Page 1

โครงการ 160 ชั่วโมง

นายราเชนทร์ อนันต์ 553088 ปวส. 2/2 พิเศษ ( เสาร์-อาทิตย์)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ปีการศึกษา 2556


สรุปกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการ 160 ชั่วโมง ลาดับที่ 1

2

3

วันที่

เวลา

กิจกรรม

รวมชั่วโมง

หลักฐาน

8-9 มิ.ย 56 15-16 มิ.ย 56 10-11มิ.ย 56 12-13 มิ.ย 56 14-15 มิ.ย 56 17-18 มิ.ย 56 20 มิ.ย 56 5 ก.ค 56 8-11 ก.ค 56 17-19 ก.ค 56 25 ส.ค 56 31-1 ก.ย 56 7-8 ก.ย 56 14-15 ก.ย 56 21-22 ก.ย 56

08.00-13.00 น. 13.00-18.00 น.

โครงการปรับสภาพห้องเรียน

20

ภาพถ่าย

09.00-17.00 น.

ฝึกงาน

57

ภายถ่าย

08.00-13.00 น. 13.00-18.00 น.

ทา Project CAI ด้วยโปรแกรม authorware

54

ภายถ่าย ชิ้นงานส่งอาจารย์

หมายเหตุ


28-29 ก.ย 56

4

26-28 พ.ย 56

9.00-17.00 น.

5

21-22 ธ.ค 56

8.00-16.00 น.

6 7

21 ก.พ 56 1 มี.ค 56

8.20-11.50 น. 8.00-12.00 น.

ดูงาน 3 แห่ง 1. บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล 2. รายการแบไต๋ไฮเทค เดลี่ไฟว์ไลฟ์ 3. งานนิทรรศการ Photo Fair 2013 ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทคบาง นา โครงการบริการสอน dropbox และ Google Drive กิจกรรมวัยใส ฟังบรรยายการให้ความรู้เรื่องระบบเครือข่าย รวม 179 ชั่วโมง

24

ภาพถ่าย

16

ภาพถ่าย

4 4

ภาพถ่าย ภาพถ่าย


กิจกรรมครั้งที่ 1 ชื่อกิจกรรม โครงการปรับสภาพห้องเรียน วันที่ 8 มิ.ย 56 เวลา 08.00-13.00 น. รวม 5 ชั่วโมง กิจกรรม อาจารย์ให้นักศึกษาค้นหาวิธีการเขียนโครงการจากตัวอย่างโครงการหรือตัวอย่างโครงการ จากนั้น ก็ลงมือปฏิบัติเขียนโครงการตามขั้นตอนที่ได้หามาและนาไปเสนออาจารย์ว่าผ่านหรือไม่

วันที่ 9 มิ.ย 56 เวลา 13.00-16.00 น. กิจกรรม

รวม 5 ชั่วโมง

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ เพื่อที่จะนาไป จัดทาบอร์ด จากนั้นก็รวบรวมเงินจากสมาชิกในห้องเพื่อซื้ออุปกรณ์

วันที่ 15 มิ.ย 56 เวลา 08.00-13.00 น. กิจกรรม

รวม 5 ชั่วโมง

ลงมือปฏิบัติตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้และจัดทาบอร์ดตามข้อมูลที่ได้หามา

วันที่ 16 มิ.ย 56 เวลา 13.00-16.00 น. กิจกรรม

รวม 5 ชั่วโมง

อาจารย์ให้นักศึกษาดาวน์โหลดตัวอย่างสรุปตัวโครงการที่อาจารย์ส่งมา แล้วให้นักศึกษาสรุป แก้ไขให้เป็นของกลุ่มตัวเอง แล้วส่งให้อาจารย์ทางอีเมล ประโยชน์ที่ได้รับ - มีความสามัคคีกันในกลุ่ม - มีความรับผิดชอบต่องานที่ทา


หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อื่นๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 2 ชื่อกิจกรรม ฝึกงาน วันที่ 10 มิ.ย 56 เวลา 09.00-13.00 น. กิจกรรม

รวม 6 ชั่วโมง

ทาความรู้จักกับคนในร้านและไปส่งของตามบ้านและสถานที่ราชการ และไปรับของที่ advice

วันที่ 11 มิ.ย 56 เวลา 13.00-16.00 น. กิจกรรม

รวม 3 ชั่วโมง

ไปรับของที่ advice มาติดตั้งและซ่อมให้กับลูกค้า

วันที่ 12 มิ.ย 56 เวลา 10.00-14.00 น. กิจกรรม

รวม 4 ชั่วโมง

ไปรับเครื่องลูกค้าประจามาลงwindowsและโปรแกรม เสร็จนาไปส่ง

วันที่ 13 มิ.ย 56 เวลา 13.00-17.00 น. กิจกรรม

รวม 4 ชั่วโมง

ไปส่งของตามบิลส่งของและวนไปกินน้าชาที่เทคโน

วันที่ 14 มิ.ย 56 เวลา 11.00-12.00 น. กิจกรรม

รวม 1 ชั่วโมง

ได้ทาการเปลี่ยนตลับหมึกและเติมน้าหมึก


วันที่ 15 มิ.ย 56 เวลา 13.00-17.00 น. กิจกรรม

รวม 4 ชั่วโมง

เปลี่ยนซิลิโคนเครื่อง Notebook

วันที่ 17 มิ.ย 56 เวลา 13.00-17.00 น. กิจกรรม

รวม 4 ชั่วโมง

ลงWindowsและโปรแกรมให้ลูกค้า เสร็จนาไปส่ง

วันที่ 18 มิ.ย 56 เวลา 13.00-17.00 น. กิจกรรม

รวม 4 ชั่วโมง

ประกอบเครื่องPC ให้ลูกค้า

วันที่ 20 มิ.ย 56 เวลา 13.00-15.00 น. กิจกรรม

รวม 2 ชั่วโมง

เดินทางไปดูหน้างานติดตั้งสายLAN ที่โรงเรียนแห่งนึงในหาดใหญ่

วันที่ 5 ก.ค 56 เวลา 09.00-10.00 น. กิจกรรม

รวม 1 ชั่วโมง

ประกอบหัวสายLAN หลายเส้น

วันที่ 8 ก.ค 56 เวลา 09.00-12.00 น. กิจกรรม

รวม 3 ชั่วโมง

ออกแบบนามบัตรให้กับช่างไฟฟ้าประจาร้านกับพี่ที่ร้าน


วันที่ 9 ก.ค 56 เวลา 13.00-15.00 น. กิจกรรม

รวม 2 ชั่วโมง

เปลี่ยนเมมบอร์ดให้กับลูกค้า

วันที่ 10 ก.ค 56 เวลา 09.00-10.00 น. กิจกรรม

รวม 1 ชั่วโมง

ต่อแท๊งเครื่องปิ้น

วันที่ 11 ก.ค 56 เวลา 09.00-11.00 น. กิจกรรม

รวม 2 ชั่วโมง

รวบรวมสินค้าส่งเคลม นาไปตั้งเคลมที่ advice

วันที่ 17 ก.ค 56 เวลา 09.00-15.00 น. กิจกรรม

รวม 6 ชั่วโมง

ไปติดตั้งสายLANเดินอาคารที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในหาดใหญ่ ตามที่ได้ไปดูหน้างานไว้

วันที่ 18 ก.ค 56 เวลา 09.00-12.00 น. กิจกรรม

รวม 3 ชั่วโมง

ไปติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ร้านขายเพชรในโลตัส

วันที่ 19 ก.ค 56 เวลา 09.00-16.00 น. กิจกรรม

รวม 7 ชั่วโมง

ไปเก็บงานเดินสายLANอีกรอบที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในหาดใหญ่จนเสร็จ


ประโยชน์ที่ได้รับ -ฝีมือการประกอบคอม+กับทริคต่างๆมากขึ้น -การติดตั้งกล้องวงจรปิด หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อื่นๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 3 ชื่อกิจกรรม ทา Project CAI วันที่ 24-25 ส.ค 56 , 31-1 ก.ย 56 , 14 ก.ย 56 , 21-22 ก.ย 56 , 28-29 ก.ย 56 เวลา 08.00-13.00 น. , 13.00-18.00 น. รวม 60 ชั่วโมง

กิจกรรม ในปัจจุบันนี้ได้มีการทาสื่อการสอนหลายรูปแบบ ซึ่งมีการนาเสนอที่แตกต่างกันไปและกระผมได้ ทาสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจาเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้สื่อประสมได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้เบื้องต้น เพื่อให้ผู้เรียนอยากอารมณ์ที่อยากเรียนรู้มากขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับ - เพิ่มทักษะการใช้โปรแกรม authorware 7 - มีความรับผิดชอบต่องานที่ทา - มีความคิดสร้างสรรค์


หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อื่นๆ ) วันที่ 24-25 ส.ค 56 กิจกรรม ทาสื่อประสมด้วยโปรแกรม authorware 7 ทาหน้าแรกแนะนาสื่อการสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และทาหน้าลงทะเบียน เพื่อให้นักศึกษากรอกชื่อเพื่อเข้าสู้บทเรียน


วันที่ 31-1 ก.ย 56 กิจกรรม ทาสื่อประสมด้วยโปรแกรม authorware 7 ทาหน้าต้อนรับและหน้าคาแนะนาเพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงวัตถุประสงค์ของบทเรียนที่จะได้เรียน


วันที่ 14 ก.ย 56 กิจกรรม ทาสื่อประสมด้วยโปรแกรม authorware 7 ทาหน้าเมนูหลักเพื่อให้นักศึกษาเลือกเมนูที่ต้องการ


วันที่ 21-22 ก.ย 56 กิจกรรม ทาสื่อประสมด้วยโปรแกรม authorware 7 ทาหน้าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้ของผู้ใช้ และหน้ารวมคะแนนของแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้คะแนนและระดับความรู้ของตัวเองก่อนเรียน


วันที่ 28-29 ก.ย 56 กิจกรรม ทาสื่อประสมด้วยโปรแกรม authorware 7 ทาหน้าแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อทอสอบว่าได้รับความรู้จากที่เรียนผ่านโปรแกรมสื่อการสอนมากแค่ไหน หน้ารวมคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อให้ผู้ใช้ทราบคะแนนและรัดับความรู้จากแบบทดสอบ และหน้าผู้จัดทา เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงข้อมูลผู้จัดทาสื่อประสม


กิจกรรมครั้งที่ 4 ชื่อกิจกรรม ดูงาน 3 แห่งที่กรุงเทพฯ วันที่ 25-29 พ.ย 56 เวลา 8.00-16.00 น. รวม 24 ชั่วโมง

กิจกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2556

เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั่วโมง

-บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย จากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูงานและฟังบรรยายข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับบริษัทและสินค้าต่างๆ ตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่งออก วันที่ 27 พ.ย. 2556

เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั่วโมง

-รายการแบไต๋ไฮเทค เดลี่ไฟว์ไลฟ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูงานและเข้าร่วมถ่ายรายการเป็นผู้ชมรับเชิญจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา วันที่ 28 พ.ย. 2556

เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั่วโมง

-นิทรรศการ Photo Fair 2013 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา เข้าชมงานนิทรรศการ Photo Fair 2013 และเข้าฟังเทคนิคการแต่งภาพด้วย Photoshop ประโยชน์ที่ได้รับ -บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย จากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดดิสก์ตั้งแต่การผลิตจนถึงการใช้งาน -รายการแบไต๋ไฮเทค เดลี่ไฟว์ไลฟ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับความรู้และความบันเทิงจากข้อมูลที่ทางรายการทาเสนอ รวมถึงเทคนิคการจัดรายการ -นิทรรศการ Photo Fair 2013 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ได้รับความรู้ เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ และเทคนิคการแต่งภาพด้วย Photoshop


หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อื่นๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 5 ชื่อกิจกรรม โครงการบริการสอน dropbox และ Google Drive วันที่ 21-22 ธ.ค 56 เวลา 8.00-16.00 น. รวม 16 ชั่วโมง

กิจกรรม เชิญผู้ปกครองหรือญาติพี่น้องเข้าร่วมโครงการบริการสอน dropboxและGoogle Drive ที่สามารถ เก็บข้อมูลออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบบริการคลาวด์ ประโยชน์ที่ได้รับ - ได้ทบทวนความรู้ควบคู่ไปกับการสอนคนอื่น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อื่นๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 6 ชื่อกิจกรรม กิจกรรมวัยใส วันที่ 21 ก.พ 57 เวลา 8.30-12.30 น. รวม 4 ชั่วโมง

กิจกรรม ฟังบรรยายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะการพยายามสื่อสารเพื่อสร้างความ เข้าใจที่ถูกต้องให้นักศึกษา ประโยชน์ที่ได้รับ -โทษของยาเสพติด -จุดเสียงและชนิดของยาเสพติดที่ไม่ควรยุ่ง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อื่นๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 7 ชื่อกิจกรรม ฟังบรรยายการให้ความรู้เรื่องระบบเครือข่าย วันที่ 1 มี.ค 57 เวลา 8.00-12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง

กิจกรรม เข้าร่วมการฟังบรรยายการให้ความรู้เรื่องระบบเครือข่าย และร่วมตั้งคาถามเพื่อให้วิยากรตอบข้อ สงสัย ประโยชน์ที่ได้รับ ได้รับความรู้เรื่องระบบเครือข่าย เรื่องสัญญาณเน็ตและWifi การเชื่อมต่อโดยไร้ผู้รบกวน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อื่นๆ )

(แก้ไข)สรุปกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการ 160 ชั่วโมง  
(แก้ไข)สรุปกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการ 160 ชั่วโมง  

(แก้ไข) ราเชนทร์ อนันต์ 160 ชั่วโมง 553088

Advertisement