Page 1

Devlopman Pwogram Atizay Kominotè pou Timoun

Manyèl


Dr. J. Nathan Corbitt Ko-fondatè, Prezidan ak Direktè Egzekitif, BuildaBridge International Dr. Vivian Nix-Early Ko-fondatè ak Direktè Egzekitif, BuildaBridge International Tracie Blummer Ekriven teknik , BuildaBridge International

BuildaBridge se yon òganizasyon edikasyon atizay ak entèvansyon san bi likratif ki gen misyon pou angaje moun ki kreyatif nan atizay pou pote espwa ak geri zon pou timoun, fanmi yo ak kominote nan zòn ki pi di nan mond lan. BuildaBridge travèse baryè ras, klas sosyal, relijyon, ak kilti pou ankouraje devlopman pèsonèl, nan fanmi ak nan kominote a. BuildaBridge ofri pwogram inik ki gen aspè kiltirèl ak atistik pou timoun nan kriz povrete ak katastròf.

Kominote Atizay pou Timoun posib gras ak sipò finansye ki soti nan United Nations Children's Fund (UNICEF)

© BuildaBridge International Tout Dwa Rezève


Welcome! Byenveni! Byenveni nan Atizay pou Chanjman. Manyèl sa a se twazyèm nan twa Manyèl sou Atizay Kominote pou timoun. Nan kou sa a, ou pral aprann baz planifikasyon pwogram ki gen ladan vizyon ak objektif ak koman yo mezire siksè. Ou pral aprann tou koman pou'w angaje moun ki gen enterè nan pwojè ou an. Kou a pral moutre ou kijan pou ekri yon plan pwojè ki gen ladan bidjè debaz yo. Ou pral aprann tou diferan kalite devlopman resous, ak pratik koman ekri lèt voye bay moun ki vle bay lajan ak pwogram ou an. Finalman, w'ap reflechi sou kisa ki ka fè pwogram nan dire. Kou a fèt pou ti gwoup ak yon moun kap gide’l. Ou ta dwe ekri ide ou yo pandan wap avanse nan manyèl Se pou ou manyèl la ye. Manyèl sa a divize an sis leson. Chak leson kòmanse ak yon eksperyans atizay swivi pa yon lekti ki kout ak konsèp debaz ak definisyon yo. Apre sa, leson sa a genyen yon egzanp reyèl de konsèp sa nan kominote atravè mond lan. Chak leson tou gen eksperyans aprantisaj pou ede w pratike konsèp ak nouvo zouti kap sèvi nan kominote w la. Leson an fini avèk yon refleksyon pou ede ou panse sou fason ide sa yo ka aplike pou ou ak pou kominote w la. Nan fen kou sa a gen yon lis ki gen lyen entènèt ak resous pou w eksplore.


OBJEKTIF KONNESANS 1. Entwodwi baz pwojè an 2. Esplike eleman kle nan planifikasyon pwogram tankou aktivite, objektif, bi, misyon, vizyon, ak rezilta 3. Prezante epi pratike metòd pou analize moun ki gen enterè nan pwoteksyon timoun ak enfliyans yo 4. Fè diferans ant kontwòl ak evalyasyon epi vini ak zouti evalyasyon ki senp 5. Entwodwi epi pratike eleman debaz nan yon plan pwojè 6. Eksplike diferan kalite resous finansman, entwodwi konsèp debaz bidjè ak eleman nan yon lèt demand 7. Entwodwi epi aplike estrateji pou pwogram nan dire 8. Pratike aplike pou yon sibvansyon pou yon pwojè pwoteksyon timoun Apre yo fini kou sa, patisipan yo ta dwe kapab:

Defini yon vizyon, misyon, bi, objektif, aktivite, ak rezilta pou yon pwojè pwoteksyon timounOrally present a child protection project idea Bay yon analiz de moun ki gen enterè nan pwojè pwoteksyon timoun ak wòl yo Ekri yon plan evalyasyon debaz Ekri yon plan pwojè debaz Devlope yon bidjè pou yon pwojè Ekri yon lèt demand pou yon pwojè pwoteksyon timoun

Reponn yon Demann de pwopozisyon

  


Tab Matyè Leson 1. Pwojè ak sik Pwogram………………………………………………1 Lekti: Pwojè ak sik Pwogram Experience: Prepare yon plan

Leson 2. Vizyon ak objektif ……………………………………………………4 Lekti: Vizyon ak objektif Ekzanp: Tablo Planifikasyon Eksperyans: Tablo Pwojè Planifikasyon Eksperyans: Pwojè Piblisite Refleksyon: Piblisite ki gen Siksè

Leson 3. Engaje moun ki gen enterè………………………………………..11 Lekti: Engaje Patnè Ekzanp: patnè analiz Eksperyans: Analiz Plasman Patnè Eksperyans: Dyagram Patnè Analiz Refleksyon: Patnè

Leson 4. Kontwòl ak Evalyasyon…………………………………………….17 Lekti: Kontwòl ak Evalyasyon Ekzanp: Zouti Kontwòl ak Evalyasyon Ekzanp: Kèk Kesyon Komen sou Evalyasyon Eksperyans: Plan Kontwòl ak Evalyasyon

Leson 5. Ekri yon Plan Pwojè………………………………………………..23 Lekti: Eleman nan yon Plan Pwojè Ekzanp: Pwojè Plan pou Aprantisaj Atizay Eksperyans: Ekri yon Plan Pwojè

Leson 6. Devlopman Resous ………………………………………………..35 Lekti: Resous ak Bidjè Devlopman Ekzanp: Bidjè Eksperyans: Bidjè debaz Ekzanp: Lèt Demand Eksperyans: Ekri Lèt Demand Refleksyon: Baryè nan finansman

Leson 7. Bagay ki fè pwogram lan dire…………………………………….44 Lekti: Dirabilite Eksperyans: Planifye dirabilite


Evalyasyon kou a ………………………………………………………………47 Ide sou koman yo ekri lèt demand Nouvo Peryòd: Dwa moun Ayiti Fon RFP Pwopozisyon ou an


Pwojè ak sik Pwogram

adapte nan Peace Corps (2000) & Walker (2010)

Objektif : Entwodwi baz pwojè an

1


Leson 1. Pwojè ak sik Pwogram

Tankou chanjman, pwojè planifikasyon se yon sik ki ka repete. Inisyativ Pwoteksyon Timoun nan kominote a kapab pwojè ki ak kout tèm. Yo kapab tou pwogram ak long tèm epi repete sik la anpil fwa. Yon pwojè pou pwoteksyon timoun ta kapab yon mi ke timoun nan kominote'w la pentire pou eksprime espwa yo ak rèv yo pou lavni. Yon egzanp sou yon Pwogram Pwoteksyon Timoun se yon pwogram nan kominote a ki itilize dans pou ankouraje timoun yo eksprime emosyon yo chak jou pou yon ane oswa plizyè ane. Pwojè ak pwogram swiv menm sik planifikasyon lan, men pwojè yo pa repete sik la pou menm dire ak pwogram yo. Sik nan planifikasyon pwojè gen ladan: Chache konnen epi Tande: Chache konnen byen, bezwen ak pwoblèm yo. Konprann "mond ou an jan li a" epi imajine "mond ou an li ka ye" Entèprete: Eseye konprann byen, bezwen ak pwoblèm ke ou te wè ak tande. Ki bagay ou ka chanje? Kisa ki baryè kont chanjman? Planifye: Sèvi ak sa ou te aprann nan Gade ak Evalye pou ekri yon vizyon ak objektif pou pwojè a. Detèmine ki moun ki ta dwe patisipe nan pwojè a ak ki resous ou bezwen pou fè li mache. Aji: Fè pwojè a mache Sik la repete: Chache konnen epi Tande: Ranmase enfòmasyon sou pwojè a ak anpil atansyon epi koute patisipan yo ak lidè pwojè yo. Entèprete: Revize enfòmasyon ou ranmase a. Detèmine enpak pwojè an epi evalye si li te gen siksè Planifye: Planifye chanjman pou amelyore pwojè ou an oswa planifye yon nouvo pwojè Aji: fè chanjman oswa fè nouvo pwojè a mache Ou te deja fè anpil eksperyans"Chache konnen" ak "Entèprete" nan de premye kou nan seri sa a . Manyèl sa a pral konsantre sou Etap 3, Planifikasyon an.

2


Eksperyans: Prepare yon plan Tounen gade dèyè nan kèk nan aktivite yo nan premye manyèl la epi reflechi sou sa ou te aprann nan dezyèm manyèl la sou Espas Kreyatif san danje pou timoun yo. Kisa ki pi gwo byen nan kominote ou a?

Site kèk nan bezwen yo ou te aprann nan pwojè koute a?

Kisa ki pi gwo pwoblèm pou timoun ki nan kominote ou a? Site kèk nan sa ki lakòz pwoblèm ke ou eksplore nan pyebwa pwoblèm lan?

Kisa ki te lide pwojè ou nan nan fen premye manyèl la? Eske ou gen yon nouvo lide sou yon pwojè apre ou fin aprann sou Kreye Espas san danje pou Timoun? Dekri li anba a.

3


Vizyon ak objektif

Objektif: Esplike eleman kle nan planifikasyon pwogram tankou aktivite, objektif, bi, misyon, vizyon, ak rezilta

4


Leson 2. Vizyon ak objektif Lesson 2. Vision and Goal Setting Premye etap nan planifikasyon pwogram se yon refleksyon sou gwo objektif la epi anvizajman lavni an. Pou ki long tèm chanjman w'ap travay? Pati sa a se vizyon ou an. Vizyon an se menm ak "mond jan li ta ka ye" ke ou te trase nan premye kou an. Se pa tout bagay nan Objektif yo se vizyon an ki va tounen yon reyalite, men se pou sa anbisyon global w'ap travay. Pa egzanp, vizyon ou an ka: "Nou pwojè ou an anvizaje yon kominote kote timoun yo ap grandi nan yon fanmi ak aksè yon plas ki an sekirite pou yo jwe epi jwenn pwoteksyon kont abi, neglijans ak vyolans" Si ou se yon nouvo òganizasyon oswa yon nouvo gwoup, w'ap genyen pou reflechi sou misyon ou an. Yon misyon defini objektif òganizasyon an ak rezon ki fè li egziste. Li di kijan gwoup ou an oswa òganizasyon an ap kontribye nan vizyon li yo. Pa egzanp misyon BuildaBridge lan se pou "Angaje moun kreyatif ak fòs chanjman ki soti nan atizay pou Objektif se etap ke pote espwa ak gerizon pou timoun, fanmi yo ak ou ka mezire ke w'ap kominote nan zòn ki pi di nan mond lan bezwen pou reyalize Apre sa, ou ta dwe konsidere koman ou pral chak objektif travay pou vizyon ou an. Bi yo se anbisyon global pwojè ou an ke ou espere akonpli. Pa egzanp, bi yon pwogram ta kapab "Pou òganize yon pwogram ete ki pral sèvi ak atizay pou enkouraje relasyon pozitif ant paran ak timoun yo." Objektif nou se etap ke ou pral pran pou reyalize chak bi. Yo dwe "byen espesifik, konkrè, epi ki ka vin posib nan yon tan espesifye." Pou bi ki endike anwo a, objektif ou ta ka pou "bay eksperyans atizay ak 40 timoun ak paran yo nan yon peryòd tan ki dire 3 mwa" epi "amelyore konpòtman paran yo anvè timoun yo nan yon peryòd tan ki dire 3 mwa" Kisa ou bezwen fè pou prepare pou anseye timoun sa yo? Aktivite yo se aksyon espesifik ke ou pral pran pou chak objektif yo pou'w ka reyalize bi ou an. Pa egzanp si'w ap planifye yon pwogram edikasyon lè sa a w'ap bezwen lidè yo, timoun yo ak yon espas. Aktivite ou ka gen ladan: lidè, timoun epi sekirize yon plas pou pwogram nan.

5


Koman kominote;w lan pral kapab diferan apre yo pwogram oswa pwojè ou an konplete? Rezilta yo se rezilta ou ka mezire pou reyalize chak objektif. Ou te travay ak 40 timoun ansanm ka paran yo pou twa mwa, men ki rezilta yo? Pa egzanp, yon rezilta kapab "40 pou rive nan 40 timoun pral demontre yon relasyon ki pi pozitif avèk paran yo." Nan fen pwogram lan ou ka mezire siksè ou lè ou konpare rezilta ke ou te vle jwenn ak rezilta ke ou jwenn nan. Endikatè yo se siy ki mezire chanjman. Pa egzanp kantite timoun ansanm ak paran yo ki patisipe nan chak sesyon se yon endikatè ki montre konbyen fanmi ki patisipe nan pwogram ou an. Ou ka mezire endikatè to avèk enfòmasyon ou kolekte tankou konbyen moun ki prezan. Yon lòt egzanp sou yon endikatè se chanjman nan pèsepsyon. Se yon evalyasyon ki yo bay nan kòmansman examen an pou teste pèsepsyon timoun yo anvan sesyon an epi yon evalyasyon yo bay apre sesyon an fini pou montre ki jan timoun yo ak pèsepsyon paran yo te chanje akòz sesyon ou yo.

6


Ekzanp: Tablo Planifikasyon Vizyon: Nou anvizaje yon kominote kote timoun yo ap grandi nan yon fanmi ak aksè yon plas ki an sekirite pou yo jwe epi jwenn pwoteksyon kont abi, neglijans ak vyolans Misyon: Angaje moun kreyatif ak fòs chanjman ki soti nan atizay pou pote espwa ak gerizon pou timoun, fanmi yo ak kominote nan zòn ki pi di nan mond lan Deskripsyon Pwogram nan: Pwojè Fanmi gen Valè an pral bay eksperyans atizay ki ede ranfòse relasyon fanmi epi ogmante santiman pozitif ant 40 timoun ak paran yo pou 5 jou chak semèn pou 3 mwa .

Bi

Òganize yon pwogram ete ki pral sèvi ak atizay pou ankouraje relasyon pozitif ant paran ak timoun yo

Objektif 1

Aktivite

Objektif 2

Aktivite

7

Rezilta Pou yo ka fè atizay 40 pou rive nan 40 ki pwomote bon timoun pral gen relasyon ak 40 opòtinite gen lyen timoun ansanm ak ak paran yo chak paran yo sou yon semèn peryòd tan ki dire 3 mwa 40 pou rive nan 40 timoun pra; Chache lide demontre yon Enskri timoun relasyon ki pi pozitif yo ak paran avèk paran yo yo

Endikatè Kantite timoun ak paran ki ap patisipe

Pou amelyore konesans ak pèsepsyon paran yo sou zafè timoun nan yon peryòd tan ki dire 3 mwa

Chanjman nan konesans ak pèsepsyon sou zafè timoun ki gen valè

30 pou rive nan 40 paran pral demontre konesans ak pèsepsyon sou zafè timoun

Chanjman nan pèsepsyon paran yo sou zafè timoun


Eksperyans: Tablo Pwojè Planifikasyon Ranpli tablo ki anba a ak lide pwojè ou an. Vizyon: ________________________________________________________ ________________________________________________________________ Misyon: _______________________________________________________ ________________________________________________________________ Deskripsyon Pwogram nan: ___________________________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________

Bi Rezilta

Endikatè

Objektif 1

Aktivite

Objektif 2

Aktivite

8


Eksperyans: Pwojè Piblisite Pou fè pwojè ou an mache, ou bezwen kapab pale moun sou pwojè a byen vit ak presizyon. Rakonte moun pwojè a ap ede'w jwenn volontè, fon, ak lòt resous pou fè li mache. Ou ta dwe ekri epi pratike yon kout piblisite ki pral di moun ki eleman ki pi enpòtan nan pwojè ou an nan yon minit oswa mwens-menm kantite tan ak yon piblisite. Sèvi ak espas ki anba pou ekri piblisite ou an. Divize an pè pou pratike piblisite an. Apre sa a, prezante piblisite ou an nan klas la epi vote ki moun fè pi bon piblisite.

Kòmantè klas la: Mande manm klas ou an pou fè kòmantè sou piblisite ou an epi ekri kèk nan kòmantè sa yo anba.

9


Refleksyon: Ki bagay ki te pi difisil pou kominike nan piblisite ou an?

Kisa ki fè piblisite yo pi byen reyisi?

Kijan ou ka chanje fason ou dekri pwojè ou an konsa li ka pi bon? Ekri revizyon ou anba a.

10


Engaje Patnè

Objektif: Prezante epi pratike metòd pou analize moun ki gen enterè nan pwoteksyon timoun ak enfliyans yo

11


Leson 3. Engaje Patnè

Lesson 3. Engaging Stakeholders

Eske ou panse yon pwojè pou timoun ka gen siksè si'w pa janm pale ak paran yo? E Komite Pwoteksyon timoun yo menm? Pwojè yo ka gen plis siksè si gen ampil moun kap kolabore ladan yo. Li difisil pou fè tout moun patisipe epi li difisil pou konnen ki moun ki dwe patisipe. Ou ta dwe reflechi sou ki moun pwojè a ap ede epi ki moun ki pral ede nan pwojè an. Tou de nan kalite moun sa yo rele patnè paske yo gen enterè aswa envesman nan pwojè an. Menm si yo pa konnen anyen sou pwojè a yo ka patnè. Pa egzanp, patnè pou yon pwogram pwoteksyon timoun ka gen ladan'l: Patnè ke projè a ap enfliyanse: Timoun Paran Profesè Yon NGO lokal Moun ki gen bizniz nan lokal la

Patnè kap enfliyanse projè a: Lidè Kominotè Paran Ofisye nan IBERS (Enstiti Byennèt Sosyal ak Rechèch) Brigad pou Pwoteksyon Timoun (BPM) Komite Pwoteksyon Timoun

Kèk patnè ka gen enfliyans sou pwojè a anmenm tan pwojè a kapab enfliyanse yo. Pa egzanp paran yo benefisye lè timoun yo patisipe, men tou yo ka fè pwojè a pa reyisi si yo pa sipòte pitit yo pou ale. Patnè yo ka andedan kominote'w la oswa andeyò nan kominote'w la. Pa egzanp, yon gouvènman ofisyèl edikasyon ki rete nan yon distans tou pre ka gen kapasite pou pèmèt ou sèvi ak lekòl lokal la pou pwogram ou an. Youn nan fason ou ka kòmanse reflechi sou ki moun ki dwe patisipe se pou'w fè yon analiz patnè. Yon analiz patnè ede ou wè ki moun ki gen enfliyans sou pwojè a epi degre enfliyans lan. Yon analiz yon patnè ka idantifye:    

Gwoup ki ta dwe envite pou patisipe nan diferan etap pwojè an. Konfli potansyèl oswa ris ki ta kapab kreye pwoblèm pou pwojè an. Opòtinite ak relasyon pou fè pwojè mache. Fason pou redwi konsekans negatif nan pwojè a sou gwoup frajil yo.

Patisipasyon patnè yo esansyèl pou asire chanjman ki dire lontan nan kominote a (dirabilite pwojè a). Patisipasyon anplen tout patnè yo bay moun kèk konsèy sou kijan pwojè a kapab afekte lavi yo, ankouraje pwopriyetè toupatou nan pwojè a, epi ofri opòtinite aprantisaj kap kreye kapasite nan patnè ak lidè pwojè yo.

12


Ekzanp: patnè analiz Foto ki anba a montre tout moun ki gen dwa pran desizyon ak ki valè enfliyans yo genyen. Moun ki gen plis enfliyans ki gen pi gwo sèk. Moun ki te travay ansanm gen sèk ki sipèpoze. Sèk ki pi gwo a, AP, vle di Asosyasyon Peyizan. Nan kominote sa a, Asosyasyon Peyizan an gen pi plis enfliyans sou pwojè a epi gen ladan'l tou ti òganizasyon tankou "Òganizasyon Pou Fanm."

Sous: Mikkelsen, 2005, p93

13


Eksperyans: Analiz Plasman Patnè Ranpli tablo ki anba a gòch la ak non tout moun, biznis, ak òganizasyon ki ta dwe patnè nan pwojè pwoteksyon timoun ou an. Aprè sa a, klase chak patnè ak yon nimewo sòti nan 1 (plis enfliyan sou pwoteksyon timoun) ak 10 (mwens enfliyans sou pwoteksyon timoun) nan kolòn ran. Reyekri lis la sou espas vid la sou bò dwat ki anba a avèk patnè ki gen plis enfliyans ki nan premye lis la.

Ran

Patnè

1. ___________________ 2. ___________________ 3. ___________________ 4. ___________________ 5. ___________________ 6. ___________________ 7. ___________________ 8. ___________________ 9. ___________________ 10.___________________

14


Eksperyans: Dyagram Patnè Analiz Sèvi ak lis la pou trase yon dyagram patnè tankou sa ki ou te wè nan leson sa a nan komansman. Trase sèk ki pi gwo alantou moun ki gen pi plis enfliyans sou pwoteksyon timoun. Trase pi piti sèk yo pou moun ki gen mwens enfliyans sou pwoteksyon timoun. Trase sèk sipèpoze pou moun, biznis, oswa òganizasyon ki travay ansanm. Mete ti sèk andedan pi gwo sèk pou moun oswa òganizasyon ki gen yon pati nan lòt gwoup.

15


Refleksyon: Ki Moun ki gen pi plis enfliyans nan analiz patnè ou an? Poukisa?

Ki jan ou ka travay avèk moun, gwoup oswa òganizasyon sa yo pou fè pwojè pwoteksyon timoun lan mache?

Ki baryè ki anpeche'w travay ansanm ak moun oubyen gwoup sa yo?

Kijan ou ka simonte baryè sa yo?

Kijan ou panse pwojè ou an pral chanje lè ou travay ak anpil patnè?

16


Kontwòl ak Evalyasyon

Objektif: Fè diferans ant kontwòl ak evalyasyon epi vini ak zouti evalyasyon ki senp

17


Leson 4: Kontwòl ak Evalyasyon Seksyon kontwòl ak evalyasyon an dekri fason w'ap anrejistre pwogrè pwojè a (kontwole) epi kijan ou pral evalye rezilta final yo (evalyasyon). Kontwòl ak evalyasyon ka ede'w: revize pwogrè ou, idantifye pwoblèm planifikasyon oswa aplikasyon, ajiste pwogram ou an pou fè plis enpak. Kontwòl

Evalyasyon

Pou swiv ak evalye pèfòmans epi fè koreksyon jan sa nesesè

Sa rive nan mitan oswa nan fen pwojè a pou evalye yon pwojè

Rasanble enfòmasyon chak jou Kontwole aktivite yo Mande "èske bagay yo ap fèt komsadwat ?" Bay enfòmasyon pou konnen si e kòman aktivite ki pou fèt yo reyalize

Evalye enpak nan pwen desizyon yo Analize rezilta ak metòd yo Mande "èske bagay ki pou fèt yo reyalize?"

Fè referans ak aktivite epi ak rezilta entèmedyè Pwomote konsepsyon nan metòd yo

Refere a bi epi ak pi gwo objektif

Bay enfòmasyon sou efè aktivite yo

Pwomote konsepsyon nan nouvo pwojè yo

Kontwòl Kontwòl se pwosesis anrejistreman ak analiz pwogrè yon pwojè pandan ke li toujou ap mache. Sa enplike etabli endikatè, mete sou pye sistèm pou kolekte enfòmasyon sou endikatè yo epi analize enfòmasyon an. Ou ta dwe itilize endikatè ou an pou mezire siksè nan chak objektif epi finalman pwogrè nan direksyon pou atenn bi ou. Pa egzanp, ou ka vle kontwole konbyen timoun ke pwojè ou a ap atire avèk kaye prezans. Ou ka bezwen mete sou pye yon sistèm pou lidè aktivite pou ranpli kaye prezans chak jou epi pataje yo avèk lidè pwojè yo. Lidè pwojè yo ap bezwen egzamine tout kaye prezans yo pou kalkile konbyen timoun pwojè a sèvi. Kontwòl anjeneral fèt pa òganizasyon an oswa gwoup ki òganize pwojè an. Evalyasyon Evalyasyon se konparezon rezilta ou gen entansyon jwenn nan pwojè yo ka rezilta reyèl ke ou jwenn . Evalyasyon ka fèt anndan òganizasyon an oswa deyò pa yon konsiltan oswa yon ekip konsiltan. Yon fason ki senp pou evalye pwojè ou an se mande patisipan yo yon seri de kesyon sou pwojè an. Yo rele sa yon otoevalyasyon. "Refleksyon kou yo" ke ou ranpli nan seri sa a se yon egzanp nan yon

18


oto-evalyasyon. Kèk apwòch nan evalyasyon enkli: Bi ak baz: evalye si bi ak objektif yo te reyalize Bi san baz: Evalye efè entansyonel pwojè a Jijman ekspè: Pèmèt yon pwofesyonèl deyò pou evalye pwojè a daprè ekspètiz li Evalyasyon mezire efikasite a, efikasite, ak enpak nan pwojè ou. Efikasite se kijan pou byen resous yo te itilize pou reyalize pwojè an. Pa egzanp si de pwojè gen menm rezilta, timoun yo santi yo an sekirite, men yonn pran 2 èdtan chak jou epi lòt la pran 5 èdtan chak jou, kilès ki pi efikas? Efikasite se kijan pwojè rive atenn objektif li yo. Pa egzanp si yon pwojè pwoteksyon timoun gen pou objektif pou anpeche gwosès timoun, men pa gen okenn chanjman ki fèt nan kantite nouvo timoun ki ansent nan kominote ou an, alo pwojè a gen dwa pa trè efikas. Enpak se sa ki te chanje nan kominote'w la kòm yon rezilta pwojè an. Menm si pwojè ou an pa trè efikas nan akonplisman objektif li yo, li ka toujou gen yon enpak pozitif. Pa egzanp, pwogram prevansyon gwosès timoun ou an te ka lakòz timoun ki manman gen plis konesans sou kò yo ak pwosesis fè timoun.

Ekzanp: Kèk Kesyon Komen sou Evalyasyon Men kèk kesyon komen pou konsidere nan evalyasyon pwojè ou an:

1.Ki moun ki benefisye nan pwojè a epi kijan? 2.Eske tan ak la jistifye rezilta yo? Poukisa oswa poukisa pa? 3.Kisa ki ta amelyore efikasite enpak nan pwojè a? 4.Ki leson ke yo ka aprann akòz pwojè sa a? 5.Ki eleman ki ta dwe repwodwi?

Shapiro, J. (2001)

19


Ekzanp: Kèk zouti Kontwol ak Evalyasyon Zouti

Deskripsyon

Itilizasyon

Kijan pou fè'l

Entèvyou

Poze patnè yo menm seri kesyon yo

Pou konprann nan pwofondè fason pwojè a ap afekte moun

Chwazi 5 patnè granmoun ak 5 patisipan. Mande yo endividyèlman koman pwojè sa a te chanje oswa kap chanje lavi yo ak kominote yo.

Kesyonè

kesyon ke patisipan yo te reponn

Pou ranmase enfòmasyon debaz byen vit sou fason pwojè te afekte oswa te gen enpak sou yon gwo kantite moun

Ekri 5 kesyon chak sou yon fèy papye diferan. (Ou kapab ekri pwòp keksyon pa ou oswa sèvi ak kesyon ki nan manyèl sa a). Rasanble tout patnè yo ansanm epi pase chak papye yo nan sal la pou yo ekri repons yo. Lè'w fini ou ta dwe genyen 5 moso papye avèk repons nan men tout patisipan yo.

Gwoup Konsantre

Yon gwoup 6 a12 moun kap fè antrevi ansanm

Pou konprann byen vit fason pwojè an ap afekte oswa gen enpak sou yon gwoup moun

Mete ansanm yon ti gwoup nan yon kote prive. Mande yo kijan yo panse ke pwojè a ap mache epi kijan li kapab amelyore oubyen grandi

Rapò

Yon fòm rapò estriktire ki anrejistre repons kesyon ak obsèvasyon

Anrejistre obsèvasyon lidè pwojè yo sou pwogrè oswa rezilta pwojè a

Mande lidè pwojè yo pou obsève aktivite yo pou yon jou epi pataje sa ki mache byen ak sa ki bezwen chanje.

Plasman

Mande moun pou yo pataje sa yo panse ki pi itil epi mwens itil de yon pwojè

Pou jwenn yon evalyasyon rapid sou fòs ak feblès pwojè a

Nan ti gwoup, fe patisipan yo reflechi sou kisa ki pi itil ak mwens itil de pwojè a epi ranje yo nan lòd de itilite yo.

Desen

Mande patisipan yo pou desine yon foto de kijan yo santi yo oswa panse

Konprann kisa timoun oswa granmoun ki analfabèt panse oswa santi

Bay timoun papye ak kreyon koulè epi mande yo pou desine yon foto tèt yo avan pwojè a, pandan pwojè a ak apre pwojè a.Travay ak moun ki gen patnè granmoun pou esplike foto yo.

20


Eksperyans: Plan Kontwòl ak Evalyasyon Ki zouti ki pral pi efikas pou kontwole pwojè ou an ? Poukisa?

Dekri kòman ou fè plan pou kontwole pwojè ou an:

Ki zouti ki ap pi efikas pou evalye pwojè ou an ? Poukisa?

Dekri kòoman ou gen entansyon evalye pwojè ou an:

21


Refleksyon: Kontwòl ak Evalyasyon 1. Kilès nan siveyans ak zouti evalyasyon yo ki pi bon pou itilize ak timoun kak patisipe yo?

Chwazi yon lòt zouti nan tablo ki nan p.23 ou panse ki ta ka travay byen ak timoun kak patisipe yo. Kòman ou ta adapte zouti sa a pou timoun yo?

Èske ou ka panse ak nenpòt lòt fason pou siveye oswa evalye pwogram pwoteksyon timoun ke nou pat diskite nan leson sa a?

22


Ekri yon Plan Pwojè

Objektif: pwojè

23

Entwodwi epi pratike eleman debaz nan yon plan


Leson 5. Ekri yon Plan Pwojè

a Project Plan

Koulye a li tan pou mete tout ide ou yo ansanm nan plan pwojè a. Plan pwojè a se yon dokiman entèn ke ou ekri anvan ou fè rechèch pou jwenn finansman pou òganize ide pwojè ak enfòmasyon. Plan pwojè ou an ap prepare'w pou ekri yon pwopozisyon Pwojè pou voye bay yon envèstisè. Anpil nan eleman ki nan plan pwojè a se menm bagay ak yon pwopozisyon pwojè. Yon plan pou pwojè gen ladan Pwoblèm/Bezwen, Byen, Vizyon ak Misyon, Rezime Pwojè a, Moun/Lidèchip, Sechans, Bidjè, Kontwòl ak Evalyasyon, ak Dirabilite. Ou ka vle ajoute lòt enfòmasyon tou. Pwoblèm/Bezwen ak Popilasyon Sib Seksyon pwoblèm lan bay yon deskripsyon ki kout sou pwoblèm nan pwoteksyon timoun oswa bezwen ke pwojè ou a ap adrese. Li ta dwe gen ladan yon deskripsyon timoun yo ki pral benefisye de pwojè a, "popilasyon ki vize a" ak sitiyasyon aktyèl yo. Ki bezwen ak pwoblèm timoun nan kominote ou a genyen? Ou ta dwe sipòte bezwen sa yo ak enfòmasyon kantitatif ak kalitatif. Paegzanp, seksyon pwoblèm ou an ta ka di: "50% nan tout timoun nan kominote sa a pa gen okenn kote kreyatif ki ansekirite pou yo jwe" (kantitatif). Ou ta dwe genyen ladan tou kalitatif enfòmasyon tankou "Nan yon entèvyou, yonn nan paran yo te di ke pitit li yo souvan vin lakay avèk grafonyen sou yo paske y'ap jwe ak vle machin krase." Ou ka sèvi ak enfòmasyon ke ou rasanble nan aktivite "Gade ak koute" a tankou pwojè tande a, pyebwa pwoblèm, sondaj, ak kat byen pou ekri deklarasyon pwoblèm lan. Byen Seksyon byen an dekri resous kominote ou an deja genyen ak kòman yo pral itilize yo nan pwojè ou an. Nan kat byen an ak tablo deba ke ou te ranpli nan premye kou an esansyèl lè w'ap ekri seksyon byen ou an. Vizyon & Misyon Ou te deja ekri yon deklarasyon vizyon, nan Leson 2. Sonje: Yon vizyon se yon objektif santre; li se "mond ou jan li kapab ye." Li se chanjman ke w'ap travay pou jwenn lan, men ou ka pa janm ka reyalize li. Yon misyon defini objektif òganizasyon an ak rezon ki fè ke li egziste. Li dekri kijan gwoup oswa òganizasyon ou an ap kontribye nan vizyon li yo. 24


Rezime pwojè a Seksyon rezime pwojè a dekri ki sa w'ap planifye pou akonpli epi kijan w'ap akonpli li. Sa gen ladann anpil bagay ke ou deja konnen tankou bi, objektif, rezilta ak endikatè, men fè revizyon. Objektif yo se anbisyon global pwojè ou an oswa sa ou espere akonpli. Objektif se etap ke ou pral pran pou reyalize chak objektif. Yon plan pou pwojè gen ladan tou aktivite, aksyon espesifik ke ou pral pran pou chak objektif pou ka reyalize bi ou yo. Rezilta dekri kijan bagay sa yo ap diferan akòz pwojè ou an. Yo se rezilta pou reyalize chak objektif. Endikatè yo se zouti ke ou itilize pou evalye rezilta. Ou kapab sèvi ak yon tablo pou rezime bi, objektif ak rezilta ak endikatè. Moun ak Patnè Seksyon sa a gen ladan kalite moun ki pral ede pwojè ou an amelyore byennèt timoun yo ak wòl yo pral jwe nan aktivite pwoteksyon timoun yo. Ou ka bezwen pwofesè, koòdonatè pwojè, lidè pwojè, ak lòt anplwaye oswa volontè. Ou ka itilize analiz patnè pou panse sou ki moun pou ajoute nan seksyon sa a. Sekans Konbyen tan li pral pran pou konplete pwojè ou an? Èske l'ap yon pwojè ki ap gen yon dat pou'l fini, oswa yon pwogram ki pa gen okenn dat l'ap fini? Sekans lan se yon dyagram ki montre konbyen tan pwogram lan pral pran ak kèk nan jalons enpòtan yo. Bidjè Konbyen kob pwojè a pral koute? Ki resous ou deja genyen? Seksyon sou bidjè a montre konbyen lajan ak lòt resous w'ap bezwen pou konplete pwojè ou an. Bidjè klase an kategori tankou anplwaye, materyèl, espas, ak transpòtasyon. Kontwòl ak Evalyasyon Seksyon Kontwol ak evalyasyon an dekri fason w'ap anrejistre pwogrè pwojè a ap fè (kontwol) epi kijan ou pral evalye rezilta final yo (evalyasyon). Ou ta dwe itilize endikatè ou yo pou mezire siksè nan chak objektif epi finalman pwogrè nan direksyon pou atenn bi ou yo. Yon fason ki senp pou evalye pwojè ou an se mande patisipan yo yon seri de kesyon sou pwojè an. Se sa yo rele yon evalyasyon endepandan. "Refleksyon sou kou an" ke ou ranpli nan seri sa a se yon egzanp yon evalyasyon endepandan.

25


Plan Dirabilite Nan tout pwosesis planifikasyon pwojè an, ou ta dwe reflechi sou kijan ou kapab kenbe siksè akademik ak chanjman nan kominote a. Anpil pwojè gen anpil siksè nan kòmansman, men pita fon yo fini oswa yo femèn lè lidè yo kite. Dirabilite pa vle di kenbe pwojè oswa pwogram an sou pye endefiniman. Li se yon plan pou kijan pwojè a oswa pwogram lan ap dire menm toutotan yo bezwen'l pou reyalize objektif yo. Yon plan Dirabilite tou dekri fason chanjman sa a ap kontinye nan konklizyon pwojè a/pwogram lan.

Sa kap vini an se yon egzanp yon plan pwojè pou yon pwogram ipotetik ki rele "Aprantisaj Atizay". Ou ka pa konprann kèk tèm, men dènye seksyon nan manyèl sa a pral kouvri sa yo plis andetay.

Foundation Center (2012) NCSTAC (n.d). NCSTAC (n.d). JesyonKapital San bi likratif (2012)

26


Egzanp: Plan Pwojè Aprantisaj Atizay Pwoblèm & Popilasyon Sib Timoun ki nan Port-Au-Prince gen aksè limite nan plas ki ansekirite ak byen estriktire pou aprantisaj kote yo kapab aprann epi devlope. Popilasyon ki vize pou pwojè sa a se timoun nan katye Fon Wouj nan Port-Au-Prince. Sondaj 35 pou rive 40 timoun nan katye Fon Wouj nan Port-Au-Prince ap jwe nan lari nan moun kap veye yo pandan tout ane a. Paran yo ap travay epi yo pa kapab veye jèn timoun sa yo. Mwatye nan tout paran ki pale nan antrevi te di timoun yo pa gen aksè ak edikasyon paske yo pa ka peye frè lekòl la oswa travay nan kay anpeche timoun ale lekòl. Sa a kontribye nan nivo edikasyon ki ba ak yon to alfabetizasyon 50% nan kominote sa a. Alfabetizasyon ba sa ak nivo edikasyon timoun yo nan kominote sa a mennen nan eksplwatasyon timoun epi kreye povrete. Vizyon Nou anvizaje yon mond kote tout timoun pral gen yon kote ki yon plas kreyatif ki ansekirite pou yo aprann epi grandi Misyon Misyon Komite Sitwayen Ayisyen Konsène ap sèvi ak eksperyans atizay bay lòt opòtinite atizay pou timoun nan katye Fon Wouj nan Port-au-Prince. Byen Kèk nan byen kle nan kominote a ke komite a pral konte sa yo se:  moun kreyatif tankou moun ki konn rakonte istwa pou ede eksperyans atizay  Espas ki disponib nan Akademi Madame  Manm kominote yo ki te volontè pou ede aktivite a  Lidè kominote ki te volontè pou ede anrejistre timoun  Kontenè ki te gen manje yo jete ke nou pral itilize pou fè Enstriman Mizik Resime pwojè a Pwojè Aprantisaj Atizay pral bay eksperyans atizay pandan ete a pou 40 timoun ki gen laj 7 a 10. Eksperyans sa yo ap ogmante konpetans timoun yo nan konpetans syans. Lidè Volontè ap anseye klas sa yo pou 5 jou chak semèn, dezèdtan chak jou pou yon peryòd de 3 mwa.

27


Bi

Pou mete sou pye yon pwogram Ete ka sèvi ak aprantisaj atizay pou ede timoun yo devlope talan matematik ak syans

Objektif 1

Aktivite Objektif 2

Aktivite

Pou bay 40 timoun aprantisaj atizay pandan 3 mwa

Rezilta 40 sou 40 Timoun ap demontre yon plis enterè nan syans

Chanjman nan enterè elèv gen pou syans

Cheche lidè Anrejistre timoun Pou anseye 40 timoun kapasite obsèvasyon nan yon peryòd yon mwa

Indikatè Kantite timoun ki patisipe

30 sou 40 Timoun yodemontre plis kapasite obsèvasyon

Chanjman nan kapasite obsèvasyon

Espas ansekirite Leson Plan

Moun Pwojè Aprantisaj Atizay la ap sou direksyon yon komite Sitwayen Ayisyen ki konsène. Komite nou an gen ladan moun ki sòti nan Zanmi pou Ayiti (yon ONG lokal) pwofesè ki soti nan Akademi Madame la, Komite Pwoteksyon Timoun nou an ak atis lokal. Koòdonatè pwojè nou an, Mary White, dènyèman konplete yon fòmasyon sou Atizay Kominote pou Timoun ke UNICEF ak BuildaBridge International te anseye. Komite a te itilize zouti li te aprann nan sesyon fòmasyon pou mete sou pey Pwojè Aprantisaj Atizay nou an. Sekans Pwojè sa a ap kòmanse kòm yon pwojè 6 mwa avèk 3 mwa nan pwogramasyon, men nou espere repete pwojè a nan yon kòm yon pwogram chak ane pou timoun yo. Nan premye ak dezyèm mwa, komite an pral konsantre sou aktivite kap ede pou prepare resous pou pwojè a. Mwa 3-5 pral konsantre kòmansman ak kontwol pwogram lan. Aprè sa a, nan katryèm mwa a, komite a ap evalye pwojè a epi fè chanjman ki nesesè pou asire rezilta yo reyalize tout bagay. Nan senkyèm mwa a komite nan ap mete sou pye yon selebrasyon nan kominote a pou ranmase lajan epi fè piblisite pou Pwojè Aprantisaj Atizay la. Nan tout simwa yo n'ap chèche finansman ak lòt sipò pou ede pwogram lan ale pi lwen peryòd simwa.

28


Sekans Aktivite

Mwa 1

2

3

4

5

6

Evalye byen ak bezwen Fè rechèch pou jwenn finansman Chache patnè Rekrite lidè ak timoun yo Fè piblisite pou pwojè a Aktivite nan pwojè Kontwole pwojè a Evalye pwojè a Evènman selebrasyon pou Pwojè a Bidjè Frè total pou pwojè sa a se $4980, men komite a te ranmase $1200 don nan tan volontè ak espas. Komite a bezwen yon lòt $780 kòm frè pou sèvis, sibvansyon, oswa don pou finanse 2 moun pou inèdtan chak jou, 5 jou pa semèn, pou 3 mwa materyèl ak transpò pou pwojè a. Kategori

Kantite

Anplwaye

Espas

Materyèl

Transpò

29

Pri $10 pou nèdtan

Yon chanb 5 jou pa semèn pou 3 zè pou 3 mwa 40 kaye desen 40 kreyon

Sous Volontè ki vo $1200

$50 chak Ki vo $3000

Fon Total ki bezwen $0

$0

$5 chak

sibvansyon

$200

$1 chak

Frè pou sèvis don sibvansyon

$40 $40 $500

TOTAL

$780.00

40 règ $1 chak 5 jou lokasyon $100 pa jou machin


Kontwòl ak Evalyasyon Lidè aktivite yo pral kontwole kantite timoun ak konbyen yo touche nan kaye prezans ak sesyon refleksyon chak jou. Pèfòmans lidè yo ap kontwole atravè obsèvasyon pa manm komite yo. Endikatè Kantite Timoun Chanjman nan aprantisaj timoun Aktivite Pèfòmans Lidè

Zouti Kontwòl Kaye Prezans Sesyon Refleksyon chak jou Obsèvasyon

Pwojè a ap evalye konesans timoun yo atravè yon premye egzamen sou konsèp syans nan twazyèm mwa a, yon dènye egzamen pou evalye konesans yo nan simwa. Dirabilite Byenke sa a te planifye kòm yon pwojè simwa, timoun nan Port-au-Prince ap kontinye bezwen plas kreyatif ki ansekirite pou yo aprann epi grandi. Komite a ap planifye pou pwogram lan dire:  Pale ak patnè epi bati sipò kominote anvan pwojè a ap kòmanse 

Sèvi ak byen kominote tankou espas ak lidè volontè pou koupe depans pwogram yo epi ogmante patisipasyon kominote a

Kontwole pwojè a epi adapte li nan anseye timoun pi efikasman

Kontinye chèche finansman, don ak volontè pou kenbe siksè pwojè a

Pataje siksè nou ak sipò kominote a nan selebrasyon ak kominikasyon ak Investisè ak medya

30


Ekperyans: Ekri Plan Pwojè Sèvi ak espas ki anba pou ekri plan pwojè ou an. Pwoblèm (dekri popilasyon sib ak bezwen yo):

Vizyon

Misyon

Byen

Rezime Pwojè a

31


Bi Rezilta

Indikatè

Objektif 1

Aktivite

Objektif 2

Aktivite

Moun (dekri moun ki pral dirije pwojè a epi ki eksperyans oswa kalite yo dwe genyen kòm lidè)

32


Bidjè Fè yon lis bagay ke w'ap bezwen pou reyalize pwojè oswa pwogram ou an

Evalyasyon Pwojè Kijan ou pral evalye enpak pwojè a lè'l fini?

Dirabilite Eske se yon pwojè oswa yon pwogram?______________________________ Kisa kap rive lè li fini?

33


Sekans Ranpli sekans ki anba a avèk ogmantasyon tan ki pi gwo anwo liy lan epi jalons enpòtan yo anba liy lan Aktivite

Mwa 1

2

3

4

5

6

34


Devlopman Resous

Objektif: Eksplike diferan kalite resous finansman, entwodwi konsèp debaz bidjè ak eleman nan yon lèt demand

35


Leson 6. Devlopman Resous Kisa ou bezwen pou fè pwogram ou an reyisi? Pifò moun ki panse lajan anpremye, men yon pwogram bezwen plis pase lajan. Resous se tout bagay ke ou bezwen pou fè pwogram ou an reyisi-tankou lajan ki sòti nan sibvansyon ak donasyon, espas, materyèl ak moun. Devlopman Resous se jwenn resous ki esansyèl nan aplikasyon pwogram ou an. Men kèk diferan kalite sipò finansye ke ou ta dwe konsidere. Tout Sot donasyon: nan premye kou a ou te kòmanse panse sou sa ki byen kominote'w la deja genyen. Tout sòt donasyon yo se bagay ke moun ka bay gratis. Yo se byen kominote oswa byen pèsonèl. Moun kapab bay Pwodwi pou atizay siplemantè, kite ou itilize kay yo pou anseye yon klas, oswa sèvi kòm volontè pou kwit manje pou elèv ou yo. Sa yo se tout sòt donasyon yo ke ou pa gen anyen pou peye. Sibvansyon: Sibvansyon se lajan ke òganizasyon ba ou pou fè pwojè ou an. Ou pap dwe lajan sa a, men ou gen pou ekri yon plan pwojè andetay, epi anjeneral yon rapò nan mitan ak nan fen pwojè an. Anpil fwa genyen anpil konpetisyon pou sibvansyon, epi, kidonk, ou ka aplike pou plizyè anvan ou resevwa finansman. Si ou deside pou'w aplike pou yon sibvansyon ou ta dwe asire'w ke ou gen kapasite pou ranpli kondisyon ke sibvansyon oswa kolabore ak òganizasyon ki fè'l. Frè pou sèvis: Frè pou sèvis se fason ke pwogram ou an kapab fè lajan. Pa egzanp, ou ka chaje yon frè pou tikè pou moun vini gade timoun nan pwogram ou an kap fè yon konsè oswa. Ou kapab tou ede timoun yo fè atizay pou vann nan yon mache lokal oswa magazen. Si atizay timoun lan vann, sèlman yon pòsyon (petèt 25%) ta dwe ale nan òganizasyon an epi lòt 75% an ta dwe envesti nan timoun yo pou peye frè lekòl yo, materyèl oswa lòt bezwen. Paran yo ta dwe ede'w deside kijan lajan sa a dwe envesti nan timoun yo. Yon lòt fason pou finanse pwogram ou an se pou chaje patisipan nan pwogram yon ti frè. Si ou deside chaje patisipan yo, ou ta dwe asire'w ke frè a abòdab konsa li pa eskli timoun ki nan bezwen. Donasyon: Donasyon se lajan moun oswa òganizasyon ba ou pou kòmanse oswa pou kenbe pwojè ou an sou pye. Ou kapab mande moun dirèkteman si yo ka bay lajan pou pwojè a, oswa ou ka voye yon lèt ba yo. Anpil fondasyon ap aksepte yon "lèt demand" epi y'ap konsidere ba ou lajan pou pwojè oswa pwogram ou an. Ou kapab tou gen evènman pou ranmase lajan tankou yon konsè gratis kote ou mande patisipan pou bay nenpòt valè lajan yo vle.

36


Siveyans bidjè Kèlkeswa kalite sipò pwojè a jwenn, li enpòtan pou lidè pwojè kontwole depans finansye sou pwojè yo. Anpil Investisè ap atann osinon ekzije pou ke lidè pwojè yo soumèt chak trimès oubyen chak ane yon rapò finansye ki dekri kijan lajan pwojè yo te itilize. Yon rapò finansye souvan genyen yon deskripsyon ak yon prèv (tankou resi orijinal) sou pwogrè nan pwojè a epi depans yo. Lidè pwojè yo ta toujou dwe: 

Prepare pou pwouve kijan tout lajan pwojè yo te depanse.

Depanse kontribisyon sibvansyon yo sèlman nan pwojè ki pou yo. Retounen kòb ki pa itilize oswa kontakte donatè yo si gen anpil chanjman nan pwojè a.

Kenbe tout resi orijinal pou depans pou pwojè a (manje, espas, materyèl, elatriye).

Kenbe yon dosye sou revni pwojè a, sous, ak dat ou resevwa yo (donasyon, frè pou sèvis, sibvansyon, lòt kontribisyon).

Kenbe yon dosye sou tan volontè yo patisipe kom enfòmasyon sou lòt kontribisyon.

Kenbe yon dosye nan tan anplwaye yo travay epi ekri resi (ke manm pèsonèl la ak sipèvizè yo siyen) pou tout lajan yo peye anplwaye yo.


Ekzanp: Bidjè Yon bidjè debaz gen pi gwo kategori (sou bò goch la) ak kantite ak pri sou bò dwat la. Lis kategori kote ou fè plan pou jwenn chak resous. Total la sou bò dwat la kalkile konbyen lajan chak bagay ap koute. Ou pral gen depans pou rechèch epi fè kalkil konbyen chak bagay wap bezwen pou ka prepare bidjè pwojè ou an. Anba a gen yon egzanp yon bidjè debaz ki genyen anplwaye yo, espas, materyèl, ak transpòtasyon. Dyagram sikilè an montre pousantaj resous total ki dedye pou chak kategori.

Categori Anplwaye

Espas

Materyèl

Transpòtasyon

Kantite 2 moun pou 1 èdtan chak jou, 5 jou chak semèn, pou 3 mwa 1 chanm 5 jou chak semèn pou 3 èdtan pou 3 mwa 40 kaye desen 40 plim

Pri $10 chak èdtan

Sours Donasyon tout sot ki vo $1200 (Volontè)

Bezwen Total $0

$50 chak jou

Donasyon tout sot ki vo $3000

$0

$5 chak

sibvansyon $200

$1 chak

$40

40 règ

$1 chak

Frè pou sèvis donasyon

5 jou pou lokasyon machin

$100 chak jou

donasyon

$500

TOTAL

$40

$780.00

38


Eksperyans: Bidjè debaz Sèvi ak plan pwojè ou an pou ranpli bidjè ki anba a. Sèvi ak sèk vid la pou desine apeprè konbyen nan total lajan bidjè a ki dedye pou chak kategori.

Categori

Kantite

Pri

Sours

Anplwaye

Espas

Materyèl

Transpòtasyon

TOTAL

39

Bezwen Total


Ekzanp: Lèt Demand Yon lèt demand se yon lèt kout, anjeneral 1-2 paj, ki mande yon fondasyon oswa biznis pou sipòte pwojè ou an. Lèt demand toujou gen ladan: Entwodiksyon: ki di sa w'ap mande (lajan, materyèl, espas) Òganizasyon - Deskripsyon òganizasyon ou an oswa gwoup moun k'ap òganize pwojè a Pwoblèm / Bezwen: yon deskripsyon moun pwojè ou an vize (laj, lokasyon, etnisite) ak bezwen yo. Deskripsyon Pwojè a: yon deskripsyon ki kout de sa w'ap fè pou fè pwojè a reyisi Lòt Sipò: òt fason ou pral jwenn sipò pou pwojè a tankou volontè, byen kominote a, ak lòt òganizasyon ki te dakò bay lajan. Fèmti: fèmen lèt la ak enfòmasyon kontak ou epi ki jan ou pral fè swivi ak lèt la. Gade nan egzanp lèt ki nan pwochen paj la epi reflechi sou kòman ou ka adapte lèt sa a ak pwojè ou an epi ak komite oswa òganizasyon an. Itilize modèl la pou ekri pwòp lèt demand pa ou.

40


Jean Luc Art Foundation 5554 Bell Rd Washington, DC, USA 20744 Chè Jean Luc, Nou ap ekri pou mande Fondasyon Atizay la pou konsidere sipòte pwojè Aprantisaj Atizay nou an. Pwojè Aprantisaj Atizay pral sèvi ak eksperyans atizay pou ede 40 timoun nan Port Au Prince aprann syans ak matematik. Nou konnen ke Fondasyon Atizay vle ankouraje aprantisaj Atravè atizay epi nou espere ke w'ap sipòte pwojè nou an ak yon kado $1,000. Komite Sitwayen Ayisyen ki Konsène vle asire ke timoun nan kominote nou an gen aksè ak espas kreyatif ki san danje pou yo aprann ak grandi. Komite nou an gen ladan moun ki sòti nan Zanmi pou Ayiti (yon ONG lokal) pwofesè ki soti nan Akademi Madame, ak atis lokal yo. Òganizatè pwojè nou an, Mary White, dènyèman konplete yon fòmasyony Atizay Kominote pou Timoun ke UNICEF ak BuildaBridge te anseye. Nou itilize zouti li te aprann nan fòmasyon sa pou prepare pwojè atizay nou an. Timoun ki nan Port Au Prince gen aksè limite nan kote ki an sekirite ak byen estriktire pou sipòte aprantisaj kote yo ka aprann ak devlope. Sondaj 35 sou 40 timoun nan katyeFon Wouj nan Port Au Prince ap jwe nan lari san yo pa gen moun k'ap siveye yo pou tout ete a. Paran yo ap travay epi yo pa kapab sipèvize jèn timoun sa yo. Mwatye nan tout paran yo ke nou fè antrevi yo te di timoun yo pa gen aksè a edikasyon paske yo pa ka peye frè lekòl la oswa travay nan kay timoun ak fè pran sou lè lekòl yo. Sa a kontribye nan nivo edikasyon ki ba ak yon to alfabetizasyon ki 50% nan kominote sa a. Alfabetizasyon ak edikasyon ki ba nan kominote sa a mennen nan eksplwatasyon timoun epi kenbe yo nan povrete. Pwojè Aprantisaj Atizay nou an pral bay 40 timoun nan Port Au Prince yon kote ki an sekirite pou yo aprann ak grandi. Nou pral ofri eksperyans aprantisaj entèaktif pou timoun sa yo senk jou nan semèn lan pou twa mwa. Eksperyans aprantisaj atizay sa yo ap ogmante motivasyon timoun yo pou yo aprann syans ak matematik epi amelyore obsèvasyon epi mezire aptitid yo. Nou deja gen sipò nan kominote nou an. Senk pwofesè te dakò pou yo sèvi kòm volontè epi òganizasyon Zanmi pou Ayiti ap prete nou espas nan salklas yo. Men, pou reyalize pwojè sa a, nou bezwen sipò nan men fondasyon ou an pou finanse materyèl, liv, ak transpòtasyon. Nou espere ke Fondasyon Atizay pral ede nou nan pwojè Aprantisaj Atizay ak yon kado $1,000. N'ap kontakte ou pa telefòn semèn pwochen pou reponn nenpòt kesyon ou genyen pou nou, pi pou nou aprann sou pwosesis ki an plas pou nou jwenn donasyon sa a. Si ou vle kontakte nou ou kapab rele nou nan 444-456-8890 oswa imel marywhite@haiti.org. Mèsi pou tan ak konsiderasyon ou, Mary White Koòdonatè Pwojè Komite Sitwayen Ayisyen ki Konsène

41


Fondasyon Adrès:

__________________ __________________ __________________ Entwodiksyon:

Eksperyans: Sèvi ak paj sa a pou pratike fason pou ekri yon lèt demand pou pwojè ou an.

__________________,

Òganizasyon ou / Gwoup:

Pwoblèm / bezwen popilasyon Sib:

Lòt sipò:

Fèmti:

Mèsi pou tan ak konsiderasyon ou, Non ou:

_____________________

Tit:

_____________________

Non Gwoup:_____________________

42


Refleksyon: Nan yon chita pale an ti gwoup sou sa ki baryè ou panse ou pral genyen pou jwenn finansman oswa lòt sipò pou pwojè ou. Reflechi sou lòt lide pou'w simonte baryè sa yo. Ekri anba a kèk nan baryè ou yo ak lide lòt gwoup yo bay pou kraze.

Baryè

Kijan ou pral resevwa li?

Swivi se youn nan pati ki pi enpòtan nan resevwa finansman. Dekri kòman ou pral fè swivi avèk yon moun ki mande ou pou sipò. Ekri senaryo ou an anba a epi pratike ak gwoup ou an.

43


Dirabilite Pwogram lan

Objektif: Entwodwi epi aplike estrateji pou pwogram nan dire

44


Leson 7. Bagay ki fè pwogram lan dire

Nan tout pwosesis planifikasyon pwogram lan ou ta dwe toujou ap reflechi sou dirabilite li. Dirabilite se jan ke kominote a pral kontinye travay nan direksyon vizyon an apre ou menm ak lòt lidè yo pa la ankò. Si ou gen finansman, dirabilite se fason pwogram nan ap peye pou tèt li lè ou pa gen lajan ankò. Pwen prensipal dirabilite pwogram lan se kenbe tèt ak chanjman kap vini. Se pa tout pwogram ki bezwen soutni tèt yo. Gen nan yo ki la pou yon ti bout tan. Men, pou gen chanjman ki dire lontan, ou bezwen panse sou kòman pou kenbe siksè chanjman sa a ke pwojè a kreye. Gen anpil estrateji dirab, men kèk nan yo: Anseye: edikasyon se youn nan fason ki pi bon pou fè chanjman yo dirab. Anseye lòt moun pou yo vin lidè nan pwojè a pou konsa si ou kite, yon lòt moun kapab pran plas ou. Montre timoun yo nouvo teknik ak atitid paske yo ap jenerasyon kap vin lidè nan peyi ou an ak kominote a. Plan: toujou panse sou kote pwogram ou an prale epi koman lap rive la. Pwoblèm ap vini, men si'w pare pou yo yo pap fè pwojè ou a febli. Eseye vin fleksib. Lè ou fleksib sa vle di ke ou adapte pwogram ou an ak bezwen kominote ou an epi ak kapasite li genyen. Vin fleksib vle di tou ke'w chanje pwogram ou an lè li gen pwoblèm. Li pap pafè, men ou fè li nan pi bon kondisyon li kapab ye. Plan pou dirabilite. Gade "8 eleman dirabilite yo" epi ekri yon plan pou asire'w chanjman ou yo dire. Kolabore: jwenn anpil patnè pou patisipe nan pwojè ou a nan chak etap planifikasyonan. Travay ak òganizasyon ki menn jan avè'w oswa moun ki vle fè menm bagay avè'w. Fè: fè finansman pou pwogram ou an ak byen kominote ou an. Pa rete tann pou yon fondasyon oswa ONG pou peye pou pwogram ou an. Sèvi ak byen kominote ou deja genyen-tankou moun ki ap bay tan yo, oswa moun ki kont fè atizana k'ap anseye timoun yo kòman yo fè yon pwodwi pou vann nan mache. Chak fwa ou kapab sèvi ak materyèl lokal yo.

45


Eksperyans: Planifye Dirabilite Sèvi ak espas ki anba a pou dekri koman ou pral soutni pwogram ou an oswa kijan ou pral kenbe sou pye chanjman ke pwojè ou an deja fè.

46


Evalyasyon kou a

Objektif:

Pratike aplike pou yon sibvansyon pou yon pwojè

pwoteksyon timoun

47


Eksperyans: Aplike nan yon bon fondasyon Yon demann pou pwopozisyon (RFP) se yon envitasyon pou òganizasyon ak gwoup aplike pou finansman. Pwochen paj sa yo gen kèk RFP reyèl pou itilize avèk pèmisyon ki soti nan Fondasyon Boston an. Sèvi ak konesans epi aptitid ke ou te aprann nan Atizay Kominote pou timoun yo pou ekri yon pwopozisyon sibvansyon pou yon pwojè pwoteksyon kreyatif timoun ki reponn ak kesyon epi fòma ki dekri la yo. Anvan ou kòmanse, li "Konsèy pou redaksyon sibvansyon an" ki anba a.

Konsèy pou redaksyon sibvansyon 1. Li RFP a (Demann pou Pwopozisyon) ak anpil atansyon epi asire ke pwogram ou an pral rantre nan règleman òganizasyon an. 2. Asire ke ou konprann tout tèm nan RFP an. Pa egzanp èske'w konnen ki sa yon fondasyon dwa moun ye nan Fon RFP Ayiti an? Li sou tèm nouvo sa a nan pwochen paj la. 3. Ale sou sit wèb fondasyon an pou aprann plis sou lòt pwojè yo te finanse 4. Vizite oubyen rele ofisye fondasyon an epi mande si pwogram ou an satisfè kondisyon yo 5. Fè plan sibvansyon an ak gwo kategori ke Fondasyon an sèvi. Itilize menm mo yo ke ou itilize pou dekri kategori yo. 6. Reponn tout kesyon ke RFP a poze 7. Eple tout mo yo byen oswa pa fè lòt kalite erè. 8. Mande yon zanmi oswa yon kolèg pou li pwopozisyon ou an anvan ou soumèt li

48


Nouvo Tem: Fondasyon Dwa Moun Dwa moun se estanda debaz ke tout moun bezwen pou siviv epi devlope nan diyite. Nou tout fèt ak dwa moun.Yo pa ka bay yo oswa pran yo epi yo fèt pou tout kalite moun toupatou. Timoun yo gen dwa menm jan ak granmoun, men yo frajil epi yo bezwen pwoteksyonn espesyal. Kèk sikonstans kle kote nou bezwen bay timoun pwoteksyon se: domaj fizik detrès emosyonèl kont separasyon fanmi konfli ame pinisyon kriyèl travay fose timoun eksplwatasyon vyolans ki baze sou sèks Timoun yo gen dwa tou a ak: san diskriminasyon yon non ki legalman anrejistre siviv ak devlope genyen yon idantite edikasyon resevwa swen espesyal epi sipòte si yo gen yon enfimite oswa si yo se

refijye eksprime panse yo ak opinyon yo pou rilaks epi jwe Pwojè ki swiv yon fondasyon dwa moun dwe sou respè, pwoteksyon, epi pran mezi aktif pou ede timoun yo jwi tout dwa yo.

49


Egzanp: RFP Apèl pou soumisyon Lèt Ankèt Prentan 2012 Nap aksepte Lét yo jiska 1 Desanm 2011.

Rezime Priyorite Yo Haiti Fund nan Boston Foundation se yon ekspresyon solidarite kominote zòn nan zanviron vil Boston an pou pèp Ayisyen an ak zanmi ak fanmi yo nan lokalite a. Aprè tranblemanntè Janvye 2010 lan, Fon 5-lane sa a te kreye pou n ka bay soulajman ak pote sipò ak rekonstriksyon an Ayiti ansanm ak nan kominote Ayisyen-Ameriken kap viv nan zòn lavil Boston yo. Haiti Fund nan kwé ke Ayisyen sipoze nan sant jefò kap fét pou rekonstriksyon peyi a. Anplis, pou nou rantre damble nan devlopman dirab an Ayiti, fòk nou rive bati kapasite sosyete sivil la pou yo ka rive ede pép Ayisyen an nan bezwen yo. Li esansyel pou nou rive kapte pasyon, lidéship ak resous ki chita nan Diaspora a. Haiti Fund ap fokis efò li pou-l sipòte gwoupman lokal ki dirije pa Ayisyen espesifikman andeyó Pòtoprens poun rive fé yon empak pozitif nan finansman ak pledwari nan sekté edikasyon, lojman, mwayen sibzistans nan Zòn riral yo, defans dwa moun, ak efikasite éd yo. Ak katriyém wonn sibvansyon nou an, nou pral konsantre sou rekonstriksyon an Ayiti. Nou mande tout òganis ki entérese pou soumét yon lét Ankét baze sou kondisyon ki anba yo. N ap revize let yo sou woulmanet dat limit pou soumét yo se 1 Desanm 2011. Si nou jwenn ke pwojé òganis ou an matche ak priyorite Haiti Fund lan, nou ap mande w pou soumét yon pwopozisyon komplé. Deklarasyon Sibvansyon jiska $ 30,000 ap fét nan mwa Me 2012. Akòz enpòtans desantralizasyon an, epi tou nan lespri pou n kontinye bay òganizasyon debaz ayisyèn yo plis jarèt, n ap favorize pwopozisyon sa yo ki plis demontre enpe oubyen tout nan pratik ak prensip sa yo: 1)Chache konstwi yon chapant pi solid nan kozman dwa moun 2)Ede devlope lidèchip Ayisyen 3)Ofri pi plis sèvis pou moun ki pi pòv e ki pi vilnerab 4)Pwomote yon modèl devlopman dirab 5)Travay de konsé ak lót pou reyalize bi ak objektif yo 6)Chèche enfliyanse politik peyi a 7)Konstwi enfrastrikti 8)Kapasite pou yo mezire enpak pwogram yo epi ki ka rann kont sou rezilta yo 9)Demontre transparans nan fason y ap jere lajan y ap itilize yo

50


Egzanp: RFP Haiti Fund pral konsantre wonn sibvansyon sa a nan bay sipò pou: 1 Mwayen sibzistans nan zòn riral yo, antrepriz nan milye riral ak pwovens yo, ak souverènte alimanté - Lavi nan zòn riral yo, antrepriz nan milye riral yo, epi priyorite alimantè – Kominote riral ak vil pwovens ki byen djanm se yon nesesite vital pou Ayisyen yo reyisi konstwi yon pi bon Ayiti ki desantralize. N ap chèche bay sipò pou antrepriz nan zòn riral ak nan tout vil pwovens ki se yon motè pou desantralize devlòpman an Ayiti. Haiti Fund ap chèche bay òganizasyon ak kowoperativ riral yo jarèt tou pou fanmi yo ak vwazen yo kapab gen plis kapasite pou yo jwenn manje pou yo manje, epitou pou yo ka enfliyanse politik agrikòl la ak tout kòmès lan 2 Edikasyon - Pou gen yon Ayiti pi solid, fòk genyen yon lidèchip ak jenn moun ki pi byen edike. Paske refòm nan domèn edikasyon se yon gwo konbit, n ap chèche bay kòb nan efò pou edikasyon k ap ofri yon apwòch sistematik pou tout yon gwoup lekòl oubyen pou tout yon zòn rejyonal olye pou n ap konsantre sou yon estrateji kote pou n ta senpman rebati lekòl yo youn pa youn. N ap sipòte pwojè pilòt pou lekòl ki konekte nan lojik yon estrateji refòm sistematik, n ap sipòte lekòl k ap entegre fòmasyon pwofesyonèl ak fason pratik pou moun yo jwenn lavi, n ap sipòte pwogram pratik ki ka gen yon gwo enpak sou bonjan kalite edikasyon pou jenn moun ka aprann. 3 Lojman pèmanan - Kozman sa a mande anpil refleksyon, sitou avèk pwoblèm lojman sa a ki kontinye ap vini pi mal an Ayiti a. N ap chèche efò pilòt ki kapab relokalize moun ki deplase aprè tranblemanntè a, e k ap viv nan kan yo anba tant, pou ede moun sa yo jwenn lojman nan zòn pwovens yo. Pwojè pilòt sa yo dwe demontre yon apwòch nouvo nan entegre bonjan plan pou yo reyalize pwojè k ap dire 4 Defans Dwa pwomouvwa respè pou dwa moun ak èd transparan epi yo efikas - N ap chèche bay donasyon pou tout òganizasyon ayisyèn k ap ede bati kapasite kominote yo nan objektif pou yo garanti dwa fondamantal moun pou yo patisipe nan lavi politik; dwa nan libète sivil; dwa pou yo jwenn manje, dlo, ak tout resous ki bay lavi; dwa pou libète kont vyolans, elatriye. Paske nou kwè ke se Ayisyen, yo-menm, ki ta dwe deside kijan pou tout èd sa yo distribye, n ap chèche sipòte pledwari ayisyen k ap fè efò nan lajistis pou yo fòse “kominote donatè yo” rann kont sou tout sa y ap fè sou baz yon balans ak egalite, dirabilite, epi efikasite N ap kontinye bay sipò local nan Boston nan tout dire fon an. Men, Komanse ane sa a nou deside separe pwosedi finansman pou Ayiti a ak sa nan Boston an. Ap gen plis enfòmasyon ki soti sou sipò lokal nan Boston nan mwa kap vini yo. Nou pap aksepte lét pou finansman local nan moman sa a. Ap gen yon sèl opòtinite finansman pou lane 2011 lan. Nap revize lét yo sou woulman jiska dat limit 1er Desanm, 2011. Haiti Fund pa p finanse endividi, li pa p bay kòb nonplis pou òganizasyon politik, oubyen tou pou sipòte yon òganizasyon relijyez. Haiti Fund pral sèlman aksepte yon sèl aplikasyon pou donasyon pa òganizasyon. Nou pa p aksepte pwopozisyon pou yon òganizasyon jwenn kòb pou plizyè lane. 51


Egzanp: RFP Pwosedi pou Aplikasyon (nou mande pou ranpli yon sèl Lèt pou voye pou ankèt demand lan swa pa lapos oswa E-mail) Pou jwenn konsiderasyon pou finansman nan wonn sibvansyon 2012 la, tout òganizasyon dwe soumèt de dokiman sa yo: 1. Kouveti fòm rezime (wap jwe li nan paj final nan dokiman sa a) 2. Lèt Ankèt Inquiry (pa pi long pase 2 paj) ki gen ladan:  Misyon Òganizasyon an  Deskripsyon sou sa ki pral rive sou a peryòd sibvansyon - ki gen ladan

pwogram òganizasyon ou 'oswa aktivite ki nan pwojè ou pwopoze a epi ki sa ou pral fè pou apwofondi oswa monte echèl enpak òganizasyon ou lan.  Eksplikasyon de ki lòt resous ou pwal sèvi avèk (keseswa lajan, anplwaye yo,

konsiltan, materyèl yo, elatriye) fè travay ou pwopoze a. Kouman resous ou ajoute yo pwal ede w pi byen reyalize objektif òganizasyon ou a?  Deskripsyon sou rezilta ouanvizione ak fason ou pral mezire siksè. Tanpri sonje

ke objektif SMART yo eSpesifik, Mezirab, fe Aksyon, reyalis, nan yon Tan ki espesifik.  Deskripsyon sou kolaborasyon potansyèl oswa afilyasyon, menm jan tou yon lis

ki gen lòt òganizasyon nan rejyon an ki fé menm travay la ak ki relasyon ou avèk yo.  Eksplikasyon de enpak travay ou a pral genyen.

Nou espere ou pral revize avèk prekosyon kondisyon ki nan lèt Ankét la epi sèlman soumèt yon lèt si pwojè ou alimante ak priyorite finansman nou yo. Fòk nou resevwa lèt ou a pa pi ta ke minwi nan Jedi, 1 Desanm 2011 nan imèl ki anba la a: laura.mcconaghy@tbf.org oswa nan adres sa anba a: Tanpri pa voye pwopozisyon pa FAX. Laura McConaghy re: The Haiti Fund The Boston Foundation 75 Arlington Street, 10th Floor Boston, MA 02116

52


N ap enfòme w nan fen mwa Janvye a si nou ta deside pou soumèt yon pwopozisyon konplé. Se Konsèy Direksyon Boston Foundation nan k ap pran desizyon pou finansman an, e y ap anonse rezilta yo nan mwa me 2011. Paske Haiti Fund gen limitasyon nan pèsonèl li, li pa p kapab reyini ak òganis ki ap aplike endividyèlman. Nou kapab tou pran kontak pa telefòn ak aplikan yo si nou gen kesyon ki gen rapò ak sa yo mande nou an. Pou tout keksyon ak enfomasyon tanpri pran kontak ak Pierre Noel nan 617-338-1627 oswa nan pierre.noel@tbf.org

53


Pwopozisyon pratik

REZIME KOUVÈTI

ENFÒMASYÒN PÒU KÒNTAK Òganizasyon:

Ane Fonde:

Adrès: Vil, Eta, Kòd Postal: Direktè Ekzekitif: Kontak pou pwopozisyon sa a:

Tit:

Telefòn:

E-mail:

Fax:

Sit Web:

RANSEYMAN SÒU ÒGANIZASYÒN AN Èske òganizasyon an genyen yon estati US IRS 501(c)(3)?

Wi

Non

Si se non, souple idantifye ajan fiskal ou: Bidjè anyèl total òganizasyon an: Kantite total anplwaye

A plen tan:

A tan pasyèl:

Nonb total manb nan Konsèy lan:

Kantite volontè:

Non Prezidan Konsèy la ak adrès pou kontakte li: RANSÈYMAN SOU PWOJÈ A Non pwojè a: Lokalizasyon Vil: Tip pwojè a: Devlopman Riral

Edikasyon

Depatman: Lojman

Pledwari

Selekte sekté ki pi dekri travay ou

Kantite kòb ou mande (Jiska $30,000):

Bidjè total pwojè a:

Lòt sous finansman Potansyel : Rezime pwojè a (nan 6 fraz ou mwens):

Peryòd donasyon sa a pral koyuvri (soti nan dat----rive nan dat----):

- Prentan 2012 -

-

54


Pwopozisyon pratik Tit pwojè a:__________________________ Rezime Egzekitif Bay yon brèf deskripsyon sou òganizasyon an, pwojè a, ak kantite lajan sipò ou mande. Malgre ke seksyon sa a parèt an premye nan dokiman an, anjeneral yo ekri'l andènye.

Òganizasyon Entwodwi òganizasyon oswa gwoup ou an epit dekri vizyon, misyon ak istwa li yo, Dekri nenpòt pwojè aktyèl ak reyalizasyon yo.

55


Pwopozisyon pratik Deskripsyon pwojè a Dekri pwogram oswa pwojè ki pou fon yo te mande yo. Mete yon deskripsyon popilasyon ki vize a ak bezwen kominote ki gen rapò ak byen. Dekri estrateji sa yo ke ou pral sèvi pou fè pwojè a mache epi ki moun ki pral dirije efò sa yo.

Bi ak Objektif Pwojè a, Rezilta Ekri objektif ak bi ki fikse epi rezilta pou pwojè ou a anba a.

56


Pwopozisyon pratik

Plan Kontwòl ak Evalyasyon Diskite sou fason yo pral evalye pwogrè nan fen pwojè a

Aktivite Kle (Sekans) Ekri non nenpòt aktivite kle nan pwojè a anba a ( kantite tan sou tèt liy lan ak aktivite anba liy nan) Aktivite

Mwa 1

57

2

3

4

5

6


Pwopozisyon pratik

Alye yo (Kolaboratè oswa Patnè) Ekri non nenpòt kolaboratè oswa patnè epi dekri wòl yo nan pwojè a.

Rezilta siska prezan Dekri nenpòt ki bagay ke pwojè a deja akonpli

Bon pou Fon Ayiti Dekri kijan pwojè sa a bon pou priyorite finansman Fon Ayiti a

58


Pwopozisyon pratik

Lidèchip pwojè Ekri non nenpòt lidè kle nan pwojè a, eksperyans ak edikasyon yo, epi wòl yo nan pwojè a.

Bidjè ak plan Finansman Dekri kijan yo ta dwe itilize lajan Fon Ayiti yo. Make lòt sous sipò yo epi dekri kòman pwojè a kapab finanse nan tan kap vini yo.

Atachman: bidjè operasyon pou Òganizasyon Dokiman ki montre estati ONG Kopi Odit finansye òganizasyon an 59


Konpliman! Ou fini ak twazyèm kou, Devlopman Pwogram, atizay kominotè pou timoun. Koulye a, ou gen tout zouti debaz yo ou bezwen pou kòmanse pwòp pwogram Atizay kominotè pou timoun yo. Pou plis enfòmasyon, gade resous sou kou a ki nan entènèt oswa ale nan www.buildabridge.org pou mande pou asistans.

60


Refleksyon sou kou a: Ki bagay ki te pi enteresan ke ou te aprann nan kou sa a?

Sou ki bagay ou ta renmen aprann plis toujou?

Eske ou panse konsèp sa yo ap mache nan kominote'w la?

Poukisa oswa poukisa pa?

61


Referans: Foundation Center (2012) “Proposal Writing Short Course”. Retrieved from: http:// npcm.com/Resources/GoalsObjectivesOutcomes/tabid/60/Default.aspx Mikkelsen, H. (2005). Methods for Development Work and Research: A New Guide for Practitioners (2nd ed.). New Delhi: Sage Publications India NCSTAC (n.d). “Fundraising Basics.” retrieved from: http://www.ncstac.org/content/ materials/FundraisingBasics.pdf Nonprofit Capital Management (2012) “Goals, Objectives, Outcomes” http:// npcm.com/Resources/GoalsObjectivesOutcomes/tabid/60/Default.aspx Peace Corps Office of Overseas Programming and Training Support (OPATS) (2000). Promoting Powerful People. Information Collection and Exchange. Retrieved from: http://multimedia.peacecorps.gov/multimedia/pdf/library/ T0104_promotingpower.pdf Save the Children (2009) Child Friendly Spaces Facilitator Training Manual. Retrieved from: http://resourcecentre.savethechildren.se/content/library/ documents/child-friendly-spaces-facilitator-training-manual Secure the Future (2009) “NGO FinancialManagement Pocket Guide.” Retrieved from: http://www.securethefuture.com/our_experience/archive/financemng.pdf Shapiro, J. (2001) “Monitoring and Evaluation Toolkit”. CIVICUS. Retrieved from: http://www.civicus.org/new/media/Monitoring%20and%20Evaluation.pdf UNICEF(n.d.). FACT SHEET: A summary of the rights under the Convention on the Rights of the Child. Retrieved from http://www.unicef.org/crc/index_30228.html UNICEF (n.d.) Convention on the Rights of the Child. Retrieved from: http:// www.unicef.org/crc/index_using.html United Nations Population Fund (UNPF) (n.d.) Human Rights: The Human-Rights Based Approach. Retrieved from: http://www.unfpa.org/rights/approaches.htm Walker, M. (2011) “Water and Sanitation in Bunkpurugu, Ghana: analysis of current resources for community action”. Virginia Tech University. Unpublished thesis. World Wildlife Fund (WWF) (2005). “Cross-Cutting Tool:Stakeholder Analysis” Retrieved from: www.panda.org/standards/1_1_stakeholder_analysis/

62


Glosè Aktivite: aksyon espesifik ou pral pran pou chak objektif yo pou'w ka reyalize bi ou yo Donasyon: lajan ke moun oswa òganizasyon ba ou pou kòmanse oswa pou kenbe pwojè ou a sou pye Efikasite: Bon fason ke resous yo te itilize pou reyalize pwojè a Evalyasyon: konparezon ant rezilta ou te gen entansyon jwenn nan pwojè a rezilta reyèl ou jwenn Ekspè jijman evalyasyon: pèmèt yon pwofesyonèl deyò fè opinyon sou pwojè a ki baze sou ekspètiz Frè pou sèvis: fason pwogram kapab fèlajan nan bay machandiz ak sèvis Bi: Plan ou genyen pou pwojè a Bi ki baze sou evalyasyon: evalye si bi ak objektif yo te reyalize Bi ki pa baze sou evalyasyon: evalye enpak entansyonel pwojè Sibvansyon: lajan ke òganizasyon ba ou pou reyalize pwojè ou a ki pa gen okenn obligasyon pou peye fon sa yo Dwa moun: estanda debaz ke tout moun bezwen pou siviv ak devlope nan diyite Dwa zimen ki baze sou fondasyon: pwojè ki respekte, pwoteje, epi pran mezi aktif pou ede moun jwi tout dwa yo Enpak: chanjman ki fèt nan yon kominote ki se rezilta yon pwojè Endikatè: Siy chanjman ke ou ka mizire Nan-kalite don: byen kominotè oswa pèsonèl (tankou tan oswa espas) ke moun bay pou pwojè a gratis Misyon: defini objektif òganizasyon an a epi ki jan òganizasyon an pral kontribye nan vizyon li yo 63


Kontwòl: pwosesis anrejistreman ak analiz pwogrè nan yon pwojè pandan ke li toujou sou pye Objektif: etap ou pral pran pou reyalize chak bi Rezilta: reyalizasyon chak objektif yo Pwogram: yon entèvansyon long tèm ki pa gen okenn fen definitif Pwojè: yon entèvansyon pi kout ki gen yon fen klè Demann pou Pwopozisyon(RFP): yon envitasyon pou òganizasyon ak gwoup yo aplike pou finansman Patnè: moun ki gen yon enterè pou envesti nan pwojè a, paske pwojè a pral afekte yo oubyen paske yo ka enfliyanse pwojè a Vizyon: chanjman long tèm ke ou ap travay pou reyalize

64


FINAL CREOLE_Module 3 for SEPT 4 PRINTING  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you