__MAIN_TEXT__

Page 1

íÜóÜÚ": 01  †Ø‘: 02 ÏÜÜœÜÚ-†åÝÆÜÂêÜ  2013


íÜóÜÚ": 01  †Ø‘: 02 ÏÜÜœÜÚ-†åÝÆÜÂêÜ  2013

´ÜصÜß ÝíÜíÜå‘ ¹åôÜ܉

1. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ. . . ÃÜíÜéÆÜ, ÃÜíÜôÜØô‘Ó±Ü, ÃÜíÜÆÜÂíÜåïÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

ôÜØÆÜܹ‘ ‘å´ÜÃÜ éÆÜåÓÜ

3. `†ç³ÜåÃôÜ ÃÜÄÜÓÓÜŸÑÜÏÜÜØ èå ÍÜâÝÏÜ‘Ü ôÜÜç˜åÝüôÜÃÜß ÷´Üß ÍÜÜÓ´ÜÃÜå ÝíÜïÜå ´Üå ÍÜâÝÏÜ‘Ü ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜß Ó÷ß' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ÆÜÓÜÏÜïÜÚ‘ ‘ÝÆÜêÜ ÓÜíÜêÜ

4. †ÜØËÜå²‘Ó †ÃÜå ÄÜÜØÁÜß : ‘åüêÜß‘ ÄÜåÓôÜÏÜèâ´Ü߆Üå ¹âÓ ‘Ó߆å. . . . . . . . . . . 13

ôÜÜèôÜŸ¡ †ÆÜâíÜÚ †ÜïÜÓ

6. ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÁÜÓÆÜ‘². . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

ÍÜÜóÜÜïÜàݽ ¹ßÆÜ‘ «Ü‘Ó

2. ÆÜàô´Ü‘ ÆÜÝÓœÜÑÜ : ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ôÜØô‘ÜÓíÜÜÓôÜÜå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

5. ÄÜÜØÁÜßÀÝóü : êÜÄÃÜÃÜÜ íÜÓ™ÜÜå²Ü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 7. ÁÜÓÆÜ‘² ÆÜ“ßÃÜàØ ÞôÏÜ´Ü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 8. ¹ÜزߑâœÜÃÜß ÉêÜñÜàÝ´Ü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9. ÷Üåìß : ÄÜàêÜÜÏÜÜåÃÜÜå ´Ü÷åíÜÜÓ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 ÉÜÄÜ±Ü ÆÜÜæݱÜÚÏÜÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 10. ÄÜÜØÁÜߢÃÜß Ý¹ÃÜíÜÜÓß : 100 íÜóÜÚ ÆÜ÷åêÜÜ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 `ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷' ÏÜåìíÜíÜÜ ‡œ“à‘ íÜܜܑÜå–œÜÜ÷‘ÜåÃÜå. . .. . . . . . . . . 31

êÜåƒÜ/ÆÜÂÝ´ÜÍÜÜíÜ ÏÜÜå‘êÜíÜÜÃÜàØ ôÜÓÃÜÜÏÜàØ íÑÜíÜô³ÜÜÆÜ‘ñÜß, ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôü ÄÜâèÓÜ´Ü ÝíܾÜÆÜß« ÆÜÜ“ì ÆÜÜå. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ, †ÏܹÜíÜܹ-380014 ÉÜåÃÜ": 079-27540635 079-27542634 e-mail :"jitnavjivan10@gmail.com website :"www.navajivantrust.org

ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôüå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÏÜັÜÜêÜÑÜÏÜÜØ “ÜÆÜßÃÜå †ÏܹÜíÜܹ ƒÜÜ´Üå³Üß ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÑÜàÛ.

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ ÷íÜå³Üß ¹Ó ÏÜÜôÜÃÜß 21ÏÜß ´ÜÜÓ߃Üå ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜïÜå.

ôÜâ¤Ü íÜܜܑÜåÃÜå... ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ÏÜÜØ ŸÑÜÜØ ÆÜ±Ü ôÜÜæèÃÑÜ ôÜܳÜå ê܃ÜÜ±Ü †ÆÜÜÑÜàØ “å, ´ÑÜÜØ ÏÜâìÃÜå íÜÁÜàÏÜÜØ íÜÁÜà íÜÉܹÜÓ Ó÷åíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘ÓÜÑÜÜå “å. ´ÜåÏÜ “´ÜÜØ ŸÑÜÜØ èéÓ è±Ü܉ ´ÑÜÜØ ÏÜັÜÃÜÜ ¹ÜåóÜÜå †ÃÜå ¡å²±Üß ôÜàÁÜÜÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å †ÃÜå ÆÜܹüßÆÜ ÏÜà‘íÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å. ÆÜÂô´Üà´Ü ÆÜܹüßÆÜ ÑܳÜÜ´Ü³Ü Ó܃ÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å, †å ÝôÜíÜÜÑÜÃÜß ÆÜܹüßÆÜ ¹âÓ ‘Ó܉ “å. ôÜÜæèÃÑÜÆÜâíÜÚ‘ÃÜÜØ ê܃ÜܱÜÜå †ÃÜå ÃÜíÜÜ ê܃ÜܱÜÜåÏÜÜØ ( ) ‘ÜÌôÜÃÜß ôÜÜÏÜÄÜÂß ÏÜâì ê܃ÜÜ±Ü ÆÜÂÏÜܱÜåÃÜß “å. [ ] ‘ÜÌôÜÏÜÜØ ÏÜà‘åêÜß ôÜÜÏÜÂÄÜß †ÃÜå èéÓ è±Ü܉ ´ÑÜÜØ ÃÜíÜß ‘åüêÜß‘ ÆÜܹüßÆÜ ôÜØÆÜܹ‘ ¿ÜÓÜ ê܃ÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å. èå ÆÜÜÃÜÜ ÆÜÓ ÏÜâì ê܃ÜܱÜÃÜß ÆÜܹüßÆÜ †ÃÜå ôÜØÆÜܹ‘ÃÜß ÆÜܹüßÆÜ, †åÏÜ ËÜØÃÜå ÷ÜåÑÜ ´ÑÜÜØ ÏÜâì ÏÜÜüå ÏÜâ. †ÃÜå ôÜØÆÜܹ‘ ÏÜÜüå ôÜØ. ‹êêÜåƒÜ ‘ÓÜÑÜÜå “å. èå ÆÜÜÃÜÜ ÆÜÓ ÏÜÜµÜ ôÜØÆÜܹ‘ÃÜß ÆÜܹüßÆÜ “å ´ÑÜÜØ ‘ïÜÜå ‹êêÜåƒÜ ‘ÓÜÑÜÜå ÃܳÜß. èå ÆÜÜÃÜÜ ÆÜÓ †å‘³Üß íÜÁÜà ÆÜܹüßÆÜ ÷ÜåÑÜ ´ÑÜÜØ ËÜÁÜå è ‘ÜåÃÜÜ ¿ÜÓÜ ´Üå ‹êêÜåƒÜ ÃÜ ‘Ó´ÜÜ ËÜÁÜß ÆÜܹüßÆÜÃÜå †Ø´Üå ´ÜåÃÜß ÃÜÜÇÁÜ ÏÜà‘܉ “å.


ÃÜíÜ¢íÜÃÜ. . . ÃÜíÜéÆÜ, ÃÜíÜôÜØô‘Ó±Ü, ÃÜíÜÆÜÂíÜåïÜ ôÜØÆÜܹ‘

ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ´ÜصÜßÆܱÜÜ ÷å«ì `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ'ÃÜÜå 16 ÆÜÜÃÜÜØÃÜÜå ÆÜ÷åêÜÜå †Ø‘ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜÑÜÜå ´ÜåÃÜÜØ œÜÜÓ-œÜÜÓ ÆÜÜÃÜÜØÃÜå œÜÜÓ íÜƒÜ´Ü “ÜÆÜíÜÜØ ÆܲÒÜØ ÷´ÜÜØ. ´ÑÜÜÓå ÆÜÜØœÜ ÷¡Ó ÃÜ‘êÜÜåÃÜÜ †ÜØ‘ÃÜå †«íÜÜݲÑÜå ÆÜ÷ÜÇœÜß íÜìÜÑÜàØ ÷´ÜàØ. ´ÑÜÜÓ³Üß ê܉ÃÜå ÃÜíÜ ¹ÜÑÜ‘Ü ‹ÆÜÓÜØ´ÜÃÜß ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜß ôÜÉÓÏÜÜØ ™Ü±ÜàØ ËÜÁÜàØ ËܹêÜÜÑÜàØ “å. †å‘ ÃÜÜÃÜ‘²Ü ôÜØœÜÜ ÆÜÓ ÁÜßÓå ÁÜßÓå ËÜßËÜÜØ ÄÜÜå«íÜíÜÜÃÜß ™ÜüÃÜÜ ÷íÜå ¹ÜÑܑ܆Üå ÃÜÝ÷, ôܹ߆Üå èâÃÜß êÜÜÄÜå †åüêÜß ”²ÆÜå ÝÆÜÂÕÃüÄÜ üçøÃÜÜåêÜÜå¢ ÝíÜ‘ôÜß Ó÷ß “å. †Ü ôÜØ¡åÄÜÜåÏÜÜØ ÆÜ‘ÜïÜÃÜšÜåµÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÄÜÜØÁÜßœÜÜêÜå œÜÜêÜßÃÜå è ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå íÜÜÓôÜÜå ¡ìíÜß ïÜ‘å. †ÃÜå †åüêÜå è ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÃÜíÜÜ èÏÜÜÃÜÜ ôÜܳÜå ´ÜÜêÜ ÏÜåìíÜ´ÜÜ èâÃÜÜØ ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜå ÃÜíÜÜ ÓØÄÜ-éÆÜÏÜÜØ, ÃÜíÜÜØ ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜå †´ÑÜØ´Ü †Ü‘óÜÚ‘éÆÜÏÜÜØ, ¹àêÜÚÍÜ ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜå `ÝÆÜÂÃü †ÜçÃÜ Ý²ÏÜÜò'ÃÜÜ éÆÜÏÜÜØ †ÃÜå †Ü ôÜ™ÜìÜØÃÜå ‘ÜÑÜÏÜßéÆÜå ôÜÜœÜíÜß Ó܃ÜíÜÜ Ý²Ýèü܇”åïÜÃÜ éÆÜå ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓíÜÜ ÆÜÂÑÜ´ÃÜïÜßêÜ “å. • ÝíÜòÜÍÜÓÃÜÜ ÆÜàô´Ü‘ÆÜÂåÏÜ߆ÜåÃÜÜå ”Üå‘ ÷ÜêÜÏÜÜØ ‡-ËÜàøôÜ ´ÜÓÉ “å, ‘ÜçÏÆÑÜàüôÜÚ †ÃÜå ôÜܳÜÜåôÜÜ³Ü ‹ÆÜêÜËÁÜ †ôÜ؃ÑÜ portable reading devices ‹ÆÜÓ êÜ܃ÜÜå †ØÄÜÂå¢ ÆÜàô´Ü‘Üå íÜØœÜ܉ ÓûÜØ “å, ´ÑÜÜÓå AppleÃÜÜ iPad, iPhones ´Ü³ÜÜ AmazonÃÜÜ Kindle Book Reader ÆÜÓ íÜÜØœÜß ïÜ‘ÜÑÜ †åíÜß †ØÄÜÂå¢, Ý÷Ã¹ß ´ÜåÏÜè ÄÜàèÓÜ´Üß EBooks üâØ‘ ôÜÏÜÑÜÏÜÜØ è ¹åïÜ †ÃÜå ¹àÝÃÜÑÜÜÃÜÜ íÜܜܑÜå ÏÜܱÜß ïÜ‘ïÜå. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ÆÜÂÜÆÑÜ †ÃÜå †ÆÜÂÜÆÑÜ ÆÜàô´Ü‘Üå ÆÜ±Ü íÜܜܑÜåÃÜß ÆÜÂܳÜÝÏÜ‘´ÜÜ ÏÜàèËÜ ‡-ËÜàøôÜ ôíÜéÆÜå ‹ÆÜêÜËÁÜ ‘ÓÜíÜíÜÜÃÜàØ ‘ÜÑÜÚ ÷ÜêÜ œÜÜêÜß ÓûàØ “å.

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013] 

1


• ÃÜíÜß ÆÜå°ßÃÜß ´ÜÜôÜßÓÃÜå †ÜüêÜß ¡±ÑÜÜ ÆÜ“ß ¡å ݲÝèü܇”åïÜÃÜ ÃÜ ³ÜÜÑÜ ´ÜÜå †Ü¹ÓåêÜàØ †ÁÜâÓàØ ÄܱÜÜÑÜ. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ, ÑÜØÄÜ ‡ÞòÑÜÜ †ÃÜå ÷ÝÓèÃÜÆܵÜÜå ÃÜÜ †Ø‘Üå ôÜÝ÷´Ü ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ¿ÜÓÜ ËÜÁÜÜØ è ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜ Ý²Ýèü܇”åïÜÃÜÃÜàØ ‘ÜÑÜÚ ÆÜàÓ¡åïÜÏÜÜØ œÜÜêÜß ÓûàØ “å. • †ÜÑÜàóÑÜÃÜß †å‘ ôÜ¹ß ÆÜàÓß ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ÏÜÜµÜ “ íÜóÜÚ ËÜÜ‘ß ÷ÜåÑÜ †åíÜß ÆÜ‘ÜïÜÃÜôÜØô³ÜÜ ÆÜÜôÜå œÜÜå’ôÜÆܱÜå †åíÜÜØ ÆÜàô´Ü‘Üå ÷ÜåíÜÜÃÜÜ è, ‘å èåÃÜÜØ ËÜ¡ÓÏÜâêÑÜ ‘Ó´ÜÜØ ´ÜåÃÜàØ ¹ô´ÜÜíÜå¢ ÏÜâêÑÜ íÜÁÜà ÷ÜåÑÜ. ÍÜêÜå íÜóÜåÚ-ËÜå íÜóÜåÚ ÷¡Ó ‹ÆÜÓÜØ´Ü ÃÜ‘êÜÜåÃÜß ´ÜåÃÜß ƒÜÆÜ´Ü ÃÜ ÷ÜåÑÜ ÆÜ±Ü ¡å ‘Üå‰ †«ØÄÜ †ÍÑÜÜôÜà, ôÜØïÜÜåÁÜ‘ ‘å ôÜØÄÜÂÜ÷‘ÃÜÜ ÷ܳÜÏÜÜØ †å ÆÜàô´Ü‘ øÑÜÜØ‘³Üß †ÜíÜß œÜ°å ´ÜÜå ´ÜåÃÜß ƒÜàïÜßÃÜÜå ÆÜÜÓ ÃÜ Ó÷å. †ÜíÜÜØ †æÝ´Ü÷ÜÝôÜ‘ ÆÜàô´Ü‘Üå ÏÜâì ÆÜàô´Ü‘ èåíÜÜØ è ÓØÄÜ-éÆÜ-ôÜ܇”ÏÜÜØ ËÜ܇ÞòØÄÜ ‘ÓßÃÜå `ÝÆÜÂÃü †ÜçÃÜ Ý²ÏÜÜò' ´ÜÓß‘å ´ÜæÑÜÜÓ ‘Óß †ÜÆÜíÜÜÃÜÜ ñÜßÄܱÜåïÜ ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉ÃÜß ²ÜÑÜÓß": ÍÜÜÄÜ 9, ôÜ÷¡ÃÜع ôíÜÜÏÜß †ÃÜå ÏÜÜÃÜíÜß ƒÜØݲÑÜåÓÜå—†å µÜ±Ü ÆÜàô´Ü‘Üå³Üß ³Ü‰ ÄÜÑÜÜ “å.

• †ÜüêÜàØ †ÜÓØÍÑÜÜ ÆÜ“ß ËÜÜì‘ÜåÃÜå ‘åÏÜ ÍÜàêÜÜÑÜ? ËÜÜì‘Üå ÏÜÜüå ÝíÜïÜåóÜéÆÜå ´ÜæÑÜÜÓ ‘Ó܉ Ó÷åêÜß ÄÜÜØÁÜߢ ÝíÜïÜåÃÜß ¹ô´ÜÜíÜå¢ ÝÉêÏÜ (²ÜçøÑÜàÏÜåÃü×ß)ÃÜàØ ‘ÜÑÜÚ †ÜƒÜÓß ´ÜËÜ’ÜÏÜÜØ “å. ÄÜÜØÁÜßËÜÜÆÜàÃÜß ÄÜÂÜÝÉ‘êÜ ¢íÜÃÜ‘³ÜÜ —‘ÜçÝÏÜ‘ ËÜàøôÜ—ÆÜÓÃÜàØ ‘ÜÏÜ ÆÜ±Ü œÜÜêÜß ÓûàØ “å. ÆÜÜØœÜ ÍÜÜÄÜÏÜÜØ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜÃÜÜÓß †Ü ¢íÜÃÜ‘³ÜÜ †Ü íÜóÜÚÃÜÜ †Ø´Ü ôÜàÁÜßÏÜÜØ ´ÜæÑÜÜÓ ³Ü‰ èïÜå. ËÜÜì‘Üå³Üß ÏÜÜزßÃÜå ÏÜÜåüåÓÜØÃÜå ÆÜ±Ü íÜÜØœÜíÜÜ ÆÜÂåÓå †åÏÜ †Ü ÄÜÂÜÝÉ‘êÜ ¢íÜÃÜ‘³ÜÜ ôÜÜæÆܳÜÏÜ †ØÄÜÂå¢ ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ †ÃÜå †ÜüÚ ÆÜåÆÜÓ ‹ÆÜÓ ÉÜåÓ ‘êÜÓ ÝÆÜÂÕÃüÄÜÏÜÜØ ‹ÆÜêÜËÁÜ ³ÜïÜå. 2 

[ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


• ÄÜàèÓÜ´Üß ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ôÜÜæ³Üß íÜÁÜà íÜåœÜÜ±Ü ÁÜÓÜíÜ´Üß ÄÜÜØÁÜߢÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ ôÜ´ÑÜÃÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜÜå ÃÜíÜÜ ü܇ÆÜôÜåÕüÄÜ †ÃÜå êÜå-†Ü‹ü ôÜܳÜå üâØ‘ ôÜÏÜÑÜÏÜÜØ è ‹ÆÜêÜËÁÜ ËÜÃÜß Ó÷åïÜå. ËÜÜÆÜàÃÜÜ †ÜñÜÏÜÏÜÜØ, ÆÜØݲ´Ü¢ ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ÝíÜïÜå †ÃÜå ݹê÷ßÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ, èíÜÜ÷ÓêÜÜêÜ ÃÜå÷ÓàÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ ÏÜÜÓß ¢íÜÃÜ‘³ÜÜ, ÏÜÜåÓÜÓ¢ ¹åôÜ܉ÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ ÏÜÜÓàØ ¢íÜÃÜíÜä¶ÜÜØ´Ü (ÍÜÜÄÜ 1³Üß 3) èåíÜÜØ ÆÜàô´Ü‘Üå ÆÜ±Ü †Ü è ˜ÏÜÏÜÜØ †ÜÄÜì íÜÁÜß ÓûÜØ “å. • ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ôÜØô‘ÜÓíÜÜÓôÜÜå †ÃÜå The Trial of Gandhiji èåíÜÜØ ÷ÜêÜÏÜÜØ è †Ü‘óÜÚ‘ ÓØÄÜ-éÆÜ †ÃÜå ËÜÜØÁܱÜßÏÜÜØ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜÑÜåêÜÜØ †ÃÜå ³ÜÜå‘ËÜØÁÜ íÜÜœÜÃÜ ÆÜâÓàØ ÆÜܲ´ÜÜØ ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜß íÜœœÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜØ †ÃÜå‘ ÝœÜµÜÜåÃÜå †ÜíÜÓß êÜå´ÜàØ ÆÜàô´Ü‘ 100 Tributes (ݜܑܵÜÓ †ÃÜå ôÜØÄÜÂÜ÷‘: ÓÏÜåïÜ «Ü‘Ó) ‘ÜçÉß üåËÜêÜ ËÜà‘ ôíÜéÆÜå ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜíÜÜ è‰ ÓûàØ “å.

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜØ ‘åüêÜÜØ‘ ÆÜàÃÜ:ÏÜàݺ´Ü ÆÜ‘ÜïÜÃÜÜå.".". ÁÜÏÜÚ †ÃÜå ôÜØô‘äÝ´ÜÃÜß ôÜÜœÜß †ÜåìƒÜ ‘ÓÜíÜ´ÜàØ ÆÜàô´Ü‘ ¢íÜ´ÜÜ ´Ü÷åíÜÜÓÜå  •  êÜå. ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Ó ÄÜÜØÁÜߢ†å èåÏÜÃÜå `ôÜíÜÜÑÜÜ ÄÜàèÓÜ´Üß'ÃÜàØ ÝËÜÓ๠†ÜÆÑÜàØ ÷´ÜàØ †åíÜÜ ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Óå ¢íÜÃÜÃÜÜ ËÜå ¹ÜÑÜ‘Ü ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜÜ ôÜÏÜÜè¢íÜÃÜ ôÜܳÜå †å‘Ü‘ÜÓ ³Ü‰ÃÜå ÄÜÜëÑÜÜ ÷´ÜÜ. †å íÜóÜÜåÚ ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ´ÜåÏܱÜå ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜß ôÜØô‘äÝ´ÜÃÜå èåíÜß ¡å‰-¢íÜß-ÏÜܱÜß ´ÜåÏÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÕœÜ´ÜÃÜÃÜàØ ÏÜÜå±Ü ÏÜåìíÜßÃÜå ôÜÓì ïÜæêÜßÏÜÜØ `¢íÜ´ÜÜ ´Ü÷åíÜÜÓÜå' éÆÜå †ÜêÜåƒÜß “å. †Ü ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜØ øÑÜÜØ‘ ÆÜÓØÆÜÓÜ ‘å ÝÓíÜÜèÃÜå ÆÜÂÜå´ôÜÜ÷ÃÜ “å ´ÜÜå øÑÜÜØ‘ ÆÜÓØÆÜÓÜÃÜÜ ÃÜÜÏÜå œÜ²ß íÜÜÄÜåêÜß †ØÁÜñܽÜÃÜå í܃ÜÜå²ß ÆÜ±Ü “å. øÑÜÜØ‘ ù¹ÑÜÃÜÜ ÍÜÜíÜ “å ´ÜÜå øÑÜÜØ‘ ËÜàݽÃÜå ôÜØ‘ÜåÓ´ÜàØ ÕœÜ´ÜÃÜ ÆÜ±Ü “å. ñÜ½Ü †ÃÜå ´Ü‘ÚÃÜàØ ôÜØ´ÜàêÜÃÜ ‘Ü. ‘Ü.ÃÜÜØ ê܃ÜܱÜÜåÏÜÜØ †åíÜàØ Ý”êÜÜÑÜàØ “å ‘å 1934ÏÜÜØ ÆÜ÷åêÜß íÜÜÓ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜÑÜåêÜàØ ÆÜàô´Ü‘ “ ¹ÜÑÜ‘Ü ÆÜ“ß “¬ß †ÜíÜäݶÜÃÜÜ ÆÜàÃÜÏÜàÚº±Ü “´ÜÜØ †ÜèÃÜÜ èÏÜÜÃÜÜ ÆÜÂÏÜܱÜåÃÜß ÀÝóü ‘åìíÜíÜÜÏÜÜØ ÝÃÜÝÏÜ¶Ü ËÜÃÜå †åÏÜ “å. ÝíÜÝíÜÁÜ ÁÜÏÜÜåÚ ôÜÝ÷´Ü ÓÜóü×ßÑÜ ´Ü÷åíÜÜÓÜå †ÃÜå ÝíÜïÜåóÜ Ý¹íÜôÜÜåÃÜå †ÜíÜÓß êÜå´ÜàØ †Ü ÆÜàô´Ü‘ ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜå ÝíÜïÜåóÜ éÆÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜß ÃÜßíܲïÜå.   [ÉÜåÓ ‘êÜÓ ü܇üêÜ, ôÜ܇”: 4.5x7, ÆÜåÆÜÓ ËÜç‘ ËÜ܇ÞòØÄÜ, ÆÜÜÃÜÜØ 360, _ 100] ÃÜÏÜ‘ ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÃÜÜ Ý¹íÜôÜ-ÓÜ´ÜÃÜÜå Ý÷ôÜÜËÜ †ÜÆÜ´ÜàØ ÆÜàô´Ü‘ ¹ÜزߑâœÜ  •  êÜå. ÁÜßÓàÍÜ܉ ÷ß. ÆÜüåêÜ èÄÜ´ÜÍÜÓÃÜÜ ôíÜÜ´ÜصÑÜôÜØÄÜÂÜÏÜÃÜß †ÃÜå‘ ‘âœÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü ÝïÜÓÏÜÜåÓ ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ †åíÜß ¹ÜزߑâœÜ ÝíÜïÜå †ÃÜå‘ †ÃÜàÍÜíÜèÃÑÜ †ÃÜå ôÜØïÜÜåÝÁÜ´Ü ê܃ÜܱÜÜå-ÆÜàô´Ü‘Üå ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜÑÜÜØ “å, ´ÑÜÜÓå ´Üå ÝíÜïÜå íÜÁÜà †å‘ ÆÜàô´Ü‘ †å †³ÜÚÏÜÜØ †ÜÄÜíÜàØ ËÜÃÜß Ó÷å †åÏÜ “å ‘å êÜåƒÜ‘ÃÜàØ ÏÜâì íÜ´ÜÃÜ ¹ÜØ²ß ÷ÜåíÜÜÃÜÜ ‘ÜÓ±Üå ´ÑÜÜØÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Üå †ÜíÜÃÜÜÓÜ ¹åïÜÝíܹåïÜÃÜÜ †ÃÜå‘ ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü߆Üå†ÍÑÜÜôÜ߆Üå-ôÜØïÜÜåÁÜ‘ÜåÃÜå ÏÜìíÜÜÃÜß ´Ü‘ ´ÜåÏÜÃÜå ôÜÜØÆÜ²ß “å. èåÃÜÜ ‘ÜÓ±Üå ôÜ÷àÃÜå ôÜ÷è †åíÜß Ýè¤ÜÜôÜÜ ôÜØ´ÜÜåóÜíÜÜÏÜÜØ êÜåƒÜ‘ ôÜÉì ³ÜÑÜÜ “å. ¹ÜزߑâœÜÃÜß ÆÜâíÜÚÍÜâÝÏܑܳÜß ê܉ ´ÜåÃÜß ÉêÜñÜàÝ´Ü ôÜàÁÜßÃÜÜØ ÝíÜÝíÜÁÜ ÆÜ‘ӱÜÜåÏÜÜØ 241 ÏÜ܉êÜÃÜß †Ü ôíÜÜ´ÜصÑÜ-ÑÜܵÜÜÃÜß ôÜ™Üìß ÏÜ÷¶íÜÃÜß ÝíÜÄÜ´ÜÜå †ÜíÜÓß êÜå´ÜàØ †Ü ÆÜàô´Ü‘ ŸÑÜÜØ ÷Üå‰†å ´ÑÜÜØ Ó÷ßÃÜå è `¹ÜزߑâœÜ' ‘ÓÜíÜß ¡ÑÜ †åíÜàØ “å.  [ÉÜåÓ ‘êÜÓ ü܇üêÜ, ôÜ܇” 4.5x7, ÆÜåÆÜÓ ËÜç‘ ËÜ܇ÞòØÄÜ, ÆÜÜÃÜÜØ 136, _ 35]

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013] 

3


ôÜÓ¹ÜÓ ÆÜüåêÜÃÜÜ íÑÜÞø´Ü¶íÜÃÜÜå ôÜØÆÜâ±ÜÚ ÝœÜ´ÜÜÓ †ÜÆÜ´ÜàØ ÆÜàô´Ü‘ ôÜÓ¹ÜÓ

íÜêêÜÍÜÍÜ܉ÃÜÜØ ÍÜÜóܱÜÜå [1918³Üß 1947] 

• ôÜØ. ÃÜÓ÷ÝÓ ¿ÜӑܹÜôÜ ÆÜÓ߃Ü, ‹¶ÜÏÜœÜع ¹ßÆÜœÜع ïÜÜ÷ ôÜÓ¹ÜÓ ÆÜüåêÜÃÜÜ íÑÜÞø´Ü´íÜÃÜÜ †ÃÜå‘ ÃÜÜÃÜÜ ÏÜÜåüÜ ÄÜà±ÜÜåÃÜÜå ÆÜÝÓœÜÑÜ ÏÜåìíÜíÜÜÃÜàØ †å‘ÏÜÜµÜ ôÜÜÁÜÃÜ †åÏÜÃÜÜØ ÍÜÜóܱÜÜå “å. †åÏÜÃÜàØ ´Üåè, †åÏÜÃÜß ÝÃÜÍÜÚÑÜ´ÜÜ, †åÏÜÃÜàØ ïÜâÓ, †åÏÜÃÜß †ƒÜâü ÁÜßÓè, †ÃÑÜÜÑÜ ÝíÜïÜå ËÜÜìß ÏÜâ‘å †åíÜß œÜß² †ÃÜå ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜÜ ƒÜå²â´Ü íÜÄÜÚÃÜå ü©ÜÓ ‘ÓíÜÜÃÜß ÃÜå ´ÜåèôíÜß ËÜÃÜÜíÜíÜÜÃÜß †åÏÜÃÜß ´ÜÜêÜÜíÜåêÜß–†å ËÜÁÜÜØÃÜå †åíÜÜØ è ËÜß¡Ø †åÏÜÃÜÜ œÜÜÝÓµÑÜÃÜÜØ êܚܱÜÜå †åÏÜÃÜÜØ ÍÜÜóܱÜÜåÏÜÜØ ËÜÓÜËÜÓ ÆÜÂÝ´ÜÕËÜÝËÜ´Ü ³ÜÜÑÜ “å. †åÏÜÃÜß íÜܱÜß ¿ÜÓÜ ÄÜàèÓÜ´Üß ËÜÜåêÜßÃÜàØ èå ´Üåè †ÃÜå èå ôÜÜÏܳÑÜÚ ÆÜÂÄÜü ³ÜÑÜàØ “å ´ÜåíÜàØ ËÜßèå ÍÜÜÄÑÜå è ³ÜÑÜàØ ÷ïÜå. ù¹ÑÜÏÜÜØ ôÜÜÇôÜÓÜ ¥´ÜÓß ¡ÑÜ †åíÜÜ é° ÆÜÂÑÜÜåÄÜÜåíÜÜìß èàôôÜܹÜÓ ´ÜìÆÜ¹ß ÍÜÜóÜÜ †ÃÜå ïÜæêÜßÃÜÜå †å‘ ÃÜíÜÜå è ÆÜ‘ÜÓ †Ü ÆÜàô´Ü‘ ¿ÜÓÜ ôÜØÄÜäÝ÷´Ü ôíÜéÆÜÏÜÜØ Óèâ ³ÜÜÑÜ “å †ÃÜå ´Üå †ÜÆܱÜÜ ôÜÜÝ÷´ÑÜÏÜÜØ †å‘ ÃÜíÜß è ÍÜÜ´Ü ÆÜÜ²å “å. (ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜسÜß) [ÉÜåÓ ‘êÜÓ ü܇üêÜ, ôÜ܇” 6.5x9.5, ÆÜåÆÜÓ ËÜç‘ ËÜ܇ÞòØÄÜ, ÆÜÜÃÜÜØ 495, _ 400]

ËÜÜì‘Üå ´ÜÜå ƒÜÓÜØ è, ÏÜÜåüÜåÓÜÃÜå ÆÜ±Ü ÓôÜ ÆÜ²å †åíÜß íÜÜ´ÜÜÚ ÏÜâÓƒÜÓÜè †ÃÜå ´ÜåÃÜÜ ËÜå ÍÜ܉†Üå • êÜå. ÄÜÜØÁÜߢ ËÜÜìÆܱÜÏÜÜØ †ÜÆܱÜå ôÜ÷à íÜÜ´ÜÜÚ íÜÜ؜ܴÜÜ ÷Üå‰†å “ß†å. ÏÜÜåüÜ ³ÜÑÜÜ ÆÜ“ß íÜÜ´ÜÜÚÏÜÜØ ÓôÜ ÃܳÜß Æܲ´ÜÜå †åíÜàØ ÃܳÜß ÷Üå´ÜàØ ÆÜ±Ü ôÜÏÜÜœÜÜÓÜå ¡±ÜíÜÜÃÜß èéÝÓÑÜÜ´ÜÏÜÜØ †ÜÆܱÜß †å ÆÜÂܳÜÝÏÜ‘´ÜÜ ÃܳÜß Ó÷å´Üß. ´Üå³Üß íÜÜ´ÜÜÚ íÜÜØœÜíÜÜÃÜàØ ËÜÜèà ÆÜÓ Ó÷ß ¡ÑÜ “å. ÆÜ±Ü ¡å ‘Üå‰ ÝíÜïÜåóÜ ÓôÜÆܹ íÜÜ´ÜÜÚ ÁÑÜÜÃÜå œÜ°ß ¡ÑÜ ´ÜÜå ôÜÏÜÑÜ ‘Ü°ßÃÜå ÆÜ±Ü íÜÜØœÜß ê܉†å “߆å. †ÜíÜß íÜÜ´ÜÜÚ†ÜåÏÜÜØ ËÜ÷à ôÜ÷è´ÜܳÜß ô³ÜÜÃÜ ÆÜÜÏÜå †åíÜß †å‘ íÜÜ´ÜÜÚ †åüêÜå `ÏÜâÓƒÜÓÜè †ÃÜå ´ÜåÃÜÜ ËÜå ÍÜ܉†Üå'. `ôÜæÃÑÜ †ÃÜå ÁÜÃÜÃÜÜØ ËÜìÜå ÆÜÝÓñÜÏÜÃÜÜ ´Üåè †ÜÄÜì ‘åíÜÜØ ”Ü؃ÜÜØ ÆÜ²å “å' ´ÜåÃÜß ÓÜåÏÜÜ؜ܑ ôÜÉÓ †Ü íÜÜ´ÜÜÚ ‘ÓÜíÜå “å. ÏÜâìå üÜçêôÜüÜçÑÜÃÜß †Ü íÜÜ´ÜÜÚÃÜÜå ÄÜÜØÁÜߢ†å ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÏÜÜÃÑÜ´ÜÜ ÏÜàèËÜ è ‘ÜåÝïÜÑÜÜå ÆÜ±Ü ôÜÏÜ¢ ïÜ‘å †åíÜß ôÜÓì ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ †ÃÜàíÜܹ ‘ÑÜÜåÚ “å. `‡ÞòÑÜÃÜ †ÜåÆÜßÝÃÜÑÜÃÜ'ÏÜÜØ †Ü íÜÜ´ÜÜÚ ÷ÆÜ´ÜÜíÜÜÓ “ÆÜ܉ ÷´Üß. ËÜÜì‘ÜåÃÜå íÜÜØœÜíÜÜÏÜÜØ ôÜÓì´ÜÜ Ó÷å ÝíÜœÜÜÓ³Üß 1964ÏÜÜØ ôÜàÓ´ÜÃÜÜ ÄÜÜزßíÜ ‘ÜÑÜÜÚêÜÑÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ èâÃÜß ÄÜàèÓÜ´Üß ÍÜÜóÜÜÃÜÜ ‘åüêÜÜ‘ ïÜ˹ÜåÏÜÜØ ÉåÓÉÜÓ ‘ÓßÃÜå †Ü ÆÜàÝô´Ü‘Ü ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘Óß ÷´Üß. èåÃÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôü ¿ÜÓÜ íÜóÜÚ 2010ÏÜÜØ ÏÜâì ôíÜéÆÜå ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘Ó܉ “å. ´ÜåÃÜß †´ÑÜÜÓ ôÜàÁÜßÏÜÜØ 10,000 ‹ÆÜÓÜØ´Ü ÃÜ‘êÜÜå íÜåœÜ܉ œÜâ‘ß “å. ÃÜÜÃÜÜØ ÃÜÜÃÜÜØ 13 ÆÜ‘ӱÜÜåÏÜÜØ íÜ÷ÇœÜÜÑÜåêÜß †ÃÜå ôÜÝœÜµÜ †åíÜß †Ü íÜÜ´ÜÜÚ ËÜÜì‘ÜåÃÜÜ íÜç‘åïÜÃÜÃÜÜ íÜÜœÜÃÜÃÜß ÄÜÓè ôÜÜÓå †åíÜß “å.  [ÉÜåÓ ‘êÜÓ ü܇üêÜ, ôÜ܇” 9.5x7, ÆÜÜÃÜÜØ 36, Õ‘ÏÜ´Ü _ 10/-] i

†å‘ ôÜܳÜå œÜÜêÜ´Üß †ÃÜå‘ ÆÜÂíÜäݶ܆ÜåÃÜß ¡±Ü‘ÜÓß †åÏÜ ‘؉ ËÜå-œÜÜÓ ÆÜÜÃÜÜÏÜÜØ ôÜÏÜÜíÜß ïÜ‘ÜÑÜ †åÏÜ ÃܳÜß. †å ÏÜÜüå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôüÃÜß ÆÜÂíÜäݶ܆Üå†Üå³Üß ôÜ´Ü´Ü †Æܲåü ³Ü´Üß Ó÷å´Üß †ÃÜå ´Ü¼ÃÜ ÑÜà”Ó ÊåòêÜß íÜåËÜôÜ܇ü www.navajivantrust.orgÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü †ÜÆÜÃÜÜ ôÜÏÜÑÜ, ïÜÞø´Ü †ÃÜå ƒÜœÜÚ œÜÜå’ôÜ ËÜœÜÜíÜïÜå.

4 

[ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ôÜØô‘ÜÓíÜÜÓôÜÜå ÆÜß. ÆÜ‘ÜïÜ íÜåÄܲ ÄÜÂسÜÆÜÜêÜ ´ÜÓß‘åÃÜß ‘ÜÓÝ‘¹ßÚ ÆÜ“ß ¹àÃÑÜíÜß Óß´Üå ‘÷åíÜÜ´ÜÜ ÝÃÜíÜäݶܑÜìÃÜå †³ÜÜÄÜ ÆÜÂíÜäݶÜÏÜÜØ ÆÜêÜüÜíÜß ÆÜß. ÆÜ‘ÜïÜ íÜåÄܲå íÜóÜÚ 2009ÏÜÜØ ¢íÜÃܙܲ´ÜÓ ‘ÜåïÜ ´ÜÓß‘å `ÝíÜòÜÃÜÜå ôÜØô‘ÜÓíÜÜÓôÜÜå' ÆÜàô´Ü‘ †ÜÆÑÜàØ. œÜÜÓ íÜóÜÚÃÜÜ †Ø´ÜÓÜêÜ ÆÜ“ß ´Üå†Üå †ÜœÜÜÓÝíÜœÜÜÓ ‘ÜåïÜéÆÜå `ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ôÜØô‘ÜÓíÜÜÓôÜÜå' ê܉ †ÜíÑÜÜ “å. †ÃÜàÍÜíÜß ÄÜÂسÜÆÜÜêÜ †ÃÜå ôÜØïÜÜåÁÜ‘ ´ÜÓß‘åÃÜß ÀÝóü³Üß ´ÜæÑÜÜÓ ³ÜÑÜåêÜÜ 700 ‹ÆÜÓÜØ´Ü ÆÜÜÃÜÜØÃÜÜ †Ü ÄÜÂسÜÃÜÜå ÆÜÝÓœÜÑÜ ƒÜ๠´ÜåÃÜÜ ôÜØÆÜܹ‘ ‘ÓÜíÜå †å³Üß ‹ÆÜÑÜàø´Ü ËÜßèàØ ïÜàØ ?

`ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå

ôÜØô‘ÜÓíÜÜÓôÜÜå' †å ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ¢íÜÃÜÁÑÜåÑÜÃÜß †ÃÜå ´ÜåÃÜß ÝôÜݽ ÏÜÜüå ´ÜåÏܱÜå ‘ÓåêÜß ÏܳÜÜÏܱÜÃÜß †å‘ ”Ü؃Üß “å. ´ÜåÏܱÜå ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ íÜ‘ßêÜÜ´ÜÃÜÜå íÑÜíÜôÜÜÑÜ ôÜåíÜÜÃÜÜ †å‘ ÏÜÜÁÑÜÏÜ ´ÜÓß‘å †ÆÜÃÜÜíÑÜÜå, èÃÜ‘êÑÜܱÜÃÜß ÆÜÂíÜäݶ܆Üå ÷Ü³Ü ÁÜÓß †ÃÜå ¢íÜÃÜÝÃÜíÜÜÚ÷ ÏÜÜüå ´ÑÜÜØ íÜôÜåêÜÜ ÍÜÜÓ´ÜßÑÜÜåÃÜå †ØÄÜÂåè ïÜÜôÜ‘ÜåÃÜÜ †´ÑÜÜœÜÜÓÜå³Üß ÏÜàÞø´Ü †ÆÜÜíÜß. ËÜå ¹ÜÑÜ‘ÜÃÜÜ †å ôÜåíÜÜ‘ÜÑÜÚÏÜÜسÜß ´ÜåÏÜÃÜå †åíÜß ÆÜ´ÜßÝ´Ü ³Ü‰ ‘å ``ôÜåíÜÜ †å ÏÜÜÃÜíÜßÃÜÜå ôÜÜœÜÜå ÁÜÏÜÚ “å. ÏÜܱÜôÜ

ËÜß¡ÃÜå ôÜàƒÜß ‘ÓßÃÜå è ÆÜÜå´Üå ôÜàƒÜß ³Ü‰ ïÜ‘å.'' †å ôÜåíÜÜÍÜÜíÜÃÜܳÜß ÆÜÂåÓ܉ÃÜå ´ÜåÏܱÜå ‘ûàØ “å : ``ÏÜÜÓå ÏÜÜüå ´ÜÜå ÏÜÜåšÜÃÜÜå ÏÜÜÄÜÚ ÏÜÜÓÜ ¹åïÜÃÜß †ÃÜå ´Üå ¿ÜÓÜ èÃÜôÜÏÜÜèÃÜß ôÜåíÜÜÏÜÜØ †ÃÜíÜÓ´Ü ÆÜÝÓñÜÏÜ ‘Ó´ÜÜ Ó÷åíÜÜÏÜÜØ è Ó÷åêÜÜå “å. ÏÜÜÓå ÆÜÂܱÜßÏÜܵÜÃÜß ôÜܳÜå †ÍÜå¹ÍÜÜíÜ †ÃÜàÍÜíÜíÜÜå “å.'' †å ¢íÜÃÜÁÑÜåÑÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ÓÜè‘ÜÓ±ÜÏÜÜØ ê܉ ÄÜÑÜÜå. ´ÜåÏܱÜå †åÃÜÜå ôíÜß‘ÜÓ ‘Ó´ÜÜØ ê܃ÑÜàØ “å : ``†ÜƒÜß ÏÜÜÃÜíÜ¡Ý´Ü ¡å²å †Ü´ÏÜßÑÜ´ÜÜ ôÜÜÁÑÜÜ ÝíÜÃÜÜ ÏÜÜÓß ÁÜÏÜÚÍÜÜíÜÃÜÜ ôÜØ´ÜÜåóÜÜÑÜ †åÏÜ ÃܳÜß. †ÃÜå ÷àØ ÓÜè¿ÜÓß ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ ÃÜ ÍÜìàØ ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß †å ËÜÃÜíÜÜ ¡åÄÜ ÃܳÜß. †ÜèÃÜß ¹àÝÃÜÑÜÜÏÜÜØ ÏÜܱÜôÜÃÜß ÆÜÂíÜäÝ¶Ü †å‘ †ÃÜå †ÝíÜÍÜÜŸÑÜ “å. ´ÜåÏÜÜØ ôÜÜÏÜÜÝè‘, †ÜݳÜÚ‘ †ÃÜå ïÜའÁÜÜÝÏÜÚ‘ †åíÜÜ ÃÜÜåƒÜÜ ÃÜÜåƒÜÜ ƒÜز ÆÜÜ²ß ïÜ‘ÜÑÜ ´ÜåÏÜ ÃܳÜß. ÏÜÜÃÜíÜÝ÷´ÜÃÜß ÆÜÂíÜäݶܳÜß èà¹Üå †åíÜÜå ÁÜÏÜÚ ÷àØ ¡±Ü´ÜÜå ÃܳÜß.'' 1925ÏÜÜØ †å‘ ݃ÜÂô´Üß ÁÜÏÜÚÆÜÂœÜÜÓ‘ ôÜØô³ÜÜÏÜÜØ ´ÜåÏܱÜå †Ü íÜÜ´Ü ôÜØšÜåÆÜÏÜÜØ †Ü Óß´Üå ‘÷ß “å" : ``ÓÜè‘Üè †åüêÜå ÆÜ¡†ÜåÃÜÜ ‘êÑÜܱÜÃÜß ÆÜÂíÜäݶÜ. èå ‰òÜÓÃÜå †ÜåìƒÜíÜÜ ÏÜÜÄÜ´ÜÜå ÷ÜåÑÜ ´Üå ‘êÑÜÜ±Ü ÆÜÂíÜäÝ¶Ü ‘ÑÜÜÚ ÝíÜÃÜÜ ‘åÏÜ Ó÷ß ïÜ‘å ?'' †÷Î ÄÜÜØÁÜߢ†å `‰òÜÓÃÜå †ÜåìƒÜíÜÜå' †å ïÜ˹ÆÜÂÑÜÜåÄÜ `ôÜ´ÑÜÃÜÜå ôÜÜšÜÜ´‘ÜÓ'ÃÜÜ †³ÜÚÏÜÜØ ‘ÑÜÜåÚ “å, ‘åÏÜ ‘å ´ÜåÏÜÃÜÜ ïÜ˹ÜåÏÜÜØ `‰òÜÓ ôÜ´ÑÜ “å, ËÜßèàØ ËÜÁÜàØ ÝÏܳÑÜÜ “å. †å ôÜ´ÑÜ †åüêÜå ïÜའôÜ´ÑÜ, èå †ƒÜز “å, ôÜíÜÚíÑÜÜÆÜ‘ “å, †íܱÜÚÃÜßÑÜ “å.'

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013] 5


‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÏÜܱÜôÜ ôÜÏÜÜè †ÃÜå ¹åïÜ ‹ÆÜÓ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ÆÜÂÍÜÜíÜ ´ÑÜÜÓå è ÆÜÜ²ß ïÜ‘å ¡å ´Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ËÜØÁÜà†ÜåÃÜß ÍÜÜíÜÃÜ܆ÜåÃÜÜ Æܲ™ÜÜ ÆÜܲ´ÜÜå ÷ÜåÑÜ, ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ôÜÏÜÑÜÃÜß èéÝÓÑÜÜ´ÜÜåÃÜÜ Æܲ™ÜÜ ÆÜܲ´ÜÜå ÷ÜåÑÜ, ôÜØôÜÜÓÃÜß †ÜïÜ܆ÜåÃÜÜ Æܲ™ÜÜ ÆÜܲ´ÜÜå ÷ÜåÑÜ. ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÄÜÜØÁÜß †ÜíÜß ÆÜÂÝ´ÜÍÜÜ “å.

1935ÏÜÜØ ²Üç. ôÜíÜÚÆÜêêÜß ÓÜÁÜÜ‘äó±ÜÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ÆÜµÜ ê܃ÜßÃÜå ÁÜÏÜÚÝíÜóÜÑÜ‘ µÜ±Ü ÆÜÂþÜÜåÃÜÜ èíÜÜËÜ ÏÜÄÜÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ. †åÏÜÜسÜß †å‘ÃÜÜ èíÜÜËÜÏÜÜØ ´ÜåÏܱÜå ê܃ÑÜàØ “å : ``†Ü †ÃÜØ´Ü ¢íÜôÜÜÄÜÓ ôÜܳÜå †å‘´ÜÜ ôÜÜÁÑÜÜ ÝíÜÃÜÜ †ÃÜå ´ÜåÏÜÜØ êÜßÃÜ ³Ü‰ ÄÜÑÜÜ ÝíÜÃÜÜ `ôÜ´ÑÜÃÜÜå ôÜÜšÜÜ´‘ÜÓ' ïÜøÑÜ ÃܳÜß. †Ü³Üß ÏÜÜÓå ÏÜÜüå ôÜÏÜÜèôÜåíÜÜ †ÝÃÜíÜÜÑÜÚ ³Ü‰ ÆÜ²å “å. †åÃÜܳÜß ÆÜÓ ‘å †åÃÜܳÜß †êÜÄÜ †åíÜàØ ‘Üå‰ ôÜàƒÜ †Ü ÆÜä³íÜß ÆÜÓ ÃܳÜß.'' `ôÜ´ÑÜÃÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜÜå †³ÜíÜÜ †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ'ÏÜÜØ ´ÜåÏܱÜå ÓÜè‘Ü ÆÜÂíÜåïÜ †ØÄÜå èå ôÆÜóü´ÜÜ ‘Óß “å †å ÆÜ±Ü †÷Î ‹êêÜåƒÜÃÜßÑÜ “å : ``ôÜ´ÑÜÃÜß ÏÜÜÓß ÆÜâ¡ ÏÜÃÜå ÓÜè‘ÜÓ±ÜÏÜÜØ ƒÜÇœÜß Ä܉ “å. ÁÜÏÜÚÃÜå ÓÜè‘Ü ôÜܳÜå ôÜØËÜØÁÜ ÃܳÜß †åÏÜ ‘÷åÃÜÜÓ ÁÜÏÜÚÃÜå ¡±Ü´ÜÜå ÃܳÜß.'' †å ôÜܳÜå ´ÜåÏܱÜå ÁÜÏÜÚÃÜÜå ÏÜÏÜÚ ôÜÏÜ¡íÜ´ÜÜØ ê܃ÑÜàØ “å, ``†Ü´ÏÜïÜàݽ ÝíÜÃÜÜ ¢íÜÏÜܵÜÃÜß ôÜܳÜå †æøÑÜ ÃÜ ôÜÁÜÜÑÜ. †Ü´ÏÜïÜàݽ ÝíÜÃÜÜ †Õ÷ôÜÜÁÜÏÜÚÃÜàØ ÆÜÜêÜÃÜ ôÜíÜÚ³ÜÜ †ôÜØÍÜÝíÜ´Ü “å. †ïÜà½Ü´ÏÜÜ ÆÜÓÏÜÜ´ÏÜÜÃÜÜ ¹ïÜÚÃÜ ‘ÓíÜÜ †ôÜÏܳÜÚ “å, †åüêÜå ¢íÜÃÜÏÜÜÄÜÚÃÜÜØ ËÜÁÜÜØ šÜåµÜÜåÏÜÜØ ïÜàݽÃÜß †ÜíÜïÑÜ‘´ÜÜ “å.'' ïÜàݽÃÜÜå †å †Ü¹ïÜÚ ´ÜåÏܱÜå íÑÜÞø´ÜÄÜ´Ü ¢íÜÃÜÏÜÜØ è ÃÜÝ÷, ôÜÏÜÜè¢íÜÃÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü †ÏÜêÜÏÜÜØ ÏÜâøÑÜÜå ÷´ÜÜå.

†ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÝÃÜíÜÜÓ±Ü, Ý÷عà-ÏÜàÞôêÜÏÜ †å‘´ÜÜ, †ÃÑÜÜÑÜß ‘ÜÑܹ܆ÜåÃÜàØ ‹ÃÏÜâêÜÃÜ, ‘êÑÜܑܱÜÓß ÓÜŸÑÜíÑÜíÜô³ÜÜÃÜß ô³ÜÜÆÜÃÜÜ †ÃÜå ÄÜÂÜÏÜÜå½ÜÓ íÜÄÜåÓå šÜåµÜÜåÏÜÜØ ´ÜåÏܱÜå À°´ÜÜÆÜâíÜÚ‘ †åÃÜÜå †ÏÜêÜ ‘ÓÜíÑÜÜå “å. †Ü ôÜعÍÜåÚ †÷Î †å‘ ÆÜÂôÜØÄÜ ‹êêÜåƒÜÃÜßÑÜ “å. 1933ÏÜÜØ ´Üå†Üå ôÜÏÜÜè¢íÜÃÜÃÜß ‘åüêÜß‘ ÝíÜüØËܱÜ܆ÜåÃÜå ‘ÜÓ±Üå íÑÜÝ³Ü´Ü ÷´ÜÜ, ´ÑÜÜÓå ´ÜåÏܱÜå †Ø´ÜÃÜÜÚ¹ÃÜå †ÃÜàôÜÓßÃÜå 21 ݹíÜôÜÃÜÜ ‹ÆÜíÜÜôÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÝÃÜÿÜÑÜ ‘ÑÜÜåÚ. †å í܃ܴÜå ´ÜåÏÜÃÜàØ ôíÜÜô³ÑÜ †ÃÜå ôÜØ¡åÄÜ ÆÜÂÝ´Ü‘âì ÷Üå‰, ÓÜèÄÜÜåÆÜÜêÜÜœÜÜÓß†å ´ÜåÏÜÃÜå †åíÜàØ †Ü´ÏÜ™ÜÜ´Üß ÆÜÄÜêÜàØ ÃÜ ÍÜÓíÜÜ ÏÜÜüå ¹ËÜÜ±Ü ‘ÑÜàÛ. ÄÜÜØÁÜߢ†å ´ÜåÏÜÃÜß ËÜÁÜß ¹êÜßêÜÜå †å‘ ËÜÜèà ÷²ôÜåêÜ´ÜÜØ À°´ÜÜÆÜâíÜÚ‘ èíÜÜËÜ †ÜÆÑÜÜå : ``ÃÜæÝ´Ü‘ ôÜàÁÜÜÓ܆Üå ´ÜÆÜÿÜÑÜÜÚ †ÃÜå †Ü´ÏÜïÜàݽ èåíÜÜØ ÃÜæÝ´Ü‘ ôÜÜÁÜÃÜÜå íܲå è ³Ü‰ ïÜ‘å.'' †Ü´ÏÜïÜàݽÃÜÜå †Ü¹ïÜÚ ôíÜÓÜèÃÜß êܲ´ÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü ¡åíÜÜ ÏÜìå “å. 1930ÏÜÜØ ´ÜåÏܱÜå †ÜñÜÏÜÃÜß ËÜ÷åÃÜÜåÃÜå ê܃ÜåêÜÜ †å‘ ÆܵÜÏÜÜØ ‘ûàØ “å" : ``ôíÜÓÜèÃÜß êܲ´Ü †Ü´ÏÜïÜàݽÃÜß “å, †ÃÜå †å ÏÜåìíÜíÜÜ ÏÜÜüå ôÜÜæ†å †Ü´ÏÜïÜའ³ÜíÜàØ ¡å‰†å.'' †å ÆܵÜÏÜÜØ è †ÜÄÜì ê܃ÑÜàØ “å, ``¡å ôíÜÓÜè †ÜÆܱÜß ôÜÍÑÜ´ÜÜÃÜå ôíÜœ“ †ÃÜå ô³ÜÜÑÜß ‘ÓíÜÜÃÜå ÏÜÜüå ÃÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´Üå ÃÜ‘ÜÏÜàØ “å. †ÜÆܱÜß ôÜÍÑÜ´ÜÜÃÜÜå †³ÜÚ †å ‘å ÃÜßÝ´ÜÃÜå íÑÜíÜ÷ÜÓÏÜܵÜÏÜÜØ—ÁÜÏÜÚ, ÓÜŸÑÜ, ôÜÏÜÜè, ´ÜÏÜÜÏÜ íÑÜíÜ÷ÜÓÏÜÜØ—ôÜíÜÜåÚÆÜÓß ô³ÜÜÃÜ †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå.'' †åíÜß è Óß´Üå †ôÜ÷‘ÜÓ †ÜعÜåêÜÃÜ ÝíÜïÜå ´ÜåÏܱÜå ‘ûàØ “å ‘å ``†ôÜ÷‘ÜÓ ´ÜåÃÜß †Õ÷ôÜÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå ÁÜÜÝÏÜÚ‘ †ÃÜå ïÜàݽÃÜàØ †ÜعÜåêÜÃÜ ËÜÃÑÜàØ “å. ¹åïÜÃÜå ´ÜåÃÜß ÃÜËÜì܉†Üå ¹åƒÜܲßÃÜå †ÃÜå ´ÜåÃÜå ¹âÓ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ‡êÜÜè ¹åƒÜܲßÃÜå ´Üå ÏÜèËÜâ´Ü ËÜÃÜÜíÜß ÓûàØ “å. †Ü ôíÜÜñÜÑÜÃÜàØ †ÜعÜåêÜÃÜ “å. ÀÝóü‘Üå±ÜÏÜÜØ ˜ÜØÝ´Ü êÜÜíÜíÜÜ †ÃÜå ÝíÜœÜÜÓÜåÃÜå ÆÜÂåÓ±ÜÜ †ÜÆÜíÜÜ ÏÜÜüåÃÜàØ †å èËÜÓÜÏÜÜØ èËÜÓàØ ËÜì “å. ¡´Üå ‘óüôÜ÷ÃÜ ‘ÓíÜÜÃÜàØ †Ü †ÜعÜåêÜÃÜ “å †ÃÜå ´Üå³Üß ´ÜåÏÜÜØ ‹½´Ü܉ †ÃÜå †ÁÜßÓ܉ ôÜÜÏÜå †ÜÆÜÜå†ÜÆÜ †Ø‘àïÜÜå ÏÜà‘ÜÑÜ “å. ÑÜÜ´ÜÃÜ܆Üå ôÜ÷ÃÜ ‘ÓíÜÜÃÜß ÓÜóü×ÃÜß ïÜÞø´Ü ´ÜåÃÜß ôíÜ´ÜصܴÜÜ ´ÜÓɳÜß ÆÜÂÄÜÝ´ÜÃÜàØ ÝÃÜÑÜÏÜÃÜ ‘Óå “å. ‘Üå‰

6 [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÆÜ±Ü ôíÜéÆÜå †ÝÃÜóüÃÜÜØ ËÜìÜåÏÜÜØ ÍÜÜÄÜ êÜåíÜÜÃÜàØ üÜìßÃÜå ´Üå †å ËÜìÜåÃÜå †êÜÄÜ ‘Óß ÃÜ܃Üå “å.'' ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ¢íÜÃÜÁÑÜåÑÜ †ÃÜå †Ü¹ïÜÜåÚÃÜàØ †Ü ÝÃÜÓßšÜ±Ü ¹ïÜÜÚíÜå “å ‘å ´ÜåÏܱÜå èÃÜôÜÏÜÜèÃÜß ôÜåíÜÜ ¿ÜÓÜ ôÜ´ÑÜÃÜÜå ôÜÜšÜÜ´‘ÜÓ ‘ÓíÜÜ †ÃÜå ÏÜÜåšÜ ÏÜåìíÜíÜÜ ÏÜÜüå ÁÜÏÜÚ †ÃÜå ÃÜßÝ´Ü †ÜÁÜÜÝÓ´Ü ÓÜè‘Ü ÆÜÂÑÜÜåŸÑÜàØ ÷´ÜàØ †ÃÜå †åÏÜÜØ ôÜÏÜÄÜ ÏÜÜÃÜíÜ¢íÜÃÜ †ÜíÜÓß êÜßÁÜàØ ÷´ÜàØ. ´ÜåÏÜÃÜÜ ËÜÁÜÜ íÑÜíÜ÷ÜÓÜå, ÝíÜœÜÜÓÜå †ÃÜå ÆÜÂíÜäݶ܆Üå †åÃÜß ôÜÜ÷å¹ß ÆÜâÓå “å. ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉ ¹åôÜ܉†å ê܃ÜåêÜÜå ËÜÜÓ²ÜåêÜß ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÃÜÜå ‡Ý´Ü÷ÜôÜ `†å‘ ÁÜÏÜÚÑÜà½' (1923) íÜÜØœÜßÃÜå ÓíÜßúÃÜÜ³Ü üÜÄÜÜåÓå ‘ûàØ “å" : ``†ÜÁÜàÝÃÜ‘ ÑÜàÄÜÏÜÜØ ÝíÜÓêÜ †åíÜàØ ÁÜÏÜÚÑÜའœÜêÜÜíÜßÃÜå †ÜÆ܃Ü๠ôܶÜÜÃÜß ÆÜÜôÜå³Üß ÃÑÜÜÑÜ ÏÜåìíÜíÜÜÏÜÜØ êÜÜå‘Üå†å èå ÝíÜèÑÜ ÏÜåìíÑÜÜå “å ´ÜåÃÜàØ íܱÜÚÃÜ íÜÜØœÜßÃÜå ÏÜ÷ÜÍÜÜÓ´ÜÃÜß ”Ü؃Üß ³Ü´Üß è±ÜÜÑÜ “å.'' ÄÜÜØÁÜߢ ´ÜÜå `ÏÜ÷ÜÍÜÜÓ´Ü'³Üß ÆÜ±Ü †å‘ ²ÄÜêÜàØ †ÜÄÜì ÆÜ÷ÜÇœÜß ÄÜÑÜÜ “å. ´ÜåÏܱÜå Õ÷ôÜÜÃÜÜå ôÜ÷ÜÓÜå ÃÜ÷Üå´ÜÜå êÜßÁÜÜå. ÏÜÜµÜ ôÜ´ÑÜ, †Õ÷ôÜÜ, †ôÜ÷‘ÜÓ, ‘óüôÜ÷ÃÜ èåíÜÜØ ¢íÜÃÜÏÜâêÑÜÜå íܲå ÍÜÜÓ´ÜÃÜå †ØÄÜÂå¡åÃÜÜ †´ÑÜÜœÜÜÓß ïÜÜôÜÃܳÜß ÏÜàÞø´Ü †ÆÜÜíÜß. †å ÝíÜòÜ ‡Ý´Ü÷ÜôÜÃÜß †å‘ †ÃÜÜåƒÜß ™ÜüÃÜÜ “å. ´ÜåÏÜÃÜß ïÜÞø´Ü ¡å‰ÃÜå ÝíÜôÏÜÑÜ ÆÜÜÏÜåêÜÜ Æ܃ÑÜÜ´Ü íÜæ¤ÜÜÝÃÜ‘ †êËÜüÚ †Ü‡Ãôü܇ÃÜå ‘ûàØ “å : ``Generations to come it may be, will scarcely believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth.'' †åüêÜå ‘å `ÍÜÜíÜß ÆÜå°ß èíÜêêÜå è †å ÝíÜòÜÜôÜ ‘ÓïÜå ‘å ÷ܲÏÜÜØôÜ ÁÜÓÜíÜ´ÜÜ †ÜíÜÜ ‘Üå‰ ÏÜÜÃÜíÜß†å †Ü ÁÜÓÜ ÆÜÓ ÆÜÄÜêÜÜØ ÆÜܲÒÜØ ÷´ÜÜØ !' ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ †ÃÑÜ ôÜÏÜ‘ÜêÜßÃÜÜåÏÜÜØ üÜçêôüÜçÑÜ, ÓÜåÏÜÜØ ÓÜåêÜÜØ, ËÜÃÜÜÚ²Ú ïÜÜç †ÃÜå ÓíÜßúÃÜÜ³Ü üÜÄÜÜåÓ èåíÜÜ ÝíÜ¿ÜÃÜÜå ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÃÜß ´ÑÜÜÄÜÍÜÜíÜÃÜÜ †ÃÜå †Ü´ÏÜïÜÞø´Ü ¡å‰ÃÜå †ÜÿÜÑÜÚ ÆÜÜÏÑÜÜ ÷´ÜÜ. ÓÜåÏÜÜØ ÓÜåêÜÜ؆å ÄÜÜØÁÜߢ ÝíÜïÜåÃÜÜ ÆÜàô´Ü‘ `The Man Who Became One With The Universal Being' (1925)ÏÜÜØ

ÍÜÜÓ´ÜßÑÜ ôÜØô‘äÝ´ÜÃÜÜ ‹´³ÜÜÃÜ ÏÜÜüå èå ôÜåíÜÜÑÜ¤Ü ÷Ü³Ü ÁÜÑÜÜåÚ ÷´ÜÜå †å †´ÑÜØ´Ü ÓÜåÏÜÜ؜ܑ †ÃÜå ÆÜÂåÓ‘ “å. ÆÜÂô´Üà´Ü ÄÜÂسÜÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜÜ †å ôÜØ™ÜóÜÚÃÜß †å‘ ”Ü؃Üß ´ÜåÏÜÃÜÜØ ê܃ÜܱÜÜåÃÜÜ ôÜÜÓÍÜâ´Ü †ØïÜÜå ¿ÜÓÜ Óèâ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å. †åüêÜàØ è ÃÜ÷Î, †å †ØïÜÜå íܲå ôÜÏÜÄÜ ê܃ÜÜ±Ü ôÜàÁÜß ÆÜ÷ÜÇœÜß ïÜ‘ÜÑÜ †å ÏÜÜüå †åÃÜÜ ôÜعÍÜÜåÚ †ÜÆÑÜÜ “å. †Ü ôÜØÆÜܹÃÜÃÜß ôÜÜÏÜÄÜÂß `ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †šÜÓ¹å÷' ÍÜÜ. 1-81, `ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉ÃÜß ²ÜÑÜÓß' ÍÜÜ. 1-23 †ÃÜå ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜ ÃÜÑÑÜÓ ‘ä´Ü `ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÄÜÜØÁÜß—ÆÜâ±ÜÜÚ÷àÝ´Ü' ÍÜÜ. 1-4 íÜÄÜåÓå †ÜÁÜÜÓÍÜâ´Ü ÄÜÂسÜÜåÏÜÜسÜß êÜßÁÜß “å †ÃÜå ÝíÜóÜÑÜïÜßóÜÚ‘Üå ÷å«ì †‘ÜÓÜݹ˜ÏÜå ‘ÜåïÜôíÜéÆÜå ÄÜÜå«íÜß “å.

ê܃ÑÜàØ “å : ``‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÏÜܱÜôÜ ôÜÏÜÜè †ÃÜå ¹åïÜ ‹ÆÜÓ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ÆÜÂÍÜÜíÜ ´ÑÜÜÓå è ÆÜÜ²ß ïÜ‘å ¡å ´Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ËÜØÁÜà†ÜåÃÜß ÍÜÜíÜÃÜ܆ÜåÃÜÜ Æܲ™ÜÜ ÆÜܲ´ÜÜå ÷ÜåÑÜ, ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ôÜÏÜÑÜÃÜß èéÝÓÑÜÜ´ÜÜåÃÜÜ Æܲ™ÜÜ ÆÜܲ´ÜÜå ÷ÜåÑÜ, ôÜØôÜÜÓÃÜß †ÜïÜ܆ÜåÃÜÜ Æܲ™ÜÜ ÆÜܲ´ÜÜå ÷ÜåÑÜ. ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÄÜÜØÁÜß †ÜíÜß ÆÜÂÝ´ÜÍÜÜ “å.'' Æ܃ÑÜÜ´Ü ÝƒÜÂô´Üß ÁÜÏÜÜÚœÜÜÑÜÚ †ÃÜå ôÜÏÜÜè ôÜàÁÜÜÓ‘ ÓåíÜ. ÉÜÁÜÓ èå. †åœÜ. ÷ÜåÏôÜå ‘ûàØ “å : ``†ÏÜÜå™Ü ÆÜÂåÏÜÃÜÜ Ýïܚܑ ´ÜÓß‘å ÄÜÜØÁÜߢ ôÜØ´Ü ÊÜÝÃôÜôÜ, ³ÜÜåÓÜå †ÃÜå üÜçêôüÜçÑÜÃÜß ÷ÓÜåìÏÜÜØ ËÜåôÜå “å. ôÜíÜÚ‘ÜìÃÜÜ ôÜíÜÚñÜåó« ÆÜåÄÜØËÜÓÜåÏÜÜØÃÜÜ †å‘ ´ÜÓß‘å ´Üå†Üå êÜ܆Üå´ôÜå, ËÜà½, èÓ³Üàóü× ÃÜå ‰ôÜàÃÜÜ ôÜÏÜÜåíÜݲÑÜÜ “å. ÆÜ±Ü †å ËÜÁÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜß ÏÜ÷¶ÜÜ †å‘ ÃÜÓÜå¶ÜÏÜ ´ÜÓß‘åÃÜß “å, †å‘ ÆÜàÓàóÜܳÜßÚ ´ÜÓß‘åÃÜß “å.'' †ÜíÜß Óß´Üå ÓÏÜ±Ü ÏÜ÷ÝóÜÚ†å ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜߢÏÜÜØ ¹åíܶíÜÃÜÜØ ¹ïÜÚÃÜ ‘ÑÜÜÛ ÷´ÜÜØ. ÆÜâíÜÚ ÓÜóü×ÆÜÝ´Ü ²Üç. ÓÜèåúÆÜÂôÜܹ 1938ÃÜÜ †ÜçÄÜôüÏÜÜØ ÏÜ÷ÝóÜÚÃÜÜ †ÜñÜÏÜÏÜÜØ ´ÜÜÓ៚ 14ÏÜß³Üß 18ÏÜß ¹ÓÏÑÜÜÃÜ ÓÜå‘ÜÑÜÜ ÷´ÜÜ. ´ÑÜÜسÜß ÝíܹÜÑÜ êÜå´Üß í܃ܴÜå ´ÜåÏܱÜå ÏÜ÷ÝóÜÚÃÜå ÝíÜÃÜØ´Üß ‘Óß, ``ÄÜÜØÁÜߢ ÏÜÜüå ‘Üå‰ ôÜعåïÜ †ÜÆÜÜå.'' ÏÜ÷ÝóÜÚ†å Ó÷ôÑÜÏÜÑÜ ÞôÏÜ´Ü íÜåÓ´ÜÜ èíÜÜËÜ †ÜÆÑÜÜå : ``†åÏÜÃÜß †Ø¹Ó †ÜÁÑÜÜÞ´ÏÜ‘ ïÜÞø´Ü

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013] 7


êÜßÁÜß “å †ÃÜå ÝíÜóÜÑÜïÜßóÜÚ‘Üå ÷å«ì †‘ÜÓÜݹ˜ÏÜå ‘ÜåïÜôíÜéÆÜå ÄÜÜå«íÜß “å. íÜÁÜàÏÜÜØ, ÷ô´ÜÆÜ´ÜÃÜß œÜ‘ÜôܱÜß †ÃÜå ÆÜÓÜÏÜïÜÚÃÜÃÜß ÏÜ÷¶íÜÆÜâ±ÜÚ ÍÜâÝÏÜ‘Ü ñÜß Ýè´ÜåúÍÜ܉ ¹åôÜ܉ †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ ôÜØÝÃÜó« ÝÏÜµÜ ñÜß †ïÜÜå‘ÍÜ܉ ÍÜ©å ÝÃÜÍÜÜíÜåêÜß “å. ´ÜåÏÜÃÜß ÏÜÜÓÜ ÆÜ´ÑÜåÃÜß †å ôܹÖÍÜÜíÜÃÜÜ ÏÜÜüå ÷àØ ´ÜåÏÜÃÜÜå ¸±Üß “àØ. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôüÃÜÜ íÑÜíÜô³ÜÜÆÜ‘ñÜ߆Üå †ÃÜå †Ü ™ÜüÃÜÜ ôÜܳÜå ôÜØ‘ìÜÑÜåêÜ܆Üå ôÜÜæ ôÜù¹ÑÜ߆ÜåÃÜÜå †Ø´Ü :‘Ó±ÜÆÜâíÜÚ‘ †ÜÍÜÜÓ. ÁÜÃÑÜíÜܹ.

‘ÜÑÜÚÓ´Ü “å †ÃÜå †å ´ÜåÏÜÃÜå ¹ÜåÓíܱÜß †ÜÆÜß Ó÷ß “å. †Ü³Üß ÝíÜïÜåóÜ ‘Üå‰ÃÜå ïÜàØ ¡å‰†å ?'' †ÜíÜÜ ÷´ÜÜ ÄÜÜØÁÜßËÜÜÆÜà ! ´ÜåÏܱÜå ÍÜÜÓ´ÜßÑÜ ôÜØô‘äÝ´ÜÃÜÜ ‹´³ÜÜÃÜ ÏÜÜüå èå ôÜåíÜÜÑÜ¤Ü ÷Ü³Ü ÁÜÑÜÜåÚ ÷´ÜÜå †å †´ÑÜØ´Ü ÓÜåÏÜÜ؜ܑ †ÃÜå ÆÜÂåÓ‘ “å. ÆÜÂô´Üà´Ü ÄÜÂسÜÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜÜ †å ôÜØ™ÜóÜÚÃÜß †å‘ ”Ü؃Üß ´ÜåÏÜÃÜÜØ ê܃ÜܱÜÜåÃÜÜ ôÜÜÓÍÜâ´Ü †ØïÜÜå ¿ÜÓÜ Óèâ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å. †åüêÜàØ è ÃÜ÷Î, †å †ØïÜÜå íܲå ôÜÏÜÄÜ ê܃ÜÜ±Ü ôÜàÁÜß ÆÜ÷ÜÇœÜß ïÜ‘ÜÑÜ †å ÏÜÜüå †åÃÜÜ ôÜعÍÜÜåÚ †ÜÆÑÜÜ “å. †Ü ôÜØÆÜܹÃÜÃÜß ôÜÜÏÜÄÜÂß `ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †šÜÓ¹å÷' ÍÜÜ. 1-81, `ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉ÃÜß ²ÜÑÜÓß' ÍÜÜ. 1-23 †ÃÜå ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜ ÃÜÑÑÜÓ ‘ä´Ü `ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÄÜÜØÁÜß— ÆÜâ±ÜÜÚ÷àÝ´Ü' ÍÜÜ. 1-4 íÜÄÜåÓå †ÜÁÜÜÓÍÜâ´Ü ÄÜÂسÜÜåÏÜÜسÜß

[ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ôÜØô‘ÜÓíÜÜÓôÜÜå, ÉÜåÓ ‘êÜÓ ü܇üêÜ, ÆÜÜ‘àØ ÆÜâ«àØ, ôÜ܇” 5.5x8.5, ÆÜÜÃÜÜØ 752 (743+9), Õ‘ÏÜ´Ü _450/-]

íÜÜœÜÃÜ †ÃÜå ÝíÜœÜÜÓ èå ³ÜÜå²ÜØ ÆÜàô´Ü‘Üå íÜÜØœÑÜÜØ “å ´ÜåÃÜå ÷àØ «ß‘ ÆÜœÜÜíÜß ïÜøÑÜÜå “àØ †åÏÜ ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ. †åíÜÜØ ÆÜàô´Ü‘ÜåÏÜÜØ èå±Üå ÏÜÜÓß Õè¹ÄÜßÏÜÜØ ´Ü´‘Üì ÏÜ÷¶íÜÃÜÜå ÓœÜÃÜÜ´ÏÜ‘ ÉåÓÉÜÓ ‘ÓÜíÑÜÜå †åíÜàØ ´ÜÜå †Ü ÆÜàô´Ü‘ [ÓÝô‘ÃÜÃÜàØ Unto This Last] è ‘÷åíÜÜÑÜ. ´ÜåÃÜÜå ÏÜÇ ÆÜÜ“ì³Üß ´ÜÓèàÏÜÜå ‘ÑÜÜåÚ, ÃÜå ´Üå ôÜíÜÜåÚ¹ÑÜÃÜå ÃÜÜÏÜå “ÆÜÜÑÜåêÜàØ “å. ÏÜÜÓß †åíÜß ÏÜÜÃÑÜ´ÜÜ “å ‘å èå íÜô´Üà ÏÜÜÓÜÏÜÜØ §²å ÍÜÓåêÜß ÷´Üß ´ÜåÃÜàØ ôÆÜóü ÆÜÂÝ´ÜÕËÜËÜ ÏÜÇ ÓÝô‘ÃÜÃÜÜ †Ü ÄÜÂسÜÓ´ÃÜÏÜÜØ ¡åÑÜàØ, ÃÜå ´Üå³Üß ´Üå±Üå ÏÜÜÓß ‹ÆÜÓ ôÜÜÏÜÂÜŸÑÜ èÏÜÜíÑÜàØ ÃÜå ´ÜåÏÜÜØÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜåÃÜÜå †ÏÜêÜ ÏÜÜÓß ÆÜÜôÜå ‘ÓÜíÑÜÜå. . . ôÜíÜÜåÚ¹ÑÜÃÜÜ ÝôܽÜØ´ÜÜå ÷àØ †ÜÏÜ ôÜÏÜŸÑÜÜå : 1. ËÜÁÜÜÃÜÜ ÍÜêÜÜÏÜÜØ †ÜÆܱÜàØ ÍÜêÜàØ Ó÷åêÜàØ “å. 2. íÜ‘ßêÜ ´ÜåÏÜ è íÜÜìع ËÜØÃÜåÃÜÜ ‘ÜÏÜÃÜß Õ‘ÏÜ´Ü †å‘ôÜÓƒÜß ÷ÜåíÜß ¡å‰†å, ‘åÏÜ ‘å †Ü¢ÝíÜ‘ÜÃÜÜå ÷‘ ËÜÁÜÜÃÜå †å‘ôÜÓƒÜÜå “å. 3. ôÜܹàØ ÏÜèâÓßÃÜàØ ƒÜå²â´ÜÃÜàØ ¢íÜÃÜ è ƒÜÓàØ ¢íÜÃÜ “å. ÆÜ÷åêÜß íÜô´Üà ÷àØ ¡±Ü´ÜÜå ÷´ÜÜå. ËÜߢ ÷àØ ”Ü؃Üß ¡å´ÜÜå ÷´ÜÜå. µÜߢÃÜÜå ÏÜÇ ÝíÜœÜÜÓ è ÃÜ÷Üå´ÜÜå ‘ÑÜÜåÚ. ÆÜ÷åêÜßÏÜÜØ ËÜߢ ËÜØÃÜå ôÜÏÜÜÑÜåêÜß “å †å ÏÜÃÜå ôÜíÜÜåÚ¹ÑÜå ¹ßíÜÜ èåíÜàØ ¹åƒÜܲÒàØ. ôÜíÜÜÓ ³ÜÑÜàØ ÃÜå ÷àØ ´ÜåÃÜÜå †ÏÜêÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜ ÆÜÂÑÜ´ÃÜÏÜÜØ ÆܲÒÜå. ôÜ´ÑÜÃÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜÜå †³ÜíÜÜ †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ (ÆÜàÃÜÏÜàÚº±Ü, ÃÜíÜåÏËÜÓ 2003) 275-76 (`ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ôÜØô‘ÜÓíÜÜÓôÜÜå' ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜسÜß) i

èåÏÜ ÓÜØÁÜ´ÜÜØ ÃÜ †ÜíÜ²å “´ÜÜØ ‘ÜœÜàØÆÜÜ‘àØ ÓÜØÁÜßÃÜå ƒÜ܉†å ´ÜÜå †ÆÜœÜÜå ³ÜÜÑÜ ´ÜåÏÜ íÜÜ؜ܴÜÜØ ÃÜ †ÜíÜ²å ´ÜÜå ÄÜÏÜå ´ÜåüêÜß íÜÜÓ íÜÜØœÜß†å ´ÜÜåÆÜ±Ü ‘ïÜàØ ôÜÏÜ¡ÑÜ ÃÜ÷Î. †åÃÜå íÜÜœÜÃÜÃÜÜå †ÆÜœÜÜå ³ÜÜÑÜ. †šÜÓ¹å÷-32 (1974) 409 (`ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ôÜØô‘ÜÓíÜÜÓôÜÜå' ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜسÜß)

8 

[ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


`†ç³ÜåÃôÜ ÃÜÄÜÓÓÜŸÑÜÏÜÜØ èå ÍÜâÝÏÜ‘Ü ôÜÜç˜åÝüôÜÃÜß ÷´Üß ÍÜÜÓ´ÜÃÜå ÝíÜïÜå ´Üå ÍÜâÝÏÜ‘Ü ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜß Ó÷ß' ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü": ‘å´ÜÃÜ éÆÜåÓÜ

†ÜœÜÜÑÜÚ ¢íÜ´ÜÓÜÏÜ ÍÜÄÜíÜÜÃܹÜôÜ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß. Æ܃ÜÓ ËÜàݽÏܶÜÜ, ‘ÝíÜù¹ÑÜÃÜß ôÜØíÜå¹ÃÜïÜßêÜ´ÜÜ. ‰òÜÓ ÆÜÓ †´Üâü ñܽÜ, †Ü´ÏÜÝÃÜÓߚܱÜÃÜàØ ÄÜèËÜÃÜàØ ôÜÜ´Ü´ÑÜ. ÆÜàô´Ü‘ †åÏÜÃÜÜå ÆÜ÷åêÜÜå ÆÜÂåÏÜ “´ÜÜØ ÆÜÂôÜØÄÜ ÆܲÒå ÓÜè‘ÜÓ±ÜÏÜÜØ ”à‘ÜíÜíÜÜÏÜÜØ ÃÜÝ÷ ÝíÜêÜØËÜ, ÄÜÜØÁÜߢ ôÜܳÜå Ó÷åêÜÜ ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÍÜÜóÑÜ‘ÜÓ ´ÜÓß‘å ƒÑÜÜÝ´Ü ÆÜÜÏÜåêÜÜ, ôíÜÜ´ÜصÑÜ ÆÜâíÜåÚ †ÃÜå ÆÜ“ßÃÜÜ ÍÜÜÓ´ÜÏÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ôÆÜóü †ÝÍÜíÑÜÞø´Ü³Üß †ÏÜßü “ÜÆÜ “Üå²ß ÄÜÑÜåêÜÜ. ÄÜÜØÁÜß í܃ܴÜÃÜß †ÃÜå ÄÜÜØÁÜß ÆÜ“ßÃÜß ÆÜå°ßÃÜå ¡å²´Üß ‘²ßéÆÜ †åíÜàØ íÑÜÞø´Ü´íÜ ÁÜÓÜíÜ´ÜÜ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢÃÜß ôÜíÜÜôÜÜåÏÜß èÑÜØ´Üß ÝÃÜÝÏܶÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ íÑÜÞø´Ü´íÜÃÜÜ ÝíÜÝíÜÁÜ †ÜÑÜÜÏÜÜåÃÜå ôÜØÍÜÜÓß †ÜÆÜå “å ´ÜåÏÜÃÜß ôÜܳÜåÃÜß †ÃÜå‘ ÏÜàêÜÜ‘Ü´ÜÜå³Üß †ÜÃÜØݹ´Ü ÆܑܵÜÓ ÆÜ‘ÜïÜ ÃÜ. ïÜÜ÷.

ÆÜ‘ÜïÜ ÃÜ. ïÜÜ÷, ´ÜôÜíÜßÓ" : ÝËÜÃÜß´Ü ÏÜÜå¹ß

ÍÜÜÓ´ÜßÑÜ èÃÜ¢íÜÃÜÏÜÜØ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢÃÜß ÝíÜÝíÜÁÜ ÍÜâÝÏÜ‘ÜÃÜß íÜÜ´Ü ‘Óß†å ´ÜÜå ÏÜà”ÈÖÉÓÆÜàÓÃÜß ‘ÜçêÜåèÃÜÜ †ÁÑÜÜÆÜ‘ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß, ÄÜâèÓÜ´Ü ÝíܾÜÆÜß«ÃÜÜ †ÜœÜÜÑÜÚ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß, ôíÜÜ´ÜصÑÜôÜåÃÜÜÃÜß ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß, ‘ÜýÄÜÂåôÜ ÆÜÂÏÜàƒÜ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß, ¡÷åÓ ËÜÜËÜ´ÜÜåÃÜÜ ôÜÏÜߚܑ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß, ÝíÜÆÜšÜß ôÜÜØôܹ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß, ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÃÜÜ ÍÜÜóÑÜ‘ÜÓ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß ‘å ÆÜ“ß ÍÜÜåÄÜßÍÜ܉ ÄÜÜØÁÜß†å †å‘ èÄÑÜÜ†å ‘ûàØ “å ´ÜåÏÜ †íÜÁÜâ´Ü ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß.".". †Ü ËÜÁÜÜÏÜÜسÜß ‘ÑÜÜ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢ †åÏÜÃÜß ´ÜÏÜÜÏÜ šÜÏÜ´Ü܆Üå ôÜܳÜå ôÜÜæ³Üß íÜÁÜà †ôÜÓ‘ÜÓ‘ ÃÜßíܲÒÜ ÷ÜåÑÜ, †åíÜàØ ´ÜÏÜÃÜå êÜÜÄÜå? ÆÜÂ.ÃÜ.ïÜÜ." : †Ü ÏÜÜüå ‘Üå‰ †å‘ ÄÜÜìÜå ‘å ´ÜËÜ’Üå ‘÷åíÜÜå †å ‘¹ÜœÜ «ß‘ ÃܳÜß ‘åÏÜ ‘å †êÜÄÜ †êÜÄÜ “ü܆ÜåÏÜÜØ †êÜÄÜ †êÜÄÜ Óß´Üå íÑÜø´Ü ³ÜÑÜåêÜÜ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß “å. †åíÜàØ ËÜÃÜå ‘å ¡÷åÓ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ‘Ü剑 ÄÜÜìÜå †ÜعÜåêÜÃÜ †ÃÜå ´ÜåÃÜß êÜÜå‘ÝÆÜÂÑÜ´ÜÜÃÜÜå ÄÜÜìÜå ÷ÜåÑÜ †åÏÜÜØ “íÜ܉ ÄÜÑÜÜ ÷ÜåÑÜ ÃÜå íÜìß ÆÜÜ“Üå †åíÜÜå ÄÜÜìÜå ÃÜ ÆÜ±Ü ÷ÜåÑÜ. ´ÜåÏÜ “´ÜÜØ †åüêÜàØ ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ ‘å ÆÜØݲ´Ü èíÜÜ÷ÓêÜÜêÜ ÃÜå÷Óà ôÜÜÏÜå 1963ÏÜÜØ †ÝíÜòÜÜôÜÃÜß ¹ÓƒÜÜô´Ü Óè⠳܉ ÷´Üß, ´ÑÜÜÓå ôÜØÝÏÜÝêÜ´Ü ÝíÜÓÜåÁÜ ÆÜšÜ íÜ´Üß ‘äÆÜÜêÜÜÃÜ߆å èå ÍÜÜóÜ±Ü †ÜÆÑÜàØ †å šÜ±Ü ËÜ÷à †¹ÖÍÜà´Ü ÷´Üß êÜÜå‘ôÜÍÜÜÃÜÜ ‡Ý´Ü÷ÜôÜÏÜÜØ. ‘åÏÜ ‘å œÜßÃÜÃÜÜ †Ü˜ÏÜ±Ü ÆÜ“ßÃÜß †å †ÝíÜòÜÜôÜÃÜß ¹ÓƒÜÜô´Ü ÷´Üß. †Ü †ÄÜÜ‹ ‘¹ß ‘Üå‰ †ÝíÜòÜÜôÜÃÜß ¹ÓƒÜÜô´Ü Óè⠳܉ ÃÜ ÷´Üß. †åüêÜå ÓÜóü×¢íÜÃÜÏÜÜØ êÜÜØËÜÜ ÄÜÜìÜ ÆÜ“ß ÆÜØݲ´Ü ÃÜå÷ÓàÃÜß ôÜÜÏÜå ‘Üå‰ ÆÜÑÜÜÚÑÜ ÆÜÂÝ´ÜÏÜÜ ¥ÍÜß ³Ü‰ ÷ÜåÑÜ †åíÜàØ †ÜÆܱÜÃÜå êÜÜÄÜå. ôíÜÓÜè ÆÜ“ß †ÜÆܱÜÜ ¡÷åÓ ¢íÜÃÜÃÜß Óß´Üå †åÏÜÃÜàØ ‘Üå‰ ÏÜÜåüÜÏÜÜØ ÏÜÜåüàØ †ÆÜÚ±Ü ÏÜÃÜå ‘Üå‰ êÜÜÄÑÜàØ

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013] 9


‘äÆÜÜêÜÜÃÜß ¿ÜÓÜ ÄÜÜØÁÜߢ ôÜܳÜåÃÜß ÆÜ÷åêÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´ÜÃÜàØ íܱÜÚÃÜ †å ÆÜ÷åêÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü í܃ܴÜå ÓÜè‘ÜÓ±ÜÃÜÜå ‘Üå‰ ‹êêÜåƒÜ ³ÜÑÜÜå ÃÜ÷Üå´ÜÜå. ÆÜ±Ü ´Üå†Üå †íÜÜÓÃÜíÜÜÓ ÏÜÜÓÜ ´ÜÓÉ üß‘ßÃÜå ¡å´ÜÜ ÷´ÜÜ ´Üå ÆÜÓ³Üß ÏÜÇ ÁÜÜÑÜàÛ ‘å ´Üå†Üå ÏÜÜÓàØ ÏÜÜÆÜ ‘Ü°å “å. ÷àØ ÆÜÜå´Üå ÆÜ±Ü †å è ‘Ó´ÜÜå ÷´ÜÜå. ‘Üå‰ èàíÜÜÃÜ ÏÜܱÜôÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜß Ý‘ØÏÜ´Ü †ÜØ‘íÜÜ ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘Óå †å †Üèå ËÜ冹ËÜßÍÜÑÜàÛ êÜÜÄÜå, ÆÜ±Ü †åüêÜàØ ÑÜܹ Ó܃ÜíÜàØ ¡å‰†å ‘å ´Üå í܃ܴÜå ´Üå†Üå ÆÜÜ“ìÃÜÜ ôÜÏÜÑÜÏÜÜØ ³ÜÑÜÜ ÷´ÜÜ ´ÜåíÜÜ ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÃÜ÷Üå´ÜÜ. ´ÜåÏÜ ´Üå†Üå ¹åïÜÃÜÜ ôÜÜæ³Üß †ÜÄÜì Æܲ´ÜÜ ÃÜå´ÜÜ ÆÜ±Ü ÃÜ÷Üå´ÜÜ. ´Üå†Üå Éø´Ü ÝÏÜ. ÄÜÜØÁÜß ÷´ÜÜ.  (ÆÜ‘ӱÜ : ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ÆܳÜÏÜ ôÜØÆÜ‘Ú, ÆÜä. 47) (†ÜœÜÜÑÜÚ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ, ÄÜâèÚÓ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ, ÆܳÜÏÜ †ÜíÜäݶÜ, íÜóÜÚ 1994, _ 350/-)

÷ÜåÑÜ ´ÜÜå †å †ç³ÜåÃôÜ ÃÜÄÜÓÓÜŸÑÜÏÜÜØ ôÜÜç˜åÝüôÜÃÜß èå ÍÜâÝÏÜ‘Ü ÷´Üß ´ÜåíÜß ÍÜÜÓ´ÜÃÜÜ ÆÜ¡ôܶÜÜ‘ ôíÜÓÜèÃÜå ÝíÜïÜå ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜß ÍÜâÝÏÜ‘Ü ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ. †å ÓÜŸÑÜÃÜÜ †ØÄÜå ËÜÄ܉ÃÜß èåÏÜ íÜìÄÜåêÜÜ ÷´ÜÜ. †Ü ôÜÜç˜åÝüôÜ èåíÜß ÍÜâÝÏÜ‘Ü ‘å ËÜÄ܉ÃÜß èåÏÜ íÜìÄÜåêÜÜ Ó÷åíÜÜÃÜß ÍÜâÝÏÜ‘ÜÃÜÜØ ËÜå †å‘ ‹¹Ü÷ †ÜÆÜïÜÜå? ÆÜ÷åêÜÜå ÆÜÂôÜØÄÜ “å 1929-30ÃÜÜå. ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢ ÝíܾÜÆÜß«ÏÜÜسÜß ÄÜÑÜÜ ÆÜ“ßÃÜÜ ÄÜÜìÜÏÜÜØ èå ÁÜÓÆÜ‘² ³Ü‰ ´Üå í܃ܴÜå ‘ÜçüÚÏÜÜØ †åÏܱÜå ‘ÓåêÜàØ ÍÜÜóܱÜ. èåÏÜ ”íÜåÓœÜع ÏÜå™ÜܱÜ߆å `÷¡ÓÜå íÜóÜÚ èâÃÜß †ÏÜÜÓß ÑÜÜ´ÜÃÜÜ.".".' ÄÜÜÑÜàØ †åÏÜ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢ†å ‘ÜçüÚÏÜÜØ ÍÜÜóܱÜÏÜÜØ ‘ùÜàØ ‘å, ´ÜÏÜÜÓå ôÜ¡ èå ÉÓÏÜÜíÜß ÷ÜåÑÜ ´Üå ÉÓÏÜÜíÜÜå. ÷àØ ÄÜàÃÜÜå ‘ËÜâêÜ ‘ÓàØ “àØ ÆÜ±Ü ÷àØ ´ÜÏÜÃÜå †åüêÜàØ è ‘÷åíÜÜ ÏÜÜÄÜàØ “àØ ÃÜÜÏܹÜÓ èè ôÜÜ÷åËÜ ‘å †Ü ÄÜËÜ²ß Ó÷åêÜÜ ôÜÜÏÜÂÜŸÑÜÃÜÜå 10 

ÄÜËܲíÜÜÃÜÜå †íÜÜè ôÜÜØÍÜìÜå (rumbling sound of the crumbling Empire). ÆÜ“ß ™Ü±ÜÜØ íÜóÜÜåÚ†å èÑÜÆÜ‘ÜïÜ¢ÃÜàØ †ÜعÜåêÜÃÜ [1974–77] †ÜíÑÜàØ ´ÑÜÜÓå ݹÃÜ‘ÓÃÜß ÆÜØÞø´Ü†Üå ËÜ÷à ¡±Üß´Üß ËÜÃÜåêÜß, èå èÑÜÆÜ‘ÜïÜ¢ÃÜÜ ÍÜÜóܱÜÏÜÜØ ™Ü±ÜÜ؆å ôÜÜØÍÜìß ÆÜ±Ü ÷ïÜå—`ôÜÏÜÑÜ ‘å Ó³Ü ‘Ü ™Ü™ÜÚÓ ÃÜܹ ôÜâÃÜÜå, ÕôÜ÷ÜôÜÃÜ ƒÜÜêÜß ‘ÓÜå Ý‘ èÃÜ´ÜÜ †Ü´Üß ÷æ.' †Ü `™Ü™ÜÚÓ ÃÜܹ' ŸÑÜÜÓå ôÜÜØÍÜìàØ ´ÑÜÜÓå ´Üå ÏÜÃÜå ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢÃÜÜ `ÄÜËܲíÜÜÃÜÜå †íÜÜè' ôÜܳÜå ôÜØÁÜÜÃÜ ‘Óß †ÜÆÜå. ‘ÜçüÚÏÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ôÜÜÏÜå èå ´Ü÷ÜåÏÜ´ÜÃÜÜÏÜàØ ³ÜÑÜàØ ÷´ÜàØ †åÏÜÜØ rumbling sound of the crumbling Empire ‘÷ßÃÜå ݲôÜÝÏÜôÜ ‘Óß ÃÜ܃ÑÜÜ ÃÜÜÏܹÜÓ ÃÑÜÜÑÜÏÜâ„´ÜÃÜå! ÏÜÃÜå †åÏÜ ³ÜÜÑÜ ‘å †å ݹíÜôÜå ÷àØ ÷ÜèÓ ÷Üå´Ü ´ÜÜå ÏÜÃÜå ËÜ÷à ÄÜÏÑÜàØ ÷Üå´Ü..".". ¡å‘å ´ÑÜÜÓå ÷àØ èÃÏÑÜÜå è ÃÜ÷Üå´ÜÜå! ËÜß¡å ÆÜÂôÜØÄÜ ÏÜÃÜå ôÜØÍÜÜÓíÜÜå ÄÜÏÜå ´Üåå ‘üÜå‘üß ¡÷åÓ ³Ü‰ †å í܃ܴÜÃÜÜå. ´ÑÜÜÓå ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢ ÏÜàØË܉ÏÜÜØ ÷´ÜÜ †ÃÜå †ÏܹÜíÜܹ †ÜíÑÜÜ. ´ÜåÏÜÃÜÜ ÆÜÓ ‘¹ÜœÜ ݹê÷ßÏÜÜØ íÜÜçÓØü ÷ÜåÑÜ ÆÜ±Ü †ÃÜå ÃÜ ÆÜ±Ü ÷ÜåÑÜ. ÏÜÃÜå ´ÜåÏܱÜå †ÜíÑÜÜÃÜß ƒÜËÜÓ †ÜÆÜß. †å ÆÜ÷åêÜÜØ †åÏܱÜå †ØÄÜÂå¢ÏÜÜØ †å‘ ÃÜÜÇÁÜ ´ÜæÑÜÜÓ ‘Óß ÷´Üß. †ØÄÜÂå¢ÏÜÜØ ´ÜÜå êÜÄÜÍÜÄÜ ÆÜÜØœÜå‘ ÷¡Ó ôÜÓÃÜÜÏÜå ÆÜÜåôü ³Ü‰ ÷´Üß †åÃÜàØ ÄÜàèÓÜ´Üß ÏÜÇ ´ÜåÏÜÃÜå ÷ܳÜÜå÷Ü³Ü †ÜÆÑÜàØ.".". ÄÜàèÓÜ´ÜÏÜÜØ ´ÜÜå ôíÜÜÁÜßÃÜ´ÜÜÃÜÜå üÜÆÜà ÷´ÜÜå †ÃÜå 26 èâÃÜÃÜå ËÜÓÜËÜÓ ÏÜÝ÷ÃÜÜå ³ÜÜÑÜ ´ÑÜÜÓå ËÜÁÜÜ ÝèêêÜÜÏܑܳÜåÏÜÜØ ¡÷åÓôÜÍÜ܆Üå ³ÜÜÑÜ †ÃÜå ´ÜåÏÜÜØ ÓÜŸÑÜÃÜÜ †å‘ ÆÜÂÁÜÜÃÜ †ÃÜå ¡÷åÓ ¢íÜÃÜÃÜÜ †å‘ ÝËÜÃÜôÜÓ‘ÜÓß †ÜÄÜåíÜÜÃÜ ¡ÑÜ †åÏÜ ÃÜ’ß ³ÜÑÜàØ. èåÏÜ ‘å ôÜàÓåúÃÜÄÜÓÃÜß ôÜÍÜÜ ÷´Üß ´ÑÜÜÓå ÝïܚܱÜÏÜصÜß ÃÜíÜêÜÍÜ܉ †ÃÜå ÝËÜÃÜôÜÓ‘ÜÓß †ÃÜå ¡÷åÓ ¢íÜÃÜÏÜÜسÜß ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ †åíÜÜå ÷àØ ´ÑÜÜØ ÄÜÑÜÜ ÷´ÜÜ. †ÏܹÜíÜܹÏÜÜØ 26ÏÜß èàêÜ܉†å èå ôÜÍÜÜ ÷´Üß ´ÜåÃÜå ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢ ôÜØËÜÜåÁÜíÜÜÃÜÜ ÃÜ÷Üå´ÜÜ †åÏÜ ÃÜ’ß ³ÜÑÜàØ ÷´ÜàØ, ‘Ü ‘å ÝœÜµÜ ôÆÜóü ÃÜ÷Üå´ÜàØ. †åÏÜÃÜÜ ÆÜÓ íÜÜçÓØü ÃÜß‘ëÑÜàØ ÷ÜåÑÜ †ÃÜå †÷Î ôÜØËÜÜåÁÜå ´ÜÜå ÄÜàèÓÜ´Ü ÓÜŸÑÜ, èåÏÜÜØ ‘üÜå‘üß ÃܳÜß ´ÑÜÜØÑÜ ‘åú ´ÜÓɳÜß [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÆÜÄÜêÜÜØ êÜåíÜÜÑÜ. ÆÜ±Ü ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß ÏÜÃÜå ‘÷å ‘å †å èå ÷ÜåÑÜ ´Üå, †ÜÆܱÜå êÜÜå‘ôÜØÆÜ‘Ú ‘Ó߆å. †ÜÆܱÜå ôÜÍÜÜÏÜÜØ ¡å²å ¹åƒÜÜíÜàØ ÃÜÝ÷ †åüêÜå ÓÜŸÑÜ ôÜÓ‘ÜÓ ËÜÂå‘åü ÃÜ ³ÜÜÑÜ. ´ÜÜå ÆÜ“ß ôÜÍÜÜ øÑÜÜØ ‘Ó߆å? ô³Üì ÃÜ’ß ³ÜÑÜàØ, ÑÜàÝÃÜíÜ„ôÜüß ‘çÏÆÜôÜ †ÃÜå †å Óß´Üå 26ÏÜß èàêÜ܉ÃÜß ÆÜâíÜÚôÜØÁÑÜ܆å ÏÜÜÓå èå ÍÜÜóÜ±Ü ‘ÓíÜÜÃÜàØ ³ÜÑÜàØ †åÏÜÜØ ÏÜÇ ‘ùÜàØ ‘å, ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢ†å ³ÜÜå²ÜØ íÜóÜÚ ÆÜ÷åêÜÜØ †÷Î ÆܹíÜß¹ÜÃÜôÜÏÜÜÓØÍÜÏÜÜØ ÍÜÜóÜ±Ü †ÜÆÑÜàØ ÷´ÜàØ †åÏÜÜØ ³ÜÜå²àØ‘ ‘÷åíÜÜÃÜàØ Ó÷ß ÄÜÑÜåêÜàØ—¡÷åÓ ¢íÜÃÜÃÜß Óß´Üå ÝíÜïÜåóÜ ÆܹíÜß¹ÜÃÜ †ÜÆÜíÜàØ ¡å‰†å—†å ‘÷åíÜÜ ÏÜÜüå †Üèå †ÜíÑÜÜ “å. †å ÏÜÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜå †ØÄÜ´Ü Óß´Üå ôÏÜäÝ´ÜÏÜÜØ ôÜØÝœÜ´Ü ³Ü‰ ÄÜÑÜåêÜÜå ÆÜÂôÜØÄÜ “å, †å‘ †êÜÄÜ ÆÜ‘ÜÓå ÆܹíÜß¹ÜÃÜ (†íÜ´ÜÓ±Ü ÝœÜ÷ÖÃÜÏÜÜØ), èåÏÜÜØ ÷àØ ÝÃÜÝÏÜ¶Ü ËÜÃÑÜÜå. †ÃÑÜ †å‘ ÆÜÂôÜØÄÜå—†êÜËܶÜ, ´ÑÜÜÓå †±ÜèÃÏÑÜÜ— ÏÜÃÜå ÷ÜèÓ Ó÷åíÜàØ ÄÜÏÑÜàØ ÷Üå´Ü †å ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÆÜ÷åêÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü. 1915ÃÜÜ ¡ÃÑÜà†ÜÓßÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ ïÜÜØÝ´ÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜÏÜÜØ ÄÜÑÜÜ ÷´ÜÜ. ¹åïÜÏÜÜØ †ÜíÜßÃÜå ôÜܳÜ߆ÜåÃÜß ƒÜËÜÓ êÜåíÜß †åíÜÜå †åÏÜÃÜÜå ƒÜÑÜÜêÜ ÷ïÜå. †å í܃ܴÜå ‘ÜêÜåêÜ‘Ó ´ÑÜÜØ ÷´ÜÜ †ÃÜå ´ÜåÏܱÜå ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜå ê܃ÑÜàØ ‘å, ÆÜåêÜàØ ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜíÜÜìàØ ÝíÜÝœÜµÜ ÆÜÂܱÜß †÷Î †ÜíÑÜàØ “å! †Ü ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜÜ ÏÜÜå°å ôÜÜØÍÜìåêÜàØ íÜÜøÑÜ. ‘¹ÜœÜ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß†å ‘Ü‘ÜÃÜÜ ÏÜÜÇÏÜÜØ ÏÜâøÑÜàØ ÷ÜåÑÜ †åíÜàØ ÆÜ±Ü ËÜÃÜå. ÆÜ±Ü ÏÜÃÜå ¹Ü¹Ü(‘äÆÜÜêÜÜÃÜß)†å ‘ùÜàØ ‘å ÷àØà ÃÜå ‘ÜêÜåêÜ‘Ó ÏÜìßÃÜå †å‘³Üß íÜÁÜÜÓå íÜÜÓ Ý÷ÏÜÜêÜÑÜ ÄÜÑÜÜ ÷´ÜÜ. ÆÜ±Ü ‘ܑ܆å ÏÜÃÜå ‘ùÜàØ ‘å, ´ÜàØ ïÜÜØÝ´ÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜÏÜÜØ †ÜíÜ, †ÜÆܱÜå †Ü ÏÜܱÜôÜÃÜå ÏÜì߆å. †åüêÜå èÓß ÷àêÜÜíÜßÉàêÜÜíÜßÃÜå ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ ‘å Ý÷ÏÜÜêÜÑÜÃÜÜ ÝíÜ‘êÆÜå ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß ÄÜÜØÁÜßÃÜå ÏÜìíÜÜ ïÜÜØÝ´ÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜ ÄÜÑÜÜ. èåÏÜ ÝíÜÃÜÜåËÜÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ËÜÃÑÜàØ ‘å ËÜÁÜÜØ ÆÜÂÏÜܱÜÆܵÜÜå ËÜÜìßÃÜå ™ÜÓå³Üß ÃÜß‘ëÑÜÜ ÷´ÜÜ †ÃÜå øÑÜÜØ èíÜàØ †å ÏÜÜüå ËÜå ƒÜÇœÜܱÜÜå ÷´ÜÜØ. ËÜØÄÜÜìÏÜÜØ ˜ÜØÝ´ÜÃÜÜå ôÜܹ ôÜØÍÜìÜ´ÜÜå ÷´ÜÜå †å †å‘ †ÃÜå ËÜß¡å Ý÷ÏÜÜêÜÑÜÏÜÜØ ïÜÜØÝ´Ü †ÃÜå ôÜÜÁÜÃÜÜÃÜÜå ôÜܹ ôÜØÍÜìÜ´ÜÜå ÷´ÜÜå ÆÜ±Ü †å ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013] 

ÄÜÜØÁÜߢ ¿ÜÓÜ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß ôÜܳÜåÃÜß ÆÜ÷åêÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´ÜÃÜàØ íܱÜÚÃÜ ÏÜà”ÈÖÉÓÆÜàÓÏÜÜØ ´Üå í܃ܴÜå †ÜœÜÜÑÜÚ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß Ó÷å´ÜÜ ÷´ÜÜ. ´ÜåÏÜÃÜå ÷àØ †ÜåìƒÜ´ÜÜå ÷´ÜÜå. ÷æ¹ÓÜËÜܹ ÄÜÑÜÜå ´ÑÜÜÓå ´ÜåÏÜÃÜÜ ÏÜ÷Ü´ÑÜÜÄÜÃÜß, ´ÜåÏÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÃÜß ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ ºíÑܳÜß œÜÜêÜ´ÜÜ †ÜñÜÏÜÃÜß íÜÜ´Ü ¹Ü. œÜÜ凳ÜÓÜÏÜÃÜå ÏÜÜå°å³Üß ôÜÜØÍÜìß ÷´Üß. ´Üå ÏÜà”ÈÖÉÓÆÜàÓ ‘ÜçêÜåèÏÜÜØ ÆÜÂÜåÉåôÜÓ ÷´ÜÜ, ´ÜåÏÜÜسÜß ÆÜÓíÜÜÓß ËÜå«Ü ÷´ÜÜ. ÏÜÇ ´ÜåÏÜÃÜå ´ÜÜÓ ‘ÑÜÜåÚ. ÏÜà”ÈÖÉÓÆÜàÓ ü×åÃÜ ÏÜÁÜÓÜ´Üå ÆÜ÷ÜǜܴÜß ÷´Üß. ´Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÝïÜóÑÜÏÜزìÃÜå ê܉ÃÜå ÷ÜèÓ ³ÜÑÜÜ ÷´ÜÜ. ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÃÜå ™ÜÓËÜÜÓ ÃÜ÷Üå´ÜÜØ. ´Üå †ÁÑÜÜÆÜ‘ ÏÜêÜ‘ÜÃÜßÃÜå ´ÑÜÜØ Ó÷å´ÜÜ ÷´ÜÜ. ÏÜÃÜå ´ÜåÏÜÃÜå ´ÑÜÜØ ê܉ ÄÜÑÜÜ.".". ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢ†å ÝËÜ÷ÜÓÃÜß †ÃÜå ´ÜåÏÜÜØÑÜ Ý´ÜÓ÷à´Ü ÝíÜÍÜÜÄÜÃÜß ÷ßÃÜ ¹ïÜÜÃÜß íÜÜ´Ü ‘ÓßÃÜå ÏÜÜÓÜ ‘ÜÏÜÃÜß ‘«±Ü܉ÃÜÜå ƒÑÜÜêÜ †ÜÆÑÜÜå. ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢ†å ÝËÜ÷ÜÓ߆Üå ôÜܳÜå ÄÜÜ° ôÜØËÜØÁÜ ËÜÜØÁÜß êÜßÁÜÜå ÷´ÜÜå. ´ÜåÏܱÜå ÏÜÜÓÜ ‘ÜÏÜÃÜß íÜÜ´Ü ´ÜåÏÜÃÜå ‘Óß ÏÜâ‘ß ÷´Üß. (`†Ü´ÏÜ‘³ÜÜ', ÆÜ‘ӱÜ : ÝËÜ÷ÜÓß ôÜÓì´ÜÜ, ÆÜä. 375.)

ËÜÃÜÜÓôÜ ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜ. 1916ÃÜÜ †ÓôÜÜÃÜß †Ü íÜÜ´Ü. ´ÑÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ÍÜÜóÜ±Ü ôÜÜØÍÜëÑÜàØ. †ÃÜå †åÏÜÜسÜß †å ÝœÜµÜ ôÜÏÜèÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ ‘å ïÜÜØÝ´ÜÃÜÜå ÆÜ³Ü †ÃÜå ˜ÜØÝ´ÜÃÜÜå ÆÜ³Ü †å ËÜØÃÜå †Ü íÑÜÞø´Ü´íÜÏÜÜØ ôÜØÝÏÜÝêÜ´Ü “å †åüêÜå ÷íÜå ÏÜÜÓå Ý÷ÏÜÜêÜÑÜ †ÃÜå ËÜØÄÜÜì ËÜØÃÜå íÜœœÜå ÆÜôÜعÄÜß ‘ÓíÜÜÃÜÜå ôÜíÜÜêÜ è ÃܳÜß. †å è Óß´Üå ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß †ÃÜå ÄÜÜØÁÜß ÆÜ÷åêÜß íÜÜÓ ÏÜëÑÜÜ †åÃÜß íÜÜ´Ü ‘äÆÜÜêÜÜÃÜ߆å ê܃Üß ÆÜ±Ü “å †ÃÜå ÏÜÜå°å ‘÷ß ÆÜ±Ü “å ™Ü±Üß íÜÜÓ. ¹åïÜÃÜÜ ¡÷åÓ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ÆܲåêÜÜ ÏÜܱÜôÜÜåÏÜÜØ ‘÷ß†å ‘å ÷íÜå ÆÜ“ß ´ÜåÏÜÜØ ÆܲÃÜÜÓÜ ‘÷ß†å ´ÜåíÜÜ ÏÜܱÜôÜÜåÏÜÜØ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß ôÜÜæ³Üß ÆÜ÷åêÜÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ÏÜìÃÜÜÓÜÏÜÜØ ÷´ÜÜ. †åüêÜå †å ËÜØÃÜå è±ÜÜÃÜå †å‘ËÜß¡ÃÜå üß‘´ÜÜ †ÃÜå †ÓôÜÆÜÓôÜ ÏÜÜÆÜ ‘Ü°´ÜÜ ¡åíÜÜÃÜÜå ÆÜÂôÜØÄÜ ÏÜÃÜå ÏÜëÑÜÜå ÷Üå´Ü ´ÜÜå ÝíÜïÜåóÜ †ÜÃÜع ³ÜÜ´Ü.

11


ÄÜàèÓÜ´Ü ÑÜàÝÃÜíÜ„ôÜüßÏÜÜØ ‹ÏÜÜïÜØ‘Ó ¡åïÜß ŸÑÜÜÓå ‘àêÜÆÜÝ´Ü ³ÜÑÜÜ ´ÑÜÜÓå ´ÜåÏܱÜå ÆܹíÜß¹ÜÃÜ ÏÜÜüå ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢÃÜå ÝÃÜÏÜصÑÜÜ ÷´ÜÜ. ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢ†å ÍÜÜóÜ±Ü †ÜÆÑÜàØ †å ÆÜ“ß ÏÜÜÓÜ ÷ܳÜÏÜÜØ †åÃÜß êÜåÝƒÜ´Ü ‘ÜçÆÜß †ÜíÜß. ÍÜÜóÜ±Ü ´ÜÜå †åÏܱÜå ‘ÜÄÜìÏÜÜØ ¡åÑÜÜ íÜÄÜÓ è †ÜÆÑÜàØ ÷´ÜàØ. ÆÜ±Ü ÏÜÇ ¡åÑÜàØ ‘å †ÜƒÜàØ ÍÜÜóÜ±Ü ê܃ÜåêÜàØ ÷´ÜàØ ´ÜåÏÜ †šÜÓïÜ : è ËÜÜåêÑÜÜ ÷´ÜÜ, †åíÜß †åÏÜÃÜß ôÏÜäÝ´Ü! †ÃÜå †å í܃ܴÜå †åÏÜÃÜß ŒÏÜÓ 70-75ÃÜß ´ÜÜå ÷ïÜå è.

†ÜÆÜÃÜß ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢ ôÜܳÜåÃÜß ÆÜ÷åêÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´ÜÃÜß “ÜÆÜ, †åÃÜÜØ ôÜØôÏÜÓ±ÜÜå ‘åíÜÜØ? †ÏÜÜÓß ÆÜ÷åêÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü ´ÜÜå ËÜ÷à ôÜÜ¹ß ³Ü‰ ÷´Üß. †åÏܱÜå ‘Üå‰ÃÜå ÆÜâ“ÒàØ ÷ïÜåå ‘å ÑÜàíÜÜÃÜÝÏܵÜÜå ‘Üå‰ ƒÜÓÜ ‘å èå ÏÜÜÓß ôÜܳÜå ôÜÏÜÑÜ ÄÜÜìå, ÏÜÃÜå ‘Ø‰‘ íÜÜØœÜß ôÜØÍÜìÜíÜå? ´ÜÜå ÏÜÃÜå ôÜÜåËÜ´Ü Ó÷å †ÃÜå †å Óß´Üå ÏÜìíÜÜÃÜàØ ³ÜÑÜàØ. ôÜàœÜå´ÜÜ¢ [†ÜœÜÜÑÜÚ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜÜØ ÆÜ´ÃÜß] †å í܃ܴÜå ÄÜàèÓÜ´ÜÏÜÜØ œÜâØü±ÜßÆÜÂíÜÜôÜå †ÜíÑÜÜØ ÷´ÜÜØ. 1971ÃÜß ‡ÝùÓÜ¢ÃÜß †æÝ´Ü÷ÜÝôÜ‘ `ÄÜÓßËÜß ÷ü܆Üå' œÜâØü±Üß. †ÏܹÜíÜܹÏÜÜØ ôÜàœÜå´ÜÜ¢ÃÜå †çüå‘ †ÜíÑÜÜå †åüêÜå †÷γÜß ÆÜÂíÜÜôÜ ‘ÓßÃÜå øÑÜÜØÑÜ †ÜÄÜì èíÜÜÃÜàØ ÓûàØ ÃÜÝ÷. ÄÜàèÓÜ´ÜÏÜÜØ è ôÜÜÓíÜÜÓ êÜåíÜß ÃÜå †ÜÓÜÏÜ ‘ÓíÜÜå †åíÜàØ ÃÜ’ß ³ÜÑÜàØ. ÍÜÜÓ´Ü ôÜíÜÜåÚ¹ÑÜ ÝÏÜêÜíÜÜìÜ ïÜå« œÜ´ÜàÍÜàÚè¹ÜôÜ ôÜܳÜå ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜå ÝíܾÜÆÜß«‘ÜìÃÜÜ “ÜµÜ ´ÜÓß‘å ôÜØËÜØÁÜ †åíÜÜå ‘å †ÏܹÜíÜܹ †ÜíÜå ´ÑÜÜÓå ´ÜåÏÜÃÜå ´ÑÜÜØ è ÓÜå‘Ü´ÜÜ. †åüêÜå ôÜàœÜå´ÜÜ¢ÃÜß ‘Üì¢ Ó܃ÜíÜÜ ÏÜÜüå ¹Ü¹Ü †÷Î †ÜíÑÜÜ †å í܃ܴÜå †åÏÜÃÜß ¡å²å ÏÜÜÓå ôÜÏÜÑÜ ÄÜÜìíÜÜÃÜÜå ³ÜÑÜÜå. †å í܃ܴÜå ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢ †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ ÆÜÓ ‘ÜÏÜ ‘Ó´ÜÜ ÷´ÜÜ. †åüêÜå œÜÜêÜà ËÜÃÜÜíÜÜå ÝôÜíÜÜÑÜ ‘Ü؉ ê܃ÜíÜÜÃÜàØ †ÜíÜå ´ÜÜå ôÏÜäÝ´ÜÏÜÜØ èå ôÜØÝœÜ´Ü ÷ïÜåå ´ÜåÃÜß ¡å²å ôÜÓƒÜÜíÜÜ ÏÜÜüå ´ÜåÏܱÜå 12 

‘ûÜ ÆÜÂÏÜܱÜå ËÜå ÆÜàô´Ü‘Üå ÷àØ ê܉ †ÜíÑÜÜå. `‘ÜýÄÜÂåôÜÃÜÜå ‡Ý´Ü÷ÜôÜ' [ÏÜâì †ØÄÜÂå¢, êÜå. ÆÜ©ÜÝÍÜ ôÜß´ÜÜÓÜÏÜæÑÜÜ, †ÃÜà. ÃÜÄÜßÃܹÜôÜ ÆÜÜÓåƒÜ] †ÃÜå `The Last Phase'1 †ÜÏÜ ´ÜÜå †å ËÜØÃÜå ÆÜàô´Ü‘Üå †åÏܱÜå ÆÜ÷åêÜÜØ íÜÜØœÜåêÜÜ è ÆÜ±Ü ÉÓß ¡åíÜÜÃÜß èéÓ êÜÜÄÜå. †åÏÜÜØ †å‘ ÆÜÂôÜØÄÜ ÏÜÃÜå ÑÜܹ Ó÷ß ÄÜÑÜÜå “å ´Üå ÏÜÇ ´ÜåÏÜÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜÃÜÜ ÄÜàèÓÜ´Üß †ÃÜàíÜܹÃÜß ÆÜÂô´ÜÜíÜÃÜÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü üÜØøÑÜÜå “å. ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢ ‘ÜýÄÜÂåôÜ ÆÜÂÏÜàƒÜ ³ÜÑÜÜ ÃÜå †åÏܱÜå èå ÍÜÜóÜ±Ü ‘ÑÜàÛ †åÃÜàØ ÆÜ©ÜÝÍ܆å íܱÜÚÃÜ ‘ÑÜàÛ “å ‘å, `´ÜåÏÜÃÜÜØ ÏÜå™ÜÄÜèÚÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ.".".'2 ³Üß ïÜé†Ü´Ü ‘ÓßÃÜå, †åÃÜÜå †åÏÜÃÜå ËÜ÷à †ÜÃÜع †ÜíÑÜÜå †ÃÜå ÏÜÃÜå †Ø¹Ó ôÜàœÜå´ÜÜËÜ÷åÃÜ ÆÜÜôÜå ê܉ ÄÜÑÜÜ †ÃÜå ‘ûàØ, `ôÜàœÜå´ÜÜ, ‡ÃÜ ôÜå ÷ÏÜÜÓß ÆÜÂåÝôܲåÃôÜß ‘Ü ÷ÜêÜ ôÜàÝÃÜÑÜå.' †åüêÜå ´ÜÏÜå èà†Üå ‘å †Ü ÷àØ èå íÜÜ´Ü ‘ÓàØ “àØ †å ÏÜÜÓÜ ôÏÜÓ±ÜÏÜÜØ “å ´Üå ÏÜàèËÜ ÉåËÜÂà†ÜÓß–ÏÜÜœÜÚ '71ÃÜÜ ÄÜÜìÜÃÜß, †å í܃ܴÜå 63ÃÜÜØ ôÜàœÜå´ÜÜ¢ ôÜâ´ÜÜØ “å ÃÜå 83ÃÜÜ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜߢ Éü Éü œÜÜêÜ´ÜÜ è‰ÃÜå ôÜàœÜå´ÜÜ¢ÃÜå ‘÷å “å, `ôÜàœÜå´ÜÜ, ‡ÃÜ ôÜå ÷ÏÜÜÓß ÆÜÂåÝôܲåÃôÜß ‘Ü ÷ÜêÜ ôÜàÝÃÜÑÜå.' .".". †ÃÜå ôÜàœÜå´ÜÜ¢ÏÜÜØ ÆÜ±Ü †å‘ êÜÜ‡É †ÜíÜß Ä܉! †åüêÜå ÆÜ÷åêÜß íÜÜÓ ÏÜëÑÜÜ ÷Ü剆å ÃÜå ‘ïÜàØ ÃÜÜüÒÜ´ÏÜ‘ ËÜÃÑÜàØ ÷ÜåÑÜ †åíÜàØ ‘ïÜàØ ÑÜܹ ÃܳÜß. ÆÜ±Ü †åüêÜàØ ÑÜܹ “å ‘å †ÏÜå ÏÜëÑÜÜ ÃÜå †ÏÜÜÓß ‘çÏÜåôü×ß ¡ÏÜß Ä܉.  

(˜ÏÜïÜ:)

1  ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜ ¿ÜÓÜ ÝêÜÝƒÜ´Ü †ÃÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ¿ÜÓÜ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ÄÜàèÓÜ´Üß †ÜíÜäÝ¶Ü `ÆÜâ±ÜÜÚ÷àÝ´Ü' ÍÜÜÄÜ 1³Üß 4. 2  ´ÜååÏÜÃÜÜØ ÏÜå™ÜÄÜèÚÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ, †ÃÜå‘ ‹ÆÜíÜÜøÑÜÜåíÜÜìÜØ êÜÜØËÜÜ êÜÜØËÜÜ íÜÜøÑÜÜå, ”ÆÜÜüÜÍÜåÓ, íܱܳÜØÍÑÜÜØ íÜùÜå è´ÜÜØ ÷´ÜÜØ †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ ñÜÜå´Ü܆ÜåÃÜÜØ ù¹ÑÜÃÜå ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜßÏÜÜØ ‘¹ß ÷êÜÏÜêÑÜÜØ ÃÜ ÷ÜåÑÜ †åüêÜÜØ ÷êÜÏÜêÜÜíÜß ÏÜâ‘´ÜÜØ ÷´ÜÜØ. †å ôÜÜØÍÜì´ÜÜØ ÆÜâÓÜ †²ÁÜÜ ‘êÜÜ‘ ôÜàÁÜß ñÜÜå´ÜÜíÜÄÜÚ ÏÜصÜÏÜàÄÁÜ ³Ü‰ ÄÜÑÜÜå ÷´ÜÜå. ƒÜÓåƒÜÓ †Õ÷ôÜÜÃÜÜå ÆÜàÃÜèÚÃÏÜ ³ÜÑÜÜå ÷´ÜÜå †ÃÜå ´ÜåÏÜÜØ ‘ÜýÄÜÂåôÜÃÜÜ ÆÜÂÏÜàƒÜå ÉÓß †å‘ íÜÜÓ ôÜ÷ÜÑÜ ‘Óß ÷´Üß. (†ÜœÜÜÑÜÚ ‘äÆÜÜêÜÜÃÜßÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ, ÆÜ‘ӱÜ" : ‘ÜýÄÜÂåôÜÃÜÜ ÆÜÂÏÜàƒÜÆܹå, ÆÜä. 625)

[ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


†ÜØËÜå²‘Ó †ÃÜå ÄÜÜØÁÜß : ‘åüêÜß‘ ÄÜåÓôÜÏÜèâ´Ü߆Üå ¹âÓ ‘Ó߆å ÃÜÜÓÜÑÜ±Ü ¹åôÜ܉ `ÄÜÜØÁÜß †ÃÜå †ÜØËÜ岑Ó' ‘÷Üå ‘å `†ÜØËÜå²‘Ó †ÃÜå ÄÜÜØÁÜß', ¹ÝêÜ´ÜÜåÃÜÜ ‹´³ÜÜÃÜ ÏÜÜüåÃÜÜ ‘Üå‰ÃÜÜ ÆÜÂÑÜ´ÃÜÜå ‘Üå‰ÃÜܳÜß œÜݲÑÜÜ´ÜÜ ‘å ¥´ÜÓ´ÜÜ ‘÷åíÜÜ †å ËÜØÃÜå†å †å‘ÏÜå‘ÃÜå ôÜÏÜèíÜÜ ÏÜÜüå ‘ÓåêÜÜ ÆÜÂÑÜ´ÃÜÜåÃÜå ‹íÜåƒÜíÜÜ ËÜÓÜËÜÓ ‘÷åíÜÜÑÜ. ÏÜÜÓÄÜ ÍÜêÜå èà¹Üå, ÆÜ±Ü ÏÜØ“Ü †å‘ ÷´Üß–†ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÝÃÜíÜÜ †ÃÜå †ÜüêÜß †ÏܳÜß íÜÜ´ÜÃÜå ôÜÏÜèíÜÜÏÜÜØ †ÜÆܱÜÃÜå ÃÜ²ß Ä܉ †å ‘¹ÜœÜ ËÜØÃÜå ÏÜÜüåÃÜß ÄÜåÓôÜÏÜè. †ÜØËÜ岑ÓÃÜß èÃÏÜèÑÜØ´ÜßÃÜàØ ÝÃÜÝÏÜ¶Ü ÏÜëÑÜàØ “å ´ÜÜå ÍÜêÜå ÑܳÜÜïÜÞø´Ü, ÄÜåÓôÜÏÜè ¹âÓ ‘Ó߆å?

¢íÜÃÜÏÜÜØ †å‘ËÜå íÜÜÓ è ÏÜÇ ²Üç. †ÜØËÜ岑ÓÃÜå ¡åÑÜåêÜÜ. ´ÜåÏÜÜØÑÜå ÆܳÜÏÜ íÜÜÓ ÑÜÓíÜ²Ü èåêÜÏÜÜØ 1932ÏÜÜØ †ôÆÜäïÑÜ ÏÜÜüåÃÜÜØ †êÜÄÜ ÏܴܹÜÓ ÏÜزìÃÜß ÝíÜÓའÄÜÜØÁÜߢ†å ‹ÆÜíÜÜôÜ ‘ÑÜÜÚ ´ÑÜÜÓÃÜß ÑÜܹ íÜÁÜà ÆÜÜ‘ß “å. èåêÜÃÜß †Ø¹ÓÃÜÜå †ÜØËÜÜå, †ÜØËÜÜ ÃÜßœÜå ÆÜÜü ÆÜÓ ¹à:ƒÜ‘ÜÑÜ ÄÜÜØÁÜߢ ôÜâ´ÜÜ “å. ‹ÆÜíÜÜôÜ †ØÄÜå †åÏÜÃÜß ¡å²å íÜÜ´Ü ‘ÓíÜÜ †ÜíÜÃÜÜÓ܆ÜåÏÜÜØ ²Üç. †ÜØËÜå²‘Ó ôÜÜæ³Üß íÜÁÜà ÁÑÜÜÃÜ ƒÜÇœÜå “å. ‘Ü †ôÆÜäïÑÜÜåÃÜÜ Ý÷´ÜÃÜÜ †å ÏÜàƒÑÜ ÆÜÂÝ´ÜÝÃÜÝÁÜ ÷´ÜÜ. †ôÜØݹÄÁÜ´ÜÜÃÜÜ ôÜÜ‘ÜÓ ôíÜéÆÜ èåíÜß †åÏÜÃÜß íÜܱÜß ¹åïÜÃÜß ËÜØÁÜÜÓ±ÜôÜÍÜÜÏÜÜØ èåüêÜß ôÆÜóü ÷´Üß †åüêÜß è †åÃÜÜØ 13-14 íÜóÜÚ ÆÜ÷åêÜÜØÃÜß †Ü íÜÜüÜ™ÜÜüÜåÏÜÜØ ÆÜ±Ü ÏÜàƒÜÓ ÷´Üß. ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉ ¹åôÜ܉†å ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ²ÜÑÜÓßÏÜÜØ †åÃÜß «ß‘ «ß‘ ÃÜÜÇÁÜ êÜßÁÜß “å. ÄÜÜØÁÜ߆ÜØËÜ岑ÓÃÜÜå ôÜØíÜܹ èåüêÜÜå ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉†å ÃÜÜÇÁÑÜÜå “å ´Üå †ÜƒÜÜå ‹´ÜÜÓíÜÜÃÜÜå †÷Î †ÜïÜÑÜ ÃܳÜß. ÆÜ±Ü †åÏÜÜØÃÜÜå †å‘ É‘ÓÜå ÆÜÂÜôÜØÝÄÜ‘ †ÃÜå ÆÜÂô´Üà´Ü “å. ÆÜâÃÜÜ ‘ÓÜÓ ÆÜÓ ôÜ÷߆Üå ³ÜÑÜÜ ÆÜ“ß †ÜØËÜå²‘Ó ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜÜôÜå †ÜíÑÜÜ ´ÑÜÜÓå «’ÓËÜÜÆÜÜ†å ‘ûàØ, `†ÜØËÜ岑ÓÃÜàØ ÆÜÝÓíÜ´ÜÚÃÜ ³ÜÑÜàØ “å.' ÄÜÜØÁÜߢ ‘÷å, `†å ´ÜÏÜå ‘÷Üå “Üå, †ÜØËÜå²‘Ó øÑÜÜØ ‘÷å “å?' †ÜØËÜ岑Óå ‘ûàØ, `÷Ü ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ¢, ³ÜÑÜàØ “å. ´ÜÏÜå ÏÜÃÜå ËÜ÷à Ïܹ¹ ‘Óß. ´ÜÏÜÜÓÜ ÏÜܱÜôÜÜå†å ÏÜÃÜå ôÜÏÜ¡íÜíÜÜÃÜÜå èåüêÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘ÑÜÜåÚ ´ÜåÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ´ÜÏÜå ÏÜÃÜå ôÜÏÜèíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ íÜÁÜÜÓå ‘ÑÜÜåÚ. ÏÜÃÜå êÜÜÄÜå “å ‘å †å ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013] 

êÜÜå‘ÜåÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ÏÜÜÓÜÏÜÜØ †ÃÜå ´ÜÏÜÜÓÜÏÜÜØ ™Ü±ÜàØ ôÜÜÏÑÜ “å.' ÄÜÜØÁÜߢ†å `÷Ü' ‘÷ß ´Üå ôíÜß‘ÜÑÜàÛ. †Üèå 65-66 íÜóÜÚ ÆÜ“ß †åÏÜ êÜÜÄÜå “å ‘å †Ü ËÜØÃÜå ôܹÖÄÜ´Ü ÏÜ÷ÜÆÜàÓàóÜÜåÃÜàØ ÉÓß ÝÏÜêÜÃÜ ³ÜÜÑÜ ´ÜÜå ÄÜÜØÁÜߢ †ÜØËÜ岑ÓÃÜå ‘÷ß ïÜ‘å ‘å `´ÜÏÜÜÓÜ êÜÜå‘Üå ÏÜÃÜå èåüêÜàØ ôÜÏÜŸÑÜÜ †åÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ´ÜÏÜå ÏÜÃÜå íÜÁÜÜÓå ôÜÏÜŸÑÜÜ ÷´ÜÜ.' ËÜØÃÜåÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜåÏÜÜØ ÏÜ´ÜÍÜå¹Üå ÷´ÜÜ. ÆÜ±Ü †å‘ËÜß¡ÃÜå ôÜÏÜèíÜÜÃÜß ´Üå ËÜØÃÜå†å èåüêÜß ‘ÜåÝïÜïÜ ‘ÓåêÜß ´ÜåíÜß ‘ÜåÝïÜïÜ †åÏÜÃÜÜ ôÜܳÜ߆Üå†å ÃܳÜß ‘Óß. ´ÜåÃÜå êÜßÁÜå ËÜØÃÜå ËÜÜèà†å ËÜØÃÜåÃÜÜ íÑÜÞø´Ü´íÜÃÜß ÏÜ÷ÜÃÜ´ÜÜ ôÜÏÜèíÜÜÏÜÜØ †ÁÜâÓÆÜ Ó÷å “å. ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ ÍÜø´ÜÜå†å †ÜØËÜ岑ÓÃÜÜ ÄÜà±ÜÜåÃÜàØ ¹ïÜÚÃÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ èÓÜÑÜ ‘œÜÜïÜ ÃÜ Ó܃ÜíÜß ¡å‰†å †ÃÜå †ÜØËÜ岑ÓÃÜÜ ÍÜø´ÜÜå†å ÄÜÜØÁÜß ÝíÜïÜåÃÜß ÄÜåÓôÜÏÜèâ´Ü߆Üå ¹âÓ ‘ÓíÜß ¡å‰†å. †ÜØËÜ岑ÓÃÜå ÏÜàƒÜå ôܹ߆Üå³Üß ôÜíܱÜÚ Õ÷¹à ôÜÏÜÜè ¿ÜÓÜ ¹ÝêÜ´ÜÜå ÆÜÓ ÄÜà¡ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜåêÜÜ ÃÜäïÜØôÜ èàêÏÜÜå †ØÄÜå ݜܴ‘ÜÓ ¥«´ÜÜå ÷´ÜÜå. †å‘ †ÜƒÜß èÏÜÜ´Ü ‹ÆÜÓ ÝÃÜÓØ´ÜÓ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜåêÜ †ÆÜÏÜÜÃÜÜåÃÜß ôÜÜÏÜåÃÜß †å ÃÑÜÜÑÜÜåÝœÜ´Ü ÆÜÂÝ´ÜݘÑÜÜ ÷´Üß. ÆÜÓØ´Üà †å íÜÜ´Ü ÍÜàêÜÜíÜß ÃÜ ¡å‰†å ‘å †å‘ íÜÄÜÚÃÜàØ ÆÜÂÝ´ÜÝÃÜÝÁÜ´íÜ ‘ÓíÜÜ “´ÜÜØÑÜå †ÜØËÜ岑ÓÃÜàØ †Ø´Ü:‘ ôÜÏÜÄÜ ÓÜóü×ÃÜÜ Ý÷´Ü³Üß ‘¹ß†å †ìÄÜàØ ³ÜÑÜàØ ÃÜ÷Üå´ÜàØ. ¡Ý´Ü ÏÜÜüå ôÜÏÜÝÆÜÚ´Ü ¢íÜÃÜ ÷ÜåíÜÜ “´ÜÜØ ÓÜóü×ÃÜàØ Ý÷´Ü íÜßôÜÓÜÑÜàØ ÃÜ÷Î †å ËÜÜËÜÜôÜÜ÷åËÜÃÜß ÏÜÜåüß ÝíÜêܚܱܴÜÜ ÷´Üß. 13


†Ü ËÜØÃÜå ôܹÖÄÜ´Ü ÏÜ÷ÜÆÜàÓàóÜÜåÃÜàØ ÉÓß ÝÏÜêÜÃÜ ³ÜÜÑÜ ´ÜÜå ÄÜÜØÁÜߢ †ÜØËÜ岑ÓÃÜå ‘÷ß ïÜ‘å ‘å `´ÜÏÜÜÓÜ êÜÜå‘Üå ÏÜÃÜå èåüêÜàØ ôÜÏÜŸÑÜÜ †åÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ´ÜÏÜå ÏÜÃÜå íÜÁÜÜÓå ôÜÏÜŸÑÜÜ ÷´ÜÜ.' ËÜØÃÜåÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜåÏÜÜØ ÏÜ´ÜÍÜå¹Üå ÷´ÜÜ. ÆÜ±Ü †å‘ËÜß¡ÃÜå ôÜÏÜèíÜÜÃÜß ´Üå ËÜØÃÜå†å èåüêÜß ‘ÜåÝïÜïÜ ‘ÓåêÜß ´ÜåíÜß ‘ÜåÝïÜïÜ †åÏÜÃÜÜ ôÜܳÜ߆Üå†å ÃܳÜß ‘Óß.

ôíÜÓÜè ÆÜ÷åêÜÜØÃÜÜØ ÆÜœÜÜôÜå‘ íÜóÜÜåÚÏÜÜØ ¹åïÜÃÜå èå †ÜÄÜåíÜÜÃÜÜå ÏÜëÑÜÜ ´Üå ôÜÜæ ÓÜóü×ßÑÜ ÃÜå´ÜÜ ÷´ÜÜ. †åÏÜÃÜÜå ÆܹåïÜ, ÁÜÏÜÚ ‘å ¡Ý´Ü ÆÜÓ³Üß ´Üå†Üå †ÜåìƒÜÜ´ÜÜ ÃÜ÷Î. ÓÜ¡¢ÃÜå ¹åïÜå ËÜÂÜú±Ü ´ÜÓß‘å ‘å †ËÜàêÜ ‘êÜÜÏÜ †Ü”ܹÃÜå ÏÜàÞôêÜÏÜ ´ÜÓß‘å ‘å ôÜàÍÜÜóÜËÜÜËÜàÃÜå ËÜØÄÜÜìß ´ÜÓß‘å ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü †ÜƒÜÜ ¹åïÜÃÜÜ ÃÜå´ÜÜ ´ÜÓß‘å †ÜåìƒÑÜÜ ÷´ÜÜ. ÆÜÓØ´Üà ¹àÍÜÜÚÄÑÜå ôíÜÓÜè ÆÜ“ß †åíÜàØ ÓÜóü×ßÑÜ ÃÜå´Üä´íÜ ÃÜ ƒÜßêÜíÜÜ ÆÜÜÏÑÜàØ. èå ÃÜå´Üä´íÜ ÓÜóü×ßÑÜ ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ †åíÜàØ ÷´ÜàØ ´Üå ÓÜè‘ßÑÜ ÃÜå´Üä´íÜ ËÜÃÜß ÓûàØ. †å‘³Üß íÜÁÜÜÓå †ÜÄÜåíÜÜÃÜÜåÃÜå íÜ²Ü ÆÜÂÁÜÜÃÜ Æܹå³Üß ÃÜß‘ëÑÜÜ ÆÜ“ß †åÏÜÃÜå ôÜÜÓà ÃÜßÏÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜåêÜ ÝôÜøÑÜÜåÝÓüß ÄÜÜ²Ú ÝôÜíÜÜÑÜ ÍÜÜÄÑÜå è ËÜß¡†Üå†å ÃÜå´ÜÜ ´ÜÓß‘å ôíÜß‘ÜÑÜÜÚ ÷ïÜå. ÆÜ±Ü †Ü ËÜÜËÜ´Üå ËÜÜËÜÜôÜÜ÷åËÜ †ÜØËÜå²‘Ó †å‘ ”ì÷ì´ÜÜ †ÆÜíÜܹ ÷´ÜÜ. ´Üå†Üå ÓÜóü×ÆÜÝ´Ü ‘å íÜ²Ü ÆÜÂÁÜÜÃÜ ËÜÃÑÜÜ ÃÜ÷Üå´ÜÜ. ÆÜ±Ü †åÏÜÃÜå ‘Ü剆å ÏÜ÷ÜÓÜóü×ÃÜÜ ‘å ÏÜ÷ÜÓ ¡Ý´ÜÃÜÜ ÃÜå´ÜÜ ÃÜ ÏÜÜÃÑÜÜ, ÓÜóü×ßÑÜ ÃÜå´ÜÜ è ÏÜÜÃÑÜÜ, †åÃÜàØ ‘Ü †åÏÜÃÜàØ ÓÜóü×ßÑÜ íÑÜÝø´Ü´íÜ ÷´ÜàØ. †å‘ ÁÜÏÜÚÃÜàØ ÆÜÂÝ´ÜÝÃÜÝÁÜ´íÜ ‘ÓÃÜÜÓ ÃÜå´ÜÜ ¹åïÜÃÜÜ ÍÜÜÄÜêÜÜÃÜÜ ÝÃÜÝÏÜ¶Ü ËÜÃÑÜÜ, ÆÜ±Ü †å‘ ¡Ý´ÜÃÜàØ ÆÜÂÝ´ÜÝÃÜÝÁÜ´íÜ ‘ÓÃÜÜÓ ËÜÜËÜÜôÜÜ÷åËÜ ÍÜÜÓ´ÜÃÜÜ ËÜØÁÜÜÓ±ÜÃÜÜ ñÜåó« ™Ü²íÜæÑÜÜ ÆÜàÓíÜÜÓ ³ÜÑÜÜ. ÏÜÃÜàôÏÜäÝ´ÜÃÜß ÷Üåìß ‘ÓÃÜÜÓ, ËÜØÁÜÜÓ±ÜÃÜÜ ôÏÜäÝ´Ü‘ÜÓ ËÜÃÑÜÜ. ËÜØÁÜÜÓ±ÜôÜÍÜÜÏÜÜØ ‘ÜýÄÜÂåôÜ ËÜ÷ÜÓÃÜÜ êÜÜå‘ÜåÃÜß ÑÜÜ¹ß ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÓßÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜÜôÜå ÏÜÜå‘êÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß ´ÑÜÜÓå †å 14 

ÑÜܹßÏÜÜØ ôÜàÁÜÜÓÜå ‘ÓßÃÜå †ÜØËÜ岑ÓÃÜàØ ÃÜÜÏÜ †ÜÄÜÂ÷ÆÜâíÜÚ‘ ÏÜâ‘ÃÜÜÓ ÄÜÜØÁÜߢ è ÷´ÜÜ †å †ÜÆܱÜÜÏÜÜسÜß ‘åüêÜÜÃÜå ƒÜËÜÓ ÷ïÜå? ËÜØÁÜÜÓ±ÜôÜÍÜÜÏÜÜØ †åÏܱÜå ïÜé†Ü´ÜÏÜÜØ ÍÜÜóÜ±Ü †ÜÆÑÜàØ ´ÑÜÜÓå ´ÜåÏÜÜØ †åÏÜÃÜàØ ÓÜóü×ßÑÜ íÑÜÞø´Ü´íÜ †åíÜàØ ”ì‘ß ¥«ÒàØ ‘å ôÜÜæ †ÜÄÜåíÜÜÃÜÜå†å ƒÜàïÜß ƒÜàïÜß³Üß ËÜÜËÜÜôÜÜ÷åËÜÃÜàØ ÃÜÜÏÜ ËÜØÁÜÜÓ±ÜÃÜÜå ƒÜÓ²Üå ™Ü²ÃÜÜÓ ôÜÝÏÜÝ´ÜÃÜÜ ÆÜÂÏÜàƒÜ ´ÜÓß‘å ôÜâœÜíÑÜàØ. ËÜÜËÜÜôÜÜ÷åËÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß †ôÜÜÁÜÜ ËÜÜæݽ‘ ÆÜÂÝ´ÜÍÜÜÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ, ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ‘ÏÜܱÜß íÜÁÜÜÓíÜÜÏÜÜØ ÃÜ ‘Ó´ÜÜØ, ´ÜåÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜØ ‘ÏÜÃÜôÜßËÜ ÍÜ܉ËÜ÷åÃÜÜåÃÜß ôÜåíÜÜÏÜÜØ íÜ÷åíܲÜíÜß. íÜìß ´ÜåÏܱÜå ¡Ý´ÜÃÜàØ ÆÜÂÝ´ÜÝÃÜÝÁÜ´íÜ ÆÜ±Ü ÓÜóü×Ý÷´ÜÃÜå †ÝíÜÓÜåÁÜß Ó܃ÑÜàØ. †Ü ÍÜÜÓå ôÜØÑÜÏÜ, ´ÑÜÜÄÜíÜäÝ¶Ü †ÃÜå ¹âÓعåïÜß ÍÜÓåêÜàØ ‘ÜÏÜ ÷´ÜàØ. †ÜØËÜ岑ÓÃÜÜ ôÜܳÜ߆Üå ´ÜÜå ïÜàØ ‘÷åíÜÜ, ÆÜ±Ü †åÏÜÃÜàØ ÃÜÜÏÜ èåÏÜÃÜÜ ÏÜàƒÜ ÆÜÓ ÷ØÏÜåïÜÜØ ÓÏÜ´ÜàØ Ó÷å “å ´ÜåíÜÜ êÜÜå‘Üå†å ÄÜÜØÁÜߢ ÝíÜïÜå ôÜÏÜèíÜÜÏÜÜØ èå ‘œÜÜïÜ ¹åƒÜÜ²ß “å ´ÜåÃÜå ÷íÜå ´ÜÆÜÜôÜ߆å. èå ‹ÆÜíÜÜôÜÃÜÜå †ÜÄÜì ‹êêÜåƒÜ ³ÜÑÜÜå †åÃÜå ÝíÜïÜå †åÏÜ ‘÷åíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å ‘å †å †ÃÜïÜÃÜ ¿ÜÓÜ ÄÜÜØÁÜߢ†å ÷ÝÓèÃÜÜåÃÜÜ Ý÷´ÜÏÜÜØ ËÜÜÁÜÜ †Ü±Üß. †ôÆÜäïÑÜÜå ôÜÜÓà †êÜÄÜ ÏܴܹÜÓÏÜزìÃÜß ¡÷åÓÜ´Ü †å ôíÜÓÜèÃÜå ÆÜÜ“àØ ÁÜ‘åêÜíÜÜ ÏÜÜüå †ØÄÜÂåè ôÜÓ‘ÜÓ ¿ÜÓÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜåêÜàØ ‘ÜíÜ´ÜÓàØ è ÷´ÜàØ. ÆÜ¡ÏÜÜØ ÍÜå¹ ¥ÍÜÜ ‘ÓßÃÜå ôÜÜÏÜÂÜŸÑÜÃÜå †ÏÜÓ Ó܃ÜÜå †å ôÜÜÏÜÂÜŸÑÜíÜܹÃÜàØ èâÃÜàØ †ÃÜå ¡±Üß´ÜàØ ôÜâµÜ “å. ÏÜàÞôêÜÏÜÜåÃÜå †êÜÄÜ ÏܴܹÜÓÏÜØ²ì †ÜÆÜíÜܳÜß ïÜé ³ÜÑÜåêÜ ôÜØô³ÜÜÃÜíÜܹ “åíÜüå ¹åïÜÃÜÜ ÍÜÜÄÜêÜÜ ÆܲÜíÜßÃÜå è èØÆÑÜÜå. †åÏÜ è ¡å ¹ÝêÜ´ÜÜå ÝíÜïÜå ³ÜÑÜàØ ÷Üå´Ü ´ÜÜå? ´ÜÜå ¹åïÜÃÜå ÄÜÜÏÜåÄÜÜÏÜ ¹ÝêÜ´Üßô³ÜÜÃÜ ³ÜÜ´Ü †ÃÜå êÜ܃ÜÜå ÄÜÜÏܲÜØÏÜÜØ ÃÜÜÃÜß êÜ™ÜàÏÜ´Üß ´ÜÓß‘å íÜôÜ´Üß, †ÜݳÜÚ‘ †ÃÜå ôÜÜÏÜÜÝè‘ Óß´Üå ‘ÏÜ¡åÓ †åíÜß ¹ÝêÜ´Ü ÆÜ¡ÃÜÜ ïÜÜ ÷ÜêÜ ³ÜÑÜÜ ÷Üå´Ü †åÃÜß ‘êÆÜÃÜÜ è ‘ØÆÜÜíÜß ÏÜâ‘å “å. ÏÜÓÜ«ÜíÜܲ ÝíܾÜÆÜß«ÃÜÜ ÃÜÜÏÜÏÜÜØ ËÜÜËÜÜôÜÜ÷åËÜ ÍÜßÏÜÓÜíÜ ÓÜÏÜ¢ †ÜØËÜ岑ÓÃÜàØ ÃÜÜÏÜ ÏÜâ‘íÜÜÃÜß íÜÜ´ÜÃÜå ÆÜ±Ü ÃÜ ôÜÜ؃Üß ïÜ‘´ÜÜØ èå Õ÷ôÜÜ ÉÜüß ÃÜß‘ìß ÷´Üß ´ÜåÏÜÜØ ´ÑÜÜØÃÜÜØ ‘åüêÜÜØÑÜ ÄÜÜÏܲÜØÃÜÜ ÷ÝÓèÃÜíÜÜôÜ ÍÜÞôÏÜÍÜâ´Ü ³ÜÑÜÜ ÷´ÜÜ †å ÆÜÂÏÜܱÜÏÜÜØ ´ÜÜ¡å ‡Ý´Ü÷ÜôÜ “å. †ÜíÜß [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÆÜÝÓÞô³ÜÝ´ÜÏÜÜØ †êÜÄÜ ÏܴܹÜÓÏÜزìÃÜß íÑÜíÜô³ÜÜ ¹ÝêÜ´ÜÜå ôÜÜÓà †Ü´ÏÜ™ÜÜ´Ü‘ ÆÜàÓíÜÜÓ ³Ü‰ ÷Üå´Ü. †å‘ËÜå ¹ÝêÜ´Ü ÃÜå´Ü܆Üå†å ŸÑÜÜÓå ÄÜÜØÁÜߢ †ØÄÜå ËÜåÉÜÏÜ ÝíÜÁÜÜÃÜÜå ‘ÑÜÜÛ ´ÑÜÜÓå †åÃÜå †ØÄÜå ¹åïÜÍÜÓÏÜÜØ †ÃÜå êÜÜå‘ôÜÍÜÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü ÝíÜÓÜåÁÜß ÆÜ´ÑÜÜ™ÜÜ´ÜÜå ÆܲÒÜ ÷´ÜÜ. †Ü ¡å‰ †åÏÜÜØÃÜÜ †å‘ ÃÜå´ÜÜ†å ´ÜÜå ÃÜÉü܉³Üß †åÏÜ ÆÜ±Ü ‘ûØà ‘å ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ÝíÜÓÜåÁÜ ‘ÓíÜܳÜß †ÜüêÜß ËÜÁÜß ÆÜÂÝôÜݽ ÏÜìå “å †åÃÜÜå ÏÜÃÜå ƒÑÜÜêÜ ÷Üå´Ü ´ÜÜå ÏÜÇ ™Ü±ÜÜ íÜƒÜ´Ü ÆÜ÷åêÜÜØ è †åíÜÜå ÝíÜÓÜåÁÜ ‘ÑÜÜåÚ ÷Üå´Ü! ÃÜå´ÜÜÃÜå ÄÜÜØÁÜßÝíÜÓÜåÁÜ ‘Ó´ÜÜØÑÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÆÜÂÝôÜݽÃÜß íÜÁÜà ÆÜ²ß ÷´Üß †å ´ÜÜå †Ü ÝíÜÁÜÜÃܳÜß è ôÆÜóü ³Ü´ÜàØ ÷´ÜàØ. íÜìß †åÏÜ ÆÜ±Ü ‘÷åíÜÜÑÜàØ ‘å `ÄÜÜØÁÜߢ†å ¹ÝêÜ´ÜÜå ÏÜÜüå ‘ÜÏÜ è ïÜàØ ‘ÑÜàÛ “å?' ÄÜÜØÁÜߢ ôÜÜíÜ ÃÜÜÃÜÆܱܳÜß è †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÃÜå Æܲ‘ÜÓ´ÜÜ ÷´ÜÜ †å ´ÜÜå †åÏÜÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ íÜÜØœÜÃÜÜÓ ôÜÜæ‘Üå‰ ¡±Üå “å. ÆÜÓÏÜ ÏÜÜ´ÜäÍÜø´Ü ÄÜÜØÁÜß†å ‹‘ÜÍÜ܉ ÍÜØÄÜßÃÜå ÃÜ †²íÜÜÃÜß ÏÜÜ´Üä†Ü¤ÜÜÃÜÜå ÍÜØÄÜ ‘ÑÜÜåÚ ÷´ÜÜå †ÃÜå †å ÝíÜïÜå ÏÜÜ´ÜÜ ¡å²å ¹êÜßêÜ ÆÜ±Ü ‘Óß ÷´Üß. †Ü´ÏÜ‘³ÜÜÃÜå êÜßÁÜå è †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ ËÜÃÜåêÜÜå èå Ý‘ôôÜÜå ¡÷åÓ ³ÜÑÜÜå ´Üå ÷´ÜÜå †å‘ †ôÆÜäïÑÜ øêÜÜ‘ÚÃÜÜå ÓÜ´ÜÃÜÜå íÜÆÜÓÜÑÜåêÜÜå ÆÜÜåü ôÜÜÉ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ‘ô´ÜâÓËÜÜ†å ‘ÓåêÜß †ÜÃÜÜ‘ÜÃÜß³Üß †ÜíÜåïÜÏÜÜØ †ÜíÜß ÄÜÜØÁÜߢ ‘ô´ÜâÓËÜÜÃÜå ™ÜÓÏÜÜسÜß ËÜ÷ÜÓ ‘Ü°íÜÜ ´ÜæÑÜÜÓ ³Ü‰ ÄÜÑÜÜ ÷´ÜÜ ´Üå. ÆÜÝÿÜÏÜÏÜÜØ †Ü Ý‘ôôÜÜÃÜÜå ÷íÜÜêÜÜå †ÜÆÜß ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ôµÜß-¡Ý´Ü ÆÜ´ÑÜå †ÃÑÜÜÑÜ ‘ÓÃÜÜÓ ´ÜÓß‘å ¹åƒÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å. ÆÜ±Ü †Ü Ý‘ôôÜÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ‘ÜåÆÜ ÆÜÜ“ì ‘Ü †ôÆÜäïÑÜ øêÜÜ‘Ú ÏÜÜüåÃÜß †åÏÜÃÜß êÜÜÄܱÜß ÷´Üß †å ÃÜ ÍÜàêÜÜíÜàØ ¡å‰†å. ¹åïÜÏÜÜØ †ÜíÜßÃÜå ‘ÜåœÜÓËÜÏÜÜØ †ÜñÜÏÜ ô³ÜÜÆÑÜÜå ´ÑÜÜÓå «’ÓËÜÜÆÜÜÃÜß ÍÜêÜÜÏܱܳÜß ÄÜÜØÁÜߢ†å ¹à¹ÜÍÜ܉ ÃÜÜÏÜÃÜÜ íܑܱÓÃÜå †ÜñÜÏÜÏÜÜØ ôÜ÷‘àüàØËÜ Ó÷åíÜÜÃÜß íÑÜíÜô³ÜÜ ‘Óß. †åÃÜå êÜßÁÜå †ÜñÜÏÜÃÜå ÏÜì´Üß †ÏܹÜíÜܹÃÜÜ íÜæó±ÜíÜÜåÃÜß †ÜݳÜÚ‘ Ïܹ¹ ´ÜÜå ËÜØÁÜ ³Ü‰ Ä܉, ÆÜ±Ü †ÜñÜÏÜíÜÜôÜ߆Üå ÏÜÜüå ÆÜ±Ü †Ü ÆÜÂÑÜÜåÄÜ †Ü‘ÓÜå ³Ü‰ ÆܲÒÜå. èåÏÜÃÜå ÆÜÜ“ì³Üß ÄÜÜØÁÜߢ†å `†ÜñÜÏÜÃÜÜ ÆÜÂܱÜ' ´ÜÓß‘å ÃÜíÜÜŸÑÜÜ ÷´ÜÜ ´Üå ÏÜÄÜÃÜêÜÜêÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜÜØ ÆÜ´ÃÜß ôÜØ´ÜÜå‘ËÜ÷åÃÜÃÜå ôÜÜÓà ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013] 

ËÜØÁÜÜÓ±ÜôÜÍÜÜÏÜÜØ ‘ÜýÄÜÂåôÜ ËÜ÷ÜÓÃÜÜ êÜÜå‘ÜåÃÜß ÑÜÜ¹ß ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÓßÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜÜôÜå ÏÜÜå‘êÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß ´ÑÜÜÓå †å ÑÜܹßÏÜÜØ ôÜàÁÜÜÓÜå ‘ÓßÃÜå †ÜØËÜ岑ÓÃÜàØ ÃÜÜÏÜ †ÜÄÜÂ÷ÆÜâíÜÚ‘ ÏÜâ‘ÃÜÜÓ ÄÜÜØÁÜߢ è ÷´ÜÜ †å †ÜÆܱÜÜÏÜÜسÜß ‘åüêÜÜÃÜå ƒÜËÜÓ ÷ïÜå?

†Ü ôÜàÁÜÜÓÜå ÉåÓíÜíÜÜå ÍÜÜÓå ÆܲÒÜå. †å ¡å‰ ÄÜÜØÁÜߢ†å ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÆÜÓÏÜ ôÜܳÜß ÏÜÄÜÃÜêÜÜêÜÍÜ܉ÃÜå †ÜñÜÏÜÏÜÜسÜß “âüÜ ‘ÑÜÜÚ ÷´ÜÜ. ´Üå†Üå ÏܺÜôÜ è‰ÃÜå “ ÏÜÜôÜ ÓûÜ ÷´ÜÜ †ÃÜå ´ÑÜÜØ íܱÜÜüÃÜàØ ‘ÜÏÜ ïÜ߃ÑÜÜ ÷´ÜÜ. ÆÜ“ß †ÜƒÜÜ ÆÜÝÓíÜÜÓå ¹à¹ÜÍÜ܉ÃÜÜå ôÜ÷íÜÜôÜ ôíÜß‘ÜÑÜÜåÚ ´ÑÜÜÓå è ÏÜÄÜÃÜêÜÜêÜÍÜ܉ÃÜå †ÜñÜÏÜÏÜÜØ ÆÜÜ“Ü †ÜíÜíÜÜÃÜß “âü ÏÜìß ÷´Üß. †Ü ÆÜÂôÜØÄÜå ‘ô´ÜâÓËÜÜÃÜå ÆÜ±Ü †ÜØ´ÜÝÓ‘ ÏܳÜÜÏܱÜÏÜÜسÜß ÆÜôÜÜÓ ³ÜíÜàØ ÆܲÒàØ ÷´ÜàØ, ÆÜ±Ü ÆÜÝ´ÜÃÜÜ ÆÜÜÆÜ ÆÜà±ÑÜÏÜÜØ ÆÜÜå´Üå ÆÜ±Ü ÍÜÜÄÜß¹ÜÓ “å †åÏÜ ÝíÜœÜÜÓßÃÜå ´ÜåÏܱÜå ôÜÏÜÜÁÜÜÃÜ ÏÜåìíÑÜàØ ÷´ÜàØ. ÄÜÜØÁÜߢ ‹ÆÜÓ †å‘ ÃÜ÷Î †ÃÜå‘ íÜÜÓ †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÝÃÜíÜÜÓ±ÜÃÜÜ ´ÜåÏÜÃÜÜØ ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜÃÜå êÜßÁÜå ¢íÜêÜå±Ü ÷àÏÜêÜÜ ³ÜÑÜÜ ÷´ÜÜ. èÄÜÃÃÜܳÜÆÜàÓßÃÜÜ ÏÜØݹÓÏÜÜØ ÆÜÂíÜåïÜ ‘Ó´ÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜß ‹ÆÜÓ †Ü˜ÏÜ±Ü ³ÜÑÜàØ ÷´ÜàØ.ÆÜâÃÜÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÄÜÜ²ß ÆÜÓ ËÜÜýËÜ ÉÇ‘ÜÑÜÜå ÷´ÜÜå, ÆÜ±Ü ´Üå†Üå ôÜ÷åèÏÜÜØ ËÜœÜß ÄÜÑÜÜ ÷´ÜÜ. ÄÜÜØÁÜߢ†å †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜ ÝÃÜíÜÜÓ±ÜÃÜÜ ‘ÜÏÜ ÏÜÜüå †ÜƒÜÜ ¹åïÜÏÜÜØ ÏÜàôÜÜÉÓß ‘Óß ÷´Üß. èåêÜÏÜÜسÜß ËÜß¡ ‹ÆÜíÜÜôÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå ´ÜåÏÜÃÜå èêÜ¹ß “Üå²ß ÏÜâ‘íÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜ ´ÑÜÜÓå ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ³ÜÑÜåêÜß ‘å¹ÃÜß ôÜ¡ÃÜàØ ËÜÜ‘ßÃÜàØ †ÜƒÜàØ íÜÓôÜ ´ÜåÏܱÜå ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÓÜè‘ßÑÜ ÆÜÂíÜäÝ¶Ü ÃÜ ‘Ó´ÜÜØ ÷ÝÓèÃÜ ÑÜܵÜÜÏÜÜØ è ÄÜÜëÑÜàØ ÷´ÜàØ. 19341ÏÜÜØ 1  †÷Î 1932 ÷ÜåíÜàØ ¡å‰†å. `ÄÜÜØÁÜߢÃÜß Ý¹ÃÜíÜÜÓß'ÏÜÜØ è±ÜÜíÑÜÜ ÆÜÂÏÜܱÜå `÷ÝÓèÃÜ ôÜåíÜ‘ ôÜØ™Ü'ÃÜß ô³ÜÜÆÜÃÜÜ 30 ôÜÆüåÏËÜÓ, 1932ÃÜÜ ÓÜåè ³Ü‰ ÷´Üß.

15


¹åïÜÏÜÜØ †ÜíÜßÃÜå ‘ÜåœÜÓËÜÏÜÜØ †ÜñÜÏÜ ô³ÜÜÆÑÜÜå ´ÑÜÜÓå «’ÓËÜÜÆÜÜÃÜß ÍÜêÜÜÏܱܳÜß ÄÜÜØÁÜߢ†å ¹à¹ÜÍÜ܉ ÃÜÜÏÜÃÜÜ íܑܱÓÃÜå †ÜñÜÏÜÏÜÜØ ôÜ÷‘àüàØËÜ Ó÷åíÜÜÃÜß íÑÜíÜô³ÜÜ ‘Óß. †åÃÜå êÜßÁÜå †ÜñÜÏÜÃÜå ÏÜì´Üß †ÏܹÜíÜܹÃÜÜ íÜæó±ÜíÜÜåÃÜß †ÜݳÜÚ‘ Ïܹ¹ ´ÜÜå ËÜØÁÜ ³Ü‰ Ä܉, ÆÜ±Ü †ÜñÜÏÜíÜÜôÜ߆Üå ÏÜÜüå ÆÜ±Ü †Ü ÆÜÂÑÜÜåÄÜ †Ü‘ÓÜå ³Ü‰ ÆܲÒÜå.

´ÜåÏܱÜå ÷ÝÓèÃÜ ôÜåíÜ‘ ôÜØ™ÜÃÜß ô³ÜÜÆÜÃÜÜ ‘Óß ÷´Üß. èå †Üè êÜÄÜß ÷ÝÓèÃÜÜåÃÜß ôÜåíÜÜÃÜÜ ‘ÜÑÜÚÏÜÜØ Ó´Ü “å. ´Üå è ‘ÜìÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ†å ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜØ ÏÜàƒÜÆܵÜÜåÃÜå `÷ÝÓèÃÜ', `÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà', †ÃÜå `÷ÝÓèÃÜ ôÜåíÜ‘' †åíÜÜØ ÃÜÜÏÜÜå †ÜÆÑÜÜØ ÷´ÜÜØ. ¢íÜÃÜÃÜÜ “åêêÜÜ Ý¹íÜôÜ ôÜàÁÜß ÄÜÏÜå ´ÜåüêÜÜ ‘ÜÏÜ íÜœœÜå ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜߢ ÷ÝÓèÃÜôÜåíÜÜ ôÜÜÓà ÉÜìÜå ‹™ÜÓÜíÜíÜÜÃÜàØ œÜâ‘´ÜÜ ÃÜ÷Î. `ÏÜÜÓàØ ¢íÜÃÜ †å è ÏÜÜÓÜå ôÜعåïÜ' †åÏÜ ‘÷åÃÜÜÓ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÝÃÜíÜÜÓ±ÜÃÜÜ ‘ÜÏÜÃÜß ‘Üå‰ ÏÜâ°ÏÜ´Üß è †íÜ÷åêÜÃÜÜ ‘Óß ïÜ‘å. ÄÜÜØÁÜߢ†å ´ÜÜå †åüêÜå ôÜàÁÜß ‘ûàØ ÷´ÜàØ ‘å ¡å ‘Üå‰ ôÜÃÜÜ´ÜÃÜß †åÏÜ Ýôܽ ‘Óß †ÜÆÜå ‘å íÜå¹ÜåÏÜÜØ †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÃÜå ÏÜÜÃÑÜ´ÜÜ “å; ´ÜÜå ´Üå†Üå íÜå¹ÜåÃÜå “Üå²íÜÜ ´ÜæÑÜÜÓ ³ÜïÜå, †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÃÜå ÏÜÜÃÜíÜÜ ÃÜ÷Î. ÄÜÜØÁÜߢÃÜå 1931ÏÜÜØ `†ÁÜÚÃÜÄÃÜ É‘ßÓ' ´ÜÓß‘å íܱÜÚíÜÃÜÜÓ ÝíÜÃôüÃÜ œÜÝœÜÚêÜ èåíÜÜ ÓÜèÃÜæÝ´Ü‘ ÝíÜÓÜåÁÜ߆å ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÷ÝÓèÃÜôÜåíÜÜÃÜå ÝËÜÓ¹ÜíÜåêÜß. ÷ÝÓèÃÜÜåÃÜÜå ÏÜØݹÓÆÜÂíÜåïÜ, †åÏÜÃÜå ôÜÜÓà ïÜÜì܆Üå, ‘âíÜ܆Üå, ¡÷åÓ ô³ÜìÜå ƒÜàêêÜÜØ ÏÜà‘ÜíÜíÜÜØ íÜÄÜåÓå ‘ÜÏÜÜå ´ÜÜå ÄÜÜØÁÜߢ†å ‘ÓåêÜÜØ êÜÜå‘ÝïܚܱÜÃÜÜØ Éì ôíÜéÆÜ ÷´ÜÜØ. †å êÜÜå‘ÝïܚܱÜÃÜàØ †åüêÜàØ èËÜÓ¹ô´Ü ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ †ÜíÑÜàØ ‘å ôíÜÓÜè ÏÜì´ÜÜØÃÜß ôÜܳÜå ËÜØÁÜÜÓ±ÜÃÜß †å‘ß‘êÜÏÜå ¹åïÜ †ÜƒÜÜÏÜÜسÜß ‘ÜÑܹåôÜÓ Óß´Üå †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜ ÃÜÜËÜâ¹ ³Ü‰ Ä܉. ˆÄêÜý² èåíÜß êÜÜå‘ïÜÜ÷ßÏÜÜØ ôµÜ߆ÜåÃÜå ÏÜ´ÜÜÝÁÜ‘ÜÓ ÏÜåìíÜ´ÜÜØ ¹ÜÑܑ܆Üå êÜÜÄÜåêÜÜ, †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ ‘ÜìÜ êÜÜå‘ÜåÃÜå 16 

ôÜÏÜÜÃÜ ÃÜÜÄÜÝÓ‘ †ÝÁÜ‘ÜÓ ÏÜåìíÜ´ÜÜØ ÆÜå°ß†Üå ÄÜÑÜåêÜß. ÆÜ±Ü ÍÜÜÓ´ÜÏÜÜØ †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÃÜÜËÜâ¹ßÃÜÜå ‘ÜÑܹÜå ôíÜ´ÜصܴÜÜÃÜß ôÜܳÜå ôÜܳÜå è ³Ü‰ ïÜøÑÜÜå †åÃÜß ÆÜÜ“ì ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ êÜÜå‘ÝïܚܱÜÃÜÜå ÉÜìÜå ÃÜÜÃÜÜåôÜâÃÜÜå ÃÜ÷Üå´ÜÜå. ÆÜ±Ü †å è ôíÜ´ÜØµÜ ÍÜÜÓ´ÜÏÜÜØ ²Üç. ËÜÜËÜÜôÜÜ÷åËÜ †ÜØËÜ岑ÓÃÜå ÁÜÏÜÚÆÜÝÓíÜ´ÜÚÃÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå íÜÜÓÜå †ÜíÑÜÜå †å ÆÜ±Ü ÷‘ß‘´Ü “å. ÷‘ß‘´Ü †å ÷´Üß ‘å †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜ ‘ÜÑܹÜÃÜÜ œÜÜåÆܲå Ä܉ ÷´Üß ÆÜ±Ü Õ÷¹à ôÜÏÜÜèÃÜÜ íÜ÷åíÜÜÓÏÜÜسÜß †å Ä܉ ÃÜ÷Üå´Üß. Õ÷¹à†ÜåÃÜß ¡Ý´ÜíÑÜíÜô³ÜÜ è †åíÜß “å ‘å ¡´ÑÜØ´ÜÓ ‘ÓíÜàØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå èÃÏÜÜôÜÓ ‘ÓíÜØàØ Æܲå. ËÜÜËÜÜôÜÜ÷åËÜ èåíÜÜ ôíÜÏÜÜÃÜß ÆÜàÓàóÜÜå ¡´Üå †ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ¡Ý´Ü ÏÜÜüå †ÜíÜàØ ÷²÷²´ÜàØ †ÆÜÏÜÜÃÜ ‘åÏÜ ôÜ÷ß ïÜ‘å? ÁÜÏÜÚÆÜÝÓíÜ´ÜÚÃÜÃÜß ËÜÜËÜ´Ü †åÏÜÃÜÜ èåíÜÜ ÝíÜœÜÜÓïÜßêÜ ÏÜܱÜôÜå èéÓ §²Üå ÝíÜœÜÜÓ ‘ÑÜÜåÚ ÷ïÜå. ´Üå†Üå ‡ôêÜÜÏÜÃÜå †ØÄÜß‘ÜÓ ‘Óß ïÜøÑÜÜ ÷Üå´Ü. ‡ôêÜÜÏÜ ÁÜÏÜÚ «ß‘ «ß‘ ÆÜÂÏÜܱÜÏÜÜØ ôÜÏÜÜÃÜ´ÜÜ ËÜšÜå “å. †ÃÜå ËÜÜËÜÜôÜÜ÷åËÜÃÜå ´ÜÜå ôÜÏÜÜÃÜ´ÜÜÃÜß è ïÜÜåÁÜ ÷´Üß. “´ÜÜØ ´ÜåÏܱÜå †å Óô´Üå èíÜÜÃÜàØ ‘åÏÜ ÆÜôÜع ÃÜ÷Î ‘ÑÜàÛ ÷ÜåÑÜ? ‡ôêÜÜÏÜÃÜÜ ôíÜß‘ÜÓ ôÜܳÜå ÍÜÜóÜÜ †ÃÜå ôÜØô‘ÜÓ ËܹêÜÜ´ÜÜ ´ÜåÏܱÜå ¡åÑÜÜ ÷´ÜÜ. ‡ôêÜÜÏÜÃÜÜ †ÜÄÜÂ÷߆Üå†å ¹åïÜÃÜÜ ÍÜÜÄÜêÜÜ ÆܲÜíÜåêÜÜ ÆÜ±Ü ´ÜåÏܱÜå ¡åÑÜÜ ÷´ÜÜ. ËÜÜËÜÜôÜÜ÷åËÜÃÜß ÓÜóü×ÝÃÜó«Ü †åÃÜå ôÜÜÓà ´ÜæÑÜÜÓ ÃÜ÷Î ³Ü‰ ïÜ‘ß ÷ÜåÑÜ. ݃ÜÂô´Üß ÁÜÏÜÚÏÜÜØ ÏÜÜÃÜíÜßÑÜ ôÜåíÜÜÃÜàØ ÏÜ÷¶íÜ “å. ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÜØÑÜ †åÏܱÜå ‘ÜìÜÄÜÜåÓÜÃÜÜ ÍÜå¹ ¡åÑÜÜ ÷ïÜå, ÁÜÏÜÚÃÜå ÃÜÜÏÜå ÁÜÏÜÚ ÑÜà½ÜåÃÜÜå ‡Ý´Ü÷ÜôÜ ËÜÜËÜÜôÜÜ÷åËÜ ¡±Ü´ÜÜ ÷´ÜÜ. ‘åüêÜÜ‘ èæÃÜ êÜÜå‘Üå†å ŸÑÜÜÓå ÏÜØݹÓÆÜÂíÜåïÜÃÜÜ ‘ÜÑܹÜÏÜÜسÜß “ü‘ËÜÜÓß ïÜÜåÁÜíÜÜ †åíÜß ¹êÜßêÜ ‘Óß ‘å Õ÷¹à ÁÜÏÜÚÃÜÜå ‘ÜÑܹÜå èæÃÜÜåÃÜå êÜÜÄÜà ÃÜ Æܲå; ´ÑÜÜÓå ‘àïÜÜÄÜ ËÜàݽíÜÜìÜ ËÜÜËÜÜôÜÜ÷åËÜÃÜå †å ôÜÏÜè´ÜÜØ íÜÜÓ ÃÜ÷Î êÜÜÄÜß ÷ÜåÑÜ ‘å “åíÜüå †å êÜÜå‘Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß †ÜÍܲ“åüÃÜß ÆÜÓØÆÜÓÜÃÜå ü‘ÜíÜíÜÜ è †Ü ¹êÜßêÜ ‘Óß ÓûÜ ÷´ÜÜ. ³ÜÜå²Üå íÜƒÜ´Ü ËÜÜËÜÜôÜÜ÷åËÜå ïÜ៚ ÁÜÏÜÚ ôíÜß‘ÜÓíÜÜÃÜÜå ÆÜ±Ü ÝíÜœÜÜÓ ‘ÓåêÜÜå. ‘¹ÜœÜ †åÏÜÃÜå è ÁÑÜÜÃÜÏÜÜØ Ó܃ÜßÃÜå ÄÜàÓàÄÜÂسÜôÜÜ÷åËÜ, èå ÄÜàÓàÏÜàƒÜßÏÜÜØ “ÆÜÜÑÜ “å ´Üå ÃÜÜÄÜÓßÏÜÜØ [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


“ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜåêÜÜå. ÆÜ±Ü ËÜØÁÜÜÓ±ÜôÜÍÜÜÏÜÜØ ŸÑÜÜÓå †ÃÜÜÏÜ´ÜÃÜß íÜÜ´Ü ÃÜß‘ìß ´ÑÜÜÓå ïÜ߃ÜÜåÃÜÜ ÃÜå´Ü܆Üå†å ‘ûàØ ‘å, †ÏÜÜÓÜÏÜÜØ èå †“â´Ü “å ´ÜåÏÜÃÜå ÆÜ±Ü †ÃÜÜÏÜ´ÜÃÜÜå êÜÜÍÜ ÏÜìíÜÜå ¡å‰†å. †åÃÜܳÜß ËÜÜËÜÜôÜÜ÷åËÜ œÜÜÇ‘ß ÄÜÑÜÜ ÷´ÜÜ. “åíÜüå ËÜÜæ½ ÁÜÏÜÚ ôíÜß‘ÜÓ´ÜÜØ ÆÜ÷åêÜÜØ †åÏܱÜå ´ÜåÃÜàØ †ÁÑÜÑÜÃÜ ‘ÑÜàÛ ÷´ÜàØ. †åÃÜàØ ÃÜíÜôÜØô‘ ‘ÑÜàÛ ÷´ÜàØ–†ÃÜå `ÁÜ ËÜའ†çò Ý÷” ÁÜÏÏÜÜ' ÃÜÜÏÜÃÜàØ ÆÜàô´Ü‘ ÆÜ±Ü ê܃ÑÜàØ ÷´ÜàØ. †Üè‘ÜêÜ ÷ÝÓèÃÜ ïÜ˹ ÆÜ±Ü ¹ÝêÜ´ÜÜåÏÜÜØ †ÝÆÜÂÑÜ ÄܱÜÜÑÜ “å. ÏÜÃÜå ´ÜÜå †å‘ íÜÜÓ †Ü‘ÜïÜíÜܱÜß ÆÜÓ ËÜÜåêÜíÜÜ ÃÜßÏÜصÑÜÜå ´ÑÜÜÓå ÏÜÜÓÜ ÍÜÜóܱÜÃÜÜ ƒÜÓ²ÜÏÜÜسÜß `÷ÝÓèÃÜ' ïÜ˹ ‘Ü°ß ÃÜ܃ÜíÜÜ ‘÷åíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜåêÜàØ. ÷ÝÓèÃÜ ïÜ˹ ´ÜÜå ÃÜÓÕôÜ÷ ÏÜ÷å´ÜÜÃÜÜå †ÜÆÜåêÜÜå “å ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ†å †åÃÜå ÆÜÂÝ´ÜÝó«´Ü ‘ÑÜÜåÚ. †åÃÜå ÝíÜïÜå ôÜâÄÜ ¹åƒÜܲÃÜÜÓÜ†å ´ÜÜå †åüêÜå ôÜàÁÜß ‘÷ß ¹ßÁÜàØ ‘å `†ÏÜå ¡å ÷ÝÓÃÜÜØ ôÜØ´ÜÜÃÜ ´ÜÜå †å êÜÜå‘Üå ïÜàØ ïÜå´ÜÜÃÜÃÜÜØ ËÜœœÜÜØ “å?' “åíÜüå †ÜíÜß êÜÜÄܱÜß ÆÜå¹Ü ïÜÜ ‘ÜÓ±Üå ³Ü‰ ÷ïÜå? ‘Ü †å “å ‘å †ÜÆܱÜÜ íÑÜíÜ÷ÜÓÏÜÜسÜß †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜ ôÜÏÜâìÄÜß Ä܉ ÃܳÜß. ôÜÏÜÜèÏÜÜØ †å ‘êÜØ‘ ŸÑÜÜØ ôÜàÁÜß œÜÜêÜà Ó÷åïÜå ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß †å ôÜÏÜÜèÃÜå ôÜÜÓà ÄÜÏÜå ´ÜåüêÜàØ ôÜÜÓà ØÃÜÜÏÜ †ÜÆÜÜå ´ÜÜåÑÜå †åÃÜÜå †³ÜÚ ÷êÜ‘Üå è ³Ü‰ èíÜÜÃÜÜå. †Üèå ËÜß. ôÜß. (ËÜç‘íÜ²Ú øêÜÜôÜ) ‘å †ÃÜàôÜàÝœÜ´Ü ¡Ý´Ü ïÜ˹ íÜÆÜÓÜÑÜ “å. ÆÜ±Ü ¡å ôÜÏÜÜèÏÜÜØ †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜ ü‘ß Ó÷åïÜå ´ÜÜå †Ü ïÜ˹ÜåÃÜàØ ÆÜ±Ü †íÜÏÜâêÑÜÃÜ ³Ü‰ èïÜå. ïÜ˹ÃÜå ÄÜÜæÓíÜ †ÜÆÜå “å †åÃÜß ÆÜÜ“ìÃÜàØ íÑÜÞø´Ü´íÜ ÃÜå ´ÜÆÜ. ÄÜÜØÁÜߢ†å `÷ÝÓèÃÜ' ïÜ˹ ÏÜÜÓÉ´Ü †å‘ ¡Ý´ÜÃÜå ôÜÏÏÜÜÃÜÍÜåÓ œÜÜêÜíÜÜÃÜß †ÃÜå ËÜߢÃÜå ôܹ߆ÜåÃÜÜ ÆÜÜÆÜÃÜàØ ÆÜÂÜÑÜÝÿÜ¶Ü ‘ÓíÜÜÃÜß ´Ü‘ †ÜÆÜåêÜß. †ÜÆܱÜå †ÜÆܱÜÜ íÜ÷åíÜÜÓ íÜ²å †ÁÜßÚ ôܹßÏÜÜØ è †å ïÜ˹ÃÜàØ †íÜÏÜâêÑÜÃÜ ‘Óß ÃÜ܃ÑÜàØ. †å ïÜ˹ ÃÜå †åÃÜß ÆÜÜ“ìÃÜß ÆÜÝíÜµÜ ÍÜÜíÜÃÜÜÃÜå ÆÜàÃÜ: ÆÜÂÝ´ÜÝó«´Ü ‘ÓíÜÜ †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÃÜÜËÜâ¹ßÏÜÜØ ÝíÜòÜÜôÜ ÁÜÓÜíÜÃÜÜÓÜ ôÜÜæ‘Ü剆å ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÝœÜ¶ÜÃÜå ÝÃÜÏÜÚì ‘Óß ôÃÜå÷ †ÃÜå ‘Óà±ÜÜÃÜß êÜÜÄܱÜß³Üß ¢íÜÃÜÃÜÜ ¹Óå‘ šÜåµÜÏÜÜسÜß †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÃÜå ÝÃÜÏÜâÚì ‘ÓíÜÜ ÆÜÂÑÜÜôÜ ‘ÓíÜÜå ÆܲïÜå.

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013] 

÷‘ß‘´Ü †å ÷´Üß ‘å †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜ ‘ÜÑܹÜÃÜÜ œÜÜåÆܲå Ä܉ ÷´Üß ÆÜ±Ü Õ÷¹à ôÜÏÜÜèÃÜÜ íÜ÷åíÜÜÓÏÜÜسÜß †å Ä܉ ÃÜ÷Üå´Üß. Õ÷¹à†ÜåÃÜß ¡Ý´ÜíÑÜíÜô³ÜÜ è †åíÜß “å ‘å ¡´ÑÜØ´ÜÓ ‘ÓíÜàØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå èÃÏÜÜôÜÓ ‘ÓíÜØàØ Æܲå. ËÜÜËÜÜôÜÜ÷åËÜ èåíÜÜ ôíÜÏÜÜÃÜß ÆÜàÓàóÜÜå ¡´Üå †ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ¡Ý´Ü ÏÜÜüå †ÜíÜàØ ÷²÷²´ÜàØ †ÆÜÏÜÜÃÜ ‘åÏÜ ôÜ÷ß ïÜ‘å?

ËÜØÁÜÜÓ±ÜôÜÍÜÜÏÜÜØ ŸÑÜÜÓå ÷ÝÓèÃÜÜå †ÃÜå †ÜݹíÜÜôÜ߆ÜåÃÜÜå ÆÜÂþÜ œÜœÜÜÚÑÜÜå ´ÑÜÜÓå ËÜå ݹíÜôÜ †åÃÜß ‹ÆÜÓ ƒÜâËÜ œÜœÜÜÚ†Üå ³Ü‰. †ýÄêÜÜå ‡ÞòÑÜÃÜÜå †ÃÜÜÏÜ´ÜÃÜß íÑÜíÜô³ÜÜ ¹ïÜ íÜóÜÚ ‘Ó´ÜÜØ íÜÁÜà œÜÜêÜå †åÏÜ ‡œ“´ÜÜ ÷´ÜÜ. ÆÜ±Ü ÆÜØݲ´Ü «Ü‘àÓ¹ÜôÜ ÍÜÜÄÜÚíÜå ŸÑÜÜÓå «ÓÜíÜÏÜÜØ ôÜàÁÜÜÓÜå ÏÜâøÑÜÜå ‘å ¹ôÜ íÜóÜÚ ÆÜ“ß †ÃÜÜÏÜ´ÜÃÜß íÑÜíÜô³ÜÜ †ÜÆÜÜå†ÜÆÜ ƒÜ´ÜÏÜ ³ÜïÜå ´ÑÜÜÓå ËÜÜËÜÜôÜÜ÷åËÜ †ÜØËÜ岑Óå ´ÜÓ´Ü ôÜàÁÜÜÓÜÃÜå ôíÜß‘ÜÓß êÜßÁÜÜå. †åüêÜå œÜœÜÜÚ ôÜÏÜÜÆ´Ü ³Ü‰. œÜœÜÜÚ ôÜÏÜåü´ÜÜØ ´ÜåÏܱÜå ËÜ÷àÏÜ´ÜßÃÜå ËÜ‘ÚÃÜÜ ïÜ˹ÜåÃÜß ÑÜܹ †ÜÆÜßÃÜå ‘ûàØ ‘å `ÏÜÜåüÜå ôÜÏÜÜè †ÃÜå ôÜÜØ‘²ÜØ ÏÜÃÜ †å‘ôÜܳÜå ü‘ß ïÜ‘´ÜÜØ ÃܳÜß. †åüêÜàØ ÁÑÜÜÃÜÏÜÜØ Ó܃ܡå.' †ÜØËÜ岑ÓÃÜÜ †Ü ÄÜØÍÜßÓ ‡ïÜÜÓÜ ÆÜ“ß †å ‘êÜÏÜ ÆÜÓ ËÜß¡ èå ‘Ü؉ ôÜàÁÜÜÓÜíÜÁÜÜÓÜ †ÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ ´Üå ÆÜÜ“Ü ƒÜÇœÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜ ÃÜå ÏÜâì ‘êÜÏÜ ÏÜØèâÓ ³Ü‰. íÜóÜÜåÚ ÆÜ÷åêÜÜØ ÓíÜßúÃÜÜ³Ü «Ü‘àÓ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß †å‘ ÆÜÂÝôܽ ‘ÝíÜ´ÜÜÏÜÜØ †ÜíÜÜå è ‡ïÜÜÓÜå ‘Óß œÜâøÑÜÜ ÷´ÜÜ" :

÷å ÏÜÜÓÜ ¹àÍÜÜÚÄÜß ¹åïÜ, èåÏÜÃÜàØ ‘ÑÜàÛ “å †ÆÜÏÜÜÃÜ íÜÜØ‘Ü íÜìßÃÜå ´Üå ôÜÜæÃÜÜ ôÜÏÜÜÃÜ ËÜÃÜíÜàØ ÆܲïÜå. [ôÜÜæèÃÑÜ: ÃÜÑÜÜÏÜÜÄÜÚ, 1-6-1999]

17


[ÄÜÜØÁÜßÀÝóü • ÏÜÜå. ‘. ÄÜÜØÁÜß]  

êÜÄÃÜÃÜÜ íÜÓ™ÜÜå²Ü

`ÑÜØÄÜ ‡ÞòÑÜÜ', `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ' †ÃÜå `÷ÝÓèÃÜ'ÆܵÜÜåÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ¡´ÜÍÜÜ´ÜÃÜÜ ÝíÜóÜÑÜÜå ÆÜÓ ÆܵÜÜå ê܃ÜÜ´ÜÜ, ÆÜÂþÜÜå ÆÜà“Ü´ÜÜ. ‘ÜåÏÜß †å‘´ÜÜ, †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÝÃÜíÜÜÓ±Ü, ƒÜÜ¹ß ÄÜÂÜÏÜÜå¾ÜåÄÜ ‘å ÓÜè‘ßÑÜ ÝíÜóÜÑÜÜå ‹ÆÜÓÜØ´Ü, `ÍܱÜßÃÜå ïÜàØ ‘ÓíÜàØ?', `Ó¡†ÜåÏÜÜØ ïÜàØ ‘ÓíÜàØ?', `ݳÜÑÜåüÓÏÜÜØ ÄÜÑÜÜ ÷Ü剆å ÃÜå ‘Üå‰ íÑÜÞø´Ü †ÜÆܱÜß ôÜßü ÆÜœÜÜíÜß ÆÜÜ²å ´ÜÜå ïÜàØ ‘ÓíÜàØ? ', `ÏÜÃÜå ÑÜÜåèÃÜ܆Üå ËÜÃÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ ËÜ÷à ÓôÜ ÆÜ²å “å, ÏÜÜüå ËÜå‘ÜÓß ÷üÜíÜíÜÜÃÜß ÑÜÜåèÃÜÜ ™Ü²ß ‘Ü°ß “å, ´Üå ÆÜÓ †ÜÆÜÃÜÜå †ÝÍÜÆÜÂÜÑÜ ÏÜÜå‘êÜÜå'.".". íÜÄÜåÓå èåíÜÜØ ÆÜ÷åêÜß ÃÜèÓå †ÜÿÜÑÜÚ èÃÏÜå ´ÜåíÜÜ ÆÜÂþÜÜå ÆÜ±Ü ÆÜà“Ü´ÜÜ. ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜå è ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ôíÜ´ÜØµÜ êÜåƒÜÜå ‘Ó´ÜÜØ ÆÜÂþÜÜåÃÜÜ ‹¶ÜÓ éÆÜå ê܃ÜÜÑÜåêÜÜ êÜåƒÜÜåÃÜàØ ÆÜÂÏÜÜ±Ü ƒÜÜôôÜàØ “å. ´ÜåÃÜå ÆÜ÷ÜÇœÜß íÜìíÜÜ ÏÜÜüå íÜܜܑÜåÃÜÜ ÆܵÜÜåÃÜÜå †å‘ †ÜÄÜíÜÜå †ÃÜå †êÜÜÑܹÜå ÝíÜÍÜÜÄÜ è ïÜé ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜå ÷´ÜÜå, ÆÜÂþÜÆÜåüß ÃÜÜÏÜå. †ƒÜËÜÜÓÃÜÜ ‘Üå‰ ÆÜ±Ü êÜåƒÜ ‘Ó´ÜÜØ ‘Üå‰ íÜܜܑÃÜÜ ÆÜÂþÜÃÜÜ èíÜÜËÜéÆÜå ê܃ÜÜÑÜåêÜÜå êÜåƒÜ íÜÁÜà ÏÜÜåüÜå ÷ÜåÑÜ †åíÜàØ ÆÜ±Ü ™Ü±Üß íÜÜÓ ËÜÃÜ´ÜàØ. †Ü ÄÜÜØÁÜß‘ÜÑÜÚÃÜå †ÜÄÜì ÁÜÆÜÜíÜ´ÜÜ `ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÃÜÜ ¹Óå‘ †Ø‘ÏÜÜØ ÆÜ±Ü ôÜÏÜÑÜÜÃÜàéÆÜ `ÄÜÜØÁÜßÀÝóü' ÃÜÜÏÜå †å‘ܹ ÆÜµÜ †ÜÆÜíÜÜÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ “å. êÜÄÃÜÃÜß ¸´Üà †ÜíÜß Ä܉ “å. øÑÜÜØ‘ øÑÜÜØ‘ êÜÄÃÜß ïÜÓ±Ü܉†Üå †ÃÜå °ÜåêÜ ‘å ËÜçòíÜÜ¡ ôÜØÍÜìÜíÜÜØ ïÜé ³Ü‰ ÄÜÑÜÜØ “å, ´ÜÜå †Ü í܃ܴÜå ÄÜÜØÁÜßÀÝóü `êÜÄÃÜÃÜÜ íÜÓ™ÜÜå²Ü' ´ÜÓÉ.".".

´ÜÜ.

9 ÏÜå, 1920ÃÜÜ `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ'ÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ†å `µÜ±Ü ÆÜÂôÜØÄÜÜå' ïÜßóÜÚ‘ ÷å«ì †å‘ ÆÜÂôÜØÄÜ ËÜ÷åÃÜ ÉÜÝ´ÜÏÜÜÃÜÜ ÝÃÜ‘Ü÷ÃÜÜå íܱÜÚíÑÜÜå ÷´ÜÜå. ÉÜÝ´ÜÏÜÜÃÜÜ ÝÆÜ´ÜÜ ‡ÏÜÜÏÜ ôÜÜ÷åËÜ †Ë¹àêÜ ‘Ü¹Ó ËÜÜíÜÜ”ßÓ ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ ÝÉÝÃÜøôÜ †ÜñÜÏÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ ôÜܳÜå Ó÷å´ÜÜ †ÃÜå `‡ÞòÑÜÃÜ †ÜåÆÜßÝÃÜÑÜÃÜ' ÏÜÜüå ËÜßËÜÜØ ÄÜÜå«íÜíÜÜÃÜàØ ‘ÜÏÜ ‘Ó´ÜÜ ÷´ÜÜ. ´ÜåÏÜÃÜß ¹ß‘Óß ÉÜÝ´ÜÏÜÜÃÜÜ êÜÄÃÜ ÆÜÂôÜØÄÜå ´ÜåÏܱÜå ÄÜÜØÁÜߢ ôÜܳÜå ÏÜôÜêÜ´Ü ‘ÓßÃÜå †ÜñÜÏÜÃÜå “Üèå †å Óß´Üå ÝÃÜ‘Ü÷ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÝÃܱÜÚÑÜ ‘ÑÜÜåÚ ÷´ÜÜå. íÜÓ™ÜÜå²Ü, íÜܢصÜÜå †ÃÜå èÏÜ±Ü ËÜØÁÜ Ó܃ÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜØ ÷´ÜÜØ. †Ü Óß´Üå ÝíÜíÜÜ÷ÃÜÜå ÆÜÂôÜØÄÜ ËÜå †°ß ‘êÜÜ‘ÏÜÜØ ¥‘êÜß ÄÜÑÜÜå ÷´ÜÜå †ÃÜå ËÜ÷åÃÜ ÉÜÝ´ÜÏÜÜÃÜå ´Üå±Üå †ÜñÜÏÜÏÜÜØ êÜßÁÜåêÜàØ ÝïܚܱÜ-ôÜ´ÑÜÃÜÜå, ¹ÑÜÜÃÜÜå, ôíܹåïÜßÃÜÜå, ¹åïÜôÜåíÜÜÃÜÜå, ôÜܹ܉ÃÜÜå ÆÜÂœÜÜÓ ‘ÓíÜÜÃÜàØ “å–ôÜÜôÜÓÜÏÜÜØ ê܉ èíÜÜÃÜàØ “å. ´ÜåÃÜàØ ôÏÜ ‘ÓÜíÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ ÷´ÜàØ. ËÜߢ ËÜÜèà †å ÆÜ“ßÃÜÜ Ý¹íÜôÜå ÄÜÜØÁÜߢ†å ïÜ÷åÓÏÜÜØ †å‘ êÜÄÃÜÃÜÜå íÜÓ™ÜÜå²Üå ¡åÑÜÜå. ´Üå ÆÜÂôÜØÄÜÃÜå üÜØ‘ßÃÜå êÜåƒÜ ê܃ÑÜÜå, ËÜßèå ¹÷ܲå ôÜíÜÜÓå ÷àØ ïÜ÷åÓÏÜÜØ ÄÜÑÜÜå. ´ÑÜÜØ ÉàêÜå‘ÜØ ÆÜÜÓ ÝíÜÃÜÜÃÜÜØ ¡åÑÜÜØ. ݜܵÜÝíÜÝœÜµÜ ÆÜÜåïÜÜ‘ ÆÜ÷åÓåêÜÜ íÜÜ¡íÜÜìÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †íÜÜ¡å³Üß ‘ÜÃÜ ËÜ÷åÓÜ ‘Óß ÓûÜ ÷´ÜÜ. ËÜÜì‘Üå †ÃÜå èàíÜÜÝÃÜÑÜÜ †ôÜû ´ÜÜÆÜÏÜÜØ ™ÜÓå±ÜÜØ †ÃÜå Ï܃ÜÏÜêÜÃÜÜ ÆÜÜåïÜÜ‘ÏÜÜØ êܹ܆åêÜÜØ ÆÜôÜßÃÜܳÜß ÃÜß´ÜÓß ÓûÜØ ÷´ÜÜØ. íÜÓÓÜ¡ ÉâêÜíÜܲßÏÜÜØ °Ø‘܉ ÄÜÑÜÜ

÷´ÜÜ. †ÜÏÜÜØ ÏÜÇ ÃÜ ¡åÑÜÜå ÁÜÏÜÚ, ÃÜ ¡åÑÜÜå ƒÜÓÜå †ÜÃÜع, ÃÜ ¡åÑÜÜå ƒÜÓÜå íÜæÍÜíÜ. ¡å íÜÜ¡Ø Ó܃ÜíÜÜØ ´ÜÜå ïÜÜ ôÜÜÓà †ÜÆܱÜå ÆÜÝÿÜÏÜÃÜß ËÜå÷â¹ß ÃÜ‘êÜ ‘Ó߆å? ÆÜÝÿÜÏÜÃÜß è ÃÜ‘êÜ ‘ÓíÜß ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´ÜåÃÜàØ †ôÜêÜ ´ÜÆÜÜôÜßÃÜå è ê܉†å. †ÜÆܱÜå èå ËÜý²Üå íÜÄܲÜíÜß†å “ß†å ´ÜåÏÜÜØ èÓÜÑÜå ÏÜÜÁÜàÑÜÚ ÃܳÜß, ôÜØÄÜß´Ü ÃܳÜß †åÏÜ ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ôÜØÄÜß´Ü ¡±ÜÃÜÜÓ ÆÜ±Ü ‘÷åïÜå. íÜÓ™ÜÜå²Üå ‘Ü°ß†å ´ÜÜå ‘åÏÜ ¹åïÜÃÜß ÷íÜÜÃÜå “Üè´ÜÜå ÆÜÜåïÜÜ‘ ÃÜ Ó܃Ü߆å? èíÜÜÝ÷Ó ÆÜ÷åÓÜíÜíÜÜØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ‘åÏÜ ´ÜåÏÜÜØ ‘؉‘ ‘ìÜ ‘å ÝíÜíÜå‘ÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ÃÜ ‘Ó߆å? ¡å ÄÜß´Ü ÄÜíܲÜíÜíÜÜØ “å ´ÜÜå ôµÜ߆ÜåÃÜå ‘åÏÜ ÄÜß´Ü ÄÜÜ´ÜÜØ ÃÜ ïÜ߃ÜíÜ߆å? ÏÜÜÓß ÉÝÓÑÜܹ ÁÜÜÏÜÁÜâÏÜ ôÜÜÏÜå ÃܳÜß. èåÃÜß ÆÜÜôÜå ÆÜæôÜÜå “å, èåÃÜß ÆÜÜôÜå ËÜß¡å †Ü¹ïÜÚ ÃܳÜß †å ÁÜÜÏÜÁÜâÏÜ ‘ÓïÜå. †åÃÜå ÆÜæôÜÜå íÜÜÆÜÓíÜÜÃÜÜå †íÜ‘ÜïÜ ¡å‰†å. ÆÜ±Ü ÷àØ †ÜÆܱÜß ÁÜÜÏÜÁÜâÏÜÜåÏÜÜØ ÝíÜíÜå‘, ÝíÜœÜÜÓ, ÏÜÑÜÜÚ¹Ü, ‘ìÜ, ‹ÃÃÜÝ´Ü ¡åíÜÜ ‡œ“àØ “àØ. †ÜÆܱÜÜ ÝíÜíÜÜ÷ÃÜß °ËÜÏÜÜØ ÉåÓÉÜÓÜå ³ÜÑÜåêÜÜ ´ÜÜå ¡åŒ “àØ ÆÜ±Ü ´Üå ÉåÓÉÜÓÜå ™Ü±ÜÜ ´ÜÜå íÜÄÜÓ ÝíÜœÜÜÓå ³ÜÑÜåêÜÜ ¡åíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å. †Ü²ØËÜÓ ™ÜüíÜÜÃÜå ËܹêÜå íÜÁÑÜÜå “å, ƒÜœÜÚ ™ÜüíÜÜÃÜå ËܹêÜå íÜÁÑÜÜå “å. ÝíÜíÜÜ÷ †å‘ ÁÜÜÝÏÜÚ‘ ݘÑÜÜ ÆÜ±Ü “å †å ´ÜÜå ÍÜàêÜ܉ èíÜÜÑÜàØ “å. ôÜÜÓÜØ ‘àüàØËÜÜå ÝíÜœÜÜÓÆÜâíÜÚ‘ ÉåÓÉÜÓÜå ‘Óå ´ÜÜå èéÓ ËÜß¡†Üå ”ßêÜß êÜå †åíÜß ÏÜÜÓß ÏÜÜÃÑÜ´ÜÜ “å. ÆÜ¡¢íÜÃÜ

18 [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


™ÜÓÃÜÜØ ôµÜßÆÜàÓàóÜÜå ´ÜÜÆÜ ‹¡ÄÜÓܳÜß ÷åÓÜÃÜ ³ÜÜÑÜ, ËÜß¡ØÃÜå ´ÜåÏÜ ‘ÓíÜÜ †ÜÄÜÂ÷ ‘Óå †ÃÜå ÆÜÜ“ì³Üß ÆÜæôÜÜÃÜß ´ÜܱÜÏÜÜØ ¹à:ƒÜß ³ÜÜÑÜ †å †ÜÆܱÜÜ êÜÄÃÜÃÜàØ ôíÜéÆÜ “å. ÁÜÜÝÏÜÚ‘ ݘÑÜÜÃÜàØ ÏÜ÷¶íÜ è´ÜàØ ÓûàØ “å. ÄÜØÍÜßÓ èíÜÜËܹÜÓßÃÜàØ ´Ü¶íÜ ‘Üå‰ ¡±Ü´ÜàØ è ÃܳÜß. †ÃÜå ôÜÜæùÑÜÚÃÜàØ ƒÜâÃÜ ³ÜÜÑÜ ´ÜåíÜÜ ÆÜÜåïÜÜ‘Üå ´Ü³ÜÜ ÓœÜÃÜ܆Üå³Üß ¡åÃÜÜÓÃÜàØ ù¹ÑÜ ÝƒÜÃÃÜ ³Ü‰ ¡ÑÜ “å.

¡å †ÜÄÜì íÜÁÜíÜÜÃÜàØ ÷ïÜå ´ÜÜå †ÜÆܱÜå ´Üå ¢íÜÃÜÃÜÜØ ¹Óå‘ ÆÜÜôÜÜØ ´ÜÆÜÜôÜíÜÜØ ÆܲïÜå.

÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà'ÏÜÜØ “ÆÜÜÑÜåêÜß †Ü ËÜØÃÜå ™ÜüÃÜܳÜß ÏÜÜÝ÷´ÜÄÜÜÓ ËÜ÷åÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÃÜå üå‘Üå †ÜÆÜ´ÜÜå êÜåƒÜ ê܃ÑÜÜå, ´ÜåÃÜÜØ ‘åüêÜÜ‘ †ØïÜÜå ôÜÜØ‘ìßÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ†å èå èíÜÜËÜ †ÜÆÑÜÜå ´Üå †ÜèÃÜÜ `êÜÄÃÜÃÜÜ íÜÓ™ÜÜå²Ü' ÏÜÜüå ÆÜ±Ü †åüêÜÜå è ÆÜÂô´Üà´Ü “å. †Ü ÝíÜïÜå †å‘ ÝíܹàóÜß ËÜ÷åÃÜå ‘ÜÄÜì ê܃ÑÜÜå “å ´ÜåÏÜÜسÜß ÃÜßœÜåÃÜÜå ÍÜÜÄÜ †ÄÜ´ÑÜÃÜÜå ôÜÏÜ¢ `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ'ÃÜÜ íÜÜØœÜÃÜÜÓÃÜß †ÜÄÜì ÏÜâ‘àØ “àØ: ´ÜÜ. 9ÏÜßÃÜÜ `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ'ÏÜÜØ ËÜ÷åÃÜ ÉÜÝ´ÜÏÜÜØÃÜÜ êÜÄÃÜÃÜß ÷‘ß‘´ÜÏÜÜØ ÷ÜêÜÏÜÜØ œÜÜêÜ´ÜÜ êÜÄÃÜôÜÏÜÜÓØÍÜÜå ÝíÜïÜå èå üß‘Ü †ÜÆÜå ‘Óß “å ´Üå íÜÜØœÜß †´ÑÜØ´Ü ôÜØ´ÜÜåóÜ ³ÜÑÜÜå “å. †ÏܹÜíÜܹ ïÜ÷åÓÏÜÜØ †Ü ôÜÜêÜ ÷¡ÓÜå êÜÄÃÜ ³ÜÑÜÜØ “å †ÃÜå ´Üå ÆÜÜ“ì †å‘ ‘ÓÜå² éÝÆÜÑÜÜ (÷àØ ÁÜÜÓàØ “àØ ‘å ÷àØ †Üå“Üå †²ôÜ©Üå ‘ÓàØ “àØ) ƒÜœÜÜÚ‰ ÄÜÑÜÜ “å. ´Üå ËÜÁÜÜ ƒÜÓœÜÃÜÜÓÜ ñÜßÏÜØ´Ü ÃܳÜß ÷Üå´ÜÜ †ÃÜå œÜÜêÜ´ÜÜ †ÜíÜåêÜÜ ÝÓíÜÜèÃÜå êÜßÁÜå ´ÜåÏÜ è ¹åƒÜܹåƒÜßÃÜß ôÆÜÁÜÜÚÏÜÜØ ÄÜÓßËÜÜå ¹åíÜÜØ ‘ÓßÃÜå ÆÜ±Ü ´Ü±ÜÜÑÜÜ “å †å ôÜíÜÚ ÝíÜݹ´Ü “å. êÜÄÃÜôÜÏÜÜÓØÍÜÜåÏÜÜØ ÆÜæôÜÜ ñÜßÏÜØ´Ü êÜÜå‘Üå ÍÜêÜå ƒÜÓœÜå ÆÜ±Ü ´ÜåÃÜß ‘Ü؉ ÷¹ ÷ÜåíÜß ¡å‰†å. ´ÜåÏÜ è ´ÜåÏÜÜØ ÝíÜíÜå‘ ÃÜå ‘ìÜÃÜàØ ÁÑÜÜÃÜ †ÜÆÜ ê܃ÜÜå “Üå ´ÜåÏÜ Ó܃ÜíÜàØ è ¡å‰†å. ñÜßÏÜØ´ÜÜåÃÜß ÆÜâØ«å ÄÜÓßËÜÜå ´Ü±ÜÜÑÜ “å †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜØ “Üå‘ÓÜØ ¹åíÜÜØ ÍÜÓ´ÜÜØ ‘åÏÜåÑÜ §œÜÜØ †ÜíÜ´ÜÜØ ÃܳÜß. ÉàêÜå‘ÜØ,

èÏܱÜíÜÜÓÜå †å ôÜíÜÚÏÜÜØ †ÜÃÜع ‘å ïÜÜåÍÜÜ ‘ïÜàØ ¡åíÜÜ´ÜàØ ÃܳÜß. ÆÜÓ±ÜÃÜÜÓ “Üå‘ÓÜ-“Üå‘ÓßÃÜå ¹ïÜÚÃÜßÑÜ ¹åƒÜÜíÜÜå ‘ÓíÜÜ ÆÜ²å “å ´Üå ƒÜÓå ´ÜåÏÜÃÜå ÏÜÜüå ¹ÑÜÜ ¥ÆÜ¡íÜå ´ÜåíÜàØ “å. †ÜíÜÜ ÄÜØÍÜßÓ, ÆÜÝíÜµÜ †ÃÜå ‹êêÜÜôÜÏÜÑÜ ÆÜÂôÜØÄÜÜåÃÜå ÁÜÜØÁÜì߆Ü, ÷ÜôÑÜÜôÆܹ †ÃÜå µÜÜôÜÏÜÑÜ ËÜÃÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ ïÜàØ ÷ÜØôÜêÜ ³ÜÜÑÜ “å †å ôÜÏÜ¡´ÜàØ ÃܳÜß. ™ÜÓÃÜÜØ ôµÜßÆÜàÓàóÜÜå ´ÜÜÆÜ ‹¡ÄÜÓܳÜß ÷åÓÜÃÜ ³ÜÜÑÜ, ËÜß¡ØÃÜå ´ÜåÏÜ ‘ÓíÜÜ †ÜÄÜÂ÷ ‘Óå †ÃÜå ÆÜÜ“ì³Üß ÆÜæôÜÜÃÜß ´ÜܱÜÏÜÜØ ¹à:ƒÜß ³ÜÜÑÜ †å †ÜÆܱÜÜ êÜÄÃÜÃÜàØ ôíÜéÆÜ “å. ÁÜÜÝÏÜÚ‘ ݘÑÜÜÃÜàØ ÏÜ÷¶íÜ è´ÜàØ ÓûàØ “å. ÄÜØÍÜßÓ èíÜÜËܹÜÓßÃÜàØ ´Ü¶íÜ ‘Üå‰ ¡±Ü´ÜàØ è ÃܳÜß. †ÃÜå ôÜÜæùÑÜÚÃÜàØ ƒÜâÃÜ ³ÜÜÑÜ ´ÜåíÜÜ ÆÜÜåïÜÜ‘Üå ´Ü³ÜÜ ÓœÜÃÜ܆Üå³Üß ¡åÃÜÜÓÃÜàØ ù¹ÑÜ ÝƒÜÃÃÜ ³Ü‰ ¡ÑÜ “å. †Ü ÄÜÓßËÜ ¹åïÜÃÜå †ÜíÜàØ ‘åÏÜ ÆÜÜåôÜÜÑÜ? †ÜÆܱÜÜØ ËÜÜì‘Üå ËÜÂúœÜÑÜÚÃÜÜå ÏÜÝ÷ÏÜÜ ‘åÏÜ ôÜÏÜèå? †Ü ¹åïÜÏÜÜسÜß è´Üß Ó÷åêÜß ‘ìÜ †ÃÜå ôÜØô‘äÝ´Ü ‘åÏÜ ÆÜÜ“ß †ÜíÜå? †ÜíÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜå ôÜ÷è ‹¹ÖÍÜíÜå “å. èå ôµÜ߆Üå êÜÄÃÜ ÏÜ÷ÜêÜíÜÜ †ÃÜå êÜ÷ÜíÜÜ êÜåíÜÜ ™ÜåêÜß ³ÜÜÑÜ “å ´Üå†Üå è ËÜßœÜÜÓß ´ÜåÃÜÜ µÜÜôܳÜß ‘ØüÜìß ¡ÑÜ “å. ´ÜÜÆÜ, ´Ü²‘Üå †ÃÜå ƒÜÜíÜÜÆÜßíÜÜÃÜß †íÑÜíÜô³ÜÜ ´ÜåÏÜ è íÜƒÜ´Ü ËÜåíÜƒÜ´Ü ËÜ÷ÜÓ èíÜÜÃÜàØ ÷ÜåíÜܳÜß ÁÜÜíܱÜÜØ ËÜÜì‘Üå ´ÜÓÉ ‘åíÜì ¹àêÜÚšÜ ³Ü‰ ‘åüêÜÜØ ´ÜåíÜÜØ ËÜÜì‘ÜåÃÜÜ ÍÜÜåÄÜ †ÆÜÜÑÜ “å †å ÆÜ±Ü ¡±Üß´Üß íÜÜ´Ü “å. †ÜÆÜÃÜÜ ê܃ÜíÜܳÜß ™Ü±ÜÜ‘ÃÜå ÁܲÜå ÏÜìïÜå †åíÜß †ÜïÜÜ “å. ™ÜÓÏÜÜØ †ÏÜå †Ü ËÜÜËÜ´Ü œÜœÜÜÚ ‘Óß ÓûÜØ ÷´ÜÜØ ÃÜå †ÜÆÜÃÜÜå êÜåƒÜ íÜÜØœÜß ôÜíÜåÚ ™Ü±ÜÜØ è ÆÜÂôÜÃÃÜ ³ÜÑÜÜØ “߆å. ôÜØôÜÜÓÃÜÜ êÜÄÃÜ ôÜÓƒÜÜ †å‘ ÏÜ÷ÜÃÜ ÆÜÂôÜØÄÜÃÜå ôÜÜæÏÑÜ, ïÜÜØ´Ü, ÄÜØÍÜßÓ ôíÜéÆÜå ôÜÏÜ¢ ôÃÜå÷ †ÃÜå ‹êêÜÜôÜ ´Ü³ÜÜ †ÜÃÜع ÆܹÝïÜÚ´Ü ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüå ‘Üå‰ÃÜå íÜÜØÁÜÜå ÃܳÜß, ÆÜÓØ´Üà †Ü ´ÜÜå ÝíÜÆÜÓß´Ü´ÜÜÃÜß ôÜßÏÜÜ “å. ¹åïÜß ÍÜ܉†ÜåÃÜå ÆÜÂÍÜà ôܹÖËÜàݽ †ÜÆÜå †ÃÜå ¹åïÜÃÜß ƒÜÓß èéÝÓÑÜÜ´ÜÜå ´ÜåÏÜ è †ÜÆܱÜß ƒÜÜÏÜ߆ÜåÃÜàØ ´ÜåÏÜÃÜå ÍÜÜÃÜ ‘ÓÜíÜå †åíÜß ´ÜåÃÜÜ ÆÜ´ÑÜå ÏÜÜÄܱÜß “å.

†Ü ‘ÜÄÜì †ÜÆÜíÜÜÃÜÜå ÷å´Üà †å “å ‘å èå ÝíÜóÜÑÜ œÜœÜÚíÜÜÃÜß ÏÜÇ Õ÷ÏÜ´Ü ‘Óß “å ´Üå ÝíÜóÜÑÜ ‹ÆÜÓ êÜÜå‘Üå ÝíÜœÜÜÓ ‘Ó´ÜÜ ³Ü‰ ¡ÑÜ †ÃÜå ‘Ø‰‘ ÆÜ±Ü ´ÜåÃÜÜå †ÏÜêÜ ‘Óå. †ÜíÜÜ êÜÜå‘ÜåÆÜÑÜÜåÄÜß ôÜàÁÜÜÓÜÃÜß ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ †ÜÆܱÜå ‘åíÜì ôÜÜÓÜ ÝíÜœÜÜÓÜå ÁÜÓÜíÜßÃÜå ôÜØ´Üàóü ÃܳÜß Ó÷ß ïÜ‘´ÜÜ.

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013] 19


ÆÜ±Ü èå ÝÓíÜÜè ÷ÜÝÃÜ‘ÜÓ‘ êÜÜÄÜå ´ÜåÃÜÜå †ÜÆܱÜå ´ÜàÓ´Ü ÝÃÜ‘ÜêÜ ‘ÓíÜÜÃÜß üåíÜ ÆÜܲíÜß ™Üüå “å. íܲÜå¹ÓÜ ´ÜÓɳÜß ÏÜÜÓß ÆÜÜôÜå ™Ü±ÜÜ ÏÜܱÜôÜÜå †ÜíÜß ÄÜÑÜÜ. †ÃÜå ÆÜÜüß¹ÜÓÜåÏÜÜØ †Ü íÜóÜÚ ÝíÜíÜÜ÷ÃÜàØ ÷ÜåíÜܳÜß ËÜÜì‘Üå †ÃÜå ËÜÜì‘߆ÜåÃÜå ÆÜ±Ü ÆÜÓ±ÜÜíÜíÜÜÃÜß èå ‘àüåíÜ “å ´ÜåÃÜß ËÜØÁÜß ÄÜÜÑÜ‘íÜܲ ôÜÓ‘ÜÓ ´ÜÓɳÜß ³ÜÑÜåêÜß ÷ÜåíÜܳÜß ÏÜè‘âÓ ÍÜ܉†Üå †å ÏÜÃÜ܉ ƒÜÇœÜß êÜåíÜÜÑÜ †åíÜß ôÜêÜÜ÷ ÏÜÜØÄÜíÜÜ †ÜíÑÜÜ. ŸÑÜÜÓå ´Üå†ÜåÃÜå ‘ûàØ ‘å ¡å ÏÜÜÓÜ ÷ܳÜÏÜÜØ ÄÜÜÑÜ‘íÜܲ ôÜÓ‘ÜÓÃÜß ôܶÜÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´Üå ÃÜÜèà‘ ËÜÜì‘ ‘å ËÜÜì‘ßÃÜå ÆÜÓ±ÜÜíÜÃÜÜÓÃÜß ôÜÜÏÜå ÷àØ ´ÜÜå †åíÜÜå ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ ‘ÓàØ ‘å ´Üå†Üå ÄÜÜÑÜ‘íÜÜ²ß ÓÜŸÑÜÏÜÜØ Ó÷ß ÆÜ±Ü ÃÜ ïÜ‘å. ÏÜÜÓÜå †Ü ÝíÜÃÜÜå¹ †Ü ÍÜ܉†Üå ôÜÏÜ¢ ïÜøÑÜÜ †ÃÜå ÏÜÜÓß Ïܹ¹ÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ´ÜÜå “Üå²ß ¹ßÁÜÜå †åüêÜàØ è ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü ËÜÜìêÜÄÃÜ èå ™ÜÓ ™ÜÜêÜß ÓûÜØ “å ´Üå ‘‰ Óß´Üå ÃÜß‘ìß ïÜ‘å †å œÜœÜÜÚ ‘ÓíÜÜ êÜÜÄÜß ÄÜÑÜÜ. ÏÜÇ ´ÜåÏÜÃÜå ‘ûàØ ‘å ËÜߢ ÃÜÜ´ÜÜåÃÜå ¹Óå‘ íÜóÜåÚ êÜÄÃÜÃÜß íÜåìÜ †ÜíÜß ïÜ‘å †ÃÜå ÆÜÜüß¹ÜÓÃÜå è ÃÜ †ÜíÜå †åíÜàØ §ÁÜàØ ïÜÜôµÜ ÷ÜåÑÜ ÃÜ÷Î. †ÜíÜß ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ ôÜêÜÜ÷ÃÜß ÆÜ±Ü èéÓ ÃÜ ÷ÜåÑÜ. èåÃÜß ‡œ“Ü ³ÜÜÑÜ ´Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß “Üå‘ÓßÃÜÜØ êÜÄÃÜÃÜå ÓÜå‘ß ïÜ‘å “å. †ÃÜå ¹Óå‘ íÜóÜÚ èåÏÜ ËÜß¡†ÜåÃÜå ôÜÜÓàØ êÜÄÃÜ ‘ÓíÜÜ “âüàØ ÷ÜåÑÜ “å ´ÜåÏÜ ´Üå†Üå†å ÆÜ±Ü ôÜÏÜ¢ èíÜàØ ¡å‰†å. ´ÑÜÜÓå ´Üå†Üå†å ‘ûàØ ‘å ¡å †ÏÜå †ÏÜÜÓß ¹ß‘ÓßÃÜå †Ü íÜåìÜ ÆÜÓ±ÜÜíÑÜÜ ÝíÜÃÜÜ Ó܃Üß†å ´ÜÜå †ÏÜÃÜå ÑÜÜåÄÑÜ íÜÓ ÃÜ ÏÜìß ïÜ‘å. †åÏÜ ‘åüêÜÜ‘ ÝÓíÜÜ¡å ƒÜÓÜËÜ ÷ÜåÑÜ “´ÜÜØ ´ÜåÃÜß ôÜÜÏÜå ³ÜíÜàØ ÏÜàï‘åêÜ ÆÜ²å “å. ÏÜÇ ´Üå†ÜåÃÜå èíÜÜËÜ †ÜÆÑÜÜå ‘å †ÜíÜÜ ¹àóü ÝÓíÜÜ¡åÃÜß ôÜÜÏÜå ³ÜÃÜÜÓ †å‘ ÏÜܱÜôÜ ÃÜß‘ìå ´ÜÜå ´ÜåÃÜå ËÜß¡å ôÜܳÜß ÏÜëÑÜÜ ÝíÜÃÜÜ ´ÜÜå Ó÷å´ÜÜå ÃܳÜß †ÃÜå ‘åüêÜÜ‘ ÆÜÜüß¹ÜÓÜå èå†Üå†å ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ¹ß‘ÓßÃÜå ÏÜ÷Üåüß ³ÜíÜÜ ¹ßÁÜåêÜß “å ´Üå†ÜåÃÜàØ ÀóüÜØ´Ü ÏÜÇ †Ü ÍÜ܉†ÜåÃÜå †ÜÆÑÜàØ †ÃÜå “åíÜüå ‘ûàØ ‘å èåÃÜå †ÏÜà‘ íÜô´ÜàÃÜß ÑÜÜåÄÑÜ´ÜÜ ÝíÜïÜå ƒÜÜ´ÜÓß ³Ü‰ “å †å ÏÜܱÜôÜ ÄÜÏÜå

‘Üå‰ÃÜß ÆÜ±Ü ÓÜ÷ ¡åÑÜÜ ÝíÜÃÜÜ èåÃÜå íÜÓ™ÜÜå²ÜÃÜÜå ‘ØüÜìÜå †ÜíÜå ´Üå ÆÜÜå´Üå ´ÜÜå ´ÜàÓ´Ü ôÜàÁÜÜÓÜ ‘Óß ÃÜÜ؃ÜïÜå ´ÜÜå †ÜÆܱÜå †Ü †ÃÜå †åíÜÜ †ÃÜå‘ ÆÜÂܱܙÜÜ´Ü‘ ÆÜÂÆÜØœÜÜåÏÜÜسÜß †êÆÜ ÆÜÂÑÜÜôܳÜß “âüß è‰ïÜàØ.

´ÜåíÜàØ ¡åƒÜÏÜ ÏÜܳÜå ‹«ÜíÜå. ¹ß‘ÓßÃÜÜ ôÜØËÜØÁÜÏÜÜØ ´ÜÜå ÍÜÜÓåÏÜÜØ ÍÜÜÓå ¡åƒÜÏÜ †å è ‹«ÜíÜíÜÜÃÜàØ ÓûàØ ‘å ¹ß‘Óß ÏÜ÷Üåüß ŒÏÜÓÃÜß ³Ü´ÜÜØ ôÜàÁÜß ÆÜ±Ü ÆÜÓ±ÑÜÜ ÝíÜÃÜÜÃÜß Ó÷ß ¡ÑÜ. †ÜÏÜÜØ ÷àØ ´ÜÜå ‘Üå‰ ÏÜàï‘åêÜß ¡å‰ è ïÜ‘àØ ÃÜ÷Î. èå ‘ÃÑÜ܆å ÝíÜíÜå‘ß ‘åìíܱÜß êÜßÁÜß “å ´ÜåÃÜå ôÜØÑÜÏÜ ÆÜÜìíÜÜÏÜÜØ ‘ïÜ߆å ÏÜàï‘åêÜß ÃܳÜß ÷Üå´Üß †åíÜàØ ÏÜÇ †ÃÜàÍÜíÑÜàØ “å. ´Üå †ÃÜàÍÜíÜ †Ü ÍÜ܉†ÜåÃÜß ÆÜÜôÜå ÏÜÇ Óèâ ‘ÑÜÜåÚ. ´Üå†Üå ÝíܹÜÑÜ ³ÜÑÜÜ. “åíÜüå ïÜàØ ‘ÑÜàÛ †åÃÜß ÏÜÃÜå ƒÜËÜÓ ÃܳÜß ÆÜ±Ü †Ü ÀóüÜØ´Ü ÝÓíÜÜèÃÜàØ ‘åüêÜàØ ËÜì “å †å †ÜÆܱÜÃÜå ËÜ´ÜÜíÜå “å †åíÜàØ “´ÜÜØ ŸÑÜÜØ ôÜàÁÜß †ÜÆܱÜå †å ËÜìÃÜß ôÜÜÏÜå ÆÜàÓàóÜܳÜÚ ÃÜ ‘Óß†å ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß ÆÜ¡ÃÜàØ ÷ÃÜÃÜ ‘ÓÃÜÜÓÜ ¹àóü ÝÓíÜÜ¡å †ÜÆܱÜå ¹âÓ ÃܳÜß ‘Óß ïÜ‘íÜÜÃÜÜ. ÆÜ±Ü ÷àØ ´ÜÜå íÜÓ™ÜÜå²Ü ‹ÆÜÓ³Üß ‘¡å²ÜÃÜß íÜÜ´Ü ‹ÆÜÓ œÜ²ß ÄÜÑÜÜå. ËÜÜì‘߆ÜåÃÜå ËÜœÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ ÆÜÜüß¹ÜÓÜåÃÜå èåüêÜß ÏÜàï‘åêÜß †ÜíÜå ´ÜåüêÜß ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ÏÜܱÜôÜÜåÃÜå èâ«Ü †Ü²ØËÜÓíÜÜìÜ íÜÓ™ÜÜå²ÜÏÜÜسÜß “âü´ÜÜØ ´ÜÜå ÃÜ †ÜíÜß ïÜ‘å. ‘Üå‰ÃÜß ÆÜ±Ü ÓÜ÷ ¡åÑÜÜ ÝíÜÃÜÜ èåÃÜå íÜÓ™ÜÜå²ÜÃÜÜå ‘ØüÜìÜå †ÜíÜå ´Üå ÆÜÜå´Üå ´ÜÜå ´ÜàÓ´Ü ôÜàÁÜÜÓÜ ‘Óß ÃÜÜ؃ÜïÜå ´ÜÜå †ÜÆܱÜå †Ü †ÃÜå †åíÜÜ †ÃÜå‘ ÆÜÂܱܙÜÜ´Ü‘ ÆÜÂÆÜØœÜÜåÏÜÜسÜß †êÆÜ ÆÜÂÑÜÜôܳÜß “âüß è‰ïÜàØ. 

20 

[ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÁÜÓÆÜ‘² ‘äó±ÜêÜÜêÜ ñÜßÁÜÓܱÜß ôÜÏÜÄÜ ¹ÜزߑâœÜ ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ÷Óå‘ ÆÜìå èåÃÜß ÍÜßÝ´Ü ÷´Üß †åíÜß ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÁÜÓÆÜ‘² ´Üå ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜÏÜÜØ ÃÜ ³Ü‰. `‘Üå‰ ÆÜ±Ü ôÜÓ‘ÜÓ ÆÜÜå´Üå ËÜÃÜÜíÜåêÜÜ ‘ÜÑܹÜÃÜàØ †Ü Óß´Üå ‹êêÜ™ÜØÃÜ' ‘ÓÃÜÜÓÃÜß ÁÜÓÆÜ‘² ÃÜ ‘Óå †å ôÜÜæÃÜå ÏÜÜüå †ÜÿÜÑÜÚÃÜß ™ÜüÃÜÜ ÷´Üß. ¹àÝÃÜÑÜÜÃÜß ÃÜèÓå ÏÜß«ÜÃÜÜ ‘ÜÑܹÜÃÜÜå ÍÜØÄÜ ³Ü´ÜÜ ‘âœÜ ÆÜâÓß ³Ü‰ ÷´Üß, ÆÜÓØ´Üà ÄÜÜØÁÜßÃÜß ÃÜèÓå ´ÜÜå †Ü ÷èà ïÜé†Ü´Ü ÷´Üß. ´ÜåÏÜÃÜÜå ‡ÓܹÜå ´ÜÜå †ÉÜü ƒÜÜÓß èÏÜßÃÜ ÁÜÓÜíÜ´ÜÜ ÁÜÓÜôܱÜÜ ´ÜÓÉ ‘âœÜ ‘Óß ‘à¹Ó´Üß Óß´Üå ÆÜÜ‘´ÜÜ ÏÜß«ÜÃÜÜ †ÄÜÓÜåÃÜÜå ‘ËÜ¡ ÏÜÜüå ÏÜÜÄܱÜß ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÷´ÜÜå. †Ü ÏÜÜüå ÆܵÜ-íÑÜíÜ÷ÜÓ³Üß ¹åïÜ-¹àÝÃÜÑÜÜÃÜÜ ôÜ´Ü´Ü ôÜØÆÜ‘ÚÏÜÜØ Ó÷åíÜàØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜå èéÓß êÜÜÄÑÜàØ. ¹ÜØ²ß †å ÏÜÜüå ÑÜÜåÄÑÜ ô³ÜÜÃÜ ÃÜ ÷ÜåíÜܳÜß ´ÑÜÜسÜß 4 ÏÜ܉êÜ ¹âÓ †åíÜÜ ‘ÓÜ²ß ÄÜÜÏÜå ‘çÏÆÜ ƒÜôÜå²íÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜå. ¹ÜزߑâœÜÃÜß èåÏÜ †÷Î ÆÜ±Ü ‘âœÜ ïÜé ‘Ó´ÜÜØ ÆÜ÷åêÜÜØ ´ÜåÃÜÜ ÝíÜïÜå ÆÜâÓß ¡±Ü‘ÜÓß †ÜÆÜ´ÜÜå †ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÏÜÜÄܱÜß ôÆÜóü ‘Ó´ÜÜå ÆÜµÜ íÜ܉ôÜÓÜçÑÜÃÜå ê܃ÜÜÑÜÜå. œÜÜå³Üß ÏÜåÃÜß †å è ÓÜݵ܆å ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÄÜàÆ´Ü Óß´Üå ÁÜÓÆÜ‘² ³Ü‰, ´ÑÜÜÓå ¹ÜزߑâœÜÃÜß ôÜÉì´ÜÜÃÜå 28 ݹíÜôÜ ÆÜâÓÜ ³Ü‰ ÄÜÑÜÜ ÷´ÜÜ †ÃÜå †Õ÷ôÜ‘ †ÜعÜåêÜÃÜÃÜÜ †Ü ÑÜܵÜßÃÜå ÝËÜÓ¹ÜíÜ´ÜÜ ôÜÏÜÜœÜÜÓÜå ¹åïÜÃÜß ôÜßÏÜ܆Üå †ÜåìØÄÜßÃÜå †ÜÝÊ‘Ü †ÃÜå ÑÜàÓÜåÆÜÃÜÜ ¹åïÜÜåÃÜÜØ †ƒÜËÜÜÓÜåÏÜÜØ ÆÜ±Ü ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³Ü‰ œÜàøÑÜÜ ÷´ÜÜ.   ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÁÜÓÆÜ‘² ‘ÓßÃÜå †ØÄÜÂåè ôÜÓ‘ÜÓ ‘¹ÜœÜ ÁÜÓÜôܱÜÜ ‘âœÜ †ü‘ÜíÜíÜÜÏÜÜØ ôÜÉì ³ÜÑÜÜÃÜÜ ÄÜàÏÜÜÃÜÏÜÜØ ÷´Üß.".". ÆÜ±Ü ÁÜÓÆÜ‘² íÜ÷ÜåÓßÃÜåÑÜ ¢´Ü ´ÜÜå ¡±Üå ‘å ÄÜÜØÁÜߢÃÜß è ³Ü‰ †åíÜàØ ÀïÑÜ ôÜèÜÚ‰ ÄÜÑÜàØ ÷´ÜàØ. ‘äó±ÜêÜÜêÜ ñÜßÁÜÓܱÜßÃÜÜå †Ü؃Üå ¹åƒÑÜÜå †÷åíÜÜêÜ.".".

†´ÑÜÜÓå

¹Üå° íÜÜÄÑÜÜå “å. ÏÜÁÜÓÜ´Ü “å, ÆÜ±Ü ¡±Üå ÁÜÜåìÜå ݹíÜôÜ ¥ÄÜß ÃÜß‘ëÑÜÜå ÷ÜåÑÜ ´ÜåíÜÜå ÍÜÜôÜ ³ÜÜÑÜ “å! ÆÜÜå±ÜÜ ËÜå íÜÜÄÑÜå ËÜå ÏÜÜåüß ÏÜÜåüÓËÜôÜ †ÜíÜßÃÜå ËÜÜÓ±Üå ¥ÍÜß Ó÷ß. šÜ±ÜíÜÜÓÏÜÜØ ´ÜÜå †å‘ ÆÜ“ß †å‘ 25-30 ÝôÜÆÜ܉†Üå ‘â¹ß ÆܲÒÜ. ôÜàÓ´ÜÃÜÜ ÆÜåêÜÜ ÄÜÜåÓÜ ÃÑÜÜÑÜÏÜâÝ´ÜÚ (!) ôÜÜæ³Üß †ÜÄÜì ¹Üå²ÒÜ. ÆÜÜ“ì ÆÜÜåêÜßôÜ ‹ÆÜÓß †ÃÜå †ÜØÝüÑÜÜ †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜß ÆÜÜ“ì 25 ÆÜÜåêÜßôÜÜå ËÜعâ‘ÃÜÜ ‘àØ¹Ü ”ÜêÜß ¹Üå²ÒÜ. ¡±Üå ÁÜܲ ÆÜܲíÜÜ †ÜíÑÜÜ ÷ÜåÑÜ! ËÜÜÓ±ÜÜ †ÜÄÜì ôÜâ´ÜåêÜ ÓÜ™ÜíÜÃÜ ¡ÄÜß ¥«ÒÜå. †ÃÜå `Who are you?' (‘Üå±Ü “å †å?) ‘Ó´ÜÜå‘ ÃÜå ÆÜåêÜÜ ÄÜÜåÓÜ ÃÑÜÜÑÜÏÜâÝ´ÜÚ ôÜÜÏÜå †ÜíÜßÃÜå ƒÜ²Üå ³Ü‰ ÄÜÑÜÜå. `Shut-up,' (œÜâÆÜ Ó÷å) ÄÜÜåÓ܆å èíÜÜËÜ †ÜÆÑÜÜå. `Who are you?' ÓÜ™ÜíÜÃÜ ÉÓß ´ÜܲâøÑÜÜå. `Shut up', ÆÜåêÜ܆å Óà†ÜËÜ “ÜØüÒÜå, ÓÜ™ÜíÜÃÜå µÜߢ íÜÜÓ †å è ÆÜâ“ÒàØ †ÃÜå ÆÜåêÜÜå èíÜÜËÜ ¹åíÜÜ ÆÜ±Ü ÃÜ ³ÜÜåÍÜ´ÜÜØ ËÜÜÆÜà¢ÃÜß ‘àüßÓ ´ÜÓÉ ¹Üå²ß ÄÜÑÜÜå. ÆÜ÷åêÜÜØ ´ÜÜå ÝôÜÆÜ܉†Üå†å †ÏÜÃÜå ™ÜåÓß êÜßÁÜÜ ÷´ÜÜ. ÏÜÇ ÁÜÜÑÜàÛ ‘å †ÏÜÃÜå ÆÜ±Ü ÆÜ‘²ïÜå †åüêÜå ÝËÜô´ÜÓÜå ôÜØ‘åêÜíÜÜå

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013] 

ïÜé ‘ÑÜÜåÚ. ÆÜ±Ü ´ÑÜÜØ ´ÜÜå ¡åÑÜàØ ‘å †å êÜÜå‘Üå ËÜÜÆÜà¢ÃÜß ‘àüßÓ ´ÜÓÉ ÁÜôÜß ÓûÜ “å †åüêÜå ÏÜÇ ¹Üåü ÏÜâ‘ß. ÝôÜÆÜ܉†ÜåÃÜÜ ¡å²ÜÃÜÜ †íÜÜè³Üß †ÃÜå ÓÜ™ÜíÜÃÜÃÜß ËÜâÏÜÜå³Üß ôÜÜæ ¡ÄÜß ÄÜÑÜÜØ ÷´ÜÜØ. šÜ±Ü ËÜå šÜ±ÜÏÜÜØ ´ÜÜå ËÜÜÆÜࢠÆÜÜôÜå ¹Üå²ß ÄÜÑÜÜØ †ÃÜå †ÜôÜÆÜÜôÜ íÜÎüì܉ íÜëÑÜÜØ. †Ü íÜܴܳÜß ¡ÄÜß ÄÜÑÜåêÜÜØ ‘ÏÜìÜËÜ÷åÃÜ ƒÜàêêÜÜ †Ü‘ÜïÜÃÜß †ÃÜØ´Ü †Ü؃ÜÜåÃÜß œÜÜå‘ß ÃÜßœÜå ôÜâ´ÜåêÜÜ ËÜÜÆÜà ÆÜÜôÜå ¹Üå²ß ÄÜÑÜÜØ †ÃÜå ÍÜåüß ÆܲÒÜØ. ËÜÜÆÜà ÆÜ±Ü ¡ÄÜ´ÜÜ è ÷´ÜÜ. `ËÜÜÆÜà ´ÜÏÜÃÜå ê܉ èíÜÜ †ÜíÑÜÜ êÜÜÄÜå “å.' `÷Ü, ‘åÏÜ è‰ïÜàØ ÃÜå?' ËÜÜÆÜà†å ÏÜܳÜàØ ÆÜØÆÜÜëÑÜàØ. ‘ÏÜìÜËÜ÷åÃÜå `÷Ü' †åíÜÜå èíÜÜËÜ †ÜÆÑÜÜå. `´ÜÜÓå †ÜíÜíÜàØ “å ÃÜå ÏÜÜÓß ôÜܳÜå?' `÷Ü' ËÜÜåêÑÜÜ. ´ÑÜÜØ ´ÜÜå ‘ÏÜìÜËÜ÷åÃÜÃÜß †Ü؃ÜÏÜÜØ ÆÜܱÜß †ÜíÑÜÜØ. `†Óå ÄÜÜزß' ËÜÜÆÜà†å íÜÜØôÜÜÏÜÜØ ËÜå ÁÜËËÜÜ ÏÜÜÑÜÜÚ. †åüêÜÜÏÜÜØ ´ÜÜå ÃÑÜÜÑÜÏÜâÝ´ÜÚ †ÃÜå [ÆÜÜåêÜßôÜ †ÝÁÜ‘ÜÓß] †ÜØÝüÑÜÜ †ÜíÜß ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜ. 21


†å‘å èØÄÜêÜßÃÜß ÏÜÜÉ‘ ËÜÜÆÜà ‹ÆÜÓ üÜçœÜÚ ÉÇ‘ß. ËÜÜÆÜà†å ÏÜÜÇ ÉåÓíÑÜàØ. `I arrest you' (÷àØ ´ÜÏÜÃÜå ÝÄÜÓÉ´ÜÜÓ ‘ÓàØ “àØ.) ÄÜÜåÓÜå ËÜÜåêÑÜÜå. ËÜÜÆÜà ÷ôÑÜÜ. ¢íÜÃÜÏÜÜØ ËÜߢ íÜÜÓ ÏÜÜæÃÜ ´ÜÜå²ÒàØ. `Do you want me? (ÏÜÜÓàØ è ‘ÜÏÜ “å ÃÜÜ?) ËÜÜÆÜà ËÜÜåêÑÜÜ. `Yes Sir' (¢. ÷Ü.) ÄÜÜåÓ܆å èíÜÜËÜ †ÜÆÑÜÜå. `´ÜÏÜÜÓàØ ÃÜÜÏÜ ÏÜÜå÷ÃܹÜôÜ ‘ÓÏÜœÜع ÄÜÜØÁÜß?' `÷Ü' ËÜÜÆÜà†å èíÜÜËÜ †ÜÆÑÜÜå. ´ÑÜÜØ ´ÜÜå ÝôÜÆÜ܉†Üå †ÜíÜßÃÜå ÉÓß íÜëÑÜÜ. ÷à‘ÏÜ ÏÜëÑÜÜå ‘å ÏÜÜå°àØ ËÜ÷ÜÓÃÜß ËÜÜèà†å Ó܃ÜÜå. `¡å ´ÜÏÜÜÓå ‘ïÜÜå íÜÜØÁÜÜå ÃÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ÷àØ ¹Ü´Ü±Ü ‘Óß êÜŒ?' ËÜÜÆÜà†å ÆÜâ“ÒàØ. `ƒÜàïÜß³Üß.' èíÜÜËÜ ÏÜëÑÜÜå. ËÜÜÆÜà†å ¹Ü´Ü±Ü ÏÜØÄÜÜíÑÜàØ. ¡±Üå ‘Ø‰ è ÃÜ ËÜÃÑÜàØ ÷ÜåÑÜ, ¡±Üå ÷ØÏÜåïÜÃÜß ÏÜÜÉ‘ œÜÜÓ íÜÜÄÑÜÜÃÜß ÆÜÂÜ´Ü: ‹ÆÜÜôÜÃÜÜ ÏÜÜüå ´ÜæÑÜÜÓ ³Ü´ÜÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜåÏÜ ôíÜô³Ü´ÜܳÜß ¹Ü´Ü±Ü ‘ÓíÜÜ êÜÜÄÑÜÜ. `‘ÜØÝ´Ü,' ËÜÜÆÜà ËÜÜåêÑÜÜ, `ÏÜÜÓÜØ ‘ÆܲÜØ ´ÜæÑÜÜÓ ‘Ó.' 22 

ËÜÜÆÜà ´ÜÜå ¹Ü´Ü±Ü ‘Ó´ÜÜ ¡ÑÜ †ÃÜå ‘÷å´ÜÜ ¡ÑÜ. `íÜÜêÜ¢, ``ÑÜØÄÜ ˆÝ²ÑÜÜ'' ÏÜÜüå †ÁÜâÓàØ ê܃ÜåêÜàØ ÆܲÒàØ “å. ôÜØÍÜÜìß êÜå¡å ÃÜå ÏÜÜå‘êÜß ¹å¡å.' ôÜÜÏÜå †ÏÜêܹÜÓÜå ô´ÜËÁÜ ¥ÍÜåêÜÜ “å. `ÝÏÜ. ÏÜçÝèôü×åü ÏÜÃÜå è±ÜÜíÜïÜÜå ‘å ÏÜÃÜå ‘ÑÜÜ ôÜåøïÜÃÜ ÃÜßœÜå ÆÜ‘²íÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜå “å?' ËÜÜÆÜࢆå ÃÑÜÜÑÜÏÜâÝ´ÜÚÃÜå ÆÜâ“ÒàØ. `1827ÃÜÜ 25ÏÜÜ ÓåÄÑÜàêÜåïÜÃÜ ÆÜÂÏÜܱÜå.' ´ÑÜÜØ ´ÜÜå †ÜÃÜع ÆܵÜÜåÃÜß É܉êÜ ê܉ÃÜå †ÜíÜß ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜå. ËÜÜÆÜà †å‘å‘ ÆÜµÜ êÜå´ÜÜ ¡ÑÜ †ÃÜå ôÜÏÜè ÆÜܲ´ÜÜ ¡ÑÜ. ´ÑÜÜØ ´ÜÜå †å‘ ÆÜµÜ †ÜíÑÜÜå. `†Ü “ÜÆÜß ÃÜÜ؃ܡå' ËÜÜÆÜà ËÜÜåêÑÜÜ. †å øÑÜÜå ÆÜµÜ ÷ïÜå? èå ÆܵÜÏÜÜØ êÜÜç²Ú ‡ÝíÜÚÃÜÃÜå ËÜÜÆÜà†å ‘åüêÜß‘ †åíÜß íÜÜ´ÜÜå ‘÷ß “å ‘å èå ´Üå†Üå †ÜƒÜÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü ÃÜ ¡±Üß ïÜ‘´Ü. `íÜƒÜ´Ü “å ÃÜå?' ËÜÜÆÜà†å ÆÜâ“ÒàØ. `ÃÜÜ ¢.' †ÜØÝüÑÜ܆å èíÜÜËÜ †ÜÆÑÜÜå. `†ÜÆÜÃÜå †å‘ íÜÜÄÑÜÜ ÆÜ÷åêÜÜØ ÆÜ‘²ß êÜåíÜÜÃÜÜ “å.' `´ÑÜÜÓå ÆÜÜØœÜ ÝÏÜÝÃÜü íÜÁÜÜÓå. †å‘ ÍÜèÃÜ ÄÜ܉ ê܉†å. ÆÜØݲ´Ü¢ “å ‘å?' ÏÜ÷ÜíÜßÓ ¹Üå²ÒÜå †ÃÜå †å‘´ÜÜÓÜå ê܉ †ÜíÑÜÜå. [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÁÜÓÆÜ‘² ÆÜ“ßÃÜàØ ÞôÏÜ´Ü ÄÜÜØÁÜß ¹ÜØ²ß ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜ ´ÑÜÜÓå ôíÜÜ´ÜصÑÜôÜåÃÜÜÃÜß ´ÜÓß‘å, ݜܑܵÜÓ ÃÜعêÜÜêÜ ËÜÜå”ÃÜÜ ÝïÜóÑÜ ÝíÜÃÜÜÑÜ‘ †åôÜ. ÏÜôÜÜå¢ ôÜÜËÜÓÏÜ´Üß †ÜñÜÏÜ ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜ. ÍÜÜÓ´ÜÏÜÜØ ÝËÜÂÝüïÜ ïÜÜôÜÃÜÃÜÜ üß‘Ü‘ÜÓ ´ÜÓß‘å ¡±Üß´ÜÜ ÓåÝèÃÜÜê² ÓåÃÜÜåê²ÖôÜ ÆÜ±Ü †å è ËÜÆÜÜåÓå †ÜñÜÏÜ ÆÜÓ †ÜíÑÜÜ. ËÜß¡ ݹíÜôÜå ´Üå ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ÏÜìíÜÜ ¹ÜØ²ß èíÜÜÃÜÜ ÷´ÜÜ. ´ÜåÏܱÜå ÝíÜÃÜÜÑÜ‘ÃÜå ôÜܳÜå †ÜíÜíÜÜ ‘ûàØ. †ÜñÜÏܳÜß ÏÜßÓÜØËÜ÷åÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜÓÃÜÜ ÆܵÜÜåÃÜàØ ËÜزêÜ †ÜÆÑÜàØ. †å ê܉ÃÜå ÝíÜÃÜÜÑÜ‘ ¹ÜØ²ß †ÃÜå ¹ÝÓÑÜÜÃÜß íÜœœÜå †ÜíÜåêÜß ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷߆ÜåÃÜß “ÜíܱÜßÏÜÜØ ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜ. ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ÏÜëÑÜÜ. ÄÜÜØÁÜߢ†å ´ÜåÏÜÃÜå ¹ÜزßÏÜÜØ Ó÷åíÜÜ †ÃÜå ÓÜåÕè¹ß ÄÜÝ´ÜÝíÜÝÁ܆ÜåÏÜÜØ ÍÜÜÄÜ êÜåíÜÜ †ØÄÜå ÆÜâ“ÒàØ. ÝíÜÃÜÜÑÜ‘å ÃÜÜ ÆÜÜ²ß †åüêÜå ÄÜÜØÁÜߢ†å ‘ûàØ, `†å ôÜÜÓàØ “å.' ÄÜÜØÁÜߢ ‡œ“´ÜÜ ÷´ÜÜ ‘å ôÜÜæ ÆÜÜå´ÜÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ «å‘ܱÜå Ó÷ßÃÜå è ‘ÜÏÜ ‘Óå. †å ÓܵÜå ´ÜåÏܱÜå †ÃÜå ÓåÃÜÜåê²ÖôÜå ÝíܹÜÑÜ êÜßÁÜß. ÆÜ“ß ¡±ÜíÜÜ ÏÜëÑÜàØ ‘å ÓܵÜå ËÜå íÜÜÄÑÜå ôÜÓ‘ÜÓå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÁÜÓÆÜ‘² ‘Óß ÷´Üß. †Ü ™ÜüÃÜÜ ÝíÜÃÜÜÑÜ‘ ÏÜôÜÜå¢ÃÜÜ ÏÜÃÜÃÜß ô‘åœÜËÜà‘ÏÜÜØ †ÜËÜå÷âËÜ †Ø‘܉ Ä܉, èåÃÜÜ ÆÜÓ³Üß ƒÜÓåƒÜÓàØ ÝœÜµÜ ´ÜÜå ™Ü±ÜÜ íÜÓôÜ ÆÜ“ß ´Üå ¹ÜåÓíÜÜÃÜÜ ÷´ÜÜ. †å íÜÜ´Ü ÝíÜÃÜÜÑÜ‘ ÏÜôÜÜå¢ÃÜÜ ïÜ˹ÜåÏÜÜØ : `¹ÝÓÑÜÜÝ‘ÃÜÜÓå †ÜØËÜÜíÜÜݲÑÜÜÏÜÜØ ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ß “ÜíܱÜßÏÜÜØ ÄÜÜìåêÜÜ ïÜÜØÝ´ÜÝÆÜÂÑÜ ¢íÜÃÜÃÜß ÑÜܹ ÏÜÜÓÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ ´ÜÜ¢ ÷´Üß. . . ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÁÜÓÆÜ‘²ÃÜàØ ÝœÜµÜ ËÜÃÜÜíÜíÜÜÃÜß ÏÜÜÓß ”؃ÜÃÜÜ ™Ü±ÜÜØ íÜóÜÚ ÆÜ“ß ÏÜÜ‹Ãü †ÜËÜàÃÜÜ †å‘ÜØ´ÜÏÜÜØ ôÜÜ‘ÜÓ ³Ü‰. †å ÝœÜµÜ ‘ÜýÄÜÂåôÜÃÜÜ ÆܹïÜÚÃÜ ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ÏÜâ‘íÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ ÷´ÜàØ. ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ¢†å ÓÜè‘àÏÜÜÓß †ÏÜä´Ü‘ÜæÓ, ÏÜ÷ܹåíÜ ¹åôÜ܉ †ÃÜå ËÜß¡ êÜÜå‘Üå ôÜܳÜå ÆܹïÜÚÃÜÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü êÜßÁÜß ÷´Üß. ÝœÜµÜ ´ÜÓÉ ¡å‰ÃÜå ÓÜè‘àÏÜÜÓ߆å ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ÆÜâ“ÒàØ ‘å ÝœÜµÜ ‘åíÜì ‘ìÜ‘ÜÓÃÜß ‘êÆÜÃÜÜ ÷´ÜàØ ‘å ƒÜÓåƒÜÓ †åíÜàØ ËÜÃÑÜàØ ÷´ÜàØ? ´ÑÜÜÓå ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ¢†å ïÜÜØݴܳÜß, œÜ÷åÓÜ ÆÜÓ ÞôÏÜ´Ü ôÜܳÜå ‘ûàØ , `ÑÜôÜ, ÑÜôÜ, †åø”åøüêÜß, †åø”åøüêÜß. . . ÁÜå ‘åÏÜ êÜ܉‘ `ÁÜåü.' (÷Ü, ËÜôÜ, ËÜÓÜËÜÓ, ËÜßÓåÃÜ ‘Üå«ÜÓß ÝËÜêÜ‘àêÜ †ÜíÜß è Óß´Üå, †å êÜÜå‘Üå †ÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ.) 

ËÜÜÆÜࢠ¥«ÒÜ. ôÜÜæ †å‘ÁÑÜÜÃÜ ³ÜÑÜÜ. ÆÜØݲ´Ü¢†å ïÜé ‘ÑÜàÛ. `íÜæó±ÜíÜ èÃÜ ´ÜÜå ´ÜåÃÜå ‘÷߆å.' íÜœÜÏÜÜØ †Ü¹ïÜÚ íÜæó±ÜíÜ èÃÜ ÃÜßœÜå íܹÃÜå †Ø´ÜÏÜàÚƒÜ ¥ÍÜÜ ÷´ÜÜ †ÃÜå †ÜôÜÆÜÜôÜ ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷߆Üå ÄÜÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ, `´ÜåÃÜàØ ¹ÓïÜÃÜ ‘Ó´ÜÜØ ‘àì †å‘Üå´ÜåÓ' ´ÜÜÓ´ÜÜ ÷´ÜÜ. ÄÜÜÏÜêÜÜå‘ †ÜíÜß ÆÜ÷ÜÇœÑÜàØ. ÆÜÜ“êÜß íÜܲÏÜÜسÜß ÆÜÂíÜåïÜ ‘Óå ´ÑÜÜØ ´ÜÜå ÆÜÜåêÜßôÜÜå ÄÜÜå«íÜ܉ ÄÜÑÜÜ †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜå †Ø¹Ó †ÜíÜ´ÜÜØ †ü‘ÜíÑÜÜØ. ´ÑÜÜØ ´ÜÜå ÄÜÜÏÜÃÜß ôµÜ߆Üå †ÜíÜß †ÃÜå ÄÜÜíÜÜ êÜÜÄÜß : `¹Ü´Ü±Ü ‘Ó´ÜÜ ¡íÜ Óå ÄÜÜØÁÜߢ.' ÍÜèÃÜ ÆÜâÓàØ ³ÜÑÜàØ †ÃÜå †å‘ ÆÜ“ß †å‘ ôÜÜæ †å ÆÜÝ´Ü´Ü ÆÜÜíÜÃÜÃÜÜ ÆÜÄÜÜåÏÜÜØ ÆܲíÜÜ êÜÜÄÑÜÜ. ËÜÜÆÜà ÷ôÜ´ÜÜ ¡ÑÜ †ÃÜå ³ÜÜËܲ´ÜÜ ¡ÑÜ. `œÜÜêÜÜå ÷íÜå ‹´ÜÜíÜì ‘ÓÜå. ÏÜÃÜå èíÜÜ ¹Üå.' ËÜÜÆÜà†å “åêêÜÜ ÃÜÏÜô‘ÜÓ ‘ÑÜÜÚ. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013] 

ÁÜßÏÜå ÁÜßÏÜå ôÜÜæ ƒÜôÑÜÜØ. †ÜØÝüÑÜ܆å ÷Ü³Ü †ÜÆÑÜÜå. ¡±Üå ¥êÜü †ÜíÜß ÷ÜåÑÜ †åÏÜ ËÜÜÆÜࢠƒÜüÜÓÜÏÜÜØ œÜ²ß ËÜå«Ü †ÃÜå †å‘ ÆÜ“ß †å‘ †ÏÜêܹÜÓÜå †ÃÜå ÝôÜÆÜ܉†Üå ƒÜ²‘ÜÑÜÜ. ËÜ÷ÜÓ ÆÜ±Ü ‘åüêÜÜ‘ ÕüÄÜÜÑÜÜ. †ÃÜå ƒÜÓÓ.".". ÏÜÜåüÓÜå ¥ÆÜ²ß Ä܉. ÄÜÜÏÜÃÜß ôµÜ߆Üå ÄÜÜíÜÜ êÜÜÄÜß. ËÜÜÆÜàÃÜå ïÜÓ±Üå †ÜíÜ¡å Óå †íÜôÜÓ “å “åêêÜÜå. ÄÜÜØÁÜßÃÜå œÜÓ±Üå †ÜíÜ¡å Óå †íÜôÜÓ “å “åêêÜÜå.

‘Óܲ߳Üß ÄÜÜØÁÜߢÃÜå êÜÜçÓßÏÜÜØ ÃÜíÜôÜÜÓß ´ÜÓÉ êÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜ, ÆÜ±Ü ÃÜíÜôÜÜÓß ôüåïÜÃÜÃÜå ÃÜ ‹´ÜÜÓ´ÜÜØ †åé œÜÜÓ Óô´Üå³Üß ôÜßÁÜÜ è ÆÜâíÜÚ Ý¹ïÜÜÏÜÜØ è‰ ÓåêÜíÜå ÉÜü‘ ÆÜÓ ‹´ÜÜÑÜÜÚ. †ÁÜßÚ ÓÜ´Üå è´ÜÜ ÊÝÃüÑÜÓ ÏÜå‡êÜÃÜå ƒÜÜôÜ †å ÉÜü‘ ‹ÆÜÓ ¥ÍÜÜå Ó܃ÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜå †ÃÜå ´ÜåÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜå ËÜåôÜܲíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜ. †ÜƒÜàØ ‘ÜÏÜ œÜàÆܑ߹߳Üß 23


³Ü´ÜàØ ÷´ÜàØ. ¡å‘å †åÏÜÜØ ËÜ÷ÜÃÜàØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÁÜÓÆÜ‘²ÃÜÜ ôÜÏÜÜœÜÜÓ³Üß øÑÜÜØ‘ ´ÜÜåÉÜÃÜ ÉÜüß ÃÜß‘ìå †å è±ÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ ÷´ÜàØ. ÄÜÜ²ß ´ÜÜå ËÜÜçÏËÜå ôÜåÃü×êÜ ôÜàÁÜß ¡ÑÜ “å ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÃÜå ËÜÜåÝÓíÜêÜß ôüåïÜÃÜ †ÜÄÜì ‹´ÜÜÓß ê܉ÃÜå ‘ÜÓÏÜÜØ ÆÜâÃÜÜ ê܉ èíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜ. ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÁÜÓÆÜ‘²ÃÜÜ íÜÜçÓØüÏÜÜØ ê܃ÑÜàØ ÷´ÜàØ : ‘åÏÜ ‘å ôÜÜÓÜØ †ÃÜå ÆÜâÓ´ÜÜØ ‘ÜÓ±ÜÜåÃÜå êÜßÁÜå ÄÜíÜÃÜÚÓ ‡ÃÜ ‘Ü‹ÝÃôÜêÜå 1827ÃÜÜ 25ÏÜÜ ÝÃÜÑÜÏÜÃÜå †ÜÁÜÜÓå ÏÜìåêÜß ôܶÜÜ ÃÜßœÜå ÝÃܱÜÚÑÜ ‘ÑÜÜåÚ “å ‘å ÝÏÜ. ÏÜÜå÷ÃܹÜôÜ ‘ÓÏÜœÜع ÄÜÜØÁÜßÃÜå ôÜÓ‘ÜÓÃÜß ƒÜàïÜß-‡œ“ÜÏÜÜØ †ÜíÜå

´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß ÑÜÓíÜ²Ü ÏÜÁÑÜô³Ü ‘ÜÓÜÄÜä÷ÏÜÜØ ‘å¹ Ó܃ÜíÜÜ. †åüêÜå †Ü³Üß ´ÜÏÜÃÜå †Ü¤ÜÜ “å ‘å ‹ø´Ü ÝÏÜ. ÏÜÜå÷ÃܹÜôÜ ‘ÓÏÜœÜع ÄÜÜØÁÜßÃÜå ÷Ü³Ü ‘ÓÜå †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜå èåÏÜ ËÜÃÜå ´ÜåÏÜ èêܹ߳Üß ÑÜÓíÜ²Ü ÏÜÁÑÜô³Ü ‘ÜÓÜÄÜä÷ÃÜÜ ôÜàÆÜÝÓÃüåòåÃüÃÜß ÆÜÜôÜå ÏÜÜå‘êÜíÜÜÃÜß íÑÜíÜô³ÜÜ ‘ÓÜå. †ÃÜå †Ü Óß´Üå ¹ÜزߑâœÜÃÜÜ ôÜåÃÜÜÆÜÝ´Ü èåêÜÏÜÜØ è‰ ËÜå«Ü. [ÆÜàô´Ü‘ : ¹ÜزߑâœÜ, êÜå. ÁÜßÓàÍÜ܉ ÷ß. ÆÜüåêÜ, ÆÜ‘ÜïÜ‘ : ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôü, ÆܳÜÏÜ †ÜíÜäݶÜ : ¡ÃÑÜà†ÜÓß 2004, µÜßèàØ ÆÜàÃÜÏÜàÚº±Ü : †ÜçøüÜåËÜÓ 2012, Õ‘ÏÜ´Ü  _ 35]

iii

¹ÜØ²ß ÄÜÜÏÜå ÄÜÜÏÜå, ôÜàÍÜÄÜ ‘Ó´ÜÜ êÜÜå‘ ÷æÑÜå ÝíÜôÜÜÏÜÜ íÜÜ™Üå †ÜÄÜå, ¹ïÜ Ý¹ïÜ ÏÜ÷Î ÆÜÂܱÜÁÜÜÓÜ ‹²ÜíÜß. ¡ÄÑÜÜ ôÜÜåÑÜå ÝÃÜè Ý÷´Ü è´ÜÜå ÆÜåƒÜßÃÜå ÓÜóü×¹åíÜ, †å ÑÜܵÜ܆å èÄÜíÜß ôÜ÷àÏÜÜØ ÆÜÂåÏÜÃÜß ÏÜÜ´ÜäôÜåíÜ. ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜ ¹ÜØ²ß ÝÃÜ‘ü´ÜíÜ, ôÜØÄÜÂÜÏÜ ôÜعåïÜ ¹ßÁÜÜå : `†Üèå †ÜíÑÜÜå ôÜÏÜÑÜ! ôÜ™Üìå ÑÜའ²Ø‘Ü ËÜ¡íÜÜå! ‘â²Ü ÁÜÜÓÜ ¹ÉÃÜ ‘ÓíÜÜ, †Üè ÏÜß«àØ ÆÜ‘ÜíÜÜå!' ÃÜå ÆÜÜå´ÜåÑÜå üà‘²ß ôÜ÷ ´ÑÜÜØ ÕôÜÁÜàÏÜÜØ ôÃÜÜÃÜ ‘ßÁÜàØ, ÆÜÂÜ´Ü :‘ÜêÜå ‘à¹Ó´Ü ¹ßÁÜàØ ÏÜàÞø´Ü ÏÜß«àØ ‹ÆÜܲÒàØ. ÃÜå ê܉ÃÜå ÃÜÏÜ‘ œÜÆÜüß ÓÜŸÑÜ èàêÏÜß ‹ƒÜܲÒàØ. œÜÜÓå ‘ÜåÓå ÝíÜÏÜêÜ èÄÜíÜß ÆÜÂÜ±Ü ÓåêÜØ´Ü ˜ÜØÝ´Ü, ¹ßÆÜß ¥«ß ôÜÓêÜ ÞôÏܴܳÜß ¹ÜزßÃÜß ÆÜà±ÑÜ ÍÜâÝÏÜ, ¹ßíÜܹÜØ²ß èì ”ËÜâ‘´Üß ¹ÜƒÜíÜå è÷Üè ÆÜسÜ, ¹ßíÜܹÜØ²ß ÁÜÂàíÜ ËÜÃÜß ÓûÜå íÑÜÜåÏÜ †ÜÁÜÜÓô´ÜØÍÜ. ¹ßíÜß, ´ÜÜÓÜ, ‹ÍÜÑÜ ÆÜôÜÓå ôÜÜÄÜÓå ôÜÜæÏÑÜ ˜ÜØÝ´Ü, ÃÜå ¹ÜزßÑÜå ÆÜ³Ü ÝíÜ´ÜÓïÜå ÝíÜòÜÃÜå ôÜÜæƒÑÜ ïÜÜØÝ´Ü.

‹ÏÜÜïÜØ‘Ó ¡åïÜß (`ÝíÜòÜïÜÜØÝ´Ü') 24 

[ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


¹ÜزߑâœÜÃÜß ÉêÜñÜàÝ´Ü ÁÜßÓàÍÜ܉ ÷ß. ÆÜüåêÜ ¹ÜزßÃÜÜ ÏÜâì íÜ´ÜÃÜß †ÃÜå `¹ÜزߑâœÜ' ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜ êÜåƒÜ‘ ÁÜßÓàÍÜ܉ ÷ß. ÆÜüåêÜå §²ß †ÍÑÜÜôÜ‘ßÑÜ ÀÝóü³Üß †Ü ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜØ †ÃÜå‘ ”ß±ÜíÜüÍÜÓß ÏÜÜÝ÷´Üß ÓôÜÆܹ Óß´Üå †ÜêÜåƒÜß “å ´ÑÜÜÓ ÆÜ“ß ´ÜåÏÜÃÜàØ ÝíÜœÜÜÓ-íÜêÜÜå±ÜàØ ÉÑÜàÛ ´Üå †Ü ÆÜÂ‘Ó±Ü ôíÜéÆÜå.".".

ôÜíÜÜêÜ †å ³ÜÜÑÜ “å ‘å ¹ÜزߑâœÜ ôÜÉì ³Ü‰ ƒÜÓß? êÜšÑÜ ÆÜÜÓ ÆܲÒàØ “å ƒÜÓàØ? èíÜÜËÜ ÏÜÜüå 1930³Üß 1947 : 17 íÜóÜÚÃÜÜå ‡Ý´Ü÷ÜôÜ ¡åíÜÜå Æܲå : êÜÜ‘²àØ ‘ÆÜÜÑÜ “å ´ÜåÃÜÜ “åêêÜÜ ™ÜÜ íܲå, ÆÜ±Ü ´ÜåÃÜß ÆÜ÷åêÜÜØ ³ÜÑÜåêÜÜ †ÃÜå‘ ™ÜÜÃÜàØ †å ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ ÷ÜåÑÜ “å. ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÝôÜݽ †å‘Ü†å‘ †ÜíÜß ÏÜì´Üß ÃܳÜß. †ÃÜå‘ ÆÜÂÑÜ´ÃÜÜåÃÜàØ ´Üå ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ ÷ÜåÑÜ “å. †ÜÓØÍÜ †ÃÜå †Ø´ÜÃÜß †´Üâü, †ÝíÜÍÜÜŸÑÜ, ôÜìØÄÜ ÆÜÂݘÑÜܳÜß êÜšÑÜ Ýôܽ ³ÜÜÑÜ “å. ¹ÜزߑâœÜ †ÃÜå ôíÜÓÜèÆÜÂÜÞÆ´Ü †ØÄÜå ÆÜ±Ü †åÏÜ è “å. ¹åïÜÃÜå ôíÜÓÜè ÏÜëÑÜàØ ´ÜåÃÜÜØ †ÃÜå‘ ÆÜÝÓËÜìÜåÏÜÜØ ¹ÜزߑâœÜ †Ý´Ü ÏÜ÷¶íÜÃÜàØ †ØÄÜ “å. †³ÜíÜÜ †åÏÜ ‘êÆÜÃÜÜ ‘ÓÜå ‘å ÄÜÜØÁÜߢ†å ¹ÜزߑâœÜ ÑÜÜå¢ ÃÜ ÷Üå´Ü ´ÜÜå? ÏÜß«ÜÃÜÜå ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ ³ÜÑÜÜå ÃÜ ÷Üå´Ü ´ÜÜå? .".".´ÜÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜå êÜåíÜܹåíÜÜ “å ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß †åÏÜ èéÓ ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ ‘å ËÜß¡å ‘Ü剑 ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ †íÜïÑÜ ³ÜÑÜÜå ÷Üå´Ü. ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ ÝÃÜÝÏܶÜå ¹åïÜ ¡ÄÑÜÜå. êÜÜå‘Üå †å‘ ÆêÜçüÉÜçÏÜÚ ÆÜÓ ÍÜåÄÜÜ ³ÜÑÜÜ. ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ÆÜ¡èÃÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü †Ü´ÏÜÄÜÜæÓíÜ ÆÜÂÄÜüÒàØ. ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜÏÜÜØ Ó÷åêÜß ïÜÞø´ÜÃÜàØ ÍÜÜÃÜ ‘ÓÜíÑÜàØ. ÏÜܱÜôÜ ÆÜÜôÜå ¡å ôÜÜœÜß ôÜÏÜè ÃܳÜß ´ÜÜå ôíÜÏÜÜÃÜ ÃܳÜß. ôíÜÏÜÜÃÜ ÃܳÜß ´ÜÜå ôíÜÓÜè ÃܳÜß †ÃÜå ôíÜÓÜè ÃܳÜß ´ÜÜå ôÜÜœÜàØ ¢íÜÃÜ ÃܳÜß. †ÜÏÜ ÄÜàêÜÜÏÜßÏÜÜسÜß ÏÜàø´Ü ³Ü‰ ¢íÜíÜÜÃÜÜå ôÜÜœÜÜå ¢íÜÃÜÏÜØµÜ ¹åïÜÏÜÜØ ÆܳÜÏÜ íÜÜÓ Óèâ ³ÜÑÜÜå. †êÜËÜ¶Ü ¹ÜزߑâœÜ ÆÜ“ß ´ÜÓ´Ü ôíÜÓÜè ÃܳÜß ÏÜëÑÜàØ. ´Üå ÆÜ“ß ôܶÜÓ íÜóÜåÚ ÏÜëÑÜàØ. ÆÜ±Ü †Ü ËÜÁÜÜØ íÜóÜÜåÚ †åìå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013] 

ÃܳÜß ÄÜÑÜÜØ. ¹ÜزߑâœÜ³Üß ôíÜÓÜèôÜÜÁÜÃÜÜÃÜÜØ ÃÜíÜÜØ ÏÜØ²Ü±Ü ³ÜÑÜÜØ. ÓœÜÃÜÜ´ÏÜ‘ ‘ÜÑÜÜåÚÃÜß †å‘ ïÜä؃ÜêÜÜ ¥ÍÜß ³Ü‰. ÓÜè‘ÜÓ±ÜÃÜå ÃÜíÜß †ÃÜå †ôÜÓ‘ÜÓ‘ ݹïÜÜ ôÜÜØÆܲß. †ÜÆܱÜå ¡åÑÜàØ ‘å ‘âœÜ ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ †å‘ ÆÜ±Ü Ý¹íÜôÜ †åíÜÜå ÃܳÜß ÄÜÑÜÜå ‘å ÄÜÜØÁÜߢ†å ÓÇÝüÑÜÜå, ƒÜܹß, ÄÜÂÜÏÜôÜÉ܉, ÄÜÜåôÜåíÜÜ, ¹ÜéËÜØÁÜß, †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜ-ÝÃÜíÜÜÓ±Ü, ÓÜóü×ßÑÜ ÝïܚܱÜ, ôµÜß-‹ÃÃÜÝ´Ü, ‘ÜåÏÜß †å‘´ÜÜÃÜÜ ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜÜåÃÜß íÜÜ´Ü ÃÜ ‘Óß ÷ÜåÑÜ. †Ü ËÜÁÜÜ ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜÜå ôíÜÓÜè ÏÜåìíÜíÜÜÃÜÜØ †ÃÜå ´Üå ÆÜ“ß ¹åïÜÏÜÜØ ôÜàÓÜŸÑÜ ô³ÜÜÆÜíÜÜ ÏÜÜüåÃÜÜØ †ÝÃÜíÜÜÑÜÚ †ØÄÜÜå ´ÜÓß‘å êÜåƒÑÜÜØ “å. †åüêÜàØ è ÃÜ÷Î ÆÜ´ÑÜå‘ ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜ ÏÜÜüåÃÜÜ ôÜÏÜÝÆÜÚ´Ü êÜÜå‘ôÜåíÜ‘Üå, ¹åïÜôÜåíÜ‘Üå ´ÜæÑÜÜÓ ³ÜÑÜÜ. ¹åïÜÃÜÜ ÄÜÂÜÏÜ¢íÜÃÜÏÜÜØ †åÏܱÜå èËÜÓ¹ô´Ü †ÜݳÜÚ‘, ôÜÜÏÜÜÝè‘, ôÜÜØô‘äÝ´Ü‘ ÆÜÝÓíÜ´ÜÚÃÜ ÏÜÜüåÃÜß œÜå´ÜÃÜÜ èÄÜܲß. ËÜߢ ËÜÜèà³Üß ÓÜè‘ÜÓ±ÜÃÜàØ íÜ÷å±Ü ÆÜ±Ü ôíÜÓÜè ÏÜåìíÜíÜÜÃÜß ôÜÜœÜß Ý¹ïÜÜÏÜÜØ íÜ÷å´ÜàØ ³ÜÑÜàØ. ‘ÜýÄÜÂåôÜÏÜÜØ ÃÜíÜß œÜå´ÜÃÜÜ, ÃÜíÜÜå ÆÜÂÜ±Ü ÆÜàÓÜÑÜÜå. ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ ôíÜéÆÜå 1942ÏÜÜØ `ÞøíÜü ˆÝ²ÑÜÜ—ÍÜÜÓ´Ü “Üå²Üå' èåíÜÜå êÜêÜ‘ÜÓ ‘ÓíÜÜÃÜß ¹åïÜÏÜÜØ ´ÜÜ‘Ü´Ü ÆÜÂÄÜüß †ÃÜå ÆÜ“ß ÆÜÜØœÜ íÜóÜåÚ †ØÄÜÂå¡åÃÜå ÍÜÜÓ´Ü “Üå²íÜÜÃÜß ÉÓè Æܲß. †ÜÏÜ 1930, 1942, †ÃÜå 1947ÃÜß ôÜìØÄÜ ÆÜÂݘÑÜÜÃÜàØ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ ´Üå ôíÜÓÜè. 1930ÏÜÜØ ÝËÜÂÝüïÜ ôÜÜÏÜÂÜŸÑÜÃÜß ‡ÏÜÜÓ´ÜÃÜå êÜâ±ÜÜå êÜÜÄÑÜÜå. œÜÆÜüß ÏÜß«ÜÃÜÜå †¹ÖÍÜà´Ü œÜÏÜ´‘ÜÓ ôÜèÜÚÑÜÜå †ÃÜå ¹ÜزߑâœÜ³Üß †ÜÓØÍÜÜÑÜåêÜ ÑܤÜÃÜß ÉêÜñÜàÝ´Ü 1947ÃÜß 15ÏÜß †ÜçÄÜôüå ¹åïÜ †ÃÜå ¹àÝÃÜÑÜÜÃÜå ¡±ÜíÜÜ ÏÜìß! o

25


÷Üåìß : ÄÜàêÜÜÏÜÜåÃÜÜå ´Ü÷åíÜÜÓ? ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Ó `íÜÓàÃÜß ÆÜå«å ƒÜÜíÜàØ, ÝËÜêÜܲßÃÜß ÆÜå«å ËÜÄÜÜôÜÜØ ƒÜÜíÜÜØ †ÃÜå †èÄÜÓÃÜß ÆÜå«å ÆܲÒÜ Ó÷åíÜàØ †å ´Ü÷åíÜÜÓÃÜàØ ÏÜàƒÑÜ êÜšÜ±Ü ‘Üå‘ ‘Üå‘ «å‘ܱÜå ³Ü‰ ÆܲÒàØ “å. †å‘ ´Ü÷åíÜÜÓ †åüêÜå µÜ±Ü Ý¹íÜôÜÃÜÜå ËÜÄÜܲ †åüêÜàØ ´ÜÜå ƒÜÓàØ è. †ÜíÜß ÷ÜêÜ´ÜÏÜÜسÜß ´Ü÷åíÜÜÓÜåÃÜå ËÜœÜÜíÜíÜÜ †å †ÜÆܱÜàØ ÏÜàƒÑÜ ‘ÜÏÜ “å.' ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜÃÜÜ `¢íÜ´ÜÜ ´Ü÷åíÜÜÓÜå' ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜ ÆÜ÷åêÜÜ ÆÜ‘ӱÜÃÜÜå †Ü ÁÜâ؆ÜÁÜÜÓ ÆÜÂÜÓØÍÜ “å. †Ü ÆÜÓ³Üß †åüêÜàØ ´ÜÜå ôÜÏÜ¡ÑÜ è ‘å ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ´Ü÷åíÜÜÓ ÆÜÓÃÜàØ ´ÜåÏÜÃÜàØ †íÜêÜÜå‘ÃÜ-՜ܴÜÃÜ-ÏÜÃÜÃÜ †ÜÆܱÜÃÜå †å ´Ü÷åíÜÜÓÃÜß ôÜÜœÜß †ÜåìƒÜ ´ÜÓÉ ¹ÜåÓß ¡ÑÜ “å. ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ôÜÏÜÑÜå †Ü íÜÜœÜÃÜ †ÜÆܱÜÃÜå ôÜÏÜÑÜÜÃÜàéÆÜÃÜß †ÃÜàÍÜâÝ´Ü ‘ÓÜíÜå “å. †Ü †Ø‘ÏÜÜØ ÷Üåìß-ÁÜàìåüß ÝíÜïÜå.".".

¹Óå‘ ´Ü÷åíÜÜÓÏÜÜØ ‘Ü؉ ÆÜ±Ü ÄÜÂ÷±Ü ‘ÓíÜÜ êÜÜÑÜ‘ ÷ÜåÑÜ “å. ÆÜ±Ü †ÜèÃÜß ÷ÜåìßÏÜÜØ †åíÜàØ ‘؉ ÆÜ±Ü ÏÜìß ïÜ‘å ƒÜÓàØ? ÄÜÑÜÜØ íÜßôÜÆÜœÜßôÜ íÜÓôÜÏÜÜØ èå Óß´Üå †Ü ´Ü÷åíÜÜÓ ¥èíÜÜÑÜÜå “å ´Üå Óß´Üå ¡å´ÜÜØ ´ÜÜå †Ü ´Ü÷åíÜÜÓ ÝíÜïÜå ‘ïÜÜå ‹´ôÜÜ÷ ‹´ÆÜÃÃÜ ³ÜÜÑÜ †åÏÜ ÃܳÜß. †ÜÃÜÜå èâÃÜÜå ‡Ý´Ü÷ÜôÜ †³ÜíÜÜ ÆÜÜæÓÜݱܑ ‘³Ü܆Üå ÆÜ±Ü †Ü ´Ü÷åíÜÜÓ ÆÜÓ ‘؉ ôÜàØ¹Ó ÆÜ‘ÜïÜ ÆÜÜ²å †åÏÜ êÜÜÄÜ´ÜàØ ÃܳÜß. “´ÜÜØ †åüêÜàØ ´ÜÜå ‘ËÜâêÜ ‘ÓíÜàØ è ¡å‰†å ‘å ÷Üåìß †å èâÃÜÜÏÜÜØ èâÃÜÜå ´Ü÷åíÜÜÓ “å. ÝïÜÑÜÜìÜå ÆÜâÓÜå ³Ü´ÜÜØ †å‘ ÍÜÜÓå ÷Üåìß ôÜìÄÜÜíÜß †ÜÃÜعÜå´ôÜíÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÝÓíÜÜè ¹Óå‘ ¹åïÜÏÜÜØ †ÃÜå ¹Óå‘ èÏÜÜÃÜÜÏÜÜØ œÜÜêÜà è “å. †Ü ‹´ôÜíÜÏÜÜØ ôÜØÑÜÏÜÃÜß êÜÄÜÜÏÜ °ßêÜß ÏÜâ‘ß êÜÜå‘Üå ôíÜœ“عÃÜÜå ‘Ø‰‘ †ÜôíÜܹ êÜåíÜÜ ÏÜÜÄÜå “å. Õ÷¹à ÁÜÏÜÚÏÜÜØ ÏÜܱÜôÜÜåÃÜå ÃÑÜÜ´Ü ÷ÜåÑÜ “å, †åüêÜàØ è ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü ¹åíÜÜå, ÆÜïÜàÆÜšÜ߆Üå †ÃÜå ´Ü÷åíÜÜÓÜåÃÜå ôÜàÁÁÜÜØ ÃÑÜÜ´Ü ÷ÜåÑÜ “å. †óüÜíÜôÜà ÃÑÜÜ´Üå íÜæïÑÜ ÷ÜåÑÜ “å, ÃÜÜÄÜ †ÃÜå ‘ËÜâ´ÜÓ ËÜÂÜú±Ü ÷ÜåÑÜ “å †ÃÜå ÆÜÜåÆÜü íÜÜݱÜÑÜÜå ÷ÜåÑÜ “å. ´ÜåÏÜ ÷ÜåìßÃÜÜå ´Ü÷åíÜÜÓ ¡´Üå ïÜ⺠“å. ïÜàØ †åüêÜÜ è ÏÜÜüå ÷ÜåìßÃÜÜå ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜ ‘Üå‰ ÆÜ±Ü èÏÜÜÃÜÜÃÜÜ ËÜÄܲåêÜÜ ïÜàºÜå†å è ÓœÑÜÜå ÷ïÜå †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜå ÷‘ ôÜÜœÜíÜíÜÜ ËÜÜ‘ßÃÜÜ íܱÜÜåÚ†å ´ÜåÃÜÜå ôíÜß‘ÜÓ ‘ÑÜÜåÚ ÷ïÜå? ÷ÜåìßÃÜå ݹíÜôÜå †Ø´ÑÜ¡åÃÜå †²íÜàØ ¡å‰†å †åíÜÜå †å‘ ÝÃÜÑÜÏÜ ÆÜàÓܱÜÜåÏÜÜØ “å †åÃÜÜå ‹¼åïÜ ïÜÜå ÷ïÜå? Ý¿è êÜÜå‘Üå ´Üå

ôÜØô‘ÜÓß †åüêÜå ôÜØÑÜÏÜß †ÃÜå ïÜ⺠´Üå ôíÜœ“Ø¹ß †åÏÜ ÏÜÜÃÜßÃÜå ïÜàØ ÷ÜåìßÏÜÜØ †ÜüêÜÜå ôíÜœ“ع Ó܃ÑÜÜå ÷ïÜå? ÷ÜåìßÃÜå ݹíÜôÜå ÓÜ¡ÆÜ¡ †å‘ ³Ü‰ †å‘ËÜß¡ ‹ÆÜÓ ÓØÄÜ ‹²Ü²å “å ´Üå ïÜàØ ‘؉ ÃÜ÷Î ´ÜÜå íÜÓôÜÃÜÜ œÜÜÓÆÜÜØœÜ Ý¹íÜôÜ ôÜÏÜÜÃÜ´ÜÜÃÜàØ ´Ü¶íÜ †ÃÜàÍÜíÜíÜÜ ÏÜÜüå ÷ïÜå? ÷Üåìß †åüêÜå ‘ÜÏܹ÷ÃÜ, íÜæÓÜÄÑÜÃÜß ôÜÜÁÜÃÜÜ, ÝíÜóÜÑÜÃÜå ‘ÜíÑÜÃÜàØ ÏÜÜå÷‘ ôíÜéÆÜ †ÜÆÜíÜܳÜß ´Üå íÜÁÜå “å. ´ÜåÃÜå è ËÜßÍÜ´ôÜ ôíÜéÆÜ †ÜÆÜß ´ÜåÃÜå ÃÜÜÄÜÜå ‘Óß ´ÜåÃÜàØ ôÜÜœÜàØ ôíÜéÆÜ ôÜÏÜÜè †ÜÄÜì ¥ÍÜàØ ‘Óß ÝíÜóÜÑÜ ÝíÜïÜå ôÜâÄÜ ÆÜå¹Ü ‘ÓíÜÜÃÜÜå ‹¼åïÜ ´ÜÜå †åÏÜÜØ ÃÜ÷Î ÷ÜåÑÜ? †ÜƒÜÜå ÝïÜÑÜÜìÜå èåÃÜÜ ÏÜÜå÷ÏÜÜØ †ÜÆܱÜå ôÜÆܲÜÑÜÜ ´ÜåÃÜß Éèå´Üß ‘Óß ´ÜåÃÜå ËÜÜìß ÏÜâ‘ß ÆÜÿÜܶÜÜÆÜÃÜß ÝíÜÍÜâÝ´Ü ïÜÓßÓå œÜœÜßÚ íÜæÓÜÄÑÜ ÁÜÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ïÜàØ †ÜÏÜÜØ ‹¼åïÜ ÷ïÜå? ÆÜÂÜœÜßÃÜ ‘ÜìÃÜß ÕêÜÄÜÆÜâ¡ÃÜß ÝíܲØËÜÃÜÜ ´ÜÜå †ÜÏÜÜØ ÃÜ÷Î ÷ÜåÑÜ? ÆÜ±Ü ÷ÜåÝêÜ‘Ü †åüêÜå íÜôÜØ´ÜÜå´ôÜíÜ ÆÜ±Ü ƒÜÓÜå. ÝïÜÑÜÜìÜå ÄÜÑÜÜå, íÜôÜØ´ÜÃÜàØ ÃÜâ´ÜÃÜ ¢íÜÃÜ íÜÃÜôÆÜÝ´ÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü †ÜíÜß ÄÜÑÜàØ, †åüêÜå ÝïÜÑÜÜìÜÏÜÜØ ôÜØ™ÜÓåêÜÜØ ËÜÁÜÜØ êÜÜ‘²ÜØ ÍÜåÄÜÜØ ‘Óß “åêêÜß ´ÜÜÆܱÜß ôÜìÄÜÜíÜß «Ø²ßÃÜå ÝíܹÜÑÜ †ÜÆÜíÜÜÃÜÜå ´ÜÜå †Ü ‹´ôÜíÜ ÃÜ÷Î ÷ÜåÑÜ? †ÃÜå ÆÜåêÜß °âØ°Ü ÓÜšÜôÜß ‘Üå±Ü? ‘÷å “å ‘å ´Üå ÃÜÜÃÜÜØ ËÜÜì‘ÜåÃÜå ÆÜß²Ü ‘Óå “å. ÷ÜåìßÃÜå ݹíÜôÜå ËÜÁÜå ¹åíÜ´ÜÜ ôÜìÄÜÜíÜß ËÜàÏÜÓÜ±Ü ÏÜœÜÜíÜßÃÜå ´ÜåÃÜå ÃÜôÜܲíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å. †åÏÜÜØ ïÜàØ ‘ÜíÑÜ ‘å Ó÷ôÑÜ ÷ïÜå?

26 [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


êÜÜå‘ÜåÏÜÜØ †ðêÜßêÜ´ÜÜ “å è. ´Üå ÏÜÜÓß ÏÜÓíÜÜÃÜß ÃܳÜß. ´ÜàóÑÜ´Üà ¹àèÚÃÜ: †å ÃÑÜÜÑÜå †åÃÜå íÜÓôÜÃÜÜå †å‘ Ý¹íÜôÜ †ÜÆÜíÜܳÜß ´Üå ÷ßÃÜ íÜäÝ¶Ü †ÜƒÜàØ íÜÓôÜ ‘ÜËÜâÏÜÜØ Ó÷å “å †åÏÜ ‘åüêÜÜ‘ ÏÜÜÃÜå “å. ôÜÜœÜå è ´ÜåÏÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´Üå ÍÜÑÜØ‘Ó ÍÜâêÜ “å. †ÞÄÃÜÃÜå ™Üß †ÜÆÜíÜܳÜß ´Üå ‘Ü؉ ‘ÜËÜâÏÜÜØ ÃܳÜß Ó÷å´ÜÜå. ÆÜÜÆÜ †ÃÜå †ÞÄÃÜ ôÜܳÜå ôÃÜå÷ ïÜÜÃÜÜå? íÜôÜØ´ÜÃÜÜå ‹´ôÜíÜ ‰òÜÓ ôÏÜÓ±ÜÆÜâíÜÚ‘ ôÜÜæÏÑÜ Óß´Üå ¥èíÜíÜÜå ¡å‰†å.

êÜÜå‘ÜåÏÜÜØ †ðêÜßêÜ´ÜÜ “å è. ´Üå ÏÜÜÓß ÏÜÓíÜÜÃÜß ÃܳÜß. ´ÜàóÑÜ´Üà ¹àèÚÃÜ: †å ÃÑÜÜÑÜå †åÃÜå íÜÓôÜÃÜÜå †å‘ Ý¹íÜôÜ †ÜÆÜíÜܳÜß ´Üå ÷ßÃÜ íÜäÝ¶Ü †ÜƒÜàØ íÜÓôÜ ‘ÜËÜâÏÜÜØ Ó÷å “å †åÏÜ ‘åüêÜÜ‘ ÏÜÜÃÜå “å. ôÜÜœÜå è ´ÜåÏÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´Üå ÍÜÑÜØ‘Ó ÍÜâêÜ “å. †ÞÄÃÜÃÜå ™Üß †ÜÆÜíÜܳÜß ´Üå ‘Ü؉ ‘ÜËÜâÏÜÜØ ÃܳÜß Ó÷å´ÜÜå. ÆÜÜÆÜ †ÃÜå †ÞÄÃÜ ôÜܳÜå ôÃÜå÷ ïÜÜÃÜÜå? íÜôÜØ´ÜÃÜÜå ‹´ôÜíÜ ‰òÜÓ ôÏÜÓ±ÜÆÜâíÜÚ‘ ôÜÜæÏÑÜ Óß´Üå ¥èíÜíÜÜå ¡å‰†å. ݹíÜÜìßÏÜÜØ ïÜàØ ‹´ôÜíÜÃÜÜå †ÜÃÜع †Üå“Üå ÷ÜåÑÜ “å? êÜÜ‘²ÜØ ËÜÜìßÃÜå ÷Üåìß ‘Óß†å ´ÜÜå è ôÜÜœÜÜå íÜôÜØ´ÜÜå´ôÜíÜ ³ÜÜÑÜ? ÷ÜåÝêÜ‘Ü †å‘ ÓÜšÜôÜß ÷´Üß ´ÜåÃÜå ËÜÜìíÜÜÃÜÜå †Ü ´Ü÷åíÜÜÓ “å †åÏÜ ¡å ÏÜÃÜÜÑÜ ´ÜÜå †ÜÆܱÜå ´ÜåÃÜå œÜÜåÓß †Ü±ÜåêÜÜØ êÜÜ‘²ÜسÜß ËÜÜìß ÃÜ ïܑ߆å. ÷ÜåÝêÜ‘Ü ÓÜšÜôÜß ÆÜÂ÷ÖêÜܹÃÜÜ ÝÃÜíÜæÚÓ ÆÜÜÝíܵÑܳÜß è ËÜìß ïÜ‘å. †ÜÆܱÜå †å ÝíÜœÜÜÓ ‘ÓíÜÜå ¡å‰†å ‘å †ÜÆܱÜÜ ´Ü÷åíÜÜÓÜå †ÜÆܱÜÜ ÓÜóü×ßÑÜ ¢íÜÃÜ †ÃÜå †ÜÆܱÜß ôÜØô‘äÝ´ÜÃÜÜ ÆÜÂÝ´ÜÕËÜËÜéÆÜ “å ‘å ÃÜ÷Î. ÏÜܱÜôÜÏÜÜµÜ ‹´ôÜíÜ ÝÆÜÂÑÜ “å. ÆÜ±Ü ôíÜ´ÜØµÜ ÏÜܱÜôÜÜåÃÜÜå ‹´ôÜíÜ èà¹Üå ÷ÜåÑÜ “å †ÃÜå ÄÜàêÜÜÏÜÜåÃÜÜå èà¹Üå ÷ÜåÑÜ “å. èå ôíÜ´ÜØµÜ ÷ÜåÑÜ “å, èåÃÜÜ ÏÜܳÜÜ ÆÜÓ èíÜÜËܹÜÓß ÷ÜåÑÜ “å, èåÃÜå †ÝÁÜ‘ÜÓ ÍÜÜåÄÜíÜíÜÜÃÜÜå ÷ÜåÑÜ “å ´ÜåÃÜß †ÝÍÜÓàÝœÜ ôÜÜ¹ß †ÃÜå ÆÜÂÝ´ÜÝó«´Ü ÷ÜåÑÜ “å. èå ÆÜÓ´ÜØµÜ “å, èåÃÜå èíÜÜËܹÜÓßÃÜàØ ÍÜÜÃÜ ÃܳÜß, èåÃÜÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ÏÜ÷¶íÜÜ‘ÜØšÜÜ Ó÷ß ÃܳÜß

´ÜåÃÜß †ÝÍÜÓàÝœÜ °ØÄÜÁÜ²Ü íÜÄÜÓÃÜß †ÃÜå †Ý´ÜÓå‘íÜÜìß ÷ÜåÑÜ “å. †å‘ ÄÜÂسܑÜÓå ê܃ÑÜàØ “å ‘å ôµÜ߆ÜåÃÜå ¡´Ü ¡´ÜÃÜÜ ÓØÄÜ ÆÜôÜع ÆÜ²å “å †ÃÜå ݜܵÜÝíÜÝœÜµÜ ÆÜÜåïÜÜ‘ ´ÜÓÉ ´ÜåÏÜÃÜàØ ÏÜÃÜ ¹Üå²å “å ´ÜåÃÜàØ ‘Ü ´ÜåÏÜÃÜß ÆÜÓíÜïÜ´ÜÜ “å. ôµÜß ôíÜÜÁÜßÃÜ ³Ü‰ ¡ÑÜ ´ÜÜå ´ÜåÃÜÜå ÆÜ÷åÓíÜåïÜ ÆÜ±Ü ôÜܹÜå †ÃÜå ôÜÉå¹ ³Ü‰ ¡ÑÜ. ôµÜ߆Üå ÝíÜïÜå †Ü íÜÜ´Ü ôÜÜœÜß ÷ÜåÑÜ ‘å ÃÜ ÷ÜåÑÜ, ÆÜ±Ü ÆÜ¡ ÝíÜïÜå ´ÜÜå ôÜÜœÜß “å è. ÆÜ¡ †ÝÁÜ‘ÜÓ íÜÄÜÓÃÜß, ÆÜÓ´ÜصÜ, ËÜÜêÜíÜäݶÜÃÜß †ÃÜå ËÜåèíÜÜËܹÜÓ ÷ïÜå ´ÑÜÜÓå è ËÜåíÜ‘âÉß ÍÜÓåêÜÜØ ‘ä´ÑÜÜå³Üß †Ü ´Ü÷åíÜÜÓ ¥èíÜíÜÜÃÜàØ ÆÜÂœÜÝêÜ´Ü ³ÜÑÜàØ ÷ïÜå. ÓÜåÏÜÃÜ êÜÜå‘ÜåÏÜÜØ ôÜçüÃÜåÚÝêÜÑÜÜ ÃÜÜÏÜÃÜÜå †å‘ ÄÜàêÜÜÏÜÜåÃÜÜå ´Ü÷åíÜÜÓ ÷´ÜÜå. ´Üå ݹíÜôÜå ÄÜàêÜÜÏÜÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÁܱÜß ôÜܳÜå èÏÜå, èâÄÜüàØ ÓÏÜå, “âü³Üß ËÜÜåêÜå †ÃÜå ÏÜÜåè ‘Óå. †åüêÜÜ †ÜÃÜع ‹ÆÜÓ ÉÓß †å‘ íÜóÜÚ ôÜàÁÜß ÄÜàêÜÜÏÜßÏÜÜØ Ó÷åíÜÜÃÜß ´ÜåÏÜÃÜÜÏÜÜØ Õ÷ÏÜ´Ü †ÜíÜ´Üß. ôíÜÓÜŸÑÜíÜÜ¹ß ÆÜ¡†å íÜÁÜÜÓå ÄÜØÍÜßÓ ³ÜíÜàØ ™Üüå “å. ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÑÜÜåÄÑÜ´ÜÜ ïÜß “å, ÆÜÜå´ÜÜÃÜß Þô³ÜÝ´Ü ïÜß “å ´ÜåÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ‘Óß ´ÜåÃÜå “Üè´ÜàØ ¢íÜÃÜ ÄÜÜìíÜàØ ¡å‰†å. íÜôÜØ´ÜÜå´ôÜíÜ ‘ÓíÜÜå ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ôÜÏÜÜèÏÜÜØ ÃÜíÜàØ ¢íÜÃÜ ÆÜå¹Ü ‘Óß †Ü ´Ü÷åíÜÜÓ ¥èíÜíÜÜå ¡å‰†å. ‘ÜÏܹ÷ÃÜ ‘ÓíÜàØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ËÜÂúœÜÑÜÚíÜ嫆 ÁÜÜ ‘Óß ÆÜÝíÜµÜ ³ÜíÜàØ ¡å‰†å. ÷ÜåÝêÜ‘Üå´ôÜíÜ †å ÄÜàêÜÜÏÜÜåÃÜÜå †å‘ÏÜÜµÜ Ý¹êÜÜôÜÜå ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´ÜåÃÜå ôíÜÓÜŸÑÜÃÜå ƒÜÜ´ÜÓ †å‘¹ÏÜ ‘Ü°ß ÃÜ܃ÜíÜÜå ¡å‰†å. ÍÜÜóÜÜÏÜÜسÜß ÄÜÜìÜåÃÜàØ ÍÜزÜåì †Üå“àØ ³ÜïÜå ´ÜåÃÜÜå ïÜÜå‘ ‘ÓíÜÜÃÜß èéÓ ÃܳÜß. ÷ÜåìßÃÜÜ Ý¹íÜôÜÜå †ÜÆܱÜå ïÜ÷åÓÜå †ÃÜå ÄÜÜÏܲÜ؆Üå ôíÜœ“ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ÄÜÜìß ïÜ‘ß†å “ß†å. “Üå‘Ó܆Üå ÏÜÓ¹ÜÃÜß ‘ôÜÓ´ÜÜå †ÃÜå ÓÏÜ´ÜÜå ÓÏÜíÜÜÏÜÜØ †ÃÜå ¹ÜéÃÜÜ íÑÜôÜÃÜÏÜÜØ ÆܲåêÜÜ êÜÜå‘ÜåÃÜÜ êܶÜÜÏÜÜØ è‰ ¹ÜéÝÃÜóÜåÁÜÃÜÜå íÑÜÞø´ÜÄÜ´Ü ‹ÆܹåïÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ÄÜÜìß ïÜ‘å “å, †ÃÜå ôµÜ߆Üå ôíܹåïÜßÃÜÜ ÄÜÓËÜÜ ÄÜÜ´ÜÜØ ÄÜÜ´ÜÜØ ƒÜܹßÃÜÜå ÆÜÂœÜÜÓ ‘Óß ïÜ‘å “å. ¹Óå‘ ´Ü÷åíÜÜÓÃÜàØ ôíÜÓÜŸÑÜôÜØô‘ ³ÜíÜàØ è ¡å‰†å, ‘åÏÜ ‘å ôíÜÓÜŸÑÜ †åüêÜå †Ü´ÏÜïÜàݽ †ÃÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ.

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013] 27


ÉÜÄÜ±Ü ÆÜÜæݱÜÚÏÜÜ ÷ÜåìßÃÜÜå

´Ü÷åíÜÜÓ ´ÜÜå ‘Ü°ß ÃÜ܃ÜíÜÜ èåíÜÜå ÄܱÜÜÑÜ. ´Üå ݹíÜôÜÃÜÜ èâÃÜÜ ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜÏÜÜØ ‹ÃÃÜÝ´ÜÃÜÜå †å‘å †ØïÜ ÃܳÜß. “´ÜÜØ †å ´Ü÷åíÜÜÓ †ÜƒÜÜ ¹åïÜÏÜÜØ †åüêÜÜå ´ÜÜå é° †ÃÜå êÜÜå‘ÝÆÜÂÑÜ “å ‘å, †åÃÜÜå ¡å †ÜÆܱÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ÃÜ ‘Óß ïÜ‘ß†å ´ÜÜå †å †ÜÆܱÜÜå è ¹ÜåóÜ ÄܱÜÜÑÜ. †´ÑÜÜÓ ôÜàÁÜß ÷ÜåìßÃÜå ݹíÜôÜå ôÜØô‘ÜÓß êÜÜå‘Üå ÆÜ±Ü †ôÜØô‘ÜÓß ËÜÃÑÜÜ “å. ÷íÜå ÆÜ“ß ¡å ôÜØô‘ÜÓß ÄܱÜÜ´ÜÜ êÜÜå‘Üå †ôÜØô‘ÜÓß êÜÜå‘ÜåÃÜß ôÜåíÜÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †å ݹíÜôÜ ÄÜÜìå ´ÜÜå †å ´Ü÷åíÜÜÓÃÜàØ ôÜܳÜÚ‘ ³ÜïÜå. ÷ÜåìßÃÜå ݹíÜôÜå ƒÜÜôÜ ‘ÓßÃÜå †ÜÆܱÜå †Ø´ÑÜ¡åÃÜå (÷ÝÓèÃÜÜåÃÜå) ËÜÜåêÜÜíÜ߆å, ôÜÏÜÜÃÜ ÍÜÜíÜå ´ÜåÏÜÃÜààØ ôíÜÜÄÜ´Ü ‘Ó߆å, ´ÜåÏÜÃÜÜØ ôÜàƒÜ¹à :ƒÜ ôÜÏÜ¢ ê܉†å; †³ÜíÜÜ ÷ÝÓèÃÜ êܶÜ܆ÜåÏÜÜØ è‰ êÜâƒÜÜå ‹ÆܹåïÜ ÃÜ ‘Ó´ÜÜØ ÆÜ´ÑÜšÜ ôÜ÷ÜÃÜàÍÜâÝ´Ü ËÜ´ÜÜíÜ߆å. ´ÜåÏÜÃÜÜØ “Üå‘ÓÜ؆ÜåÃÜå †ÜÆܱÜå ´ÑÜÜØ ÓÏÜíÜÜ ËÜÜåêÜÜíÜ߆å. ÷à´Üà´Üà´Üà, †ÄÜÓÆÜÜüÜ íÜÄÜåÓå ÓÏÜ´ÜÜå †åÏÜÃÜß ôÜܳÜå ÓÏÜ߆å. ÷ÜåìßÃÜÜå ´Ü÷åíÜÜÓ ÏÜå¹ÜÃÜß †ÃÜå ÏܹÜÚÃÜß ÓÏÜ´ÜÜåÃÜå ÏÜÜüå ÝíÜïÜåóÜ †ÃÜà‘âì “å. ¹÷Ü²å ¡´Ü ¡´ÜÃÜß ‘ôÜÓ´ÜÜåÃÜß ÷ÓßÉ܉ ³ÜÜÑÜ. ´ÑÜÜÓ ÆÜ“ß ËÜÁÜÜ ôÜܳÜå èÏÜå. ÓܵÜå

œÜÜعӱÜÜÏÜÜØ †ÄÜÓÆÜÜüÜ ÓÏÜÜÑÜ. ÷Üåìß ôÜìÄÜÜíÜíÜÜÃÜß ÆܳÜÜ ‘Ü°ß ÃÜ܃Üß†å ´ÜÜå «ß‘. èéÓß íÜô´Üà†Üå ÏÜÜåèÏÜÜØ †ÜíÜßÃÜå ËÜÜìß ÃÜ܃ÜíÜß †ÜÆܱÜÜ ôÜÏÜÜèÃÜå ÆÜÜåôÜÜÑÜ ÃÜ÷Î. ™ÜÜôÜ, “ܱÜÜØ íÜÄÜåÓå ƒÜå´ÜßÃÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜß íÜô´Üà†Üå ËÜÜìíÜÜÏÜÜØ ƒÜå´Üß ÆÜ´ÑÜå ËÜå¹Ó‘ÜÓß “å. “´ÜÜØ ÄÜÜåïÜÜìÜÏÜÜØ ÁÜàÏÜܲÜå ‘Óß ¡ÃÜíÜÓÜåÃÜàØ ÏÜœ“ÓÜå³Üß ÓšÜ±Ü ‘ÓÜÑÜ †åÏÜ ôÜÏÜ¡íÜíÜàØ. ÷ÜåìßÃÜå ݹíÜôÜå ‘ÜœÜß ‘åÓßÃÜß ¡´Ü ¡´ÜÃÜß íÜô´Üà†Üå ËÜÃÜÜíÜßÃÜå ƒÜÜíÜÜÏÜÜØ †ÜæݜܴÑÜ “å. ´Üå ݹíÜôÜå †ÜÆܱÜÜ ôÜØËÜØÁÜÏÜÜØ †ÜíÜÃÜÜÓ ÏÜèâÓÜå, ÃÜÜå‘ÓÜå ´Ü³ÜÜ ËÜß¡ ÄÜÓßËÜ êÜÜå‘ÜåÃÜå ôÜܳÜå ê܉ÃÜå ƒÜÜíÜÜÃÜß ÆܳÜÜ ËÜ÷à è ôÜÜÓß “å. ôÜÜæÃÜå ÆÜ÷ÜÇœÜå †åíÜß ¡´ÜÃÜß íÜô´Üà†Üå ƒÜÜíÜÜÏÜÜØ Ó܃ÜíÜß ¡å‰†å. ÷ÜåìßÃÜå ݹíÜôÜå ÏܾÆÜÜÃÜÝÃÜóÜåÁÜÃÜàØ ‘ÜÏÜ ³Ü‰ ïÜ‘å ´ÜÜå ´Üå ôÜÜæ³Üß ôÜÓôÜ. ÷ÝÓèÃÜÜåÏÜÜØ ³ÜÑÜåêÜÜ †ÃÜå‘ ôÜÜÁÜà†ÜåÃÜÜØ œÜÝÓµÜÜåÃÜàØ ‘ß´ÜÚÃÜ †Ü ݹíÜôÜå ÝíÜïÜåóÜ ‘ÓßÃÜå ³ÜÜÑÜ. ¹Ü. ´Ü. ÄÜà÷‘ ÃÜعÃÜÜÓ, œÜÜåƒÜÜÏÜåìÜ, ËÜì. ÷ÝÓèÃÜôÜåíÜ‘ †å‘ÃÜÜ³Ü ÏÜ÷ÜÓÜè ÝíÜïÜå ÆÜ±Ü †íÜïÑÜ ‘÷åíÜàØ ¡å‰†å.

[ÆÜàô´Ü‘ : ¢íÜ´ÜÜ ´Ü÷åíÜÜÓÜå, êÜå. ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Ó, ÆÜ‘ÜïÜ‘ : ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôü,  ôÜÃÜ 1972ÏÜÜØ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü “¬ß †ÜíÜäݶÜÃÜàØ ÆÜàÃÜÏÜàÚº±Ü íÜóÜÚ : 2012]

[ÄÜÜØÁÜߢÃÜß Ý¹ÃÜíÜÜÓß, ÆÜܹüßÆÜ] 1.  †Üèå èÝôüôÜ ôÜßêÜåÚ œÜà‘ܹÜå †ÜÆÑÜÜå ‘å ÓÝèôü²Ú ÃÜ ³ÜÑÜÜØ ÷ÜåÑÜ ~íÜÜØ êÜÄÃÜÜå ‘ÜÑܹåôÜÓ ÄܱÜÜÑÜ ÃÜÝ÷; ÏÜ´ÜêÜËÜ ‘å Õ÷¹à †ÃÜå ÏÜàôÜêÜÏÜÜÃÜÃÜÜØ ÝíÜÝÁÜÆÜâíÜÚ‘ ³ÜÑÜåêÜÜØ êÜÄÃÜÜå ‘ÜÑܹåôÜÓ ÃÜ ÄܱÜÜÑÜ †ÃÜå ~ÏÜÃÜÜØ ËÜÜì‘Üå †ÜæÓôÜ ÃÜ ÄܱÜÜÑÜ †ÜÏÜÜسÜß ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ ÏÜÜüå ÃÜíÜÜå †ÃÜå èêܹ ÏÜà¼Üå ¥ÍÜÜå ³ÜÑÜÜå 2. ÄÜÜåƒÜêÜå, Õ÷¹³Üß, ÝíÜêÜÜÑÜ´Ü èíÜÜ ÃÜß‘ìÒÜ. 3. †´ÑÜÜÓ †ÄÜÜ‹ ‘ô´ÜâÓËÜÜ~, êÜÄÃÜ †ØÄÜåÃÜÜ œÜà‘ܹÜÃÜÜå ôÜÜÏÜÃÜÜå ‘ÓíÜÜ èåêÜ èíÜÜ ‡œ“Ü ¹ïÜÜÚíÜß. 4. †ÜèÃÜÜ µÜ±Üå ÆÜÂôÜØÄÜÜå ÝíÜïÜå ~‘ܹ ݹíÜôÜÃÜÜå ÉåÓ ÷ÜåíÜÜÃÜÜå ôÜØÍÜíÜ “å.

28 [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÄÜÜØÁÜߢÃÜß Ý¹ÃÜíÜÜÓß : 100 íÜóÜÚ ÆÜ÷åêÜÜ œÜعàêÜÜêÜ ÍÜÄÜàÍÜ܉ ¹êÜÜêÜ ‰. ôÜ. 1913ÃÜÜ ÏÜÜœÜÚ-†åÝÆÜÂêÜ ÄÜÜØÁÜßÍÜ܉ ÏÜÜüå †å‘ †±ÜÁÜÜÓß êܲ´ÜÃÜÜØ ËÜßè ÓÜåÆÜ´ÜÜØ †ÜíÑÜÜØ. ÏÜÜœÜÚÃÜß 14ÏÜß†å ‘åÆÜüÜ‹ÃÜÃÜß ôÜàÆÜÂßÏÜ ‘ÜåüÚÃÜÜ èôüßôÜå †ÜÆÜåêÜÜå œÜà‘ܹÜå—ÝËÜÃÜ݃ÜÂô´Üß ÝíÜÝÁÜ ÏÜàèËÜ ³ÜÑÜåêÜÜØ †³ÜíÜÜ ÝíÜíÜÜ÷-†ÝÁÜ‘ÜÓß ôÜÏÜšÜ ÃÜÝ÷ ÃÜÜÇÁÜÜÑÜåêÜÜ êÜÄÃÜ ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘Ü ôÜØ™ÜÏÜÜØ ÏÜÜÃÑÜ Ó܃ÜíÜÜÏÜÜØ ÃÜÝ÷ †ÜíÜå—Õ÷¹à-ÏÜàÞôêÜÏÜÜå ÏÜÜüå ÍÜÜÓå †Ü™ÜÜ´ÜèÃÜ‘ ÃÜßíܲÒÜå. ‘åÏÜ ‘å ´ÜåÃÜܳÜß ´ÜåÏÜÃÜß ÆÜ´ÃÜß †ÃÜå ËÜÜì‘Üå ÄÜåÓ‘ÜÑܹåôÜÓÃÜß ÄܱܴÜÓßÏÜÜØ †ÜíÜß è´ÜÜØ ÷´ÜÜØ, ÆÜ±Ü ÓØÄÜ¿åóÜ ÝíÜÓའÆÜ÷åêÜå³Üß ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ †èÏÜÜíÜß œÜà‘åêÜÜ ÄÜÜØÁÜßÍÜ܉ ÏÜÜüå †ÜüêÜÜ ‘Ü ÏÜܵܳÜß Õ÷¹ÏÜÜØ ÆÜÜ“Ü ÉÓíÜÜÆܱÜàØ ³ÜÜå²àØ ÷´ÜàØ? ´ÜåÏÜÃÜå ´ÜÜå ôÜÜÏÜå³Üß ‘ô´ÜâÓËÜÜÃÜÜå ÆÜÂô´ÜÜíÜ—´ÜÜå ÆÜ“ß ÷àØ ÆÜÜå´Üå êܲ´ÜÏÜÜØ ¡å²Ü‰ÃÜå èåêÜÏÜÜØ è‰ ïÜ‘àØ?—ÏÜìß ÄÜÑÜÜå ÷´ÜÜå †ÃÜå ¡å´Ü¡å´ÜÜÏÜÜØ ‘ô´ÜâÓËÜÜÃÜß ôÜܳÜå ËÜߢ ÆÜ±Ü †ÃÜå‘ ôµÜ߆ÜåÃÜÜ üå‘Ü ôÜܳÜå êܲ´Ü †ÜÓØÍÜ܉ Ä܉ ÷´Üß. . . ¡å‘å †å ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜÏÜÜØÑÜ ´ÜåÏÜÃÜÜØ ÆܵÜíÑÜíÜ÷ÜÓÏÜÜØ ÝïܚܱÜ, †ÜÓÜåÄÑÜ, ÍÜÜóÜÜôÜÜÝ÷´ÑÜÃÜß ´ÜÜå ÏÜÜå‘ìÜïܳÜß œÜœÜÜÚ ³Ü´Üß è Ó÷å´Üß.

1913 ÏÜÜœÜÚ 1–5 7-23 15–13 25–28 30–31 6, 24 141

[²ËÜÚÃÜ] '' '' '' '' ²ËÜÚÃÜ ²ËÜÚÃÜ †å‘ ÆܵÜÏÜÜØ ê܃ÑÜàØ–`ÏÜÃÜå ÝÏܳÑÜÜÝÍÜÏÜÜÃÜ ÃܳÜß

29

‘å ÷àØ ôÜíÜÚ³ÜÜ ôÜÜœÜÜå, †ÃÜå ËÜß¡ ƒÜÜåüÜ'. ËÜß¡ ÆܵÜÏÜÜØ ê܃ÑÜàØ–`¹à":ƒÜ ÍÜÜåÄÜíÜíÜàØ è ÆÜ²å †ÃÜå †åÏÜÜØ †ÃÜßÝ´Ü ÃÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå †å, ¤ÜÜÃÜÆÜâíÜÚ‘ ÍÜÜåÄÜíÜíÜàØ.' ²ËÜÚÃÜ, †å‘ ÆܵÜÏÜÜØ ê܃ÑÜàØ-ÏÜ´ÜêÜËÜ–`ÄÜàèÓÜ´Üß ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ËÜߢ ÍÜÜóÜ܆ÜåÃÜÜ ïÜ˹Üå †ÆÜÃÜÜíÜíÜÜ ¡å‰†å'.

1913 †åÝÆÜÂêÜ 1. 2–8 10 12–14 17, 18 20–22 9 11, 16 15

²ËÜÚÃÜ, èÝôüôÜ ôÜßêÜåÚÃÜÜ œÜà‘ܹܳÜß ‹ÆÜÞô³Ü´Ü ³Ü´ÜÜ ÏÜà¼Ü†Üå †ØÄÜå ôÜÓ‘ÜÓÃÜå ÆÜµÜ ê܃ÑÜÜå. [²ËÜÚÃÜ] '' [²ËÜÚÃÜ] '' '' ²ËÜÚÃÜ, ¹åïÜÜØ´ÜïÜÝÁÜíÜÜôÜÃÜÜ ƒÜÓ²Ü †ØÄÜå ôÜÓ‘ÜÓÃÜå ËÜå ´ÜÜÓ ‘ÑÜÜÚ ´Ü³ÜÜ ÆÜµÜ ê܃ÑÜÜå. ²ËÜÚÃÜ ²ËÜÚÃÜ, ´ÜÜ. 9ÏÜßÃÜÜ ´ÜÜÓÜå †ÃÜå ÆܵÜÃÜÜå †Üèå ôÜÓ‘ÜÓ ´ÜÓɳÜß †ÜíÜåêÜÜå èíÜÜËÜ †ôÜØ´ÜÜåóÜ‘ÜÓ‘ êÜÜÄÜíÜܳÜß 404 ïÜ˹ÜåÃÜÜå ´ÜÜÓ ‘Óß †å íÑÜø´Ü ‘ÑÜÜåÚ †ÃÜå íÜÜØÁÜÜÃÜàØ êÜØËÜܱܳÜß ôÆÜóüß‘Ó±Ü ‘ÑÜàÛ.

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013] 

192

²ËÜÚÃÜ3 ÄÜÜåƒÜêÜÃÜå ê܃ÑÜàØ-ÏÜ´ÜêÜËÜ–`†Ü í܃ܴÜå ´ÑÜÜØ ÉÜêÜÜå ÃÜ ‹™ÜÓÜíÜïÜÜå; ÆÜæôÜÜ ÏÜÜüå †ÏÜå ™ÜåÓ™ÜÓå ÍÜü‘ßïÜàØ.' 23 ²ËÜÚÃÜ, ³Üß ÃÜß‘ìÒÜ 24 ¡å÷Ü. †ÜíÑÜÜ ôÜíÜÜÓå 25, 26, 30 ¡å÷Ü. 27 ¡å÷Ü. Õ÷¹ß†ÜåÃÜß ôÜÍÜÜÃÜå ôÜØËÜÜåÁÜÃÜ ‘Ó´ÜÜØ, †ÜíÜ´Üß êܲ´Ü ÏÜÜüå ´ÜæÑÜÜÓ Ó÷åíÜÜÃÜß ÷Ü‘êÜ ‘Óß, ô³Üì ÷ÏÜßݹÑÜÜ ÷ÜçêÜ. 28 ¡å÷Ü. ÄÜÜåÓ܆ÜåÃÜß ôÜ÷ÜÑÜ‘ ôÜÝÏÜÝ´Ü ôÜܳÜå œÜœÜÜÚ, ôÜô³Ü ÷Üçô‘åÃÜÃÜàØ ™ÜÓ `ôüÜÓ' ÆܵÜÃÜÜ ÆÜÂÝ´ÜÝÃÜÝÁÜÃÜå ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü †ÜÆÜß. èåêÜ èíÜÜ ´ÜæÑÜÜÓ ÷ÜåÑÜ ´ÜåíÜß ôµÜ߆ÜåÃÜÜØ ÃÜÜÏÜ ÏÜÜÄÑÜÜØ.4 [ÆÜܹüßÆÜ ôÜÜÏÜåÃÜÜ ÆÜÜÃÜå]

29


‘åüêÜÜØ‘ ÆÜàÃÜÏÜàÚݺ´Ü ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜß ÑÜÜ¹ß ÄÜÜØÁÜߢÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ(ݲêÜšÜ)  _100 ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ÝíÜÃÜÜå¹ êÜêêÜàÍÜ܉ ÏÜ‘ÃÜ¢  _50 ÄÜß´ÜÜÃÜÜå ôÜعåïÜ  ÄÜÜØÁÜߢ  _10 œÜÜÝ †ÃÜå ÓÜóü×ÝÃÜÏÜÜÚ±Ü  ÄÜÜØÁÜߢ  _10 †ÜÓÜåÄÑÜÃÜß œÜÜíÜß  ÄÜÜØÁÜߢ  _10 ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ¢íÜÃÜ †åÏÜÃÜÜØ è ïÜ˹ÜåÏÜÜØ  ÄÜÜØÁÜߢ  _10 ÆÜÜÑÜÜÃÜß ‘åìíܱÜß  ÄÜÜØÁÜߢ  _50 †Ü´ÏÜÓœÜÃÜÜ †³ÜíÜÜ †ÜñÜÏÜß ‘åìíܱÜß  èàÄÜ´ÜÓÜÏÜ  ¹íÜå  _125 ƒÜܹßÍÜø´Ü  œÜàÃÜßÍÜ܉ èàÄÜ´ÜÓÜÏÜ  ¹íÜå  _50 ƒÜå²â´ÜÃÜÜå ÝïÜ‘ÜÓß  _12 ŸÑÜÜØ ¹Óå‘ÃÜå ÆÜ÷ÜÇœÜíÜàØ è “å  ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Ó _50 †ÜØÁÜìÜÃÜàØ ÄÜܲàØ èàÄÜ´ÜÓÜÏÜ  ¹íÜå  _12 ÝíÜíÜå‘ †ÃÜå ôÜÜÁÜÃÜÜ  ‘å¹ÜÓÃÜܳܢ  _80 ù¹ÑÜÓÜåÄÜÃÜÜå ÆÜÜÑÜÜÃÜÜå ‹ÆÜœÜÜÓ  ²Üç. ÓÏÜåïÜ ‘ÜÆܲßÑÜÜ _50 Ý÷ÏÜÜêÜÑÜÃÜÜå ÆÜÂíÜÜôÜ  ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Ó  _60 ËÜÜÆÜàÃÜß ”Ü؃Üß (ôÜØÝšÜÆ´Ü)  ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Ó  _10 ÄÜÂÜÏÜôíÜÓÜè  ÄÜÜØÁÜߢ  _40 ÏÜÜÓÜ ôíÜÆÃÜÃÜàØ ÍÜÜÓ´Ü ÄÜÜØÁÜߢ  _35 ÄÜß´ÜÜËÜÜåÁÜ  ÄÜÜØÁÜߢ  _10

ÆÜÓÏÜô܃ÜÜ ÏÜä´ÑÜà  ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Ó  _100 ŸÑÜÜØ Ó÷Üå ´ÑÜÜØ ÏÜ÷å‘´ÜÜ Ó÷Üå  ÃÜßêÜÏÜ ÆÜÓ߃Ü  _80 ÏÜØÄÜêÜ ÆÜÂÍÜÜ´Ü  ÄÜÜØÁÜߢ  _7 †Õ÷ôÜÜÃÜÜå ÆÜ÷åêÜÜå ÆÜÂÑÜÜåÄÜ  ÄÜÜØÁÜߢ  _25 ÓÜóü×ÍÜÜóÜÜ Ý÷ùàô´ÜÜÃÜß  ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Ó  _60 ÄÜß´ÜÜÁíÜÝÃÜ  Ý‘. ™Ü. ÏÜïÜéíÜÜêÜÜ  _20 ÄÜß´ÜÜÏÜسÜÃÜ  Ý‘. ™Ü. ÏÜïÜéíÜÜêÜÜ  _200 ݹÃÜœÜÑÜÜÚ   ËÜÜÆÜÜêÜÜêÜ íÜæ¾  _100 ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÃÜÜ ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÃÜÜå ‡Ý´Ü÷ÜôÜ  ÄÜÜØÁÜߢ _40 ôÜ´ÑÜ †å è ‰òÜÓ “å  ÄÜÜØÁÜߢ  _25 ÄÜÜØÁÜߢ  èàÄÜ´ÜÓÜÏÜ ¹íÜå  _12 †ÃÜÜôÜÞø´ÜÑÜÜåÄÜ  ÄÜÜØÁÜߢ  _30 ôÜØôÏÜÓ±ÜÑÜܵÜÜ  ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Ó  _30 ôÜÓ¹ÜÓÃÜß èåêÜ ²ÜÑÜÓß  ôÜÓ¹ÜÓ  ÆÜüåêÜ  _10 êÜÜå‘ïÜÜ÷ß ôÜÜœÜß †ÃÜå ÍÜÂÜÏÜ‘  ÄÜÜØÁÜߢ  _15 ÃÜßÝ´ÜÁÜÏÜÚ †³ÜíÜÜ ÁÜÏÜÚÃÜßÝ´Ü  ÄÜÜØÁÜߢ  _10  ÃÜíÜàØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †šÜÓ¹å÷: ƒÜز 82  _150  ÃÜíÜàØ ÆÜÂåÓ±ÜÜÃÜÜØ ÏÜÜå´Üß  ôÜØ´Ü Ý´ÜÓàíÜêêÜàíÜÓ, ôÜØ. œÜغ‘ÜØ´Ü ‹ÆÜÜÁÑÜÜÑÜ  _35  ÃÜíÜàØ

ËÜÜì-Ý‘ïÜÜåÓ ôÜÜÝ÷´ÑÜ ôÜØÝšÜÆ´Ü †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ ÄÜÜØÁÜߢ  ÏÜÜÓß ¢íÜÃÜ‘³ÜÜ ÄÜÜØÁÜߢ  ÏÜâÓƒÜÓÜè †ÃÜå ´ÜåÃÜÜ ËÜå ÍÜ܉†Üå ÄÜÜØÁÜߢ  ÝÃÜ´ÑÜ ÏÜÃÜÃÜ ÄÜÜØÁÜߢ  ôÏÜÓ±ÜÑÜܵÜÜ ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Ó  Ý÷ÏÜÜêÜÑÜÃÜÜå ÆÜÂíÜÜôÜ ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Ó  ӃܲíÜÜÃÜÜå †ÜÃÜع ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Ó  ¢íÜ´ÜÜ ´Ü÷åíÜÜÓÜå ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Ó  †¡´ÜïܵÜà ÕêÜ‘ÃÜ ÏÜݱÜÍÜ܉ ÍÜ. ¹åôÜ܉  †ÜñÜÏÜ-ÍÜèÃÜÜíÜÝêÜ ÃÜÜÓÜÑÜ±Ü ÏÜÜå. ƒÜÓå 

_15 _15 _10 _10 _40 _40 _100 _100 _30 _10

ÄÜÜسÜß‘³ÜÜ ‹ÏÜÜïÜØ‘Ó ¡åïÜß  _10 ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÆÜÜíÜÃÜ ÆÜÂôÜØÄÜÜå êÜêêÜàÍÜ܉ ÏÜ‘ÃÜ¢  _20 ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ÝíÜÃÜÜå¹ êÜêêÜàÍÜ܉ ÏÜ‘ÃÜ¢  _25 ÆÜàóÆÜÃÜß ÆÜÜ؃ܲ߆Üå êÜêêÜàÍÜ܉ ÏÜ‘ÃÜ¢  _12 ÄÜÜØÁÜßËÜÜÆÜà  ‘à¹ÝôÜÑÜÜ èæ¹ß, †ÃÜà: Ýè´ÜåúÍÜ܉ ¹åôÜ܉ _15 ÄÜÜØÁÜߢ èàÄÜ´ÜÓÜÏÜ ¹íÜå  _7 ÄÜÜØÁÜß-ÄÜØÄÜÜ ôÜØ. ÏÜ÷åúÍÜ܉ ÏÜå™ÜܱÜß  _10 èíÜÜ÷ÓêÜÜêÜ ÃÜå÷Óà: ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÀÝóü†å  êÜêêÜàÍÜ܉ ÏÜ‘ÃÜ¢  ¡å²±Üß ôÜÜíÜ ôÜ÷åêÜß ÝµÜ‘ÏÜÍÜ܉ ÆÜüåêÜ 

_10 _10

30 [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


݃ÜôôÜÜ‘ÜåïÜ   _25 üÜçêôüÜåÑÜÃÜß 23 íÜÜ´ÜÜÚ†Üå †ÃÜà: Ýè´ÜåúÍÜ܉ ¹åôÜ܉ _50 ¹ÜزߑâœÜ ÁÜßÓàÍÜ܉ ÷ß. ÆÜüåêÜ  _35 ¹åíÜ †ÃÜå ¹ÜíÜÃÜ Ýè´Üåú ¹åôÜ܉  _20 ÆÜ÷åêÜÜå ÝÄÜÓÏÜßÝüÑÜÜå (ôÜØÝšÜÆ´Ü) ÝÄÜÝÓÓÜè Ý‘ïÜÜåÓ  _50 ËÜÜ †ÃÜå ËÜÜÆÜà ÏÜà‘àêÜÍÜ܉ ‘êÜܳÜßÚ  _30 ôÜÓ¹ÜÓ èÃÏÜïÜ´ÜÜË¹ß ÏÜÜìÜ 1/6  ÏÜà‘àêÜÍÜ܉ ‘êÜܳÜßÚ 

ÏÜÜå÷ÃÜÏÜÜسÜß ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÓÜÏÜÃÜÜÓÜÑÜ±Ü ÃÜÜ. ÆÜÜ«‘  _100 ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ÆÜ÷åêÜàØ œÜÝÓµÜ  êÜå. ¡åôÜÉ ²Üå‘, †ÃÜà. ËÜÜËÜàÍÜ܉ ÆÜÜÓåƒÜ  _40 ÑÜÜåÄÜÜôÜÃÜ ôÜåêÉ üßœÜÓ ÝïÜíÜÜÍÜ܉ ÆÜüåêÜ  _50 ÏÜÜÃÜíÜß ƒÜØݲÑÜåÓÜå êÜå. ÆÜåÓß ËÜÓèåôÜ, †ÃÜà. ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Ó, Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜ ÏÜïÜéíÜÜìÜ  _(ôÜåüÃÜÜ) 200

ôÜ÷àÃÜå ÏÜÜüå ôÜÜÝ÷´ÑÜ ñÜå±Üß 1/25   _(¹Óå‘ÃÜÜ é. 8) (ôÜåüÃÜÜ) 200 üÜçêôüÜçÑÜÃÜß 23 íÜÜ´ÜÜÚ ôÜÝœÜµÜ ôÜØÆÜàü 1/8   _(¹Óå‘ÃÜÜ Ó. 25) (ôÜåüÃÜÜ) 150 ÄÜÜØÁÜßÑÜàÄÜÃÜß †Ü‘ÜïÜÄÜØÄÜÜ ÏÜßÓÜØ ÍÜ©  _80 ôÜØ´ÜíÜܱÜß ÄÜÂسÜÜíÜêÜß 1/28   _(ôÜåüÃÜÜ) 200

_60 ôÜÓ¹ÜÓÃÜß †ÃÜàÍÜíÜíÜܱÜß ôÜØ. ÏÜà‘àêÜÍÜ܉ ‘êÜܳÜßÚ  _60 ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜÜ ÝïÜÓ“µÜ ôÜÓ¹ÜÓ ôÜØ. ÏÜà‘àêÜÍÜ܉ ‘êÜܳÜßÚ _60 Õ÷¹ÃÜÜ ôÜÓ¹ÜÓ ÓÜíÜ¢ÍÜ܉ ÆÜüåêÜ  _30 ÄÜÜØÁÜß ÆÜØœÜÜÏÜä´Ü ôÜØ. íÜæ¾ “ÄÜÃÜêÜÜêÜ ÃÜ. ¹ßíÜÜíÜÜìÜ  _10 †Ü ‹ÆÜÓÜØ´Ü, ÓÜÏÜ‘äó±Ü ÆÜÓÏÜ÷ØôÜ †ÃÜå ôíÜÜÏÜß ÝíÜíÜå‘ÜÃÜع (ÓÜÏÜ‘äó±Ü †ÜñÜÏÜ)ÃÜàØ ôÜØÆÜâ±ÜÚ ôÜÜÝ÷´ÑÜ

`ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷' ÏÜåìíÜíÜÜ ‡œ“à‘ íÜܜܑÜå–œÜÜ÷‘ÜåÃÜå. . . `ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÃÜÜå ÆܳÜÏÜ †Ø‘ †ÜÆÜÃÜÜ ôÜàÁÜß ÆÜ÷ÜÇœÜß ÄÜÑÜÜå ÷ïÜå. †ÏÜÜÓÜ ôÜàÁÜß ´ÜåÃÜÜ ÆÜÂÝ´ÜÍÜÜíÜÜå ÆÜ±Ü ÆÜ÷ÜÇœÜß ÓûÜ “å. ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜßôÜÜÝ÷´ÑÜÃÜÜ ÆÜÂœÜÜÓ-ÆÜÂôÜÜÓÃÜÜ ÷å´Üà³Üß ïÜé ³ÜÑÜåêÜàØ †Ü ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ ïÜæšÜݱܑ ÷å´Üà †ÃÜå ƒÜÜÃÜÄÜß ÝíÜ´Ü ÏÜÜüå ÷Üå‰ ´ÜåÃÜàØ ‘Üå‰ êÜíÜÜèÏÜ ‘å “âü‘ Õ‘ÏÜ´Ü Ó܃ÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß ÃܳÜß. ´ÜåÏÜ “´ÜÜØ †Ü ‹ÏÜ¹Ü ‘ÜÑÜÚÏÜÜØ ‘Üå‰ ‡œ“å ´ÜÜå ´ÜåüêÜß Ó‘ÏÜÃÜÜØ ÆÜàô´Ü‘Üå ƒÜÓß¹ßÃÜå ôÜܳÜ-ôÜ÷‘ÜÓ †ÜÆÜß ïÜ‘å “å. ÝíÜïÜåóÜ è±ÜÜíÜíÜÜÃÜàØ ‘å ÷ÜêÜ ´ÜÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÆÜÜôÜå †ÄÜÜ‹³Üß ‹ÆÜêÜËÁÜ ôÜÓÃÜÜÏÜÜØ †ÃÜå ‘åüêÜß‘ íÑÜÞø´Ü/ ôÜØô³ÜÜÃÜå ÓôÜ ÆܲïÜå †åÏÜ ÁÜÜÓßÃÜå †å‘«ÜØ ‘ÓåêÜÜØ ôÜÓÃÜÜÏÜÜÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘Óß ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ÃÜÜ ÆÜ÷åêÜÜ †ÃÜå ËÜß¡ †Ø‘ÃÜß ÃÜ‘êÜ ÏÜÜå‘êÜÜíÜß “å. ‡ÃüÓÃÜåüÃÜÜ ÷ܳÜíÜÄÜÜ

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013] 

‹ÆÜÑÜÜåÄÜÃÜÜ èÏÜÜÃÜÜÏÜÜØ ÷íÜå ™Ü±ÜÜ êÜÜå‘Üå ôÜÜçÈü ‘ÜçÆÜß íÜÜØœÜíÜܳÜß ÆÜ±Ü üåíÜ܉ ÓûÜ “å. ÏÜÜüå ¡å ‘Üå‰ íÜܜܑ ‡œ“å ´ÜÜå ÆÜÜçôü íÜÜüå ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ÃÜß ÷Ü²Ú ‘ÜåÆÜßÃÜÜ ÝíÜ‘êÆÜå ‡-ÏÜå‡êÜ íÜÜüå ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ÃÜß ôÜÜçÈü ‘ÜçÆÜß/ÆÜ߲߆åÉ ÏÜåìíÜß ïÜ‘å “å, ´ÜåÃÜܳÜß `ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷' ËÜå-œÜÜÓ Ý¹íÜôÜ íÜ÷åêÜÜ ÏÜìíÜÜÃÜÜå êÜÜÍÜ ÆÜ±Ü ³ÜïÜå. èå†Üå ÷Ü²Ú ‘ÜçÆÜß ÏÜåìíÜíÜÜ ‡œ“å “å ´Üå†Üå †å‘ ‘ÜÄÜìÏÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ †ÜƒÜàØ ÃÜÜÏÜ-ôÜÓÃÜÜÏÜàØ †ÃÜå èå†Üå ÆÜ߲߆åÉ ÏÜåìíÜíÜÜ ‡œ“å “å, ´Üå†Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ÃÜÜÏÜ †ÃÜå ÏÜÜµÜ ‰-ÏÜåêÜ †Ü‡²ß ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ôÜÓÃÜÜÏÜå ê܃Üß ÏÜÜå‘êÜïÜÜå. ÷ܲڑÜçÆÜß ÏÜåìíÜíÜÜ ‡œ“ÃÜÜÓ ¡å ‰-ÏÜå‡êÜ †Ü‡²ß ê܃Üß ÏÜÜå‘êÜïÜå ´ÜÜå ôÜܳÜÜåôÜÜ³Ü ôÜÜçÈü ‘ÜçÆÜßÃÜÜå ÝíÜ‘êÆÜ ÆÜ±Ü ‹ÆÜêÜËÁÜ Ó÷åïÜå è.

31


íÜÜØœÜÃÜÜÓ, ÝíÜœÜÜÓÃÜÜÓ, ƒÜÓß¹ÃÜÜÓ ÃÜå. . . †ÜÆܱÜÜÏÜÜØ ™Ü±ÜÜ ÃÜ‘ÓàØ íÜÜœÜÃÜ ‘ÓÃÜÜÓÜ ÷ÜåÑÜ “å. ´Üå íÜÜØœÜå “å ÆÜ±Ü ÝíÜœÜÜÓ´ÜÜ ÃܳÜß. ´Üå³Üß íÜÜØœÜåêÜÜÃÜÜå †ÏÜêÜ ´ÜÜå ïÜÜÃÜå è ‘Óå? ´Üå³Üß ³ÜÜå²àØ íÜÜØœÜíÜàØ, ´Üå ÝíÜœÜÜÓíÜàØ †ÃÜå ´ÜåÃÜÜå †ÏÜêÜ ‘ÓíÜÜå. †ÏÜêÜ ‘Ó´ÜÜØ èå ÑÜÜåÄÑÜ ÃÜ êÜÜÄÜå ´Üå Ó¹ ‘ÓíÜàØ ÃÜå ÆÜ“ß †ÜÄÜì íÜÁÜíÜàØ. †ÜÏÜ ‘ÓÃÜÜÓ †Üå“Ü íÜÜœÜÃܳÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ÝÃÜíÜÜÚ÷ ‘Óß ïÜ‘å, ™Ü±ÜÜå íÜƒÜ´Ü ËÜœÜÜíÜå, †ÃÜå ÏÜÜæÝêÜ‘ ‘ÜÏÜÜå ‘ÓíÜÜ èíÜÜËܹÜÓß íÜ÷ÜåÓíÜÜ êÜÜÑÜ‘ ³ÜÜÑÜ   ÏÜÜå. ‘. ÄÜÜØÁÜß (ÄÜÜØÁÜߢÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷–50, 364-365) ôíÜÜÏÜß †ÜÃÜع ÜÜØÁÜß ÜàÍÜ܉ ÏÜ‘ÃÜ¢ ê ÏÜÜå. ‘. Ä Üê ê Ü ê å ü ôÜÓ¹ÜÓ ÆÜ ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Ó ÏÜ÷ܹåíÜ ¹åôÜ܉ íÜÜìÜ Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜ ÏÜïÜé ÏÜÃÜàËÜ÷åÃÜ ÄÜÜØÁÜß ÜÜÃÜß ÆÜÂÍÜà¹ÜôÜ ÄÜÜØÁÜß †ÜœÜÜÑÜÚ ‘äÆÜÜê ¹åôÜ܉ ÃÜÜÓÜÑÜ±Ü ¹åôÜ܉ ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜ ÏÜÜåÓÜÓ¢ ÃÜÓ÷ÝÓ ÆÜÓ߃Ü

†ÏܹÜíÜܹ ÃÜåïÜÃÜêÜ ËÜà‘ ÉåÓ

ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ÏÜØݹÓ

ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôü, ôüÜåêÜ ÃÜØ.153-154, 161-162 ÑÜàÝÃÜíÜÝôÜÚüß ‘ÃíÜåÃïÜÃÜ ÷ÜçêÜ, ÷åêÏÜåü œÜÜÓ Óô´ÜÜ ÆÜÜôÜå †ÏܹÜíÜܹ 380 009

ß

ÝíܬêܹÜôÜ ‘Üå«ÜÓ

Ú

ÃÜÜÃÜß ÆÜÜê܃ÜßíÜÜìÜ œÜغ‘ÜØ´Ü ‹ÆÜÜÁÑÜÜÑÜ

‘Ó ïÜàøêÜ

èàÄÜ´ÜÓÜÏÜ ¹íÜå

œÜغïÜØ‘Ó ÆÜÂܱÜïÜØ

ÆÜß. ÆÜ‘ÜïÜ íÜåÄܲ

ÏÜßÓÜØ ÍÜ© ÏÜà‘àêÜ ‘êÜܳÜß

ÆÜÜå. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ, ÄÜâèÓÜ´Ü ÝíܾÜÆÜß«ÃÜß ÆÜÜ“ì †ÏܹÜíÜܹ 380 014 ÉÜåÃÜ": (079) 2754 0635, 2754 2634 e-mail":jitnavjivan10@gmail.com www.navajivantrust.org

‘å¹ÜÓÃÜܳܢ

æ¾

ËÜÜÆÜÜêÜÜêÜ ÄÜ. íÜ

ÓÜÏÜÃÜÜÓÜÑÜ±Ü ÆÜÜ«

ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ ¹åôÜ܉

Ýè´Üåú ¹åôÜ܉

ÑÜïÜíÜØ´Ü ¹ÜåïÜß

ÓÏÜ±Ü ÏÜÜå¹ß

ÜêÜåôÜ

ÉÜÁÜÓ íÜ

ÏÜ. ¡å. ÆÜüåêÜ ÃÜßêÜÏÜ ÆÜÓ߃Ü

èíÜÜ÷ÓêÜÜêÜ ÃÜ÷åÓà ÓÜèÏÜÜå÷ÃÜ ÄÜÜØÁÜß

ÏÜݱÜÍÜ܉ ÍÜ. ¹åôÜ܉

32 [ÏÜÜœÜÚ–†åÝÆÜÂêÜ 2013]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ôÜåíÜ‘ÜåÃÜå èÃÏÜݹÃÜÃÜß ïÜàÍÜåœ“Ü ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ôÜåíÜ‘Üå íÜÄÜÓ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜß ÝíÜ‘ÜôÜíÜÜ´ÜÜÚ †ÁÜâÓß “å. ´ÜåÏÜÃÜß ÝÃÜó«Ü †ÃÜå ÏÜ÷åÃÜ´ÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå è ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÃÜíÜ ¹ÜÑÜ‘Ü ‹ÆÜÓÜشܳÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ÁÜÏÜÚ ËÜ¡íÜß ÓûàØ “å.

ñÜß ÓÏÜåïÜÍÜ܉ ïÜØ. ÆÜüåêÜ

ËÜ܇ÞòØÄÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ • è. ´ÜÜ. 01-03-1955

ñÜß Ý¹ÃÜåïÜÍÜ܉ ‘Ü. ôÜÜåêÜØ‘ß

ËÜ܇ÞòØÄÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ • è. ´ÜÜ. 13-04-1956

ñÜß ÝœÜÓØ´ÜÃÜÍÜ܉ ËÜÜ. ¹íÜå

ÆÜÂåôÜ †ÜçÝÉôÜ • è. ´ÜÜ. 24-04-1960

ñÜß Ý¹êÜßÆÜÍÜ܉ ÏÜ. œÜÜæ÷ܱÜ

†ÜçÉôÜåü ÝíÜÍÜÜÄÜ • è. ´ÜÜ. : 28-03-1960

ñÜß ÓèÃÜß‘ÜØ´Ü ÏÜÜ. ÆÜüåêÜ

ËÜ܇ÞòØÄÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ • è. ´ÜÜ. 13-04-1960

ñÜß êÜßêÜÜÍÜ܉ ‘å. ¹åôÜ܉

ËÜ܇ÞòØÄÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ • è. ´ÜÜ. 01-04-1956

ñÜß Ýè´ÜåúÍÜ܉ ݵÜ. ÆÜÓÏÜÜÓ

†çôüåü ÝíÜÍÜÜÄÜ • è. ´ÜÜ. 14-04-1960

ñÜß ïÜÓ¹ÍÜ܉ ²Ü. ¡ÃÜß

ÏÜàƒÑÜ íÑÜíÜô³ÜÜÆÜ‘ • è. ´ÜÜ. 06-04-1956

ñÜß Ýè´ÜåúÍÜ܉ êÜ. ËÜÜÓÜåü

†ÜçÉôÜåü ÝíÜÍÜÜÄÜ • è. ´ÜÜ. 17-04-1955

ñÜß ËÜÜËÜàêÜÍÜ܉ ïÜå. ËÜåêÜßÏÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÏÜÜØ 32 íÜóÜÚ ôÜàÁÜß ôÜåíÜÜ †ÜÆÜßÃÜå ´ÜÜ. 25-4-'13ÃÜÜ ÓÜåè íÜÑÜÝÃÜíÜä¶Ü ³ÜÑÜÜ “å. ÆÜ÷åêÜå³Üß ÝÆÜÂÕÃüÄÜ ÏÜïÜßÃÜ ÝíÜÍÜÜÄÜÏÜÜØ ‘ÜÑÜÚÓ´Ü ËÜÜËÜàêÜÍÜ܉ÃÜàØ ‘ÜÑÜÚ ÷ØÏÜåïÜÜØ ”²ÆÜß ÓûàØ. ôÜ÷ôÜåíÜ‘ÜåÃÜå Ïܹ¹éÆÜ ³ÜíÜÜÃÜß ´ÜåÏÜÃÜß ÍÜÜíÜÃÜÜ †ÃÜå ÝÆÜÂÕÃüÄÜÏÜÜØ ‘êÜÓÃÜÜ ‹ÆÜÑÜÜåÄÜÃÜß ´ÜåÏÜÃÜß ÝíÜïÜåóÜ ôÜâ”ËÜâèÃÜÜ ‘ÜÓ±Üå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜå ÆÜÓÜåšÜ Óß´Üå ÆÜ±Ü ‹ÆÜÑÜÜåÄÜß ³Ü´ÜÜ ÓûÜ. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÆÜÝÓíÜÜÓ íÜ´Üß ñÜß ËÜÜËÜàêÜÍÜ܉ÃÜå ôíÜô³Ü ¹ß™ÜÜÚÑÜà ¢íÜÃÜ ñÜß ËÜÜËÜàêÜÍÜ܉ ïÜå. ËÜåêÜßÏÜ ÏÜÜüå ƒÜâËÜ ƒÜâËÜ ïÜàÍÜ圓Ü. †ÜçÉôÜåü ÝíÜÍÜÜÄÜ • è. ´ÜÜ. 25-04-1951


Profile for Navajivan Trust

Akshardeh 03 04 (2013)  

Navajivanno Akshardeh, Navajivan Trust House Magazine, Issue 02, 2013

Akshardeh 03 04 (2013)  

Navajivanno Akshardeh, Navajivan Trust House Magazine, Issue 02, 2013

Advertisement