Page 1

NEWSLETTER 1.

Spolupráca s KLACR úspešne zacala

Klaster Liptov spolu so svojim partnerom KLACR, o.s. začali s implementáciou projektu „Spoločne do prihraničia“ vrámci OPERAČNÉHO PROGRAMU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA 2007-2013. Spoločne sme v rámci prvého monitorovacieho obdobia uskutočnili nasledovné aktivity: 1. Aktivita 1 – Výmena skúsenosti obidvoch klastrov cestovného ruchu V rámci tejto aktivity sa uskutočnil informačný, úvodný workshop v Ostrave a to v dňoch 25.2.-26.2.2011. Ďalej v rámci aktivity ako podpora kvalitnej implementácie celého projektu bol uskutočnený nákup výpočtovej a komunikačnej techniky – laptop so software, spätný projektr, plátno a farebná tlačiareň 2. Aktivita 2 – Branding – budovanie značky destinácie cestovného ruchu V rámci tejto aktivity bolo zrealizované: - Vypracovanie komplexného design manuál pre značku Liptov, - Tlač návodu na používanie design manuálu regiónu Liptov, - Vypracovanie komplexného design manuál pre spoločnú kampaň Navštívme susedov, - Tlač návodu na používanie design manálu kampane – infolist 3. Aktivita 3 – Spoločné cezhraničné marketingové aktivity – kampaň „Navštív- me susedov“ Bol spracovaný grafický layout pre billboardy – leto Bol spracovaný grafický layout pre citylight – leto Nafotenie a spracovanie imidžových fotografií z regiónu Liptov (fotoshoo- ting) - časť zimná tématika

LI

SLOVPETNOV 2 HOD.SKO

MORAV SLEZSKSKO2 HOD.O

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ Z EURÓPSKEJ ÚNIE Z PROSTRIEDKOV EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA


NEWSLETTER 1.

Spolupráca s KLACR úspešne zacala

4. Publicita projektu V rámci publicity projektu boli vyrobené: - Reklamná tabula s logom EU a programu - Penosná tabuľa - Nálepky s logom EU a programu - Spoločný elektronický newsletter

Zakladné fakty o projekte v skratke: Názov projektu: Spoločne do prihraničia susedia Vedúci partner: KLASTER LIPTOV – združenie cestovného ruchu Hlavný cezhraničný partner: KLACR, o.s. Ostrava Celkové oprávnené náklady projektuobchod partnerov (EUR): 264 750,00 Hlavný cieľ projektu: Vytvorenie stabilnej cezhraničnej siete partnerov v rámci ktorej sa realizuje vzájomná cezhraničná spolupráca v oblasti profesionálneho riadenia a marketingu cestovného ruchu destinácie, podporená spoločnou prezentáciou „Navštívme susedov“ v prihraničnom regióne. Špecifické ciele projektu: 1. Dlhodobo udržateľný a koordinovaný rozvoj cezhraničnej partnerskej spolupráce v uvažovanom území (sloven- sko-české prihraničie) prostredníctvom vytvorenia spoločných odborných manuálov, príručiek a štúdií, ktorých výsledky sa budú postupne implementovať v praxi a ktorých rozsah presahuje význam subjektov zapojených do projektu, má celoregionálny dopad a prispeje aj ku výraznému rozvoju cestovného ruchu v regiónoch. 2. Cielené zvýšenie návštevnosti a pobytového cestovného ruchu uvažovaného regiónu prostredníctvom kom- plexných marketingových opatrení zo strany oficiálnych riadiachich regionálnych centrál pre cestovný ruch. 3. Zvýšenie kvality, prenos know how a posilnenie personálnych a inštitucionálnych kapacít zameraných na riade- nie a marketing cestovného ruchu v uvažovanom území.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ Z EURÓPSKEJ ÚNIE Z PROSTRIEDKOV EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA

2


NEWSLETTER 1. pOZVÁNKA na 1. enviromentálny den v Liptove Klaster Liptov Vás pozýva na 1. enviromentálny deň, ktorý bude prebiehať na brehoch Liptovskej Mary 9.4.2011. Škola s najväčšou účasťou dostane od TMR a.s. 10 vstupov do Aquaparku Tatralandia. Na záver o 17.00 sa uskutoční vyhodnotenie dňa s táborákom a spoločným gulášom na Kolibe Gréte.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ Z EURÓPSKEJ ÚNIE Z PROSTRIEDKOV EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA

3

Newsletter - Liptov I.  

3. Aktivita 3 – Spoločné cezhraničné marketingové aktivity – kampaň „Navštív- me susedov“ Bol spracovaný grafický layout pre billboardy – le...