Page 1

HELLASBLADET MEDLEMSTIDNING FÖR SIM- OCH IDROTTSKLUBBEN HELLAS, STOCKHOLM

Nr 4 • 2009 • Årgång 94

sedan 2004 för Hellas

Ryskan Tanja Mendel i en stilstudie på upploppet på sträcka 6 av årets 25Manna. Fotograf: Fredrik Wicksell


Tel. 08-556 338 40 www.tekompaniet.se

Värmdö Ljus & Kraft AB Ålstigen 17, 139 40 VÄRMDÖ

Medlemstidning för SIM- och IDROTTSKLUBBEN HELLAS

Tel. 08-571 400 00 Mobil 070-512 17 04

Nr 4 2009 Årgång 94

info@vlk.se • www.vlk.se ALLT INOM ELINSTALLATIONER

Innehåll: Ansvarig utgivare Keith Sandqwist

MIAB Mikaelssons Ingenjörsbyrå AB

Redaktionskommitté Fredrik Wicksell Jan Falk Leif Gravenius Keith Sandqwist

Värmdövägen 84 131 34 NACKA www.miabelkonsult.se

Distribution och expedition Sim- och IK Hellas Hellasgården 131 33 Nacka Tel. 08/773 10 25 Fax 08/773 22 05

4

Annonser Box 4122 102 63 Stockholm Tel. 08/44 66 116 Postgiro: 5 25 49–3

SoIK Hellas årsmöte...........................................

5

Ordförande har ordet.........................................

7

SoIK Hellas årsmöte dagordning........................

9

Friidrott............................................................. 10 Handboll............................................................ 12 Orientering........................................................ 14 Simning............................................................. 19 Masters............................................................... 24 Tennis................................................................ 27 GH-aren............................................................ 30 Arne Jutner död ................................................ 33 Våra Jubilarer..................................................... 34 Överstyrelsen, sektioner...................................... 35

2

2

3


4ELO 

Redaktionen tillönskar alla en Fröjdefull Jul och ett Gott Nytt År

AUTOSPA Skvaltans vägen 11, 131 39 NACKA Tel. 08-716 72 00 • www.autospa.se Rekonditionering, Biltvätt, Självtvätt Ditecbehandling, Lackskydd

6

SoIK Hellas årsmöte år 2010 SoIK Hellas överstyrelse kallar klubbens samtliga medlemmar till årsmöte torsdagen den 25 mars 2010 kl. 19.00 på Hellasgården.

8 23

4

Kom och medverka till att utveckla Hellas på 2000-talet! Träffa kamrater från andra sektioner och njut av Hellasgårdens kaffe med dopp. Vid sammankomsten efter årsmötet berättar respektive sektion om sin verksamhet.

5


tör

Din Elleverantör

r på:

Vi har konkurrenskraftiga priser på: • Elavtal • Energideklarationer • Värmepumpar

51 70

Ordföranden har ordet: nders Thureson. Och han ser hellre intäkter just genom tävlingar än på ar – det är ju också oerhört svårt att

Gabri & Co

RUAB Rulltrappservice AB

n

G:a Värmdövägen 2, 131 37 Nacka Tel: 08-718 08 83

ALLT INOM RULLTRAPPSBRANCHEN

detaljer en

Drop in och tidsbeställning

Ta med annonsen så får du 50 kr rabatt vid klippning och 100 kr rabatt vid behandling

Allévägen 11, 132 42 SALTSJÖ-BOO Tel: 08-91 54 00

de 2 54

Tack för mig

N

www.booenergi.se • Telefon 08 - 747 51 70

B

med konststycket att förena ordföra med nya säkra stafettinsatser! Sve

VÄRMDÖ DÄCK & FÄLG AB

Holmströms Hemtjänst

Mörtnösvägen 4-6, 139 36 Värmdö Tel: 08-570 19 400

Ektorpsvägen 3, 131 45 Nacka Tel: 08-715 34 65

27

io år har jag varit ordförande i Hellas överstyrelse (ÖS). Det är en mycket lång tid. Nu är dock min tid som ordförande över och valberedningen ska föreslå ett nytt namn som kan väljas vid årsmötet i mars. Denne blir ordförande i Alliansföreningen. Jag blir med andra ord den siste att vara ordförande i ÖS. Det har hänt mycket under min tid som ordförande. Med ökad specialisering tycks flersektionsföreningar som Hellas ha gjort sitt. Jag har som ordförande delegerat och infört arbetsgrupper. Hit hör arbetsgruppen för SoIK Hellas framtid, Framtidsgruppen, som enligt min personliga uppfattning utfört ett mycket bra arbete. Ombildningen till alliansförening beslöts enhälligt av årsmötet 2009. Enligt Hellas nuvarande stadgar måste beslut om alliansföreningen fattas både 2009 och 2010. Därefter krävs det att de idrottsklubbar som bildas inom alliansen själva ansöker om registrering, LOK-stöd, Kungsbingo med mera. Jag kommer att kvarstå som medlem i Hellas. Född och uppvuxen i Kiruna, upptäckt av handbollslegenden Roland Mattson, är SoIK

Hellas fortfarande min klubb. Min svåger, den vältränade Hans Eriksson i orienteringssektionen, lockade våra tre pojkar att börja med orientering. De slutade när de var i 15-årsåldern eftersom Hellas inte hade någon fortsatt satsning på juniorer. Däremot hade man en bra ungdomssatsning med många yngre pojkar och flickor. Hur det är numera vet jag inte. Bland de områden jag gärna ser tillbaka på är att vi var förutseende när det gäller att få en byggrätt inskriven där tennisbanorna ligger idag vid Hellasgården. Marken ingår i det nya naturvårdsområdet. Det var jag och den numera bortgångne orienteraren Bertil Schröder som låg bakom planerna. Han var arkitekt och jag ingenjör. För närvarande har dock inte Hellas ekonomi att bygga någon idrottshall där. SoIK Hellas behöver föryngras på ledarsidan. En föryngring skulle förmodligen innebära ändrade förutsättningar för Hellas, men vi ”gamlingar” kan bistå med tips och råd. OBS ! Kom ihåg årsmötet inom SoIK Hellas den 25 mars 2010 kl 19.00. Plats Hellasgården, Storstugan. Din närvaro är viktig. Jag önskar SoIK Hellas lycka till. Hälsningar Keith Sandqwist Ordf i ÖS för SoIK Hellas

Vallmon Ekonomikonsult AB Hästholmsvägen 28, 131 30 Nacka Tel: 08-23 69 10 Fax 08-211 606 Telefon 08-574 000 00

JH:s Blom & Trädgårdsshop AB

Gerbi & CO

(fd. Älta Plantshop)

8

Drop in och tidsbeställning

Ta med annonsen så får du 50 kr rabatt vid Snittblommor, krukväxter & Inredningsdetaljer klippning och 100 kr rabatt vid behandling G:a Ältavägen 105, Älta 12 G:a Värmdövägen 2 131 37 Nacka Tel: 08-773 16 10 Tel: 08-71808 83

68 12

7


SoIK Hellas Årsmöte

Torsdag den 25 mars 2010 Härmed kallar SoIK Hellas Överstyrelse klubbens samtliga medlemmar till årsmöte på Hellasgården Torsdagen den 25 mars 2009, klockan 19.00 Efter årsmötet serveras kaffe med dopp i Storstugan Bifogas: Dagordning, Ledamöter mandattid (se annan plats i detta nummer) Valberedningens förslag till val av ÖS-ledamöter inklusive handlingar enligt stadgarna punkt 4.1.1 finns tillgängliga på Hellasgården, bastun, senast 4 mars 2010 samt på Hellas hemsida www.hellas.se Årsredovisning, revisionsberättelse samt ÖS förslag till utmärkelser att väljas av årsmötet finns tillgängliga på Hellasgården, bastun senast en vecka före årsmötet

Välkommen !

8 14

SoIK Hellas årsmöte torsdag den 25 mars 2010

Dagordning

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Årsmötets öppnande av klubbens ordförande. Fastställande av röstlängd för mötet. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera proto- kollet. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna. Fastställande av föredragningslista. Styrelsens årsredovisning. a) Styrelsens (ÖS) verksamhetsberättelse, inklusive balans- och resultaträkning, för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens (ÖS) redogörelse för verksamhet och resultat i bolag och andra organ där klubben äger en majoritet av aktier och andelar. Revisorernas berättelse över styrelsens (ÖS) förvaltning under det senaste verksamhetsåret. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår. Redogörelse för verksamhetsplan samt budget för innevarande kalenderår. Behandling av förslag från styrelsen (ÖS) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmar. a) ÖS föreslår att SoIK Hellas ombildas från en förening till en alliansförening, stadgar nybildas m.m. enligt arbetsgruppens förslag Val av ordförande för ÖS för en tid av ett år. Val av övriga ledamöter och suppleanter i ÖS. (Ledamöter i ÖS var för sig för en tid av två år samt skall väljas växelvis fyra vartannat år). a) Ledamöter, vars mandattid utgår 2010: Per-Arvid Bergman, Sven Hallin, Lars Holm och Karin Thune b) Ledamöter, vars mandattid utgår 2011: Lennart Hjelm, Stefan Widenholm, Erik Gravenius och Kurt Nyström c) Eventuella fyllnadsval: d) Val av två suppleanter till ÖS för en tid av ett år, samt beslut om i vilken turordning de skall inträda. Suppleanter vars mandattid utgår 2010: Alf Kindblom och Sandra Gill. Sandra Gill in träde först. Fastställande av sektionsstyrelser med ordförandeuppgift. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år. (I detta val får inte ÖS delta). Val av sammankallande i valberedningen för en tid av ett år. Övriga frågor. a) Förslag som kommit senare än vad som angivits i stadgarnas p. 4.1.2 eller som fram läggs under mötet handläggs enligt p.4.1.3. Fråga som är av väsentlig ekonomisk natur får dock inte avgöras om den inte finns angiven i kallelsen till årsmötet. b) Övrigt. Årsmötets avslutning.

Välkomna

SoIK Hellas

9 20


Hellasloppet samlade 600

Friidrott

H

Mehdi vann SM-guld i höjdhopp

Sofie Lindesten SM-tvåa i tresteg

Regnet öste ned men Mehdi Alkathib lyckades ändå behålla fattningen. Med ett hopp på 2,15 var SM-guldet ett faktum. Det första för Hellas i höjdhopp sedan 1934.

J

ag ville hoppa högre och försökte med ett hopp på 2,20. Men det var för regnigt. Då blir man osäker, lite för passiv, och vågar inte sätta ned foten. Synd för jag hade nog kunnat hoppa högre, berättar Mehdi Alkathib. Förutom guldet vid SM-tävlingarna i Malmö, blev det även ett silver vid inomhus-SM efter Linus Thörnblad. Då hoppade Mehdi 2,21, en höjd som han även tangerade vid en femnationslandskamp i Glasgow. – Jag är nöjd med placeringarna, men hade nog trott att det skulle ha blivit högre höjder under året. Men det lossnade liksom inte riktigt. Det stora målet klarade jag i alla fall; att kvalificera mig till JEM. Väl där var målet att ta mig till final och det lyckades också. Jag tog 2,20 och blev nia. Det är tufft att möta hoppare som gjort 2,30. Mehdi hade ändrat träningsupplägg inför säsongen. I stället för att fortsätta träna ensam ingår han numera i en grupp under Oscar Gidewalls ledning. Träningskompisar är längdhopparen Michel Tornéus från Tumba och höjdhopparen Erika Wiklund från Trångsviken. – Själva träningen kanske inte skiljer sig så mycket mot tidigare, men det är roligare att köra tillsammans med andra.

bara kunde anmäla sig på internet utan även betala samtidigt. En smidig hantering som fick allmänt beröm.

ellasloppet, friidrottarnas tävling vid Hellasgården, samlar alltfler deltagare. I år kunde arrangörerna räkna in 600 anmälda till tävlingen. Nytt för i år var att deltagarna inte

När Hellasbladet intervjuar Mehdi i början av november har den hårda uppbyggnadsträningen pågått i tre veckor. Framemot årsskiftet är det tänkt att träningsdosen ska minska och sedan är det dags för ännu en inomhussäsong. – Mitt stora mål inför 2010 är att ta mig till EM. Då krävs att jag gör 2,25 och det ska nog gå bra, säger han. Mehdi har hunnit gå tre år på KTH där han ska bli civilingenjör med inriktning på huskonstruktion. – Hittills har jag pluggat på heltid, men från och med den här hösten har jag gått ned på halvtid för att kunna träna mer. Jag läser en kurs i taget och förlänger den återstående studietiden till två år i stället för ett. Han tränar tio pass i veckan. Måndag, torsdag och fredag blir det i stort sett hela dagarna. Fredagarna börjar han i Sätrahallen, men efter lunch tar han sig till Tumba för att få lite miljöombyte. 1934 hade klubben en svensk mästare senast. Han hette Nisse Bergström och segerhöjden var 1,91. 1931 och 1932 hette SM-segraren Bengt Gate, även han hellen. Han vann på 1,88 respektive 1,85.

P

Vid samma tävling hoppade Hanna Tjernell 12,17 i tresteg vilket gav henne och Hellas en bronsmedalj. I kula i klassen M 22 blev Nicklas Eriksson sexa med en stöt på 13,07.

å senior-SM tog Sofie Lindsten 5,76 i längd och 12,25 i tresteg. Men på SM i klassen K 22 blev resultaten 5,79 respektive 12,32. Det räckte till en fjärdeplats i längd och till silver i tresteg.

Jan Falk

10

11 18


SoIK Hellas - Herr div.2 Östra

HANDBOLL

2009-11-22 10:30 SoIK Hellas

Tung start för handbollen kom ner och heja fram laget Sällan eller aldrig har Hellas startat en handbollssäsong så dåligt som i år. Till och med sämre än förra året, men då tog laget sig i kragen och avslutade bra. Vi hoppas på en liknande vändning även denna säsong.

D

en optimism, hos coachen och spelartruppen, som jag tyckte mig kunna skönja innan säsongsstaren i slutet av september månad har tyvärr inte satt några spår de första sex matcherna. – I år är vi riktigt taggade, sa en spelare till mig inför första hemmamatchen när vi träffades utanför Eriksdalshallen. Taggade, vadå? Just nu (i början av november) har laget spelat sex matcher. Resultat – en vinst och fem förluster och näst sista plats i serien! Men trots den urusla starten är jag inte särskilt orolig. Det finns kvaliteter i laget, det gäller bara att få fram dem. Jag har sett tre av de sex första matcherna och genomgående har gällt att vi gör alltför många tekniska fel. Dessa har lett till motståndarkontringar och mål. Särskilt i andra halvlek då orken verkar tryta på fler händer. Ett annat problem är att vi, i de matcher jag sett, saknar tempo. När vi går till anfall så GÅR vi! Lite mer fart och mindre antal tekniska fel och vi är med i matcherna igen. Coachen, Clint Fischerström, brukar e-posta ut sin matchanalys efter varje match. Efter den senaste (förlust)matchen mot HK Järnvägen skrev han bland annat. ”Vi spelar dessutom bra i första halvlek på alla positioner och trots att Järnvägen hade en hel del bollar i virket så hade vi faktiskt också en massa lägen. Vi missar bl a tre straffar. Vi leder med 14-11 (rättvist) i halvlek och efter de första anfallen i andra får vi inte riktigt

till det. Efter 10-12 minuter är Järnvägen ikapp och efter ytterligare någon minut är de förbi. Sen i slutet springer Järnvägen ifrån oss och kontrar in boll efter boll. Nu kommer vi spela mot en massa mellanlag framöver, så misströsta inte över den tunga starten. Nu skall vi börja vinna lite…” Och det tror jag också att laget kommer att göra. Ju fler matcher, desto bättre spel och resultat. En annan sak som kan förbättras är antalet hellener på läktaren när vi har hemmamatcher. Kom ner till hallen och heja fram vårt gröna Hellas! Återstående matcher ser du på nästa sida. Leif Gravenius

12

- Stockholm Finest HK - Eriksdalshallen

2009-11-28 16:00 Örebro SK Handboll - SoIK Hellas

- Idrottshuset i Örebro

2009-12-06 16:45 SoIK Hellas

- Katrineholms AIK

- Eriksdalshallen

2009-12-11 19:00 Huddinge HK

- SoIK Hellas

-Huddingehallen

2009-12-17 20:45 SoIK Hellas

- Huddinge HK

- Farstahallen

2010-01-03 18:00 Katrineholms AIK

- SoIK Hellas

- Duveholmshallen A

2010-01-09 16:00 SoIK Hellas

- Örebro SK Handboll - Eriksdalshallen

2010-01-16 14:30 Stockholm Finest HK - SoIK Hellas

- Västertorpshallen

2010-01-24 13:45 SoIK Hellas

- LHKing

- Farstahallen

2010-02-06 16:00 HK Järnvägen

- SoIK Hellas

- Alléhallen

2010-02-14 11:15 SoIK Hellas

- AIK

- Eriksdalshallen

2010-02-21 15:30 Mantorps IF HF

- SoIK Hellas

- Klämmestorphallen

2010-02-28 16:15 SoIK Hellas

- Enköpings HF

- Eriksdalshallen

2010-03-07 15:00 Tumba HK

- SoIK Hellas

- Tumba Idrottshus

2010-03-14 16:15 SoIK Hellas

- HK GP

- Eriksdalshallen

14 13


Mycket väl genomfört 25-Manna för båda våra lag

ORIENTERING Lyckat Stafett-DM samlade 1 232 deltagare Sammanlagt 1 232 deltagare deltog vid Stafett-DM som Hellas orienteringssektion anordnade i september i Visättra. Tävlingsledare var Ann Storkit, som visade sin goda förmåga att leda och organisera alla frivilliga funktionärskrafter. Gunnar Nyberg var banläggare, en nog så utmanande uppgift när man ska pussla ihop rättvisa banor som genom så kallad gaffling motverkar hänglöpning.

S

tockholms Orienteringsförbund – som inte i onödan slösar på beröm – skrev så här i en utvärdering av arrangemanget: ”Med samma terräng som Natt-DM var det bäddat för perfekt orientering i härlig terräng. Så blev det också, om än något tufft för de äldsta. Genom att utnyttja det kuperade nordöstliga delen av Flemingsbergsskogen kunde banläggaren skapa mycket vägvalsproblem och lite trixig orientering. På uppdrag av Stockholms Orienteringsförbund minskades antalet gafflingsalternativ i ett försök skapa en mer tajt tävling av stafettkaraktär och där riskerna och arbetsinsatsen för arrangören minskar. Stafett-DM handlar inte om tre individuella lopp, utan om att tampas man mot man och att både mentalt och taktiskt kunna hantera detta. Några har hörts av efteråt med åsikten att det blev följajohn. Frågan är bara om det var under själva tävlingen man uppfattade att många sprang tillsammans, eller om det var när man såg kartorna efter tävlingen som man insåg att antalet gafflingsalternativ var litet. Av resultatlistorna att döma så var det lagom

spridning och det var en hel del omkastningar under tävlingen. StOF ska givetvis analysera frågan ytterligare inför kommande DM. Hellas hade höga ambitioner när det gäller speakerfunktionen. Man intervjuade lagledare och gjorde en bra introduktion och inledning. Men som vanligt är svårt att följa upp alla klasser och uppmärksamma alla klassegrare och inte heller Hellas lyckades speciellt bra med detta. Den arrangör som får till speakerfunktionen vid ett Stafett-DM bör erhålla ett extra stipendium. Summasumarum, så var årets DM-stafett en riktigt trevlig tillställning, med nya inslag som extralöpare på mellansträckan i vuxenklasserna och en Ung-12klass. Nästa år kommer säkert fler se möjligheterna och ta med ännu fler kompisar till DMstafetten. Årets DM-tävlingar har som vanligt varit väldigt bra. Några av dem kommer säkerligen att platsa bland de nominerade till titeln ”årets arrangör”. Det hindrar dock inte att det finns förbättringspotential. Därför genomför StOF årligen utbildningar inom arrangemangsområdet.”

Å

rets 25-Manna – den stora stafetten där klubbarnas bredd är av absolut största betydelse för framskjutna placeringar – gick i år i skogarna runt Nytorps ängar i Västerhaninge. Med tävlingscentrum på just nämnda ängar. Som vanligt hade Hellas två lag med, och således 50 stycken löpare totalt, plus ett stort antal medlemmar som var där för att heja fram lagen. I år hade vi extra många utländska inslag i lagen, och då främst i förstalaget, med både ryssar, ryskor, litauer och litauiskor. Efter en lite småkylig inledning på morgonen när starten gick klockan 09:00 blev det småningom strålande solsken under hela dagen och relativt varmt för att vara i mitten av oktober. Bra väder för både deltagare och publik med andra ord.

Ryskan Anastasia ”Nastja” Trubkina gjorde en mycket bra insats. Hon vann även den individuella tävlingen dagen efter. Foto: Fredrik Wicksell

Förstalaget blev 28:e lag och förbättrade förra årets placering med tio platser. Ett mer än godkänt resultat, även om vi hade som mål att bli bland de 25 bästa. Det var dock inte allt för många minuter som skiljde för att klara den placeringen, och heller inte speciellt långt ifrån en topp 20-placering. Andralaget blev 177:e lag och hade omstart enbart på den sista sträckan, och var inte allt för många minuter ifrån att slippa det helt. Vann gjorde norska klubben Halden SK. Hellas lag 1 var dryga 27 minuter efter, och Hellas lag 2 cirka två och en halv timme efter. Totalt var det 350 lag som kom till start. Fredrik Wicksell

Stefan Seo slet ont på upploppet. Foto: Fredrik Wicksell Junioren Adam Bäckström var säker på sin sträcka. Foto: Fredrik Wicksell

Sverker Tirén

14

15

forts


Orientering, forts

Tre segrar på 25Manna-korten!

D

Micke och Eva klubbmästare Det blev överlägsna klubbmästare i form av Micke Nyberg och Eva Gustavsson när årets dag-KM avgjordes i närheten av Järna i mitten på september. Två av de främsta konkurrenterna var på SM-tävlingar samtidigt, vilket till stor del förklarar de stora tidsavstånden. 26 deltagare och 10 supportrar var på plats, och bjöds sedan på lunch på Charlottendals gård efteråt.

agen efter 25Manna är det nuförtiden alltid en kortdistans, den så kallade 25Manna-korten, på samma tävlingsplats som stafetten. Tanja Ryabkina fick nöja sig med att springa vanlig elitklass, då hon inte hade sprungit tillräckligt många tävlingar för att kvalificera sig till Elitseriefinalen, och gjorde det med sedvanligt resultat. Det blev seger i D21E med över 2 minuter ner till Haldens SK:s Ida Marie Naess Björgul. En annan av våra ryska stjärnor, Anastasia ”Nastja” Trubkina, tog hem segern i den allra äldsta juniorelitklassen, D20E, genom att vara knappa halvminuten före Benita Hansson från Gotlands Bro OK. Imponerande också att hon startade allra först, och inte på något sätt kunde ha haft eventuell hjälp av upptrampade spår in mot kontrollerna. Lillasyster Trubkina, Marina, ville inte vara sämre än sin syster. Marina vann klassen D14 med 15 sekunders marginal ner till tvåan Elin Håkansson från Skogspojkarnas OK.

Irina tolva på medeldistans på SM Det blev en mycket bra tolfte plats för Irina Nyberg i D21 när finalen av medeldistansen på SM i Småland var över. Hon var dryga tre minuter bakom segrande Linnea Gustavsson från OK Hällen. Med tanke på att alla övriga 36 i finalen hade bättre Sverigeranking än vad Irina hade då så var det klart godkänt. Med ner till Småland var även junioren Adam Bäckström, men han var dryga minuten från en finalplats i kvalet i klassen H18.

Måndagsgänget som värnar Granby

D

gräsmatta som inomhusgolv. I köket plockar Kenneth Berglund fram vad som gömts i skåp och lådor, sorterar, inventerar och gör rent. Han noterar ansenliga mängder gryn, kolhydrater i kolossal mängd efter kanske aldrig helt genomföra laddningar inför någon stor budkavle för okänt antal år sedan. Sedan äts det mackor och dricks kaffe och klankas lagom gemytligt på dagens frånvarande ungdom, det vill säga sådana som inte ens fyllt 55. Och dagen till ära, nej till Anders

et finns ett måndagsgäng. Samling vid orienterarnas klubbkåk Granby senast vid tiosnåret. En samling veteraner som ser till att hus och tomt sköts om. En av dessa höstdagar fortsätter takreparationerna, tryggt och framgångsrikt, och det sugs björklöv med dammsugare där uppe. Själv höll jag mig på jorden och räfsade den, lagom fri från löv, daggmasken ska ju ha lite blad att göra strutar av och suga ner till mylla. Men vi räfsar för att inte löven ska täcka såväl 16

Slagbrands ära, äts det marsipantårta; han fyllde ganska nyligen 80 och hade avböjt uppvaktningar, men inför sådana här överraskningar satt han glad och förvånad, och höll ett fint litet tacktal. En måndag förmiddag på Granby, kanske som den brukar vara, jag vet själv inte så noga då jag som ganska ny pensionär oftast uteblivit, Fast dagens stiliga tårta var ju inte vardagsmat, till den och en upplevelsepresent hade gänget salat. Och go´snacket tog än mer fart vid långbordet, pratet som också stadigt pågår under allsköns jobb och bestyr. Vi var tio församlade, ja elva med Sune, Åke Johanssons riesenschnauzer, som uppträder exemplariskt, observant men lågmäld, utstrålande stadig energi. Sådan hund sådan husse (det finns inom sektionen två Jack Russel-terrier som utgör slående kontraster). Det jämförs krämpor och bekymmer, mestadels i munter ton, och jag tänker att det stämmer vad som radionyheterna nyligen påstod, att folk i föreningslivet håller sig friskare än dem som är utanför sådana här gräsrotsdemokratiska sammanhang – hur många åkommor vi än kan beskriva för varandra, med samma behärskade entusiasm och med allt starkare medvetenhet om våra hastiga dagar och livets lopp. Den här förmiddagen var på plats, förutom de nämnda, stugvärden Geje Ekström, Rune Nykvist, Errol Wicksell, Lennart Hjelm, Levi och Monika Lillkvist. Exempelvis Hasse Eriksson var inte med just denna gång utan umgicks med barnbarn, vilket också bra. En mulen måndag i sena hösten, och man minns den. En vecka senare: Full fart vid klubbkåken redan prick klockan 10. Jag vet inte hur det går till, men alla tycks utan några chefer i sikte veta precis vad som bör göras och går med bestämda steg upp på taket och fullbordar reparationer, Åke, Lennart, Errol och kanske någon mer – eller som Levi, tar fram dammsugaren och bekämpar gula björklöv i köksregioner och på motsträvig entrématta. Geje har dagen till ära en t-tröja med AIKmärke under jackan, ja Gnaget var ju årets

fotbollslag och segern alldeles rättvis, det måste även en melankolisk hammarbyfanatiker medge. Rune och Anders S beger sig ut för att ta ned ett par kontrollsnitslar som suttit sedan vi ordnade träningsbanor för Halden SK och för Simone Niggli och hennes man i Ulricehamns OK. Kenneth diskuterar med Jonas Ernfridsson parkeringsproblem inför en träningsorientering, som vi efter nyår ska ordna vid Manilla på Djurgården – och pekar sedan till min glädje ut några avlägsna kontroller där det fortfarande hänger snitslar från den 25-mannaövningen och de måste snarast tas ner. Att få ströva ut i skyddande skog när det blåser rätt kallt och hårt, friska vindar heter det, jag tycker de nästan är sjuka ibland; nåja, det gäller mer andra regioner här i världen där klimatkrisen vållar extrema kast mellan torka och orkanregn. Med P1 i hörsnäckan vankar jag vägen söderöver, viker av på stigen vi använder vid terräng-KM, och undrar i första backen om jag någonsin kommer att springa uppför här någon mer gång, motlutet är inte särskilt brant, ändå obevekligt, åtminstone under andra varvet. Hittar till första inritade kontrollen, ett fint litet kärr, en minigöl nu i november, men ingen snitsel. Så tråkigt. Och inte heller vid nästa inritade kontrollpunkt. Söder om igenväxande sjön Ormputten lyser det däremot av vita plastsnitslar i en spikrak rad norrut. Kanske har någon orienteringspedagog varit framme och markerat en meridian, kartans nordlinje, som ledstång för nybörjare? Jag känner på en av snitslarna, den smulas i handen, och jag fortsätter, rensar bort dem, de kan inte fylla någon vettig funktion här i reservatet. Efter det stora kärrdroget är jag lite vilsen, tror att jag läst in mig men förstår efter en stund att jag är för långt österut. Det skulle Janne Retsloff ha fattat direkt, och mångfaldiga världsmästarinnan Simone Niggli också. I den fina smala sänkan hänger en rödvit snitsel – bra, skönt att få göra nytta! Och snitslar även vid de tre följande kontrollerna. Här och var anar jag spår av fötter vid kontrollerna. Jag glider ner i en sänka, kanske i exakt samma spår som Halden 17

forts


Orientering, forts SK:s världsstjärnor. Invid en sista stor sten ser jag fotspår av Simone Niggli, ja det måste ju absolut vara hennes… Och själv känner jag hur formen förbättras sekund för sekund, man är nog inte så långt ifrån eliten trots allt! I min radio kopplad till mobilen, diskuteras vad föräldrar kan göra för sin oerhört blyga fyraåring, en grabb som väldigt gärna vill gå på innebandy men väl i gympahallen så föredrar han att enbart titta på. Men spelar med våldsam iver bandy hemma i köket, med pappa. På dagis har pojken inte sagt ett ord till personalen på två år. Och den oroliga mamman som ringt in sin undran över vad hon och maken ska ta sig till får höra kloka uppmuntrande ord: Blyga barn är ofta underbara barn – de ser, iakttar, lär sig massor om exempelvis innebandy genom att bara se, registrera. Och de barn som föredrar datorskärmen framför orienterarskärmar lär sig också en otrolig massa saker, och via deras febrilt aktiva hjärnor förbrukas en våldsam massa kalorier, påstås det. Jag tänker på min egen stumma barndom och välsignelsen att för ett halvsekel sedan få bli medlem i Hellas. Det är som författaren P-O Enquist sagt: Idrott är att komma in från ensamheten. Nära Linneaberg ser jag en bekant blå 945-combi: Jonas Enfridsson är tydligen sysselsatt med revidering av kartan över Södertörns mest krävande parti, med 1783 tvärbranter inom cirka 1,5 kvadratkilometer – kontrollräkna den som inte tror mig... Lennart Stenberg, före detta hellen, visade mig en första arbetskopia av kartan, och sa: ”Vilket jobb han gör!”.

Efter nästan två timmar närmar jag mig Granbys koloniområde, tycker att huset med ett slags danspaviljong ser rätt ödsligt ut, kanske en aning fuktskadat också. Dansas där någonsin? Eller har kolonisterna likt hellenerna vid sina årsfester åldrats och resignerat på den punkten? Samling vid fikat efteråt, sedan jag noterat att vi nu har en ny och elegant micro i köket, bara det är värt en slant i kaffekassan på köksbordet. Och i hörnrummet enas vi om att utan de våra markerade kontrollpunkter, som nu renats från snitslar, så hade ju Halden SK varit chanslöst vid 25-mannastafetten. Och Simone Niggli näppeligen ha hållit undan med en enstaka minut före vår Tanja Ryabkina på slutsträckan. Men det bjuder vi på, så ädla gestalter äro vi i Sim- och Idrottsklubben. Och snart är det äntligen måndag igen. Sverker Tirén

SIMNING Välkomna till årets juldopp 2009 Fredagen 11 december kl. 19.00 Västertorpsbadet. Simmande Lucia med tärnor, stjärngossar och tomtar kommer på besök i simhallen. Lotteri med fina priser. Uppvisning av simmarna från de olika grupperna. Ni får också denna kväll passa på att simma klädsim ta med långärmad tröja och långbyxor som inte färgar! Det blir en trevlig kväll och avslutning på terminens träningar. Vuxna betalar 20 kr för det får ni kaffe/saft och bulle och kaka och är med i en utlottning i ett lotteri. För de aktiva barnen är det givetvis gratis.

Varmt välkomna önskar Hellas simsektion

Åke Johansson är en av trotjänarna i måndagsgänget. Foto: Fredrik Wicksell

Hellas Simsektion hälsar sina medlemmar välkomna till Årsmötet 2010. Platsen är Eriksdalsbadets lilla konferensrum Torsdagen 4 februari kl. 18.00 Välkomna!

18

19

forts


Simning, forts

Läger i Vagnhärad 28–30 augusti 2009 för simungdomar

R

esan med tåg till Vagnhärad gick bra. Alla var i god tid till tågets avgångstid och tåget tog oss sedan enligt tidtabell tryggt och säkert till Vagnhärad. Den promenad till badet som följde var för de allra flesta lättsam, någon enstaka tyckte det var långt och tungt att bära. Väl framme blev vi varmt välkomna i simhallen. Personalen var trevlig och solen sken och snart fick vi veta att ventilationen i simhallen inte var på topp och det var i 33 grader i luften inne i simhallen. Simmarna delades ganska snart in i lag. De olika lagen fick olika uppgifter såsom att bära ner sängar från vinden till sovsalen, hämta stolar och bord från ett förråd och skära sallad. Pastasallad stod på kvällens meny och middagen intogs i samma sal där vi senare skull sova. Klockan åtta på kvällen var det så äntligen dags för det vi åkt hit för, simträning. När de simmat en stund var det dags för, ja nu kan man väl säga det traditionella vattengympapasset (tredje året i rad). 20 glada simmare och tre ledare var i vattnet, medan Maud instruerade på kanten. Det blev 20 svettiga minuter i den 33 gradiga luften.

de allra flesta glömde bort att de var hungriga. Efter simpasset följde ett gediget schema. Frukost, simteori, genomgång av tävlingskalendern, lunch – som intogs i ett äldreboende ett stenkast från badet, redovisning av ett grupparbete, mental träning med avslappning. I samband med avslappningen var det några som somnade. Bodil lärde oss hur vi kan hjälpa varandra om vi behöver massage. Hela gruppen masserade varandra i en stor ring, en härlig syn att se vilket gemenskap det är i grupperna. Simmarna fick också chansen att få en kortare massage av Bodil under hela lägertiden också, vilket var mycket uppskattat. Tävlingar med OS-tema Vi hade under helgen flera tävlingar där de uppdelade lagen fick tävla mot varandra, hela tävlingen hade OS-tema. Den mest uppskattade deltävlingen var nog tårttävlingen. Där fick varje lag olika tillbehör till att göra en tårta efter egen design. Vi ledare fick sedan bedöma både smak och utseende innan simmarna sedan fick äta upp sina ”alster”. Ytterligare ett träningspass i simhallen blev det under eftermiddagen/kvällen innan det var dags för middag, hamburgare med bröd och sallad. Efter middagen blev det dags för helgens mest omtalade disco, som givetvis var i bassängen. Halv elva på kvällen låg alla i sina sängar och alla somnade snabbare än kvällen innan. Strax före sju söndag morgon stod alla tjugo simmare uppradade för att gå en rask promenad runt kvarteret. Frukost åt vi denna dag före träningen, det gick inte åt alls lika mycket frukost på söndagen som dagen innan. Sista träningen avslutades med att vi hade lagkapp. Vi ledare

Svårt att somna Efter simpasset var det sovdags. Det är ju alltid svårt att sova första natten borta och lättare blev det ju inte heller av att de gått upp ur vattnet sisådär runt halv tio. Dessutom hade man ju inte pratat klart med alla kompisarna som man knappt träffat under sommaren. Inte blev det lätt heller av att sängarna gnällde och knarrade när man vände sig om, men till sist fick nog alla några timmars behövlig sömn. Lördagens första prövning var att simma utan frukost eftersom vi fått bassängtid mellan sju och halv nio. Det gick över förväntan och 20

var med också och bevisade att ”gamlingarna” håller ett ganska bra tempo fortfarande (i alla fall när det gäller kortare sträckor).

Deltagare på lägret var: Ajla, Adam, Christian, Katarina, Herman, Minna, Rebeca, Rebecka, Joseph, Hajna, Emelie, Denis, Ulrica, Henrik, Jasmina, Sabina M, Viktor, Elizabeth, Sabina C, Victoria. Jessica, Maud och Mona var med som tränare, Bodil var med som massös och såg till att allt fungerade i köket och vi fick den mat vi behövde. Patrik och Susanne var med var sin dag också och såg till att vi fick mat. Vi i SoIK Hellas simsektion tackar Safiren Bad och Fritid för ett mycket gott bemötande i simhallen. Vi tackar också Gamla Hellener som bidragit ekonomiskt till denna härliga träningshelg.

Städning och väntan Städning av lokaler, lunch och en ganska lång väntan, enligt en del, var kvar på programmet innan det var dags att gå till tåget. Lagom att vi kom till tågstationen kom också regnet, så vi var glada att vi åtminstone kunde sitta under tak tills tåget kom. Tågresan hem gick också den enligt planerna. Sammanfattningsvis, en härlig helg med mycket simning, god kamratskap och mycket gott samarbete mellan simmarna.

Maud Svensson

Klubbmästare 2009 Årets klubbmästerskap i simning avgjordes i Västertorpsbadet den 17 oktober.

S

Under kvällen gjordes det 110 starter av 32 simmare, 11 olika simmare blev klubbmästare eller klubbmästarinna. Det slogs personliga rekord på löpande band. Tack alla som var med och gjorde denna kväll så minnesvärd!

imhallen gick i Grönvita färger och stämningen var på topp. Unga och gamla, tjejer och killar blandades i de olika heaten, den äldsta simmaren som deltog under kvällen är född 1937 och den yngsta 2001.

Här är alla resultat 50m fritt Namn Minna Väntönen 95 Elizabeth Zhmud 97 Rebcka Thune 94 Emelie Broström 96 Jessica Svensson 91 Ulrica Svensson 97 Hajna Finta 94 Sabina Möller 98 Jasmina Hadzic 96 Rebeca Lindberg 93 Sabina Cross 98 Ajla Custovic 96 Viktoria Thune 98 Elsa Knöös 2001 Adna Maric 99

Tid 34,34 34,53 36,59 37,03 37,19 38,53 40,16 40,91 41,12 41,22 41,78 42,31 42,91 59,28 1,09,34

21

Klubbmästarinna

Flickor

forts


Simning, forts 50m fritt Christian Martins 94 Viktor Karlsson 96 Adam Gräns 96 Joseph Odén 97 Herman Bergman 95 Douglas Drake 97 Dan Silberstein Kantor 99 Azer Maric 97

Tid 31,97 Klubbmästare 33,81 34,28 35,19 37,38 39,35 46,85 47,9

Margareta Rainer Barbro Grufman

49 48

31,35 40,53

Klubbmästarinna

Damer

Bo Fogelberg Anders Kussak Bo Ljungberg Eric Forslund Leif Eriksson Lennart Larsson

57 64 45 37 63 49

27,75 31,03 31,38 32,56 33,09 33,4

Klubbmästare

Herrar

50 m bröst Minna Väntönen Hajna Finta Ulrica Svensson Elizabeth Zhmud Emelie Broström Sabina Möller Ajla Custovic Jasmina Hadzic Sabina Cross Viktoria Thune

95 94 97 97 96 98 96 96 98 98

44,72 45,5 47,09 47,1 48,72 50,35 50,78 50,94 56,44 56,75

Klubbmästarinna

Flickor

Christian Martins Adam Gräns Douglas Drake Joseph Odén Dan Silberstein Kantor Azer Maric

94 96 97 97 99 97

42,69 43,09 46,25 49,28 56,03 58,13

Klubbmästare

Margareta Rainer Anders Kussak Bo Fogelberg Bo Ljungberg Eric Forslund Leif Eriksson

49

43,4

Klubbmästarinna

Damer

64 57 45 37 63

39,85 41,31 41,5 44,69 46,13

Klubbmästare

Herrar

50 rygg Rebcka Thune Elizabeth Zhmud Jessica Svensson Rebeca Lindberg Hajna Finta Ulrica Svensson Sabina Cross Ajla Custovic Viktoria Thune

94 97 91 93 94 97 98 96 98

42,16 43,56 44,31 44,57 45,22 45,62 49,37 50,03 52,53

Klubbmästarinna

Adam Gräns

96

41,34

Klubbmästare

22

Pojkar

Pojkar

Flickor

Pojkar

Herman Bergman Viktor Karlsson Douglas Drake Dan Silberstein Kantor Azer Maric

95 96 97 99 97

41,91 44,56 48,34 54,19 55,03

Margareta Rainer

49

0,41,09

Klubbmästarinna

Damer

Eric Forslund Bo Fogelberg Bo Ljungberg

37 57 45

39 40,41 41

Klubbmästare

Herrar

50m fjäril Jessica Svensson Rebcka Thune Minna Väntönen Emelie Broström Elizabeth Zhmud Ulrica Svensson Sabina Cross Jasmina Hadzic

91 94 95 96 97 97 98 96

39,28 39,72 39,87 43,56 46,44 46,69 49,09 50,91

Klubbmästarinna

Flickor

Christian Martins Joseph Odén Herman Bergman Viktor Karlsson

94 97 95 96

41,56 42,53 44,34 Dsq

Klubbmästare

Pojkar

Margareta Rainer Maud Svensson

49 69

39,53 44,59

Klubbmästarinna

Damer

Bo Ljungberg Bo Fogelberg Erik Forslund

45 57 37

34,78 35,56 51,78

Klubbmästare

Herrar

100 m fritt Minna Väntönen Rebcka Thune Emelie Broström Jessica Svensson Rebeca Lindberg Ajla Custovic Jasmina Hadzic Hajna Finta Sabina Möller Viktoria Thune

95 94 96 91 93 96 96 94 98 98

1,18,75 1,21,97 1,23,84 1,27,16 1,28,81 1,31,87 1,31,97 1,34,75 1,38,00 1,39,50

Klubbmästarinna

Flickor

Christian Martins Adam Gräns Viktor Karlsson Joseph Odén Herman Bergman Azer Maric

94 96 96 97 95 97

1,10,69 1,13,56 1,18,19 1,22,25 1,25,18 1,50,78

Klubbmästare

Herrar

Karin Eriksson Barbro Grufman

68 48

1,22,63 1,34,96

Klubbmästarinna

Damer

Anders Kussak Lennart Larsson Leif Eriksson

64 49 63

1,09,81 1,13,84 1,18,25

Klubbmästare

Herrar

23

osym. Arm


MASTERS EM – masters i Cadiz 2009 Dag 1 Bahia Sur – där trivs Hellasgänget i en grandios hotellanläggning mitt emot ”slangen” Cadiz vid atlantkusten. Tåget tar oss direkt till tävlingsarenan, när inte shuttlebussens tider stämmer. Solen bara strålar och den stora hotellpoolen fungerar både som insimningsarena och social samlingspunkt; konstsimmare från Holland, bekanta simmare från England osv. Maten – vi har aldrig skådat så mycket mat! En frukost som mättar den kräsnaste, middag med sallader, små förrätter, huvudrätt som lagas framför gästens ögon och ett dessertbord som dignar av läckerheter. Vi bor i 2-våningsbungalow med kök och vardagsrum, 2 dusch med toaletter. Själv har jag parkerat i ett hörn av vardagsrummet med en utmärkt säng och mycket luft. Dagens sightseeing i buss med guidning i lurar på SVENSKA och möjlighet med stopp under vägen för lunch eller ett dopp i Atlanten var suverän. Första dagen resulterade i tre Europamästare på 800m frisim. Nils Ferm, 90-94, Britt Grilli, 80-84 och Margareta Rainer i ny klass, 60-64, med nytt ER. – Jag gick ut litet för löst och hade samma tid på mina båda 400-ingar. Dessutom avverkade Hans Ljungberg, 6064, 200 m medley som gick i tre fulla heat och placerade sig som tionde man. Broder Bo, 60-64, blev åttonde på 800 m frisim.

nog undertecknad, Barbro, 80-84, när jag ropas upp som bronsmedaljör på samma distans. ”Pantertanterna” Gjöres, Widahl, Grilli och Thörnelöf tog sitt guld i lagkappen 4x50 m frisim utan motstånd, då de var enda lag i den åldersklassen. Men noterbart var att damerna slog tre lag i 280-klassen i samma heat. Herrarna i samma gren, 280-319, hade en hård kamp om guldet, som de tyvärr förlorade mot ett ryskt lag. Silver till Bergengren, Forslund, Söderquist och H. Ljungberg. 240-laget med Kroner, Eriksson, B. Ljungberg och Furberg blev sjua i hård konkurrens. . Vår flitiga Harriet Bure, 60-64, var nöjd med sin fjärde plats på 100 m fjäril bland tolv startande. Att Bosse Ljungberg gjorde en Fogelbergare är bara intressant för de invigda. Andra får undra. Dag 3 Kerstin Gjöres, 80-84, vann specialen 50 m rygg, liksom Nils Ferm. 320 laget i mix medley vann utan konkurrens med Ferm, Thörnelöf, Eriksson och Widahl. Däremot blev det fight bland 280-lagen. Med Peter Bergengren på slutsträckan var 15 m inget problem att ta in. Övriga i guldlaget var Gjöres, Kroner och H. Bure. 280 lag 2 med Forslund, Rainer, Furberg och Grilli fick överraskande en bronsmedalj eftersom ett lag diskades. Silver på 50 m rygg till Erik och brons till Peter i samma klass. Svenskt rekord och ett brons till Maggan på 100 m bröstsim. Harriet kämpade till sig ett brons även hon men på 200 m fjäril. – Det gör fortfarande ont i kroppen, säger Harriet på kvällskvisten.

Dag 2 Outstanding Nisse Ferm, Britt Grilli och Margareta Rainer fortsatte guldgrävandet under onsdagen. Nu gällde det 200 m frisim. Silvermedalj blev det för Matthias Kroner, 60-64, på 50 m bröstsim. Mest överraskad blev 24

Dag 5 Guldruschen slutade med fyra nya ädla medaljer till ryggsimmande Nils Ferm och Kerstin Gjöres på 100 m ryggsim. Britt Grilli vann sin på 50 fritt liksom Anders Söderqvist. En mängd silvermedaljer redovisas här nedan: 100 m rygg Eric Forslund 50 m frisim Eva-Britt Widahl 50 m frisim Peter Bergengren 200 m bröstsim Margareta Rainer Lag 280 medley damer 280 Kerstin Gjöres, Maggan Rainer, Harriet Bure och Britt Grilli. Lag 280 medley herrar 280 Eric Forslund, Matthias Kroner, Peter Bergengren och Anders Söderqvist. Suveräna guldvinnare blev Britt Grilli och Nils Ferm med fem individuella och två lagguld

– Och jag är nöjd med min fjärde plats på 100 m bröstsim, tillägger Matthias Kroner. Dag 4 200 m ryggsim och morgonguld till Nils Ferm och Kerstin Gjöres. På 100 m frisim gick det trögt för herrarna, men Britt Grilli tog sitt tredje guld och senare, efter lagkapperna, även sitt fjärde, nu på 400 m frisim, nytt ER. Där placerade sig också Eva-Britt Widahl på andra och Barbro Thörnelöf på tredje. Alltså ett rent klubbmästerskap. Maggan Rainer vann sin klass på nytt europarekord. – Jag sam faktiskt snabbare i Göteborg, men den tiden har väl ännu ej godkänts av LEN. Två Hellaslag i topp i samma klass, sensationellt. De äldsta lagkapperna på 4x50 m frisim mix blev en ren Hellas-affär. 320 med Nisse, Barbro, Ingvar och Eva-Britt var fortfarande motståndslöst medan det fightades i kapp mellan två Hellas-lag i 280-klassen. Överraskande vann lag Bosse Ljungberg på nytt ER med Britt, Maggan och Anders Söderqvist över lag Bengt Furberg med Kerstin Gjöres, Harriet Bure och Peter Bergengren. På prisutdelningen såg det festligt ut när Britt fick representera båda lagen och studsade från plattform två till ett och lämnade med åtta medaljer som klingade vackert.

Dag 6 Open Water – Öppet vatten. Hellas masters otroliga Margareta Rainer avslutade sin EM-vecka på ett strålande sätt. Med tiden 45.46 slog hon tvåan med 6 minuter vid simningen i Cadiz hamnbassäng. – Det var den bäst arrangerade OW jag deltagit i. Efteråt utspisades vi med paella och öl. Visserligen var vattnet skitigt och vattnet efter ursköljning av baddräkt otroligt smutsigt, berättar Maggan per telefon från Cadiz. – Nu blir det sightseeing innan jag far hem i morgon. Barbro Thörnelöf

25

forts


Masters, forts

Nordiskt mästerskap i Finland Det var en väldigt bra organisation under tävlingen. Call-roomet var helt suveränt innan det var dags att gå ut till ens eget heat. Alla funktionärer var jättetrevliga och hjälpsamma (fixade engelska när vi inte kunde finska).

D

äremot var bassängen av ”gammalt” snitt, låga pallar, höga bassängkanter och fruktansvärt låg vattennivå, vilket gjorde hela bassängen väldigt grund. Resultatet av det blev att ett fåtal simmare var ända nere i botten med näsan i startdyken. Enligt de finska simmarna var den tydligen känd för att vara ”tungsimmad”. För egen räkning kändes vår trupp väldigt liten. Jag var oftast ensam från oss i hallen under dessa dagar. Lennart kom, simmade 800 fritt och sedan stack iväg till flyget igen efter en bra prestation med en säker andra placering. Reija och Erik kom till sina grenar och åkte iväg igen ganska direkt. Bra prestationer: en andra och en fjärde placering av Reija. Fyra första och en andra placering av Erik, som tyvärr skadade sitt ena knä i samband med sin bröstsimsstart. Men han kunde ändå fortsätta

med sina resterande två grenar dagen efter. Mina egna resultat blev fem segrar i alla frisimsdistanser. Så sammanlagt blev Hellas slutresultat: nio guld, tre silver och en fjärdeplats på fyra deltagare, vilket i alla fall jag tycker, är ett mycket bra resultat på 13 starter. Det enda som var väldigt ovant, åtminstone för mig, var att simma två på varje bana under 800-metersloppet. Dessutom på en bana som bara var 2:20 bred, vilket gjorde att jag x antal gånger slog i linan varannan längd. Detta för att hålla mig ifrån att krocka med min medtävlare, vilket renderade i en rejäl blodutgjutning på vänster hand mellan tumme, pek- och långfinger. Men även det gick att simma med trots svullnad och värk, bara man är tillräckligt ”tjurig”. En väldigt bra helg, hoppas fler åker med nästa gång. Barbro Grufman Silvermedaljören på 800 m fritt, Lennart Larsson. Foto: Reija Reini

Femfaldiga nordiska mästarinnan Barbro Grufman. Foto: Reija Reini

TENNIS Tennis nyheter Här följer ett litet axplock av nyheter från Hellas tennissektion. Följ vår verksamhet i vårt unika webbmagasin ”Senaste Nytt” som ligger uppe på vår hemsida – http://www.hellas. se/tennis/senastenytt GENOMBROTT FÖR HALLPROJEKTET Planerna på permanent hall är i full gång och vi hoppas på ett genombrott under hösten. Men det kommer nog att ta ett par år till. Nu är de flesta politiker och intressenter på vår sida i alla fall, och ansökan om detaljplanändring för området är nu inskickat till Stadsbyggnadskontoret. Så vi ligger i skrivande stund på för fulla muggar för att få vår sak prioriterad i maktens korridorer. I väntan på hall så har klubben investerat i ny belysning på bana 3, så det kommer att kännas betydligt fräschare att spela där nu.

grönvita söderkisar på plats Båstad. Bäst gick det för Kai-Anders Nilsson/Peter Hjalting som nådde en meriterande semifinalplats i dubbel. I singel var det Stefan Hall som kom längst genom att nå 8-delen i H40-klassen. STEFAN HALL REGIONMÄSTARE Stefan Hall har verkligen visat kanonform hela sommaren och är nog den spelare i klubben som hållit Hellasfanan högst av alla i tävlingssammanhang. Han har vunnit tre turneringar i sommar: Veteranträffen, Globetrotter och nu i augusti blev han regionmästare genom seger i H40-klassen i årets veteran-RM. Inte nog med detta; Stefan vann dessutom herrsingel A klassen i vårt Ute-KM nu i augusti. Mer om vårt ute-KM kan ni läsa i Marcus Angelins rapport här i Hellasbladet.

FINA RESULTAT FÖR JUNIORERNA I KALMAR Det har hänt en hel del under sommaren. Vi kan börja med att sammanfatta klubbens årliga tävlingsläger som i år gjorde nostalgisk comeback i Kalmar och tuffa Kalmarspelen. Många av våra juniorer gjorde en härlig turnering. Bäst gick det för Astrid Jansson som vann 14-årsklassen, och David Gabor som gick till final i 12-årsklassen efter att ha besegrat självaste Stefan Edbergs son Christopher Edberg i semin. Richard Gardt vann första omgången i sommartour-klassen (Sverigeelit) och gjorde sedan en tapper insats mot Pablo Figueroa (rankad 12 i Sverige, 4 i Sverige 2007) trots klar förlust.

FLERA INTRESSANTA NYFÖRVÄRV Det är just nu många duktiga seniorer som söker sig till våra lag och tyvärr måste vi nu säga nej till flera duktiga spelare. Idag har Alaget Richard Gardt och Anders Håkansson (ny från Uppsala TK) som håller division ett-klass. Samt ytterligare två intressanta nyförvärv av hög klass; bl a Daniel Waluszevski från TK Hobby och David Isserstedt från Tyskland som kommer att förstärka truppen. En bra bredd behövs om vi ska ta oss upp i seriesystemet igen. A-laget ligger i nu div. 4 och bör ha goda chanser att vinna där. Vårt andralag ligger i serien under, och de har också chans till seger. Damerna har inga nyförvärv utifrån, men juniorer börjar fylla på laget och förhoppningsvis är Jessika

TUFFT MOTSTÅND FÖR HELLASBRIGADEN I VETERAN-SM Veteran-SM i Båstad har blivit en tradition för Hellas tennisrävar och entusiaster som passerat 35-strecket. I år hade vi ett rekordstort gäng 26

27

forts


Tennis, forts TENNISRESA TILL BARCELONA Nu är det spikat att vi under sportlovet 2010 gör en klubbresa till Barcelona. Vi har ordnat banor på klubben Real Sociedad De Tenis Pompeya som ligger fint beläget uppe i parken/ bergen Montjuiic centralt i stan. Träning är planerad till fem dagar. Det blir morgonpass de flesta av dagarna, plus att vi även kommer ha ett andra pass på eftermiddagen två av dagarna. Träningen består till största delen av roliga spelövningar för dubbel och singel, där fokus är på att få en lustfylld och utvecklande miljö med mycket motion.

Ferdinand tillbaka efter föräldraledighet snart. På juniorsidan har vi också fått starka nyförvärv. Duktiga bröderna Oskar och Filip Lindström har bytt från TSK Malmen till Hellas och ökar konkurrensen ännu mer i vårat starka gäng 10-12 åringar. De bästa spelarna här kommer att representera klubben i vårt 12-årslag i Rookieserien, som kickar igång lördagen den 12 september. SUCCÉ FÖR NYA ZETA HELLAS OPEN I augusti var det premiär för vår nystartade sanktionerade juniortävling – Zeta Hellas Open. I år startade vi igång med sex juniorklasser på Eriksdals i mitten av augusti. Det var ett väldigt lyckat arrangemang och till nästa år kommer tävlingen att växa med fler juniorklasser och även seniorklasser.

Text: Richard Gardt Duktige Hellasjunioren Dan Silberstein-Kantor (t.v) vann 10-årsklassen i vår nya tävling; Zeta Hellas Open.

UTE KM – en regnig solskenshistoria Årets ute-KM gick av stapeln under augusti månads slutskede. Trots att turneringen i år krockade med regionmästerskapen (RM), så var det glädjande nog det största deltagandet på mycket länge. Kul var det också att se både ett gäng färska medlemmar i aktion, samt några gamla rävar tillbaka på Hellasgårdens grus.

M

indre kul var faktumet att stora delar av finalhelgen regnade bort, vilket innebar att största delen av finalerna gick av stapeln under följande vecka, och därmed, ett något sämre publikstöd. Detta hindrade dock inte turneringen från att bidra med ett stort antal intressanta och spännande matcher. Störst var herrarnas A-klass där fjolårsvinnaren Anders Andersson oväntat tidigt åkte på stryk mot, den alltid lika farliga, Johannes Moberg. Johannes fick sedermera se sig besegrad i semifinalen mot den nyblivna A-lagsspelaren Daniel Waluszewski. I finalen fick Daniel

möta Stefan Hall som slog förra årets finalist: Johan Tuvesson, i semin. I finalen var Stefan strået vassare och kan numera titulera sig både klubbmästare, och regionmästare (Stefan vann nämligen dessutom 40-årsklassen i RM). I Herrsingel B visade Dag Lindberg storform och tog sig igenom lottningen efter att bara förlorat strögame. I finalen var det Peter Streijfert som besegrades i två raka set. Kanske blir det A-klassen nästa år Dan! Även i veteransingeln blev det en klar segrare. Vår Hellasikon och ordförande Kurre Nyström och den betydligt yngre nykomlingen Johan Berggårdh, gick 28

relativt enkelt fram till final. I finalen var dock Johan klart starkast och kunde vinna tack vare stabilt spel och imponerande fotarbete. Damklassens finalkombatanter blev till slut Christina Brereton och Katarina NolkrantzFrydman. Christina slog Eva Lundberg i den ena semifinalen och Katarina manövrerade ut en starkt kämpande Annelie Ragvals. Väl i final så var Christina den starkaste och kunde till slut vinna, tack vare tungt och placeringssäkert spel. 6-2, 6-0. Christina kan därmed titulera sig klubbmästarinna både inne och ute 2009.

Bästa hälsningar och lycka till med höstsäsongen FINALRESULTAT - UTE KM 09 HS A Stefan Hall – Daniel Waluszewski 6-3, 6-2 HS B Dag Lindberg – Peter Streijfert 6-0, 6-1 Veteransingel Johan Berggårdh – Kurre Nyström 6-0, 6-0 Damsingel Christina Brereton – Katarina NolkrantzFrydman 6-2, 6-0 Herrdubbel Lindberg/Domonkos – Kinnander/Lindgren 6-2, 6-4 Juniorsingel David Gabor – Fred Ljungman-Jansson 7-6, 6-2 Juniordubbel Källhed/Gother – Gabor/Ljungman-Jansson 6-3, 7-5

Övriga klasser Nu raskt över till dubbelklassen där det blev ett halvcomebackande par som drog det längsta strået. Före detta A-lagsspelaren Karl Lindberg, i par med Carl Domonkos, slog det räviga paret Ola Kinnander/Fredrik Lindgren i två raka set, 6-2,6-4. Slutligen till juniorklasserna. I singeln var det sparringkamraterna David Gabor och Fred Ljungman-Jansson som gick till final. Båda hade dock relativt tuffa semifinaler bakom sig där David lyckades besegra, en tappert kämpande, Dan Silberstein och Fred slog Jack Brereton i en jämn fight. Finalen blev också jämn, men efter att ha tagit första set i tufft tiebreak, kunde David dra ifrån i andra. Slutsiffrorna skrevs till 7-6, 6-2. David och Fred var även i ytterliggare en final, nämligen juniordubbel. Där blev dock motståndet för tufft. Det något äldre och stabilare paret Ivar Källhed/Axel Gother vann, 6-3, 7-5. Trots lite regn och annat småstrul så blev Ute-KM en lyckad tillställning. Ett stort deltagande, glad stämning och god kämparanda gör att man redan nu ser fram emot nästa år. Först väntar dock höstsäsongen och vårens Inne-KM. Ett stort tack till Anders Andersson och Johannes Moberg som hjälpte till med tävlingsledarejobbet. Tack också till intendenterna som föredömligt hjälpte att få till stånd alla regnuppskjutna matcher. Och slutligen, ett stort tack till alla deltagare!

Marcus Angelin Stefan Hall visade kanonform på gruset sista veckorna i augusti då han spelade hem både Regionsmästerskapen (klass H40) och A-klassen i vårt Ute-KM. Foto: Kate Gabor

29


Sista dansen med GH Uppemot 20 Gamla Hellener var i våras och såg ”Sista dansen” på Stadsteatern. GH går som bekant gratis på genrepen. Eftersom pjäsen var så bra gick ytterligare ett gäng dit och kollade när höstsäsongen inleddes i augusti. Vilka föreställningar GH går på i vår är i skrivande stund oklart. Men GH:s årsmöte den 25 februari blir också en begivenhet. Förra årsmötet var på Postmuséet i Gamla stan och nästa blir i närheten, avslöjar styrelsen.

60 000 kr i stipendier Årets stipendiesumma ur GH:s fonder och stiftelse uppgår till 60 000 kr. Det är pengar som enligt statuterna fördelats till sektionernas satsningar på ungdomar. GH-styrelsen som förvaltar fonderna kan i år glädja sig åt ett rejält tillskott till Stiftelsen Farbrors Minne. Det är en donation från Inga och Karl Gerhard Larstams dödsbo på totalt 110 000 kr. Karl Gerhard var skidåkare på sin tid och Inga var aktiv i Supporterklubben och GH. Paret saknade egna barn men tänkte på Hellas ungdomar i sitt testamente.

Runes ekonomiska sinne har gett Hellas guldkant Rune Lidsell fick ge upp en lovande idrottskarriär på grund av skada. Men redan då var han engagerad på ledarsidan. I vår kan han – då 71 år gammal – fira 50-årsjubileum som ledare. Hans insatser för klubben saknar motstycke.

D

et jag kanske är mest stolt över är mitt ledarstipendium. Vi har delat ut totalt 350 000 kronor ur fonden. Lika mycket som fonden innehåller idag. Och jag har själv bidragit till varenda krona, säger han. På andra plats nämner han Elitfonden. Den som tog sin början genom orienteraren Stig Hedenströms donation av en mängd julkort. Fonden har idag ett kapital på uppemot en miljon kronor och har delat ut 100 000-tals kronor i stipendier. – Jag såg till att skicka ut kort till medlemmarna lagom till jul och bifogade en postgiroblankett. Pengarna strömmade in i en jämn ström och fonden växte hela tiden.

Han har varit kassör lite varstans. I friidrott och ÖS i första hand, men också 15 år i Las Vegas bingo och under en kort period i simsektionen där han fick rycka in under en tid då det var kris. För närvarande sitter han i Sällskapet Gamla Hellener, där han hanterar fonder och stiftelse med fingertoppskänsla. Det tycks inte spela någon större roll att världen drabbats av ekonomisk kris – Runes placeringar ger alltid plus i överkant så småningom. Sätten att få in pengar till Hellas har varit många under årens lopp. Under en period sålde han litografier. En konstnär han kände ställde ett antal verk till förfogande. Hellas såg till att de trycktes upp 30

och sedan såldes till Hellasmedlemmar, konstföreningar och lite varstans till glädje för såväl klubben som konstnären själv. En annan period tog Rune initiativ till att sälja Adventskalendrar. Inte bara till Hellas medlemmar – nej, han lyckades även övertala en rad andra klubbar att hänga med på tåget. – Jag skötte allt själv. Köpte in priser billigt genom kontakter jag hade, stod för distributionen och skickade ut dragningslistor. Jobbigt? Ja, jag minns när det kom 2 000 brev hem i brevlådan där folk ville ha listor. All tid gick åt att klistra frimärken och posta brev. Men resultatet blev positivt för klubbarna. Så avslöjar Rune en hemlighet. – Det är preskriberat idag. Men faktum var att jag själv tjänade en bra hacka genom allt slit. Och det var dom pengarna som jag använde som grundplåt till mitt ledarstipendium! Rune Lidsell tycks vara född affärsman. Han lärde sig grunderna som tioåring i sin mammas mjölkaffär på Heleneborgsgatan. Mamman hade under årens lopp även kiosker och till och med en fiskaffär och överallt fanns Rune med och jobbade extra. Som 12-åring skötte han själv en fruktaffär åt en handlare några timmar varje söndag. – Jag fick tio procent av allt jag lyckades sälja och på måndagen gick jag till banken och satte in alltihop! Rune höll på med handboll och friidrott. Han tillhörde samma generation som Bengt-Göran Fernström och Bertil Wistam. Det var under Hellas glansperiod i slutet på 1950-talet och decenniet därefter. – Olle Gaimer var entusiastisk ledare och skötte det mesta. Vi var oerhört starka då – jag minns en DM-final på 400 meter där fem av sex löpare kom från Hellas. Vi hade uttagning till SMstafetten och jag blev femma, knappt slagen av Hasse Pettersson. Sedan vann ju dom SM. Så nära var jag att bli svensk mästare… Han gjorde en märkvärdig karriär. Så märkvärdig att Idrottsbladet skrev en stor artikel med bild och allt. – Jag började springa 400 meter på våren och gjorde då 56,5 sekunder. Men på hösten

gjorde jag 50,5 på sista sträckan i en stafett med stadslaget. Som bäst sprang Rune på 49,8 sekunder, men då hade ryggen börjat krångla. Landslagsläkaren Rolf ”Lammet” Ljungqvist röntgade och kunde konstatera en förslitning på ryggkotorna. – Jag hade nog förstört ryggen då jag var liten och lyfte mjölkkrukor på fel sätt i min mammas affär, tror han. Men Olle Gaimer fann genast på råd och engagerade omedelbart Rune som ledare. Olle hade inte kunnat undgå att se Runes förmåga att skaffa pengar. – Vi sålde kaffelotter och bestämde att vi skulle sälja 5 000 lotter. ”Det går aldrig!” ropade Olle. Jodå, det gick jättebra. Vi tjänade pengar på tomflaskor och tidningspapper också. Som kassör blev Rune en mästare på att hitta fiffiga lösningar för att hålla utgifterna nere och dra in pengar. Mest omtalat är hur han lyckades ordna en flygresa för 16 hellener som skulle vara med vid SM i Umeå. – Nils Hörjel, postens generaldirektör, var ordförande i Hellas, men satt också som ordförande i mängder med andra styrelser, bl a i Linjeflyg. Så jag bad honom ordna ett flygplan med 56 platser till ett bra pris. Det gjorde han – planet kostade 7 200 kr att hyra. Sedan sålde jag 16 flygstolar till Helsingborgs IF – och ordnade anslutningsflyg till dom också – och de övriga stolarna såldes till Västerås IK. – Hur det gick? Hellas behövde bara betala 260 kr totalt. Då ingick även bussresor och lunch! Rune fortsatte aldrig att studera och gick aldrig i gymnasiet. Men ryktet om hans ekonomiska färdigheter nådde till Stockholms Enskilda bank som anställde honom som banktjänsteman. Han blev snart gruppchef och på lite sikt skulle han antagligen blivit kamrer, om han inte värvats till försäkringsbranschen. Senare blev det jobb inom Ahlsell och ett dataserviceföretag innan han var tillbaka på bank igen – nu på SE-banken. – Men jag blev inte långvarig för en dag ringde Bengt-Göran Fernström och sa att han hade ett drömjobb åt mig. På det sättet hamnade jag på Indesko, ett grossistföretag inom stål31

forts


Gh-aren, forts industrin. Jag blev kamrer och blev kvar i 25 år – ett fantastiskt jobb med stor frihet. Nu har Peter Fernström efterträtt mig, men jag går fortfarande dit varje dag, läser Dagens Industri, kollar placeringar och hjälper till lite. Mellan varven är Rune ute och reser. När det här läses är han på sin 41:a resa till Thailand. Det har blivit som ett andra hemland för honom. Värmen och solen gör det lättare att uthärda den Parkinson han drabbades av för tre år sedan. En sjukdom som gör att han gärna skulle se att någon annan tog över kassörssysslan i GH. – Annars tycker jag att det har blivit lite för slött med engagemanget i Hellas. Ska man få en bra ekonomi i klubben så gäller det att åtminstone lägga in postgiroblanketter i Hellasbladet, så att folk lättare kan ge sitt stöd till alla våra stipendiefonder!

Arne Jutner död En av Hellas mest namnkunniga medlemmar, Arne Jutner, är död. Han avled, 89 år gammal, på Dalens sjukhus den 7 november.

M

Rune Lidsell Foto: Jan Falk

Jan Falk

Hellas Supporterklubbs årsmöte år 2010

H

ärmed kallas du till Hellas Supporterklubbs årsmöte torsdagen den 4 februari 2010. Årsmötet kommer att hållas på Hellasgården (Storstugan) klockan 19.00 om inget annat meddelas. Samtliga medlemmar i Supporterklubben kommer att få skriftlig inbjudan. Även icke medlemmar är välkomna att närvara. Vid mötet kommer vi som vanligt att lotta ut penninglotter till dem som betalat årsavgiften och extra lotter till dem som betalat årsavgiften och dessutom deltar på årsmötet. Vi kommer också att lotta ut presenter på de lotter som säljs under kvällen. Avslutningsvis blir det sedvanlig middag till självkostnadspris. Du som vill äta middag får räkna med att betala cirka 150 kronor. För middagen krävs förhandsanmälan senast den 24 januari till Clas Ström på telefon 500 318 06 eller via e-post till classe@stroms.eu eller till

Kjell Löfberg, telefon 773 14 22 eller via e-post till kjell.lofberg@dn.se Välkomna

ed Arne Jutner försvinner en av Hellas riktigt stora profiler – först som aktiv simmare och polospelare och sedan som ledare. Han kom till Hellas 1931 då Eriksdalsbadet var alla helleners angelägenhet. Det var ju Hellas som arrenderade badet med dess bassänger och tennisbanor. Arne kom för övrigt själv att bli badets intendent under en tid innan han så småningom kom att välja polisyrket. Hellas var under 1930- och 40-talen Sveriges bästa simklubb med mängder av medaljer i svenska mästerskap och rader av andra tävlingar – inte minst 20-mannasimningen, Hellas egen lagkapp. Arne var i högsta grad delaktig och vann bland annat nio SM i lagkapp och elva SM i vattenpolo. Han var med i OS-laget i polo 1948 och 1956. Sedan sadlade han om till ledare. Han ledde svensk polo 1956-64 och var ordförande i simsektionen i många år. 1958 startade han och Herbert Lindell Supporterklubben. Först som en sektion inom GH, men från 1962 som egen stödförening. Själv kom han så småningom att bli ordförande i GH under 30 år.

Samtidigt släppte aldrig Arne den egna simträningen och när begreppet Masters dök upp tog han initiativ till att bilda Hellas Masters. Idag hör klubbens Masterssimmare till världens främsta och har tagit mängder med VM- och EM-medaljer under årens lopp – flera gånger med Arne själv i bassängen. Men det var vattenpolon som låg honom närmast. Och då Hellas pololag åter började vinna SM-guld var glädjen stor. Särskilt mot bakgrund av att traditionen fördes vidare av söner Bosse och Mats och sedan av alla barnbarn. Arne Jutner behöll hela tiden intresset även för klubben som helhet. In i det sista hade han synpunkter på hur Hellas borde organiseras – tankar som han gärna tog strid för på årsmöten och i debattartiklar i klubbtidningen. I det sista brevet han skickade till Hellasbladet utryckte han sitt gillande över att sektionsklubben ska bli en allians. Inför begravningen i Sofia kyrka den 22 december fanns en uppmaning att i stället för blommor tänka på Gunnel och Arnes stipendiefond som förvaltas av Sällskapet Gamla Hellener, GH, postgironr 50 53 33 -5.

Allservice AB

Jan Falk

Elleverantören nära dig Vi har konkurrenskraftiga priser på: • Elavtal • Värmepumpar

www.booenergi.se • Telefon 08 - 747 51 70

32

33 34 34


n

29/08 23/09 18/10 22/10 12/11 23/12

n

PP:

Jan Strindlund Torbjörn Samuelsson Astrid Claeson Jan-Erik Edlund Bengt Liljedahl Maria Eklund

100 år 26/08

dnuldnirtS naJ nossleumaS nröjbroT nosealC dirtsA dnuldE kirE-naJ lhadejliL tgneB dnulkE airaM

Våra Jubilarer 2010!

75 år 13/06 28/12

Gullevie Belz

50 år 08/01 15/02 18/03 18/05 09/06 21/06 30/06 23/12

Lennart Eriksson Pelle Karlsson

95 år

15 augusti 27/01 Lennart Mossberg 04/02 Bo Bäckström 5 november 13/11

Bo Nilsso

90 år 18/01 02/02 27/03 08/05 30/05 04/11

Gunvor Lund Erna Hammarlund Margot Sulling Holger Hanner Bertil Almquist Marianne Lindh

85 år 28/07 12/08 24/11 80 år ? 02/01 08/03 19/06 15/07 18/08 02/10 20/10

70 år 05/01 17/04 19/04 22/05 10/06 28/06 29/07 ?/08 12/09 11/11 07/12

Carl-Gustav Bergman Kristina Vadem Gustaf Andersson Agnes Fröjd Inga Retsloff Gunnar Jonsson Lars-Erik Hultman Georg Tsappos Bengt Olov Hansson Maggie Andersson Ingrid Sjöstrand

Lars Holsteinsson Uno Fröjd Kjell Wagner Lars Haglund Kurt Nyström Bertil Wistam Arvo Piibor Bengt Lundin Lennart Hjelm Anders Borgström Levi Lillkvist

Hilkka Mattinen Maria Wasing Hans Hamberg Jan Hongell itsugua Eva Dahlgren rebmevon Lennart Söderström Peter Frank Yvonne Björk

Nr 3 Nr 4

34

Lavendelvägen 23 145 74 Norsborg Tel. 531 702 93, 073/204 22 35

Norrholmsvägen 51 132 31 Saltsjö-Boo Tel. 715 87 27, 070/718 19 02

keith.sandqwist@keithsab.se

sven.hallin@hellasbowling.se

: P P OT S Sekreterare: S U NAM Karin Thune 51

3 rN

5

4 rN

Ymsengatan 1 raunaj 51 1 rN 120 38iÅrsta Tel. 722 92 13, 070-275 86 36 lirpa 51 2 rN Kassör: Lennart Hjelm Källåkersvägen 36 0145 3 71 Norsborg Tel. 531 716 90, 0708/39 05 16

Lars Holm Serenadvägen 18 131 40 Nacka Tel. 716 81 15 lasse@hellasfriidrott.se

Följande Hellener har lämnat kamratkretsen Bo Amnell Lars Axelsson Bo Eklund Arne Jutner Arne Edlund

15 augusti 5 november

holmgren@se.ibm.com

Jan Edlund Ystadsvägen 115 121 51 Johanneshov Tel. 600 15 76, 070/630 18 75 jan.e@jefab.se

Sim- och IK Hellas Postgiro 25 85–8

Kurt Nyström Färgargårdstorget 50 116 43 Stockholm Tel. 640 40 96, 070/658 13 72

Storstugan Storstugan, 131 33 Nacka Tel. Serveringen 716 07 02

Per-Arvid Bergman Blekingegatan 65 116 62 Stockholm Tel. 714 97 32, 070/827 67 66

Revisorer Björn Holmgren Liljeholmstorget 32 117 61 Stockholm Tel. 710 47 83, 070/793 40 24

Stefan Widenholm Patronsväg 4 131 50 Saltsjö-Duvnäs

kurt.nystrom@mbox302.swipnet.se

60 år 08/01 Gunnar Carnolf 12/01 Inger Thor 11/02 Eva Wickman 13/03 Gunnar Stalin 23/04 Ingrid Hertz 25/04 Ingrid Stalin 15/05 Barbro Elfström 29/08 Hans-Erik Andersson 24/11 Solveig Luckhurstz

15 januari 15 april

Sim- och Idrottsklubben Hellas

lhjelm@telia.com

MANUSSTOPP: Nr 1 Nr 2

nossnahoJ srednA 30/51 htormlE tergraM-nnA 10/20 grebgnujL snaH 30/62 llenmA oB 50/01 kcabegeT floR 40/01 nivlE naJ 50/52 namfurG orbraB 40/11 mörtslhaD ellO 50/82 nossttaM tranneL 50/90 nossliN enuR 60/10 resjiaK avE 60/72 mörtslluG nröjB 70/40 mörtselhaS reP 70/20 evrA rangaR 90/82 tdraG naffatS 80/72 grebdnuS tranneL 01/10 2009 grebÖVERSTYRELSEN Å oB 90/11 nosscirE oB 01/41 dilenräWOrdförande: sraL 01/21 renrLedamöter: eW litreB 01/91 tsivkgnujLKeith naJ Sandqwist 11/01 tsivqredSven öS sreHallin dnA 01/92

80/92 90/32 01/81 01/22 11/21 21/32

per-arvid.bergman@sundbyberg.se

Bastu- och motionslokal Hellasgården, 131 33 Nacka Tel./Fax 716 39 61 Hellas klubblokal Hellasgården, 131 33 Nacka Tel. 773 10 25 Fax 773 22 05 info@hellas.se hellasbladet@hellas.se

SEKTIONSORDFÖRANDEN Bowling Alf Kindblom, tel. 08-500 301 89 Postgiro 40 05 26–0

Simning Sandra Gill, tel. 618 58 16 Postgiro 19 41 84–8

alf.kindblom@telia.com

sandragill76@hotmail.com

Friidrott Stefan Widenholm, tel. 642 40 14 Postgiro 65 00 62–3

Tennis Kurt Nyström, tel. 640 40 96 Postgiro 55 93 10–8

stefan@hellasfriidrott.se

kurt.nystrom@mbox302.swipnet.se

Handboll Mathias Lind, tel. 84 15 15 Postgiro 15 51 59–7

Gamla Hellener Kjell Gustafsson, tel. 0171-547 25 Postgiro 50 53 33–5

mathias.lind@sbsradio.se

kjell.gustafsson@logica.com

Orientering/Skidor Anders Thureson tel. 550 697 54 Postgiro 70 57 43-3

Supporterklubben Clas Ström tel. 500 318 06 Postgiro 65 56 96–3

anders.thureson@hercules.se

classe@stroms.eu

35

(adress och telefon i övrigt, se klubblokalen)

De senaste nyheterna om Hellas läser du på klubbens hemsida

www.hellas.se


POSTTIDNING

B

Nacka 6

Hellasg책rden Hellasg책rden

Porto betalt

Att:Fredrik Fredrik Wicksell Att: Wicksell Skarpbrunnav채gen 25, 4 tr Slagstav채gen 115 145 14565 73Norsborg NORSBORG

www.norskhydro.se

Hellasbladet #4 2009  

Hellasbladet #4 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you