Page 1

@:<* FP * +.[:G/* NFG* M:* E?C* +.3<IM:;* E:G;:* <:B:LFG;* LAM:G* ?Q* P?<* :NC:Q>:B* M:* C;=M:3 <:GM:C*P?<E?BM8*9:G*M:;*CN:<*APOB@:*!:<*6G3 M:<C:G*ANN:8* * S5<=GMBT@@:GM:* POB:<* W:@/* F;* +.3<IM:;*

TEKST 9:;;:*+:<=>*?@*)A:BC*DE<AC;AFG*H=EB ILLUSTRATION )A:BC*DE<AC;AFG*H=EB

@:GG:Q*G?@B:*I<*ANN:*:<*KB:L:;*EO<;/U*CA@:<* !:<*6GM:<C:G8* * +?Q* :;* :NC:Q>:B* GTLG:<* EFG* M:G* ;AMBA3 gere regerings lovforslag fra foråret om at FPCNFPP:* M:* CINFBM;:* RFP:>:G@:* ?@* M:;* CW:;;:*

!"#$%$&'()'*($+$&'('(*#",+-.+&/*)0(*1'*2"('+#0(* +.34)1($)5'(*.1')*6%*.1)7%%'*+.3(01'%+* '(26($)5'(*"5*'&+!'(%$+'8*1'%*9')'(*(01'%+* 2"(96)18*

+.3<IM:;*CF;* uden for døren

';* <IM/* M:<* ANN:* ;F@:C* Q:M* >I* <IM8* +IMFG* beskriver formand Per Andersen situatio3 G:G* P?<* +.3<IM:;/* C?Q* :<* :;FKB:<:;* P?<* F;* L:WB:M:* =MMFGG:BC:CQAGAC;:<:G* A* C>O<@CQIB* ?Q* +.8* )I<* QAGAC;:<A:;* >OGC:<* >I* TGM<AG3

6

'2%'(#7+'(*!("6&%$,*!(6&+$+* 2?<MA* +.3<IM:;* EF<* NF<FN;:<* FP * :G* AG;:<:CC:3 ?<@FGACF;A?G/*M:<*;FB:<*M:*C;=M:<:GM:C*CF@/*EF<* rådet ganske naturligt et ønske om at blive EO<;/*CA@:<*9?<;:G*HFBB:*JFGC:GZ* * S-:@* NFG* @?M;* P?<C;I/* F;* !:<* 6GM:<C:G* OG3 CN:<*:G*Q:<:*><?FN;AL*;AB@FG@*?@*;AMBA@:<:*:G;<:* A*K:CB=;GAG@C><?R:CC:G8*!I*M:G*QIM:*N?QQ:<* M:<:C*LAM:G*AGM*PO<*A*><?R:CC:G/*?@*M:*PI<*Q:<:* AGMXVM:BC:8U * 9:G*M:<*:<*?@CI*:G*FGM:G*>F<;*A*CF@:G8*2?<* GI<* >?BA;AN:<G:* LAB* @:GG:QPO<:* :;* B?LP?<CBF@/*

INGEN PLADSRESERVATION #:N;?<* >I* +VMMFGCN* .GAL:<CA;:;* 9?<;:G* HFBB:* JFGC:G/* M:<* :<* :NC>:<;* A* ?PP:G;BA@* forvaltning, forstår Per Andersens frustra3 ;A?G8*JFG*>?AG;:<:<*M?@/*F;*QAGAC;:<:G*E:B;* lovligt kan undlade at reservere en stol til Per Andersen, når ministeriet drøfter nye lovforslag: * S.MMFGG:BC:CQAGAC;:<:G* :<* ANN:* P?<>BA@3 ;:;*;AB*F;*C>O<@:*M:Q/*Q:G*M:;*:<*W?*M:;/*M:<* :<* Q:GAG@:G* Q:M* <IM:;/* CI* ELAC* M:;* ANN:* CN:</*KBAL:<*<IM:;C*F<K:WM:*BAM;*Q:GAG@CBOC;8U Morten Balle Hansen forklarer, at man i 1FGQF<N*G?<QFB;*EF<*:G*C=GM*;<FMA;A?G*P?<*F;* gøre brug af relevante råd og interesseorgani3 CF;A?G:</* Q:GC* :;* B?LP?<CBF@* :<* >I* ;:@G:K<T;3 ;:;8*!I*M:G*QIM:*NFG*QAGAC;:<A:;*PI*K:BVC;*X:<:* CAM:<*FP *:G*N?Q>B:NC*CF@*?@*KBAL:*?>QT<NC?Q* >I*:L:G;=:BB:*><?KB:Q:<8* * "@* W?* PO<* >?BA;AN:<G:* AGMM<F@:<* <IM:G:/* W?* mere fordel kan de drage af dem, mener Per Andersen: »Det er altså fornuftigt for en minister at K<=@:* :;* <IM* ><?FN;AL;/* AGM:G* P?<CBF@:;* N?Q3 Q:<*;AB*EO<AG@*?@*=M*A*><:CC:G8*+I*NFG*QAGAC;:3 <A:;*K:M:*<IM:;*?Q*F;*P?<E?BM:*CA@*;AB*AMY:<G:8U*

+.3I<8* J:<* KB:L* +.3<IM:;C* E?BMGAG@:<* ANN:* EO<;* =GM:<* C:BL:* =MP?<QGAG@:G* FP * P?<CBF3 @:;/* Q:G* PO<C;* BFG@;* C:G:<:* A* ><?R:CC:G8* !I* M:G* QIM:* QAC;:<* +.3<IM:;* CAG* P=GN;A?G/* mener Per Andersen: * S)I<*QFG*G=*:G@FG@*EF<*:;*<IM@AL:GM:* organ, som er nedsat af ministeren med re3 ><TC:G;FG;:<* P<F* =MMFGG:BC:CAGC;A;=;A?G:<* og studerende, så efterlyser jeg, at man bru3 ger det mere fornuftigt til at blive klogere >I*CAG:*P?<CBF@8U*

9$)$+%'(1\(')*+%0(*!0*&#'9 Planerne om at afskaffe fjumreåret var et ek3 C:Q>:B* >I* M:G* ;AMBA@:<:* <:@:<AG@C* :<NBT<:M:* mål om at forkorte de studerendes tid fra C;=M:G;:<E=:* ;AB* NFGMAMF;K:LAC8* +AM:GE:G* :<* navneskiltene i Uddannelsesministeriet blevet skiftet ud, men målet er det samme, siger den nye uddannelsesminister Morten Østergaard: * S(:@:<AG@:G*LAB*KBFGM;*FGM:;*C:*>I/*?Q*LA* L:M*EWTB>*FP *>?CA;AL:*AGRA;FQ:G;:<*A*+.3CVC;:3 Q:;*NFG*PI*C;=M:<:GM:*E=<;A@:<:*A@:GG:Q*=M3 MFGG:BC:<G:8U* * 1:G* GV:* QAGAC;:<* EF<* :GMG=* ANN:* P?<Q=3 B:<:;* G?@:G* N?GN<:;:* =MC>AB* A* P?<E?BM* ;AB* TG3 M<AG@:G*A*C;O;;:G*;AB*C;=M:<:GM:8*9:G*GI<*M:G* ;AM*N?QQ:</*:<*EFG*IK:G*?L:<*P?<*CFQF<K:WM:* Q:M*+.3<IM:;/*M:<*:P;:<*EFGC*Q:GAG@*M?@*?@CI* C:BL*KO<*;F@:*AGA;AF;AL*;AMBA@;*A*><?R:CC:GZ* * S-:@*:<*FB;AM*IK:G*P?<*GV:*P?<CBF@/*?@CI*=M:G* P?<* M:G* FBQAGM:BA@* EO<AG@C><?R:C8* +I* W:@* EI3 K:</* F;* +.3<IM:;* C:BL* C>ABB:<* AGM* Q:M* AG>=;/* ELAC*M:*CAMM:<*Q:M*@?M:*AM::</U*CA@:<*9?<;:G* \C;:<@FF<M8* * $GLA;F;A?G:G*;AB*C:BL*F;*KFGN:*>I*QAGAC;:<MO3 ren tager Per Andersen gerne imod: * S%AB*M:R:QK:<*QOM:C*LA*A*+.3<IM:;/*?@*CI* LAB*LA*BFL:*:;*NF;FB?@*?L:</*ELFM*LA*CVG:C*:<*P?<3 G=P;A@;/*F;*QAGAC;:<:G*;F@:<*PF;*A8U*

M:<* K:;VM:<* PT<<:* >:G@:* ;AB* M:* C;=M:<:GM:/* :<* M:;* P?<L:G;:BA@;/* F;* +.3<IM:;* LAB* P?<CO@:* F;* K<:QC:*><?R:CC:G8*"@*M:;*:<*>?BA;AN:<G:*APOB@:* 9?<;:G* HFBB:* JFGC:G* =MQT<N:;* NBF<* ?L:</* ELABN:;*CLTNN:<*BVC;:G*;AB*F;*AGLA;:<:*+.3<IM:;* med til bords: * S.B:Q>:G*:<*W?*CI/*F;*<IM:;C*AG;:<:CC:*P?<*F;* C>TGM:* K:G* P?<* G?@B:* ;AG@* ?@CI* N?QQ:<* AGM* PO<*A*><?R:CC:G/U*P?<;TBB:<*9?<;:G*HFBB:*JFG3 C:G8* * 1:;*:<*AQAMB:<;AM*:G*E:B;*P?<N:<;*QIM:*F;*C:* M:;* >I/* Q:G:<* !:<* 6GM:<C:G8* 2?<* L:M* ANN:* F;* AGMM<F@:* +.3<IM:;C* AGCAM:<LAM:G* <ACAN:<:<* M:* folkevalgte ifølge rådets formand at vedtage TGM<AG@:<*Q:M*=P?<=MC:;:*N?GC:NL:GC:<Z* * S1:G* ;AMBA@:<:* <:@:<AG@* LF<* P?<* :NC:Q>:B* CB:;*ANN:*NBF<*?L:</*ELFM*M:;*LABB:*K:;VM:/*MF*M:* P?<:CB?@*F;*<:M=R:<:*+.[:G*;AB*P:Q*I<8*1FGQF<N* BA@@:<*W?*G:;?>*CI*:NC;<:Q;*EOW;*A*P?<E?BM*;AB*FG3 ;FBB:;*FP *P?BN/*M:<*KBAL:<*PT<MA@:*Q:M*M:<:C*=M3 MFGG:BC:/*P?<MA*M:*C;=M:<:GM:*EF<*M:;*:G:*I<*F;* PW=Q<:*A8U

7

UNIVERSITET

UNIVERSITET

SU-rådet sat uden for døren, RUST, december 2011  

Politikerne risikerer lovsjusk, når de foreslår SU-ændringer uden at udnytte SU-rådets erfaringer og ekspertise. Det mener rådets formand.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you