Page 1


Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ ±‹≈P›Õ‹Æ‹®‹ 3512Æʇ ±‹≈P‹oOÊ

F¸ÉÆÃ¥À£À ¯ÉÆÃPÀ¤Ãw PÀxUÉ ¼ À ÄÀ £ÀÆgÀ E¥Ààv À ÄÀ Û PÀxU É ¼ À ÄÀ £ÀÆgÀ ºÀvÀÄÛ avÀæUÀ¼ÀÄ

”‹ÌW‹≈÷‹ & √‹„±›ÌÒ‹√‹

BÆ‹Ì®‹


AESOPANA LOKANEETI KATHEGALU (Kannada) AESOP’S FABLES Compiled and translated by Ananda Second Print : 2012

Price : ` 120

Pages : 232

Paper used for this book : 70 gsm Maplitho 18.6 Kgs (1/8 Demy Size)

Ê„®‹Δ  ‹··®‹≈| : 1962 (E–› ”›◊Ò‹¬  ‹fi«Ê,  Ê·Á”‹„√‹·) G√‹v‹Æʇ  ‹··®‹≈| : 2012 (Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ ±‹π…Pʇ–‹ÆÖ’ ±Ê˘ ÊpÖ »À·pÊvÖ) ±‹≈£W‹Ÿ‹ ”‹ÌTʬ : 1000

P‹Í£”›Ã ‹·¬ : P›©ƒ”‹«›X®Ê

∏Ê«Ê : ` 120 ‹··S±‹‚o : P‹ ‹·ΔÌ A√‹”‹· JŸ‹ bÒ‹≈W‹Ÿ‹· : GÌ. ‘. À‡√Ö ±‹≈P›Õ‹P‹√‹·

Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ ±‹π…Pʇ–‹ÆÖ’ ±Ê≈Á ÊpÖ »À·pÊvÖ GÌ∏Ê‘ ”ÊÌo√Ö, PÊ≈”ÊÌpÖ √‹”ʧ , ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· & 560 001 ®‹„√‹ ›~: 080--&30578020/22 ¥›¬PÖ’ : 080&30578023 email : navakarnataka@gmail.com

Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹, PÊ≈”ÊÌpÖ √‹”ʧ , ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· & 1, ✆

✆ ✆

✆ ✆ ✆ 0207123512

email : nkpsales@gmail.com email : nkpgnr@gmail.com email : nkpmng@gmail.com email : nkpbalmatta@gmail.com email : nkpmys@yahoo.co.in email : nkpglb@gmail.com

ISBN 978-81-8467-296-1

Printed by R. S. Rajaram at Navakarnataka Printers, No. 167 & 168, 10th Main III Phase, Peenya Industrial Area, Bangalore - 560 058 and published by him for Navakarnataka Publications (P) Ltd., Embassy Centre, 11, Crescent Road P. B. 5159, Bangalore-560 001 (INDIA). Typeset at Navakarnataka, Bangalore-1


— -

F¸ÉÆÃ¥À ªÀÄvÀÄÛ PÀlÄÖ PÀxU É ¼ À ÄÀ 1

ºÀ®ªÀÅ §UÉAiÀÄ d£À¦Aæ iÀÄ PÀxUÉ ¼À ÄÀ , J®è zÉñÀU¼À ®À Æè, J®è PÁ®UÀ¼®À Æè EzÀÄÝPÆ É AqÀÄ §A¢gÀĪÀ MAzÀÄ ¸Á»vÀå ¥ÀPæ ÁgÀ. D¢ ªÀiÁ£Àª£ À ÄÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀ£åÀ ªÁzÀ ºÁUÀÆ ¥À¼V À ¸À®àlÖ ªÀÄÈUÀ ¥ÀQëU¼ À Æ É qÀ£É Cw ¤PÀlªÁV fë¸ÀÄwÛzÝÀ PÁgÀt, CªÀÅUÀ¼£ À ÄÀ ß PÀÄjvÀÄ PÁ®à¤PÀªÁzÀ ¸ÁºÀ¸U À ¼ À £ À ÄÀ ß «ªÀj¸ÀĪÀAvÀºÀ PÀxU É ¼ À £ À ÄÀ ß PÀlÄÖªÅÀ zÀÆ, CªÀÅ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸Àºd À ªÁzÀ ¨sÁªÀ£U É ½ À AzÀ®Æ GzÉÝñÀU½ À AzÀ®Æ ªÀwð¸ÀĪÀAvÉ - ªÀiÁvÁqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÆ CªÀ¤UÉ (D¢ ªÀiÁ£Àª¤ À UÉ) ¸Àºd À ªÁVAiÉÄà EvÀÄ.Û EAvÀºÀ PÀxU É ¼ À ° À ,è ªÉÄîģÉÆÃlPÉÌ PÉêÀ® C¸Àºd À ªÀÇ C¯ËQPÀªÇÀ DV vÉÆÃgÀĪÀ PÀxU É ¼ À À ¸ÀégÆ À ¥À MA¢zÉ. F §UÉAiÀÄ PÀxU É ¼ À £ À ÄÀ ß PÀlÄÖ PÀxU É ¼ À ÄÀ (Fables) J£ÀÄßvÁÛg.É EAxÀ PÀlÄÖ PÀxU É ¼ À À MAzÀÄ «±ÉÃμÀ ®PÀt ë ªÉãÉAzÀg,É ¤ÃwAiÀįÉÆÃè CxÀªÁ «ªÉÃZÀ£A É iÀįÉÆÃè MAzÀÄ ¥ÁoÀª£ À ÄÀ ß PÀ°¸À §ºÀÄzÁzÀAvÉ, ¸ÀÄ®¨sª À ÁV CªÀÅUÀ¼£ À ÄÀ ß MzÀV¹PÉƼÀÀÄPÀÆ®ªÁzÀ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀégÆ À ¥À. ZÉ£ÁßV gÀavÀªÁzÀ MAzÀÄ PÀlÄÖ PÀxA É iÀÄ°è, PÀ°¸À®Ä GzÉÝñÀ ¥ÀlÖ ¥ÁoÀªÅÀ PÀxA É iÀÄ CAUÀz¯ À ÃèÉ CqÀPª À ÁVgÀÄvÀz Û A É iÀiÁzÀÝjAzÀ, CAxÀ ¥ÁoÀª£ À ÄÀ ß ¸ÀÄ®¨sª À ÁV UÀ» æ ¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀg,É PÁ®PÀª æ ÄÀ zÀ°,è C£ÉÃPÁ£ÉÃPÀ PÀlÄÖ PÀxU É ½ À UÉ MAzÀÄ “¤Ãw”AiÀÄ£ÀÄß - CªÀÅ w½¸À¨ÃÉ PÉAzÀÄ GzÉÝòvÀªÁzÀ MAzÀÄ ¸ÀàμÖÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß - ¸ÉÃj¸À¯ÁUÀÄvÀÛ §gÀ¯Á¬ÄvÀÄ. fêÀ£ª À £ À ÄÀ ß «ªÉÃPÀAiÀÄÄvÀªÁV £Àq¸ É ÄÀ ªÀAvÉ ¸Àg¼ À ª À ÁzÀ w½ªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÀºÀ F PÀª æ ÄÀ ªÀÅ, §ºÀÄ ZÀªÄÀ vÁÌgª À ÁzÀzÄÀ Ý. ªÀÄ£À¹ìUÉ ZÉ£ÁßV vÀlÄÖªA À vÀºÄÀ zÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉÃμÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁzÀzÄÀ Ý. F §UÉAiÀÄ PÀlÄÖ PÀxU É ¼ À À ¸ÉƧUÀÄ, ¸Áég¸ À åÀ , G¥ÀAiÀÄÄPÀv Û É - EªÀÅ, ªÀÄA¢AiÀÄ PÀ®à£A É iÀÄ£ÀÄß JμÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¸ÉgÉ »r¬ÄvÉAzÀg,É C£ÉÃPÀ d£À¸ª À ÄÀ ÄzÁAiÀÄUÀ¼ÄÀ , ±Àvª À iÀ Á£ÀU¼ À μ À ÄÀ Ö »A¢£À PÁ®¢AzÀ C¹ÛvéÀz° À z è ÝÀ PÀxU É ½ À AzÀ ºÉÆA¢¹PÉÆAqÀAvÀº,À CxÀªÁ CzÉà ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è gÀavÀªÁzÀ PÀlÄÖ PÀxU É ¼ À À ¸ÀAUÀº æ U À ¼ À £ À ÄÀ ß ºÉÆA¢ªÉ. ºÉÆêÀÄgÀ£À PÀª£ À U À ¼ À ° À è PÀlÄÖ PÀxU É ½ À ®è; DzÀg,É Qæ.¥ÀÇ. K¼ÀÄ CxÀªÁ JAl£Éà ±Àvª À iÀ Á£ÀU¼ À μ À ÄÀ Ö ªÀÄÄAa£À VæÃPï ¥ÀzåÀ ¸Á»vÀåz° À è PÉ®ªÀÅ PÀlÄÖ 3


PÀxU É ¼ À À PÀª æ ÄÀ OvÀtPÉÌ vÀPÌÀ OvÀt ªÀÄÆμÀPÀ ªÀÄAvÁæ¯Æ É ÃZÀ£É zÀÄgÀļÀ mÁ«Ä lPÀgÀ-ªÀÄPÀgÀ PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃrzÀ vÉÆüÀ §Ä¢ÞªA À vÀ PÀ¥àÀtÚ EgÀĪÉAiÀÄ PÀÈvÀdÕvÉ MªÉÄä ±ÀvÄÀ ,æ ¸ÀzÁ ±ÀvÄÀ æ zÉʪÀ zÉÆÃæ » ²æêÀÄAvÀ PÉÆqÀ-§qÀ ªÀÄqÀPÉ ¤μÀ× ¸ÉêÀPÀ ¸Ég¹ É PÀÌ PÀº¼ À A É iÀĪÀ£ÄÀ ªÀÄÈUÀgÁd£À vÀAvÀæ SÁ° §ÄgÀÄqÉAiÀÄ PÀvÛÉ ºÉÆ£ÀߥÀà£À a£Àß ¤ÃZÀ £Á¬Ä PÉA§ÆvÀzÀ UÀªð À ¨sA À UÀ ¸ÀĽî£À ªÀA±À¸ÀÜ G¥ÀPÈÀ vÀ PÀÈvÀWßÀ £Á¬Ä ªÀÄÄzÁÝl-PÀvÛÉ ¥ÉzÁÝl PÉÃqÀÄ vÀAzÀ ¸ÉÃqÀÄ w½UÉÃr ¥ÀQëU¼ À ÄÀ ¥ÀǪÀð¹zÀÞvÉ PÀvÛÉAiÀÄ ¥ÁqÀÄ ªÉÃμÀzÀ ºÀÄ° ªÀĺÁvÀAwæ-¨sÁj ¨É¥àÀ ªÀÄ£À¹£À ªÀÄArUÉ ¥ÀA æ iÀiÁtÂPg À À nÃPÉ-ªÀÄgÀzÀ GvÀÛgÀ

¸Àºª À Á¸À zÉÆÃμÀ UÀÄ¥ÀÛ ¤¢ü eÁt £Àj ªÀiÁeÁð® ªÉÆû¤ C®à£À ¢lÖv£ À À zÀÄgÁ¸ÉAiÀÄ ¥Á±À MqÀQ¤AzÀ PÉqPÀ ÄÀ zÀUÀ®¨Ád-ZÀvÀÄgÀªÀÄw gÀÆ¥À ªÉÆúÀPÌÉ ¸ÀégÆ À ¥À £Á±À §ÄgÀÄqÉ wAzÀ §qÁ¬Ä CqÀØ PÀ¸© À PÀvÛÉ ¸À®èzÀ ¸ÉßúÀ ªÉÊzÀågÀvÀß «Äw«ÄÃjzÀ §AiÀÄPÉ §Ä¢ÞªA À vÀ ¨Á£Ár E§âgÄÀ ªÀÄÆRðgÀÄ, M§â eÁt £ÁåAiÀÄzÀ ªÀiÁ£À¨A Às UÀ ¥ÉǼÀÄî ºÉªÉÄäAiÀÄ ¥ÀgÁdAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ §Ä¢Þ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀÄμÀå-ªÀÄÈUÀ¥ÀÅgÀÄμÀ MPÀÌt£ Ú À ¸ÁgÀAUÀ vÉÆüÀ¤UÉ PÉÊPÉÆlÖ £Àj vÀ¯º É g À m À A É iÀÄ ¸ÉƼÉî PÉÃrUÀgÀÄ C¨sÁªÀ ªÉÊgÁUÀå ¸ÀvåÀ PÉÌ ¨É¯A É iÉÄ°è ! £Àj PÉÆlÖ GvÀÛgÀ PÀvÉÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÛ PÀÄzÀÄgÉ

15 18 20 22 23 24 26 28 29 32 33 34 35 37 39 41 43 45 46 48 51 53 55 56 57 58 60 62 12

64 65 67 69 70 72 74 76 78 81 83 84 88 90 91 94 95 96 99 101 102 104 106 108 110 112 114 115


vÉÆüÀ¤UÉ xÀÆ!-JAzÀ PÀÄjªÀÄj vÉÆüÀ£À ¤gÁ±É ªÀÄÈUÀgÁd£À PÀÈvÀdÕvÉ ªÀÄwUÉlÖ «ÄqÀvÉ DPÁ±À ªÀÄÄT ºÀvÀzÀ¥Àð ©zÀÝ ºÉÆÃvÀ-UÉzÝÀ £Àj UÁ¼ÀUÁgÀ-ªÀÄj«ÄãÀÄ ªÀÄwAiÀÄAvÉ PÀÈw gÁdªÀiÁvÉ PÁUÉAiÀÄ §AiÀÄPÉ ¸ÉgɹPÀÌ «ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀÅ vÀAzÀ ¸ÉÆPÀÄÌ ¥ÀÅPÀÌgÀÄ-ªÀĺÁ¥ÀÅPÀÌgÀÄ!! PÀÄn® §mÉÃgÀ PÀqÉà ¥ÀÇeÉ! PÀ¼Àî£À vÁ¬Ä fêÀUÀ¼Àî ªÀÄÄzÀÄPÀ DPÁgÀ QjzÀÄ-G¥ÀPÁgÀ »jzÀÄ £ÀjAiÀÄ ¸ÉÃqÀÄ ºÁ¤vÀAzÀ ªÀÄAUÁl PÉÆÃwAiÀÄ QjÃlzsÁgÀuÉ C£ÀÄavÀ C¸ÀºPÀ ÁgÀ UÀÄt»Ã£À ²æêÀÄAwPÉ UÀwPÉr¹zÀ Cw§Ä¢Þ §Æ¢AiÀiÁzÀ ªÀÄgÀzÀ ºÉªÉÄä PÀ¥àÉU¼ À À ¥ÁæxÀð£É ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁzsÀPÀ PÀ¼Àî£À zÀÄgÁ¸É UÀÄgÀÄvÀÄ PÀAqÀ PÀ¼îÀ ¥ÀlÖtÂUÀ-ºÀ½îUÀ PÀ¼îÀ £Àj-eÁt ºÀÄAd

¸ÀASÁå §®-§Ä¢Þ §® gÀ¸À-PÀ¸À dA¨sz À À ºÀÄAd C«ªÉÃQUÀ¼ÀÄ vÀjzÀ ¨Á®zÀ £Àj PÀ¥àÉU¼ À À ¨Á¼ÀÄ PÀvÛÉUÉ UÉÆüÀÄ M¼ÉîAiÀÄ PÀÄzÀÄgÉ, PÀ¼ÀîPÁ¸ÁÛgÀ §Ä¢Þ PÀ°vÀ ¨ÉÆüÀAiÀÄå CºÀAPÁgÀzÀ ¸ÉÆÃ®Ä ZÀªÄÀ ð ¸ËAzÀAiÀÄð ºÀÄlÄÖ PÉÃrUÀ ªÀÄgÀļÀ-¨É¥Àà PÀÄ®WÁvÀÄPÀ zÁ£À ªÀÈPÀ¸ÀAzÉñÀ ºÀÄZÀÑPÀÌ£À ¥ÉZÀÄÑ ¯ÉPÀÌ ¥À§ æ ®gÀ ¸ÀªÄÀ gÀ vÀ¯É wAzÀ CºÀAPÁgÀ ¸Áé«ÄvÀézÀ ¸ÉÆPÀÄÌ vÀ¯A É iÀÄ ªÉÄð£À ±ÀvÄÀ æ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ZÀvÀÄgÀ ªÀÄÆRð ²SÁªÀÄt »vÀ ±ÀvÄÀ U æ ¼ À ÄÀ PÀgÀrAiÀÄ §Ä¢ÞªÁzÀ ¨ÉÃ£É ºÀwÛzÀ ¨ÉlÖ £ÉÆtzÀ MtdA¨sÀ fêÁ¼À«®èzÀ gÀÆ¥À PÀ¥l À ¸ÉßûvÀgÄÀ ªÉÆøÀºÆ É ÃzÀ ªÉÃμÀzÁs j PÀjAiÀÄ£À PÀÄZÉÃμÉÖ PÁqÀÄ £ÁåAiÀÄ! E§âgÄÀ ºÉArgÀ UÀAqÀ ¸ÀéUÀð-£ÀgÀPÀ

117 118 120 123 125 126 127 129 130 131 132 133 134 136 137 138 139 141 143 146 148 150 152 156 157 159 161 164 165 167 169 172 13

174 176 177 178 181 184 185 186 187 191 193 194 196 198 200 202 204 205 206 208 210 211 212 214 216 218 219 221 222 224 226 228


OvÀtPÉÌ vÀPÌÀ OvÀt

¥ÁætU ¼À ¯À ®èÉ è

vÁ£Éà §ºÀ¼À §Ä¢ÞªA À vÀ£A É zÀÄ CºÀAPÁgÀ¢AzÀ ªÉÄgÉAiÀÄÄwÛzÝÀ MAzÀÄ £Àj, MAzÀÄ ¸À® ¸ÀAZÁgÀ ºÉÆgÀnvÀÄ. CzÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀ £ÀqA É iÀÄĪÀÅzÀgÆ É ¼ÀUÁV, JzÀÄgÀÄUÀq¬ É ÄAzÀ MAzÀÄ PÉÆPÀÌgÉ §gÀÄwÛzÄÀ ÝzÄÀ PÁt¹vÀÄ. PÉÆPÀÌgA É iÀÄ §ºÀÄ GzÀݪÁzÀ PÉÆPÀÌ£ÄÀ ß £ÉÆÃrzÉÆqÀ£A É iÉÄà £ÀjAiÀÄ ªÀÄ£À¹ì£° À è CzÀ£ÄÀ ß PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ PÀÄZÉÃμÉÖ ºÉƼɬÄvÀÄ. PÉÆPÀÌgÉ ºÀwg Û À §AzÀ PÀÆqÀ¯É £ÀjAiÀÄÄ CzÀ£ÄÀ ß PÀÄjvÀÄ, “DºÁ! «ÄvÀ£ æ ÃÉ , ¤£ÀߣÉßà ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÉÝ” JA¢vÀÄ. PÉÆPÀÌgA É iÀÄÄ D±ÀA Ñ iÀÄð¢AzÀ, “DºÁ, ºÁUÉãÀÄ? K£ÀÄ ¸ÀªiÀ ÁZÁgÀ? £À¤ßAzÉãÁUÀ¨ÃÉ PÀÄ?” JAzÀÄ PÉývÀÄ. “K¤®è «ÄvÁæ, EAzÀÄ £À£ßÀ ºÀÄnÖzÀ ºÀ§â. M¼ÉîAiÀÄ CwyAiÀÄ£ÀÄß PÀgz É ÄÀ CªÀ£À PÀÆqÀ Hl ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÉAzÀÄ ªÀÄ£À¸Áì¬ÄvÀÄ. CzÀPÌÉà ¤£ÀߣÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÉÝ-¤Ã£ÀÄ £À£ßÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨sÆ É Ãd£ÀPÌÉ §gÀ¨ÃÉ PÀÄ” JA¢vÀÄ £Àj. PÉÆPÀÌgA É iÀÄÄ £ÀjAiÀÄ DºÁ飪 À £ À ÄÀ ß ¹éÃPÀj¹ CzÀgÆ É qÀ£É ºÉÆìÄvÀÄ. £ÀjAiÀÄÄ vÀ£ßÀ ºÀÄnÖzÀ ºÀ§âPÌÉ , ¤ÃgÁzÀ ¥ÁAiÀĸÀ ºÉÆgÀvÄÀ ¨ÉÃgÉ

F¸ÉÆÃ¥À£À ¯ÉÆÃPÀ¤Ãw PÀxU É ¼ À ÄÀ


§Ä¢ÞªAÀ vÀ PÀ¥àÀtÚ

MAzÀÄ

PÁUɬÄvÀÄÛ. CzÀgÀ ºÉ¸g À ÄÀ PÀ¥àÀtÚ CAvÀ. CzÀPÌÉ MAzÀÄ ¨ÉùUÉAiÀÄ ªÀÄlªÀÄl ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ¸ÀªÄÀ AiÀÄzÀ°è, vÀqA É iÀįÁgÀzμ À ÄÀ Ö ¤ÃgÀrPÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ºÀwÛgz À ° À è ¸ÀÄvÀÛ J®Æè ¤ÃgÀÄ PÁt¸° À ®è. CzÀÄ, ¥Áæt ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉÆà J£ÀÄߪÀAvÉ, ºÁ - ºÁ - ºÁ ! - JAzÀÄ ¨Á¬Ä ¨Á¬Ä ©qÀÄwÛvÄÀ .Û DUÀ zÀÆgÀz° À è CzÀgÀ PÀtU ÚÂ É MAzÀÄ ¤Ãj£À ºÀÆf PÁt¹vÀÄ. PÀ¥àÀtÚ PÀÆqÀ¯É CzÀgÀ §½UÉ ºÁjºÉÆÃV £ÉÆÃrvÀÄ. ºÀÆfAiÀÄ ºÉÆmÉÖ zÀ¥àÀ£ÁV, PÀvÄÀ Û QjzÁV GzÀݪÁVvÀÄ.Û ¤ÃgÀÄ ºÀÆfAiÀÄ ¨ÁAiÀĪÀgU É Æ À EgÀ°®è- CzÀgÀ ªÀÄÄPÁÌ®Ä JvÀÛgPÀ ÌÉ ªÀiÁvÀæ EvÀÄÛ. PÀ¥àÀt£ Ú ÄÀ CzÀgÀ ¨ÁAiÀÄ CAa£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ, JμÉÖμÄÀ Ö §VÎ PÀv£ ÛÀ ÄÀ ß ZÁazÀgÆ À , CzÀgÀ PÉÆQÌUÉ ¤ÃgÀÄ JlÄPÀĪÀAwgÀ°®è. PÀ¥àÀtÚ ºÀÆfAiÀÄ£ÀÄß MqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀA æ iÀÄwß¹vÀĸÁzsåÀ ªÁUÀ°®è; GgÀĽ¸À®Ä ¥ÀA æ iÀÄwß¹vÀÄ - CzÀÆ ¸ÁzsåÀ ªÁUÀ°®è. CμÀÄÖ

F¸ÉÆÃ¥À£À ¯ÉÆÃPÀ¤Ãw PÀxU É ¼ À ÄÀ


zÉʪÀ zÉÆÃæ »

MAzÀÆj£À°è

¥ÁæªiÀ ÁtÂP£ À ÁzÀ M§â ¸ËzÉAiÀĪÀ¤zÀÝ. CªÀ£ÄÀ ¤vÀåªÇÀ PÁrUÉ ºÉÆÃV ¸ËzÉ PÀrzÀÄ vÀAzÀÄ, ªÀiÁj, fêÀ£À £Àq¸ É ÄÀ wÛzÝÀ . MAzÀÄ ¢£À CªÀ£ÄÀ PÁr£À CAa£À°è ºÀjAiÀÄÄwÛzÝÀ £À¢AiÀÄ wÃgÀz° À è MAzÀÄ ªÀÄgÀª£ À ÄÀ ß PÀrAiÀÄÄwÛzÝÀ . DUÀ CªÀ£ÄÀ MªÉÄä PÉÆqÀ°AiÀÄ£ÀÄß »AzÀPÌÉ §®ªÁV ©Ã¸À®Ä, CzÀÄ CªÀ£À PÉÊeÁj D¼ÀªÁVzÀÝ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄļÀÄVºÉÆìÄvÀÄ. vÀ£ßÀ ºÉÆmÉÖ¥ÁqÀÄ £Àq¸ É ÄÀ wÛzÝÀ PÉÆqÀ° PÉÊvÀ¦à ºÉÆÃzÀzÝÀ PÁÌV CªÀ¤UÉ §ºÀÄ zÀÄBRªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀ£ÄÀ zÀqz À À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ, vÀ¯A É iÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉʬÄlÄÖ, §ºÀ¼À ºÉÆvÀÄÛ UÉÆüÁr CvÀ.Û ¸ÀªÁðAvÀgÁå«ÄAiÀiÁzÀ zÉêÀjUÉ D ¥ÁæªiÀ ÁtÂP£ À À zÀÄBRªÀ£ÄÀ ß £ÉÆÃr PÀ¤PÀgª À Á¬ÄvÀÄ. CªÀ£ÄÀ , ¸ËzÉAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄ£ÀÄμÀå gÀÆ¥Àz° À è ¥Àv æ åÀ Pëª À ÁV, CªÀ£À zÀÄBRPÉÌ PÁgÀtªÉãÉAzÀÄ PÉýzÀ. ¸ËzÉAiÀĪÀ£ÄÀ PÁgÀtªÀ£ÄÀ ß w½¹zÀ. PÀÆqÀ¯É

F¸ÉÆÃ¥À£À ¯ÉÆÃPÀ¤Ãw PÀxU É ¼ À ÄÀ


ªÀĺÁvÀAwæ - ¨sÁj ¨É¥àÀ

J¯Éè¯ÆÉ èÃ

¸ÀÄvÁÛr §¼À°zÀÝ MAzÀÄ £Àj, JvÀg Û ª À ÁzÀ MAzÀÄ ªÀÄgÀzÀ PɼU À q À É ªÀÄ®V zÀtª  Áj¹ PÉƼÀÄîwÛvÄÀ Û. D ¸ÀªÄÀ AiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV MAzÀÄ PÁUÉ, ªÀiÁA¸ÀzÀ vÀÄAqÀÄ MAzÀ£ÄÀ ß PÀaPÑ Æ É AqÀÄ ºÁj§AzÀÄ, D ªÀÄgÀzÀ MAzÀÄ gÉA¨ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆArvÀÄ. PÁUÉAiÀÄ PÉÆQÌ£° À èzÝÀ ªÀiÁA¸ÀzÀ ZÀÆgÀ£ÄÀ ß £ÉÆÃr, £ÀjAiÀÄ ¨ÁAiÀÄ°è ¤ÃgÀÆjvÀÄ. CzÀÄ, “DºÁ! D ªÀiÁA¸ÀzÀ vÀÄAqÀ£ÄÀ ß ®¥ÀmÁ¬Ä¸À¢zÀÝgÉ £Á£ÀÄ £ÀjAiÀiÁV ºÀÄnÖzÄÀ Ý ªÀåxÀð!”JAzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯A É iÉÄwÛ PÁUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ, “J¯ÉÊ RUÀPÄÀ ¯ÉÆÃvÀª Û ÄÀ £ÉÃ, EμÀÄÖ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ gÀÆ¥À£ÁzÀ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀªÅÀ ¤¤ßAzÀ ¥À¹ æ ¢Þ ¥Àq¢ É zÉ? DºÁ ! ¥ÀQë ²SÁªÀÄtÂAiÉÄÃ, ¤£Àß gÉPÌÉ U¼ À ÄÀ JμÀÄÖ ¸ÀÄAzÀgª À ÁVªÉ! ¤£Àß PÀtÄÚU¼ À ° À è JAvÀºÀ vÉÃd¸ÀÄì GPÀÄÌwz Û É! ¤£Àß PÉÆgÀ¼À CAzÀªÃÉ £ÀÄ ! ¤£Àß JzÉAiÀÄ ZÀAzÀªÃÉ £ÀÄ ! F¸ÉÆÃ¥À£À ¯ÉÆÃPÀ¤Ãw PÀxU É ¼ À ÄÀ


UÀÄ¥À¤ Û ¢ü

£ÁUÀ¸AÀ zÀªæ AÉ §

ºÀ½îAiÀÄ°è £ÁUÀAiÀÄå£ÉA§ M§â ªÀÄ£ÀÄμÀå¤zÀÝ. CªÀ¤UÉ, CªÀ£À ºÀnÖAiÀÄ »AzÉ MAzÀÄ JPÀgÉ ¨sÆ À «Ä ºÉÆgÀvÄÀ ¨ÉÃgÉ D¹ÛAiÉÄãÀÆ EgÀ°®è. CªÀ£ÄÀ CzÀg° À è ¸ÉçÄ, ¹Ã¨É, zÁæQ,ë zÁ½A¨É, ¤A¨É, QvÀ¯ Û É ªÀÄÄAvÁzÀ ºÀt£ Ú À VqÀU¼ À £ À ÄÀ ß ¨É¼¹ É , ¥s¸ À ® À £ÀÄß ªÀiÁj fêÀ£À £Àq¸ É ÄÀ wÛzÝÀ . CªÀ¤UÉ £Á®ÄÌ d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÝgÄÀ . £ÁUÀAiÀÄå¤UÉ ªÀÄĦà¤AzÀ ¸ÁAiÀÄĪÀ PÁ® §AvÀÄ. DUÀ CªÀ£ÄÀ vÀ£ßÀ £Á®ÄÌ ªÀÄPÀ̼£ À Æ À ß ºÁ¹UÉAiÀÄ §½UÉ PÀgz É ÄÀ , “ªÀÄPÀ̽gÁ, E£ÀÄß £À£ßÀ PÁ® ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀª¤ À zÉÝãÉ, £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¨ÃÉ PÁzÉÝ®è £ÀªÄÀ ä ºÀnÖ »A¢£À vÉÆÃlzÀ°z è ,É ¥ÀvÛÉ ªÀiÁrPÉÆ½î” JAzÀ. “vÉÆÃlzÀ AiÀiÁªÀ ¢QÌ£° À è AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀz° À è EnÖ¢ÝÃAiÀÄ¥Áà ?” JAzÀÄ ªÀÄPÀ̼® É è PÉýzÀgÄÀ . “GºÀÄA! FUÀ £À£U À É £É£¦ À ®è. vÉÆÃlzÀ £É®zÀ¯ÃèÉ J¯ÉÆÃè EzÉ. ¤ÃªÉà PÀAqÀÄPÉÆ½î” JAzÀÄ ºÉý ªÀÄÄzÀÄPÀ ¥Áæt ©lÖ. ªÀÄPÀ̼ÄÀ vÀªÄÀ ä vÀAzÉ vÉÆÃlzÀ°è J¯ÉÆèà zÀª æ åÀ ª£ À ÄÀ ß ºÀÆwnÖzÁÝ£.É CzÀ£ÄÀ ß GzÉÝò¹AiÉÄà CªÀ£ÄÀ ºÁUÉ ºÉýgÀ¨ÃÉ PÀÄ-JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀgÄÀ . DzÀÝjAzÀ CªÀgÄÀ £Á®égÆ À ºÁgÉ, UÀÄzÀÝ°, ¦PÁ¹UÀ¼£ À ÄÀ ß »rzÀÄ, MAzÀAUÀÄ® ¸Àܼª À £ À Æ À ß ©qÀzÉ vÉÆÃlzÀ £É®ªÀ£ßÉ ®è D¼ÀªÁV CUÉzÄÀ , ªÀÄtÚ£ÄÀ ß vÀ¼ª À ÄÉ Ã®Ä ªÀiÁr ±ÉÆâü¹zÀgÄÀ . CªÀjUÉ zÀª æ åÀ K£ÀÆ ¹PÀÌ°®è. CªÀgÄÀ ¤gÁ±ÀgÁzÀgÄÀ . DzÀgÉ CªÀgÄÀ ¤¢üAiÀÄ D¸É¬ÄAzÀ §ºÀ¼À ±Àª æ ÄÀ ªÀ»¹ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÝgÄÀ . EzÀjAzÀ PÀ¼z É À PÉ®ªÀÅ ªÀμð À UÀ½AzÀ ZÉ£ÁßV CUÀvÉ PÁt¢zÀÝ vÉÆÃlPÉÌ F ¸À® ¸ÉÆUÀ¸ÁV CUÀvA É iÀiÁV, ªÀÄt£ Ú ° À è ¸ÁgÀUÀÆqÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. vÀAzÉ ¸Àvª ÛÀ ÄÉ Ã¯É vÉÆÃlzÀ PÉ®¸À vÀªÄÀ ä vÀ¯U É ÃÉ PÀnÖv¯ À Áè JAzÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ¨ÉøÀgª À Á¬ÄvÀÄ. DzÀgÆ À CªÀgÄÀ vÉÆÃlzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¯ÃÉ ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. D vÉÆÃlPÉÌ CUÀvÉ ZÉ£ÁßV DVvÀμ Û ÖÉ; FUÀ CªÀgÄÀ VqÀU½ À UÉ®è UÉƧâgÀ ºÁQ KvÀzÀ ¨Á«¬ÄAzÀ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¹zÀgÄÀ . ¥s¸ À ® À Ä §AzÁUÀ CªÀjUÉà D±ÀA Ñ iÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. D ªÀμð À CªÀjUÉ D F¸ÉÆÃ¥À£À ¯ÉÆÃPÀ¤Ãw PÀxU É ¼ À ÄÀ


MqÀQ¤AzÀ PÉqÄÀ PÀÄ

zÉÆqÀØAiÀÄå£ÉA§

M§â ªÀÄÄzÀÄPÀ¤zÀÝ. CªÀ¤UÉ, ¹zÀÝ, ªÀÄÄzÀÝ, PÉAZÀ, ªÀÄAZÀ- JA§ ªÀAiÀĹìUÉ §AzÀ £Á®ÄÌ ªÀÄPÀ̽zÀÝgÄÀ . F ªÀÄPÀ̼ÄÀ vÀªÄÀ ä vÀªÄÀ ä¯ÃèÉ PÁzÁqÀzÀ ¢£ÀªÃÉ EgÀÄwÛg° À ®è. vÀAzÉAiÀÄÄ JμÀÄÖ §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉýzÀgÆ À CªÀgÄÀ Q«UÉÆqÀÄvÀ¯ Û ÃÉ EgÀ°®è. CªÀgÀ ºÉÆqÉzÁl§rzÁlUÀ¼£ À ÄÀ ß £ÉÆÃr £ÉÆÃr CªÀ£ÄÀ ªÀ帣 À ¥ À q À ÄÀ wÛzÝÀ . “DºÁ! F ªÀÄPÀ̼ÄÀ »ÃUÉ vÀªÄÀ ä vÀªÄÀ ä¯èÃÉ PÁzÁrzÀgÉ ¨Á½AiÀiÁgÉÃ! K£ÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ EªÀjUÉ §Ä¢Þ §A¢ÃvÀÄ?” JAzÀÄ aAw¹ aAw¹, PÀqU É É MAzÀÄ G¥ÁAiÀÄ AiÉÆÃa¹zÀ. “EAxÀ ªÀÄÄmÁ×¼j À UÉ ¨Á¬ÄªÀiÁwVAvÀ PÀtU ÚÂ É PÁtĪÀ GzÁºÀgu À A É iÉÄà ªÉÄîĔ CAzÀÄPÉÆAqÀÄ, ªÀÄÄzÀÄPÀ£ÄÀ , MAzÀÄ

¢£À £Á®ÄÌ ªÀÄPÀ̼£ À Æ À ß vÀ£ßÀ §½UÉ PÀgz É ÄÀ , CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ, MmÁÖV ¸ÉÃj¹ PÀnÖzÝÀ PÉ®ªÀÅ PÀrØU¼ À À MAzÀÄ PÀAvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀ; C£ÀAvÀgÀ »jAiÀĪÀ££ À ÄÀ ß PÀgz É ÄÀ D PÀAvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjAiÀÄĪÀAvÉ ºÉýzÀ. D ºÀÄqÀÄUÀ JμÉÖμÄÀ Ö ¸ÁºÀ¸¥ À l À ÖgÆ À PÀAvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjAiÀįÁUÀ°®è. ªÀÄÄzÀÄPÀ£ÄÀ , G½zÀ F¸ÉÆÃ¥À£À ¯ÉÆÃPÀ¤Ãw PÀxU É ¼ À ÄÀ


§Ä¢ÞªAÀ vÀ ¨Á£Ár

ªÀiÁzÀ¥àÀ£À

ºÉÆ®zÀ°è eÉÆüÀzÀ ¨É¼A É iÀÄ vÉ£É §°vÀÄ PÉƬÄèUÉ ¹zÀÞªÁVvÀÄ.Û zÀlÖªÁV ¨É¼É ¨É¼¢ É zÀÝ F ºÉÆ®zÀ MAzÀÄ ªÀÄƯÉAiÀÄ°è, PÀrU Ø ¼ À À ªÀÄzsåÉ , MAzÀÄ ¨Á£ÁrAiÀÄÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É UÀÆqÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, vÀ£ßÀ ªÀÄjUÀ¼Æ É A¢UÉ ¸ÀÄRªÁV ªÁ¸ÀªiÀ ÁqÀÄwÛvÄÀ .Û vÁ¬Ä ºÀQÌUÉ MAzÉà MAzÀÄ aAvɬÄvÀÄÛ - CzÀÄ, ºÉÆ®zÀªg À ÄÀ ¨É¼A É iÀÄ PÉƬÄèUÉ §gÀĪÀÅzÀÄ, ºÉÆ® PÉƬįÁzÀgÉ vÀ£ßÀ UÀÆqÀÄ ºÁ¼ÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ CzÀPÌÉ ¨sA À iÀÄ«vÀÄ.Û DzÀÝjAzÀ CzÀÄ, UÀÆqÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ¯® É è vÀ£ßÀ ªÀÄjUÀ¼£ À ÄÀ ß PÀÄjvÀÄ, “¥ÀÅmÁÖtU  ½ À gÁ, £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è®z è ÁUÀ ¤ÃªÀÅ JZÀj Ñ PɬÄA¢gÀ¨ÃÉ PÀÄ-K£ÁzÀgÆ À ¸ÀÄ¢Ý Q«UÉ ©zÀÝg,É £É£¦ À lÄÖPÆ É AqÀÄ, vÀ¥àÀzÉ £À£U À É w½¸À¨ÃÉ PÀÄ, UÉÆvÁÛ¬ÄvÉÃ?” JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃUÀÄwÛvÄÀ .Û MAzÀÄ ¢£À vÁ¬Ä ºÀQÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è®z è ÁUÀ ºÉÆ®zÀ AiÀÄdªÀiÁ£À

F¸ÉÆÃ¥À£À ¯ÉÆÃPÀ¤Ãw PÀxU É ¼ À ÄÀ


¸ÀvåÀ PÉÌ ¨É¯AÉ iÉÄ°è !

ªÀÄqÉAiÀÄ£Àº½À îAiÀÄ°è

UÁæªÄÀ zÉêÀvÉ ªÀÄAPÀªÄÀ ä£À eÁvÉæ £ÀqA É iÀÄÄwÛvÄÀ Û. C£ÉÃPÁ£ÉÃPÀ d£À ¸ÉÃjzÀÝ D eÁvÉU æ É fêÀ£Æ É Ã¥ÁAiÀÄPÁÌV M§â £ÀP° À AiÀĪÀ£Æ À §A¢zÀÝ. CªÀ£ÄÀ vÀ£ßÀ ¸ÀÄvÀÛ d£Àg£ À ÄÀ ß UÀÄA¥ÀÅ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ, CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ £Á£Á ªÀÄÈUÀ¥QÀ U ë ¼ À À PÀÆUÀ£ÄÀ ß C£ÀÄPÀj¸ÀÄvÀ,Û J®èg£ À Æ À ß £ÀUÄÀ «£À°è ªÀÄļÀÄV¸ÀÄwÛzÝÀ . d£ÀjUÉ®è EªÀ£À C£ÀÄPÀgt À ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ §ºÀ¼À D±Àg Ñ åÀ ªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀg® É ,è EªÀ££ À ÄÀ ß ªÉÄaÑ ¨Á¬Ä vÀÄA§ PÉÆAqÁqÀÄvÀÛ, EªÀ£À PÀqÉ PÁ¸ÀÄUÀ¼£ À ÄÀ ß J¸ÉAiÀÄÄwÛzÝÀ gÄÀ . F £ÀP° À AiÀĪÀ£ÄÀ MAzÀÄ ¸À® ºÀA¢ ªÀÄjAiÀÄ QjZÁlªÀ£ÄÀ ß C£ÀÄPÀgu À É ªÀiÁrzÀ. CzÀ£ÄÀ ß PÉýzÀ ªÀÄA¢, ºÉÆmÉÖ ºÀÄuÁÚUÄÀ ªÀªg À U É Æ À ©zÀÄÝ©zÀÄÝ £ÀPÌÀ gÄÀ . CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ¸ÀÄUÀ¼À ªÀļÉAiÉÄà ¸ÀÄj¬ÄvÀÄ !

¸ÁZÀAiÀÄå£ÉA§ M§â ºÀ½îAiÀĪÀ£ÄÀ , UÀÄA¦¤AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀz° À è ¤AvÀÄ £ÀP° À AiÀĪÀ£À DlªÀ£Æ À ß, d£ÀgÀ PÉÆïÁºÀ®ªÀ£Æ À ß £ÉÆÃqÀÄwÛzÝÀ . CªÀ£ÄÀ FUÀ d£Àg£ À ÄÀ ßzÉÝò¹, “CzÉãÀÄ PÀAqÀÄ EμÉÆÖAzÀÄ £ÀUÁÛ E¢ÝÃgÀAiÀiÁå ? F¸ÉÆÃ¥À£À ¯ÉÆÃPÀ¤Ãw PÀxU É ¼ À ÄÀ


BÆ‹Ì®‹ : D”Ê„‡±‹Æ‹ «Ê„‡P‹Ø‡£ P‹•ÊW‹Ÿ‹· D P‹Í£ø·„ ”ʇƒ®‹ÌÒÊ Jo·r Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ Œ‡—ÏPÊW‹Ÿ‹· : 1412 3512 Œ‡—ÏPÊW‹Ÿ‹ AÌQ&AÌÕ‹W‹Ÿ‹·  ‹·P‹RŸ‹ ±‹‚”‹§P‹W‹Ÿ‹· ... ∂ ±‹‚p›~ ±‹‚”‹§P‹  ‹fi«Ê (11) ∂ Qƒø·√‹ P‹•›  ‹fi«Ê (16) P‹«Ê, √‹ÌW‹ª‹„À·, P‹«›PÊ„‡Õ‹ ... ∂ bÒ‹≈P‹«›  ‹fi»PÊ (4) À˛›Æ‹PÊ„‡Õ‹,  ‹fi◊£PÊ„‡Õ‹W‹Ÿ‹·, ”‹≥´›Ï PÊÁ≤wW‹Ÿ‹· ... «Ê„‡P‹˛›Æ‹  ‹fi«Ê ... Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ ˛›Æ‹&À˛›Æ‹  ‹fi«Ê À˛›Æ‹ ∂ ”‹√‹Ÿ‹ ±‹ƒa‹ø·  ‹fi«Ê ... gÆ‹≤≈ø· À˛›Æ‹, CÌ®‹≈h›Δ, W‹~Ò‹ gÆ‹≤≈ø· Ò‹ÌÒ‹≈˛›Æ‹ ... ±‹ƒ”‹√‹ À˛›Æ‹,  ‹Æ‹¬i‡À ”‹Ì√‹P‹“OÊ P‹Í— , ÷ÊÁÆ‹·W›ƒPÊ, Av‹·WÊ ... ∂ ÒÊ„‡o©Ì®‹ Ò›qWÊ  ‹fi«Ê (5) B√Ê„‡W‹¬,  ÊÁ®‹¬Q‡ø·,  ‹·ÆÊ„‡À˛›Æ‹ ... ¡„‡W‹,  ›¬øfi ‹·, Q≈‡vÊ ...  ‹¬Q§ ÀP‹”‹Æ‹  ‹fi«Ê ...  ‹¬Q§Ò‹Ã ÀP›”‹, ”‹Ã&”‹÷›ø· ... ŒP‹“| ...  ›¬P‹√‹|, ª›–›Õ›”‹˜ ... ±‹®‹PÊ„‡Õ‹W‹Ÿ‹·, A•‹ÏPÊ„‡Õ‹W‹Ÿ‹· P›Æ‹„Æ‹·, A±‹√›´‹ Øø·ÌÒ‹≈|, W›≈÷‹P‹ ”‹Ì√‹P‹O “ Ê, ”‹ÌÀ´›Æ‹ ... Ò‹Ò‹ÃÕ›”‹˜ ... Àa›√‹ ”›◊Ò‹¬,  ÊÁ˛›ØP‹  ‹·ÆÊ„‡´‹ ‹·Ï ... ”‹ ‹fig Õ›”‹˜ ... B¶ÏP‹, ”› ‹fiiP‹, √›gQ‡ø· ... ”›ÃÒ‹ÌÒÊ„≈¬‡Ò‹§√‹ ª›√‹Ò‹ A ‹«Ê„‡P‹Æ‹ C£÷›”‹ ...

F¸ÉÆÃ¥À£À ¯ÉÆÃPÀ¤Ãw PÀxU É ¼ À ÄÀ

150

13

13 9 7 18 81 9 16 20

131 5 37 4 23 8 12 20 23 44 21 69 12 40

P›≈Ì£ QwW‹Ÿ‹· ‹fi«Ê ... ÷Ê„”‹Ò‹·  ›bPÊ  ‹fi«Ê ... i‡ ‹Æ‹ a‹ƒÒÊ≈,  ‹¬Q§ bÒ‹≈| ... ”›◊Ò‹¬ a‹ƒÒÊ≈, À ‹·ÕÊÏ, ”‹ÌQ‡|Ï... Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ ”›◊Ò‹¬ ”‹Ì±‹®‹  ‹fi«Ê ±‹≈ ›”‹ P‹•‹Æ‹, AÆ‹·ª‹ ‹, ±‹≈üÌ´‹... BÒ‹æP‹•‹Æ‹ ...  ‹ØÒ› bÌÒ‹Æ‹  ‹fi«Ê ... ÀÕ‹ÃP‹•›PÊ„‡Õ‹  ‹fi«Ê ... P›®‹Ìüƒ, P‹•Ê, P‹ ‹Æ‹, Æ›oP‹ ... ÷›”‹¬”›◊Ò‹¬ ... AP‹“√‹ Q√‹|  ‹fi«Ê ... Æ‹ ‹P‹Æ›ÏoP‹ bÒ‹≈ Sh›ÆÊ ... Children's Literature ... – Mini Books Series (11) – Look Learn Series (11)

20 18 37 15 44 23 7 20 25 89 21 135 19 28

English Grammar & Language – Welcome to English Series (9) Popular Science, Magic ... Health & Medical Science -... Law & Consumer Protection ... – Citizen’s Guide Series (4) History, Eco. & Socio-Pol. ... Philosophy ... – Global Philosophy Series (8) Literature & General Interest ... Navakarnataka Picture Treasure

17 7 15 10 6 11

◊Ì© ±‹‚”‹§P‹W‹Ÿ‹· CÒ‹√Ê Jo·r Œ‡—ÏPÊW‹Ÿ‹·

13 19 ... 5 ... 23 ...1412

Jo·r ±‹≈P‹oOÊW‹Ÿ‹·

...3512


Aesopana Lokaneeti Kathegalu  

moral stories

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you