Page 1


Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ ±‹≈P›Õ‹Æ‹®‹ 3364Æʇ ±‹≈P‹oOÊ

UÉzÝÉ Ã UÉ®Ä說 É ÅÀ ¸ÀàzÁs ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÄÀ , ªÀÈwÛ ªÀiÁUÀðzÀ±ð À £À, ºÉƸÀ ºÉƸÀ PÉÆøïðUÀ¼À ªÀiÁ»w ¸Á»vÀå PÉʦr WE WILL WIN - CAREER GUIDANCE AND PERSONALITY DEVELOPMENT

¨ÉÃzÉæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¨ÉÃzÉæ ¥Àw æ μÁ×£À C£Ë¥ÀZÁjPÀ ²PÀët, ¸ÀA±ÉÆÃzs£ À É ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨ À ÃÉ w ¸ÀA¸ÉÜ ¸ÀA¸ÀÌøw £ÀUg À ,À nÃZÀgïì PÁ®¤, avÀz æ ÄÀ UÀð


AiÀıÀ¹ì£À QðPÉÊ E°èzÉ ¨sÁUÀ - 1 : JA¥ÁèAiÀÄ©°n ¹Ì¯ïì - ¥ÀǪÀð¹zÀÞvÉ      

GzÉÆåÃUÀ ¨ÉÃPÉ? §¤ß! ¤ªÀÄUÁV JμÉÆÖAzÀÄ PÉ®¸ÀUÀ½ªÉ ! E.PÀÄå. - JA¥ÁèAiÀÄ©°n ¹Ì¯ïì ! AiÀıÀ¹£ ì À ¸ÀÆZÀåAPÀU¼ À ÄÀ - L.PÀÄå., E.PÀÄå. «.PÀÄå., PÉ.PÀÄå., ¹.PÀÄå., J¸ï.PÀÄå. ¹.«. / gÉ¸Æ À åªÉÄ / §AiÉÆÃqÁmÁ ºÉÃVgÀ¨ÃÉ PÀÄ? xÀlÖAvÀ ºÉý! xÀlÖAvÀ §jÃj!! xÀlÖAvÀ AiÀıÀ¸ÀÄì ¥ÀrÃj!!! ¸ÀàzÁs ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ AiÀıÀ¹ìUÉ ¢£À¥ÀwPæ ÉUÀ¼Éà zÁj¢Ã¥À ¸ÀàzÁs ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ CvÀåUÀvÀå ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À DAiÀĪÀåAiÀÄ ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ DyðPÀ ¸À«ÄÃPÉë ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£ÉU¼ À ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ ¸À«ÄÃPÉë ¥ÀjuÁªÀÄPÁj ¤zsÁðgÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄî«PÉ ¸ÀàzÁs ðyðUÀ½UÉ ªÀgÀ - d£ÀUÀtwAiÀÄ «ªÀgÀ ¸ÀAzÀ±ð À £Àª£ À ÄÀ ß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV JzÀÄj¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ?

11 15 18 20 24 26 28 32 33 34 36 37

¨sÁUÀ - 2 : ¸ÀàzÁs ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÄÀ J¸ï.r.J. / J¥sï.r.J. / PÉ.E.J¸ï. / PÉ.J.J¸ï. / L.J.J¸ï. ¸ÀàzÁs ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëU½ À UÉ ¹zÀÞvÉ ºÉÃUÉ? DzÉæ DqÉÆÃPÀâAzÉ, DVÝzæÉ £ÉÆÃqÉÆÃPÀâAzÉ C£ÉÆßÃjUÀ¯Áè F L.J.J¸ï./ L.J¥sï.J¸ï. L.J¥sï.J¸ï. PÀ£À¹£À PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ£ÉÃj.....! AiÀÄAUï EArAiÀiÁ §ÄågÆ É ÃPÀ¹ æ - L.J.J¸ï. PÀ£¹ À UÀgÀ AiÀıÀ¹é vÀg¨ À ÃÉ w PÉ.J.J¸ï. - ¹®§¸ï bÉÃAeï! 5

45 48 53 55 56


  

¥ÀǪÀð¨sÁ« ¥ÀjÃPÉëUÉ ¹zÀÞvÉ £Àq¸ É ® À Ä JμÀÄÖ PÁ¯ÁªÀPÁ±À ¸ÁPÀÄ ? PÉ.J.J¸ï. ªÀÄÄRå ¥ÀjÃPÉë - LzÀÄ ¥ÀwPæ ÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ !! £ÁåμÀ£¯ À ï r¥s£ É ïì CPÁqÉ«Ä ¸ÀàzÁs ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë AiÀÄÄ.f.¹. - J£ï.E.n. / eÉ.Dgï.J¥sï. PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀ¸w À ±Á¯ÉU½ À UÉ ¨ÉÆÃzsPÀ À / ¨ÉÆÃzsPÀ ÃÉ vÀgÀ ¹§âA¢ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæxÀªÀÄ/¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë ¥ÀAZÁAiÀÄvï C©üªÀÈ¢Þ C¢üPÁj ¥ÀjÃPÉë ¨ÁåAQAUï £ÉêÀÄPÁw ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ

60 63 66 67 68 69 71 75

¨sÁUÀ - 3 : PÀ°PÉ - UÀ½PÉAiÀÄ PÉÆøïðUÀ¼ÄÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹./¦.AiÀÄÄ.¹. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄAzÉãÀÄ? §zÀ¯ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ - §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÄÀ ªÀ DAiÉÄÌU¼ À ÄÀ 78 PÀ£ÁðlPÀ ¥Ëæq² Às PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½ £Àq¸ É ÄÀ ªÀ PÉÆøïðUÀ¼ÄÀ 86 GzÉÆåÃUÀ - ¸ÀéAiÀÄA GzÉÆåÃUÀ - J®èPÆ À Ì £Áªï gÉr! 87 ªÀiÁqÀÄå®gï JA¥ÁèAiÀħ¯ï ¹Ì¯ïì JA.E.J¸ï. - 1252+ PÉÆøïðUÀ¼ÄÀ ! 89 AiÀÄĪÀd£ÀjUÉ £ÀÆvÀ£À PÉÆøïðUÀ¼ÀÄ £ÀÆgÁgÀÄ! 90 UÁæ«ÄÃt §qÀ «zÁåyðUÀ½UÁV GavÀ GzÉÆåÃUÀ vÀg¨ À ÃÉ w 91 EAVèμï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ «zÉò ¨sÁμÉU¼ À À PÉÆøïðUÀ¼ÄÀ 93 PÀȶ, vÉÆÃlUÁjPÉ, CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÉ, «ÄãÀÄUÁjPÉ, ºÉÊ£ÉÆÃzÀåªÀÄ 98 101 ¥À±ÀĪÉÊzÀåQÃAiÀÄ - ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ £À¹ðAUï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁågÁªÉÄrPÀ¯ï PÉÆøïðUÀ¼ÄÀ 105 À É PÉëÃvÀz æ ° À è C£ÀAvÀ CªÀPÁ±ÀU¼ À ÄÀ 110 DºÁgÀ ¸ÀA¸ÀÌgu PÁæμï PÉÆøïð KPÉ ¨ÉÃPÀÄ? 111 gÉÃrAiÉÆà eÁQ/r¸ïÌ eÁQ/¤gÀÆ¥ÀPÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw 112 «¥ÉÇÃæ CPÁqÉ«Ä D¥sï ¸Á¥sïÖªÃÉ gï JPÀ쯣 É ïì£À ªÉÃ¸ï ¥ÉÆÃæ UÁæA 116 gÀÄqï¸Émï JA§ ¨sÁUÀåzÀ ¨ÁV®Ä 118 ºÀªÁå¸ÀUÀ¼Éà GzÉÆåÃUÀ ¤ÃqÀĪÀAvÁzÁUÀ ! 122 LnL JA§ P˱À®å ªÀzÀsð£ÉAiÀÄ PÉÆøïðUÀ¼ÀÄ 125 qÁ£ï ¨Á¸ÉÆÌ mÉPï EArAiÀiÁ 125 ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¥Á°mÉQßPï - 250+ PÉÆøïðUÀ¼ÀÄ 127 GzÉÆåÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨ À ÃÉ w E¯ÁSÉ - 340+ PÉÆøïðUÀ¼ÄÀ 132 C¥ÉA æ n¸ï²¥ï vÀgÀ¨ÉÃw 132 ¸ÀÆPÀëöä, ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ Cw¸ÀtÚ G¢ÝªÄÉ UÀ¼° À è vÀg¨ À ÃÉ w 133 ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ°è vÀg¨ À ÃÉ w 134 »AzÀĽzÀªg À À ªÀÄvÀÄÛ C®à¸A À SÁåvÀgÀ E¯ÁSÉAiÀÄ°è vÀg¨ À ÃÉ w 134 6


                 

¸ÁªÀiÁfPÀ PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀUÀ¼ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥Á¸ÁzÀªÀjUÁV EAnUÉm æ Éqï JA.J., JA.J¹ì. ¨sËvÀ«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ UÀtv  z À À EAnUÉÃæ mÉqï ©.J¸ï¹.Jqï. ¨sËvÀ«eÁÕ£z À À EAnUÉÃæ mÉqï JA.J¸ï¹. ªÀ£åÀ fë fêÀ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAgÀPëÀuA É iÀÄ°è JA.J¹ì. vÀAvÀe æ ÁÕ£À AiÀÄÄUÀPÉÌ vÀPÀÌ «£ÀÆvÀ£À PÉÆøïðUÀ¼ÀÄ vÁAwæPÀ PÉÆøïðUÀ¼À ¥Àª æ ÉñÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ EArAiÀÄ£ï E¤ì÷ÖlÆåmï D¥sï ¸ÉàÃ¸ï ¸ÉÊ£ïì CAqï mÉPÁß®f EArAiÀÄ£ï E¤ì÷ÖlÆåmï D¥sï ¸ÉÊ£ïì JdÄPÉñÀ£ï CAqï j¸ÀZïð PÉÃA¢æÃAiÀÄ ¥Áè¹ÖPï, J¯ÉPÉÆÖçà PÉ«ÄPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ZÀªÀÄð PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ PÉÃA¢æÃAiÀÄ vÀg¨ À ÃÉ w ¸ÀA¸ÉÜU¼ À ° À è CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ UÁªÉÄðAmï mÉPÁß®fAiÀÄ°è GavÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÁåPÉÃfAUï EAqÀ¹ÖçAiÀÄ°è vÀg¨ À ÃÉ w L.n.L.UÀ¼° À è vÀg¨ À ÃÉ w ¸ÀPÁðj G¥ÀPÀgÀuÁUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀz æ À°è ªÀÈwÛ vÀgÀ¨ÉÃw SÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÆ É ÃzÉÆåÃUÀ - 200+ PÉÆøïðUÀ¼ÄÀ PÀA¥ÀÇålgï PÉëÃvÀz æ ° À è PÉÆøïðUÀ¼ÄÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÇålgï PÀ°PÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «zÀÄå£Áä£À C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄzÀ AiÀÄĪÀ.PÁA ¸ÉAlgï ¥sÁgï qɪɮ¥ïªÉÄAmï D¥sï CqÁé£ïì÷Ø PÀA¥ÀÇånAUï C¤ªÉÄñÀ£ï ªÀiÁåfPï! PÁ£ÀÆ£ÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À D£ï¯ÉÊ£ï ¯Á PÉÆøïðUÀ¼ÄÀ ªÉÄjmï ¸ÁÌ®gï²¥ï, ¥sɯÉƲ¥ï, ¯ÉÆÃ£ï ¸ÁÌ®gï²¥ï ¦.AiÀÄÄ.¹. mÁ¥ÀgïìUÉ ªÉÄjmï ¸ÁÌ®gï²¥ï Q±ÉÆÃgï ªÉÊeÁÕ¤Pï ¥ÉÇÃæ vÁìºÀ£ï AiÉÆÃd£Á (KVPY) £ÁåμÀ£¯ À ï «Äãïì-PÀªiÀ ï-ªÉÄjmï «zÁåyðªÉÃvÀ£À (NMMS) ªÀÄvÀÄÛ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥Àw æ ¨sÁ£ÉéÃμÀuÉ ¥ÀjÃPÉë (NTSE) ªÁºÀ£À ZÁ®£É - RĶUÉ, ¸ÀéAiÀÄA GzÉÆåÃUÀPÌÉ ¢ QAUïì ¹àÃZï xÉgÀ¦ - J£ï.J¯ï.¦. ¸Ázs£ À A É iÀÄ ºÁ¢ ºÀwÛ¸ÄÀ ªÀ ¹¤ªÀiÁUÀ¼ÄÀ ¹¤ªÀiÁ / ¥sÇÉ ÃmÉÆà / «ÃrAiÉÆÃUÀ¦ æ ü PÉÆøïðUÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼° À è ºÉƸÀºe É ÓÉ ®°vÀ PÀ¯U É ¼ À À PÀ°PÉ - UÀ½PÉ £Àl£ÉAiÀÄ°è vÀg¨ À ÃÉ w 7

135 135 136 136 136 137 137 138 138 138 139 139 139 140 140 140 142 142 144 144 145 146 148 148 149 150 152 153 156 160 161 164 167 169


¨sÁUÀ - 4 : CvÀÄå¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÉ¨ï¸ÉÊmï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀŸÀPÛ U À ¼ À ÄÀ         

GzÉÆåÃUÀ ªÀiÁ»w ¥ÀwPæ É - JA¥ÁèAiÀiïªÉÄAmï £ÀÆå¸ï ¯ÉÆÃPÀ¸ÃÉ ªÁ DAiÉÆÃUÀU¼ À A É § GzÉÆåÃUÀ zÁvÀÈUÀ¼ÄÀ AiÉÆÃd£Á - ªÀiÁ»wAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ¹PÀ ¹§âA¢ £ÉêÀÄPÁw DAiÉÆÃUÀ gÉʯÉéà £ÉêÀÄPÁw ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀj ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÁAiÀÄÄ-£ËPÁ-¨sÆ À ¸ÉãÁ¥ÀqU É ¼ À ° À è £ÉêÀÄPÁw ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÈÀ vÀ ªÀiÁ»w vÁt PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÈÀ vÀ ªÀiÁ»w vÁt PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ JA§ ªÀiÁ»w CPÀëAiÀÄ ¥ÁvÉæ PÀtd - CAvÀgÀeÁ® PÀ£ÀßqÀ eÁÕ£ÀPÉÆñÀ ¸ÀàzÁs ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÁV GavÀ ¥ÀoåÀ ¥ÀŸÀÛPU À ¼ À ÄÀ CAvÀge À Á®zÀ°è GavÀ ¥ÀŸÀÛP,À £ÉÆÃmïì, ¥À± æ ßÉ -GvÀÛgÀ ¥ÀwPæ U É ¼ À À ¸ÀªÄÀ ÈzÀÞ vÁt G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ, ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyðUÀ¼À C¨sÀÄåzÀAiÀÄzÀ vÁt ¨sÁgÀvz À ° À ègÄÀ ªÀ ¥Àª æ ÄÀ ÄR G£ÀßvÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜU¼ À À eÁ®vÁtUÀ¼ÄÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥Àª æ ÄÀ ÄR «±À« é zÁå®AiÀÄUÀ¼ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzs£ À Á ¸ÀA¸ÉÜU¼ À ÄÀ ªÁ¶ðPÀ ¥ÀŸÀÛPU À ¼ À ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtP À ªÀiÁUÀðzÀ²ð PÀÈwUÀ¼ÄÀ ¸ÀàzÁs ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëU½ À UÉ £ÀªPÀ £ À ÁðlPÀ ¥ÀŸÀÛPU À ¼ À ÄÀ

170 170 171 171 172 173 174 174 175 177 177 177 178 178 180 181 187

¨sÁUÀ - 5 : ªÀåQÛvéÀ «PÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ AiÀıÀ¹ì£À PÀxU É ¼ À ÄÀ       

AiÀıÀ¸ÀÄì ¤ªÀÄäzÁUÀ¨ÉÃPÉÃ? «©ü£ÀߪÁV D¯ÉÆÃa¹ JqÀéqïð-qÀ-¨ÉÆãÉÆà qÁ. ¸Éà£Àìgï eÁ£Àì£ï ¥Á¯ï DqÉð£ï UÁèqïªÉ¯ï£À 10,000 UÀAmÉUÀ¼À ¥Àj±Àª æ ÀÄ ¸ÀÆvÀæ !! ¸ÁzsPÀ j À UÉ zÁj¢Ã¥À! ¸ÉÆïÉà Uɮī£À ¸ÉÆÃ¥Á£À! zÀÄqÀÄPÀ¨ÉÃr, fêÀ£À eÉÆÃ¥Á£À!! AiÀıÀ¹ì£À ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼ÀÄ - ºÉƸÀ ªÀμÀðzÀ ¸ÀAPÀ®àUÀ¼ÀÄ D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ ¢PÀÌ£Éßà §zÀ°¹ AiÀıÀ¸ÀÄì UÀ½¹zÀ PÀ£À¸ÀÄUÁgÀgÀÄ! ¹Öêï eÁ¨ïì£À ¥À¹ æ zÀÞ ¨sÁμÀt - `¸ÉÖà ºÀAVæ, ¸ÉÖà ¥sÇÀ °±ï’ gÁåAr ¥Á±ï£À - ¢ ¯Á¸ïÖ ¯ÉPg ÑÀ ï §uïPÀgï gÁAiÀiï£À gÁd¸ÁÜ£z À À §jUÁ® ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ «PÀ®vÉ ªÉÄnÖ¤AvÀ Då«Ä¥Àrð ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£ÀzÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ 8

190 191 192 192 196 198 200 205 209 210 210 211 212 214


¨sÁUÀ - 1 : JA¥ÁèAiÀÄ©°n ¹Ì¯ïì - ¥ÀǪÀð¹zÀÞvÉ GzÉÆåÃUÀ ¨ÉÃPÉ? §¤ß! ¤ªÀÄUÁV JμÉÆAÖ zÀÄ PÉ®¸ÀU½ À ªÉ !

‘zÀAiÀĪÀiÁr £ÀªÄÀ UÉÆAzÀÄ PÉ®¸À PÉÆr¹’ JA§ ¨ÉÃrPÉ GzÉÆåÃUÁyðUÀ¼ÀzÀÄÝ. ‘GzÀåªÀÄ PÉëÃvÀæ «¸ÁÛgÀUÉÆAqÀAvɯÁè ºÉƸÀ ºÉƸÀ GzÉÆåÃUÀUÀ¼À ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÁt¹PÉƼÀÄîwÛª.É »AzÉA¢VAvÀ®Æ EAzÀÄ PÉ®¸ÀU¼ À ÄÀ AiÀÄxÉÃZÀѪÁV zÉÆgÉAiÀÄÄwÛª.É PÉ®¸ÀUÁgÀgÃÉ ¹UÀÄwÛ®è!’ JA§ DvÀAPÀ GzÉÆåÃUÀzÁvÀgÀzÀÄÝ. ªÀÄzsÄÀ gÀ zsé¤ À , ªÀÄÈzÀÄ ªÀiÁvÀÄ, ¸Àμ à ÖÀ GZÁÑg,À ¸Àg¼ À À EAVèμï ¨sÁμÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÀº£ À À P˱À®UÀ¼À ¸ÀªÀÄxÀ𠧼ÀPÉ, £À¸ÀÄ£ÀUÀÄvÁÛ J®ègÉÆA¢UÉ ¨ÉgÉAiÀÄĪÀ ¸Àé¨Ás ªÀzÀ, CUÀvÀåPÉÌ vÀPÀÌμÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ CºÀð GzÉÆåÃVUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄzÉà EgÀĪÀ ¥Àj¹Üw MAzÉqÉ EzÀÝgÉ E£ÉÆßAzÉqÉ ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ¼À ªÀĺÁ¥ÀÇgÀªÉà EzÉ! ¢ EArAiÀiÁ ¯Éçgï j¥ÉÇÃmïð 2009gÀ C£ÀéAiÀÄ GzÉÆåÃUÀPÌÉ DAiÉÄÌAiÀiÁUÀÄwÛgÄÀ ªÀ ±ÉÃPÀqÁ 53 gÀμÀÄÖ AiÀÄĪÀd£ÀjUÉ CUÀvåÀ P˱À®åzÀ PÉÆgÀvÉ EzÉAiÀÄAvÉ. 2010gÀ ¦üQÌ ¸À«ÄÃPÉA ë iÀÄ ¥ÀPæ ÁgÀ ®PÀë ®PÀë ¸ÀASÉåAiÀÄ°è PÁ¯ÉÃdÄUÀ½AzÀ ºÉÆgÀ§gÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÀ°è ±ÉÃPÀqÁ 75 gÀμÀÄÖ ªÀÄA¢UÉ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀAªÀºÀ£À P˱À®UÀ¼À°è ¥ÀjtwAiÀÄ PÉÆgÀvÉ EzÉ. G½zÀ ±ÉÃPÀqÁ 25 gÀμÀÄÖ ªÀÄA¢UÉ ¸ÀÆPÀÛ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ CUÀvåÀ «zÉ! EzÉà ªÀiÁvÀ£ÄÀ ß £ÀªÄÀ ä gÁμÀçÖ¥w À UÀ¼ÁVzÀÝ ¥ÉÇ.æ J.¦.eÉ. C§Äݯï PÀ¯ÁªÀiï ªÀÄvÀÄÛ E£ï¥sÇÉ Ã¹¸ï ªÀÄÄRå¸ÜÀgÁVzÀÝ £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwð CªÀgÀÄ C®è°è ¥À¸ æ ÁÛ¦¹zÁÝgÉ, vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß MwÛ ºÉýzÁÝgÉ. Wʮʙ‡ WÊΔ·… Ê ‹‚ /11


GzÉÆåÃUÀ ªÀiÁgÀÄPÀmU ÖÉ É CUÀvåÀ UÀ½UÉ vÀPÌÀ CºÀðvÉ ¤ªÀÄä°z è AÉ iÉÄÃ? ªÀÈwÛUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀü «μÀAiÀÄzÀ eÁÕ£,À ªÀåQÛvéÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ £Àqª À ½ À PÉ, ¤®ÄªÀÅ, P˱À®å, ¸ÀAªÀº£ À À P˱À®UÀ¼ÄÀ , PÀA¥ÀÇålgï ¥Àjtw, £ÁAiÀÄPÀvéÀ, j¸ïÌ vÉUz É ÄÀ PÉƼÀÄîªÀ ¸Àé¨Ás ªÀ, ¸ÀªÄÀ ¸Éå ¤ªÀðºÀu,É ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÄÀ Û¤μÀ× D¯ÉÆÃZÀ£,É §zÀ¯ÁªÀuU É É vÀPÌÀ AvÉ ¸ÀàA¢¸ÀĪÀ UÀÄt EvÁå¢ GzÉÆåÃUÁyðUÀ¼° À è EgÀĪÀÅzÀ£ÄÀ ß GzÉÆåÃUÀzÁvÀgÄÀ §AiÀĸÀÄvÁÛg.É F CA±ÀU¼ À ÄÀ ªÀÄÄAzÉ D C¨såÀ yð ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÁVgÀĪÀ PÉ®¸ÀU½ À UÉ CvÀåUÀvåÀ ªÁV ¨ÉÃPÁUÀĪÀ EvÀgÉ CA±ÀU¼ À À ªÉÄÃ¯É £ÉÃgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛª.É ¨sÁμÉ ¸ÀAªÀºÀ£ÀzÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ. D°¸ÀĪÀÅzÀÄ, UÀªÀĤ¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ, NzÀĪÀÅzÀÄ, §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ‘¨sÁμÁ P˱À®’UÀ¼À£ÀÄß FUÀ ‘¸Á¥sïÖ ¹Ì¯ïì’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄwÛzÀÄÝ, F ‘¸ÀAªÀºÀ£À P˱À®’UÀ¼ÀÄ GzÉÆåÃUÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è C¨sÀåyðAiÉÆêÀð£À AiÀıÀ¹ìUÉ CvÀåUÀvÀåªÁVªÉ. ‘¨Á¬ÄzÀݪÀ£ÀÄ §zÀÄQAiÀiÁ£ÀÄ’ J£ÀÄߪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ UÁzÉ FUÀ ºÉƸÀ ªÀÄƸÉAiÀÄ°è CªÀvÀj¹zÉ. ªÀÄzsÀÄgÀ zsÀé¤, ªÀÄÈzÀÄ ªÀiÁvÀÄ, ¸ÀàμÀÖ GZÁÑgÀ, ¸ÀgÀ¼À EAVèμï ¨sÁμÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÀºÀ£À P˱À®UÀ¼À ¸ÀªÀÄxÀ𠧼ÀPÉ, £À¸ÀÄ£ÀUÀÄvÁÛ J®ègÉÆA¢UÉ ¨ÉgÉAiÀÄĪÀ ¸Àé¨Ás ªÀzÀ ZÉÊvÀ£ÀåzÀ §ÄUÉÎUÀ½UÉ ¤gÀÄzÉÆåÃUÀ J£ÀÄߪÀ ªÀiÁvÉà E®è.

C¼ÀvU É Æ É Ã®Ä AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GzÉÆåÃUÁyðUÀ¼£ À ÄÀ ß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨ð Às zÀ°è C¨såÀ yðAiÀÄ eÁÕ£z À À ªÀÄlÖª£ À ÄÀ ß C¼ÉAiÀÄ®Ä ºÀ®ªÀÅ C¼ÀvU É Æ É Ã®ÄUÀ¼£ À ÄÀ ß §¼À¸¯ À ÁUÀÄvÀÛz.É ªÀåQÛvéÀ ¥ÀjÃPÉë CxÀªÁ ¸ÀAzÀ±ð À £ÀzÀ ¸ÀªÄÀ AiÀÄzÀ°è ªÀÄÄRåªÁV vÁAwæPÀ «μÀAiÀÄUÀ¼ÄÀ , ªÀÈwÛ PÉëÃvÀz æ À CUÀvåÀ UÀ¼ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£z À À ªÀÄlÖ EªÀÅUÀ¼£ À ÄÀ ß ¥ÀjÃQ븯 À ÁUÀÄvÀÛz.É vÁAwæPÀ «μÀAiÀÄUÀ¼ÄÀ £ÀªÄÀ ä ±Á¯Á PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼° À è £ÁªÀÅ FUÁUÀ¯ÃÉ N¢gÀĪÀ «μÀAiÀÄUÀ¼À eÁÕ£z À À eÉÆvÉUÉ DAiÀiÁAiÀÄ PÉëÃvÀU æ ¼ À ° À è £Àq¢ É gÀĪÀ ¸ÀA±ÉÆÃzs£ À U É ¼ À À EwÛÃa£À CAQ CA±ÀU¼ À ÄÀ , ºÉƸÀ D«μÁÌgU À ¼ À ÄÀ , ºÉƸÀ NzÀÄ, ZÀlĪÀnPÉU¼ À ÄÀ , PÀA¥ÀÇålgï EAlgï £Émï PÉëÃvÀU æ ¼ À À ¥ÀjZÀAiÀÄ EvÁå¢UÀ¼£ À ÄÀ ß M¼ÀUÆ É ArgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÉAiÉÄà zÉÊ£ÀA¢£À fêÀ£z À ° À è EªÀÅUÀ¼À G¥ÀAiÀÄÄPÀÛvÉ ºÁUÀÆ §¼ÀPÉ PÀÄjvÀAvÉAiÀÄÆ PÉüÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛz.É ªÀÈwÛ PÉëÃvÀz æ À ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÄÀ , CªÀPÁ±ÀU¼ À ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ vÀAvÀe æ ÁÕ£ª À £ À ÄÀ ß §¼À¸ÄÀ ªÀÅzÀjAzÀ DUÀĪÀ ¯Á¨sU À ¼ À À PÀÄjvÀAvÉ C¨såÀ yðUÉ EgÀĪÀ ªÀiÁ»w, CªÀÅUÀ¼£ À ÄÀ ß PÀ°AiÀÄ®Ä EgÀĪÀ GvÀÄìPv À ,É zÉÊ£ÀA¢£À fêÀ£z À À DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼ÄÀ , £ÁªÀÅ ¤vÀå §¼À¸ÄÀ ªÀ ºÀ®ªÀÅ ªÀ¸ÄÀ ÛU¼ À À §UÉÎ, ¸ÁªÀiÁ£ÀåeÁÕ£,À ¸ÀAzÀ±ð À £À £Àq¸ É ÄÀ wÛgÄÀ ªÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w, CzÀgÀ PÁAiÀÄðªÁå¦Û, PÁAiÀÄðPÉëÃvÀ,æ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼£ À ÄÀ ß PÀÄjvÀÆ PÉüÀ§ºÀÄzÀÄ.

12/Wʮʙ‡ WÊΔ·… Ê ‹‚


¨sÁUÀ - 2 : ¸ÀàzÁs ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÄÀ J¸ï.r.J. / J¥sï.r.J. / PÉ.E.J¸ï. / PÉ.J.J¸ï. / L.J.J¸ï. ¸ÀàzÁs ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ ¹zÀÞvÉ ºÉÃUÉ? J¸ï.r.J., J¥sï.r.J., PÉ.E.J¸ï., PÉ.J.J¸ï., L.J.J¸ï. ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸Àz à Ás ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëU½ À UÉ Cfð ¸À°è¸ÄÀ wÛgÄÀ ªÀ C¨såÀ yðUÀ¼ÄÀ ¸ÀAvÉUÉ ªÀÄÆgÀĪÉƼÀzA À vÉ £ÉìÄÝgÄÀ ªÀ, CgɧgÉ ªÀiÁ»w ¥ÀÇgÉʸÀĪÀ, £ÀÆgÁgÀÄ ªÀÄÄzÀt æ zÉÆÃμÀU½ À AzÀ PÀÆrzÀ ««zsÀ UÉÊqïUÀ¼£ À ÄÀ ß NzÀÄwÛgÄÀ ªÀ zÀȱÀå ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVzÉ. DzÀgÉ ‘PÀAPÀļÀ°è PÀÄj ElÄÖPÆ É AqÀÄ HgɯÁè ºÀÄqÀÄQzÀAvÉ’ vÀªÄÀ ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀĪÀ CzÀÄãvÀ ªÀiÁ»w ªÀÄÆ®UÀ¼£ À ÄÀ ß ©lÄÖ ¸ÀAvÉAiÀÄ ¸ÀgQÀ UÉ ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀÄ JμÀÄÖ ¸Àj? CzÀgÀ §zÀ°UÉ ¥Àw æ ¤vÀå PÀ¤μÀ× MAzÀÄ PÀ£ßÀ qÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ EAVèμï ¢£À¥w À Pæ É NzÀĪÀ ºÀªÁå¸À EzÀÄÝ, ¥Àv æ åÉ ÃPÀªÁV n¥Àt à  ¥ÀŸÀPÛ z À ° À è DAiÀiÁAiÀÄ ¢£ÀzÀ ªÀÄÄRå CA±ÀU¼ À £ À ÄÀ ß, ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß §gÉ¢lÄÖPÆ É AqÀ°è CzÉà MAzÀÄ CvÀÄåvª ÛÀ ÄÀ ªÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À PÉʦrAiÀiÁUÀĪÀÅzÀg° À è ¸ÀA±ÀAiÀĪÉà E®è. ºÁUÉAiÉÄà ¥Àw æ wAUÀ¼ÄÀ ¥ÀPæ l À ªÁUÀĪÀ ‘¢PÀÆìa’, ‘¸ÀàzÁs ð¥À¥ æ A À ZÀ’, ‘¸ÀàzÁs ð dUÀvÄÀ Û’, ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¥ÀwPæ U É ¼ À ÃÉ C®èzÉ EAV趣À ‘¹«¯ï ¸À«ð¸À¸ï PÁæ¤PÀ¯ï’, ‘PÁA¦nμÀ£ï ¸ÀPìÀ¸ï jªÀÇå’, ‘PÁA¦nμÀ£ï j¥sμ æÉ g À ï’, ‘PÁA¦nμÀ£ï «dûqïð’, ‘f.PÉ. lÄqÉÃ’ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÀiÁ¹PÀU¼ À £ À ÄÀ ß ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀĪÀªj À UÉ CAQ-CA±ÀU¼ À ÄÀ , ¥ÀZ æ ° À vÀ WÀl£ÉU¼ À À ªÀiÁ»w CAUÉÊ £É°èPÁ¬ÄAiÀiÁVgÀÄvÀÛz.É J®èQÌAvÀ ªÀÄÄRåªÁV ¥Áæx« À ÄPÀ LzÀ£ÃÉ vÀgU À w À ¬ÄAzÀ ºÀvÛÀ£ÃÉ vÀgU À w À AiÀÄ ªÀgV É £À ¥ÀoåÀ ¥ÅÀ ¸ÀPÛ U À ¼ À £ À ÄÀ ß MªÉÄä PÀÆ®APÀμª À ÁV NzÀĪÀÅzÀÄ, PÉÃA¢æÃAiÀÄ «zÁå®AiÀÄ UÀ½UÉ ¤UÀ¢UÉƽ¹gÀĪÀ ¹.©.J¸ï.¹. ¥ÀoåÀ PÀª æ ÄÀ zÀ C£ÀĸÁgÀ ¹zÀÞªÁV, J£ï.¹.E.Dgï.n. ¬ÄAzÀ ¥ÀPæ l À ªÁVgÀĪÀ 6 jAzÀ 12£Éà vÀgU À w À AiÀĪÀgV É £À ¥ÀoåÀ ¥ÀŸÀÛPU À ¼ À £ À ÄÀ ß NzÀĪÀÅzÀjAzÀ «eÁÕ£,À ¸ÀªiÀ Ád «eÁÕ£,À ¨sÁμÉ, UÀtv  ,À ¨Ë¢ÞPÀ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ¥À± æ ßÉ UÀ¼£ À ÄÀ ß ©r¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sª À ÁUÀÄvÀÛz.É ºÁUÉAiÉÄà PÀ£ßÀ qÀ «±ÀéPÆ É Ã±À (¥ÀŸÀÛPÀ ºÁUÀÆ ¹.r.), J£ï¸ÉÊPÉÆèærAiÀiÁ D¥sï ©æmÁ¤PÀ, J£ïPÁlð, ªÀ¯ïØð§ÄPï ¹.r.UÀ¼£ À ÄÀ ß UÀªÄÀ ¤¸ÀĪÀÅzÀÄ, «±ÀéªÁå¦ CAvÀeÁð®zÀ°è ®¨såÀ «gÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ eÁ®vÁt (ªÉ¨ï¸ÉÊmï)UÀ¼£ À ÄÀ ß ¨sÃÉ nªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ» æ ¸ÀĪÀ ºÀªÁå¸À ºÉZÄÀ Ñ CAPÀU½ À ¹ DAiÉÄÌAiÀiÁUÀ®Ä £Égª À ÁUÀÄvÀÛz.É ¥Àw æ ªÀμð À £Àq¸ É ¯ À ÁUÀĪÀ ««zsÀ ¸ÀàzÁs ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëU¼ À À C«¨sÁdå CAUÀ “¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀZ æ ° À vÀ WÀl£ÉU¼ À ÄÀ ”, “¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ßÀ qÀ”, “¸ÁªÀiÁ£Àå À vÀöæ å EAVèμï”, “¨Ë¢ÞPÀ ¸ÁªÀÄxÀåð” ºÁUÀÆ “¨sÁgÀvÀ - ¸ÀA«zsÁ£À, ¸ÁévA ¸ÀAUÁæªÄÀ ” EvÁå¢ «μÀAiÀÄUÀ¼£ À ÄÀ ß PÀÄjvÁzÀ ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ . Wʮʙ‡ WÊΔ·… Ê ‹‚ /45


¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀZ æ ° À vÀ «zÀåªÀiÁ£À ¥ÀwPæ A É iÀÄ ªÁå¦Û vÀÄA¨Á «±Á®ªÁzÀzÄÀ Ý. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV E°è ¤ÃrgÀĪÀ «μÀAiÀÄUÀ¼ÄÀ CqÀPª À ÁVgÀÄvÀÛª:É 1. ¥ÀS æ ÁåvÀ PÀÈw(¥ÀŸÀÛP)À UÀ¼ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀÈwPÁgÀgÄÀ 2. «±Àé«SÁåvÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÀA±ÉÆÃzs£ À U É ¼ À ÄÀ 3. ªÀÄÆ® «eÁÕ£À - ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÄÀ 4. £ÉʪÀÄð®å - DgÉÆÃUÀå - ªÀiÁ£ÀªÀ zÉúÀ±Á¸ÀÛç 5. «±ÀézÀ EwºÁ¸À - ¢£ÁAPÀU¼ À ÄÀ - ¨sÁgÀvz À À EwºÁ¸À - ¥Àª æ ÄÀ ÄR WÀl£ÉU¼ À ÄÀ - QgÀÄ¥ÀjZÀAiÀÄ - ¥ÁæaãÀ - ªÀÄzsåÀ PÁ°Ã£À - DzsÄÀ ¤PÀ EwºÁ¸À - ¸ÁévA À vÀöæ å ¸ÀAUÁæªÄÀ - ¸ÁévA À vÉÆöæ åÃvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀ 6. ¨sÆ À UÉÆüÀ - ¨sËUÉÆýPÀ ªÀÄƯÁA±ÀU¼ À À ¥ÀjZÀAiÀÄ 7. QæÃqÉ - gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ QæÃqÁ¥ÀlÄUÀ¼ÄÀ - QæÃqÁPÀÆlUÀ¼ÄÀ - WÀl£ÁªÀ½UÀ¼ÄÀ - QæÃqÁvÁgÉU¼ À ÄÀ 8. ¥À± æ ¹ À Û - ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ - §ºÀĪÀiÁ£À - ºÀÄzÉÝU¼ À ÄÀ EvÁå¢ 9. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw - ¥ÀgA À ¥ÀgÉ - £É® - d£ÀfêÀ£À - ºÀ§âU¼ À ÄÀ d£À¸AÀ SÉå - ¸ÁPÀg ë v À É - ²PÀt ë - ¨sËUÉÆýPÀ ¥Àj¸ÀgÀ - ¨sËUÉÆýPÀ «¨sÁUÀU¼ À ÄÀ - £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£Æ À ä®UÀ¼ÄÀ - DºÁgÀ ¨É¼U É ¼ À ÄÀ - ªÁtÂdå ¨É¼U É ¼ À ÄÀ - ¥Àª æ ÄÀ ÄR PÉÊUÁjPÉU¼ À ÄÀ - G¢ÝªÄÉ UÀ¼ÄÀ - ¥ÁæePÉ ïÖU¼ À ÄÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ G¢ÝªÄÉ UÀ¼ÄÀ - ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀ¯É - PÀ¯ÁPÁgÀgÄÀ - ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ - PÀ¯É - £ÀÈvÀå - ¸Á»vÀå - ««zsÀ PÉëÃvÀU æ ¼ À ° À è£À UÀt¤ÃAiÀÄ ¸Ázs£ À U É É ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀ ¥À± æ ¹ À Û ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgU À ¼ À ÄÀ - gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw - ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À - PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ¸ÀPÁðgÀU¼ À ÄÀ - ¸ÀaªÀ ¸ÀA¥ÀÅlUÀ¼ÄÀ - gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ SÁåwUÀ½¹gÀĪÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÄÀ - ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀÄUÀ¼ÄÀ , EvÁå¢ 10. PÀ£ÁðlPÀzÀ EwºÁ¸À - ¥ÀgA À ¥ÀgÉ - ¸ÀA¸ÀÌøw - EvÁå¢ 11. ¥ÀZ æ ° À vÀ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ WÀl£ÁªÀ½UÀ¼ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvz À À «zÉñÀ ¤Ãw æ ° À vÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ WÀl£ÁªÀ½UÀ¼ÄÀ - £ÉgA É iÀÄ zÉñÀU¼ À Æ É A¢UÉ ¨sÁgÀvz À À 12. ¥ÀZ ¸ÀA§AzsÀ - «±ÀézÁR¯ÉU¼ À ÄÀ - PËvÀÄPÀU¼ À ÄÀ - ªÀÄ£ÀgA À d£É EvÁå¢ 13. C¥ÀgÆ À ¥ÀzÀ ªÀåQÛ - ªÀ¸ÄÀ Û - «zÀåªÀiÁ£ÀU¼ À ÄÀ EvÁå¢ E£ÀÄß “¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ßÀ qÀ” ¥ÀwPæ A É iÀÄ ªÁ媺 À ÁjPÀ PÀ£ßÀ qÀ ¨sÁUÀz° À è PÀ£ßÀ qÀ ¨sÁμÉ ªÁåPg À t À - ¥Àz¸ À A À ¥ÀvÄÀ Û -¸ÀªiÀ Á£ÁxÀðPÀ ªÀÄvÀÄÛ «gÀÄzÁÞxð À PÀ ¥ÀzU À ¼ À ÄÀ - ªÀZ£ À U À ¼ À À §zÀ¯ÁªÀuÉ - °AUÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ - ¥Á渥 À z À U À ¼ À ÄÀ - ºÉÆA¢¹ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ - ©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ - ¥ÀA æ iÉÆÃUÀU¼ À ÄÀ - vÀvìÀªÄÀ - vÀzãÀ ªÀ - £ÀÄrUÀlÄÖ - ¥Àq£ É ÄÀ r KPÀ¥z À À - ¥ÀzU À ¼ À À ªÀÄgÀÄeÉÆÃqÀuÉ ªÀiÁr ªÁPÀå gÀa¸ÀĪÀÅzÀÄ - CAQUÀ¼£ À ÄÀ ß CPÀg ë z À ° À è §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ - avÀª æ £ À ÄÀ ß ºÉ¸j À ¸ÀĪÀÅzÀÄ - ²Ã¶ðPÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ - PÉÆnÖgÄÀ ªÀ UÀzåÀ ¨sÁUÀª£ À ÄÀ ß N¢ CzÀPÌÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥À± æ ßÉ UÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ - bÀAzÀ¸ÄÀ ì 46/Wʮʙ‡ WÊΔ·… Ê ‹‚


PÀ« - PÀÈw - PÁ® - ¸Á»vÀå ZÀjvÉæ - ¥ÀA¥À¤AzÀ »rzÀÄ DzsÄÀ ¤PÀ PÀ«UÀ¼ª À g À U É ÉeÁÕ£¦ À ÃoÀ ¥ÀÅgÀ¸ÌÀ øvÀgÄÀ - ¸Á»vÀå ¥ÀPæ ÁgÀU¼ À ÄÀ - EvÁå¢ PÀÄjvÀ ¥À± æ ßÉ UÀ½gÀÄvÀÛª.É “¸ÁªÀiÁ£Àå EAVèμï” «μÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀÄÆgÀÄ «¨sÁUÀU¼ À ° À è ¥À± æ ßÉ UÀ¼£ À ÄÀ ß PÉüÀ¯ÁUÀÄvÀÛz.É CªÀÅUÀ¼A É zÀgÉ : (Grammar) : Parts of Speech, Time and Tense, Modals, ªÁåPÀgt À Prepositions, Articles, Phrasal Verbs, Reported Speech, Agreement, Spelling, Pronunciation, Grammar and Usage, Functional English, etc.

¥Àz¸ À AÀ ¥ÀvÄÀ Û (Vocabulary) : Synonyms, Antonyms, Homographs Abbreviations - Prefixes and Suffixes, One Word Substitution, Idioms and Phrases etc.

ªÁPÀå ¸ÀAAiÉÆÃd£É, ¸ÀAgÀZ£ À É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ §gÀºÀ (Composition and Creative Writing) Error Detection, Comprehension, Cloze, Shuffling Sentence Parts, Shuffling Sentences in Paragraphs, Testing and Evaluation, Methods and Techniques, ELT Terms, etc.

“¨Ë¢ÞPÀ ¸ÁªÀÄxÀåð”PÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CPÀëgU À ¼ À ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÉåUÀ¼£ À ÄÀ ß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ºÀvÄÀ Û ºÀ®ªÀÅ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀAAiÉÆÃd£É ªÀiÁr ¥À± æ ßÉ UÀ¼£ À ÄÀ ß PÉüÀ¯ÁUÀÄvÀÛz.É ªÀÄÄRåªÁV ¸ÀASÁå¸Àgt À , CPÀëgÀ ¸Àgt À , ¸Àgt À A  iÀÄ°è£À vÀ¥ÅÀ àU¼ À £ À ÄÀ ß ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀÄ, ¸Àgt À U Â É ¸ÀA§A¢ü¸z À À CPÀëgÀ CxÀªÁ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß vÉUA É iÀÄĪÀÅzÀÄ, ªÉ£ï avÀU æ ¼ À ÄÀ , aºÉßUÀ¼ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÉåU¼ À À ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÉÆðPÉ, ªÀVÃðPÀgt À , ¸Àgt À  ¥ÀÇtðUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ, PÉÆÃrAUï ªÀÄvÀÄÛ r-PÉÆÃrAUï, vÁ¼É £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ, ¢PÀÄÌ, gÀPÛÀ ¸ÀA§Azs,À vÀPð À , EvÁå¢ «μÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹ ¥À± æ ßÉ UÀ½gÀÄvÀÛª.É E£ÀÄß½zÀAvÉ PÀ£ÁðlPÀ, ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ «±Àz é À ««zsÀ zÉñÀU½ À UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÀ®ªÀÅ «¨sÁUÀU¼ À À ºÀvÁÛgÄÀ jÃwAiÀÄ ¥À± æ ßÉ UÀ½gÀÄvÀÛª.É »A¢£À ªÀμð À UÀ¼° À è MAzÀÄ ¥À± æ ßÉ UÉ MAzÉà GvÀÛgÀ EgÀĪÀAvÀºÀ ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ EgÀÄwÛzÝÀ ªÅÀ . FUÀ MAzÀPÌÉ ºÀwÛgÀ J¤¸ÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ GvÀÛgU À ½ À zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼° À è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ CvÀåAvÀ ¸ÀÆPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¤RgÀ GvÀÛgÀ DVgÀÄvÀÛz.É PÉ®ªÉǪÉÄä ºÉÆA¢¹ §gÉAiÀÄĪÀ jÃwAiÀÄ ¥À± æ ßÉ UÀ¼° À è £Á®ÄÌ CxÀªÁ LzÀÄ ºÉ¸g À ÄÀ UÀ¼ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀzU À ¼ À ÄÀ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼° À è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ EeÉÆÓÃqÀÄ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ J®èªÇÀ EeÉÆÓÃqÀÄ DVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¸Àj EgÀ§ºÀÄzÀÄ. EAvÀºÀ ¥À± æ ßÉ UÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀĪÁUÀ ¤RgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ CUÁzsÀ «μÀAiÀÄ eÁÕ£À EgÀ¨ÃÉ PÀÄ. CAzÁf£À GvÀÛgU À ½ À UÉ E°è eÁUÀ«®è. PÉêÀ® MAzÀÄ CAPÀ PÀrªÉÄ §AzÀgÉ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¸Á«gÁgÀÄ ¸ÁÜ£À PɼU À É E½AiÀÄĪÀμÄÀ Ö wêÀæ ¥ÉÊ¥ÉÇÃn EgÀĪÀ F ¢£ÀU¼ À ° À è ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ PÀÆqÀ CμÉÖà ¥ÉÊ¥ÉÇÃn ¤ÃqÀĪÀAwgÀÄvÀÛª.É EμÉÆÖAzÀÄ vÀÄgÀĹ£À ¸Ààzð És AiÀÄ°è ¤ÃªÀÅ UÉ®è¯ÃÉ ¨ÉÃPÉÃ? ¤ªÀÄä ¹zÀÞvÉ F ¸Àz à ð És AiÀÄ£ÀÄß UÉ®ÄèªAÀ wzÉAiÉÄÃ? ¹zÀÞvAÉ iÀÄ wêÀv æ AÉ iÀÄ£ÀÄß ºÉZÄÀ ª Ñ iÀ Ár, AiÀıÀ¸ÄÀ U ì Æ É ½¹. Wʮʙ‡ WÊΔ·… Ê ‹‚ /47


¨sÁUÀ - 3 : PÀ°PÉ - UÀ½PÉAiÀÄ PÉÆøÀÄðUÀ¼ÄÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹./¦.AiÀÄÄ.¹. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄAzÉãÀÄ? §zÀ¯ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ - §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÄÀ ªÀ DAiÉÄÌU¼ À ÄÀ ‘¨Á¨Á gÁAZÉÆÃqï zÁ¸ï ZÁAbÀqï, vÀĹìà UÉÃæ mï ºÉÆÃ. vÉÆÃ¥sÁ PÀ§Æ¯ï PÀgÆ É Ã . . . .’ ‘¤£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ K£ÀÄ vÉÆÃZÀÄvÉÆÛà CzÀ£ÄÀ ß ªÀiÁqÀÄ. K£ÀÄ NzÀ¨ÃÉ PÀÄ C£ÀÄìvÆ É ÛÃ, CzÀ£ÄÀ ß NzÀÄ. gÉÃ¸ï ºÀwÛ©nÖzÉ CAvÀ ºÀÄZÀÄÑ »rzÀªg À À ºÁUÉ ¤Ã£ÀÆ NqÀ¨ÃÉ qÀ. AiÉÆÃUÀåvÉ UÀ½¹PÉƼÀî°PÉÌ K£ÀÄ ¨ÉÃPÉÆà CzÀ£ÄÀ ß ªÀiÁqÀÄ. MªÉÄä AiÉÆÃUÀå C¤ß¹PÉÆAqÀgÉ ¸ÁPÀÄ AiÀıÀ¸ÄÀ ì ¤£Àß »AzÉ £Ég½ À £ÀAvÉ §gÀÄvÉÛ. §gÀ¯ÃÉ ¨ÉÃPÀÄ. PÁ©¯ï §£ÉÆÃ, PÁ©¯ï. PÁªÀiïAiÀiÁ© gÀhÄPï ªÀiÁgïPÉ ¦ÃbÉ DAiÉÄÃV!’ §ºÀÄZÀaðvÀªÁzÀ ‘3 FrAiÀÄmïì’ avÀæ £ÉÆÃrzÀªg À ® É è £É£¦ À lÄÖPÆ É ArgÀĪÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½ªÀÅ. ¥À¸ æ ÀÄÛvÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ‘¥Éμ æ Àgï PÀÄPÀÌgï’£ÀAvÀºÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄxÁªÀvÁÛV CzÀÄ »r¢nÖz.É ºÀÄnÖzÀ PÀÆqÀ¯ÃÉ EAf¤AiÀÄgï/qÁPÀÖgï DUÀ¯ÃÉ ¨ÉÃPÉA§ oÀ¸ìÉ ºÉÆA¢zÀÝ ¸ÁA¥Àz æ Á¬ÄPÀ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥À² æ ß¹ ‘ªÀÄ£À¹ìUÉ »vÀªÁzÀzÝÀ £ßÉ Ã ªÀiÁqÀĪÀ’ ¥ÉÃæ gÀuÉ ¤ÃqÀÄwÛz.É EzÀÄ PÉÆøïðUÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ ªÉÄÃ®Æ ¥À¨ æ Ás ªÀ RArvÁ ©ÃgÀÄvÉÛ C£ÀÄߪÀÅzÀg° À è ¸ÀA±ÀAiÀĪÉà E®è. “PÉÆøïðUÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ «μÀAiÀÄzÀ°è vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼ÄÀ , CdÓ CfÓAiÀÄgÀÄ, £ÉAljμÀÖgÄÀ vÉÆÃj¹zÀ PÉÆøÀð£Éßà Dj¹PÉƼÀÄîªÀ ¤§ðAzsª À £ À ÄÀ ß EA¢£À «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ¥À² æ ß¹, vÀªÄÀ ä DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀàμÖÀªÁV w½¸ÀĪÀμÄÀ Ö ¥À§ æ ÄzÀÞvÉ vÉÆÃgÀÄwÛzÁÝg.É EzÀÄ GvÀÛªÄÀ ¨É¼ª À t À U  .É ¸ÀéAvÀ ¤zsÁðgÀ vÉUz É ÄÀ PÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð EgÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ fêÀ£z À ° À è K£À£ÁßzÀgÆ À ¸Á¢ü¸ÄÀ vÁÛg,É ” J£ÀÄßvÁÛgÉ ªÀÄ£ÉÆêÉÊzÀågÀÆ, C¥ÀÛ ¸ÀªiÀ Á¯ÉÆÃZÀPg À Æ À DzÀ qÁ. J¸ï. zs£ À A À dAiÀÄ.

¥Àj¹Üw §zÀ¯ÁVzÉAiÉÄÃ? “¦.AiÀÄÄ.¹. ¸ÉÊ£ïì vÀUÆ É AqÀÄ, PÀμÖÀ¥l À ÄÖ N¢zÀÆæ ¹.E.n.£À°è M¼Éîà gÁåAPï §gÀ¢zÉæ M¼ÉîAiÀÄ PÁ¯ÉÃf£À°è ¹ÃlÄ ¹UÉÆÃzÀÄ PÀμÖÀ. CzÀPÌÉ Ã ªÀÄÆgÀÄ ªÀμð À zÀ r¥ÉǪ è iÀ Á ªÀiÁrzÉæ ¹ÃlÄ ¸ÀÄ®¨sª À ÁV ¹UÀÄvÉ,Û MAzÀÄ ªÀμð À jAiÀiÁ¬Äw vÀUÆ É AqÀÄ £ÉÃgÀ JgÀq£ À ÃÉ ªÀμð À PÉÌà ºÁdgÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥Éμ æ g À ï vÀqÆ É Ì¼Æ É îÃPÉ DUÀ®è¥àÀ £À£U À ,É ” J£ÀÄßvÁÛ£É E¢ÃUÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ªÀÄÄV¹gÀĪÀ CdÄð£ï “£ÀªiÀ ï ºÀÄqÀÄVUÉ CμÀÄÖ zÀÆgÀzÀ Hj£À°è N¢¸À°PÉÌ DUÉÆîè¥àÀ. E¯Éèà AiÀiÁªÁÝzg À Æ À PÉÆùðUÉ ¸ÉÃj¸ÉÛêÉ. ªÀÄ£ÉïÉà JμÀÄÖ¨ÃÉ PÁzÀÆæ NzÀ°. ¨ÉÃQzÉæ PÀA¥ÀÇålgï, EAlgï£Émï ºÁQ¹PÉÆqÉÛêÉ,” J£ÀÄߪÀÅzÀÄ M§â¼ÃÉ ªÀÄUÀ¼À vÁ¬Ä ±ÉÊ®eÁ¼À ¤®ÄªÀÅ. 78/Wʮʙ‡ WÊΔ·… Ê ‹‚


“mÉQßPÀ¯ï PÉÆùðVAvÀ ¯ÉÊ¥sï¸ÉÊ£ïì PÉÆøïðUÉ §ºÀ¼À rªÀiÁåAqï EzÉ. §AiÉÆÃmÉPÁß®f, §AiÉÆà E£ï¥sª À ÄÉ ðnPïì, CVæP® À g Ñ ï AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÆ À ¥Àgª À ÁV®è, NzÀ°PÀÆÌ ¸ÀÄ®¨s,À mÉ£ëÀ£Æ À ß PÀrªÉÄ. j¸ïÌ PÀrªÉÄ,” J£ÀÄßvÁÛ£É E¢ÃUÀ ¢éwÃAiÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹.UÉ ºÉeÓÉ Ej¹gÀĪÀ ¸ÀĪÀÄAvÀ. “ºÁ¸ÉÖ¯ï£À°è EgÉÆÃzÀPÌÉ £ÀªiÀ ï ºÀÄqÀÄUÀ M¥ÁÛ E®è. ¥ÉìÄAUï UɸïÖ DV EgÉÆÃPÉÌ ªÀåªÀ¸ÜÉ ªÀiÁqÉâÃPÀÄ. CªÀ£z À ÃÉ PÁA©£ÉÃμÀ£ï ºÀÄqÀÄUÀgÄÀ EzÉæ ZÉ£ÁßVgÀÄvÉÛ. UÀÆ¥ æ ï ¸ÀÖr ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ,” JA§ÄzÀÄ zÉñÀ¥ÁAqÉ zÀA¥ÀwUÀ¼À C©ü¥ÁæAiÀÄ. “L.n., ¹.J¸ï. PÉÆøïð DAiÉÄÌ ªÀiÁqÉÆÌ¼Æ É îà ªÀÄÄAZÉ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ¥àÀ. j¸Éμ£ À ï EgÉÆâæAzÀ ¸ÀzåÀ CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÉÆÌÃ¥ï CμÀÄÖ E®è. ªÀÄÄAzÉ vÉÆAzÀgÉ DUÀ¨ÁgÀzÄÀ £ÉÆÃqÀÄ.” EzÀÄ CPËAmÉAmï CAd£À¥àÀ£À CA¨ÉÆÃt. “PÁåA¥À¸ï EAlgïªÀÇå AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ PÁ¯ÉÃf£À°è £ÀqA É iÀÄÄvÉÆÛà CAvÀºÀ PÁ¯ÉÃd£Éßà DAiÉÄÌ ªÀiÁqÉÆÌèÉÃPÀ¥àÀ. rVæ ªÀÄÄV¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÉèøïªÉÄAmï PÀμÖÀ. E¯ÁèAzÉæ ªÀÄÄAzÀPÌÉ NzÀ¨ÃÉ PÀÄ. CzÀÄ E£ÀÆß PÀμÖÀ ,” CAvÀ MzÁÝqÄÀ wÛzÁÝgÉ ªÀĺÉÃAzÀPæ g À ï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ G¥À£Áå¸ÀPÀ «ÄvÀg æ ÄÀ . “¥ÉêÉÄAmï ¹ÃmïUÉ PÀmÆ É ÖÃPÁÌU® À è. E¥ÀàvÄÀ Û ¸Á«gÀ gÁåAPï M¼ÀUÉ §AzÉæ ªÀiÁvÀæ ¸ÀPÁðj ¹ÃlÄ. £ÉÆÃr NzÀÄ, DAiÀiÁÛ,” J£ÀÄߪÀ ªÀÄzsåÀ ªÀÄ ªÀUð À zÀªg À ÄÀ MAzÉq,É “JμÉÖà RZÁðzÀgÆ À N¢¸À°PÉÌ ¹zÀÞ” J£ÀÄߪÀªg À ÄÀ E£ÉÆßAzÉqÉ EzÁÝg.É “¸ÉÊ£ïì vÀUÆ É AqÉæ eÁ¹Û ªÀPïð ªÀiÁqÉâÃPÀÄ. PÁªÀĸïð DzÉæ ¥Àgª À ÁV®è. ©.©.JA., JA.©.J. ªÀiÁqÉÆÌçºÀÄzÀÄ. eÉÆvÉUÉ PÀA¥ÀÇålgï PÉÆøïð ªÀiÁqÉÆÌAqÀÄ, mÁå° £ÉÆÃqÉÆÌAqÉæ ¸ÁPÀÄ, ¹.J. PÀÆqÀ ¸ÀÄ®¨s.À Dmïìð ¨ÉÃqÀ¥àÀ,” JA§ ¸ÀÄ®¨sÀ ªÀiÁUÁðªÀ®A©UÀ¼À ¸ÀASÉå EwÛÃZÉUÉ AiÀÄxÉÃZÀª Ñ ÁV ºÀ§ÄâwÛz.É “©.J¹ì. ¦.¹.JA. CxÀªÁ ¦.¹.¹J¸ï. ªÀiÁqÉÆÌAqÀÄ, ©.Er., JA.Er. ªÀiÁrzÉæ PÉ®¸À UÁågÀAn. j¸ïÌ E®è,” J£ÀÄßvÁÛ¼É ºÉÆÃAªÉÄÃPÀgï ²¯Áà. “EAVèμï ªÉÄÃdgï, d£Àð°¸ÀA, PÀªÄÀ Äå¤PÉÃnªï EAVèμï CxÀªÁ ¥sA À PÀ룯 À ï EAVèμï vÀUÆ É AqÀÄ ©.Er., JA.Er. ªÀiÁrzÉæ PÉ®¸ÀªÇÀ ¹PÀÄÌvÛÉ, lÆåμÀ£ï ºÉýAiÀÄÆ zÀÄrªÉÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. K£ÀAwÃj?” J£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÀĪÀiÁgÀ£À DAiÉÄÌ. “DmïìðUÀÆ ¸ÉÆÌÃ¥ï EzÉAiÀiÁ? ¤eÁ£Á? PÉ®¸À ¹PÀÄÌvÁÛ?” J£ÀÄßvÁÛ D±ÀA Ñ iÀÄð ªÀåPÀÛ¥r À ¸ÁÛgÉ EAf¤AiÀÄgï GªÉÄñï. “CAiÉÆåà ©ræ! mÁå¯ÉAmï ªÀÄvÉÛ ºÁqïðªÀPïð ªÀiÁqÉÆà vÁPÀvï EzÉæ AiÀiÁªÀ gÀAUÀz¯ À Áèzg À Æ À «ÄAZÀ§ºÀÄzÀÄ. EAvÀºz À ÝÉ Ã CAvÀ PÁAiÉÆÌAqÀÄ PÀÆgÉÆÃPÁÌU® À è. Erà dUÀvÛÉà CªÀPÁ±ÀU¼ À £ À ÄÀ ß MzÀV¸ÀĪÀ C¥Àj«ÄvÀ DUÀgÀ DVgÀĪÁUÀ K£ÁzÀÆæ N¢, K£ÁzÀÆæ ªÀiÁr. ¸ÀĪÀÄä£ÃÉ mÉÊA ªÉøïÖ ªÀiÁqÀ¨ÃÉ r,” J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¥ÉÇ¥ æ ¸ És g À ï bÁAiÀiÁ¥ÀwAiÀĪÀgÀ C¤¹PÉ. EªÉ®èªÇÀ EwÛÃZÉUÉ £ÀªÄÀ ä ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ PÉý §AzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÄÀ . zÁj AiÀiÁªÀÅzÀÄ? DAiÉÄÌ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? CªÀgª À g À À ¨sÁªÀPÌÉ , CªÀgª À g À À DzÁAiÀÄPÉÌ, Wʮʙ‡ WÊΔ·… Ê ‹‚ /79


CªÀgª À g À À D¸ÀQÛUÉ vÀPÌÀ PÉÆøÀÄðUÀ¼À DAiÉÄÌ DUÀÄvÀÛ¯ÃÉ EªÉ.É DmïìðUÀÆ ¨sÁμÁ «μÀAiÀÄUÀ¼£ À ÄÀ ß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀªg À ÄÀ ¸ÉÃgÀÄvÀÛ¯ÃÉ EzÁÝg.É ºÉÆç½UÉÆAzÀÄ ¥Àx æ ª À ÄÀ zÀeð É PÁ¯ÉÃdÄ DgÀA¨sª À ÁVzÉ. f¯ÉU è Æ É AzÀÄ ¸ÁßvÀPÆ É ÃvÀg Û À PÉÃAzÀ,æ vÁ®ÆèQUÉÆAzÀÄ ¸ÀÖr ¸ÉAlgï ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÄÀ wÛª.É

¸ÁA¥Àz æ Á¬ÄPÀ DAiÉÄÌ - §zÀ¯ÁzÀzÄÀ Ý KPÉ? ªÉÆzÀ¯¯ É Áè J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. £ÀAvÀgÀ ¦.AiÀÄÄ.¹., ¥Àz« À , r.Er. CxÀªÁ ©.E.r., JA.J. JA§ MAzÀÄ ¸Àgt À , PÁ£ÀÆ£ÀÄ, vÁAwæPÀ ¥Àz« À , ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÉÆøÀÄðUÀ¼À E£ÉÆßAzÀÄ ¸Àgt À A  iÀÄ ¥Àª æ ÄÀ ÄR DAiÉÄÌU¼ À ÄÀ EzÀÝQÌzÝÀ AvÉ §zÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÀPÌÉ ¸ÉÃjzÀgÉ ‘¸ÉÆÌÃ¥ï eÁ¹Û’, AiÀiÁªÀÅzÀjAzÀ vÀPëÀt ¯Á¨sÀ DUÀÄvÉÛ J£ÀÄߪÀ ªÀiÁ£ÀzA À qÀªÃÉ ¥Àª æ ÄÀ ÄRªÁV ¨Á®ªÉà £Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß Dr¸ÀĪÀ ¥Àj¹Üw GzÀ㫹zÉ. «zÁåyðUÀ¼À D¸ÀQÛ, ¥Àj±Àª æ ÄÀ , ¢ÃWÁðªÀ¢A ü iÀÄ°è CªÀgÀ zÉÊ»PÀ-ªÀiÁ£À¹PÀ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀA§AzsU À ¼ À À ªÉÄÃ¯É DUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼£ À ÄÀ ß UÀt£ÉUÉ vÉUz É ÄÀ PÉƼÀîzÃÉ PÀ©â£À ¹¥ÉàAiÀÄAvÉ »Ar »¥ÉàªiÀ ÁqÀĪÀ MvÀÛqz À À zÀÄrªÉÄUÉ, vÀPëÀtzÀ ¯Á¨sPÀ ÌÉ C£ÀĪÁUÀĪÀ PÉÆøÀÄðUÀ¼À DAiÉÄ̬ÄAzÀ, PÀÄjªÀÄAzÉAiÀÄAvÉ £ÀÄUÀÄÎwÛgÄÀ ªÀ AiÀÄĪÀ¥q À É CvÀÄåvÀÛªÄÀ ªÁzÀzÝÉ Ã£À£Æ À ß ¸Á¢ü¸® À Ä «¥s® À ªÁV aPÀÌ ªÀAiÀĹìUÃÉ jmÉÊgïØ DUÀĪÀμÄÀ Ö ¸ÀĸÁÛUÄÀ wÛzÁÝg.É fêÀ£z À À dAeÁlªÉà ¨ÉÃqÀ, ªÉʪÁ»PÀ §AzsU À ¼ À Æ À ¨ÉÃqÀ, dªÁ¨ÁÝjAiÀÄAvÀÆ ¨ÉÃqÀªÃÉ ¨ÉÃqÀ. G¢ÝªÄÉ UÀ¼À ¥ÉÊ¥ÉÇÃnAiÀÄ°è £ÀÄdÄÓ UÀÄeÁÓUÄÀ wÛgÄÀ ªÀ GzÉÆåÃVUÀ¼ÄÀ , ¤UÀ¢vÀ ¸ÀªÄÀ AiÀÄzÀ M¼ÀUÁV ªÀiÁr ªÀÄÄV¸À¯ÃÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÁæePÉ ïÖU¼ À À MvÀÛq,À ¸ÀªÄÀ ªÀAiÀĸÀÌgÀ £ÀqÄÀ «£À ¸Ààzð És AiÀÄ°è EwÛÃaUÉ PÀAqÀħgÀÄwÛgÄÀ ªÀ AiÀıÀ¸ÄÀ ì ªÀÄvÀÄÛ »AzÀĽAiÀÄÄ«PÉAiÀÄ ¨sA À iÀÄ EvÁå¢UÀ¼À PÁgÀt¢AzÀ ¸ÁA¥Àz æ Á¬ÄPÀ DAiÉÄÌ AiÀiÁªÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÆ À Ì §gÀzÄÀ C¤ß¹ ¸ÉÆÌÃ¥ï eÁ¹Û EgÀĪÀ «μÀAiÀÄUÀ¼£ À ßÉ Ã DAiÀÄÄÝPÆ É ¼ÀÄîªA À vÁVvÀÄÛ. AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀPÌÉ ¸ÉÆÌÃ¥ï EzÉ CAzÀ ªÀiÁvÀPæ ÌÉ CzÀ£ßÉ Ã C£ÀĸÀj¹zÀgÉ G½zÀªÅÀ »AzÉ ©Ã¼ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé®à PÁ®zÀ £ÀAvÀgÀ »AzÉ ©zÀÝ «μÀAiÀÄUÀ¼° À è CUÀvåÀ ¥ÉÊ¥ÉÇÃn ¤ÃqÀĪÀ d£ÀgÃÉ E®èzA À vÁzÁUÀ ªÀÄvÉÛ CzÀPÌÉ ¸ÉÆÌÃ¥ï ¹UÀĪÀ Kj½vÀzÀ Dl £Àqz É ÃÉ EzÉ. EzÀPÌÉ PÉÆ£ÉAiÉÄà E®è. £ÀªÄÀ ä ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀA©PÉ EzÀÝgÉ £ÀªÀÄä DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ J£ÀÄߪÀ jÃwAiÀÄ°è ¤¨sÁ¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ. ºÀt¥À¥ æ A À ZÀz° À è EªÉ¯Áè ¸ÁªÀiÁ£Àå. £ÉAljμÀÖg° À è, CPÀÌ¥PÀ ÌÀ zª À g À ° À è vÁªÀÇ PÀrªÉÄ E®è J£ÀÄߪÀ Mt ¥Àw æ μÉ× F ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀ §zÀ¯ÁªÀuU É É §ºÀĪÀÄÄRå PÁgÀt. UÉzÝÉ wÛ£À ¨Á® »rAiÀÄĪÀªg À £ À ÄÀ ß, UÉzÝÀ PÉÆùð£À »AzÉ ©Ã¼ÀĪÀªg À £ À ÄÀ ß, MAzÀÄ PÀÄj ºÀ¼îÀPÌÉ ©zÀÝgÉ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ AiÉÆÃa¸ÀzA É iÉÄà vÁªÀÇ ºÀ¼îÀPÌÉ ©Ã¼À®Ä ¹zÀÞ«gÀĪÀ PÀÄjAiÀÄAxÀªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼£ À ÄÀ ß «gÉÆâü¸¯ À A É zÉà ºÀov À Æ É lÄÖ ªÀÄÄUÀÎj¸ÀĪÀªj À UÉ §Ä¢Þ ºÉý ¸ÀjzÁjUÉ vÀgÄÀ ªÀªg À ÁgÀÄ ? 80/Wʮʙ‡ WÊΔ·… Ê ‹‚


¨sÁUÀ - 4 : CvÀÄå¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÉ¨ï¸ÉÊmï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀŸÀPÛ U À ¼ À ÄÀ GzÉÆåÃUÀ ªÀiÁ»w ¥ÀwPæ É - JA¥ÁèAiÀiïªÉÄAmï £ÀÆå¸ï GzÉÆåÃUÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀwPæ U É ¼ À ÄÀ PÀ£ßÀ qÀz° À è EwÛÃZÉUÉ ºÉZÁÑV ¥ÀPæ l À UÉƼÀÄw î z Û ÄÀ Ý GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀUÀ¼À CUÁzsÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛvÀgÀÄwÛªÉ. EzÉà PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß EAVèμï, GzÀÄð ªÀÄvÀÄÛ »A¢AiÀÄ°è 1976 gÀ K¦æ¯ï¤AzÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §gÀÄwÛzÉ ¨sÁgÀvz À À ºÉªÄÉ äAiÀÄ GzÉÆåÃUÀ ªÀiÁ»w ªÁgÀ¥w À Pæ É “JA¥ÁèAiÀiïªÉÄAmï £ÀÆå¸ï” CxÀªÁ “gÉÆÃdûUÁgï ¸ÀªiÀ ÁZÁgï”. PÉÃAzÀæ ¯ÉÆÃPÀ¸ÃÉ ªÁ DAiÉÆÃUÀ, ¹§âA¢ £ÉêÀÄPÁw DAiÉÆÃUÀ, gÉʯÉéà £ÉêÀÄPÁw ªÀÄAqÀ½, gÀPëÀuÁ ¥ÀqU É ¼ À À £ÉêÀÄPÁw ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÄÀ , G£ÀßvÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜU¼ À ÄÀ , ¨ÁåAQAUï, ¥sÊÉ £Á£ïì, ªÀiÁ»w vÀAvÀe æ ÁÕ£À »ÃUÉ zÉñÀzÀ GzÀÝU® À PÀÆÌ ºÀgr À gÀĪÀ ¸ÀPÁðj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁéAiÀÄvÀÛ ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÄÀ £Àq¸ É ÄÀ ªÀ ¸ÀàzÁs ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëU¼ À ÄÀ , ®¨såÀ «gÀĪÀ GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀU¼ À ,À £ÉêÀÄPÁw «zsÁ£ÀU¼ À ÄÀ EvÁå¢ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄĪÀd£ÀjUÉ vÀ®Ä¦¸À¯A É zÉà PÉÃAzÀæ ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ¥À¸ æ ÁgÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀPæ l À uÁ «¨sÁUÀªÅÀ ¥ÀPæ n À ¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ JA¥ÁèAiÀiïªÉÄAmï £ÀÆå¸ï zÉñÀzÀ Cw ºÉZÄÀ Ñ ¥À¸ æ ÁgÀz° À ègÄÀ ªÀ ªÁgÀ¥w À Pæ É JA§ SÁåwUÀ½¹zÉ. PÀ¼z É À PÉ®ªÀÅ ªÀμð À UÀ½AzÀ CAvÀge À Á®zÀ°èAiÀÄÆ ®¨såÀ «gÀĪÀ JA¥ÁèAiÀiïªÉÄAmï £ÀÆå¸ï «zÀÄå£Áä£À ¥ÀwPæ A É iÀÄ°è ªÀÄÄ¢ævÀ ¥ÀwPæ A É iÀÄ°ègÄÀ ªÀ «ªÀgU À ¼ À À eÉÆvÉUÉ PÉjÃgï °APï «¨sÁUÀz° À è ºÉa£ Ñ À ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀ, ¸ÀPÁðgÀzÀ ««zsÀ E¯ÁSÉU¼ À À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPl À uÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÀA¥ÀPð À PÉÆArUÀ½ªÉ. PÉ®¸À SÁ° EgÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß E-ªÉÄÃ¯ï ªÀÄÆ®PÀ ¥Àqz É ÄÀ PÉƼÀ® î Ä eÁ¨ï C®mïð ªÀÄvÀÄÛ PÉjÃgï PÀA é iÀÄj JA§ «¨sÁUÀU½ À zÀÄÝ D¸ÀPÛÀgÄÀ vÀªÄÀ ä E-ªÉÄÃ¯ï «¼Á¸ÀzÆ É A¢UÉ £ÉÆÃAzÁªÀuÉ ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ. PÉé±£ ÑÀ ï & D£Àìgï «¨sÁUÀz° À è £ÀÆgÁgÀÄ «μÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥À± æ Æ É ßÃvÀÛgU À ½ À ªÉ. ºÉa£ Ñ À ªÀiÁ»wUÉ ¨sÃÉ n¤Ãr : http://employmentnews.gov.in

¯ÉÆÃPÀ¸ÃÉ ªÁ DAiÉÆÃUÀU¼ À AÉ § GzÉÆåÃUÀ zÁvÀÈUÀ¼ÄÀ GzÉÆåÃUÀPÁÌV PÁvÀj¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ AiÀÄĪÀd£ÀvU É É PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ¯ÉÆÃPÀ¸ÃÉ ªÁ DAiÉÆÃUÀU¼ À ÄÀ D¥ÀzâÀAzsÄÀ UÀ¼¤ É ¹ªÉ. ¥Àw æ ªÀμð À gÁμÀÖçªÄÀ lÖz° À è PÉÃAzÀæ ¯ÉÆÃPÀ¸ÃÉ ªÁ DAiÉÆÃUÀ (AiÀÄÄ.¦.J¸ï.¹.) £Àq¸ É ÄÀ ªÀ L.J.J¸ï. / L.¦.J¸ï./ L.J¥sï.J¸ï. ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ G£ÀßvÀ ºÀÄzÉÝU¼ À À £ÉêÀÄPÁw ¥ÀjÃPÉëU,É PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÃÉ ªÁ DAiÉÆÃUÀ (PÉ.¦.J¸ï.¹.) £Àq¸ É ÄÀ ªÀ PÉ.J.J¸ï./PÉ.E.J¸ï. ªÉÆzÀ¯ÁzÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ««zsÀ E¯ÁSÉU¼ À À C¢üPÁjUÀ¼ÄÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀUð À zÀªg À À £ÉêÀÄPÁw ¸ÀàzÁs ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëU½ À UÉ ¥Àw æ ªÀμð À Cfð ¸À°è¸ÄÀ wÛgÄÀ ªÀ C¨såÀ yðUÀ¼À 170/Wʮʙ‡ WÊΔ·… Ê ‹‚


¸ÀASÉå KgÀÄvÀÛ¯ÃÉ EzÉ. CºÀð C¨såÀ yðUÀ½UÉ CªÀPÁ±ÀzÀ ºÉ¨ÁâV®£ÀÄß vÉg¢ É nÖz.É ¸Àé®à ¥ÀǪÀð ¹zÀÞv,É ¥Àj±Àª æ ÄÀ , DAiÀÄÝ «μÀAiÀÄUÀ¼À ¸ÀªÄÀ UÀæ ¥ÀjZÀAiÀÄ EgÀĪÀ C¨såÀ yðUÀ¼ÄÀ RArvÁ AiÀıÀ¸ÄÀ ì UÀ½¹PÉƼÀÄ À è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è. §ºÀÄvÉÃPÀ C¨såÀ yðUÀ½UÉ F PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ¹«¯ï ¸ÉêÉU¼ À À ºÀÄzÉÝU½ À UÉ Cfð ¸À°è¸ÄÀ ªÀ «zsÁ£ÀªÃÉ CxÀðªÁVgÀĪÀÅ¢®è. CzÀPÌÉ AzÉà ¯ÉÆÃPÀ¸ÃÉ ªÁ DAiÉÆÃUÀU¼ À ÄÀ vÀªÄÀ ä ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÀ¼° À è ¥Àw æ AiÉÆAzÀÄ «ªÀgª À £ À Æ À ß PÀÆ®APÀμª À ÁV zÁR°¹ªÉ. C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀjºÁgÀPÌÉ AzÀÄ J¥sï.J.PÀÆå. (¥ÀzÃÉ ¥ÀzÃÉ PÉüÀ¯ÁUÀĪÀ ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ ) «¨sÁUÀª£ À ÄÀ ß vÉg¢ É zÀÄÝ CzÀg° À è ¸ÀªiÀ ÁzsÁ£ÀPg À À GvÀÛgU À ¼ À £ À ÄÀ ß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. DAiÉÆÃUÀU¼ À ÄÀ J¯Áè ¥ÀjÃPÉëU¼ À À «ªÀgU À ¼ À ÄÀ , ¹®§¸ï, DPÀgÀ UÀA æ xÀU¼ À ÄÀ , Cfð ¸À°è¸ÄÀ ªÀ «zsÁ£À, D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀªÃÉ ¸À°è¸ÄÀ ªÀAwzÀÝgÉ CzÀPÌÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀA¥ÀPð À PÉÆArUÀ¼ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦æAmïOmï vÉUz É ÄÀ PÉƼÀî®Ä £Égª À ÁUÀĪÀ PÉÆArUÀ¼£ À ÄÀ ß ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛz.É ¥s° À vÁA±À, PÀmï-D¥sï-¥À¸ð À AmÉÃeï, vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ¥n À Ö, vÀPg À ÁgÀÄ ¸À°èPA É iÀÄ CªÀPÁ±À, CAwªÀÄ DAiÉÄÌ¥n À Ö ªÀÄvÀÄÛ ²¥sÁgÀ¸ÄÀ ì J®èª£ À Æ À ß F DAiÉÆÃUÀU¼ À À eÁ®vÁtUÀ¼° À è £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÉa£ Ñ À ªÀiÁ»wUÉ ¨sÃÉ n ¤Ãr : www.upsc.gov.in

www.kpsc.kar.nic.in

AiÉÆÃd£Á - ªÀiÁ»wAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ¹PÀ ¸ÀàzÁs ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëU¼ À ° À è ¤RgÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉU½ À UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀiÁ»w Dzsj À ¹zÀ ¥À± æ ßÉ UÀ½UÉ GvÀÛj¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀªÃÉ MzÀV¸ÀĪÀ C¢üPÈÀ vÀ zÀvÁÛA±ÀU¼ À £ À ÄÀ ß Dzsj À ¸À¨ÃÉ PÁUÀÄvÀÛz.É CzÀPÁÌVAiÉÄà ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥À¸ æ ÁgÀ SÁvÉAiÀÄr ¥ÀPæ l À uÁ «¨sÁUÀªÇÉ A¢zÀÄÝ ¸ÀPÁðj ªÀiÁ»w ¨sA À qÁgÀ, ««zsÀ E¯ÁSÉU¼ À À ¸ÀaªÁ®AiÀÄUÀ½AzÀ ®¨såÀ ªÁUÀĪÀ CAQ-CA±ÀU¼ À £ À ÄÀ ß ¸ÀAUÀ» æ ¹, AiÉÆÃd£Á ªÀiÁ¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ EArAiÀÄ ªÁ¶ðPÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÀPæ n À ¸ÀÄvÀÛz.É AiÉÆÃd£Á ªÀiÁ¹PÀªÅÀ EAVèμï, »A¢, PÀ£ßÀ qÀªÇÀ ¸ÉÃjzÀAvÉ MlÄÖ 13 ¨sÁμÉU¼ À ° À è ¸ÀÄ®¨sÀ ¨É¯U É É ®¨såÀ «zÉ. PÀ¼z É À 50 ªÀμð À UÀ¼° À è ¥ÀPæ l À ªÁVgÀĪÀ AiÉÆÃd£ÁzÀ ¸ÀAaPÉU¼ À ÄÀ CAvÀge À Á®zÀ°è GavÀªÁV ¹UÀÄwÛª.É ºÉa£ Ñ À ªÀiÁ»wUÉ ¨sÃÉ n ¤Ãr : www.yojana.gov.in

www.yojana.gov.in/regional/kannada.htm

¹§âA¢ £ÉêÀÄPÁw DAiÉÆÃUÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ««zsÀ E¯ÁSÉU¼ À ° À è SÁ° EgÀĪÀ UÀÆ¥ æ ï-¹ ªÀÄvÀÄÛ UÀÆ¥ æ ï-© (£Á£ï UÉem Éó q É ï) ºÀÄzÉÝU½ À UÉ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¸ÀàzÁs ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëU¼ À À ªÀÄÆ®PÀ ¹§âA¢ DAiÉÄÌ £Àq¸ É ÄÀ ªÀ dªÁ¨ÁÝj ºÉÆwÛgÄÀ ªÀ ¸ÁÖ¥ïs ¸É¯PÉ ëÀ£ï PÀ«ÄμÀ£ï ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ¼À ¥Á°UÉ D±ÁQgÀtªÁVzÉ. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj E¯ÁSÉU¼ À ° À è PÀvð À ªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ UÀÆ¥ æ ï ¹ ªÀÄvÀÄÛ r £ËPÀgg À À CUÁzsÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß UÀªÄÀ ¤¹ F ¹§âA¢ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß ªÀåªÀ¹ÜvÀ Wʮʙ‡ WÊΔ·… Ê ‹‚/171


jÃwAiÀÄ°è £Àq¸ É ÄÀ ªÀ ¸À®ÄªÁV 1967-68 gÀ°è ¸ÀA¸ÀwÛ£À J¹ÖªÄÉ Ãmïì ¸À«Äw ¸À°è¹zÀ ªÀg¢ À AiÀÄ C£ÀĸÁgÀ E¤ì÷l Ö Æåmï D¥sï ¸ÉPl æÉ jAiÉÄÃmï mÉöæ ʤAUï CAqï ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï «¨sÁUÀ DgÀA¨sU À Æ É AqÀÄ 1975 gÀ°è ¸À¨Árð£ÉÃmï ¸À«Ãð¸ï PÀ«ÄμÀ£ï JA§ ¥Àv æ åÉ ÃPÀ DAiÉÆÃUÀªÃÉ gÀZ£ À A É iÀiÁ¬ÄvÀÄ. DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ 1977gÀ ¸É¥A ÖÉ §gï 26jAzÀ EzÀ£ÄÀ ß ¸ÁÖ¥ïs ¸É¯PÉ ëÀ £ï PÀ«ÄμÀ£ï JA§ÄzÁV PÀgA É iÀįÁ¬ÄvÀÄ. zɺ° À AiÀÄ°è PÉÃAzÀæ PÀbÃÉ j ºÉÆA¢gÀĪÀ F ¹§âA¢ £ÉêÀÄPÁw DAiÉÆÃUÀz° À è ¥ÁæzÃÉ ²PÀ ¥Áæw¤zsåÀ ª£ À ÄÀ ß ºÉa¸ Ñ ® À Ä C®ºÁ¨Ázï, ªÀÄÄA¨ÉÊ, zɺ° À , PÉÆîÌvÁÛ, U˺Àw, ZÉ£ßÉ öÊ, ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄUÀ¼° À è ¥ÁæzÃÉ ²PÀ PÉÃAzÀU æ ¼ À £ À ÄÀ ß ªÀÄvÀÄÛ gÁAiÀÄ¥ÀÅgÀ ºÁUÀÆ ZÀArÃUÀqU Às ¼ À ° À è G¥ÀPÃÉ AzÀU æ ¼ À £ À ÄÀ ß ¸Áܦ¸À¯ÁVzÀÄÝ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀQæ A æ iÉÄ ¤gÀAvÀgª À ÁV £ÀqA É iÀÄÄvÀ¯ Û ÃÉ EzÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£,À ¤UÀ¢vÀ DAiÀÄÝ «μÀAiÀÄUÀ¼° À è ¥Àjtw, EAVèμï ¨sÁμÉ, UÀtv  À ªÀÄvÀÄÛ ¥À¸ æ ÄÀ ÛvÀ WÀl£ÁªÀ½UÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ ZÉ£ÁßVzÀÝ°è F ¹§âA¢ £ÉêÀÄPÁw DAiÉÆÃUÀ £Àq¸ É ÄÀ ªÀ ¥ÀjÃPÉëU¼ À ° À è ¸ÀÄ®¨sª À ÁV DAiÉÄÌAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀPÁÌV CUÁzsÀ ªÀiÁ»w ¸Á»vÀå ®¨såÀ «zÀÄÝ CAvÀge À Á®zÀ°è ªÀiÁzÀj ¥ÀjÃPÉëU¼ À ÄÀ , Ñ À ªÀiÁ»wUÁV ¨sÃÉ nªÀiÁr : CzsåÀ AiÀÄ£À ¸ÁªÀÄVæ GavÀªÁV ¹UÀÄwÛz.É ºÉa£ http://ssc.nic.in/

http://ssckkr.kar.nic.in/

http://ssc.nic.in/SSC.html

www.sscsr.gov.in/

gÉʯÉéà £ÉêÀÄPÁw ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀj ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÄÀ PÉÃAzÀæ ¸ÁéªÄÀ åzÀ gÉʯÉéà E¯ÁSÉ «±Àéz° À è CvÀåAvÀ ºÉZÄÀ Ñ ¸ÀASÉåAiÀÄ £ËPÀgg À £ À ÄÀ ß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀPÁðj ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÀÄÝ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¸ÀàzÁs ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëU¼ À À ªÀÄÆ®PÀ ¹§âA¢ DAiÉÄÌ £Àq¸ É ÄÀ ªÀ ªÀåªÀ¸ÜÉ ºÉÆA¢zÉ. ¥ÁæzÃÉ ²PÀ ¥Áæw¤zsåÀ ªÀ£ÄÀ ß ºÉa¸ Ñ ® À Ä CºÀäzÁ¨Ázï, CfäÃgï, C®ºÁ¨Ázï, ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄ, ©¯Á¸ï¥ÀÅgï, ¨sÆ À ¥Á¯ï, ¨sÄÀ ªÀ£ÃÉ ±Àég,À ZÀArÃUÀq,Às ZÉ£ßÉ öÊ, UÉÆÃgÀR¥ÀÅgï, U˺Àw, dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ, PÉÆîÌvÁÛ, ªÀiÁ¯ÁØ, ªÀÄÄA¨ÉÊ, ªÀÄÄdû¥g Às ï¥ÀÅgÀ, ¥ÁmÁß, gÁAa, ¹PÀAzÀgÁ¨Ázï ªÀÄvÀÄÛ wgÀĪÀ£A À vÀ¥ÅÀ gÀU¼ À ° À è £ÉêÀÄPÁw ªÀÄAqÀ½UÀ¼£ À ÄÀ ß ¸Áܦ¸À¯ÁVzÀÄÝ PÉÃAzÀæ £ÉêÀÄPÁw ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÉÄîĸÀÄÛªÁjAiÀÄ°è £ÉêÀÄPÁw ¥ÀQæ A æ iÉÄ ¤gÀAvÀgª À ÁV £ÀqA É iÀÄÄvÀÛ¯ÃÉ EzÉ. vÁAwæP,À ZÁ®PÀ, DqÀ½vÀ ¹§âA¢UÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ°è E¢ÃUÀ EAVèμï eÉÆvÉ ¥ÁæzÃÉ ²PÀ ¨sÁμÉAiÀÄ£ÀÆß §¼À¸® À Ä ªÀÄAqÀ½ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÉ. 1942gÀ°è gÉʯÉéà ¸À«Ãð¸ï PÀ«ÄμÀ£ï ¸ÁÜ¥£ À A É iÀiÁVzÀÄÝ 1985gÀ°è gÉïÉéà gÉPÆ À öæ åmïªÉÄAmï ¨ÉÆÃqïð JAzÀÄ ªÀÄgÀÄ£ÁªÀÄPÀgt À UÉÆArvÀÄ. 1980gÀ°è ¨ÉAUÀ¼Æ À j£À°èAiÀÄÆ MAzÀÄ ¥ÁæzÃÉ ²PÀ £ÉêÀÄPÁw ªÀÄAqÀ½ DgÀA¨sU À Æ É ArvÀÄ. 1998 gÀ°è gÉʯÉéà gÉPÆ À öæ åmïªÉÄAmï PÀAmÉÆÃæ ¯ï ¨ÉÆÃqïð C¹ÛvéÀPÌÉ §A¢zÀÄÝ E¢ÃUÀ zÉñÀzÁzÀåAvÀ EgÀĪÀ 19 gÉʯÉéà £ÉêÀÄPÁw ªÀÄAqÀ½UÀ¼À

172/Wʮʙ‡ WÊΔ·… Ê ‹‚


PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ UÀ¼£ À ÄÀ ß ¥ÀgÁªÀIJð¸ÀĪÀ, ¤AiÀÄAwæ¸ÄÀ ªÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®PÁ®PÉÌ CUÀvåÀ §zÀ¯ÁªÀuU É ¼ À £ À ÄÀ ß C¼Àªr À ¹PÉƼÀÄîªA À vÉ ªÀiÁqÀĪÀ dªÁ¨ÁÝj ºÉÆvÀÄÛPÆ É ArzÉ. ºÉa£ Ñ À ªÀiÁ»wUÁV F PÉ®ªÀÅ eÁ®vÁtUÀ¼£ À ÄÀ ß ¨sÃÉ nªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ : www.rrbbnc.gov.in

www.rrcb.gov.in

www.rrb.successcer.com

www.rrbbnc.gov.in

www.rrbchennai.net

http://onlinerrb.com

¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÁAiÀÄÄ-£ËPÁ-¨sÆ À ¸ÉãÁ¥ÀqU É ¼ À ° À è £ÉêÀÄPÁw ‘zÉñÀ ¸ÉêÉAiÉÄà F±À ¸Éêɒ JA§ zsåÉ ÃAiÀÄPÉÌ §zÀÞgÁVgÀĪÀ £ÀªÄÀ ä ¸ÉãÁ¥ÀqU É ¼ À À ¹§âA¢ zÉñÀzÀ ¥Àw æ μÉ×AiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄvÀÛ¯ÃÉ §A¢zÁÝg.É F ¸ÉãÁ¥ÀqU É ¼ À ° À è ¸ÀzÁPÁ® GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀU¼ À ÄÀ ®©ü¸ÄÀ vÀÛ¯ÃÉ EgÀÄvÀÛª.É AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÃÉ zÀ ¨sÁªÀ E®èzÉ E°è J®è jÃwAiÀÄ d£ÀjUÉ E°è ¥Àª æ ÃÉ ±À«zÉ. C£ÀPëÀg¸ À ÜÀ jAzÀ »rzÀÄ G£ÀßvÀ ¥Àz« À ¥Àqz É ª À g À ª À g À U É Æ À ««zsÀ ¸ÀÛgU À ¼ À À ºÀÄzÉÝU¼ À ° À è ¸ÀzÈÀ qsÀ zÉúÀ, ¸À§® ªÀÄ£À¹ì£À AiÀÄĪÀd£À PÀvð À ªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛ¯ÃÉ EzÁÝg.É »ªÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ PÀ£ÁåPÀĪÀiÁjAiÀĪÀgU É ,É CgÀÄuÁZÀ®¢AzÀ UÀÄdgÁw£Àªg À U É É zÉñÀzÀ GzÀÝU® À PÀÆÌ AiÀÄzÀÞ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAwPÁ®zÀ°è zÉñÀª£ À ÄÀ ß PÁ¥Ár vÀ¯É JwÛ £Àq¢ É zÁÝg.É ªÁAiÀÄÄ - £ËPÁ - ¨sÆ À ¸ÉãÁ «¨sÁUÀU¼ À ° À è ªÀμð À zÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀªÄÀ AiÀÄzÀ°è zÉñÀzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqU É ¼ À ° À è £ÉêÀÄPÁw gÁå°UÀ¼ÄÀ £ÀqA É iÀÄÄvÀ¯ Û ÃÉ EªÉ. PÉ®ªÀÅ «¨sÁUÀU½ À UÉ ¸Àz à Ás ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉU ë ¼ À À ªÀÄÆ®PÀ DAiÉÄÌ £Àqz É g À É ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀÅ «¨sÁUÀU½ À UÉ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw gÁå°AiÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀQæ A æ iÉÄ £ÀqA É iÀÄÄvÀz Û .É vÁvÁÌ°PÀ, CgÉPÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ SÁAiÀÄA £ËPÀgg À ÁV ¸Éêɸ° À ¸ è ÄÀ ªÀ CªÀPÁ±ÀU½ À ªÉ. PÁ®PÁ®PÉÌ EªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§Azs¥ À l À Ö ¥ÀPæ l À uÉU¼ À ÄÀ ¥ÀwPæ ,É gÉÃrAiÉÆÃ, zÀÆgÀz± À ð À £ÀU¼ À ° À è §gÀÄvÀ¯ Û ÃÉ EgÀÄvÀª Û .É PÉÃAzÀæ ¯ÉÆÃPÀ¸ÃÉ ªÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀªÇÀ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀQæ A æ iÉÄ dgÀÄUÀÄvÀz Û .É ¸ÉãÁ¥ÀqU É ¼ À À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ «¨sÁUÀU½ À UÉ ¥Àv æ åÉ ÃPÀ CAvÀgÀ eÁ®vÁtUÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼° À è DAiÀiÁAiÀÄ ¸ÉãÉAiÀÄ DgÀA©üPÀ EwºÁ¸À, ¥À¸ æ ÄÀ ÛvÀ ¹Üw, DqÀ½vÀ ªÉÊRj, ¥À± æ ¹ À Û - ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ - UËgÀªÀ - ¸Ázs£ À É EvÁå¢ ¥ÀjZÀAiÀÄ ¸ÀavÀª æ ÁV zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛz.É ºÉƸÀ§jUÉ GzÉÆåÃUÀ CªÀPÁ±ÀªÇÀ ®¨såÀ . CzÀPÁÌVAiÉÄà ¥Àw æ AiÉÆAzÀÄ CAvÀgÀ eÁ®vÁtzÀ°è GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀzÀ PÉÆAr, D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¸ÄÀ ªÀ E®èªÃÉ CfðAiÀÄ£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀÄA©¹ PÀ½¹PÉÆqÀĪÀ «ªÀgU À ¼ À ÄÀ ®UÀvÁÛVgÀÄvÀÛª.É ºÉa£ Ñ À «ªÀgU À ½ À UÉ £ÉÆÃr: http://indianairforce.nic.in/

http://careerairforce.nic.in/

www.nausena-bharti.nic.i

http://indiannavy.nic.in/

http://indianarmy.nic.in/

http://upsc.gov.in/

http://nda.nic.in/

www.joinindianarmy.nic.in

Wʮʙ‡ WÊΔ·… Ê ‹‚/173


¸ÀàzÁs ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ £ÀªPÀ £ À ÁðlPÀ ¥ÀŸÀPÛ U À ¼ À ÄÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀàzÁs ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ¥ÀPæ l À uÉ ºÉÆgÀ©Ã¼ÀĪÀÅzÉà vÀqÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÖÉAiÀÄ°è £ÀÆgÁgÀÄ UÉÊqïUÀ¼ÄÀ CªÀvj À ¸ÀÄvÀÛª.É ¸ÀAvÉUÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÉƼÀzA À vÉ £ÉÃAiÀįÁzÀ EAvÀºÀ CgɧgÉ eÁÕ£z À À §ÄwÛU½ À AzÀ C¨såÀ yðUÀ½UÉ £ÀμÖÀªÃÉ ºÉZÄÀ .Ñ ¥ÀgÁªÀıÀð£ÀPÌÉ , ¤RgÀ ªÀiÁ»wUÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀĪÀ PÀÈwUÀ¼ÄÀ ¸ÀàzÁs ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëU½ À UÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ. EAvÀºÀ £ÀÆgÁgÀÄ PÀÈwUÀ¼£ À ÄÀ ß £ÀªPÀ £ À ÁðlPÀ ¥ÀPæ Á±À£À ¥ÀPæ n À ¸ÀÄvÀÛ¯ÃÉ EzÉ.

ªÀÄÆ® «eÁÕ£z À À d£À¦Aæ iÀÄ PÀÈwUÀ¼ÄÀ ¥Àw æ AiÉÆAzÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ªÀÄÆ® «eÁÕ£PÀ ÌÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ EzÉÝà EgÀÄvÀÛª.É UÁæ«ÄÃt «zÁåyðUÀ¼ÀÄ «eÁÕ£ÀzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî®Ä, ¸ÀgÀ¼À PÀ£ÀßqÀzÀ £ÀªPÀ £ À ÁðlPÀ eÁÕ£À «eÁÕ£À PÉÆñÀ (4 ¸ÀA¥ÀÅlUÀ¼ÄÀ ), £ÀªPÀ £ À ÁðlPÀ «eÁÕ£À-vÀAvÀæeÁÕ£À ¥ÀzÀ¸ÀA¥ÀzÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ £ÀªÀPÀ£ÁðlPÀzÀ ºÉªÉÄäAiÀÄ PÉÆqÀÄUÉ. ªÀiÁ»w vÀAvÀe æ ÁÕ£À, eÉÊ«PÀ vÀAvÀe æ ÁÕ£À, £Áå£ÉÆà vÀAvÀe æ ÁÕ£ÀUÀ¼ÀAvÀºÀ ºÉƸÀ PÉëÃvÀU æ À¼À°ègÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÆ E°è ¸ÀgÀ¼ÀªÁV ¤gÀƦvÀªÁVªÉ. ªÀÄÆ®«eÁÕ£z À ° À è D¸ÀQÛ ºÀÄnÖ¸ÄÀ ªÀ ¤nÖ£° À è £ÀªPÀ £ À ÁðlPÀ ¥ÀPæ Á±À£ª À ÅÀ F »AzÉ «eÁÕ£À JAzÀgÃÉ £ÀÄ? (¥ÉÇ.æ eÉ. Dgï. ®PÀëöätgÁªï), PÁªÀÄ£À©®Äè (¥ÉÇ.æ CqÀå£ÀqÌÀ À iÀ ÁtÄ - CtÄ PÀÈμÀ¨ Ú m Às ï), fêÁzsÁgÀ ªÀÄtÄÚ (qÁ. ¦. ²ªÀgÁªÀÄ gÉÊ), ¥Àgª (qÁ. ¸ÀªÇÉ ÃðvÀÛªÄÀ ªÉÊ. CA¨ÉÃPÀgï), fêÀAvÀ PÉÆñÀ (qÁ. ¦. PÉ. gÁdUÉÆÃ¥Á¯ï), £ÀªÄÀ ä zÉúÀ (qÁ. ¹. Dgï. ZÀAzÀ± æ ÃÉ Rgï), zÉÊ»PÀ ¸ÀZ é ÒÀvÉ (qÁ. £Á. ¸ÉÆêÉÄñÀg é )À JA§ K¼ÀÄ PÀÈwUÀ¼ÄÀ ºÁUÀÆ r. Dgï. §¼ÀÆgÀV ¸ÀA¥ÁzÀPv À éÀzÀ «eÁÕ£À ªÀiÁ°PÉAiÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ PÀÈwUÀ¼ÄÀ (¨É¼PÀ ÄÀ , ±ÁR ªÀÄvÀÄÛ ±À§Ý, §® ªÀÄvÀÄÛ ZÀ®£É, PÁ§ð£ï, CtÄÀ ¼ À ÄÀ , ¥Àj¸ÀgÀ ¥Àgª À iÀ ÁtÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛU¼ À ÄÀ , UÁ½ ªÀÄvÀÄÛ C¤®UÀ¼ÄÀ , EAzs£ À U CzsåÀ AiÀÄ£À, ¤ÃgÀÄ, eÉÊ«PÀ vÀAvÀe æ ÁÕ£,À fêÀPÆ É Ã±À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆPÀëöäfëUÀ¼ÄÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ zÉúÀ, ¸À¸åÀ UÀ¼ÄÀ , ¥ÁætU  ¼ À ÄÀ ), EªÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ eÁÕ£À «eÁÕ£À ªÀiÁ¯É, «eÁÕ£À ¸Àg¼ À À ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁ¯É, d£À¦A æ iÀÄ «eÁÕ£À ªÀiÁ¯ÉAiÀÄ PÀÈwUÀ¼ÄÀ ¥ÀPæ l À ªÁVzÀÄÝ «eÁÕ£z À À ªÀÄƯÁA±ÀU¼ À £ À ÄÀ ß PÀ°AiÀÄ®Ä EªÀÅ ¸ÀºÁAiÀĪÀiÁqÀÄvÀÛª.É

PÀ£ßÀ qÀ ¨sÁμÉ - ªÁåPÀgt À - ¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼ÄÀ EwÛÃZÉUÉ J¯Áè ¸ÀàzÁs ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëU¼ À ° À è PÀ£ßÀ qÀ ¥ÀwPæ É PÀqÁØAiÀĪÁVgÀĪÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è PÀ£ßÀ qÀ ¨sÁμÉ - ªÁåPÀgt À - ¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼£ À ÄÀ ß NzÀ¯ÃÉ ¨ÉÃPÁVzÉ. £ÀªPÀ £ À ÁðlPÀ ¸Á»vÀå ¸ÀA¥ÀzÀ ªÀiÁ¯É, ¹. «ÃgÀt£ Ú ª À g À À PÀ£ßÀ qÀ ¸Á»vÀå - ZÁjwæPÀ ¨É¼ª À t À U Â É (¥ÁæaãÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsåÀ PÁ°Ã£À ¸ÀA¥ÀÅlUÀ¼ÄÀ ), ¥ÉÇ.æ f. ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå £Àªg À À ‘EUÉÆà PÀ£ßÀ qÀ’ (ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀA¥ÀÅlUÀ¼ÄÀ ), JgÀª® À Ä ¥ÀzPÀ Æ É Ã±À, PÉ. zÁªÉÆÃzÀgÀ LvÁ¼ÀgÀ £ÀªPÀ £ À ÁðlPÀ ªÁåPÀgt À PÉÊUÀ£ßÀ r, qÁ. PÉ. J¯ï. UÉÆÃ¥Á®PÀÈμÀA Ú iÀÄå£Àªg À À Wʮʙ‡ WÊΔ·… Ê ‹‚/187


£ÀªPÀ £ À ÁðlPÀ ¥Ëæq± Às Á¯Á PÀ£ßÀ qÀ PÉʦr, Dr PÀ°AiÉÆÃt PÀ£ßÀ qÀ PÀxÁ¸Á»vÀå, ºÉƸÀvÄÀ ªÁaPÉ ªÀiÁ°PÉAiÀÄ PÀÈwUÀ¼ÄÀ PÀ£ßÀ qÀ ¨sÁμÉ-ªÁåPÀgt À -¸Á»vÀåªÀ£ÄÀ ß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÀºPÀ ÁjAiÀiÁVªÉ.

¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À PÉʦrUÀ¼ÄÀ ¸ÀA«zsÁ£À, PÁ£ÀÆ£ÀÄ, UÁæºPÀ À gÀPëÀuÉ PÀÄjvÀ qÁ. VÃvÁ PÀÈμÀª Ú ÄÀ Æwð, J¸ï. Dgï. UËvÀªiÀ ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊ.f. ªÀÄÄgÀ½Ãzsg À À CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÄÀ , ««zsÀ ¯ÉÃRPÀgÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÀÈwUÀ¼ÄÀ , ¥ÀgÁªÀıÀð£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£PÀ ÌÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÀ£ÁðlPÀ PÀ¯ÁzÀ±ð À £À (2 ¸ÀA¥ÀÅlUÀ¼ÄÀ ), £ÉÆ¨É¯ï ¥ÀÅgÀ¸ÌÀ øvÀgÄÀ , zÉñÀ-«zÉñÀU¼ À À ¥ÀjZÀAiÀÄ, ¸ÀÆ̯ï qÉÊj (gÁ¶ÖçÃAiÀÄ, CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¢£ÁZÀgu À U É ¼ À ÄÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À PÉʦr), Qéeï¸ÀàzÁs ð¯ÉÆÃPÀPÆ É ÌAzÀÄ ¨É¼QÀ Ar, CvÀÄå¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÉ¨ï¸ÉÊmï, ¹.r ªÀÄvÀÄÛ rfl¯ï ¥ÀŸÀÛPU À ¼ À ÄÀ , ¨ÁèUï - eÁ®¯ÉÆÃPÀz¯ À Æ É èAzÀÄ eÁUÀªiÀ Ár ªÀÄÄAvÁzÀªÅÀ eÁÕ£z À À ¥Àj¢üAiÀÄ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛªÉ.

EAVèμï PÀ°PÉ ¢éwÃAiÀÄ ¨sÁμÉAiÀiÁV EAVèμï FUÁUÀ¯ÃÉ ¥ÀoåÀ PÀª æ ÄÀ zÀ°è ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVzÉ. ¸ÁA¥Àz æ Á¬ÄPÀ «zsÁ£ÀU½ À AzÀ EAVèμï PÀ°¸ÀĪÀ PÁ® »AzÀPÌÉ ¸ÀjzÀÄ §ºÀĪÀiÁzsåÀ ªÀÄ vÀAvÀe æ ÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁvÀȨsÁμÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÁμÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àg¼ À ª À ÁV PÀ°¸ÀĪÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ «zsÁ£À ZÁ°ÛUÉ §A¢zÉ. £ÀªPÀ £ À ÁðlPÀ EAVèμï ¸ÀÄ®¨sÀ PÀ°PÉAiÀÄ ªÀiÁ¯É Welcome to English Series (5th Print), Basic Grammar (5th Print), Practical Grammar (7th Print), EAVèμï PÀ°AiÀÄĪÀ ªÀÄÄ£Àß (5£Éà ªÀÄÄzÀt æ ), ºÁUÀÆ ¨ÉÃzÉæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ CªÀgÀ Play and Learn English Through Language Games (EAVèμï ¨sÁμÁ DlUÀ¼ÄÀ ), Applied English Course - A Handbook of Spoken and Written English (22nd Print), One Minute English - A Multimedia Course on Spoken and Written English (4th Edition) Rhymes Rhymes Here Again! (3rd Edition) Multimedia Language Laboratory to learn Spoken and Written English (2nd Edition), EAVèμï ¸ÀAªÀº£ À À (Spoken English) (4£Éà ªÀÄÄzÀt æ ), EAVèμï

æ ) EªÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¥Àz¸ À A À ¥ÀvÄÀ Û (English Word Power) (4£Éà ªÀÄÄzÀt PÀÈwUÀ¼ÄÀ EAVèμï PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sU À Æ É ½¹ªÉ.

ªÀåQÛ «PÀ¸£ À À ªÀiÁ¯É AiÀıÀ¹ì£À ¨É£ÄÀ ߺÀwÛgÄÀ ªÀªg À ® É èjUÀÆ MAzÀ¯Áè MAzÀÄ ºÀAvÀz° À è ¥Àj¥ÀÇtð ªÀåQÛ ºÉÃVgÀ¨ÃÉ PÀÄ? J£ÀÄߪÀ ¥À± æ ßÉ PÁqÀÄvÀ¯ Û ÃÉ EgÀÄvÀz Û .É qÁ. ¹. Dgï. ZÀAzÀ± æ ÃÉ Rgï 188/Wʮʙ‡ WÊΔ·… Ê ‹‚


¸ÀA¥ÁzÀPv À éÀz° À è £ÀªPÀ £ À ÁðlPÀ ¥ÀPæ n À ¹gÀĪÀ ªÀåQÛvéÀ «PÀ¸£ À À ªÀiÁ¯ÉAiÀÄ £À®ªÀvÛÀPÆ À Ì ºÉZÄÀ Ñ PÀÈwUÀ¼° À è F ¥À± æ ßÉ UÉ GvÀÛgÀ ¹UÀÄvÀÛz.É ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV JzÀÄj¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ J£ÀÄߪÀÅzÀjAzÀ »rzÀÄ ¸ÀAzÀ±ð À £Àª£ À ÄÀ ß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¤¨sÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ J£ÀÄߪÀªg À U É É F ªÀiÁ¯ÉAiÀÄ°è ªÀiÁUÀðzÀ±ð À £À«zÉ.

vÉÆzÀ®Ä ªÀiÁw£À vÉÆAzÀgÉ GUÀÄÎ D¸ÀÌgï ¥À± æ À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌøvÀ zÀ QAUïì ¹àÃZï ZÀ®£ÀavÀz æ À°è C¼ÀªÀr¸À¯ÁzÀ ¹àÃZï xÉgÀ¦AiÀÄAvÀºÀ «¸ÀÛøvÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀAzÀ±Àð£ÀUÀ½UÉ ºÁdgÁUÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ CUÀvÀå. £ÀªÀPÀ£ÁðlPÀ ¥ÀPæ Á±À£ÀzÀªÀgÀÄ EzÉà «μÀAiÀÄzÀ ªÉÄð£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á QgÀÄ PÀÈwAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¥ÀPæ Àn¹zÁÝgÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ SÁåvÀ ¹àÃZï xÉgÀ¦¸ïÖ qÁ. f. ¥ÀÅgÀÄμÉÆÃvÀÛªÀÄ CªÀgÀÄ gÀa¹gÀĪÀ “vÉÆzÀ®Ä ªÀiÁw£À vÉÆAzÀgÉ GUÀÄΔ £ÀªÀÄä°ègÀĪÀ ªÀiÁw£À vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄvÀÛ¯Éà CzÀPÉÌ vÀPÀÌ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÆß, aQvÉìAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ ¸ÀAPÉÆÃZÀ, vÉÆAzÀgÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÁQëèsÁªÀ, «ÄzÀĽ£À PÁAiÀÄð, Q«-zÀ¤AiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ, ªÀÄ£À¸ÀÄì-ªÀiÁvÀÄ, ªÀiÁw£À ¸ÀÄzsÁgÀuÉ JA§ DgÀÄ CzsÁåAiÀÄUÀ¼À°è vÉÆzÀ®Ä ªÀiÁw£À vÉÆAzÀgɬÄAzÀ DUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹ zÀÈqsÀ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¸ÀàμÀÖªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¸ÀAPÀ®à ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛgÉ qÁ. ¥ÀÅgÀÄμÉÆÃvÀÛªÀiï. ‘ªÀiÁw£À ªÀiÁvÀÄ’, ‘QªÀÅqÀÄ ªÀÄUÀÄ ªÀiÁvÁqÀ§®èzÀÄ’, ‘PÀ°PÉAiÀÄ vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÀÄ’, ‘±Á¯ÉAiÀÄ°è »AzÀĽAiÀÄÄ«PÉ’, ‘D°PÉ’, ‘Q« ªÉÆgÉvÀ - vÀ¯É ¸ÀÄvÀÄÛ’ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÀ°PÁ ¸ÀA§A¢ü vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÀvÀÛ¯Éà UÀªÀÄ£À PÉÃA¢æÃPÀj¹gÀĪÀ qÁ. f. ¥ÀÅgÀÄμÉÆÃvÀÛªÀÄgÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® ¸ÀàzÁs ðyðUÀ½UÉà C®èzÉà ²PÀëPÀgÀÄ, ¥ÉÇÃμÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët vÀdÕjUÉ ªÀiÁUÀðzÀ²ðAiÀiÁVªÉ. ¥ÀU æ Àw²Ã® ¸Á»vÀåzÀ ªÀÄÄzÀt æ , ¥ÀPæ Á±À£À ºÁUÀÆ ¥À¸ æ ÁgÀzÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÀÄ£À¸ÀÌ ¸Á»vÀå¦æAiÀÄgÀÄ, aAvÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÁPÀvÀðgÀÄ ¸ÉÃj 1960gÀ°è ¸Áܦ¹zÀ £ÀªÀPÀ£ÁðlPÀ ¥À©èPÉÃμÀ£ïì ¥Éöæ ʪÉmï °«ÄmÉqï EzÀĪÀgÉUÉ 3200PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀPæ Àn¹ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®zÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. ¸ÀÄ®¨sÀ ¨É¯ÉUÉ GvÀÌøμÀÖ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß, d£ÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ºÀAZÀÄwÛgÄÀ ªÀ £ÀªPÀ £ À ÁðlPÀ ¥ÀPæ Á±À£z À À MAzÁzÀgÆ À PÀÈw E®è¢gÀĪÀ «zÁåªA À vÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉÄà E®è J£ÀÄߪÀμÀÖgÀªÀÄnÖUÉ d£ÀgÀ PÉÊUÉ N¢£À ¸ÀÄUÀAzsÀ ¨sÀjvÀ PÀÈw¥ÀÅμÀàUÀ¼À£ÀÄß CAn¹zÉ. PÀ£ÀßrUÀgÀ ºÉªÉÄäAiÀÄ F ¥ÀPæ Á±À£À ¸ÀA¸ÉÜ ¥ÀŸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄPÉÌ MAzÀÄ ºÉƸÀ ¨sÁμÀå §gÉ¢zÉ. £ÀªÀPÀ£ÁðlPÀ ¥ÀPæ Á±À£ÀzÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ°è GvÀÌøμÀÖªÁVzÀÄÝ NzÀÄUÀgÀ C¨sÀÄåzÀAiÀĪÀ£Éßà UÀÄjAiÀiÁVj¹PÉÆArªÉ. «ªÀgÀUÀ½UÉ £ÉÆÃr : http://navakarnataka.com/

http://navakarnataka.blogspot.com/

Wʮʙ‡ WÊΔ·… Ê ‹‚/189


¨sÁUÀ - 5 : ªÀåQÛvéÀ «PÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ AiÀıÀ¹ì£À PÀxU É ¼ À ÄÀ AiÀıÀ¸ÄÀ ì ¤ªÀÄäzÁUÀ¨ÃÉ PÉÃ? «©ü£ßÀ ªÁV D¯ÉÆÃa¹ “dAiÀıÁ°UÀ¼ÄÀ «©ü£ßÀ PÉ®¸ÀU¼ À £ À ßÉ Ã£ÀÆ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è; ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀU¼ À £ À ßÉ Ã «©ü£ßÀ ªÁV ªÀiÁqÀÄvÁÛg”É , J£ÀÄßvÁÛgÉ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ SÁåwAiÀÄ vÀg¨ À ÃÉ vÀÄzÁgÀ ²ªïSÉÃgÁ vÀªÄÀ ä “¤ÃªÀÇ UÉ®§ è °èj” ªÀiÁUÀðzÀ²ð PÀÈwAiÀÄ°è. “MAzÀÄ LrAiÀiÁ CxÀªÁ D¯ÉÆÃZÀ£AÉ iÀÄ£ÀÄß AiÀıÀ¹éUÆ É ½¸À®Ä 201 ªÀiÁUÀðUÀ½ªÉ”, J£ÀÄßvÁÛgÉ À ®èzA É iÉÄà D¯ÉÆÃa¹ (Think without Ink),” ªÀÄ£ÉÆëeÁÕ¤ ¨ÉÃPÀgï. “§gÀº« J£ÀÄßvÁÛgÉ PÉ. ªÉAPÀlgÀªÄÀ t£ï. “¤ÃªÉãÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄwÛÃgÉÆà CzÀgÀ «gÀÄzÀÞªÁzÀzÝÀ£ÄÀ ß D¯ÉÆÃa¹” (Whatever You Think, Think The Opposite) J£ÀÄßvÁÛ£É ©ænμï aAvÀPÀ ¥Á¯ï DqÉð£ï. ¸ÁA¥Àz æ Á¬ÄPÀ D¯ÉÆÃZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸Àz à Ás ðvÀäPÀ «zsÁ£ÀU¼ À ÄÀ ªÉÃUÀªÁV §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÄÀ ªÀÅzÀjAzÀ ¸ÀàzÁs ðyðUÀ¼ÄÀ DzÀμÄÀ Ö vÀéjvÀªÁV GvÀÛj¸À®Ä, ¤tðAiÀÄ PÉÊUÉƼÀ® î Ä «©ü£ßÀ D¯ÉÆÃZÀ£Á ªÀiÁzÀjUÀ¼ÄÀ CUÀvåÀ ªÁVªÉ. CªÀÅUÀ¼£ À ÄÀ ß §¼À¸ÄÀ ªÀªg À À ¸ÀASÉå wÃgÁ PÀrªÉÄ C¤ß¹zÀgÆ À §¼À¹zÀªg À ® É ègÆ À AiÀıÀ¸ÄÀ ìU½ À ¹zÁÝg.É CzÀPÁÌVAiÉÄà «©ü£ßÀ ªÀiÁzÀjUÀ½UÉ ¸ÀzÁ ¨ÉÃrPÉ!

yAPï «xËmï EAPï! ¸Àz à Ás ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉU ë ½ À UÉ ¹zÀÞvÉ £Àq¸ É ÄÀ ªÀªg À ÄÀ ¸ÀzÁ ¥ÉÃ¥Àgï ªÀÄvÀÄÛ ¥É¤ß£À ¸ÀA¥ÀPð À zÀ°è EgÀ¯ÃÉ ¨ÉÃPÉA§ C°TvÀ ¤AiÀĪÀĪÉà EzÉ. UÀtv  ,À ¨Ë¢ÞPÀ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ¥À± æ ßÉ UÀ¼£ À ÄÀ ß, PÁéAnmÉÃnªï D¦ÖlÆåqï ¥À± æ ßÉ UÀ¼£ À ÄÀ ß ©r¸À®Ä ¥ÉÃ¥Àgï-¥É£ï ¨ÉÃPÉà ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ ¨ÉAUÀ¼Æ À j£À yAPï «xËmï EAPï ¥sËAqÉñÀ£ï£À PÉ. ªÉAPÀlgÁªÀÄ£ï gÀa¹gÀĪÀ yAPï «xËmï EAPï PÀÈwAiÀÄ°è ¥É£ÄÀ ßzÉêÀ¤UÉ £ÀªÄÀ ¸ÁÌgÀ ºÉÆqÉzÄÀ eÉéV½¹ §Ä¢Þ±QÀ Û ªÀÄvÀÄÛ £É£¦ À £À ±ÀQÛAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ¯ÃÉ ªÉÃUÀªÁV PÁéAnmÉÃnªï D¦ÖlÆåqï ¸ÀªÄÀ ¸ÉåUÀ¼£ À ÄÀ ß ©r¸ÀĪÀ ªÉÃUÀzÀ ¸ÀÆvÀU æ ½ À ªÉ. ¥É¤ß¤AzÀ¯ÃÉ §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ ¤d. DzÀgÉ ¨Ë¢ÞPÀ ¸ÁªÀÄxÀåðPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥À± æ ßÉ UÀ¼£ À ÄÀ ß ªÀÄ£À¹ì£° À èAiÉÄà ªÉÃUÀªÁV ©r¸À®Ä vÀg¨ À ÃÉ w ¤ÃqÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥À± æ ßÉ £ÉÆÃrzÀ PÀÆqÀ¯ÃÉ ªÉÄzÀļÀÄ ZÀÄgÀÄPÁV PÉ®¸ÀªiÀ Ár PÀëtªÀiÁvÀz æ ° À è GvÀÛgÀ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛz.É ¥É£ÄÀ ß »rzÀÄ ºÀAvÀºA À vÀªÁV §gÉzÄÀ ©r¸À®Ä ¥ÀA æ iÀÄwß¹zÁUÀ »rAiÀÄĪÀ ¸ÀªÄÀ AiÀÄQÌAvÀ Cw ªÉÃUÀªÁV ªÉÄzÀļÀÄ ¸ÀªÄÀ ¸Éå ©r¹©nÖgÄÀ vÀÛzÉ ! EzÀ£ßÉ Ã §¼À¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀàzÁs ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëU¼ À ° À è AiÀıÀ¸ÄÀ ì UÀ½¹zÀªg À À ¸ÀASÉå ¢£À¢£ÀPÆ À Ì ºÉZÄÀ w Ñ Ûz.É ºÁqïðªÀPïð ªÀiÁqÀĪÀªj À VAvÀ ¸Áämïð ªÀPïð ªÀiÁqÀĪÀªg À ÄÀ AiÀıÀ¸ÄÀ ì UÀ½¹zÁÝg.É CªÀgÀ §½AiÀÄ°ègÄÀ ªÀ ¢ªÁå¸ÀÛç yAPï «xËmï EAPï! ºÉa£ Ñ À «ªÀgU À ½ À UÉ ¸ÀA¥ÀQð¹j: www.trytwi.com 190/Wʮʙ‡ WÊΔ·… Ê ‹‚


AiÀıÀ¹ì£À ¸ÀÆvÀz æ Ás jUÀ¼ÄÀ ! JqÀéqïð-qÀ-¨ÉÆãÉÆÃ, qÁ. ¸Éà£ìÀgï eÁ£Àì£ï, ¥Á¯ï DqÉð£ï, qÉäAiÀįï UÉÆîä£ï, ¹ÖÃ¥s£ À ï PÉÆêÉÃ, PÉ£ïUÉÆïïØ, £É¥ÇÉ °AiÀÄ£ï »¯ï, QAiÉÆøÁQ, xÁªÀÄ¸ï ºÁåj¸ï, PÀgÆ É Ã¯ï ºÁåj¸ï, ªÉÄ°ð£ï qÀUÁè¸ï, ªÉÄÊPÉ¯ï «ÄSÁ¯ÉÆÌêï, qÉïï PÁ£ÉðV, C¯Á£ï ¥ÉÃ¸ï ªÉÆzÀ¯ÁzÀ «zÉò §gÀºU À ÁgÀgÀ eÉÆvÉ ¨sÁgÀvz À À ²ªïSÉÃgÁ, dAiÀÄAvï ¤AiÉÆÃV, ºÀμïð ¨sÁgÁé¤, C©üμÃÉ Pï oÀPÆ É ÃgÉ, PÉ«£ï ªÁeóï ªÉÆzÀ¯ÁzÀªg À ÄÀ §gÉzÀ ªÀiÁå£ÃÉ eïªÉÄAmï ¥ÀŸÀPÛ U À ¼ À ÄÀ , PÁ¥ÉÇðgÉÃmï ¢UÀÎdgÀ DvÀäPx À U É ¼ À ÄÀ , AiÀıÉÆÃUÁxÉU¼ À ÄÀ (¸ÉÆä PÀA¥À¤AiÀÄ CQAiÉÆ ªÉÆjmÁ, CªÀÄįï£À ªÀVð¸ï PÀÄjAiÀÄ£ï, f.E. PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁPïð dûÄPÀgï§Uïð, PÁªÀÄvï UÀÆ¥ æ ï ªÀÄvÀÄÛ DQðqï ºÉÆmɯï£À «oÀ×® ªÉAPÀmÃÉ ±À PÁªÀÄvï) AiÀÄĪÀ PÉÊUÁjPÉÆÃzÀå«ÄUÀ¼,À mÉQÌU¼ À ,À ¸Ázs£ À A É iÀÄ ºÀA§® G¼Àîªg À À ªÀÄ£À¸Æ À gÉUÆ É ArªÉ. PÀ¼z É À zÀ±PÀ z À ° À è Cw ºÉZÄÀ Ñ ªÀiÁgÁlªÁVgÀĪÀ ªÀÄƪÀgÄÀ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀ PÀÈwUÀ¼ÄÀ E°èª:É

JqÀéqïð-qÀ-¨ÉÆãÉÆà ‘¥ÀgÁåAiÀÄ aAvÀ£,É C¸ÁA¥Àz æ Á¬ÄPÀ D¯ÉÆÃZÀ£’É (The Use of Lateral À ÄÀ ß ¥Àw æ ¥Á¢¹ d£À¦A æ iÀÄgÁzÀ EAUÉèAr£À ªÀÄ£ÀB±Á¸ÀÛçdÕ Thinking) «zsÁ£Àª£ JqÀq é ïð-qÀ-¨ÉÆãÉÆà vÀ£ßÀ Six Thinking Hats, Six Action Shoes, Six Value Medals, Handbook for a Positive Revolution, Practical Thinking, Serious Creativity, Teach Yourself How to Think, A Beautiful Mind, How to Have Creative Ideas, I am Right you are Wrong, Smart

À è AiÀıÀ¹ì£v À ÛÀ Thinking, H-Plus - A New Religion, ªÉÆzÀ¯ÁzÀ 82 PÀÈwUÀ¼° ¥ÀA æ iÀiÁt ¨É¼¸ É ® À Ä ¨ÉÃPÁzÀ «²μÀÖªÁzÀ D¯ÉÆÃZÀ£Á «zsÁ£À PÀÄjvÀÄ ¸À«ªÀgª À ÁV w½¹zÁÝg.É «±ÀézÁzÀåAvÀ 41PÀÆÌ ºÉZÄÀ Ñ ¨sÁμÉU½ À UÉ vÀdÄðªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀ EªÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÄÀ £Àq¸ É ÄÀ ªÀ vÀg¨ À ÃÉ w ²©gÀU¼ À ÄÀ CvÀåAvÀ d£À¦A æ iÀÄ. CvÀåAvÀ zÀĨÁj PÀÆqÀ! À ÄÀ JqÀéqïð-qÀ-¨ÉÆãÉÆ gÀa¹zÀ Six Thinking Hats PÀÈw ºÀvÁÛgÄÀ ¢£ÀU¼ £ÀqA É iÀÄÄwÛzÝÀ PÀA¥É¤ «ÄÃnAUïUÀ¼£ À ÄÀ ß PÉ®ªÉà UÀAmÉU¼ À ° À è ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¹ AiÀıÀ¸ÄÀ ìU½ À ¸À®Ä £Égª À ÁVzÉ. ©½, PÀ¥ÅÀ à, PÉA¥ÀÅ, ºÀ¹gÀÄ, ºÀ¼¢ À ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚU¼ À À mÉƦàUÉ ¥Àw æ ªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ aAvÀ£Á PÀª æ ÄÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ, KPÉ, CzÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀ K£ÀÄ JAzÀÄ £Àq¹ É gÀĪÀ ZÀZð É EzÀĪÀgU É É ZÁ°ÛAiÀÄ°èzÝÀ J®è jÃwAiÀÄ aAvÀ£U É ½ À VAvÀ «©ü£ßÀ ªÁV JzÀÄÝ PÁt¸ÄÀ vÀÛz.É ºÉa£ Ñ À ªÀiÁ»wUÁV ¸ÀA¥ÀQð¹j: www.edwdebono.com / www.edwarddebono.com

Wʮʙ‡ WÊΔ·… Ê ‹‚/191


qÁ. ¸Éà£ìÀgï eÁ£Àì£ï 1998gÀ°è Who Moved My Cheese? JA§ PÀÈw¬ÄAzÀ dUÀ¢éSÁåv£ À ÁzÀ CªÉÄjPÁzÀ ªÀÄ£ÀB±Á¸ÀÛçdÕ ªÀÄvÀÄÛ ªÀvð À £ÁvÀdÕ qÁ. ¸Éà£ìÀgï eÁ£Àì£ï £ÀªÄÀ ä D¯ÉÆÃZÀ£Á «zsÁ£Àª£ À ßÉ Ã §zÀ°¸ÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ PÀÈwUÀ¼£ À ÄÀ ß gÀa¹zÁÝg.É Who Moved My Cheese?, The Present, The One Minute Manager (with Kenneth H. Blanchard), The One Minute Sales Person, The Precious Present, The One Minute Mother: The Quickest Way for You to Help Your Children Learn to Like Themselves and Want to Behave Themselves, The One Minute Father: The Quickest Way for You to Help Your Children Learn to Like Themselves and Want to Behave Themselves, The One Minute Teacher: How to Teach Others to Teach Themselves, ‘Yes’ or ‘No’: The Guide to Better Decisions, One Minute for Yourself ªÀÄÄAvÁzÀ PÀÈwUÀ¼ÄÀ

OzÉÆåÃVPÀ dUÀwÛ£À AiÀıÀ¹éà ªÀåQÛU¼ À À SÁ¸ÀVà ¸ÀAUÀº æ U À ¼ À À C«¨sÁdå CAUÀªÁVªÉ. Who Moved My Cheese? PÀÈwAiÉÆAzÉà 21 «Ä°AiÀÄ£ï ¥Àw æ ªÀiÁgÁl ªÁVzÀÄÝ d¥Á£ï ªÀÄvÀÄÛ aäà ¨sÁμÉU¼ À ° À è LzÀÄ «Ä°AiÀÄ£ïUÀ½UÀÆ ºÉZÄÀ Ñ RZÁðVªÉAiÀÄAvÉ! JgÀqÄÀ ¥ÀÅlÖ E°UÀ¼ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÄÀ ¥ÀÅlÖ UÁvÀz æ À ªÀÄ£ÀÄμÀågÀ ¸ÀÄvÀÛ ºÉuA É iÀįÁzÀ F PÀÈw §zÀ¯ÁªÀuU É É PÀÆqÀ¯ÃÉ ¸ÀàA¢¸ÀzÃÉ ºÉÆÃzÀgÉ DUÀĪÀ C£ÁºÀÄvÀU¼ À À §UÉÎ JZÀj Ñ ¸ÀÄvÀÛz.É EªÀgÀ The One Minute Manager PÀÈw ªÀÄvÀÄÛ MAzÉà ¤«ÄμÀ JAzÀÄ vÁvÁìgÀ ªÀiÁqÀzÉ CzÀ£ßÉ Ã §AqÀªÁ¼Àª£ À ÁßV¹PÉÆAqÀÄ, D MAzÉà ¤«ÄμÀzÀ ¸ÀzÄÀ ¥ÀAiÉÆÃUÀ¢AzÀ AiÀıÀ¸ÄÀ ìU½ À ¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JA§ ¸ÀÆvÀæ Ñ À ªÀiÁ»wUÁV ¸ÀA¥ÀQð¹j: GzÉÆåÃVUÀ½UÉ ºÉƸÀ D±ÁQgÀtªÁVzÉ. ºÉa£ www.whomovedmycheese.com

www.thepresent.com

¥Á¯ï DqÉð£ï Whatever You Think, Think The Opposite (¤ÃªÉãÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄwÛÃgÉÆà CzÀgÀ «gÀÄzÀÞªÁzÀzÝÀ £ÄÀ ß D¯ÉÆÃa¹) ªÀÄvÀÄÛ It’s Not How Good You Are, It’s À ¥ÀzÀ PÀÈwUÀ½AzÀ dUÀwÛ£À How Good You Want To Be JA§ C¥ÀgÆ D¯ÉÆÃZÀ£Á «zsÁ£Àª£ À ßÉ Ã §zÀ¯Á¬Ä¹zÀ C¥ÀgÆ À ¥ÀzÀ aAvÀPÀ ¥Á¯ï DqÉð£ï. EAUÉèAr£À PÉAmï ¥ÁæAvÀåzÀ ¹qïPÀ¥ï£À°è 1940, K¦æ¯ï 7 gÀAzÀÄ d¤¹zÀ ¥Á¯ï ºÉƪÁqïð DqÉð£ï 2008 gÀ K¦æ¯ï 2 gÀAzÀÄ ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÀ wÃjPÉÆAqÁUÀ dUÀw£ Û À ¥Àª æ ÄÀ ÄR ¥ÀwPæ U É ¼ À ÄÀ «±ÉÃμÀ ¯ÉÃR£ÀU¼ À ÄÀ , ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ±Àz æ ÁÞAd° C¦ð¹zÀªÅÀ . ¥sÇÉ ÃmÉÆÃUÀ¦ æ ü ªÀÄvÀÄÛ avÀæ vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è C¥ÁgÀ D¸ÀQÛ ºÉÆA¢zÀÝ DqÉð£ï ¢ EAr¥ÉAqÉAmï ¥ÀwPæ U É É §gÉzÀ CAPÀt §gÀºU À ¼ À À ¸ÀAPÀ®£À It’s Not How Good You Are, It’s How Good You

192/Wʮʙ‡ WÊΔ·… Ê ‹‚


Want To Be

¥ÀPæ l À ªÁzÁUÀ «©ü£ßÀ ªÁV D¯ÉÆÃa¸ÀĪÀ «zsÁ£ÀªÇÉ AzÀÄ C£ÁªÀgt À ªÁVvÀÄÛ. “F PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ºÀvÄÀ Û ªÀμð À UÀ¼À ªÉÆzÀ¯ÃÉ N¢zÀÝgÉ EμÀÄÖ ºÉÆwÛUÉ EAUÉèAr£À ¥Àz æ Ás ¤AiÀiÁUÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ” JAzÀÄ CAzÀÄ GzÀÎj¹zÀ UÁqÀð£ï ¨Ëæ£ï EAUÉèAr£À ¥Àz æ Ás ¤AiÀiÁVzÀÄÝ PÁPÀvÁ½ÃAiÀÄ! 2006gÀ°è ¥ÀPæ l À ªÁzÀ Whatever You Think, Think The Opposite PÀÈw £ÁªÀÅ EzÀĪÀgU É É £ÀA©PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ ¸ÀAUÀwUÀ¼£ À ÄÀ ß ªÀÄvÉÆA Û zÀÄ zÀȶÖPÆ É Ã£À¢AzÀ £ÉÆÃrzÁUÀ GAmÁUÀĪÀ C£ÀĨsª À ,À DWÁvÀ, §zÀ¯ÁzÀ ¸À¤ßªÉñÀz° À è ªÀåQÛU¼ À ÄÀ £Àqz É ÄÀ PÉƼÀÄîªÀ jÃw, ºÉƸÀz£ À ÄÀ ß ¹éÃPÀj¸À®Ä »AzÉÃlÄ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ, C¤ªÁAiÀÄð J¤¹zÁUÀ MVÎPÆ É ¼ÀÄîªÅÀ zÀÄ, »ÃUÉ «©ü£ßÀ £É¯U É ¼ À ° À è £ÀªÄÀ ä aAvÀ£U É ¼ À £ À ÄÀ ß MgÉUÉ ºÀaÑ £ÉÆÃqÀÄvÀÛz.É MAzÀÄ jÃw vÀ¯PÉ ¼ É U À ÁV £ÉÆÃqÀĪÀ C£ÀĨsª À À EzÀÄ. £ÁªÀÅ vÉUz É ÄÀ PÉƼÀÄîªÀ PÉlÖ ¤zsÁðgÀU½ À AzÀ GAmÁUÀĪÀ ¯Á¨sU À ¼ À À §UÉÎ w½¹PÉÆqÀĪÀ F PÀÈw £ÀªÄÀ ä ªÀvð À £ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀB ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛz.É ±Á¯Á ºÀAvÀ¢AzÀ M°A¦Pïì ºÀAvÀzª À g À U É É d£À¦A æ iÀĪÁVgÀĪÀ JvÀÛgÀ fVvÀz° À è (ºÉÊ dA¥ï) £É®¢AzÀ ªÉÄÃ¯É ¤UÀ¢vÀ CAvÀgz À ° À è Ej¹gÀĪÀ CqÀØ¥n À ÖAiÀÄ£ÀÄß fVzÀÄ zÁl¨ÉÃPÀÄ. 1968gÀ°è ªÉÄQìPÆ É ¹nAiÀÄ°è £Àqz É À M®A¦Pï죰 À è MAzÀÄ «±ÉÃμÀ WÀn¹vÀÄ. C°èAiÀĪÀgU É É ªÉ¸ÖÀç£ï gÉÆïï JAzÀÄ d£À¦A æ iÀĪÁVzÀÝ, Nr §AzÀÄ £ÉÃgÀªÁV fVAiÀÄÄwÛzÝÀ ±ÉÊ°AiÀÄ, UÀjμÀ× JvÀÛgÀ 5 Cr 8 EAZÀÄ M®A¦Pï zÁR¯ÉAiÀiÁVvÀÄÛ. 1968gÀ°è rPï ¥sÁè¸ï§j JA§ QæÃqÁ¥ÀlÄ 7 Cr 4 1/4 EAZÀÄ JvÀg Û À fVzÀÄ £ÀÆvÀ£À M®A¦Pïì zÁR¯É §gÉz.À £ÉÃgÀ fVzÀgÉ CμÀÄÖ JvÀg Û À ºÁgÀĪÀÅzÀÄ C¸ÁzsåÀ . DzÀÝjAzÀ £É®¢AzÀ ªÉÄÃ¯É a«ÄäzÀ ¥sÁè¸ï§j CqÀØ¥n À ÖAiÀÄ §½ vÀ£ßÀ zÉúÀª£ À ÄÀ ß »AzÀPÌÉ ¨ÁV¹ (G¯ÁÖ wgÀÄV¹) DZÉ §¢UÉ GgÀĽzÀ. CA¢¤AzÀ EA¢£Àªg À U É É CzÉà ¥ÀzÞÀ w G½zÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¥sÁ¸ è ï§j ¥sÁ¥ è ï JAzÉà d£À¦A æ iÀĪÁVzÉ. ¥sÁè¸ï§jAiÀÄAvÉ £ÀªÄÀ ä D¯ÉÆÃZÀ£U É ¼ À £ À ÄÀ ß £ÉÃgÀªÁzÀ ¢QÌUÉ §zÀ¯ÁV «gÀÄzÀÞ ¢QÌ£° À è PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåªÅÀ zÀjAzÀ AiÀıÀ¸ÄÀ ì zÉÆgÉAiÀÄÄvÀz Û É J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¥Á¯ï DqÉð£ï ¹zÁÞAvÀ. ºÀƪÉÇAzÀgÀ ¥sÇÉ ÃmÉÆà £ÉÆÃr JAzÁPÀët ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀÅμÀણ À ÄÀ ß £ÉÆÃqÀĪÀ ¤jÃPÉëAiÀÄ°ègÄÀ vÉÛêÉ. CzÀgÀ §zÀ°UÉ ¨ÁrzÀ, ¥ÀP¼ À É QvÀÄÛºÆ É ÃzÀ, «avÀª æ ÁV PÁtĪÀ ºÀÆ«£À avÀæ vÉÆÃj¹zÁUÀ £ÀªÄÀ ä ¤jÃPÉë vÀ¯PÉ ¼ É U À ÁVgÀÄvÀÛz.É CzÀ£ßÉ Ã M§â ¸ÀÈd£À²Ã® PÀ¯Á«zÀ£Æ É §â eÁ»ÃgÁwUÉ §¼À¹ AiÀÄxÉÃZÀÒ ºÀtUÀ½¹zÀ GzÁºÀgu À U É ¼ À ÄÀ E®è¢®è. PÉ®¸Àz° À è §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ j¸ïÌ vÉUz É ÄÀ PÉƼÀî®Ä ºÉzj À zÀ AiÀıÀ¹éà GzÀå«Ä PÁ¯ÁAvÀgz À ° À è ¨ÉÃrPÉAiÉÄà PÀĹzÁUÀ ¸ÀA¥ÀÇtð £Á±ÀªÁUÀÄvÁÛ£.É PÉ®¸À PÀ¼z É ÄÀ PÉƼÀÄîªÀ ºÉzj À PÉAiÀÄ £ÀqÄÀ ªÉAiÀÄÆ MAzÀμÄÀ Ö §zÀ¯ÁªÀuU É ½ À UÉ zsÊÉ AiÀÄð¢AzÀ ªÀÄ£À¸ÄÀ ìªiÀ ÁqÀĪÀªÀ ¸ÁPÀμÄÀ Ö Kj½vÀU¼ À £ À ÄÀ ß PÀAqÀgÆ À CAvÀåzÀ°è CvÀåAvÀ AiÀıÀ¹éà GzÀå«ÄAiÀiÁUÀÄvÁÛ£.É J®ègÆ À MAzÀÄ ¢QÌ£° À è AiÉÆÃa¹zÀg,É J¯ÉÆèà PÉ®ªÀgÄÀ «gÀÄzÀÞ ¢QÌ£° À è AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛg.É ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À CªÀgÃÉ AiÀıÀ¹éà ªÀåQÛU¼ À ÁV dUÀwÛUÉ CvÀÄåvÀÛªÄÀ ªÁzÀ PÉÆqÀÄUÉ PÉÆqÀÄvÁÛg.É Wʮʙ‡ WÊΔ·… Ê ‹‚/193


¹Öêï eÁ¨ïì£À ¥À¹æ zÀÞ ¨sÁμÀt ‘¸ÉÃÖ ºÀAVæ , ¸ÉÃÖ ¥sÇÀ °±ï’ PÀA¥ÀÇålgï vÀAvÁæA±À PÉÃë vÀz æ À CUÀU æ t À å D¥À¯ï ªÉÄQAmÁ±ï, ¦PÁìgï C¤ªÉÄñÀ£ï ¸ÀÄÖrAiÉÆUÀ¼£ À ÄÀ ß ¸Áܦ¹zÀ ¸ÁºÀ¹ ¹Öêï eÁ¨ïì 2005 gÀ dÆ£ï 12gÀAzÀÄ ¸ÁÖöå£ï¥sq À ïð «±À« é zÁå®AiÀÄzÀ ±ÉÊPÀt ë P À ªÀμð À zÀ DgÀA¨sÆ É ÃvÀª ì z À ° À £ è À ¥Àz« À ¥Àz æ Á£À ¸ÀªiÀ ÁgÀA¨sz À ° À è ªÀiÁrzÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ ¤«ÄμÀU¼ À À CzÀÄãvÀ ¨sÁμÀt PÉÆ£ÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ ‘¸ÉÖà ºÀAVæ, ¸ÉÖà ¥sÇÀ °±ï’ JA§ ¥ÀzU À ½ À AzÀ. ‘¤ÃªÀÅ ºÀ¹zÉà EzÀÝgÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄÆRð gÁVAiÉÄà G½AiÀÄÄ«j,’ JA§ JZÀj Ñ PÉ £ÀÄrUÀ½ªÀÅ. ‘¤ÃªÀÅ EμÀÖ¥q À ÄÀ ªÀÅzÀ£ÄÀ ß ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀÄ ¤ªÀÄäzÃÉ dªÁ¨ÁÝj’ J£ÀÄßvÁÛ£É ¹Öêï eÁ¨ïì. ¸Á«UÀÆ ªÀÄÄ£Àß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV §zÀÄPÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ J£ÀÄߪÀ F ¨sÁμÀtPÁÌV ¨sÃÉ n ¤Ãr: http://www.youtube.com/watch?v=D1R-jKKp3NA

¹Öêï eÁ¨ïì F ¨sÁμÀtzÀ°è ºÀAaPÉÆArzÀÄÝ CªÀ£À fêÀ£z À À ªÀÄÆgÀÄ WÀl£ÉU¼ À £ À ÄÀ ß ªÀiÁvÀ.æ ºÀÄnÖzÀ PÀÆqÀ¯ÃÉ C«ªÁ»vÀ vÁ¬Ä¬ÄAzÀ vÀåf¸À®àlÖ PÀƸÀÄ, §qÀv£ À z À ° À èAiÉÄà ¨É¼z É ÄÀ , ¥Àw æ ¶×vÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ¸ÉÃj, C°èAzÀ GZÁÒnvÀ£ÁzÀgÆ À vÀ£ßÀ EμÀÖzÀ «μÀAiÀÄUÀ¼À vÀgU À w À UÀ¼° À è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ°PÉ ªÀÄÄAzÀĪÀg¹ É zÀ. ªÀÄÄAzÉ vÀ£ßÀ UÁågÉÃf£À°è DgÀA©ü¹zÀ ¥ÀÅlÖ PÀA¥À¤ D¥À¯ï CªÀ¤UÉ ªÀÄƪÀvÄÀ Ûªμ À ð À vÀÄA§ÄªÀ ªÉÆzÀ¯ÃÉ JgÀqÄÀ ¸Á«gÀ «Ä°AiÀÄ£ï qÁ®gïUÀ¼À §ÈºÀvï PÀA¥À¤AiÀiÁV ¨É¼z É ÄÀ , ªÀÄÄAzÉ CzÀjAzÀ®Æ GZÁÒnvÀ£ÁV, £ÉPïì÷Ö ªÀÄvÀÄÛ ¦PÁìgï ¸ÀÄÖrAiÉÆÃUÀ¼£ À ÄÀ ß vÉgz É ÄÀ , ªÀÄvÉÆÛªÄÉ ä vÀ£ßÀ D¥À¯ï PÀA¥À¤UÉà ªÀÄgÀ½ CzÀgÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜ£ÁzÀ ¹Öêï eÁ¨ïì AiÀıÀ¹ì£À ¨É¤ßUÉà ¥ÁåAQæAiÀiÁnPï PÁå£ÀìgïUÉ vÀÄvÁÛV, ¸ÀPÁ®zÀ°è ªÀiÁr¹PÉÆAqÀ ±À¸ÛÀçaQvÉì¬ÄAzÀ §zÀÄPÀĽzÀÄ ¥À¥ æ A À ZÀzÀ ªÀiÁ»w vÀAvÀe æ ÁÕ£À PÉëÃvÀz æ ° À è ¥ÁgÀªÄÀ å ªÉÄgÉAiÀÄÄwÛgÄÀ ªÀ PÀxÉ F ºÀ¢£Á®ÄÌ ¤«ÄμÀU¼ À À ¨sÁμÀtzÀ°è ªÀÄÆr§A¢zÉ.

gÁåAr ¥Á±ï£À ‘¢ ¯Á¸ïÖ ¯ÉPÑÀgï’ ¸Á«£À ¸ÁAUÀvåÀ z° À è §zÀÄQ£À ¸ÁxÀðPÀvÉ ¸ÁjzÀ mÉQÌ, ¦mïì§Uïð£À ¸ÀAvÀ gÁåArAiÀÄ fêÀ£ÄÀ äTà ºÉÆÃgÁlzÀ PÀx,É ¨Á®åzÀ PÀ£¸ À ÄÀ UÀ¼£ À ÄÀ ß ¸ÁPÁgÀUÆ É ½¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÁ¤ðV ªÉÄ®£ï «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ªÀiÁrzÀ ¨sÁμÀt ‘zÀ ¯Á¸ïÖ ¯ÉPÑÀgï’. ‘CzÀÄãvÀ PÀ£¸ À ÄÀ UÀ¼£ À ÄÀ ß PÁt®Ä ¥ÀAæ iÀÄwß¹. ¤ªÀÄä ªÀÄPÀÌ¼Æ À ¸ÀºÀ CAvÀºÀ PÀ£¸ À ÄÀ UÀ¼£ À ÄÀ ß PÁtĪÀAvÉ ¥ÉÃæ gÉæ¹. ªÀÄPÀ̼ÄÀ PÀvÛ° À £À ¥À¥ æ AÀ ZÀ¢AzÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ ¨É¼QÀ £À ¸ÀÄAzÀgÀ ¥À¥ æ AÀ ZÀª£ À ÄÀ ß £ÉÆÃqÀĪÀAvÉ ªÀiÁr.......dUÀw£ Û ° À è ªÀĺÀvÁÌAiÀÄðUÀ¼ÁUÀ¨ÃÉ PÁzÀgÉ ¸ÀÆáwðAiÉÄà MAzÀÄ ¸Ázs£ À À JA§ÄzÀÄ £À£ßÀ ¨sÁªÀ£.É .....£ÀªÄÀ ä P˱À®å, C£ÀĨsª À À ªÀÄvÀÄÛ É ¼ À ÄÀ CªÀPÁ±Àª£ À ÄÀ ß ¸ÀA¢ü¹zÁUÀ CzÀÈμÀÖ £ÀªÄÀ äzÁUÀÄvÀÛz.É ....¤ªÀÄä ¨Á®åzÀ ¥ÀǪÀð ¹zÀÞvU PÀ£¹À £À ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¢ü¸ÄÀ ªÀÅzÉà MAzÀÄ gÉÆêÀiÁAZÀ£PÀ Áj C£ÀĨsª À .À DzÀgÉ DvÀ£ÃÉ É ¼ÀÄîªÅÀ zÀÄ CzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£z À ÄÀ ...’ J£ÀÄßvÁÛ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ¸Ázs£ À AÉ iÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÉÄaÑPÆ 210/Wʮʙ‡ WÊΔ·… Ê ‹‚


¸ÀzÁ G£ÀßvÀ ¸Ázs£ À A É iÀÄ PÀqU É É vÀÄrAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ ºÀĪÀÄä¹ì£À ªÀåQÛ gÁåAr ¥Á±ï vÀ£ßÀ ‘PÉÆ£ÉAiÀÄ G¥À£Áå¸À’ CxÀªÁ ‘¯Á¸ïÖ ¯ÉPg ÑÀ ï’£À°è K£É®ª è £ À ÄÀ ß ºÀAaPÉƼÀ® î Ä ¸ÁzsåÀ ªÇÉ Ã CμÀ£ Ö Æ À ß ºÀAaPÉÆAqÀÄ, ¥ÁåAQæAiÀiÁnPï PÁå£g ìÀ ïUÀÆ zs£ À åÀ ªÁzÀ C¦ð¹, ¸Á«£À DZÉUÆ À ºÉAqÀw, ªÀÄPÀ̼ÄÀ , ¸ÉßûvÀgÄÀ ¦æÃw¬ÄAzÀ ¸Àäj¹PÉƼÀÄîªA À vÉ ªÀiÁr d£ÀgÀ ªÀÄ£ÀU¼ À ° À è ±Á±ÀévÀ ¸ÁÜ£À UÀ½¹PÉÆArzÁÝ£.É CªÀ£À F PÉÆ£ÉAiÀÄ G¥À£Áå¸À, §zÀÄQ£À ¢£ÀZj À AiÀÄ°è PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀÅlªÀ£ÄÀ ß §gÉzÀ «eÁÕ¤AiÉƧâ£À ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ C£ÀĨsª À U À ¼ À À ¸ÀA¥ÀÅl, EAzÀÄ dUÀwÛ£À ®PÁëAvÀgÀ d£ÀgÀ fêÀ£z À À ¢PÀÌ£ßÉ Ã §zÀ°¹zÉ. ¥ÉÇÃμÀPj À UÉ ªÀiÁUÀðzÀ²ð ºÉÆvÀÛUA É iÀiÁV, DzÀ±ð À ²PÀëPj À UÉ ¥ÀoåÀ ªÁV, «zÁåyðUÀ½UÉ CªÀÄÆ®å PÉʦrAiÀiÁV, ¸ÀA±ÉÆÃzsPÀ j À UÉ zÁj¢Ã¥ÀªÁVzÉ. PÀ£¸ À ÄÀ PÁtzÀ ªÀåQÛU½ À ®è, DzÀgÉ PÀAqÀ PÀ£¸ À £ À ÄÀ ß ¸ÁPÁgÀUÆ É ½¹PÉƼÀÄîªÀ QæAiÉÄ CμÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sª À ® À è. ¨Á®åzÀ PÀ£¸ À ÄÀ UÀ¼£ À ÄÀ ß £À£¸ À ÄÀ UÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÁºÀ¸À ªÀÄvÀÄÛ PÀ°vÀ À £ À ÄÀ ß aUÀÄj¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¤ªÀÄä §zÀÄPÀ£ÄÀ ß ¸Àägt À àAiÀÄUÉƽ¹PÉƼÀÄîªÀ ¥ÁoÀU¼ À ÄÀ , ¥Àgg À À PÀ£¸ jÃw ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ£ÉAiÀÄ £ÀÄr JA§ DgÀÄ ¨sÁUÀU¼ À ° À è, CgÀªv À Æ É ÛAzÀÄ CzsÁåAiÀÄUÀ¼° À è, ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzs£ À A É iÉÆAzÀ£ÄÀ ß dUÀwÛUÉ PÉÆqÀÄUÉAiÀiÁV ¤ÃqÀĪÁUÀ §¼À¸ÄÀ ªÀμÖÉà CZÀÄPÑ m À ÁÖz,À G¥ÀAiÀÄÄPÀª Û ÁzÀ ¸ÀAzÀ¨Æ És ÃðavÀ GzÁºÀgu À U É ¼ À À ¸À»vÀªÁzÀ, ªÀ¸ÄÀ ¤ Û μÀ× ªÁzÀgÆ À ¨sÁªÀ£ÁvÀäPª À ÁzÀ, PÀtÃÂÚ j£À°è PÉÊ vÉƼɸz À ÃÉ zsÊÉ AiÀÄð¢AzÀ «¥ÀvÛÀ£ÄÀ ß JzÀÄj¸ÀĪÀ DvÀä¸ÜÉ öÊAiÀÄð vÀÄA§ÄªÀ gÁåArAiÀÄ F ¸ÀÄ¢ÃWÀð PÉÆ£ÉAiÀÄ G¥À£Áå¸À PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß E£ï¥sÇÉ Ã¹¸ï GzÉÆåÃV J¸ï. GªÉÄñï PÀ£ßÀ qÀPÌÉ vÀA¢zÁÝg.É SÁåvÀ £Àl ¤zÉÃð±ÀPÀ gÀªÄÉ Ã±ï CgÀ«Azï CªÀgÀ zs¤ éÀ AiÀÄ°è F PÀÈwAiÀÄ DrAiÉÆà §ÄPï ¹.r. gÀÆ¥Àz° À è ºÉÆgÀ§A¢zÉ. (¥ÀPæ Á±ÀPg À ÄÀ : zsÁwæ ¥ÀPæ Á±À£,À PÀÈμÀª Ú ÄÀ Æwð¥ÀÅgÀA, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.) gÁåArAiÀÄ G¥À£Áå¸ÀPÁÌV F vÁtUÀ¼£ À ÄÀ ß ¨sÃÉ n ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ: http://www.youtube.com/watch?v=ji5_MqicxSo http://video.google.com/videoplay?docid=8577255250907450469#

dUÀwÛ£À §ºÀÄvÉÃPÀ gÁμÀÖçU¼ À À £ÁAiÀÄPÀgÄÀ , GzÀåªÀÄ PÉëÃvÀz æ À ¢UÀÎdgÀÄ ‘EzÀÄ JAxÁ fêÀ£ª À A À iÀiÁå!’ JAzÀÄ GzÀÎj¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ EAvÀºÀ PÀ£¸ À ÄÀ UÁgÀgÀ DzÀ±ð À £ÀªÄÀ ä AiÀÄĪÀd£ÀjUÉ zÁj¢Ã¥ÀªÁUÀ°. ¤gÀAvÀgÀ PÀ°PÉ, ¤gÀAvÀgÀ ¸Ázs£ À É EªÀg£ À ÄÀ ß ºÀÄjzÀÄA©¸À°!

§uïPÀgï gÁAiÀiï£À gÁd¸ÁÜ£z À À §jUÁ® ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ ²PÀt ë vÀdÕ ¸ÀAfvï §uïPÀgï gÁAiÀiï mÉqï.PÁA £À°è ªÀiÁrzÀ EwÛÃa£À G¥À£Áå¸À ªÉÇAzÀg° À è gÁd¸ÁÜ£z À ° À è CªÀgÄÀ DgÀA©ü¹zÀ ‘§jUÁ® ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ’ Û É JA§ÄzÀ£ÄÀ ß «ªÀj¹zÁÝg.É UÁæ«ÄÃt (Barefoot College) ºÉÃUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀz ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀÄUÀ¼À §ºÀÄvÉÃPÀ C£ÀPëÀg¸ À ÜÀ gÄÀ ²PÀëPg À ÁV, vÀAvÀd æ ÕgÁV, PÀıÀ®PÀ«ÄðUÀ¼ÁV, EAf¤AiÀÄgïUÀ¼ÁV, zÀAvÀªÊÉ zÀågÁV, ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV ºÉÃUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖz° À è SÁåwUÀ½¹ «zÉñÀU¼ À ° À è vÀg¨ À ÃÉ w ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ Wʮʙ‡ WÊΔ·… Ê ‹‚/211


JA§ÄzÀ£ÄÀ ß £ÉÆÃrzÁUÀ ¥À¸ æ ÄÀ ÛvÀ ±Á¯É PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼° À è ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛgÄÀ ªÀ CgɨA É zÀ ²PÀët ªÀåªÀ¸ÜÉ AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ¥Àj²Ã°¸À¨ÃÉ PÀÄ J¤ß¸ÀÄvÀÛz.É 1972gÀ°è gÁd¸ÁÜ£z À À w¯ÉÆäAiÀiÁ JA§ PÀÄUÁæªÄÀ zÀ°è ¸ÀAfvï §uïPÀgï gÁAiÀiï §jUÁ® ªÀĺÁ«zÁå®AiÀĪÀ£ÄÀ ß DgÀA©ü¹ UÁæ«ÄÃt ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀÄUÀ¼° À è£À PÀıÀ® ªÀÈwÛU¼ À £ À ÄÀ ß fêÀAvÀªÁVlÄÖPÆ É ¼ÀÄîªÅÀ zÀgÀ eÉÆvÉUÉ UÁæªÄÀ PÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ J®è ¸Ë®¨såÀ UÀ¼£ À ÄÀ ß ¸ÀܽÃAiÀĪÁVAiÉÄà MzÀV¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸Àé¸A À ¥ÀÇtðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÄÀ ªÀ PÉ®¸À DgÀA©ü¹zÀgÄÀ . ¸ËgÀ±QÀ ÛAiÀÄ §¼ÀP,É ²PÀët, ¤ÃgÀÄ, DgÉÆÃUÀå gÀPëÀu,É UÁæ«ÄÃt PÉÊPÀ¸ÄÀ §ÄUÀ¼ÄÀ , UÀÄrPÉÊUÁjPÉ, ¸ÁjUÉ-¸ÀA¥ÀPð À , ªÀÄ»¼Á ¸À§°ÃPÀgt À , §AdgÀÄ ¨sÆ À «Ä C©üªÈÀ ¢Þ EªÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ «μÀAiÀÄUÀ¼° À è UÁæªÄÀ UÀ¼À d£Àg£ À ÄÀ ß vÀg¨ À ÃÉ wUÉƽ¹, ¸ÀÄvÀÛªÄÀ ÄvÀÛ® UÁæªÄÀ UÀ¼° À è vÀg¨ À ÃÉ w ¤ÃqÀĪÀAvÉ ¸ÀA¥À£Æ À ä® ªÀåQÛU¼ À £ À ÁßV¹, «zÉñÀU¼ À À ºÀ½îU¼ À ° À èAiÀÄÆ vÀg¨ À ÃÉ w ¤Ãr AiÀıÀ¹éAiÀiÁV vÀ¯É JwÛ¤®ÄèªA À vÉ ªÀiÁrgÀĪÀ ‘§jUÁ® ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ’zÀ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨ À ÃÉ w PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ dUÀwÛ£À UÀªÄÀ £À ¸É¼A É iÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁrzÉ. £ÉÆÃrw½-ªÀiÁrPÀ° CdÓCfÓAiÀÄjUÀÆ vÀg¨ À ÃÉ w ¤Ãr, CªÀg° À g è ÄÀ ªÀ UÁæ«ÄÃt vÁAwæPv À A É iÀÄ£ÀÄß EvÀgg À Æ É A¢UÉ ºÀAaPÉƼÀÄîªA À vÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÉà C®èzÃÉ D¦üPæ Á ªÀÄvÀÄÛ »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÁæAvÀåzÀ C£ÉÃPÀ C£ÀPëÀg¸ À ÜÀ g£ À ÄÀ ß ¸ÉÆïÁgï EAf¤AiÀÄgïUÀ¼£ À ÁßV¹, CªÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ zÀÆgÁwzÀÆgÀzÀ ºÀ½îU½ À UÉ ¸ËgÀ±QÀ ÛAiÀÄ «zÀÄåvï¢Ã¥ÀU¼ À £ À ÄÀ ß ¨É¼V À ¹zÁÝg.É “§jUÁ® ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄzÀ°è ²PÀëPg À ÃÉ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ , «zÁåyðUÀ¼ÃÉ ²PÀëPg À ÄÀ . PÀ°AiÀÄĪÀªg À ÃÉ PÀ°¸ÀĪÀªg À Æ À DVgÀĪÀÅzÀjAzÀ §®Ä¨ÉÃUÀ ¥Áæ«ÃtåvÉ UÀ½¹PÉƼÀî®Ä ¸ÁzsåÀ ªÁUÀÄvÀÛz.É ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ D¦üPæ ÁzÀ°è£À UÁæ«ÄÃt ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀÄUÀ¼° À ègÄÀ ªÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ vÁAwæPv À ,É eÁÕ£,À ¸ÀA¥À£Æ À ä®, ¤Ãj£À §¼ÀPA É iÀÄ «zsÁ£ÀU¼ À ÄÀ , PÀlÖqÀ PÀlÄÖªÀ ±ÉÊ°, PÀıÀ®vÉ, DgÉÆÃUÀå PÁ¼Àf J®èªÇÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DzsÄÀ ¤PÀ EAf¤AiÀÄjAUï CxÀªÁ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ P˱À®UÀ½UÉ PÀrªÉÄ E®è. EªÀÅUÀ¼£ À ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ PÉ®¸À DV®è. UÁæ«ÄÃt P˱À®UÀ¼£ À ÄÀ ß ¸ÀªÄÀ ¥ÀðPÀªÁV §¼À¹PÉÆAqÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðgÀ CxÀªÁ ªÁtÂdå ¸ÀA¸ÉÜU¼ À À £Ég« À ®èzÃÉ CzÀÄãvU À ¼ À £ À ÄÀ ß ¸Á¢ü¹, ¸Àé¸A À ¥ÀÇtðvÉ UÀ½¹PÉƼÀÀÄzÀÄ,” J£ÀÄßvÁÛgÉ §uïPÀgï gÁAiÀiï. £ÉÆÃr: www.ted.com/talks/bunker_roy.html

«PÀ®vÉ ªÉÄnÖ¤AvÀ Då«Ä ¥Àrð ¥Àw æ ªÁgÀ ºÉƸÀ ºÉƸÀ «μÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛvÀgÀĪÀ mÉqï.PÁA eÁ®vÁt F ªÁgÀ Då«Ä ¥Àrð JA§ C¥ÀgÆ À ¥ÀzÀ ¸ÁzsQÀ AiÀÄ ¥ÀÅlÖ G¥À£Á帪 À £ À ÄÀ ß ¥À¸ æ ÄÀ v Û ¥ À r À ¹zÉ. ºÀ¢ºÀgÉAiÀÄzÀ Då«Ä PÁ¯ÉÃdÄ ªÁå¸ÀAUÀzÀ eÉÆvÉ ªÀĸÁeï xÉgÀ¦¸ïÖ DV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ dUÀvÀÛ£É߯Áè ¸ÀÄwÛ§gÀĪÀ PÀ£À¸ÀÄ PÀAqÀªÀ¼ÀÄ. 19£Éà ªÀμÀðzÀ°è ªÉĤAfn¸ï gÉÆÃUÀ¢AzÀ £ÀgÀ½ ¦vÀÛPÉÆñÀ, ªÀÄÆvÀ¦ æ AqÀUÀ¼ÀÄ, ªÉƼÀPÁ°¤AzÀ PɼÀ¨Ás UÀ ¥ÀÇvÀð JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÆ PÀÈvÀPÀ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹PÉÆAqÀÄ JzÀÄÝ 212/Wʮʙ‡ WÊΔ·… Ê ‹‚


£Àqz É ÄÀ , Nr, »ªÀÄzÀ°è eÁj, ¸ÉÌÃmï ¨ÉÆÃqïð bÁA¦AiÀģﲥï£À°è JgÀqÄÀ ªÀμð À ¸ÀvÀvÀªÁV a£Àß UÉzÀݪÀ¼ÀÄ. ºÀvÀÄÛ ªÀμÀðUÀ½AzÀ «PÀ®vÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁqÀÄvÁÛ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ zÉñÀUÀ¼À°è£À «PÀ¯ÁAUÀgÀ PÀÈvÀPÀ CAUÁAUÀUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉAiÀÄ ²©gÀUÀ¼À°è ªÀÄPÀ̽AzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀgª À g À U É É ¸ÀÆáwðvÀÄA§ÄvÁÛ, fãïì ¥ÁåAmï ºÁQPÉÆAqÀÄ fVAiÀÄÄvÁÛ £ÀqÉAiÀÄĪÀ Då«Ä ¥Àrð MA§vÀÄÛ ¤«ÄμÀUÀ¼À £ÀUÀĪÉÆUÀzÀ G¥À£Áå¸ÀzÀ°è ºÉýzÀÄÝ, ‘PÀ®à£É £ÀªÀÄä£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀÆ ¹zÀÞªÀiÁr¸ÀÄvÀÛzÉ. «PÀ®vÉ CxÀªÁ CqÀZÀuÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀnÖºÁPÀĪÀ §zÀ®Ä ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀªÁV D¯ÉÆÃa¸À®Ä, CzÀÄãvÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä, C£ÉéÃμÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉÃæ gÉæ¸ÀÄvÀÛzÉ,’ JAzÀÄ. Då«Ä ¥ÀrðAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ®Ä F eÁ®vÁtUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁr: www.ted.ted.com/talks/amy_purdy_living_beyond_limits.html http://tedxtalks.com/

C£ÀÄPÀA¥À ¨ÉÃqÀ - CªÀPÁ±À PÉÆr! PÀ£ÁðlPÀzÀ SÁåvÀ FdÄ¥ÀlÄ ªÀiÁ®wºÉƼÀî CªÀgÉÆA¢UÉ E¥ÀàvÀÄÛ ªÀμÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀqɹzÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀªÉÇAzÀgÀ°è ‘«PÀ¯ÁAUÀjUÉ C£ÀÄPÀA¥À ¨ÉÃqÀ, zÀAiÀĪÀiÁr CªÀjUÉ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆr, K£À£ÁßzÀgÀÆ ªÀiÁr vÉÆÃj¸ÁÛgÉ, fêÀ£ÀPÉÆÌAzÀÄ D¸ÀgÉ PÀAqÀÄPÉƼÁÛg,É ’ JA§ ¨sg À ª À ¸ À A É iÀÄ £ÀÄrUÀ¼£ À ÁßrzÀÝgÄÀ . ¨É¼U À Á«AiÀÄ WÀ£± À ÁåA ¨sÁAqÀUÉAiÀÄ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¥ÉÇðAiÉÆÃUÉ vÀÄvÁÛVzÀÝgÀÆ UÁ° PÀÄaðAiÀÄ°èAiÉÄà «zÉñÀU¼ À £ À ÄÀ ß ¸ÀÄwÛ, ªÉÄqÀ®ÄèU¼ À £ À ÄÀ ß UÀ½¹, «PÀ¯ÁAUÀgÀ K½UÁVAiÉÄà ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜU¼ À £ À ÄÀ ß ¸Áܦ¹ zÀÄrAiÀÄÄwÛzÁgÉ. CªÀgÀzÀÄÝ AiÀiÁªÁUÀ®Æ MAzÉà ªÀiÁvÀÄ, ‘£ÀªÀÄUÉÆAzÀÄ CªÀPÁ±À PÉÆlÄÖ £ÉÆÃr - £ÁªÉãÉãÀÄ CzÀÄãvÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄvÉÛêÉ,’ CAvÀ. 2012gÀ d£ÀªÀj 22gÀAzÀÄ ºÁ¸À£ÀzÀ ‘¸ÉßúÀ-¸ËºÁzÀð PÀÆl’zÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ CªÀgÄÀ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ CzÉà ªÀiÁvÀÄUÀ¼£ À ÄÀ ß ºÉý AiÀÄĪÀ ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼° À è ¸ÀÆáwð vÀÄA©zÀgÄÀ .

¤ªÉÃzÀ£É F ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è §¼À¹PÉƼÀî¯ÁVgÀĪÀ ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ ««zsÀ PÀA¥À¤UÀ¼À ºÉ¸g À ÄÀ , ªÉ¨ï¸ÉÊmï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁèUïUÀ¼À ºÉ¸g À ÄÀ UÀ¼ÄÀ , ¥ÀwPæ U É ¼ À ° À è ¥ÀPæ l À ªÁVgÀĪÀ §gÀºÀ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß DAiÀiÁAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ / PÀA¥À¤ ªÀÄvÀÄÛ eÁ®vÁtzÀªÀgÀÄ MzÀV¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¸À®ÄªÁV G¯ÉèÃT¹gÀĪÀAxÀªÁVªÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ ªÁtÂdå GzÉÝñÀUÀ½UÁV §¼ÀPÉ DV®èªÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ w½AiÀÄ¥Àr¸ÀÄvÉÛêÉ. E°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ «μÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¤UÀ¢vÀ PÁ®«ÄwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ DAiÀiÁAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨ÀsðUÀ¼À°è GPÀÛªÁVgÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ªÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÄÀ EzÉà CAwªÀÄ JAzÀÄ ¨sÁ«¸À¨ÁgÀzÄÀ . §zÀ¯ÁªÀuU É É CªÀPÁ±À«zÉ.

Wʮʙ‡ WÊΔ·… Ê ‹‚/213


£ÀªPÀ £ À ÁðlPÀ ¥ÀPæ Á±À£,À ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄ ¥ÀPæ n À ¹zÀ ¨ÉÃzÉæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÄÀ Applied English Course - A Handbook  

of Spoken and Written English One Minute English - A Multimedia Course on Spoken and Written English Rhymes Rhymes Here Again ! Multimedia Language Laboratory to learn Spoken and Written English My First Library of Little Books Play and Learn English (Language Games) EAVèμï ¸ÀAªÀº£ À À (Spoken English) EAVèμï ¥Àz¸ À AÀ ¥ÀvÄÀ Û (English Word Power)

(23rd Print) (4th Edition) (3rd Edition) (2nd Edition) (2nd Edition) (2nd Edition) (4£Éà ªÀÄÄzÀt æ ) (4£Éà ªÀÄÄzÀt æ ) (4£Éà ªÀÄÄzÀt æ ) (3£Éà ªÀÄÄzÀt æ ) (6£Éà ªÀÄÄzÀt æ )

   Dr PÀ°AiÉÆÃt PÀ£ßÀ qÀ ¥ÀÅmÁt ¥ÀŸÀÛPU À ¼ À À £À£ßÀ ªÉÆzÀ® UÀAæ xÁ®AiÀÄ ¸ÀÆ̯ï qÉÊj (¥Àª æ ÄÀ ÄR gÁ¶ÖçÃAiÀÄ-CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¢£ÁZÀgu À U É ¼ À À PÉʦr) ¸ÀAzÀ±ð À £À - ªÀåQÛvéÀzÀ ¸ÀªÄÀ UÀæ zÀ±ð À £À (4£Éà ªÀÄÄzÀt æ ) À ¼ À ÄÀ (4£Éà DªÀÈwÛ) CvÀÄå¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÉ¨ï¸ÉÊmï, ¹.r. & rfl¯ï ¥ÀŸÀÛPU ¨ÁèUï ¨ÁèUï ¨ÁèUï - eÁ®¯ÉÆÃPÀz¯ À Æ É Aè zÀÄ eÁUÀ ªÀiÁr (2£Éà ªÀÄÄzÀt æ ) C¥ïqÉÃmï (ªÉ¨ï¸ÉÊmï, ¹.r. & rfl¯ï ¥ÀŸÀPÛ U À ¼ À À £À«Ã£À ªÀiÁ»w PÉʦr) Qéeóï - ¸ÀàzÁs ð¯ÉÆÃPÀPÆ É ÌAzÀÄ ¨É¼QÀ Ar (4£Éà ªÀÄÄzÀt æ ) PÀA¥ÀÇålgï (ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀiÁ»w ¸Á»vÀå) (5£Éà ªÀÄÄzÀt æ ) PÀxÉ ºÉüÀĪÀ ¸ÀªÄÀ AiÀÄ (5£Éà ªÀÄÄzÀt æ ) À ÄÀ (2£Éà ªÀÄÄzÀt æ ) aãÁzÀ amÉÖ PÀxU É ¼ ¸Àªð À jUÀÆ ¸ÀªÄÀ ¥Á®Ä - gÀμåÀ £ï PÀxU É ¼ À ÄÀ (2£Éà ªÀÄÄzÀt æ ) CªÀÄä£À ºÁ®Ä CªÀÄÈvÀ (2£Éà ªÀÄÄzÀt æ ) ºÁr£À §Ar (2£Éà ªÀÄÄzÀt æ ) «gÁªÀÄzÀ ªÉüÉAiÀÄ ¸ÀzÄÀ ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¢£ÁZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ §wÛzÀ ¨Á« vÀÄA©vÀÄ ¸Àé-¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWÀ PÀμÖÀ¥l À ÖgÉ ªÀiÁvÀæ ¥s® À PÀA¥ÀÇålgï UÉzÝÉ Ã UÉ®Ä說 É ÅÀ - AiÀıÀ¹éà ªÀÈwÛ ªÀiÁUÀðzÀ²ð PÉʦr (E¢ÃUÀ ¤ªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è) Wʮʙ‡ WÊΔ·… Ê ‹‚/215


For more deatils - Please puchase

UÉzÝÉ Ã UÉ®Ä說 É ÅÀ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ, ªÀÈwÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À, ºÉƸÀ ºÉƸÀ PÉÆøïðUÀ¼À ªÀiÁ»w ¸Á»vÀå PÉʦr WE WILL WIN - CAREER GUIDANCE AND PERSONALITY DEVELOPMENT

Author

Bedre Manjunath

Navakarnataka Publications Pvt. Ltd Embassy Centre, Crescent Road, Kumara Park (East) BANGALORE - 577 501 Ph.:080 - 22203580, 30578022, 30578023 e-mail : navakarnataka@gmail.com web: www.navakarnataka.com blog: http://navakarnataka.blogspot.com Price: 100/- + ( Posate Charges ) Navakarnataka Books are available on FLIPKART also


We Will Win - Gedde Gelluvevu Sample eBook  

Gedde Gelluvevu - We Will Win Sample eBook

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you