Page 1

INFORMAČNÝ - ÚVODNÝ WORKSHOP

INFORMAČNÉ MATERIÁLY

Miesto konania: Dátum:

Ostrava 25. – 26. 2. 2011


OBSAH INFORMAČNÝCH MATERIÁLOV

OBSAH:

Program informačného workshopu Predstavenie Klastra LIPTOV a jeho činnosti Predstavenie KLACRu o.s. a jeho činnosti Harmonogram postupu ďalších prác Grafický návrh - Bilboard a Citylight Leto 2011 Grafický návrh - Brožúra Leto 2011


PROGRAM INFORMAČNÉHO WORKSHOPU

INFORMAČNÍ WORKSHOP K PROJEKTU SPOLOČNE DO PRIHRANIČIA DNE 25. – 26. 2. 2011 V OSTRAVĚ

25. 2 .2011 • • •

9.30 – příjezd členů klaster Liptov k hotelu Nikolas 9.40 – 9.50 – přesun do kanceláře Klacru o.s a zahájení workshopu 10.00 – 12.00  představení klasteru Liptov a jeho činností  představení KLACRu o.s. a jeho činnosti

• •

12.30 – oběd v radniční restauraci 14.00 – 18.00 jednání k aktuálním činnostem v rámci projektu:    

realizované a připravované aktivity v rámci projektu ve vazbě na podání 1. žádosti o platbu harmonogram postupu dalších prací rozdělení rolí v rámci další fáze realizace projektu stručné shrnutí očekávaných výstupů projektu

26. 2. 2011 •

9.00 – 11.00 jednání k aktuálním činnostem v rámci projektu:  

postup prací na design manuálu postup prací na brožuře léto 2011 – marketingová kampaň „Navštivme susedov“

V Ostravě dne 14. 2. 2011

RNDr. Kamila Krečmerová ředitelka KLACR o.s.


PREDSTAVENIE – KLASTER LIPTOV A JEHO ČINNOSTI

KLASTER LIPTOV – združenie cestovného ruchu Klaster LIPTOV je združenie cestovného ruchu je združením právnických osôb založené s víziou vybudovať z Liptova európsky rozpoznateľnú destináciu cestovného ruchu a so strategickým cieľom zvýšenia návštevnosti regiónu Liptov do roku 2013 na dvojnásobok roku 2007. Združenie bolo oficiálne zaregistrované v roku 2008. Klaster LIPTOV svojim poslaním a víziou vystupuje ako Organizácia destinačného manažmentu (Destination Management Organisation - DMO). Pre svojich členov a partnerov z odvetvia cestovného ruchu v regióne Liptov plní úlohu oficiálnej spoločnej marketingovej a organizačnej centrály, koordinuje rozvoj cestovného ruchu na regionálnej úrovni podporujúc turizmus ako odvetvie v regióne. Zakladajúcimi členmi sú štyri najvýznamnejšie subjekty súkromného sektora z Liptova - Thermal Park Bešeňová, Aquapark Tatralandia, Jasná Nízke Tatry a Skipark Ružomberok a tri mestá mesto Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Hrádok a mesto Ružomberok. Všetky zakladajúce subjekty sa dohodli na financovaní združenia na základe poplatku za návštevníka, v prípade subjektov súkromného sektora “návštevníka ako prvovstup do strediska cestovného ruchu” a v prípade mesta “prenocovaného návštevníka na území mesta”, za ktorého bola odvedená daň z ubytovania (kúpeľný poplatok). Vízia aj strategický cieľ musia byť podporené aj ďalšími špecifickými cieľmi, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Špecifické ciele Klastra LIPTOV: - cieleným poziciovaním značky LIPTOV - treba zažiť na domácom a zahraničných trhoch, - budovaním atraktívnych produktových radov a produktov destinácie LIPTOV, - vybudovaním komplexného systému riadenia cestovného ruchu v regióne Liptova (okrese Liptovský Mikuláš a okrese Ružomberok) prostredníctvom fungujúcej regionálnej organizačnej štruktúry, - proaktívnou a ústretovou komunikáciou s verným aj potenciálnym návštevníkom Liptova. Klaster Liptov –ako marketingová a organizačná centrála cestovného ruchu v regióne Liptov zabezpečuje nasledovné činnosti: - združuje subjekty cestovného ruchu so záujmom o aktívny rozvoj cestovného ruchu v regióne Liptov, - buduje spoločný marketing cestovného ruchu a spoločnú ponuku produktov cestovného ruchu na úrovni regiónu LIPTOV, vrátane aktívnej účasti na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, - buduje pozitívnu mienku o cestovnom ruchu v Liptove, - podporuje a usmerňuje efektívnu územnú organizáčnú štruktúru cestovného ruchu Liptova,


-

aktívne zabezpečuje prenos skúseností, inovácií a know how v cestovnom ruchu z krajín Európy, spracováva a realizuje koncepčný program rozvoja cestovného ruchu regiónu Liptov, koordinuje rozvojové zámery v cestovnom ruchu a investície do atrakcií na území regiónu Liptov, zabezpečuje odborné analýzy a štúdie, sleduje trhové štatistiky a vyhodnocuje trendy, koordinuje spoločný postup v legislatívnych úpravách v oblasti cestovného ruchu alebo s vplyvom na cestovný ruch, vytvára odborné zázemie pre samosprávy a podnikateľov v cestovnom ruchu, realizuje spoločné investičné a neinvestičné projekty a podporuje účasť na cezhraničných projektoch, zvyšuje kvalitu ľudských zdrojov v cestovnom ruchu prostredníctvom koordinácie vzdelávacieho systému, podporuje a organizuje kultúrne a športové podujatia s cieľom zvyšovania návštevnosti regiónu.

V rámci marketingových aktivít sa Klaster LIPTOV sústreďuje na viaceré segmetny – cieľové skupiny. Okrem marketingu zameraného na zvýšenie návštevnosti, musí Klaster získavať aj nových členov Klastra, nových partnerov pre svoje produkty a tiež musí lobovať aj na regionálnej a štátnej úrovni. Marketingové aktivity - Klaster LIPTOV v roku 2010: Výber z najdôležitejších marketingových aktivít Klastra LIPTOV za rok 2010: Workshopy, výstavy a veľtrhy cestovného ruchu: SR, ČR, Poľsko, Rusko (19 akcií) Printy – inzercia: SR, ČR, Poľsko - v18 rôznych periodikách v náklade viac ako 2,2 mil –plus 0,8 mil. náklad v rámci vkladačky JASNÁ Nízke Tatry – dvojstránka Články v periodikách: pravidelné články a správy Rozhlasové a televízne médiá: správy, rozhovory, reportáže (TV Liptov, Markíza, Fun Radio, STV 1 a 2) Newsletter: zasielaný pravidelne cez Centrálny rezervačný systém 3 x ročne, databáza z CRS 6000 adries Sezónne propagačné materiály: umiestnenie v priestoroch infocentier, ubytovacích zariadení, komerčných zariadeniach, cez aktivity VÚC Žilina a zahraničné zastúpenia SACR, distribúcia na domácich a zahraničných veľtrhoch, workshopoch, infocestách Vlastné vydané tlačoviny: LETO 2010: Sprievodca objavovaním Liptova leto 2010 s letákom, plagátmi a nálepkami ZIMA 2010-2011: Sprievodca objavovaním Liptova ZIMA 2010-2011 s letákom, plagátmi a nálepkami Domová kniha, Mapa, propagačné materiály v spolupráci so Zakopaným Brožúra v spolupráci so Zakopaným s infomatmi, plagátmi a mapami Prevádzka internetovej stránky www.visitliptov.sk: 6 násobný nárast, nový vizuál, internetová kampaň v SR, Čr a Poľsku (Ad-word, Sklik, Facebook), odkazy na internetovú stránku www.visitliptov.sk v rámci domácich a zahraničných vyhľadávačov, webové odkazy u partnerov. Celkový počet zobrazení v období 01.01. – 31.12.2010: 302 946 (rok 2009: 98 430 zobrazení), v lete sa dosiahol rekord – 3700 zobrazení/deň, celkovo v letnej sezóne návštevnosť dosiahla v období 15. 06. – 31. 08. 2010 - 154 000 zobrazení Prijatie 13 nových členov a rokovania s potencionálnmi členmi Klastra Liptov Pravidelné stretnutia s ubytovateľmi - Liptovský Mikuláš 3x, Liptovský Hrádok 3x, Ružomberok 3x Ocenenie najlepších predajcov Liptov Region Card - Aquapark Tatralandia, 17.6.2010, Tri Studničky**** Demänovská dolina, 9.11.2010 Pravidelné štvrťročné stretnutia s VÚC, SACR, Ministerstvom kultúry a cestovného ruchu, účasť na konferenciách o rozvoji CR a pod. ( 13 akcií )


PREDSTAVENIE – KLACR O.S. A JEHO ČINNOSTI

KLACR o.s. - Moravskoslezský klastr cestovního ruchu KLACR o.s. byl založen v roce 2008 s cílem vytvořit konkurene schopný turistický region jako výsledek koordinace aktivit v cestovním ruchu, komunikace s veřejným sektorem, spoluprací subjektů v cestovním ruchu a podporou inovací. Zakladajíci členy KLACR o.s. jsou: BESKYDY-VALAŠSKO, racr; Regionální rada rozvoje a spolupráce; Letiště Ostava, a.s.; OKD Muzeum Landek; CK Juhász; AHOL – Vyšší odborná škola; Hotel, penzion a bungalovy Sepetná; CK Favorit; IN Agency service; IC Kravaře; Sporthotel Kurzovní; Warm music production; Ing. Miroslav Lysek; Koncepce rozvoje KLACR, o.s. Cílem organizací sdružených v klastru cestovního ruchu je ve spolupráci s Moravskoslezským krajem posílit povědomí o turistickém potenciálu kraje a společnými aktivitami zvýšit jeho návštěvnost. Ve Stanovách registrovaných MV dne 17.10.2008 je ukotvena základní VIZE a cíle klastrové organizace: Úspěšnou spoluprací a zvýšením výkonnosti zainteresovaných subjektů a firem, působících v oblastech cestovního ruchu, vytvořit z Moravskoslezského kraje v horizontu pěti let prestižní tuzemskou a incomingovou destinaci poskytující kvalitní služby. Hlavní cíle: • • • •

vytvoření konkurenceschopného turistického regionu koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu komunikace s veřejným sektorem spolupráce subjektů v cestovním ruchu a podpora inovací

Další cíle: • • • • • • •

marketing značek v regionu optimalizace internetové propagace vybudování regionálního statistického a rezervačního systému v ČR vzdělávání a zvyšování kvalifikací v oblasti cestovního ruchu, zlepšení komunikace subjektů působících v cestovním ruchu s vysokými školami certifikační systém a zpětná vazba ze strany zákazníků dopravní dosažitelnost regionu se zaměřením na incoming vyhledávání a získávání veřejných finančních podpor a sponzorských darů k financování výše uvedených činností


Z nich vychází záměry rozvoje organizace v následujících oblastech: 1) informovanost - kooperace Prohloubení vzájemné informovanosti a komunikace mezi poskytovateli služeb- komerční sférou, veřejným a vzdělávacím je významným aspektem k rozvoji cestovního ruchu. Nekoordinovanost snižuje výkonnost. Cíl: Zlepšit komunikaci a vzájemnou informovanost mezi aktéry v cestovním ruchu, a to ve všech oblastech - veřejné, komerční a vzdělávací. Tento cíl bude akcentován a realizován zvyšováním počtu členů. Nástroje: • • • • •

pravidelný informační servis mezi členy grantový informační servis pravidelná setkávání členů navazování partnerství s jinými organizacemi působícími v cestovním ruchu, nejen v MSK vznik, distribuce periodika - Informační zpravodaj pro odborníky v cestovním ruchu

2) propagace Koordinací propagačních a prezentačních aktivit zvýraznit turistickou nabídku a zefektivnit jejích propagaci, včetně úspory nákladů. Cíl: Postupné provázání izolované nabídky do nabídky produktových balíčků v trhem požadované podobě Nástroje: • • •

společná prezentace na veletrzích a výstavách společná prezentace ve vybraných mediích vytvoření společně provázané internetové prezentace

3) vzdělávání Cíl: Zefektivnit vzdělávací aktivity, vytvořit užší vazbu mezi teorií a praxí • • • • • • • •

kvalitní příprava projektů vzdělávací aktivity pro personál služeb v CR v oblasti legislativy v CR spolupráce se členskými vzdělávacími institucemi vytvoření databáze vhodných studentů pro spolupráci se subjekty v CR zařazení studentů na praxe přednášková činnost odborníků CR na školách příprava a realizace odborných workshopů a konference CR


4) financování Cíl: Úspěch společnosti je závislý na její finanční nezávislosti. Nástroj: • • •

zpevnění členské základny vlastní komerční aktivity vytvoření Fondu rozvoje CR

V rámci marketingových aktivít KLACR v roku 2010 uskutočnil hlavne nasledovné činnosti: Výber z najdôležitejších marketingových aktivít KLACR za rok 2010: Workshopy, výstavy a veľtrhy cestovného ruchu: ČR, Poľsko, Francúzsko, Ukrajina, SR (13 akcií) PROJEKT „Moravskoslezský kraj – kraj plný zážitků“ internetová komunikácia, webový portál MSK propagácia a prezentácia kraje v rámci České republiky a zahraničných trhov - kampaň v rádiu, - špecializované prílohy vkladané do celoštátnych denníkov Newsletter: zasielaný pravidelne členom PR akcie – obchodné centrá FAM tripy pre tour operátorov a cestovné kancelárie Tvorba brožúr (image a produktových) v rámci MSK Prevádzka internetovej stránky www.klacr.cz Množstvo spoločných aktivít s Moravskoslezským krajom


HARMONOGRAM ĎALŠÍCH PRÁC

Harmonogram aktivít projektu „Spoločne do prihraničia“: A1 - Výmena skúseností Popis aktivity A1.1 Informačný, úvodný workshop v Ostrave pre ARR/ ČR (predstavenie obidvoch klastrov a ich činnosti) A1.2 Infocesta členov Moravskoslezského klastra na Liptov (SR)

Termín: II. 2011

III. 2011

A2 - Branding A2.1 – Kompletný design manuál – KLACR, A2.2-4

II.2011

A3 – Internetová prezentácia destinácie A3.1 – A3.2 Príručky – 2x

IV.2011

A3.3 – A3.4 Naprogramovanie spoločného portálu a spracovanie databanky a infobanky koncept a jeho odsúhlasenie návrh a alternatívy – * grafika * obsah * rozsah dtb * zdroje – prepojenie existujúcich pripomienky grafika a obsah finálne odsúhlasenie dokončenie stránky podľa odsúhlasenej verzie www.navstivmesusedov.sk napĺňanie databáz

spustenie k 1.V.2011 10.III. 15.III.

20.III. 31.III. 30.IV. 1. – 30.IV.2011

A4 - Marketing A4.1 Stratégia A4.2 Workshopy Liptov Ostrava Liptov (pred zimnou časťou)

II.2011 III.2011 IV.2011 VIII.2011


Kampane:

Leto:

Zima:

A4.3 Billboardy 2 x 5 mesiacov - 4 plochy A4. 3 Citylighty 2 x 3 mesiace x 3 plochy A4.6 Leto – katalóg – DL 28 str. vrátane otvár. obálky SR: 8 000 ks ČR: 6 400 ks A4. 7 Zima – katalóg - DL 28 str. vrátane otvár. obálky SR: 8 000 ks ČR: 6 400 ks A4.5 Image katalóg – A4 – 16 str. SR: 15 000 ks ČR: 12 000 ks

IV. – VIII.2011

X.- II.2012

VI. – VIII.2011

XI.-I.2012

V.2011

XI.2011

VII.2011

A5 – Vzdelávanie – školenia, workshopy A5 - Vzdelávanie a informovanie kontaktných miest v destinácii A5.1 príprava vzdelávacieho manuálu na komunikačné zručnosti kontaktných miest A5.2 informačný workshop recepčných a infocentier - novinky na sezónu A5.3 3-dňové vzdelávanie recepčných komunikácia so zákazníkom A5.4 3-dňové vzdelávanie poskytovateľov služieb o legislatíve v CR – LEN KLACR A5.5 3-dňové vzdelávanie infocentier komunikácia so zákazníkom

X.2011 IX.2011 IX.2011 IX.2011 IX.2011

A6 – Záverečná konferencia A6 - Spoločná záverečná konferencia koordinovaný rozvoj CR v regiónoch Liptov a Moravsko-slezký kraj

VII.2012


GRAFICKÝ NÁVRH BILBOARD A CITYLIGHT – LETO

Kampaň:

Navštívme susedov

Produkt: Rozsah:

Grafický návrh bilboardu a citylightu – LETO pre každého partnera samostatný návrh v súlade s design manuálom kampane

Základná štruktúra – návrh: Od partnerov – KLASTER a KLACR - potrebujeme určiť: - panoramatické snímky – pozadie aktivít – max. 3 - aktivity, ktoré majú byť v rámci vizuálu – 6 ks aj návrhy, ktoré fotky môže grafik použiť - headlines – 3 výzvy na letné aktivity, ktoré môže návštevník – „sused“ zažiť v regióne - 3 podtexty pod headlines, ktoré doplnia výzvu – zvýraznenie odlišnosti – marketinvovej výhody regiónu a danej aktivity – max. na 1 riadok – viď vizuál bilboardu, kde je to na viac riadkov a je to nečitateľné Pre LIPTOV navrhujeme – viac variant, je potrebné vybrať: aktivity – foto – vybrať 6 – uvádzame viacej príkladov: 1. voda – termály – 2 x foto (Besenova, Tatralandia) 2. turistika – 1 x foto – lanovka, 1 x foto treking 3. horské bicykle – 1 x foto 4. adrenalín – bobová dráha 1 x foto, tarzánia 1 x foto, 1 x rafting 5. jaskyne – 1x MSR – alternatívy: 1. zábava na vode – loď - Slezská Harta – 1 x foto, vodný lyžiar – 1 x foto 2. voda - kúpanie - aquaparky – 1 x foto 3. zábava – adrenalín – bobová dráha, zorbing a pod. – 1 x foto až 2 foto (Vaňkov kopec alt. Hei Park) 4. Dinopark – 1 x foto (prípadne ZOO) 5. turistika – 1 x foto, 1 x foto Praděd 6. hrady – 1 x foto Headlines – budú preložené do češtiny/slovenčiny – aby boli blízke a oslovili moravského/slovenského turistu – vybrať 3: TU PLÁVAJ TU OBJAVUJ TU SA ZABÁVAJ


Tiež može byť zvolená tvorba „nového slova“ – je to moderný trend: TU AQUAPARKUJ TU TURISTIKUJ TU WELNESUJ TU ADRENALÍNUJ Alt. iná tvorba headlines, ktorá boli zavažované: NA VRCHOLOCH - NA KOPCOCH VO VODE NA VODE V PODZEMÍ - S ADRENALÍNOM V RÝCHLOSTI SO ZÁBAVOU Ďalšie alt. pre LIPTOV – len ilustračne uvedené: Objav slovenské moria – 38 oC teplá termálna voda Vyblázni sa – 4 termálne aquaparky a kúpaliská Vyvez sa do neba – 2000 m.n.m, 100 km turistických chodníkov Zabav sa – cykloturistika, bobová dráha, rafting Následne budú tieto headlines komunikované s moravskou/slovenskou stranou a preložené do češtiny/slovenčiny, tak aby boli pozitívne prijaté u oslovovanej skupiny. Podtexty – vybrať 3 vety pod každý headlines: naše príklady viď v obrázkovej prílohe nižšie Bližšie vysvetlenie a grafické príklady – výber z Design manuálu – texty sú orientačné:


GRAFICKÝ NÁVRH BROŽÚRA – LETO

Kampaň:

Navštívme susedov

Produkt: Rozsah:

Spoločný produktový katalóg – LETO 24 strán + obálka s mapou

Základná štruktúra – návrh: Life motiv: Alternatívy - 10 horúcich tipov na leto u susedov - Čo je v lete u susedov - Musíte vidieť – 10 tipov na leto - Treba vidieť – 10 tipov na leto - Nevšedné leto u susedov – 10 top tipov

LIPTOV: 12 strán 10 strán po lokalitách – 10 tipov, 2 strany na zorientovanie DELENIE PO LOKALITÁCH a SÚČASNE HLAVNEJ AKTIVITE

MSR: 12 strán 10 strán po lokalitách – 10 tipov, 2 strany na zorientovanie - SUMÁR DELENIE PO LOKALITÁCH a SÚČASNE HLAVNEJ AKTIVITE

Obsahová kompozícia strany - SUMÁR: -

mapa – farebné vyčlenenie lokalít číselné vyjadrenie atrakcií – ktoré budú v katalógu – pod týmto číslom - + strana – kde to nájde TOP 10 tipov na leto u susedov – foto a smerovka na mapu krátky pozvánkový popis web kontakty


Obsahová kompozícia strany - LOKALITA: -

Hlavné atrakcie max. 2 - foto + popis + web, cena „od“ Doplnkové atrakcie do 15 -20 km – len vymenovanie a foto – cca 5 naj TOP danej lokality – MUSÍTE VIDIEŤ (môže byť celodenný výlet s návštevou 2- 3 miest, rarita...) Sekcia ubytovania – napr. Balíčky – cena „od“ v členení napr. na súkromí, penzión **, hotel ** alebo len ubytovanie bez balíčkov Odkaz na webovú stránku – lokalita – napr.: www.visitliptov.sk/besenova www.visitliptov.sk/jasna www.visitliptov.sk/tatralandia

Grafická kompozícia strany: farebná kompozícia v žltej a zelenej farbe image foto – panoráma – horná časť foto atrakcií – okraje


Farebná kompozícia – východiská:


Grafické rozloženie – LETO bude v žltých a zelených farbách

Workshop v Ostrave 25.2.– 26.2.2011  
Workshop v Ostrave 25.2.– 26.2.2011  

INFORMAČNÝ - ÚVODNÝ WORKSHOP Miesto konania: Ostrava Dátum: 25. – 26. 2. 2011 Program informačného workshopu Harmonogram postupu ďalších prá...

Advertisement