Page 1

З ДОГОВІР №54989 поставки Київ, "08" грудня 2013р. _____________________ТОВ «ІНТЕРКРІСТАЛ»__________________________ (найменування підприємства)

далі — Постачальник, в особі __керівника Джона Філіпа _________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі _________Статуту______________________________ (статут підприємства, свідоцтва про реєстрацію, положення)

з однієї сторони, та Державна митна служба України, далі — Замовник, в особі Голови Державної митної служби України __Петрова Петра Петровичв______, який діє на підставі Положення про Державну митну службу України, з другої сторони, уклали цей договір про таке: 1. Предмет договору 1.1. Постачальник зобов'язується виготовити, поставити та передати у власність Замовника товар, відповідно до еталонів-зразків, затверджених Замовником. Замовник зобов'язується прийняти цей товар та оплатити його на умовах, визначених цим Договором. 1.2. Ціна, кількість, асортимент, терміни виготовлення й поставки товару обумовлюються в додатках до даного Договору, які погоджуються сторонами попередньо, додаються до цього Договору та є його невід'ємною частиною. 2. Кількість і якість товару 2.1. Кількість товару, що поставляється за цим Договором, зазначається в додатках до цього договору. 2.2. Товар, що поставляється Постачальником, має відповідати еталонам-зразкам, затвердженим Замовником. 2.3. У разі поставки товару неналежної якості або товару, що не буде відповідати умовам цього Договору, Постачальник зобов'язується за свій рахунок у термін 30 днів з дати отримання повідомлення усунути недоліки або замінити неякісний товар на товар належної якості. 2.4. Гарантійний термін на товар становить 90 днів з дати видачі в експлуатацію з урахуванням сезонної носки згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.94 № 172 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів". 3. Умови поставки товару 3.1. Постачальник поставляє виготовлений товар партіями в терміни, зазначені в додатках до цього договору. 3.2. Датою поставки є дата отримання Замовником товару на складі Замовника згідно з актом про прийняття-передання, підписаним сторонами. 3.3. Поставка товару здійснюється автотранспортом Постачальника за його рахунок. 3.4. Прийняття товару за кількістю та якістю проводиться Замовником за адресою: с. Лютіж Вишгородського р-ну Київської обл., Постачальне митне господарство Держмитслужби. 3.5. Допускається дострокова поставка товару, про що Постачальник повідомляє Замовника листом або факсом.


4. Ціна та загальна вартість договору 4.1. Замовник сплачує за товар, що поставляється за цінами, погодженими сторонами попередньо, які складені на основі калькуляції на одиницю продукції, зазначеними в додатках до даного Договору, додаються до цього Договору та становлять його невід'ємну частину. 4.2. У разі зміни ціни Постачальник погоджує її з Замовником шляхом підписання додатків до цього Договору на підставі поданої калькуляції з обгрунтуванням причин зміни ціни та наданням підтверджуючих документів. 4.3. Загальна вартість Договору обумовлюється сторонами в додатках до цього договору. 5. Умови платежів 5.1. На підставі рахунка на оплату Замовник проводить попередню оплату першої партії товару, зазначеної в додатках до Договору, протягом 10 банківських днів з дня його підписання, попередня оплата за наступні партії поставок здійснюється протягом 10 банківських днів з дати надходження коштів з Державного бюджету України на підставі підписаного акта прийняття-передання попередньої партії поставки товару та рахунка на оплату. Підтвердженням надходження коштів з бюджету є довідка Державної казначейської служби 5.2. Оплата проводиться у валюті країни постачальника. 6. Умови передання-прийняття товару 6.1. Передання-прийняття товару здійснюється в пункті поставки, зазначеному в п. 3.4 цього Договору. 6.2. Прийняття товару за кількістю та якістю проводиться Постачальним митним господарством згідно з вимогами інструкцій № П-6, № П-7, затверджених Держарбітражем СРСР відповідно 15.06.65 та 25.04.66. 6.3. Прийняття-передання проводиться за кількістю згідно з товаросупровідними документами, за якістю — згідно із затвердженими еталонами-зразками. 7. Пакування та маркування 7.1. Товар має бути упакований таким чином, щоб виключити можливість псування або знищення його під час транспортування. 7.2. Маркування товару має відповідати чинним нормативним документам. 8. Обставини непереборної сили 8.1. Перебіг терміну виконання сторонами зобов'язань за цим Договором може бути призупинений тільки в разі настання обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, перекриття шляхів руху транспорту внаслідок страйку, рішень Уряду або інших обставин, які перебувають поза контролем сторін. 8.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом трьох календарних днів повідомити про це другу сторону. Факт наявності та термін дії форсмажорних обставин підтверджуються вповноваженим на те органом. 8.3. Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг терміну виконання зобов'язань поновлюється. 8.4. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 30 календарних днів поспіль, то сторони мають право припинити дію цього Договору. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються й штрафні санкції не сплачуються. Незабезпечені поставкою грошові кошти повертаються Замовнику протягом 3-х банківських днів з моменту прийняття сторонами рішення про припинення дії Договору.


9. Відповідальність сторін 9.1. У разі несвоєчасного передання товару в термін, зазначений у додатках до цього договору, Постачальник сплачує за кожний день прострочення пеню, яка нараховується з вартості недопоставленого товару в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла протягом терміну затримки поставки. 10. Розірвання договору 10.1. Договір може бути розірваний в будь-який час по взаємній угоді сторін, в якій визначаються майнові вимоги сторін (якщо такі мали місце) та розрахунки за ними. 10.2. У відповідності з п. 8.4. 10.3. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку в наступних випадках: - при невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань; - за бажанням однієї сторони: в цьому випадку сторона-ініціатор зобов'язана письмово повідомити іншу сторону про розірвання Договору, але не менш, ніж за місяць до передбачуваної дати розірвання Договору, за відсутності майнових вимог між сторонами. 11. Розв'язання суперечок 11.1. При виникненні розбіжностей під час виконання умов Договору сторони вирішують їх за взаємною згодою. 11.2. У разі недосягнення взаємної згоди спори за цим Договором розглядаються згідно з чинним законодавством України. 12. Термін дії Договору 12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до 31.12.2003. 12.2. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору за один місяць до закінчення його дії, він вважається продовженим на той самий термін і на тих умовах, які були передбачені цим договором. 13. Інші умови 13.1. Усякі зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовому вигляді та підписані уповноваженими на це представниками сторін. 13.2. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України та Положенням про поставки товарів народного споживання, затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР від 25.07.88 № 888, у частині, що не суперечить чинному законодавству України. 13.3. На кожний наступний рік ціна, обсяги та терміни поставки товару сторонами узгоджуються в додатках, відповідно до суми коштів, виділених з Державного бюджету України. 13.4. Цей договір складено у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, перший з яких зберігається в Замовника, другий — у Постачальника.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПОШТОВІ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:


Постачальник ТОВ «ІНТЕРКРІСТАЛ" Поштові адреса та індекс 215666 14 Fleur avenue

Замовник Державна митна служба України Поштові адреса та індекс 04655 Львівська пл., 8

Paris, France

м. Київ, Україна

____________________

________________________ .

Специфікація на поставку товару на 2013 рік

________INTERCRYSTAL___ (назва підприємства)

№ п/п 1

Наз-ва това-ру Mac book Pro IPAD AIR

2.

Модель / артикул

Ціна за одиницю, грн.

4485A

7500

Загал ьна кількі сть 1000

5988B

4000

300

Сума, грн. 75000 00 1200 000

Всього Загальна вартість замовлення кінцевий термін виконання

Постачальник Директор Джоан Філіп _______________

8700 000

кільк.

200

2 партія

3 партія

сума

кіль к.

сума

кільк .

сума

170000

700

400000

40 0

3000 0000

за цим Додатком складає

Вісім мільйонів сімсот тисяч грн. (прописом),

замовлення за цим Додатком

31 грудня 2013

Замовник Голова Державної митної служби України Петренко П.П. _________________________

підписи

М. П.

1 партія

підписи

М. П.

Білевич а о імпортна операція поставка товару  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you