Page 1


St at ybosi nži ner i j osbakal aur as.

Ši oj est udi j oj epr adi r baumet usl ai ko,į gavaul abaiver t i ngų į gųdži ųi rr eal i ospr oj ekt avi mopat i r t i es.

Ar chi t ekt ūr osbakal aur as.

Savar anki škasdar basi rbendr adar bi avi massuį vai r i om į monėm,dal yvauj antį vai r i uosekonkur suose.

865071057 ar t ur as. zur @gmai l . com Rhi nocer os

Cor ona

Phot oshop

Ar chi cad

Aut ocad

Vi l ni us

8. 5/ 10 Sket chup

7. 5/ 10 VRay

7. 5/ 10 A. I l ust r at or

5. 0/ 10 Revi t

7. 0/ 10


K18b

Mkc

S48

K18b.kompl eksas,t aidvi ej ųt ūr i ųkompozi ci j a,kur ii eško di al ogo su apl i nki ni ai spast at ai si rt ar pusavyj e.Tai p pat nepami r št amas žmogi škas mąst el i s -t ūr i ų sudal i ni mas sukur i aai ški aašįi ri domųvi zual i nįkanal ą.

MKC koncer t ųsal ė-t aidi del ėst ūr i nėsapi mt i espast at o i nt egr aci j a įj aut r i ą gamt i nę apl i nką,at gai vi nantapl ei st a Nemunokr ant ą.

S48-t aipr oj ekt as,kur i opagr i ndi ni aiuždavi ni aibuvoj aut r i i nt egr aci j a į esamą kont ekst ą sut var kant esanči as ur bani st i nespr obl emas.


K18b.

1.Koncepci j ospai eškosi rpr i ėj i maspr i espr endi ni o.

Tūr i aisukūr i aai ški ąvi zual i zaci nęj ungt įt ar pcent r i nėsmi est odal i esi rsenami esči o.


K18b.

Mul t i f unkci ni skompl eksas-Konst i t uci j osPr .18B.

1.Koncepci j ospai eškosi rpr i ėj i maspr i espr endi ni o.

Urbanistinėkalva. Vi enassvar bi ausi ųski r i amųj ųVi l ni auscent r our bani st i ni oaudi ni obr uožų-ar chi t ekt ūr i nės kal vos koncepci j a.Kadangiskl ypas r andasicent r i nėj e ši o užmani mo dal yj e,di del i s dėmesys buvo ski r t as t ei si ngo t ūr i o pai eškoms,kolbuvo pr i ei t a pr i e ket ur i ų gal i mų spr endi ni ų:

Pi l navi dur i st ūr i smaksi mal i aii špi l dyt ų pr ogr amą, bet i škel t ų pr obl emų dėlsavo mąst el i o. Pi l navi dur i st ūr i s

Duvi enodit ūr i ai

Dvi ej ų vi enodo aukšt i ngumo t ūr i ų kompozi ci j a susmul ki na f or mą įat i t i nkamą mąst el į ,betst at i škasaukšt i sneat sako įur bani st i nės kal vospr obl emą. Bazi ni st ūr i st enki nant i spr ogr amą.

Skl ypasr andasideši ni aj ameNėr i eskr ant e,dvi ej ų pagr i ndi ni ų mi est o kompozi ci ni ų aši ų susi ki r t i mo vi et oj e. Ši j ungt i si r gal i oj ant ys ar chi t ekt ūr i nės kal vos r egl ament ai suf or muoj a ai ški as pr oj ekt avi mogai r i asi rspr ęst i naspr obl emas. K18b.kompl eksas,t aidvi ej ųt ūr i ųkompozi ci j a,kur i i eško di al ogo su apl i nki ni ai s past at ai s i r t ar pusavyj e.Tai p patnepami r št amas žmogi škas mąst el i s -t ūr i ų sudal i ni mas sukur i a ai ški a ašįi r i domųvi zual i nįkanal ą.

Į vedusdi nami kosįaukšt i ngumą i rpakėl us kai r i nįt ūr į , kompozi ci j oj e at si r anda j udėj i mas, bet pr adedama var žyt i ssuEur oposbokšt u.

Kai r i ni st ūr i saukšt esni s

Į ver t i nuspagr i ndi ni usj udėj i mosr aut us,t ūr i syr asudal i j amas.

Tūr i ųaukšt i ngumasi rmąst el i spr i t ai komaspr i eesamour bani st i ni okont ekst o.

Pakėl us deši ni nį t ūr į Eur opa pal i ekama kai p domi nant ėi rsmar ki aisust i pr i namas deši nysi s Ner i es kr ant as.

Deši ni ni st ūr i saukšt esni s

Di al ogast ar ppast at ųsui nt ensyvi namassusmul ki nantvi di nįdal i j i mą,suf or muot osei šsi ki ši muoseį r engi amost er asossuvai zdai sįNer į .

Į r engi amosžal i oszonosi rsut var komosvi ešosi oser dvės.

Gaut ast ūr i schar i zmat i škaiį si pai šoįesamąur bani st i nįkont ekst ąi r suf or muoj ąst i pr i ąpi et i nęar chi t ekt ūr i nėskal vosdal į .

Skl ypasi rpast at asvei ki akai pj ungt i st ar pUpėsi rKonst i t uci j osgat vi ų.


K18b.

2.Genpl anas,j udėj i mas,vi ešosi oser dvės.

Genpl anas:

Legenda:

Genpl anassusi deda i šapat i nėj e zonoj e esanči o par kel i o, kur i s suj ungi amas su vi r šut i ni ame par t er yj e esanči u r est or anu panaudoj antpoi l si uipr i t ai kyt ast er asas,pasaže numat omal aukokavi nė,beimažoskomer ci j oszonos,t ai p patį r engi amast i l t aspat ogi am j udėj i muii šDysnosg.l i nk NDG.

Tr anspor t odi agr ama

Pėsči ųj ųdi agr ama

Dvi r ači ųdi agr ama

Žal i ųj ųzonųdi agr ama


K18b.

2.Genpl anas,j udėj i mas,vi ešosi oser dvės.

Skl ypei rpast at eesanči osžal i osi oszonossusi j ungi asuupėsgat vėj eesanči ažal i ąj azona.


K18b.

3.Funkci j a.

Funkcija Kompl eksas yr a apj ungt as bendos požemi nės er dvės,kur isusi deda i št r i j ų aukšt ų par ki ngo i rpožemi nės j ungt i es su Konst i t uci j ospr .beiEur oposbokšt u.Ant žemi nėdal i ssudar yt ai šdvi ej ųt ūr i ų-t r yl i kosaukšt ųvi ešbuči oi ršeši ol i kosaukšt ų of i so.Abi ej uoset ūr i uosenumat yt asbendr asbr anduol ys,kur i amesut al pi nt il i f t ai ,evakuaci nėsl ai pt i nės,t uol et aii rt echni nės pat al pos.St ogainumat omiekspl ot uoj amisužal umai rapžval gost er asomi s.

Vi ešbut i sr andasižemesni aj amet ūr yj epi r midvi ej iaukšt aipanaudoj amivi ešaj aier dvei ,j uosei r engi amasant vi r advi ej ųaukšt ų er dvė,kur i oj enumat omakavi nė,r est or anas,bendr akonf er enci j ųsal ė,pr i i mamasi si rr egi st r at ūr a.Li kęaukšt aisusi dedai š ekonomi nėskl asėsnumer i ų,apar tkonsol i ni ųdal i ų,kur i uoseį r engi amiLI UKS i rdvi vi eči aikambar i ai .Paskut i ni ameaukšt e numat omasskybar assut er asaantst ogo.

Of i si ni amepast at epi r masaukšt aspr i ei namast i ki špasažo,j amer andasikomer ci j ai rt echni nėspat al pos.Ant r ameaukšt e į r engi amaval gykl ai rof i si ni opast at ovest i bi ul i ssubendr akonf er enci j ųsal ę.Li kusi uoseaukšt osenumat yt iat vi r iof i saisu t er asomi s,poi l si oi rkonf er enci j ųzonomi skonsol i nėsedal yse.Paskut i ni oaukšt oof i sasnumat omassut er asaantst ogo.

Vi ešoj ier dvėsusi dedai špasažo,kur i amer andasikomer ci j a,numat yt osžal i oszonos,t ai ppatyr ar yšyssuvi ešbut yj eesanči a kavi nebeir est or anu.Tai ppatnumat omapožemi nėj ungt i ssuKonsi t uci j ospr . .

Par ki ngassudar yt asi št r i j ųaukt ų, pi r masi syr amažesni s( 3000kv. m. ) ,betj amenumat omost echni nėspat al pos,dušaisu per si r engi mokambar i ai s,beij ungt i ssukonst i t uci j ospr . Li kęduaukšt aiyr apo5700kv. m.Vi suoseaukšt uosenumat omos el ekt r oni nėspakr ovi moai kšt el ėsbeivi et osneį gal i esi ems.

Smul kusvi di ni spast at osudal i j i masi rvi ešosi oser dvėssukur i ažmoguidr augi škąapl i nką


K18b.

3.Funkci j a.


MKC

1.Koncepci j ospai eškosi rpr i ėj i maspr i espr endi ni o.

Pr i eį ėj i moi r engt aspar kasl auki ant i esi ems,l aukeesant i samf i t eat r asl ei dži ami egaut i s past at opr ogr amaneį ėj usįpast at ą.

Žemesni oj inemuno t er asa yr a pot enci al ikul t ur os i rsoci al i ni o susi būr i mo er dvėKaunomi est e.Nauj anumat omaM. K. Či ur l i onokoncer t ųsal ėnumat oma st r at egi nėj e Kauno mi est o vi et oj e,kur it ur ir yšįsu senami esči u ,Žal gi r i o ar ena,pl anuoj amu moksl o sal os pr oj ekt u,t ai p patšit er i t or i j aj ungi asisu ši aur i neNemunoupėsdal i mi ,kopasekoj et er i t or i j ospl et oj i masduot ųi mpul są r enovuot ii ndust r i nędal į . Pagr i ndi nėpast at okoncepci j abuvonet i ksuvar kyt ivi ešasi aser dves,beti r i dėj i nėj ungt i st ar psenami esči o,nauj ami esči oi rbesi vyst anči osi nf r ast ukt ųr os moksl o sal oj e.Nauj oj ikoncer t ų sal ė gal ėt ųt apt ij ungt i s,kur isuj ungt ui r i šnaudot ųabiNemunoupėspuses. Tai p patbuvo svar bu i nt egr uot idi del ėsf unkci j ospast at ą įj aut r i ą gamt i nę apl i nką, bei sukur t iį kvepenči as vi di nes er dves t i ek l ankyt oj ams, t i ek dar buot oj ams. Tūr i ssudal i j amasįt r i sdal i spagalpagr i ndi nesf unkci j as.

Koncer t ųsal ėsor ent uoj amosįnauj ami est įi rsenami est į ,vi ešoj i er dvėpal i ekamakai pt i l t ast ar pabi ej ųf unkci j ų.

Užt i kr i namaj ungt i st ar pabi ej ųkr ant ųį r engi antper ej i mąper past at ą.

Numat omavi zual i nėj ungt i st ar pvi di ni ųvi ešųj ųer dvi ųi rNemuno upės.


MKC Genpl anas Amf i t eat r as Vi ešoj ier dvė Vi ešoj ier dvė/par kas Par kas Aut obusųi rt axist ot el ė Ant žemi ni spar ki ngas Požemi ni spar ki ngas Dvi r ači ųpar ki ngas Pagr i ndi ni sį ėj i mas Ant r i ni sį ėj i mas Dokas

2.Genpl anas,j udėj i mas,vi ešosi oser dvės.


MKC

2.Funkci j a.

Pat at asor gani škaiį si l i ej aįki t oj epusėj eesant igamt i nįkar kasą


MKC

2.Funkci j a.

Į ėj i mas Pagr i ndi nėsal ė Ant r oj isal ė Konf er enci j ųsal ė Lai svavi ešoj ier dvė Uždar oser dvės

Į ėj i mas Dekor aci j ųpr i ėmi moer dvė Pagr i ndi nėsal ė Ant r oj isal ė Pagr i ndi ni ssandėl i s Dai l i dė Vi r t uvė Per sonal oer dvė

Past at ot ūr i nėkonf i gur aci j aužt i kr i navi zual i nįkanal ąt ar pabi ej ųkr ant ų

Tr eči asA.

Požemi ni spar ki ngas Per sonal oer dvė Koncer t ųsal ėser dvė Vi ešoj ier dvė

Tr eči asA.

Vi di nėkonf i gur aci j al ei dži avi si em t r i j i em r engi ni ųt i pam vykt iant ski r aivi enumet u

Konf er enci j ųsal ėsupr oj ekuot at ai p,kad būt ųgal i mar engt i4at saki r usr engi ni us vi enumet u. Tr ansf or muoj amossi enossut ei ki adi del i asi špl anavi mogal i mybesekspozi ci j om arkonf er enci j om r engt i . Sal ės t ur it i esi ogi nį r yšį su cent r i nę vi ešąj a er dve bei r est or ano, kas apr ūpi nt isal esužkandži ai sbeigėr i mai s. Sal ėspozi ci j al ei dži a užt i kr i nt inat ūr al ų di eni nįapšvi et i mąl ankyt oj am.

Tr eči asA.

Ant r asA.

Ant r asA.

Ant r asA.

Pi r masA.

Pi r masA.

Pi r masA.

Techni ni sA.

Techni ni sA.

Techni ni sA.

Par ki ngoA.

Par ki ngoA.

Par ki ngoA.

Tūr i nė kompozi ci j a užt i kr i no nat ūr al i ąi nt egr aci j aį esamą kont ekst ą.At ski r i antkoncer t ų sal esvi ena nuo ki t os,kompozi ci j at aposkul pt ūr i nė,poet i ška,par odant i net i kvi di nęj ungt įt ar pvi dausf unkci j ų,beti rt ar pabi ej ų mi est opusi ų. Tail ei dosukur t ist i pr ųvi zual i nįr yšįt ar pvi di ni ųer dvi ų Nemunoupėsi rši aur i nėsmi est opakr ant ės. Cent r i nė vi ešoj ier dvė supr oj ekt uot at ai p,kad būt ų pi l naipasi eki ama publ i kaibetkur i uo par osmet ui ri š vi sųgal i mųpasi eki mot aškų. Tai ppatpast at okonf i gur aci j ąl ei dži aki ekvi enaisal ei di r bt ii ndi vi dual i ai ,nepr i kl ausomainuovi enoski t os.


MKC

3.Koncer t ųsal ėsi rj ųt r ansf or maci j os.

Pagr i ndi nėsal esupr oj ekt uot asut r ansf or muoj amapi r mąj aei l e, kadesantr ei kal ui ,būt ųgal i mapr apl ėst isal ęmuzi ki ni amsart eat r i ni amsr engi ni ams.

Pr i eki ni sbl okas,koncer t ųsal ėj enumat yt ast r ansf or muoj amot i po, kadbūt ųgal i mybėį r engt ior kest r ųduobei

Ant r oj esal ėj egal i mosį vai r i oskonf i gur aci j os,kopasekoj egal i mos į vai r i oskonf i gur aci j osr engi ni ams.

Ant r oj esal ėj enumat yt ossl anki oj amossėdymosvi et osgr ei t am mont avi mui .

Sal ėspr i eki ni sf asadassupr oj ekt uot assusl anki oj anči ast i l l i nęsi eną,kadbūt ųgal i ma paj ungt il aukęesant įamf i t eat r ąį vai r i em r engi ni am.


MKC

3.Koncer t ųsal ėsi rj ųt r ansf or maci j os.

Ši opr oj ekt osi eki s,net i ki nt egr uot ivi di nęer dvęvi suomenei ,beti rmaksi mal i aii šnaudot ii šor i ni usi št ekl i us


S48.

1.Koncepci j ospai eškosi rpr i ėj i maspr i espr endi ni o.


1.Koncepci j ospai eškosi rgenpl anas.

S48.

Admi ni st r aci nėspaski r t i espast at as Žvėr ynomi kr or aj onasVi l ni uj e,t ur t i ngasmedi near chi t ekt ūr abei ,pal ygi nus,nat ūr al i ami est uigamt a.Tadpi r mi ni smūsųt i ksl as, kadpast at asbūt ųkont ekst ual us,kor ekt i škasapl i nkai ,at i t i kt ųvi susr ei kal avi mus,bett uopači ubūt ųi rši uol ai ki škas,ut i l i t ar us,pat r aukl uskl i ent oaki aipast at as.Ši amesost i nėsr aj onepast ebi maipl eči asiver sl obendr uomenė,daugėj aver sl ocent r ų,augaj uose di r banči ųspeci al i est ųskai či us.Kar t usuKonst i t uci j ospr ospekt u,j oapyl i nkėmi si r“ Ver sl ot r i kampi u” ,ši aur i ni sŽvėr ynast ampa ver sl or aj onu,i šsi ski r i anči usavoar chi t ekt ūr ai rmast el i u.“ Žvėr ynoži edas”pat r aukl ivi et aver sl uii rkomer ci j ai .

Sėl i ųi rKęst uči ogat vi ųsankr yžayr avi enai špagr i ndi ni ųŽver ynosankr yžų,kursusi l i ej ar aj onųsr aut ai ei nant ysnuosenami sči o,Konst i t uci j osi rmi egamųj ųr aj onų.Toksdi del i ssr aut as į pr asmi nakampąi rt ur it i esi ogi nęį t akąŽvėr ynoši uol ai ki nės ver sl oar chi t ekt ūr osaši esi dent i t et of or mavi mui .

Bi ur ot ūr i syr askai domasįdvidal i s.Suf or muoj amai zol i uot a nuo t r i ukšmo vi ešoj ier dvę vi di ni ame past at o ki emel yj e bei t ūr i škaiakcent uoj amašal i apr aei nant iKęst uči ogat vėsat šaka.

Nor i ntpabr ėžt ij ungt įt ar pSėl i ųi rKęst uči ogat vi ų,t ūr i aiyr a pr oj ekt uoj amir eaguoj antįpast at ąsupanči asgat vesbeiįesanči usvai zdus.

Tūr i opl okšt umosnukr ei pt osįKęst uči ogat vęyr asul ai pt uoj ama,nor i ntsust i pr i nt ivi zual i nįr yšįsupast at oį ėj i mui rį t r aukt i pėsči ųj ųsr aut ąįpast at ovi di nįki emą. Tūr i ųaukšt i ngumasf or muoj amasat si žvel gi antįur bani st i nį gat vėsaukšt i ngumąbeisamuvai zdus.

Žymėj i mai :

Past at ot ūr i nėkonf i gur aci j al ei dži ai nt egr uot i į vai r i ast var i ąsi as t echnol ogi j as.


S48.

2.Funkci j a.


S48.

2.Funkci j a.


S48.

3.Fasadai ,pj ĹŤvi ai .

Vi zual i zaci j anuobal t oj ot i l t o.


S48.

3.Fasadai ,pj Å«vi ai .

CV A.Zuravliovas 4/14/18  
CV A.Zuravliovas 4/14/18  
Advertisement