Page 1

HELLASBLADET

Nr 1 • 2009 • Årgång 94

MEDLEMSTIDNING FÖR SIM- OCH IDROTTSKLUBBEN HELLAS, STOCKHOLM

Foto: Lennart Hjelm


EKOLOGISKT & RÄTTVISEMÄRKT KULTURTE Four O’clock är ekologiska teer inspirerade av världens alla kulturer. Äkta råvaror och exotiska kryddor ger fantastiska smakupplevelser. Tel. 08-556 338 40 www.tekompaniet.se

2


Medlemstidning för SIM- och IDROTTSKLUBBEN HELLAS Nr 1 2009 Årgång 94

Innehåll: Ansvarig utgivare Keith Sandqwist Redaktionskommitté Fredrik Wicksell Jan Falk Leif Gravenius Keith Sandqwist Distribution och expedition Sim- och IK Hellas Hellasgården 131 33 Nacka Tel. 08/773 10 25 Fax 08/773 22 05 Annonser Box 4122 102 63 Stockholm Tel. 08/44 66 116 Postgiro: 5 25 49–3

Ordförande har ordet ........................................

5

Soik Hellas Årsmöte år 2009 .............................

7

Dagordning årsmöte..........................................

9

Hellasgården handikappanpassad ...................... 11 Handboll ........................................................... 12 Orientering ....................................................... 15 Simning ............................................................ 22 Tennis ............................................................... 23 GH-aren ........................................................... 26 Jubilarer ............................................................ 28 Överstyrelsen, sektioner..................................... 29

3


4


Ordföranden har ordet:

2009 – Ett viktigt år för Hellas SoIK Hellas är en av Sveriges äldsta idrottsföreningar. Vi fyller 110 år nu i år. Föreningen har varit och är mycket framgångsrik i att rekrytera och fostra idrottsungdomar. Vi har med framgång hävdat oss som elitklubb inom alla våra sektioner: bowling, handboll, friidrott, orientering, simning, tennis och tidigare även skidor. SoIK Hellas har en mycket väl etablerad kultur och tradition att förvalta och föra vidare.

S

Ledarstipendium: Janne Dahlin, 10 000 kr. Årets Hellen: Mehdi Alkhatib, 10 000 kr. Dessutom Hellas husmor Brittis Malms ungdomsstipendier i bokstavsordning till alla sektioner. Stipendier på 1 000 kr. Mycket glädjande och dessutom av en privatperson som är född in i Hellas.

oIK Hellas honnörsord skall vara idrott, kamratskap, utveckling av den idrottsliga verksamheten samt förvaltning av Hellas tillgångar. Hellas 110 års jubileum Hellasdagen söndagen den 17 maj 2009, skall vi fira att Hellas fyller 110 år. Det kommer att ske en presentation av Hellas alla sektioner inklusive Gamla Hellener samt Supporterklubben. Jag har förståelse om tiden inte passar alla sektioner. Preliminärt program kommer att fastslås vid ÖS möte den 29 januari. Välkomna till Hellasdagen. Information kommer att utges successivt.

Årsmöte 2009 Det blir ett par historiska årsmöten den 26 mars samt den 25 mars 2010. Beslut skall fattas om Hellas framtid. Tiden är sedan länge förbi. Med ökad specialisering tycks flersektionsföreningar som Hellas ha gjort sitt. Välkommen att deltaga vid årsmötet 2009-03-26

Hellas framtid Nu är tiden mogen för att föra fram Hellas från en viss ”planekonomi” till en modern marknadsekonomi. När jag tillträdde som ordförande i överstyrelsen för SoIK Hellas år 2001 bestod Hellas årsredovisning enbart av Hellas överstyrelsens ekonomiska redovisning. Mycket har hänt sedan dess. Bl a lever sektionerna numera sitt eget liv gentemot ÖS. Men nu har sektionerna ett gemensamt ekonomisystem och egna revisorer. Nu kan tiden vara mogen för att bilda en s k Alliansförening. Det innebär att sektionerna blir egna idrottsklubbar. I förslaget förutsätts de utomstående stödföreningarna Supporterklubben och Gamla Hellener få en viktigare funktion än idag genom att hålla ihop de medlemmar som slutat som aktiva. Den av ÖS utsedda arbetsgruppen har utfört ett bra arbete. Information kommer att utsändas i början av februari till Hellas medlemmar efter ÖS möte den 29 januari 2009.

Johnny Lundin Mr Hellas Orientering, Johnny Lundin har gått bort. Jag lärde känna Johnny i samband med ombyggnaden av Granby när vi var två arbetsledare, Johnny och jag. Bertil Schröder, (han gick bort 2007), var arkitekt. Det påminde om när Hellasgården uppfördes. Johnny var eldsjälen, vännen, omtyckt av alla. Vi har haft fina och trevliga sammankomster med fruar ute i Björndammen på Grödingelandet. ”Gubbarna” har visat sin spänst och sprungit en bana, efteråt har det varit bastu. Många närvarade vid Johnnys begravning, de flesta givetvis Hellener från orienteringssektionen. Vad Johnny betydde för sektionen går inte att beskriva i ord. Johnny var inte rädd för att prata med någon. Han besökte Sixten Jernberg många gånger, de blev med tiden goda vänner. En annan gång besökte Johnny Lill-Babs, hon har samma namn som Johnnys hustru hade som flicka, Barbro Svensson. Johnny var mycket stolt över det. Om det senare är sant eller inte vet jag ej, det har berättas för mig. Barbro Lundin var en livstrogen hustru till Johnny. Våra tankar går till Barbro och barnen Lena och Lars med familjer En eldsjäl har gått bort, det krävs minst 5-6 personer att ersätta Johnny.

Stipendiater Vid Hellas julfest torsdagen den 27 november 2008 utdelades följande stipendier: Elit stipendier: Lina Elfström, bowling. Hanna Tjenell, friidrott, Nicklas Eriksson, friidrott och Irina Nyberg, orientering. 5 000 kr var. Guldmedalj får Linda Elfström för sitt svenska rekord.

Keith Sandqwist Ordf. i SoIK Hellas 5


6


SoIK Hellas årsmöte år 2009 Torsdag den 26 mars 2009 Härmed kallar SoIK Hellas Överstyrelse klubbens samtliga medlemmar till årsmöte på Hellasgården Torsdagen den 26 mars 2009, klockan 19.00 Efter årsmötet serveras kaffe med dopp i Storstugan Bifogas: Dagordning, Ledamöter mandattid Verksamhetsberättelsen Valberedningens förslag till val av ÖS-ledamöter inklusive handlingar enligt stadgarna punkt 4.1.1 finns tillgängliga på Hellasgården, bastun, senast 5 mars 2009 samt på Hellas hemsida www.hellas.se Årsredovisning, revisionsberättelse samt ÖS förslag till utmärkelser att väljas av årsmötet finns tillgängliga på Hellasgården, bastun senast en vecka före årsmötet

Välkommen !

7

forts


8


SoIK Hellas årsmöte torsdag den 29 mars 2009 Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18.

19.

Årsmötets öppnande av klubbens ordförande. Fastställande av röstlängd för mötet. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera protokollet. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna. Fastställande av föredragningslista. Styrelsens årsredovisning. a) Styrelsens (ÖS) verksamhetsberättelse, inklusive balans- och resultaträkning, för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens (ÖS) redogörelse för verksamhet och resultat i bolag och andra organ där klubben äger en majoritet av aktier och andelar. Revisorernas berättelse över styrelsens (ÖS) förvaltning under det senaste verksamhetsåret. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår. Redogörelse för verksamhetsplan samt budget för innevarande kalenderår. Behandling av förslag från styrelsen (ÖS) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmar. a) ÖS föreslår att SoIK Hellas ombildas från en förening till en alliansförening, stadgar nybildas m.m. enligt arbetsgruppens förslag Val av ordförande för ÖS för en tid av ett år. Val av övriga ledamöter och suppleanter i ÖS. (Ledamöter i ÖS var för sig för en tid av två år samt skall väljas växelvis fyra vartannat år). a) Ledamöter, vars mandattid utgår 2009: Lennart Hjelm, Staffan Arvidsson, Erik Gravenius och Peter Fernström b) Ledamöter, vars mandattid utgår 2010: Per-Arvid Bergman, Sven Hallin, Lars Holm och Karin Thune c) Eventuella fyllnadsval: d) Val av två suppleanter till ÖS för en tid av ett år, samt beslut om i vilken turordning de skall inträda. Suppleanter vars mandattid utgår 2009: Fredrik Carlsson och Sandra Gill. Sandra Gill inträder först. Fastställande av sektionsstyrelser med ordförandeuppgift. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år. (I detta val får inte ÖS delta). Val av sammankallande i valberedningen för en tid av ett år. Övriga frågor. a) Förslag som kommit senare än vad som angivits i stadgarnas p. 4.1.2 eller som fram läggs under mötet handläggs enligt p.4.1.3. Fråga som är av väsentlig ekonomisk natur får dock inte avgöras om den inte finns angiven i kallelsen till årsmötet. b) Övrigt. Årsmötets avslutning.

Välkomna SoIK Hellas

9


Gabri & CO

Drop in och tidsbeställning

Ta med annonsen så får du 50 kr rabatt vid klippning och 100 kr rabatt vid behandling G:a Värmdövägen 2 131 37 Nacka

Tel: 08-71808 83

10


Hellasgården handikappanpassad Den 1 februari öppnades bastun igen på Hellasgården. En totalrenoverad anläggning som nu anpassats för rörelsehindrade.

U

nder de åtta månader som arbetena pågått har gästerna fått finna sig i olika provisoriska lösningar. När dörrarna nu äntligen slås upp möts besökarna av fräscha omklädningsrum, duschar, bastu och andra utrymmen, en toppanläggning, genomtänkt i minsta detalj för att bli mer tillgänglig för rörelsehindrade – helt i linje med den policy som finansierande Stockholms stad har för offentliga anläggningar. När Hellasbladet tittade in i bastun i slutet på januari pågick finputsningen. Jan Johnson från ett larmbolag höll på att installera ett stöldskydd medan Hellasgårdens vd Georg Bencsik stod ute i den provisoriska expeditionen i byggnaden intill. – Det har varit en nedgång i besöksantalet under den här tiden, men nu hoppas vi på att det blir fart igen. Vi har bland annat isvaksträning här och då är det bra om bastun är okej. I övrigt gladde han sig åt de fina skridskoisarna som lockat tusentals besökare till Hellasgården. – Och just nu har vi haft 28 elever från GIH boende här i 15 dagar. De har ägnat sig åt friluftsaktiviteter och ätit frukost och middag här varje dag Jan Falk

Foto: Jan Falk

Foto: Jan Falk

11


HANDBOLL Summering av hösten 08 När halva serien har gått ligger vi på 5:e plats och endast 3 poäng från serieledarna Tyrold. Coachen är inte missnöjd då vi efter juluppehållet hade 1 poäng vid samma tid förra året men tittar vi i backspegeln så borde vi ha haft 5 poäng till, (i varje fall minst tre). Här följer en kort resumé av matcherna och motståndarna under året. Nu vet vi deras styrkor och svagheter. Listan presenterar också nuvarande position i serien.

1

) HK Tyrold. 8 Vinster och 2 förluster (en mot Hellas). Samtliga i detta lag var födda 90 eller 91. Vi trodde på ett snabbt spelande Tyrold (som när vi mötte dem saknade deras 2 bästa spelare som tillsammans gjorde 20 mot Hultic) men de kontrade inte det minsta. Allt gick genom deras lilla mittnia som överarbetade det mesta. Med bättre skytte och kontringar kommer vi få svårt att slå dem. För unga, för snabba för seriösa och ett div 1 lag nästa år. Hellas stjärna: Böna/Piotor Prognos våren: Jättesvårt att vinna

gen saknade några av sina stjärnor, imponerade inte särskilt. Hellas stjärna: Petter Prognos: Helt öppen match med revansch för båda lagen. Kan vi få ihop en trupp som vill åka ner och kriga första matchen för året? 4) HK Järnvägen Pang, pang, pang sen var det roliga slut. Järnvägens vänsternia sköt sönder oss i början genom andrafaskontringar och de fick en ledning vi inte kom ikapp. Med undantag från första tio minuterna så vinner faktiskt Hellas resultatmässigt matchen och jobbade sig upp i andra så motståndarna började svettas lite. Kastade in linjegänget i försvaret och spelade bra bakåt under andra. Lite slarviga anfall, lite oklara order om hur försvarsspelet skulle vara gjorde att vi inte gick ikapp. Ett bra lag som är otroligt svåra att möta borta. Hellas stjärna: Mackan Prognos: Vinst chans om vi är hungriga.

2) HK GP Sista matchen innan julen och med en söndagsmatch i ryggen blev vi totalt överkörda. GP var bättre på allt. Vi var katastrofdåliga på alla platser och utan rent skytte i laget så var vi chanslösa. Höjer vi oss rejält, sätter bästa laget på banan och spelar bra kan vi kanske lura till oss en pinne eller två…ser dock mörkt ut.(Robban i målet får för övrigt med beröm godkänd och Matte gjorde kanske världshistoriens bästa inhopp med 10 minuter kvar. Hellas stjärnor: Robban/Matte Prognos: jättesvårt att vinna

5) SOIK HELLAS Sämst tränade, äldsta truppen med olika spelare från match till match har vi förvånat många. Har haft olika spelare som klivit fram match till match. Inte mycket spel , ibland skytte, ibland inte. Jättesvårt att utnyttja övertag fram 6-5 spel, svårt att lösa 5-1 försvar. Rutin, stora tunga som kan om de vill och orkar. Kan bli fågel, men det har också blivit ett par fiskar hittills. forts

3) Hultic BK Hultc kom upp och hade tur att de fick med sig en poäng tillbaka till …landet? Hellas tappade hela matchen med 8 minuter kvar och gav bort en pinne. Hultic som för da12


Prognos/MÅL: Sämst 5:a, bäst 1:a…dvs. vi skall stå stilla eller gå upp i serien.

med 15. Skogås kontrade in första 3 målen men sen var matchens Hellas. Inga problem här inte. Hellas stjärna: Piotor. Prognos: Vinst.

6) Stockholm Finest Hellas hade inte vunnit en match mot dem, Matte bjöd in halva Stockholm och årets kalkon utspelade sig i Eriksdalshallen. De punktade en Hellasspelare hela matchen. Hellas spelade som juniorer och fiaskot var ett faktum. Här behöver vi träna på ett par lösningar för denna typ av motståndare. Hellas hade ingen stjärna Prognos: Hämd, första segern mm. Men detta kommer att bli en jättesvår match då motståndarna inte passar Hellas.

11) Huddinge. Här blev det onödigt jämnt till sist och en match som präglades av ett långt avbrott när Rille bestämt sig för att han behövde ta en knarkpaus mitt i matchen. Hellas samlade sig dock och spöade till sist ett tappert kämpande Huddinge. Hellas stjärnor: Jonas B och Robin. Prognos: Inte en helt lätt match men som skall sluta med Hellasvinst.

7) Irsta HF Efter 10:e anfallet när de kört en Jugge och motståndarnas högernia gjort ytterligare ett mål kom årets första förlust. Denna sved mest av alla för mig då jag tycker att de var dåliga och denna en match vi borde vunnit (jag körde dessutom hem i mörkt regn från v-rås). Spelar vi lite bättre i försvaret och kommer upp i vanlig standard vinner vi. Hellas stjärna Jonas C Prognos: Vinst! Annars jävlar.

12) Mittdalarna Jag var tydligen den enda som trodde att detta lag skulle gå långt, det gjorde de inte. En vinst endast hittills för Mittdalarna gör att detta lag nog får respass från div 2 under våren. Flera Hellasspelare fick med beröm godkänt men en stack ut lite. Hellas stjärna: Rille. Prognos: kross. (Hellas stjärna är endast bland utespelarna, och grundas främst framåt men inte nödvändigtvis i antal mål.) Målvakterna har varit mycket bra de flesta matcherna och försvarsmässigt har spelare till spelare klivigt fram,. Våra linjespelare håller alltid hög standard framåt och bakåt, men kan och skall göra mer påsar i vår.

8) Katrineholms AIK Katrineholms fans har fortfarande huvudvärk från Jonas och Robins bombande. En match som vi gjorde bra och sköt sönder motståndarna. Vi höll jämna steg hela matchen men Hellas drog välförtjänt längsta stråt till sist. Linus gjorde sin bästa match för året och var grym i försvaret. Stjärnor: Jonas B och Robin. Prognos: Vinst hemma.

Kort om träningarna efter nyår. Nu vet vi vilka vi möter och hur de spelar. Kommer träna lite annorlunda beroende på motståndarna. Fotboll i början absolut, men kanske i mindre skala. Träningarna kommer att innehålla lite mer kombinationer som vi skall sätta och ibland kommer vi dela av planen och gnugga något på ena sidan och öva skytte mm på andra. Laget kommer också anpassas efter motståndarna i den mån det går och från match till match.

9) IVH Västerås. Efter ett byte gick Jonas av och vår sista skytt försvann. Då klev istället Piotor fram och hängde 12. Denna match var vi bättre från början till slut. Stjärna: Piotor. Prognos: vinst igen och igen och igen...

Vi måste dock höja oss ett par snäpp på träningarna framöver och till i vår skall det smällas både framåt och bakåt.

10) Skogås Herre gud vad vi gick ifrån i början, herre gud vad vi tappade innan paus. Herre gud, vi vann 13


Handboll, forts

Gå med i 300 klubben nu! Handbollen har som alla andr andra sektioner ett behov av stöd! Gå inn och registrera dig i 300 klu klubben och hjälp oss bygga för framtide framtiden nu!

Mer info finns finns på www.hellashan www.hellashandboll.com

Hemmamatcher våren 2009 Har ni missat att Hellas spelar kul handboll igen? Jasså, men då måste du ju gå ner och kolla igen ju…..

Här är vårens hemmamatcher: 09-01-24 09-02-02 09-02-08 09-02-15 09-03-01 09-03-15

16:00 20:15 16:00 18:45 15:00 12:30

Hellas - IVH Västerås U Hellas - HK GP Hellas - Katrineholm Hellas - Huddinge Hellas - Tyrold Hellas - Irsta HF U

- Sköndalshallen - Eriksdalshallen - Eriksdalshallen - Eriksdalshallen - Sprallenhallen - Sköndalshallen

Missa inte att följa vårt lag på vår hemsida också!

http://www.hellashandboll.com

14


ORIENTERING

Foto: Fredrik Wicksell

Till Johnnys minne Förr eller senare ringer en telefon. Errol Wicksells röst kom denna mörka morgon i sena januari. Han berättar. Och det är inte sant, kan inte vara sant. Johnny borta. Nej, han är med, vill man i uppflammande sorg protestera, han är kvar, inte kan han vara borta!

N

ågra dagar tidigare genomfördes Slagstatestet. Vi var en skara som kämpade på, och vi sprang nog allihop inför Johnnys blick, fast han själv råkade befinna sig i Messlingen, i Lennart och Brita Hjelms stuga, och förberedde sig i skidspåren inför ännu ett Vasalopp, snart skulle 30 vara fullbordade. Vi kan springa i ensamhet men ändå alltid vara i kontakt med dem vi bryr oss om - och sådant är ömsesidigt. Johnny brydde sig, må-

nade om oss, såg oss göra entré vilket möttes av entusiastiska bifall; han ropade ut ens namn som i förvånad glädje, och förväntan. Vilka mottaganden han har gett oss under decennier! Och Johnnys alla uppvaktningar - hur han in i minsta detalj tänkte ut hur Hellasvänner frikostigt skulle uppvaktas på bemärkelsedagar, eller hur vinnande lag skulle tas emot och firas. Ja, det har funnits anledningar till fest emelforts 15


OK Älvsjö Örby, Bertil Gelius, Snättringe SK, Sune Lindell, OK Hällen, Bernt Sundberg och från ”Ola, Tyresö och Lima”. Johnnys idrottsliga vänkrets nådde och når långt utanför Hellas. ST

lanåt. Men Johnny hade också förmågan att skapa en festens värme mitt i vardag, och även i motgång - då kunde han, som i en paradoxal glad häpnad, konstatera att det gick ju åt skogen! Men att nu tar vi nya tag! Där är vi nu. Vi har ett arv att förvalta, arvet efter en ovanlig människa, som tycktes okuvligt stark. En människa och kamrat som vitaliserade klubben genom sin driftighet och initiativförmåga, en traditionsskapare som såg till att det plötsligt fanns nya stående inslag i våra orienterarliv: Jul- och adventsrundor, under många år Sturehofsnatta, Slagstatester, Ormputten Runt, Björndammen Open... Och verksam i mängder av arrangemang banläggning, träningar, omhändertagande av alla våra vänner från öst, tillika. Hur hans väsen ljusade upp i förläggningen vid O-Ringen, som nu senast i somras i Sälen... Johnny körde likväl sitt eget lopp, kan man säga. En svårstyrd man! Men vi ville ju vara med. Många ville vara med, kanske oftare än vi begrep och förverkligade genom att ansluta oss - nu när det är sent, kan man känna att vi kunde ha svarat ännu ivrigare på hans inbjudningar. Där finns en livslärdom.

Roger Glännefors, Söders SOL: Johnny och jag pratade ganska ofta dels när vi sågs och dels när jag ringde för att få till stånd något träningssamarbete. Alltid positiv och alltid hade han tid. Det där korta effektiva telefonssamtalet på fem minuter blev oftast minst 20. Vi pratade nästan alltid om vilka talanger som var på gång och vilka framsteg som gjorts. Vi var själsfränder på det planet och jag gladde mig extra å Johnnys vägnar den där aprildagen borta i Torshälla för snart två år sedan. Till Hellas måste jag bekänna att om jag hade fått önska mig en coach till Söder hade mitt givna förstahandsval fallit på Johnny Lundin. Vi i Söder kommer känna stor saknad. Tanja Ryabkina: (Översatt från ryska till engelska till svenska av Irina, Micke och Sverker.) Så - Johnny... Du lever, skapar, får oss att skratta, Du åker skidor, Du kommer att leva så länge vi andas och vi kommer att höra Din röst Du Johnny är en epok men också vi är delaktiga din generation Kanske vi inte kommer att kunna leva våra liv så bra som Du Men det finns ingen domare över en epok. Så... Skapa! Och laga din lagom doserade havregrynsgröt åt oss, med russin och mjölk! Vi måste ju kunna springa våra sträckor för att nå mål med vinden i ryggen! Alla dessa ord sa jag aldrig till Dig Jag glömde dem, de gånger de kunde ha sagts men minns dem nu. Jag har älskat dig som en dotter älskar sin far, som en mor dyrkar sin son har jag känt för dig. Och du älskade oss så som Du älskade livet självt.

Men det är inte möjligt att redan i denna dag förstå att Johnny är borta, att hans tid är över. Det är overkligt och orättvist. I någon mening kommer det heller aldrig att bli alldeles sant, för Johnny kan inte bara vara borta. Det går att förnimma hans närvaro, hans värme och energi, goda humör och humor. Det känns alltigenom osläckbart. Sverker Tirén Många fler sista hälsningar Det finns skäl att låta än fler röster göra sig hörda genom Hellasbladet, efter Johnny Lundins bortgång. Nedan följer delvis lite kortade och ibland något redigerade hälsningar som inströmmade på Hellasorienterarnas hemsida dagarna efter sorgebudet. Tilläggas bör att det också kom kondoleanser från Tony Millbrant i Skogsluffarnas OK, Lennart Hävrén, Tullinge SK, Mats Zackrisson, 16


Alexander, Moskva: My condolences to all relatives and to friends. Johnny was the fine person and the friend. It is a very pity on me...

Johnny var som vanligt glad och verkade riktigt pigg med fin ansiktsfärg. När träningen började 18.15 skiljdes Johnny och jag åt vid bilarna och vi sa ett glatt Hej, varefter var och en åker hem. Vad som sedan händer ett par timmar senare blir så totalt ofattbart. Ingen kan påstå att livet är rättvist. Det finns egentligen bara ett ord - Varför? Johnny var i mina ögon en riktig kraftkarl. Han hade visserligen under hösten flera gånger pratat med mig om att han tyckte att pumpen inte hängde med riktigt. Löptempot begränsades. Vi jämförde med mina dåvarande hjärtproblem, som inte var lika, men mitt enda råd var att han skulle gå till läkaren. I december gjorde han ett arbets-EKG, som tydligen inte visade något speciellt. Han såg nu fram emot Vasaloppet, men även att vi skulle tävla mot varandra till våren igen. Tesen skulle tyvärr besannas - det blir inte alltid som man tänkt sig. Johnny, jag saknar dig så oerhört. Jag har upplevt så mycket trevligt och stimulerande tillsammans med dig och nu är dörren stängd. Du gav mig verkligen näring. Jag vill lova dig att jag ska göra mitt bästa för att din anda ska prägla Hellas in i framtiden. Jag inser att det kräver ett gediget lagarbete. Det vi behöver lära oss mest av dig var din förmåga att entusiasmera, att ta täten och få andra med dig. Du var ovärderlig för klubben.

Vidas Armalis: Johnny. Jag sitter här och tror att du snart ska ringa för att prata om OCAD, kontrollringar och kartskalor. 10-mila snart, Luffarligan ska organiseras, testrundor, Julrundan, Björndammen Open, Ormputten runt. Allt ska göras extra roligt och speciellt... Men då ringer Jolanta från Litauen och vill prata om dig och hennes röst darrar. Alla som du har träffat minns dig. Du hade en otrolig förmåga att kommunicera med alla, oavsett vilket språk dom pratade. Du kunde lika enkelt kommunicera med litauer, ryssar, tjecker, fransmän som med svenskar. Du pratade utifrån hjärtat och du fanns där för alla. Du lever kvar i allas hjärtan. Jan Retsloff: Johnny, du gav alltid allt, i alla lägen, och jag inser att minnet är fullt av bilder av upptåg, läger, träningar och arrangemang där entusiasmerar, försäkrar dig om att vi alla mår bra, muntrar upp och peppar och kastar blickar och tankar framåt, mot nya mål och nya säsonger. Och jag hör din röst, omisskännlig är den. Tack, Johnny!

Micke Nyberg: Johnny, dagarna går och jag försöker förstå - att du inte kommer till Granby i morgon, inte frågar om jag ställer upp på nästa testrunda, inte redogör för din nästa plan för oss alla. Mina tankar går till din familj. Till Barbro och Lena och Lasse med familjer. Johnny, du gav alltid allt, i alla lägen, och jag inser att minnet är fullt av bilder av upptåg, läger, träningar och arrangemang där entusiasmerar, försäkrar dig om att vi alla mår bra, muntrar upp och peppar och kastar blickar och tankar framåt, mot nya mål och nya säsonger. Och jag hör din röst, omisskännlig är den. Tack, Johnny! forts

Gunnar Nyberg: Jag tänker mycket på Barbro och övriga familjen med deras stora sorg. Johnny, du var min bäste OL-kompis. Vi tävlade mot och med varandra, men vi hade framför allt många givande diskussioner. Vi arbetade var och en och tillsammans med Hellas bästa för ögonen. Vi var olika som personer, men vi hade oftast en likartad uppfattning. Vi hade redan suttit ned flera gånger i år och planerat hur UK-arbetet och förberedelserna skulle läggas upp för att försöka uppnå goda resultat. I tisdags hade vi möte på Hellasgården tillsammans med Anders och Kristina för ytterligare planering av vårens stafetter/kavlar. 17


Paulius Kudriacus: This is very sad news. I believe for every Hellas member and Johnny’s friend here in Lithuania it is very sad moment. He always kept the team spirit, he was always happy and payed attention to everyone of us. Johnny will stay in our mind and, as you say, we will go on in the spirit of Johnny, for sure. Saulius Andrekus med familj: Johnny kommer alltid att finnas i mitt minne som ett exempel, hur man ger sitt allt till andra människor.

jag fick med Dig och Din smittande optimism. Kristina och Rolf Skoglund: Johnny! I tisdags kväll träffades vi vid Hellasgården och Du var pigg och glad som vanligt. Någon timme senare orkade Din kropp inte med längre. Detta känns overkligt och allt i Hellasorienteringens verksamhet kommer att bli annorlunda när Du inte finns bland oss. Just nu känns allt bara tungt och konstigt men vi känner ändå i all bedrövelse en glädje över att ha fått ta del av Din entusiasm och humor, och fått delta i alla Dina regelbundet återkommande arrangemang - dessa speciella kännetecken för Ditt engagemang och sätt att ställa upp för alla oss andra. Träskvattenflaskorna och småtomtarna kommer att få en hedersplats i vårt hem liksom Du har en hedersplats i våra hjärtan.

Åke Johansson: Johnny det är svårt att ta till sig att du inte kommer ut till Granby eller något annat arrangemang som du aldrig backade ur från. Din entusiast och djupa inlevelse i allt du företog dig kommer jag alltid att minnas. Vi delade logi ett antal gånger på 5-dagars och din gröt, ”porridge”, och pep talk till oss alla blev en bra start på dagen. Dina härliga berättelser under exempelvis Trosamarschen gjorde att vägen inte kändes så lång.

Lotta Thureson: Det är så svårt att förstå. Du lämnar ett så stort tomrum och saknad efter dig. Tack för ditt engagemang, din glädje, din uppskattning och din spontanitet genom åren. Du har verkligen haft förmågan att se och inspirera dina klubbkamrater. Det har haft stor betydelse för mig. Irina Nyberg and ”ryska små girls”: Hej, Johnny! Its unbelievable not to see you anymore. A special man from Sweden with special sense of humor. You are the most special for us and you are for ever in our hearts, just remember! All what we did together it´s still in our minds; trips to the competitions, your special porridge and great support. We remember that you said before Tiomila. ”If you think you will not win - you better not start! ” It was funny but we did that,won, together with you! When we stayed in Granby we knew that we could call you anytime and you were ready to help. You were like a fire and that fire will stay in us for ever! We know that you are with us!

Jan Retsloff: Det är bara att inse att det är sant, man hade hoppats på att det bara var en fruktansvärd mardröm man befann sig i, att man snart skulle vakna upp och han skulle stå där vid Granby som alltid. Jag kommer aldrig mer få träffa kamraten och vännen Johnny Lundin någon mer gång, men han kommer alltid att finnas med där på något vis. Dom glada minnesbilderna kommer upp mellan varven och man gråter en stund för sig själv och man inser vilken stor människa han var. Saknaden kommer att bli oerhörd. Bosse Winald: Det känns smärtsamt tungt Johnny! Nu kan vi inte åka Vasaloppet tillsammans nästa år som Du på ditt vanliga medryckande sätt så entusiastiskt försökte inspirera mig till i Messlingen förra veckan. Mitt i den djupa sorgen känner jag stor tacksamhet för alla de häftiga idrottsupplevelser

Jan Falk: Det är obegripligt. Att åka Vasaloppet blir aldrig samma sak i fortsättningen. Allt snack före och 18


efter, jämförelser av tider och spår, förberedelser och tråkningar – just nu känns allt bara tomt. Jag kommer att sakna dina rapporter om formen, ibland förmedlade av din bror Janne, min arbetskamrat på DN, som var den förste jag ringde och pratade med när beskedet kom.

alltid ett glatt tillrop. Saknaden är stor. Mattias Hovmöller, Söders SOL: Jag fick nyss veta att Johnny Lundin har gått bort. Det är svårt att förstå att Johnny, en så varm och levande människa, inte skulle finnas längre. Jag lärde känna Johnny genom hans systerson Markus som är elev på Farsta orienteringsgymnasium där jag är lärare, och fast jag inte träffade Johnny så många gånger känns det som att jag kände honom väl eftersom han var en så öppen och generös person. Han bjöd ner oss i våras, hela Farstagänget, till Björndammen och ordnade kluriga OLbanor med Sportident och rejäl tacos-lunch efteråt. Och han har fixat flera superfina träningar åt oss i Granby, där eleverna en gång fick tampas om en plastpåse full med guldtior. En guldtia för varje klädnypa man kom tillbaka med. Jag är glad att jag fick träffa Johnny, och tacksam för allt han gjort för oss i Farsta. Jag tänker på Johnnys familj och på alla er i Hellas och hoppas att ni kan fortsätta i Johnnys anda.

Eva-Lena ”Jajje” Neiman: Johnny, vi har inte setts på länge, men din energiska röst, värmen och engagemanget bär även jag med mig, levande fast du är borta. Minns också hur du alltid uppmuntrade barnen när de var med och sprang. Jag tänker på Barbro, Lena och Lasse med familjer och känner mig tacksam att även jag fick lära känna Johnny. Ulla-Britt och Kenneth Berglund: Vi förstår det inte ... igår sågs vi som hastigast ute vid Hellasgården, idag finns du inte ... världen blev plötsligt så grå. Jörgen Retsloff: Tack Johnny för alla fantastiska upplevelser jag fick tillsammans med dig, allt du lärde mig, all uppskattning, du gav, allt... Du var verkligen en stor människa. Barbro och övriga familjen, tänker på er.

Rune Rådeström, Snättringe SK: Just hemkommen från en semesterresa söderut går jag in på Hellas hemsida - och ser att Johnny gått bort. Chocken är total, kan det verkligen vara sant? Känner samma förlamande tomhet som när beskedet om Björn Nordins bortgång kom. Men de ljusa minnena kommer att finns kvar. Jag minns speciellt Björndammen Open då du generöst bjöd på trivsam orientering och förplägnad. Vi i Snättringe har vid flera tillfällen fått njuta av dina banor vid vårt Spettalopp såväl vid Björndammen som i Slagsta. Även utanför Hellassfären har du visat en omtanke och generositet. Då jag lyckades vid Veteran-VM i Portugal i somras överlämnade du en souvenirflaska Madeiravin till mig vid middagen vilket jag uppskattade mycket. Den kommer Berit och jag öppna ikväll, flaskan kommer sedan för alltid ha en plats på prishyllan.

Erland Ljungström, Spårvägens OK: Detta går knappt att fatta, man ser och hör den glädjespridande gestalten och rösten fortfarande. Jag är sorgsen, men ändå glad att jag fick uppleva Johnny och ta del av hans engagemang och alltid vänliga attityd. Ni i Hellas och vi stockholmsorienterare har gjort en stor förlust. Inga Kazlauskaite och Liutauras Bilevicius, OK Linné: Rest In Peace Johnny! Och stort tack för allt. Det är ofattbart att Du är borta. Berit och Reine Borgström, Skogsluffarnas OK: Kan inte fatta att Johnny, detta energiknippe, inte finns med oss längre. Kom honom nära i Sköndal där han i många år var vår fastighetsförvaltare. Ute på tävlingarna hade Johnny

forts 19


Jens Molin: Fick veta idag på väg till träningsläger i Finspång, nu sitter jag här och läser och tårarna rullar på min kind... Läser vad ni alla skrivit och gråter och ler om vartannat. Vem kan väl glömma ”special porridge”, de otroliga arrangemangen, entusiasmen och inte minst de fantastiska språkkunskaperna som väl bevisar att det inte är den som kan flest ord som är bäst på att tala eller kanske samtala. Tack för allt Johnny!

Christer Grunder, Skogskarlarnas Klubb: Nyingen falnat och skogskarlasången ljuder så stilla från skogarna värld. Kämpen den trofaste, gode, är gången med segrarens krans till en ljusare värld. Hav tack du skogskamrat! Hav tack! Susa till ro, du vår svenska skog!

Jan och Britt-Marie Danell, Tullinge SK: En god vän och Höstlunkskamrat har nått sitt slut. Kvar står evighetens frid över Dig!

Orientering, forts

Kanske inte riktigt min dag Vinterserien i Rågsved. Är det exakt vad jag längtar? Okej, Janne, orienterare i Skarpnäcks OL, ska ju få tillbaka sina skor med vristskydd som han glömde vid Manilla-skubbet. En anledning så god som någon att avstå från TV-slalom och sticka ut i råkalla januari, tillsammans med ett par hundra andra evigt orienterarsugna. Blir något bekymrad när jag ser banorna. Väljer drygt 5 km, 20 kontroller, korsan och tvärsan kring Högdalstoppen, och järnväg och genomfartsleder och gyttriga skogsdetaljer. Rosa banpåtryck, nästan omöjligt att urskilja. Lånar en penna av Lasse Persson i Väsby OK som tålmodigt väntar när jag förtydligar kontrollringar, streck och siffror. Studerar vägval, i den mån de existerar.

P

jag med hakspetsen hejdad max två centimeter ovanför stenhård is. Lyckades ta emot mig! Hur gick det till!? ”Klarade du dig” hojtar en empatisk lagd orienterare en bit bort. Jadå, men fallet var kanske en liten vink om vad som väntade. Fortsätter vaksamt, aningen mentalt stukad. Hade kunnat slå totalknock på mig själv där. Måste verkligen vara vaksam. Det hördes en smäll i fallet. Plastmaterial slungad mot is? Men gå precis rätt, fin idé som sagt. Halkigt uppför, kollar noga riktningen men hamnar rejält fel - hittar det tydliga kärret efter ett par tre minuter. Konstig sväng. Nya tag. Jäktar lite och får åter problem med ”riktningskänslan” till andra, åter en kort sträcka. Ser dock småningom på långt håll och gravt sidledes, en dam stå och

å väg till start är jag enormt seg i steget, självklart – gårdagens långpass på stigarna i Granbyskogen sitter i, men tänk om jag ska försöka undvika att missa! Helt undvika att missa! En daggfräsch idé. Vid starten är läget under kontroll. Vet exakt var jag står! Och siktar ett första modest berg som ska passeras, till vänster är bäst fastslår jag resolut innan jag efter några sista sekunders begrundan och djupandning stoppar SI-pinnen med datachip i startdosan. Här kommer jag! Lyckas hålla mig springande i första sluttningen, kan man nog säga. Ser en isfläck i god tid och är medveten om att jag har mina odobbade lätta skor på mig, som gjorda för torra förortstrottoarer. I nästa ögonblick ligger 20


tat och är i god fart på rätt väg där mot bron. Vid omklädningen ber jag att få jämföra min fina kompass med andras - vänlige och spänstige Anders Slagbrand tar fram sin, och den pekar rejält annorlunda. Vi avlägsnar oss från trappans järnstaket, ny koll. Samma resultat - möjligen är min kompass nu ännu mer snedvriden. I omklädningsrummets ångande trängsel upprepas experimentet. Godmodigt skrockande möter mig och min fina Silva, linjalmodell, tämligen ny, med ovalt förstoringsglas, inköpt för blott 700 spänn, drygt. Magnetiska häftklamrar? Icke. Ingen förklaring gives. Utom det där första fallet på isfläcken? Slungades inte min snörade kompass med våldsam kraft mot underlaget? Tål inte en Silva vad som helst när veteraner är i farten? Frågor, frågor. Kan bara konstatera att denna kompass härmed säljes förmånligt, typ 650 kronor plus porto vid snabb affär. Nej förresten - jag kan sända kompassen med anonymt beundrarbrev till någon ruggig H60-konkurrent. Underteckna med ”Din okände välgörare”. Eller: Skänka min Silva till det fina kompassmuseum vi har i hörnrummet på Granby - ett litet komplement till den digra samling som legendaren Nisse Öst en gång skänkte, och som Ejvin Retsloff förtjänstfullt tog hand om. Janne i Skarpnäck, som denna vinterdag fått sina dojor, belönade mig med närande fruktdryck och härligt bakverk. Det var dagens absoluta höjdpunkt, klart överlägsen Högdalstoppen, som låg väldigt märkligt. Idén om att göra ett prickfritt lopp sprack en aning. Men jag slapp spräcka skallen på den där isfläcken. Och jag har återigen fått mig ett par minnesbetor för livet, av otaliga under senaste halvseklet. Och vet vad jag ska köpa mig i 64-årspresent - bekväma löpskor med ståldubbar, och eventuellt ny dosa. Hemmavid ser jag skidskyttar på TV. Några svenskar bommar i avgörande momentet. Det må man förlåta. Och orientering är vid jämförelse en idrott i medieskugga men överlägset rik på ständigt nya upplevelser, som - för min del dock har en tendens att vara lite väl besläktade. Ursäkta missödestjatet, du käre läsare som nått ända hit.

stämpla föredömligt kontemplativt. Sedan ut på stor väg och passerkontroll på viadukten över järnvägen! Ingen ideal start idag men här finns många skärmar att jobba med framöver! Fast ingen sitter på viadukten, denna ytterst enkla passerkontroll. Märkligt. Söker mig nedåt och ser skärmen - på andra sidan järnvägsrälsen! Halkandes i gräset tar jag mig uppåt, lufsar över bron igen och tvingas följa ett staket i minst 75 meter (det fanns en tid då man kunde klättra över stadiga hinder på ca 1,35 m) innan jag åter, halkandes, hasandes, kan komma i nivå med järnväg och stiftklämma som man aldrig riktigt vet om den trängt igenom sitt budskap. Det borde höras ett litet bekräftande klick. Lurig passerkontroll det där. På definitionen framgår, vid hemmastudium, att skärmen skulle sitta där den satt, men det känns som om banläggaren varit finurlig i överkant genom att sätta kontrollen i underkant. Dock ej underkänt. Fjärde kontrollen går väl sisådär, men när jag ska lämna den märker jag att en kontrakurs är på gång. Eller? Blir ståendes. Passar kartan likt ett osäkert men ambitiöst skolbarn på kurs. Tycker dock att Högdalstoppen, som syns tydligt mellan dystra granar, därmed hamnar rejält fel. Högdalstoppen ska inte ligga i den riktning som kompassnålen påstår. Likväl gör den det. Ett detaljproblem jag får lösa senare. Lite nybörjarskyltar med glada bekräftande gubbsmileys skulle kännas tryggt. Eller någon fadder som harklade sig lagom ljudligt när misstag är på gång. Tar noga ut riktning, nu ska det bli rätt! Men jag ska ju enligt banan vinkla högerut - varför föreslår då kompassen denna sneda vänsterriktning? Och varför kan jag notera en ström löpare som anländer och försvinner i helt annat stråk? Och varför springer jag - för tredje gången mot en skärm - nytt hopp! - som jag, visar det sig, redan stämplat vid? Kodsiffra 34, just det. Efter att i promenadfart ha besökt summa 10 på sitt sätt intressanta kontroller vänder jag till Snösättraskolan och den fina OL-gemenskapen, och funderar på förklarande repliker. Dessa bör ej vara många, och måste vara lakoniska. Besöker i förbifarten den där kluriga viaduktskärmen än en gång, och tipsar löpare som ser rådvilla ut om vart de bör bege sig - men Rolf Skoglund behöver ingen assistans, han har fat-

Sverker Tirén 21


SIMNING Juldoppet Juldopp i Gubbängen. Efter fjolårets juldopp undrade vi om det skulle bli det sista. I dag kunde drygt 20 masters vara med om ett annorlunda, men gemytligt dopp i samma bassäng. Hövdingen, Arne, deltog med gott humör liksom Jojje och Rune.

L

Eric och Reija tackade Harriet, som numera har hela ansvaret för sekretariat och kassa. Hennes fixande av anmälningar, resor, boende, träningsläger, SISU-arrangemang, kontakter med förbund, när det t.ex gäller rekordanmälningar och Hellas överstyrelse, kassarapporter och inte minst vår populära hemsida, tar omkring 20 oavlönade timmar i veckan. Hälsningar uttalades från BoA, Britt och Erna. En trevlig eftermiddag med många skratt och glada återseenden.

ångresenärerna Harriet och Göran från Örebro och Maggan från Gävle hade gjort sig besvär att ta sig till doppet. Vi var också glada att se fler från andra sidan Slussen; Burebos, Kroners, Kerstin, Barbro G, Solveig och Eva-Britt. Den här gången var det egen matsäck som gällde. Praktiskt och tidsbesparande. Men först måste man simma på tid och smart segrare var Reija. Alla fick pris och till och med Arne för att han tagit sig dit!

Barbro Thörnelöf

22


TENNIS

RM-Richard

Richard Regionsmästare Hellas lyckades ta hem en titel i årets Regions Mästerskap ute i Gustavsbergs Tennishall. Richard Gardt blev regionsmästare i Herrsingelklassen.

G

USTAVSBERGS TK STOD SEDVANLIGT som arrangör för senior- och veteran RM (f.d. DM). I år var det färre Hellasdeltagare än vanligt, särskilt på veteransidan. H.35-klassen hade det allra vassaste startfältet med spelare som Fredrik Perman, Torgny Carlsson och Martin Lager i spetsen. Hellas 35:orna Stefan Hall och Kai-Anders Nilsson tvingades lämna Walkover, det hade annars varit intressant att se hur långt de hade kunnat gå. Vår notoriske slitvarg Göran Uhlin, som var

i final i fjol, lyckades ”bara” nå kvarten i år. I kvartsfinalen ställdes han mot forne elitspelaren Martin Lager som gjorde mos av Göran och alla andra motståndare som kom i hans väg. Lager defilerade fram till slutsegern i 35-klassen och släppte endast tre games i varje match. Imponerande! SENIORKLASSEN VAR I ÅR lite tunnare än vanligt och när både titelförsvaren Serdar Kaya och toppseedade Niklas Sparr lämnade forts 23


återbud i sista stund öppnade sig möjligheterna för en ren Hellasfinal mellan Richard Gardt och vårt nya stjärnskott Anders Andersson. Tyvärr blev det inte så, Väsbys Mladen Prodanovic satte stopp för Anders planer redan i kvarten. Richard spelade stabilt hela veckan och tog sig till final utan setförlust, där ställdes han mot Anders överman Mladen. DET BLEV EN TÄT OCH SPÄNNANDE FINAL där Mladen var den som styrde spelet med sin giftiga offensiv och sitt höga tempo. Richard var ofta tillbakapressad men försvarade sig skickligt och taktiskt smart. Första set tog Mladen med 6-3 och i det läget var det inte mycket som talade för Richard. Men med en enorm kämpaglöd och tappert tålamod arbe-

tade sig Richard in i matchen och kunde vinna andra set med 6-3. Avgörande set blev dramatiskt. Richard var ett brejk upp vid ledning 4-2, men tappade kommandot och Mladen kunde utjämna till 4-4. Då plockade Richard fram vinnarskallen och bröt Mladens serve på nytt fram till 5-4. I nästa game räddade ”Gardten” en brejkboll vid ställningen 30-40 och servade sedan hem segern till 6-4 i avgörande. En mycket strong vändning och framförallt en meriterande framgång för Hellas seniorverksamhet. Övriga starka insatser värda att notera är Sören Johanssons kvartsfinalplats i H55-klassen.

Tennis, forts

A-laget föll i avgörande seriefinal Det blev inget avancemang för Hellas herrlag i år. Säsongen avslutades med en tung förlust, 1-3, i den helt avgörande seriefinalen borta mot Trollbäcken – som hade toppat upp laget med förstärkning från USA.

O

lyckades stundtals hålla jämna steg med sina respektive motståndare, men det räckte inte. Istället ställdes allt hopp till tredjesingeln där Anders Andersson krigade med hela sitt fajterhjärta. Matchen var helt jämn och öppen och fick till slut avgöras i ett supertiebreak som blev dramatiskt. Anders visade enorm mentalstyrka genom att spela hem fyra raka poäng vid ställningen 6-6 vilket innebar att ställningen var reducerad till 1-2 i matcher. Dubbeln skulle nu avgöra Hellas öde. Här teamade Richard upp i par med med Björn Sjöström. Paret var – inför söndagens drabbning - obesegrat i årets serie utan setförlust. Men all statistik var betydelselös nu – nu var det ”vinna eller försvinna” som gällde. forts

BESEGRADE SOM VI VAR, inför denna helt avgörande seriefinal i div.4, så var självförtroendet mycket gott. Laget hade toppats med starkaste möjliga uppställning för dagen; Förutom sedvanliga ankaret Richard Gardt så hade Göran Uhlin tagit plats i laget med uppgift att kriga hem den viktiga andrasingeln. Anders Andersson som gått från klarhet till klarhet under hösten fick förtroendet på tredjesingeln. Dessvärre hade ju förstås Trollbäcken också toppat sitt lag; De hade lyckats få hem sin ”stjärna” Alexander Eisler-Ahlgren, som flugit hem från collagespel i USA över julen. Hellasspelarna slet på bra i alla matcher men Trollbäcken var numret för stort. Richard och Göran hängde båda bra med i tempot och 24


Richard och Björn inledde starkt och respektlöst. Vid ledning 3-2 i första set spelade de sig fram till 15-40 i Alexanders servegame, men Trollbäcken kom igen och tog gamet. Istället fick Hellasparet sin serve snöpligt bruten i det nästföljande gamet och efter det tog Trollbäcken över kommandot och tog setet med 6-4 Björn och Richard försökte desperat kriga

sig tillbaka i andra set men uppförsbacken var lite för brant. Seriesegern gick till Trollbäcken som därmed säkrade avancemanget till div.3 till nästa säsong. Hellas A-lag får kämpa vidare i fyran även 2009. Men en sak är säker – vi kommer vara med och fajtas om seriesegern nästa säsong med och då har vi förhoppningsvis marginalerna på vår sida Richard Gardt

Tennis, forts

Stefan Hall starkast på annandan Stefan Hall blev mästare i vår traditionella annandagsturnering efter finalvinst med 4-2 över Richard Gardt.

J

ULENS STORA HÖJDPUNKT - vår sägenomspunna Annandagsturnering - lockade i år rekordmånga tennishungriga, tillika julmatsmätta deltagare – hela 25 stycken! Startfältet var förvånansvärt starkt med flera kandidater som tänkbara slutsegrare. Dessvärre uteblev juniorklassen i år men de fåtal juniorer som var på plats deltog med glädje i seniorklassen. Fördelade i 6 grupper och med alla tre banor att disponera så flöt tävlingen på rätt bra även om väntetiderna mellan matcherna blev långa för en del spelare. Men det ingår lite i konceptet. Matcherna spelades först till fyra games med tiebreak vid 3-3 vilket öppnade för skrällar i och med tävlingens handicapsystem. Men som vanligt lyckades storfavoriterna ta sig igenom gruppspelet utan större svårigheter men ett par underdogs lyckades också knyta en plats i det åtråvärda slutspelet; Leif Lindman, Pelle Karlsson, Mats Lindqvist och Ivar Källhed. Stefan Hall som glidit igenom gruppspelet utan gameförlust trots -50 i handicap fortsatte imponera i slutspelet och malde ner spelstarka opponenter en efter en. Först en en storservande Gardt senior med 4-1, sedan Kurres kanna-mästaren Johannes Moberg med 4-0 och därefter bollväggen Johan Nordstrand med 4-2, vilket innebar en finalplats för Stefan. På andra halvan hade Richard Gardt smugit sig fram till final efter vinster mot Leif Lind-

man, Björn Sjöström och Mats Lindqvist - som överraskande slog ut titelförsvararen Marcus Angelin i kvartsfinalen. Upplagt för en riktig prestigefinal mellan två av klubbens bästa spelare och trevligt nog var det lite publik kvar i tältet. Stefan tog kommandot direkt och bröt Richards serve blankt i inledningsgamet. Richard verkade en aning chockad av Stefans höga tempo, båda trivs ju i högt tempo men just denna dag var det Stefan som höll i taktpinnen och Richard som fick jaga. Stefan servade mycket stabilt och det räckte för att säkra segern med siffrorna med 4-2.

Stort grattis till den nya värdiga mästaren Stefan Hall som därmed tog sin första officiella titel i Hellas interna Grand Slam.

25


Supporterklubben in i GH 1958 bildades Supporterklubben som en fristående del av Gamla Hellener, GH. Syftet var att samla in pengar för att stödja olika elitsatsningar i klubben, inte minst handbollslaget. Det var en uppgift som inte GH ägnade sig åt – här var det bara trivselaktiviteter för före detta idrottsaktiva som gällde. Så småningom blev Supporterklubben en egen fristående klubb med egen styrelse. Idag är läget annorlunda. GH har förutom sina ursprungliga uppgifter även att förvalta ett antal stipendiefonder och Stiftelsen Farbrors minne och ur dessa dela ut stipendier. Även om inriktningen på det stöd som de båda klubbarna delat ut haft olika innebörd har man arbetat med i stort sett samma målgrupper. Därför är tanken att Supporterklubben på nytt går in i GH, kanske för att ta med sig en särskild ”Supporterfond”. Båda föreningarnas årsmöten hade frågan uppe på sina årsmöten i februari. Hur samgåendet ska organiseras kommer att diskuteras under det kommande året. Frågan om att gå ihop är inte ny utan har diskuterats i flera år, men har fått förnyad aktualitet i diskussionerna om att göra om Hellas till en alliansförening. GH:s arbetsuppgifter och ställning som fristående stödförening kommer dock inte att förändras.

GH:s vårprogram Vid sista mötet före årsmötet i februari spikades ett antal datum för aktiviteter. GH-golfen äger i år rum den 14 maj på Viksbergs golfklubb och GH:s bouletävling vid Hellasgården blir torsdagen den 4 maj. Utöver detta lär det bli minst ett besök på Stadsteatern. Vid samma möte konstaterades att GH med sin stiftelse Farbrors Minne – trots lågkonjunkturen - säkrat stipendier för de närmaste fyra åren i storleksordningen 50-65 000 kronor varje år. Sektionerna uppmanas som vanligt att skicka in ansökningar

26


Jack Wadin död

J

ack Wadin, en av Hellas mest kända skidåkare, har avlidit, 92 år gammal. Jack var tävlingsåkare redan i slutet på 1930-talet och åkte Vasaloppet på 40-talet, men det var först i 60-årsåldern som Jack började satsa ordentligt. Tillsammans med kompisen Clarence Atterday blev han en av stjärnorna inom den nystartade veteranskidåkningen i början av 1980-talet. Han tävlade över hela världen; Japan, Kanada, USA och runtom i Europa. Det hann bli 14 VM-guld, nio silver och sju brons innan han lämnade tävlingsspåren, drygt 80 år fyllda.

Då hade han även hunnit tävla en del i rullskidor, bland annat i Italien och i Londons parker. Rullskidåkning hade blivit den självklara träningen på försäsongen, gärna på vägarna ner mot Gålö. Till professionen var Jack trädgårdsmästare och verksam tidigt på morgonen ute i Årsta partihallar innan han ägnade sig åt skidåkningen. Dödsannonsen dök upp i tidningen en regnig söndag i mitten på januari. Det var inte som på Jacks tid då vintern var kall och skidspåren var välpreparerade ute på Ågesta golfbana där han ofta höll till. Men dagen för begravningen hedrades Jack med nysnö och solsken. Jan Falk

27


Våra Jubilarer 2009!

95 år 12/02 Arne Jakobsson 90 år 31/08 Åke Olvall 01/09 Eva Törngren 16/11 Lennart Ingmo 85 år 04/07 Lennart Klang 12/07 Bror-Ebbe Andersson 29/11 Arne Edlund 80 år 21/07 03/09 22/09 19/10 25/11

Per Bergenholm Sten Welin Anders Slagbrand Ejvin Retsloff Lennart Möllersten

75 år 03/03 Birger Pers 12/08 Ove Franzén 70 år 16/02 28/02 24/03 09/12

Rooney Magnusson Gunnar Nyberg Errol Wicksell Inger Forsander

60 år 19/02 29/04 18/05 02/07 27/07 19/08 08/10 30/11

Lennart Larsson Margareta Rainer Hans Eric Barner Jan Gunnarsson Edit Belik Carl Engelberth Anders Westerling Mats Jutner

50 år 01/03 07/03 31/03 29/05 12/06 30/10 30/12

Rolf Ekström Björn Djupmark Katarina Fernström Carina Lernhagen-Matz Lena Hörngren Mats Gustafsson Karin Löwencrantz

† Följande Hellen har lämnat kamratkretsen Jack Waldin Johnny Lundin Maj-Britt Svensson Per-Olof Fernström

MANUSSTOPP: Nr 1 Nr 2

15 januari 15 april

Nr 3 Nr 4

28

15 augusti 5 november


Sim- och Idrottsklubben Hellas ÖVERSTYRELSEN 2008 Ordförande: Keith Sandqwist Lavendelvägen 23 145 74 Norsborg Tel. 531 702 93, 073/204 22 35

Kassör: Lennart Hjelm Källåkersvägen 36 145 71 Norsborg Tel. 531 716 90, 0708/39 05 16

Revisorer Björn Holmgren Liljeholmstorget 32 117 61 Stockholm Tel. 710 47 83, 070/793 40 24

keith.sandqwist@keithsab.se

lhjelm@telia.com

holmgren@se.ibm.com

Vice ordförande: Staffan Arvidsson Fleminggatan 63 112 32 Stockholm Tel. 641 80 74, 070/834 23 93

Ledamöter: Erik Gravenius Vejlegatan 9, 6 tr 164 44 Kista Tel. 751 66 50, 0730/454 347

Jan Edlund Ystadsvägen 115 121 51 Johanneshov Tel. 600 15 76, 070/630 18 75

staffan.arvidsson@spray.se

erik.gravenius@bredband.net

Sekreterare: Karin Thune Ymsengatan 1 120 38 Årsta Tel. 722 92 13, 070-275 86 36

Sven Hallin Norrholmsvägen 51 132 31 Saltsjö-Boo Tel. 715 87 27, 070/718 19 02

Peter Fernström Mosstigen 25 148 71 Sorunda Tel: 070-563 00 14

Lars Holm Serenadvägen 18 131 40 Nacka Tel. 716 81 15

peter.fernström@mailbox.swipnet.se

lasse@hellasfriidrott.se

sven.hallin@hellasbowling.se

jan.e@jefab.se

Sim- och IK Hellas Postgiro 25 85–8 Hellasgården Hellasgården, 131 33 Nacka Tel. Serveringen 716 07 02 Bastu- och motionslokal Hellasgården, 131 33 Nacka Tel./Fax 716 39 61 Hellas klubblokal Hellasgården, 131 33 Nacka Tel. 773 10 25 Fax 773 22 05 info@hellas.se hellasbladet@hellas.se

SEKTIONSORDFÖRANDEN Bowling Alf Kindblom, tel. 08-500 301 89 Postgiro 40 05 26–0

Simning Sandra Gill, tel. 618 58 16 Postgiro 19 41 84–8

alf.kindblom@telia.com

sandragill76@hotmail.com

Friidrott Jonas Malm, tel. 604 10 70 Postgiro 65 00 62–3

Tennis Kurt Nyström, tel. 640 40 96 Postgiro 55 93 10–8

jonas@hellasfriidrott.se

kurt.nystrom@mbox302.swipnet.se

Handboll Mathias Lind, tel. 84 15 15 Postgiro 15 51 59–7

Gamla Hellener Kjell Gustafsson, tel. 0171-547 25 Postgiro 50 53 33–5

mathias.lind@sbsradio.se

kjell.gustafsson@logica.com

Orientering/Skidor Anders Thureson tel. 550 697 54 Postgiro 70 57 43-3

Supporterklubben Clas Ström tel. 500 318 06 Postgiro 65 56 96–3

anders.thureson@hercules.se

classe@stroms.eu

29

(adress och telefon i övrigt, se klubblokalen)

De senaste nyheterna om Hellas läser du på klubbens hemsida

www.hellas.se


Anteckningar:

30


Anteckningar:

31


POSTTIDNING

B

Nacka 6

Hellasg책rden

Porto betalt

Att: Fredrik Wicksell Skarpbrunnav채gen 25, 4 tr

www.norskhydro.se

32

145 65 NORSBORG

Hellasbladet #1 2009  

Hellasbladet #1 2009

Hellasbladet #1 2009  

Hellasbladet #1 2009

Advertisement