Page 1

ARCHITECTURE PORTFORLIO N a w a t P r a n v e e r a p a ib o o 2 0 1 2 - 2 0 1 6


Nawat Pranveerapaiboon Nickname : เต๋า Born September 26th 1994 1994 Phuket , Thailand

Address

Contact

206 / 3 Phuket Road Mueng Phuket Thailand 83000

PERSONAL STATEMENT

นวัต

ผมรักในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อยากมอบสิ่งที่ดีกว่าและไม่เคย มีมาก่อน พยายามจะพัฒนาความคิดและทัศนคติต่อสถาปัตยกรรม อยู่เสมอ และตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบที่เป็นตัวของตัวเอง รักใน การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด โดยมีความยินดีที่จะรับประสบการณ์ จากผู้คนรอบข้างและพร้อมที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่นเสมอ มีความต้อง การจะพัฒนาเองอย่างมากและจะตั้งใจทํางานให้ดีที่สุด โดยหลักๆผมสนใจกระบวนการทางสถาปัตยกรรม และความ สวยงามของธรรมชาติ สนใจที่จะให้สถาปัตยกรรมเกิด ปฎิสัมพันธ์ กับธรรมชาติสนใจในเรื่องของเเสงธรรมชาติและกระบวนการทาง ธรรมชาติทุกประเภท

Phone : +66 92-395-0555 email : nawattao_@hotmail.com Facebook : Nawat Pranveerapaiboon https://issuu.com/nawatpranve erapaiboon/docs/nawattao

EDUCATION 2003 2005 2009

Mueng Phuket school Satree Phuket school Phuket wittayalai school

move to Bangkok 2 0 1 2 - present

Faculty of Architecture Chulalongkorn University

LANGUAGE SKILLS

THAI

ENGLISH

native speaker

SOFTWARE SKILLS

about 6/10

HOBBIES & INTERRESTING

AutoCAD Sketch up Rhinoceros

Walking alone

Travel

Photography

Reading book

watching movie

Sketch

Nature

Meditation

Revit Adobe Photoshop Adobe Illustrator Microsoft office


02

GREEN LINE HOSUE JONATHAN PROJECT

01

03

LAOS BUS TERMINAL


PINK PARK CENTER

06 05

SUPER HOTEL

04

OTHER PROJECTS


JONATHAN PAVILION

Group Design Project in Tropical Architecture Course Location : Samutparkan, Thailand Area : 90 sqm. Year : 2014

โปรเจค JONATHAN เป็นโปรเจคที่อยู่ในรายวิชา Tropical Architecture โดยโจทย์ที่ได้รับมาคือ ออกแบบอาคารรับรองให้กับแขกที่เข้ามาเยี่ยมชม เมืองโบราณ ที่จังหวัดสมุทธปราการ โดยก่อนเริ่มการออกแบบพวกเราได้เข้าไป เยี่ยมชม เละรังวัดอาคารต่างๆในเมืองโบราณ โดยพวกเราตั้งใจจะสร้างสรรค์ โปรเจคนี้ให้เป็นอาคารที่ดูโดดเด่นเป็นสง่าจากภายนอก แต่ยังคงรักษาวิธีคิด เเละเอกลักษณ์ ของภาษาของการออกแบบและวิธีคิดที่สอดคล้องกับเรือนไทยแบบ เก่า ตามที่ได้ไปศึกษาและรังวัดมา


Loading Diagram

Final Product

CONCEPT DESIGN

โดยโปรเจคนี้เราพยายามสร้างสรรค์ให้ โปรแกรมการใช้งานยังคงความเป็น เรือนไทย แต่ผสมผสานเข้ากับวัสดุสมัยใหม่ ซึ่งทําให้ข้อจํากัดด้านการถ่ายเเรง และการใช้องค์ประกอบที่น้อยลง เป็นแค่ Structure + Partition ทําให้ได้ รูปทรง และองค์ประกอบที่แยกอิสระต่อกัน แต่ยังคงมี Transition Space ซึ่งตอบสนองต่อวิถีชีวิตและการใช้งานที่หลากหลายตามแบบฉบับของเรือนไทย ดั้งเดิม

Design Process


Plan floor 1 st

Plan floor 2 nd

PLANNING DESIGN

Roof Plan

โดยการใช้งานหลักของเรือนรับรอง คือการเข้ามาพักผ่อน Space ภายในชั้นแรก จะเเบ่งเป็น 2 ฝั่ง ซึ่งฝั่งหนึ่งจะเป็นเสมือน Transition Space สําหรับ นั่งเล่น ทานอาหาร และรองรับกิจกรรมต่างๆ ส่วนอีกฝั่งจะเป็น พื้นที่สําหรับห้องนํ้า ส่วนเตรียมอาหารและห้องนอน ซึ่งมีโครงสร้างผนังแยกระหว่างภายนอกและภายใน โดย Space ส่วนใหญ่ จะเน้นการระบายอากาศและรับแสงธรรมชาติเป็นหลัก


LONGITUDINAL SECTION

CROSS SECTION


SOUTH ELEVATION

WEST ELEVATION

NORTH ELEVATION

EAST ELEVATION

STAIRCASE DETAIL

ROOF DETAIL


GREEN LINE HOUSES Studio Design Project Year 3 Location : Bangkok , Thailand Area : 500 sqm. Year : 2014

เป็นโปรเจคที่ทางสตูดิโอปี 3 ร่วมกันออกแบบร่วมกันกับทางทีมงานของ บริษัท แสนสิริ จํากัด โดยโครงการเป็นบ้านแฝด 4 ห้องนอนสําหรับครอบ ครัวขนาดกลาง การสร้างสรรค์โปรเจคชิ้นนี้มุ่งเน้น การสร้างคุณภาพชีวิต ของผู้อาศัยในโครงการให้ดีขึ้น พยายามสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ ที่ดีให้กับผู้ที่เข้ามาอาศัยและตัวสถาปัตยกรรมในโครงการ


URBAN LAY OUT

โดยจากที่ได้รับผังของโครงการ ได้ทําการวิเคราะห์ เเละเลือก Type ของอาคาร ที่มากที่สุด และเลือกที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาแบบจาก Type ดังกล่าว ซึ่งวาง ตัวขวางตะวัน โดยเน้นในการพัฒนา Space Quality เพื่อให้ครอบคลุมกับการ ใช้งานและสามารถ ตอบสนองได้กับทุกทิศทาง

Master bedroom Bedroom

2 Bedrooms Livingroom Dining room Kitchen

Swiming pool Garden

Car park Service

PROGRAMMING

โดยหลักการของการวางโปรเเกรมของโปรเจค นี้คือ การซ้อนทับกันของ Space ที่แบ่งมาจาก การใช้งาน และเรียงลําดับตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง Order ที่ไล่จาก Public ไปสู่ Private เพือให้เกิด ลําดับที่เหมาะสมกันในแต่ ละพื้นที่ ทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้ที่มาอาศัยในโครงการ เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อนและสามารถเข้าถึงได้โดย ง่ายจากผู้คนทุกรูปแบบ


DESIGN PROCESS AND SPACE

โดยแนวคิดหลักของการออกแบบคือ การแบ่งพื้นที่ของการใช้งานในบ้านและการสัญจรทาง ตั้งให้แยกตัวออกจากกัน เพื่อให้เกิดการใช้งานที่สะดวกเเละเต็มประสิทธิภาพ ต่อมาค่ือ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโครงการ แทรกเข้าไประหว่าง การสานตัวของที่ว่างทางตั้ง เพื่อให้ แสงธรรมชาติและเพื่อการระบายอากาศอีกทั้งยังเป็นเสมือน สวนส่วนตัว สร้างบรรยากาศที่ดี ให้กับตัวบ้าน ทําให้ เกิดภาพสวนทั้งภายนอก( จากระยะร่นทางกฎหมาย)และภายในทํา ให้เกิดความต่อเนื่อง ทางการรับรู้ให้ทั้งกับโครงการและผู้อยู่อาศัย


plan floor 1 st

plan floor 2 nd

plan floor 3 th

plan floor 4 th

plan floor 5 th

roof plan


11.00

12.00

13.00


LAOS BUS TERMINAL Studio Design Project Year 3 Location : Vientiane, Laos Area : 10000 sqm. Year : 2014

เป็นโปรเจคสถานีขนส่งทางใต้ที่นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว โดยความน่าสนใจ คือ การตอบคําถามว่าอะไรคือ บริบท ที่แสดงถึงความเป็นประเทศลาว อีกทั้งความเอกลักษณ์ในการ ใช้ชีวิตของผู้คนในประเทศลาวที่แตกต่างไปจาก บ้านเราทําให้มีความ หลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้โปรเจคนี้ ตอบสนองต่อวิถี ชีวิตของประชาชนลาวโดยเเท้จริง


ANALYSIS AND DESIGN

ก่อนเริ่มการสร้างสรรค์ โปรเจคชิ้นนี้ เริ่มจากการ ศึกษาเรือนพืิ้นถื่นทางใต้ ของประเทศลาว โดย พยายามจะนําคติความเชื่อในการก่อเรือนพื้นถิ่น ของชาวลาวมาพัฒนาให้เหมาะสมกับอาคารขนาด ใหญ่ โดยจากการศึกษาได้พบว่า เรือนหอกว๊าน มีความน่าสนใจในการจะนํามาพัฒนาต่อ ทั้งด้าน การจัดการของตัว Program และ Circulation ทั้งนี้การนําเอกลักษณ์ของ หอกว๊าน มานั้นทําให้ เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนที่ใช้งานและส่วนที่ เป็นทางสัญจร ทําให้เกิดรูปแบบของอาคารแบบ ใหม่และเกิดผลลัพธ์ที่น่าสนใจและ ตอบสนองต่อ วิถีลาวอย่างแท้จริง หอกว๊าน : เฮือนของหมู่บ้านชาวลาวใต้ที่เสมือนอาคารสาธารณะโดยมี ความเป็นเอกลักษณ์ทั้งด้านการใช้สอยและรูปร่างมักเป็นที่ ประชุมหรือทํากิจกรรมที่เป็นสาธารณะ

เนื่องจากปัญหาของการนํา Space ของเรือนพื้นถิ่นซึ่งมีขนาดเล็กมา ขยายจึงต้องแก้ปัญหาส่วน โครงสร้างและวัสดุมุง พราะการแก้ปัญหาใน การออกแบบ


CONCEPT AND PROGRAMMING

โดยการศึกษา คติการสร้างเฮือนยาวของชาวลาวทางใต้ ซึ่งมีคติความเชื่อในการสร้างเฮือนให้มีขนาดยาวทั้งนี้เพื่อ การช่วยการรักษาความปลอดภัยซึ่งกันและกันอีกทั้งยังสร้าง ความต่อเนื่อง ในการรับรู้และง่ายต่อการสัญจร และการ ทําความเข้าใจให้กับผู้ที่เข้ามาใช้งาน

อ้างอิง เนื้อหา : สถาปัตยกรรมพื้นถื่นลาวเถิงตอนใต้ ในสารธารณะรัฐประชาชนลาวโดยติ้กบุญแสน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยลัยอุบลราชธานี

เมื่ออาคารมีสัดส่วนที่หนาทําให้ยาก ต่อการสัญจรและอาจทําให้หลงทาง อีกทั้งยังยากต่อการรักษาความปลอดภัย

ปรับอาคารให้ยาวและแยก MASS อาคารออกจากกันเพื่อให้เกิด GREEN SPACE ภายในอาคาร อีกทั้งยังสร้างบรรยากาศให้กับอาคาร อีกด้วย


MASS AND APPROACH

ความตั้งใจหลักในการสร้างสรรค์ Form ของ อาคารต้องการที่จะให้ สถานีขนส่งเเห่งนี้เป็น เสมือน อีกหนึ่ง Landmark ให้กับตัวเมือง โดยการออกแบบเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ ผังเมือง และเส้นทางสัญจร โดยตัว Mass and Form จะมีการ Sliding ให้เข้ากับ ขอบเขตที่ดินและรับกับเส้นทางสัญจรหลัก ก่อนที่จะออกไปยังสายใต้อีกด้วย


LAOS BUS TERMINAL Vientien , Laos


DETAIL DESIGN

เริ่มต้นมาจากความต้องการนําแสงธรรมชาติเข้ามาสู่อาคาร โดยยังสามารถถ่ายเทอากาศได้ และมีความสวยงามโดยตัว โครงสร้างเองซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Arena do Morro ของ Herzog and De Meuron และนํามาปรับใช้ให้เข้ากับ สภาพอากาศที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยเรื่มศึกษามาจาก แบบจําลองขนาดใกล้ สัดส่วนจริงซึ่งทําให้การเข้ากันและเข้าใจ สัดส่วนจริงได้ดี

RHYTHM OF SHADOW

โดยผลลัพธ์ที่ได้จาก Detail Design ส่งผลให้อาคารนั้น เกิดจังหวะของเเสงธรรมชาติ ซึ่งเปลี่ยนเเปลงตลอดเวลา ทําให้เกิด Phenomenon Movement ทําให้อาคารนั้น มีชีวิตชีวาไม่หยุดนิ่ง อีกทั้งยังเป็นเสมือนแสนําทางที่ทําให้ เข้าใจการสัญจรของอาคารได้ง่ายอีกด้วย พยายามจะสร้าง ปฎิสัมพันธ์ระหว่าง ตัวอาคารกับธรรมชาติให้มากที่สุด

there is a crack in everything that how the light gets in. - Leonard Cohem


PINK PARK BREAST CANCER CENTER Studio Design Project Year 4 Location : Bangkok , Thailand Area : 20000 sqm. Year : 2016

เป็นโปรเจคที่ทําร่วมกับทาง บริษัท แสนสิริ โดยเป็นบ้านพักผู้ป่วยมะเร็ง เต้านมระยะสุดท้ายโดยเป็นที่ๆ มุ่งเน้นที่จะช่วยเยียวยาทางจิตใจ มอบความ รู้สึกอบอุ่นให้กับทั้งกายและใจ เรียบงายและสงบ นอกจากนี้ยังเป็นทั้งศูนย์ วิจัยมะเร็งเต้านม และศูนย์การเรียนรู้อย่างครบวงจรสําหรับอาสาสมัครหรือ ผู้ที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม


SITE PLANNING AND CITY OF SPACE

โดยการวางผังหลักๆคือการสร้าง Polder กั้นรอบพื้นที่โครงการเนื่องจากเป็นพื้นที่ๆเกิด ปัญหานํ้าท่วมโดยการวางผังนั้น คํานึงถึงประโยชน์ของคนในโครงการเป็นหลัก โดยเเนว คิดการวางตัวอาคารนั้น ตั้งใจให้เกิด Space ระหว่างอาคารที่สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม ที่เกิดประโยชน์ต่อโครงการ ไม่ได้ทําตัวเป็น Object ที่วางรายล้อมต่อๆกันไป อีกทั้งยัง คํานึงถึงพื้นที่ส่วนต่อเติมให้กับโครงการในอนาคต และมี บึงขนาดใหญ่ในการเก็บนํ้า ไว้ใช้และเป็นที่รวมตัวของนํ้าในโครงการก่อนถ่ายเทออกสู่สาธารณะ


WHAT IS PEACEFUL FOR ME ? โดยแนวความคิดในการออกแบบเกิดจากการสร้างคําถามว่า การรับรู้ที่ส่งผลต่อ ความสงบของจิตใจโดย จากการวิเคราะห์ จริงสรุปออกมาได้ว่า การที่จิตใจของเราสงบนั้น แท้จริงเเล้ว เกิดจากการรับรู้ที่น้อยลดองค์ประกอบ ทําให้สิ่งที่เราคิดตาม และสัมผัสเข้าไปในสมองน้อยลง

CHINESE COURT YARD

โดยสนใจใน สถาปัตยกรรมการล้อม ที่ว่าง ของจีน ซึ่งได้ทําการศึกษา ความหมายและ จุดประสงค์ ในการออกแบบแล้วคิดว่า เหมาะสมเเละมีค่าพอ ที่จะนํามาพัฒนาต่อไป โดยจับภาษาเเละกระบวนการ ของระบบหลัก และปรับใช้ตามความเหมาะสมใน อาคารแต่ละประเภท ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด


HOSPIC

บ้านพักของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย โดยการออกแบบนั้นต้องการให้ เกิดความสงบของผู้ที่มาใช้งาน และทําตัวเสมือนบ้านโดยจะมีพื้นที่สําหรับ การออกมาทํากิจกรรมร่วมกัน อบอุ่น มีอากาศถ่ายเททั้งในตัวห้องและภาย นอก โล่งฟ้าเเละโล่งดินทําให้บ้านพักเป็นสถานที่ๆสงบที่สุดภายในตัวโครงการ


DIAGNOSIS CENTER

ศูนย์วิจัยมะเร็งเต้านม การออกแบบเริ่มต้นมาจากอยากให้สถานที่เเห่งนี้สามารถใช้งานได้ แม้จะไม่ติดเครื่องปรับอากาศ ร่วมถึงทุกห้องสามารถเชื่อมต่อสู่ภายนอกได้ และรับแสงธรรม ชาติมาใช้ในการทํางานตอนกลางวันได้ แต่ยังคงวิถีของการล้อม ที่ว่าง ตามแนวคิดหลักไว้ ได้อย่างเดิม และแยก Main Circulation และ Service Circulation ออกจากกัน อย่างชัดเจน

x-ray clinic

diagnosis clinic

office and public area

on call

OPD cashier and phamacy

pathology

service

labatory


ACTIVITY CENTER

ศูนย์กิจกรรมจะเป็นการล้อม ที่ว่าง เหมือนกันแต่ความหมายและจุดประสงค์ของการ ล้อมจะต่างกันออกไป โดย ที่ว่าง จะทําตัวเสมือนตัวเชื่อม Space หลักๆของอาคาร ทําให้เกิด Diversity of Space สร้างความหลากหลาย ที่สามารถปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสมได้ และสามารถแสดงประสิทธิภาพด้านการใช้งานในแต่ละ Space ได้อย่างเต็มที่


ORDER OF SHADOW

โดยโครงการนี้ตั้งใจให้เกิดการรับรู้ในและ Space ให้แตกต่างกัน ออกไปโดยจับเรื่องของความมืดและความสว่างมาใช้ในงานโดย การล้อม ที่ว่าง และ อัตราส่วนของ Space ที่ล้อมต่อสิ่งที่ ถูกล้อม นั้นมีความสัมพันธ์กันต่อการใช้งานของอาคารทําให้ การรับรู้นั้นแบ่งแยก กาละเทศะ ของการใช้งานได้อย่างชัดเจน

SIMPLE AND COMPLEXITY

เป็นอีกหนึ่งแนวคิดในการสร้างความสงบให้กับโครงการเพื่อให้เกิด การรับรู้ที่สร้างการเปรียบเทียบขึ้นมาในสมอง โดยหลักการคือ การทํา Space ที่อยู่ภายนอกอาคารให้ซับซ้อนยิ่งขึ้น เพื่อทําให้ ภายในนั้นดูสงบมากขึ้น โดยปริยาย


SUPER HOTEL PROJECT Studio Design Project Year 4 Location : Bangkok , Thailand Area : 50000 sqm. Year : 2016

เป็นโปรเเกรมตึกสูง ชิ้นแรกโดยเป็น City Hotel ขนาด 300 ห้องนอน และมี Public Facilities ครบชุด โดยมีแนวคิดที่พยายามสร้างปฎิสัมพันธ์ ระหว่างตัวอาคารกับ Public Space เพื่อสร้างจุดขายให้กับตัวโรงเเรมเอง อีกทั้งยังเกิดประโยชน์ให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมา


CONCEPT DESIGN

แนความคิดในการออกแบบคือ พยายามทําลายความเป็น Public กับ private ผู้คนภายนอกกับผู้คนภายในออกจาก กันเพื่อที่จะสร้าง กิจกรรม หรือเเม้เเต่พื้นที่การขายให้กับ ตัวโรงเเรมเอง และผู้ที่เข้ามาใช้ก็สามารถจะเข้ามาใช้งานได้ ถึงแม้จะไม่ได้มาใช้บริการห้องพักที่โรงแรม เสมือนสร้าง Public Space ให้มาเพิ่มประสิทธิภาพการขายให้กับทั้งโครงการ อีกทั้งส่วนของ Podium ทั้งหมดจะเป็น Green Roof เพื่อผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ลดพื้นที่สีเขียวของ Site เดิม

PROGRAMMING DESIGN

โดยเริ่มต้นจากตัว Podium ที่ทําตัวเป็นจุดรับสายตาของผู้ที่ผ่านไปมา และเป็นหน้าตาให้กับโครงการและยกเพื่อให้ เกิด Public Space ที่ต่อเนื่องมาจากตัวทางสัญจรภายนอกอาคาร และเป็นทั้งพื้นที่ขายให้กับตัวอาคาร โดยใช้ประ โยชน์จาก ชั้นดาดฟ้าของทั้งตัว Podium และ อาคารจอดรถให้เกิดพื้นที่สีเขียว สร้างบรรยากาศและ ร่มเงาให้กับ โครงการ ส่วนตัว Tower นั้นจะวางตัวตามตะวันเพื่อการรับแสงธรรมชาติที่ดี และ การระบายอากาศ


PODIUM AND GREY SPACE

โดย Space หลักๆของส่วน Poduim จะเกิดจากแสงธรรมชาติที่เข้ามาจาก ทั้งด้านข้างและ Skylight โดยมีตัวกรองเป็นพุ่มของใบไม้ซึ่ง Effect ที่ได้จะ ทําให้ลดปริมาณของแสงที่เข้า เพื่อทําให้ ที่ว่างภายในแลดูมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น โดยอาาคารนั้นสามารถเปิด Open Air และรับการถ่ายเทอากาศได้ และตัว Podium ยังเเผ่กว้างออกมาจากพื้นที่ชั้นล่างเพื่อ Define Space และเป็นร่ม เงาให้กับพื้นที่ขายด้านล่างอีกด้วย

LONGITUDINAL SECTION


CORRIDOOR AND BUFFER

โดยทางเชื่อมระหว่าง Lobby และ Main Dining นั้นเป็นด้านที่รับเเสงเเดด เข้ามาในอาคารค่อนข้างมากจึงมีการออกแบบกําเเพงที่เป็นเสมือน Buffer กรองเเสงอาทิตย์ให้เข้ามาในตัวอาคารโดยหลักการ คือการสร้างชั้นดินขึ้นมา เพื่อลดระยะในการเผื่อสําหรับรากของต้นไม้ ทําให้เสมือนมี Landform ที่ นําสาตาและการรับรู้ของผู้ที่เข้ามาใช้งานไปสู่ การใช้งานหลักที่ออกแบบไว้

CROSS SECTION


TOWER MASS AND ROOM TYPE

ตัว Tower นั้นได้มีการแยก mass ออกจากกันเพื่อนําแสงธรรมชาติเข้าสู่ Corridor ทางเดินระหว่าง Core และห้องพักและมีการยกระดับชั้นขึ้นไม่เท่ากันเพื่อพื้นที่สําหรับ Sky bar และงานระบบ โดย Tower มีทั้งหมด 3 แบบ แบบที่ 1 Deluxe room 24 ห้องต่อ 1 ชั้น มีทั้งหมด 13 ชั้น แบบที่ 2 Deluxe room 4 ห้อง junior suit 6 ห้อง และพื้นที่สีเขียว 3 ชั้น แบบที่ 3 President room 4 ห้อง มีสวนทั้งภายในห้องและภายนอกห้อง 1 ชั้น


OTHER PROJECTS เป็นงานโปรเจคที่คัดเลือกมา ร่วมถึงงานประกวดแบบและ ชิ้นงานที่ทําในวิชาเลือก ซึ่งมีแนวคิดและประเด็นทางการออก แบบที่สนใจและพยายามนํามาพัฒนาต่ออย่างสมํ่าเสมอ


THE TWILIGHT

CONCEPT DESIGN

Group Design Project in Detail Design and Invesigation Course Location : Bangkok , Thailand Area : 15 sqm. Year : 2016 โจทย์ที่ได้รับเป็นสะพานทางเชื่อมระหว่างห้องรับแขก และ ห้องนอน ของบ้านที่ ออกแบโดย A49 โดยแนวคิดหลักของบ้านมาจากต้นไม้แต่ไม่ได้มี Effect อะไรที่ เกี่ยวกับข้องกับต้นไม้ด้านนอก เราจึงอยากสร้างสรรค์ทางเชื่อม หรือสะพานอันนี้ ทําตัวเป็น ตัวสร้าง Effect ของต้นไม้ขึ้นมาโดย เริ่มจากการวิเคราะห์รูปแบบของ แสงที่ตกกระทบ บนต้นไม้ แล้วนํามาปรับใช้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสุดท้ายแล้วจึงเลือกใช้วัสดุแผ่น Perforate มาเป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งมีการทํา Mock up Model แล้วพัฒนาลงไป ถึงในขั้นของ Detail Design

ANALYSIS


MOCK UP MODEL AND EFFECT

MASTER PLAN

LONGITUDINAL SECTION


หลังคามุง Metal Sheetติดฉนวน PE FOAM หนา 5 cm.

แปเหล็กกล่อง 25 x 25 x 2.3 m. @ 1.20 m. จันทันเหล็กกล่อง 100 x 50 x3.2 mm. @ 1.50 m.

ใช้ผนังเดิมจาก Container ต่อเติมบางส่วนด้วยกระจกและระแนงไม้

ใช้โครงสร้างเดิมจาก Container และต่อเติมบางส่วน โดยทําสีให้ Contrast กับพื้นเพื่อสะดวกต่อการ มองเห็น

ใชพื้นเดิมจาก Container และ คสล. ในส่วนเปียก

CONTAINER PROJECT Compettition Group Project Design Location : Thailand Area : 150 sqm. Year : 2015

เป็นโปรเจคประกวดแบบบ้านผู้สูงอายุโดย เราได้โจทย์มาคือผู้สูงอายุที่มีมากขึ้นในทุกๆ ปี และจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ การออกแบบจึงนําวัสดุที่สามารถนํามาพัฒนาและมีเพิ่มมาก ขึ้นเหมือนจํานวนผู้สูงอายุ คือ ตู้คอนเทนเนอร์ มาปรับให้เข้ากับการใช้สอยโดยผสมกับการ สร้างสรรค์ ตัวบ้านให้เป็นเสมือนบ้านพักตากอากาศและ Space หล่อหลอมเข้ากับธรรมชาติ

CONCEPT DIAGRAM


MASTER PLAN

SUNLIGHT AND VENTILATION DIAGRAM

URBAN CONNECTION DIAGRAM

การวางผังบริเวณอาคาร ต้องการสร้างบรรยากาศ ที่มีความเป็นส่วนตัวสงบ หลีกหนีความวุ่นวายภาย นอกอีกทั้งยังสร้างสังคมจากภายในให้ผู้สูงอายุได้ มีกิจกรรมทําร่วมกันและมีปฎิสัมพันธ์ ที่ดีซึ่งกันเเละ กัน สามารถช่่วยเหลือเกื้อกูลกัน ถือเป็นการสร้าง ความสุขให้กับผู้คนในโครงการ


SOUTH EAST BIKECYCLE SHOP

FLAGSHIP STORE PROJECT

เป็นโปรเจคบ้าน 3 ชั้น 2 ครอบครัวโดยมีร้านขายจักรยานในตัว โดยแนว ความคิดการเเยกภาษา ของตัวโครงสร้าง แผงกันเเดด และ Space ออก จากกัน และการวางตัวของอาคารที่ตอบรับกับตัวถนน เพื่อให้น่าตาของ อาคารเป็นจุดขายและตอบรับกับบริบทภายในที่ดิน

เป็น ร้านอาหาร ขนาดเล็ก และ Flagship Store ที่ขายกางเกงยีนส์ Levis ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง ย่านทองหล่อ โดยแนวคิดหลักมาจากการสานตัวกันของ Circulation และ Space หลัก แต่ยังคงไว้ซึ่ง Form เสมือนวิธีการขึ้นรูปของ กางเกงยีนส์ ทําให้เกิดความแปลกใหม่ที่ตรงข้ามกันระหว่าง Form กับวิธีการเข้าถึง

Studio Design Project Year 2 Location : Bangkok , Thailand Area : 450 sqm. Year : 2014

Studio Design Project Year 2 Location : Bangkok , Thailand Area : 500 sqm. Year : 2014


SCG LERNING CENTER

BORDER PATROL SCHOOL

เป็นโปรเจคศูนย์การเรียนรู้ของ บริษัท SCG อีกทั้งยังเป็นที่พัก และ มี Facilities สําหรับผู้ที่มาทําการอบรม โดยการออกแบบผังบริเวณนั้น มีแนวคิดหลัก คือ การสร้างมุมมองทางสายตา จาก Axis ที่ตอบรับกับการใช้งาน และรูปลักษณ์ของ โครงการโดยทําให้เกิดลําดับในการใช้ที่เหมาะสมกับตัว โปรเเกรม และ ง่ายต่อการ Service อีกด้วย

โปรเจคโรงเรียนตํารวจชายแดน แนวคิดหลักคือการสร้างวิธีการเรียนรู้ที่สามารถ เชื่อมต่อถึงกันได้โดยห้อเรียน สามารถเปิดไปสู่ชานหน้าห้อง และห้องอื่นๆได้ ทําให้เกิดการเรียนรู้แบบใหม่ ที่ไม่มีขีดจํากัดระหว่างภายในและภายนอก

Studio Design Project Year 3 Location : Saraburi , Thailand Area : 5000 sqm. Year : 2015

Studio Design Project Year 3 Location : Chiang Rai , Thailand Area : 1000 sqm. Year : 2015

Thank you for your attenton


Nawattao  
Nawattao  
Advertisement