Page 1

â¤Ã§¡ÒÃÍ͡ẺáÅоѲ¹ÒÊÔ¹¤ŒÒʋǹºØ¤¤Å ¼ÅÔµâ´Â BANA (ºÒ¹‹Ò) ¡ÒÃÈÖ¡ÉҾѲ¹ÒºÃèØÀѳ± à¾×èÍ໚¹¤Ù‹á¢‹§¡Ñº¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃºŒÒ¹àªÕè¹

¹Ò ¸¹Ò¡ÃÇÃÊÒà ÃËÑÊ 5211307516 Email : Thanakorn.Worasarn@gmail.com Blog : http://artd3302-thanakorn.blogspot.com/


â¤Ã§¡ÒÃÍ͡Ẻ¾Ñ²¹Ò¡ÃÒ¿¡ÊíÒËÃѺºÃèØÀ³ Ñ ± ÊÔ¹¤ŒÒ / ¡ÅŒÇµҡ »ÃÐàÀ·ÊÔ¹¤ŒÒ / ºÃÔâÀ¤ ÇÑʴغÃèØÀѳ± / ¡Å‹Í§¾ÅÒʵԡãÊ ¢¹Ò´ºÃèØÀѳ± / ¡ÇŒÒ§ 10«Á. ÂÒÇ 16.5«Á. ÊÙ§ 5«Á. Ãкº¡ÒþÔÁ¾·Õè㪌 / ¡ÃдÒɸÃÃÁ´Ò»ÃÔé¹ÊÕ

รวิเคราหร์ ข้อมูลสินค้ า กล้ วยตากอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ ว พบว่ายังมีบางส่วนที่ยงั ไม่สมบูรณ์ อยู่มาก เช่น ป้ายราคาสินค้ า ลายละเอียดบนสินค้ า ลายกราฟิ ก รวมถึงวัสดุที่นํามาใช่ จึงใช้ จุดบกพร่องเหล่านี ้มาสร้ างสรรค์งานใหม่ตามที่อาจารย์ผ้ สู อนได้ แนะนํา


¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐˏ»˜ÞËҢͧºÃèØÀѳ±

ᡵÒÁËÁÒÂàÅ¢ 1. »‡ÒÂáÅÐÃÒÂÅÐàÍÕ´ÊÔ¹ÁÕ¢¹Ò´àÅç¡ ·íÒãËŒÁͧàËç¹äÁ‹ªÑ´à¨¹ 2. »‡ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ໚¹¡ÃдÒÉÍÒ¨àÊÕÂËÒÂËÒ¡â´¹½¹ËÃ×Íໂ¡¹éíÒ 3. ºÃèØÀѳ±à»‡¹¡Å‹Í§¾ÅÒʵԡãʺҧ ÍҨᵡËÑ¡ËÃ×ͪíÒÃØ´ËÒ¡·íÒ¡Òâ¹Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒ 4.àÇÅÒá¡ÐÊÔ¹¤ŒÒÅÙ¡áÁç¡ÍÒ¨ËÅØ´áÅÐÃÇÁ仡ѺÊÔ¹¤ŒÒ·íÒãˌ໚¹ÍѹµÃÒµ‹Í¼ÙŒºâÔ À¤ä´Œ


¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐˏ»˜ÞËҢͧâÅâ¡Œ

âÅâ¡ŒºŒÒ¹àªÕè¹ âÅâ¡Œ¼ÙŒ»ÃСͺ¡ÒÃàÅ×͡㪌໚¹ ª×èÍ àªÕè¹ä·Â 㪌¡ÃͺÃٻǧÃÕ áÅеÑÇÍÑ¡Éà 㪌ÃÙ»àªÕè¹ ÀÒª¹Ð ãÊ‹ËÁÒ¾ÅÙ໚¹âÅâ¡Œ


ẺËҧâÅâ¡Œ

ในการออกแบบโลโก้ เน้ นความเรี ยบง่าย เด่นชัดสื่อความเป็ นสากล

ẺËҧ©ÅÒ¡ÊÔ¹¤ŒÒ(¡ÅŒÇµҡ)

ใช้ รูปทรง หกเหลี่ยมทําให้ ดแู ปลกใหม่ตากจากเดิม มีความเป็ สากลมายิ่งขึ ้น


ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÊÃŒÒÒ§ÊÃ䏧ҹ


á¹Ç¤Ô´¡ÒÃÊÌҧÊÃ䏧ҹ µŒÍ§¡ÒüÅÔµºÃèØÀѳ±ãËŒÍÍ¡ÁÒã¹ÃٻẺ¤ÅŒÒÂ梹Á¢ºà¢ÕéÂÇ ãª‹ÊÕÊѹʴãÊ ãËŒ´Ùà´‹¹ªÑ´ äÁ‹ãª‹ áÁç¤àÂçº à¾×èÍ»´¼¹Ö¡ºÃèØÀѳ± ์¹Êдǡ¾¡¾Ò§‹Ò áÅÐÃٻẺºÃèØÀѳ±ãËÁ‹·Õè´Õ¡Ç‹Ò ºÃÃ¨Ø Àѳ±à´ÔÁ 㹡ÒÃÍ͡Ẻ©ÅÒ¡ÊÔ¹¤ŒÒ ์¹ÃÙ»ÊÔ¹¤ŒÒËÃ×͵ÑÇÊÔ¹¤ŒÒ¨Ãԧ์¹¡ÒÃÍ͡Ẻ·ÕèÊ×èͶ֧¤ÇÒÁ໚¹ ÊÒ¡Å ¡ÒÃ㪌ÊÕ ãªŒÊÕàËÅ×ͧ áÅÐÃÙ»µÑÇÊÔ¹¤ŒÒà¾×èÍ์¹ãËŒºÃèØÀѳ±´Ùà´‹¹ªÑ´ âŌ⡌ 㪌µÇÑ ÍÑ¡ÉõÑÇ˹ÒÊÕ´íÒ ãªŒ¡ÃͺËÅѧµÑÇÍÑ¡ÉÃà¾×èÍãËŒâŌ⡌´ÙÁÕ¤ÇÒÁâ´´à´‹¹

Artd3302 5211307516 thanakorn โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ (กล้วยตาก)  
Artd3302 5211307516 thanakorn โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ (กล้วยตาก)  
Advertisement