Page 1




     

1


⌫     ⌫    ⌫         2




 ⌦  ⌫  ⌫ ⌫  ⌫⌫ ⌫⌫                 ⌫      ⌫        ⌫  ⌫           ⌫

3


                     ⌫⌫⌫  ⌫  ⌫ ⌫   ⌫⌫⌫⌫ ⌫⌫⌫   ⌫⌫            ⌫              ⌫   ⌦ ⌦    ⌫        ⌦⌫⌦  ⌫⌫  ⌫          ⌫  ⌫ 

4


    

      ⌫                         ⌫⌦⌦  ⌫   ⌫⌫⌫        ⌦           ⌫       ⌫ ⌦⌫  ⌦⌦⌦  ⌫⌫ ⌫⌦    ⌫  ⌫   

วันอาทิตยใบลาน

5


 ⌫   ⌦   ⌫   

        ⌫                ⌫  ⌫ ⌫      ⌦    ⌫ ⌦⌫  ⌫ ⌫  ⌫      ⌫              ⌦     ⌫  ⌫     ⌫⌫   ⌦    6

วันอาทิตยใบลาน


⌫ ⌦  ⌦⌫ ⌦    ⌫  ⌫ ⌫      •   ⌫  ⌫    ⌫      ⌦    ⌫⌫   ⌦ ⌫ ⌦ ⌦ ⌦    ⌫    ¹⌫ ⌫ ⌫⌫       

วันอาทิตยใบลาน

7


• ⌫    ⌫     ⌫   ⌦        ⌫    ⌫ ⌦  ⌦ ⌫ ⌫  ⌦     ⌫⌫ ⌫   ⌫⌫⌫   ⌫⌫⌫ ⌫                ⌫     ⌫⌦  ⌦   ⌦ ⌫⌫⌫  ⌦⌫  ⌫ ⌫         ⌦⌫     ⌫ ⌫⌫⌦  8

วันอาทิตยใบลาน


  ⌫⌫ ⌫   ⌫       ⌫    ⌫    ⌫          ⌫ ⌫⌫  ⌦        ⌫              ⌫        ⌫   ⌫     ⌦                ⌫ ⌫ ⌦ ⌫⌫⌫  ⌫⌫ ⌦   ⌫          ⌫⌦  ⌦             ⌦    ⌫       วันอาทิตยใบลาน

9


  ⌫ ⌫  ⌫  ⌫        ⌫   ⌫        ⌫⌦ ⌫ ⌫⌫    ⌫⌫⌦ ⌦ ⌦⌦  ⌫⌫ 

10

วันอาทิตยใบลาน


 ⌦ •  ⌫ ⌫ ⌫⌦ ⌫                      ⌫ ⌦     ⌫ ⌫  ⌫    ⌫        ⌫     ⌦ ⌫⌫ ⌫  ⌫   ⌫⌦     ⌫  ⌫ ⌫      ⌫  ⌦⌦⌫ ⌫ ⌫⌫    วันอาทิตยใบลาน

11


• ⌫                   ⌫           ⌫          ⌦ ⌦            ⌦  ⌫                  ⌫⌦⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌦ ⌦ ⌦⌫    ⌫⌦⌦ ⌫ ⌦ ⌫   ⌫            ⌫    ⌫⌦⌫ ⌫⌫  ⌫⌫⌫ ⌦⌦ ⌫ ⌦  ⌫      ⌫ ⌫     12

วันอาทิตยใบลาน


•     ⌫  ⌫ ⌫⌫ ⌫   ⌫  ⌫ ⌫  ⌦ ⌫               ⌫ ⌫  ⌦ ⌦⌫ ⌫ ⌫     ⌫     ⌫   ⌫⌦    ⌫ ⌫  ⌫   วันอาทิตยใบลาน

13


⌦ ⌫ ⌫         ⌫     ⌫       ⌫  ⌦  ⌦   ⌫       ⌫       ⌫ ⌫   ⌦  ⌫⌫   ⌦                     ⌫ ⌫ ⌫    ⌫ ⌫⌫  ⌦⌫

.

14 วันอาทิตยใบลาน


⌫    

  ⌫⌫      ⌫   ⌫    ⌫  ⌫     ⌫  ⌫               ⌫   ⌫  ⌦         ⌫   ⌫                ⌫      ⌫       ⌦                            ⌦          ⌫⌫⌫                  ⌫                    ⌫ 

วันพฤหัสบดีศกั ดิส์ ทิ ธ

15


         ⌦  ⌫   ⌫ ⌫ ⌫ ⌫                ⌦     ⌫    ⌫  ⌦                  ⌦  ⌫  ⌫ ⌫⌫⌦⌫ ⌦        ⌦     ⌫          ⌫  ⌫    ⌦ ⌫     ⌦ ⌫   ⌫⌦  •   ⌫    ⌫   16

วันพฤหัสบดีศกั ดิส์ ทิ ธ


  ⌫ ⌦⌫ ⌦⌫ ⌦ ⌫⌫ ⌦  ⌫      ⌦     ⌫⌦   ⌦    ⌦⌫   ⌫            ⌫ ⌦ ⌦  ⌦ ⌦⌫ ⌫⌫ ⌫  ⌫⌦       ⌦  ⌦        ⌫ ⌦ ⌦  ⌦        ⌫       ⌦  ⌦  ⌫⌫ ⌦           ⌫   ⌫    ⌫  ⌫       ⌫⌫⌫   ⌦⌫⌫ ⌫⌦ ⌦ ⌫⌫ ⌫ วันพฤหัสบดีศกั ดิส์ ทิ ธ

17


 ⌫  •          ⌫ ⌦ ⌫  ⌫     ⌦ ⌫⌦⌦             ⌫         ⌦⌫⌦ ⌫ ⌦⌫ ⌫⌫  ⌫ ⌫⌦⌫⌫ ⌫     ⌫⌫⌫ ⌫ ⌫  ⌫   ⌫⌫ ⌦          ⌫     ⌦      ⌫  18

วันพฤหัสบดีศกั ดิส์ ทิ ธ


 ⌫ ⌦ ⌦     ⌦   •  ⌫  ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫⌫  ⌦  ⌫ ⌫   ⌫      ⌫  ⌦  ⌫      ⌫  ⌫                     ⌫     ⌫            ⌫⌫ ⌦  ⌫ ⌦ ⌫ ⌫     ⌫ ⌦⌫            ⌦      ⌦  ⌫    ⌫⌫ ⌦ ⌫ ⌫ วันพฤหัสบดีศกั ดิส์ ทิ ธ

19


    ⌦ ⌫      ⌫    ⌫⌫⌫   ⌦          ⌫ ⌫    ⌦  ⌫⌫  ⌫ ⌦   ⌫⌫ ⌦          ⌫    ⌦       ⌫      ⌦    ⌦⌫ ⌫   ⌫          ⌫            ⌫⌫ ⌫  ⌫⌫⌫⌫ ⌫  ⌦       ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ 20 วันพฤหัสบดีศกั ดิส์ ทิ ธ


⌫                  ⌦        ⌫ ⌫           ⌦        ⌫     ⌦ ⌦⌦⌫⌦⌦ ⌦⌫⌦⌫⌦⌦ •            ⌦  ⌫          ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫  ⌫ ⌫  ⌫             ⌫             ⌦ 

วันพฤหัสบดีศกั ดิส์ ทิ ธ

21


 ⌫    ⌫⌫⌫   ⌫⌦ ⌫    ⌫ ⌦  ⌫   ⌦       ⌫  ⌫        ⌫   ⌫ ⌫        ⌫ ⌫   •     ⌫     ⌫ ⌫              ⌫   ⌫ ⌫    ⌫    ⌦ ⌦                   ⌫    ⌫  ⌫ ⌫              ⌦  ⌫      22

วันพฤหัสบดีศกั ดิส์ ทิ ธ


 ⌫  ⌫ ⌫⌦ ⌫ ⌫ ⌫  ⌫ ⌫  ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫ 

 ⌦       ⌫  ⌫                ⌫ ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌫ ⌫  ⌦  ⌫  ⌦⌦⌫   ⌦⌦  ⌦⌫  วันพฤหัสบดีศกั ดิส์ ทิ ธ

23


      ⌫  ⌫     ⌫⌫ ⌫    ⌫    ⌫⌫⌦⌫   ⌦  ⌫ ⌦ ⌫ ⌦⌦   ⌫ ⌫   ⌫⌫     ⌫             ⌫  ⌫   ⌫ ⌫⌫ ⌫  ⌦⌫⌫  ⌦⌫⌫⌦                             ⌦        ⌫

24 วันพฤหัสบดีศกั ดิส์ ทิ ธ


    ⌫  ⌫  •     ⌫  ⌫  ⌫   ⌫ ⌫    ⌫ ⌫    ⌫ ⌫⌫ ⌫   ⌫⌫                          ⌫ ⌫ ⌫ ⌦⌦⌫ ⌦ วันพฤหัสบดีศกั ดิส์ ทิ ธ

25


    ⌦⌫⌫  ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌦  ⌫ ⌫       ⌦⌦ ⌫ ⌫⌦ ⌫⌫ ⌫⌦ ⌦ ⌦⌫     ⌫ ⌫⌫  ⌦⌫   ⌦                ⌫     ⌦⌫ ⌦⌫ 26

วันพฤหัสบดีศกั ดิส์ ทิ ธ


 ⌫ ⌦⌫ ⌫ ⌫   •  ⌫                                     ⌦ ⌫⌫ ⌫⌫⌫  ⌦   ⌫⌫⌫⌦⌦  ⌫⌫⌫   ⌫  ⌫                   ⌫     ⌦  ⌫   ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫⌫  ⌫⌫⌫⌫ วันพฤหัสบดีศกั ดิส์ ทิ ธ

27


⌫ ⌫ ⌦ ⌦  ⌫⌫  ⌫  ⌫ ⌫ ⌫   ⌫⌫         ⌫    ⌦        ⌫    ⌦⌫⌦           ⌫    ⌦    ⌫        ⌫                  ⌦        ⌫        ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌦⌦⌫ ⌫  ⌦⌫     ⌫   ⌫    ⌫          ⌫    ⌫⌫⌫  ⌫   ⌦ ⌫⌫ ⌫ ⌦⌫⌫

28 วันพฤหัสบดีศกั ดิส์ ทิ ธ


⌫⌫ ⌫⌫ ⌦⌫   ⌫⌫⌫ ⌫ ⌦⌫  •               ⌫⌫ ⌫  ⌫ ⌫ ⌦⌦ ⌫    ⌫⌫⌦⌫ ⌫  ⌫⌦  ⌦  ⌫  ⌦ ⌦ ⌫⌦⌫⌫ ⌦ ⌫ ⌦⌫⌫   ⌫          ⌫  ⌫      ⌫      ⌫     ⌫⌦ ⌫⌫ ⌫                           ⌫ ⌫⌫ ⌦ วันพฤหัสบดีศกั ดิส์ ทิ ธ

29


         ⌫ ⌫  ⌫    ⌫  ⌫ ⌫ •         ⌦           ⌫     ⌫    ⌫ ⌦          ⌦  ⌫      ⌫                ⌫                   ⌫       30

วันพฤหัสบดีศกั ดิส์ ทิ ธ


⌫⌫     ⌫   ⌫   ⌦⌫ ⌫ ⌫ 

วันพฤหัสบดีศกั ดิส์ ทิ ธ

31


  

  ⌫    ⌦      ⌫                    ⌫ ⌫⌫   ⌫   ⌫             ⌫⌫  ⌦      ⌫⌫                     ⌫ 32 วันศุกรศักดิ์สิทธ


            ⌫    ⌦                        ⌫⌦      ⌫        ⌫           ⌫     ⌫ 

         ⌦    ⌫      ⌫ ⌦    วันศุกรศักดิ์สิทธ

33


    

          ⌦  ⌫  

⌫ ⌫ ⌫⌦⌫  ⌫  ⌫ ⌫  ⌫⌫⌫  ⌦      ⌫  ⌫     ⌦       ⌫                    ⌫  ⌫   ⌫             ⌫⌫    ⌫⌦     ⌫⌫   ⌫   ⌫ ⌫ ⌫  ⌫     34 วันศุกรศักดิ์สิทธ


⌫ ⌫  ⌫⌦  ⌫ ⌦  ⌫       ⌫⌫⌫⌫   ⌫   ⌫     ⌫    ⌫   ⌫         ⌦  ⌫  ⌫         ⌫       ⌫  ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫⌫   ⌫⌫ ⌫  ⌦⌫⌫⌫  ⌫ ⌦ ⌫       ⌦               ⌫  ⌫  ⌫ ⌫  ⌦ วันศุกรศักดิ์สิทธ

35


⌫   ⌫     ⌫⌫⌦⌫ ⌦⌫  ⌫  ⌫ ⌦⌫ ⌫  ⌫ ⌦      ⌫   ⌦                                            ⌦                      ⌫⌦ ⌫⌫ 36

วันศุกรศักดิ์สิทธ


  ⌦    ⌫   ⌫   ⌫ ⌫⌦ ⌫ ⌫⌦⌫ ⌫ ⌦⌫ ⌫⌫ ⌫         ⌫⌫⌫⌫⌫   ⌦      ⌫           ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌦⌫⌦    

วันศุกรศักดิ์สิทธ

37


⌫⌦ ⌫⌫⌦   ⌫    ⌫⌫   ⌦⌫               ⌫  ⌫⌦   ⌫  ⌦⌫  ⌦       ⌦⌦ ⌦      ⌦  ⌫      ⌫  ⌦⌫⌦   38

วันศุกรศักดิ์สิทธ


 ⌫⌫ ⌦⌫  ⌫⌫⌫   ⌫⌫⌫⌫   

 ⌦   ⌫ ⌫⌫ ⌦⌦   •           ⌫   ⌫         วันศุกรศักดิ์สิทธ

39


⌫⌫ ⌫⌦ ⌫   ⌫⌫         ⌫                   ⌫⌫               ⌫         ⌫  ⌫ ⌫   ⌦  ⌫  ⌫      ⌫     ⌫ ⌦⌫⌫⌫ ⌫           ⌫    ⌫     ⌫ ⌫  ⌫  ⌫⌫ ⌦⌦ ⌫ ⌫  ⌫ •    ⌫⌫ ⌦  ⌫ ⌫⌫⌫  40 วันศุกรศักดิ์สิทธ


 ⌦⌫     ⌫        ⌦       ⌫              ⌫ ⌫  ⌫ ⌫⌫ ⌦   ⌫  ⌫ 

.

วันศุกรศักดิ์สิทธ

41


    

  ⌫ ⌫     ⌫  ⌫ ⌫  ⌦⌦ ⌦⌫ ⌫⌫ ⌫⌫   ⌫⌫⌦⌦ ⌦ ⌫ ⌫  ⌫ ⌫⌫⌫    ⌫⌦  ⌫ ⌦  ⌫  ⌫  42 วันเสารศักดิ์สิทธ


         ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫    ⌦ ⌫⌫⌦⌫           ⌫   ⌫  ⌫ ⌦ ⌫ ⌫  ⌫   ⌫⌦ ⌫   ⌫     ⌫   ⌫       ⌫       ⌦            ⌫⌫ ⌫ ⌫  ⌫⌦⌫⌫  ⌫ ⌫   วันเสารศักดิ์สิทธ

43


⌦    ⌫⌫⌫  ⌫  ⌫ ⌫⌫  ⌫⌫ ⌫⌫  ⌫  ⌦  ⌫    ⌫ ⌦ ⌦  ⌫    ⌦  ⌫⌫      ⌦     ⌫ ⌫ ⌫⌫⌦  ⌫      ⌦ ⌫   ⌫  ⌫⌫  ⌫⌫   ⌫ ⌫   ⌦⌫ ⌫ ⌫⌫

44

วันเสารศักดิ์สิทธ


⌫ ⌫⌫⌫   ⌫ ⌫ ⌫  ⌫   ⌫⌫⌫  ⌫ ⌫⌫  ⌦   ⌫⌦⌫⌫⌫⌦ ⌫     ⌫            ⌦  ⌫     ⌫ ⌫⌫⌦  ⌫⌫⌫  ⌫ ⌫  ⌦  ⌫  ⌫⌫⌫ ⌫⌦   ⌫  ⌫ ⌫ ⌦   ⌫  ⌫⌫ ⌫               ⌫    ⌫        ⌫      ⌦ ⌫    ⌫⌫      วันเสารศักดิ์สิทธ

45


⌫  ⌫ ⌦ ⌫  ⌫    ⌫                           ☺ ⌫ ⌫                            ⌫⌫⌫⌫ ⌦⌫   ⌫  ⌫    ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌦ ⌫  ⌫⌫  ⌫ ⌦⌫ ⌫⌫  ⌫  ⌦ 

46 วันเสารศักดิ์สิทธ


⌫  ⌫   ⌦⌦ ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫                       ⌫⌦ ⌫ ⌦ ⌦           ⌫     ⌦ ⌫  ⌫⌫    ⌦⌫   ⌦⌫ ⌫  

วันเสารศักดิ์สิทธ

47


 ⌫      ⌫ ⌫  ⌦   ⌫⌫ ⌫ ⌫⌫⌫ ⌫ ⌫⌫⌫⌫  ⌫⌫⌫  ⌦⌫⌫ ⌫           ⌦      ⌫   ⌫  ⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌫⌫⌫⌦ ⌫⌫    ⌫    48 วันเสารศักดิ์สิทธ


 ⌫ ⌫             ⌫              ⌦  ⌫    ⌫           ⌫       ⌫  ⌫ ⌦       ⌦       ⌫     ⌫       ⌫  ⌦ ⌦⌫          ⌫  ⌫     ⌫       ⌫    ⌫ วันเสารศักดิ์สิทธ

49


    ⌦ ⌫ ⌫⌫⌦   ⌫    ⌫ ⌫ ⌫   ⌦ ⌫ ⌦ ⌫      ⌫                  ⌫  ⌫     ⌫    ⌫ ⌫    ⌦              ⌫         ⌫  50 วันเสารศักดิ์สิทธ


⌫⌫     ⌦  ⌫   ⌫  ⌦   ⌫ ⌫ ⌫         ⌦  ⌫⌫  ⌦ ⌫ ⌫    ⌫⌦⌫⌫ ⌫     ⌫⌫⌫  ⌫   ⌦⌦ ⌫ ⌦   ⌫      ⌦    ⌫   ⌦ ⌫  ⌫   ⌫      วันเสารศักดิ์สิทธ

51


 ⌫      ⌫⌦⌫⌫ ⌫ ⌫⌦  ⌫  ⌫    ⌫ ⌦                   ⌫                ⌫ ⌫      ⌫    ⌫⌦     ⌫         ⌫              ⌫ ⌦  ⌦             ⌦⌫ ⌫   ⌫ 52 วันเสารศักดิ์สิทธ


⌦  ⌫⌫  ⌫⌫⌫   ⌫ ⌫  ⌫    ⌫   ⌫⌫   ⌫     ⌫ ⌫  ⌫ ⌦   ⌦       ⌫ ⌫  ⌫ ⌦   ⌫ วันเสารศักดิ์สิทธ

53


⌫ ⌦⌫  ⌫  ⌫  ⌫     ⌫   ⌦⌫  ⌫ ⌫⌦  ⌫⌫ ⌦  ⌦    ⌫            ⌦  ⌫             ⌦       ⌫            ⌫        ⌦⌫  ⌫⌫ ⌫         ⌦          ⌦   ⌫⌫  ⌫ ⌫    ⌫  ⌫   ⌫⌫ ⌫⌦ ⌫     ⌫⌫   

54 วันเสารศักดิ์สิทธ


⌫⌫  ⌫ ⌫

 ⌦ ⌫⌫⌫⌫   ⌦   ⌫                      ⌫    ⌦      ⌫        ⌫⌫  ⌫⌫⌫     ⌫⌫   ⌫ ⌫ ⌫⌫  ⌦ ⌦   

วันเสารศักดิ์สิทธ

55


⌫   ⌫                    ⌫   ⌫  ⌦ ⌫      ⌫ ⌫  ⌫⌫   ⌦ ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌦⌫   ⌫  ⌦⌦  ⌦   ⌫⌦  ⌫⌫   ⌦    ⌦⌫ ⌫  ⌫⌫⌫  

56

วันเสารศักดิ์สิทธ


                      ⌫  ⌦⌦⌫  ⌫  ⌫

.

วันเสารศักดิ์สิทธ

57


    

                 ⌦       ⌫ ⌫ ⌫ ⌦⌫ ⌦ ⌦⌫ ⌫⌫⌫     ⌫⌫ ⌫ ⌫⌫  ⌫ ⌫  ⌫      ⌫   ⌦ 58 วันอาทิตยปสกา


        ⌫ ⌦⌫    ⌦⌫⌫  ⌫  ⌫⌫  ⌫  ⌫ ⌦  ⌫  ⌦ ⌦ ⌦ ⌫   ⌫ ⌦⌫  ⌫ ⌫⌦ ⌫⌦   ⌫   ⌫                   ⌫ ⌫⌦⌫⌫⌫ ⌫   ⌫   ⌫   ⌫⌦⌦  ⌦ วันอาทิตยปสกา 59


⌦ ⌫⌫⌦           ⌫  ⌦  ⌫        ⌫  ⌫⌫⌫⌫ ⌫  ⌫ ⌫ ⌦    ⌫          ⌫                 ⌫⌫ ⌫   ⌦⌫⌫ ⌫ ⌫     ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫⌫⌫   ⌦              ⌫        60 วันอาทิตยปสกา


 ⌫⌫ ⌫  ⌦⌫    ⌫     ⌫         ⌫             ⌫     ⌫        ⌫⌫   ⌫   ⌫   ⌫      ⌫        ⌫ ⌦         ⌫⌫⌫ ⌫⌫⌫⌫ ⌦⌫⌫⌫  ⌫             ⌦      ⌫         ⌫ ⌫     ⌫  ⌫         ⌦        ⌫⌫  ⌫                ⌫     ⌦    ⌫         ⌫⌦ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫  วันอาทิตยปสกา 61


 ⌦ ⌫  ⌫ ⌫⌫  ⌫ ⌫ ⌫⌫   ⌫ ⌫  ⌫⌫ ⌫   ⌫   ⌦⌫⌫   ⌫⌫   ⌫  ⌫  ⌫ ⌦⌫ 62 วันอาทิตยปสกา


   ⌦          ⌫      ⌫   ⌫  ⌦ ⌫   ⌫⌫    ⌫⌫   ⌫⌫         ⌫     ⌫ ⌫          ⌫ ⌫⌫  ⌫  ⌫ ⌦  ⌦ ⌫  ⌦⌫⌫  ⌫   ⌫ ⌫⌫ ⌦⌫  วันอาทิตยปสกา

63


 ⌫ ⌦  ⌫        ⌦⌫ ⌫  ⌦ ⌫  ⌫  ⌦⌫⌫   ⌫        ⌫             ⌫  ⌫⌦  ⌫ ⌫ ⌫   ⌫⌦   ⌫  ⌫   ⌫   ⌫    64 วันอาทิตยปสกา


⌫   ⌫  ⌫  ⌦ ⌫  ⌫    ⌫   ⌫  ⌫ ⌫⌫  ⌫  ⌦⌫ ⌫⌫ ⌦⌫⌫⌫    ⌦ ⌫  ⌫ ⌦ ⌦⌫⌫⌫  ⌦⌦ ⌦⌫  ⌫⌫  ⌫    ⌫ วันอาทิตยปสกา 65


   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫    ⌫ ⌦ ⌫ ⌫   ⌦⌫ ⌫      ⌫  ⌫⌦⌫⌫ ⌫  ⌫⌦⌫⌫  ⌫ ⌫         ⌫ 

  ⌫⌫ ⌫ ⌫   ⌫    ⌫ ⌫⌫ ⌫⌫ 66 วันอาทิตยปสกา


⌫ ⌫    ⌫ ⌦ ⌫   ⌫      ⌫ ⌫    ⌫ ⌫ ⌦  ⌫   ⌫     ⌫ ⌫   ⌫ ⌫    ⌫   ⌦        ⌫          ⌫     ⌦⌫⌫⌫ 

.

วันอาทิตยปสกา

67


  ⌦  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

68

วันอาทิตยปสกา


  ⌦  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69


  ⌦  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------70


Profile for udomkiet munsap

ด้วยรัก  

ด้วยรัก เป็นหนังสือที่อยากจะช่วยผู้อ่านได้อยู่เคียงข้างพระเยซูเจ้า ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์โดยทางพระวาจาและพิธีกรรมเพื่อผู้อ่านจะได้ไม่ร่วม สั...

ด้วยรัก  

ด้วยรัก เป็นหนังสือที่อยากจะช่วยผู้อ่านได้อยู่เคียงข้างพระเยซูเจ้า ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์โดยทางพระวาจาและพิธีกรรมเพื่อผู้อ่านจะได้ไม่ร่วม สั...