Page 1

ผลงานการสร้างนามบัตร

วิชาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ระดับชั้นปวช.2/2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์นวภรณ์ แซ่ต ั้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา


นางสาวเบญจมาศ อินทอง แก้ว

นางสาวพรชนก โพธิป์ ระดิษฐ์

นางสาวจินทภา วรพิน


นายสุพศิน รักษาชุม

นายนิติพล สายสลา

นายวรานนท์ อยู่ยงค์


นายเอกสิทธิ์ มณีแสง

นางสาวบุญญาพร รัชชู

นายนัทธพงศ์ โพธิ์นอก


นางสาวหทัยชนก ศรีทอง

นางสาวชญานิศ สุวรรณโณ

นางสาวธัญกร ศักดิ์ศรี


นางสาวนัทมล กลิ่นเทียน

นางสาวสิริกานต์ รัตนะ

นางสาวธนาภา นวลละออง


นายเกรียงไกร เจริญกุล

นายวราวุฒิ บัวพัว

นายเดชพนต์ สุขะปุณพันธ์


นางสาวสุกัญญา บิลมะสะและ

นางสาววริศรา ฉวี

นางสาวชุติมา ทองสังข์


นายณรงค์ฤทธิ์ แก้วเนียม

นางสาวอินทรา กัลหะรัตน์

นายปกรณ์ หวัดเพ็ชร


นายปานเทพ นิลพันธ์


นายณัฐพล สายศรีโกศล


นางสาวสุนิสา แกล้วทนงค์

ผลงานการสร้างนามบัตร  
ผลงานการสร้างนามบัตร  

Name Card

Advertisement