Page 1

navnews

augustus 2017 jaarlijks magazine voor startende architecten

Uit de startblokken Aanbod stageplaatsen en tal van tips

Gratis infoboost Schrijf in voor de Kick Off Days for Architects

Pas afgestudeerd? Klaar om te beginnen als architect? Start met voorsprong! Interview met stagiair en stagemeester | Stage volgens de Orde | Stage lopen als loontrekkende of zelfstandige worden? | Boekhoudkundige verplichtingen | Investeren als zelfstandige? | Aansluiten bij een beroepsvereniging? | Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de architect?


Ontdek veel meer tips, tricks en nuttige info voor je stage tijdens de Kick Off Days for Architects. Je kan er terecht met al je vragen. Schrijf in via www.kickoffdaysforarchitects.be

PROGRAMMA 18u30 Ontvangst 19u00

Audiovisueel panelgesprek: • Hoe haal ik het onderste uit de kan tijdens mijn stage? • Hoe verdrink ik niet in mijn verplichte boekhouding en statuut? • Van stagiair tot geslaagd architect: getuigenis van architecten • De architect voor alles aansprakelijk? • Welke belangrijke wetgeving domineert het beroep van architect?

21u00 Drink en mogelijkheid om persoonlijk vragen te stellen

DATA/LOCATIES Di 12 sept 2017 Desco GENT Do 14 sept 2017 Lambrechts Store HASSELT Woe 20 sept 2017 BULO MECHELEN


A

KICK OFF DAYS FOR RCHITECTS

Een organisatie van

18 10

stagetips en trics

15

Met medewerking van op eigen benen als architect: sociaal statuut

20

op bezoek bij stagiair Caroline en stagemeester Nico Verdickt

btw en boekhouding

INHOUD Voorwoord 5

Afgestudeerd ... en dan nu de stage

6

Interview stagiair-stagemeester

10

Op je eigen benen als architect: sociaal statuut

15

De Orde en NAV

17

10 stagetips

18

BTW en boekhouding

20

Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV)

22

Infosessie: EPB voor starters

25

Verzekering 27

Meest gestelde vragen

32

De toekomst?

35

COLOFON REDACTIE Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) LAYOUT & REALISATIE Captains of Printing CONTACTSECRETARIAAT VOOR AFGESTUDEERDEN NAV vzw, Hans Wynant St-Clarastraat 48 • 8000 Brugge • Tel 050 47 46 70 • hans.wynant@nav.be V.U. Kris Baetens, Willebroekkaai 37 • 1000 Brussel NAV neemt geen enkele verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor publicatiefouten.

3


“Bij momenten meer vragen dan antwoorden�

NAV-voorzitter Kati Lamens en stagiair Arno Maes

4


Welkom in de wonderlijke wereld van het bouwen! Nu je de schoolbanken hebt verlaten, loop je ongetwijfeld met veel vragen rond. Maar wees gerust: je bent niet de enige. Je kan als jonge architect immers nog niet bogen op jaren ervaring. En straks word je, naast architect, misschien ook nog ondernemer. Het is een proces dat met vallen en opstaan verloopt. Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) kan je stap voor stap helpen om die ervaring op te bouwen. We brengen je op onze Kick Off Days for Architects graag samen met andere startende stagiair-architecten. Veel van je collega’s kampen immers met dezelfde vragen. Wij geven je graag de antwoorden. Op één avond verneem je onder de vorm van een vlot en luchtig panelgesprek je rechten, plichten en mogelijkheden als stagiairarchitect. Op de agenda geen theoretische benaderingen, wel uitwisseling van informatie recht uit de praktijk. Je krijgt antwoorden op vragen zoals: “Wat houdt het statuut van stagiair zoal in? Mag ik eigen werken uitvoeren tijdens de stage? Ben ik als stagiair verplicht een btwnummer aan te vragen? ....” Achteraf kun je bijpraten op de drink en ga je naar huis met een leuke goodiebag. In deze Kick Off Krant hebben we voor jou alvast de basisinformatie gebundeld om je stage goed aan te vatten. Heb je nu al vragen? Aarzel dan niet om ze al te formuleren via onze tool op onze website. Wij kijken er alvast naar uit om je te mogen ontmoeten op één van onze Kick Off Days. We willen je een goede kickstart geven zodat je het maximale rendement uit je stage haalt. De avond is volledig gratis, maar schrijf je wel even in. Dat kan online op www.kickoffdaysforarchitects.be.

Foto ©Jelle Vermeersch

Veel succes bij het inlopen in ons fantastische beroep!

Architect Kati Lamens Voorzitter Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV)

5


Rechten, plichten en mogelijkheden

AFGESTUDEERD ... EN DAN NU DE STAGE De Wet van 1963 bepaalt dat niemand op één van de Tabellen kan opgenomen worden zonder voorafgaandelijk stage gelopen te hebben. Het doormaken van een stage is een wettelijke verplichting. Uit de jarenlange praktijk blijkt dat de aanpassing van het stagereglement een noodzakelijk gegeven is. Het klassieke profiel van de architect wijzigt voortdurend. Bedoeling van de stage

Waar gebeurt de stage?

De bedoeling is dat de stagiair ervaring opdoet in de verschillende facetten van het beroep om, eens de stage beëindigd, beroepsverantwoordelijkheid te kunnen opnemen.

• Bij een architect die regelmatig op de tabellen is ingeschreven en dit gedurende minstens 10 jaar. • In het buitenland bij een architect die dezelfde waarborgen kan geven. In bijzondere omstandigheden kan de Raad van Orde afwijkingen op het reglement toestaan.

Modaliteiten van de stage De duur van de stage bedraagt minimaal twee jaar. De stage wordt best niet onderbroken. Tijdens de stageperiode mag de stagiair van stagemeester wisselen op voorwaarde dat deze stageperiode niet minder dan zes maanden bedraagt. Indien de Raad van de Orde oordeelt dat de stage ontoereikend is, dan kan de stage verlengd worden met een periode van één jaar. De stagiair dient zich, net zoals de gewone leden die ingeschreven zijn op het tableau, te houden aan deontologische regels. Indien een stagiair zijn verplichtingen niet nakomt, kan hij van de lijst geschrapt worden. De procedures hiervoor zijn analoog met deze van de gewone leden.

6

Hoeveel stagiairs mogen er tegelijk bij één stagemeester stage volbrengen ? In principe zijn meerdere stagiairs per stagemeester mogelijk maar de Raden van de Orde kunnen ingrijpen indien zij menen dat een stagemeester met een te groot aantal stagiairs onmogelijk op een behoorlijke manier zijn stagiairs kan begeleiden. Het is bijgevolg raadzaam dat zowel stagiair als architect voorafgaandelijk het advies van de bevoegde Raad van de Orde inwinnen. De meeste Provinciale Raden laten slechts 2 stagiairs toe per stagemeester

Voorwaarden om opgenomen te worden op een lijst van stagiairs Om ingeschreven te worden op de lijst van stagiairs moet de verzoeker een aantal documenten indienen. De documenten zijn terug te vinden op de site van de Orde van Architecten, www.architect.be/architect/stage. Zonder beperking zijn deze ondermeer: • Een afschrift van het diploma, gelegaliseerd door het gemeentebestuur van de aanvrager of, in afwachting van de homologatie van het diploma, een attest van de inrichting die het heeft afgeleverd (een eensluidend afschrift wordt door sommige gemeenten niet meer afgeleverd - men moet zich dan met het originele diploma aanbieden.) • Een getuigschrift van goed gedrag en zeden • Een nationaliteitsbewijs In het kader van centralisatie van de administratie worden alle stage-aanvragen


gericht aan team stage via het e-mailadres stage@ordevanarchitecten.be

Contract Daarnaast vraagt de Orde een kopij van het stagecontract. Een model hiervan is te vinden op de website van de Orde van Architecten. Pas na goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde, begint de stage rechtsgeldig te lopen. Zo kan het zijn dat de datum van goedkeuring niet overeenstemt met de datum van de overeenkomst! Het contract kan éénzijdig beëindigd worden met inachtneming van één maand opzeg. Maandelijks, binnen de eerste twee weken van de volgende maand, dient de stagefiche digitaal te worden ingediend. De stagemeester moet deze digitaal goedkeuren. Om de zes maand wordt een tussentijds syntheseverslag opgemaakt door de stagemeester. De stagiair maakt ook een semestrieel verslag op en maakt dit over aan de Orde. Momenteel wordt van de startende stagiair verwacht de maandelijkse stagefiches digitaal in te dienen via de portaalsite van de Orde. Ook de semestriële verslagen worden digitaal ingediend. Elke stagiair kan per semester naar dit systeem overstappen. De inloggegevens hiervoor zullen door het secretariaat van de Orde worden afgeleverd. Het is dan ook noodzakelijk dat de stagemeester de documenten digitaal goedkeurt.

Waar wordt de stage volbracht? In beginsel op het bureau van de stagemeester. Het aantal uren dat een stagiair moet presteren bij zijn stagemeester bedraagt minimaal 120 uren per maand. In geen geval kan de stagiair zijn stage uitvoeren op zijn persoonlijk adres. Het is de stagiairs aangeraden voorafgaandelijk goed uit te kijken bij wie ze zullen stagelopen. Ze doen er goed aan die stagemeesters uit te kiezen die bereid zijn hen met alle facetten van het beroep in contact te brengen: • ontwerpen • uitvoeringsdossiers • werfopvolging • werfcontrole • contacten met aannemers & opdrachtgevers • administratieve taken Indien een aantal facetten van het beroep niet worden doorlopen spreken wij van een ‘éénzijdige stage’ (zie verder).

Eigen werk De stagiair mag ten uitzonderlijke titel werken voor eigen rekening uitvoeren. Hij mag echter alleen werken aanvaarden die hij aankan en die hem niet beletten zijn normale stageverplichtingen na te komen. Eigen werkprestaties gebeuren niet op de stageplaats! Deze werken gebeuren onder de volledige verantwoordelijkheid van de stagiair en niet van de stagemeester. De stagiair dient de stagemeester in te lichten over het eigen werk. Hij moet zijn beroepsaansprakelijkheid verzekeren.

Stagevergoeding – Medewerker De stagemeester is verplicht om zijn stagiair te vergoeden. Naarmate de stagiair opgeleid geraakt en meer en meer in het bureau efficiënt meedraait, dient de vergoeding te worden aangepast. De Vlaamse Raad bepaalt in een richtlijn een minimum uurloon van (na indexering vanaf 01/01/2017) € 11,38 excl.btw, met een verhoging van € 2,28 per 6 maanden (index. jan 2017). De Orde zal in de toekomst toezien op de naleving van deze richtlijn, onder voorbehoud van toekomstige aanpassingen.

Statuut Het statuut van de stagiair is hetzelfde als dat van de architectenleden van de Orde, dit is: • zelfstandige • bezoldigde • ambtenaar

Plichten van de stagiair De stagiair verbindt er zich toe: • een gehoorzaam medewerker te zijn; • alle taken waarmee hij voor het vervolmaken van zijn beroepsopleiding wordt belast in geweten te volbrengen; • met alle andere leden van het bureau te werken in een geest van volkomen samenwerking; • het beroepsgeheim te eerbiedigen. Deze laatste verplichting houdt onder meer in dat het de stagiair onder geen enkel beding toegelaten is rechtstreeks met kandidaat-opdrachtgevers van de stagemeester te onderhandelen met het oog de opdracht voor eigen rekening binnen te halen.

Niet traditionele stage Een niet traditionele stage (buiten een

architectenkantoor) is mogelijk onder voorwaarde dat de relevantie ervan voor de latere beroepsuitoefening wordt aangetoond. De duurtijd ervan kan voor maximaal 6 maanden in aanmerking genomen worden. De beoordeling en validatie van deze stageperiode gebeurt na het verstrijken van de periode van 6 maanden. De stage dient te worden uitgevoerd onder het toezicht van een stagemeester die aan de voorwaarden voldoet om als stagemeester op te treden (= 10 jaar ingeschreven op de tabel) en er dient een overeenkomst te worden afgesloten die de nodige garanties biedt. Tijdens zo een stage is het de bedoeling dat de stagiair inzichten opdoet die hij op een gewoon architectenbureau minder kan opdoen. Bijvoorbeeld: • werken op een bureau voor stedenbouw en ruimtelijke ordening; • restauratiewerken; • werken bij technische studiebureaus; • werken als conducteur bij een bouwfirma.

Buitenlandse stage Deze stage moet voorafgaandelijk aangevraagd aan en goedgekeurd worden door de Orde en moet gesuperviseerd worden door een stagemeester die dezelfde waarborgen biedt. Net als alle stages zal ook een buitenlandse stage minstens om de zes maanden uitgebreid op de zetel van de orde moeten worden toegelicht en geëvalueerd waarna kan beslist worden of deze stage voldoet.

De als éénzijdig beoordeelde stage Indien een stage te eenzijdig blijkt kan de Raad overgaan tot een verlenging van de stage. Het betreft hier een stage waarvan de taken onvoldoende aan bod zijn gekomen om als volwaardig te worden beschouwd. Bv. een stage op een bureau of onderdeel van een bureau dat zich enkel bezighoudt met een beperkt aspect van architectuur (bv.: technische dossiers, gespecialiseerde dossiers, enz…). De eenzijdigheid van een stage wordt vastgesteld in het stageplan of via de stagefiches en moet worden aangepast. In het algemeen geldt het principe dat een eenzijdige stage moet vermeden worden.

Leergangen tijdens de stage Leergangen worden niet aanvaard als stage. Het kan zijn dat de stagiair tijdens zijn stage aanvullende universitaire studies volgt als

7


specialisatie in verband met architectuur, stedenbouw en aanverwante disciplines. In voorkomende gevallen kan het moeilijk zijn om per maand de gevraagde 120 uren klassieke stage te volbrengen. In dergelijk geval vragen de Raden dat tijdens deze periode de prestaties als stagiair bij de stagemeester minstens 80 uren per maand bedragen, de resterende 40 uren kunnen dan later ingehaald worden door een evenredige verlenging van de stage. De goedkeuring moet voorafgaandelijk aan de stagemeester en aan de Orde gevraagd worden.

Opvolging van de stage door de Orde De stage wordt opgevolgd door De Orde. Voor de begeleiding van de stage beschikt de Orde op de provinciale zetel over het stagedossier van de stagiair. In dit dossier worden alle documenten m.b.t. de stage verzameld (stagecontract, stagefiches, semestriële verslagen, … ). De stage wordt tweemaal per jaar gecontroleerd. Op regelmatige tijdstippen zal de Orde contact opnemen met de stagiair om de stage te bespreken op de zetel van de

Orde of op de stageplaats. Ook zal de Orde zo nodig tussentijdse acties ondernemen als de stage op één of andere wijze moet bijgestuurd worden, bv. door een andere invulling (meer werfbezoeken) of andere aanpassingen opdat de kwaliteit van de stage gewaarborgd blijft. De stagiair kan ook steeds met de Orde contact opnemen als hij vragen heeft over de stage. Ook kan de Orde de stagemeester wijzen op bepaalde zaken die tijdens de stage kunnen verbeterd worden. Bij een niet traditionele stage (stage buiten een architectenbureau) zal een stagebegeleider worden aangesteld. Dit is de persoon die de stagiair begeleidt en verbonden is aan het bedrijf waar de stage wordt georganiseerd. De stagemeester is een architect (meestal aangesteld binnen de lokale werkingscel stage) die de stage volgt en kennis heeft van de verrichte prestaties. Deze toestand kan voor maximaal zes maanden gelden. Tijdens deze periode is het uitvoeren van werken in eigen naam voor de stagiair niet mogelijk.

Met ARCHICAD ben je voorbereid op de toekomst

Stagefilosofie De stagiair heeft recht op een kwalitatieve stage. Een stagemeester zal een stageplan voorstellen zodat de stagiair weet wat hij van deze stageplaats kan verwachten. De stagiair kan zelf voor een groot deel zorgen voor een kwalitatieve stage door te ijveren voor een volledige invulling (degelijk stageplan) en een correcte verloning. Daarbij moet steeds het wederzijdse respect primeren. Stagiairs moeten zich van hun ‘waarde’ bewust zijn en stagemeesters moeten inzien dat een stagiair spoedig een meerwaarde kan betekenen voor het kantoor. Zesmaandelijks wordt het stageplan aan de stage evolutie getoetst en waar nodig bijgestuurd. De wijze waarop men later wenst te werken kan belangrijk zijn bij de keuze van de stageplaats. www.architect.be/architect/stage www.architect.be

STEP UP YOUR BIM

www.kubusinfo.be

8


NATURALLY FEELING GOOD... Healthbox® 3.0

Dé slimme oplossing voor gezonde binnenlucht in de woning • Snelle, kwalitatieve & betrouwbare installatie via de app • Communicatie met andere slimme toestellen via SmartConnect • Extra energiezuinige en stille ventilator • Tot 11 ruimtes aan te sluiten • Slim omgaan met luchtkanalen in kleine ruimtes dankzij klepcollectoren

www.renson.be

NAV_kick_off_NL_197x130_0717.indd 1

13/07/17 13:58

9


Het verhaal van stagiair Caroline en stagemeester Nico Verdickt

Stage diving

ZIT ER ROCK-’N-ROLL IN JE STAGE? Stage lopen in het schoonste gebouw van Antwerpen, wie droomt daar niet van? Voor Caroline Van Doren, in 2011 afgestudeerd als ingenieur-architect aan de KU Leuven, is het dagelijkse realiteit. Zij rondde haar laatste stagemaanden af bij Verdickt & Verdickt ARCHITECTEN, die hun bureau hebben in de Comptoir Sucrier. De transformatie van die suikernatie tot een woon- en werkplek werd door een vakjury bekroond met de prijs voor ‘Het Schoonste Gebouw - Monumenten en welstandsprijs stad Antwerpen 2015’. Op de vredige binnenkoer van het complex in Antwerpen-Noord nestelen wij ons met Caroline en stagemeester Nico Verdickt aan een Gargantua tafel voor een boeiend stageverhaal. Aandachtige lezers zullen het zich afvragen: afgestudeerd in 2011, en nu pas de stage beëindigd? Welk verhaal gaat daarachter schuil? Geen alledaagse story, blijkt uit het relaas van Caroline. “Tijdens mijn studies verrichtte ik vakantiewerk in het architectenbureau Erfgoed & Visie in Malle, dat gespecialiseerd was in restauraties. Zo kreeg ik de smaak voor die thematiek te pakken. Omdat in mijn opleiding de praktijk van het bouwen naar mijn aanvoelen te weinig aan bod kwam, besloot ik een gespecialiseerde stage te lopen bij een aannemer. Via tips van het al vermelde architectenbureau stelde ik een shortlist op en zo belandde ik bij Verstraete | Vanhecke in Wilrijk, een algemeen aannemer die kan bogen op een mooie referentielijst met renovaties en restauraties. Toevallig waren zij op zoek naar een assistent-werfcoördinator, zodat de deal vlot werd beklonken.” Caroline toog als zelfstandige aan de slag, vermits zij na zes maanden toch de overstap naar een architectenbureau zou maken. Maar het liep anders. “De samenwerking viel meteen in de goede plooi en ik kreeg de opportuniteit om twee projecten voor het bouwbedrijf op te volgen. Daar zeg je natuurlijk niet neen tegen, maar het had wel tot gevolg dat ik daar in totaal 2,5 jaar bleef werken. Mijn taak vereiste de nodige zelfredzaamheid. Ik had weliswaar

10

een supervisor, maar die zakte slechts een keer per week af naar de werf. Telefonisch kon ik hem altijd wel bereiken, maar in de praktijk was ik dus voor alles het aanspreekpunt. Ik moest mijn eigen boontjes doppen en mijn werk organiseren. De ideale leerschool om in een mum van tijd vertrouwd te geraken met detailleringen, planning, verrekeningen en zelfs lastenboeken en meetstaten. Want hoewel bestekken een essentieel onderdeel vormen voor de uitvoering van een project, komen die in de opleiding slechts beperkt aan bod. Ook administratief kreeg ik op die werven een spoedcursus, vermits het om twee publieke opdrachten ging. Daardoor hadden technische fiches en andere documenten al snel nog weinig geheimen voor mij.”

Van aannemer naar architect Nadat het tweede project was opgeleverd, besloot Caroline dat het tijd was om haar stage weer op te pikken. “Als ik toen de knoop niet had doorgehakt, was ik nu waarschijnlijk nog actief bij die aannemer. Mijn interesse was nog altijd even groot en de ervaringen waren positief. In beide dossiers kon ik terugvallen op een voortreffelijk team, waarin architect, aannemer en opdrachtgever hetzelfde doel voor ogen hadden: een goed eindresultaat. Maar ik wou ook mijn stage beëindigen. Toen


foto: © Evi Polak


mijn beslissing om te vertrekken vaststond, heb ik spontaan gesolliciteerd bij Verdickt & Verdickt ARCHITECTEN. Dat bureau stond al langer op mijn radar, en ik had de Comptoir Sucrerie ook al eens bezocht tijdens de Vlaamse Renovatiedag. Hun visie op de herbestemming van bestaande infrastructuur en op duurzaamheid sprak mij aan en ligt in het verlengde van mijn belangstelling voor renovatie en restauratie. Verder wou ik sowieso bij een kleiner bureau aan de slag, omdat je daar persoonlijk contact hebt met iedereen en je de volledige scope van een project kunt invullen.” Sinds de oprichting in 1998 is het bureau met Caroline aan zijn tiende stagiair toe. Vooral de laatste tien jaar telt het team, dat afhankelijk van de workload schommelt tussen vijf en tien medewerkers, steevast een stagiair. Daar zijn meerdere redenen voor, betoogt Nico Verdickt. “Je investeert tijd en energie in een stagiair vanuit de hoop dat hij of zij blijft en je investering rendeert. Op bepaalde ogenblikken, bijvoorbeeld voor ontwerpwedstrijden, is een stagiair zoals al gezegd een goedkope werkkracht die voor de nodige versterking kan zorgen, hoewel daar zeker de nadruk niet mag op liggen tijdens de stage. Verder zijn stagiairs fris opgeleid, waardoor ze het bureau kunnen verrijken met een nieuwe kijk op ontwerpen en presenteren.”

Leren van de bouwpromotor Maar het stagemeesterschap heeft ook zijn schaduwzijde, voegt Nico Verdickt er meteen aan toe. “Onze ervaring wijst uit dat beginnende stagiairs een apert gebrek hebben aan bouwtechnische kennis en weinig of niets weten van het aanbesteden van projecten en de opvolging van de werven. Het kost ons aardig wat tijd om ze van al die zaken te laten proeven, laat staan hen in amper twee jaar al die kennis bij te brengen en ze om te scholen tot een volwaardige architect. Dat laatste is geen makkelijke opgave.” De spontane sollicitatie van Caroline werd positief onthaald, vervolgt Nico. “Haar verlengde stage bij een aannemer intrigeerde ons. Zelf heb ik een onorthodoxe stage achter de rug die enkele raakpunten vertoont met haar keuze. Ik werd als beloftevolle jonge stagiair opgepikt door het in die periode grootste architectenbureau van Antwerpen. Al na enkele weken had ik door dat ik daar uitsluitend als ontwerper zou worden ingezet. Na drie maanden heb ik mijn biezen gepakt. Officieel heb ik daarna een drietal stagemeesters gehad, maar in werkelijkheid heb ik een helm, handschoenen en veiligheidsschoenen gekocht en ben ik aan de slag gegaan voor een promotor. Anderhalf jaar heb ik zo op een werf doorgebracht voor de bouw van een groot hotel, waar ik honderd keer meer over de bouwpraktijk heb opgestoken dan mogelijk zou zijn geweest bij om het even welke stagemeester.”

foto: © Evi Polak


Af en toe even laten spartelen Hoe groot was de overstap van de aannemer naar het architectenbureau? Caroline Van Doren: “Dat je in een architectenbureau niet vanaf dag één naar de werf kunt of besprekingen met de bouwheer mag bijwonen, is evident, maar het baarde mij toch zorgen. De afgelopen 2,5 jaar had ik doorgebracht op een werf of onderweg van de ene naar de andere bouwplaats. Ik zag dan ook op tegen het feit dat ik mij de eerste maanden op het architectenbureau vooral moest buigen over de voorbereiding van de werf, in plaats van op die werf de hand aan de ploeg te slaan en zaken op te lossen. Gelukkig bleken die muizenissen onterecht. Onder supervisie van Nico’s broer en partner Carl kreeg ik meteen een verbouwing van een winkel op mijn bord. Ontwerp, bouwaanvraag, uitvoeringsplannen en details, uitvoering: alle aspecten kwamen aan bod. Daarna kreeg ik een volgend project, opnieuw voor het complete plaatje.”

kozen we voor maatwerk en zijn we soepeler omgesprongen met het tijdstip van verhoging.” Hoe ziet Caroline haar verdere toekomst? “Er ligt nog niets vast, maar ik ga ervan uit dat ik hier in eerste instantie aan het werk blijf. Wat ik later ga doen, weet ik nog niet. In ieder geval wordt het geen eigen bureau. Dat is niet mijn ambitie. Bovendien ben ik iemand die het liefst in team werkt. De meeste van mijn studiegenoten werken intussen op een architectenbureau. Eentje die een eigen bureau uit de grond had gestampt, is intussen weer afgehaakt omwille van de stress die daarbij kwam kijken, en heeft nu een vaste job als bediende. Momenteel volg ik enkele losse cursussen over monumentenzorg. Voordien had ik al een cursus journalistiek meegepikt en een stage gedaan bij het tijdschrift A+, waar ik af en toe bijdragen verzorgde. Als nevenactiviteit wil ik dat zeker blijven doen, maar de nadruk zal ook morgen liggen op bouwen. Alleen weet ik nog niet in welke hoedanigheid.” Nico Verdickt: “Haar vlotte pen komt ons goed van pas, want we hebben een compleet nieuwe website gelanceerd, waarvoor Caroline samen met Carl de inhoudelijke en grafische aanpak en de teksten op zich nam. Wat de typische droom van het eigen bureau betreft: tot twee jaar geleden gaf ik in de opleiding architectuur in Antwerpen een vak bureau- en projectmanagement. Ik liet studenten in kleine groepen een eigen bureau opzetten, een missie en visie formuleren, een financieel plan opstellen, een marketingaanpak en een plan om opdrachten te werven uitwerken en noem maar op. De interesse was groot, maar ik trachtte en tracht jonge architecten aan te sporen om de oprichting van een bureau als een teamproject te benaderen. Vandaag moet je immers niet alleen kunnen ontwerpen, maar ook een jurist en boekhouder zijn, kaas hebben gegeten van communicatie en PR en noem maar op. Alleen kan je al die talenten onmogelijk nog incorporeren. Complementariteit is noodzakelijk in een architectenbureau. Bij ons concentreer ik mij vooral op de uitvoeringsproblematiek en managementtaken, terwijl mijn broer Carl zich toelegt op het ontwerp en de bouwaanvraag. Om dat mogelijk te maken, heb ik een hele resem extra opleidingen gevolgd, van bouwmanagement over de organisatie van een architectenbureau tot vastgoedrekenen. Via een kantoorlidmaatschap van NAV prikkelen wij ook onze mensen, stagiairs inbegrepen, om zich te blijven bijscholen.”

“Benader een bureau als een teamproject. Je bent ontwerper, maar ook boekhouder, jurist en marketeer.”

Schrikte de zware verantwoordelijkheid die met dergelijke dossiers gepaard gaat, haar niet af? Ze haalt de schouders op: “Dat hoort er nu eenmaal bij, zeker.” Nico Verdickt relativeert: “Wij besteden intern veel tijd aan het uitvoeringsdossier en de werfopvolging. Er loopt ook altijd een ervaren iemand naast een stagiair. Wat niet wil zeggen dat we ze constant bij het handje vasthouden. Als je ze steevast attent maakt op alle mogelijke fouten, leren ze het niet. Zeker op de werf laten we ze dus wel eens spartelen. Ze moeten beseffen dat werfbezoeken gelijkstaan aan werken, niet aan een bureau-uitstap. Af en toe loopt de spanning wel eens op: heb je dat niet gezien en indien wel, waarom heb je dan niet meteen ingegrepen? Op die manier tracht ik hun waarnemingsvermogen aan te scherpen.”

Permanente scholing Welke financiële impact had de overstap? Caroline: “Vergeleken met wat ik bij de aannemer verdiende, moest ik een stapje terugzetten. Ik heb wel bij NAV geïnformeerd wat een redelijke vergoeding inhield voor iemand met mijn ervaring, en daar werd in het architectenbureau rekening mee gehouden.” Nico: ”Normaal volgen wij de aanbevelingen van de orde, met naargelang de stageperiode vordert vier loonsverhogingen die naar het einde toe wat groter zijn. Zo stimuleren we de stagiairs om hier te blijven werken. In het geval van Caroline

Redactie: Staf Bellens

13


Bouwen in BIM is bouwen met Xella

✓ efficiënt en snel ✓ betere samenwerking ✓ faalkosten beperken ✓ korte doorlooptijd ✓ voor elk bouwproject ✓ toekomstgericht

Laat u inspireren door onze esthetische betonsoorten voor uw projecten...

Om het bouwproces te optimaliseren, investeert Xella al geruime tijd in Building Information Modelling. Werken met BIM zorgt voor een efficiëntere samenwerking en een foutloos en rendabel project. De Xella materialen worden eenvoudig en snel geïntegreerd. De Xella- BIM coördinator INSPIRING.INNOVATIVE. SOLID. begeleidt u in alle fases.

www.firestonebpe.be • info@fbpe.be

Firestone RubberGard™ EPDM Het dakafdichtingssysteem voor commerciële, industriële en residentiële daken

14

Eenvoudige en snelle plaatsing Performant onder alle omstandigheden Duurzaam met minimale milieu-impact Minder naden (folies tot 930 m²)


Op je eigen benen als architect

HET SOCIAAL STATUUT VAN EEN STAGIAIR Wanneer je je stage doorloopt als loontrekkende, wordt je sociaal statuut geregeld via je werkgever. Enkel de aansluiting bij een ziekenfonds is dan noodzakelijk. Je kan je stage ook doorlopen als zelfstandige. Dit is de meest gangbare situatie. Elke zelfstandige moet de dag dat hij van start gaat verplicht aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Bij dit fonds betaal je de sociale bijdragen. Door sociale bijdragen te betalen bouw je sociale rechten op zoals het recht op terugbetaling van gezondheidszorgen, uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, gezinsbijslag, moederschapshulp, adoptie uitkering, adoptie verlof, overbruggingsrecht, uitkeringen in het kader van mantelzorg, gratis dienstencheques voor moeders en pensioen. . Als zelfstandig stagiair ben je eveneens verplicht om je aan te sluiten bij een ziekenfonds De sociale bijdragen als zelfstandige worden berekend op het inkomen van het jaar zelf. Stagiairs betalen dus hun definitieve sociale bijdragen van 2017 op hun werkelijke inkomen van dat jaar. Omdat dit inkomen nog niet onmiddellijk gekend is, betaal je eerst een voorlopige

bijdrage. Twee à drie jaar later, op het moment dat de fiscus je werkelijke inkomen heeft vastgesteld, worden je bijdragen definitief berekend. Als startende stagiair zal deze voorlopige bijdrage een minimumbijdrage zijn, of een bijdrage berekend op een hoger (geschat) inkomen. Vanaf het vierde volledige jaar wordt de voorlopige bijdrage berekend op het inkomen van drie jaar terug. De bijdragen worden steeds berekend

als een percentage van het netto bedrijfsinkomen (=bruto bedrijfsinkomen verminderd met de beroepskosten, de sociale bijdragen - bijdragen Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen,…).

Nuttig om weten • Schrijf je bij het afstuderen onmiddellijk in als werkzoekende bij de VDAB. • Oefen je je stage uit in loondienst? Dan kan je terugvallen op een meer uitgebreide sociale bescherming. Dat zal

15


de stagemeester echter meer kosten. • Ben je een zelfstandige stagiair die zijn stage combineert met een deeltijdse job in loondienst? Je bent zelfstandige in bijberoep als je activiteit als loontrekkende minstens 50% van een voltijdse job bedraagt (of minstens 60% als je als vast benoemde in het onderwijs staat). Met het bijberoep bouw je geen sociale rechten op aangezien alles via het sociaal statuut als loontrekkende wordt geregeld. Betaal je echter bijdragen die minstens even hoog zijn als de minimumbijdragen in hoofdberoep, dan kan je vanuit het zelfstandigenstatuut bijkomende pensioenrechten opbouwen. • De aansluiting bij een sociaal verzekerings-fonds moet gebeuren vóór de start van je zelfstandige activiteit. Wie zich laattijdig aansluit, riskeert een administratieve boete. • De sociale bijdragen worden per kwartaal betaald. Wie in de loop van een kwartaal start, zal alsnog voor het volledige kwartaal bijdragen betalen. Begin je bijvoorbeeld je stage in september, dan betaal je sociale bijdragen voor het volledige derde kwartaal. • Wie problemen ondervindt bij de betaling van de sociale bijdragen, kan een aanvraag tot vrijstelling indienen bij de Commissie voor Vrijstelling. Het

BE TERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS

sociaal verzekeringsfonds helpt je met de samenstelling van jouw dossier.

Stage in het buitenland Een stage als architect wordt soms in het buitenland uitgevoerd. Word je door je Belgische stagemeester voor een bepaalde periode (max. 2 jaar) naar een andere Europese lidstaat gestuurd, dan spreken we van een ‘detachering’. Je moet het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) hiervan op de hoogte brengen. Het RSVZ levert dan een A1-formulier af, waarin bevestigd wordt dat je onderworpen blijft aan de Belgische sociale wetgeving en in België sociale bijdragen blijft betalen. Dit A1-formulier kan je in het buitenland gebruiken om aan te tonen dat je in België verzekeringsplichtig bent. Voer je je stage uit in een Europese lidstaat, maar niet in opdracht van een Belgische architect, dan is de sociale wetgeving van het land waarin je werkt van kracht. Heb je naast je stage een loontrekkende of zelfstandige activiteit in een andere lidstaat, dan gelden specifieke regels. Daarbij kunnen zich de volgende gevallen voordoen:

1. Loontrekkende activiteit in België en zelfstandige in een andere lidstaat: het Belgisch sociaal statuut is van toepassing op beide beroepsactiviteiten. De zelfstandige activiteit kan als bijberoep beschouwd worden wanneer de loontrekkende activiteit minstens halftijds is. 2. Zelfstandige in België en loontrekkende in een andere lidstaat: het sociaal statuut van de andere lidstaat is van toepassing op beide beroepsactiviteiten. 3. Zelfstandige in België en in een andere lidstaat: meestal zal de wetgeving van het land waar je ook woont van toepassing zijn, tenzij je minder dan 25 % van je totale activiteiten in dat land uitvoert. Als dat het geval is, moet nagegaan worden in welk land zich het centrum van je belangen bevindt. Woon je bv. in Nederland en oefen je naast een zelfstandige activiteit in Nederland ook een zelfstandige activiteit uit in België, dan zal meestal de Nederlandse sociale wetgeving van toepassing zijn.

Bron: Zenito Sociaal Verzekeringsfonds Cel vrije beroepen - Levi Van Ginderdeuren zenito.startersgps@zenito.be www.zenito.be

BE TERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS

Pas afgestudeerd en je wil starten als zelfstandige? De snelste weg naar een zelfstandige carrière!

SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

AANVULLEND PENSIOEN

SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

PENSION COMPLÉMENTAIRE

Net afgestudeerd als architect, of als binnenhuisarchitect? En je wil op je Heb je nog een vraag of nood aan extra begeleiding? eigen benen staan als zelfstandige? Ga er voor! Via de StartersGPS ontvang Dan helpen wij je graag verder: Tel. 02 21 22 424 je in enkele clicks een persoonlijk stappenplan voor een correcte opstart. zenito.startersgps@zenito.be Surf vandaag nog naar www.startersGPS.be en maak met een gerust hart STARTERSCONSULT ONDERNEMINGSLOKE T STARTERSCONSULT ONDERNEMINGSLOKE T je persoonlijke ambities waar als zelfstandige. Succes!

www.startersGPS.be

dZenito pub-startersgids-190bx96h.indd 1 SOLIDARITEITSFONDS

16

12/06/15 11:01 FONDS DE SOLIDARITÉ


ORDE VAN ARCHITECTEN & NAV

Voor pas afgestudeerden is het niet steeds duidelijk waar de taakomschrijving van de Orde van Architecten zich situeert en deze van de beroepsverenigingen Netwerk Architecten Vlaanderen. Een bondige introductie.

De Orde De Orde werd opgericht op verzoek van de beroepsverenigingen en is een publiekrechtelijke instelling die waakt over de toegang tot het beroep. Analoog met de overheidsinstellingen moet de Orde uitermate omzichtig en zorgvuldig te werk gaan en al haar initiatieven, acties en beslissingen steeds adequaat motiveren en situeren binnen haar specifieke bevoegdheidsdomein. De Orde treedt op via haar Nationale Raad als reglementerende instantie en als vertegenwoordiger van het beroep, en kan dus niet beschouwd worden als de vertegenwoordiger van de +/- 13.500 aangesloten leden in België. De Orde moet haar optreden dus afstemmen op het algemeen belang, wat niet noodzakelijk gelijk is aan of zelfs haaks kan staan op het collectief belang van de beroepsbeoefenaars. De Orde treedt op via haar Provinciale Raden door uitoefening van het rechtstreekse gezag over haar leden en dienstverleners (ledenadministratie, stage, beroepstucht...). De Orde moet haar onafhankelijkheid ten opzichte van particuliere of beroepsbelangen vrijwaren. Op basis van de wet van 26 juni 1963 is elke architect die het beroep wil uitoefenen verplicht om ingeschreven te zijn op de tabel van de Orde en financieel bij te dragen in de werking ervan. De beslissingen van de Orde kunnen in principe aangevochten worden. Dit kan door hoger beroep bij de Raden van Beroep tegen tucht- of inschrijvingsprocedures in

de provinciale raden of bij de Raad van State tegen administratieve beslissingen van de Nationale Raad.

op als de vertegenwoordigers van hun leden en gaan ten allen tijde de belangen van de architecten verdedigen, ook bij de Orde.

De beroepsverenigingen

Waarom lid worden van NAV?

Beroepsvereniging NAV is met 3.000 (kantoor) leden de grootste en meest representatieve architectenorganisatie in België. Ze heeft een duidelijk verschillende en welomschreven taak ten opzichte van die van de Orde: ze verdedigt zowel de morele als materiële beroepsbelangen van de beoefenaars en ze levert dienstbetoon aan haar leden bij de uitoefening van hun beroep. NAV is de belangenorganisatie van de architecten. Het feit dat de beroepsverenigingen hebben geijverd voor de oprichting van de Orde brengt niet met zich mee dat zij rechtstreeks kunnen tussenkomen in de besluitvorming van de Orde. De beroepsverenigingen zijn zowel naar de vorm als naar de inhoud van hun statuten verschillend.

Toetreden tot een beroepsvereniging is geen wettelijke verplichting. Het zal u echter heel wat voordelen opleveren, en bovendien betekent elk extra lid dat de beroepsvereniging haar stem luider kan laten klinken tijdens het verdedigen van de belangen van de architect. Er is immers heel wat werk aan de winkel op dat vlak: een beter ereloonkader, een verplichte verzekering voor álle bouwpartners, … Het zijn allemaal aandachtspunten die NAV bovenaan op de politieke agenda plaatst. Ook op het vlak van bijscholing spant NAV de kroon: jaarlijks schrijven meer dan 9.000 architecten in voor cursussen, infoavonden en studienamiddagen. Alle leden ontvangen ook regelmatig gratis publicaties over de laatste evoluties binnen de sector.

Zij zijn in hun actie enkel gebonden door de beslissingen van hun algemene ledenvergadering en zij kunnen voor het overige in volle vrijheid optreden inzake de domeinen waarin zij actief zijn, de strategie die zij wensen te volgen, de acties die zij wensen te ondernemen, de actiemiddelen die zij inzetten. In beginsel is het werkterrein van de verenigingen niet beperkt: het omvat in de ruimste zin de materiële en morele belangen van zowel het beroep als van zijn beoefenaars. De beroepsverenigingen treden

Ten slotte denkt NAV ook aan de ontspanning binnen het drukke beroepsleven van de architect. Zo nemen elk jaar 500 gelukkigen deel aan een exclusieve première op het FilmFest Gent met alles erop en eraan … Een lidmaatschap is dus zeker het overwegen waard. Als duwtje in de rug kunnen starters extra voordelig aansluiten voor de volledige duur van hun stage. Als stagiair voordelig lid worden van NAV? Zie de backcover.

17


Leg een vlekkeloos parcours af

10 STAGETIPS

18


1 Ben je zeker in orde? Contacteer de Orde

6 Hou rekening met 1 maand opzegtermijn

Contacteer, voor u de stage aanvat, de Orde van Architecten. Daar worden u alle formulieren overhandigd die nodig zijn voor de inschrijving op de tabel van de Orde. Een lijst met stagemeesters kan meestal daar opgevraagd worden. Vraag bij de Orde inlichtingen over de stagemeester die u voor ogen hebt. Alle nuttige adressen vindt u op pagina 30.

De stage kan opgezegd worden na onbepaalde tijd bij schriftelijk akkoord van de stagemeester en de stagiair. De normale opzegtermijn bedraagt 1 maand. De Orde van Architecten wordt daarvan op de hoogte gebracht met de reden van onderbreking. De stagiair kan dan van dag op dag een andere stage aanvatten. De aanpassing van het dossier geeft geen verlies voor de stageduur. Let op: de vorige regel blijft wel gelden dat minimum 6 maanden bij één en dezelfde architect stage moet worden gevolgd. Overleg met de Orde blijft hierbij cruciaal.

2 Meer dan één stagiair per stagemeester kan, maar … Een stagemeester kan in principe meer dan één stagiair tegelijk opleiden. De meeste Provinciale Raden laten slechts 2 stagiairs toe per stagemeester waarbij geopteerd wordt dat de eerste stagiair reeds een jaar stage achter de rug heeft of zal hebben binnen de eerstvolgende maand van toelating van de tweede stagiair. Informeer u bij de bevoegde Raad van de Orde.

7 Eigen werk tijdens stage kan, mits …

Indien u tijdens de stage eigen werk aanvaardt, dan moet u een verklaring van de stagemeester voegen bij uw visumaanvraag. Een model ervan vindt u in de brochure van de Orde van Architecten ‘Aanbevelingen aangaande de stage’.

3 Geen contract = geen verweer

8 Een stageprobleem? NAV to the rescue!

Indien u reeds aan de slag bent bij een architect vóór de officiële start van uw stage (daadwerkelijke goedkeuring door de Orde van Architecten), zorg dan voor een degelijke garantie, zodat u na enkele maanden toch niet op zoek moet gaan naar een andere stagemeester (zonder ondertekend stagecontract hebt u geen enkel verweer).

Wordt u geconfronteerd met een stageprobleem, blijf er niet mee zitten. Contacteer uw stagementor bij de Orde van Architecten. Heeft u meer uitleg nodig, contacteer dan het NAV.

4 Eigen opdracht? Beroepsverzekering is verplicht. Van zodra u een eigen zelfstandige ontwerpopdracht hebt, bent u verplicht om een beroepsverzekering af te sluiten. Meer inlichtingen hierover op onze Kick Off Days. De stagemeester moet hiervan op de hoogte zijn opdat hij zijn verantwoordelijkheden als stagemeester dient op te nemen. 5 Zes maanden bij dezelfde architect Hou er rekening mee dat u telkens 6 maanden bij één en dezelfde architect stage moet doen, een kortere periode wordt slechts uitzonderlijk als geldig aanvaard door de Orde, zelfs in het geval u geen oorzaak van deze situatie bent.

9 Wees assertief

Bespreek voorafgaandelijk met je stagemeester de inhoud van uw stage. Leg dit vast in een stageplan. U hebt immers recht op een kwalitatieve stage.

10 Proef van alle facetten van het beroep Hou bij de keuze van jouw stagemeester rekening met de doelstelling van de stage. De stage is immers de overgang tussen het onderwijs en de alomvattende facetten van het beroep. Vooral de facetten die niet of te weinig aan bod komen gedurende de opleiding zijn hier belangrijk. Gedurende uw opleiding leerde u ‘ontwerpen’, zoek een stagemeester die u zal leren hoe u een ontwerp omzet in verwezenlijking. Het bouwaanvraagdossier, het dossier voor aanbesteding, de uitvoerings-plannen en de werfopvolging zijn ontbrekende schakels die zeker aan bod moeten komen.

19


Zeker van je zaak als startend architect

EEN GOED FINANCIEEL EN FISCAAL PLAN

20

Wat doet een boekhouder zoal voor jou?

overhoudt, door voor jou de fiscaal voordeligste pistes uit te stippelen.

Enkelvoudige of dubbele boekhouding?

In een eenmanszaak kan je in principe zelf je boekhouding voeren. Maar in de praktijk gaat het om erg gespecialiseerde materie. Een boekhouder of accountant waakt erover dat alles – financieel, sociaal en fiscaal – volgens het boekje gebeurt. Daarnaast geeft hij je advies bij belangrijke beslissingen over je zaak. Tot slot zorgt hij ervoor dat je zoveel mogelijk winst

Ook vóór je start is een boekhouder essentieel: om te bekijken of je plannen financieel haalbaar zijn, al je opstartkosten in kaart te brengen, na te gaan welke omzet je kan draaien, financieringsopties voor je investeringen te verkennen, en – niet onbelangrijk – om je te helpen met de geknipte ondernemingsvorm voor je zaak.

Start je met een eenmanszaak, dan volstaat een vereenvoudigde of enkelvoudige boekhouding. In een notendop: je moet een volledig overzicht van al je uitgaven en inkomsten bijhouden. Dat doe je voor de inkomsten die je cash ontvangt met een ontvangstbewijsboekje en een fiscaal dagboek (verkoopjournaal) waarin je je facturen en ereloonnota’s registreert. De uit-


gaven (aankoopfacturen) teken je op in je fiscaal dagboek (aankoopjournaal). Voor de meeste vennootschappen is een volledige of ‘dubbele’ boekhouding verplicht. Hier wordt het pas écht complex en is een financiële professional onmisbaar.

Wanneer ben je btw-plichtig? Ben je nog stagiair? Dan hoef je je niet als btw-belastingplichtige te registeren – in tegenstelling tot ‘volwaardige’ architecten – op voorwaarde dat je alleen prestaties levert in opdracht van je stagemeester. Zodra je daarnaast ook eigen projecten uitvoert als architect, word je wél btw-plichtig – hoe klein die opdrachten ook zijn: denk maar aan plannen tekenen voor kleine verbouwingswerken. Soms is het echter ook als stagiair voordelig om je als btw-plichtige te laten registeren. Zo kan je namelijk de btw op je investeringen en kosten recupereren.

Hoe maak je facturen op? Als niet-btw-plichtige stagiair hoef je geen facturen op te maken. Een ereloonnota volstaat. Als btw-plichtige

moet je wél factureren aan zelfstandigen, bedrijven of overheden – dus niet aan particulieren. Op je factuur moet je zeker deze zaken vermelden: je naam, je btw-nummer, het volgnummer (oplopend), de datum, de naam van de klant, zijn btw-nummer (als hij btwplichtig is), het bedrag van je ereloon (inclusief en exclusief btw), het btwtarief (voor architecten 21%) en het btw-bedrag.

Wat met kosten en belastingen? Tussen je bruto-inkomsten en je uiteindelijke winst als zelfstandige zitten enkele stappen. Van je inkomsten trek je eerst je jaarlijkse beroepskosten en je sociale bijdragen af. Dat verschil is je netto belastbaar jaarinkomen. Op dat bedrag word je uiteindelijk belast: ofwel via de personenbelasting (als eenmanszaak), ofwel via de vennootschapsbelasting. Wat je beroepskosten betreft, heb je in de personenbelasting twee opties. Ofwel geef je je reële kosten in (die je bewijst met facturen en/of ontvangstbewijzen), ofwel kies je voor het wettelijk forfait aan beroepskosten. Voor de inkomsten van 2017 is dit maximaal 4.060 euro. Hiervoor hoef je geen kos-

Jan tekent zijn toekomst uit

ten te bewijzen, waardoor het een goede optie kan zijn als je in realiteit minder dan 4.060 euro kosten gemaakt hebt. Als zelfstandige liggen je uitgaven echter meestal hoger dan dit bedrag.

Conclusie? Als startende architect kom je geregeld in aanraking met financiële materie zoals beroepskosten, investeringen, btw, factureren, fiscale optimalisatie enzovoort. Hier alleen induiken is niet alleen erg complex, maar ook riskant. Een goede boekhouder of accountant loodst je er vlot doorheen, zodat jij je kan concentreren op de uitbouw van je zaak.

Bron: SBB Accountants & Adviseurs www.sbb.be

Als architect ken je het belang van een goed plan Laat je daarom ondersteunen door een team van specialisten om van jouw architectenbureau een succes te maken. SBB garandeert je niet alleen een perfecte boekhouding, maar ook advies én een plan op maat van jouw bedrijf. Vind een kantoor in je buurt op sbb.be en teken een mooie toekomst uit.

Jan, 35 jaar, vennoot architectenbureau

SBB_01629_00_ adv startes NAV.indd 1

21

15/06/17 16:36


NETWERK ARCHITECTEN VLAANDEREN (NAV) Met ruim 3000 leden is NAV uitgegroeid tot de grootste en belangrijkste Vlaamse architectenorganisatie. Dat maakt het mogelijk een positieve wind door het architectuurlandschap te doen waaien en een ruime dienstverlening uit te bouwen. Hoe precies? Ontdek hieronder onze zes pijlers. Glasheldere bijscholing Wil je ‘mee’ zijn? NAV beschikt over het meest uitgebreide opleidingsaanbod voor ontwerpers. Een greep uit het aanbod van 2017: ‘Brandend actuele brandwetgeving’, ‘BIM: ook voor uw project’, ‘Het ene beton is het andere niet’, ‘De nieuwe energie-eisen 2017 & het S- peil’,… Zin om je te verdiepen? Vitruvius Academy (een initiatief van NAV) gaat grondig in op bepaalde thema’s. Dit jaar had je bijvoorbeeld: ‘De private riolering’, ‘Beter renoveren: voor elk project het juiste advies’, ‘EPB software’, … Het huidige aanbod cursussen vind je op www.vitruviusacademy.be

Alle actuele beroepskennis EPB, water, wetgeving, technische knowhow … NAV selecteert, filtert en distilleert alles wat je als architect móet weten tot handige publicaties, online tools en een digitale databank. Steeds helder, to the point en gratis voor leden.

22

Via de websites nav.be, meeroverepb.be en waterbewustbouwen.be delen we een pak aan informatie op een handig doorzoekbare manier. Via een paswoord krijg je toegang tot honderden artikels, contractvoorbeelden, indexen, weerverlettabellen en handige tools. Alle leden krijgen ook de tijdschriften DIMENSION en NAV News in de bus. Jouw tweemaandelijkse update op juridisch, technisch en ruimtelijk vlak.

Je mag ons alles vragen Veel architecten kunnen geen beroep doen op een eigen team specialisten. NAV-leden kunnen daarom voor technisch, juridisch en deontologisch advies bij de NAV-helpdesk terecht. Een netwerk van architecten en adviseurs staat gratis ter beschikking. Ook een energieconsulent en een waterconsulent kun je bij ons vinden. We informeren je ook bij de opstart van een architectenvennootschap.

Jouw belangen Als architect doe je aan topsport: soms win je, soms verlies je. Zolang de spelregels maar realistisch blijven. Én fair. NAV-vertegenwoordigers hebben zich in meer dan 70 werkgroepen verankerd om jouw zaak te verzekeren. We luiden de alarmbel waar nodig. Dankzij NAV werd bijvoorbeeld de verplichte aanwezigheidsregistratie voor architecten afgeschaft.

Stevige PR voor jou en jouw bureau NAV richt de nodige schijnwerpers op jouw sleutelrol als architect. Via de website Zoekeenarchitect.be tovert elk NAV-lid in een handomdraai een portfoliopagina uit zijn klavier. Via de zoekrobot kom je bovendien zó in het vizier van bouwheren. De site klokte in 2016 af op ruim 160.000 unieke bezoekers. Via openhuizendagen geven we je bovendien de kans om met jouw projecten uit te pakken bij toekomstige (ver)bouwers.


Als toetje tal van extra’s We trakteren onze leden geregeld op kortingen en acties. Voorbeelden hiervan zijn een collectieve polis gewaarborgd inkomen, allerlei modeldocumenten en -brieven, NAV-voordelen met kortingen op tal van werkinstrumenten …. Als stagiair voordelig lid worden van NAV? Zie achteraan.

Een online schatkamer NAV.be is het digitale hart van het kennisnet van NAV. Zoek doorheen honderden artikels, contractvoorbeelden, indexen en handige tools. Op de Kick Off Days ontvang je een wachtwoord om de website 1 maand uit te proberen!

Waterbewustbouwen.be is de portaalsite voor wie op zoek is naar informatie over waterbewust en waterrobuust (overstromingsveilig) bouwen. Gebruikers vinden er op een eenvoudige manier de weg naar diverse relevante publicaties, documenten en tools van overheden en kennisinstellingen.

MeerOverEPB.be is de motor achter het energieconsulentenproject van NAV en is dé referentie voor kennis over energiezuinig bouwen.

23


Vind een goede stageplaats De Gregorio architecten zoekt twee stagiair-architecten Regio: Antwerpen, Brussel, Limburg 29-06-2017 | Ref.: 17J000930-04 Het architectenbureau De Gregorio & Partners NV is gespecialiseerd in zeer grote binnenstedelijke projecten. Ter versterking zijn we op zoek twee stagiair-architecten. MMS & Partners zoekt stagiair ir-architect of architect Regio: Antwerpen 08-07-2017 | Ref.: 17J000980-04 MMS & Partners is op zoek naar een gemotiveerde stagiair-(ir.)architect. Binnen het team van een tiental architecten zal je een gevarieerd takenpakket mogen uitvoeren. Versterk het team van OSK-AR architecten Regio: Antwerpen, Brussel, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant 03-07-2017 | Ref.: 17J000945-04 Ben je op zoek naar een stageplaats waar een frisse ontwerpdynamiek gecombineerd wordt met jarenlange ervaring? OSK-AR architecten is op zoek naar een gemotiveerde stagiair. POLO Architects zoekt gedreven stagiair-(ir.) architect Regio: Alle Vlaamse provincies 05-07-2017 | Ref.: 17J000964-04 Voor de versterking van het team, gevestigd in Antwerpen en Brussel, zoeken we een gedreven stagiair-(ir.)architect.

... Veel meer zoekertjes en uitgebreide info:

www.kickoffdaysforarchitects.be 24


Gratis cursus Vitruvius Academy

‘EPB VOOR STARTERS’

Als starter-architect word je geconfronteerd met energiezuinig bouwen. De rol van de architect als ontwerper en raadgever is hier cruciaal. Via een opleiding op 5 of 20 februari 2018 informeren NAV en Vitruvius Academy je gratis over dit EPB-verhaal. Goed nieuws: als starter kom je gratis.

We starten deze Vitruvius-cursus (een initiatief van NAV) met een kort overzicht van de procedure en de verschillende taken binnen de Energie Prestatie en Binnenklimaat-regelgeving (EPB). Wie doet wat in het verhaal en is de architect rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk? Wie zijn de andere partners? En wat neem ik op in mijn overeenkomst met de bouwheer? De EPB-regelgeving is van kracht sinds 2006 en is voortdurend in beweging. In het tweede deel van de opleiding overlopen we de verschillende eisen binnen deze regelgeving. Wat houden deze eisen in en wanneer zijn ze op welk project van toepassing? Hoe worden de ventilatiedebieten bepaald voor residentiële en nietresidentiële projecten? Wat zijn bouwknopen en wanneer zijn deze verplicht in te rekenen? Wat zijn de verschillende installatie-eisen? Hoe wordt het maximaal

E-peil bepaald voor een EPN-project? Wat is de impact van het S-peil? Deze Vitruvius-cursus geeft je een algemeen overzicht van alle eisen. Ontdek zo welke eisen van toepassingen zijn voor

een specifiek project. Aan de hand van een voorbeeldproject worden de EPBregels bovendien afgetoetst en verschillende oplossingen meegegeven.

Volg gratis deze cursus t.w.v. 115 euro Kom langs in Gent of Mechelen: Maandag 5 februari 2018 – Zebrastraat te Gent Dinsdag 20 februari 2018 – Lamot te Mechelen Telkens van 13u30 tot 17u00 Deze cursus is gratis voor startende architecten. (NAV lidmaatschap is niet vereist.) Inschrijven: www.vitruviusacademy.be Meer info: Celine Dequidt – coördinator Vitruvius Academy – cd@nav.be Angeliques Verspeurt – Energieconsulent – energieconsulent@nav.be

25


Protecting Pr o tec tin g

Waarom wordt AR-CO uw verzekeraar?

P r o f e s s i o nal s

AR-CO: sinds 1962 architecten ten dienste van architecten

P r o f e s s i o n al s

PROTECT : PROTECTING PROFESSIONALS Als onafhankelijke Belgische nicheverzekeraar werken we bij Protect sinds 1990 maatwerkpolissen uit die de beroepsaansprakelijkheid dekken van vrije, intellectuele en dienstverlenende

PROTECT : Protect diensten PROTECTING verzekeringen. Maar ook in de milieu-, energie- en vastgoedsector zijn we helemaal thuis. PROFESSIONALS

beroepen. We hebben een bijzondere affiniteit voor bouwgerelateerde en technische

Permanente juridische bijstand kennis Protect staat voor doelgerichte verzekeringsoplossingen. Gesteund op een grondige door onze studiedienst van de sectoren waarin we actief zijn en met een aantal extra unieke diensten voor verzekerden Protect is een Belgische nicheOpleiding en preventie en makelaars. Maarinbovenal gedreven door een sterke persoonlijke benadering. verzekeraar de bouwwereld, Privaat klantenluik My Protect gespecialiseerd in het verzekeren via onze website van de beroepsaansprakelijkheid van architecten en ingenieurs. Persoonlijke benadering en gespecialiseerd beheer

Protect diensten

• een zeer voordelige verzekering specifiek gericht op jullie beroep • meer dan 50 jaar ervaring in het voordeel van alle ontwerpers in de bouw • een eerlijk premiesysteem gebaseerd op de waarde van de projecten • altijd directe bijstand door een ploeg ervaren dekt al uw projecten, experten, zowel juridisch als technisch de kleinste tot de meest ambitieuze, •van stagiairs genieten uitstekende voorwaarden!

AR-CO

in België en daarbuiten. Contacteer me op 02 538 66 33 Vanuit de coöperatieve gedachte of via mail sd@ar-co.be. bieden we oplossingen, U mag antwoord verwachten qua dekking opin al uw vragen. en geval van schade. Steven Daelman uitvoerend bestuurder

Juridische adviezen Technische studiedienst Seminaries We hebben een bijzondere Protect bulletin, e nieuwsflashes Kennisbibliotheek affiniteit voor bouwgerelateerde en technische verzekeringen en bieden ook een aantal extra diensten aan.

Contacteer ons voor meer info:

PROTECT PROTECT

02 538 66 33 info@ar-co.be www.ar-co.be

PROTECTING PROFESSIONALS

PROTECTING PROFESSIONALS

Tel. (+32) 2 411 41 14 • www.protect.be

Tel. (+32) 2 411 41 14 • www.protect.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 1.009

267_advertentie_97x130_nl.indd 1

Tasson-Snelstraat 22 | 1060 Brussel | www.ar-co.be

AR-CO CVBA / RPR Brussel 0406.067.338 / Codenummer 0330 NBB-FSMA. Maatschappelijke zetel: Tasson-Snelstraat 22, B - 1060 Brussel

Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 1.009

BOUWEN zonder zorgen? Het is geen utopie...

1/07/14 10:16

09_advertentie-liggend_98x130mm.indd 1

7/07/17 10:56

Verzekering van de Europese Ingenieurs en Architecten

Verzekeringsprofessionals ten dienste van bouwprofessionals Ieder zijn job. U brengt het bouwproject tot een goed eind. Wij zorgen er voor dat u uw job kan uitoefenen zonder kopzorgen. Vermits u geconfronteerd wordt met bijzondere risico’s, is een specifieke know-how noodzakelijk. CEA BELGIUM is exclusief opgedragen aan architecten, ingenieurs, studiebureaus, project managers, … en maakt deel uit van de CEA-groep, erkend als de Europese specialist in bouw- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie over onze diensten of voor een vergelijkende offerte.

U de CREATIVITEIT, wij uw BIJSTAND en ZEKERHEID, samen de grootste PROFESSIONALITEIT! Naamloze verzekeringsmaatschappij met een kapitaal van 9 250 000 € • Ondernemingsnummer: 478 841 983 • Kantoor in België Bischoffsheimlaan, 11 bus 6 • B-1000 Brussel • Tel: 02 213 30 70 • Fax: 02 503 36 84 • www.euromaf.be

26

CEA BELGIUM Notarisstraat 66 B-1050 Brussel T +32 (0)2 761 94 00 F +32 (0)2 761 94 01 info@cea-belgium.be www.cea-belgium.be FSMA : 00000740 - KBO 0876.257.418


Wat als het fout loopt?

DE VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID Waarom een verzekering beroepsaansprakelijkheid afsluiten? NOODZAAK Iedere architect die enige tijd in het vak werkzaam is, is zich ervan bewust dat een verzekering beroepsaansprakelijkheid een noodzaak is. Het beroep van architect vereist een grondige vakkennis en ervaring. Het bouwproces is complex en de opdrachtgever wordt steeds veeleisender en mondiger. Statistieken wijzen uit dat per jaar 1 op de 4 architecten betrokken is bij een schadegeval en dat bouwschades enorme financiële gevolgen kunnen hebben. VERPLICHTING Ingevolge de Wet Laruelle van 15 februari 2006 (B.S. 25 april 2006) moet iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die het beroep van architect mag uitoefenen, verplicht een verzekering afsluiten die zijn aansprakelijkheid, met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid, waarborgt. De Orde van Architecten waakt

over deze verplichting door trimestrieel de lijst van de verzekerde architecten te controleren. Deze verzekering, voorheen opgelegd in het reglement van de beroepsplichten (sinds 1985), is nu bij wet verplicht ingevolge de wet Laruelle.

Wat is gedekt in een verzekering beroepsaansprakelijkheid? Een polis beroepsaansprakelijkheid verzekert de architect voor de burgerlijke aansprakelijkheid die hij draagt in het kader van de uitoefening van zijn beroep. De polis zal binnen het kader van de polisvoorwaarden tussenkomen wanneer een fout van de verzekerde schade heeft veroorzaakt aan derden.

Een polis beroepsaansprakelijkheid voorziet drie afdelingen: 1 ’De afdeling bedrijfsaansprakelijkheid’ In deze afdeling worden de geldelijke gevolgen verzekerd van de buitencontractuele

aansprakelijkheid van de architect tijdens de uitoefening van zijn beroepsactiviteit, die niet het gevolg is van een beroepsfout. BIJVOORBEELD De architect gaat op werfbezoek bij een cliënt en breekt door een onvoorzichtige handeling een duur kunstwerk van zijn cliënt. Deze schade is niet het gevolg van een beroepsfout van de verzekerde maar doet zich wel voor in het kader van de uitoefening van zijn beroep en valt bijgevolg onder de afdeling bedrijfsaansprakelijkheid.

2 ‘De afdeling beroepsaansprakelijkheid’ Deze afdeling verzekert de geldelijke gevolgen van de contractuele aansprakelijkheid van de architect ten opzichte van de opdrachtgever, alsook de buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade aan derden ten gevolge van een beroepsfout. Deze afdeling verzekert m.a.w. zowel de schade aan het op te richten project ingevolge een fout in de

27


uitvoering van de architectenopdracht, als eventuele schade aan derden die uit eenzelfde fout voortvloeit. BIJVOORBEELD Ten gevolge van een conceptiefout stort een vloerplaat in. Zowel de schade aan het project (de vloerplaat) als de schade van eventuele gekwetste personen zal gewaarborgd zijn. Wanneer ten gevolge van een conceptfout van de architect schade wordt veroorzaakt aan een aanpalend pand dan zal ook deze schade gewaarborgd zijn, ook al zou er geen schade aan het project zelf zijn veroorzaakt.

3 De afdeling ‘verdedigingskosten’ Hierin worden alle kosten die de verzekeraar maakt om de belangen van de architect te verdedigen gewaarborgd. Meer bepaald de technische - en de juridische bijstandskosten (expert en advocaten) die gemaakt worden zowel bij een gerechtelijke procedure als bij een minnelijke of scheidsrechterlijke procedure. Verdedigingskosten versus rechtsbijstand. De afdeling “verdedigingskosten”, die deel uitmaakt van de polis beroepsaansprakelijkheid, wordt vaak verward met een polis “rechtsbijstand”. Deze twee termen dekken niet dezelfde lading. Een polis rechtsbijstand is een polis die de verzekerde bijstaat in de verdediging van zijn belangen, maar niet naar aanleiding van een beroepsfout. Een polis rechtsbijstand komt bijvoorbeeld wel tussen bij geschillen met de fiscus en de orde, bij arbeidsrechterlijke schillen e.d.m. De verdediging kan minnelijk of gerechtelijk zijn. Naast de polis B.A. kunnen architecten ook een rechtsbijstandspolis afsluiten. Die kan, als uitbreiding op de polis B.A., al dan niet bij dezelfde maatschappij worden afgesloten.

Wat zijn de minimum vereisten waaraan de verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid moet voldoen ingevolge de Wet Laruelle? Verzekerde personen: Dienen volgens de wet Laruelle verzekerd

28

te zijn: de architect (natuurlijk persoon of rechtspersoon) alsook de mandatarissen van de vennootschap; personeel, stagiairs en medewerkers. Kortom, alle personen die voor rekening van de architect of de vennootschap de burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang kunnen brengen. Burgerlijke aansprakelijkheid: Het is de burgerlijke aansprakelijkheid die verzekerd moet worden voor zover de activiteiten uitgeoefend worden in België. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen de contractuele, extracontractuele en de tienjarige aansprakelijkheid. Verzekerde bedragen: De verzekerde bedragen zijn wettelijk bepaald en gelden per schadegeval. Voor de materiële en immateriële schade bedraagt het minimumplafond € 500.000 per schadegeval. Hogere minimumdekking is wenselijk in functie van het risico en de grootte van het project. Voor schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels dient de waarborg minstens € 1.500.000 te bedragen. Toevertrouwde voorwerpen (bijvoorbeeld originele documenten ontvangen van de bouwheer) dienen verzekerd te zijn voor minstens € 10.000. De bedragen voor lichamelijke letsels worden gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen en de bedragen voor materiële, immateriële en toevertrouwde voorwerpen aan de abex-index. De basis is deze die de maand van de publicatie voorafgaat. Ingevolge de wet op de landsverzekeringen van 25 juni 1992 worden de waarborgen verhoogd met enerzijds de reddingskosten (art.52 WLVO) en anderzijds de intresten en verdedigingskosten (art.82 WLVO), elk voor een maximaal bedrag van € 495.787 (20.000.000 Bef.) op basis van de index van 1992. Waarborg in de tijd: De verzekeringspolis waarborgt de vorderingen die tijdens de geldigheidsduur van deze polis schriftelijk worden ingesteld tegen de verzekerden (of de verzekeringsonderneming) op basis van

een in deze overeenkomst gewaarborgde aansprakelijkheid. Die vorderingen hebben betrekking op schade die tijdens dezelfde duur is voorgevallen. De verzekeringswaarborg moet zich daarnaast ook uitstrekken tot de vorderingen die worden ingesteld binnen een termijn van tien jaar, te rekenen vanaf de dag dat er een einde is gesteld aan de inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten. Deze verplichte posterioriteitdekking van 10 jaar moet door de verzekeraars worden aangeboden (mits bijpremie) bij de schrapping van de natuurlijke persoon of rechtspersoon van de tabellen van de Orde.

Wie moet een verzekering afsluiten? Het is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een architectuuropdracht aanvaardt die verplicht is de verzekering beroepsaansprakelijkheid af te sluiten. Een stagiair die uitsluitend werkzaam is bij een stagemeester en geen eigen opdrachten uitvoert, is niet verplicht een eigen polis beroepsaansprakelijkheid voor deze opdrachten af te sluiten. De wet voorziet immers dat de stagiair mee opgenomen is als verzekerde.

Wanneer een verzekering beroepsaansprakelijkheid afsluiten? Om het beroep van architect te kunnen uitoefenen dient men verplicht verzekerd te zijn. Het KB van 25 april 2007 (B.S 23 mei 2007) betreffende de verplichte verzekering voorziet trouwens dat het architectencontract verplicht de naam van de verzekeringsonderneming alsook het polisnummer dient te vermelden. Zodoende kan hieruit geconcludeerd worden dat de verzekeringspolis dient te zijn afgesloten vóór elke aanvaarding van een architectuuropdracht en dus best wordt afgesloten uiterlijk op het ogenblik dat de eerste klant zich aanbiedt. De architectuuropdracht start immers bij het eerste contact met de opdrachtgever, zelfs vóór elke ondertekening van een contract. Heel wat schadegevallen kunnen zich immers voordoen in de fase van de eerste besprekingen,


vóór de ondertekening van een architectencontract. Schades waarbij de architect wordt aangesproken in de precontractuele fase zijn bijvoorbeeld schades in het kader van: De bedrijfsaansprakelijkheid:

Bij het bezoek aan het te verbouwen pand wil de architect opmetingen uitvoeren met een hoogtemeter en hierbij beschadigt hij het brandglas. De beroepsaansprakelijkheid: De architect wordt verweten tekort te hebben geschoten in zijn meldingsplicht met een verlies van bouwpremies tot gevolg.

Wat kost een verzekering beroepsaansprakelijkheid? De premie van een polis beroepsaansprakelijkheid wordt uitgedrukt in een percentage op de gefactureerde erelonen (exclusief btw) of in een promille op de waarde der bouwwerken. Bij het begin

van elk jaar wordt een minimumpremie als voorschot geïnd en na verloop van het jaar dient de verzekerde een aangifte in bij zijn verzekeraar met vermelding van de uitgevoerde werken en/of de gefactureerde erelonen. Op basis van deze cijfers en rekening houdende met het betaalde voorschot in het begin van het referentiejaar gebeurt dan een jaarlijkse premieafrekening. De voorschotpremie varieert van maatschappij tot maatschappij. Voor stagiairs gelden zeer gunstige voorwaarden.

Hoe een verzekering beroepsaansprakelijkheid afsluiten?

dat het een polis is die op lange termijn wordt aangegaan. Het is dan ook van belang de keuze van verzekeraar wel te overwegen en rekening te houden met de kwaliteit, ervaring, knowhow, en toegevoegde waarde van de diensten die deze levert. Kostprijs alleen mag geen doorslaggevend element zijn.

Bron: Protect Verzekeringen AR-CO Verzekeringen Euromaf Verzekeringen CEA: gespecialiseerd makelaar

Een polis beroepsaansprakelijkheid is een belangrijk contract en stoelt op een langetermijnrelatie. Een carrièrepolis beroepsaansprakelijkheid is jaarlijks opzegbaar, maar aangezien de duurtijd van de aansprakelijkheid van een architect vastgesteld is op 10 jaar en de gemiddelde afhandelingsduur van een schadegeval ongeveer 7 jaar blijkt te zijn, is het duidelijk

Welcome simplicity.

/ 3G

DE EVOLUTIE VAN DOMOTICA

4G W

IF I

Daikin warmtepompen, voor een duurzame toekomst! www.daikin.be

 0800 840 22

ad_NAV_MyHOME_Up_98x130mm.indd 1

29

03/07/17 14:0


Een stagevraag? Een stageprobleem? Who you gonna call? NAV Willebroekkaai 37 • 1000 Brussel tel. 02 212 26 99 info@nav.be … of surf naar onze website voor starters

© 2017 VELUX GROUP ® VELUX EN HET VELUX LOGO ZIJN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN GEBRUIKT ONDER LICENTIE DOOR DE VELUX GROEP.

www.nav.be/starters

VELUX INNOVEERT : platdakvenster met gebogen glas

VELUX_ad_Architect_197x130.indd 30

Een nieuwe vorm van ontwerpen

• De CurveTech technologie zorgt voor optimale afstroming van regenwater. • Elegant «glass-to-edge» design garandeert een perfecte waterdichtheid. • Uitstekende akoestische en thermische isolatie. • Ug-waarde van 0,8. • Beste prijs-kwaliteitverhouding.

Ontdek het VELUX platdakvenster met gebogen glas op pro.velux.be

1

13/07/17 10:59


PROMAPAINT®-SC3 PROMAPAINT®-SC4

PROMASPRAY®-C450

PROMATECT®-H

Draagstructuren moet je staalhard beschermen.

o ondersteunt alles t i b , Ha stoutste d s uw zelf

r o me

brandwerende platen | brandwerende spuitmortel | opschuimende verf

n.

info@promat.be | www.promat.be

Met de nieuwe Habito®-platen van Gyproc worden zelfs uw stoutste dromen waar. Want ze hebben een uitzonderlijke draagkracht tot 30 kg per ophangpunt, ze zijn stootvast en geluiddempend. Al uw ambitieuze projecten worden gerealiseerd. Vol van passie,… zoals uw nieuwe woonkamer. Laat uw verbeelding de vrije loop.

www.gyproc.be

es_AD_98x130.indd 1

K15 Vliesgevelplaat

727007_Adv_Staal 2_NAV Kick Off_98x130_NL.indd 1

03/07/2017 1

ONTDEK DE VOORDELEN VAN DE EERSTE RESOLSCHUIM ISOLATIEPLAAT VOOR GEVENTILEERDE GEVELS

IMAGINE… Ramen, deuren en glasgevels van Reynaers Aluminium in al uw ontwerpen.

Stéphane Beel Architects & Jaspers-Eyers Architects

Samen stellen we de status quo van de thermische isolatie op de proef. Uitzonderlijke thermische prestatie (λ 0.020 W/m.K)

Geoptimaliseerde esthetiek

Slanke constructie

A+ Green Guide to Specification (BREEAM)

Ruimtewinst (meerwaarde)

Dealerinfo & inspiratie op reynaers.be

Kostenbesparingen Meer daglichttoetreding

Euroclass B-s1,d0 Vezelvrije kern Gesloten cellen Stabiele thermische prestatie

www.kingspaninsulation.be

14/07/17 14:35

31


MEEST GESTELDE VRAGEN HOE LANG BIJ 1 KANTOOR? STAGE BUITEN EEN ARCHITECTENBUREAU LOPEN? STAGE OPZEGGEN?

Wat moet ik doen om mijn stage aan te vatten? Contacteer vóór de stage de Orde van Architecten om alle nodige formulieren te krijgen. Een lijst met stagemeesters kan meestal daar opgevraagd worden. Meer info vind je ook op nav.be/starters. Ik ben gedomicilieerd in de provincie Vlaams Brabant en wens mijn stage te lopen bij een stagemeester in Limburg, tot welke provinciale Orde van architecten moet ik me richten? Tot de provinciale Orde waar uw stagemeester onder valt, in dit geval de Orde van Architecten van Limburg. Wanneer moet ik me als stagiair aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds? De aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds moet gebeuren ten laatste op de dag van de effectieve start van de zelfstandige activiteit (= de aanvang van de stage, dit is de dag waarop u ingeschreven wordt op de lijst van de stagiairs). Opgepast, de bijdrageplicht begint vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de activiteiten worden aangevat. Daarom is het soms nuttig deze aanvang even uit te stellen tot het begin van het volgend kwartaal (bv. activiteit starten op 1 oktober i.p.v. 15 september).

32

Is er een minimum periode bepaald dat ik stage moet lopen bij een zelfde architect? Ja, er moet een minimum periode van telkens zes maanden bij één en dezelfde architect worden doorlopen. Een kortere periode wordt veelal niet als geldig aanvaard door de Orde, zelfs in het geval u geen oorzaak van deze situatie bent. Raadpleeg bij twijfel de bevoegde provinciale Raad van de Orde.

Wanneer moet ik als stagiair een beroepsverzekering afsluiten? De stagiair die zelfstandig optreedt is burgerlijk aansprakelijk voor zijn daden, ook al presteert hij onder gezag en voor rekening van zijn stagemeester. Sommige verzekeringspolissen afgesloten door de stagemeester dekken de beroepsverantwoordelijkheid van de stagiair die in opdracht van de stagemeester handelt. Voorwaarde is echter dat de stagemeester voorafgaandelijk het inherent risico aan zijn verzekeraar meldt (samenstelling van bureau = stagiair xxx). Van zodra u een eigen opdracht in hoedanigheid van zelfstandige architect start, moet u een eigen polis afsluiten. Naast uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering is het nuttig een algemene polis B.A. te onderschrijven (de zogenaamde “familiale verzekering”).

Kan ik mijn stage opzeggen? Dit kan, na onbepaalde tijd bij schriftelijk akkoord van de stagemeester en de stagiair. De Orde van Architecten wordt daarvan op de hoogte gebracht met de reden van onderbreking. De stagiair kan dan van dag op dag een andere stage aanvatten. De aanpassing geeft geen verlies voor de stageduur indien de regelgeving m.b.t. de minimale stageduur (6 maanden bij éénzelfde stagemeester) wordt toegepast.

Kan ik stage lopen bij een aannemer? Dit is een “stage buiten een architectuurbureau” waarvan de relevantie voor de latere beroepsuitoefening dient aangetoond te worden. Ze moet voorafgaandelijk aangevraagd en goedgekeurd worden door de Orde. In elk geval dient ze aan de diverse wettelijke bepalingen betreffende de stage te voldoen, o.a. moet ze gesuperviseerd worden door een stagemeester die gedurende minstens 10 jaar op de tabel is ingeschreven en zal zij bijgevolg maximaal voor een periode van 6 maand erkend worden. De beoordeling en validatie gebeurt finaal na het verstrijken van de periode van 6 maanden.


archisoft

®

administratievesoftwarevoorelkearchitect

Start en archi als tect? Z

org admi dat je mete nistratie en op staat punt .

CONTACTEN EN CRM

AGENDA EN E-MAIL

RAMINGEN EN MEETSTATEN

WERFVERSLAGEN EN ATTESTEN

LASTENBOEKEN

FACTURATIE EN BETALINGSOPVOLGING

(VMSW)

PRIJSAANVRAGEN EN VERGELIJKINGEN

FINANCIËLE ANALYSE

VORDERINGSSTATEN

TIJDSREGISTRATIE

GL A ZEN DAK

LICH T ST R A AT DAKLICH T

INDUST RIEEL D ESIGN

GL A ZEN LUIF EL

FOTOVO LTAÏS CH D ESIGN

useitgroup

®

software made by

www.forzon.be

info@archisoft.be | www.archisoft.be | 050 45 40 80

Gentseheerweg 108, B-8870 Izegem +32 (0)51 69 14 09

FORZON ad 220x297.indd 1

info@forzon.be

DERBIGUM®

18/05/2017 13:40

Meer dan een betrouwbare partner

Onze services naar u toe:

Together we make the difference Sportpark Duinwetering door MZAllpro Waalwijk in Colorcoat HPS200 Ultra®

› › › › › › › ›

Technisch nazicht daken Hulp bij opstellen lastenboeken Netwerk van erkende plaatsers Werfopstart Werfopvolging Nazicht bij oplevering werf Uitgebreide garantiemogelijkheden Specifieke opleidingssessies voor architecten

www.colorcoat-online.com

derbigum.be

2017-07-04 NAV 130x98+cadre.indd 1

334/07/17

12:07


Wenst u meer informatie ? www.renson.be

WIENERBERGER

NL_97x130_0714.indd 1

8/07/14 13:08

BOUWKNOPEN ATLAS.BE

Uw snelste weg naar een foutloos EPB-bouwknopendossier. Ontwerpvrijheid 5000 simulaties 150 details Snel en eenvoudig Haalt het maximum uit optie B Gunstiger K-peil Volledig dossier

STARTERS ZIJN ULTIEME ALLESKUNNERS Met een beetje hulp van Telenet Business

Jeroen Maessen Mede-eigenaar architectenbureau MAMU in Hasselt

www.bouwknopenatlas.be 30TFB17079_Ad_KickOffMag_98x130.indd 1

16/07/14 18:37

Prefab beton: bouwen aan de toekomst

© R ö b e n T o n b a u s t o f f e

Veilig, veelzijdig, verrassend

Info & advies www.febe.be - mail@febe.be - 02/735.80.15 Find us on Facebook: OutstandingConcrete

34

13/07/2017


“1 tip voor beginnende stagiairs? Bezoek zo veel mogelijk werven.” arch. Vincent Van Impe

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO? Vincent Van Impe deed zijn stage bij Enplus Architecten in Gent. Hij kwam zo met beide voeten in de bouwrealiteit terecht. Een eyeopener! Hoe kijkt hij naar de toekomst?

“Ik hoop binnen vijf jaar zelf mensen te kunnen aansturen en zelf meer verantwoordelijkheid te krijgen bij het dagelijks runnen van een bureau.”

“Mijn beeld van architectuur is gewijzigd sinds ik in de praktijk sta. Tijdens de opleiding ben je 95% van de tijd bezig met ontwerpen. En dan kom je in de realiteit en wordt dat herleid naar zo’n 5%. Er komt zo veel meer bij kijken. Nu sta je ook in voor de opvolging van projecten en de bijhorende administratie. Dat zie je niet tijdens de opleiding zelf.”

“Eén tip voor beginnende stagiairs? Werven bezoeken, werven bezoeken en werven bezoeken! Sta zo veel mogelijk op de werf en als dat niet mogelijk is binnen je bureau, probeer er dan na je uren op uit te trekken. Want de werf is de beste leerschool. Je maakt er kennis met de uitvoerende kant van het verhaal en scherpt door die ervaring tegelijk je ontwerpskills aan.”

35


De Kick Off Days … maar wat daarna?

WAAROM ZOU IK ME AANSLUITEN BIJ NAV? • Gratis toegang tot alle NAV Infoavonden. Deze gaan telkens door ergens dicht in je buurt en behandelen de meest actuele technische thema’s. Het huidig aanbod vind je op www.nav.be • Ledenkorting op alle NAV Vormingssessies. Cursussen gespreid over één of meer lesmomenten die to the point info geven over nieuwe wetgeving, dieper graven in technische thema’s, ... www.vitruviusacademy.be

• Dimension: het magazine voor de architect met projectbespreking, wetgevende info, socio-economische actualiteit voor het beroep, technische evoluties ... • NAV Productenaanbod zoals Collectieve Polis Gewaarborgd Inkomen, kortingen op tal van beroepsproducten, architectuurboeken ... • Gratis advies van de NAV helpdesk: een antwoord op de vragen waarmee jij als architect geconfronteerd wordt

• Het tweemaandelijkse magazine ‘NAV News’: alle up-todate info voor de uitoefening van het beroep. • Toegangscode voor het ledengedeelte van nav.be: EPB, muurovernameprijzen, calculatiewaarden, controle van aannemers, bouwverlof en weerverlet, technische dossiers, waterbewust bouwen ... • Modelcontracten & modelbrieven naar bouwheer, aannemers, Orde van Architecten, … • Gratis infopockets over EPB, waterrobuust bouwen, luchtdicht bouwen, werfoverleg ...

Voordeelpakket afgestudeerden ABC pakket: voor 99 euro (excl. btw) kan u voor twee jaar lid worden. Interesse? Teken in via nav.be Meer info: info@nav.be of tel. 02 212 26 99 Aanbieding geldig tot 30 september 2017. www.ontdeknav.be

NAV News - Kick Off editie 2017 (low res)  
NAV News - Kick Off editie 2017 (low res)  
Advertisement