Jaarverslag registerplein 2016

Page 1

Kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals

Jaarverslag 1

2016 Jaarverslag 2016


Voorwoord Het jaar 2016 werd gekenmerkt door groei. Registerplein heeft zich het afgelopen jaar uitstekend ontwikkeld op verschillende vlakken en heeft zich ontpopt tot een kwalitatief hoogwaardige en professionele organisatie. Er is verbreding gezocht binnen het sociaal domein door aan nieuwe beroepsgroepen de mogelijkheid tot registratie te bieden; het register voor Sociaal Juridisch dienstverleners en het voorportaal voor Sociaal werkers werden in 2016 een feit. Ook het aantal geregistreerden in de bestaande registers groeide het afgelopen jaar gestaag door. Vooral het register voor cliëntondersteuners maakte een explosieve groei door. Het voelt goed om te zien dat er zoveel behoefte bestaat aan beroepsregistratie binnen het werkveld. Veel sociaal werkers zijn bereid te werken aan hun eigen professionaliteit en kiezen voor kwaliteitsborging bij Registerplein. Als betrokken samenwerkingspartner binnen het sociaal domein heeft Registerplein zich het afgelopen jaar hard ingezet voor het realiseren van de gezamenlijke huisvesting van een zevental organisaties uit de branche. Na een brede inventarisatie van panden en gezamenlijke wensen is er gekozen voor Koningin Wilhelminalaan 3. Registerplein heeft haar nieuwe collega’s hartelijk verwelkomd en wegwijs gemaakt in het pand. Naast het samen huisvesten wordt nog volop gewerkt aan het ontwikkelen van gezamenlijke faciliteiten zoals een kantine en receptiefunctie. In 2017 wordt een feestelijke openingsbijeenkomst georganiseerd, genaamd ‘De kracht van samen’, voor alle stakeholders van de deelnemende organisaties. De afgelopen jaren heeft Registerplein gemerkt dat (geregistreerde) professionals, maar ook haar stakeholders, het fijn vinden om Registerplein in het veld tegen te komen en te spreken. Soms blijkt registratie voor professionals lastig te zijn; blijven er vragen bestaan

over de registratiecriteria of wordt het belang van beroepsregistratie niet duidelijk. Door middel van informatiebijeenkomsten, aanwezigheid op congressen en het geven van workshops en presentaties heeft Registerplein in 2016 veelvuldig haar boodschap naar buiten gebracht op verschillende evenementen. Natuurlijk was ons eigen ‘Kwaliteit begint bij jou 2.0’ congres in de Winkel van Sinkel te Utrecht het hoogtepunt. Het was een prachtig congres toegankelijk voor alle professionals werkend in het sociaal domein, waaronder ook de jeugdzorgwerkers. Registerplein heeft in 2016 ook volop aandacht besteed aan haar eigen kwaliteit en professionaliteit. Na ruim een jaar hard werken om aan alle toetsingscriteria voor ISO 9001:2008 te voldoen, was het in januari 2016 eindelijk zover: Registerplein is ISO-gecertificeerd. ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. In dit kwaliteitsmanagementsysteem staan duidelijke werkprocessen en structuren centraal. Hierdoor verhoogt de efficiency binnen ons bureau. Ook zorgt het ervoor dat eventuele problemen tijdig worden gesignaleerd en opgelost. Door deze nieuwe manier van werken hopen we de klant in 2017 nog beter van dienst te zijn en hogere resultaten te bereiken in het klanttevredenheidsonderzoek van 2017. Registerplein is trots op deze certificatie en zal zich houden aan de versimpelde uitleg van ISO 9001: zeg wat je doet, doe wat je zegt, en bewijs dat. We hebben een succesvol en dynamisch jaar achter de rug en zijn trots op de prestaties van alle medewerkers en betrokkenen. Ook kunnen we vooruitblikken naar een mooi en verwachtingsvol 2017; waarin we het register voor Sociaal werkers en Klantmanagers gaan openen. De toekomst voor Registerplein is veelbelovend! Milena Babovic, MSc Directeur-bestuurder

2

Jaarverslag 2016


Inhoudsopgave 1. Voorwoord...................................................................................................................................... 3 2. Het jaar 2016 in vogelvlucht........................................................................................................... 4 3. Speerpunten................................................................................................................................... 7 3.1 Introductie en positionering Registerplein.............................................................................. 7 Hoe werkt beroepsregistratie?................................................................................................ 9 Wat is het doel van beroepsregistratie?.................................................................................. 9 Wat is het doel van accreditatie?............................................................................................ 10 De inrichting van de organisatie............................................................................................ 10 Raad van Bestuur................................................................................................................... 11 Raad van Toezicht................................................................................................................... 11 Commissie van Beroep.......................................................................................................... 12 Drukte op het kantoor............................................................................................................ 12 3.2 Samenwerking stakeholders................................................................................................. 13 Netwerken en bijeenkomsten................................................................................................ 13 Ministerie................................................................................................................................ 14 Beroepsverenigingen............................................................................................................. 14 3.3 Professionalisering................................................................................................................ 15 Registratie- en accreditatiecommissie.................................................................................. 15 Groei aantal geregistreerden in 2016.................................................................................... 16 Accreditaties opleidingen toegenomen................................................................................. 18 3.4 Communicatie........................................................................................................................ 19 4. Vooruitblik & resultaten............................................................................................................... 21 Bijlage 1 Samenstelling en personele invulling van Raad van Toezicht........................................... 23 Bijlage 2 Organisatieschema Registerplein per 31 december 2016................................................. 24 Bijlage 3 Registers per 31 december 2016....................................................................................... 25 Bijlage 4 Overzicht werkzaamheden bureau per register................................................................ 26 Bijlage 5 Balans per 31 december 2016............................................................................................ 27

3

Jaarverslag 2016


2. Het jaar 2016 in vogelvlucht Belangrijkste hoogtepunten van het jaar waren:

tot samenwerking op vlakken als faciliteiten, personeel en communicatie.

Opening voorportaal Sociaal Werkers Registerplein heeft in 2016 actief deelgenomen aan de stuurgroep rondom het project ‘Sociaal werkers register’. Dit project is in 2016 in samenwerking met BPSW, BVjong, FNV, CNV en Sociaal werk Nederland verder opgepakt. Dat heeft geleid tot de opening van een voorportaal in mei 2016.

Nieuwe voorzitter RvT Lieke van Zanten werd in oktober benoemd als lid van de Raad van Toezicht en heeft met ingang van december de functie van voorzitter overgenomen.

Congres ‘Kwaliteit begint bij jou 2.0’ Deze partijen hebben tevens samenwerking opgezocht met het Actieprogramma professionalisering van MOvisie. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk projectplan. Dit plan is bij het ministerie van VWS ingediend. Er is om stimulerings­ subsidie voor de professionalisering aangevraagd. De werk­ gevers hebben zich uitgesproken dat zij een beroepsregister belangrijk onderdeel vinden van hun eigen kwaliteitsbeleid. In de wijziging van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (WMD) is opgenomen dat de kosten voor de aanmelding en VOG door de werkgever zullen worden betaald.

Gezamenlijke huisvesting aan de Koningin Wilhelminalaan 3 Na een lang inventarisatie proces over ieders eisen en wen­ sen is het in oktober dan zover. Een zevental organisaties betrekken het pand aan de Koningin Wilhelminalaan. Voorlopig ligt de focus op het verkennen van mogelijkheden

Registerplein organiseerde op 11 oktober 2016 het congres ‘Kwaliteit begint bij jou 2.0!’ in de Winkel van Sinkel in Utrecht. Het thema toekomstgericht bezig zijn in het sociaal domein stond deze dag centraal. Het congres werd bezocht door meer dan 200 professionals en andere geïnteresseer­ den. Er is een verslag van het congres gepubliceerd, in video, tekst en foto’s op de website.

Opening nieuw register Sociaal Juridisch Dienstverleners Al een lange tijd is Registerplein in overleg met het Landelijk Overleg Sociaal Raadslieden (LOSR) over een beroepsregister voor sociaal juridisch dienstverleners. Het register is tijdens het LOSR congres in januari 2016 opengegaan. Om de aanmeldingen te stimuleren is er de eerste maanden een korting bij de inschrijving aan de nieuwe leden gegeven.

4

Jaarverslag 2016


Congres Kindermishandeling Samen met de LVAK organiseerden wij in november een con­ gres over het onderwerp kindermishandeling in de Domstad. Voor dit congres zijn alle geregistreerden uitge­ nodigd. Daar was veel animo voor en het congres was goed bezocht. Tijdens deze dag heeft een cameraploeg van RTL 4 een opname gemaakt voor het programma Medical Travel. Er is een verslag van het congres gepubliceerd, in video, tekst en foto’s op de website.

Gemeente Den Haag voert registratie-eis door in aanbestedingsleidraad In september nam Registerplein kennis van het feit dat gemeente Den Haag in haar aanbestedingsleidraad een registratie­eis opneemt voor het jaar 2017. Dit betekent dat zorgleveranciers van de gemeente alleen geregistreerd personeel mogen inzetten voor het werk in de wijkteams en andere welzijnsinstellingen. Dit zorgde voor veel vragen van werkgevers in het sociaal domein van Den Haag. In november is Registerplein daarom op een aanbesteders­ bijeenkomst van de gemeente aanwezig geweest. Zo kon Registerplein direct toelichten aan de zorgleveranciers op welke manier zij hun medewerkers konden registreren bij één van de relevante beroepsregisters in het sociaal domein.

Onderhandelingsakkoord cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening bereikt In de zomer van 2016 is de cao WMD aangepast. In het nieuwe onderhandelingsakkoord in de cao WMD is afgesproken dat

5

Jaarverslag 2016


de werkgever de professionele ontwikkeling van de medewerkers stimuleert door de kosten voor registratie en de benodigde VOG te vergoeden. Sociaal professionals die onder een andere cao vallen, kunnen met hun werkgever bespreken of de kosten voor registratie wel of niet worden vergoed.

Digitale aanvraag VOG Registerplein heef in samenwerking met PES­check een mogelijkheid gecreëerd voor de kandidaat geregistreerde om digitaal een VOG aan te vragen. We zagen dat professionals van diverse registers daar gebruik van hebben gemaakt.

Oprichting accreditatie- en registratiecommissies Registerplein heeft in 2016 vormgegeven aan de Registratie­ en accreditatiecommissies. Deze commissies adviseren gevraagd en ongevraagd aan de directeur/ bestuurder en het bureau en bestaan uit professionals die zijn voorgedragen door hun beroepsvereniging.

Ontvangen ISO certificaat In januari 2016 ontvangt Registerplein het ISO certificaat. Vanaf nu kan Registerplein de interne werkprocessen kwalitatief hoogwaardig en zo productief mogelijk organiseren. Eind 2016 vond een tussentijdse beoordeling plaats. ISO­onderzoekers gaven zonder enige bevindingen opnieuw de ISO­status af, die tot november 2018 geldig is.

6

Jaarverslag 2016


3. Speerpunten In 2016 stonden de volgende hoofdthema’s centraal: 1. 2. 3. 4.

Introductie en positionering Registerplein Samenwerking stakeholders Professionalisering Communicatie

3.1 Introductie en positionering Registerplein

Missie: Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit van sociaal professionals, in het bijzonder door toe te zien op de naleving van de (her) registratiecriteria en accreditatiecriteria. Registerplein geeft op een consistente en transparante wijze uitvoering aan deze taken.

Visie: Registerplein wil binnen 3 jaar de grootste uitvoerende partij zijn in beroepsregistratie binnen het sociaal domein. Hierbij streeft zij ernaar om het registratietarief zo laag mogelijk te houden en de dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Stichting Registerplein is in 1990 door de BPSW opgericht. Sinds 2008 is het register verzelfstandigd en kent een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. Registerplein is een privaatrechtelijk register, zonder winstoogmerk, en dient het publieke belang. Het register bevordert en borgt de kwaliteit van professionals die zich bij Registerplein registreren. Dat houdt in dat de samenleving erop kan vertrouwen dat geregistreerde professionals altijd aan de vigerende beroepsnormen voldoen. Naast beroepsregistratie als eerste kerntaak, is accreditatie de tweede kerntaak van Registerplein. Alle aanbieders van opleidingen, trainingen en cursussen voor sociaal professio­ nals komen in aanmerking voor een accreditatie van Registerplein. De opleiding moet wel bijdragen aan competentieversterking en het methodisch handelen van professionals. Een accreditatie is mogelijk voor zowel opleidingen met open inschrijving als maatwerk­ en incompany­opleidingen. Opleidingen krijgen een accreditatie voor een periode van 1 of van 3 jaar. De missie van Registerplein vindt zijn oorsprong in de kern­ waarden. Deze waarden zijn verankerd in de organisatie. We nemen ze als belangrijkste uitgangspunt voor ons handelen. Zo verbinden ze onze interne processen met onze externe communicatie. Ze helpen ons het verhaal van Registerplein uit te dragen, zodat helder is waar we als organisatie voor gaan en staan.

7

Jaarverslag 2016


Historisch kader: Onze kernwaarden zijn: kwaliteit, menselijk en meedenken. Kwaliteit: We kijken kritisch naar onze eigen processen en willen zelf de kwaliteit bieden die wij ook vragen van onze geregistreerden. We zijn professioneel en betrouwbaar: we doen wat we zeggen te doen en maken dit ook zichtbaar. Is een professional geregistreerd, dan maken we dit duidelijk. Aan de professional zelf, de cliënt en de werk­ gever. Daarnaast werken we transparant; we maken zichtbaar hoe processen werken, wat we doen en wat registratie je oplevert. Menselijk: We zijn (klant) vriendelijk en flexibel. We acteren niet als anonieme medewerker of organisatie, maar laten ons persoonlijke en menselijke gezicht zien. Dat betekent dat we de regels als uitgangspunt nemen, maar ze niet star hanteren. We bekijken consequenties van ons handelen en wegen de belangen af, om altijd te komen tot het beste resultaat voor onze geregistreerden, onze stakeholders en onze eigen organisatie. Meedenkend: We achterhalen altijd de vraag achter de vraag. Iedereen binnen onze organisatie is verantwoordelijk voor het oplossen van die vraag. Bij het zoeken naar een antwoord of oplossing zijn we creatief, bieden we ruimte voor ideeën en durven we te improviseren. Dit doen we samen met klanten en stakeholders. Zo creëren we al werkende draagvlak voor wat we doen en belangrijk vinden.

1987: Beroepsregistratie voor het eerst op de agenda bij de beroepsvereniging. 1988: Vooronderzoek naar invoering en organisatie van beroepsregistratie. 1989: Eerste vergadering Werkgroep Beroepsregistratie LVMW. 1990: Oprichting Stichting Beroepsregister voor Maatschappelijk Werkers en het register geopend. 2008: De Stichting gaat verder onder de naam BAMw: Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers en beheert nu dus 2 registers. Het bestuur wordt vervangen door een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. 2012: Register voor Jeugdzorgwerkers komt erbij. 2014: Register voor Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/huiselijk geweld komt erbij. Het register voor de Jeugdzorgwerkers wordt over­ gedragen aan SKJ. BAMw wordt Registerplein. 2015: Registers voor GGZ-agogen, Gezinshuisouders en Cliëntondersteuners komen erbij. Registerplein beheert eind 2015 in totaal 6 registers. 2016: Registerplein behaalt het ISO 9001:2008 certificaat. Register voor Sociaal Juridisch dienstverleners en het voorportaal voor sociaal werkers zijn geopend. Registerplein is een gesprekspartner op het gebied van ontwikkeling van registratienormen en ontwikkelingen in het sociaal domein.

8

Jaarverslag 2016


Hoe werkt beroepsregistratie? Professionalisering van sociale beroepen en registratie zijn sterk met elkaar verbonden. Registerplein werkt samen met beroepsverenigingen, opleiders en werkgevers voor het ont­ wikkelen van registratienormen. Deze normen beschrijven de eisen die gelden voor toetreding tot het beroepsregister en herregistratie. Door inspraak van de beroepsorganisaties wordt het draagvlak voor de registratienormen gewaar­ borgd. Daarmee laten beroepsgroepen zien dat ze zelf zorg dragen voor hun eigen kwaliteit. Registerplein werkt per register met onafhankelijke registratie- en accreditatiecom­ missies die de ‘lastige’ dossiers beoordeelt en het bureau daarover adviseert.

Waarom registeren?

Blijf bijleren

Als geregistreerd professional verplicht u uzelf om bij te blijven op uw vakgebied. In de cursusagenda van Registerplein vindt u actuele opleidingen en trainingen

Wat is het doel van beroepsregistratie? Registratie bij Registerplein heeft als doel om: • te borgen dat de geregistreerde professional over voldoen­ de actuele deskundigheid beschikt voor het uitoefenen van zijn vak en ervoor te zorgen dat de professional continu bijleert zodat deze over actuele deskundigheid beschikt. • De kwaliteiten van professionals te bevorderen voor zover deze beïnvloed worden door zijn deskundigheid.

Professionals die aan de registratienormen voldoen beschikken over goede kwalificaties en actuele kennis. Daar­ om zien werkgevers en werknemers beroepsregistratie als een kwaliteitskeurmerk.

9

Toon expertise

Toon instellingen uw expertise. Steeds meer werkgevers en opdrachtgevers werken met geregistreerde professionals

Help cliënten

Uw cliënten weten dat u een professional bent die investeert in het bijhouden van professionele kennis.

Jaarverslag 2016


Wat is het doel van accreditatie? Door een accreditatie weten professionals dat een opleiding, training of cursus voldoet aan de kwaliteitseisen van Regis­ terplein. Een geaccrediteerde opleiding levert geregistreerde professionals punten op en maakt de opleiding daarom interessant en aantrekkelijk voor sociaal professionals. Alle geaccrediteerde opleidingen en bijeenkomsten verschijnen ook in de cursusagenda en worden zo extra onder de aandacht gebracht. Een geaccrediteerde opleiding moet wel bijdragen aan competentieversterking en het methodisch handelen van professionals. Een accreditatie is mogelijk voor zowel opleidingen met open inschrijving als maatwerk- en incompany-opleidingen.

De inrichting van de organisatie Registerplein kent aan het begin van het jaar een Raad van Toezicht, een Commissie van Beroep en een éénhoofdige Raad van Bestuur (=tevens directie) die dagelijkse leiding geeft aan het uitvoerend bureau.

Waarom accrediteren?

de omgang met in- en externe bedreigingen van de organisatie is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de directeur en de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht en de Raad van bestuur vergaderen vier keer in 2016. Daarnaast heeft er in november een heimiddag plaatsgevonden. Tijdens de heimiddag hebben de leden van de Raad, samen met de vertegenwoordigers van de registratie- en accreditatiecommissie, gebrain­ stormd over de inrichting van het brede register voor sociaal werkers. De directeur voert het beleid uit samen met het managementteam van de organisatie. In het management­ team hebben de directeur, het hoofd bedrijfsbureau en afgevaardigden van verschillende afdelingen zitting. Het team vergadert iedere twee tot drie weken.

De directeur stelt het strategische beleid vast rondom de uitvoering van de organisatiedoelstellingen en wordt daarbij gecontroleerd door de Raad van Toezicht. De directeur ziet toe op de risico’s binnen de organisatie en stelt indien nodig op basis daarvan het beleid bij.

Kwaliteit

Door een accreditatie weten professionals dat een opleiding, training of cursus voldoet aan de kwaliteitseisen.

Aantrekkelijk

Een geaccrediteerde opleiding levert geregistreerde professionals punten op. Een accreditatie maakt uw opleiding daarom interessant en aantrekkelijk voor sociaal professionals.

Cursusagenda

Sociaal professionals vinden alle geaccrediteerde opleidingen en bijeenkomst in de cursusagenda van Registerplein. Zolang de accreditatie geldt, heeft uw opleiding recht op vermedling in onze cursusagenda.

Het bewaken van het langetermijnperspectief van de organisatie, het vaststellen van het beleid en de financiën en

10

Jaarverslag 2016


Registerplein maakt gebruik van een Commissie van Beroep. Geregistreerde professionals en opleidings­ aanbieders kunnen bij deze commissie terecht nadat hun klacht door de interne bezwarencommissie is afgewezen. Het gaat om bezwaren tegen een afwijzing of registratie­ categorie waarin ze zijn ingedeeld (registratie) of het aantal toegekende registerpunten (opleidingen) niet heeft gehonoreerd. Alle bezwaren worden in eerste aanleg in een interne commissie behandeld.

Raad van Bestuur Registerplein kent heel 2016 een eenhoofdig Raad van Bestuur: de directeur­bestuurder. Milena Babovic is in 2014 aangesteld als directeur­bestuurder en voor 0.75 fte aangesteld in 2016.

voor de Raad en daar zijn de RvT leden en de medewerkers op het bureau haar erg dankbaar voor. Sinds eind 2011 baseert de Raad van Toezicht haar handelen officieel op de Governance Code Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening van Sociaal Werk Nederland. De RvT heeft conform haar statutaire taken en bevoegdheden in 2016 goedkeuring gegeven aan het financiële jaarverslag 2015. Voor de leden van de Raad van Toezicht geldt een vast vaca­ tiebedrag per bijgewoonde bijeenkomst van € 125,­ Voor de voorzitter (of plaatsvervanger) geldt een vast vacatiebedrag per bijgewoonde bijeenkomst van € 200,­.

Een noot van de Raad van Toezicht: De bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Op de arbeidsovereenkomst is de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening van toepas­ sing. De directeur­bestuurder ontving in 2016 een vergoeding van € 63.942,­ bij een dienstverband van 0.75 fte.

Raad van Toezicht De Raad van Toezicht telt aan het begin van het jaar vijf leden. Lieke van Zanten werd in oktober benoemd als lid van de Raad van Toezicht en heeft met ingang van december de functie van voorzitter overgenomen. Dit betekent dat Ria Jaspers in november afscheid heeft genomen van de Raad. Zij heeft zich 10 jaar lang met veel bevlogenheid ingezet

Lieke van Zanten­Renders “De Raad van Toezicht is trots op Registerplein. De organi­ satie heeft in 2016 mooie stappen gezet en een duidelijke positie in het veld veroverd. Er komen veel positieve gelui­ den uit het veld over de wijze waarop Registerplein haar taken uitvoert. Daarnaast is Registerplein actief op zoek geweest naar samenwerking en verbinding met andere partijen om tot een verbreding van beroepsregistratie in het sociale domein te komen. Namens de Raad van Toezicht spreek ik mijn waardering uit over de manier waarop directie en medewerkers hier met grote inzet en enthousiasme uitvoering aan hebben gegeven”.

11

Jaarverslag 2016


Commissie van Beroep De Commissie van Beroep kent 5 leden en kwam in 2016 eenmaal plenair bij elkaar. Zij kregen in 2016 een beroepszaak voorgelegd die zij hebben doorgeleid naar de registratie­ en accreditatiecom­ missie. Naar aanleiding van de beroepszaak uit 2015 heeft Registerplein de registratiecriteria voor de specialisatie bedrijfsmaatschappelijk werk in 2016 aangepast. Dit is in samenwerking met de beroepsvereniging BPSW en de leden van de kamer maatschappelijk werk van Registerplein opgepakt. De bezoldiging voor de leden van de Commissie van Beroep is € 20,­ per behandelde zaak.

Drukte op het kantoor Door de komst van de nieuwe registers is de drukte op kan­ toor toegenomen. Eind 2016 bestond het bureau uit 7 mede­ werkers, in totaal 5,2 fte.

Activiteiten op het bureau Personeel en organisatie: in 2016 is een collega aan de slag gegaan in de functie van communicatie­ en marketingmedewerker. Wij hebben na jarenlange samen­ werking afscheid genomen van het bureau Sabel Communicatie die deze functie heeft vervuld. Vertrouwenspersoon: Er zijn in 2016 geen meldingen bij de vertrouwenspersoon binnengekomen ten aanzien van ongewenste omgangsvormen.

12

Jaarverslag 2016


Teambuilding: we hebben een dag teambuilding gehad onder leiding van een externe trainer. Daarnaast hebben we ons 25­jarig jubileum gevierd en in december een kerstlunch georganiseerd voor al het personeel. Deskundigheidsbevordering: we volgden een cursus Bedrijfshulpverlening, teambuilding en hebben zelf een congres georganiseerd onder de titel ‘Kwaliteit begint bij jou 2.0’ en een congres samen met de LVAK over de Meldcode.

3.2 Samenwerking stakeholders Door de vele ontwikkelingen van de afgelopen jaren is er veel bij Registerplein veranderd. Wij hebben medio 2016 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd om de mening van onze klanten (professionals, werkgevers en opleiders) te meten. Hieruit is gebleken dat de gemiddelde klanttevreden­ heid met een 6.7 werd beoordeeld. Waar onze klanten vooral kritisch over waren is de positionering van Registerplein in het werkveld. De naamsbekendheid is onvoldoende en wat Registerplein precies doet is ook vaak onbekend. Regelmatig bestaat het beeld dat Registerplein ‘alleen maar toeziet op de naleving van de regeltjes van de registers’. Ondanks dat dit wel de hoofdtaak is van Registerplein, bestaat de wens bij de ondervraagden dat Registerplein meer de toegevoegde waar­ de van beroepsregistratie laat zien. Juist nu de rol van de sociaal werker binnen de branche verandert, van uitvoerend personeelslid naar visitekaartje en frontman/vrouw die de organisatie representeert, vindt men dat Registerplein hierop dient in te spelen. De professional is in deze tijd het uithangbord én het kapitaal van organisaties binnen Welzijn

en Maatschappelijke Dienstverlening. De kwaliteit van de so­ ciaal werker reflecteert de kwaliteit van de organisatie. Goed vakmanschap/goede professionaliteit is dus essentieel voor het presteren van de organisatie. Beroepsregistratie draagt bij aan dit vakmanschap. Het stimuleert professionals en werkgevers om te blijven investeren in vakbekwaamheid. De stakeholders zien graag dat Registerplein dit voordeel van registreren meer uitdraagt en zich steviger positioneert. Uit het klanttevredenheidsonderzoek geven stakeholders Registerplein een hoog cijfer voor de samenwerking. Regis­ terplein wil de nauwe samenwerking met de beroepsveren­ gingen, vakgroepen van professionals en koepels van werk­ gevers en opleidingen in 2017 op dezelfde wijze voortzetten.

Netwerken en bijeenkomsten Registerplein heeft in 2016 deelgenomen aan diverse con­ gressen en bijeenkomsten. Hierbij een greep uit de verzorg­ de presentaties en workshops: ➢ Presentatie aan Hogeschool Saxion ➢ Presentatie aan medewerkers van diverse MEE organisaties ➢ Voorlichting tijdens de vakdag van cliëntondersteuners ➢ Deelname aan informatiemarkt voor werkgevers georga­ niseerd door gemeente Den Haag ➢ Presentatie aan de MBO Raad ➢ Deelname aan Congres SJD, tevens met stand aanwezig ➢ Organisatie van twee rondetafelbijeenkomsten over de ggz­agogen ➢ deelname aan bijeenkomsten over de aanscherping van de Meldcode kindermishandeling /huiselijk geweld

13

Jaarverslag 2016


Daarnaast hebben we de jaarcongressen van de samen足 werkende beroepsverenigingen (BPSW en BCMB) en de LOSR bezocht.

Ministerie In 2016 hebben wij actief contact gezocht met het ministerie van VWS, zowel met de directie jeugd als de directie maatschappelijke ondersteuning. Met als doel om de ontwikkelingen binnen Registerplein te presenteren en te toetsen of de geschetste koers door het ministerie wordt ge足 steund. Daarnaast werkt Registerplein samen met partijen aangesloten bij het Actieprogramma professionalisering om de activiteiten rondom de professionalisering en inrichting van een beroepsregister voor sociaal werk door VWS gesubsidieerd te krijgen.

Beroepsverenigingen Er is met regelmaat overleg geweest met de beroeps足 verenigingen waar Registerplein mee samenwerkt, zoals de BPSW, BCMB, Present 24x7 en eveneens met de LOSR en LVAK. We stemden onder andere af over landelijke ontwikkelingen, tuchtrecht voor geregistreerden, geza足 menlijke activiteiten of problemen bij de uitvoering van de criteria.

14

Jaarverslag 2016


3.3 Professionalisering Registratie- en accreditatiecommissie Registerplein heeft in 2016 vormgegeven aan de Registratie- en accreditatiecommissies. Deze commis­ sies ­adviseren gevraagd en ongevraagd aan de directeur/­ bestuurder en het bureau en bestaan uit professionals die zijn voorgedragen door hun beroepsvereniging. De registratie- en accreditatiecommissie is onderverdeeld in meerdere Kamers en een College. Een Kamer bestaat uit 3 tot 5 leden. Uit hun midden kiezen zij een Kamervoorzitter. Leden van de kamers adviseren bij twijfel over de inter­pretatie van het registratiereglement en/of de accreditatiecriteria bij individuele registraties. Ook evalueren zij jaarlijks de uitvoering van de registratienorm, het registratiereglement en de accreditatiecriteria. Zij kunnen ook voorstellen doen voor wijzigingen van het registratiereglement en accreditatiecriteria. Het College is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat registratiecriteria actueel zijn en aansluiten bij de bestaan­ de registers. Het college wordt gevormd door de Kamer­ voorzitters aangevuld met stakeholders. De taken van het college zijn o.a. het doen van voorstellen over wijzigingen van registratienormen, overeenstemming vinden van registratienormen en- reglementen en advies uitbrengen over de tarieven voor registratie.

De leden spreken namens de huidige en toekomstige geregistreerde beroepsbeoefenaars. De bevoegdheden van de registratie- en accreditatiecommissie zijn statutair vastgelegd. De taken en werkwijze zijn beschreven in het Reglement Registratie- en Accreditatiecommissie. Registerplein en haar adviesorganen

Raad van toezicht

Commissie van beroep

Directie/ bestuurder

Kamer

College

Kamer

Kamer

Kamer

Registratie & accreditatie commissie

Bureau

15

Jaarverslag 2016


De volgende registratie­ en accreditatiecommissies zijn in 2016 gestart met hun werkzaamheden: ➢ Maatschappelijk werkers ➢ Agogen (sociaal en GGZ) ➢ Cliëntondersteuners ➢ Sociaal Juridisch Dienstverleners ➢ Gezinshuisouders De afzonderlijke registratie­ en accreditatiecommissies zijn in 2016 in totaal 11 keer bij elkaar gekomen. De meest afwijkende dossiers zijn behandeld naar aanleiding van de inwerkingtreding van de overgangsregeling voor de GGZ­agogen met ingang van 1 juli 2016.

Groei aantal geregistreerden in 2016 Registerplein heeft in 2016 in totaal ca. 6100 dossiers behandeld. Dat zijn nieuwe aanmeldingen en bestaande dossiers die voor een nieuwe periode zijn getoetst. Nieuwe aanmeldingen leiden niet altijd tot registratie, omdat een professional bijvoorbeeld niet aan de criteria voldoet.

16

Jaarverslag 2016


Overzicht registratiestanden 2016 Registerplein Register AG

1 jan 293

1 feb 304

1 mrt 308

1 apr 318

1 mei 323

1 jun 327

1 jul

1 aug

1 sep

1 okt

1 nov

2.149 633 58 726 45 66 0 0 4.004

332 2.163 648 63 786 55 76 7 0 4.130

340 2.180 660 63 801 69 80 77 0 4.270

342 2.195 688 63 824 77 82 97 0 4.368

347 2.210 700 69 842 99 84 139 0 4.490

350 2.220 723 70 872 132 88 154 0 4.609

Register MW Register LVAK Register GHO Register Cliëntondersteuners Register GGZ Register SJD Register SW Register AF Totaal

2.090 532 29 282 23 0 0 0 3.249

2.117 470 33 554 27 0 0 0 3.505

2.140 546 36 600 34 7 0 0 3.071

2.165 588 50 668 40 42 0 0 3.203

2.167 617 58 700 40 63 0 0 3.968

Specialisatie BMW OP Totaal

1 jan 61 3 64

1 feb 60 3 63

1 mrt 60 3 63

1 apr 60 3 63

1 mei 60 3 63

1 jun 60 3 63

1 jul 59 3 62

1 aug 59 3 62

1 sep 152 5 157

1 okt 152 5 157

1 nov 0 0 0

1 dec 348 2.207 730 69 893 179 87 186 0 4.699 1 dec 0 0 0

Tabel 1: registratiestanden 2016 per register: sociaal agogen (AG), maatschappelijk werkers (MW), aandachtsfunctionarissen kindermishandeling (LVAK), gezinshuisouders (GHO), cliëntondersteuners (CO), GGZ­agogen (GGZ), sociaal juridisch dienstverleners (SJD), sociaal werkers (SW) en aandachtsfunctionarissen die geen lid zijn van de LVAK (AF). De aantallen bij de specialisatie bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) en orthopedagogiek (OP) in november en december ontbreken, de verwachting is dat deze gelijk zijn aan de maand oktober.

17

Jaarverslag 2016


Het nieuwe facturatiebeleid van 2015, waarbij iedere professional persoonlijk een factuur krijgt, heeft tot een stijging van het aantal opzeggingen in 2016 geleid. Een deel van de professionals heeft de registratie om een andere reden opgezegd, zoals een nieuwe baan, pensionering, niet kunnen voldoen aan de criteria of doordat ze zich in het wettelijke jeugdregister bij het SKJ moesten registreren. In totaal hebben 428 professionals hun registratie opgezegd of is hun dossier door Registerplein op non­actief gezet. Ondanks ruim 400 opzeggingen hebben alle registers in 2016 een groei doorgemaakt. Daarmee is de groei in totaal ruim 40% (zie tabel 1).

Accreditaties opleidingen toegenomen In 2016 zien we een stijging van het aantal accreditatie­ aanvragen. Dat komt mede door de opening van nieuwe registers en het feit dat steeds meer nieuwe opleiders Registerplein weten te vinden. Door de komst van nieuwe registers kunnen opleiders hun aanbod gelijk voor meerdere profielen laten accrediteren. Dat is ook logisch, de opleidingen zijn vaak voor meerdere groepen geschikt en de aanvrager betaalt 1 tarief per aanvraag voor 1 of 3 jaar. Sinds 2015 kunnen opleidingsaanbieders ook een banner op de website en in de nieuwsbrieven van Registerplein plaatsen. Daar hebben in 2016 de volgende drie opleidingsaanbieders gebruik van gemaakt: de RINO Groep, The Lime Tree en TeamFocus.

18

Jaarverslag 2016


3.4 Communicatie Het vakgebied communicatie binnen Registerplein heeft in 2016 een professionaliseringsslag doorgemaakt. Steeds meer doelgroepen moesten worden bereikt; allen met andere kernboodschappen. Diverse communicatiemiddelen werden ingezet om de boodschappen zo helder mogelijk te communiceren; vaak om professionals of stakeholders te informeren of te activeren.

Nieuwsbrieven Voorheen werden nieuwsbrieven naar professionals via PE­online verzonden. Er is gebleken dat dit systeem geen goede tool is voor het verzenden van nieuwsbrieven. De opmaak van de nieuwsbrief is erg bewerkelijk in PE­online en de verzending is niet rechtstreeks naar het emailadres van de geregistreerde maar naar het online dossier; professionals moeten vervolgens inloggen om de nieuwsbrief te lezen. Dit gebeurde helaas te weinig. In 2016 is een start gemaakt met het verzenden van nieuwsbrieven via het mailprogramma Mailchimp. Deze werkwijze zal in 2017 verder worden geprofessionaliseerd.

Website In 2015 is de nieuwe website www.registerplein.nl gelanceerd. Door de vele veranderingen en uitbreidingen in het aanbod van Registerplein sindsdien, is de website

19

Jaarverslag 2016


onoverzichtelijk geworden. Uit het KTO van 2016 is dit als feedback naar voren gekomen. In 2016 zijn al wat kleine aanpassingen gedaan aan de website maar is vooral een start gemaakt met de voorbereidingen op een grote verbeterslag; welke in 2017 zal plaatsvinden.

Nieuwe huisstijl In 2015 is de nieuwe huisstijl van Registerplein geïmplementeerd. Eind 2016 is deze huisstijl geheel doorontwikkeld en doorgevoerd in al onze uitingen. Een kleine aanpassing is gemaakt aan de slogan: ‘Kwaliteits­ keurmerk voor sociale professionals’ is geworden ‘Kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals’.

Social Media Social Media is in 2016 een veelgebruikt communicatieka­ naal voor Registerplein. Op twitter en LinkedIn wordt actief gepost, geliked en gedeeld. Het aantal volgers groeit. Tevens blijft Registerplein grote werkgeverorganisaties op twitter volgen zodat we up­to­date blijven van de ontwikkelingen in het werkveld.

Voorlichtingsbijeenkomsten en workshops Het afgelopen jaar is Registerplein vaak erop uit geweest. Zie netwerken en bijeenkomsten. Het plan is om dit in 2017 voort te zetten.

20

Jaarverslag 2016


4. Vooruitblik & resultaten Voor 2017 en 2018 staan de volgende beleidsvoornemens centraal: ➢ De geregistreerde professionals geregeld informeren over de stand van zaken en helpen om hun dossier bij te houden. ➢ Verbetering communicatie met opleiders over accreditatie en uniformering van het puntentellingssysteem. ➢ Overgang naar ISO:2015 in gang zetten. ➢ Deelname van Registerplein aan de werkgroepen die zich bezighouden met de professionalisering van de sociaal werkers. Dat houdt in dat wij meewerken aan de ontwikkeling van een nieuwe beroepscode voor sociaal werkers, beroepscompetentieprofiel, de (her) registratiecriteria en het tuchtrecht. In 2017 wordt het register voor sociaal werkers geopend. ➢ Herziening inrichting en criteria huidige registers na opening van het register sociaal werk. ➢ Opening van het register voor de klantmanagers. ➢ Verbetering van de communicatie via verschillende kanalen en informatiestromen voor de verschillende stakeholders en klanten. Dit staat uitgebreid beschreven in een communicatieplan.

21

Jaarverslag 2016


➢ Rondetafelbijeenkomsten organiseren met onder andere geregistreerde professionals om bepaalde thema’s te agenderen, zoals bijvoorbeeld de positionering van de ggz­agogen. ➢ Contacten met beroepsverenigingen en andere stakeholders onderhouden. ➢ Aanwezig zijn bij alle relevante congressen en symposia om professionals en werkgevers te informeren over de registers. ➢ Jaarcongres van Registerplein organiseren. Registerplein werkt met kostendekkende tarieven. Om de hierboven genoemde voornemens te realiseren zullen deels eerder getroffen voorzieningen en bestemmingsreserves worden ingezet. Voor het traject professionalisering sociaal werk is subsidie bij het ministerie van VWS aangevraagd. Daar zullen de kosten van Registerplein deels door gefinancierd worden. Daarnaast blijven wij de liquiditeitsratio’s en solvabiliteitsratio’s strak monitoren om financieel gezonde basis te behouden en zo tot een juiste bepaling van de continuïteitsreserve en de registratiegelden te komen.

22

Jaarverslag 2016


Bijlage 1 Samenstelling en personele invulling van Raad van toezicht Naam

(Neven-)Functie(s)

Geboortejaar

Benoeming/herbenoeming

mevrouw H.P. Jaspers voorzitter

Teamleider Academie Mens & maatschappij Saxion

1960

2008 - 2011

mevrouw L.M. van Zanten-Renders

Lid raad van Toezicht St.

2011 - 2015

Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen Voormalig Hoofdofficier van Justitie

1951

2015 - Nov 2016 Okt. 2016 - 2019

1969

2012 - 2015

1961

2015 - 2018 2014 - 2017

1965

2014 - 2017

1959

2015 - 2018

Voorzitter Stichting Burger- en Nieuwe Weeshuis te Arnhem

Mevrouw A. Postma

Mevrouw A. Engles

De heer A.J.M. de Bont De heer L.A. de Fockert

Bestuurslid Stichting Kruispunt te Arnhem Manager bij NIM Maatschappelijk werk Nijmegen

Directeur/bestuurder bij De Nieuwe Organisatie (DNO) Lid werkgroep kwaliteit MOgroep Hoofd strategische ontwikkeling en projecten Algemeen Maatschappelijk Werk Midden Limburg / Centrum Jeugd en Gezin Midden Limburg Risicomanager (ZZP’er) Senior business controller bij Zorgverzekeraar Menzis Bestuurslid Museum Veluwezoom

23

Jaarverslag 2016


Bijlage 2 Organisatieschema Registerplein per 31 december 2016

Registratie- en accreditatiecommissie

Financieel Administratief Medewerker

Raad van Toezicht Commissie van Beroep Communicatie- en marketing medewerker

Raad van Bestuur Directeur-bestuurder Secretarieel administratief medewerker

Hoofd bedrijfsbureau

24

Bureaumedewerker(s)

Jaarverslag 2016


Bijlage 3 Registers per 31 december 2016

Voorportaal Register Sociaal Werk

Register

Register

Maatschappelijk Werkers

Sociaal Agogen

Specialisatie

Specialisatie

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Orthopedagoog

Registerplein

Register

Kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals

Sociaal Juridisch Dienstverleners

Register

Register

Register

Register

Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld

Gezinshuisouders

GGZ agogen

CliĂŤntondersteuners

25

Jaarverslag 2016


Bijlage 4 Overzicht werkzaamheden bureau per register Beoordeelde (goedgekeurde) activiteiten

Totaal alle trajecten Opleidingstraject, vrije ruimte, reflectie, geaccrediteerde en niet geaccrediteerde deskundigheidsbevordering

Register GHO GGZ AG MW CO SJD

115 73 238 4057 1536 88

Totaal

6107

(Goedgekeurde) accreditatieaanvragen alle registers

637

26

Jaarverslag 2016


Bijlage 5 Balans per 31 december 2016 ACTIEF ( x € 1) Toelichting

31 december 2016

31 december 2015

Vaste Activa Materiële vaste activa

1

Inventaris

280

396

Automatisering

756

1.182 1.036

1.578

Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa

2

Vorderingen op handelsdebiteuren   Belastingen en sociale lasten   Overlopende activa Liquide middelen

3

19.874

7.662

6.148

2.989

27.594

30.591 53.616

41.242

502.822

505.089

557.474

547.909

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

27

Jaarverslag 2016


Bijlage 5.1 Balans per 31 december 2016 PASSIEF ( x € 1) Toelichting Eigen vermogen

31 december 2016

31 december 2015

4

Continuïteitsreserve   Overige reservers

126.827

105.387

17.814

36.730 144.641

Voorzieningen

142.117

5

Overige voorzieningen

29.516

129.783 29.516

Kortlopende schulden en overlopende passiva

129.783

6

Kredietstellingen

8.997

8.997

Crediteuren

44.301

21.379

Belastingen en sociale lasten

17.804

33.154

312.215

212.479

Overlopende passiva

28

383.317

276.009

557.474

547.909

Jaarverslag 2016


Bijlage 5.2 Staat van baten en lasten 2016 ( x € 1) Toelichting  Baten

2016

7

546.161

Baten -/- directe lasten   Overige bedrijfsopbrengsten

2015

8

Baten -/- directe lasten

578.263 546.161

578.263

1.529

190

547.690

578.453

Salarissen en sociale lasten

9

242.285

292.164

Afschrijvingskosten

10

1.021

1.357

Overige bedrijfskosten

11

Overige personeelskosten

33.228

35.263

Huisvestingskosten

30.021

64.329

Kantoorkosten

59.482

90.944

Verkoopkosten

96.969

32.412

Algemene kosten

62.146

72.569

-

-/-31.587

22.344

19.830

Kosten te treffen voorzieningen Andere kosten Som der exploitatielasten Exploitatieresultaat   Rentebaten en soortgelijke opbrengsten   Rentelasten en soortgelijke kosten Financiële baten en lasten

12

Restultaat

547.496

577.281

194

1.172

2.463

3.324

-/-136

-/-56 2.327

3.268

5.521

4.440

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

29

Jaarverslag 2016


Registerplein Koningin Wilhelminalaan 3 | 3527 LA Utrecht T +31 (0)30 711 88 51 E info@registerplein.nl I www.registerplein.nl

30