Page 1

-1-

เอกสารประกอบการรายงานผลดําเนินงาน โครงการพัฒนาระบบศูนย์สารสนเทศสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1)

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร


-2สารบัญ

บทที่ ๑ บทนํา - วัตถุประสงค์ เป้าหมาย - ลักษณะโครงการ แนวทางและระยะเวลาดําเนินการ - แผนผังแนวคิดผลของการดําเนินงานตามโครงการฯ

บทที่ ๒ ผลการดําเนินการโครงการพัฒนาระบบศูนย์สารสนเทศฯ - สาระสําคัญของการดําเนินงาน - ขอบเขตการดําเนินงาน - ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน - องค์ความรู้ที่ใช้ดําเนินการ - ผลสําเร็จจากการดําเนินงาน

บทที่ ๓ บทสรุป - การนําไปใช้ประโยชน์ - ปัญหาและอุปสรรค (การดําเนินงาน) - ข้อพิจารณาเสนอแนะ - ภาคผนวก :

๑๘


-๑-

บทที่ ๑ บทนํา กรุงเทพมหานคร (โดยสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล) ได้จัดทําแผนพัฒนาสุขภาพคน เมือง พ.ศ. 2552-2555 ซึง่ ภารกิจของกรุงเทพมหานครตามแผนฯ ฉบับดังกล่าว ได้กําหนดให้ดําเนินการ จัดตั้ง “ศูนย์สารสนเทศสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร” เพื่อทําหน้าที่ประสานและบูรณา การข้อมูลและสารสนเทศจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับสนับสนุนการ ดําเนินงานของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ (ฉบับดังกล่าว) สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในฐานะหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมายจากรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพีระพงษ์ สายเชื้อ) ให้ทําหน้าที่ประสานงาน รวบรวม เรียบเรียงและกลั่นกรองข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง และให้ดําเนินการจัดตั้งเป็น “ศูนย์สารสนเทศสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร” โดยให้รวมภารกิจงานด้านยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ของกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล) และเป็นการประสาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๑) สํานักการแพทย์ ฐานะหน่วยงานวางแผนยุทธศาสตร์และกํากับการปฏิบัติการ (เชิงรับ) ในการให้บริการด้านสุขภาพประชาชน และโรงพยาบาลต่างๆ (ในสังกัดการแพทย์) ฐานะหน่วยปฏิบัติงานตามพื้นที่ความรับผิดชอบ ๒) สํานักอนามัย ในฐานะหน่วยงานวางแผนยุทธศาสตร์และกํากับการปฏิบัติการ (เชิงรุก) ในการให้บริการด้านการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชน และศูนย์บริการ สาธารณสุขต่างๆ (ในสังกัดสํานักอนามัย) ฐานะหน่วยปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ ๓) สํานักสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยยุทธศาสตร์และกํากับการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม และฝ่ายสิ่งแวดล้อม (สํานักงาน 50 เขต) ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ ๔) สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล ฐานะหน่วยตรวจสอบและประเมินผล ประกอบด้วย  กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยปฏิบัติการด้านข้อมูล การตรวจสอบและประเมินผลตามแผนพัฒนาสุขภาพคนเมืองฯ  กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สนับสนุนด้านเทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สนับสนุนข้อมูลพื้นฐานและสถิติที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และเพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายและสอดคล้องหลักการ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล จึงได้จัดทําโครงการนี้เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนา ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ (โดยไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ) และเป็นศูนย์กลางเพื่อทําหน้าที่ประสาน บูรณาการ เชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับสูงต่อไป


-๒๑.๒. วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซด์ของศูนย์สารสนเทศสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลางทีม่ ีความจําเป็นและบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสอดคล้อง กับภารกิจของศูนย์สารสนเทศสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อพัฒนาระบบแสดงข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายแบบออนไลน์ สําหรับให้บริการประชาชน ๑.๓. เป้าหมาย ๑) พัฒนาเว็บไซด์ของ “ศูนย์สารสนเทศสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร” ๒) ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลกลางที่จําเป็นโดยประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทํา เป็นฐานข้อมูลดิจิตอล (ตัวอย่าง) เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นสําหรับให้บริการประชาชน ๓) พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูล ประกอบด้วย  ข้อมูลพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  ข้อมูลระบบสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร  ข้อมูลสถิติประจําปี และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ๔) จัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน ๑.4. ลักษณะโครงการ 1) เป็นโครงการใหม่ เพื่อพัฒนาศูนย์สารสนเทศสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร 2) สอดคล้องกับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552-2555 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5.7 การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหาร และพัฒนามหานคร (กลยุทธ์หลักที่ 5.7.1 5.7.2 และ 5.7.3) 3) สอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพคนเมือง พ.ศ. 2552-2555 และสอดคล้องภารกิจของ กรุงเทพมหานคร ในการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลสําหรับให้บริการประชาชน 4) การจัดเตรียมบุคลากร เพื่อรองรับภารกิจของโครงการฯ ประกอบด้วย  ผู้ใช้งานระบบ คือ ประชาชนทั่วไป และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล คือ สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล สํานักการแพทย์ สํานักอนามัย สํานักสิ่งแวดล้อมและสํานักงานเขต  ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค/ฝ่ายปฏิบัติการด้านข้อมูล ระบบงาน และระบบเครื่องฯ คือ สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล


-๓๑.5. แนวทางการดําเนินงานและระยะเวลาดําเนินงาน ใช้เวลาดําเนินงาน ๙๐ วัน (นับจากวันลงนามแต่งตั้งคณะทํางานฯ)

รายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ (เดือนที)่ มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ขั้นตอนเสนอแต่งตั้งคณะทํางานฯ (ดําเนินการ) • คณะทํางานจัดทําและเตรียมข้อมูล • คณะทํางานพัฒนาระบบและฐานข้อมูล • คณะกรรมการติดตามประเมินผล 2. ขั้นตอนการดําเนินการ • ประสาน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง • ออกแบบเนื้อหาและรูปแบบการแสดงข้อมูล • จัดทําฐานข้อมูลเบื้องต้นของเว็บไซด์ • พัฒนาเว็บไซด์และฐานข้อมูล • ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข 3. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล • ประเมินผล (Output/Outcome/Impact) • รายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหารฯ ๑.7. ค่าใช้จ่ายของโครงการ - ไม่ใช้งบประมาณดําเนินโครงการ – (ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานคร) ๑.8. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 1) การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความล่าช้า 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีภารกิจเร่งด่วนและขาดความร่วมมือที่ดี ๑.9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1) กรุงเทพมหานครมีศูนย์กลางการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลเชิงรุก เพื่อทําหน้าที่สนับสนุน ภารกิจตามแผนพัฒนาสุขภาพคนเมือง ผ่านระบบเครือข่ายแบบออนไลน์ 2) กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลต้นแบบ เพื่อใช้ในการพัฒนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระดับสูงต่อไป ๑.10. ตัวชี้วัด กรุงเทพมหานครมี “ศูนย์สารสนเทศสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร” เป็นศูนย์กลาง สําหรับบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลข่าวสารเชิงรุก เพื่อสนับสนุนงานตามแผนพัฒนาสุขภาพคนเมือง


-เน”-


-๕-

บทที่ ๒ ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบศูนย์สารสนเทศสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1) ๒.๑ สาระสําคัญของการดําเนินงาน การพัฒนาเว็บไซด์“ศูนย์สารสนเทศสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” เป็นการพัฒนาระบบนําเสนอ ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา โดยใช้ระบบนําเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบของกราฟ แผนที่ และตารางข้อมูล เพื่อให้ใช้งานผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร และรองรับการทํางานที่ยั่งยืนของหน่วยงาน ด้วยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) และข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องมานําเสนอร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการใช้ ข้อมูลได้ “ทุกที่ ทั่วไทยทันใด ทุกเวลา” และให้ง่ายต่อการใช้งานข้อมูลแผนที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน นอกจากนี้โปรแกรมดังกล่าวยังมุ่งเน้นการให้บริการข้อมูลแผน ที่ฐานของกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบเครือข่ายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถประยุกต์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS) ในภารกิจต่างๆ ของกรุงเทพมหานครสําหรับให้บริการประชาชน และเป็นการนําเสนอข้อมูล สารสนเทศต่างๆ ขององค์กรโดยจําแนกข้อมูลด้านสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา เพื่อเป็น ข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็นต่อการตัดสินใจของผู้บริหารหน่วยงานในการบริหารจัดการงานของกรุงเทพมหานคร เพื่อบําบัดทุกข์และบํารุงสุขให้กับประชาชนคนกรุงเทพมหานครเป็นสําคัญ ในปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหาร จัดการและพัฒนาองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลและรองรับความเปลี่ยนแปลงให้เท่าทัน กระแสการพัฒนาของโลก หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือหลักเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการให้บริการขององค์กรเช่นเดียวกัน ตามแผนบริหาร ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็น ต้นแบบการบริหารมหานคร ได้มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุม ทุกหน่วยงาน การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารและการให้บริการประชาชน การจัดทํามาตรฐานด้านสารสนเทศ และบูรณาการฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไรก็ตามในการดําเนินงานที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีโครงสร้างของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ที่ซับซ้อนและมีการพัฒนาระบบงานที่ซ้ําซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน จึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการเชื่อมโยงและ บูรณาการข้อมูลของแต่ละระบบงานเข้าด้วยกัน สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในฐานะหน่วยงานกลาง ที่ทําหน้าที่ในการพัฒนาระบบงานและการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร จึง ดําเนินการพัฒนาระบบโปรแกรมของเว็บไซด์ “ศูนย์สารสนเทศสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ” เพื่อเป็น การนําเสนอข้อมูลเชิงสถิติและการรายงานสถานการณ์ของข้อมูลต่างๆ ร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS) และ ดําเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพคนเมือง พ.ศ. 2552 2555 และมีความสอดคล้องภารกิจของกรุงเทพมหานคร ในการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูล สําหรับให้บริการประชาชน ผ่านการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ทันสมัยด้วยเว็บไซด์และให้บริการข้อมูลผ่าน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


-๖สําหรับระบบฯ ดังกล่าวเรียกว่า “ศูนย์สารสนเทศสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร”

๒.๒ ขอบเขตของการดําเนินการ การดําเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบศูนย์สารสนเทศสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คณะทํางานฯ) ได้กําหนดขอบเขตของเนื้องานและวัตถุประสงค์ของการดําเนินการเพื่อใช้เป็นกรอบในการทํางาน ดังนี้ (๑) พัฒนาเครื่องมือการนําเสนอข้อมูลเชิงสถิติของกรุงเทพมหานคร ด้วยรูปแบบของกราฟและ คําอธิบายข้อมูลแบบตาราง โดยมีข้อมูลที่นํามาแสดงประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพ ด้านกายภาพและ สิ่งแวดล้อม ข้อมูลประชากร ข้อมูลด้านสังคม ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลสถานการณ์โรคในพื้นที่ ข้อมูล สําหรับผู้บริหารและประชาชนทั่วไป และสภาพพื้นที่ทั่วไปของกรุงเทพมหานคร (๒) พัฒนาเครื่องมือสําหรับนําเสนอข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่ รูปแบบกราฟและตารางข้อมูล ที่สามารถใช้ งานด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์โดยใช้งานผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต และมีลักษณะของการพัฒนา โปรแกรมในรูปแบบของ Web Application (๓) ดําเนินการจัดเก็บฐานข้อมูลสถิตติ ่างๆ ของระบบโปรแกรมฯ ไว้ในรูปแบบของฐานข้อมูล ด้วยโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล กําหนดให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลสถิตติ ่างๆ ของระบบโปรแกรมฯ เข้ากับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกรุงเทพมหานคร และนําเสนอข้อมูลที่สอดคล้องและมีความ เกี่ยวเนื่องกัน โดยมีการแสดงข้อมูลภาพรวมตามพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และระดับพื้นที่ของ ๕๐ เขต (๔) ศึกษาแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร ให้ตรงตามความต้องการของ ผู้บริหารหน่วยงาน เช่น การนําเสนอข้อมูลตามแผนพัฒนาสุขภาพคนเมือง พ.ศ. 2552 – 2555 และ สอดคล้องแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๕ และดําเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพคนเมือง พ.ศ. 2552-2555 และสอดคล้องภารกิจ ของกรุงเทพมหานคร ในการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลสําหรับให้บริการประชาชน


-๗๒.๓ ขั้นตอนการดําเนินการ (คณะทํางานฯ) ได้ดําเนินงานตามขั้นตอนและกระบวนการดังต่อไปนี้ (๑) ขัน้ ตอนการพัฒนาฐานข้อมูลของระบบงาน ประกอบด้วย • การสืบค้นและเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • การวิเคราะห์ ออกแบบข้อมูล และจัดทําฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง • การแปลงข้อมูลจากเอกสารเป็นไฟล์ดิจิตอล • ทําการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่จัดทําขึ้น เข้ากับข้อมูลระบบแผนที่ • การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (๒) ขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน ประกอบด้วย • การศึกษา วิเคราะห์ และการออกแบบระบบ • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ o โปรแกรมแสดงข้อมูลแบบตาราง กราฟและแผนที่ o โปรแกรมเพื่อการนําเข้าข้อมูลใหม่ (อยู่ระหว่างดําเนินการ) o โปรแกรมเพื่อการปรับปรุงและเชื่อมโยงข้อมูล (อยู่ระหว่างดําเนินการ) • จัดทําเว็บไซด์ของศูนย์สารสนเทศฯ • ทดสอบการทํางานของระบบ และปรับปรุงแก้ไขระบบโปรแกรม ๒.๔ รายละเอียดการดําเนินการ (คณะทํางานฯ) ได้จําแนกไว้เป็น 2 ส่วนหลักๆ และมีรายละเอียดของการดําเนินงานเป็นดังนี้ (๑) ขั้นตอนการพัฒนาฐานข้อมูลของระบบงาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์และออกแบบข้อมูล ให้สอดคล้องกับการใช้งานของระบบโปรแกรมฯ ได้มีการดําเนินการ ดังนี้ • การสืบค้นและเปรียบเทียบข้อมูล (ข้อมูลสถิติของกรุงเทพมหานครและข้อมูลเชิงพื้นที่) เพื่อนํามาประกอบและเรียบเรียง นําเสนอข้อมูลให้มีความเกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกัน • การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดย ข้อมูลที่จัดเก็บสามารถใช้งานร่วมกับข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (แผนที)่ ได้ด้วย • การแปลงข้อมูลจากหนังสือสถิติประจําปี เป็นขั้นตอนในการแปลงข้อมูลบนกระดาษ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของคอมพิวเตอร์ (Digital Data) ในการดําเนินงานได้ใช้โปรแกรม My SQL รุ่น ๕.5 • เชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้ากับแผนที่ฐานของกรุงเทพมหานคร ที่จัดเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรม ORACLE 9i Spatial Data และโปรแกรม ArcSDE ของกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ • การปรับปรุงฐานข้อมูล ที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์และนําเสนอ ให้กับประชาชนหรือผู้ที่สนใจทราบ สําหรับข้อมูลที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์และออกแบบระบบโปรแกรมฯ ประกอบด้วยข้อมูลจาก ๒ ส่วน คือ • ข้อมูลเชิงสถิติจากหน่วยงานและเอกสารของกรุงเทพมหานคร ใช้เป็นข้อมูลต้นแบบใน การวิเคราะห์และออกแบบ เพื่อแสดงผลกราฟแบบต่างๆ • ข้อมูลเชิงพื้นที่ (กองสารสนเทศภูมิศาสตร์) นํามาใช้เพื่อสนับสนุนการแสดงผลข้อมูล ที่ได้จากหน่วยงานและเอกสารต่างๆ ของกรุงเทพมหานครในเบื้องต้น และได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูล ในเชิงลึกเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับแสดงผลควบคู่กับของข้อมูลสถิติ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อและจํานวน นักเรียนของแต่ละโรงเรียนตามที่แสดงและจําแนกไว้ตามพื้นที่เขตต่างๆ ตัวอย่างเช่น


-๘(๒) ขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน ประกอบด้วย ในการดําเนินการดังกล่าว (คณะทํางานฯ) ได้ทําการวิเคราะห์และออกแบบระบบโปรแกรมฯ ซึ่ง ได้ดําเนินการตามหลักวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่นํามาอ้างอิงในการพัฒนาระบบ การเรียกใช้ ข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูล และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับการเรียกใช้งานข้อมูลที่จัดเก็บใน ระบบฐานข้อมูล เพื่อนําเสนอจําแนกตามด้านต่างๆ ที่ได้กําหนดไว้ มีขั้นตอนการดําเนินงาน ประกอบด้วย (๒.๑) การวิเคราะห์ระบบ เป็นขั้นตอนที่ต้องทําความเข้าใจถึงปัญหาและวิเคราะห์ความ ต้องการของผู้ใช้และหาแนวทางในการพัฒนาและออกแบบระบบงานให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้ (๒.๒) การออกแบบระบบ เป็นการออกแบบการทํางานของระบบโปรแกรม เพื่อหาแนวทาง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน โดยคํานึงถึงปัจจัยการควบคุมภายในของแต่ละระบบงาน ประกอบด้วย การนําเข้าข้อมูล การประมวลผลและการส่งออกข้อมูลให้มีความสอดคล้องและต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ ด้วย การสร้างรูปแบบการนําเสนอ (Template) ที่เหมาะสมและตรงความต้องการของผู้ใช้งาน (๒.๓) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ใช้องค์ความรู้ ประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม ประกอบด้วย ความรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML และ PHP (ใช้เพื่อสร้าง Dynamic Web Page และ การเรียกค้นข้อมูล) สําหรับนําเสนอฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้สามารถแสดงผลและการใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต โดย ใช้โปรแกรมภาษา HTMLและ PHP มีการดําเนินงานย่อย ๒ ส่วนคือ • ส่วนที่ ๑. การเขียนโปรแกรมนําเสนอข้อมูลเชิงแผนที่ (GIS) • ส่วนที่ ๒. การเขียนโปรแกรมนําเสนอข้อมูลสถิติ (คําอธิบายข้อมูล) ๒.๕ เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการทํางานและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย • โปรแกรม Edit Plus (เป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการ Coding Program) • โปรแกรม Fusion Chart และ Fusion Maps (ใช้แสดงข้อมูลในรูปของกราฟชนิดต่างๆ) • โปรแกรม Google Map และ ArcGis Server (ใช้ในการแสดงข้อมูลแผนที่ของระบบงานฯ) • โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล My SQL และ Oracle Spatial (ใช้เก็บข้อมูลเชิงพืน้ ที่) ๒.๖ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สนับสนุนการดําเนินงาน ประกอบด้วย (๑) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีคุณสมบัติดังนี้ • CPU ชนิด INTEL XEON ๒ x ๓.๐ GHz / RAM ๒ GB / HARDDISK ๑๐๐ GB • ติดตั้งโปรแกรมให้บริการข้อมูลแผนที่ คือ Google Map และ ArcGis Server • ติดตั้งโปรแกรม Fusion Chart และ Fusion Maps (แสดงกราฟข้อมูลและแผนที่) • ติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล คือ My SQL รุ่น Express Edition (๒) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย มีคุณสมบัติดังนี้ • CPU ชนิด INTEL PENTIUM IV ๓.๐ GHz / RAM ๒ GB / HARDDISK ๘๐ GB • ติดตั้งโปรแกรมแสดงข้อมูลแผนที่ คือ Google Map และ ArcGIS Server • ติดตั้งเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม Edit Plus • ติดตั้งเครื่องมือโปรแกรม My SQL Front และ Oracle Client • ติดตั้งเครื่องมือเชื่อมฐานข้อมูลผ่าน ODBC


-๙๒.๗ องค์ความรู้ที่ใช้ในการดําเนินงาน สําหรับองค์ความรู้ที่นํามาประยุกต์ใช้สําหรับดําเนินการและพัฒนาระบบโปรแกรมฯ ประกอบด้วย (๑) กระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขั้นตอนดําเนินการ (โดยย่อ) ดังนี้ ส่วนที่ ๑. การนําเข้าข้อมูล (Input) เป็นการแปลงข้อมูลที่เป็นแผ่นกระดาษให้มาอยู่ใน รูปแบบข้อมูลดิจิตอล สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล (คณะทํางานฯ) ได้ใช้เครื่องมือนําเข้าข้อมูลด้วย โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Access เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการกระบวนการ นําเข้าและการแปลงข้อมูลเป็นไฟล์ข้อมูลแบบดิจิตอล ส่วนที่ ๒. การปรับแต่งข้อมูล เป็นการปรับแต่งข้อมูลที่ได้จากกระบวนการนําเข้าข้อมูลให้ เหมาะสมกับงาน เช่น ข้อมูลบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกันหรือใช้ระบบไฟล์ข้อมูลที่แตกต่างกันให้สามารถใช้ งานร่วมได้ เครื่องมือหลักที่ใช้ดําเนินการ คือ โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Access ส่วนที่ ๓. การบริหารจัดการข้อมูล (Management) เป็นวิธีการบริหารจัดการข้อมูลที่ใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีของการบริหารจัดการข้อมูลแบบ RDBMS ปัจจุบันสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล (โดยกองสารสนเทศภูมิศาสตร์) ได้ใช้เครื่องมือในการบริหารและ จัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS) ประกอบด้วย โปรแกรม Arc SDE และ ORACLE ดําเนินการ ดังนี้ บริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้วย ArcSDE สร้างหรือนําเข้า ข้อมูลเชิงพื้นที่ ผ่านArcSDE

จัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้วยมาตรฐานข้อมูล

ให้บริการข้อมูล เชิงพื้นที่ ผ่าน Oracle Spatial

แบบ Oracle Spatial

ส่วนที่ ๔. การเรียกค้นและวิเคราะห์ข้อมูล (Query and Analysis) เป็นการเรียกใช้ ข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้งาน ได้แก่ การสอบถามหรือเรียกค้นข้อมูล และการวิเคราะห์ ข้อมูลหรือการสร้างโมเดลเพื่อทํานายอนาคต สําหรับเครื่องมือที่ใช้ในส่วนนี้ จําแนกเป็น ๒ แบบ คือ (๑) การทํางานแบบ Windows-Based ใช้โปรแกรม ArcGIS Desktop รุ่น ๙.๒ (๒) การทํางานแบบ Web-Based ใช้โปรแกรม ArcGIS และ Google Maps ส่วนที่ ๕. ส่วนการนําเสนอข้อมูล (Visualization) ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์และเรียกใช้ งานข้อมูลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีจุดเด่นในการเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ โดยสามารถแสดงข้อมูล เป็นโมเดล Simulation (การแสดงภาพเคลื่อนไหว) และแสดงผลข้อมูลบนแผนที่ ทําให้ผู้ใช้เข้าใจความหมาย และมองเข้าใจผลลัพธ์ที่นําเสนอได้ดียิ่งขึ้นและมีความน่าสนใจ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดําเนินการพัฒนา ระบบเพื่อประยุกต์ใช้งานและนําเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร


- ๑๐ (๒) แนวโน้มของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หากพิจารณาจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเห็นทิศทางและแนวโน้ม ของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบัน ทีพ่ อสรุปได้ดังนี้ o Internet การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ใช้งานผ่านระบบ Internet โดยจําเป็นต้องมี เครื่องคอมพิวเตอร์ Server ทําหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูล และมีซอฟท์แวร์ในการจัดเก็บ ฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบให้บริการข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสาธารณะ o Mobile Internet เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้งานบนเครื่องโทรศัพท์ มือถือ และคอมพิวเตอร์มือถือ เช่น Smart Phone หรือ Tablet เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี การสื่อสารข้อมูลแบบเคลื่อนที่ (Mobile Technology) เพื่อสนับสนุนการใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) o Integrated Information เป็นการใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างเป็นดัชนีชี้วัดความสําเร็จในการวิเคราะห์ข้อมูลและโมเดลด้วย ระบบสารสนเทศ o Online Access เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้งานได้ผ่านระบบเครือข่ายของ อินเตอร์เน็ตและจัดทําเป็นลักษณะของ One Stop Service และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (เจ้าของข้อมูลที่แท้จริง)


- ๑๑ ๒.๘ ผลสําเร็จของการดําเนินงาน

โปรแกรมระบบศูนย์สารสนเทศสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถของระบบฯ โดยรวมดังนี้ (๑) มีเครื่องมือสําหรับนําเสนอข้อมูลเชิงสถิติของกรุงเทพมหานคร ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย โดย นําเสนอข้อมูลด้วยกราฟและข้อมูลคําอธิบายแบบตาราง และมีข้อมูลที่นํามาแสดงประกอบด้วย ข้อมูล ด้านสังคม ด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม สถานการณ์การเกิดโรคและสภาพพื้นที่ทวั่ ไปของกรุงเทพมหานคร (๒) มีเครื่องมือโปรแกรมสําหรับการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติของหน่วยงานในรูปแบบของฐานข้อมูล โดยสามารถบริหารจัดการข้อมูลโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล และสามารถเรียกใช้งานข้อมูล และ ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยเสมอได้สะดวกยิ่งขึ้น (อยู่ระหว่างดําเนินการ) (๓) ควรมีการนําเสนอข้อมูลสถิตติ ่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ไว้ในรูปแบบของกราฟและข้อมูล คําอธิบายซึ่งข้อมูลที่นํามาแสดงประกอบด้วยข้อมูลด้านประชากร สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสภาพ พื้นที่ทั่วไปของกรุงเทพมหานคร รวมถึงแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ (ตําแหน่ง) ของสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ นําเสนอในขณะนั้นด้วย เช่น ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ตั้งชุมชน (๔) มีการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงสถิติเข้ากับข้อมูลเชิงพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และมีการนําเสนอ ข้อมูลที่สอดคล้องและมีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยมีการแสดงภาพรวม และสามารถแยกย่อยระดับ ๕๐ เขต (๕) มีการแสดงข้อมูลของระบบโปรแกรมฯ จําแนกเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหาร ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านสังคมและการศึกษา สถานการณ์การเกิดโรคในพื้นที่ (กทม.) คู่มือโรคฯ เพื่อประชาชน วิเคราะห์สถานการณ์โรค ข่าวสารอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง แนะนําเว็บไซด์ที่น่าสนใจ และ ข้อมูลแผนที่กรุงเทพมหานคร


- ๑๒ -


- ๑๓ -


- ๑๔ -


- ๑๕ -


- ๑๖ -


- ๑๗ -

รูปแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (จําแนกรายปีระหว่าง ปี 2551-2554)

รูปแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (จําแนกรายเดือนของ ปี 2553)


- ๑๘ -

บทที่ ๓ บทสรุป ๓.๑. สรุปการดําเนินการ สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในฐานะหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมายจากรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพีระพงษ์ สายเชื้อ) ให้ทําหน้าที่ประสานงาน รวบรวม เรียบเรียงและกลั่นกรองข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง และให้ดําเนินการจัดตั้งเป็น “ศูนย์สารสนเทศสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร” โดยให้รวมภารกิจงานด้านยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ของกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล) และเป็นการประสาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายและสอดคล้องหลักการที่ได้กล่าวมาแล้ว สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้รับมอบหมายให้จัดทําโครงการนี้เพื่อเป็นต้นแบบการ พัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ และเป็นศูนย์กลางเพื่อทําหน้าที่ประสาน บูรณาการ เชื่อมโยงข้อมูลและ สารสนเทศจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานของโครงการฯ ในระดับต่อไป

๓.๒.

การนําไปใช้ประโยชน์ • ใช้เป็นเครื่องมือนําเสนอข้อมูลพื้นฐานของกรุงเทพมหานครด้วยรูปแบบที่ทันสมัยผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อกําหนดกรอบ นโยบาย ทิศทางการดําเนินโครงการของหน่วยงาน • ใช้เป็นแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อบูรณา การข้อมูลจากระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม


- ๑๙ ๓.๓. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินงานที่ผ่านมาสามารถแบ่งได้เป็น ๔ ประเด็น ดังต่อไปนี้ (๑) ปัญหาในการจัดทําฐานข้อมูลสถิตติ ่างๆ ของกรุงเทพมหานคร พบว่าที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร จัดทําและจัดเก็บข้อมูลสถิติในรูปแบบไฟล์ Excel ทําให้ยุ่งยากในการเรียกค้นและจัดการข้อมูล (๒) ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลเชิงสถิติที่ล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบัน การใช้ข้อมูลสถิติและข้อมูลเชิงพื้นที่ พบว่า ข้อมูลทั้งสองส่วนไม่สอดคล้องกัน ทําให้ขาดความชัดเจนสมบูรณ์ของเนื้อหา (๓) ข้อจํากัดในการใช้ทรัพยากรของระบบ มีข้อจํากัดในการเชื่อมโยงเครือข่ายและมีการใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ทําให้บางครั้งต้องหยุดให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทําการแก้ไข ระบบงานอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเช่น การรีเซตเครื่องใหม่ การติดตั้งซอฟท์แวร์ระบบ เพิ่มเติม เป็นต้น (๔) โปรแกรมและเครื่องมือที่ใช้ดําเนินการ ขณะนี้ระหว่างการจัดหาโปรแกรมที่ยังไม่มีลิขสิทธ์ การใช้งานโปรแกรมที่ถูกต้อง และควรปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓.๔. ข้อพิจารณาเสนอแนะ (ที่ได้จากการดําเนินงานโครงการ) (๑) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ควรส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มา ใช้ในการบริหารและปฏิบัติงาน รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี โดยส่งเสริม สนับสนุนหรือจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และปรับปรุงให้ทันสมัย (๒) การติดตามผลการดําเนินงาน ควรผลักดันหน่วยงานให้จัดทําโครงการเพื่อรองรับการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมถึงกําหนดตัวชี้วัดการพัฒนาที่ชัดเจน มีมาตรฐานข้อมูล ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และเร่งรัดการจัดทํามาตรฐานข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ (๓) กําหนดมาตรการเพื่อให้หน่วยงานปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและถูกต้องอยู่เสมอ รวมถึงการ พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสถิติประจําปีของกรุงเทพมหานคร และ ควรมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงและรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (๔) ควรจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความสอดคล้องและต่อเนื่องกัน เพื่อลดความซ้ําซ้อนในการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร รวมถึงเพื่อให้ได้ระบบ สารสนเทศที่มีความสมบูรณ์และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารหน่วยงานได้ อย่างเหมาะสม ๓.๕. ข้อพิจารณาเสนอแนะเพื่อการดําเนินงานในระยะต่อไป คณะทํางานฯ กําหนดไว้ ๓ ระยะ คือ (๑) ระยะที่ ๑ เห็นควรจัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบงาน โดยมอบกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ (รับผิดชอบกิจด้านการพัฒนาระบบโปรแกรมฯ) และมอบ ให้กองยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (รับผิดชอบการปรับปรุงฐานข้อมูล และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (๒) ระยะที่ ๒ เห็นควรจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินโครงการทั้งหมด ภายใต้การกํากับและติดตาม ประเมินผลของคณะกรรมการของศูนย์สารสนเทศฯ (และสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล) (๓) ระยะที่ ๓ เห็นควรพัฒนาศักยภาพระบบฯ ให้เป็น “ศูนย์สารสนเทศ (กรุงเทพมหานคร)” โดยจัดหางบประมาณเพื่อใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ให้รองรับงานตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น โดยมอบสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล


- ๒๐ ๓.๖. ข้อพิจารณาเสนอแนะ (เพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลด้วย “ศูนย์สารสนเทศ กรุงเทพมหานคร”) เพื่อพัฒนาแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครให้สามารถเชื่อมโยงและใช้งาน ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในอนาคต (คณะทํางานฯ) จึงขอนําเสนอกรอบแนวคิดเพื่อบูรณาการข้อมูลของ ระบบสารสนเทศต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร (ดังรูป)

ข้อมูลเพื่อผูบ้ ริหาร

ระบบแผนที่

ระบบสารสนเทศอื่นๆ ของกรุงเทพมหานคร

BIS = Bangkok Information System

รูปแสดงกรอบแนวคิดและเป้าหมายการบูรณาการระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ (๑) เพื่อนําเสนอแนวทางและวิธีการเชื่อมโยง และใช้งานข้อมูลร่วมกันของระบบสารสนเทศต่างๆ ของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประกอบด้วย โปรแกรมศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลกรุงเทพมหานคร โปรแกรมนําเสนอข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบสารสนเทศอื่นๆ ให้สามารถใช้งานข้อมูลร่วมกันได้ อย่างเหมาะสม (๒) เพื่อสนับสนุนการทํางานของระบบโปรแกรมศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลกรุงเทพมหานคร ให้นําเสนอ ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของกรุงเทพมหานครที่มีความสอดคล้องและต่อเนื่องกัน ประกอบด้วย ข้อมูลสถิติ ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ และข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS) (๓) เพื่อเสนอแนวทางบูรณาการข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร และเสนอรูปแบบ การนําเสนอข้อมูลของหน่วยงานตามนโยบายผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร เพื่อกําหนดการพัฒนาแนวทาง การใช้งานข้อมูลร่วมกันระหว่างระบบสารสนเทศให้เหมาะสม และใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ได้ เป้าหมายของการดําเนินการ พัฒนาแนวทางและวิธีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและใช้งานข้อมูลร่วมกันของระบบสารสนเทศต่างๆ ของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประกอบด้วย ระบบโปรแกรมศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลกรุงเทพมหานคร ระบบโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ส่วนกลาง และระบบสารสนเทศอื่นๆ ของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานข้อมูลร่วมกันได้อย่างเหมาะสม


- ๒๑ กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอ สําหรับกรอบแนวคิดและข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางสําหรับเชื่อมโยงฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกัน ของระบบสารสนเทศของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประกอบด้วย โปรแกรมระบบติดตามประเมินผล โปรแกรมนําเสนอข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ส่วนกลาง และโปรแกรมศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานข้อมูลร่วมกันได้อย่างเหมาะสม (คณะทํางานฯ) ขอเสนอหลักการเชือ่ มโยงฐานข้อมูล และกําหนดการงานใช้ข้อมูลร่วมกันของระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร เป็นดังนี้ (๑) การเชื่อมโยงข้อมูลระดับแอพพลิเคชั่น (Application Service) การเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะดังกล่าว มีลักษณะของการทํางานเหมือนกับโครงข่ายใยแมงมุมของ ระบบอินเตอร์เน็ต กล่าวคือ ผู้ให้บริการต้องสร้างหน้าจอ (Web Page) สําหรับรองรับการให้บริการกับ โปรแกรมอื่นๆ (Application) ตามที่ผู้รับบริการมีความต้องการใช้งาน ข้อดี คือ ง่ายต่อการดําเนินงานและระบบมีเสถียรภาพสูง เพราะผู้ให้บริการดําเนินการเอง ข้อเสีย คือ ยุ่งยากสําหรับผู้ให้บริการ เพราะต้องสร้างหน้าจอ (Page) เพื่อให้รองรับการเชื่อมโยง ข้อมูลจากระบบสารสนเทศอื่นๆ (๒) การเชื่อมโยงข้อมูลแบบเว็บเซอร์วิส (Web-Service) การเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะดังกล่าว มีลักษณะของการทํางานเหมือนกับโครงข่ายใยแมงมุมของ ระบบอินเตอร์เน็ต โดยผู้ให้บริการต้องดําเนินการสร้างรูปแบบของการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Web Service ผู้รับบริการต้องดําเนินการสร้างหน้า Web Page เพื่อรองรับการแสดงผลของข้อมูลเองตามความเหมาะสม และความต้องการของหน่วยงาน มีข้อดี คือผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้องช่วยกันดําเนินการ ทําให้ระบบมีเสถียรภาพ ข้อเสีย คือ ผู้ให้และรับบริการต้องเรียนรู้การให้บริการข้อมูลแบบ Web Service เพิ่มเติม และ ระบบสารสนเทศที่จะให้บริการต้องสร้างบริการแบบ Web Service เพิ่มเติม (๓) การเชื่อมโยงข้อมูลระดับฐานข้อมูล (Database Service) เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลในระดับฐานข้อมูล ที่สําคัญคือ ต้องสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่เครื่องแม่ข่าย ที่ต้องการเรียกใช้ข้อมูลและสามารถดึง Real Data ได้ตลอดเวลา ประเด็นทีค่ วรพิจารณา คือ ผลกระทบ กับระบบงานเดิมที่ใช้บริการฐานข้อมูลอยู่ มีข้อดีคือ ผู้รับบริการดําเนินพัฒนาหน้าจอสําหรับให้บริการเอง แต่มีข้อเสีย คือ อาจมีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศที่ใช้บริการอยู่เดิม วิธีการดําเนินงาน การพัฒนาแนวทางการเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันของระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้ สามารถใช้งานข้อมูลร่วมกันได้อย่างเหมาะสม ควรพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยแนวคิด Unique System ภายใต้รูปแบบของระบบ “โปรแกรมศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลกรุงเทพมหานคร” โดยแต่ละหน่วยงานสามารถ พัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการทํางานและปฏิบัติงานของหน่วยงานได้เอง แต่จะต้องมีการประสานการ ทํางานอย่างใกล้ชิดกับสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อกําหนดให้มีข้อมูลสรุปที่เป็น Summary Report ที่สนับสนุนการทํางานภายใต้ระบบ “โปรแกรมศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลกรุงเทพมหานคร” โดยข้อมูลและ สารสนเทศที่ได้จากการพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ จะต้องนําเข้าสู่คลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร (Data Center) ซึ่งควรเป็นการดําเนินงานของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล และเร่งจัดทํามาตรฐาน ข้อมูลที่สนับสนุนการจัดเก็บในคลังข้อมูลกลางและสนับสนุนการทํางานของโปรแกรมศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล กรุงเทพมหานคร


- ๒๒ สําหรับแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น เพื่อให้เป็น กรอบแนวทางและมีวิธีการเชื่อมโยงข้อมูล และบูรณาการฐานข้อมูลที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้จริง (คณะทํางานฯ) จึงขอนําเสนอกรอบแนวทางของการเชื่อมโยงและการใช้ข้อมูลร่วมกัน ซึ่งสรุปได้ตามรูป เพื่อประกอบการนําเสนอ ดังนี้

(๓) ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (๒) และ (๓) ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูล ระดับแอพพลิเคชั่น / เว็บเซอร์วิส สําหรับการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่

(๒) ระบบแผนที่

(๑) และ (๓) ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูล ระดับเว็บเซอร์วิส / แอพพลิเคชั่น

(๑) และ (๒) ควรการเชื่อมโยงข้อมูล ระดับเว็บเซอร์วิส / ระดับฐานข้อมูล

(๑) ระบบสารสนเทศอื่นๆ

BIS = Bangkok Information System

รูปแสดงแนวทางและข้อเสนอการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลระบบสารสนเทศของ กทม. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (๑) กรุงเทพมหานครมีแนวทางและวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลและใช้งานข้อมูลร่วมกันของระบบ สารสนเทศต่างๆ ประกอบด้วย ระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลกรุงเทพมหานคร ระบบโปรแกรมและข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร และระบบสารสนเทศอื่นๆ ของหน่วยงาน ให้สามารถ ใช้ข้อมูลร่วมกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงานได้อย่างเหมาะสม (๒) กรุงเทพมหานครมีการนําเสนอข้อมูลพื้นฐาน ด้วยรูปแบบกราฟและคําอธิบายแบบตาราง โดยมีข้อมูลที่สนับสนุนการทํางานของระบบโปรแกรมศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลกรุงเทพมหานคร (๓) กรุงเทพมหานครสามารถเชื่อมโยงจากระบบสารสนเทศต่างๆ ของหน่วยงานเข้ากับข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการทํางานภายใต้ระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลกรุงเทพมหานคร เพื่อให้นําเสนอข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ กับผู้บริหารหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม และใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม

ศูนย์สารสนเทศฯ กรุงเทพมหานคร  

เอกสารประกอบรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ศูนย์สารสนเทศฯ กรุงเทพมหานคร  

เอกสารประกอบรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

Advertisement