Page 1


®‘µ«‘ ¬— 5

Õ¿‘∫“≈‡¬“«™π ™’«µ‘ ®‘µ´“‡≈‡´’¬π ™’«µ‘ „πæ√–§√‘ µè ¿“æ≈—°…≥èæ√–‡¬´Ÿ‡®å“ ¿“«π“æ√–«“®“ ª°‘≥°– 1


    ⌫       ⌫  

 ⌫        

2


“√∫—≠

     

  ⌫  ⌫        ⌫  ⌫

   ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌦  

 ⌫ ⌫

       





⌫     ⌫  

           

 3


⌫ ⌫    ⌫  ⌫ 

⌫     

  ⌦  ⌫           ⌦   ⌫       

               



          

⌫ 



  



4


∫∑∫√√≥“∏‘°“√

  ⌦   ⌫       ⌦       ⌦             ⌫    ⌫ ⌫                       ⌫        ⌫ ⌫⌫                         ⌫   ⌫ ⌫⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫  ⌫⌫   ⌫   บทบรรณาธิการ

5


    ⌫ ⌫          ⌫                               ⌫ ⌫   ⌫ ⌦⌫  ⌦⌫   ⌦⌫⌫                                                     ⌫                          ⌫   ⌫  ⌫               ⌫    ⌫    ⌫      ⌫  ⌫      ⌫         ⌦          ⌫                 ⌫                              ⌫ ⌫                       ⌫            ⌫              ⌫ ⌫⌫

6

บทบรรณาธิการ


⌫   ⌫                 ⌫⌫⌫⌦⌫            ⌫    ⌫⌫    ⌫ ⌦ ⌫⌫  ⌫  ⌫⌫⌫   ⌫⌫  ⌫⌫⌫ ⌫     ⌦           ⌫        ⌫   ⌫ ⌫⌫⌫  ⌫    ⌫ ⌫  ⌫             ⌫        ⌫⌫⌫      ⌫⌦   ⌫  ⌫ ⌫⌫ บทบรรณาธิการ

7


  ⌫ ⌫ ⌫  ⌫⌦ ⌫⌫⌫  ⌫⌦⌫ ⌫ ⌫⌫⌦  ⌫⌫⌫  ⌫ ⌦        ⌫             ⌫   ⌫   ⌫ ⌦  ⌫ ⌫      ⌫  ⌫  ⌫       ⌫ ⌫⌫   ⌫   ⌫   ⌫⌫  ⌫  ⌫ ⌦⌦⌫   ⌦⌫ ⌦         ⌫           ⌫      ⌫⌫   ⌫⌫ ⌫⌫   ⌫ ⌫⌫     ⌫ 

8

บทบรรณาธิการ


⌫⌫⌫⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌦  ⌫⌫ ⌫⌫   ⌫⌫⌫     ⌫                        ⌫⌫⌦⌦⌦⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫   ⌫⌫⌫⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌦⌫  ⌫⌫    ⌫ ⌫⌫⌫⌦⌦   ⌫⌫ ⌫⌫      ⌫   ⌫⌫⌫                ⌦    ⌫  ⌫   บทบรรณาธิการ

9


⌫⌫ ⌫ ⌫⌫⌦⌦⌫ ⌫⌫⌫⌫ ⌫ ⌦ ⌫⌫⌫     ⌫ ⌫   ⌫  ⌫ ⌫⌫⌫ ⌫⌫⌦  ⌦⌫⌫    ⌫⌫⌫⌫        ⌫               ⌦       ⌫      ⌦      ⌫⌫   ⌫ ⌫    ⌫            ⌫ ⌫     ⌫          ⌫              ⌫ ⌫ ⌫                    

10

บทบรรณาธิการ


    ⌫  ⌫⌫  

”À√—∫©—π·≈å« ·µã≈–§π§◊ÕÀπ÷Ë߇¥’¬«§ππ’È„π‚≈° §ÿ≥·¡ã‡∑‡√´“ ·Àãß°—≈°—µµ“

‡¡◊ËÕ∂÷߇«≈“§Ë”·≈–§‘¥∂÷ß«—π∑’Ë°”≈—ß®–ºã“πæåπ‰ª ‡√“®–‡ÀÁπ«ã“ ‘Ëßµã“ßÊ ∑’ˇ√“∑”µ≈Õ¥«—π ¬—ß∑”‰¥å‰¡ã¥’æÕ Õ’°À≈“¬Õ¬ã“ß∑’ˇ√“Õ¬“°∑” ·µã‡√“°Á‰¡ã‰¥å∑” ‡√“Õ“®®–√埠÷°‡ ’¬„®·≈–√埠÷°µË”µåÕ¬ ·µã‡√“æ÷ßπåÕ¡√—∫∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬ã“ߥ—ß∑’ˇªöπ ·≈–¡Õ∫∑ÿ°Õ¬ã“߉«å„πæ√–À—µ∂èæ√–‡®å“ ‡©æ“–«‘∏’π’ȇ∑ã“π—Èπ ‡√“®÷ß®– “¡“√∂æ—°ºãÕπ‰¥åÕ¬ã“ß·∑å®√‘ß„πæ√–‡®å“ ·≈–‡√‘Ë¡µåπ«—π„À¡ã¥å«¬™’«‘µ„À¡ã Edith Stein

บทบรรณาธิการ

11


12


Õ¿‘∫“≈‡¬“«™π

∑ã“∑’·≈–§«“¡‡™’¬Ë «™“≠ ‡æ◊ÕË °“√Õ¿‘∫“≈‡¬“«™π*  ⌫  ⌦⌫⌫ ⌫  ⌫ ⌫⌫ ⌫⌫⌫  ⌫ ⌦ ⌫   ⌫ ⌫⌫⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫⌫⌫

   ⌫ ⌦

อภิบาลเยาวชน

13


⌫⌫  ⌫ ⌫ ⌫  ⌫    ⌦          ⌦  ⌫  ⌫⌫

14

z

⌦    ⌫ ⌦ ⌫⌫   ⌫⌫ 

z

         ⌫⌦⌦⌫⌫      ⌫ ⌫      ⌫         ⌦  ⌫ ⌫⌦ อภิบาลเยาวชน


  ⌫              ⌫   ⌫  ⌦   ⌦    ⌦  ⌦            ⌫                   ⌫⌫⌦ ⌫  ⌦        ⌫     ⌫       ⌦             ⌫    ⌫         ⌫            ⌫           ⌫    ⌫        ⌫ ⌫       ⌫⌫⌫                    ⌫   ⌫     ⌫     ⌫      อภิบาลเยาวชน

15


               ⌫⌫   ⌫⌫⌫  ⌦    ⌫ ⌦   ⌫⌫ ⌫           ⌫  ⌫        ⌫ ⌫  ⌫   ⌫        ⌫              ⌫  ⌫                               ⌫⌫  ⌦⌫        ⌫ ⌫⌫      z

            ⌫        ⌫   

16

อภิบาลเยาวชน


        ⌦    ⌫    ⌫      ⌫ ⌫        ⌫ ⌫   ⌫           ⌫⌫ ⌫ ⌦⌫   ⌫⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌦⌫   ⌫     ⌫ ⌫  ⌦          ⌫      ⌫    ⌫ ⌫  ⌫⌫⌫ ⌫      ⌫ ⌫   z

⌫               ⌦  ⌦⌦   ⌫         ⌦             z

อภิบาลเยาวชน

17


 ⌫    ⌫ ⌫                       ⌦⌫   ⌫ ⌫          ⌫            ⌫  ⌦    ⌫              ⌫   ⌫   ⌫  ⌦      ⌫  ⌫ ⌫ ⌫           ⌫                    ⌫      ⌫⌫      z

 ⌫   ⌫      ⌫     ⌫ 

18

อภิบาลเยาวชน


z

⌫ ⌫         ⌫     

⌫⌫⌫⌫ ⌫ ⌫     ⌫             ⌫ ⌫  ⌫ ⌦   ⌫     ⌫ ⌦  ⌦      ⌫  ⌫⌫ ⌦ ⌫⌫ ⌫ ⌫⌫⌫ ⌦  ⌫ ⌫  ⌫   ⌫⌦   ⌫  ⌫           ⌫⌫ ⌫⌫   z

⌫                 ⌫ ⌫  อภิบาลเยาวชน

19


  ⌫ ⌫                ⌫       ⌫⌫   ⌫   ⌦  ⌫  ⌦  ⌫ ⌫    ⌫⌫ ⌫⌫⌫⌫  ⌫        ⌫  z

 ⌦          ⌫   ⌦⌦⌫⌦  ⌫

20

อภิบาลเยาวชน


 ⌫ ⌫   ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫      ⌦⌫⌫ ⌫⌫⌫  ⌫⌫       ⌫ ⌫   ⌫⌫  ⌫⌫ ⌫   ⌫    ⌫      ⌫     ⌫    ⌫⌫⌫⌫  ⌫  ⌫      ⌫  อภิบาลเยาวชน

21


  ⌫ ⌫ ⌫       ⌦   ⌫ ⌫ z

           ⌫      ⌫    ⌫           ⌫   ⌫   ⌫⌫                      ⌫          ⌫              ⌫ ⌫⌫ 

22

อภิบาลเยาวชน


⌫          ⌫             ⌫⌫  ⌫  ⌫ ⌫   ⌫ ⌫  z

z

                          ⌫                    ⌫                ⌫           ⌫ ⌫   ⌫  ⌫         ⌫ ⌫   ⌦       ⌫     ⌫  ⌫      ⌫   ⌫     ⌦  ⌦            ⌫      ⌫    ⌫      อภิบาลเยาวชน

23


              ⌫ ⌫ ⌫ ⌫          ⌫          ⌫    ⌦     ⌫                        ⌫    ⌫   ⌫ ⌫ ⌫⌦    ⌦               ⌦    ⌫                ⌫ ⌫⌫                  ⌫          ⌫ ⌫ ⌫    ⌫ ⌫⌫⌦ ⌦⌫ ⌫

24

อภิบาลเยาวชน


⌫⌫      ⌫      ⌫    ⌫      ⌫   ⌫      ⌫      ⌫⌫⌫⌫  ⌫     ⌫              ⌦            ⌫ ⌫         ⌦⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫⌫ ⌫ z

          ⌫     ⌫    ⌫       ⌫        ⌫⌫  ⌫ 

อภิบาลเยาวชน

25


⌫         ⌫    ⌫            ⌫       ⌫     ⌦ ⌫ ⌫ z

⌫⌫ ⌦⌦         ⌫  ⌫  ⌦   ⌫        ⌫                ⌦⌫ ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫       ⌫         

z

26

  ⌫ ⌫ ⌫    

อภิบาลเยาวชน


    ⌫  ⌫                  ⌫     ⌦  ⌦              ⌫     ⌫⌫⌫ ⌫ ⌫⌫       ⌫     ⌫    ⌫      ⌫            ⌫       ⌫ ⌫⌫          ⌫⌫ ⌦ ⌫⌫ ⌫  z

⌫ ⌫   ⌫ ⌫           ⌫       ⌦       ⌫ ⌦⌫ อภิบาลเยาวชน

27


⌫      ⌫    ⌫  ⌫     ⌫                ⌫⌦     ⌫⌫    ⌫ ⌫⌫ ⌫    ⌦       ⌫ ⌫   ⌫ ⌫   ⌫  ⌦      ⌦ ⌫

28

อภิบาลเยาวชน


⌫ ⌫         ⌫     ⌦       ⌫⌫⌦⌦ ⌫⌫⌫      ⌦ ⌫⌫⌫         ⌫         ⌫    ⌫ ⌫ ⌫⌫  ⌫⌫  ⌫ z

         ⌫⌫  ⌫ ⌦  ⌫ z

⌫   ⌫        z

อภิบาลเยาวชน

29


   ⌫⌫  ⌫ ⌫      ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫    z

           ⌦⌫ ⌫          ⌫⌫     ⌦     ⌫ 

30

อภิบาลเยาวชน


  ⌦ ⌦        ⌫ ⌦          ⌫⌫      ⌦⌫⌫  ⌦⌫ z

z

z

                        ⌫             ⌫ ⌫⌫                   

อภิบาลเยาวชน

31


  ⌫ z

z

                                 

⌫⌫⌫ ⌫   ⌫    ⌦⌫ ⌫     ⌫     ⌫        ⌫       ⌫   ⌫              ⌫              ⌫

32

อภิบาลเยาวชน


 ⌫       ⌫       ⌦      ⌦    ⌫  ⌫       ⌫  ⌫ ⌦                ⌫     ⌫⌫  ⌫           ⌫  ⌫    ⌫              ⌫     ⌫      ⌫                  ⌫

อภิบาลเยาวชน

33


 ⌫ ⌫  ⌫  ⌫⌫ ⌦    ⌫     ⌫  ⌫  ⌫  ⌫     ⌫   ⌫⌫⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌦   ⌫  ⌫⌫⌫⌫  ⌫ ⌫          ⌫  ⌫             ⌫ ⌫  ⌫ ⌦ ⌫ ⌫⌫ z

 ⌫               ⌫   

⌫   ⌦ ⌫ ⌫   ⌦

34

อภิบาลเยาวชน


 ⌫⌫  ⌫  ⌫  ⌫       ⌫       ⌫⌦⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫⌦⌫   ⌫  ⌫ ⌦     ⌫ ⌦                   z

           ⌫     

อภิบาลเยาวชน

35


⌫   ⌦⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫⌫ ⌫⌫⌫⌫  ⌫⌫⌫ ⌦⌫    ⌦⌫ ⌫ ⌫⌫⌦⌦  ⌫  ⌫⌫   ⌫⌫ ⌫   z

   ⌫      

⌫⌫ ⌫     ⌫     ⌦    ⌫    ⌦            ⌫ 

36

อภิบาลเยาวชน


        ⌫   ⌫    ⌫ ⌫ ⌫ ⌦  ⌦  ⌫ ⌦⌫⌦ ⌫⌫      ⌫  ⌫    ⌦ ⌫ ⌫  ⌫  ⌫    ⌦       ⌫  ⌦        ⌦ ⌫⌫  ⌫ อภิบาลเยาวชน

37


               ⌫ ⌫ ⌫ ⌫            z

         ⌦        

⌫ ⌫  ⌫ ⌫ ⌫⌫⌦⌫  ⌫             ⌫  ⌫ ⌫  ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫⌫  ⌫⌫⌫⌦ ⌫⌫ ⌫ ⌫   ⌫  ⌫⌫  ⌫ ⌫⌦ ⌫    ⌫⌫⌫ ⌫⌦⌫

38

อภิบาลเยาวชน


⌫ ⌫                   ⌫  ⌫ ⌦⌫⌫⌦ ⌫      ⌫   ⌫ ⌦⌦  

.

©—π‰¡ã‡ÀÁπ§π®π ·µã©—π‡ÀÁπæ√–‡¬´Ÿ‡®å“∑’Ë°”≈—ß∑π∑ÿ°¢è„π§π®π ·≈–µ√— °—∫©—π«ã“ ì‡√“À‘«·≈–∑ã“π°Á‰¥å„ÀåÕ“À“√‡√“°‘π...î §ÿ≥·¡ã‡∑‡√´“ ·Àãß°—≈°—µµ“ ©—π‡ªöπ¥‘π Õ„πæ√–À—µ∂èæ√–‡®å“ ·≈–æ√–Õߧè∑√ß„™å‡¢’¬π ‘Ëß∑’Ëæ√–Õߧè∑√ߪ√– ß§è §ÿ≥·¡ã‡∑‡√´“ ·Àãß°—≈°—µµ“

อภิบาลเยาวชน

39


™’«µ‘ ®‘µ´“‡≈‡´’¬π

æ√–‡®å“∑√߇®‘¡‡√“ ¥å«¬æ√–æ√·Àãßæ√–®‘µ¢Õßæ√–Õߧè * ⌫                             ⌫             ⌦         ⌫ ⌫    ⌫      * คุณพอ Juan Vecchi อดีตอัคราธิการซาเลเซียน

40

ชีวติ จิตซาเลเซียน


                  ⌫     ⌦⌦ ⌫⌫       ⌫     ⌫⌫  ⌫ ⌫                  ⌫  ⌫ ⌦ ⌫⌫⌦⌫ ⌫      ⌫  ⌫     ⌫       ⌫       ⌫  ⌫⌦ ⌫                         ⌫           ชีวติ จิตซาเลเซียน

41


⌦⌫  ⌦⌦  ⌫     ⌫⌦   ⌫                  ⌦ ⌫   ☺  ⌫⌦⌫ ⌫⌫

    ⌫     ⌫    ⌦ ⌫      ⌫                 ⌫        ⌫ ⌦  ⌦            ⌫  

2

John Paul II, Dominum et Vivificantem, n. 59

42

ชีวติ จิตซาเลเซียน


⌫⌦⌦⌫         ⌫        ⌫                            ⌫      ⌫  ⌫               ⌦⌫     ⌫         ⌫      ⌫⌦ ⌦ ⌫   ⌦    ⌫      ⌦  ⌫      ⌦⌫⌫  ⌫⌦    ⌦        ⌫ ⌫

ชีวติ จิตซาเลเซียน

43


  ⌦          ⌦       ⌦  ⌫⌫     ⌫ ⌫         ⌫                          ⌫   ⌦       ⌫     ⌫     ⌫                    ⌫ ⌦  ⌦  ⌫       ⌫ ⌫⌫⌫⌦   ⌫     ⌫          ⌦⌫                ⌫  ⌦⌫ ⌫ ⌫

3

P. Stella, Don Bosco nella storia della religiosita’ cattolica, Vol.II, PAS-Verlag, Surigo 1969, p. 32.

44

ชีวติ จิตซาเลเซียน


                ⌫    ⌫   ⌫      ⌫                            ⌫⌦⌫     ⌦     ⌫  ⌫      ⌦               ⌫                            ⌫     ⌫  ⌦⌦⌫⌫ ⌫⌫ ⌫  ⌫⌫  ⌫                 ⌫            ⌫         ⌫

VC n. 19 VC n. 17 6 VC n. 18 7 VC n. 22 4 5

ชีวติ จิตซาเลเซียน

45


⌫  ⌫  ⌫       ⌦                ⌫⌦ ⌫⌦⌫      ⌦               ⌫ ⌫       ⌫               ⌫         ⌫ ⌫⌫⌫           ⌫    ⌦       ⌫                 ⌫   ⌦⌫⌦  ⌦  ⌦⌫⌦   ⌫        ⌫    ⌦  ⌦  ⌫⌫  

46

ชีวติ จิตซาเลเซียน


         ⌦  ⌦         ⌫ ⌫⌫  ⌦   ⌫ ⌫ ⌫                 ⌦     ⌫   ⌦     ⌦⌫⌦ ⌦ ⌦    ⌫  ⌫      ⌫       ⌫   ⌦  ⌫        ⌫               ⌫  ⌫             ⌦    ⌫⌫⌦    ⌫    ⌦       ⌫⌫  ⌫ ชีวติ จิตซาเลเซียน

47


          ⌫                 ⌦        ⌫             ⌦⌫      ⌦  ⌫⌫   ⌫⌦⌫ ⌫ ⌫⌦ ⌦    ⌫         ⌫            ⌦  ⌫ ⌫ ⌦⌫ ⌦⌦       ⌫ ⌫               ⌦ ⌦ ⌫ ⌫     ⌦           ⌫              ⌫   ⌫   ⌦           ⌫   ⌫⌫⌫     ⌫ ⌦⌫      ⌫  ⌫ ⌫  

48

ชีวติ จิตซาเลเซียน


    ⌦    ⌦       ⌦       ⌫        ⌫   ⌫  ⌦  ⌦  ⌦     ⌫  ⌫   ⌫ ⌫⌫⌫  ⌦      ⌫⌦ ⌫⌫ ⌦  ⌦    ⌫ ⌫ ⌦⌫ ⌦ ⌫⌫⌫⌫         ⌫      ⌫⌦⌫⌫ ⌫

ชีวติ จิตซาเลเซียน

49


           ⌫ ⌦⌦                ⌫ ⌦⌫⌫  ⌦ ⌦⌫⌦  ⌫⌦     ⌫                ⌫    ⌦               ⌫                    ⌦⌫ ⌦ ⌫ ⌫  ⌫ ⌫⌫ ⌫                   ⌫⌦⌦⌫   ⌦   ⌫    

50

ชีวติ จิตซาเลเซียน


⌫  ⌦ ⌦⌫    ⌫     ⌫ ⌫  ⌦             ⌫            ⌦⌫              ⌫  ⌫                 ⌦ ⌫      ⌫           ⌫⌫ ⌫ ⌫⌦⌫⌫⌫ ⌫ ⌫  ⌫⌫ ⌫ ชีวติ จิตซาเลเซียน

51


  ⌦  ⌦               ⌫⌦⌫  ⌫ ⌦⌫ ⌦⌫   ⌫                   ⌫      ⌫ ⌫  ⌫  ⌫⌫ ⌫                  ⌫                  ⌫   ⌫                          ⌫                   ⌫    ⌫      ⌫ ⌦            ⌫                      ⌫     ⌫ ⌫

52

ชีวติ จิตซาเลเซียน


⌦⌫ ⌫      ⌫ ⌫  ⌫              ⌫                      ⌫                 ⌫          ⌫ ⌫      ⌫         ⌫⌫⌫⌫⌫ ⌫ ⌫  ⌦⌫⌫  ⌫ ⌦  ⌫         ⌦               ⌫              ⌫   ⌫  ⌫  ⌦⌫⌫      ⌫     ⌦  ⌦            ⌫         ⌫        ชีวติ จิตซาเลเซียน

53


                        ⌦   ⌫         ⌦         ⌦⌫ ⌦⌫   ⌫   ⌫      ⌦           ⌦ 

  ⌫   ⌫⌦ ⌫ ⌦ ⌫  ⌫⌫    ⌦    ⌦        ⌫ ⌫⌫     ⌫ ⌫        ⌦  ⌫                                      ⌫⌦  ⌫⌦⌫                 ⌫  ⌫

54

ชีวติ จิตซาเลเซียน


 ⌫     ⌫ ⌦                ⌦     ⌦  ⌦  ⌫          ⌫          ⌦  ⌫                                      ⌦            ⌫   ⌫  ⌦    ⌫  ⌫        ⌫⌫           ⌫  ⌫ ⌫ ⌫⌦ ⌦⌦                        ⌫   ⌫     ⌫     ⌫        ⌫  ⌫  ⌫⌫⌫   ⌦                  

ชีวติ จิตซาเลเซียน

55


⌫⌦ ⌫ ⌫⌫⌫⌫        ⌫   ⌦      ⌫       ⌫                    ⌫ ⌫   ⌦      ⌫    ⌦    ⌫      ⌦  ⌦               ⌫      ⌫            ⌫                  ⌫  ⌫            ⌫⌫          ⌫     ⌫          ⌫  ⌫     ⌫ ⌦⌫⌫⌫  ⌦ ⌦ ⌦     ⌫    ⌦      ⌫              ⌫    ⌫                ⌦       ⌫        ⌫       ⌦   ⌦ ⌫⌫ ⌫ ⌫⌫   ⌫⌫   

56

ชีวติ จิตซาเลเซียน


  ⌫           ⌫           ⌫             ⌫             ⌫  ⌫ ⌫    ⌫  ⌫             ⌫           ⌫⌦   ⌦⌫ ⌫⌫   ⌦⌦⌦  ⌫ ⌫ ⌫ ⌦⌫⌫⌫⌦  ⌫⌫  ⌫  ⌦  ⌫⌫   ⌫                 ⌫ ⌦⌫ ชีวติ จิตซาเลเซียน

57


    ⌫                  ⌫⌫⌫  ⌫ ⌫  ⌫⌫ ⌦     ⌫  ⌫⌦⌫

    ⌫   ⌫ ⌫⌫   ⌦ ⌫                        ⌫⌫  ⌫⌦⌫⌫ ⌦⌫ z

⌫ ⌫ ⌦  ⌦     ⌫⌫

58

ชีวติ จิตซาเลเซียน


⌫ ⌫    ⌫⌫⌫⌫ ⌫⌫        ⌫      ⌦                    ⌫           ⌦               ⌫             ⌫                 ⌫⌫ ⌫⌫    ⌫          ⌫         ⌫            ⌫     ⌫       ⌫        ⌫                      ⌫  ⌫ ⌦         ⌫       ⌫   ⌦    ⌫    ⌫      ⌫                  ⌫  ⌫ ⌦ ⌫ ⌫  ⌫   z

ชีวติ จิตซาเลเซียน

59


  ⌦ ⌫  ⌫ ⌫⌫  ⌦  ⌫   ⌫    ⌦  ⌫              ⌫⌫⌫     ⌫                     ⌫⌫  ⌫⌫⌫ ⌫ ⌦  ⌫ ⌦  ⌫  ⌫  ⌫ ⌫⌫ ⌫⌫  ⌫⌫⌦⌦⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫  ⌦⌦⌦                    ⌫⌫  ⌫ 8

Cf VC nn. 101-102

60

ชีวติ จิตซาเลเซียน


 ⌫⌫    ⌫     ⌫  ⌫      ⌫ ⌫         ⌫     ⌫              ⌫        ⌫    ⌫    ⌫⌫⌦⌫⌫  ⌫⌦ ⌫⌦⌦        ⌦         ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫  ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫  ⌦⌫  ⌦               ⌫      ⌫   ⌦              ⌫        ⌦ ⌦            ⌫     ⌫              ⌫  

ชีวติ จิตซาเลเซียน

61


                   ⌦  ⌫ ⌫⌫  ⌫⌫ ⌦     ⌦     ⌫     ⌫               ⌫  ⌫⌫   ⌫ ⌫   ⌫⌫⌫⌫⌫ ⌫   ⌫ ⌫  ⌫              ⌫  ⌫⌫⌫ ⌫    ⌫  ⌦⌫   

62

ชีวติ จิตซาเลเซียน


  ⌦  ⌫⌫⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫

.

‡æ◊ÕË ®–„À姫“¡√—°·°ã„§√ µåÕ߇¢å“‰ªÀ“‡¢“ ∂哇√“‡Õ“·µã π„®®”π«π§π¡“°Ê ‡√“¡—°®–À≈ߪ√–‡¥Áπ‡Õ“ßã“¬Ê ‡æ√“–®–∑”„Àå‡√“‰¡ã “¡“√∂‡¢å“À“·µã≈–§π ¥å«¬§«“¡√—°·≈–§«“¡ π„®‰¥å  ”À√—∫©—π·≈å« ·µã≈–§π§◊Õæ√–§√‘ µ‡®å“ ·≈–‡π◊ËÕß®“°æ√–§√‘ µ‡®å“¡’Õߧ臥’¬«‡∑ã“π—Èπ ·µã≈–§π∑’Ë©—πæ∫ª–„π‡«≈“π—Èπ °Á§◊Õ§π‡¥’¬«∑’ˉ¡ã‡À¡◊Õπ„§√„π‚≈° §ÿ≥·¡ã‡∑‡√´“ ·Àãß°—≈°—µµ“

9

Vatican Radio, 20-2-84: “Avvenire”, 22-2-84. ชีวติ จิตซาเลเซียน

63


™’«µ‘ „πæ√–§√‘ µè

‡ªöπÀπ÷ßË ‡¥’¬«°—∫æ√–∫‘¥“* ⌫⌫ ⌫⌦   ⌫ ⌫   ⌦     ⌦⌫ ⌫ ⌦ ⌫    ⌫       ⌫⌫ ⌫   

64

Mons. Andrea Gema ชีวติ ในพระคริสต


⌦⌫⌦ ⌦⌦⌫⌫ ⌫       ⌦ ⌫ 

         ⌦ ⌫             ⌫      ⌫   ⌦⌫⌦⌫  ⌫    ⌫⌦ ⌦⌫⌫     ⌫       ⌫    

ชีวติ ในพระคริสต

65


            ⌫         ⌫           ⌫     ⌫     ⌫         ⌫             ⌫           ⌫                        

66

ชีวติ ในพระคริสต


              

  

   ⌫              

⌦   ⌫                   ⌫  ⌫ ⌦           ⌫               ⌫  ⌫ ⌫ ⌫                          ⌫                    ⌫        ⌦             ⌦  ⌫⌫  ⌦⌫⌫  ชีวติ ในพระคริสต

67


⌫⌫  ⌫                ⌦⌦            ⌫        ⌫ ⌫ ⌫ ⌦   ⌫                ⌫ ⌫         ⌫ ⌫⌫     ⌫                     ⌫                     

68

ชีวติ ในพระคริสต


    ⌫              ⌫    ⌦⌦⌫         ⌫               ⌫                    ⌫ ⌫⌫ ⌫             ⌫               ⌫ ⌫             ⌦        ⌫   ⌫⌫⌫ ⌫        ⌦  ⌫   ⌫         ⌫                                ชีวติ ในพระคริสต

69


   ⌫ ⌫⌫ ⌦                   ⌫                                    ⌫      ⌦                ⌫  ⌫⌫  ⌦⌫⌫ ⌫  ⌫⌦      ⌦⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌦  ⌫⌫ ⌦                     ⌦                ⌦    ⌦                         ⌫

70

ชีวติ ในพระคริสต


 ⌫ ⌫       ⌫      ⌫ ⌫ ⌦             ⌫                      ⌫    ⌫   ⌫            ⌫   ⌫   ⌫ ⌫  ⌫⌫ ⌦ ⌫  ชีวติ ในพระคริสต

71


   ⌫  ⌫              ⌫     ⌫ ⌫   ⌫    ⌫    ⌫            ⌫⌫  ⌫ ⌫    ⌦⌫ ⌫  ⌫    ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫   ⌦⌫ ⌫ ⌫         ⌫          ⌫ ⌦ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫⌫                 ⌦⌫ 

72

ชีวติ ในพระคริสต


    ⌫⌫  ⌫                    ⌫⌫       ⌦ ⌫         ⌫   ⌫            ⌫ ⌫  ⌫   ⌫   ⌫               ⌫     ⌫ ⌫⌫  ⌦⌫⌫      ⌫⌫  ⌫⌫     ⌫           ⌦      ⌫  ⌫ ⌫  ⌫    ⌦     ⌫     ⌫    ⌫   ⌫  ⌦⌫     ชีวติ ในพระคริสต

73


 ⌫              ⌫   ⌫      ⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌫⌫   ⌫      ⌦      ⌦       ⌫      ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫⌫   ⌫    ⌫                 ⌫⌫   ⌫  ⌫ ⌦ ⌦⌦⌦     ⌫ ⌦ 

74

ชีวติ ในพระคริสต


   ⌦⌦      ⌫     ⌫⌫ ⌦⌫ ⌫ ⌦     ⌫   ⌦⌫⌫   ⌫⌫  ⌫                    ⌫              ⌫ ⌫⌫ ⌦⌫ ⌫                           ⌦⌫⌫      ⌫        ⌫  ⌫         ⌦ ชีวติ ในพระคริสต

75


     ⌫⌫⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫    ⌫   ⌫                      ⌫⌫⌦⌫ ⌦ ⌫⌫⌫ ⌫   ⌫⌦   ⌦⌫  ⌫⌫⌫   ⌫    ⌫         ⌫   ⌫           ⌫     ⌦          ⌫          ⌫ ⌦                      ⌦ ⌫

76

ชีวติ ในพระคริสต


  ⌦     ⌫⌦  ⌫ ⌫ ⌫          ⌫    



.

      ⌫        ⌫   ⌫  

∂哉¡ã¡’æ√–‡¬´Ÿ‡®å“ ‡√“‰¡ã “¡“√∂∑”∑ÿ°Õ¬ã“ß∑’ˇ√“‰¥å∑” ‡√“‰¡ã “¡“√∂∑”Õ–‰√‰¥å‡≈¬∑—Èß™’«‘µ ‡√“Õ“®®–∑”‰¥åªÇ Õᦀ ·µã∑”µ≈Õ¥‰ª‰¡ã‰¥å ‡√“®÷߉¡ãÀ«—ß«ã“æ√–Õߧ讖√埧ÿ≥‡√“ À√◊ÕµåÕßµÕ∫·∑π‡√“ πÕ°®“°®–∑√ß‚ª√¥„Àå‡√“ “¡“√∂√—∫∑π∑ÿ°Õ¬ã“ß æ√åÕ¡°—∫æ√–Õß§è ºåŸ∑√ß√—°‡√“∂÷ߢπ“¥∑√ß¡Õ∫™’«‘µ‡æ◊ËÕ‡√“ ∂哉¡ã¡æ’ √–‡¬´Ÿ‡®å“ ™’«µ‘ ¢Õ߇√“®–‰√姫“¡À¡“¬ ‡¢å“„®‰¡ã‰¥å‡≈¬ ¡’·µãæ√–Õߧè‡∑ã“π—Èπ∑’Ë∑√ß„À姫“¡À¡“¬·°ã™’«‘µ‡√“‰¥å §ÿ≥·¡ã‡∑‡√´“ ·Àãß°—≈°—µµ“

ชีวติ ในพระคริสต

77


¿“æ≈—°…≥è¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®å“

æ√–‡¬´Ÿ‡®å“ºåπ Ÿ ¡ãÿ π«≈*

           ⌦    ⌫  ⌫  ⌦    ⌫ ⌫      ⌫ ⌦⌫ ⌫  ⌫  ⌫⌦   

*

..

Anselm Grun

78

ภาพลักษณของเรพระเยซูเจา


  ⌫     ⌦                ⌫          ⌫  ⌫ ⌫⌫  ⌦       ⌫          ⌫     ⌫   ⌫         ⌦⌫        ⌦        ⌫          ภาพลักษณของเรพระเยซูเจา

79


⌫      ⌫              ⌫ ⌫⌫  ⌫⌫⌫⌫   ⌫⌫⌫  ⌦ ⌫⌫    ⌫⌫             ⌫ ⌫ ⌦   ⌫⌫  ⌫   ⌦ ⌫ ⌫  ⌫     ⌫  ⌫                    ⌦ ⌦      ⌦     ⌫⌫⌦⌦ ⌫⌫ ⌦    ⌫

80

ภาพลักษณของเรพระเยซูเจา


⌫⌦  ⌦    ⌫  ⌫⌦⌫  ⌦⌫ ⌫  ⌫⌦⌫   ⌫⌦⌫     ⌫ ⌦⌫  ⌫           ⌫      ⌫            ⌫   ⌫ ⌫       ⌦          ⌦             ⌫     ภาพลักษณของเรพระเยซูเจา

81


⌫⌫ ⌫  ⌫  ⌫⌫ ⌫ ⌫    ⌫⌫⌦  ⌫⌫              ⌫                     ⌫   ⌫  ⌫⌦                   ⌦    ⌫          ⌫        ⌫                             ⌫ ⌦⌦          ⌫ ⌫          ⌫    ⌦ ⌦ 

82

ภาพลักษณของเรพระเยซูเจา


⌦⌫   ⌦    ⌫ ⌫      ⌫ ⌦⌦ ⌫

.

⌫ ⌫

‡æ◊ÕË ®–„À姫“¡√—°·°ã„§√ µåÕ߇¢å“‰ªÀ“‡¢“ ∂哇√“‡Õ“·µã π„®®”π«π§π¡“°Ê ‡√“¡—°®–À≈ߪ√–‡¥Áπ‡Õ“ßã“¬Ê ‡æ√“–®–∑”„Àå‡√“‰¡ã “¡“√∂‡¢å“À“·µã≈–§π ¥å«¬§«“¡√—°·≈–§«“¡ π„®‰¥å  ”À√—∫©—π·≈å« ·µã≈–§π§◊Õæ√–§√‘ µ‡®å“ ·≈–‡π◊ËÕß®“°æ√–§√‘ µ‡®å“¡’Õߧ臥’¬«‡∑ã“π—Èπ ·µã≈–§π∑’Ë©—πæ∫ª–„π‡«≈“π—Èπ °Á§◊Õ§π‡¥’¬«∑’ˉ¡ã‡À¡◊Õπ„§√„π‚≈° §ÿ≥·¡ã‡∑‡√´“ ·Àãß°—≈°—µµ“

ภาพลักษณของเรพระเยซูเจา

83


¿“«π“æ√–«“®“

™“« –¡“‡√’¬* ⌦⌦⌫  ⌫⌫ ⌫⌫ ⌦⌫ ⌫ ⌫⌦       ⌫  ⌦  ⌦ ⌫

*

Andrea Gasparino

84

ภาวนาพระวาจา


       ⌫         ⌫ ⌫    ⌦    ⌫         ⌦     ⌫   ⌫                     ⌫   ⌫  ⌫⌫⌫  ⌫⌫⌫ ⌫  ⌫ ⌦    ⌫⌫⌫  ⌫⌫ ⌫⌫  ⌫⌫  ⌫   ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫⌫⌫ ⌫⌫      ⌦                    ⌫⌫      ⌦⌫  ⌫⌫                        ภาวนาพระวาจา

85


 ⌫    ⌦⌦⌫    ⌫       ⌫   ⌦⌫⌫   ⌦     ⌫   ⌫   ⌫ ⌫   ⌫⌦     ⌦⌦⌫     ⌫       ⌫      ⌫  

86

ภาวนาพระวาจา


⌫ ⌫   ⌫  ⌫  ⌫  ⌦      ⌫⌫ ⌫ ⌫   ⌫     ⌫       ⌫            ภาวนาพระวาจา

87


⌫  ⌫  ⌫ ⌫ ⌫   ⌫        ⌫ ⌦⌫        ⌫ ⌫⌫⌫ ⌦     ⌫  ⌫ ⌫  ⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌦ ⌫ ⌫ 

88

ภาวนาพระวาจา


 ⌫      ⌫⌦⌦ ⌫ ⌫⌫ ⌦       ⌫⌫ ⌦ ⌫   ⌫     ⌦        ⌦⌫   ⌫    ⌫  ⌫     ⌫  ⌫ ⌫     ⌫ ⌫⌫ ⌫   ⌫   ⌫ ภาวนาพระวาจา

89


 ⌫⌫ ⌦⌦ ⌦ ⌦ ⌫        ⌫              ⌫ ⌫⌫   ⌦ ⌫  ⌫⌫⌫⌫ ⌫⌫             ⌫⌫⌫ ⌫⌫⌫  ⌫ 

90

ภาวนาพระวาจา


 ⌫ ⌫ ⌫⌫   ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫  ⌫     ⌫    ⌦         ⌫ ⌫   ⌫  ⌦ ⌫    ⌫    ⌫  ⌦⌫      ภาวนาพระวาจา

91


⌫⌫⌫⌫   ⌫ ⌫        ⌫        ⌫ ⌫      ⌫    ⌫⌦  ⌫  ⌫ ⌫           ⌫       ⌫  ⌫ ⌫  ⌫   ⌦ ⌦        ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫   ⌫    ⌫

92

ภาวนาพระวาจา


⌫  ⌫⌫⌦ ⌫   ⌫⌫   ⌫   ⌫⌫ ⌫   ⌫⌫⌫ ⌫  ⌫ ⌦ ⌫⌫ ⌫⌫    ⌫   ⌫⌫  ⌫ ⌫⌫⌦⌦    ⌫

ภาวนาพระวาจา

93


  ⌫ ⌫ ⌫  ⌫⌫ ⌫  ⌦  ∑ÿ°Õ¬ã“ß∑’ˇ√“∑” „Àå‡√“∑”‡æ◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‡®å“ ™’«‘µ¢Õ߇√“‰¡ã¡’®ÿ¥À¡“¬À√◊Õ¡’§«“¡À¡“¬Õ◊Ëπ °√–π—Èπ°Á¥’ À≈“¬§π¬—߉¡ã‡¢å“„® ©—π§Õ¬√—∫„™åæ√–‡¬´Ÿ‡®å“¬’Ë ‘∫ ’Ë™—Ë«‚¡ßµãÕ«—π ©—π∑”∑ÿ°Õ¬ã“߇æ◊ËÕæ√–Õß§è ·≈–æ√–Õߧè∑√ß„Àåæ≈—ß·°ã©—π„π°“√ ‘Ë߇À≈ã“π—Èπ ©—π√—°æ√–Õߧè„π§π®π·≈–√—°§π®π„πæ√–Õß§è ·µãæ√–Õߧ術‡ªöπÕ—π¥—∫Àπ÷Ëß„π™’«‘µ©—π‡ ¡Õ ∑ÿ°§√—Èß∑’ˇ√“¡’·¢° ©—π®–π”‡¢“‰ª∑’Ë«—¥πåÕ¬‡æ◊ËÕ «¥ ·≈–∫Õ°‡¢“«ã“ "„Àå‡√“∑—°∑“¬‡®å“¢Õß∫å“π°ãÕπ æ√–‡¬´Ÿ‡®å“∑√ߪ√–∑—∫Õ¬ãŸ∑’Ëπ’Ë ‡ªöπæ√–Õߧèπ’Ë·À≈–∑’ˇ√“∑”ß“π„Àå ‡√“¡Õ∫µ—«‡√“„Àå·°ãæ√–Õß§è ·≈–æ√–Õߧè∑√ß„Àåæ≈—߇√“ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π™’«‘µπ’ȥ嫬§«“¡¬‘π¥’ §ÿ≥·¡ã‡∑‡√´“ ·Àãß°—≈°—µµ“

94

ปกิณกะ


ª°‘≥°–

‡√“√埥’«ã“ ‘Ëß∑’Ë∑”‡√“‡ªöπ·§ãπÈ”À¬¥Àπ÷Ëß„π¡À“ ¡ÿ∑√ ·µã∂哉¡ã¡’πÈ”À¬¥π’È °Á§ß‰¡ã¡’¡À“ ¡ÿ∑√¥å«¬ §ÿ≥·¡ã‡∑‡√´“ ·Àãß°—≈°—µµ“ §«“¡ ”§—≠‰¡ãլ㟄π ‘Ëß∑’ˇ√“∑” ·µãÕ¬ãŸ∑’˫㓇√“„ ã§«“¡√—°‡¢å“‰ª„π°“√°√–∑”π—Èπ·§ã‰Àπ ®÷ßµåÕß∑” ‘Ë߇≈Á°πåÕ¬ ¥å«¬§«“¡√—°¬‘Ëß„À≠ã §ÿ≥·¡ã‡∑‡√´“ ·Àãß°—≈°—µµ“ ∫ãÕ¬§√—Èß∫ÿ§§≈∑’ˇ§¬¡’°‘π¡’„™å¡—°®–Õ“¬‡¡◊ËÕµåÕ߬“°®π §√—ÈßÀπ÷Ëß ¡’™“¬§πÀπ÷Ëß¡“À“‡√“ ‡¢“‡§¬¡—Ëß¡’¡“°ãÕπ ‡¢“查°—∫©—π«ã“ ì§ÿ≥·¡ã‡∑‡√´“§√—∫ º¡°‘πÕ“À“√∑’˧ÿ≥·¡ã·®°‰¡ã≈ßî ©—π°Á∫Õ°‡¢“«ã“ ì©—π∑“πÕ“À“√‡¥’¬«°—ππ’È∑ÿ°«—πî ‡¢“®åÕßÀπå“©—π·≈å«∂“¡«ã“ ì§ÿ≥·¡ã∑“πÕ“À“√π’ȥ嫬À√◊Õ?î ปกิณกะ

95


§π ã«π¡“° “¡“√∂∑”‡√◊ËÕß„À≠サ ‰¥å¡“°°«ã“∑”‡√◊ËÕߥ’Ê Montesquieu ∫ãÕ¬§√—È߇√“‡ÀÁ𧫓¡ °ª√°πÕ°∫å“π ‡æ√“–°√–®°Àπ哵ã“ß∫å“π‡√“ °ª√° π‘√π“¡ ‰¡ã¡’„§√√—߇°’¬®°≈‘Ëπµ—«¢Õßµπ‡Õß ¿“…‘µ°√’° ∫ãÕ¬§√—È߇√“Õ“®µåÕß≈–Õ“¬°—∫°‘®°“√¥’∑’ˇ√“∑” À“°§πÕ◊Ëπ¡“√åŸ∂÷ß·√ß®Ÿß„®∑’Ëլ㟇∫◊ÈÕßÀ≈—ß°“√°√–∑”π—ÈπÊ La Rochefoucauld §πÀπ÷ËßÕ“®®–∂◊Õ‰¥å«ã“µπ©≈“¥ À“°æ¬“¬“¡‡ “–À“§«“¡‡©≈’¬«©≈“¥ ·µã‡¡◊ÕË „¥∑’‡Ë ™◊ÕË «ã“‰¥åæ∫¡—π·≈å« ‡¢“°Á‡ªöπ·§ã§π‚ß㇢≈“§πÀπ÷Ëß ¿“…‘µÕ‘À√ã“π

96

ปกิณกะ


Profile for udomkiet munsap

จิตวิสัย5  

จิตวิสัย มีบทความที่ชี้แนวทางการประกาศข่าวดีโดยเน้นบุคคลเป้าหมายที่เยาวชนภายใต้หัวข้อ อภิบาลเยาวชน

จิตวิสัย5  

จิตวิสัย มีบทความที่ชี้แนวทางการประกาศข่าวดีโดยเน้นบุคคลเป้าหมายที่เยาวชนภายใต้หัวข้อ อภิบาลเยาวชน