Page 1

1

บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3

นางสาวธนวรรณ

สุ จริตธุระการ

นางสาวพิชยา

แก้ วมรกฎ

โครงการนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ภาคเรียนที่ 2ปี การศึกษา 2555


2

บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 เสนอ อาจารย์ นวภรณ์ แซ่ ต้งั จัดทาโดย นางสาวธนวรรณ

สุ จริตธุระการ

นางสาวพิชยา

แก้ วมรกฎ

โครงการนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สงขลา ภาคเรียนที่ 2ปี การศึกษา 2555


3

ใบรับรองโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา เรื่อง

สานวนสุ ภาษิตและคาพังเพย ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3

โดย

นางสาวธนวรรณ

สุ จริ ตธุระการ รหัส 531081

นางสาวพิชยา

แก้วมรกฎ

รหัส 531098

ได้รับอนุมตั ิให้นบั เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้าแผนกวิชา (……………………….......…) วันที่.....................เดือน........................................พ.ศ..................... คณะกรรมการสอบโครงการ ...................................................... ประธานกรรมการ (

)

..................................................... (

กรรมการ )

..................................................... (

กรรมการ )


4

ชื่อ

:นางสาวธนวรรณ

สุ จริ ตธุระการ

นางสาวพิชยา

แก้วมรกฎ

ชื่อเรื่ อง

:สานวนสุ ภาษิตและคาพังเพย

สาขา

:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ที่ปรึ กษา

:อาจารย์นวภรณ์แซ่ต้ งั

ปี การศึกษา

:2555 (ค)

บทคัดย่ อ การจัดทาโครงงานในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างสื่ อการสอน CAI เป็ นการพัฒนาโปรแกรมขึ้น เพื่อนาเสนอเนื้ อหาในรู ปแบบต่างๆ โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมและเพื่อให้ผเู ้ รี ยนนาไปเรี ยนรู ้ดว้ ย ตัวเอง ในสื่ อการสอนประกอบด้วย เนื้ อหา แบบทดสอบ ซึ่ งนาเสนอในหมวดวิชา ภาษาไทยระดับ ประถมศึกษาปี ที่2 เป็ นสื่ อการสอนให้แก่นกั เรี ยนในชั้นประถมศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในบทเรี ยนได้ ง่ายขึ้น สามารถนาไปพัฒนาในการเรี ยนรู ้ มีเนื้อหาในเรื่ อง สานวนสุ ภาษิตและคาพังเพย ซึ่งเป็ นคาสานวนที่ สื่ อถึงความหมายต่างๆ สร้างความเข้าใจได้ง่ายขึ้น สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของผูเ้ รี ยน ได้อีกด้วย ทางผูจ้ ดั ทาจึงจัดทาสื่ อการสอนในหมวดวิชาภาษาไทยขึ้น เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และ พัฒนาความรู ้ของผูจ้ ดั ทาให้สร้างงานที่มีประสิ ทธิยงิ่ ขึ้น


5

(ง) กิตติกรรมประกาศ โครงการนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ผูจ้ ดั ทาโครงการต้องขอขอบพระคุณ คณะอาจารย์ที่ปรึ กษา โครงการได้แก่ อาจารย์นวภรณ์ แซ่ต้ งั

ตาแหน่ งอาจารย์ผูส้ อนและหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ

เป็ นอย่างยิ่งที่คอยให้คาปรึ กษาและชี้ แนะกระบวนการทางานในแต่ละส่ วน ตลอดระยะเวลาการจัดทา โครงการดังกล่าวจนบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ สุ ดท้ายนี้ ผจู ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า โครงการนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาของผูส้ นใจและเป็ น ประโยชน์ต่อผูส้ อน หากมีขอ้ บกพร่ องประการใดทางผูจ้ ดั ทาขอน้อมรับไว้ดว้ ยความยินดียิ่งและจะนาไป ปรับปรุ งในโอกาสต่อไป

ผูจ้ ดั ทา นางสาวธนวรรณ สุ จริ ตธุระการ นางสาวพิชยา

แก้วมรกฎ


6

สารบัญ เรื่อง

หน้ า

บทคัดย่อ

กิตติกรรมประกาศ

บทที่ 1 บทนา

1

ที่มาและความสาคัญ

1

วัตถุประสงค์

1

ขอบเขตของโครงการ

2

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

2

วิธีการดาเนินการ

2

คานิยามศัพท์เฉพาะ

3

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

4

บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

4

โปรแกรม Adobe Captivate4.0

6

การใช้งานโปรแกรม Photoshop cs4

32

การใช้งานโปรแกรม Flash

36

บทที่ 3 วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้า

51

บทที่ 4 ผลการดาเนินการ

59

บทที่ 5 สรุ ปผลโครงงาน

69


1

บทที่ 1 บทนา 1. ที่มาและความสาคัญ เนื่องจากทางกลุ่มของดิฉนั ได้เล็งเห็นความสาคัญของภาษาไทยสานวนและภาษิตไทย ถือเป็ น เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของภาษาไทยซึ่งเกิดจากการสรรค์สร้างถ้อยคาเพื่อใช้ในการพูดและการเขียนตั้งแต่อดีต จนถึงปั จจุบนั เป็ นการแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมทางด้านการใช้ภาษาด้วยการสรรค์สร้างถ้อยคาขึ้นใช้ ใน ความหมายต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งพูดกันตรง ๆ หรื ออธิบายกันมากจนกว่าจะเข้าใจจะทาให้เกิดความเข้าใจใน ความหมายของการพูดและการเขียนได้ลึกซึ้ง สังคมปัจจุบนั เป็ นสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร (Information Technology) การใช้สานวนและภาษิตมัก ปรากฏให้เห็นในสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิคเสมอ มีการใช้สานวนและภาษิตในสถานการณ์ต่าง ๆ ทา ให้การสื่ อความหมายได้รวดเร็ วและชัดเจนยิง่ ขึ้น แต่การใช้สานวนและภาษิตผูใ้ ช้อาจเปลี่ยนแปลงไปจาก รู ปเดิมโดยการเปลี่ยนคา ตัดคา หรื อเพิ่มคาเข้ามาอีกเพื่อให้ความหมายเข้ากับบริ บทที่ปรากฏ ดังนั้น จึง จาเป็ นที่จะต้องศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสานวนและสุ ภาษิตเพิ่มเติมอยูต่ ลอดเวลาและการนาไปใช้ตอ้ งพิจารณา ให้รอบคอบและเหมาะสม จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสร้างและพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนภาษาไทย เรื่ อง การใช้ สานวนและภาษิตโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด เพื่อแก้ปัญหาการเรี ยนการ สอนที่กาลังเกิดขึ้น ประกอบกับให้สอดคล้องกับการเรี ยนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาซึ่งใช้ ปรัชญา “ยึด ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ” 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ในเรื่ องของสานวนและภาษิตคาพังเพย 2. เพื่อเผยแพร่ ให้นกั เรี ยนได้ศึกษาหาความรู ้ทางด้างคอมพิวเตอร์ 3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจในการเรี ยนการสอนมากยิง่ ขึ้น 4. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผเู ้ รี ยน 5. เพือ่ พัฒนาสื่ อการสอนให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นได้สื่อการสอนที่มีประโยชน์ และสามารถ นาไปใช้งานได้จริ ง


2

3. ขอบเขตของโครงการ 1. ผูเ้ รี ยนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าเรี ยน 2. มีเนื้อหา 1เรื่ อง  สานวนสุ ภาษิตและคาพังเพย 3. มีแบบทดสอบหลังเรี ยน 4. มีนิทานสื่ อวิดีโอคลิป 4. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากโครงการ 1. ได้สื่อการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate4.0 2. ได้สื่อการสอนที่มีประโยชน์ และสามารถนาไปใช้งานได้จริ ง 3. ผูเ้ รี ยนได้นาความรู ้ในรายวิชาการใช้โปรแกรมสื่ อประสม มาประยุกต์และสร้างสื่ อการสอนได้ ด้วยตนเอง 5. วิธีการดาเนินการ เวลา พฤศจิกายน ขั้นตอน

1.เสนอหัวข้อโครงงาน 2.ศึกษาค้นคว้าข้อมูล 3.ออกแบบสื่ อการสอน 4.สร้างสื่ อการสอน 5.ทดสอบโปรแกรม 6.นาเสนอสื่ อการสอน 7.ส่งสื่ อการสอนพร้อมนาเสนอสื่ อการ สอน

ธันวาคม

มกราคม

กุมภาพันธ์


3

6. คานิยามศัพท์ เฉพาะ Captivate หมายถึงโปรแกรมสร้างสื่ อการสอนและการนาเสนอแบบมัลติมีเดียที่สามารถโต้ตอบ กับผูใ้ ช้งานได้อย่างดีเยีย่ มจุดเด่นคือสามารถสร้างแบบจาลองการใช้ซอฟต์แวร์ซ่ ึงผูเ้ รี ยนสามารถทาตามใน สื่ อการสอนได้ทนั ที นอกจากนี้ยงั สามารถสร้างแบบทดสอบ ให้คะแนนและประเมินผลได้ในตัว อาจ สรุ ปผลที่ได้จากโปรแกรมเป็ น 2 ประเภทคือ การสาธิตการทางาน และ ให้ผใู ้ ช้ทดลองการทางานแบบ โต้ตอบ (เรี ยกว่าแบบจาลองการทางาน) สุ ภาษิต หมายถึง ถ้อยคาที่สั่งสอนหรื อห้ามโดยตรง มีคาเปรี ยบเทียบบ้างไม่มีบา้ ง เช่น คบคนให้ดู หน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ, อย่าถือคนบ้า อย่าว่าคนเมา, น้ าเชี่ยว อย่าขวางเรื อ คาพังเพย หมายถึง ถ้อยคาที่แสดงความจริ ง ไม่ได้สอนโดยตรง อาจจะเป็ นคาพังเพยแท้กไ็ ด้ เป็ น สานวนก็ได้ เป็ นคาขวัญก็ได้ คาพังเพยแท้เช่น มีเงินเขานับว่าน้อง มีทองเขานับว่าพี่, ยากเงิน จนทอง พี่นอ้ ง ไม่มี, มีเงินทอง พูดจาได้ มีไม้ไร่ ปลูกเรื อนงาม, รู ้แล้วพูดไปสองไพเบี้ย รู ้แล้วนิ่งเสี ยตาลึงทอง สานวน มักเป็ นคาเปรี ยบเทียบ คือให้นาความเป็ นไปของสิ่ งนั้นๆ มาเปรี ยบเทียบกับความประพฤติ ของคน เช่นคาว่า ขิงก็รา ข่าก็แรง, ปลาร้าเค็ม มะเขือขื่น, ตัวเท่าเสา เงาท่ากระท่อม, น้ าร้อนปลาเป็ น น้ าเย็น ปลาตาย


4

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 ในรายวิชาโครงการ กลุ่มของข้าพเจ้าได้สร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นสื่ อการสอนที่สร้างด้วยโปรแกรมAdobe Captivate4.0 มีเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2. โปรแกรม Adobe Captivate4.0 3. โปรแกรม Adobe Photoshop 4.0 4. โปรแกรม Flash 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) หรื อ ซีเอไอ (CAI) มีผสู ้ รุ ปความหมายไว้ คล้ายคลึงกันหลายความหมาย ดังต่อไปนี้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรื อโปรแกรมช่วยสอน คือสื่ อที่ใช้ในการเรี ยนการสอนอันหนึ่ง CAI คล้าย กับสื่ อการสอนอื่น ๆ เช่น วิดีโอช่วยสอน บัตรคาช่วยสอน โปสเตอร์ แต่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะดีกว่าตรงที่ ตัวสื่ อการสอน ซึ่ ง ก็คือคอมพิวเตอร์ น้ ัน สามารถโต้ตอบกับนักเรี ยนได้ ไม่ว่าจะเป็ นการรั บคาสั่งเพื่อมา ปฏิบตั ิ ตอบคาถามหรื อไม่เช่ นนั้นคอมพิวเตอร์ ก็จะเป็ นฝ่ ายป้ อนคาถาม (นัยนา เอกบูรณวัฒน์ , 2539) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) หมายถึง การประยุกต์นาคอมพิวเตอร์มาช่วย ในการเรี ยนการสอน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อนาเสนอเนื้อหาในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การเสนอแบบ ติวเตอร์ (Tutorial) แบบจาลองสถานการณ์ (Simulations) หรื อแบบการแก้ไขปั ญหา (Problem Solving) เป็ น ต้น การเสนอเนื้ อหาดังกล่าวเป็ นการเสนอโดยตรงไปยังผูเ้ รี ยนผ่านทางจอภาพหรื อแป้ นพิมพ์ โดยเปิ ด โอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วม วัสดุทางการสอนคือโปรแกรมหรื อ Courseware ซึ่ งปกติจะถูกจัดเก็บไว้ใน แผ่นดิสก์หรื อหน่ วยความจาของเครื่ องพร้อมที่จะเรี ยกใช้ได้ตลอดเวลา การเรี ยนในลักษณะนี้ ในบางครั้ง ผูเ้ รี ยนจะต้องโต้ตอบ หรื อตอบคาถามเครื่ องคอมพิวเตอร์ ดว้ ยการพิมพ์ การตอบคาถามจะถูกประเมินโดย คอมพิวเตอร์ และจะเสนอแนะขั้นตอนหรื อระดับในการเรี ยนขั้นต่อ ๆ ไป กระบวนการเหล่านี้เป็ นปฏิกิริยา ที่เกิดขึ้นระหว่างผูเ้ รี ยนกับคอมพิวเตอร์ (ศิริชยั สงวนแก้ว, 2534)คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรื อCAI คือ การนา คอมพิวเตอร์ มาใช้ในการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมการเรี ยน การเรี ยนการสอนที่ผ่านคอมพิวเตอร์ ประเภทใดก็ตาม กล่าวได้ว่าเป็ นคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนหรื อ CAI มีคาที่ใช้ในความหมายเดียวกันกับ CAI


5

ได้แก่ Computer-Assisted Learning (CAL) , Computer-aided Instruction (CaI) , Computer-aided Learning (CaL) เป็ นต้น (Hannafin& Peck, 1988)คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน หรื อบทเรี ยนซี เอไอ (Computer-Assisted Instruction; Computer-Aided Instruction : CAI) คือ การจัดโปรแกรมเพื่อการเรี ยนการสอนโดยใช้ คอมพิวเตอร์เป็ นสื่ อช่วยถ่ายโยงเนื้อหาความรู ้ไปสู่ ผเู ้ รี ยนและปั จจุบนั ได้มีการบัญญัติศพั ท์ที่ใช้เรี ยกสื่ อชนิด นี้ว่า “คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน” (วุฒิชยั ประสารสอน, 2543)จากความดังกล่าว สามารถสรุ ปความหมาย ของ “คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน” หรื อ CAI คือ การนาคอมพิวเตอร์ มาเป็ นเครื่ องมือสร้างให้เป็ นโปรแกรม คอมพิวเตอร์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนนาไปเรี ยนด้วยตนเองและเกิดการเรี ยนรู ้ ในโปรแกรมประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชา แบบฝึ กหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนาเสนอ อาจมีท้ งั ตัวหนังสื อ ภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว สี หรื อ เสี ยง เพื่อดึงดูดให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการแสดงผลการเรี ยนให้ทราบทันทีดว้ ยข้อมูล ย้อนกลับ (Feedback) แก่ผเู ้ รี ยน และยังมีการจัดลาดับวิธีการสอนหรื อกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับ ผูเ้ รี ยนในแต่ ละคน ทั้งนี้ จ ะต้องมี การวางแผนการในการผลิ ตอย่างเป็ นระบบในการนาเสนอเนื้ อหาใน รู ปแบบที่แตกต่างกันคาภาษาอังกฤษที่ใช้เรี ยก คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้แก่ Computer Assisted Instruction (CAI), Computer Aided Instruction (CAI), Computer Assisted Learning (CAL), Computer Aided Learning (CAL), Computer Based Instruction (CBI), Computer Based Training (CBT), Computer Administered Education (CAE) , Computer Aided Teaching (CAT) แต่คาที่นิยมใช้ทวั่ ไปในปั จจุบนั ได้แก่ Computer Assisted Instruction หรื อ CAI นอกจากนั้น คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเองยังมีลกั ษณะที่เรี ยกว่า “บทเรี ยนสาเร็ จรู ป”แต่เป็ นบทเรี ยน สาเร็ จรู ปโดยการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ เป็ นตัวกลางแทนสิ่ งพิมพ์หรื อสื่ อประเภทต่าง ๆ ทาให้บทเรี ยน สาเร็ จ รู ปในคอมพิว เตอร์ มี ศกั ยภาพเหนื อกว่าบทเรี ย นสาเร็ จ รู ปในรู ปแบบอื่ น ๆ ทั้งหมดโดยเฉพาะมี ความสามารถที่ เกื อบจะแทนครู ที่เป็ นมนุ ษย์ได้มีข้ นั ตอนการสร้ างและการพัฒนาบทเรี ย นเช่ นเดี ยวกับ บทเรี ยนสาเร็ จรู ปประเภทอื่น ๆ (ไพโรจน์ ตีรณธนากุล, 2528)จากลักษณะของสื่ อที่เป็ น “บทเรี ยนสาเร็ จรู ป” และสื่ อที่เป็ น “คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” จึงสามารถสรุ ปเป็ นความหมายของ “บทเรี ยนสาเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ การสอน” (Computer Instruction Package :CI Package ) ว่าหมายถึง บทเรี ยนสาเร็ จรู ปที่สร้างขึ้นในลักษณะ ซอฟต์แวร์ สาเร็ จรู ป (Package Software) นาไปสอน (Instruction) เนื้ อหาใหม่ โดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็ น เครื่ องมือในการเรี ยนการสอนบทเรี ยนหรื อนาเสนอบทเรี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนด้วยตนเองได้ตามระดับ ความสามารถของตนเอง ในบทเรี ยนมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เพื่อทดสอบก่อนเรี ยน-หลัง เรี ยน จุดเด่นที่สาคัญของบทเรี ยน คือ การนาเสนอเนื้ อหาในลักษณะหลายสื่ อ (Multimedia) ได้แก่ประเภท


6

ข้อความ (Text) รู ปภาพ (Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพวิดีโอ (Video) และเสี ยง (Audio) โดยที่ ผูเ้ รี ยนจะมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับบทเรี ยนโดยผ่านเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลา คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) คืออะไร? CAI ย่อมาจากคาว่า COMPUTER-ASSISTED หรื อ AIDED INSTRUCTIONคอมพิวเตอร์ ช่วย สอน (CAI)

หมายถึ ง สื่ อการเรี ยนการสอนทางคอมพิว เตอร์ รูปแบบหนึ่ ง ซึ่ งใช้ความสามารถของ

คอมพิ ว เตอร์ ใ นการน าเสนอสื่ อ ประสมอัน ได้แ ก่ ข้อ ความ ภาพนิ่ ง กราฟิ ก แผนภู มิ กราฟ วี ดี ท ัศ น์ ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยง เพื่อถ่ายทอดเนื้ อหาบทเรี ยน หรื อองค์ความรู ้ในลักษณะที่ ใกล้เคียงกับการสอน จริ งในห้องเรี ยนมากที่สุดโดยมีเป้ าหมายที่สาคัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน และกระตุน้ ให้ เกิดความต้องการที่ จะเรี ยนรู ้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็ นตัวอย่างที่ดีของสื่ อการศึกษาในลักษณะตัวต่อตัว ซึ่ง ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากการมีปฏิสัมพันธ์ หรื อการโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับผลป้ อนกลับ (FEEDBACK) นอกจากนี้ ยงั เป็ นสื่ อ ที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งสามารถที่จะ ประเมิน และตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยนได้ตลอดเวลา คุณลักษณะสาคัญของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) คุณลักษณะที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4 ประการ ได้แก่ 1.สารสนเทศ (Information) หมายถึง เนื้อหาสาระที่ได้รับการเรี ยบเรี ยง ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ หรื อได้รับทัก ษะอย่างหนึ่ งอย่างใดตามที่ ผูส้ ร้ างได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ การนาเสนออาจเป็ นไปใน ลักษณะทางตรง หรื อทางอ้อมก็ได้ ทางตรงได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติวเตอร์ เช่นการอ่าน จา ทา ความเข้าใจ ฝึ กฝน ตัวอย่าง การนาเสนอในทางอ้อมได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมและการจาลอง 2.ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization) การตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ ลักษณะสาคัญของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน บุคคลแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันทางการเรี ยนรู ้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็ นสื่ อประเภทหนึ่งจึงต้องได้รับการออกแบบให้มีลกั ษณะที่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่าง บุคคลให้มากที่สุด 3.การโต้ตอบ (Interaction) คือการมีปฏิสัมพันธ์กนั ระหว่างผูเ้ รี ยนกับคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนการ เรี ยน การสอนรู ปแบบที่ดีที่สุดก็คือเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ อนได้มากที่สุด 4.การให้ผลป้ อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback) ผลป้ อนกลับหรื อการให้คาตอบนี้ ถือเป็ น การ เสริ มแรงอย่างหนึ่ง การให้ผลป้ อนกลับแก่ผเู ้ รี ยนในทันทีหมายรวมไปถึงการที่คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ สมบู ร ณ์ จ ะต้อ งมี ก าร ทดสอบหรื อ ประเมิ น ความเข้า ใจของผูเ้ รี ย นในเนื้ อ หาหรื อ ทัก ษะต่ า ง ๆ ตาม วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้


7

ประโยชน์ ของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) 1. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนที่เรี ยนอ่อน สามารถใช้เวลานอกเวลาเรี ยนในการฝึ กฝนทักษะ และเพิ่มเติมความรู ้ เพื่อปรับปรุ งการเรี ยนของตน 2. ผูเ้ รี ยนสามารถนาคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนไปใช้ในการเรี ยนด้วยตนเองในเวลา และสถานที่ที่ สะดวก 3. คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสามารถที่จะจูงใจผูเ้ รี ยนให้เกิดความกระตือรื อร้น สนุกสนานไปกับการ เรี ยน ข้ อพึงระวังของการใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน 1.ผูส้ อนจะต้องมีความพร้อม ความชานาญในการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2.ผูส้ อนควรมีการวางแผน และเตรี ยมความพร้อมให้แก่ผูเ้ รี ยนให้รอบคอบ ก่อนนาคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนไปใช้อย่างเหมาะสม 3.การผลิตคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ได้มาตรฐานเป็ นสิ่ งสาคัญมาก หากคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนไม่ได้ รับการออกแบบอย่างเหมาะสม จะทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกเบื่อหน่ายและไม่ตอ้ งการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น ๆ 4.ผูท้ ี่สนใจสร้างคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนควรที่คานึ งเวลาในการผลิตว่า คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ได้ มาตรฐานนั้นต้องใช้เวลาเท่าไร 2. โปรแกรม Adobe Captivate4.0 จุดเด่ นของโปรแกรม Adobe Captivate4.0 - สร้างสื่ อเรี ยนรู ้หรื อสื่ อนาเสนอมัลติมีเดียได้อย่างง่ายดาย - ตัดต่อวิดีโอได้ท้ งั ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว - สร้างสื่ อเรี ยนรู ้โดยการจับหน้าจอภาพ (Screen capture movie) อัดเสี ยงบรรยายประกอบ - เหมาะสาหรับการนาไปใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน - สร้างแบบทดสอบได้ง่าย และมีแบบทดสอบให้เลือกทาได้หลายรู ปแบบ - นาเข้าไฟล์จากแหล่งต่างๆ ได้หลากหลาย ไฟล์จาก Adobe flash ไฟล์รูปภาพ (Image) เช่น JPG,


8

BMP, GIF ไฟล์เสี ยง (Sound) เช่น MP3, WAVเสี ยงบรรยายผ่านไมโครโฟน ไฟล์วดิ ีโอ (Video) เช่น AVI สไลด์จากโปรแกรม Microsoft Power Point (.PPT) - ส่ งออกไฟล์ได้หลายรู ปแบบ Flash movie File (.swf) ลักษณะเช่นเดียวกับโปรแกรม Adobe Flash HTML File (.html) สาหรับการนาไปใช้กบั เว็บไซต์ EXE File (.exe) สาหรับการนาไปใช้แบบ Stand alone คือ การแสดงผล โดยไม่ตอ้ งติดตั้งโปรแกรม Adobe captivate และ zip file สาหรับบทเรี ยนในแบบ scorm เพื่อนาเข้าไปใช้ในบทเรี ยนออนไลน์และยังสามารถเป็ นไฟล์ AVI ได้ดว้ ย ความต้ องการของระบบ - Microsoft Windows หรื อ Windows XP - 600 MHz Intel Pentium III Processer หรื อ เทียบเท่า - 256 MB of Ram ถ้าจะให้ดีตอ้ งใช้ที่ 512 MB - พื้นที่วา่ งของฉาร์ดดิสด์อย่างน้อย 200 MB - ความละเอียดของจอ SVGA การเปิ ดใช้ งานโปรแกรม Adobe Captivate 4.0 การเรี ยกใช้งาน Adobe Captivate 4.0

คลิกที่ Start, Programs, Adobe, Adobe Captivate 4


9

ส่ วนประกอบหน้ าจอแรกของโปรแกรม Adobe Captivate Open a recent project แสดงไฟล์ล่าสุ ดที่เคยบันทึกไว้ในโปรแกรม เปิ ดไฟล์ที่เคยบันทึกไว้ Create project (สาหรับการเริ่ มต้นใช้งานแนะนาให้ใช้งานตรงส่ วนนี้) สาหรับสร้างprojectบันทึก movie (จับหน้าจอภาพ) Getting started tutorials แนะนาขั้นตอนการสร้าง Project ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate เริ่ ม ตั้งแต่การบันทึก การแก่ไขตกแต่ง การส่ งออก การนาเข้าไฟล์เสี ยงการสร้างส่ วน ตอบโต้ การใส่ ลูกเล่นเพื่อ เพิ่มความน่าสนใจ ตามลาดับ ส่ วนประกอบในโปรแกรม Manu Main Toolbar Editing Toolbar

Object Toolbar

Slide properties

พื้นที่แก้ไขสไลด์

Timeline ควบคุมการแสดงสไลด์


10

แทรก caption คือการแทรกตัวอักษร แทรก Rollover caption เมื่อเมาส์ลากผ่านตาแหน่งที่กาหนดจะมีข้อความเกิดขึ ้น แทรกเมื่อต้ องการเน้ นข้ อความหรื อภาพ

แทรก Rollover slide letเมื่อเมาส์ลากผ่านตาแหน่ง ที่กาหนดจะมีข้อความหรื อภาพที่กาหนดให้ เห็นและยัง

แทรก zoom Area ขยายพื ้นที่ต้องการ

สามารถที่แทรกงานต่างๆ ได้ เหมือนสไลด์ทวั่ ไปเกิดขึ ้น

แทรก Text Emtryการเติมคาในช่องว่าง แทรก Click Box คลิกตาแหน่งภาพ แทรกปุ่ มบังคับในสไลด์ แทรก Text Amination คลิกตาแหน่งภาพ แทรกภาพ แทรก Rollover image เมาส์ผ่านเกิดเป็ นภาพ แทรก Admination แทรก Flash Vedio

เริ่มต้ นใช้ งาน Adobe Captivate 4.0 เป็ นที่ทราบกันแล้วว่าจุดเด่นของโปรแกรม Adobe Captivate 4.0 มีความสามารถในการสร้าง Movie ได้หลากหลายรู ปแบบเริ่ มแรกให้คลิกที่ create project


11

Software Simulation หมายถึง ว่าจะเป็ นการจาลองการจับหน้าจอภาพตามที่เรากระทา โปรแกรมจะทาการเก็บภาพหน้าจอตามที่เรากระทากับ Mouse หรื อกระทาอันใดกับจอภาพในส่วน ที่โปรแกรมให้ เราเลือกจากรายการที่กาหนด มีหลักการทางาน ดังนีีี้

- Application สาหรับการ Capture movie ทั้งหน้าจอภาพของโปรแกรมที่เราต้องการจะทาการ บันทึกการทางานของหน้าจอ เลือกโปรแกรมที่เปิ ดอยุท่ ี่ตอ้ งการจะ Record - Custom size สาหรับการ Capture movie แบบกาหนดขนาดหน้าจอภาพได้ - Application window สาหรับการ Capture movie โปรแกรมที่เราต้องการ Capture ทั้งหมด - Application Region สาหรับ capture พื้นที่ทางานในโปรแกรมที่เราจะ capture


12

From Template เป็ นการสร้างงานด้วยตัวอย่างคือ template ที่มีอยุ่ Blank Project เป็ นการสร้างด้วยตนเองที่สไลด์เปล่า การสร้างผลงานสื่ อการเรี ยนการสอนด้วยโปรแกรม Captivate รวมถึงการสร้าง Movies ควรเริ่ มต้น โดยวางแผนการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Movie) โดยออกแบบ Storyboards, Scripts หรื อในรุ ปแบบอื่นๆ ตั้ง ค่าเริ่ มต้นการใช้งานในการจับจอภาพเคลื่อนไหว (Movie preferences) บันทึกภาพเคลื่อนไหวที่กระทากับจอภาพ การคลิกกับวัตถุใดๆ บนจอภาพ โปรแกรมจะบันทึกไว้ 1 สไลด์ ในการคลิกต่ละครั้งหรื อจะนาเข้าไฟล์ภาพเคลื่อนไหวก็ได้ เพิม่ ข้อความ รู ปภาพ เสี ยง ข้อความ เคลื่อนไหวและรายละเอียดส่วนอื่นๆ แก้ไขปรับปรุ ง Timeline ทดลองดูภาพเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้น กาหนดเงื่อนไขในการสร้าง E-Learning และสร้างสไลด์คาถามใน (เติมคาในช่องว่าง , แบบเหมือน , จับคู่ , ตัวเลือก, คาตอบสั้นๆ , ถูกผิด) เลือกจัดเก็บรู ปแบบในการเผยแพร่ (Publish) จัดเก็บและเผยแพร่ ในลักษณะไฟล์ฟอร์แมต EXE จัดเก็บและเผยแพร่ ในลักษณะไฟล์ฟอร์แมต Flash และเลือกใช้โดย HTML จัดเก็บและเผยแพร่ ในลักษณะไฟล์ฟอร์แมต Zip เพื่อใช้เป็ น SCORM จัดเก็บและเผยแพร่ ในลักษณะไฟล์ฟอร์แมต Avi จัดเก็บและเผยแพร่ ในลักษณะไฟล์ฟอร์แมต Word หรื อ Handout (คู่มือการใช้งาน) จัดเก็บและเผยแพร่ ในลักษณะไฟล์ฟอร์แมต FTP ส่ ง Movie โดยใช้ E-mail การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 4.0 Step by Step Step 1 คลิกที่ Software Simulation

Step 2 จะปรากฏหน้าต่าง new projects


13

เลือกโปรแกรมที่เปิ ดอยูท่ ี่ตอ้ งการจะ Record - Custom size สาหรับการ Capture movie แบบกาหนดขนาดหน้าจอภาพได้ - Application window สาหรับการ Capture movie โปรแกรมที่เราต้องการ Capture ทั้งหมด - Application Region สาหรับcapture พื้นที่ทางานในโปรแกรมที่เราจะcapture เมื่อต้ องการคลิก OK Software Simulation ใช้สาหรับการจับภาพเคลื่อนไหวของหน้าจอภาพแสดงออกมาในรู ปแบบ ของสถานการณ์จาลอง Application สาหรับการจับภาพของหน้าต่างที่เปิ ดใช้งานอยู่ (Active window) Custom size สาหรับ การจับภาพหน้าจอที่กาหนดขนาดของขอบเขตได้ Full Screen สาหรับการจับภาพทั้งหน้าจอภาพ Step2 ปรากฏหน้าต่างการทางานดังนี้

 Storyboard เป็ นมุมมองสไลด์ (Filmstrip) 


14

Time Line

Main Tools Bar

Story board Work Area

 Main Tools Bar เป็ นเครื่ องมือหลักที่ใช้งานบ่อย

 Work Area เป็ นพื้นที่การสร้าง Movie  Time Line เป็ นส่ วนกาหนดเวลาในการ Play Movie ของสื่ อวัตถุต่าง ๆ ที่กาหนด


15

4.3.4 การทางานกับ Object  Object Toolsเป็ นเครื่ องมือสาหรับการสร้างวัตถุ

Text caption ใช้เขียนข้อความอธิบาย

Highlight boxes ใช้เน้นข้อความที่ตอ้ งการให้ผใู ้ ช้งานเห็นเด่นชัด

Images ใช้เพิม่ รู ปภาพ หรื อ Movies ในลักษณะ Splash

screensพอยต์เตอร์และBackground 

Rollover caption ใช้แสดงภาพเมื่อผูใ้ ช้เลื่อนเมาส์มาชี้

Rollover Images ใช้แสดงข้อความเมื่อผูใ้ ช้เลื่อนเมาส์มาชี้

Click boxes ใช้สร้างกล่องโต้ตอบกับผูใ้ ช้โดยการคลิก

Text entry boxes ใช้เป็ นกล่องรับข้อความจากผูใ้ ช้

 Buttons ใช้เพือ่ เป็ นกล่องโต้ตอบกับผูใ้ ช้ในจุดประสงค์ ต่าง ๆ เช่นเปิ ดเว็บไซต์ที่กาหนด เดินหน้าไปอีก 1 สไลด์ เป็ นต้น  GIF, SWF , FLA หรื อ AVI 

Animations ใช้เพื่อนาเข้า ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่น Text Animation ใช้เพื่อสร้างการเคลื่อนไหวให้กบั ตัวอักษร

 Alignment Toolsเป็ นเครื่ องมือสาหรับการจัดวางวัตถุใน Work Area


16

4.3.5 การจัดการกับสไลด์ การสร้ าง Text Animation Step 1 คลิกที่Object ToolsText Animationปรากฏหน้าต่าง new text Animation Step 2 คลิกแท็บ Text Animation เพื่อใส่ ตวั หนังสื อ

การแสดง Effect

พิมพ์ตวั หนังสือ เปลี่ยนแบบ ตัวอักษร

คลิกแท็บ Options เพื่อปรับคุณสมบัติของสไลด์รายละเอียดดังนี้


17

1. Timing กาหนดเวลาการแสดงผลของ Movie 2. Loop คลิกถูกที่ Loop กาหนดให้เล่น Movie วนซ้ า 3. Transition กาหนด Effect การเปลี่ยนฉากแต่ละสไลด์ หรื อเฟรม คลิกแท็บ Audio เพื่อใส่ เสี ยง อัดเสียง นาไฟล์เสียง เข้ า

คลิก

การสร้ าง Text caption เพือ่ ใช้ เขียนข้ อความอธิบาย คลิกที่Object Tools ปรากฏหน้าต่าง New Text Caption

พิมพ์ข้อความอธิบาย

คลิกปุ่ ม OK เมื่อพิมพ์ข้อความ อธิบายเสร็จแล้ ว


18

หมายเหตุ การแก้ปัญหาตัวอักษร เมื่อ Adobe Captivate แสดงผลตัวอักษรผิดปกติโดยสระบ้างตัวสามารถแก้ไขได้โดยมีข้นั ตอนดังนี้ เลือกเมนู edit เลือก Preferences ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นให้กาหนดค่าของ Project โดยเลือกเพิ่มที่ Don’t Anti-alias Captions การสร้ างปุ่ มควบคุม คลิกที่ Object Tools ที่ชื่อ Button

ปรากฏหน้าต่าง

ตังชื ้ ่อปุ่ มควบคุมสไลด์

กาหนดค่าปุ่ มควบคุม สไลด์

การสร้ าง Rollover Caption เป็ นการสร้างหนังสื อในรู ปแบบที่เมื่อแสดงผลโดยการลากเมาส์ผา่ นจุดที่กาหนดจึงจะปรากฏ หนังสื อออกมาให้เห็นเริ่ มสร้างโดยคลิกที่ Object Tools ที่ชื่อ Rollover Caption Rollover Caption

ปรากฏหน้าต่าง


19

Caption type กาหนดลักษณะ รู ปแบบของCaption Font…รู ปแบบตัวหนังสื อ ส่ วนค่า option และ Audio จะมี ลักษณะเหมือนกับการสร้าง text Animation

การแทรก Rollover Slidelet Rollover Slideletเป็ นการสร้างงานของ captivate ที่มีลกั ษณะเหมือนกับ Rollover caption แต่จะมี ข้อแตกต่างและดีกว่าคือเมื่อทา Rollover Slideletสามารถที่จะแทรกได้ท้ งั ภาพและตัวหนังสื อไปพร้อมๆกัน ซึ่งมีข้นั ตอนในการสร้างดังนี้ Step 1คลิกเลือกเมนู Insert เลือก Rollover slidelet

จะได้หน้าต่าง New Slideletขึ้นมา


20

Step 2คลิกแท็บ Optionsเพื่อกาหนดระยะเวลาแสดงผลและใส่Effects


21

Step 3คลิกแท็บ Audioเพื่อใส่ไฟล์เสียงประกอบ

เพื่ออัดเสียง

เพื่อนาไฟล์เสียงเข้ า มา

จากนั้นให้คลิก OK เพื่อใส่ขอ้ ความและรู ปภาพ บริเวณใส่ภาพและตัวหนังสือ


22

คลิกขวา Insert>Text Animation เพื่อใส่ ขอ้ ความ คลิกขวา Insert>Image เพื่อใส่ รูปภาพ เมื่อรันโปรแกรมจะปรากฏดังรู ป

การแทรก Text Entry Text Entry คลิกแทรกเพื่อทากิจกรรมในระหว่างเรี ยน เช่น การ Login เข้าสู่บทเรี ยน ปรากฏดังนี้

คลิก Ok


23

ตัวอย่าง หน้าการ Login

การแทรกรูปภาพ (image) โดยคลิกที่ Object Tools ที่ชื่อ Image

ปรากฏหน้าต่างใหม่ให้เลือกรู ปภาพที่จะแทรก


24

เมื่อเลือกรู ปภาพแล้วถ้าหากภาพมีขนาดใหญ่จะมีหน้าต่างให้ Crop รู ปภาพให้ได้ขนาดพอดีกบั พื้นที่ที่กาหนดถ้าเลือก Resize จะทาให้ขนาดของภาพปรับลดขนาดลงให้พอดีกบั พื้นที่กาหนด

การแทรกภาพเคลือ่ นไหว โดยคลิกที่ Object Tools ที่ชื่อ Animation จะแทรก

ปรากฏหน้าต่างใหม่ ให้แทรกภาพเคลื่อนไหวที่ตอ้ งการ


25

การแทรกไฟล์วดิ ีโอ โดยคลิกที่ Object Tools ที่ชื่อ Flash Video แทรก

ปรากฏหน้าต่างใหม่ ให้แทรกภาพยนต์ที่ตอ้ งการจะ


26

4.4 การสร้ างแบบทดสอบ คลิกเมนู insert, Slide จะปรากฏหน้าต่าง Question Slide รู ปแบบการ Question Slide

จะปรากฏดังนี้ คลิกเลือกชนิดแบบทดสอบตามที่ตอ้ งการแล้วคลิกปุ่ ม


27

แบบทดสอบตัวเลือก

แบบทดสอบถูกผิด


28

แบบทดสอบเติมคาสั้น

แบบทดสอบจับคู่


29

การชมการนาเสนอผลงานในโปรแกรม Adobe Captivate 3คลิกที่ปุ่ม

คลิกเลือก Play this Slide เมื่อต้องการชมการนาเสนอสไลด์ที่เลือก คลิกเลือก Project เมื่อต้องการชมการนาเสนอทั้งหมด คลิกเลือก From this Slide เมื่อต้องการชมการนาเสนอตั้งแต่สไลด์น้ ีเป็ นต้นไป คลิกเลือก Next 5 Slides เมื่อต้องการชมการนาเสนอ 5 สไลด์ คลิกเลือก In Web Browser เมื่อต้องการชมการนาเสนอในรู ปแบบเวปไซด์

4.5 การนาไฟล์เข้ าจากโปรแกรม Microsoft Power Point โปรแกรม Adobe Captivate 3 สามารถนาไฟล์เข้ามาจากโปรแกรมนาเสนอผลงานได้ดงั นี้

1.คลิกเลือก Other

2. คลิกเลือก Import from Microsoft PowerPoint 3.คลิก Ok


30

4. คลิกเลือกไฟล์ 5. คลิก

จะปรากฏหน้าต่างสไลด์นาเสนองาน


31

คลิกเลือก Animation เมื่อต้องการนาเสนอ Effect แบบโปรแกรมนาเสนองาน จะปรากฏหน้าต่าง Storyboard เพื่อให้ทาการแก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดได้ตามต้องการ

4.6 การเผยแพร่ ชิ้นงาน 1. เปิ ดไฟล์ *.CP ที่เคยสร้างไว้แล้ว


32

2. คลิกปุ่ ม Publish

จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกดังนี้

คลิกเลือก Flash (swf)

เมื่อต้องการไฟล์ *.swf

คลิกเลือก Standalone

เมื่อต้องการไฟล์ *.exe

คลิกเลือก Print

เมื่อต้องการไฟล์ *.doc

บทสรุ ป ในบทเรี ยนนี้ ได้นาเสนอวิธีการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate 3 ซึ่ งบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบไปด้วยข้อมูลตัวอักษร ข้อมูลเสี ยง ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ หลายอย่างเข้าด้วยกัน ในบางส่ วนผูส้ ร้างจะต้องมีการนาโปรแกรมอื่นเข้ามาช่ วย เพื่อให้สื่อการเรี ยนการสอนมีความน่าสนใจและมีประสิ ทธิ ภาพตามความต้องการและความถนัดในการใช้ งาน


33

3. การใช้ งานโปรแกรม Photoshop cs4 หน้ าต่ างการทางานเริ่มต้ น เมื่อเรี ยกเปิ ดโปรแกรมเข้ามาครั้งแรก จะพบกับพื้นที่การทางานเริ่ มต้นแบบว่างๆ (พื้นที่สีเทาดา) และ จะจัดวางเครื่ องมือการทางานเบื้องต้นเอาไว้รอบๆ ดังภาพ

ส่ วนประกอบของโปรแกรม แอพพลิเคชั่นบาร์ (Application Bar) จะเป็ นแถบเครื่ องมือที่เก็บปุ่ มคาสัง่ ที่ใช้งานบ่อยๆ เอาไว้ เช่น เปิ ดโปรแกรม Bridge หมุนพื้นที่ทางาน ย่อ-ขยายภาพ, จัดเรี ยงวินโดว์ภาพและจัดองค์ประกอบของเครื่ องมือ เมนูบาร์ (Menu Bar) Menu Bar หรื อแถบคาสัง่ ที่เก็บชุดคาสัง่ สาหรับจัดการไฟล์งานที่เปิ ดใช้งาน ใน Photoshop Cs4 โดย แบ่งการทางานออกเป็ นหมวดหมู่ดงั นี้

1. File ใช้จดั การไฟล์ลกั ษณะต่างๆเช่น การสร้างไฟล์ใหม่,การเปิ ดไฟล์ภาพ,การบันทึก,การนาเข้า ไฟล์ และการส่ งออกไฟล์เพื่อการทางานในลักษณะต่างๆ 2. Edit เป็ นชุดคาสัง่ ในหมวดหมู่การแก้ไข เช่น การตัด ,คัดลอก,การวาง รวมถึงการปรับแต่งค่าเบื่องต้นของ โปรแกรม 3. Image เป็ นชุดคาสัง่ ในหมวดหมู่การปรับแต่งภาพ เช่นการปรับสี ,แสง, ความคมชัด ,การลดขนาดภาพ และเพิ่มขนาดพื้นที่ใช้งาน เป็ นต้น


34

4. Layer เป็ นชุดคาสัง่ ที่ใช้จดั การกับเลเยอร์ ทั้งการสร้างเลเยอร์ใหม่ แปลงเลเยอร์และจัดการเลเยอร์ดา้ น ต่างๆ 5. Select เป็ นชุดคาสัง่ ที่ใส้สาหรับเลือกพื้นที่การใช้งานของรู ปภาพ หรื อใช้ร่วมกับคาสัง่ ที่อยูใ่ นทูลพาเนล 6. Filter เป็ นนชุดคาสัง่ ที่รวมเอฟเฟ็ คต่างที่ใช้ในการปรับแต่งรู ปภาพให้พิเศษกว่าภาพต้นฉบับ 7. Analysis เป้ นเครื่ องมือวัดค่าและวิเคราะห์การทางาน มีใช้ในPhotoshop CS4 8. 3D รวมคาสัง่ ที่ใช้กบั ภาพสามมิติ เป็ นเมนูใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในPhotoshop CS4 9. View ใช้เลือกรู ปแบบการแสดงผล เช่น การซูมภาพ,การเรี ยกใช้ไม่บรรทัด,การแสดงเส้นกริ ดและเส้น ไกด์ 10. Window ใช้เลือกแสดงพาเนลที่ใช้ในการทางาน รวมถึงการกาหนดรู ปแบบการแสดงวินโดว์ในแบบ ต่างๆ 11. Help ใช้แสดงความช่วยเหลือของรายละเอียดการใช้งานโปรแกรมในรู ปแบบต่างๆ ทูลบ็อกซ์ (Toolbox) กล่องเครื่ องมือ จะประกอบด้วยเครื่ องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวาด ตกแต่ง และแก้ไขภาพ เครื่ องมือ เหล่านี้มีจานวนมาก ดังนั้นจึงมีการรวมเครื่ องมือที่ทาหน้าที่คล้ายๆ กันไว้ในปุ่ มเดียวกัน


35

Panel (พาเนล) พาเนล คือ กรอบหน้าต่างย่อยๆที่มีคาสัง่ และเครื่ องมือในการจัดการ ตรวจสอบและปรับแต่งภาพ เครื่ องมือเหล่านี้จะถูกจัดแบ่งไว้เป็ นหมวดหมู่ เช่น พาเนล Color ใช้กาหนดสี , พาเนล Layers ใช้สาหรับ จัดการเลเยอร์ เป็ นต้น บางพาเนลที่มกั ใช้ร่วมกันจะถูกจัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน เช่น พาเนล Color พาเนล Swatches และ StyLesการเปิ ดใช้งาน Panel ให้คลิกที่คาสัง่ Windos>ชื่อพาเนล

การยุบ/ขยายพาเนล เพื่อเพิ่มพื้นที่การทางานเราสามารถยุบพาเนลที่ยดึ กับแผงพาเนลและคอลัมน์ให้แสดงในรู ปไอคอนได้ ซึ่งเมื่อต้องการใช้งานพาเนลใดก็ให้เปิ ดขึ้นมาเฉพาะพาเนลนั้น 1. ยุบ/ขยายแผงพาเนลให้ เป็ นไอคอน ทาได้โดยให้คลิกที่แถบสี เทาเข้มด้านบนแผงพาเนล จากนั้นทุกพาเนล จะถูกยุบเป็ นไอคอน


36

2.ปรับความกว้ างของพาเนล


37

4. การใช้ งานโปรแกรม Flash หน้าตาเริ่ มต้นเมื่อเปิ ดโปรแกรม จะเป็ นดังต่อไปนี้

โดยเริ่ มต้นเราสามารถทาการสร้างไฟล์ flash ได้ 3 วิธีคือ 1. การสร้างผ่านเมนู File แล้วจึงเลือก ผ่านเมนู New

เมื่อทาการกดปุ่ ม New จะมีให้เลือกสร้างไฟล์ จาก 2 หมวดดังต่อไปนี้


38

ทาการสร้างเอกสารประเภทต่างๆ

ทาการสร้างไฟล์จากเทมเพลตที่ได้จดั เตรี ยมไว้แล้ว

สาหรับอีก 2 วิธีคือ 2. การสร้างโดยกดปุ่ ม Shortcuts คือ<Ctrl+N> 3. สร้างผ่านหน้าต่าง ด้านล่าง ซึ่งจะขึ้นเมื่อเปิ ดโปรแกรม flash


39

โดยวิธีที่ 3 นี้จะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ Open Recent Item - แสดงไฟล์ล่าสุ ดที่ได้ทาการแก้ไข Create New - สร้างเอกสารไฟล์ประเภทต่างๆ Create from Template - สร้างไฟล์แฟลช จากเทมเพลตที่โปรแกรมได้เตรี ยมไว้ให้แล้ว ซึ่งจะเห็นว่า สามารถเลือกสร้างไฟล์ได้เช่นเดียวกับวิธีที่ 1 แต่ถา้ เราติ๊กตรงช่อง Don't show again หน้าต่างนี้ ก็จะไม่ถูกแสดงอีกเมื่อเปิ ดโปรแกรมในครั้งถัดไป


40

คาอธิบายของเอกสารต่ างๆ

Flash File (ActionScript 3.0) - เริ่ มต้นสร้างไฟล์แฟลชโดยใช้ actionscriptเวอร์ชนั่ 3.0 Flash File (AtcionScript 2.0) - เริ่ มต้นสร้างไฟล์แฟลชโดยใช้ actionscriptเวอร์ชนั่ 2.0 Flash File (Mobile) - เริ่ มต้นสร้างไฟล์แฟลชโดยใช้งานสาหรับ มือถือ (flash lite) ActionScript File - ทาการสร้างไฟล์สาหรับเขียน actionscriptทั้ง 2.0 และ 3.0 ActionScript Communication File - ทาการสร้างไฟล์ actionscriptสาหรับใช้บนเซิรฟ์ เวอร์ Flash JavaScript File - ทาการสร้างไฟล์ JSFL (เหมาะสาหรับการเขียนคาสัง่ เพื่อทางานแบบอัตโนมัติเพื่อใช้ งานซ้ าๆในการจัดการต่างๆ) Flash Project - ทาการสร้างไฟล์โปรเจกต์ ซึ่งรวบรวมรายชื่อไฟล์ท้ งั หมดของโปรเจกต์น้ นั ๆ ส่ วนการสร้างไฟล์แฟลชจาก เทมเพลตนั้น จะเป็ นเทมเพลตที่เตรี ยมมไว้ให้สาหรับการสร้าง แบนเนอร์ โฆษณา, แฟลชบนมือถือ, สไลด์โชว์ และแบบสอบถาม ซึ่งสามารถทดลองสร้างดูได้ ทดลองสร้ างไฟล์ flash เมื่อเรารู ้วิธีสร้างไฟล์แฟลช แล้วให้เราทดลองทาการสร้างไฟล์แฟลชดูจากวิธีใดวิธีหนึ่ง โดยทดลองกด <Ctrl+N>แล้วเลือกเอกสารประเภท Flash File (ActionScript 2.0) จะได้หน้าตาดังตัวอย่าง


41

ซึ่งเราจะอธิบายองค์ประกอบต่างๆในหัวข้อถัดไป แต่ตอนนี้เราจะลองทาการเซฟไฟล์แฟลช และทาการ สร้างไฟล์แฟลชที่ถูกนาไปใช้จริ งกันก่อน โดยทาการเซฟไฟล์แฟลชที่เพิง่ ถูกสร้างขึ้น โดยเเลือกเมนู File->Save หรื อกด<Ctrl+S>เพื่อทาการเซฟเอกสาร โดยในที่น้ ีเซฟไฟล์ชื่อว่า testCreateFla

โดยไฟล์แฟลชจะมีนามสกุลคือ ".fla" และตอนเซฟไฟล์น้ นั เราสามารถเลือกเซฟย้อนกลับไปได้อย่างน้อย 1 เวอร์ชนั่ (cs3 คือเวอร์ชนั่ 9 ฉะนั้นสามารถเซฟเป็ นเวอร์ชนั่ 8 ได้) ข้ อควรรู้ - เมื่อเปิ ดไฟล์แฟลชคนละเวอร์ชนั่ กับตอนที่เซฟ เราสามารถนาแฟลชที่ถูกเซฟจากเวอร์ชนั่ เก่ากว่า มาเปิ ดในโปรแกรมแฟลชเวอร์ชนั่ ใหม่กว่าได้ แต่เราไม่สามารถเอาไฟล์แฟลชที่ถูกเซฟจากเวอร์ชนั่ ที่ใหม่ กว่าไปเปิ ดยังโปรแกรมแฟลชเวอร์ชนั่ ที่เก่ากว่าได้ (ฉะนั้นไฟล์ที่ถูกเซฟจาก cs3 จะไม่สามารถนาไปเปิ ดใน แฟลชเวอร์ชนั่ 8 ได้ ดังนั้นต้องเซฟให้ตรงกับเวอร์ชนั่ ที่จะนาไปเิิปิด ไม่ง้ นั แฟลชจะเตือนว่าไม่สามารถ เปิ ดได้) เมื่อทาการเซฟไฟล์เสร็ จแล้ว เราจะทาการสร้างไฟล์ swfขึ้นมา ซึ่งจะเป็ นไฟล์ที่ถูกนาไปใช้จริ งทั้งงาน


42

ออฟไลน์ (เปิ ดบนเครื่ อง) และงานออนไลน์ (บนเว็บไซต์) โดยเราสามารถทาการสร้างได้ 3 วิธีคือ 1. ทาการกดทดสอบโดยการกด<Ctrl+Enter>ซึงจะได้เฉพาะไฟล์ประเภท swfเท่านั้น 2. เลือกเมนู File --> publish โดยจะได้ไฟล์ท้ งั หมดตามที่เราเลือกเอาไว้ 3. เลือกเมนู File --> export โดยจะได้ไฟล์ตามนามสกุลที่เราเลือก

1. การสร้ างไฟล์ swfด้ วยการกดทดสอบโดยการกด<Ctrl+Enter> โดยวิธีแรกนั้น เมื่อทาการกดปุ่ ม<Ctrl+Enter>จะได้ผลลัพธ์ดงั ต่อไปนี้

เนื่องจากเราไม่ได้ทาการวาดหรื อวางอะไรลงไป จึงเห็นผลลัพธ์เป็ นเพียงพื้นที่สีขาวเท่านั้น และเมื่อเราลองดู ในโฟลเดอร์ที่เราได้ทาการบันทึกไฟล์ testCreateFla.flaเอาไว้ จะเห็นว่า ไฟล์ testCreateFla.swf ได้ถูกสร้าง ขึ้นที่เดียวกัน


43

2. การสร้ างไฟล์ swfและอืน่ ๆด้ วยการเลือกเมนู publish สาหรับวิธีน้ ีเราสามารถเลือกสร้างไฟล์นามสกุลอื่นๆ นอกจาก swfได้ โดยจะมี 3 เมนูดงั ต่อไปนี้

Publish Settings... - เลือกนามสกุลไฟล์ที่ตอ้ งการสร้างเมื่อกด publish รวมถึงเซตค่าต่างๆ


44

Publish Preview - เลือกดูผลลัพธ์แต่ละประเภท โดยจะเลือกดูได้เฉพาะที่เลือกไว้ในเมนู Publish Setting เท่านั้น Publish - ทาการสร้างไฟล์นามสกุลต่างๆทั้งหมด ตามที่ได้เลือกไว้ใน Publish Setting ทดลองเลือกเมนู Publish Setting จะขึ้นให้เลือกเซตค่าต่างๆ

ซึ่งเมนู tab แรกจะเป็ นการเซตนามสกุลของไฟล์ที่จะถูกสร้างขึ้น ประกอบด้วย Flash (.swf) - ไฟล์แฟลช ิH็ TML (.html) - ไฟล์ html ที่จะถูกฝังโค้ดแฟลชให้โดยอัตโนมัติ Gif Image (.gif) - ไฟล์ภาพประเภท gif JPEG Image (.jpg) - ไฟล์ภาพประเภท jpg


45

PNG Image (.png) - ไฟล์ภาพประเภท png Window Projector (.exe) - ไฟล์โปรเจกเตอร์นามสกุล exe Macintosh Projector - ไฟล์โปรเจกเตอร์เครื่ อง Macintosh นามสกุล app QuickTime with Flash Track (.mov) - ไฟล์วิดีโอนามสกุล movเปิ ดด้วย QuickTime Player สาหรับช่อง File นั้นเราสามารถระบุชื่อที่ตอ้ งการให้สร้างลงไปได้ เนื่องจากว่าบางครั้งเราอาจจะเซฟ flaเป็ น หลายๆชื่อเพื่อเก็บไฟล์เก่าไว้ แต่ไม่ตอ้ งการให้ไฟล์ผลลัพธ์ที่ถูกสร้างขึ้นเปลี่ยนชื่อตาม และเสี ยเวลาต้องมา แก้ชื่อทีหลัง จึงมีช่องนี้ไว้ให้ระบุชื่อที่ตอ้ งการรวมถึงพาธที่จะสร้างไฟล์ ลงไปได้ ข้ อควรรู้ - มักมีคาถามๆอยูบ่ ่อยๆว่า จะนาแฟลชไปเปิ ดเครื่ องทีี ่ไม่มี flash player ได้อย่างไร ถ้าเครื่ องนั้น ไม่ได้ลง flash player ให้กบั บราวเซอร์(ปกติ flash player จะถูกลงในบราวเซอร์อย่างเช่น ie, firefoxหรื อ safari โดยสามารถโหลดได้ที่เว็บ adobe หรื อลงโปรแกรม flash) ซึ่งปกติถา้ เราลงแฟลชที่เครื่ องคอมนั้นๆ โปรแกรมจะลง flash stand alone player ให้ซ่ ึงสามารถใช้เปิ ดไฟล์นามสกุล swfได้เลย แต่ถา้ ไม่มีท้งั สอง เงื่อนไข เราสามารถเลือก publish ไฟล์เป็ นนามสกุล .exe สาหรับเครื่ อง pc หรื อ .app สาหรับเครื่ อง mac ซึ่ง จะสามารถเปิ ดได้เลยโดยไม่ตอ้ งมี flash player หรื อ flash stand alone player สาหรับ tab ที่ 2 นั้น


46

จะสามารถปรับค่าได้คือ Version ปรับเวอร์ชนั่ ของ Flash Player ที่จะเล่น ซึ่งบางครั้งเมื่อมีการนางานที่เซฟจากเวอร์ชนั่ เก่ามา ก็จะถูก กาหนดเป็ น Flash Player เวอร์ชนั่ เก่าที่ใช้ในการเล่น ซึ่งสามารถปรับได้จากช่องนี้ หากต้องการใช้ ActionScriptที่เพิ่มมาใน flash player เวอร์ชนั่ ใหม่ๆ Load order จะเป็ นลาดับในการคอมไพล์ไฟล์ swfรวมถึง action script โดยจะไล่ลาดับจากระดับล่างขึ้นมา ระดับบน หรื อจากระดับบนลงไปด้านล่าง (ลาดับในที่น้ ีมีท้ งั ลาดับการจัดเรี ยงของเลเยอร์ และการซ้อนกัน ของระดับไทม์ไลน์) ActionScript version เป็ นการตั้งค่าเวอร์ชนั่ ของ ActionScriptที่จะใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยจะมีต้ งั แต่ เวอร์ชนั่ 1-3 โดยส่ วนใหญ่จะใช้ 2 หรื อ 3 เป็ นหลัก Options : - Generate size report สร้างรายงานรายการขนาดของข้อมูลในแฟลช โดยสร้างรายงานออกมาเป็ นไฟล์ - Protect from import ป้ องกันผูอ้ ื่นจากการอิมพอรต์ไฟล์ swfและแปลงมันกลับไปเป็ นเอกสาร FLA โดยจะ


47

ให้คุณสามารถใช้รหัสในการปกป้ องไฟล์ swfของคุณได้ - Omit trace actions ยกเลิการแสดงค่าผ่านคาสัง่ trace ในไฟล์ swf โดยเมื่อเลือกคาสัง่ นี้ จะทาให้ไม่มี ผลลัพธ์จากคาสัง่ trace แสดงผ่านทางหน้าต่าง output - Permit debugging ยืนยันการใช้งาน debugger (ไว้ตรวจสอบข้อผิดพลาด) และยอมให้ตรวจสอบ ข้อผิดพลาดระยะไกล (remote) ไฟล์ swfได้ ซึ่ง คุณสามารถใช้รหัสในการปกป้ องไฟล์ swfของคุณได้ - Compress movie ทาการบีบอัพขนาด swfเพื่อลดขนาดของไฟล์และจานวนครั้งในการดาวน์โหลด ซึ่งจะมี ประโยนช์เมื่อไฟล์ขอ้ ความ หรื อไฟล์ ActionScript (สามารถใช้งานได้ในเวอร์ชนั่ 6 หรื อเวอร์ชนั่ สูงกว่า เท่านั้น) - Optimize for Flas Player 6 r65 ถ้าคุณเลือก Flash Player เป็ น เวอร์ชนั่ 6 จะสามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้ ซึ่ง จะช่วยเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการทางานของ action script มากขึ้น - Export hidden layers ทาการ export เลเยอร์ที่ถูกซ่อนในเอกสาร Flash ทั้งหมด ถ้าไม่เลือกตัวนี้ เลเยอร์ที่ถูก ปิ ดดวงตาซ่อนไว้ จะไม่ถูก export ออกไปด้วย - Export SWC ทาการ export ไฟล์ .swcซึ่งถูกใช้สาหรับสร้างคอมโพเนนต์, ไฟล์ .swcจะบรรจุคลิปซึ่งถูก คอมไพล์แล้ว, ไฟล์คลาส ActionSCriptสาหรับคอมโพเนนต์ และไฟล์อื่นๆซึ่งใช้กบั คอมโพเนนต์ Password : ช่องกรอกรหัสผ่าน เมื่อเลือก Option ที่สามารถกรอกรหัสผ่านได้ Script time limit : เวลาที่ flash จะใช้ในการทางาน action script ก่อนจะหยุดทางานกรณี พบปัญหาอย่างเช่น สคริ ปต์ทางานไม่จบ JPEG quality : คุณภาพของไฟล์ภาพ JPEG Audio stream : ปรับค่าเสี ยงประเภท stream Audio event : ปรับค่าเสี ยงประเภท event - Override sound settings ทาการยกเลิกการเซตค่า สาหรับเสี ยงซึ่งถูกเลือกในส่ วนของเสี ยงในหน้าต่าง Property inspector, หากต้องการทาให้ไฟล์ swfมีขนาดเล็กลงให้เลือกตัวเลือกนี้ Note : ถ้า Override Sound Settings ไม่ถูกเลือก แฟลชจะแสกนเสี ยงประเภทสตรี ททั้งหมดในเอกสาร (รวมถึงเสี ยงในวิดีโอที่ถูกอิมพอรต์เข้ามาด้วย และจะทาการพลับบริ ชเสี ยงประเภทสตรี มทั้งหมด ที่ระดับสูง ซึ่งจะทาให้ขนาดไฟล์ใหญ่ข้ ึน ถ้าเสี ยงประเภทสตรี มเสี ยงหนึ่งหรื อมากกว่านั้น มีปริ มาณการตั้ง ค่าให้ export ที่ระดับสูง - Export device sounds สาหรับการส่ งออกเสี ยงที่เหมาะสมสาหรับอุปกรณ์อย่างเช่นอุปกรณ์มือถือ แทนที่


48

จะใช้เสี ยงเริ่ มต้นจากในไลบราลี่ ให้ติ๊กเลือก Export Device Sound แทน Local playback security : ทาการเลือกรู ปแบบความปลอดภัยให้กบั ไฟล์ swfโดยตัวเลือก Local Access Only จะทาให้ swfนั้นสามารถกระทาได้กบั เอกสารและทรัพยากรต่างๆที่อยูบ่ นระบบ local เท่านั้น (ไม่ได้เชื่อม กับเนตเวิรก์) แต่ถา้ เลือก Access Network Only จะทาให้ไฟล์ swfสามารถทางานร่ วมกับไฟล์หรื อทรัพยากรอื่นๆบน ระบบเนตเวิรก์ได้ สาหรับ tab ที่ 3 จะเป็ นการปรับค่าเกี่ยวกับ html ต่างๆ (กรณี เลือก publish html ด้วย โดยจะแปะ swfไปให้ เลย)

Template : เป็ นการเลือกว่า flash นี้ใช้กบั เทมเพลตประเภทไหนบ้าง เช่นมือถือ, การใช้งานแบบ full screen, การใช้งานกับคาสัง่ fscommandโดยปกติจะเลือก Flash Only เป็ นหลัก แล้วจึงไปแก้ไขใน html อีกทีหนึ่ง


49

Dimension : เป็ นการปรับโหมดการแสดงผลของ swfโดยเลือกให้แสดงผลเท่ากับขนาด Stage ที่สร้างงาน หรื อ pixel ที่กาหนด หรื อหน่วยเป็ น percent Playback : เป็ นการเลือกรู ปแบบการเล่นของไฟล์ swfโดยมี 4 ตัวเลือกคือ - Paused at start เป็ นการหยุดการเล่นอนิเมชัน่ เอาไว้ในตอนเริ่ มต้น ถ้าไม่เลือก swfจะเริ่ มเล่นไปตามปกติ - Display menu จะเป็ นการแสดงหรื อไม่แสดงเมนู เมื่อคลิกเมาส์ขวาบน swf - Loop เป็ นการกาหนดอนิเมชัน่ ว่าจะวนกลับมาเล่นใหม่เมื่อจบเฟรมสุ ดท้ายหรื อไม่ - Device font เป็ นการกาหนดว่าจะใช้ฟอนต์ทวั่ ไปหรื อไม่ Quality : เป็ นการกาหนดคุณภาพที่จะแสดงผล Window Mode : เป็ นการแสดงผลของ swfโดยสามารถเลือก transparent เพื่อให้แฟลชใสมองไม่เห็นพื้น หลังได้ HTML alignment : เป็ นการปรับตาแหน่ง ซ้าย ขวา บน ล่าง Scale : เป็ นรู ปแบบสัดส่ วนของ swfโดยเป็ นแบบแสดงทั้งหมด, ไม่สนใจขนาดขอบกรอบ, ขนาดฟิ ตตาม กรอบที่วาง swfและสุ ดท้าย No scale เป็ นการให้วตั ถุต่างๆใน swfมีขนาดคงที่ไม่ยดื ย่อ ตามขนาดของ swfที่ ถูกปรับขนาด Flash alignment : เป็ นการปรับพิกดั ในแนว นอน และ แนวตั้งของ swfเมื่อมีการอาจโดนครอปขนาดเมื่อ กรอบมีขนาดลดลงหรื อใหญ่ข้ ึน Show warning messages : แสดงคาเตือนเมื่อมีขอ้ บกพร่ อง อย่างเช่นการอ้างอิงของโค้ดไปยังรู ปที่ไม่มีอยู่ สาหรับการสร้างไฟล์ swfและอื่นๆ วิธีที่ 2 มีเพียงเท่านี้ สาหรับวิธีถดั ไปคือ 3. การสร้ างไฟล์ swfและอืน่ ๆด้ วยการเลือกเมนู Export นอกจาก 2 วิธีที่กล่าวมาแล้ว เรายังสามารถเลือก export ข้อมูลออกไปในรู ปแบบต่างๆได้อีก โดยสามารถ export เป็ น movie สาหรับภาพขยับ หรื อ ไฟล์ image สาหรับภาพนิ่งได้


50

การเลือกสร้างไฟล์ประเภท movie

ซึ่งจะเป็ นทั้งวิดีโอ และภาพขยับเช่น gif animate รวมถึงภาพชนิด sequence ซึ่งจะถูกส่ งออกไปจาก flash


51

แบบ ทีละเฟรม และเราสามารถ export ภาพต่างๆ ได้ดงั นี้

สาหรับการสร้างไฟล์และ การสร้างไฟล์เพื่อนาไปใช้มีเพียงเท่านี้ ซึ่งแนะนาว่าให้ลองสร้างไฟล์เอกสาร ต่างๆมาดู ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร


52

บทที่ 3 วิธีดาเนินการศึกษาค้ นคว้ า ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 ในรายวิชาโครงการ กลุ่มของข้าพเจ้าได้สร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นสื่ อการสอนที่สร้างด้วยโปรแกรม Adobe Captivate4.0 มีวิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้าดังนี้ 1. นาเสนอโครงงานการสร้างสื่ อการสอนกับอาจารย์ปรึ กษาโครงการ 2. ทาการวางแผน ออกแบบสื่ อการสอน พร้อมทั้งค้นคว้าหาข้อมูล

3. ทาการสร้างสื่ อการสอนวิชาภาษาไทย โดยมีข้นั ตอนการสร้างสื่ อการสอนดังนี้ 3.1 ขั้นตอนการสร้างหน้ายินดีตอ้ นรับ คลิกขวาเลือก properties – เลือก change background image – เลือกรู ปคลิกปุ่ ม import เลือกรู ป ที่เราต้องการ – คลิกปุ่ ม ok


53

3.2 ขั้นตอนการสร้างหน้ากรุ ณาลงชื่อ คลิก เครื่ องมือ Text Caption สร้างข้อความ - Click ที่กล่องรับข้อความ ทาตามดังนี้

คลิกที่แท็ป Option ปรับค่าตามภาพ แล้วคลิกปุ่ ม OK


54

3.3 ขั้นตอนการสร้างหน้าเมนูหลัก

3.4 ขั้นตอนการสร้างหน้าแบบทดสอบก่อนเรี ยน – หลังเรี ยน

คลิกที่ปุ่ม Quiz – Quiz Slide – เลือกแบบทดสอบ


55

3.5 ขั้นตอนการสร้างเนื้ อหา

3.6 ขั้นตอนการสร้างหน้าจุดประสงค์การเรี ยนรู ้


56

3.7 ขั้นตอนการทาหน้าผูจ้ ดั ทา

3.8 ขั้นตอนการออกจากโปรแกรม 1. ทาตามดังรู ป


57


58


59

4.นาเสนอผลงาน

5. นาสื่ อการสอนที่สร้าง ไปทดลองใช้กบั โรงเรี ยนธิดาแม่พระ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี (โดยทดลองใช้ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555) 6. จัดทาคู่มือการใช้งาน


60

บทที่ 4 ผลการดาเนินการ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 ในรายวิชาโครงการ กลุ่มของข้าพเจ้าได้สร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นสื่ อการสอนที่สร้างด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 4.0 มีผลการดาเนินการดังนี้ 1. ทาการเปิ ดสื่ อการสอนวิชาภาษาไทย โดยคลิกที่ สานวนสุ ภาษิตและคาพังเพย.exe จะปรากฏ หน้าสื่ อการสอนดังรู ปที่

รู ปที่1.1หน้าต้อนรับเข้าสู่บทเรี ยน จากนั้นจะเจอกับหน้าลงทะเบียนเข้าสู่บทเรี ยน


61

รู ปที่ 1.2 ทาการป้ อนชื่อเพื่อเข้สู่บทเรี ยน

รู ปที่ 1.3 ยินดีตอ้ นรับเข้าสู่บทเรี ยน


62

รู ปที่ 1.4 หน้าเมนูหลักและคาชี้แจงในการใช้สื่อการสอน

รู ปที่ 1.5 หน้าของจุดประสงค์การเรี ยนรู ้


63

รู ปที่ 1. 6 หน้าเลือกแบบทดสอบก่อนเรี ยน

รู ปที่ 1.7 หน้าแบบทดสอบก่อนเรี ยน


64

รู ปที่ 1.8 หน้าเลือกเนื้อหา

รู ปที่ 1.9 หน้าความหมายของสานวน


65

รู ปที่ 1.10 หน้าความหมายของสุ ภาษิต

รู ปที่ 1.11 หน้าความหมายของคาพังเพย


66

รู ปที่ 1.12 หน้าเนื้อหาของสานวนสุภาษิตและคาพังเพย

รู ปที่ 1.13 หน้าเลือกแบบทดสอบหลังเรี ยน


67

รู ปที่ 1.14 จะเจอกับหน้าของแบบทดสอบหลังเรี ยน เมื่อทาแบบทดสอบเสร็ จแล้วก็จะเจอกับหน้าของคะแนนผลรวมที่ทาได้

รู ปที่ 1.15 หน้าคะแนนที่ทาได้ในแบบทดสอบหลังเรี ยน


68

รู ปที่ 1.16 หน้าวิดีโอนิทานเกี่ยวกับสานวนสุ ภาษิตและคาพังเพย

รู ปที่ 1.17 หน้าคะแนนที่ทาได้ในแบบทดสอบหลังเรี ยน


69

รู ปที่ 1.18 หน้าออกโปรแกรม


70

บทที่ 5 สรุปผลโครงงาน 5.1 สรุปผล การดาเนิ นโครงงานครั้งนี้ คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการออกแบบ และ พัฒนาสื่ อการสอนโดยอาศัยการ รวบรวมข้อมูลจากการสอบถามผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการใช้งาน เพื่อช่วยในการเขียนออกแบบโปรแกรม ตัวสื่ อการ สอนเป็ นการนาความรู ้ ที่ได้จากกการเรี ยนโครงการมาประยุกต์และพัฒนาสร้างสื่ อการสอน โดยการใช้ โปรแกรม Adobe captivate 4.0 หลังจากพัฒนาโปรแกรมเสร็ จสมบูรณ์ สื่ อการสอนที่พฒั นาขึ้นสามารถใช้ งานได้ดงั นี้ 1. 2. 3.

4. 5. 6.

สามารถลงทะเบียนเรี ยนก่อนเข้าสู่บทเรี ยนได้ มีแบบทดสอบก่อนเรี ยนจานวน 10 ข้อ มีเนื้ อหาบทเรี ยนจานวน 1 เรื่ องได้แก่ ความหมายของสานวน ความหมายของสุ ภาษิต ความหมายของคาพังเพย และความหมายของสานวนในแต่ละสานวนซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถ เลือกหมวดหมู่ได้ตามความต้องการของผูเ้ รี ยน มีแบบทดสอบหลังเรี ยนจานวน 17 ข้อ มีวีดีโอนิทานเกี่ยวกับสานวนสุ ภาษิตและคาพังเพยจานวน 3 เรื่ อง มีหน้าผูจ้ ดั ทาและผูเ้ รี ยนสามารถออกจากโปรแกรมตอนไหนก็ได้ ซึ่งตัวสื่ อการสอนมีการใช้ภาพนิ่ง และเสี ยงประกอบ ทาให้สื่อการสอนน่าสนใจ โดยตัวสื่ อ

การสอนนั้นมีประโยชน์สามารถนาไปใช้งานได้จริ ง โดยจะทาการทดลองใช้สื่อการสอนกับ โรงเรี ยนธิดาแม่พระ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยจะทาการทดลองใช้ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 5.2 ข้ อเสนอแนะระหว่ างการทาโครงงาน สาหรับข้อเสนอแนะในการออกแบบสื่ อการสอน ผูเ้ ขียนจะขอเสนอแนะแนวทางในการ ดาเนินงาน และการพัฒนาระบบเพื่อให้โปรแกรมสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น 5.2.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลของสื่ อการสอนที่จะพัฒนาให้เข้าใจ 5.2.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อกาหนดขอบเขตและลักษณะของโครงงาน


71

5.2.3 วางแผนโครงงานอย่างเป็ นระบบและรู ้ถึงแนวทางการพัฒนา 5.2.4 ผูพ้ ฒั นาสื่ อควรสร้างฐานข้อมูลที่มีความละเอียด 5.2.5 มีความขยันหมัน่ เพียรในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมอยูต่ ลอดเวลา 5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 5.3.1 งานมักจะมีไวรัสอยูเ่ สมอ 5.3.2 ไม่ค่อยมีงานที่สารองไว้ 5.3.3 งานมักจะต้องนามาแก้ไขอยูบ่ ่อยครั้ง


72

บรรณนุกรม เรี ยนรู ้การสร้าง CAI (Online). 2008 .เข้าถึงได้จาก dhttp://www.nongsanit.net/index.php?name=Downloads&c=6 (วันที่สืบค้น : วันที่14 มกราคม 2556) อุดมศักดิ์กรรดิพณิ ชกูล. (2548). สร้ าง E-Learning แบบ Interactive สไตล์คุณด้ วย Macromedia Captivate. กรุ งเทพฯ : .ซีเอ็ดยูเคชัน่ (วันที่สืบค้น : วันที่ 18 มกราคม 2556) สานวนไทย, กาญจนาคพันธุ์, พระนคร : ห้างหุน้ ส่วนจากัดรวมสาส์น, พ.ศ.2514 (ออนไลน์ ) เข้าถึงได้จาก http://www.baanjomyut.com (วันที่สืบค้น : วันที่ 25 มกราคม 2556) หนังสื อสุ ดยอดความรู ้รอบตัว โดยฝ่ ายวิชาการภาษาไทย บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จากัด (มหาชน) (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter5-3.html (วันที่สืบค้น : วันที่ 26 มกราคม 2556)


73

ข้ อมูลผู้จดั ทา ชื่อ

ธนวรรณ

อายุ

18 ปี

ทีอ่ ยู่

68/1 ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190

เบอร์ โทรศัพท์

นามสกุล สุ จริ ตธุระการ

087-6236592

ชื่อ

พิชยา

อายุ

17 ปี

ทีอ่ ยู่

20/83 ม.3 ต.เขารู ปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

เบอร์ โทรศัพท์

นามสกุล แก้วมรกฎ

084-1938192


74

สรุ ปงบประมาณ ค่ าใช้ จ่าย 1. 2. 3. 4. 5.

ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากล่อง DVD ค่าแผ่นซีดี จัดทารู ปเล่ม ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวม

จานวน 150 20 10 100 500 780

สุภาษิตคำพังเพย  

โครงงานสุภาษิต

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you