Page 1

โปรแกรมท่ อ งเที่ย วญี่ปุ่ น กั บ ช่ ว งเวลาสุ ด พิ เ ศษ สั ม ผั ส เกาะ เหนือของประเทศญีป ่ ุ่น ณ เมืองฮอกไกโด สัมผัสหุบเขานรก ชมวิว กลางคื น ฮาโกดาเตะ ตื่ นตากั บ ตลาดเช้ า ลิ ง แช่ อ อนเซน ชมวิ ว ทะเลสาบโทยะ นั่ งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาอุ ซุ สัมผัสวิ ถีชีวิตของชาว ญีป ่ ุ่น ช้อปปิ้ งเต็มรู ปแบบย่านดัง ทานุกิโคจิ โอตารุ อดีตเมืองท่าสุด โรแมนติก นวัตกรรมช็อคโกแลตเลิศรส อิชิย่า (ชิโรอิโคอิบิโตะ) แช่ น้าแร่ออนเซน พร้อมทีพ ่ ัก อาหารเมนูพิเศษ และการบริการระดับพรี เมีย ่ ม แล้วคุณ...จะรักเรา

กาหนดการเดินทาง 7-13 เมษายน 2562**


วันแรกของการเดินทาง

(1)

กรุงเทพฯ – ชิโตเสะ (ฮอกไกโด ประเทศญีป ่ ุ่น) 20.30 น. พร้ อ มกั น ที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ . ..ระหว่ างประเทศขาออก (ชั้ น 4) ใกล้ กั บ ประตูทางเข้าหมายเลข 2 พบกั บเจ้ าหน้าที่ คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณ หน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C 23.45 น. ออกเดินทางจาก กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์เที่ยวบิน TG670

วันทีส ่ องของการเดินทาง

(2)

ชิโตเสะ – โนโบรึเบะสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง -ยอดเขาฮาโก ดาเตะ 08.20 น. ถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีป ่ ุ่น... ผ่านพิธีศล ุ กากรพร้อม ตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่ เมืองโนะโบะริเบะทสึ เป็นภาษาท้องถิ่นซึ่งเป็น ภาษาดั้งเดิมของชาวไอนุความหมายคือสายน้าที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาว ซึ่งไอหมอกสีขาว ที่พวยพุ่งขึ้นมานั้นเกิดจากการทับถมของแร่กามะถันในบริเวณนี้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หุบเขานรกจิโกกุดานิ เป็นหุบเขาซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิง หิมะหรือลิงภูเขาที่มีช่ ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลกกว่า 200 ตัวตั้งอยู่ในบริเวณหุบเขาแห่งแม่น้าโย โคยุอันเป็นสายน้าที่ไหลมาจากที่ราบสูงชิงะโดยมีต้นน้าจากน้าพุร้อนชิบุ -ยุดานากะซึ่งเหตุที่ หุบเขาแห่งนี้ได้ช่ ือว่าหุบเขานรกก็เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างโหดร้ายคือมีหิมะปกคลุม ยาวนานถึง 1 ใน 3 ของปีอีกทั้งสภาพภูมป ิ ระเทศที่เต็มไปด้วยโขดหินขรุขระและมีน้าพุร้อนพุง่ ออกมาจากพื้นดินอยู่ตลอดเวลานั่นเอง เทีย ่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูสไตล์ญป ี่ ุ่น


จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสูต ่ ัว เมืองฮาโกดาเตะ (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที) ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองใหญ่อันดับ3 ของเกาะ เมื่อครั้งอดีตได้เป็นเมือง ท่าที่มีการค้าขายกับชาวต่างชาติฝั่งตะวันตก ซึ่งทาให้วัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาท ในเมืองฮาโกดาเตะ ซึ่งเราจะพบเห็นได้จาก โบสถ์คริสต์ ร้านอาหาร อาคารบ้านเรือนเก่าแบบ ตะวั นตกที่ต้ั งอยู่ริมเนินเขา อาคารอิ ฐแดงโกดังเก่ าริมท่าเรือ ถนนหนทางที่กว้ าง รถรางเก่ า และทางเดินเท้าที่ปูด้วยหิน ประกอบกั บเพลงที่เปิดทางเสียงตามสายให้ได้ยินทั่วเมือง เสริม บรรยากาศให้ฮาโกดาเตะเป็นเมืองที่สวยที่สด ุ แสนโรแมนติก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ RED BRICK WAREHOUSE หรือโกดังคาเนโมริ แม้อาคารที่ เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถก ู สร้างขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งถูกไปไหม้ครั้งใหญ่เผาทาลาย ไปเมื่ อ ปี 1907 แต่ ยั ง คงเอกลั ก ษณ์ แ ละความโดดเด่ น ของสถาปั ต ยกรรมแบบดั้ ง เดิ ม ให้ ความรู ้สึกคล้ายสิ่งปลูกสร้างของยุ โรปตั้ งอยู่เรียงรายริมอ่ าว ปัจจุ บันได้ดัดแปลงเป็นร้ านค้า ร้านเสื้อผ้า กิ๊ฟช้อป และร้านอาหาร อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงาม หรือเลือกซื้อสินค้า ของฝากของที่ระลึกและเลือกชิมขนมอร่อยตามอัธยาศัย ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ข้าวหน้าปลาดิบ

หลังอาหารค่า นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาฮาโกดาเตะ โดยนาท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้า เพื่อชมจุดชมวิววิวทิวทัศน์ของเมืองฮาโกดาเตะ ที่มีน้าทะเลขนาบอยู่ท้ัง 2 ด้าน เป็นคอคอด กระ เมื่อยามค่าคืนบ้านเรือนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จึ งทาให้เห็นแสงระยิบระยับ เป็นวิว ทิวทัศน์ยามค่าคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ทีพ ่ ัก

LA VISTA HAKODATE หรือเทียบเท่า


วันทีส ่ ามของการเดินทาง

(3)

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – สวนพฤกษศาสตร์ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกเรียวคาคุ - ทะเลสาบโท ยะ เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้า เมืองฮาโกดาเตะตลาดที่ใหญ่ที่ติดหนึ่งในสามของฮอกไก โดที่มรี ้านค้าจะเปิดขายสินค้านานาชนิด อาทิ อาหารทะเลสดๆ ผัก และผลไม้ต่างๆ จากนั้นนา ท่านสู่ สวนพฤษศาสตร์ฮาโกดาเตะ เป็นสวนพืชเขตร้อนขนาดใหญ่ ด้านในมีเรือนกระจกที่ เป็ น แหล่ ง เพาะพั น ธุ์ พื ช เขตร้ อ นกว่ า 3000 สายพั น ธุ์ นอกจากสวนแล้ ว ก็ ยั ง มี โ ซนอื่ นๆที่ น่าสนใจเช่นกั น โดยเฉพาะลิงภูเขาที่ในช่วงหน้าหนาวลงไปแช่ออนเซ็น คล้ายกั บที่นากาโน่ เวลาชมก็ต้องยืนชมจากด้านบนไม่สามารถเข้าไปใกล้ลิงได้ ส่วนในหน้าร้อนนั้นก็มีสวนน้าและ สนามเด็กเล่นซึ่งเป็นที่ช่ น ื ชอบของเด็กๆ เทีย ่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เซ็ทอาหารญีป ่ ุ่น

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ หอคอยโกเรีย วคาคุ มี ค วามสู ง 107เมตร ณ จุ ด ชมวิ ว ด้ า นบน นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นภาพสวนสาธารณะโกะเรียวคะกุที่มีลักษณะเหมือนกั บดาว 5 แฉกได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสามารถชมภาพเมืองฮาโกดาเตะได้ท่ว ั ถึง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมีคนมาเยีย ่ มชมปีละ 4 ล้านคน ทะเลสาบ โทยะ หรือชื่อเรียกอีกชื่อว่า “ทะเลสาบภูเขาไฟ” ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ – โทยะ ซึ่ ง เป็ น บริ เ วณที่ มี ท ะเลสาบเกิ ด ขึ้ น จากการระเบิ ด จากภู เ ขาไฟเมื่ อ หลายแสนปี ท าให้ เ กิ ด ทะเลสาบขึ้นหลายแห่งด้วยกั น และภูเขาไฟบริเวณนี้บางแห่งยังไม่ดับสนิท บริเวณนี้จึงเป็น แหล่งอาบน้าแร่ แช่ออนเซ็นชั้นดีอีกแห่งของเกาะฮอกไกโด... ค่า

บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ทีพ ่ ัก

THE LAKE VIEW TOYA NONKAZE HOTEL หรือเทียบเท่า

ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นา้ แร่ธรรมชาติ ทีอ ่ ุดมไปด้วยแร่ธาตุทม ี่ ส ี รรพคุณ ในการรักษาโรคต่างๆ และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น


วันทีส ่ ข ี่ องการเดินทาง (4) โทยะ - ภูเขาไฟโชวะ – ฟาร์มหมีสน ี ้าตาล – สกีรส ี อร์ท เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านไปชม ภูเขาไฟโชวะ หรือที่เรียกกั นว่ าโชวะ ชินซัง ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิ ดใหม่ ล่าสุดเมื่อปี 1944 ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ปัจจุบน ั อยู่ในความดูแล ของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติ แห่งพิเศษ โดยมี ภูเขาไฟอุสุ ซึ่งเป็นภูเขาไฟ ขนาดใหญ่ต้ังอยู่ใกล้กัน อิ สระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟโชวะที่มีลักษณะสี แดงตัดกับพื้นหิมะสีขาวสะอาดตาและภูเขาไฟอุสุเป็นฉาก นาท่านเดินทางโดย กระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดภูเขาไฟ จากนั้นเข้าชม ฟาร์มหมีสน ี ้าตาล (Bear Park)ซึ่งเป็นหมีพันธุ์อนุรักษ์ที่หาชม ได้ ย าก ตื่ น ตากั บความน่ารัก ของน้อ งหมีตั วเล็ กที่ มีอายุ ตั้ ง แต่ 2 ขวบจนถึ งหมีตัวโตอายุ 12 ขวบ และ ประหลาดใจกับหมีแสนรู ้ที่ทาท่าทางตลกให้ท่านชม... จากนั้นนาท่านเดินทางสูเ่ มือง ซับโปโร เทีย ่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยหม้อไฟซีฟู้ด

น าท่ า นตามรอยหนั ง ดั ง เดิ น ทางสู่ คิ โ รโระ สกี ร ีส อร์ท ตั้ ง อยู่ ที่ ห มู่ บ้ า นอะไกกาว่ า AKAIGAWA VILLAGE ใกล้เมืองโอตารุ ในฤดูหนาวพื้นที่รอบๆรีสอร์ทจะเป็นสถานที่เล่นสกีที่ มีหิมะคุณภาพดี เป็นสีขาวละเอียดเหมือนแป้งฝุน ่ ล้อมรอบด้วยทัศนียภาพอันงดงามของภูเขา นอกจากนี้ท่านยังจะได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆมากมาย (เนื่องจากเป็นช่วงปลายของฤดูหนาว อาจทาให้หิม ะไม่ เ พีย งพอต่ อการทากิ จกรรมในบางกิ จ กรรม ขึ้ น อยู่ กั บปริม าณของหิมะ และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเทีย ่ ว) ค่า

บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ทีพ ่ ัก

KIRORO SKI RESORT หรือเทียบเท่า


วันทีห ่ า้ ของการเดินทาง

(5)

สกีรส ี อร์ท-โอตารุ-พิพธ ิ ภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงงานช็อคโกแลต–ช้อปปิ้ งทานุกิโคจิ– ซัปโปโร เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งโอตารุ เมื อ งท่ า ที่ เ จริ ญ รุ ่ ง เรื อ งในฐานะที่ เ ป็ น เมื อ งค้ า ขาย ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 และยังเป็นเมืองที่มีจุดท่องเที่ยวที่มีช่ ือเสียงและสุดแสนโร แมนติ ค นาท่านชม พิพิธภั ณฑ์ กล่ องดนตรี บ้านไม้สถาปัตยกรรมแบบยุโรปเป็นสถานที่เก็บ หีบเพลงตัวแรกที่มาถึงประเทศญี่ปุ่น ภายในอาคารมีสองชั้นมีหีบเพลงมากมาย ด้านบนเป็น ห้องต่าง ๆ แสดงกล่องเพลงรุ ่นแรกๆที่นามาจากยุโรปในรู ปทรงหลากหลาย ราคานับค่าไม่ได้ ให้ ท่ า นได้ เ พลิ ด เพลิ น ไปกั บเพลงเมโลดี้ อั น ไพเราะ ... บริ เ วณด้ า นหน้ า ของอาคารหลั ง นี้ มี นาฬิกาไอน้าโบราณ ที่เหลือเพียง2 เรือนในโลก ซึ่งจะส่งเสียงเป็นเมโลดี้ และพ่นไอน้าออกมา เพื่อบอกเวลา จุดนี้เป็นสถานที่ห้ามพลาดในการยืนรอเพื่อถ่ายภาพคู่กับนาฬิกาไอน้าโบราณ เทีย ่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูซูชิ อาหารชื่อ ดังแห่งเมืองโอตารุ นาท่านชม โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ สินค้าขึ้นชื่อของซัปโปโร เป็นแหล่งเพาะพันธ์ โคนม คุณภาพเยี่ ย มมากมายทั่ ว ทั้ ง เกาะ ทาให้ มีร สชาติ ดีเ ยี่ ย ม กลมกล่ อ มไม่แพ้ช็ อ กโกแล็ ตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไส้ช็อกโกแล็ต ขาวที่เป็นที่นิยมทั่วทั้งประเทศ จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินในร่มอั นเก่ าแก่กว่า 130 ปีของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที่ให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้า ต่ า งๆอย่ า งจุ ใ จอาทิ เ ช่ น ร้ า นสิ น ค้ า 98 เยนร้ า นรองเท้ า และกระเป๋ า ราคาถู ก ที่ มี ใ ห้ เ ลื อ ก หลากหลายแบบ ร้านขายเครื่องสาอางเกมส์ร้านขายเสื้อผ้าร้านอาหารฯลฯ ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตคาร บริการท่านด้วย เซ็ทขาปูยักษ์ เสิรฟ ์ แบบไค เซกิ หรือทีเ่ รียกว่า เซ็ทเมนูจักพรรดิ คือจากเสิรฟ ์ แบบพิถพ ี ิถัน เพื่อให้ลูกค้าได้ชม ิ รสชาติ ของเนื้อปูสดๆ ทีพ ่ ัก

SAPPORO PARK หรือเทียบเท่า


วันทีห ่ กของการเดินทาง

(6)

ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ซิตท ี้ ัวร์ซป ั โปโร – ช้อปปิ้ ง JR TOWER เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความเก่าแก่ ของอกไกโด ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างในช่วงยุคเริ่มพัฒนาเกาะ ประมาณปี ค.ศ.1871 สักการะขอ พรกับเทพเจ้าที่ประทับในศาลเจ้ามากถึง4องค์ จากนั้นนาท่านชม ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโด หลั งเก่ า เริ่มก่ อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 ซึ่งเป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อกอั นเลียนแบบมาจาก ศาลาว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ของอเมริกา โดยใช้อิฐแดงในการก่อสร้างมากกว่า 2.5 ล้านก้อน โดยตึ ก นี้ ถูก ใช้ ง านมาเป็นเวลายาวนานกว่ า 80 ปี ซึ่ ง ปัจ จุ บัน เป็น อาคารที่ มีก ารบู ร ณะใหม่ หลังจากที่ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ. 2454 ทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม ของชาติ จากนั้นนาท่านผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบน ั ยังบอกเวลาได้ เที่ยงตรงแม่นยา เทีย ่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เซ็ทอาหารญีป ่ น ุ่

นาท่านช้อปปิ้ง JR TOWER เป็นย่านที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากติดอยู่กับสถานีรถไฟฟ้าและรถประจาทาง ซึ่งบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า ชั้นนาของญี่ปุ่น เช่น ห้างไดมารู ที่รวมร้านขายของและร้านอาหารชื่อดังของซัปโปโรไว้ เช่น ร้านซูชิ Nemuro Hanamaru ร้านหมูทอดทงคัตสึ Tadumura Tonkatsu ห้างสเตลล่า เพลส ที่ เน้ น ขายเสื้ อผ้ า แฟชั่ น ของชาวญี่ ปุ่ น ในราคาไม่ แ พงนั ก ห้ า ง ESTA ที่ มี ทุ ก อย่ า ง ตั้ ง แต่ เครื่องใช้ไฟฟ้า รองเท้าแบรนด์เนม ไปจนถึงของเล่นเด็กและเครื่องสาอาง ค่า บริการอาหารค่า ณ ภั ตตคาร บริการท่านด้วยบุ ฟเฟ่ต์สไตล์ ปิ้งย่างเจงกิส ข่ า น โดยการน้ าเนื้ อแกะส่ วนต่ า ง อีก ทั้ งอาหารทะเลสดใหม่ ย่ า งบนเตาไฟ พร้อมเครื่อง เคียงผักสด เสิรฟ ์ พร้อมซอสสูตรเด็ดต้นต้ารับ พิเศษสุด ๆ พร้อมเสิรฟ ์ เบียร์ และเครื่องดื่ม ซอฟท์ดริงค์แบบไม่อ้น ั ทีพ ่ ัก

SAPPORO PARK หรือเทียบเท่า


วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง

(7)

ซับโปโร-สนามบินชิโตเสะ-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(กรุ ณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องพัก) ได้เวลาสมควรออกเดินทางสูส ่ นามบินชิโตเซะ (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) 10.45 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์เที่ยวบิน TG671 15.45น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

********************* หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก สภาพอากาศ เวลาและสายการบิน ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ


อัตราค่าบริการ ประเภทผูเ้ ดินทาง

ลูกค้าปกติ

สมาชิกบัตรหลัก

สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

98,900.-

96,900.-

97,900.-

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

93,900.-

91,900.-

92,900.-

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม )

89,900.-

86,900.-

87,900.-

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มเี ตียงเสริม )

84,900.-

82,900.-

83,900.-

พักเดีย ่ วเพิ่ม

20,000.-

20,000.-

20,000.-

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่) ลดท่านละ

20,000.-

20,000.-

20,000.-

**ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิออกเดินทางขั้นต่า 15 ท่าน** ** กรณีออกเดินทาง 10-14 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เพิ่มค่าบริการท่านละ 5,000 บาท** อัตราค่าบริการนีร้ วม 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 2. ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 4. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 5. ค่าประกันอุบต ั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 4,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมล ู ค่าเพิ่ม 7% 3. ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 4. ค่าภาษีนา้ มันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีd


อัตราค่าบริการกรณีเดินทางรูปแบบส่วนตัว (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) ประเภทผูเ้ ดินทาง

ลูกค้าปกติ

ผู้ใหญ่ เดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน ราคาท่านละ

179,900.-

ผู้ใหญ่ เดินทางตั้งแต่ 3-4 ท่าน ราคาท่านละ

149,900.-

ผู้ใหญ่ เดินทางตั้งแต่ 5-9 ท่าน ราคาท่านละ

119,900.-

ผู้ใหญ่ เดินทางตั้งแต่ 10 ท่าน ราคาท่านละ

83,900.-

ราคาตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (TG) ราคาเริม ่ ต้น...

25,000.-

อัตราค่าบริการนีร้ วม 1. ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน 2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 3. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 4. ค่าประกันอุบต ั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,500,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป–กลับชั้นประหยัด โดยสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมล ู ค่าเพิ่ม 7% 4. ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 5. ค่า SERVICE CHARGE กรณีชาระผ่านบัตรเครดิต


เงื่อนไขการชาระเงิน : สาหรับการจอง กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 30,000.- บาท ชาระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด ชื่อบัญชี

บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรายวัน หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรายวัน การจ่ายส่วนทีเ่ หลือ” กรุ ณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน


คะแนนสะสมสาหรับสมาชิก ประเภทผูเ้ ดินทาง

สมาชิกบัตรหลัก

สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

969

829

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

919

809

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ..มีเตียงเสริม )

869

789

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มเี ตียงเสริม )

829

769

พักเดีย ่ วเพิ่ม (ได้รบ ั คะแนนเพิ่ม)

200

160

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)

769

629

สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน

คะแนนสะสมทีไ่ ด้รบ ั เป็นไปตามยอดการชาระจริง

สมาชิกบัตรเสริมได้รบ ั คะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก


หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ

1.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อ่ ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

2.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มอ ี ายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

3.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับท่านผู้เดินทางที่มค ี วามประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

4.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุ ปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัย เพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัว ร์คณะส่วนตัว

5.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุ ณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุ ป ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทั วร์คณะส่วนตัว

6.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

7.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้แก่ลก ู ค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

8.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผ ี ู้เดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะ ทัวร์อ่ ืนทดแทนหากท่านต้องการ

9.

ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย โดย

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน

ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกาหนดเวลา

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่า เปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทาง ไม่ถก ู ต้อง, พกพาสิง่ ของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอ ่ ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มไิ ด้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุ ณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้น ั ๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่ สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น


14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของ ท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเห ตุจาเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การ ล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ , อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรม ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สด ุ

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ย วดังกล่าวปิดทาการ

บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสาร ของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิ ของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเทีย่ ว เอง

17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของกานัลดั งกล่าวในขณะร่วมเดินทางไป กับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

18. ตาแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ

บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ัง ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สด ุ ภายใต้ลักษณะตาแหน่งที่น่งั แบบหมูค ่ ณะที่สายการบินจัดให้มา

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดิน ทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถี ชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

20. เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น

Profile for image holiday

PANORAMIC HOKKAIDO-HAKODATE  

โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับช่วงเวลาสุดพิเศษ สัมผัสเกาะเหนือของประเทศญี่ปุ่น ณ เมืองฮอกไกโด สัมผัสหุบเขานรก ชมวิวกลางคืนฮาโกดาเตะ ตื่นตากับต...

PANORAMIC HOKKAIDO-HAKODATE  

โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับช่วงเวลาสุดพิเศษ สัมผัสเกาะเหนือของประเทศญี่ปุ่น ณ เมืองฮอกไกโด สัมผัสหุบเขานรก ชมวิวกลางคืนฮาโกดาเตะ ตื่นตากับต...