Page 1

ɧɨɹɛɪɶ 2011

1


6


12


13


16


18


19


21


23


26


27


29


35


37


40


41


46


50


56


57


58


59


60


64


65


ƞǂLJLjƼljNJNj-DžNJǑNjǍljƼǓDžNjNJNJǘdž ǃǐǍNJƼLj

ƐLjƼƾNJǘdž ǍǂǁƼLJǏNjǍ ƜƙƪƐƍ ƒƓƚƖƦƓƏƍ ƏǘnjǐǎLJƼǛǖDždž ǍǂǁƼLJǏNjǍ ƒƖƍƛƍ ƍƙƓƘƟƓƓƏƍ ƒDžDŽƼdžNJ Dž ƾǂǍǎǏLJƼ ƍƙƓƘƟƍƛƒƞƍ ƟƖƒƜƞƜƏƍ, ƏƭƥƓƟƙƍƏ ƍƙƪƘƖƛ ƜǏǁǂLj ǍǂLJLjƼljǘ ƍƒƓƙƪ ƬƛơƟƜƏƍ, ƍƛƍƟƠƍƟƖƭ ƢƓƒƜƞƜƏƍ, ƚƍƞƖƛƍ ƐƞƓƎƛƓƏƍ, ƒƖƍƛƍ ƟƍƗƢơƙƙƖƛƍ ƞǂǁƼLJǓDžǜ: 628415, ƿ. ƟǐǍƿǐǏ, ǐLj. ƝǍNjDžDŽƾNjǁǎǏƾǂNJNJƼǜ, 5/1, NjǑ. 307. ƠǂLj.: (3462) 22-44-82. Ɠ-mail: nr.surgut@mail.ru ƟƼdžǏ: www.ǃǐǍNJƼLj-NJƼƾDžƿƼǏNjǍ.ǍǑ «ƛƼƾDžƿƼǏNjǍ ƟǐǍƿǐǏ» ǰ1 ƛƜƭƎƞƪ 2011

ơǔǍǂǁDžǏǂLjǙ: ƜƜƜ «ƛƼƾDžƿƼǏNjǍ». ƔǐǍNJƼLj DŽƼǍǂƿDžǎǏǍDžǍNjƾƼNJ ƾ ơnjǍƼƾLjǂNJDžDž ƢǂǁǂǍƼLjǙNJNjdž ǎLjǐǃƽǘ njNj NJƼǁDŽNjǍǐ ƾ ǎǑǂǍǂ ǎƾǜDŽDž, DžNJǑNjǍljƼǓDžNjNJNJǘǒ ǏǂǒNJNjLjNjƿDždž Dž ljƼǎǎNjƾǘǒ LJNjljljǐNJDžLJƼǓDždž njNj ƠǛljǂNJǎLJNjdž NjƽLjƼǎǏDž, ƣƼNJǏǘ-ƚƼNJǎDždžǎLJNjljǐ ƼƾǏNjNJNjljNJNjljǐ NjLJǍǐƿǐ-ƬƿǍǂ Dž ƭljƼLjNj-ƛǂNJǂǓLJNjljǐ ƼƾǏNjNJNjljNJNjljǐ NjLJǍǐƿǐ. ƟƾDžǁǂǏǂLjǙǎǏƾNj Nj ǍǂƿDžǎǏǍƼǓDžDž ƟƚƖ ƝƖ ǰ Ơơ72-00393 NjǏ 31.08.2011 ƿ. ƠDžǍƼǃ 10 000 ǚLJDŽ. ƏǘǒNjǁDžǏ NjǁDžNJ ǍƼDŽ ƾ ljǂǎǜǓ. ƕƼLJƼDŽ ǰ1622. ƞƼǎnjǍNjǎǏǍƼNJǜǂǏǎǜ ƽǂǎnjLjƼǏNJNj. ƜǏnjǂǔƼǏƼNJNj ƾ ƝǂǔƼǏNJNjlj ǁNjljǂ «ƢNjǍljƼǏ»: 620100, ƿ. ƓLJƼǏǂǍDžNJƽǐǍƿ, ǐLj. ƏNjǎǏNjǔNJƼǜ, 27Ƽ. ƠǂLj./ǑƼLJǎ (343) 263-70-00. ƞǂǁƼLJǓDžǜ NJǂ NJǂǎǂǏ NjǏƾǂǏǎǏƾǂNJNJNjǎǏDž DŽƼ DžNJǑNjǍljƼǓDžǛ, njǍǂǁNjǎǏƼƾLjǂNJNJǐǛ ǍǂLJLjƼljNjǁƼǏǂLjǜljDž. ƝNjǁnjDžǎƼNJNj ƾ njǂǔƼǏǙ 3.11.2011 ƿ.

Рекламно-информационный журнал. Сургут  

Рекламно-информационный журнал Сургут

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you