Page 1


Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ ±‹≈P›Õ‹Æ‹®‹ 3533Æʇ ±‹≈P‹oOÊ

CgÀ«AzÀ UÀÄ¥ÀÛ

vÁådåªÀ¸ÀÄÛUÀ½AzÀ «eÁÕ£À - DnPÉU¼ À ÄÀ C£ÀĪÁzÀ

«. J¸ï. J¸ï. ±Á¹Ûç


TYAJYA VASTUGALINDA VIJNANA - ATIKEGALU (Kannada) SCIENCE FROM SCRAP by Arvind Gupta Translated by V. S. S. Sastri First Edition : 2012

Price : ` 40

Pages : 64

Paper used for this book : 80 gsm Maplitho 21.3 Kgs ( 1/8 Demy Size)

Ê„®‹Δ  ‹··®‹≈| : 2012 ±‹≈£W‹Ÿ‹ ”‹ÌTʬ : 1000 P‹Æ‹∞v‹ P‹Í£”›Ã ‹·¬ : Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ ±‹π…Pʇ–‹ÆÖ’ ±Ê˘ ÊpÖ »À·pÊvÖ  ‹·„Δ ÷‹P‹·RW‹Ÿ‹· : «Ê‡SP‹√‹ ‹‚

∏Ê«Ê : ` 40 ‹··S±‹‚o : Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ ÀÆ›¬”‹ bÒ‹≈W‹Ÿ‹· : bÆ‹æ¿·‡ ”› ‹·ÌÒÖ ±‹≈P›Õ‹P‹√‹·

Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ ±‹π…Pʇ–‹ÆÖ’ ±Ê≈ Á ÊpÖ »À·pÊvÖ GÌ∏Ê‘ ”ÊÌo√Ö, PÊ≈”ÊÌpÖ √‹”ʧ , ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· & 560 001 ®‹„√‹ ›~: 080--&30578020/22 ¥›¬PÖ’ : 080&30578023 email : navakarnataka@gmail.com

Õ›TÊW‹Ÿ‹·/ ‹·⁄WÊW‹Ÿ‹· Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹, PÊ≈”ÊÌpÖ √‹”ʧ , ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· & 1, ✆ 080&30578028/35, email : nkpsales@gmail.com Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹, W›ÌóÆ‹W‹√‹, ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· & 9, ✆ 080&22251382, email : nkpgnr@gmail.com Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹, PÊ.G”Ö.√› Ö √‹”ʧ ,  ‹·ÌW‹Ÿ‹„√‹· & 1, ✆ 0824&2441016, email : nkpmng@gmail.com Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹, üΔæs‹,  ‹·ÌW‹Ÿ‹„√‹· & 1, ✆ 0824&2425161, email : nkpbalmatta@gmail.com Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹, √› ‹·”›ÃÀ·  ‹ÍÒ‹§ ,  Ê·Á”‹„√‹· & 24, ✆ 0821&2424094, email : nkpmys@yahoo.co.in Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹, ”Êr‡–‹ÆÖ √‹”ʧ , W‹·ΔüW›Ï & 2, ✆ 08472&224302, email : nkpglb@gmail.com 0108123533

ISBN 978-81-8467-299-2

Printed by R. S. Rajaram at Navakarnataka Printers, No. 167 & 168, 10th Main III Phase, Peenya Industrial Area, Bangalore - 560 058 and published by him for Navakarnataka Publications (P) Ltd., Embassy Centre, 11, Crescent Road P. B. 5159, Bangalore-560 001 (INDIA). Typeset at Navakarnataka, Bangalore-1


vÁådå¢AzÀ «eÁÕ£z À À ¥ÁoÀ J¯Éè®Æè vÁådå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ Kj¹, ¥ÉÃj¹zÀ vÁådåUÀ¼ÀÄ §¼À¹ ©¸ÀÄqÀĪÀ ZÁ½ vÁådåUÀ¼À UÀÄqÀØ KgÀzÉà ºÉý PÀrªÉÄ §¼À¹AiÉÄà fë¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄgÀÄ §¼ÀPÉ ªÀiÁrAiÉÄà G½¸À§ºÀÄzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ¨Ál®Ä L¸ïQæÃA PÀrØ mÉmÁæ¥ÁåPÀÄ, EªÀQ®è §rØ D£ÀAzÀ ¸ÀAvÀ¸ÀUÀ½®è zÀĨÁj ªÀÄÄzÀ¤ÃqÀ®Ä ¸ÁPÉÆAzÉà §ÄUÀÄj DnPÉUÀ½UÉ®è ¨sÀÆ«ÄAiÉÄà £É¯É £ÁªÉà ªÀiÁrzÀ DnPÉ, a£ÀßzÀ ¨É¯É ºÀt«gÀ¢gÉ PÉÊAiÀÄ° aAvÉAiÉÄà ¨ÉÃqÀ vÁådå¢AzÀ¯É DnPÉ ºÀtªÉà ¨ÉÃqÀ vÁådåUÀ¼À PÉzÀPÀÄ, ªÀiÁqÉÆAzÀÄ DnPÉ PÉÊPÉ®¸ÀªÉ ªÀÄÆ®, «eÁÕ£ÀzÀ ¥ÁoÀPÉ


ZÀlĪÀnPÉU¼ À ÄÀ ¹.r.¬ÄAzÀ UÉÊgÉÆøÉÆÌÃ¥ÀÅ ¹.r. - ºÀƪÀgïPÁæ¥ïs Ö ¹.r.AiÀÄ - §ÄUÀÄj ¨É®Æ£ÀÄ - ¹rvÀ¯É ¨É®Æ£ÀÄ - ¨ÁA§Ä ¨É®Æ£ÀÄ - ¸ÉAnæ¥ÇûÀs åeï VgÀVgÀ wgÀÄUÀĪÀ ¨É®Æ£ÀÄ £ÉUA É iÀÄĪÀ QÃl PÁUÀzz À À QÃl D£ÉAiÀÄ ¸ÉÆAr®Ä ¸ÁÖç - wgÀÄUÀuÉ ¸ÁÖçU½ À AzÀ - C¯ÉU¼ À ÄÀ ¸ÁÖç¢AzÀ ¹àçAPÀg è ï ¥É£ï ¥ÀA¥ÀÅ ¥Áè¹ÖPï ¨Ál°¬ÄAzÀ ¥ÀA¥ï £Àwð¸ÀĪÀ UÉÆA¨É ¸ÀjvÀÆUÀĪÀ ¥sÇûÉ ÃPïðUÀ¼ÄÀ NgÉAiÀiÁV ¤®ÄèªÀ £À½PÉ §£ÉÆððAiÀÄ aî ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ ¸ÉÊ¥s£ ûÀ ï ¨Ál°¬ÄAzÀ V¥sïû Ö ¨ÁPïì ¨Ál®ÄUÀ½AzÀ vÀÆUÀĪÀ ºÀÆPÀÄAqÀU¼ À ÄÀ ¤Ãj£À ¹Ügz À Ás gÉ

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


ªÀÄļÀÄUÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ GzÀÝzÀ UÀªÄÀ ävÄÀ Û UÀÄgÀÄvÀé gÁ»vÀå «£ÀAiÀIJî ¨Ál° DgÀÄ PÁ°£À eÉÃqÀ ¸ÀÄAlgÀUÁ½AiÀÄ ¸ÀĽ ¥ûËs Al£ï eÉmï ¨Ál°¬ÄAzÀ ¥ÉÇ¥ æ ® É g è ï ªÁAiÀÄÄ «zÀÄåvï GvÁàzPÀ À gÁmÉAiÀÄ d£ÀgÃÉ lgÀÄ ¹gÀAf£ÉƼÀUÉ mÁZïð ¸Àg¼ À À ªÉÆÃmÁgÀÄ PÁAvÀ±QÀ ¬ Û ÄAzÀ ªÀÄļÀÄUÀĪÀ ZÉAqÀÄ ®A§ªÁV wgÀÄUÀĪÀ ¥É¤¯ ì ï ¥É¤¯ ì ï ¨ÁPïì£À ¥Éj¸ÉÆÌÃ¥ï rüQÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ZÉAqÀÄUÀ¼ÄÀ £Àmï - wgÀÄUÀuÉ ¸ÀÄgÀĽAiÀiÁqÀĪÀ ºÁªÀÅ ªÀÄgÀPÀÄnUÀ ¦Ã¦Ã ¥ÉÃ¥Àgï Qè¦à£À §ÄUÀÄj ¨ÉÆUÀ¼ÄÀ ªÀ £Á¬Ä ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæ VgÀVmÉè ¸ÀÆPÀöë ä C¼ÀvU É ¼ À ÄÀ ªÀÈvÀ¥ Û w À Pæ ¬ É ÄAzÀ §ÄnÖ ««zsÁPÀÈwUÀ½UÉ ¸Àg¼ À À «zsÁ£À

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

30 32 33 34 35 36 37 38 40 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 53 54 55 56 57 58 60


¸ÀªÄÀ ¥ÀðuÉ £À£ßÀ ¸ÀºA À iÉÆÃVUÀ¼ÁzÀ «zÀįÁ, C±ÉÆÃPÀ ºÁUÀÆ ²ªÁf EªÀjUÉ


¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄVæ

£ÉUAÉ iÀÄĪÀ QÃl

gÀnÖ£À QÃl 1

ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥Áè¹ÖPï ¨Ál°¬ÄAzÀ 1 ¸É.«ÄÃ. CUÀ®zÀ GAUÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¹PÉƽî.

»ÃgÀÄ PÀ¥ï

ºÀ¼A É iÀÄ ¨Ál°

PÀvÀÛj

2

GAUÀÄgÀªÀ£ÀÄß CzsÀðPÉÌ PÀvÀÛj¹. CzÀgÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è gÀAzsÀæ PÉÆgɬÄj. F gÀAzsÀz æ À°è »ÃgÀÄPÀ¥ï£À £À½PÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÆj¹.

3

F QÃlªÀ£ÀÄß mÉç°è£À ªÉÄðr. »ÃgÀÄ PÀ¥ï£À £À½PÉAiÀÄ£ÀÄß MwÛ, PÉÊ ©r. QÃlªÀÅ ZÀ¥ÀàmÉAiÀiÁV, ªÉÄîPÉÌ £ÉUÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¹àçAUï£ÀAvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. 14/Ò›¬g¬ ‹”‹·§W‹⁄Ì®‹ À˛›Æ‹ &BqPÊW‹Ÿ‹·

4

gÀnÖ£À°è QÃlªÉÇAzÀgÀ avÀæ §gÉzÀÄ DnPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAn¹. FUÀ CzÀ£ÀÄß MwÛ. CzÀÄ ªÉÄîPÉÌ a«ÄäzÁUÀ »r¬Äj.


¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄVæ

NgÉAiÀiÁV ¤®ÄèªÀ £À½PÉ

MAzÀÄ £À½PÉ

GzÀÝ£A É iÀÄ ¸ÀÆÌç

MAzÀÄ £Àmï

MAzÀÄ PÀlgï

2

1

30 ¸É.«ÄÃ. GzÀÝzÀ ¦«¹ £À½PÉAiÀÄ MAzÀÄ ªÉÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß 45A PÉÆãÀzÀ°è PÀvÀÛj¹.

PÀvÀÛj¹zÀ ªÉƣɬÄAzÀ 5 ¸É.«ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°è MAzÀÄ gÀAzsÀæ ªÀiÁrj.

3

¥ÉÊ¥À£ÀÄß PÀvÀÛj¹zÀ ªÉÆ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÁUÀ CzÀÄ ©zÀÄÝ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ.

4

EzÀ£ÀÄß ©Ã¼ÀzÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä, CzÀgÀ°è PÉÆgÉzÀ gÀAzsz æÀ À°è £Àmï ºÁQzÀ ¸ÀÆÌç wgÀÄV¹r. £ÀmïC£ÀÄß »AzÀÄ ªÀÄÄAzÀÄ ZÀ°¹, ¥ÉÊ¥À£ÀÄß NgÉAiÀiÁV ¤®ÄèªÀAvÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.

24/Ò›¬g¬ ‹”‹·§W‹⁄Ì®‹ À˛›Æ‹ &BqPÊW‹Ÿ‹·


¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄVæ

«£ÀAiÀIJî ¨Ál° MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ¨Ál°

MAzÀÄ ¸ÉÆàÃPÀÄ MAzÀÄ £Àmï

JgÀqÀÄ MAzÀÄ zÉÆqÀØ ¨ÉAQPÀrØUÀ¼ÀÄ gÀ§âgï ¨ÁåAqÀÄ 2

1

¨Ál°AiÀÄ vÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ©gÀqÉUÀ¼À°è gÀAzsÀU æ À¼À£ÀÄß ªÀiÁr 3

4

PÀvÀÛj

MAzÀÄ £Àmï£ÉƼÀUÉ gÀ§âgï ¨ÁåAqï vÀÆj¹ UÀAlÄ ºÁQ. ¨Ál°AiÀÄ ¥Á±ÀéðzÀ°è ¹Ã¼ÀÄ ªÀiÁr F £ÀmïC£ÀÄß vÀÆj¹. gÀ§âgï ¨ÁåAqï£À MAzÀÄ ªÉÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©gÀqÉAiÀÄ gÀAzsÀz æ À ªÀÄÆ®PÀ ºÁ¬Ä¹ ¨ÉAQ PÀrØAiÀÄ£ÀÄß CqÀدÁV ¹Q̹. ¨Ál°AiÀÄ vÀ¼À¢AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÉÆàÃPï vÀÆj¹ gÀ§âgï ¨ÁåAr£À E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉÆgÀUÉ J¼É¬Äj. gÀ§âgï ¨ÁåAqï »VÎ ¨Ál°AiÀÄ vÀ¼ÀzÀ gÀAzsÀ¢ æ AzÀ ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÀÅzÀÄ. EzÀPÉÌ ¨ÉAQPÀrØAiÀÄ£ÀÄß ¹Q̹.

FUÀ ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß CqÀدÁV ElÄÖ GgÀĽ¹zÀgÉ CzÀÄ PÉÆAZÀzÀÆgÀ GgÀĽ, ¤AvÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÁ¥À¸ï ¤ªÀÄä°èUÉà §gÀÄvÀÛzÉ. ¨Ál°AiÀÄÄ GgÀĽzÁUÀ M¼ÀV£À gÀ§âgï ¨ÁåAqï ¸ÀÄwÛPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. CzÀÄ ©aÑPÉÆAqÁUÀ ¨Ál°AiÀÄÄ ªÁ¥À¸ï GgÀĽPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ.

34/Ò›¬g¬ ‹”‹·§W‹⁄Ì®‹ À˛›Æ‹ &BqPÊW‹Ÿ‹·


¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄVæ

¹gÀAf£ÉƼÀUÉ mÁZïð J¯ï.E.r.§¯ïâ ¹gÀAeï

±ÀQÛAiÀÄÄvÀ §l£ïPÁAvÀUÀ¼ÀÄ

1

ºÀwÛAiÀÄ GAqÉ

jêÉÊAqï ªÀiÁqÀĪÀ vÁªÀÄz æ À vÀAw

2

¹gÀAf£ÉƼÀUÉ ºÀwÛAiÀÄ GAqÉAiÀĤßr. PÉÆAvÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ vÉUɬÄj.

JgÀqÀÄ ±ÀQÛAiÀÄÄvÀ §l£ï PÁAvÀUÀ¼À£ÀÄß ¹gÀAf£ÉƼÀUÉ ºÁQ. C£ÀAvÀgÀ PÉÆAvÀªÀ£ÀÄß vÀÆj¹.

3

¹gÀAf£À ªÉÄÃ¯É 500 ¸ÀÄvÀÄÛ jªÉÊArAUï vÀAwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄwÛ. F vÀAwAiÀÄ ªÉÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß GfÓ J¯ï.E.r.UÉ ¸ÀA¥ÀPÀðUÉƽ¹. 4

¹gÀAd£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ C®ÄUÁr¹. M¼ÀV£À PÁAvÀUÀ¼ÀÄ DaÃZÉ ¸ÀjzÁqÀ°. »ÃUÉ PÁAvÀPÉëÃvÀª æ ÀÅ KgÀÄ¥ÉÃgÁzÁUÀ vÀAwAiÉƼÀUÉ «zÀÄåvï GvÁàzÀ£ÉAiÀiÁV J¯ï.E.r. §¯ïâ ºÉÆwÛ GjAiÀÄĪÀÅzÀÄ. 44/Ò›¬g¬ ‹”‹·§W‹⁄Ì®‹ À˛›Æ‹ &BqPÊW‹Ÿ‹·


¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄVæ

ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæ

vÉAV£À UÀjAiÀÄ PÀrØUÀ¼ÀÄ

1

4

zÉÆqÀØ J¯É

PÀvÀÛj

2

3x6 ¸É.«ÄÃ. UÁvÀz æ À gÀ§âgï vÀÄAr£À°è ªÀÄÆgÀÄ gÀAzsÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr. 3

zÀ¥àÀ£A É iÀÄ gÀ§âgï vÀÄAqÀÄ

MAzÀÄ vÉAV£À UÀjAiÀÄ PÀrØAiÀÄ£ÀÄß DaÃa£À gÀAzsÀU æ À¼À°è ¨ÁV¹ vÀÆj¹. £ÀqÀÄ«£À gÀAzsÀz æ ÉƼÀUÉ E£ÉÆßAzÀÄ PÀrØ Er.

E£ÉßgÀqÀÄ PÀrØUÀ¼À£ÀÄß avÀz æ À°è vÉÆÃj¹zÀAvÉ ªÀÄÆgÀÄ PÀrØUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ vÀÆj¹. FUÀ F PÀrØUÀ¼À£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ gÀ§âj£À vÀÄAqÀ£ÀÄß UÀgÀUÀgÀ wgÀÄV¹. ¤ªÀÄUÉ ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀz æ À PÀlPÀl ¸ÀzÀÄÝ PÉý¸ÀÄvÀÛzÉ. J¯ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß £ÀqÀÄ«£À PÀrØAiÀÄ ªÉÄïÉ, CqÀØ PÀrØAiÀÄ PɼÀUÉ §gÀĪÀAvÉ ¹Q̹. ªÉÆzÀ°£ÀAvÉ VgÀVgÀ wgÀÄV¹. J¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸Á¯ÁV gÀAzsÀU æ À¼ÀÄ PÁt¹PÉƼÀÄîªÀŪÀÅ.

Ò›¬g¬ ‹”‹·§W‹⁄Ì®‹ À˛›Æ‹ &BqPÊW‹Ÿ‹·/55


8

9

vÀ¼ÀzÀ DAiÀÄvÀªÀ£ÀÄß CzsÀðPÉÌ ªÉÄîÄäRªÁV ªÀÄr¹. 10

JgÀqÀÄ ¨Áj M¼À ªÀÄrPÉ ªÀiÁr. 11

EzÉà §UÉAiÀÄ°è ªÀiÁzÀjAiÀÄ »A§¢AiÀÄ®Æè ªÀÄr¹.

FUÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV CUÀ®ªÀiÁr §ÄnÖAiÀÄ DPÁgÀ ¤Ãr.

12

FUÀ ªÀÈvÀÛ¥ÀwPæ É §ÄnÖ vÀAiÀiÁgÁ¬ÄvÀÄ. EzÀgÀ°è ¤ªÀÄä C£ÉÃPÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÆß EqÀ§ºÀÄzÀÄ.

Ò›¬g¬ ‹”‹·§W‹⁄Ì®‹ À˛›Æ‹ &BqPÊW‹Ÿ‹·/59


A√‹-ÀÌ®‹ W‹·±‹§ : Ò›¬g¬- ‹-”‹·§-W‹-⁄Ì®‹ À˛›Æ‹ -&Bq-PÊ-W‹-Ÿ‹· D P‹Í£ø·„ ”ʇƒ®‹ÌÒÊ Jo·r Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ Œ‡—ÏPÊW‹Ÿ‹· : 1414  ‹·√‹· ‹··®‹≈|W‹Ÿ‹· ”ʇƒ Jo·r Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ ±‹≈P‹oOÊW‹Ÿ‹· : 3533 Œ‡—ÏPÊW‹Ÿ‹ AÌQ&AÌÕ‹W‹Ÿ‹·  ‹·P‹RŸ‹ ±‹‚”‹§P‹W‹Ÿ‹· ... ∂ ±‹‚p›~ ±‹‚”‹§P‹  ‹fi«Ê (11) ∂ Qƒø·√‹ P‹•›  ‹fi«Ê (16) P‹«Ê, √‹ÌW‹ª‹„À·, P‹«›PÊ„‡Õ‹ ... ∂ bÒ‹≈P‹«›  ‹fi»PÊ (4) À˛›Æ‹PÊ„‡Õ‹,  ‹fi◊£PÊ„‡Õ‹W‹Ÿ‹·, ”‹≥´›Ï PÊÁ≤wW‹Ÿ‹· ... «Ê„‡P‹˛›Æ‹  ‹fi«Ê ... Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ ˛›Æ‹&À˛›Æ‹  ‹fi«Ê À˛›Æ‹ ∂ ”‹√‹Ÿ‹ ±‹ƒa‹ø·  ‹fi«Ê ... gÆ‹≤≈ø· À˛›Æ‹, CÌ®‹≈h›Δ, W‹~Ò‹ gÆ‹≤≈ø· Ò‹ÌÒ‹≈˛›Æ‹ ... ±‹ƒ”‹√‹ À˛›Æ‹,  ‹Æ‹¬i‡À ”‹Ì√‹P‹“OÊ P‹Í— , ÷ÊÁÆ‹·W›ƒPÊ, Av‹·WÊ ... ∂ ÒÊ„‡o©Ì®‹ Ò›qWÊ  ‹fi«Ê (5) B√Ê„‡W‹¬,  ÊÁ®‹¬Q‡ø·,  ‹·ÆÊ„‡À˛›Æ‹ ... ¡„‡W‹,  ›¬øfi ‹·, Q≈‡vÊ ...  ‹¬Q§ ÀP‹”‹Æ‹  ‹fi«Ê ...  ‹¬Q§Ò‹Ã ÀP›”‹, ”‹Ã&”‹÷›ø· ... ŒP‹“| ...  ›¬P‹√‹|, ª›–›Õ›”‹˜ ... ±‹®‹PÊ„‡Õ‹W‹Ÿ‹·, A•‹ÏPÊ„‡Õ‹W‹Ÿ‹· P›Æ‹„Æ‹·, A±‹√›´‹ Øø·ÌÒ‹≈|, W›≈÷‹P‹ ”‹Ì√‹P‹O “ Ê, ”‹ÌÀ´›Æ‹ ... Ò‹Ò‹ÃÕ›”‹˜ ... Àa›√‹ ”›◊Ò‹¬,  ÊÁ˛›ØP‹  ‹·ÆÊ„‡´‹ ‹·Ï ... ”‹ ‹fig Õ›”‹˜ ... B¶ÏP‹, ”› ‹fiiP‹, √›gQ‡ø· ... ”›ÃÒ‹ÌÒÊ„≈¬‡Ò‹§√‹ ª›√‹Ò‹ A ‹«Ê„‡P‹Æ‹ C£÷›”‹ ...

150

13

13 9 7 18 83 9 16 20

131 5 37 4 23 8 12 20 23 44 21 69 12 40

P›≈Ì£ QwW‹Ÿ‹· ‹fi«Ê ... ÷Ê„”‹Ò‹·  ›bPÊ  ‹fi«Ê ... i‡ ‹Æ‹ a‹ƒÒÊ≈,  ‹¬Q§ bÒ‹≈| ... ”›◊Ò‹¬ a‹ƒÒÊ≈, À ‹·ÕÊÏ, ”‹ÌQ‡|Ï... Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ ”›◊Ò‹¬ ”‹Ì±‹®‹  ‹fi«Ê ±‹≈ ›”‹ P‹•‹Æ‹, AÆ‹·ª‹ ‹, ±‹≈üÌ´‹... BÒ‹æP‹•‹Æ‹ ...  ‹ØÒ› bÌÒ‹Æ‹  ‹fi«Ê ... ÀÕ‹ÃP‹•›PÊ„‡Õ‹  ‹fi«Ê ... P›®‹Ìüƒ, P‹•Ê, P‹ ‹Æ‹, Æ›oP‹ ... ÷›”‹¬”›◊Ò‹¬ ... AP‹“√‹ Q√‹|  ‹fi«Ê ... Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ bÒ‹≈ Sh›ÆÊ ... Children's Literature ... – Mini Books Series (11) – Look Learn Series (11)

20 18 37 15 44 23 7 20 25 89 21 135 19 28

English Grammar & Language – Welcome to English Series (9) Popular Science, Magic ... Health & Medical Science -... Law & Consumer Protection ... – Citizen’s Guide Series (4) History, Eco. & Socio-Pol. ... Philosophy ... – Global Philosophy Series (8) Literature & General Interest ... Navakarnataka Picture Treasure

17 7 15 10 6 11

13 19 ◊Ì© ±‹‚”‹§P‹W‹Ÿ‹· ... 5 CÒ‹√Ê ... 23 Jo·r Œ‡—ÏPÊW‹Ÿ‹· ...1414 ‹·√‹· ‹··®‹≈|W‹Ÿ‹· (P‹Æ‹∞v‹) ...1960  ‹·√‹· ‹··®‹≈|W‹Ÿ‹· (CÌX…–Ö) ... 159 Jo·r ±‹≈P‹oOÊW‹Ÿ‹· ...3533


®ÜÊÜPÜ®ÝìoPÜ ±ÜÅPÜoOæWÜÙÜá gÆ‹≤≈ø· Àh›nÆ‹ Æ›¬ÆÊ„±‹≈±‹Ìa‹ (Æ›¬ÆÊ„À˛›Æ‹ ‹·Ò‹·§ Æ›¬ÆÊ„Ò‹ÌÒ‹≈˛›Æ‹®‹ ±‹ƒa‹ø·) ±Ê‰≈>> ‘. GÆÖ. B√Ö. √› Ö (AÆ‹· : CÌ®‹· ‹·£ √› Ö) 200.00 v›>> GÆÖ. G”Ö. »‡«›  ‹|Ï  ‹fiøfih›Δ (JÌ®‹·  ÊÁ˛›ØP‹ ÀÕÊ…‡–‹OÊ) i‡ ‹gW‹£§Æ‹ PËÒ‹·P‹W‹Ÿ‹· : a‹ΔÆÊ (4Æʇ  ‹··®‹≈|) v›>> GÆÖ. G”Ö. »‡«› i‡ ‹gW‹£§Æ‹ PËÒ‹·P‹W‹Ÿ‹· : «›ΔÆÊ&±›ΔÆÊ (4Æʇ  ‹··.)v›>> GÆÖ. G”Ö. »‡«› i‡ ‹gW‹£§Æ‹ PËÒ‹·P‹W‹Ÿ‹· : ≤≈‡£&±‹≈|ø· (3Æʇ  ‹··.)v›>> GÆÖ. G”Ö. »‡«› i‡ ‹gW‹£§Æ‹ PËÒ‹·P‹W‹Ÿ‹· : Ø®Ê≈&ÀÕ›≈Ì£ (2Æʇ  ‹··.) v›>> GÆÖ. G”Ö. »‡«› i‡ ‹gW‹£§Æ‹ PËÒ‹·P‹W‹Ÿ‹· : ÷‹·o·r &”› ‹‚ (2Æʇ  ‹··.) v›>> GÆÖ. G”Ö. »‡«› ÀՋî‹»… i‡ ›ÌP‹·√‹. GÌ®‹· ? GÌÒ‹· ? GÌ. G”Ö. a‹v›z , ∏›Ÿ‹ ¥Ê‰‡ÌvÊR Õ‹ƒ‡√‹ Ê‰‡ √‹|√‹ÌW‹ Ê‰‡ ? ∏›Ÿ‹ ¥Ê‰‡ÌvÊR (AÆ‹· : PÊ„ŸÊ¤‡W›Δ Õ‹ ‹·Ï) ÀbÒ‹≈ ”‹Ò‹¬W‹Ÿ‹·, P‹·Ò‹„÷‹ΔP‹√‹ P‹ÒÊW‹Ÿ‹· (2Æʇ  ‹··®‹≈|) i. À. W‹OʇՋø·¬ P‹·Ò‹„÷‹Δ PÊ√‹⁄”‹· ‹ ±‹≈ÕÊ∞W‹Ÿ‹·&EÒ‹§√‹W‹Ÿ‹· PÊ. G«Ö. WÊ„‡±›ΔP‹Í–‹° √› Ö C®Ê‡PÊ ◊‡WÊ ? (8Æʇ  ‹··®‹≈|) (”‹ÌW‹≈÷‹&AÆ‹· ›®‹ : PÊ„ŸÊ¤‡W›Δ Õ‹ ‹·Ï) v›>> BÆ‹Ì®‹ ®Ê‡Õ‹±›ÌvÊ HÆ‹·? HPÊ ? ÷ʇWÊ ? (12Æʇ  ‹··®‹≈|) Àh›nÆ‹ ±‹≈±‹Ìa‹ & ÀbÒ‹≈ ”‹ÌW‹£W‹Ÿ‹· (10Æʇ  ‹··®‹≈|) PÊÁ ›√‹ WÊ„‡≤‡Æ›•Ö Àh›nÆ‹ ±‹≈±‹Ìa‹ & ”›Ã√‹”‹¬ ”‹ÌW‹£W‹Ÿ‹· (8Æʇ  ‹··®‹≈|) PÊÁ ›√‹ WÊ„‡≤‡Æ›•Ö Àh›nÆ‹ ±‹≈±‹Ìa‹ & ”‹ÌÕÊ„‡´‹ÆÊø· gW‹Ò‹·§ (7Æʇ  ‹··.) PÊÁ ›√‹ WÊ„‡≤‡Æ›•Ö v›>> Æ›. ”Ê„‡ Ê·‡Õ‹Ã√‹ A®‹ÍÕ‹¬«Ê„‡P‹®‹ AWÊ„‡a‹√‹ i‡ÀW‹Ÿ‹· Àh›nÆ‹ À”‹æø· (Bø·™ «Ê‡SÆ‹W‹Ÿ‹·. 5Æʇ  ‹··®‹≈|) ±›.  ÊÌ. Ba›ø·Ï ( )  ‹·√‹Ÿ‹  Ê·‡»Æ‹ ÷ÊhÊjW‹Ÿ‹· 2Æʇ  ‹··®‹≈| PÊ„ŸÊ¤‡W›Δ Õ‹ ‹·Ï GÌ. G”Ö. a‹Ì®‹≈ÕʇS√‹ Aø·¬√Ö W‹wøfi√‹®‹ P‹•Ê (À”‹ıÒ‹ 4Æʇ  ‹··®‹≈|) P›¬«ÊÌv‹√Ö P‹•Ê (5Æʇ  ‹··®‹≈|) v›>>  ‹·◊‡´‹√‹ Æ‹⁄؇ Ê„‡÷‹ÆÖ ) SWÊ„‡Ÿ‹ À˛›Æ‹®‹ P‹•Ê (2Æʇ  ‹··®‹≈| E®‹øÂÖ ±›q‡«Ö AÌÒ‹ƒP‹“®‹»…  ‹fiÆ‹ ‹ ≤. √›´›P‹Í–‹°ÆÖ (AÆ‹· : PÊ. G«Ö. WÊ„‡±›ΔP‹Í–‹° √› Ö) Ò›√›ÌÒ‹√‹ÌW‹ (3Æʇ  ‹··®‹≈|) π ‹fiÆÖ ü”‹· (AÆ‹· : PÊ„ŸÊ¤‡W›Δ Õ‹ ‹·Ï) ( BW‹”‹®‹ A«Ê ‹fiƒW‹Ÿ‹· 2Æʇ  ‹··®‹≈|) v›>> π. G”Ö. ÕÊÁΔh› Õ‹·P‹≈W‹≈÷‹®‹ ”‹ÌP‹≈ ‹·| (2Æʇ  ‹··®‹≈|) v›>> π. G”Ö. ÕÊÁΔh› ª‹„À·¿·Ì®‹ ∏›ØÆ‹Ò‹§ (3Æʇ  ‹··®‹≈|) v›>> ≤. B√Ö. ÀÕ‹ÃÆ›•Ö ÷›√›v‹· ‹ Ò‹pÊrW‹Ÿ‹· ( ÊÁ˛›ØP‹ «Ê‡SÆ‹W‹Ÿ‹·. 4Æʇ  ‹··.) hÊ. B√Ö. ΔP‹“$æ| √› Ö gÆ‹”› ‹fiÆ‹¬ƒWÊ GÌ•‹ À˛›Æ‹ ∏ʇP‹· ? (6Æʇ  ‹··.) hÊ. B√Ö. ΔP‹“$æ| √› Ö a‹P‹≈ (4Æʇ  ‹··®‹≈|) hÊ. B√Ö. ΔP‹“$æ| √› Ö ∏ÊÁiP‹ À®‹·¬Ò‹·§ (2Æʇ  ‹··®‹≈|) hÊ. B√Ö. ΔP‹“$æ| √› Ö ∏ÊÁiP‹ À®‹·¬ÒÖ. JÌ®‹· ±‹ƒa‹ø· v›>> G ‹ÂÖ. G”Ö. G”Ö.  ‹·„£Ï μ‘PÖ’  ‹·Ò‹·§ IÆÖ”Êr$ÁÆÖ (4Æʇ  ‹··®‹≈|) ±Ê‰≈>> Av‹¬Æ‹v‹R P‹Í–‹° ª‹pÖ B±‹Ò›RΔPÊR AÌÒ‹gÏΔ (4Æʇ  ‹··®‹≈|) GÆÖ. ≤. Œ≈‡P›ÌÒ‹ ”‹Ì±‹Æ‹„æΔW‹⁄W›X ”‹ ‹··®‹≈ ‹·•‹Æ‹ (2Æʇ  ‹··®‹≈|) q. PÊ. G”Ö.  ‹·„£Ï

475.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 70.00 50.00 100.00 110.00 90.00 40.00 30.00 25.00 35.00 80.00 150.00 70.00 40.00 100.00 75.00 60.00 50.00 100.00 40.00 125.00 70.00 60.00 60.00 60.00 70.00 85.00 20.00 60.00


Tyajya Vastugalinda Vijnana Atikegalu  

Science from scrap

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you