Page 1

วิชาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ระดับชั้นปวช.2/2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์นวภรณ์ แซ่ต ั้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา


ผลงานการสร้างโปสเตอร์ นางสาวพรชนก โพธิป์ ระดิษฐ์


นายปานเทพ

นิล พันธ์


นายสุพศิน รัก ษาชุม


นางสาวบุญญาพร รัชชู


นางสาววริศ รา ฉวี


นายนัธพงศ์ โพธิ์นอก


นางสาวธัญกร

ศัก ดิ์ศ รี


นายณรงค์ฤ ทธิ์ แก้วเนีย ม


นายเกรียงไกร เจริญกุล


นายวรานนท์ อยู่ยงค์


นางสาวหทัยชนก ศรีทอง


นางสาวชญานิศ สุวรรณโณ


นางสาวเบญจมาศ อินทองแก้ว


นายวราวุฒิ บัวพัว


นางสาวสิรกิ านต์ รัต นะ


นางสาวอินทรา กัล หะรัตน์


นางสาวสุนสิ า แกล้วทนงค์


นายนิตพิ น สายสลา


นายเดชพนต์ สุขะปุณพันธ์


นางสาวจินทภา วรพิน


นายปกรณ์

หวัดเพชร


นางสาวธนาภา

นวลละออง


นางสาวชุตมิ า ทองสังข์


นางสาวสุกญั ญา บิล มะสะและ


นางสาวนัทมล กลิ่นเทียน


นายเอกสิทธิ์ มณีแสง


Everything has beauty, but not everyone sees it. ทุกสิ่งมีความสวยงาม แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มองเห็น


ผลงานการสร้างโปสเตอร์  

Poster

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you