Page 1

ANDELSBOLIGFORENINGEN RODEN 9260 Gistrup Referat af generalforsamling den 22. april 2008. 24 boliger var repræsenteret ved foreningens årlige generalforsamling, Klaus Hesselberg fra nr. 88 blev valgt til dirigent. Klaus konstaterede at formalia var i orden, og erklærede generalforsamlingen for lovlig. Herefter fik formanden Elmer Hansen ordet, han afgav en meget fyldig beretning, hvori han gav en god redegørelse om årets gang i foreningen. Han meldte om afslutningen af brandsikringen af carportene ved de toetageshuse. Dette afstedkom, at vi fik afregnet med Søgaard & Hansen i overensstemmelse med forliget fra 2005. De revnede lofter er et uafklaret problem, som ikke syntes at få nogen ende, vi venter på at andre instanser skal få afsluttet deres arbejde. Formanden nævner, at det i værste fald kan ende med, at vi må leve med de revnede lofter. Vi håber den ventede kendelse falder ud til vores fordel.. Formanden redegjorde for slutafregningen med advokat Torben Voss, han har kun en enkelt opgave tilbage, nemlig at fremskaffe de detailtegninger, vi mangler til 5 års gennemgangen, lykkes dette ikke, må vores rådgiver P. E. Marcussen fremskaffe den fra teknisk forvaltning, det vil i så fald kræve ekstra betaling. Om skellet mod øst, skal der udover den etablerede jordvold, der har bevirket, at der ikke mere løber vand ind fra kommunens område, anlægges 10-12 drænbrønde, til at afhjælpe, at der står vand i området. Der er ikke ændret på finansieringen i året der er gået, vi har 29 mill. stående til fast rente, 4,33% indtil år 2022. Resten af belåningen er finansieret til variabel rente. Ved årets begyndelse var renten 4.03% den er nu steget til 5%. Der er ny fastsættelse pr. 1/7. der er ikke udsigt til væsentlig ændring. 5 års gennemgangen er foreløbig fastsat til 13/6-08. Da P. E. M. er entreret på timeløn, appellerede formanden til, at man ikke sinkede manden i hans arbejde. Bestyrelsen vil omdele et skema, hvor man kan indføre de mangler, som man selv har konstateret. Formanden nævnede, at vi kan få en afgørelse fra Rafn og søn i løbet af året, angående vores ejendomsskat. Udlejning af fælleshuset og værelse, forløber pænt og det lejede stort set afleveres i pæn stand. Om bilkørselen i området appellerede formanden til at udvise hensynsfuld kørsel, og at man henstillede til sine gæster at gøre det samme. Hermed var der lagt op til debat: Bove` gjorde opmærksom på, med hensyn til opsætning af lofter, var kommet nyt materiale frem. Formanden mente at dette var anvendt hos os. Der blev spurgt om det seje træk for at få lofterne ordnet, var et forsøg på at trække det ud over de 5 år, således det blev forældet. Elmer gjorde opmærksom på, at det der var rettidig gjort opmærksom på, ikke blev forældet. Beretningen blev taget til efterretning.


ANDELSBOLIGFORENINGEN RODEN 9260 Gistrup Herefter gennemgik Elmer det omdelte regnskab, han forklarede om vores finansielle drift, om vi skulle afdrage eller ikke. Man kunne også få foretaget en omvurdering, men dette koster penge. Der sneg sig en diskussion ind om dræning, hvor flere udtalte sig. Dirigenten henviste det til under eventuelt. Regnskabet blev enstemmig godkendt. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslog, at man kunne tegne foreningen med 3 bestyrelses medlemmers underskrift, mod nuværende 5. Her var det heldigt, at vi var 24 andele repræsenteret, idet det var det vi minimum skulle være, og heraf skulle 2/3. være for, for at vedtage vedtægtsændringer. Elmer gjorde opmærksom på, at det var en ren praktisk foranstaltning, idet det undertiden havde været vanskeligt, at få samtlige 5 underskrifter. Der blev fra salen spurgt, om man kunne sætte navne på de 3. Det kunne man godt, men det mentes ikke at være nødvendig, idet man måtte formode, at alle var anstændige og fornuftige mennesker, og det var jo ikke sådan, at ting af mere alvorlig karakter kunne ordnes uden at spørge generalforsamlingen. 24 stemte for forslaget, ingen imod. Det er hermed godkendt. Valgene: Mogens Kragh Nielsen, nr.36 og Kristian Sivertsen, nr. 70 blev genvalgt med akklamation, Jens Erik Sørensen ønskede at fratræde på grund af arbejdsmæssige årsager, han blev erstattet af Klaus Hesselberg, nr. 88. Vi skulle have 2 suppleanter, det lykkedes ikke at få mere end en, nemlig genvalg af Kurt Jensen Møller nr.38. Administrator: Genvalg af Spar Nord bank. Revisor: Genvalg af Leif Riis Nielsen. Eventuelt: En foreslog, at der skulle navn og årstallet 2003 på den store sten, vi har liggende på græsplænen, som han sagde: ”Det er ikke sikkert det betyder så meget nu, men i 2053, kunne det godt være, at beboerne synes, det har betydning”. Der var ingen indvendinger imod forslaget, når bare ikke det koster en ”Bondegård”, lad os få nogle priser frem. En forhørte sig om muligheden for en legeplads, Jens Erik kunne svare, at dette havde været drøftet flere gange uden, at der var kommet noget ud af det. Det er strandet på, at der er strenge krav til lovligheden og dyr ansvarsforsikring, ligesom selve anlægget virker temmelig dyr. Men det er op til et mere eller mindre selvbestaltet udvalg at finde muligheder og komme med indstilling til bestyrelsen, som så kan lægge det frem på en generalforsamling. En forespørgsel om man måtte stille et gyngestativ op i sin have, blev besvaret med, at man snakkede med sine naboer om det, ellers var der ikke de store indvendinger imod. Herefter gik vi over til den kulinariske side af sagen, hvor vi til kaffen nød Birthes gode boller og kage.

Kr. Sivertsen

Klaus Hesselberg

Elmer Hansen

sekretær.

Dirigent

Formand

Mogens Kragh Nielsen

Jens Erik Sørensen

Birthe Riis Nielsen

Referat af generalforsamling den 22  

24 boliger var repræsenteret ved foreningens årlige generalforsamling, Klaus Hesselberg fra nr. 88 blev valgt til dirigent. Klaus konstatere...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you