Page 1

ภาพกิจกรรมสุดทายที่สนุกๆ ในชีวิต ป1

กิจกรรมเเขงขัน เชียร

ตัวผมเองกอเปนหลีดคณะเเตถอนตัวออกเพราะวา ไมชอบอะไรที่บังคับ เลยมาอยุ เปงกองเชียรสนุกกวาเยอะ การที่ ไดใชชีวิตเเบบพี่แบบนองนั้น ไดฝกใหเราไดมี มารยาท รุจักการเคารพ บอกเลยกิจกรรมนี้กอสนุกมากเลยทีเดียว กิจกรรมนี้สอนใหรุวา เมื่อเราคิดที่จะทําอะไรเเลว ตอใหลมลงสักกี่ครั้ง เรากอจะลุกขึ้นสุ ดวยความที่เรามี เลือดของ SAFA

1 3 1