Page 1


   

  ⌦ 

 ⌫⌫

1


            ⌫  

⌫  ⌫        

      ⌫       

2

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


“√∫—≠



























 



3


⌫ 







4

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


∂åÕ¬·∂≈ß

หนังสือนพวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพที่ทานถืออยูใน มื อ นี้ เป น ผลของความมุ ง มั่ น ของศู น ย ว รรณกรรมซาเลเซี ย นในอั น ที่ จะเสนอเนื้อหาสาระที่เปนประโยชนดานจิตใจเพื่อทำใหการสมโภชอัน ยิ่งใหญนี้เปนไปดวยความสำนึกและสงผลดีดานจิตใจอยางเต็มที่ ตาม เจตนารมณแหงพิธีกรรมของพระศาสนจักร พระสังฆราช Luc Van Looy เคยดำรงตำแหนงรองอัคราธิการ ซาเลเซียนและไดเขียนหนังสือเลมนี้ในชวงที่พระคุณเจาดำรงตำแหนง ดั ง กล า ว ผมเห็ น ว า เป น หนั ง สื อ ที่ มี ส าระและมี คุ ณ ค า จึ ง ได แ ปลและ เรียบเรียง พรอมกับจัดพิมพเปนเลมเพื่อเอื้อประโยชนใหทานที่สนใจ หวังวาทานจะไดรับประโยชนจากหนังสือเลมนี้ ไมมากก็นอย ผมถือโอกาสนี้สงความสุขคริสตมาสและสวัสดีปใหมแดทานดวย บาทหลวงบรรจง สันติสุขนิรันดร ศูนยวรรณกรรมซาเลเซียน คริสตมาส 2006

5


6

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


∫∑π”

⌫  ⌫ ⌫⌫⌫  ⌫⌫  ⌫  ⌫  ⌫ ⌫  ⌫⌫      ⌫⌫⌫  ⌫ ∫∑π”

7


⌫ ⌫ ⌦ ⌦ ⌫   ⌫⌫ ⌦⌦ ⌫  ⌦⌦ ⌫⌦       ⌫      ⌫    ⌫ ⌫ 

8

ã∫∑π” Ÿ ‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


1 æ√–«‘À“√·Àã߇¬√Ÿ´“‡≈Á¡

    ⌫         ⌫⌫              ⌫ ⌫  ⌫  ⌫       ⌫⌫⌫   

æ√–«‘À“√·Àã߇¬√Ÿ´“‡≈Á¡

9


 ⌦⌫  ⌦⌫ ⌫ ⌫⌫          ⌫  ⌦       ⌫ ⌫ ⌫   ⌫⌫   ⌫  ⌫  ⌫ ⌫   ⌦  ⌫ ⌦ ⌫ ⌫          ⌫                 ⌫⌫  ⌦     ⌦         ⌫      ⌫       ⌫ 

10

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


⌫ ⌫⌫  ⌫⌫ ⌫⌫  ⌫     ⌫⌫    ⌦ ⌫⌫   ⌫   ⌫ ⌫ ⌫⌫    ⌦⌫     ⌦                    ⌦⌫  ⌫⌫  ⌫⌫ ⌦⌦  ⌫⌫  ⌫⌫                  ⌫   ⌫          ⌫  ⌦ ⌫     æ√–«‘À“√·Àã߇¬√Ÿ´“‡≈Á¡

11


⌫    ⌫      ⌦        ⌫ ⌫   ⌫  ⌫   ⌫⌫  ⌦            ⌫           ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌦⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌦ ⌦⌫⌫  ⌫ ⌫⌫⌫  ⌫⌦⌫

12

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


⌦  ⌦⌫ ⌦   ⌫   ⌫  ⌫⌫ ⌦        ⌫ ⌦⌫  ⌫⌫  ⌫    ⌫⌫ ⌫⌦⌫⌦   ⌦  ⌫                ⌫ ⌫⌫      ⌫ ⌫ ⌫  ⌦⌫ ⌫ ⌦⌦  ⌫     ⌫ ⌫ ⌫ æ√–«‘À“√·Àã߇¬√Ÿ´“‡≈Á¡

13


⌫ ⌦⌫ ⌫⌫ ⌫                   ⌫⌦ ⌫⌫        ⌫   ⌫    ⌫     ⌫  ⌫   ⌫     ⌫⌫  ⌫ ⌫

14

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


2 °…—µ√‘¬‡è Œ‚√¥

    ⌫        ⌫⌫     ⌫⌫  ⌦ ⌦  ⌫     ⌫  ⌦⌫  ⌫   ⌫     

°…—µ√‘¬‡è Œ‚√¥

15


     ⌦⌫⌫ ⌫                   ⌫   ⌫⌫          ⌫ ⌫                  ⌫ ⌫  ⌫ ⌦ ⌫⌫ ⌫  ⌫  ⌫  ⌫ ⌫ ⌫ ⌫     ⌫          ⌫      ⌫  ⌫⌫                   ⌫   ⌫ ⌫ ⌦⌫

16

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


    ⌫    ⌫     ⌫  ⌦        ⌫        ⌫  ⌦⌫  ⌫                      ⌫⌫⌫  ⌫⌫  ⌫  ⌫    ⌦⌦  ⌫ ⌫ ⌦⌫⌫ ⌫      ⌫  ⌫   ⌫   ⌫⌫ 

°…—µ√‘¬è‡Œ‚√¥

17


 ⌫        ⌫  ⌫       ⌦       ⌫ ⌫       ⌦ ⌫    ⌦ ⌫          ⌦  ⌫    ⌫  ⌫⌫⌫                                 ⌫ ⌫ ⌫  ⌫ ⌦⌫   

18

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


            ⌫⌫  ⌫      ⌫  ⌫             ⌦      ⌫           ⌫ ⌫⌫⌫   ⌫ ⌦    ⌦                 ⌫   ⌫⌫    

°…—µ√‘¬è‡Œ‚√¥

19


 ⌫⌫⌫ ⌫ ⌦    ⌫⌦⌫      ⌦      ⌫        ⌫            ⌫    ⌫   ⌫⌦ ⌫  ⌫   ⌫ ⌫  ⌫ ⌫  ⌫⌦ ⌫ ⌫  ⌫  ⌦ ⌫    ⌫   ⌫              ⌫  ⌦⌫⌫ ⌫   ⌫    ⌫

20

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


   ⌫⌫  ⌫⌫ ⌫  ⌫⌫⌫ ⌫⌫⌫  ⌫  ⌦  ⌫⌫ ⌫       ⌫ ⌫   ⌫      ⌦  ⌫ ⌫  ⌫⌦  

°…—µ√‘¬è‡Œ‚√¥

21


   

22

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


3 ‚À√“®“√¬è

    ⌫     ⌫⌫     ⌫⌫  ⌦ ⌦  ⌫  ⌦⌫  ⌫     ⌫        ⌫⌫⌦  ⌫ ⌫ ⌦⌫⌫   ⌫ ⌦ ‚À√“®“√¬è

23


⌫      ⌦ ⌫ ⌫    ⌫    ⌫   ⌫   ⌫ ⌫ ⌫  ⌫  ⌫⌦⌫      ⌫⌦⌫ ⌦  ⌦ ⌫ ⌦⌫⌫ ⌫  ⌫⌦ ⌫⌫ ⌫  ⌫   ⌫      ⌫⌫ ⌫     ⌫ ⌦        ⌫  ⌦   

24

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


⌫⌦⌫  ⌫⌦⌫  ⌫  ⌫    ⌫⌫  ⌫ ⌫ ⌦       ⌫                ⌦                   ⌦   ⌫ ⌫   ⌦ ⌫      ⌫    ⌫⌫ ‚À√“®“√¬è

25


 ⌫⌫    ⌫ ⌦  ⌦  ⌫    ⌫  ⌦      ⌫ ⌫   ⌦⌫⌫  ⌫⌦  ⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌫ ⌫      ⌦⌫  ⌫ ⌫ ⌫ ⌦  ⌫   ⌫           ⌫   ⌫⌫

26

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


  ⌫  ⌫  ⌫    ⌫  ⌫⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌦⌫  ⌫    ⌫⌦    ⌫ ⌫ ⌫  ⌦⌫   ⌫ ⌦  ⌫⌫⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫     ⌫      ⌫      ⌫  ⌫     ⌫  ⌫  

‚À√“®“√¬è

27


⌫⌫ ⌫ ⌫  ⌫               ⌫  ⌫ ⌫           ⌫         ⌦ ⌫  ⌫  ⌫ ⌫ ⌫⌫⌫  ⌦          ⌫ ⌫    ⌫

28

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


  ⌫  ⌫ ⌫   ⌫⌫     ⌫ ⌫  ⌫ ⌫⌫

‚À√“®“√¬è

29


4 ‡∫∏‡≈‡Œ¡

    ⌫  ⌫               ⌫⌦ ⌫                  ⌦⌫  ⌫⌫  ⌦ ⌫ ⌫    ⌫ ⌦⌫  ⌫ ⌫⌫  ⌫⌫       

30

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


⌫ ⌫ ⌫  ⌫ ⌫  ⌫   ⌦⌦    ⌫   ⌫            ⌫    ⌫ ⌫⌦                                    ⌫⌫⌫    ⌫      ⌫       ⌦   ⌫ ⌫ ⌦   ⌦⌫⌫⌫ ⌦ ⌫  ⌫ ⌫ ⌫ ‡∫∏‡≈‡Œ¡

31


⌫⌫ ⌦⌫   ⌦   ⌫ ⌫  ⌫⌫⌫⌫            ⌫                    ⌫        ⌫    ⌫  ⌦ ⌫     ⌫  ⌫  ⌫⌦ ⌫ ⌫    ⌫ ⌫⌦⌫ ⌫ ⌫  ⌦⌫⌦⌦  ⌦⌦      ⌫   ⌦ ⌦ ⌫ ⌫    ⌫ ⌫⌫  ⌫  ⌫

32

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


⌫           ⌫  ⌫       ⌫      ⌫  ⌦⌫⌫        ⌫                    ⌫⌫   ⌫   ⌫  ⌫ ⌦ ⌫⌫ ⌫  ⌦  ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫⌫⌫ ⌫ ⌫⌫  ⌫              ⌫ ⌫   ⌫ ⌦   ⌫ ⌫   ⌫  ⌫      ⌫          ⌫ 

‡∫∏‡≈‡Œ¡

33


⌫      ⌫          ⌫   ⌫⌫      ⌫    ⌫ ⌦  ⌫ ⌫⌫   ⌫ 

34

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


5 ‡®å“¢Õß‚√ß·√¡

    ⌫     ⌫   ⌫    ⌦  ⌫  ⌫   ⌫                     ⌫⌫    ⌫⌦⌫ ⌫    ⌫              ⌫  ⌫   ⌫⌫⌫⌦                       ⌫⌦  ⌫  ‡®å“¢Õß‚√ß·√¡

35


 ⌫⌫ ⌫ ⌫  ⌫    ⌫ ⌫               ⌫       ⌫             ⌫   ⌫      ⌫         ⌫  ⌫  ⌫              ⌫       ⌫      ⌫   ⌫     ⌫   ⌫        ⌦           ⌫             ⌫                            ⌫            ⌦   ⌫     ⌫     ⌦   ⌫           ⌫              ⌫  ⌫ 

36

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


         ⌫        ⌫ ⌫⌫  ⌫        ⌫             ⌫   ⌫ ⌫⌫  ⌫ ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫⌫   ⌫⌫⌫  ⌫⌫⌦ ⌫⌫ ⌫⌫⌫  ⌫ ⌫⌦ ⌫   ⌫ ⌦   ⌫  ⌫     ⌫   ⌫    ⌫⌫ ⌦ ⌫ ⌫  ⌫⌫  ⌫    ‡®å“¢Õß‚√ß·√¡

37


⌦       ⌫   ⌫    ⌫            ⌫    ⌫   ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌦⌫⌫    ⌦⌦⌫⌫ ⌫   ⌫⌫ ⌫  ⌫   ⌫                                 ⌫ ⌫          ⌦  ⌫   ⌫⌫ ⌫   ⌫⌫⌦    ⌫⌫   ⌫⌫

38

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


   ⌦ ⌫    ⌦⌫   ⌫ ⌫ ⌫            ⌫   ⌫        ⌫         ⌫ ⌫⌫⌫  ⌫⌫

‡®å“¢Õß‚√ß·√¡

39


6 ™ÿ¡æ“∫“≈

    ⌫          ⌫  ⌫    ⌦         ⌦   ⌫ ⌫    ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫       ⌫ ⌦ ⌫           ⌫      ⌫  ⌫⌫

40

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


 ⌫     ⌦                  ⌫⌫ ⌦⌫⌫  ⌦ ⌫ ⌫⌫ ⌫   ⌫  ⌫         ⌫        ⌫⌦⌦ ⌫    ⌫  ⌫  ⌫ ⌦ ⌫⌫  ⌫⌫⌫⌫ ⌫⌫    ⌦ ⌫⌦⌦⌦        ⌫   ⌫               ⌫ ⌦  ⌦  ⌫    ⌫    ⌦⌫⌫  ⌫             ⌦⌫⌫⌫   ⌫    ⌫     ⌫  ™ÿ¡æ“∫“≈

41


        ⌫   ⌫ ⌫  ⌫    ⌫  ⌦ ⌦⌫⌦ ⌫ ⌫⌦⌫ ⌫   ⌫⌫  ⌫  ⌫⌫ ⌫     ⌫⌫⌫ ⌫   ⌫⌦⌫    ⌫ ⌫  ⌫  ⌫  ⌫ ⌫  ⌫  ⌫ ⌫   ⌦⌫      ⌫     ⌫           ⌫           ⌫ 

42

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


⌫   ⌫ ⌫     ⌫        ⌫  ⌫         ⌫⌫     ⌫ ⌫ ⌫⌦ ⌫  ⌫  ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫     ⌦      ⌫ ⌫  ⌫   ⌫  ⌫  ⌫           ⌫           ⌫  ™ÿ¡æ“∫“≈

43


⌫   ⌫⌫ ⌫⌦   ⌫  ⌦⌫⌫⌫ ⌫    ⌦ ⌫  ⌫⌫  ⌫ ⌫  ⌫ ⌫⌫ ⌫⌫⌫  ⌫  ⌫⌦    ⌫ ⌫ ⌫    ⌫   ⌫     ⌫   ⌫⌫ ⌫   ⌫⌫

44

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


    ⌫⌫⌫ ⌫         ⌫  ⌫ 

™ÿ¡æ“∫“≈

45


7 π.‚¬‡´ø À—«Àπ哧√Õ∫§√—«

    ⌫        ⌫ ⌫  ⌫ ⌫         ⌦ ⌫ ⌫⌦⌫       ⌫⌫ ⌫          ⌫    ⌦              ⌫      ⌫   ⌦   

46

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


   ⌦ ⌫          ⌦  ⌫⌫ ⌫  ⌫ ⌦⌦ ⌫  ⌫  ⌫  ⌫ ⌫ ⌫  ⌫⌦ ⌫ ⌫ ⌫  ⌫ ⌫ ⌦       ⌫ ⌫    ⌦    ⌫    ⌫      ⌦ ⌫⌫ ⌦ ⌫ ⌫   ⌦⌫⌫ ⌫ ⌫  π.‚¬‡´ø À—«Àπ哧√Õ∫§√—«

47


⌫⌫  ⌫ ⌦         ⌫  ⌫                            ⌫      ⌫          ⌫⌫ ⌫⌫   ⌫      ⌫   ⌫                   ⌦ ⌫ ⌫⌦⌫          ⌫ ⌫⌫ ⌦      ⌫ ⌫ ⌫             ⌫      ⌫   

48

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


⌫   ⌫                            ⌫       ⌫⌫⌫ ⌫                   ⌫  ⌫⌫⌦⌦ ⌦ ⌫                 ⌫ ⌫⌦⌫ ⌫  ⌫ ⌫⌫      ⌫⌫ ⌫  ⌫ ⌫⌫  ⌫⌫⌫   π.‚¬‡´ø À—«Àπ哧√Õ∫§√—«

49


    ⌫⌫   ⌫   ⌫ ⌫       ⌫   ⌫      ⌫  ⌫ ⌦                   ⌫                ⌦  ⌫ ⌫⌦⌫                   ⌫⌫   ⌫⌦       ⌫            ⌫        

50

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


⌫   ⌫ ⌫ ⌦⌫ ⌫     ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦  ⌫⌫   ⌫⌫⌦⌫   ⌫⌫ ⌫  ⌫   ⌫    ⌫⌫⌦⌫     ⌫    ⌫       ⌫ ⌦⌫       ⌫                          ⌫  ⌫           ⌫         ⌫  ⌦   ⌫   ⌫  ⌫ ⌦      

π.‚¬‡´ø À—«Àπ哧√Õ∫§√—«

51


       ⌦ ⌫     ⌫  ⌫ ⌫   

52

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


8 ¡“√’¬è

    ⌫       ⌫  ⌫⌦⌫  ⌫⌦⌦   ⌫⌫   ⌫ ⌫   ⌫ ⌫  ⌫   ⌫  ⌫ ⌦      ⌫ ⌫         ⌫  ⌦          ⌫ ¡“‡√’¬è

53


⌫        ⌫        ⌫   ⌫      ⌫⌫ ⌫⌦     ⌫  ⌫  ⌫    ⌫⌫  ⌫  ⌫  ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌦   ⌫⌦  ⌫ ⌦   ⌦ ⌫ ⌫ ⌫⌦   ⌫   ⌦⌫ ⌦   ⌦⌫  ⌦ ⌫⌫

54

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


   ⌦⌫⌫ ⌦          ⌫  ⌦ ⌦ ⌫⌫⌦ ⌫⌫  ⌫ ⌦  ⌫ ⌦  ⌦   ⌫ ⌫ ⌦    ⌫            ⌫ ⌦     ⌫⌦ ⌦        ⌫⌫        ⌫⌦ ⌫  ⌫  ⌫                                     ⌦          ⌫  ⌫     ⌦ ⌫   ⌦ ⌫   ¡“‡√’¬è

55


⌫ ⌫⌦  ⌫     ⌦   ⌦  ⌫          ⌫ ⌦ ⌫⌫  ⌫⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌦ ⌫   ⌫⌫  ⌦⌫             ⌫    ⌫         ⌫ ⌦⌫          ⌫            ⌫   ⌫ ⌫ ⌫  ⌫   ⌫ ⌫   ⌫  ⌫  ⌫⌫ 

56

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


              ⌦        ⌫ ⌦⌫  ⌫     ⌫  ⌦   ⌫ ⌫⌫⌫    ⌫     ⌫    ⌫⌫  ⌫⌫ ⌫⌫         ⌫ ⌫ ⌫ ⌫      ⌫⌫ ⌫⌫

¡“‡√’¬è

57


⌫     ⌫     ⌫  ⌫⌫

58

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


9 —𵑠¢ÿ ·≈–Õ‘ √¿“æ

    ⌫    ⌦⌫  ⌫⌦  ⌫ ⌦     ⌫  ⌦ ⌫ ⌫   ⌫⌫ ⌦⌫  ⌦   ⌫      ⌫     ⌦⌫    ⌦⌦  ⌫ ⌫⌦ ⌦ —𵑠¢ÿ ·≈–Õ‘ √¿“æ

59


⌫⌦⌫  ⌫⌫⌫   ⌫⌦⌫ ⌫⌫⌫                ⌫⌫ ⌫⌦  ⌫        ⌫           ⌫                ⌫  ⌫  ⌫⌦⌫⌫                    ⌦ ⌫⌦ ⌫     ⌫    ⌦⌫  ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫⌫ 

60

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


    ⌦                      ⌫   ⌫ ⌫⌫⌫  ⌦   ⌫ ⌫   ⌫⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫     ⌦ ⌦    ⌦    ⌫  ⌫  ⌫ ⌫  ⌫  ⌫  ⌫⌫⌫ ⌫   ⌫   

—𵑠¢ÿ ·≈–Õ‘ √¿“æ

61


⌫ ⌫⌦     ⌫              ⌦           ⌫  ⌫⌫   ⌫ ⌫          ⌫          ⌫ ⌫            ⌫                                       ⌫ 

62

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


 ⌫ ⌫  ⌫ ⌫     ⌫⌫⌫     ⌫     ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫   ⌫⌫   ⌫  ⌫    ⌫ ⌦⌫  ⌫⌫⌫ ⌫ ⌫       ⌫   ⌫ ⌫ ⌫    ⌫                  

—𵑠¢ÿ ·≈–Õ‘ √¿“æ

63


    ⌫ ⌦⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫     ⌫⌫       ⌫   ⌫ ⌫

64

㟠‡ ∫∏‡≈‡Œ¡


Profile for udomkiet munsap

สู่เบธเลเฮม  

เสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ด้านจิตใจเพื่อทำให้การสมโภชอันยิ่งใหญ่นี้เป็นไปด้วยความสำนึกและส่งผลดีด้านจิตใจอย่างเต็มที่ ตาม เจตนารมณ์แห่งพ...

สู่เบธเลเฮม  

เสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ด้านจิตใจเพื่อทำให้การสมโภชอันยิ่งใหญ่นี้เป็นไปด้วยความสำนึกและส่งผลดีด้านจิตใจอย่างเต็มที่ ตาม เจตนารมณ์แห่งพ...