwedstrijd, waterkanon schieten, vlottenbouwen. Niets is te gek tijdens het Festival Natuur Actief. Er is fietstocht door de Noordoostpolder, je kan speuren naar waterdiertjes voor de kleintjes, zaterdagavond heerlijke Boeren BBQ en een kampvuur met live muziek van een gezellige band. Zondagochtend is er een buitengewoon Bourgondisch bosontbijt met vers gerookte zalm! Doe mee! Aanmelden voor de activiteiten kan via www.staatsbosbeheer.nl/kuinderbos onder het kopje ‘Activiteiten’ Het volledige Uit-jeTent programma is te vinden op https://www.uit-jetent.nl/

Uit in eigen polder


Uit in EIGEN

polder Foto: Egbert Voerman

Zuiderzee eilandenfietsroute Urk Noordoostpolder

F o t o ’s : Jo h an n es S ch wa r tz

Toeren langs Land Art in Flevoland Dagtocht Land Art neemt bezoekers graag iedere laatste zondag van de maand mei, juni, juli, augustus en september mee naar de zeven monumentale landschapskunstwerken van Flevoland Op deze dagtocht worden alle zeven Flevolandse landschapskunstwerken op één dag bezocht. De deelnemers leren op de dag alles over de monumentale kunststroming Land Art, de unieke collectie van Flevoland en over de bijzondere ontstaansgeschiedenis van deze polder. Deze verborgen schatten van Flevoland vormen samen een unieke situatie: nergens in de wereld ligt zo’n hoge concentratie landschapskunstwerken zo dicht bij elkaar. Ze zijn van internationaal gerenommeerde kunstenaars: Robert Morris, Richard Serra, Piet Slegers, Marinus Boezem, Antony Gormley, Daniel Libeskind en Paul de Kort. Tijdens de aanleg van de Flevopolder besloten de ingenieurs en planologen de gelegenheid te baat te nemen en een aantal grote kunstwerken te realiseren. Ze richtten zich daarbij op een kunstvorm die tot hun verbeelding sprak: Land Art. In de Verenigde Staten was deze stroming in de jaren zeventig populair en waaide via tentoonstellingen als Sonsbeek Buiten de Perken (1971) in Arnhem over naar Nederland. Het resultaat is een collectie van zeven landschapskunstwerken van internationale kunstenaars. Het zijn: Polderland Garden of Love and Fire (1997) van Daniel Libeskind, Exposure (2010) van Antony Gormley, Observatorium (1977) van Robert Morris, PIER+HORIZON (2016) van Paul de Kort, Aardzee (1982) van Piet Slegers, Sea Level (1996) van Richard Serra en De Groene Kathedraal (1996) van Marinus Boezem. De tocht wordt gemaakt onder leiding van een gids. Tours De tour vertrekt om 10.00 uur vanaf Kunstlinie Almere Flevoland in Almere, en eindigt daar weer rond 18.00 uur. De kosten van deze dagtocht bedragen € 49,50 (incl. koffie en lunch), kaarten zijn verkrijgbaar via het kaartverkoopsysteem van KAF: www.kaf. nl of 036 84 55 555. Op eigen gelegenheid Mensen kunnen ook op eigen gelegenheid een of meerdere Land Art werken bezoeken. Op de website www.landartflevoland.nl vindt u een kaart en een routebeschrijving. Land Art Flevoland verzorgt ook tours op maat, neem hiervoor contact op via i nf o @ l an dar t fl ev ola nd .n l w w w. l a n da rt f lev ola n d.n l

Uit in eigen polder

SC H OK L A N D Fietsend door de Noordoostpolder valt het me op. De vele overgangen van nieuw naar oud. Van vroeger naar nu. Hogere en lagergelegen stukken land wisselen elkaar af. Grond waar vroeger water over golfde, ligt nu laag maar droog tussen de hoger gelegen dijken en eilanden. De omgeving verandert van moderne, bijna abstracte stukken land, waarin de boer zijn kaarsrechte voren heeft getrokken, naar kronkelende weggetjes zoals in het het bos op Schokland. Het ene moment fiets ik in een nieuwbouwwijk, het volgende door kleine klinkerstraatjes met schattige, kleine huisjes met bijzondere gevels. Het is alsof ik fiets in een soort computergame, met meerdere levels. Ik begin mijn fietsroute in het Schokkerbos op werelderfgoed Schokland. Het smalle fietspad kronkelt tussen de prachtig bemoste bomen. Af en toe duikt het weggetje omlaag en even later weer omhoog: ik rijd steeds het (voormalige) eiland op en af. Onderweg staat een bankje, met uitzicht over de uitgestrekte akkers. Maar ik ben nog maar net op weg, dus trap ik door. Op een gegeven moment buigt de route rechtsaf, en vlieg ik met een vaartje het eiland weer af. De rechte velden in. Nu fiets ik door een nieuw, fris en groen landschap. Uitgestrekt, met lange rechte wegen. Bij Schokkerhaven aangekomen ga ik heel even van de route. In het restaurant geniet ik van een lekkere cappuccino, terwijl ik over het strand aan het Ketelmeer tuur. Hier is de overgang zo mooi te zien: Land en water. Hoog en laag. Nat en droog. Even later peddel ik langs de dijk die de twee werelden scheidt, richting ketelbrug. Aan de linkerkant het blauw van het water, aan de rechterkant het groen van het gras op de dijk met hier en daar een wit lammetje. Aan de overkant zie ik de karakteristieke windmolens die langs de A6 staan, ritmisch in een rij. Het lijkt wel een modern schilderij. Als ik het oude Urk op fiets word ik ineens weer jaren teruggeworpen in de tijd. Zodra ik de dijk oversteek en Urk binnenrijd, lijkt alles wel te doen denken aan vervlogen tijden. Een zilte zeelucht is het teken dat dit het level is, waarin je een visje moet scoren. Dat doe ik dan ook. Voor ik het dorp in fiets, ga ik rechtsaf het industrieterrein op, voor een verrukkelijk stukje warm gerookte zalm. Eenmaal weer terug op de route kom ik langs de Urkersluis en word getroffen door de tekst die in grote letters op het pand staat. Mooi! Ik passeer de haven van dit voormalige eiland, waar het vandaag rustig is. Ik rijd door kleine, krappe straatjes, waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Kleine huisjes, met verzorgde, mooie geveltjes. Als ik weer op het water stuit, is dat bij het standbeeld van een vrouw, die uitkijkt over het water. In de muur rondom staan alle namen van vissers, die niet meer terug zijn gekomen van de vaart. De hoeveelheid namen is indrukwekkend. De fietsroute gaat naar links, richting de oude vuurtoren; het baken voor de vissers op de Zuiderzee. Of moet ik zeggen: op het IJsselmeer? Na een klein stukje langs het water, duikt de route via een nieuwbouwwijk het Urkerbos in. Het verbaast me dat hier naaldbomen staan, dat zie je bijna nergens in deze polder. Langs verschillende sportvelden fietsend

kom ik in het Urkerhard uit, het nieuwere winkelcentrum op Urk. Hier is op zaterdagmorgen een ouderwets grote, gezellige markt, waar je natuurlijk ook verse vis kunt kopen. De route gaat verder, richting Nagele, dat bekend staat om zijn huizen met platte daken. De rechte lijnen in de ontwerpen van architectengroep De Acht, waar onder andere Rietveld en Mien Ruis deel van uit maakten, passen prachtig in het polderlandschap. Zowel in het dorp als in het museum zijn verschillende tentoonstellingen te bezichtigen. Er is voor elk wat wils. Naast de geschiedenis van het dorp en zijn bijzondere architectuur, is er bijvoorbeeld ook een mooie kunstexpositie en een poëzieroute met gedichten over de polder. Als ik Nagele weer uitrijd, kom ik langs een paal met daarop een rood scheepje. Deze palen vind je op meerdere plekken in de polder. Ze geven de plaatsen aan, waar ooit een wrak van een gezonken schip is gevonden. In het strakke polderlandschap zijn het symbolische verwijzingen naar een andere tijd, naar een vorig level. Dat Schokland vroeger een eiland was, zie je al van verre als je aan komt fietsen. Ook al is het maar een paar meter, je merkt het meteen als je het eiland op rijdt. Niet zozeer vanwege de klim, maar wel vanwege de oudere huizen die er staan. En niet te vergeten het oude kerkje, waar je tegenwoordig heel romantisch trouwen kunt. Ik fiets langs de oude haven, en maak een rondje langs het Lichtwachtershuis en het Misthoornhuisje. Alle andere gebouwen zijn afgebroken toen Schokland in 1859 ontruimd werd omdat men bang was, dat de bewoners anders toch weer terug zouden keren naar hun eiland. De Lichtwachterswoning doet tegenwoordig dienst als inspirerende vergaderruimte. Als ik de noordpunt gepasseerd ben en weer terug naar het zuiden fiets, zie ik een kunstwerk staan in het landschap. Het doet denken de contouren of spanten van een zeilend schip. Het is het Nationaal Binnenvaart monument dat is ontwerpen door Ids Willemsma. Net als de Wrakkenpalen verwijst het ook naar vroegere tijden, naar andere niveaus in dit landschap. De golven en de zee. De scheepvaart waar nu boeren het land bewerken. Oude en nieuwe levens. De polder is gelaagd. De polder is mooi. Joke S ch olt al bers Ro ut e i s t e v i nde n op: ht tp s: / / sc ho kl a nd. nl / a c ti vi t ei t en / zu i derzee -e i l and en ro ut e. Z i e o ok ht tp :/ / w ww.v v vn oordoo st po l de r.n l / n l /s ch ok l an d


44

donderdag 17 mei 2018 Rodé Vis is een interna!onale organisa!e dat onderdeel is van Lerøy Seafood Group en de toon aangee$ in het verwerken van zalmproducten. Vanwege het in gebruik nemen van onze nieuwe produc!eloca!e van ruim 11.000 m2 en daarmee de groei van onze organisa!e, zijn wij per direct op zoek naar enthousiaste collega’s.

Seizoenmedewerkers gezocht De NAK, gevestigd in Emmeloord, is dé keuringsdienst voor pootgoed en zaaizaad van landbouwgewassen. In ons laboratorium doen we grootschalig grond-, zaaizaad- en aardappelonderzoek. Voor de periode augustus t/m november zoeken wij enthousiaste en gemotiveerde medewerkers, die op oproepbasis tenminste 32 uur per week flexibel inzetbaar zijn. Het gaat om de volgende functies:

Wij bieden: - Marktconforme arbeidsvoorwaarden, waaronder een premievrij pensioen. - Een funcie bij een groeiende organisaie. - Regelmaig aciviteiten georganiseerd door onze personeelsvereniging. Solliciteren? Je sollicitaie, inclusief cv, kun je mailen naar Rick Bouwman via Rick@rodevis.nl. Voor vragen kun je bellen naar 0527-685357.

PRODUCTIEMEDEWERK#ST"ERS Jouw taken en verantwoordelijkheden: - (Bij)snijden van gerookte zalmilet. - Afwegen, verpakken en verzendklaar maken van orders conform klantspeciicaies. - Naleven van bedrijfsrichtlijnen en werkinstrucies. Hoe ziet werken bij Rodé Vis er voor jou uit? - Je werkdag start om 05:30 uur en eindigt om 14:30 uur (maandag t/m donderdag). *Vrijdag zijn de werkijden van 05:30 uur tot 12:30 uur. - Je werkzaamheden worden, waar mogelijk, zoveel mogelijk afgewisseld. - Op jouw afdeling werk je voor het grootste gedeelte samen met vrouwelijke collega’s. * In verband met het bedienen van diverse machines, bedraagt de vereiste leetijd voor deze funcie minimaal 18 jaar.

• Medewerker bevoorrading Je hebt een logistieke rol in het aan- en afvoeren van de aardappelmonsters.

• Productiemedewerker In teamverband snijd en pit je aardappelen ter voorbereiding op het onderzoek.

• Laborant Je verricht laboratoriumwerkzaamheden ter voorbereiding op zaaizaad- en aardappelonderzoeken.

QA MANAGER In de func!e van QA manager verwachten we dat je: - In het bezit bent van een relevante HBO opleiding en kennis hebt van GFSI erkende kwaliteitssystemen zoals BRC en IFS. - Op de hoogte bent van (veranderende) wet- en regelgeving binnen het vakgebied. - In- en externe audits uitvoert en begeleidt. - Knelpunten signaleert en proacief verbetervoorstellen iniieert. - Contact onderhoudt met onder andere klanten, producieafdelingen en direcie. - De Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en schrit goed beheerst.

Geïnteresseerd? Meld je aan via www.nak.nl

?

Naar gas boren onder een belangrijk en kwetsbaar natuurgebied. Dat doe je toch niet? Alleen samen met jou kunnen wij gaswinning in het waddengebied stoppen. Lees meer op geeftegengas.nl

Waar is uw bedrijf? Wist u dat 70% van alle bedrijven niet goed vermeld staat in navigatiesystemen. NDC maps zorgt ervoor dat uw locatiegegevens, bedrijfsnaam, openingstijden, website-gegevens en contactgegevens in de 9 meest gebruikte routeplanners en navigatiesystemen juist vermeld staat.

En dat voor slechts €195,- per jaar. Interesse?

sms TEGENGAS naar 4333 € 2,50 per bericht (eenmalig)

Bel 058-2845578 of mail naar internetdesk@ndcmediagroep.nl Of kijk op www.ndcmediagroep.nl/adverteren/online/maps


Uit in EIGEN

polder LichtwaterkunstleeR in Museum Nagele

Beachvolleybal KRAGG ENBURG Op zaterd ag 9 ju n i

N A GE LE Mu s e u m N a ge l e be s t e e dt h e t ge he l e

j a a r a a nda c h t a a n d e f ee st el ij ke v i e r i ng va n 1 00 j a a r Z ui d e rz e e w e t , z o we l i n d e e xpo s i t i e s a ls m e t e n ke l e e xt r a a c t i v i t e i t e n . L i c ht w a t e r ku ns t l e e R i s e e n dub be l e x pos i t i e va n P i m va n de r M a de n e n Tr ud i de K r e e k e n i s t e b e z i c ht i g e n va n 3 0 a u gus t us t ot e n m et 2 5 n o v e m be r 2 018 .

wo r d t h et g r o te S VM & L ev el 1 beach v o lley b al to er n o o i g eo rg an iseer d b ij N etl. I n sch r ijv en is to t 1 ju n i m o g elijk . Voor me e r i nf ormat i e e n a anm el de n k an me t ki j ke n op h tt p: / / w w w. sv mv ol le y ba l. nl / be ac hv ol l ey ba l /

w ww.m u seu mn ag ele .n l

Kinderfestival Luier op zaterdag 14 juli B A N T I n B a nt v in dt op za terdag 14 juli de ee r st e e d it ie va n h e t Luier F esti val plaats . Waar er i n d e re gi o de la a ts te j a re n v ele fes tivals bij zi jn g e k ome n is he t nu aan de kinderen om kenni s te m ak e n h oe he t e r op een heus fes tival a a n t oe gaa t .

Ee n m i dd a gv ull e n d pr ogramma kondigt de flyer aa n . ‘ Ve r ma a k z oa l s j e dat ook op andere fest iv a l s zi e t, m a ar da n voor kinderen va n 0 t /m 12 j a a r ’ , w e te n Ha n e n Wi etze van We gen van Vak a n t iepa r k E ig e n Wijze t e vertell en. Van versc h il le n de w o rksh op s dans en muziek, t h eat er, d iv e rs e o ptr e de n s en acti vit eit en zoals paardrijd e n e n l ase rg am e n tot e c ht e f es ti val a cts als een s il e nt di sc o e n e n k ele foodtrucks . D it a l les aa n g e v ul d me t l e u ke webs hops die hun art ikelen aa n b i e de n e n in fo rmati eve stands maakt het d a t be z o e ke rs o p de z e zaterdag tussen 14.00 en 1 9. 0 0 u ur vo lop ku nn en geni eten va n di t nieuwe k in d e rf est iva l . D e o rg a ni sa tie is in handen van K raamzorg Mon iq u e B oe r e n Vak a ntiepa rk Ei gen Wi jze. ‘We w il le n h e t e e rste ja a r met een leuke en verrasse n d e ac ts a a n bie d e n. Zo zijn we er erg bl ij m e e da t D e B urg e me es ter van Buiten m e t z ’n bu it e nat el i e r o ns f e stival komt voorzi en van de n od i g e na tu ur be le v in g” aldus de organisatie. O o k v e rra sse n d t e n oemen i s het opt reden Klas si e k is K ind er spe l. Da t de ki nde ren ’s avonds lekk e r z u l le n sla pe n d a ar hoeft ni et aan getw ijfeld t e w o rd e n. Me t ee n stormbaan, een airtra mpoline en e e n b oo tc a mp k un nen ze hee rl ijk hun energie k w ij t.

Koning van het Grasland op Schokland SC H OK L A N D He t t o ne e l s t u k Ko ni ng va n he t

G ra s l a nd va n t o ne e l g ro e p J a n Vo s r ei s t v a n 22 m e i t ot e n m e t 29 j ul i m e t e e n m o bi e l t h e a t e r he t l a nd do or. H e t m ob i e l e t he a t er s t ri j kt 18 j u li tot e n m e t 22 j u l i ne e r op- S c ho kl a nd . He t s t uk i s ge b a s e e r d op de bi j z ond e r e l e v e ns ve r ha l e n va n b oe r e n ui t d e o mg e v i ng v a n he t F r i e s e t e r pd or pj e E e , di e e e n hoo f dr ol s pe l e n i n he t b oe k B o e r e nbl o e d va n K e e s Ko om a n . B o e re nb lo ed i s d i t j a a r s am e n m e t k l a s s i e k e r s a l s Ho e Go d ve r dw e e n ui t J or we r d ( G e e r t M a k ) ge s e l e c t e e r d v oor de c a m pa gn e ‘ Le z en me t a n de rm a ns og e n’ . M ob i e l t he a te r K oni n g va n h e t Gr a s l a n d ga a t ove r de g e c om pl i ce e r d e v e r hou di ng t u sse n men s e n n at uu r. We z i e n de s t r i j d va n d e bo e r, d i e z i c h a l s e en zam e o nd ern em er s t a a nde pr o be e r t t e ho ud e n op de w e re l d m a r kt , e n d i e va n d e gru t t o, d i e z i c h ve rge e f s p r obe e r t a a n t e pa s s e n a a n e e n s ne l ve r a nd e re n de bi ot oop . He t s t uk , dat e e r de r a l l e e n i n N oo r d- Ne d e r l a nd t e z i e n w a s , w or d t ge s p e e l d i n e e n m ob i e l t he a t e r i n he t op e n ve l d , m e t u i t z i c ht op h e t l a nd s c ha p . H e t s c e na r i o i s g e s c hr e ve n doo r T j e e r d Bi s c h off e n de ho of dr o l l e n w o rd e n ge s p e e l d doo r H e l m e r t

Wo u d en b erg , Mar cel Fab er, Tru d i Klev er, Jo o p Wi tt erm an s en B i en ek e Eh lh ar d t. B o eren en g rut t o Vo o r al in h et westen staan b o er en , d e h o ed er s en v o ed er s v an h e t plattel an d , d o o r to en emen d e zo rg v o o r m ilieu en d ier en wel zi jn steed s v ak er in een k waa d d ag lich t. Veel ‘ in ten siev e’ b o er en zijn v e rs tri k t g er aak t in e e n v oe ds el sy ste em waar maar é é n d in g t el t: no g m e er, w an t n o g g o ed k o p er v o o r d e co n su m e n t. No g v o ller e stallen , n o g meer ( k u n st) m es t, n o g meer sch ad e en n o g m eer k r itie k v an d iezelf d e p r ijsb ew u ste co n su men t . De g r u tto , ee n ty p isch e N ed er lan d se b o er e n lan d v o g el d ie met u itster v en w o r d t b e d r eig d , is een an d er e p r o tag o n ist in zo wel b o e k als to n eelstu k . De v eeleisen d e co n su m en t i s m issch ien n o g w el meer v e r an two o r d elijk v o o r h et v e r d wij n en v an d e g r u tto d a n d e bo er. Leerza a m Va n af ein d mei s tek en de a cteu r s v an K o n in g v an h et G r asla n d m et h u n v o o r stellin g v o o r h et eer st d e g r en s o v er v an d e n o o r d elijk e ag r ar isch e p r o v in cie s. Het stu k b ied t een h eel an d er e k ijk o p d e v er- v an - m ij n - b ed - sh o w d ie h et p l attel an d v o o r d e meeste ‘ wester lin g e n ’ is.

O o k v o o r e e n stu kje verdiepi ng wordt ge zorgd. I n d e M on iqu e B oe r H uis kamer w ordt een lezi n g g e h ou de n d oo r la cta tiedeskundige Ste fan K le i n tj es. In 2 p r es ent at ie s ( 1 v oo r p ro fes si onal s z oal s o.a . k i n d e rd a g ver bl ijven en 1 voor oude rs ) l e g t h i j de ba sispr in c ipes uit rond om het proces ( b o r s t) v oe din g. St e fa n Klei ntj es is de auteur va n d e b o ek en Ete n vo or de Kleintjes en Het Nie uwe B o rs t v oed ing B oe k . K i n d e r en in de lu i e r ( t/m 3 j aar ) z i j n g r at is . Tick et s z ijn t e ko o p via w w w. ti c ke t t ek oop.n l

Uit in eigen polder

Fot o: R ené den Engel sman Fot ografi e


28

donderdag 17 mei 2018

Ook kunt u bij ons terecht met al uw (boot) tent reparaties

Op watersport gebied leveren wij: Boten verf en antifouling van Epifanes en International Schoonmaak middelen van Starbrite Ruim assortiment RVS beslag Reddingsvesten / fenders Ruime keuze uit touw assortiment Bootstoelen Scheepstoiletten Water kaarten Op campingsport gebied leveren wij: Camping stoelen “Bardani” Camping tafels Bijzet tenten Slaapzakken “Polydaun” Luchtbedden / zelfopblaasbare matrassen Pannen sets Camping servies en glazen Gas branders en gas lampen Gasvullingen

Kijk ook op onze geheel vernieuwde website met webshop www.zeilmakerijlampe.nl/webshop-lampe/

Op zonwering gebied leveren wij: (cassette) Knikarm schemen Uitval zonwering Screens Zip-screen Rolluiken Markiezen incl. Opnieuw bekleden Nieuwe zonwering doeken Reparatie van zonwering doeken Reparatie/montage zonwering losse raam kleedjes / screens

Havenstraat 5 • 8304 AG Emmeloord Tel: 0527- 615777

www.zeilmakerijlampe.nl • info@zeilmakerijlampe.nl


Uit in EIGEN

polder NOPPOP festival blijft vernieuwen BANT H e t i s a l we e r de 6e e di t i e va n h e t m e e s t e i ge n wi j z e fe s t i va l v a n N e de r l a nd , a l s N O PP O P op 7 jul i ha a r p oor t e n ope nt op na t u ur t e r r e i n “ he t S c ho t e rv e l d” na bi j B a nt . M a a r d a t d e s l e ur e r n og ni e t i n z i t w i l l e n d e h er en v an NO PP OP u g r a ag l a t e n z i en .

Zomerfit worden met clinics Bosbad EMMELOORD Alvast zomerfit worden kan dit voorjaar met twee nieuwe cursussen in het Bosbad in Emmeloord. Het zwembad organiseert de gevarieerde training Aquamove waarin diverse aquasporten aan bod komen. In samenwerking met Zwem- en waterpolovereniging ZIGNEA start het Bosbad bovendien een Borstcrawlclinic van 8 lessen. Aquamove bestaat uit een mix van Aquasportactiviteiten, zoals Aquajoggen, Aquarobics, Aquasteps, Aquaspinnen en Floatfit. Het is bedoeld voor mensen die graag sporten in het water, maar geen baantjeszwemmers zijn. Aquamove biedt veel uitdaging en afwisseling en bestaat uit 8 wekelijkse lessen. De training start op maandag 28 mei van 14.30 uur tot 15.15 uur. Tijdens de Borstcrawlclinic leggen de trainers de nadruk op het verbeteren van conditie en zwemtechniek. De clinic begint op woensdagavond 30 mei van 19.00 uur tot 20.00 uur en duurt 8 weken. Voor beide cursussen geldt dat de lessen per keer zijn te volgen. Bij afname van het totale pakket van 8 lessen geeft het Bosbad 1 les gratis. Bovendien is de cursist dan verzekerd van deelname tijdens het hele traject. O p g e v en ka n vi a inf o @ bo sb ad .n l

Corso Vollenhove op 25 augustus VOLLENHOVE H e t Bloemencorso van Vo llenh o v e w or dt d e z e z omer op za terdag 25 augus tus g e h o u d en . O p b ou wg roep Klei n Cuba na zijn alle b o u wp l oe g e n w e er v a n de partij. M e e r i nf or ma t ie ove r h et co r s o op w w w. c or so - voll enho v e.n l

Foto: NDC/Cees Walinga

Uit in eigen polder

D oo r d e j a r e n he e n z i j n e r a l he e l w a t “ k in dj es” g eb o re n a an d e ve rga de r t a f e l v a n de o rg a ni s a t i e . Zo z a g e n be z oe k e r s o. a . a l e en co c kt a i l ba r, e en c a m p i ng e n a f g e lo pe n j aar m e t de P i one e r R un s t e e d s we l w e e r n i e uw e di n ge n v er ri j z e n. A l l e m a a l z a ke n di e u d ez e e di t i e z e ke r we e r g a a t t e ge n kom e n . Zo z a l de Pi o ne er R u n oo k d i t j a a r we e r de s p or t i e ve l i ng i n de m e n s w a kk e r m a ke n . M e t 12 ve r ni e u wd e ro bu us t e ob s t a ke l s i n he t w at e r, h e t bo s e n de u ni e ke z a nd a fg r a vi n ge n n a bi j , i s di t e e n pr a c ht i ge wa r m i n g u p v oor h e t f e s t i va l ! De z e ob s t a c l e r un z a l ga a n s t a r t e n o m 15. 0 0 uu r o p h e t f e s t i va l t e r r e i n. Va n a f 1 9. 00 uu r g a a t de f e s t i v a l ga ng e r he t da n e c ht dr u k kr i j g e n. Na a s t e e n ove r vl oe d a a n f o od e n d ri nks s t a n ds , b i e dt NO P P OP m uz i e k i n d e

m eest u iteen lo p en d e stijlen o p maar lief st 6 p o d ia v er sp r eid o v er h et v er n ie u wd e ter r ein . Talen t v an e i ge n p ol de rkl ei kr ijg t o o k n u weer d e r u imte. Zo k u n t u Back l an d , Mir iam Maas, B ir d sh ak er en C lo se to so u l v er welk o men . Maar o o k v an v er d er e o o r d en h eef t N OPP OP en k ele w aan zin n ig e acts w eten te str ik k en . Wa t den k t u v an Sm all Town C r o o k s o f th e B o u n ty Hu n ter s m et Th e Vo ice f in al ist Jo h an n es Rijp m a in d e g el ed er en . Oo k Jelle B k o m t l a n g s d it j aar, de Pep t o n es g aan een s h o w g ev en en d an zijn we er n o g lan g n iet. Bo v en d ien h eef t h et ter r ein o o k een co m p lete m a k e- o v er g ek r eg en d it j a ar. D e n ieu w e b o u lev ar d m et p le in lan g s h et water zal zek er d e sf eer ten g o ed e k o m en . Het is g er ech tv aar d ig d te zeg g en d at elk so o r t mu zik an t zijn o f h aar ei k w ijt k an o p NOP POP, teg elijk b etek e n t d it d at d e mu zi ek l iefh eb b er n iet k an v er liezen o p N OPP OP. Vo o r een ied er wat w ils. L aa t u d a arom ve rra s se n e n b es t el uw k aa rt en o p ww w. n opp op . nl

Scandinavië Markt op Schokland S C H O K L A N D Mu s e um S c hok l a nd ho udt z a t e rda g 2 6 e n z on da g 2 7 m e i de S c a nd i na v i ë M a r k t . De z e ve nd e e di t i e s t a a t op ni e uw ga r a nt vo or e e n s f e e rv ol w e e ke nd o p h e t U NE S C O We re l de r f goed S c h okl a n d.

D e S c a n di na v i ë m a r kt i s e e n ge z e l l i ge da g ui t v oo r h e t he l e ge z i n . Na a s t d e m ar kt vol S c a nd i na v i s c he p r odu c t e n zi j n e r di ve r s e wo r ks h ops voo r j ong e n oud . O ok z i j n e r de h e l e da g d oor i nt e r e s s a n t e l e z i ng e n ove r Sc a n di na v i ë . Ee n va n de s p re e k s t e r s i s Tine k e J or i s s e n. Z i j i s doc e n t e e n ve r t a a l s t e r Zwe e d s e n ve r t a a l d e o nd e r a n d e re d e M i l l e nn i um - t r i l og i e va n St i e g L a r s s on . Zi j ge e f t e e n f otol e z i n g ov e r I J s l a nd a l s ook e e n l e z i ng ov e r d e be w on e rs va n La pl a nd , d e S a m e n. C ul t u ur- e n M e nt a l i t e i t s hi s t or i c us C o ns t a n t H oog e nbo s c h ve r t e l t i n z i j n l e z i ng e n o ve r d e No or ds e m y t hol ogi e e n de i nz e t i n g r ote e n k l e i ne fi l m s . Ve r s p re i d o ve r he t m u s e um t e r r e i n k l i nkt e r S c a ndi na vi s ch m uz i e k m e t me de w e rk i n g va n S pe e l d uo Ep hr a i m , D uo No or dw e s t e n P a r ha s a r d . B e z o e ke r s va n de S c a nd i na vi ë M a rk t ku nne n oo k d e ni e u we p r es e nt a t i e v a n M u s e um S c hok l a nd b e ki j k e n. I n de z e pr e s e n t a t i e g a a t de be z o e ke r l e t t e rl i j k op on t de k ki n g d oo r d e ge s c h i e de ni s v a n he t g e bi e d S c h okl a nd, r e e d s i n 1 995 do or U N ES C O ui t g e r oe pe n t ot Wer e l d er f g oe d. De be z o e ke r be w a nd e l t e e n t i j ds p a d va na f he t o nt s t a a n i n d e voo r l a a t s t e i j s t i j d , o nt de k t a l l e s o ve r 10 . 000 j a a r be w oni n gs g e s c hi e d e ni s , he t z w a r e e i l a n dl e ve n en d e str i j d t e g e n he t w a t e r. D e p re s e nt a t i e s l ui t a f b i j he t m o m e nt t oe n S c ho kl a n d u i t e i nde l i j k, na de d r oog l e ggi ng, e e n e i l a nd op he t d r oge w e rd . Ni eu w i n de e x pos i t i e z i j n d e ve l e d oe - di n ge n voo r ki n de r e n. Z i j ku nn en a a n

Fo to : M u seu m S ch o kla n d d e slag als een ar ch eo lo o g , o f b ed en k en als d ijk w er k er h o e h et w assen d e water t eg en t e houde n. Ee n e ch te p aalwo r m o p ster k water v alt o o k in d e smaak b ij d e jo n g e b ezo ek er s. Bij zo n d er is d e in ter act iev e zan d b ak . Vo o r v er k o o p en k o r tin g met Mu s eu mk aar t. Vo o r een k aar t in d e v o o r v er k o o p b eta alt u € 6 ,5 0 . K aar ten aan d e k assa zijn € 7 ,5 0 . Dit is d ezelf d e p r ijs als d e to eg an g v an Mu seu m S ch o k lan d . Een k in d er k a ar tje ( 6 t/m 11 ja ar ) is € 2 , 5 0 . Vo o r k i n d er en t/m 5 jaa r is de to e g an g g r atis. Tijd en s d it week en d o n tv an g en b ezo ek er s m et een Mu seu mk aar t € 2 , 50 ko r tin g . Deze k o r t in g wo r d t v er r ek en d n a d e en t ree, in d e mu s eu mwin k el v an Mu seu m Sch o k lan d . Kaa rt en zi j n ve rk ri jg ba ar v i a w ww. mu se um sch ok la nd . nl o f a an de ka s sa va n he t mus e um en vi a d e k as sa v an T he at er ’ t Voo rhu ys .


30

donderdag 17 mei 2018

NIEUW

Jouw favo basics voor elke dag!

kker itt Lekk Le vo voor de zomer!

el Comfortab katoen alle combinaties mogelijk*

AQUAMOVE Wil je i itt worden voor de zomer maar ben je geen banenzwemmer en kun je niet kiezen grote ezen uit het grot aanbod van Aqua activiteiten? Maak dan kennis met Aquamove! Aquamove In 8 weken zomerit zomerit met een mix van Aquasport activiteiten, denk hierbij aan Aquajoggen, Aquarobic, Aquasteps, Aquaspinnen, Float-it, etc. De lessen kosten â‚Ź 5,- per keer. Wil je zeker zijn van een plekje koop dan een kaart voor alle 8 lessen. Bij afname van het totale pakket geeft het Bosbad 1 les gratis. De eerste les begint op maandag 28 mei van 14.30 uur tot 15.15 uur Ge Geef je nu op bij de receptie.

LIVERA - EMMELOORD * Geldig van 1 mei t/m 30 juni 2018. Alleen geldig op artikelen van Femilet katoen. Het goedkoopste artikel is gratis.

olf van zwema een g ctiviteiten

Boslaan 30 ~ 8302 AB Emmeloord ~ T 0527 69 77 77 ~ www Bo www.bosbad.nl d.

NIEUW: 5 LUXE GLAMPING TENTEN

Ideaal voor kinderen tot 13 jaar. Gratis gebruik skelters, tennisbaan, kano’s. Schoterpad 1, Bant

| 0527 261899

|

info@vakantieparkeigenwijze.nl

WIJZE.NL VAKANTIEPARKEIGEN


Uit in EIGEN

polder M et medewerki ng v an L iv era, Eys Wi sh Opt i ci ens en de model l en L aura Me un- , P ri sci l l a de Brui n-, Amy Hayes en Ta ra Koel ewi jn. F oto’s: Re ina Hal man Fot ograf ie

LIVERA L iv er a Em melo o r d b ied t een r u i me k eu s aan b ad k led in g en a c ce sso ir es. Met k walit eitsmer k en al s Bea ch li fe en h et eig en m er k v an Liv er a slaag t ied e r e v r o u w w el v o o r een m o o ie b ik in i o f b ad p ak m e t e en g o ed e p a sv o r m to t wel cu p m aat G. Ko m v r ij b lijv en d n aar Liv er a in Emm elo o r d v o o r ser v ice en ee n g o ed ad v i es. Li ve ra is g ev es t ig d in de L a ng e N er in g 6 3 i n Emm el oo rd .

Simone’s Hairfashion ‘D e m o de t r e nd d i t s e i z o e n i s s o f t va l l e nd e n/ o f l i c ht go l ve n d ha a r m e t a n de r e wo orde n: l a a t j e v a l l i ng i n j e ha a r z i jn e i ge n ga ng ga a n e n ge br u i k d a ar b i j go e de pr o duc t e n voo r d e s t y l i ng’ m e e nt S i m one Vi s s e r va n S i m on e ’s H a i r fa s hi on i n M a r kn e s s e . ‘ Da a r na a s t voe r e n d e pas t e l kl e u re n e n ka r a m e l k l e ur h e l e m a a l de b ove n t oo n w a t goe d bi j de z o m e r s e hui d p a s t ’ . He t ha a r he e f t i n h e t z o m e r s e i z o e n, doo r i nvl o e d va n d e z on , m e e r a a nd ac ht e n ve r z orgi ng n odi g e n d a a r w e t e n de ha a r s t yl i s t e s bi j S i m on e ’s H a i rf a s h i on we l r a a d m e e. Kom g e r us t l an gs vo or e e n g oe d a d vi e s e n ont de k z e l f we l k e c ou pe e n ve r z o rg i ng e r bi j j ou w ge z i c ht e n ha a r pa s t . De k off i e s t a a t k l a a r ! Si mo n e’s H ai rf a sh i o n is g evesti g d aan d e D .S . B lee kers tra at 7 in Ma rkn ess e.

Uit in eigen polder

Eye Wish Opticiens Een g o ed e zo n n eb r il is o n m isb aar, n iet all een in d e zo m er m aar h e t hele jaar d o o r. E y e Wish Op tici en s h eef t d e g r o o tste zo n n eb r il len co llectie in zo wel d am es- als h er en . Tr en d y b r illen v an o n d er an d er e Mar c Jaco b s -, Hu g o Bo ss- , R ay - Ban en Po lar o id is een g reep u it d e v ele m er k en d i e Ey e Wi sh lev er t. Kwaliteit en ser v ice staan h o o g in h et v aan d el b ij Ey e Wi sh Op ticien s. De wi n ke l i s g e ve st ig d i n d e La ng e Ne ri ng 9 i n Emme l oord.

Uit in eigen polder 2018  
Uit in eigen polder 2018