Navet science center - Vår verksamhet 2018

Page 1

DIGITAL KOMPETENS OCH PROGRAMMERING sid 3

KATASTROFEN I PALU sid 4

INKLUDERING OCH MÃ…NGFALDSARBETE sid 5

navets verksamhet 2018

sid 6


INNEHÅLL NAVET 2018 2. Innehåll/Ledare 3. Navet utbildar 4. Internationella samarbeten 5. Samverkan - inkludering och mångfald 6. Globala målen 8. En Hållbar framtid 9. Ett gott bemötande 10. Tack Janne 11. Kommunikation och nätverk 12. Navet blickar framåt

ÄNNU ETT FANTASTISKT ÅR PÅ NAVET Navet blev för tredje året i följd Sveriges bästa science center enligt Skolverkets kvalitetsbedömning (delad första plats med Teknikens Hus i Luleå). Detta blev möjligt tack vare Navets stora nätverk med så många olika samarbeten med människor i organisationer, föreningar och kommuner. Tillsammans kan vi göra så mycket!

digital kompetens och programmering; både inne på Navet och ute på skolorna. Alla har rätt till ett bra lärande! Under året har vi startat ett viktigt utvecklingsarbete om tillgänglighet där vi fokuserar på den sociala miljön, den pedagogiska miljön och den fysiska miljön på ett mer systematiskt sätt än tidigare. Hur vi arbetar med dessa perspektiv i lärande miljöer påverkar barns och ungas möjligheter att delta – i värsta fall blir de hemmasittare och hamnar till stor del utanför systemet.

Under året har arbetet med de Globala målen utökats och fördjupats. Navets arbete med målen syftar till att göra dem till en informell styrfunktion för verksamhetens alla delar; från produktion av utställningsinnehåll, pedagogisk inriktning, materialval, aktiviteter, samarbeten, genusarbete mm. Vi ser att vi måste utgå från alla 17 som en helhet - det går inte att bara ta ut något eller några. Det är glädjande att allt fler efterfrågar mer kunskap inom området och vi har framför allt genomfört aktiviteter för pedagoger och gymnasieelever under 2018 om Globala målen. Under 2019 står vi inför utmaningen att konkretisera hur arbetet med Globala målen kommer att se ut för allmänheten och hur de ska få en framträdande del i vår hållbarhetsutställning.

Under året har vi också: • Startat ett kommunalt skolutvecklingsprojekt där vi fokuserar på processorienterat arbetssätt. • Ingått i två olika EU-projekt kring lärande och interkulturell kommunikation. • Bjudit in mamma/barn grupper för att öka deras engagemang i barnens lärande. • Jobbat med ungdomar i eftermiddagsaktiviteter i ett närliggande bostadsområde. • Inlett samarbete med några kommuner kring kreativa rum för lärande.

Navet har fått nya grannar – Kulturskolan! En grannverksamhet som vi är glada för och hoppas kommer innebära nya samarbeten i framtiden. I samband med denna ombyggnation fick vi förändra våra ytor med förflyttningar av lokaler som följd. Vi går in i 2019 med 2 års ombyggnationer mestadels bakom oss och ser fram emot en stabilare period. Trots utmaningarna har det dagliga arbetet med temabesökande elever och deras lärare kunnat rulla på och vi kan konstatera att vi även haft fler besök än 2017. Detta har varit möjligt tack vare Navets flexibla och engagerade medarbetare.

2018 har varit ett år med många nya spännande möten! Lotta Johansson

I den dagliga driften har fokus legat på att se till att eleverna får möjlighet att använda så många entreprenöriella kompetenser som möjligt vid temabesöken. Vi har även utvärderat detta med hjälp av extern resurs. Vi har i år mött rekordmånga lärare och elever inom

Verksamhetsansvarig

Navet Science Center är en tidning som sammanfattar vår verksamhet för året 2018. Den är producerad av Navet science center. Porträttbilder tagna av Tomas Eriksson, övriga bilder: Navet. Grafisk design och illustrationer: Ståhle Branding & Communication. Tryck hos Stema i Borås.

2


NAVET UTBILDAR Digital kompetens och programmering

Programmering och Globala målen

De nya målen för läroplanen om programmering och digital kompetens trädde i kraft för grundskolan och förskolans mål reviderades. Båda dessa händelser medverkade till att Navet fick nya uppdrag inom både kompetensutveckling för pedagoger och i barn- och elevverksamheten ute på skolor och förskolor. Uppdragen har haft olika karaktär och ett varierande innehåll.

Många av elevgrupperna på Sven Eriksonsgymnasiet i Borås är regelbundna besökare i Navets temaverksamhet. I år har vi dock haft förmånen att också få träffa skolans T4* elever vid fler och längre tillfällen. Vid träffarna har vi tittat närmare på Globala målen, programmering med micro:bit och cirkulär ekonomi i ett samarbete med Science Park Borås. Sammantaget förberedde denna utbildningssatsning för ett stort ämnesövergripande projekt för Sven Eriksonsgymnasiets ettor som T4:orna har stort ansvar för under 2019. Projektet är produktinriktat och innehåller såväl prototypproduktion, som hållbara analyser och mässpresentation.

Ulricehamn

Alla pedagoger i grundskolan i Ulricehamns kommun har varit med i en utbildningssatsning som omfattat antingen en mer övergripande digital kompetens eller en mer specifik programmeringskunskap. Anledningen till detta är att läroplanen nu säger att alla pedagoger har ansvaret för att medverka till att eleverna får en god digital kompetens, medan matematik- och tekniklärare har det mer specifika ansvaret att undervisa i programmering. Pedagogerna har fått ta del av ett varierat innehåll av föreläsningar, besök från Skolverket, workshops och prova-på-uppgifter att genomföra med eleverna. Satsningen avslutas 2019.

Under 2018 genomfördes en mängd olika föreläsningar på Navet i både egen regi och tillsammans med andra organisationer. Några exempel ser ni här:

Förskoleområdet Emilia Centrum

• Livets byggstenar, Jakten på organiska molekyler på Mars med Astrobiologen Sara Siljeström. Genomfördes under Astronomins dag & natt.

Redan för flera år sedan, långt innan förändringarna i förskolans läroplan fanns på riktigt, startades samverkan kring digital utbildning med förskolorna Åsundavy, Stadsskogen och Tre Rosor i Ulricehamn. I år har samarbetet fokuserat på digital produktion med hjälp av en mängd olika verktyg som skattjakt, programmering, green screen och augmented reality. Utbildningen har genomförts tillsammans med representanter från alla förskolornas avdelningar som sedan arbetar vidare med innehållet på sina respektive ställen. Samarbetet presenterades nationellt på konferensen BUNT (Barn Upptäcker Naturvetenskap och Teknik) i Stockholm i september.

• Digital kompetens, med Kristina Alexandersson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och en av Sveriges främsta experter på hur man kan jobba med digital kompetens i skolan. • Om kroppen, känslor och sex, ”Det viktigaste av allt”, med Nathalie Simonsson, författare och sexualupplysare. Om hur vuxna kan prata med barn om kroppen, relationer, sex, samtycke med mera. • Jämställdhet i praktiken för vuxna som möter barn, grundläggande genusteori och vardagsnära exempel på hur ojämställdhet tar sig uttryck och skapas. Med David Flato och Maria Hulth.

Vi drog söderut

Vid flera tillfällen under året har pedagoger från Navet befunnit sig i Höganäs för att utbilda grundskolepedagoger i programmering. Utbildningen, som för många av pedagogerna var första gången med detta innehåll, genomfördes i en utforskande och positiv anda med många utmaningar i de praktiska momenten. Pedagogerna fick med sig olika innehåll som de kan utveckla ytterligare tillsammans med sina elever inom t ex micro:bit, analog programmering och problemlösning med programmering som grund. Vi hoppas på ett återseende under 2019.

• Senioruniversitetet har genomfört 7 föreläsningar över året med olika ämnesområden som vård, konspirationsteorier & extremism, finska inbördeskriget, politik, medeltiden, Borås historia, astronomi och USA och omvärlden. • I samband med startkonferensen för Erasmus+ projektet SOT föreläste Micke Gunnarsson om hur framgångsrikt arbete med elever som inte går till skolan kan se ut och organiseras. *T4 – de elever som har valt att läsa ett fjärde år efter avslutad 3-årig gymnasieutbildning på teknikprogrammet. Efter utbildningen kan de titulera sig gymnasieingenjörer.

3


InternationellA Samarbeten Palu – en krisdrabbad stad

I september 2018 nåddes vi av den fruktansvärda nyheten att staden Palu i Indonesien hade drabbats av en så kraftig jordbävning, med efterföljande Tsunami och jordskred, att tusentals människor mist livet och många fler hade fått sina hem och ägodelar totalförstörda. Staden som vi haft ett nära samarbete med i flera år (tillsammans med Borås stad och Waste recovery) låg i ruiner och det var initialt sett helt omöjligt att få veta någonting om hur situationen verkligen såg ut eftersom kontaktmöjligheterna med omvärlden var mycket begränsade under flera veckor efter katastrofen. Så småningom fick vi veta att Kawatunaskolan som vi både samarbetat med och undervisat i hade fått så stora skador att ingen under några omständigheter längre fick vistas i lokalerna. När barnen började återvända till skolan efter en tid fick all undervisning ske utomhus under träden på skolgården och verksamheten dominerades av aktiviteter riktade till barn som drabbats av särskilt traumatiska händelser. Många av våra närmaste vänner hade antingen helt förlorat sina hem eller fått dem delvis skadade och många vistades länge med sina familjer i tillfälligt uppsatta krisboenden i tält. Nu förbättras läget i Palu sakta, sakta och vi har precis nåtts av nyheten att Kawatunaskolan ska återuppbyggas med jordbävningssäker konstruktion. Staden Palu kommer dock aldrig att bli sig lik eftersom det står klart att det inte ens är möjligt att återuppbygga någonting på vissa av de värst drabbade landområdena. Att återvända till Palu i framtiden kommer att vara helt annorlunda – på en mängd olika sätt.

SOT

Vietnam

Andra science center utbildas Norge och Schweiz

PISEA

School Of Tomorrow, ett Erasmus+ projekt, hade sin första projektvecka på Navet i November. I projektet ingår sex länder; Ungern, Malta, England, Grekland, Italien och Sverige. Under två års tid kommer erfarenheter avseende hur man framgångsrikt kan arbeta med barn i behov av särskilt stöd att delas mellan organisationerna och skolorna som ingår i projektet. Projektledare från Navet i SOT är Fredrika Lundqvist.

Under 2018 har en delegation från Da Nang i Vietnam besökt Navet med intentionen att starta ett långsiktigt samarbete om Hållbar utveckling och kunskapsutbyte. Samarbetet inkluderar även Borås stad och Jessica Magnusson. För att säkerställa att samarbetet får god fart och verkligen kan ge goda resultat i hållbarhetsarbetet i båda länderna ansöker vi nu om medel från SIDA för fortsättningen.

PISEA-projektet (Promoting Intercultural Science Education for Adults) inrikats på att museer och science centers i fem europeiska länder tillsammans med offentliga och frivilliga organisationer ska främja interkulturell dialog i sina verksamheter. Projektet skall kartlägga hur museer och science center kan verka för ökad inkludering och mångfald i sina verksamheter och vara en plats för utbildning och kunskapsöverföring till nyanlända.

Navets kompetens efterfrågas även i andra länder. Under året som gått har både Nina Svensson och Anna Gunnarsson utbildat pedagoger på Vitensenteret Innlandet i Gjövik inom Entreprenöriellt lärande, Globala målen, Krimlabskemi och Tundafysik. På Science centret Technorama i Winterthur har pedagoger och ledningsgrupp utbildats inom Hållbar utveckling samt fysik och kemi för de yngsta; ett uppdrag inom den europeiska pedagogorganisationen Science On Stage.

Ecsite 2018 i Zurich

Navets pedagoger Lina Andersson och Sara Bagge deltog i årets upplaga av branschorganisationen ECSITEs konferens som denna gång hölls i Zurich. De medverkade i programpunkten ”Outreach Maker Activities for rural and Urban use” tillsammans med flera andra science center från bland annat Norge, Estland och Island.

4


barhet och social hållbarhet varit självklara komponenter här. Om hållbar utveckling ska kunna bli praktisk verklighet krävs det att dessa tre områden samverkar som en helhet. Det var i det sammanhanget som mitt intresse för social inkludering växte sig starkare. - Vi började fundera på hur vi skulle kunna utveckla verksamheten med nya metoder och ta nya steg. I PISEA- projektet arbetar vi med lokala utmaningar för social inkludering samtidigt som vi lär oss av erfarenheter från andra länder. En central fråga för alla i PISEA är att hitta metoder för att få nyanlända familjer och individer att hitta till verksamheterna. Hur når vi ut med relevant information? Vilka andra mötesplatser finns där vi kan träffas? Vad behövs för att fler ska känna sig välkomna och trygga?

Samverkan – en absolut

förutsättning för inkludering- och mångfaldsarbete

S

om en verksamhet i kontinuerlig utveckling kan vi aldrig luta oss tillbaka och säga ”nu är vi tillräckligt bra”. Verksamheten kräver att vi ständigt uppdaterar oss och utökar vårt kunnande så bra vi någonsin förmår. Detta innebär bland annat att ha mer än ett bevakande öga på vad som kan utvecklas i samarbete med andra så att vi både kan dela med oss av våra erfarenheter, men också få med oss andras. För ungefär fem år sedan formulerades Navets mångfaldspolicy och vi har arbetat aktivt med den sedan dess. Under 2018 var det dags att ta nya steg tillsammans med andra aktörer i flera europeiska länder. EU-projektet PISEA gjorde det möjligt. Vasso Siameti är, tillsammans med Fedoua Beckerman, projektledare för PISEA-projektet (Promoting Intercultural Science Education for Adults). I projektet jobbar museer och science centers i fem europeiska länder tillsammans med offentliga och frivilliga organisationer för att främja interkulturell dialog. Projektet skall kartlägga hur museer och science center kan verka för inkludering och mångfald i sina verksamheter och vara en plats för utbildning och kunskapsöverföring till nyanlända. Deltagarna träffas kontinuerligt och första hela utbildningsveckan hölls på Navet i mars 2018. Vasso berättar om hur arbetet med inkludering och mångfald är en naturlig del av Navets Hållbarhetsarbete, men också om hur det hela tiden uppkommer nya utmaningar inom området. - Under många år har de 3 perspektiven ekologisk hållbarhet, ekonomisk håll-

Under 2018 började Navet samarbeta med lokala organisationer som har god kunskap och lång erfarenhet av arbete med interkulturell dialog och mångfaldsarbete. Genom dessa kontakter kunde vi nå ut snabbare och utan att behöva bygga förtroenden ända från början. Delar av Navets verksamhet flyttades ut till aktiva mötesplatser i olika stadsdelar för att etablera goda kontakter och långsiktigt förtroende. Målet att få till en känsla av att ”vi vill gärna träffas – ibland här och ibland där” resulterade bland annat i att vi nu träffar mammor med barn både på Norrbyområdet och inne på Navet samt ordnar eftermiddagsaktiviteter för barn i naturvetenskap och Teknik i Norrbyhuset. Vi medverkar i redan etablerade aktiviteter som Julmarknaden på Hässleholmen för att fler ska få reda på vilka vi är och vad vi gör. Vi har även förändrat rekryteringsprocessen för vår helgpersonal så att de nu kan fler språk, representerar ännu fler nationaliteter och kommer från så många olika delar av Borås med omgivningar som möjligt. På detta vis kan vi möta fler besökare på ett tryggt och tydligt sätt. När PISEA -projektet avslutas kommer alla erfarenheter att samlas i en handbok som kommer att kunna användas av science centers och museer i hela Europa som ett led i att arbeta mer framgångsrikt med mångfald och inkludering. ”Sharing is caring”.

5


När vi bygger om i våra lokaler använder vi i mesta möjliga mån återvunnet material.

Våra internationella samarbeten innehåller alltid olika aspekter av Hållbar utveckling.

I samarbetet med Sven Eriksonsgymnasiets T4:or, pedagoger och övriga elever är Hållbar utveckling en självklar grund. I de delar som har genomförts 2018 har vi fokuserat mer på vissa områden. Samarbetet fortsätter...

Elever och lärare som deltar i Drömstaden har 4 fokusområden: - Kretslopp, energi & återvinning - Stadens system - Konsumtion - Transporter

I samverkan med andra inom branchföreningen Svenska Science center tar vi fram nya sätt att arbeta med hållbar utveckling i hela branschen. PISEA- projektet handlar om att främja interkulturell dialog och att ta fram riktlinjer för hur science center och andra organisationer kan utvecklas inom området.

6


Paluprojektet Navets insatser i Palu har under alla år handlat om de möjligheter som öppnas upp av undervisning för Hållbar utveckling med elever, lärare och aktiva samhällsmedborgare som målgrupper. Sammanfattningsvis har vi arbetat med många fler mål än vi trodde från början.

SOT, School of tomorrow, handlar

om hur vi kan utveckla vårt sätt att att arbeta med barn som har särskilda behov/särskilda rättigheter.

På programmet för skola och förskola 2018 fanns det fler aktiviteter om Hållbar utveckling än om något annat ämnesområde.

Globala målen har tagits fram av världens länder för att vi ska kunna samverka kring de främsta utmaningarna inom Hållbar utveckling. De består av 17 mål, 169 delmål och 230 indikatorer. Världens ledare har förbundit sig att uppnå fyra fantastiska saker till 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. 7


En hållbar framtid

Under 2018 deltog

4320

personer i olika utbildningsinsatser om hållbar utveckling

Fler och fler efterfrågar en Hållbar utveckling

Miljöcertifiering

Antalet deltagare i våra olika utbildningar inom området hållbar utveckling har varit ökande under en lång period, så också i år. Under 2018 handlade fler bokningar inom skolprogrammet om någon Hållbar inriktning än våra andra ämnesområden. Fler och fler efterfrågar glädjande nog kunskaper om de Globala målen och de områden de fokuserar på. Under slutet av 2018 planlades t ex en storsatsning på utbildning om produktutveckling, Globala målen och Cirkulär ekonomi för alla ettor på Teknikprogrammet tillsammans med Sven Eriksonsgymnasiet.

Navet är en miljöcertifierad verksamhet och uppdaterar årligen underlaget för denna. Hållbar utveckling genomsyrar hela Navets verksamhet och är integrerat i alla utställningar, teman och utbildningar. Målet med verksamheten är att vara en god hållbar förebild som medverkar till förändrade attityder och beteenden hos besökarna samt inspirerar människor att göra hållbara val. Därför arbetar vi kontinuerligt med utbildning för personalen så att vi håller oss uppdaterade, utvecklar ständigt nya teman och utbildningar med hållbar inriktning för våra besökare och försöker kontinuerligt hitta nya och mer hållbara lösningar för våra lokaler.

Branschsamarbeten

Föreningen Svenska Science Center hade sin årliga träff för pedagoger på Navet. Fokusområden för träffen var hur vi inom branschen kan bli ännu bättre på att arbeta med de Globala målen/Hållbar utveckling samt programmering. Arbetsgrupper för båda områdena arbetar nu vidare med att ta fram material och aktiviteter som kan komma alla 19 medlemmar till del.

Hittills har

930

Drömstaden

elever deltagit i Drömstadens årsupplägg för hållbar undervisning

För tredje året i rad genomfördes Drömstaden, ett framgångsrikt samarbetsprojekt mellan Navet och Borås Energi och Miljö med 12 klasser i Borås. Drömstadens huvudsyfte är att utbilda våra framtida miljöhjältar inom många olika områden som är helt nödvändiga för att förstå de utmaningar som vi står i och inför inom Hållbar utveckling. Eleverna som deltar arbetar med fyra olika teman fördelade över året, får feedback på sitt arbete från Navet och avslutar med att presentera sina kunskaper i en utställning i Kuben på Navet.

8


U - Den här variationen kräver både kontinuerlig träning och ett reflekterande förhållningssätt tillsammans med arbetskamraterna. Under helger och lov har personalen ansvar för de olika avdelningarna under en viss tid och cirkulerar sedan genom huset så att de i slutet av dagen har varit i alla delar. De har på så vis mött stora delar av den dagens besökare som också har förflyttat sig i huset. Helgpersonalens goda kunskaper inom naturvetenskap, matematik och teknik är förstås helt nödvändiga verktyg för en god kommunikation, men också förmågan att locka fram besökarnas egna intressen, göra dem intresserade för nya saker och utmana precis lagom mycket i sådant som kan kännas ovant eller rentav lite läskigt. Ibland är det en förälder som behöver mer stöd än de barn och ungdomar som besöker oss.

Navets stationer har inte alltid steg för steg instruktioner som talar om ett rätt sätt att använda dem. Detta beror på att vi tror på det gemensamma utforskandets och kommunikationens kraft. Om besökaren alltid kan ta del av en instruktion som talar om exakt vad som är rätt så talar det också indirekt om att du har gjort fel om du på minsta lilla vis gör på ett annat sätt. För den som behöver närmare instruktioner eller en personlig kontakt finns helgpersonalen alltid där, ibland på väg och redo att hjälpa till innan du ens visste att det var det som behövdes. Den personliga kontakten är a och o och lika mycket ett tillfälle till faktamässig kommunikation eller frågestund som en upplevelse av att se varandra på riktigt och respektera varandra som människor. Det goda bemötandet är och kommer alltid att vara grunden i Navets verksamhet; från det att våra besökare går in genom dörren till dess att de går vid dagens slut. En av våra mest regelbundna besökare gav ett för oss fantastiskt omdöme under året som gick: ”Det är ofattbart många i personalen som till och med kommer ihåg numret på mitt och mina barns årskort direkt när vi kommer in genom dörren. En liten detalj som får mig att le inombords hela dagen”.

U

nder helger och lov har Navet öppet för allmänheten i alla åldrar och verksamheten bemannas av vår fantastiska helgpersonal. Besökarna kan ta del av hela huset eftersom alla avdelningar är tillgängliga för upplevelser inom teknik, matematik och naturvetenskap. Det är viktigt att varje individ får bästa möjliga upplevelse. Därför har vi under året som gått satsat extra på utbildning i bemötande för helgpersonalen.

Rebecca Strömberg leder arbetet med helgpersonalen och gruppen träffas minst en eftermiddag varannan månad året runt för att få utbildning i experiment och aktiviteter, kunskap om nyheter när nya avdelningar eller stationer är klara och för att fokusera på besökarnas behov. Hon berättar att det finns stora utmaningar i kontakten med besökarna eftersom de i mångt och mycket är ganska olika; i åldrarna 0 till nästan 100 år, med många olika språk, i olika gruppkonstellationer, med olika förkunskaper, turister och lokalt boende, återkommande besökare och tillfälliga. - För att kunna ge alla en positiv upplevelse av sin vistelse hos oss krävs att personalen har ett genuint intresse för människor och är tydliga i sitt sätt att leda aktiviteterna. Detta ledarskap varierar från att ta emot i entrén under besökarnas första stund till praktiska aktiviteter som experiment eller shower där många människor deltar samt lösa problem som uppstår om någonting oväntat händer.

9


TACK JANNE! Eftersom Janne har gått i pension måste vi nu helt enkelt vänja oss vid att han inte finns på plats. Det är inte så enkelt eftersom han har arbetat på Navet som tekniker ända sedan 1997 – 21 år i verksamheten! Nu förväntas vi alltså klara oss utan hans envisa och glada personlighet…det kommer inte att bli lätt! På Navet har Janne arbetat med allt från finmekanik till svets, motorer och reparationer, men frågan är om han inte har tyckt allra bäst om att svetsa STORA saker. Vi kommer alla ihåg när han glatt svetsade ihop den jättestora metallstommen till vår tvåvånings spelhåla till dåvarande matematikpalatset som om det var den mest självklara och normala uppgiften i världen! Janne arbetade i många år som parhäst med Jörgen. De två byggde alla experimentstationer på Navet mellan 1997 och 2016 och det innebar emellanåt spännande uppdrag av olika sorter; som t ex hämtningen av ett helt nedmonterat vindkraftverk som efter hemtransport monterades upp utanför gamla Navet. Tur att de senare fick hjälp av Hamit med de ibland utmanande arbetsuppgifterna. Jannes arbetsuppgifter har varierat stort från den ena dagen till den andra. Vi har alla beundrat hans outtröttliga arbete med att ställa fram och ta bort flera hundra stolar i eventhallen Kuben – ibland flera gånger i veckan. Det är många besökare som under många år har fått njuta av sådant som Janne har byggt och reparerat och fixat med på Navet. Våra klassiska ”Melkerrännor” som vi har i Vattenavdelningen var t ex ursprungligen Jannes idé och i dem har det runnit mycket vatten under Jannes alla år hos oss; även utanför Navets väggar. Vi kommer sakna att träffa dig varje dag Janne! Mängden anges i procent av en människas genomsnittliga massa

65% syre 10% väte

Ombyggnation

1,5% fosfor 18% kol

0,25% kalium

Under året har Matematikavdelningen Bagdad flyttats och har fått nytt utseende och nya kompletterande aktiviteter. Människoavdelningen har fått ny lokal på en yta som gör den mer tillgänglig för alla våra besökare, även på helgerna. De besökare som hade möjlighet att se sommarens illusionsutställning känner också igen en del innehåll som har fått en ny placering här.

3% kväve

0,15% natrium

0,15% klor

0,25% svavel

1,5% kalcium

Människan består också av en mängd andra grundämnen i mycket små mängder, t ex Magnesium, Koppar, Fluor, Jod, Järn.

10


Kommunikation och nätverk Experimentlustan fortsätter i Borås tidning! Under sommaren fanns Navets egenproducerade utställning om illusioner och synvillor i Kuben. Utställningen inriktades på hur vi kan se en synvilla riktigt tydligt med våra ögon, men att det vi ser helt enkelt inte kan existera i verkligheten. Det är helt och hållet hjärnans förtjänst att synintrycken omvandlas till signaler som skickas till hjärnan om det vi ser och sätts samman till en helhet – även om bilden inte alltid är helt sann! I utställningen kunde besökarna skapa egna synvillor och uppleva digitala, roterande, spegelvända, rörliga, storleksomvända, tredimensionella, skugglika och oändliga illusioner.

Kommunikation och samverkan

Entreprenöriellt lärande och samarbete med andra verksamheter utvecklar vår verksamhet och rustar oss väl för framtiden. Vi utgår från att det är entreprenöriella kompetenser som att omsätta idéer till handling, kreativitet, kommunikation och att tillvarata möjligheter och förändringar som gör att varje samarbete leder oss framåt på ett positivt sätt.

Navet i sociala medier

För att snabbt kunna nå ut med information om vår verksamhet är vår Facebooksida och vårt Instagramkonto viktiga informations- och kommunikationskanaler. Detta gäller allt från kontakt med pedagoger som har frågor om program och bokning till besökare från allmänheten. Antalet användare har ökat signifikant under det gångna året och vi har nu drygt 2000 följare på FB och ca 700 på Instagram. En vanlig experimentsida i lokaltidningen BT som läggs upp på FB varannan vecka nås av runt 11 000-15 000 användare via delningar i olika grupper.

Sedan september 2014 publiceras en helsida med aktiviteter och experiment varannan vecka som ett samarbete med Borås Tidning. Det innebär att allmänheten och intresserade pedagoger nu har tillgång till 75 olika sidor (från 2014-2018) + en förklaringssida till varje. Materialet sträcker sig över olika ämnesområden inom naturvetenskap, matematik och teknik och är många gånger ihopkopplade med aktuella händelser för just den veckan den publiceras. Den som letar efter aktiviteter till Halloween, pidagen, gräddtårtans dag eller Kemins dag m m kommer troligen att hitta något användbart. Sidorna nås i sin helhet via navet.com.

Tekniksamarbeten

Långsiktiga samarbeten med olika företag är årligen återkommande aktiviteter. I årets upplaga av ämnesövergripande tekniktema med entreprenöriell inriktning hade vi förmånen att ha med oss Parker Hannifin, Speed Group och Ericsson. Årets uppdrag handlar om att ”Ta fram en modell/prototyp som innehåller en AIlösning som du önskar finns om 5 år”.

Fysiklek

Under året tog en ny verksamhet form på Chalmers i Göteborg med Navet som stöd i utformningen. På fysiklek kommer barn att uppleva fysikens många spännande tillämpningar i leksaker och experiment. Samarbetet fortsätter långsiktigt med att vi tar fram nya gemensamma aktiviteter som kan användas i båda verksamheterna.

Borås rent och snyggt

För tredje året i rad utsågs Borås till Årets Håll Sverige rent kommun 2018. I Borås rent och snyggt samverkar Navet, Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Polisen i Borås, Borås City, AB Bostäder i Borås och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med ett långsiktigt arbete med barn och unga för förbättrad renhållning och beteendeförändring. Målet med samarbetet är att nedskräpningen utomhus ska ha minskat med 50 procent år 2020 jämfört med 2012.

Attraktiv vård

För att synliggöra alla de intressanta utmaningar, tekniska innovationer och arbetstillfällen som finns inom olika vårdyrken anordnades en vårdmässa på Navet under 2018. Mässan genomfördes i samverkan med VGR, Arbetsförmedlingen och Vårdutbildningen på högskolan i Borås. Målgruppen för mässan var blivande gymnasieelever och arbetssökande som skulle kunna välja att göra vården till sin arbetsplats.


Navet mot en spännande framtid

2019

2019 blir året då vi fördjupar och vidgar arbetet med de Globala målen genom att låta dem ta en än mer aktiv plats i olika teman för elever och utbildningar för pedagoger. I huset kommer målen att synas mer i utställningsdelen för Hållbar utveckling som uppdateras. I samarbete med nya organisationer, företag och andra aktörer arbetar vi utefter inriktningen att definiera hur de kan arbeta med att göra Globala målen tydliga i sina verksamheter. Här blir fokus på delmål och indikatorer nödvändiga för att säkerställa vilka områden som är mest relevanta. Under 2018 började äntligen barns och ungas engagemang att synas tydligare i medierna, bl a tack vare Greta Tunbergs engagemang för en Hållbar utveckling. På Navet vill vi också göra ungas och barns röster mer och mer hörda och medverka till att de får verktyg och möjligheter att ifrågasätta vuxnas val och på så sätt kan medverka till en positiv utveckling Satsningarna på programmering och utbildningar inom digitala verktyg och digital kompetens fortsätter under 2019. Vi kommer än mer att fokusera på det digitala som ett verktyg för lärande och på så vis förflytta fokus från ett konsumentperspektiv till ett producentperspektiv. De digitala möjligheterna fungerar som bäst när de kan medverka till verkligt lärande på nya sätt, ge nya idéer och användas i problemlösning. Etableringen av Navets egen variant av Maker Space går helt i linje med denna inriktning. Denna avdelning tar plats i Tesset och kommer att innehålla aktiviteter för såväl grupper som allmänhet. Det är ett spännande samarbetsår som väntar. Projektsamverkan med Bergslena gymnasiet kring rummets betydelse för lärande, fokus på landsbygdsutveckling tillsammans med miljöförvaltningen i Borås, kompetensutvecklingsutformning i samverkan med Håll Sverige Rent och branschsamverkansprojekt med Teknikens hus i Luleå om entreprenöriellt lärande, programmering och Globala målen är bara några av de projekt som vi ser fram emot under 2019. Vi går också in i 2019 med den fullständiga övertygelsen att det är under det kommande året som det kommer hända viktiga saker för verksamheten. Precis som det gör varje år. Vi vet att det kommer att bli bra, att det kommer att medverka till utveckling och att det kommer att utmana oss. Tillsammans kan vi göra skillnad!

science center Skaraborgsvägen 1A 506 30 Borås N AV E T

NavetScienceCenter navet_science_center Navet_SC

033 - 41 00 09 info@navet.com

www.navet.com