Page 1

S P E C I A L I S E R A D E A F F Ä R S KO N S U LT E R , U N I K A K U N D L Ö S N I N G A R

Nr 1, 2017/2018

NAVET I KIRUNA & JUKKASJÄRVI INN OVATION & K RE ATI VI TE T B ÄT T R E A F FÄ R E R - DAG E N 3 : E G Å N G E N G I L LT

Lars Björk berättar

exklusivt om sina 37 år på Qlik


T E M A : I N N OVAT I O N & K R E AT I V I T E T

Vägen till Bättre affärer En stabil långsiktig partner + Våra värderingar + Medarbetarna och teamen + Arbetsmodellen

Med ”Bättre Affärer” informerar vi om Navets verksamhet. Mottagare är våra medarbetare och samarbetspartners, kunder, leverantörer, banker, och revisorer. Genom den här informationen vill vi skapa ökad insikt, kunskap, förståelse och delaktighet i vår verksamhet. ”Bättre Affärer” utkommer ca två gånger per år med en upplaga på ca 3 500 exemplar.

N

AVET HAR FR AMGÅNGSRIKT visat vägen till bättre affärer för våra kunder i snart 30 år. Vår förmåga att skapa trygghet och att aktivt bidra till förändringsprocesserna är grundstenen i vår kundrelation. Navet är värderingsstyrt och våra affärskonsulter kan våra kunders branscher, förstår förutsättningarna och har hög specialistkompetens. N AV E T S VÄ R D E G R U N D beskriver vad vi står för, vad vi kan åstadkomma och vad vi vill bli uppfattade som.

P RO D UCE RA D AV

Lyhörda Vi är lyhöra med korta beslutsvägar.

Marcus Crona LAYO UT

Tomi Andersin

LY H Ö R D A

A N SVA RI G UTGI VA RE

PÅ L I T L I G A

S TA B I L A

Kreativa Vi är dedikerade i våra uppdrag, tar ställning och levererar alltid kund­specifika lösningar.

Göran Hellström TEXTE R

Marcus Crona, Göran Hellström, Meisam LY H Ö R D A Shiravand, Anna Mildner och Olof Engvall.

K R E AT I VA

K R E AT I VA

PÅ L I T L I G A

S TA B I L A

Stabila Vi arbetar långsiktigt med lönsamhet och stark förankring i vår lokala marknad. Vi är självständiga och oberoende. LY H Ö R D A

K R E AT I VA

PÅ L I T L I G A

S TA B I L A

Du är alltid välkommen att besöka eller ringa oss! Kontaktuppgifter till våra kontor finner du på www.navet.se LY H Ö R D A

K R E AT I VA

PÅ L I T L I G A

Pålitliga Vi kommunicerar öppet och ärligt med god affärsetik, hög moral och integritet. Vi skall uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga S TA B I L A lösningar och prioritera hållbara resurser.

samlade specialistkompetenser för att hantera olika typer av frågeställningar. Våra kundteam består därför ofta av specialister som enligt vår väletablerade arbetsmodell analyserar, strukturerar och genomför förändringsarbetet. Detta blir särskilt tydligt och kraftfullt när samtliga våra tre affärsområden samverkar.

M Å N G A U P P D R AG K R ÄV E R

I N F Ö R 2 017 G E N O M F Ö R D E vi en omfattande marknadskampanj under ­r ubriken ”Ett år för bättre affärer”! Så rätt vi fick!

har vi genomfört ett rekordstort antal affärer under året varav du kan läsa om några i detta numret. Vi har också glädjen att välkomna flera nya kunder till oss och samtliga bolag utgör välrenommerade varumärken som vi verkligen ser fram emot att arbeta tillsammans med framöver.

F Ö R VÅ R A KU N D E R

Industrifakta har under året kraftigt stärkt sin position och leverans och vi berättar bla om ett nytt framåtriktat samarbete med Handelskammaren i analysrapporten Sydsverige Live!

VÅ RT F R A M G Å N G S R I K A D OT T E R B O L AG

KON TA KT

Göran Hellström Partner, VD goran.hellstrom@navet.se 0706-62 86 79

inneburit att vi kan titta tillbaka på ett rekordår såväl gällande omsättning som resultat och jag vill tacka alla våra kunder och medarbetare och ser redan fram emot 2018 och bättre affärer år efter år!

S A M M A N TAG E T H A R D E T TA

Göran Hellström

2


T E M A : I N N OVAT I O N & K R E AT I V I T E T

Vi välkomnar nya kunder 2017 har på många sätt varit ett framgångsrikt år för Navet. Utöver våra befintliga kunder har vi under året haft glädjen att välkomna ett flertal nya kunder som vi har nöjet att hjälpa till bättre affärer. Här nedan ser du några av dem.

3


T E M A : I N N OVAT I O N & K R E AT I V I T E T

7 NOV

på Malmö

Beiron Palm, Skånska

Bygg varor.

Göran Pelvén, Handelsba

nken, Anders Nordegren

Live

och Ulf Strömqvist .

Göran Hellström, VD Navet AB hälsade välkommen Anna Wikland, Sverigechef Google

Så kan vi göra ännu bättre affärer i Öresundsregionen! Med ett rekordstarkt startfält av talare vred Navet upp temperaturen på näringslivet, flera snäpp den 7 november på Malmö Live. Bättre affärer-dagen som arrangerades för tredje året hade temat Innovation och Kreativitet – framtidens företagande i Öresundsregionen. – Vi är otroligt glada över responsen vi fått från gästerna. Det är glädjande med över 250 deltagare som sa att detta var ett värdefullt event som gav ­inspiration till bättre affärer. Jag vill tacka alla som kom och bidrog till att stärka denna mötesplats för beslutsfattare inom näringslivet i Öresundsregionen, säger Göran Hellström, VD på Navet. Ett tungt och starkt startfält av talare

Deltagarlistan var full av beslutsfattare från näringslivet och talarlistan rep­resenterade mycket intressanta ­talare på temat Innovation & Kreativitet. Med avstamp av Googles Sverige­ 4

chef, Anna Wikland levererades ett pärlband av framtida möjligheter på den digitala arenan. Öppenheten från föreläsarna och viljan att bjuda på sig och generöst dela med sig av erfarenheter var ett genomgående tema. Exempelvis Net­OnNets ägare Fabian Bengtsson berättade om den ordinarie butikshandelns utmaningar och det intressanta samtalet mellan regissören Hannes Holm och David Polfeldt, VD på ­spelutvecklaren Massive ­Entertainment. Eller grundaren till Museum of Failure, Samuel West, berättelser om produkter och tjänster som misslyckats fatalt.

Fokus på Malmö och ­Öresundsregionen

Den välbesökta konferensen, med full­ satt salong på Malmö Live och gott om mingelmöjligheter, vittnar om ­behovet av samling kring näringslivs­utveckling. – Genom att ännu tydligare ta del av samhällsdebatten och erbjuda en årlig mötesplats för Bättre Affärer i Öresundsregionen vill Navet bidra till en region som ska växa snabbare än andra. Genom att presentera oss för en större publik kan vi väcka ännu större växtkraft till liv hos regionens företag. Bättre affärer-dagen har ­kommit för att stanna, säger Göran Hellström. På www.battreaffarerdagen.se finns hela programmet och alla bilder.


T E M A : I N N OVAT I O N & K R E AT I V I T E T

Föreläsarna bjöd på många skratt och mycket glädje hos publiken

Dagen bjöd på fler talet min

gelmöjligheter

Sofie Bergdahl,

Lunicore, en av

dagens moderat

Samuel West, grundare av Mus

Dagen inleddes med lunc

orer

eum of Failure

h

Fabian Bengtsson, ägare NetOnNet.

Premiär för rapp

or ten Sydsverig

MEDIAPARTNER

e Live! med pane

ldiskussion.

MEDARRANGÖRER

Skidskyttelegendaren Magdalena Forsberg var en

av dagens talare.

PARTNERS

5


NOTISER

AB Smidmek förvärvas av Peab rådgivare till AB Smidmeks ägare och VD Mikael Jacobsson i affären där Skandinaviska Byggelement (ett bolag inom Peab­koncernen) förvärvar 60 % av aktierna i AB Smidmek E­ slöv med option att förvärva resterande 40 %. Smidmeks verksamhet innefattar tillverkning av alla typer av stålkonstruktioner samt besitter kompetens och kapacitet för leverans av betongelement. Huvudinriktningen är att erbjuda totallösningar för stom/smides- och tunnplåtskonstruktioner till byggnadsindustrin och övrig industri. Mikael Jacobsson förvärvade Smidmek 2007 och har sedan dess expanderat verksamheten organiskt från ca 10 Mkr i omsättning till att för det senaste året redovisa en omsättning på ca 250 Mkr med ett resultat på ca 21 Mkr. Antalet anställda uppgick till ca 30. Smidmek är idag en välkänd och etablerad aktör i södra Sverige och utför även utvalda projekt i västra Sverige. Försäljningen till Skandinaviska Byggelement grundas på vår vilja att expandera geografiskt där jag känt behov av att ha en stabil och kompetent partner vid min sida. Genom affären når vi naturligt ett större geografiskt område samtidigt som vi stärker relationen ytterligare med en av våra viktiga kunder, säger Mikael Jacobsson. N AV E T H A R AG E R AT

Abitare minskar sitt bestånd i Trelleborg med hjälp från Navet våren och sommaren 2017 agerat säljrådgivare till Abitare, som äger fastigheter i Trelleborg och Kristianstad, vid försäljning av sex fastigheter i centrala Trelleborg om totalt cirka 6 000 kvm. Fastigheterna är belägna på bästa läge längs gågatan och innehåller en blandning av bostäder och kommersiella lokaler, med hyresgäster som Nordea, Handelsbanken och Trelleborgs Allehanda. Köpare var två växande lokala fastighetsaktörer, Algatan Fastighets AB och Meriten ­Fastighets AB. Trelleborgs nya och moderna resecentrum har sedan december 2015 regelbunden Pågatågstrafik och år 2016 påbörjades det omfattande stadsomvandlingsprojektet Kuststad 2025, vilket på senare år har bidragit till ett stort intresse att förvärva fastigheter i Trelleborg. N AV E T H A R U N D E R

KON TA KTP E R SO N

KON TAK T PERS ON

Daniel Lindberg Partner daniel.lindberg@navet.se 0703-81 09 01

Martin Larsson Partner martin.larsson@navet.se 0725-16 68 08

Helsingborgs Byggmästareförening avyttrar till Wihlborgs W I H L B O RG S F Ö RVÄ RVA D E via en bolagsaffär i december 2017 fastigheten Kalifornien 11 till ett överenskommet fastighetsvärde om 157,5 Mkr. Fastigheten är belägen i närheten av Knutpunkten i centrala Helsingborg och ­omfattar cirka 6 500 kvm kontors- och utbildningslokaler. Säljare är Hälsingborgs Byggmästares Bostads AB. – Vi är nöjda med vårt förvärv som ligger strategiskt i centrala Helsingborg. Fastigheten kompletterar vårt bestånd väl och stärker samtidigt Wihlborgs position som den ledande fastighetsägaren i Helsingborg, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter. – Vi är mycket nöjda med att kunna lämna över den framtida förvaltningen till ett så stabilt förvaltningsbolag som Wihlborgs. Fastigheten har en historisk koppling till oss och ligger oss därför varmt om hjärtat. Vi har nu för avsikt att framåtriktat istället söka bostadsfastigheter för förvaltning, då det är mer passande för vår förening långsiktigt, säger Dick Persson, ordförande i Hälsingborgs Byggmästareförening.

6

KON TAK T PERS ON

Joakim Lindahl Partner joakim.lindahl@navet.se 0705-79 02 45


T E M A : I N N OVAT I O N & K R E AT I V I T E T

Pernilla Johansson, chefekonom på Handelskammaren och Magnus Johansson, projektledare på Industrifakta.

SYDSVERIGE LIVE! – FRAMTIDENS SYDSVENSKA NÄRINGSLIV FÖR INSIKT OCH RÄTT BESLUT! I N D U S TR I FA KTA H A R TI LL SA M M A N S

med Handelskammaren lanserat rapporten Sydsverige Live som tar tempen på det sydsvenska närings­ livet och dess förutsättningar. Med hjälp av färsk statistik, 150 intervjuer med utvalda beslutsfattare och utifrån ett nytt regionalt perspektiv utgör underlaget en gedigen analys. Rapporten riktar sig till besluts­ fattare i företag, politik och förvaltning i Sydsverige, nationellt och internationellt och kan exempelvis användas vid beslut kring investeringar och andra typer av framtidssatsningar. – Det finns många analyser av gene­rell ekonomi som exempelvis ­branscher och ränta, men ska man vara ärlig är det ofta svårt att landa ner dem i den egna verksamheten. Med Syd­ sverige Live vill vi skapa ett underlag som man kan ha nytta av i det egna före­ tagets beslut, säger Pernilla Johansson,

Handelskammarens chefekonom. Ett av de unika greppen är att analysen presenteras i funktionella regioner, det vill säga det omland som ett företag faktisk använder när det ska rekrytera eller hitta viktiga partners i sin region. Sydsverige har elva arbetsmarknadsregioner som totalt samlar två miljoner människor. – Det är dessa som är verklighetens regioner för företag. Men analyser är ofta istället nationella, fördelade på län eller kommun, då minskar relevansen, säger Magnus Johansson, projektledare på Industrifakta. Officiell och redan känd statistik har omformaterats till mer relevanta regionala enheter och helt ny statistik har tagits fram. Förutom alla intervjuer med beslutsfattare har ett stort antal djupintervjuer genomförts. Detta är något som Industrifakta har utvecklat genom många års erfarenhet.

– Vi lägger stor vikt vid intervjuerna. En viktig pusselbit för att bilda sig en egen uppfattning som beslutsfattare är ju hur olika aktörer tolkar samma data. Det hjälper för att vässa sin egen upp­ fattning, säger Magnus. Rapporten tar upp områden såsom forskning och utveckling, kompetens med bland annat internationella rekry­ teringar, hur många företag som vuxit sig förbi start-up-skedet och hur infra­ strukturen fungerar. Det är både en bra temperaturmätare och underlag för att fatta beslut. – Givetvis kan den här typen av mer detaljerad insikt också skapa impulser för förändringsarbete på samhällsnivå, vilket ligger i Handelskammarens upp­ drag, säger Pernilla. Handelskammaren och Industrifakta AB har inlett ett långsiktigt samarbete kring Sydsverige Live som kommer att presenteras de kommande åren i samband med Bättre affärerdagen. KON TAK T PERS ON

Magnus Johansson Projektledare magnus.johansson@ industrifakta.se 0768-17 18 18

7


T E M A : I N N OVAT I O N & K R E AT I V I T E T

DIGITALISERA AFFÄRSPLANEARBETET

– och säkerställ genomförandet av företagets strategier

antalet affärsplaner som ligger i byrålådorna är betydande. Sannolikheten för att man lyckas följa upp och styra utifrån fastlagda nyckeltal och mål är där­ igenom mycket lågt. De företag som lyckas kommunicera sin strategi till medarbetarna och kopplar samman sin budget med strategin är tydliga vinnare. För detta krävs oftast, åtminstone i lite större företag, ett systemstöd. Navets specialister har i många år arbetat med affärsplanearbete och strategisk rådgivning och även i de mest framgångsrika uppdragen har det emellanåt varit en utmaning för våra kunder att hela tiden hålla nyckeltalen och målen aktuella i vardagen. Det har saknats ett verktyg som tydliggör kopplingen mellan strategier, planer och aktiviteter. Nyckeln ligger till stor

S T U D I E R V I S A R AT T

8

del i att rätt person har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle – men minst lika mycket i att beslutsfattare och medarbetare har förmågan att prioritera och styra mot uppsatta mål. Genom Navets partnerskap med Hypergene kan vi digitalisera affärsplanearbetet redan från start. När affärsplanen är klar är också systemstödet klart och företaget får omedel­bart full kraft i sin verksamhetsstyrningsprocess. Hypergenes lösning erbjuder hög flexibilitet och kan anpassas till de styrmodeller som används i just din organisation. Utifrån den struktur som väljs länkas strategiska initiativ samman med målområden och aktiviteter. Övergripande planer och uppgifter delas ut till resten av organisationen som tar ställning till och definierar de aktiviteter som bidrar till helheten.

Till mål och roller kopplas nyckeltal för kontinuerlig mätning men även aktiviteter för att säkerställa att målen nås. Dina medarbetare kan i samma verktyg återrapportera, kommentera och ändra status i processer där de deltar. För chefer och ledning underlättas styrning och översikt avsevärt. Genom dashboards blir verksam­ hetens utveckling tydlig både på övergripande nivå och för delar av organisationen. Samma sak gäller för enskilda medarbetare som nu kan se och förstå sin roll i verksamheten.

KON TAK T PERS ON

Daniel Lindberg Partner daniel.lindberg@navet.se 0703-81 09 01


T E M A : I N N OVAT I O N & K R E AT I V I T E T

Var finns min data? Molnet är här för att stanna! Navet har flerårig erfarenhet av molnbaserade lösningar där Microsofts komponenter såsom Microsoft Dynamics, Power BI, Azure, Sharepoint och Office 365 ingår. MOLNTJÄNSTER ÄR EGENTLIGEN

inte något helt nytt – utan något som bara blivit extra uppmärksammat de senaste åren. Ofta är det någon tjänst som vi tar för givet – som bara finns där och fungerar. Ett konkret exempel på detta är molntjänsten Hotmail. Faktum är att det är en av Microsofts mest framgångsrika molntjänster som lanserades redan 1996. Men oavsett diskussionen om vad en molntjänst är och när det fanns för första gången, vad förväntas hända fram­över? Är molnen här för att stanna? Mycket av historien bottnar i att företag väljer att outsourca delar av verksamheten. I synnerhet för IT- och telekombranschen har det varit en del av vardagen. Under flera årtionden har företag flyttat servrar och IT-tjänster

”ut från huset”, till separata IT-avdelningar eller externa IT-leverantörer. Men ibland så flyttar även företag sina servrar och IT-tjänster tillbaka internt igen av andra skäl. Skälen kan vara att prestandan är bättre, att det önskas mer kompetens internt för att främja kärnverksamheten, av juridiska skäl, eller helt enkelt för att det upplevs säkrare och tryggare. Anledningarna varierar. Liknande scenario kan vi eventuellt få uppleva med molntjänster inom snar framtid, nämligen att de flyttar tillbaka igen, åtminstone i den aspekten att de placeras i Sverige. Detta grundar sig på att det fortfarande finns en stor osäkerhet i den ständigt återkommande frågan; ”var finns molnet?” eller mer konkret ”var finns min data?”.

Det vi ser just nu är att molntjänster från exempelvis Amazon, Microsoft och Google börjar flytta in till Sverige. Microsoft lanserar sitt Azure Stack i Sverige under 2017. Amazon investerar över 1 miljard dollar på tre svenska datacenter i Västerås, Katrineholm och Eskilstuna och Google har köpt över en kvadrat­ kilometer mark i Horndal utanför Avesta. Härav följer att vi snart kan se en eller flera storskaliga datacenter i Sverige. En konsekvens kan således vara att det blir svår konkurrens för de mindre IT-leverantörerna med egna datahallar. De lokala IT-leverantörerna måste således anpassa sig till den nya marknaden. Att skapa lönsamhet och trygghet för våra kunder i förändringsprocesser är ett av Navets viktigaste signum. ”Förändringstakten i IT-branschen är särskilt hög och vi anpassar oss därför ständigt för att alltid kunna erbjuda våra kunder de bästa lösningarna och rådgivning” säger Anders Claesson. En av våra internationella kunder, Xynteo med säte i Oslo ligger i absolut framkant när det gäller molnbaserade lösningar. Xynteo hjälper globala företag med strategier och verktyg för att minska fotavtrycken i miljön på affärsmässiga grunder. Navet har nyligen levererat molnbaserade lösningar även till fallskydds­ specialisten i byggbranschen Safety Respect med säte i Östersund och kaffebryggartillverkaren Moccamaster med basen i Holland.

KON TAK T PERS ON

Anders Claesson Partner Anders.claesson@navet.se 0705-33 50 22

9


T E M A : I N N OVAT I O N & K R E AT I V I T E T

Navets intresse av samhällsbyggnadsfrågor är erkänt och utgör en viktig framgångsfaktor i vår strategiska rådgivningsverksamhet framförallt inom fastighetsbranschen. Detta intresse tog oss till Kiruna och Jukkasjärvi i slutet av 2017. skall flyttas har sannolikt inte undgått någon men omfattningen av detta arbete är nästan omöjligt att förstå utan att besöka staden. I grunden handlar det om den sprickbildning som nu accelererar efter över 100 års järnmalmsbrytning utan att den tidigare nämnvärt påverkat staden. År 2004 presenterade gruvföretaget LKAB en prognos för hur sprickbildningen skulle närma sig bebyggelsen för att så småningom också nå staden Kiruna. Slutsatsen var tydlig – staden måste flyttas! Långt innan några synliga förändringar uppstår på markytan, så rör den sig, både i sidled och nedåt. Men det är inte husen som drabbas först när detta börjar ske utan det är framförallt vatten- och avlopps­ ledningarna som dras isär. Det är Miljödomstolen som fastställt villkor för hur mycket marken får röra sig innan en plats måste omvandlas till gruvindustriområde, Kirunas plan för stadsflytten är

AT T S TA D E N K I R U N A

Flytt av den så kallade Ingenjörsvillan i Kiruna.

välplanerad och miljarderna rullar sedan flera år. Hitintills har en helt ny elförsörjning byggts jämte en ny järnväg och en ny huvudavloppsledning. De närmaste 20 åren beräknar man att ca 2.500 lägenheter behöver ersättas jämte ca 200 000 kvm lokaler. Under 2017 rivs eller flyttas ca 30-talet byggnader. Nu byggs även en ny centrumkärna där ett nytt stadshus är först ut för inflyttning hösten 2018. Ett omtalat framtida flyttprojekt är kyrkan som invigdes 1912 och framröstad som Sveriges mest omtyckta byggnad! Projekttiden för detta innefattar 2017-2029 och den fysiska flytten beräknas till 2025-2026. Det är lätt att förstå vid vårt besök i kyrkan att detta projekt är väldigt utmanande och svårbedömt. Det troligaste tillvägagångsättet är nog

NAVET I KIRUNA OCH JUKKASJÄRVI 10

att plocka ned den i sina bestånds­ delar och montera upp den på sin nya plats, vid kyrkogården. Det är LKAB som är den största möjliggöraren för Kirunas stadsflytt och det är enkelt att förstå att järnmalmspriserna har betydelse även i framtiden för att fullfölja detta gigantiska stadsbyggnadsprojekt! Navet kommer att med stort intresse följa den fortsatta processen. Som final på vår resa till Kiruna begav vi oss till Jukkasjärvi och ­ICEHOTEL vilket visade sig vara en u­ pplevelse i världsklass. Boende i minusgrader i designade sviter av internationella isskulptörer, skoter­ utflykter och hundspannskörning i det vackraste av snölandskap blev pricken över i ifrån denna spaning i norra Sverige.

ICEHOTEL i Jukkasjärvi.


T E M A : I N N OVAT I O N & K R E AT I V I T E T

Helsingborgshem avyttrar i Helsingborg Helsingborgs Stad står inför en intensiv investeringsperiod i bl a äldreboende och skolor och behöver frigöra kapital. En del av lösningen är att sälja en del av det helägda Helsingborgshems bostadsbestånd. Navet har sedan 2013 ett ramavtal med Helsingborgshem avseende strategisk rådgivning i samband med fastighetstransaktioner. H E L S I N G B O RG Ä R S K Å N E S långsiktighet, förvaltningsnäst största stad och en kompetens och ekonomisk ­betydande andel av Helsingstyrka, varav nio företag borgarna bor i någon av var med i budgivningen. ­Helsingborgshems ca 12 000 Rikshem utökar sitt lägenheter. Det är därför bestånd på Ringstorp viktigt att grundligt arbeta fram en strategi för vad som I oktober skedde den sista skulle säljas, hur det skulle och av­slutande försäljningen säljas och till vem. Med djupa då Helsingborgshem sålde kun­skaper om fastig­hets­ 77 lägenheter och 7 radmark­naden i regionen, ett hus i stadsdelen Ringstorp F R . VÄ N S T E R Carl Conradi och Sandra Perslund, Rikshem, Måns Andersson, stort kontaktnät och ett till Rikshem för ca 204 Mkr. Lars Hansson och Jonas Hansson, AB Helsingborgshem, Christoffer Bernebring, Rikshem och Marcus Crona, Navet AB. unikt intresseregister kunde ­Intresset för de aktuella Navet etablera en plattform fastig­heterna har varit stort för framgång. på marknaden. Ett tjugotal företag lägenheter i bostadsområdet Dalhem i – Vi har genomfört två större för­ nordöstra Helsingborg. Totalt betalade valdes ut som intressanta köpare säljningar av fastig­hetsbestånd till två utifrån kriterier som långsiktighet, Riksbyggen 563 Mkr för de 42 000 lång­siktiga hyresvärdar i två noggrant förvaltningskompetens och ekonomisk kvadratmeterna. utvalda områden. Det har varit viktigt styrka, varav nio var med i budgiv– Vi tror starkt på Helsingborgs fort­ för oss att hitta långsiktiga köpare som satta utveckling och från Riksbyggens ningen. Rikshem som blir ny hyresvärd fortsätter att utveckla attrak­tiviteten till de 84 bostäderna på Ringstorp är sida vill vi vara med och bidra till stadens och bra boenden i Helsingborg. Utan etablerade på Helsingborgs bostadstillväxt och utveckling genom att erbjuda extern hjälp hade vi inte nått samma både hyres- och bostadsrätter. Förvärvet marknad sedan 2011. goda resultat, säger Jonas Hansson, – Vi är glada över att Rikshem, som av bostäderna på Dalhem innebär vd på Helsingborgshem. har ett påtagligt engagemang för staden starten på att bygga upp en bostads­ portfölj i Helsingborg som också kommer och dess utveckling, nu tar över fastig­ Riksbyggen förvärvar heten, säger Jonas Hansson. att bestå av nyproduktion, säger Leif 582 ­lägenheter på Dalhem Linde, vd på Riksbyggen. KON TAK T PERS ON Den första försäljningen genomfördes Intresset för de aktuella fastig­ Göran Hellström under våren 2017 och blev klar strax heterna har varit stort på marknaden. Partner, VD goran.hellstrom@navet.se innan sommaren. Då förvärvade Riks- Ett tjugotal företag valdes ut som 0706-62 86 79 byggen fyra kvarter om totalt 582 intressanta köpare utifrån kriterier som

11


T E M A : I N N OVAT I O N & K R E AT I V I T E T

”Ska du vara VD, ska du älska människor!” Lars Björk, CEO Qlik 2007-2017

Lätträknade är de svenskar som tagit ett svenskt bolag till Nasdaqbörsen i New York och som dessutom avnoterat bolaget från samma börs, till en drömvärdering. Trots att han är svensk personifierar han ”The American Dream”. Möt skåningen Lars Björk som efter 17 år på Qlik, varav tio år som CEO, nu lämnat in passerkortet. Redo för nästa etapp på livets resa. ut från börsen för närmare 25 miljarder kronor av den amerikanska buyout-fonden Thoma Bravo. Resan från starten på Ideon i Lund 1993 är som taget ur en saga och 2010 noterades Qlik på den amerikanska Nasdaq-börsen. Omsättningen har sedan den blygsamma starten ökat till runt 6 miljarder ­k ronor per år. Den 11 oktober 2017 meddelades att VD Lars Björk kliver av, 17 år efter starten 2000. Navet möter Lars Björk i en exklusiv intervju.

2 016 KÖ P T E S Q L I K

Hej Lars. Hur beskriver Lars Björk Lars Björk?

Jag är en 55-åring från Borstahusen som växte upp i en medelklassfamilj 12

över­r askande reflektion är att jag med en mamma som var lärare och efter mina första sju veckor nu inser en pappa som var pilot. Jag och mina vad reflektion är. Riktig reflektion syskon fick mycket kärlek och har en kräver tid. stor släkt där det fanns en god portion Beslutet att sluta som VD har entreprenörskap. Min farbror Claes vuxit fram de senaste åren. Qlik har Björk var chef för Skanska och hjälpte varit mitt yrkesliv i 17 år och jag har mig efter gymnasiet att få jobb som burit VD-rollen i ett decennium, byggnadsarbetare i New York. När jag återvände hem efter 18 månader, för format tre ledningsgrupper, ökat studier i Lund, kunde jag knappast ana omsättningen till över 6 miljarder att jag en dag skulle bosätta mig i USA. kronor, börsnoterat företaget och tagit det av börsen. Jag har älskat Som person och företagsledare är resan och är ohyggligt stolt över hur jag rak och ärlig. Jag säger som det är och är enkelt att förstå. Jag älskar det jag fått bygga lag och driva tillväxt med mina kollegor. Sedan är det ju sociala sammanhanget och när jag nu ett faktum att jag avslutat mitt uppdrag för Qlik saknar ”Jag förstod tidigt att laget inte haft en helt ledig dag på tio år och jag kollegorna och går före jaget och att aldrig kunnat stänga det sociala utbytet. rekrytera människor som av. Det är naturligt Jag är pragmatisk är bättre på saker än jag.” att man till slut och resultatinriktad ­känner mättnad. och har alltid arbetat hårt. För att orka med det höga Hur beskriva resan med tempot under åren har jag varit mån Qlik – hur nöjd är du? om att träna för att vara i fysisk och Resan från 25 medarbetare till 2 500 psykisk god form. Idrott är viktigt för bygger på främst två saker. Qlik lanmig och jag springer, cyklar, gymmar serade en fenomenal produkt i rätt och spelar golf. tid och har byggt företaget på en stark företagskultur, grundad i det svenska Du har avslutat en 17-årig resa med Qlik – hur känns det och sättet att arbeta tillsammans. Qlik är varför slutar du? tveklöst en av Sveriges största teknik­ framgångar och det är särskilt häftigt Till att börja med trodde jag att jag skulle vara mer tagen av förändringen. med tanke på den slumrande starten på Ideon i Lund 1993. Då trodde nog Sanningen är att det är lättare. En


T E M A : I N N OVAT I O N & K R E AT I V I T E T ingen att det skulle kunna bli så stort och betyda så mycket för företag över hela världen. När jag kom ombord år 2000 satte vi upp ambitiösa mål och lyckades steg för steg höja ribban. Att rekrytera rätt människor har varit helt avgörande och jag har haft förmånen att bygga lag med förbaskat bra kollegor. Att vi valde att satsa på en ”one trick pony”, med fokus på en produkt, var det många som tvivlade på. Men det var just vårt fokus på en produkt som kom att bli vårt framgångsrecept. Vi var rätt i tiden med rätt produkt som kunde fånga behovet av att analysera och visualisera stora mängder data. Vi valde också att satsa på en vertikal i taget och började med det kanske viktigaste av allt, analys av försäljning. Man kan säga att kunderna utvecklade ett kärleksförhållande till programvaran och protesterar ljudligt om någon ville ta bort den. Jag kommer nog aldrig att få uppleva en ”Qlik-resa” igen. Hur var det att först notera Qlik på Nasdaq för att sedan köpa ut bolaget?

Alla som varit involverade i en börsnotering vet att det är en kolossal arbetsinsats med extremt mycket arbete. Prospektskrivning, road-shows, mängder med bank-och analytikermöten och tillgänglighet 24/7. När vi noterades på den amerikanska ­Nasdaq-börsen den 16e juli 2010 var börsklimatet starkt och jag tror att Qlik är Industrifondens bästa investering hittills. Jag är stolt över att ha varit VD för en av tre svenska noter­ ingar i New York, tillsammans med Autoliv och King. Att se sig själv på bild över hela Times Square är också en udda upplevelse kan jag lova. Fram till avnoteringen den 22 augusti 2016 gick det mesta vår väg och jag har inte upplevt några direkta kriser som börs-VD, även om kursen gick upp och ner från tid till annan. Sedan gällde förstås ”beat and race”, d v s att alltid sträva efter att slå förväntningar och gasa vidare mot ännu starkare siffror. Jag vande mig vid att vara en publik person och hålla tungan rätt i mun i möten med analytiker och aktieägare. När man klämmer in 20 analytikermöten på en och samma

dag efter en rapport blir man rätt vass i sina budskap. Hur skulle du beskriva din ledarstil?

fjärilar i magen och frågade mig ofta… hur ska jag klara detta? Men man växer med uppgiften och min resa med Qlik har präglat mig. En annan prövning för mig handlar om min personlighet. Jag tror alltid gott om människor och är troligen godtrogen, det är mitt sociala arv och något jag är stolt över. Att vara misstänksam och paranoid är inte min melodi. Men det har emel­ lanåt inneburit att jag gått på pumpen med människor, vilket prövat mig.

Folk runt mig säger att jag är en god ledare och det gör mig stolt att höra. Jag förstod tidigt att laget går före jaget och att rekrytera människor som är bättre på saker än jag är. Bara då kan teamet lyfta. Men sanningen är att jag i början av min karriär var en extrem detaljmänniska. Många runt Framtiden då – hur ser den mig trodde nog inte att jag skulle ut för dig? våga släppa på detaljerna men jag förstod med tiden att det inte skulle Min nyfikenhet ska leda mig och jag funka om jag inte lärde mig att deleska ta mig tid att fundera ordentligt. gera och släppa på ansvaret till andra. Idag arbetar jag från mitt hemmaJag har under mina år på Qlik lagt kontor i vår villa utanför Philadelphia massor av tid på interaktion med och trivs med den friare vardagen. medarbetare och att bygga en stark Jag har inte bestämt mig för något värdegrund och specifikt, men sanno­ kultur. Jag älskar att ”Omge dig med människor likt vill jag stötta och samarbeta med hjälpa till inom Tech som är duktigare än du människor. Bara då i egenskap av råd­ och behandla andra som kan man vara en bra givare, själv och i nätdu vill bli behandlad.” VD enligt mig. Sedan verk. Jag får massor tror jag på att bygga av frågor om styrelse­ så starka ledningsgrupper så att de uppdrag och investeringar men har kan ta beslut utan av VD är med. Allt lovat mig själv att vara selektiv. Sedan kan inte alltid gå via Vd:n. är livet för kort att brottas intellek­ tuellt med människor, så igen handlar Vilka råd ger du till företags­ det om att få samarbeta med posiledare som är på väg att ta tiva och energirika personer. Sedan är liknande uppdrag? det skönt att vara mer fri och kunna Ska man vara VD ska man älska spendera mer tid med min hustru och människor – annars tycker inte jag våra pojkar som nu är vuxna och bor man ska vara VD. Allt har med i New York och Malmö. människor, möten, samarbete och Du har samarbetat med Navet engagemang att göra. Att påstå att i många år – på vilket sätt? ”ensam är stark” är fel. Var dig själv Mitt samarbete med Navet går tilloch autentisk, det märker och uppbaka till 1992 när jag arbetade för skattar dina medarbetare. Det är KV-Piraten i Tågarp och även under också hälsosamt att utmana sig själv mina år på Scandstick och Resurs på olika sätt för att hålla sig spänstig Finans. Navet hjälpte mig som ekoi sinnet. Omge dig med människor som är duktigare än du och behandla nomichef med ERP- och affärssystem och var väldigt kunniga i att skapa andra som du vill bli behandlad. affärsvärde i projekten. När jag börVilka har varit dina största jade på Qlik hjälpte Navet oss med utmaningar? NAV vilket vi rullade med ända fram Min största utmaning var nog att flytta till 2013. Navets konsulter har alltid till USA med hustru och två tonårsvarit väldigt kunniga och kunnat pojkar, 12 och 14 år. Att i samma veva kombinera teknologi med genuint bli VD för första gången, på ett före- intresse och kunnande för vad som tag som var i en expansionsfas med en skapar affärsvärde. Starka rådgivare planerad börsnotering runt hörnet, som förstår värdet av långsiktiga var en rejäl prövning. Jag hade stora relationer helt enkelt. 13


NOTISER

Höganäshem säljer till bostadsrätts-­ förening i Viken

Trelleborgshem säljer till Brinova i Trelleborg

N AV E T H A R AG E R AT finansiell rådgivare till kommunala AB Höganäshem när de under hösten 2017 avyttrade ett radhusområde i samhället Viken i nordvästra Skåne. Viken, som är beläget ett par kilometer söder om Höganäs stadskärna, är mycket attraktivt som bostadsort och dess läge nära havet kombinerat med utmärkta kommunikationer till såväl Helsingborg som Höganäs ses som attraktivt. Fastigheten som nu avyttrats är bebyggd med hus i radhusform med totalt 18 lägenheter och omfattar en uthyrbar area om ca 1300 kvadratmeter. Köpare är de befintliga hyresgästerna genom en nybildad bostadsrättsförening. – Viken är en attraktiv ort och vi är mycket glada att nu kunna lämna över fastigheten i goda händer till den nya bostads­rättsföreningen, säger Jesper Månsson, VD på AB Höganäshem.

KO M M U N A L A A B T R E L L E B O RG S H E M

KON TA KTP E R SO N

KON TAK T PERS ON

Marcus Crona Partner marcus.crona@navet.se 0730-35 41 92

Martin Larsson Partner martin.larsson@navet.se 0725-16 68 08

Riksbyggen förvärvar rörelsegren från ISS G E N O M AT T F Ö RVÄ RVA ISS Fastighetsägare utökar ­ iksbyggen sin redan omfattande verksamhet inom R ­affärsområdet fastighetsförvaltning. ISS Fastighetsägare förvaltar ca 550 bostadsrättsföreningar och har ca 150 kommersiella fastighetsägare som kunder. – Vi är mycket glada över förvärvet av ISS Fastighets­ägare som passar mycket bra in i Riksbyggens befintliga verksam­ het. Genom förvärvet stärker vi vår position på marknaden ytterligare, säger Eric Stuart, chef för Riks­byggens affärsområde Fastighetsförvaltning. ISS Fastighetsägare är en verksamhet inom ISS Sverige som i huvudsak arbetar med ekonomisk och teknisk förvaltning avseende bostadsrättsföreningar. Verksamheten är i första hand koncentrerad till Uppsala, Stockholm och Göteborg. Huvudkontoret ligger i Uppsala. Sammanlagt har ISS Fastighetsägare 74 anställda och omsätter 85 miljoner kronor. Navet har agerat finansiell rådgivare till Riksbyggen i affären och har bl a genomfört en finansiell due diligence.

14

har avyttrat fastigheten Sadeln 2 i Trelleborg. Trelleborgs attraktivitet som investeringsort har växt under senare år och intresset för den aktuella fastigheten var stort. Slutligen stod Brinova Fastigheter AB som köpare och genom affären etablerar sig köparen i Trelleborg. Den aktuella fastigheten omfattar ca 2 000 kvadratmeter uthyrbar yta med ett årligt hyresvärde om ca 2 Mkr. Fastigheten innehåller i dagsläget folktandvård, förskola samt bostäder. Tillträde skedde den 1 september. Navet har agerat exklusiv rådgivare till AB Trelleborgshem i affären. – För Brinova blir det positivt att etablera sig i en ny ort, Trelleborg, som med sitt läge kan förvaltas med befintligt förvaltningsorganisation vilket skapar förvaltningseffektivitet, säger Per Johansson, VD för Brinova.

Gullberg & Jansson outsourcar CFOfunktionen till Navet i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsiden att utveckla och ­marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimat­optimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten drivs inom affärsområdena swimmingpoolbranschen samt den professionella grönytebranschen. Bolaget är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Från årsskiftet outsourcar Gullberg & Jansson ­CFO-funktionen genom att utse Gunilla Månsson till tillförordnad CFO. Gullberg & Jansson AB(publ) är sedan 2012 listat på Aktietorget. Huvudägare är LMK Ventures, vars moderbolag är största aktieägare i Axis AB(publ) i Lund. Navet Ekonomistyrning erbjuder sedan många år kvalificerade ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar.

G U L L B E RG & J A N S S O N A B ( P U B L)

KO N TA K T P E R S O N

KO N TA K T P E R S O N

Anna Mildner Manager anna.mildner@navet.se 0722-11 05 59

Gunilla Månsson Partner Gunilla.mansson@navet.se 0703-69 20 66


T E M A : I N N OVAT I O N & K R E AT I V I T E T

HÅLLBARA BÄTTRE ­A FFÄRER N AV E T S H Å L L B A R H E T S P O L I C Y är värdeskapande och ökar därmed vår attraktion som arbetsgivare och leverantör. Ett väl genomfört hållbarhetsarbete ökar även vår möjlighet till att leverera kundnytta och skapar därmed nya affärsmöjligheter. Vår ambition är att hållbarhetsperspek­ tivet skall inkluderas i allt vi gör.

Anna Mildner, Manager och Meisam Shiravand, Applikationskonsult.

Navets hållbarhetspolicy reglerar i huvudsak:

15


NOTISER

NAVET ÄR GULDSPONSOR I TEAM RYNKEBY – GOD MORGON FÖR 5:E ÅRET I RAD! M E D E N C H E C K i rekordstorklek avslutades förra säsongen av våra insatser i Team Rynkeby, Helsingborg. År 2017 donerades 83,1 miljoner SEK till kampen mot barncancer – varav 26,7 miljoner SEK gick till Barncancerfonden i Sverige. Våra stolta hjältar, Joakim Lindahl och Fredrik Hansson Alkbrand, deltog i ceremonin tillsammans med det övriga teamet och det blev enkelt att spika ännu ett års deltagande såväl som guldpartner

som med cyklister i laget till Paris. Under åren har Navet representerats även av Marcus Gustavsson. Team Rynkeby – God Morgon är en del i ett nordiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in pengar till barn med cancer och deras familjer. Idag består projektet av 1900 motions­ cyklister och 450 funktionärer för­ delade på 48 lokala lag från Sverige, Danmark, Finland, Norge, Färöarna och Island.

Vi hälsar sju nya medarbetare v­ älkomna till oss! och under de senaste månaderna har vi förstärkt våra team med inte mindre än sju nya medarbetare. Sammantaget tangerar koncernen nu 40 medarbetare vilket möjliggör vår fortsatta expansion och vidareutveckling av vår affär. Inom vårt affärsområde Navet Affärssystem har vi anställt Adam Tall, Marcus Bohlin och Andreas Nilsson som Systemutvecklare med specialisering inom BI och CRM. Adam kommer närmast från NetOnNet där han arbetat som Custom support manager och Marcus har nyligen avslutat sina Bachelorstudier på ­Ekonomihögskolan i Lund. Andreas kommer närmast från en konsultroll hos Stratiteq. Alexander Meigård och Karin Pelvén har anställts som Applikationskonsulter och Måns Hellström som Molnspecialist. Alexander och Karin har nyligen avslutat sina studier

N AV E T VÄ X E R

FR Å N VÄ N STE R : Adam Tall, Anna Månsson, Måns Hellström, Marcus Bohlin, Karin Pelvén och Alexander Meigård. På inklippt bild, Andreas Nilsson.

på Högskolan i Halmstad och Måns kommer närmast från Rittal där han tidigare arbetat som IT-tekniker. Inom Navet Ekonomistyrning har vi anställt Anna Månsson som

e­ konomistyrningskonsult. Anna är utbildad redovisningskonsult från Competensum och kommer närmast från en tjänst som ekonomiassistent hos Sovtex.

Navet stödjer följande verksamheter

16

Battreaffarer nr8  
Battreaffarer nr8  
Advertisement