__MAIN_TEXT__

Page 1


Profile for udomkiet munsap

พระเจ้าตรัสว่า  

หนังสือนี้เกิดจากความพยายามอ่าน ศึกษา และตีความพระวาจาของพระเจ้าแต่ละอาทิตย์

พระเจ้าตรัสว่า  

หนังสือนี้เกิดจากความพยายามอ่าน ศึกษา และตีความพระวาจาของพระเจ้าแต่ละอาทิตย์