__MAIN_TEXT__

Page 1

íÜóÜÚ": 03 †Ø‘": 3 ôÜìØÄÜ †Ø‘ : 23   •  ÏÜÜœÜÚ 2015

“âü‘ Õ‘ÏÜ´Ü": _ 15

યે કૌન ચિત્રકાર હૈ , યે કૌન છબીકાર હૈ .... જાણીતા ચિત્રકાર-છબીકાર જ્યોતિ ભટ્ટ અને તેમના પત્ની જ્યોત્સના બહે નની તેમના નિવાસસ્થાને રઘુ રાયે લીધેલી તસવીર. (ધર્મ, કળા, વ્યાપાર, જીવનશૈલી, સંસ્કૃ તિ... જીવનનાં અનેક રંગોને સમાવતા રઘુ રાયના ગુજરાત પુસ્તકમાંથી)


íÜóÜÚ": 03 †Ø‘": 3 ôÜìØÄÜ †Ø‘ : 23   •  ÏÜÜœÜÚ 2015 “âü‘ Õ‘ÏÜ´Ü": _ 15

´ÜصÜß ÝíÜíÜå‘ ¹åôÜ܉ ôÜØÆÜܹ‘ ‘å´ÜÃÜ éÆÜåÓÜ ÆÜÓÜÏÜïÜÚ‘ ‘ÝÆÜêÜ ÓÜíÜêÜ ôÜÜèôÜŸ¡ †ÆÜâíÜÚ †ÜïÜÓ ÍÜÜóÜÜïÜàݽ ¹ßÆÜ‘ «Ü‘Ó

1. ¢íÜÃÜ, ‘ìÜ †ÃÜå ôÜØô‘äÝ´ÜÃÜÜ ôÜÏÜÃíÜÑÜ ôÜÏÜÜ ÆÜàô´Ü‘ ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜàØ ÝíÜÏÜÜåœÜÃÜ. . . . . 63  ÄÜàèÓÜ´Ü ÉÜåüÜå ÉåÝôüíÜêÜ 2015 : ‘êÜÜ ¿ÜÓÜ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉôÜÚÃÜß †Ü´ÏÜôÜÜšÜÜ´‘ÜÓ ´ÜÓÉÃÜß ôÜÉÓ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 2. ïÜÜØÝ´ÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÏÜÜå. ‘. ÄÜÜØÁÜß. . . . . 67  ïÜÜØÝ´ÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜÃÜÜ ôÜ´‘ÜÓ ôÜÏÜÜÓØÍÜÏÜÜØ ÍÜÜóܱÜ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 3. ÍÜÜÓ´ÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ÆÜ÷åêÜÜå ÉÝÓÑÜܹÆܵÜ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 4. `‘ÜÏܱÜÃÜß ‘ÜÏÜÄÜßÓß' . . . . . . . . . . . êÜåÓß ‘ÜåÝêÜÃôÜ, ¹ÜåÝÏÜÝÃÜ‘ êÜÜÝÆÜÑÜåÓ †ÃÜà. ÄÜÜåÆÜÜì¹ÜôÜ ÆÜüåêÜ. . . . . 72 5. ËÜÜ ÝíÜïÜå ËÜÜÆÜà †ÃÜå ËÜÜÆÜà ÝíÜïÜå ËÜÜ. . . . . . . . . . . . . . . ÏÜà‘àêÜ ‘êÜܳÜßÚ. . . . . 75 6. ¹àÝÃÜÑÜÜÃÜÜ †Üݹ ‘ÜìÃÜÜå ‡Ý´Ü÷ÜôÜ.".". . . . . . . . . . . èíÜÜ÷ÓêÜÜêÜ ÃÜå÷Óà. . . . . 78 7. ÄÜÜØÁÜß †ÃÜå †ÜØËÜ岑Ó : †Ø´ÜÓÏÜà¼Ü †ÃÜå †å‘ ÏÜÃÜôÜÜ. . . ÆÜ‘ÜïÜ ÃÜ. ïÜÜ÷. . . . . 81 8. ÄÜÜØÁÜß™ÜÓÜÃÜÜÃÜÜ ôÜèÚ‘ : ÃÜÜÓÜÑÜ±Ü ¹åôÜ܉. . . . . . . . . . . . . . . ôÜØ‘êÜÃÜ. . . . . 85 9. ÆÜàô´Ü‘ ÆÜÝÓœÜÑÜ : ôü×åôÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÝíÜïÜÜêÜ ïÜÜ÷. . . . . 88

†ÜíÜ 4 (96) ÄÜÜØÁÜߢ†å ÏÜÜœÜÚ 1914ÏÜÜØ †ÏܹÜíÜܹÏÜÜØ †ÜñÜÏÜ ô³ÜÜÆÜíÜÜÃÜÜå ÝÃÜÿÜÑÜ ‘ÑÜÜåÚ †åÃÜÜ 100 íÜóÜÚ ÝÃÜÝÏܶÜå. . . †Ü´ÏÜ‘³ÜÜÃÜàØ ÆÜ‘ӱÜ : †ÜñÜÏÜÃÜß ô³ÜÜÆÜÃÜÜ (ÃÜíÜ¢íÜÃÜ, 10 èâÃÜ 1928)

10. †Ü ÆÜàô´Ü‘Üå ÏÜÜÓß †ØÄÜ´Ü êÜ܇ËÜÂåÓßÃÜå ôÜÏÜä½ ‘ÓïÜå : ÓÜŸÑÜÆÜÜêÜñÜß. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ´ÜäÝÆ´Ü †å. . . . . 91 11. ÄÜÜØÁÜߢÃÜß Ý¹ÃÜíÜÜÓß . . . . . . . . . . . . . . . œÜعàêÜÜêÜ ÍÜÄÜàÍÜ܉ ¹êÜÜêÜ. . . . . 93

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ÃÜíÜéÆÜÃÜå ÆÜÂÝ´ÜôÜܹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

íÜÜ„óÜ‘ êÜíÜÜèÏÜ : _150/ÆÜÂÝ´ÜÍÜÜíÜ/êÜíÜÜèÏÜ ÏÜÜå‘êÜíÜÜÃÜàØ ôÜÓÃÜÜÏÜàØ íÑÜíÜô³ÜÜÆÜ‘, ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôü ÄÜâèÓÜ´Ü ÝíܾÜÆÜß« ÆÜÜ“ì ÆÜÜå. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ, †ÏܹÜíÜܹ-380014 ÉÜåÃÜ": 079-27540635 079-27542634 e-mail ":"sales@navajivantrust.org website ":"www.navajivantrust.org

ôÜà¤Ü íÜܜܑÜåÃÜå. . .

ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ÏÜÜØ ŸÑÜÜØ ÆÜ±Ü ôÜÜæèÃÑÜ ôÜܳÜå ê܃ÜÜ±Ü †ÆÜÜÑÜàØ “å, ´ÑÜÜØ ÏÜâìÃÜå íÜÁÜàÏÜÜØ íÜÁÜà íÜÉܹÜÓ Ó÷åíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘ÓÜÑÜÜå “å. ¡å²±Üß èåÏÜÃÜß ´ÜåÏÜ Ó܃ÜíÜÜÏÜÜØ †ÜÆÜß “å, ´ÜåÏÜ “´ÜÜØ ŸÑÜÜØ èéÓ è±Ü܉ ´ÑÜÜØ ÏÜັÜÃÜÜ ¹ÜåóÜÜå †ÃÜå ¡å²±Üß ôÜàÁÜÜÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å †ÃÜå ÆÜܹüßÆÜ ÏÜâ‘íÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å. ÆÜÂô´Üà´Ü ÆÜܹüßÆÜ ÑܳÜÜ´Ü³Ü Ó܃ÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å, †å ÝôÜíÜÜÑÜÃÜß ÆÜܹüßÆÜ ¹âÓ ‘Ó܉ “å. ôÜÜæèÃÑÜÆÜâíÜÚ‘ÃÜÜØ ê܃ÜܱÜÜå †ÃÜå ÃÜíÜÜØ ê܃ÜܱÜÜåÏÜÜØ ( ) ‘ÜÌôÜÃÜß ôÜÜÏÜÄÜÂß ÏÜâì ê܃ÜÜ±Ü ÆÜÂÏÜܱÜåÃÜß “å. [ ] ‘ÜÌôÜÏÜÜØ ÏÜâ‘åêÜß ôÜÜÏÜÄÜÂß †ÃÜå èéÓ è±Ü܉ ´ÑÜÜØ ÃÜíÜß ‘åüêÜß‘ ÆÜܹüßÆÜ ôÜØÆÜܹ‘ ¿ÜÓÜ ê܃ÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å. èå ÆÜÜÃÜÜØ ÆÜÓ ÏÜâì ê܃ÜܱÜÃÜß ÆÜܹüßÆÜ †ÃÜå ôÜØÆÜܹ‘ÃÜß ÆÜܹüßÆÜ, †åÏÜ ËÜØÃÜå ÷ÜåÑÜ ´ÑÜÜØ ÏÜâì ÏÜÜüå ÏÜâ. †ÃÜå ôÜØÆÜܹ‘ ÏÜÜüå ôÜØ. ‹êêÜåƒÜ ‘ÓÜÑÜÜå “å. èå ÆÜÜÃÜÜ ÆÜÓ ÏÜÜµÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôüå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÏÜັÜÜêÜÑÜÏÜÜØ “ÜÆÜßÃÜå ÏÜâì ÆÜܹüßÆÜ “å ´ÑÜÜØ ‘ïÜÜå ‹êêÜåƒÜ ‘ÓÜÑÜÜå ÃܳÜß. èå ÆÜÜÃÜÜØ ÆÜÓ †å‘³Üß íÜÁÜà ÆÜܹüßÆÜ ÷ÜåÑÜ ´ÑÜÜØ ËÜÁÜå è ‘ÜåÃÜÜ ¿ÜÓÜ ´Üå ‹êêÜåƒÜ ÃÜ ‘Ó´ÜÜØ ËÜÁÜß ÆÜܹüßÆÜÃÜå †Ø´Üå ´ÜåÃÜß ÃÜÜÇÁÜ ÏÜà‘܉ “å. †ÏܹÜíÜܹ ƒÜÜ´Üå³Üß ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÑÜàÛ. 62


ÄÜàèÓÜ´ÜÏÜÜØ ïÜàØ ÃܳÜß ¡åÑÜàØ †å ¡å ¡±ÜíÜàØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå Ó™Üà ÓÜÑÜÃÜàØ `ÄÜàèÓÜ´Ü' ÆÜàô´Ü‘ ¡åíÜàØ è Æܲå : ŸÑÜÜåÝ´Ü ÍÜ© 

ÆÜàô´Ü‘ ÝíÜÏÜÜåœÜÃÜ

´ÜÜ. 20 ÏÜÜœÜÚ 2015ÃÜÜ ÓÜåè ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †å‘ ÃÜíÜß ´ÜÓÜ÷ÃÜÜ ÆÜàô´Ü‘ÆÜ‘ÜïÜÃÜ šÜåµÜå ÆÜÂíÜåïÜ ³ÜÑÜÜå. ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÃÜÜØ ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜàØ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ¡ìíÜß Ó܃ÜíÜÜÃÜß ôÜܳÜå ‘ìÜ †ÃÜå ôÜØô‘äÝ´ÜÃÜå êÜÄÜ´ÜÜØ †ÃÜå ÆÜÓØÆÜÓÜÄÜ´Ü ‘¹‘Ü«ßÏÜÜØ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³Ü´ÜÜØ ÆÜàô´Ü‘ÃÜå ËܹêÜå ÆÜÂÑÜÜåÄÜéÆÜ ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ †åíÜß œÜÜåÓôÜ ôÜ܇”ÏÜÜØ ÆÜàô´Ü‘ÃÜàØ, üå‘ÖÝÃÜ‘êÜß íÜÁÜà ôÆÜóü ËÜÃÜß†å ´ÜÜå ‘ÜçÉßüåËÜêÜ ËÜà‘ÃÜàØ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ³ÜÑÜàØ. †å ‘ÜçÉßüåËÜêÜ ËÜà‘ ÷´Üß ´ÜÜèÏÜ÷ÜêÜ, ƒÜèâÓÜ÷Üå, ÍÜÜåÆÜÜêÜ ÄÜåôÜ ¹à™ÜÚüÃÜÜ èåíÜÜ ÝíÜóÜÑÜÜå ÆÜÓ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉß ‘ÓßÃÜå íÜÁÜà †ÜØ´ÜÓÓÜóü×ßÑÜ ƒÑÜÜÝ´Ü ÆÜÜÏÜåêÜÜ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓ Ó™Üà ÓÜÑÜÃÜß †ÃÜå ËÜà‘ÃÜàØ ü܇üêÜ ÷´ÜàØ Gujarat. Ó™Üà ÓÜÑÜå ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜß ôÜÜæÆܳÜÏÜ íÜƒÜ´Ü ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü êÜßÁÜß ´ÑÜÜÓ³Üß ôÜÏÜÑÜÜØ´ÜÓå †ÃÜå ƒÜÜôÜ ‘ÓßÃÜå “åêêÜÜØ ÆÜÜØœÜ íÜóÜÚ ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ êÜßÁÜåêÜß ´ÜôÜíÜßÓÜåÏÜÜسÜß œÜâØüåêÜß ´ÜôÜíÜßÓÜå †Ü ‘ÜçÉßüåËÜêÜ ËÜà‘ÏÜÜØ ôÜÏÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å. †Ü ‘ÜçÉßüåËÜêÜ ËÜà‘ÃÜå ¡±Üß´ÜÜ ‘ìÜ-ôÜØô‘äÝ´Ü êÜåÝƒÜ‘Ü †åô³ÜÓ ²çÝíܲÃÜß ÆÜÂô´ÜÜíÜÃÜÜ ÆÜÂÜÆ´Ü ³Ü‰ “å.

¢íÜÃÜ,

‘ìÜ †ÃÜå ôÜØô‘äÝ´ÜÃÜÜ ôÜÏÜÃíÜÑÜ ôÜÏÜÜ †Ü ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜ ÝíÜÏÜÜåœÜÃÜÃÜß ôÜÜØèå ÆÜÂôÜØÄÜÜåÝœÜ´Ü íÜÜ´Ü ‘Ó´ÜÜØ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ÏÜçÃÜåÕèÄÜ ü×ôüß ÝíÜíÜå‘ ¹åôÜ܉†å ‘ûàØ ÷´ÜàØ, `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôü ÏÜÜüå †Üèå ÆÜàô´Ü‘ßÑÜ ˜ÜØÝ´ÜÃÜÜå ݹíÜôÜ “å. †´ÑÜÜÓ ôÜàÁÜß ÃÜíÜ¢íÜÃÜ œÜÜå‘ôÜ ôÜ܇”ÃÜÜ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÃÜÜØ ÆÜàô´Ü‘Üå è “ÜÆÜ´ÜàØ ÷´ÜàØ ÷íÜå ‘ÜçÉßüåËÜêÜ ËÜà‘ šÜåµÜå †ÃÜå ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓ ‹ÆÜÓÜØ´ÜÃÜÜ ÝíÜóÜÑÜÜåÏÜÜØ ÆÜ±Ü ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå ÆÜÂíÜåïÜ ³ÜÑÜÜå “å.' ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ÏÜÜœÜÚ 2015] 

Ó™Üà ÓÜÑÜÃÜÜ ÄÜàèÓÜ´Ü ÝíÜïÜåÃÜÜ ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ †ØÄÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓ³Üß ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜ †Ü‘ÜÓ ôÜàÁÜßÃÜß ôÜÉÓ è±ÜÜíÜ´ÜÜØ ´ÜåÏܱÜå ‘ûàØ ‘å, †Ü« ÏÜÝ÷ÃÜÜ ÆÜ÷åêÜÜØ Ó™Üà ÓÜÑÜ ôÜܳÜå íÜÜ´Ü ³Ü‰ ÷´Üß. ÏÜÇ ´ÜåÏÜÃÜå ‘ûàØ ‘å †ÜÆÜÃÜàØ ÄÜàèÓÜ´Ü ÆÜÓÃÜàØ ÆÜàô´Ü‘ “å, ´ÜÜå †å ÄÜàèÓÜ´ÜÏÜÜسÜß è ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜíÜàØ ¡å‰†å. †åÏܱÜå ‘ûàØ ‘å ÏÜÜÓÜØ ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜ ÆÜ‘ÜïÜ‘ ÃÜ’ß “å †åüêÜå †åÏÜ ´ÜÜå ‘åíÜß Óß´Üå ËܹêÜß ïÜ‘ÜÑÜ! ÆÜ±Ü ÏÜÇ †ÜÄÜÂ÷ ‘ÑÜÜÚå ‘å ËÜÜ‘ßÃÜÜØ ÆÜàô´Ü‘Üå ÏÜÜüå 63


ÆÜàô´Ü‘ ÝíÜÏÜÜåœÜÃÜ ËÜܹÃÜÜØ ôÃÜå÷-ôÏÜÓ±Ü-ôÜØíÜܹ : ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓ ”íÜåÓßêÜÜêÜ ÏÜ÷å´ÜÜ †ÃÜå ÄÜâèÓÜ´Ü ÝíܾÜÆÜß«ÃÜÜ ‘àêÜÆÜÝ´Ü ‰êÜÜ Ó. ÍÜ©

èå ‘Ø‰ ÷ÜåÑÜ, ÄÜàèÓÜ´Ü ÏÜÜüåÃÜàØ ÆÜàô´Ü‘ ´ÜÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ è ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓïÜå. †åÏܱÜå ÝíÜœÜÜÓíÜÜ ÏÜÜüå ³ÜÜå²Ü ݹíÜôÜÃÜÜå ôÜÏÜÑÜ ÏÜÜØÄÑÜÜå †ÃÜå †«íÜÜݲÑÜÜÏÜÜØ è ÉÜåÃÜ †ÜíÑÜÜå, `÷àØ ´ÜæÑÜÜÓ “àØ.' †ÃÜå ËÜôÜ, ÆÜ“ß èå ³ÜÑÜàØ †å †Üèå ´ÜÏÜÜÓß ôÜÜÏÜå “å. †Ü ÝÃÜÝÏܶÜå †ÃÑÜ †å‘ ÆÜàô´Ü‘ ËÜÜËÜ´Ü †ØÄÜåÑÜ †ÜÃÜع íÑܐ´Ü ‘ÑÜÜÚå. Ó™Üà ÓÜÑÜ, ŸÑÜÜåÝ´Ü ÍÜ©, ÓÜ™ÜíÜ ‘ÃÜåÝÓÑÜÜ †ÃÜå Ý‘ïÜÜåÓ ÆÜÜÓåƒÜ 1966ÃÜÜ ´ÜÓ±Üå´ÜÓÃÜÜ ÏÜåìÜÏÜÜØ ÏÜëÑÜÜ ÷´ÜÜ. ´ÑÜÜÓ ÆÜ“ß œÜÜÓåÑÜ è±Ü (èåÏÜÜسÜß Ý‘ïÜÜåÓ ÆÜÜÓåƒÜ †íÜôÜÜÃÜ ÆÜÜÏÑÜÜ “å.) †å‘ËÜß¡ ôÜܳÜå ôÜØÆÜ‘ÚÏÜÜØ ÓûÜØ ÆÜ±Ü ÉÓß †å‘ôÜܳÜå ÏÜìß ïܐÑÜÜ ÃÜ ÷´ÜÜ. ôÜ´ÑÜ †ÜüÚ ÄÜçêÜÓß–ÃÜíÜ¢íÜÃÜ †ÜÑÜÜåÝè´Ü ÄÜàèÓÜ´Ü ÉÜåüÜå ÉåÝôüíÜêÜ–2015 ÝÃÜÝÏܶÜå ´ÜåÏÜÃÜå ÏÜìíÜÜÃÜàØ ³ÜÑÜàØ, ´Üå †ØÄÜå íÜÜ´Ü ‘Ó´ÜÜØ ‘ûàØ ‘å, †ÜüêÜÜØ íÜóÜÜåÚ ÆÜ“ß (49 íÜóÜåÚ) “å‘ Ä܉ ‘ÜêÜå ´ÜåÏÜÃÜå †å‘ÏÜå‘ÃÜå ÏÜìíÜÜÃÜàØ ³ÜÑÜàØ ÃÜå †å ÏÜåìÜÃÜß ÑÜܹÜå íÜÜÄÜÜåìß, †åÃÜàØ ÝÃÜÝÏÜ¶Ü ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ËÜÃÑÜàØ †åÃÜÜå †ÜÃÜع “å. ÉÜåüÜå íÜ‘ÚïÜÜåÆÜÏÜÜØ ËÜå«Ü ÷´ÜÜ †å ËÜÁÜÜÃÜå ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÃÜß íÜÜ´ÜÜå ôÜÜØÍÜìß ƒÜâËÜ †ÜÃÜع ³ÜÑÜÜå. ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜÃÜÜ ÏÜàƒÑÜ ÏÜ÷åÏÜÜÃÜ †ÃÜå ÓÜŸÑܳÜß ê܉ÃÜå †ÜØ´ÜÓÓÜóü×ßÑÜ ô´ÜÓÃÜÜ 15 ‹ÆÜÓÜØ´Ü †çíÜÜç²Ú-ÏÜå²êܳÜß ôÜÃÏÜÜÝÃÜ´Ü ÝœÜµÜ‘ÜÓ-“ËÜß‘ÜÓ ŸÑÜÜåÝ´Ü ÍÜ©å ÆÜàô´Ü‘ ÝíÜÏÜÜåœÜÃÜ ÆÜ“ß êÜÜÄܱÜßôÜÍÜÓ ËÜÃÜß ÄÜÑÜåêÜÜ ÏÜÜ÷ÜåêÜÏÜÜØ 64 

è±ÜÜíÑÜàØ ‘å, ÑÜÜÓå‘ †åüêÜÜå ËÜÁÜÜå †ÜÃÜع ³ÜÜÑÜ ‘å ôÜܳÜå ôÜܳÜå ÏÜâØ”íÜ±Ü ÆÜ±Ü ³ÜÜÑÜ. ™Ü±Üß íÜÜÓ †åüêÜàØ ËÜÁÜàØ ÑÜܹ †ÜíÜå ‘å ËÜÁÜàØ ÍÜàêÜ܉ ¡ÑÜ. ËÜôÜ, †åíÜàØ è †´ÑÜÜÓå ³Ü‰ ÓûàØ “å. ïÜâÃÑܳÜß ïÜé ³ÜÑÜåêÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉß †ÃÜå Ó™Üà ÓÜÑÜ ôÜܳÜåÃÜß ÝÏܴܵÜÜÃÜå íܱÜÚíÜ´ÜÜØ ŸÑÜÜåÝ´ÜÍÜ܉ ƒÜÓå è, êÜÜÄܱÜßôÜÍÜÓ ³Ü‰ ÄÜÑÜÜ ÷´ÜÜ. ÍÜÜíÜíÜÜ÷ß ôíÜÓÏÜÜØ è ´ÜåÏܱÜå ‘ûàØ ‘å †å‘êÜíÑÜ†å ´ÜÜå ÄÜàÓà ºÜå±ÜÃÜàØ ÆÜâ´ÜìàØ ËÜÃÜÜíÜßÃÜå ´ÜåÏÜÃÜå ÄÜàÓàÆܹå ô³ÜÜÆÜßÃÜå ÝíÜ¾Ü ïÜ߃Üß ÷´Üß. ÏÜÇ ´ÜÜå ÆÜâ´ÜìàØ ËÜÃÜÜíÑÜÜ íÜÄÜÓ ÏÜÜµÜ ÝÏܵÜÜåÃÜå ÄÜàÓà ËÜÃÜÜíÑÜÜ †³ÜíÜÜ ´ÜÜå ËÜÁÜÜ ÄÜàÓà è ÝÏܵÜÜå ËÜÃÜßÃÜå †ÜíÜß ÄÜÑÜÜ. †Ü ÆÜÂôÜØÄÜå ÝÏÜµÜ ÃÜ÷Î, ÆÜ±Ü ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓ Ó™Üà ÓÜÑÜÃÜÜ ÄÜàèÓÜ´Ü ÆÜàô´Ü‘ ÝíÜïÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå †ÝÍÜÆÜÂÜÑÜ †ÜÆÜ´ÜÜ ´ÜåÏܱÜå íÜÜåüåËÜêÜ íÜÜåü †ÜÆÑÜàØ, `†ÜÆܱÜå ÄÜàèÓÜ´ÜÏÜÜØ ïÜàØ ÃܳÜß ¡åÑÜàØ †å ¡å ¡±ÜíÜàØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå †Ü ÆÜàô´Ü‘ [Ó™Üà ÓÜÑÜÃÜàØ ÄÜàèÓÜ´Ü] ¡åíÜàØ è Æܲå. †Ü ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜØ †åÏܱÜå †å‘ ÆÜ±Ü èâÃÜÜå ÉÜåüÜå ÃܳÜß ÏÜâÑÜÜå. ËÜÁÜÜ †åÏÜÃÜÜ ÃÜíÜÜ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÈôÜ “å. Ó™Üà ÓÜÑÜ ÃÜíÜß íÜô´Üà³Üß ÑÜÜÓåÑÜ ÄÜÍÜÓÜÑÜÜ ÃܳÜß. ËêÜç‘ †çò í÷܇ü³Üß ïÜé ‘ÓßÃÜå ‘êÜÓ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉß †ÜíÜß ´ÜÜå †åÃÜå †ÃÜå ݲÝèüêÜ ‘çÏÜåÓÜ †ÜíÑÜÜ ´ÜÜå †åÃÜåÑÜ †åÏܱÜå ôÜ÷è´ÜܳÜß †ÆÜÃÜÜíÜß êÜßÁÜÜ. èåÏÜ ÏܹÜÓß ôÜÜÆÜÃÜå ÆÜ‘²ßÃÜå †åÃÜå íÜïÜÏÜÜØ ‘Óß êÜå †åÏÜ Ó™Üà ÓÜÑÜå ÃÜíÜß üçøÃÜÜçêÜÜç¢ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ËÜÃÜÜíÜß êÜßÁÜß “å. ÝÃÜÑÜ´Ü ôÜÏÜÑÜå ïÜé ³ÜÑÜåêÜÜå ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜ ÝíÜíÜå‘ ¹åôÜ܉ †ÃÜå ŸÑÜÜåÝ´Ü ÍÜ©ÃÜÜ üâØ‘Ü “´ÜÜØ ôÜ™ÜÃÜ †ÃÜå ôÜàØ¹Ó íÜ‘´ÜíÑÜ ƒÜÓÜ †³ÜÚÏÜÜØ ´ÜÜå ôÜØíÜܹ—ÃÜÜ ‘ÜÓ±Üå 6:30 ôÜàÁÜßÏÜÜØ ÆÜâÓÜå ³Ü‰ è´ÜÜØ ‹ÆÜÝô³Ü´Ü ñÜÜå´Ü܆ÜåÏÜÜسÜß ÏÜÜåüÜ ÍÜÜÄÜÃÜÜÃÜå êÜÜÄÜ´ÜàØ ÷´ÜàØ ‘å œÜÜêÜÜå íÜÜØÁÜÜå ÃÜ÷Î, ÷íÜå Ó™Üà ÓÜÑÜÃÜå ´ÜÜå †²ÁÜÜå-ÆÜÜå±ÜÜå ‘êÜÜ‘ ôÜÜØÍÜìíÜÜ ÏÜìïÜå è. ÆÜÓØ´Üà Ó™Üà ÓÜÑÜå ÆÜ±Ü ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÆÜâíÜÚ íܐ´ÜÜÃÜß ÆÜÓØÆÜÓÜÃÜå è †ÜÄÜì íÜÁÜÜÓ´ÜÜØ ÝËÜêÜ‘àêÜ íÜÜ´ÜœÜßÝ´ÜÑÜÜ †Ø¹ÜèÏÜÜØ è ¹ôÜå‘ ÝÏÜÝÃÜüÏÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß êÜÜÄܱÜß íÑܐ´Ü ‘Óß ¹ßÁÜß. ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉßÃÜß ÀÞóü†å ´ÜÜå ÄÜàèÓÜ´Ü ´ÜåÏÜÃÜå ËÜÜ‘ßÃÜÜØ ÓÜŸÑÜÜå [ÏÜÜœÜÚ 2015]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


‘Ó´ÜÜØ ÝíÜïÜåóÜ êÜÜÄÜ´ÜàØ è ÓûàØ “å. ´ÜåÏÜÜØÑÜ ƒÜÜôÜ ‘ÓßÃÜå ôÜÜæÓÜóü× †ÃÜå ‘œ“ ÆܹåïÜ ´ÜåÏÜÃÜå ÝíÜïÜåóÜÆܱÜå †Ü‘óÜÚ´ÜÜå ÓûÜå “å. “åêêÜÜØ ÆÜÜØœÜå‘ íÜóÜÚÏÜÜØ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉß ÏÜÜüå êÜÜØËÜß ÏÜàôÜÜÉÓß ‘ÓíÜß ÆÜ²ß ´ÜÜå ´Üå ÏÜÜüå †ÄÜÜ‹ÃÜÜØ íÜóÜÜÚåÃÜß ôÜÓƒÜÜÏܱÜß†å ³ÜÑÜåêÜÜ ‡ÃÊÜôüאœÜÓ ²åíÜêÜÆÜÏÜåÃüÃÜßÑÜå íÜÜ´Ü ‘Óß. ÆÜ±Ü ôÜÜæÃÜÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ Ó™Üà ÓÜÑÜÃÜß ¡å ‘Üå‰ íÜÜ´Ü ôÜÜæ³Üß íÜÁÜà íÜôÜß Ä܉ ´ÜÜå ´Üå ôµÜßôÜïÜø´Üß‘Ó±ÜÃÜß. ´ÜåÏܱÜå ‘ûàØ ‘å, ËÜß¡Ø ËÜÁÜÜØ ÓÜŸÑÜÜåÃÜß ôÜÓƒÜÜÏܱÜ߆å ÏÜÃÜå ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜß ôµÜß íÜÁÜà †åÏÆÜÜíÜ²Ú †ÃÜå íÜÁÜà ôü×ÜåÃÄÜ êÜÜÄÜå “å, ÆÜ“ß ´Üå Ý‘ïÜÜåÓß ÷ÜåÑÜ, ÑÜàíÜ´Üß ÷ÜåÑÜ ‘å íÜä½Ü ÷ÜåÑÜ. èåíÜÜå ´ÜÏÜå ´ÜåÏÜÃÜß ôÜÜÏÜå ‘çÏÜåÓÜ ´ÜÜ‘Üå ‘å ‘Üå‰ ÆܱÜ

Ýô³ÜÝ´ÜÏÜÜØ †Ü‘óÜÚ‘ ÝôÏÜ´Ü ´ÜåÏÜÃÜÜ œÜ÷åÓÜ ÆÜÓ †ÜíÜß ¡ÑÜ “å. ‡êÜÜËÜ÷åÃÜ (Ó. ÍÜ©) èåíÜß ËÜ÷åÃÜÜå ´ÜåÃÜàØ ÆÜÂÝ´ÜÝÃÜÝÁÜ´íÜ ‘Óå “å. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ü×ôüß ‘ÝÆÜêÜ ÓÜíÜêÜå ôÜ´ÑÜ †ÜüÚ ÄÜçêÜÓß †ÃÜå ‘ÏÜÚ ‘ÜÉåÃÜå ÏÜìß Ó÷åêÜÜ ÆÜÂÝ´ÜôÜܹ †ØÄÜå †ÜÃÜع íÑܐ´Ü ‘ÓßÃÜå ÃÜíÜß ´ÜÓÜ÷ÃÜÜØ ÆÜàô´Ü‘ÜåÏÜÜØ ÆÜ±Ü ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß †ÏÜßü “ÜÆÜ “Üå²ïÜå ´ÜåíÜß ñÜ½Ü íÑܐ´Ü ‘Óß ÷´Üß. ÷ØÏÜåïÜÜØÃÜß èåÏÜ üâØ‘ß †ÃÜå ÏÜÁÜàÓ †ÜÍÜÜÓÝíÜÝÁÜ ÆÜâÓß ³Ü‰ ´ÑÜÜÓå ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜ ôÜÏÜÑÜ ‘Ó´ÜÜØ íÜ÷åêÜÜå ÆÜâÓÜå ³ÜÑÜÜå ÷´ÜÜå. èåÃÜÜ ‘ÜÓ±Üå ñÜÜå´Ü܆ÜåÃÜå Ó™Üà ÓÜÑÜ ôÜܳÜå íÜÁÜà íÑÜݐ´ÜÄÜ´Ü íÜÜ´Ü ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÏÜÜå‘Üå ÏÜìß ÓûÜå ÷´ÜÜå.

ÄÜàèÓÜ´Ü ÉÜåüÜå ÉåÝôüíÜêÜ 2015 : ‘êÜÜ ¿ÜÓÜ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉôÜÚÃÜß †Ü´ÏÜôÜÜšÜÜ´‘ÜÓ ´ÜÓÉÃÜß ôÜÉÓ! `ôÜÜœÜß ‘êÜÜÏÜܵÜå †Ü´ÏÜÜÃÜå †Ø´ÜÓÜ´ÏÜÜÃÜÜ ôÜÜšÜÜ´‘ÜÓÏÜÜØ Ïܹ¹éÆÜ ³ÜíÜàØ è ¡å‰†å. . ..‘êÜÜ‘äݴ܆Üå èåüêÜå †ØïÜå †Ü´ÏÜÜÃÜå †Ü´ÏÜôÜÜšÜÜ´‘ÜÓÏÜÜØ Ïܹ¹éÆÜ ³ÜÜÑÜ “å, ´ÜåüêÜå †ØïÜå è ´ÜåÏÜÃÜàØ ÏÜâêÑÜ “å.' ÄÜÜØÁÜߢ†å ‘êÜÜ ÆÜÜôÜå íÑܐ´Ü ‘ÓåêÜß †Ü †ÜïÜÜ èâè ‘êÜÜ‘ÜÓÜå ÆÜâ±ÜÚ ‘ÓÜíÜß ïÜ‘´ÜÜ ÷ÜåÑÜ “å. ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜÜ ¡±Üß´ÜÜ “ËÜß‘ÜÓ †ÝòÜÃÜ ÏÜ÷å´ÜÜ (1931–2014) ´ÜåÏÜÜØÃÜÜ †å‘ ÷´ÜÜ. ´ÜåÏܱÜå ”²ÆÜåêÜß ´ÜôÜíÜßÓÜå ¡å´ÜÜØ †ÃÜå‘ ‘êÜÜÆÜÂåÏÜ߆ÜåÃÜå †íÜÜÓÃÜíÜÜÓ †ÜíÜß êÜÜÄܱÜß ³Ü´Üß Ó÷ß “å. †ÝòÜÃÜ ÏÜ÷å´ÜÜ ÏÜÜüå ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉß ÏÜÜµÜ ïÜÜåƒÜ ‘å íÑÜíÜôÜÜÑÜ ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü †å³ÜßÑÜå †ÜÄÜì íÜÁÜßÃÜå †å‘ †ÜÁÑÜÜÝ´ÏÜ‘ ôÜÉÓ ÷´Üß. †å ´ÜåÏÜÃÜÜ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÈôÜ †ÃÜå ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉß ÏÜÜüå ‹¶ÜÓÜå¶ÜÓ †ÜÁÑÜÜÝ´ÏÜ‘ ËÜÃÜ´Üß è´Üß êÜÄÜÃÜ éÆÜå ôÜÜ‘ÜÓ ³Ü´Üß ÷´Üß. ´ÜåÏÜÃÜß †Ü ôÜÉÓÃÜå ñܽÜØèÝêÜ †ÆÜÚ´ÜÜ `ôÜ´ÑÜ †ÜüÚ ÄÜçêÜÓß-ÃÜíÜ¢íÜÃÜ'ÏÜÜØ œÜÜÓ Ý¹íÜôÜßÑÜ ÄÜàèÓÜ´Ü ÉÜåüÜå ÉåÝôüíÜêÜ ÑÜÜå¡ÑÜÜå ÷´ÜÜå.

´ÜÜ.

19³Üß 22 ÏÜÜœÜÚ, 2015 ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ÑÜÜå¡ÑÜåêÜÜ †Ü ÉÜåüÜå ÉåÝôüíÜêÜÃÜàØ ÆÜÂÝôܽ †Ü„‘üåü ËÜß. íÜß. ¹ÜåïÜßÃÜÜ ÷ô´Üå ‹¹Ö™ÜÜüÃÜ ³ÜÑÜàØ ÷´ÜàØ. èåÏÜÜØ †ÝòÜÃÜ ÏÜ÷å´ÜÜ†å ”²ÆÜåêÜß ´ÜôÜíÜßÓÜåÃÜàØ ÆܹïÜÚÃÜ †ÃÜå ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉß ôÜØËÜØÝÁÜ´Ü ÝíÜÝíÜÁÜ ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜÜå ÑÜÜåèíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ. †Ü œÜÜÓ Ý¹íÜôÜ ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ †ÝòÜÃÜ ÏÜ÷å´ÜÜ †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜß ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉß ÆÜÓ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ÏÜçÃÜåÕèÄÜ ü×ôüß †ÃÜå ÉÜåüÜå †Ü„üôü ÝíÜíÜå‘ ¹åôÜ܉ÃÜß üÜå‘, 1960³Üß ê܉ÃÜå †´ÑÜÜÓ ôÜàÁÜßÏÜÜØ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉßÃÜß ôÜÉÓ-ݘÝüôÜ †ÃÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ÏÜÜœÜÚ 2015] 

65


ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÃÜàØ †³Ü³Üß ‡Ý´Ü : ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓÃÜÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉ ÏÜÜüåÃÜß ÊåÏÜ, ´ÜåÃÜß ÝêÜ‘, ‘êÜåüôÜÚ †ÃÜå ݘÝüôÜÃÜß ÀÝóü†å ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉß, ÉÜåüÜå üÜå‘, ôêÜ܇² ïÜÜå, ÆÜåÃÜêÜ Ý²ô‘ïÜÃÜ †ÃÜå ÆÜÜåôü ÆÜÂÜåôÜåÝôÜØÄÜ ÉÜåÓ ÝÆÜÂÝÃüØÄÜ

ÝíÜòÜÆÜÂÝôܽ †ÜÝ‘Úüåü ËÜß. íÜß. ¹ÜåïÜßÃÜå †ÝòÜÃÜ ÏÜ÷å´ÜÜÃÜÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÉåíÜÝÓü ÆÜÜåü×åÚ‡ü ÝíÜïÜå íÜÜ´Ü ‘Ó´ÜÜ ÝíÜíÜå‘ ¹åôÜ܉

‘êÜåüôÜÚÃÜß ÀÞóü†å, ÉÜåüÜåÄÜÂÜÈôÜÃÜÜ ÝÆÜÂÞÃüØÄÜ ÏÜÜüå ÆÜÜåôü ÆÜÂÜåôÜåÕôÜÄÜ †ÃÜå ÝíÜÝíÜÁÜ šÜåµÜÃÜß ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉßÃÜÜ ôêÜ܇² ïÜÜå ÑÜÜåèíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ. ÝËÜêÜ‘àêÜ †ÃÜÜæÆÜœÜÜÝÓ‘ ÁÜÜåÓ±Üå œÜÜêÜåêÜÜ †Ü œÜÜÓ Ý¹íÜôÜßÑÜ ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜÏÜÜØ †ÜØ´ÜÓÓÜóü×ßÑÜ ô´ÜÓå ¡±Üß´ÜÜ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓ Ó™Üà ÓÜÑÜ ‹ÆÜÓÜØ´Ü ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉß šÜåµÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß †ÜÄÜíÜß †ÜåìƒÜ ÍÜß ‘ÓÃÜÜÓ ÷ÝÓ ÏÜÝ÷ÁÜÜÓ, ôÜÜæÓÍÜ ¹åôÜ܉, ÏÜÃÜßóÜ œÜÜæ÷ܱÜ, ݹíÑÜåïÜ ôÜåèÆÜÜêÜ, ÏÜÃÜÜåè ÁÜÜåìÝ‘ÑÜÜ, èÑÜåïÜ ¡åóÜß, ÏÜå™ÜÃÜÜ ôÜåèÆÜÜêÜ †ÃÜå ÝíÜÃÜÑÜ ÆÜØèíÜܱÜß, ¹åíÜÜØïÜ ”íÜåÓß, ÁÜÂâíÜ °ÜØ‘±Üå ôÜݘÑÜ Ó÷ß ôÜÄÜßÓ³Üß ê܉ÃÜå ÆÜÂÜæ° ŒÏÜÓå ÆÜ÷ÜÇœÜåêÜÜ ÆÜ±Ü ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉßÏÜÜØ ôÜ´Ü´Ü ÃÜíÜàØ ïÜ߃ÜíÜÜ ÏܴܳÜÜ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉôÜÚ ôÜܳÜå ÏÜÜÝ÷´ÜßÃÜß †ÜÆÜêÜå †ÃÜå †ÃÜàÍÜíÜÜåÃÜß íÜ÷ǜܱÜß ‘Óß ÷´Üß. 

ÉÜåüÜå ÉåÝôüíÜêÜ †Ø´ÜÄÜÚ´Ü ÷«ßÕôÜ÷ ÝíÜ”Òà†êÜ †ÜüÚ ôÜåÃüÓ, ôÜåÆü ƒÜÜ´Üå †ïÜÜå‘ œÜÜæÁÜÓß, ÃÜåÝíÜêÜ ”íÜåÓß, ÓÜèåïÜ ÆÜüåêÜÃÜÜ ÄÜÂâÆÜ ïÜÜå †ÃÜå †ÏܹÜíÜܹÃÜß ÄÜàÉÜ, ÄÜàèÓÜ´Ü ÑÜàÝÃÜíÜ„ôÜüß ƒÜÜ´Üå ÏÜÃÜßóÜ œÜÜæ÷ܱÜÃÜÜ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÈôÜÃÜß ÆܹïÜÚÃÜß ÆÜ±Ü ÑÜÜ塉 ÷´Üß. †Ü ÉÜåüÜå ÉåÝôüíÜêÜÏÜÜسÜß †å íÜÜ´Ü ËÜ÷à ôÆÜóüÆܱÜå ËÜ÷ÜÓ †ÜíÜß ‘å ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉßÏÜÜØ ÓôÜ ÷ÜåÑÜ †åíÜß ‘Üå‰ ÆÜ±Ü íÑÜݐ´ÜÃÜå ´Üå †ØÄÜåÃÜß ôÜåÃôÜ ²åíÜêÜÆÜ ‘ÓíÜÜÃÜàØ ÆêÜçüÉÜçÏÜÚ ÏÜìß Ó÷å ´ÜÜå ´Üå†Üå ´ÜåÃÜÜå ÆÜâÓÜå ‘ôÜ ‘Ü°íÜÜ ÏÜÜüå ´ÜæÑÜÜÓ ÷ÜåÑÜ “å. †Ü ݹíÜôÜÜåÏÜÜØ ÑÜÜå¡ÑÜåêÜÜ ™Ü±ÜÜØ êÜåøœÜôÜÚ †ÃÜå üÜå‘ ´ÜåÃÜÜ ÝÃÜÁÜÜÚÝÓ´Ü ôÜÏÜÑÜ ‘Ó´ÜÜØ íÜÁÜà ôÜÏÜÑÜ œÜÜêÑÜÜ ´Üå †å íÜÜ´ÜÃÜÜå ÆÜàÓÜíÜÜå “å. †Ü ËÜÜËÜ´ÜÃÜå êÜšÜÏÜÜØ êÜå´ÜÜØ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÏÜÜØ `ôÜ´ÑÜ †ÜüÚ ÄÜçêÜÓß' ƒÜÜ´Üå ¹Ó íÜóÜÚå ÉÜåüÜå ÉåÝôüíÜêÜÃÜàØ †ÜÑÜÜåèÃÜ ‘ÓíÜÜÃÜàØ ÃÜ’ß ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ “å.

Ý´ÜêÜ‘ ‘Óå Ó™Üà ÓÜÑÜ †ÜèÃÜÜ ôÜÏÜÑÜÃÜÜ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓÜå ÉÜôüÉâ²ÏÜÜØ ÏÜÜÃÜå “å, èå ÆÜ±Ü ÷ܳÜÏÜÜØ †ÜíÜå ´Üå ƒÜ܉ êÜåíÜÜÃÜàØ. èÑÜÜÓå †ÏÜÜÓÜ ôÜÏÜÑÜÏÜÜØ íÜÜåÝêÜüßíÜÜìàØ ÍÜÜåèÃÜ ƒÜíÜÜ´ÜàØ ÷´ÜàØ. üâØ‘ÏÜÜØ ‘÷ß†å ´ÜÜå †Üèå ÏÜÜåüÜ ÍÜÜÄÜÃÜÜ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉÓÜå èå ÆÜ±Ü ÃÜèÓå ¹åƒÜÜÑÜ ´Üå íÜô´ÜàÃÜå ݐêÜ‘ ‘Óß êÜå “å ÆÜ±Ü †ÏÜÜÓß í܃ܴÜå †å‘ ÝêÜ‘ ‘Ó´ÜÜØ ÆÜ÷åêÜÜ ôÜÜå íÜÜÓ ÝíÜœÜÜÓ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜ´ÜÜå ÷´ÜÜå †ÃÜå ÆÜ“ß ÝêÜ‘ ‘Ó´ÜÜ ÷´ÜÜ. Ó™Üà ÓÜÑÜ (ÄÜàèÓÜ´Ü ôÜÏÜÜœÜÜÓ ÆêÜôÜ, 21 ÏÜÜœÜÚ, 2015)

66 

[ÏÜÜœÜÚ 2015]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ïÜÜØÝ´ÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜ ÏÜÜå. ‘. ÄÜÜØÁÜß 1915ÏÜÜØ ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝʑܳÜß ÍÜÜÓ´Ü ÆÜÓ´Ü ÉÑÜÜÚ ÆÜ“ß ÏÜÜå. ‘. ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ ÆÜÂÜÓØÝÍÜ‘ œÜÜÓ ÏÜÜôÜ ´ÜÜå ÏÜ÷¹ØïÜå ÏÜàôÜÜÉÓß †ÃÜå ôíÜÜÄÜ´Ü-ôÜ´‘ÜÓ ôÜÏÜÜÓØÍÜÏÜÜØ ‹ÆÜÝô³Ü´Ü Ó÷åíÜÜÏÜÜØ è íÜß´ÑÜÜ. ôÜÜæÆܳÜÏÜ 11 ¡ÃÑÜà†ÜÓßÃÜÜ ÓÜåè ÏÜàØË܉ÃÜÜ ™ÜÜü‘ÜåÆÜÓÏÜÜØ ÑÜÜå¡ÑÜåêÜÜ ôÜ´‘ÜÓ ôÜÏÜÜÓØÍܳÜß ê܉ÃÜå 8 ÏÜåÃÜÜ ÓÜåè ËÜÇÄÜêÜÜåÓÃÜÜ ïÜ÷åÓ߆Üå†å ÑÜÜåèåêÜÜ ôÜ´‘ÜÓôÜÏÜÜÓØÍÜ ôÜàÁÜßÃÜÜ êÜÄÜÍÜÄÜ œÜÜÓ ÏÜÝ÷ÃÜÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜßÍÜ܉†å ÍÜÜÓ´ÜÍÜÓÃÜÜØ 45 ¡÷åÓ ô³ÜìÜå-ÆÜÂôÜØÄÜÜå†å ÷ÜèÓß †ÜÆÜß. †åÏÜÜØ ÑÜÜØ‘ ÑÜÜØ‘ ÓÜݵÜÝÃÜíÜÜôÜ ôÜܳÜåÃÜÜ ÏÜ÷åÏÜÜÃÜ ÆÜ±Ü ËÜÃÑÜÜ. †ÜüêÜÜØ ËÜÁÜÜØ ô³ÜìÜåÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜå ‘¹ÜœÜ ôÜÜæ³Üß íÜÁÜà ôÏÜÓ±ÜßÑÜ ÓûàØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´Üå ‘ÝíÜíÜÓ ÓíÜßúÃÜÜ³Ü üÜÄÜÜåÓÃÜàØ ïÜÜØÝ´ÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜ. ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ôíÜÍÜÜíÜ ÆÜÂÏÜܱÜå èåÏÜ ´Üå†Üå ÝïܚܑÜå †ÃÜå ÝíܾܳÜÚ߆Üå ôÜܳÜå ÍÜìß ÄÜÑÜÜ ´ÜåÏÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ íÑÜݐ´Ü´íÜ ÆÜÂÏÜܱÜå ‘åüêÜÜå‘ ÆÜÂÍÜÜíÜ ÆÜ±Ü “Üå²´ÜÜ ÄÜÑÜÜ. ´ÑÜÜÓå üÜÄÜÜåÓÃÜÜ ÝíܾÜêÜÑÜÏÜÜØ Ýïܚܑ †ÃÜå ÆÜ“ß³Üß ƒÜà¹ÃÜß ô³ÜÜÝÆÜ´Ü ÝíܾÜÆÜß«ÏÜÜØ èåÃÜå ƒÜÇœÜß êÜÜíÜíÜÜÃÜÜ ÷´ÜÜ (‘å ÆÜ“ß ´Üå†Üå ÆÜÜå´Üå è ƒÜÇœÜ܉ÃÜå †ÜíÜíÜÜÃÜÜ ÷´ÜÜ) †åíÜÜ ¹¶ÜܵÜåÑÜ ËÜÜêÜ‘äó±Ü (‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ) ‘ÜêÜåêÜ‘Ó †ÃÜå (†ÜœÜÜÑÜÚ) èå. ËÜß. ‘äÆÜÜêÜÜÃÜß ôÜܳÜåÃÜÜå ÆܳÜÏÜ ÆÜÝÓœÜÑÜ ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜߢÃÜå †÷Î è ³ÜÑÜÜå. `ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷'ÃÜÜ íÜܜܑÜå ÏÜÜüå ÆÜâÓß ôÜ¹ß ÆÜ÷åêÜÜØÃÜàØ †å ïÜÜØÝ´ÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜ †ÃÜå ´ÜåÃÜÜ ôÜ´‘ÜÓôÜÏÜÜÓØÍÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ÍÜÜóܱÜ...

ÓÜè‘Üåü³Üß

÷àØ ïÜÜØÝ´ÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜ ÄÜÑÜÜå. ´ÑÜÜØ ´ÑÜÜØÃÜÜ †ÁÑÜÜÆÜ‘Üå †ÃÜå ÝíܾܳÜßÚ†Üå†å ÏÜÃÜå ÆÜÂåÏܳÜß ÃÜíÜÓÜíÑÜÜå. ôíÜÜÄÜ´ÜÃÜÜ ÝíÜÝÁÜÏÜÜØ ôÜܹ܉, ‘ìÜ †ÃÜå ÆÜÂåÏÜÃÜàØ ôÜàØ¹Ó ÝÏÜñÜ±Ü ÷´ÜàØ. ´ÑÜÜØ ÏÜÃÜå ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘ÓÃÜß ÆÜ÷åêÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü ³Ü‰. ‘ÜêÜåêÜ‘Ó ` ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ' ‘åÏÜ ‘÷åíÜÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ †å ´ÜÜå ´ÑÜÜÓå ÷àØ ¡±Ü´ÜÜå è ÃÜ÷Üå´ÜÜå. ÆÜ±Ü ÆÜÜ“ì³Üß ÏÜÜêÜâÏÜ ÆܲÒàØ ‘å ‘åïÜíÜÓÜíÜ ¹åïÜÆÜÜزå, èå†Üå ÝíÜêÜÜÑÜ´ÜÏÜÜØ ÏÜÜÓÜ ôÜÏÜ‘ÜêÜßÃÜ ÷´ÜÜ ÃÜå èåÏÜÃÜß ôÜܳÜå ÏÜÜÓÜå ÝíÜêÜÜÑÜ´ÜÏÜÜØ ôÜÓôÜ ÆÜÝÓœÜÑÜ ³ÜÑÜÜå ÷´ÜÜå, ´Üå íܲÜå¹ÓÜ ÓÜŸÑÜÏÜÜØ ` ÄÜØÄÜÃÜÜ³Ü ÝíܾÜêÜÑÜ' œÜêÜÜíÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. ´ÜåÏÜÃÜß ™Ü±Üß ÍÜÜíÜÃÜ܆ÜåÏÜÜØ †å‘ †Ü ÆÜ±Ü ÷´Üß ‘å ÝíܾÜêÜÑÜÏÜÜØ ‘ÜæüàØÝËÜ‘ ÍÜÜíÜÃÜÜ ÷ÜåíÜß ¡å‰†å. ´Üå³Üß ËÜÁÜÜ †ÁÑÜÜÆÜ‘ÜåÃÜå ÃÜÜÏÜÜå †ÜÆÑÜÜØ ÷´ÜÜØ. ´ÜåÏÜÜØ ‘ÜêÜåêÜ‘Ó ` ‘Ü‘Ü' ÃÜÜÏÜ ÆÜÜÏÑÜÜ. ɲ‘å ` ÏÜÜÏÜÜ' ³ÜÑÜÜ. ÷ÝÓ÷Ó ïÜÏÜÜÚ ` †±±ÜÜ' ³ÜÑÜÜ †ÃÜå ËÜß¡†ÜåÃÜå ÑÜÜåÄÑÜ ÃÜÜÏÜÜå ÏÜëÑÜÜØ. ‘Ü‘ÜÃÜÜ ôÜܳÜß ´ÜÓß‘å †ÜÃÜعÜÃÜع (ôíÜÜÏÜß) †ÃÜå ÏÜÜÏÜÜÃÜÜ ÝÏÜµÜ ´ÜÓß‘å ÆÜüíÜÁÜÚÃÜ (†ÜÆÆÜÜ) †ÜÄÜì è´ÜÜØ †Ü ‘àüàØËÜÏÜÜØ ¡å²ÜÑÜÜ. †å ‘àüàØËÜÏÜÜØÃÜÜ ‹ÆÜÓÃÜÜ ÆÜÜØœÜå †å‘ ÆÜ“ß †å‘ ÏÜÜÓÜ ôÜܳÜß ³ÜÑÜÜ. ¹åïÜÆÜÜزå ` ôÜÜ÷åËÜ'ÃÜå ÃÜÜÏÜå †ÜåìƒÜÜÑÜÜ. ôÜÜ÷åËÜÃÜàØ ÝíܾÜêÜÑÜ ËÜØÁÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ÏÜÜœÜÚ 2015] 

ïÜÜØÝ´ÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜÃÜß ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÆÜ÷åêÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü í܃ܴÜå ´ÜÜå ÓíÜßúÃÜÜ³Ü üÜÄÜÜåÓ ´ÑÜÜØ ÃÜ ÷´ÜÜ ÆÜ±Ü †å ÆÜ“ß ÏÜÜœÜÚ ÏÜÝ÷ÃÜÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ÉÓß³Üß ‘êÜ‘¶ÜÜ èíÜÜÃÜàØ ³ÜÑÜàØ ´ÑÜÜÓå “¬ß ´ÜÜÓ߃Üå ´ÜåÏÜÃÜß ôÜܳÜå ôÜÜæÆܳÜÏÜ ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü ³Ü‰. †Ü ´ÜôÜíÜßÓ 1920ÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ †ÃÜå üÜÄÜÜåÓ ÏܺÜôÜ(÷ÜêÜÃÜàØ œÜåÃÃ܉)ÏÜÜØ †å‘ ôÜÍÜÜÏÜÜØ ÏÜëÑÜÜ ´ÑÜÜÓÃÜß “å.

³ÜÑÜÜ ÆÜ“ß †Ü ‘àüàØËÜ íÜ߃ÜÓÜÑÜàØ. ÆÜ±Ü †å êÜÜå‘Üå†å ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå †ÜÁÑÜÜÞ´ÏÜ‘ ôÜØËÜØÁÜ ÃÜ “Üå²ÒÜå. ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ èà¹Ü èà¹Ü †ÃÜàÍÜíÜÜå êÜåíÜÜ êÜÜÄÑÜÜ, †ÃÜå ´Üå †ÃÜàÍÜíÜÜåÃÜå †ØÄÜå †Ü í܃ܴÜå ïÜÜØÝ´ÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜÏÜÜØ Ó÷å´ÜÜ ÷´ÜÜ. ´Üå è ÏÜزìÃÜÜ †å‘ ËÜß¡ ՜ܴÜÜÏÜ±Ü ïÜÜôµÜß ´ÑÜÜØ Ó÷å´ÜÜ ÷´ÜÜ. †Ü ËÜØÃÜå ôÜØô‘ä´Ü ïÜ߃ÜíÜíÜÜÏÜÜØ ÍÜÜÄÜ êÜå´ÜÜ ÷´ÜÜ. ïÜÜØÝ´ÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜÏÜÜØ ÏÜÜÓÜ ÏÜزìÃÜå ÃÜÜåƒÜÜå ‹´ÜÜÓÜå 67


†ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜå ÷´ÜÜå. †÷Î ÏÜÄÜÃÜêÜÜêÜ ÄÜÜØÁÜß ´Üå ÏÜزìÃÜå ôÜÜœÜíÜß ÓûÜ ÷´ÜÜ, †ÃÜå ÝÉÝÃÜøôÜ †ÜñÜÏÜÃÜÜ ËÜÁÜÜ ÝÃÜÑÜÏÜÜåÃÜàØ ôÜâšÏÜ´Ü܆å ÆÜÜêÜÃÜ ‘Ó´ÜÜ‘ÓÜíÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. ÏÜÇ ¡åÑÜàØ ‘å ´ÜåÏܱÜå ïÜÜØÝ´ÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜÏÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ôÜàíÜÜôÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜØ ÆÜÂåÏÜ, ¤ÜÜÃÜ †ÃÜå ‹¾ÜåÄÜÃÜå êÜßÁÜå ÉåêÜÜíÜß ÷´Üß. †÷Î †çò㔠´ÜÜå ÷´ÜÜ è. ÝÆÜÑÜôÜÚÃÜ ÷´ÜÜ. èÄܹÜÃÜعËÜÜËÜà, ÃÜåÆÜÜìËÜÜËÜà, ôÜØ´ÜÜåóÜËÜÜËÜà, ݃ÜÝ´ÜÏÜÜå÷ÃÜËÜÜËÜà, ÃÜÄÜßÃÜËÜÜËÜà, ïÜÓ¹ËÜÜËÜà †ÃÜå ‘ÜÝêÜËÜÜËÜàÃÜß ôÜܳÜå «ß‘ ôÜØËÜØÁÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜ. ÏÜÜÓÜ ôíÜÍÜÜíÜ ÆÜÂÏÜܱÜå ÷àØ ÝíܾܳÜßÚ†Üå †ÃÜå ÝïܚܑÜåÃÜß ôÜܳÜå ÍÜìß ÄÜÑÜÜå, †ÃÜå ¡´ÜÏÜ÷åÃÜ´ÜÃÜå ÝíÜïÜå œÜœÜÜÚ ‘ÓíÜÜ êÜÜÄÑÜÜå. ÆÜÄÜÜÓ¹ÜÓ ÓôÜÜå‡ÑÜÜÃÜå ËܹêÜå ¡å ÝïܚܑÜå †ÃÜå ÝíܾܳÜßÚ†Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÓôÜÜå‰ ‘Óß êÜå ´ÜÜå ôÜÜÓàØ ³ÜÜÑÜ. ÓôÜÜå²ÜÃÜß ‹ÆÜÓ †ÜÓÜåÄÑÜ †ÃÜå ÃÜßÝ´ÜÃÜß ÀÞóü†å ÝïܚܑíÜÄÜÚ ‘ÜËÜâ ÏÜåìíÜå, †ÃÜå ÝíܾܳÜßÚ†Üå ôíÜÜñÜÑÜ †ÃÜå ôíÜÑÜØÆÜÜ‘ÃÜÜå ÆܹܳÜÚÆÜÜ« êÜå. †Ü íÜÜ´Ü ÏÜÇ ´ÑÜÜØÃÜÜ ÝïܚܑÜå †ÜÄÜì ÏÜâ‘ß. †å‘ËÜå Ýïܚܑå ÏÜܳÜàØ ÁÜà±ÜÜíÑÜàØ. ‘åüêÜÜ‘ÃÜå †Ü ÆÜÂÑÜÜåÄÜ ËÜ÷à ÄÜÏÑÜÜå. ËÜÜì‘ÜåÃÜå ´ÜÜå, ÃÜíÜß œÜßè ÄÜÏÜå ´Üå ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ÄÜÏÜå è ´Üå ÃÑÜÜÑÜå, †Ü ÆÜ±Ü ÄÜÏÜß. †ÃÜå †ƒÜ´ÜÓÜå ïÜé ³ÜÑÜÜå. †Ü íÜÜ´Ü ‘ÝíÜñÜß †ÜÄÜì ÏÜâ‘´ÜÜØ, ÝïܚܑÜå †ÃÜà‘âì ³ÜÜÑÜ ´ÜÜå †Ü †ƒÜ´ÜÓÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ´ÜÜå èéÓ ÄÜÏÜå †åíÜÜå †ÝÍÜÆÜÂÜÑÜ ´ÜåÏܱÜå †ÜÆÑÜÜå. ´ÜåÏܱÜå ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜå ‘ûàØ, ` †ÜÏÜÜØ ôíÜÓÜèÃÜß œÜÜíÜß Ó÷åêÜß “å.' ÝÆÜÑÜôÜÚÃÜå †ƒÜ´ÜÓÜå ôÜÉì ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ‘ÜÑÜÜ ÝÃÜœÜÜåíÜß. ´ÜåÏÜÃÜå ´Üå ËÜ÷à ÄÜÏÑÜàØ. †å‘ ïÜÜ‘ ÏÜÜåìíÜÜÃÜß ÏÜزìß ¡ÏÜß, †ÃÜå ËÜߢ †ÃÜÜè ôÜÜÉ ‘ÓíÜÜÃÜß. ÓôÜÜå²ÜÃÜß †ÜôÜÆÜÜôÜ ïÜÜôµÜßÑÜ ïÜàݽ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ÃÜÄÜßÃÜËÜÜËÜà íÜÄÜåÓå ÓÜå‘ÜÑÜÜ. ´ÜåÏÜÃÜå ‘Üå¹Üìß ê܉ ‘ÜÏÜ ‘Ó´ÜÜ ¡å‰ ÏÜÜÓàØ ÷æÑÜàØ ÷ÓƒÜÜÑÜàØ. ÆÜ±Ü †Ü ÏÜ÷åÃÜ´ÜÃÜàØ ‘ÜÏÜ ôÜíÜÜôÜÜå “Üå‘ÓÜ †ÃÜå ÝïܚܑÜå ÆÜ±Ü †å‘¹ÏÜ ”ßêÜß ïÜ‘å †åÏÜ ÃÜ÷Üå´ÜàØ. ´Üå³Üß ÓÜåè œÜœÜÜÚ ³Ü´Üß. ‘åüêÜÜ‘ ³ÜÜ‘´ÜÜ. ÝÆÜÑÜôÜÚÃÜÃÜå ³ÜÜ‘ êÜÜÄÜå 68 

è ïÜÜÃÜÜå? †å ´ÜÜå ÷ôÜ´Üå œÜ÷åÓå ‘Ø‰‘ ÃÜå ‘Ø‰‘ ÓôÜÜå²ÜÃÜÜ ‘ÜÏÜÏÜÜØ êÜÜÄÑÜÜ è Ó÷å. ÏÜÜåüÜØ ÏÜÜåüÜØ íÜÜôܱÜÜå ÏÜÜØèíÜÜØ †å ´ÜÜå †åÏÜÃÜàØ è ‘ÜÏÜ. íÜÜôÜ±Ü ÏÜÜØèÃÜÜÓ üà‘²ßÃÜÜå ³ÜÜ‘ ‹´ÜÜÓíÜÜ ‘åüêÜÜ‘ ÝíܾܳÜßÚ†Üå ´ÑÜÜØ ôÜ´ÜÜÓ íÜÄÜܲ´ÜÜ. ¹Óå‘ ‘ÜÏÜ ÝíܾܳÜßÚ†Üå†å ÆÜâÓ´ÜÜ ‹´ôÜÜ÷³Üß ”ßêÜß êÜßÁÜàØ, †ÃÜå †ÜƒÜàØ ïÜÜØÝ´ÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜ ÏÜÁÜÆÜâ²ÜÃÜß ÆÜå«å ÄܱÜÄܱÜíÜÜ êÜÜÄÑÜàØ. †ÜíÜß ¡´ÜÃÜÜ ÉåÓÉÜÓÜåÃÜÜå †å‘ íÜÜÓ †ÜÓØÍÜ ³ÜÜÑÜ ÆÜ“ß ´Üå ³ÜÜåÍÜß ÃܳÜß è´ÜÜ. ÝÉÝÃÜøôÜ ÓôÜÜå²àØ ôíÜÜñÜÑÜß ÷´ÜàØ, †åüêÜàØ è ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÜØ ÓôÜÜå‰ ËÜ÷à ôÜÜ¹ß ÷´Üß. ÏÜôÜÜêÜÜÃÜÜå ´ÑÜÜÄÜ ÷´ÜÜå. ´Üå³Üß íÜÓÜì ÏÜÜÓÉ´Üå ÍÜÜ´Ü, ¹Üì, ïÜÜ‘ †ÃÜå ™ÜŒÃÜÜ ÆܹܳÜÜåÚ ÆÜ±Ü ÆÜ‘ÜíÜß êÜåíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. ËÜØÄÜÜìß ƒÜÜåÓÜ‘ÏÜÜØ ôÜàÁÜÜÓÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜ ‡ÓܹܳÜß †å ¡´ÜÃÜàØ †å‘ ÓôÜÜå²àØ ‘Ü°ÒàØ ÷´ÜàØ. †åÏÜÜØ †å‘ËÜå †ÁÑÜÜÆÜ‘Üå †ÃÜå ‘åüêÜÜ‘ ÝíܾܳÜßÚ†Üå ÍÜëÑÜÜ ÷´ÜÜ. †ÜíÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜÜåÏÜÜسÜß ôÜíÜÚôÜÜÏÜÜÃÑÜ ÓôÜÜå²àØ ôíÜÜñÜÑÜß ËÜÃÜÜíÜíÜÜÃÜÜå †ƒÜ´ÜÓÜå ïÜé ³Ü‰ ïÜøÑÜÜå ÷´ÜÜå. ÆÜ±Ü “åíÜüå ‘åüêÜÜØ‘ ‘ÜÓ±ÜÜåÃÜå ê܉ÃÜå †Ü ÆÜÂÑÜÜåÄÜ ËÜØÁÜ ÓûÜå. ÏÜÜÓß ÏÜÜÃÑÜ´ÜÜ “å ‘å †Ü èÄÜÝí܃ÑÜÜ´Ü ôÜØô³ÜÜ†å †Ü ÆÜÂÑÜÜåÄÜ üâØ‘ß ÏÜ๴ÜÃÜå ôÜÜÓà ÆÜ±Ü œÜêÜÜíÜßÃÜå ‘Ø‰ ÄÜàÏÜÜíÑÜàØ ÃܳÜß. †ÃÜå ´ÜåÏÜÜسÜß ÏÜìåêÜÜ ‘åüêÜÜ‘ †ÃÜàÍÜíÜÜå ´ÜåÃÜå ôÜÜÓà ‹ÆÜÑÜÜåÄÜß ³ÜÑÜÜ ÷´ÜÜ. ÏÜÜÓÜå ‡ÓܹÜå ïÜÜØÝ´ÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜÏÜÜØ ‘؉‘ ÏÜ๴ÜÃÜå ôÜÜÓà Ó÷åíÜÜÃÜÜå ÷´ÜÜå. ÆÜ±Ü ÏÜÃÜå ÝíÜÁÜÜ´ÜÜ ËÜìÜ´‘ÜÓå ™ÜôÜ²ß ÄÜÑÜÜå. ÷àØ ÍÜÜÄÑÜå †å‘ †«íÜÜݲÑÜàØ ÓûÜå ÷Üå‰ïÜ ´ÑÜÜØ ÆÜâÃÜܳÜß ÄÜÜåƒÜêÜåÃÜÜ †íÜôÜÜÃÜÃÜÜå ´ÜÜÓ ÏÜëÑÜÜå. ïÜÜØÝ´ÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜ ïÜÜå‘ÏÜÜØ ²âËÜß ÄÜÑÜàØ. ÏÜÜÓß ÆÜÜôÜå ôÜÜæ ƒÜÓƒÜÓÜå ‘ÓíÜÜ †ÜíÑÜÜ. ÏÜØݹÓÏÜÜØ ƒÜÜôÜ ôÜÍÜÜ ÍÜÓß. †Ü ÄÜØÍÜßÓ ¹åƒÜÜíÜ †ÆÜâíÜÚ ÷´ÜÜå. ÷àØ ´Üå è ݹíÜôÜå ÆÜâÃÜå èíÜÜ ÃÜß‘ëÑÜÜå. ôÜܳÜå ÆÜ´ÃÜß †ÃÜå ÏÜÄÜÃÜêÜÜêÜÃÜå êÜßÁÜÜØ. ËÜÜ‘ßÃÜÜØ ËÜÁÜÜØ ïÜÜØÝ´ÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜÏÜÜØ ÓûÜØ. †çò㔠ËܹÚíÜÜÃÜ ôÜàÁÜß ÏÜÜÓß ôÜܳÜå †ÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ. ´ÜåÏܱÜå ÏÜÃÜå ÆÜâ“ÒàØ, ` ´ÜÏÜÜÓå Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÏÜÜØ ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ [ÏÜÜœÜÚ 2015]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


‘ÓíÜÜÃÜÜå †íÜôÜÓ †ÜíÜå †åÏÜ êÜÜÄÜå “å ƒÜÓàØ? ÃÜå êÜÜÄÜ´ÜàØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå øÑÜÜÓå †åÃÜß ‘Ü؉ ‘êÆÜÃÜÜ †ÜíÜå “å?' ÏÜÇ èíÜÜËÜ †ÜÆÑÜÜå, ` †ÜÃÜÜå èíÜÜËÜ †ÜÆÜíÜÜå ÏÜàï‘åêÜ “å. ÏÜÜÓå †å‘ íÜóÜÚ ´ÜÜå ‘Ø‰ ‘ÓíÜÜÆܱÜàØ “å è ÃÜ÷Î. ÄÜÜåƒÜêÜå†å ÏÜÜÓß ÆÜÜôÜå³Üß íÜœÜÃÜ êÜßÁÜàØ “å ‘å, †å‘ íÜóÜÚ êÜÄÜß ÏÜÜÓå ÍÜÂÏÜ±Ü ‘ÓíÜàØ, ‘Üå‰ ¡÷åÓ ÆÜÂðÃÜ ÆÜÓ ÝíÜœÜÜÓ ÃÜ ËÜÜØÁÜíÜÜå, ÃÜ ËÜ´ÜÜíÜíÜÜå. †Ü íÜœÜÃÜ ÷àØ †šÜÓïÜ: ÆÜÜìíÜÜÃÜÜå “àØ. ÆÜ“ß ÆÜ±Ü ÏÜÜÓå ‘Üå‰ ÆÜÂðÃÜ ÆÜÓ ËÜÜåêÜíÜÜÆܱÜàØ ÷ïÜå ´ÜÜå

è ÷àØ ËÜÜåêÜíÜÜÃÜÜå “àØ. †åüêÜå ÆÜÜØœÜ íÜóÜÚ êÜÄÜß ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ ‘ÓíÜÜÃÜÜå †íÜôÜÓ †ÜíÜå †åÏÜ ÏÜÃÜå êÜÜÄÜ´ÜàØ ÃܳÜß.' †÷Î †ÜüêÜàØ ‘÷åíÜàØ ÆÜÂô´Üà´Ü “å ‘å ` Õ÷¹ ôíÜÓÜè'ÏÜÜØ ÏÜÇ èå ÝíÜœÜÜÓÜå ¹ïÜÜÚíÑÜÜ “å ´ÜåÃÜå ÄÜÜåƒÜêÜå ÷ôÜß ‘Ü°´ÜÜ ÃÜå ‘÷å´ÜÜ": ` †å‘ íÜóÜÚ ´ÜÏÜå Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÏÜÜØ Ó÷ß ¡åïÜÜå †åüêÜå ´ÜÏÜÜÓÜ ÝíÜœÜÜÓÜå †åÃÜß ÏÜåìå «å‘ܱÜå †ÜíÜïÜå.' [ôÜ´ÑÜÃÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜÜå †³ÜíÜÜ †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ] 

ïÜÜØÝ´ÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜÃÜÜ ôÜ´‘ÜÓ ôÜÏÜÜÓØÍÜÏÜÜØ1 ÍÜÜóÜ±Ü ÉåËÜÂà†ÜÓß 17,11915

†Üèå ÏÜÃÜå èå †ÜÃÜع ³ÜÜÑÜ “å †åíÜÜå †ÜÃÜع ÏÜÇ †ÄÜÜ‹ ‘¹ß †ÃÜàÍÜíÑÜÜå ÃܳÜß. ÄÜàÓà¹åíÜ ÓíÜßúÃÜܳÜ2

†÷Î ÷ÜèÓ ÃܳÜß, ´ÜåÏÜ “´ÜÜØ †ÜÆܱÜÜ Ý¹êÜÏÜÜØ †ÜÆܱÜÃÜå †åÏÜÃÜß ÷ÜèÓßÃÜÜå †ÃÜàÍÜíÜ ³ÜÜÑÜ “å. ÝíÜïÜåóÜ †ÜÃÜع ÏÜÃÜå †å ¡å‰ÃÜå ³ÜÜÑÜ “å ‘å †ÜÆÜå †Ü ôÜ´‘ÜÓ ôÜÏÜÜÓØÍÜÃÜß ÑÜÜåèÃÜÜ ÍÜÜÓ´ÜßÑÜ ÆÜ½Ý´Ü†å ‘Óß “å. ÏÜàØË܉ÏÜÜØ †ÏÜÜÓàØ ôíÜÜÄÜ´Ü ™Ü±Üß ÁÜÜÏÜÁÜâÏܳÜß ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ ÷´ÜàØ, ÆÜÓØ´Üà †åÏÜÜØ †ÏÜÃÜå ôÜàƒÜ †ÜÆÜå †åíÜàØ ‘ïÜàØ ÃÜ÷Üå´ÜàØ; ‘åÏÜ ‘å ´ÑÜÜØ ïÜའÆÜÜÿÜÜ´ÑÜ Æܽݴ܆ÜåÃÜàØ †ÃÜàôÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ ÷´ÜàØ. †ÜÆܱÜå †ÜÆܱÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÆÜâíÜÚÃÜß Óß´Üå è †ÜÆܱÜÜ êÜšÑÜ ´ÜÓÉ ÄÜÝ´Ü ‘ÓßïÜàØ, ÆÜÝÿÜÏÜÃÜàØ †ÃÜà‘ ‘ÓßÃÜå ÃÜ÷Î, ‘Ü ‘å †ÜÆܱÜå ÆÜâíÜÚÃÜÜ “߆å. †ÜÆܱÜå †ÜÆܱÜÜ ¹åïÜÃÜÜ ôÜàØ¹Ó Óß´ÜÝÓíÜÜ¡åÃÜå †ÃÜàôÜÓßÃÜå ÝíÜ‘ÜôÜ ôÜÜÁÜßïÜàØ, †ÃÜå †åÃÜß ÍÜÜíÜÃÜÜÃÜå íÜÉܹÜÓ Ó÷ßÃÜå †ÜÆܱÜܳÜß ÝÍÜÃÃÜ †Ü¹ïÜÜåÚíÜÜìÜ ¹åïÜÜå ôÜܳÜå ÏÜæµÜß ËÜÜØÁÜßïÜàØ. ƒÜÓåƒÜÓ, ÍÜÜÓ´Ü ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÆÜâíÜÚÃÜß ôÜØô‘äÝ´Ü ¿ÜÓÜ è ÆÜâíÜÚ ´Ü³ÜÜ ÆÜÝÿÜÏÜÃÜÜ ËÜß¡ ¹åïÜÜå ôÜܳÜå ÝÏܵÜÜœÜÜÓßÃÜÜå ôÜØËÜØÁÜ ô³ÜÜÝÆÜ´Ü ‘ÓïÜå. †Üèå ÷àØ ËÜØÄÜÜìÜÃÜÜ †Ü †ÜñÜÏÜ ÆÜ´ÑÜå †Ü´ÏÜßÑÜ´ÜÜ †ÃÜàÍÜíÜàØ “àØ. ÷àØ †ÜÆÜÃÜå ÏÜÜüå ‘Üå‰ †¡±ÑÜÜå †Ü¹ÏÜß ÃܳÜß. ¹âÓ †ÜíÜåêÜÜå †ÜÝÊ‘Ü ¹åïÜ ÆÜ±Ü ÏÜÃÜå íÜ÷ÜêÜÜå êÜÜÄÜ´ÜÜå ÷´ÜÜå, ‘Ü ‘å ´ÑÜÜØÃÜÜ Õ÷¹ß†Üå†å ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ Õ÷¹ß Óß´ÜÝÓíÜÜ¡å “Üå²ÒÜ ÃܳÜß. †Ø´ÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ†å ñÜÜå´Ü܆ÜåÃÜÜå †ÜÍÜÜÓ ÏÜÜÃÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ÍÜÜóÜ±Ü ôÜÏÜÜÆ´Ü ‘ÑÜàÛ. [ÏÜâì †ØÄÜÂå¢]   [ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †šÜÓ¹å÷, ƒÜز": 13] 1  †Ü ôÜÏÜÜÓØÍÜ †ÜñÜÏÜíÜÜôÜ߆Üå†å ÑÜÜåŸÑÜÜå ÷´ÜÜå. 2  ÓíÜßúÃÜÜ³Ü üÜÄÜÜåÓ (1861-1941); ‘ÝíÜ †ÃÜå ‘êÜÜ‘ÜÓ; †åÏÜÃÜå 1913ÏÜÜØ ôÜÜÝ÷´ÑÜ ÏÜÜüåÃÜàØ ÃÜÜåËÜåêÜ ÆÜÜÝÓ´ÜÜåÝóÜ‘ ÏÜëÑÜàØ ÷´ÜàØ; ïÜÜÝôÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜ, èå ÷íÜå ÑÜàÝÃÜíÜÝôÜÚüß “å, ´ÜåÃÜÜ ô³ÜÜÆÜ‘ 

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ÏÜÜœÜÚ 2015] 

69


ÆÜ÷åêÜÜå ÉÝÓÑÜܹÆÜµÜ †å‘ è íÑÜíÜô³ÜÜ´ÜØµÜ ‘Üå‰ †å‘ ÏÜܱÜôÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ †êÜÄÜ †êÜÄÜ ´ÜËÜ’å ‘åíÜÜå ÍÜÜÄÜ ÍÜèíÜß ïÜ‘å? †ÃÜå ´ÜåÃÜÜ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜå ¹åïÜ-¹àÝÃÜÑÜÜÃÜÜ ‡Ý´Ü÷ÜôÜÏÜÜØ ‘åüêÜÜå ËܹêÜÜíÜ †ÜíÜß ïÜ‘å? ÓåêÜíÜå´ÜØµÜ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ ´ÜåÃÜÜØ ‹¹Ü÷Ó±ÜÜå “å. ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ ¹Ü¹Ü †Ë¹àêêÜÜÃÜå ÏÜÜüå ËÜÜÝÓôüÓß ‘ÓíÜÜ è´ÜÜØ ÝÏÜ. †åÏÜ ‘å. ÄÜÜØÁÜßÃÜå ÆÜßüÓ ÏÜÜÝÓ´”ËÜÄÜÚ ÓåêÜíÜå ôüåïÜÃÜå ÁÜ’Üå ÏÜÜÓßÃÜå ‹´ÜÜÓß ¹åíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜ †å ™ÜüÃÜÜ†å †åÏÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ÆÜÜÑÜÜÃÜàØ ÆÜÝÓíÜ´ÜÚÃÜ †Ü±ÑÜàØ. ÍÜÜÓ´Ü ÆÜÓ´Ü ÉÑÜÜÚ ÆÜ“ß ´ÜåÏܱÜå ‘Üå‰ êܲ´Ü êÜ²ß ÷ÜåÑÜ ‘âœÜ–‹ÆÜíÜÜôÜ–†ÜعÜåêÜÃÜ ÃÜÝ÷ ÆÜ±Ü ÏÜÜµÜ ²×ÜÝÈüØÄÜÃÜÜ ¡åÓå—´ÜÜå ´Üå íÜßÓÏÜÄÜÜÏÜ ÓåêÜíÜå ôüåïÜÃÜ ÆÜÓ êÜåíÜÜ´Üß è‘Ü´ÜÃÜß ÃÜÜËÜâ¹ß †ØÄÜå, èå±Üå ÍÜÜÓ´Ü ¹åïÜÃÜÜ ‡Ý´Ü÷ÜôÜÏÜÜØ ÆÜÝÓíÜ´ÜÚÃÜ †Ü±ÑÜàØ. íÜÜ´Ü †ÜüêÜå³Üß †ü‘´Üß ÃܳÜß. ´ÜåÏܱÜå ÍÜÜÓ´ÜÍÜÂÏÜ±Ü ÏÜ÷¹ØïÜå ÓåêÜíÜåÏÜÜØ è ‘ÑÜàÛ, †å ËÜ÷à ¡±Üß´Üß íÜÜ´Ü “å ÆÜ±Ü †÷Î †ÜíÑÜÜ ÆÜ“ß ÍÜÜÓ´ÜÏÜÜØ ‘Üå‰ ÏÜà¼å ôÜÜæÆܳÜÏÜ íÜƒÜ´Ü †ôÜØ´ÜÜåóÜ ‘å ÝíÜÓÜåÁÜÃÜÜå ôÜâÓ ÆÜÂÄÜü ‘ÓíÜÜå ÆܲÒÜå, †å ÆÜ±Ü ÓåêÜíÜå´ÜصÜÃÜß †íÑÜíÜô³ÜÜ †ØÄÜå è! ÍÜÜÓ´Ü †ÜÄÜÏÜÃÜ ÆÜ“ß †ÜƒÜÜ ¹åïÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜßÍÜ܉ ÏÜÜüå †åüêÜÜ ËÜÁÜÜ ôÜ´‘ÜÓ ÃÜå ôíÜÜÄÜ´Ü ôÜÏÜÜÓØÍÜÜå ³ÜÑÜÜ, †åüêÜÜ ÆÜÂÏÜܱÜÏÜÜØ ÏÜÜÃÜÆܵÜÜå ÃÜå ÍÜåüôÜÜåÄÜܹÜå ÏÜëÑÜÜØ, †åüêÜß ËÜÁÜß ÆÜÂïÜØôÜÜ ÆÜÜÏÑÜÜ ‘å ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ è ¹åïÜÏÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜå `†¡±ÑÜÜ êÜÜå‘Üå íÜœœÜå †ÜíÜß ÆܲÒÜ'ÃÜàØ †ÃÜàÍÜíÜíÜÜ êÜÜÄÑÜÜ. †ÜíÜÜ íÜ÷ÜêÜíÜÁÜÜÏܱÜÜØ ÍÜÑÜÜÛ ÃÜå ôÜÜåÃÜàØéÆÜàØ ÏÜ°ÒÜ ÏÜÜ÷ÜåêÜ íÜœœÜå ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÓÜè‘ßÑÜ ÄÜàÓà ÄÜÜåÆÜÜêÜ‘äó±Ü ÄÜÜåƒÜêÜåÃÜå †å‘ íÜóÜÚ ôÜàÁÜß ¡÷åÓ ÆÜÂðÃÜ ÆÜÓ ‘ïÜàØ ÃÜ ËÜÜåêÜíÜÜ †ØÄÜå †ÜÆÜåêÜÜ íÜœÜÃÜ “´ÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ‡ôü ‡ÝòÑÜÜ ÓåêÜíÜåÃÜÜ œÜßÉ ü×ÜÝÉ‘ ÏÜçÃÜåèÓÃÜå ÆÜµÜ ê܃ÑÜÜ íÜÄÜÓ ‘ì ÃÜ íÜìß. ïÜÜå ÷´ÜÜå †å ™ÜüÃÜܘÏÜ? ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÍÜÜÓ´Ü †ÜÄÜÏÜÃܳÜß œÜØÆÜÜ ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÃÜß êܲ´Ü ôÜàÁÜßÃÜÜ ÄÜÜìÜÃÜå †ÜíÜÓß êÜå´ÜÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ÃÜÜ ƒÜز 13ÏÜÜسÜß †å ÆܵÜ

‰ôü ‡ÝòÑÜÜ ÓåêÜíÜåÃÜÜ œÜßÉ ü×ÜÝÉ‘ ÏÜçÃÜåèÓÃÜå ÆÜµÜ      ü×ÜÝÉ‘ ÏÜçÃÜåèÓ ‰ôü ‡ÞòÑÜÜ ÓåêÜíÜå ‘êÜ‘¶ÜÜ

ôÜíÜÚÃüÖôÜ †ÜçÉ ‡ÞòÑÜÜ ôÜÜåôÜÜÑÜüß, ÆÜâÃÜÜ ÝôÜüß, [ÉåËÜÂà†ÜÓß 23, 1915]1

ôÜÜ÷åËÜ, Ä܉ 21ÏÜß ´ÜÜÓ߃Üå ÆÜâÃÜÜ è´ÜÜØ ÏÜÇ ñÜßÏÜ´Üß ÄÜÜØÁÜß †ÃÜå ËÜå ÝÏܵÜÜå ôÜܳÜå 3 †ÆÜ ÏÜåêÜÏÜÜØ ËܹÚíÜÜÃܳÜß ‘êÑÜÜ±Ü ôÜàÁÜß ÏÜàôÜÜÉÓß ‘Óß ÷´Üß.2 †ÏÜÜÓß ÆÜÜôÜå µÜß¡ íÜÄÜÚÃÜß ÃÜØËÜÓ 7186³Üß 7189 ôÜàÁÜßÃÜß ÝüÝ‘üÜå ÷´Üß. ÄÜÜ²ß ŸÑÜÜÓå ÆêÜçüÉÜçÏÜÚ ÆÜÓ †ÜíÜß ´ÑÜÜÓå ÏÜÇ ¡åÑÜàØ ‘å µÜß¡ íÜÄÜÚÃÜÜå ²ËÜÜå ƒÜßœÜÜåƒÜßœÜ ÍÜÓåêÜÜå ÷´ÜÜå, †ÃÜå êÜåËÜêÜ ÆÜÓ ¹ïÜÜÚíÜåêÜß ôÜ؃ÑÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ™Ü±ÜÜ íÜÁÜÜÓå ÏÜàôÜÜÉÓÜå †åÏÜÜØ ËÜå«åêÜÜ ÷´ÜÜ. ´ÜåÏÜ “´ÜÜØ †ÏÜå ´ÜåÏÜÜØ ÆÜåôÜíÜÜ ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘ÑÜÜåÚ. ´ÑÜÜØ ¥ÍÜåêÜÜ ôüåïÜÃÜ øêÜÜ‘åÚ †ÏÜÃÜå †Ø¹Ó ÆÜåôÜ´ÜÜØ †ü‘ÜíÑÜÜ. ÏÜÇ †å ÍÜ܉ÃÜå ‘ûàØ ‘å 1  ÆܵÜÃÜÜ èíÜÜËÜ ÆÜÓ³Üß. 2  ´ÜÜ. 17³Üß 20, ÉåËÜÂà†ÜÓß ÄÜÜØÁÜßÍÜ܉ ´ÜåÏÜÃÜß ÏÜزìß ôÜܳÜå ïÜÜØÝ´ÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Üå ÷´ÜÜ. ‘¹ÜœÜ ´ÜåÏÜÃÜÜå ³ÜÜå²Ü‘ ݹíÜôÜ íÜÁÜà ÓÜå‘ÜíÜÜÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ÷ïÜå ÆÜ±Ü ÄÜÜåƒÜêÜåÃÜÜ †íÜôÜÜÃÜÃÜÜ ôÜÏÜÜœÜÜÓ ÏÜì´ÜÜØ ´Üå†Üå ‘êÜ‘¶ÜܳÜß ÆÜâÃÜÜ èíÜÜ ÓíÜÜÃÜÜ ³ÜÑÜÜ ÷´ÜÜ. –ôÜØ.

70 

[ÏÜÜœÜÚ 2015]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


†ÏÜå ²ËÜÜÏÜÜØ ¥ÍÜÜØ ¥ÍÜÜØ è‰ïÜàØ, ‘åÏÜ ‘å †ÏÜÜÓå íÜ÷åêÜÜÏÜÜØ íÜ÷åêÜß ´Ü‘å ÆÜâÃÜÜ ÆÜ÷ÜÇœÜíÜÜÃÜàØ èéÓß “å. ÆÜÓØ´Üà †å±Üå ÏÜÜÓàØ ÏÜÜÃÑÜàØ ÃÜ÷Î. †åüêÜå ÏÜÇ †åÏÜ ôÜâœÜíÑÜàØ ‘å µÜß¡ íÜÄÜÚÃÜÜ ²ËÜÜÏÜÜØ ŸÑÜÜØ ôÜàÁÜß èÄÜÜ ÃÜ÷Î ÏÜìå ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß †ÏÜå ‡ÃüÓ øêÜÜôÜÃÜÜ ²ËÜÜÏÜÜØ ËÜåôÜßïÜàØ. †Ü íÜÜ´Ü ÏÜÜÃÑÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß. †ÏÜå ‡ÃüÓÃÜÜ ²ËÜÜÏÜÜØ ËÜå«ÜØ. †åüêÜå ôüåïÜÃÜ øêÜÜ‘åÚ †Ü ËÜÜËÜ´ÜÃÜß Óß´ÜôÜÓÃÜß ƒÜËÜÓ ü×åÃÜÃÜÜ ÄÜܲÚÃÜå †ÜÆÜß. ÄÜܲåÚ †ÜÄÜÂ÷ Ó܃ÑÜÜå ‘å ‘ÜØ ´ÜÜå †ÏÜÜÓå èËÜêÜÆÜàÓ ôÜàÁÜßÃÜÜå ‡ÃüÓ øêÜÜôÜ †ÃÜå µÜß¡ íÜÄÜÚ íÜœœÜåÃÜÜ ÍÜܲÜÃÜÜå ´ÜÉÜíÜ´Ü œÜâ‘íÜß ¹åíÜÜå, ÃÜ÷Î ´ÜÜå ÏÜåêÜ ü×åÃÜÏÜÜØ ÃÜ÷Î è´ÜÜØ ÆÜÜ“ì³Üß †ÜíÜÃÜÜÓ ÆÜåôÜåÃèÓ ü×åÃÜÏÜÜØ èíÜàØ. ÏÜÇ †Ü íÜÜ´ÜÃÜÜå ÝíÜÓÜåÁÜ ‘ÑÜÜåÚ, ÆÜÓØ´Üà ´ÜåÃÜß ‘؉ †ôÜÓ ³Ü‰ ÃÜ÷Î. †åüêÜå ËÜå íÜÄÜÜåÚÃÜÜ ÍÜܲÜÃÜÜ ´ÜÉÜíÜ´ÜÃÜß Ó‘ÏÜ ÝíÜÓÜåÁÜ ôÜܳÜå œÜâ‘íÜß ¹ßÁÜÜ ÝôÜíÜÜÑÜ ÏÜÜÓß ÆÜÜôÜå ËÜß¡å ‘Üå‰ ÏÜÜÄÜÚ ÓûÜå ÃÜ÷Î. †Ü Ó‘ÏÜ ÏÜÜÓß ÆÜÜôÜå³Üß †ÜôÜÃÜôÜÜåêÜÏÜÜØ íÜôÜâêÜ êÜåíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß. íÜÁÜÜÓÜÃÜÜ ÍÜܲÜÃÜß ÓôÜß¹ÃÜÜå ÃÜØËÜÓ 274577 ÷´ÜÜå †ÃÜå ÏÜÜÓå é. 19–12–0 †ÜÆÜíÜÜ ÆܲÒÜ ÷´ÜÜ. ÏÜÇ ÝüÝ‘ü ÏÜÜô´ÜÓÃÜå ‘ûàØ ‘å ÓôÜß¹ ÆÜÓ †åíÜàØ ê܃Üß †ÜÆÜÜå ‘å ÏÜÇ íÜÁÜÜÓÜÃÜàØ ÍÜܲàØ ôÜÝíÜÓÜåÁÜ œÜâ‘íÑÜàØ “å. †åÏܱÜå ÏÜÜÓß ÝíÜÃÜØ´Üß ÄܑܱÜÓß ÃÜ÷Î. ÏÜÜÓå ‡ÃüÓ øêÜÜôÜÃÜÜ ²ËÜÜÏÜÜØ ÏÜàôÜÜÉÓß ‘ÓíÜß ÃÜ÷Üå´Üß, †åüêÜå ÷àØ †ÃÜå ÏÜÜÓÜØ ôÜܳÜ߆Üå †å ²ËÜÜå “Üå²ß µÜß¡ íÜÄÜÚÃÜÜ ²ËÜÜÏÜÜØ ËÜåôÜíÜÜÃÜß ´Ü‘ ïÜÜåÁÜ´ÜÜØ ÷´ÜÜØ. †å ´Ü‘ †ÏÜÃÜå ÏÜàÄÜêÜôÜÓ܉ÏÜÜØ ÏÜìß. ´ÑÜÜØ ÏÜÇ ÝüÝ‘ü ‘êÜåøüÓÃÜå ‘ûàØ ‘å íÜÁÜÜÓÜÃÜÜ ÍÜܲÜÃÜß ÓôÜß¹ ÆÜÓ †åíÜàØ ê܃Üß †ÜÆÜÜå ‘å †ÏÜå ÏÜàÄÜêÜôÜÓ܉³Üß µÜß¡ íÜÄÜÚÃÜÜ ²ËÜÜÏÜÜØ ËÜå«ÜØ “߆å. ÆÜÓØ´Üà ´ÜåÏܱÜå ´ÜåÏÜ ‘ÓíÜÜÃÜß ÃÜÜ ÆÜܲß. ÏÜÜÓß †Óè †å “å ‘å ‹ÆÜÑÜàÚø´Ü ôÜØ¡åÄÜÜåÏÜÜØ ‹ÝœÜ´Ü ´ÜÜå †å ÷´ÜØà ‘å ÏÜÜÓß ÏÜزìßÃÜå µÜß¡ íÜÄÜÚÃÜÜ ²ËÜÜÏÜÜØ èÄÜÜ ïÜÜåÁÜß †ÜÆÜíÜß ¡å‰´Üß ÷´Üß, ¡å †åÏÜ ÃÜ ËÜÃÜß ïÜ‘å †åÏÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå µÜß¡ íÜÄÜÚÏÜÜØ èÄÜÜ ³ÜÜÑÜ ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß †ÏÜÜÓß ÆÜÜôÜå³Üß íÜÁÜÜÓÜÃÜàØ ÍÜܲàØ êÜßÁÜÜ ÝíÜÃÜÜ †ÏÜÃÜå ‡ÃüÓ øêÜÜôÜÏÜÜØ ÏÜàôÜÜÉÓß ‘ÓíÜÜ ¹åíÜß ¡å‰´Üß ÷´Üß. ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ôÜØ¡åÄÜÜåÏÜÜØ èËÜêÜÆÜàÓ ôÜàÁÜßÃÜàØ íÜÁÜÜÓÜÃÜàØ ÍÜܲàØ ÃÜ÷Î †ÜÆÜíÜÜÃÜàØ ‘Üå‰ ‘Ü ÃܳÜß. ÷àØ ÝíÜòÜÜôÜ Ó܃ÜàØ “àØ ‘å ÓåêÜíÜå´ÜصÜ, íÜÁÜÜÓÜÃÜàØ ÆÜâÓåÆÜâÓàØ ÍÜܲàØ ÏÜÃÜå ÆÜÜ“àØ ÏÜÜå‘êÜíÜÜÃÜÜå ÷à‘ÏÜ ‘ÓïÜå. †Ü íÜÜ´Ü †ÜÆÜÃÜÜ ÁÑÜÜÃÜ ÆÜÓ êÜÜíÜíÜÜÃÜàØ ÏÜÇ ÏÜÜÓàØ ‘´ÜÚíÑÜ ÏÜÜÃÑÜàØ “å ´Üå èåÏÜ †åíÜÜ ƒÑÜÜêܳÜß “å ‘å íÜÁÜÜÓÜÃÜß ÍÜܲÜÃÜß Ó‘ÏÜ ÏÜÃÜå ÆÜÜ“ß ÏÜìíÜß ¡å‰†å (‘Ü ‘å ÏÜÜÓß ÏÜàôÜÜÉÓßÃÜÜå ƒÜœÜÚ êÜÜå‘ÜåÃÜÜØ ÃÜܱÜÜØÏÜÜسÜß œÜâ‘íÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜå ÷´ÜÜå), ´ÜåÏÜ †å †åíÜÜ ÝôܽÜØ´ÜÃÜÜ ÆÜÜêÜÃÜ ÏÜÜüå ÆÜ±Ü “å ‘å ÓåêÜíÜåÃÜÜ ‘ÏÜÚœÜÜÓ߆Üå†å µÜß¡ íÜÄÜÚÃÜÜ ÏÜàôÜÜÉÓÜå ÆÜ´ÑÜå ÑÜÜåÄÑÜ íÜ´ÜÜÚíÜ Ó܃ÜíÜÜå ¡å‰†å. ÏÜÇ ¡åÑÜàØ ÷´ÜàØ ‘å ‘åüêÜÜÑÜå †ÝÁÜ‘ÜÓ߆Üå †å ÏÜàôÜÜÉÓÜå ôÜܳÜå †ÝïÜóü †ÃÜå †ôÜÝ÷ó±Üà íÜ´ÜÜÚíÜ Ó܃ܴÜÜ ÷´ÜÜ. ÏÜÃÜå ƒÜÜ´ÜÓß “å ‘å ÓåêÜíÜå´ÜØµÜ †åíÜàØ ´ÜÜå ÃܳÜß è ‡œ“´ÜàØ ‘å †ÝíÜíÜå‘ß †ÝÁÜ‘ÜÓ߆Üå µÜß¡ íÜÄÜÚÃÜÜ ÏÜàôÜÜÉÓÜå ÆÜ´ÑÜå ‘Üå‰ ÆÜ±Ü Óß´ÜÃÜÜå †ÝïÜóü íÜ´ÜÜÚíÜ ‘Óå.1  ÷àØ “àØ,    †ÜÆÜÃÜÜå †Ü¤ÜÜØÝ‘´Ü ôÜåíÜ‘ o

1 ÏÜÜœÜÚÃÜß 27ÏÜßÃÜÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ èíÜÜËÜÏÜÜØ †çÞøüØÄÜ Ý²ÝíÜ”ÃÜêÜ ü×ÜÝÉ‘ ÏÜçÃÜåèÓå ÓåêÜíÜå ‘ÏÜÚœÜÜÓ߆ÜåÃÜÜ ‘ä´ÑÜÃÜÜå ËÜœÜÜíÜ ‘ÑÜÜåÚ, ÆÜÓØ´Üà ê܃ÑÜàØ ‘å": ``ËÜå ÍÜÜ²Ü íÜœœÜåÃÜÜå ´ÜÉÜíÜ´Ü ÝÃÜÑÜÏÜ ÆÜÂÏÜܱÜå íÜôÜâêÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜå ÷´ÜÜå ´Üå ËÜÓÜËÜÓ ÷´ÜàØ. †ÃÜå ´ÜÏÜå ÏÜàÄÜêÜôÜÓ܉³Üß èËÜêÜÆÜàÓ ôÜàÁÜß µÜß¡ íÜÄÜÚÏÜÜØ ËÜå«Ü ÷´ÜÜ †å ËÜÜËÜ´ÜÃÜÜå ‘Üå‰ êÜåƒÜß ÆÜàÓÜíÜÜå ÏÜàÄÜêÜôÜÓ܉ÏÜÜØ ÃܳÜß. †åüêÜå ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ôÜØ¡åÄÜÜåÏÜÜØ íÜÁÜÜÓÜÃÜÜ ÍÜܲÜÃÜß Ó‘ÏÜ ÆÜÜ“ß †ÜÆÜß ïÜ‘ÜÑÜ ÃÜ÷Î. ÆÜÓØ´Üà ÷àØ †ÜÆÜÃÜÜ ‘³ÜÃÜÃÜå ôÜ´ÑÜ ÏÜÜÃÜß êÜåíÜÜ ´ÜæÑÜÜÓ “àØ †ÃÜå ÏÜàÄÜêÜôÜÓ܉³Üß èËÜêÜÆÜàÓ ôÜàÁÜßÃÜÜ ÍÜܲÜÃÜÜ ´ÜÉÜíÜ´Ü èåüêÜß Ó‘ÏÜ ÏÜÃÜ߆Üç²ÚÓ³Üß ÏÜÜå‘êÜß †ÜÆÜßïÜ.

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ÏÜÜœÜÚ 2015] 

71


`‘ÜÏܱÜÃÜß ‘ÜÏÜÄÜßÓß' êÜåÓß ‘ÜåÝêÜÃôÜ, ¹ÜåÝÏÜÝÃÜ‘ êÜÜÝÆÜÑÜåÓ †ÃÜà. ÄÜÜåÆÜÜì¹ÜôÜ ÆÜüåêÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜå ÄÜÜØÁÜßôÜÜÝ÷´ÑÜ ‹ÆÜÓÜØ´Ü ÝíÜòÜôÜÜÝ÷´ÑÜÃÜß ‹¶ÜÏÜ ‘äݴ܆ÜåÃÜÜ †ÃÜàíÜܹ †ÃÜå ôÜØÆÜܹÃÜ ÆÜ±Ü ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘Óß íÜܜܑÜå ÏÜÜüå ‹ÆÜêÜËÁÜ ‘ÓíÜÜÃÜàØ ÃÜ’ß ‘ÑÜàÛ “å. ÝíÜòÜôÜÜÝ÷´ÑÜÃÜàØ ÝíÜïÜÜìíÜÜœÜÃÜ ÁÜÓÜíÜ´ÜÜ †ÃÜå ´ÜåÏÜÜسÜß œÜâØüßÃÜå ñÜåó« ÄÜàèÓÜ´Üß †ÃÜàíÜܹ †ÜÆÜÃÜÜÓÜ (ôíÜ.) ÄÜÜåÆÜÜì¹ÜôÜ ¢íÜÜÍÜ܉ ÆÜüåêÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜØ ¢íÜÃÜ‘Üì ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ÝíÜòÜÆÜÂÝôܽ †ÃÜå‘ êÜåƒÜ‘ÜåÃÜß ñÜÂåó« ÓœÜÃÜ܆ÜåÃÜÜ †ÃÜàíÜܹ ´ÜåÏÜè ôÜØÆÜܹÃÜ ‘ÑÜÜÛ “å. ¹åïÜ †Ü”ܹ ³ÜíÜÜÃÜß ´ÜæÑÜÜÓßÏÜÜØ ÷´ÜÜå ´ÑÜÜÓÃÜß—íÜóÜÚ 1947ÃÜß—ôíÜÜ´ÜصÑÜ œÜìíÜì †ÃÜå êÜÜå²Ú ÏÜÜ‹ÃüËÜåüÃÜÃÜß ÍÜÜÓ´ÜÃÜÜ ÄÜíÜÃÜÚÓ èÃÜÓêÜ ´ÜÓß‘å íÜÓ±Üß³Üß ê܉ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ †ØÝ´ÜÏÜôÜØô‘ÜÓ ôÜàÁÜßÃÜÜ ƒÜÜôôÜÜ ôÜØ™ÜóÜÚÆÜß²Ü-‘é±ÜÜÏÜÑÜ ôÜÏÜÑÜÃÜå †ÜíÜÓß êÜå´ÜÜ ÆÜàô´Ü‘ Êß²ÏÜ †åü ÝÏܲ ÃÜ܇ü (êÜå. êÜåÓß ‘ÜåÝêÜÃôÜ †ÃÜå ²ÜåÝÏÜÝÃÜ‘ êÜÜÝÆÜÑÜåÓ)ÃÜÜå ôÜØÝšÜÆ´Ü †ÃÜàíÜܹ ÄÜÜåÆÜÜì¹ÜôÜ ÆÜüåêÜå ÏÜÁÜÓÜ´Üå †Ü”Ü¹ß ÑÜÜÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÷´ÑÜÜÃÜß ‘÷ܱÜß éÆÜå ‘ÑÜÜÚå “å. Ý÷ùàô´ÜÜÃÜÃÜÜ ÍÜÜÄÜêÜÜ, ôíÜ´ÜØµÜ ÍÜÜÓ´Ü †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÷´ÑÜÜ ôÜØËÜØÁÜå ÍÜÜÓ´ÜßÑÜ ´ÜÓß‘å-ÄÜàèÓÜ´Üß ´ÜÓß‘å èå ôÜÓåÓÜïÜ ÏÜÜÝ÷´Üß-ôÜÏÜè±Ü †ÜÆܱÜå ÁÜÓÜíÜß†å “ß†å, ´ÜåÏÜÜØ ƒÜÜôôÜÜ ôÜàÁÜÜÓÜÃÜå †íÜ‘ÜïÜ ÁÜÓÜíÜ´ÜàØ †Ü ÆÜàô´Ü‘ ÃÜíÜß ÆÜå°ß ÏÜÜüå ‡Ý´Ü÷ÜôÜÃÜå ƒÜàêêÜÜ ÏÜÃÜå ¡åíÜÜ-ôÜÏÜèíÜÜÃÜß ÀÝóü ݃ÜêÜíÜÃÜÜÓàØ ËÜÃÜß Ó÷å †åÏÜ “å.... êÜÜØËÜÜ †ÓôÜܳÜß †ÆÜÂÜÆÑÜ †åíÜàØ †Ü ÆÜàô´Ü‘ ÆÜâÃÜ: ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜÜÑÜ †å ÆÜ÷åêÜÜØ ´ÜåÏÜÜسÜß ÏÜÜ‹ÃüËÜåüÃÜÃÜÜ ÍÜÜÓ´Ü †ÜÄÜÏÜÃÜ †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜß ÆÜÂÜÓØÝÍÜ‘ ‘ÜÑÜÚÆܱÜÜÝêÜ ÝíÜïÜåÃÜÜå êÜåƒÜ...."

24ÏÜß

ÏÜÜœÜÚ, 1947ÃÜå ÓÜåè ÏÜÜ‹ÃüËÜçüÃÜÃÜÜå Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜÜ “åêêÜÜ †ØÄÜÂåè ÓÜè‘´ÜÜÚ ´ÜÓß‘å íÜ܇ôÜÓÜçÑÜÆÜ¹å †ÝÍÜóÜå‘ ³ÜíÜÜÃÜß ´ÜæÑÜÜÓ߆Üå ´Ü²ÜÏÜÜÓ œÜÜêÜíÜÜ êÜÜÄÜß. íÜ܇ôÜÓÜçÑÜ ÍÜíÜÃÜÃÜÜå ¹ÓËÜÜÓ ÷ÜçêÜ ŸÑÜÜØ †å †ÝÍÜóÜå‘ ³ÜíÜÜÃÜÜå ÷´ÜÜå, ´ÜåÃÜß ÝíÜïÜÜì´ÜÜ †ÃÜå íÜæÍÜíÜ †ÜÄÜì ÊÜØôÜÃÜÜ †ÃÜå ÓÝïÜÑÜÜÃÜÜ ËÜܹïÜÜ÷ÜåÃÜÜ ¹ÓËÜÜÓÜå ”Ü؃ÜÜ ÆÜ²ß ¡ÑÜ. †å‘ è ÓÜè‘´ÜÜÚÃÜå Ó÷åíÜÜ ÏÜÜüå †ÜüêÜàØ ÏÜÜåüàØ ÝíÜïÜÜì ÍÜíÜÃÜ ÏÜܱÜôÜ¡´Ü ÷íÜå ÍÜÝíÜóÑÜÏÜÜØ øÑÜÜØÑÜ ‘¹ß ËÜÜØÁÜíÜÜÃÜß ÃÜ ÷´Üß. †å ÍÜíÜÃÜÃÜå 340 †ÜåÓ²Ü ÷´ÜÜ. ´ÜåÃÜß ËÜ÷ÜÓÃÜÜ ÏÜÜåÄÜêÜ ÄÜܲÚÃÜÏÜÜØ 418 ÏÜÜì߆Üå ‘ÜÏÜ ‘Ó´ÜÜ ÷´ÜÜ – ´ÜåÏÜÜØÃÜÜ 50 è±Ü ´ÜÜå ËÜÜÄÜÏÜÜسÜß ÆÜ؃Ü߆ÜåÃÜå ‹²Ü²ÒÜ ‘ÓíÜÜÃÜàØ è ‘ÜÏÜ ‘ÓÃÜÜÓÜ “Üå‘Ó܆Üå ÷´ÜÜ. íÜ܇ôÜÓÜçÑÜ ÍÜíÜÃÜÃÜÜ ´ÜËÜåêÜ܆ÜåÏÜÜØ 500 ÆÜØ¡ËÜß ™ÜÜå²åôÜíÜÜÓ †ØÄÜӚܑÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÁÜÜåìÜ †ÃÜå ôÜÜåÃÜåÓß ÄܱÜíÜåïÜÃÜß Äܲ߆Üå ÄÜÜå«íÜ´ÜÜ †ÝÍÜóÜå‘ÃÜß ôÜíÜÜÓß ÏÜÜüå

72 

´ÜæÑÜÜÓ ³ÜíÜÜ êÜÜÄÑÜÜ. ÷èâÝÓÑÜ܆Üå, ‘ÜÓÍÜÜÓ߆Üå, ËÜåÓ܆Üå, ôÜعåïÜíÜÜ÷‘Üå, ™ÜÜå²ÜíÜÜì܆Üå, œÜÜåÝ‘ÑÜÜ´ÜÜå †ÃÜå ÏÜÜì߆Üå ÏÜìß íÜ܇ôÜÓÜçÑÜ ÍÜíÜÃÜÃÜÜå ÓôÜÜêÜÜå 5000 ÏÜܱÜôÜÃÜÜå ÷´ÜÜå! ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ÏÜìåêÜÜ œÜغ‘Üå, ÝÉ´ÜÆܩ߆Üå, ˜âôÜÜå íÜÄÜåÓå ôÜܳÜåÃÜÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ÆÜÜåïÜÜ‘ ÆÜ÷åÓß ê܉, ÏÜÜ‹ÃüËÜçüÃÜ †ÝÍÜóÜå‘ ÏÜÜüå ´ÜæÑÜÜÓ ³ÜÑÜÜ è ÷´ÜÜ, ´ÜåíÜÜÏÜÜØ ‘ÏÜÓÜÃÜÜ ËÜÜÓ±ÜÜ ‹ÆÜÓ ü‘ÜåÓÜ ÆܲÒÜ †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜØ ÏÜ÷ÜåÓ¹ÜÓ †å²ÝíÜÃÜÜ ÏÜÜ‹ÃüËÜçüÃÜ †Ø¹Ó ¹ÜƒÜêÜ ³ÜÑÜÜØ. †å²ÝíÜÃÜÜ ÏÜÜ‹ÃüËÜçüÃÜ ‹ÆÜÓ ÍÜÄÜíÜÜÃÜå ÏÜÜå‘ìå ÷ܳÜå ËÜÝšÜôÜÜå íÜÓôÜÜíÜß ÷´Üß. ´ÜåÏÜÃÜß ÆÜÜôÜå éÆÜ ÷´ÜàØ; ´ÜßíÜ ËÜàݽ ÷´Üß": ™Ü±ÜÜ ´ÜÜå †åÏÜ ÏÜÜÃÜ´ÜÜ ‘å †å ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ ´Üå †åÏÜÃÜÜ ÆÜÝ´ÜÃÜå ÆÜ±Ü üÆÜß ¡ÑÜ! ÏÜÜ´ÜäÆÜšÜå ¹Ü¹Ü ´ÜÓɳÜß ´ÜåÏÜÃÜå ËÜ÷à ÏÜÜåüß ÝÏÜêÜ‘´Ü íÜÜÓôÜÜÏÜÜØ ÏÜìß ÷´Üß; †ÃÜå ÝÆÜ´ÜäÆÜšÜå ôÜÜÏÜÜÝè‘ ÆÜÂÝ´Üó«Ü. ‘ÜÓ±Ü, †å íÜØïÜÏÜÜØ 19ÏÜÜ ôÜæ‘ÜÃÜÜå ˆÄêÜçòÃÜÜå ÏÜ÷ÜÃÜ íܲÜå ÆÜÂÁÜÜÃÜ êÜÜç²Ú ÆÜÜÏÜôüÚÃÜ, †ÃÜå ¹ÜÃÜíÜßÓ ÓÜè‘ÜÓ±Üß ôÜÜ´ÜÏÜÜå [ÏÜÜœÜÚ 2015]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


†êÜÚ †ÜçÉ ïÜÜÈÖüôÜËÜÓß ´ÜåÏÜÃÜÜ ÆÜâíÜÚè ´ÜÓß‘å †ÜíÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. †êÜËܶÜ, ´ÜåÏÜÃÜàØ ïÜÓßÓ ÝœÜÃÜ܉ ÉâêܹÜÃÜß èåíÜàØ ÃÜÜèà‘ ÷´ÜàØ †ÃÜå ÏÜܳÜÜÃÜÜå ôÜƒÜ´Ü ¹àƒÜÜíÜÜå ´ÜåÏÜÃÜå ôÜ´Ü´Ü ÆÜèíÑÜÜ ‘Ó´ÜÜå. ÆÜÓØ´Üà ôíÜÍÜÜíÜå ´Üå †åíÜÜØ ÏÜ’ÏÜ ÷´ÜÜØ ‘å, ËÜ÷ÜÓ³Üß ‘Üå‰ †åÏÜÃÜß ïÜÜÓßÝÓ‘ ÃÜËÜì܉ÃÜß íÜÜ´Ü ¡±Üß ‘å ÆÜÜÓƒÜß ÃÜ ïÜ‘å. i

ÆÜâÓÜ «Ü«ÏÜÜ«³Üß íÜ܇ôÜÓÜçÑÜÆÜ¹å †Üé° ³ÜÑÜÜ ËÜܹ ´ÜÓ´Ü è éÝ°ÃÜÜå ÍÜØÄÜ ‘Óß, ôÜêÜÜ÷‘ÜÓÜåÃÜß ôÜêÜÜ÷ †íÜÄܱÜßÃÜå, ÏÜÜ‹ÃüËÜçüÃÜ ÷ÜèÓ Ó÷åêÜ܆ÜåÃÜå ôÜØËÜÜåÁÜíÜÜ ÏÜ܇˜ÜåÉÜåÃÜ ´ÜÓÉ íÜëÑÜÜ. ``ÏÜÜÓàØ ‘ÜÏÜ ‘åüêÜàØ ÏÜàï‘åêÜ “å, ´Üå ËÜÜËÜ´Ü ÷àØ èÓÜ ÆÜ±Ü ÍÜÂÏÜÏÜÜØ ÃܳÜß. ´Üå ‘ÜÏÜ ÆÜÜÓ ÆÜܲíÜÜÏÜÜØ ÏÜÜÓå íÜÁÜàÏÜÜØ íÜÁÜà ôÜ؃ÑÜÜÃÜß íÜÁÜàÏÜÜØ íÜÁÜà ÍÜêÜß êÜÜÄܱÜßÃÜß èéÓ ÆܲïÜå; †ÃÜå ÷àØ †Üèå ´Üå ÍÜêÜß êÜÜÄܱÜß ¹ÜƒÜíÜíÜÜ Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜÜØ ÆÜ¡èÃÜÜåÃÜå †ÆÜßêÜ ‘ÓàØ “àØ.'' Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜÜ íÜ܇ôÜÓÜçÑÜÜåÃÜÜ ¢íÜÃÜ ‹ÆÜÓ ËÜå ËÜå íÜÜÓ ™ÜÜ´Ü‘ ÷àÏÜêÜ܆Üå ³ÜÑÜÜ ÆÜ“ß ´Üå†Üå †å‘ ôÜæ‘ܳÜß ôÜ÷ßôÜêÜÜÏÜ´ÜßÃÜÜ ‘ÜåïÜåüÜÏÜÜØ ÍÜÓ܉ Ó÷å´ÜÜ. íÜ܇ôÜÓÜçÑÜÃÜß ÁÜÜåìß †ÃÜå ôÜÜåÃÜåÓß ÓåêÜÄÜÜ²ß ŸÑÜÜØ ŸÑÜÜسÜß ÆÜôÜÜÓ ³ÜíÜÜÃÜß ÷ÜåÑÜ, ´ÑÜÜØ ´ÑÜÜØ, 100 100 íÜÜÓÃÜå †Ø´ÜÓå 24 ‘êÜÜ‘ ÆÜ÷åêÜå³Üß œÜÜå‘ß¹ÜÓÜå ƒÜ²Ü ‘Óß ¹åíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜ´ÜÜ. íÜ܇ôÜÓÜçÑÜ ôÜ÷åè ÆÜ±Ü ËÜ÷ÜÓ ÃÜß‘ìå †åüêÜÜÏÜÜØ ôÜÇ‘²Üå †ØÄÜӚܑÜå, ÷¡ÓÜå ÆÜÜåêÜßôÜÜå †ÃÜå ôÜ÷ßôÜêÜÜÏÜ´Üß¹ìÃÜÜ ÏÜܱÜôÜÜå ´ÜåÏÜÃÜß †ÜôÜÆÜÜôÜ ™ÜåÓ܉ íÜì´ÜÜ. ´Üå ÄÜÜåêÉ ÓÏÜíÜÜ ¡ÑÜ ´ÜÜå ¹Óå‘ ”ܲ ÆÜÜ“ì †å‘ †å‘ ÆÜÜåêÜßôÜÃÜÜå ÏÜܱÜôÜ ÄÜÜå«íÜß ¹åíÜÜ´ÜÜå †ÃÜå Óô´ÜÜ ‹ÆÜÓÃÜß ÓÜ÷¹ÜÓß †íÜÓèíÜÓ ËÜØÁÜ ‘Óß ¹åíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜ´Üß. íÜ܇ôÜÓÜçÑÜ ™ÜÜå²åôÜíÜÜÓß ‘ÓíÜÜ ÃÜß‘ìå, ´ÜÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ †ØÄÜӚܑÜåÃÜß †ÜƒÜß üà‘²ß †ÃÜå ôÜ÷ßôÜêÜÜÏÜ´Üß¹ìÃÜÜ ÆÜÜåêÜßôÜÜå ´ÜåÏÜÃÜß ôÜܳÜå ôÜܳÜå ´Ü³ÜÜ ÆÜÜ“ì ÆÜÜ“ì ¹Üå²íÜÜ êÜÜÄÜ´ÜÜ. ÏÜÜ‹ÃüËÜçüÃÜå †å‘å ´Ü²Ü‘å ÆÜÜå´ÜÜÃÜß †ÜôÜÆÜÜôÜÃÜÜå †Ü †ÜƒÜÜå ™ÜåÓÜå ‹«ÜíÜß êÜåíÜÓÜíÑÜÜå. ´Üå ÆÜÜå´Üå ´ÜåÏÜÃÜÜØ ÏÜ÷ÜåÓ¹ÜÓ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ÏÜÜœÜÚ 2015] 

ÆÜâÓÜ «Ü«ÏÜÜ«³Üß íÜ܇ôÜÓÜçÑÜÆÜ¹å †Üé° ³ÜÑÜÜ ËÜܹ ´ÜÓ´Ü è éÝ°ÃÜÜå ÍÜØÄÜ ‘Óß, ôÜêÜÜ÷‘ÜÓÜåÃÜß ôÜêÜÜ÷ †íÜÄܱÜßÃÜå, ÏÜÜ‹ÃüËÜçüÃÜ ÷ÜèÓ Ó÷åêÜ܆ÜåÃÜå ôÜØËÜÜåÁÜíÜÜ ÏÜ܇˜ÜåÉÜåÃÜ ´ÜÓÉ íÜëÑÜÜ. ``ÏÜÜÓàØ ‘ÜÏÜ ‘åüêÜàØ ÏÜàï‘åêÜ “å, ´Üå ËÜÜËÜ´Ü ÷àØ èÓÜ ÆÜ±Ü ÍÜÂÏÜÏÜÜØ ÃܳÜß. ´Üå ‘ÜÏÜ ÆÜÜÓ ÆÜܲíÜÜÏÜÜØ ÏÜÜÓå íÜÁÜàÏÜÜØ íÜÁÜà ôÜ؃ÑÜÜÃÜß íÜÁÜàÏÜÜØ íÜÁÜà ÍÜêÜß êÜÜÄܱÜßÃÜß èéÓ ÆܲïÜå; †ÃÜå ÷àØ †Üèå ´Üå ÍÜêÜß êÜÜÄܱÜß ¹ÜƒÜíÜíÜÜ Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜÜØ ÆÜ¡èÃÜÜåÃÜå †ÆÜßêÜ ‘ÓàØ “àØ.''

†ÃÜå ÆÜàµÜß ôÜܳÜå ÓÜåè ôÜíÜÜÓÃÜÜ ™ÜÜå²åôÜíÜÜÓ߆å ÃÜß‘ìå, ´ÑÜÜÓå ÆÜÜ“ì ‘å ôÜܳÜå ‘Üå‰ è ÓôÜÜêÜÜå †ÜíÜå ÃÜ÷Î, †åíÜÜå ´ÜåÏܱÜå ÷à‘ÏÜ ‘ÑÜÜÚå. Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜÜ íÜ܇ôÜÓÜçÑÜ †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜØ ÏÜ÷ÜåÓ¹ÜÓ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÆÜÜôÜå ³Ü‰ÃÜå ™ÜôÜ܉ÃÜå è´ÜÜØ ÷ÜåÑÜ, †å ÆÜ÷åêÜß íÜÜÓ ¡åíÜÜÃÜÜå Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜÜ ÄÜÜÏÜݲÑÜ܆ÜåÃÜå êÜ÷ÜíÜÜå ÏÜëÑÜÜå. ÆÜ“ß ´ÜÜå ´ÜåÏܱÜå †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜØ ÏÜ÷ÜåÓ¹ÜÓå “åêêÜÜØ ËÜôÜÜå íÜÓôܳÜß ‘Üå‰ íÜ܇ôÜÓÜçÑÜå èå ‘ÓíÜÜÃÜß ‘êÆÜÃÜÜ ÆÜ±Ü ÃÜ÷Î ‘Óß ÷ÜåÑÜ ´ÜåíÜàØ ‘ÜÏÜ ‘ÑÜàÛ. èíÜÜ÷ÓêÜÜêÜ ÃÜå÷ÓàÃÜÜ Ý¹ê÷ßÏÜÜØ †ÜíÜåêÜÜ ôÜÜ¹Ü ÝÃÜíÜÜôÜô³ÜÜÃÜÏÜÜØ ´Üå ËÜØÃÜå è±ÜÜØ ÆÜ÷ÜÇœÜß ÄÜÑÜÜØ. ´ÑÜÜØ ÏÜÜ‹ÃüËÜçüÃÜ èíÜÜ÷ÓêÜÜêÜÃÜå ‘Üå±Ü߆å³Üß ÆÜ‘²ß ÏÜ÷åÏÜÜÃÜÜå íÜœœÜå ³Ü‰ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜß ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ƒÜËÜӆشÜÓ ÆÜâ“´ÜÜ †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜß ôÜܳÜå ÷Ü³Ü ÝÏÜêÜÜíÜ´ÜÜ ÉÓíÜÜ êÜÜÄÑÜÜ. èíÜÜ÷ÓêÜÜêÜ ÃÜå÷Óà ‹ÆÜÓ †Ü ËÜÃÜÜíÜÃÜß ™ÜåÓß †ôÜÓ Æܲß. ´ÜåÏܱÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜØ ËÜ÷åÃÜÃÜå ôÜÜØèå ‘ûàØ, ``“åíÜüå †ÜÆܱÜÃÜå íÜ܇ôÜÓÜçÑÜ ´ÜÓß‘å †å‘ ¢íÜ´ÜÜå ÏÜܱÜôÜ ÏÜëÑÜÜå “å; †´ÑÜÜÓ ôÜàÁÜß ÏÜì´ÜÜØ ´ÜåíÜÜØ ²ÄÜêÜÜØ ÆÜ÷åÓÜíÜåêÜÜØ ÝÃÜ¢ÚíÜ ÆÜâ´ÜìÜØ ÃÜ÷Î.'' ‘÷åíÜÜÃÜß èéÓ ÃܳÜß ‘å, ÏÜÜ‹ÃüËÜçüÃÜÃÜß ‘ÜÏܱÜÝíÜ¾Ü 73


ÆÜàÓ¡åïÜÏÜÜØ ‘ÜÏÜÄÜßÓß ‘ÓíÜÜ êÜÜÄÜß Ä܉ ÷´Üß †ÃÜå ³ÜÜå²Ü è íÜƒÜ´Ü ËÜܹ †ÏÜåÝÓ‘ÜÃÜÜ `ÃÑÜâ ÑÜÜç‘Ú ü܇ÏôÜ' “ÜÆÜ܆å ÃÜÜÇÁÜ êÜßÁÜß ‘å, `‡Ý´Ü÷ÜôÜÏÜÜØ ‘Üå‰ íÜ܇ôÜÓÜçÑÜå

Õ÷¹ß ÆÜ¡èÃÜÜåÃÜÜ ÝíÜòÜÜôÜ, †Ü¹Ó †ÃÜå ÆÜÂåÏÜ †ÜüêÜÜ ÏÜÜåüÜ ÆÜÂÏÜܱÜÏÜÜØ ôÜØÆÜܹÃÜ ‘ÑÜÜÚ ÃÜ÷Î ÷ÜåÑÜ.' i

ÆÜÓØ´Üà Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜß Þô³ÜÝ´Ü œÜÜåÏÜåÓ ôÉÜåü‘ ËÜÃÜß Ä܉ ÷´Üß. èÃÜÓêÜ êÜÜç²Ú ‡”ÖÏÜå†å1 ´ÜÜå †åÃÜàØ `¹ÜéÄÜÜåìÜå ÍÜÓåêÜÜ è÷ÜèÏÜÜØ ÏÜÁܹÝÓÑÜå †ÜÄÜ êÜÜÄÜß ÷ÜåÑÜ' †å ïÜ˹ÜåÏÜÜØ íܱÜÚÃÜ ‘ÑÜàÛ ÷´ÜàØ. ´ÜåÏܱÜå ÏÜÜ‹ÃüËÜçüÃÜÃÜå ÆÜâ“ÒàØ, `†å †ÜÄÜ ¹ÜéÄÜÜåìÜÏÜÜØ ÆÜ÷ÜÇœÜå ´Üå ÆÜ÷åêÜÜØ ´ÜåÃÜå ËÜà”ÜíÜß ïÜ‘ÜïÜå ƒÜÓß?' ÏÜÜ‹ÃüËÜçüÃÜÃÜå ôÜÜæ³Üß ÆܳÜÏÜ †÷åíÜÜêÜ ÆÜØ¡ËÜÃÜÜ ÝËÜÂÝüïÜ ÄÜíÜÃÜÚÓ ´ÜÓɳÜß ÏÜëÑÜÜå. †ÜƒÜÜ ÆÜÂÜØ´ÜÏÜÜØ íÑÜÜÆÜ‘ †ÜØ´ÜÓÑÜà½ÃÜàØ íÜÜ´ÜÜíÜ ôÜÓ¡‰ ÓûàØ ÷´ÜàØ. ÓÜíÜêÜÕÆÜ²ß ÃÜ¢‘ÃÜÜ †å‘ ÄÜÂÜÏÜÝíÜô´ÜÜÓÏÜÜØ †å‘ ÏÜàôÜêÜÏÜÜÃÜÃÜÜå ÆÜܲÜå

ïÜ៚ ÆÜܲÜåïÜßÃÜÜ ƒÜå´ÜÓÏÜÜØ ÆÜåôÜß ÄÜÑÜÜå. ÆÜåêÜÜå ÏÜàôÜêÜÏÜÜÃÜ ŸÑÜÜÓå †åÃÜå êÜåíÜÜ †ÜíÑÜÜå, ´ÑÜÜÓå ïÜé†Ü´ÜÏÜÜØ ”™Ü²Üå †ÃÜå ÆÜ“ß ´ÜÜå ‘ÜåÏÜß ÷àêêܲ è ÏÜœÜß ÓûàØ. ËÜå ‘êÜÜ‘ ËÜܹ ôÜÜåôÜíÜÜôÜÜå ÏÜܱÜôÜÜåÃÜÜØ Ïܲ¹ÜØ †ÜôÜÆÜÜôÜÃÜÜØ ƒÜå´ÜÓÜåÏÜÜØ Óíܲ´ÜÜØ ÆܲÒÜØ ÷´ÜÜØ. íÜ܇ôÜÓÜçÑÜÃÜÜ †ÜÄÜÏÜÃÜ ÆÜ“ßÃÜÜ Ý¹íÜôÜ ËÜܹ ‘êÜ‘¶ÜÜÏÜÜØ Õ÷¹àÏÜàôÜêÜÏÜÜÃÜ ÓÏ܃ÜܱÜÜåÏÜÜØ 99 è±Ü ÏÜÜÑÜÜÛ ÄÜÑÜÜØ. ËÜå ݹíÜôÜ ËÜܹ ÏÜàØË܉ÏÜÜØ ´ÜåíÜàØ è ÷àêêܲ ÏÜœÑÜàØ †ÃÜå 41 Ïܲ¹ÜØ Óô´ÜÜ ‹ÆÜÓ °ìß ÆܲÒÜØ. ÏÜÜ‹ÃüËÜçüÃÜå ´ÜÓ´Ü Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜÜ íÜ²Ü ÆÜÜåêÜßôÜ †ÏÜêܹÜÓÜåÃÜß ÝÏÜÕüÄÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †ÍÑÜÜôÜÄÜä÷ÏÜÜØ ËÜÜåêÜÜíÜß †ÃÜå ÆÜâ“ÒàØ, ``ÆÜÜåêÜßôÜÜå Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÏÜÜØ ‘ÜÑܹÜå †ÃÜå íÑÜíÜô³ÜÜ ¡ìíÜß ïÜ‘å ´ÜåíÜß Þô³ÜÝ´ÜÏÜÜØ “å ‘å ÃÜ÷Î?''

1 ÏÜÜ‹ÃüËÜçüÃÜ ´ÜåÃÜå œÜßÉ †ÜçÉ ôüÜÉ ´ÜÓß‘å ÆÜôÜع ‘ÓßÃÜå ôÜܳÜå êÜå´ÜÜ †ÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ. ´Üå ÝíÜÃôüÃÜ œÜ„œÜêÜÃÜÜå ÆÜ±Ü 1940³Üß 1945 ¹ÓÏÑÜÜÃÜ œÜßÉ †ÜçÉ ôüÜÉ ÷´ÜÜå. 

†ÜíÜå “å. . . .

74 

èíÜÜ÷ÓêÜÜêÜ ÃÜå÷Óà ‘ä´Ü ‘åüêÜÜ‘ èâÃÜÜ ÆܵÜÜå

ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ ¹åôÜ܉ ‘ä´Ü ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ¢íÜÃÜÏÜÜÄÜÚ ÄÜß´ÜÜÃÜàØ ÆÜÂô³ÜÜÃÜ ËÜàݽÑÜÜåÄÜ

ÏÜÃÜàËÜ÷åÃÜ ÄÜÜØÁÜß ‘ä´Ü ÝËÜ÷ÜÓÃÜß ‘ÜåÏÜß †ÜÄÜÏÜÜØ ‘êÜ‘¶ÜÜÃÜÜå œÜÏÜ´‘ÜÓ †å‘êÜÜå ¡ÃÜå Óå

ÄÜÜåÆÜÜì¹ÜôÜ ÆÜüåêÜ ‘ä´Ü êÜå ÝÏÜ”ÓåËêÜ ‹ÉÚå ¹ÝÓºÃÜÜÓÜÑÜ±Ü †ÜïÜÜ †ÃÜå ÁÜßÓè ˜ÜØÝ´Ü ‘å ‹´‘ÜØÝ´Ü?

[ÏÜÜœÜÚ 2015]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ËÜÜ ÝíÜïÜå ËÜÜÆÜà †ÃÜå ËÜÜÆÜà ÝíÜïÜå ËÜÜ ÏÜà‘àêÜ ‘êÜܳÜßÚ ÆÜÝ´ÜÆÜ´ÃÜß ôÜØËÜØÁÜÜå ÝíÜïÜå ÁÜÏÜÚïÜÜôµÜÜå³Üß ê܉ÃÜå (÷íÜåÃÜÜ ôÜÏÜÑÜÏÜÜØ ÝíÜïÜåóÜ ÁÑÜÜÃÜÜ‘óÜÚ‘ ËÜÃÜåêÜÜ) ôÜØËÜØÁÜÜåÃÜÜØ ÏÜçÃÜåèÏÜåÃü †ØÄÜåÃÜÜØ ÆÜàô´Ü‘ÜåÏÜÜØ ™Ü±ÜàØ ê܃ÜÜÑÜàØ “å. ÆÜÝ´ÜÆÜ´ÃÜß íÜœœÜå ³Ü´Üß ÃÜÜÃÜßÏÜÜåüß ´Ü‘ÓÜÓÃÜÜ ‹‘åêÜ †Ü±ÜßÃÜå ‘åíÜß Óß´Üå ôÃÜå÷ †ÃÜå ôÜàÏÜåì³Üß ôÜܳÜå Ó÷åíÜàØ ´ÜåÃÜÜ ôÜåÝÏÜÃÜÜôÜÚ ÆÜ±Ü ÷íÜå ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ³Ü‰ ÓûÜ “å. †Ü ËÜÁÜß èÄÑÜ܆å³Üß íܶÜ܆Üå“Ü ÆÜÂÏÜܱÜÏÜÜØ ‘؉‘ ÃÜå ‘Ø‰‘ †åíÜàØ ÏÜìß †ÜíÜå “å èå ÆÜÜÝÓíÜÜÝÓ‘ ¢íÜÃÜÃÜå ÆÜÂôÜÃÃÜ´ÜܳÜß ÍÜÓß ¹å. ôÜØôÜÜÓÓ³ÜÃÜÜØ èå ËÜå ÆÜæ²ÜØÃÜß íÜÜ´Ü ‘Ó܉ “å ´Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ‘êÑÜÜ±Ü ôÜÜÁÜ´ÜÜ ôÜÜÁÜ´ÜÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÆÜÝÓœÜÑÜ-ôÜØËÜØÁÜÏÜÜØ †ÜíÜÃÜÜÓÜÃÜå ÆÜ±Ü ôÜàƒÜ, ôÜÏÜäݽ †ÃÜå ôÜÉì´ÜÜ ´ÜÓÉ ¹ÜåÓß ¡ÑÜ. Ä܉ ôܹßÏÜÜØ ³Ü‰ ÄÜÑÜåêÜÜØ †ÜíÜÜØ †ÜíÜÜ ¹ØÆÜ´ÜßÏÜÜØÑÜ †ÝÄÜÂÏÜ ˜ÏÜå Ó÷å †åíÜÜ ‘ô´ÜâÓËÜÜ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ. ÄÜÜØÁÜߢÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ íÜÜ؜ܴÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ÏÜܱÜôÜÃÜÜ êÜÄÃÜ¢íÜÃÜÏÜÜØ ³Ü´Üß ÷ÜåÑÜ †åíÜß ™Ü±Üß ´Ü‘ÓÜÓÜå ÁÑÜÜÃÜå œÜ°å. ÆÜ±Ü ôÜ´Ü´Ü †å‘ËÜß¡ÃÜå ôÜÏÜè´ÜÜØ Ó÷ßÃÜå †å‘ÏÜå‘ÃÜå †ÃÜà‘âì ³Ü‰ÃÜå Ó÷å´ÜÜØ †å‘ †åíÜÜå ôÜÏÜÑÜ †ÜíÜå ‘å ‘ô´ÜâÓËÜÜ ÄÜÜØÁÜߢ ÏÜÜüå ‘÷å, `ÏÜÜÓÜ èåíÜÜå ÆÜÝ´Ü ´ÜÜå ‘Üå‰ÃÜå ¹àÝÃÜÑÜÜÏÜÜØ ÃÜÝ÷ ÷ÜåÑÜ.' †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ ‘ô´ÜâÓËÜÜ ÏÜÜüå ‘÷å, `ÏÜÜÓàØ ¡÷åÓ ¢íÜÃÜ èåÏÜ ‹ŸŸíÜì ³Ü´ÜàØ ÄÜÑÜàØ ´ÜåÏÜ ËÜÜ ƒÜßêÜ´Üß Ä܉.' ‘ô´ÜâÓËÜÜÃÜÜ èÃÏÜݹÃÜ 11 †åÝÆÜÂêÜÃÜå íÜÁÜÜíÜ´ÜÜØ ËÜÜ ÝíÜïÜå ËÜÜÆÜà †ÃÜå ËÜÜÆÜà ÝíÜïÜå ËÜÜÃÜÜØ ÆÜÂåÏÜ, êÜÜÄܱÜß †ÃÜå †Ü¹ÓÃÜß íÜ÷ǜܱÜß ÏÜà‘àêÜ ‘êÜܳÜßÚÃÜÜ ÆÜàô´Ü‘ ËÜÜ †ÃÜå ËÜÜÆÜàÏÜÜسÜß. . .

ËÜÜ ÝíÜïÜå ËÜÜÆÜà

(ËÜÜ) ÝÃÜÓšÜÓ ÷´Üß. ôíÜÍÜÜíÜå ôÜßÁÜß, ôíÜ´ÜصÜ, ÏÜ÷åÃÜ´Üà †ÃÜå ÏÜÜÓß ôÜܳÜå ´ÜÜå †Üå“àØ ËÜÜåêÜÃÜÜÓß ÷´Üß. ´ÜåÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †¤ÜÜÃÜÃÜÜå †ôÜØ´ÜÜåóÜ ÃÜ ÷´ÜÜå. ÷àØ ÍܱÜàØ “àØ †ÃÜå ÆÜÜå´Üå ÆÜ±Ü ÍܱÜå ´ÜÜå ôÜÜÓàØ †åíÜß †åÃÜß ‡œ“Ü ÏÜÇ ‘¹ß ÏÜÜÓÜ ËÜœÜÆܱÜÏÜÜØ †ÃÜàÍÜíÜß ÃܳÜß. 

´ÜåÃÜå ÍܱÜÜíÜíÜÜÃÜß ÏÜÃÜå ™Ü±Üß ÷ÜÇïÜ ÷´Üß. ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÜØ ËÜå ÏÜàï‘åêÜ߆Üå ÷´Üß. †å‘ ´ÜÜå ËÜÜÃÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÍܱÜíÜÜÃÜß ÍÜâƒÜ ¥™Ü²ß ÃÜ÷Üå´Üß. íÜìß ËÜÜ †ÃÜà‘âì ³ÜÜÑÜ ´ÜÜåÆÜ±Ü †å èÏÜÜÃÜÜÏÜÜØ ÍÜÑÜÜÚÍÜܹÑÜÜÚ ‘àüàØËÜÏÜÜØ †å ‡œ“Ü ÆÜâÓß ‘ÓíÜß ôÜ÷åêÜß ÃÜ÷Üå´Üß. 

†å‘ ´ÜÜå ÏÜÜÓå ÆÜÓܱÜå ÍܱÜÜíÜíÜàØ ÓûàØ, ´Üå ÆÜ±Ü ÓܵÜå †å‘ÜØ´Üå è ³Ü‰ ïÜ‘å. íܲßêÜÜåÃÜÜ ¹åƒÜ´ÜÜØ ´ÜÜå ôµÜßÃÜÜ ÍܱÜß ¡åíÜÜÑÜ è ÃÜ÷Î. íÜÜ´Ü ´ÜÜå ³ÜÜÑÜ è ïÜÜÃÜß! ‘ÜÝ«ÑÜÜíÜܲÏÜÜØ êÜÜè ‘Ü°íÜÜÃÜÜå ÃÜ‘ÜÏÜÜå †ÃÜå èØÄÜêÜß ÝÓíÜÜè ´ÑÜÜÓå ÷´ÜÜå. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ÏÜÜœÜÚ 2015] 

†Üèå ÆÜ±Ü ™Ü±Üå ÍÜÜÄÜå ÏÜÜåèâ¹ “å. †åüêÜå ÍܱÜÜíÜíÜÜÃÜÜ ôÜØ¡åÄÜÜå ÆÜ±Ü ÏÜÜÓå ôÜÜÓà ÆÜÂÝ´Ü‘âì. ´Üå³Üß èàíÜÜÃÜßÏÜÜØ ÏÜÇ ÍܱÜÜíÜíÜÜÃÜÜ èåüêÜÜ ÆÜÂÑÜ´ÃÜÜå ‘ÑÜÜÚ ´Üå ËÜÁÜÜ êÜÄÜÍÜÄÜ ÝÃÜóÉì ÄÜÑÜÜ, †åÏÜ ÏÜÜÓå ‘ËÜâêÜ ‘ÓíÜàØ ¡å‰†å. 

ŸÑÜÜÓå ÷àØ ÝíÜóÜÑÜÃÜß Ž™ÜÏÜÜسÜß ¡ÄÑÜÜå ´ÑÜÜÓå ´ÜÜå ÷àØ ¡÷åÓ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ”ØÆÜêÜÜíÜß œÜâøÑÜÜå ÷´ÜÜå, †åüêÜå ËÜ÷à íÜƒÜ´Ü †ÜÆÜß ïÜ‘àØ †åíÜß ÏÜÜÓß Þô³ÜÝ´Ü ÃÜ÷Üå´Üß Ó÷ß. Ýïܚܑ ÏÜÜÓÉ´Üå ÍܱÜÜíÜíÜÜÃÜÜ ÏÜÜÓÜ ÆÜÂÑÜ´ÃÜÜå ÆÜ±Ü ÝÃÜóÉì ÄÜÑÜÜ. ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜå †Üèå ‘ô´ÜâÓËÜ܉ÃÜß Þô³ÜÝ´Ü ÏÜÜز ‘ÜÄÜì ê܃Üß ïÜ‘å †ÃÜå ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ÄÜàèÓÜ´Üß ôÜÏÜ¢ ïÜ‘å †åíÜß “å. ¡å ÏÜÜÓÜå ÆÜÂåÏÜ ÝíÜóÜÑܳÜß ¹âÝóÜ´Ü ÃÜ ÷Üå´Ü ´ÜÜå †Üèå ´Üå ÝíܹàóÜß ôµÜß ÷Üå´Ü †åíÜß ÏÜÜÓß ÏÜÜÃÑÜ´ÜÜ “å. ´ÜåÃÜÜ ÍܱÜíÜÜÃÜÜ †ÜìôÜÃÜå ÷àØ ¢´Üß ïÜ‘´Ü. ïÜའÆÜÂåÏÜÃÜå ‘Ø‰ è †ïÜøÑÜ ÃܳÜß †åÏÜ ÷àØ ¡±ÜàØ “àØ. 

75


ÆÜ´ÃÜßÃÜå †šÜÓ¤ÜÜÃÜ ÷ÜåíÜàØ è ¡å‰†å †ÃÜå ´Üå ÷àØ †ÜÆÜßïÜ †åÏÜ ÁÜÜÓåêÜàØ. ÆÜ±Ü ÏÜÜÓß ÝíÜóÜÑÜÜôÜÞø´Ü†å ÏÜÃÜå ´Üå ‘ÜÏÜ ‘ÓíÜÜ è ÃÜ ¹ßÁÜàØ †ÃÜå ÏÜÜÓß ¥±ÜÆÜÃÜÜå ÓÜåóÜ ÏÜÇ ÏÜÜÓß ÆÜ´ÃÜß ÆÜÓ ‹´ÜÜÑÜÜåÚ. †å‘ ôÜÏÜÑÜ ´ÜÜå †åíÜÜå †ÜíÑÜÜå ‘å, ÏÜÇ ´ÜåÃÜå ÝÆÜÑÜÓ è ÏÜÜå‘êÜß ¹ßÁÜß †ÃÜå †´ÑÜØ´Ü ‘óü †ÜÆÑÜÜ ÆÜ“ß ÉÓß ôÜܳÜå Ó÷åíÜÜ ¹åíÜÜÃÜàØ ‘ËÜâêÜ ‘ÑÜàÛ. †ÜÏÜÜØ ‘åíÜì ÏÜÜÓß ÃÜܹÜÃÜß è ÷´Üß †åÏÜ ÷àØ ÆÜÜ“ì³Üß ¡å‰ ïÜøÑÜÜå. 

ËÜÜÏÜÜØ †å‘ ÄÜà±Ü ËÜ÷à ÏÜÜåüÜ ÆÜÂÏÜܱÜÏÜÜØ “å, èå ËÜߢ ™Ü±Üß Õ÷¹à ôµÜ߆ÜåÏÜÜØ †Üå“ÜíܶÜÜ ÆÜÂÏÜܱÜÏÜÜØ Ó÷åêÜÜå “å. ÏÜÃÜå-‘ÏÜÃÜå, ¤ÜÜÃÜ-†¤ÜÜÃܳÜß ÏÜÜÓß ÆÜÜ“ì œÜÜêÜíÜÜÏÜÜØ ´Üå±Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÃÜß ôÜܳÜÚ‘´ÜÜ ÏÜÜÃÜß “å. †ÃÜå ôíÜœ“ ¢íÜÃÜ ÄÜÜìíÜÜÃÜÜ ÏÜÜÓÜ ÆÜÂÑÜ´ÃÜÏÜÜØ ÏÜÃÜå ‘¹ß ÓÜåøÑÜÜå ÃܳÜß. †Ü³Üß, ¡å‘å †ÏÜÜÓß ËÜàݽïÜÞø´ÜÏÜÜØ ™Ü±ÜàØ †Ø´ÜÓ “å “´ÜÜØ †ÏÜÜÓàØ ¢íÜÃÜ ôÜØ´ÜÜåóÜß, ôÜàƒÜß †ÃÜå ¥ÁíÜÚÄÜÜÏÜß “å †åÏÜ ÏÜÃÜå êÜÜÄÑÜàØ “å. 

ËÜÂúœÜÑÜÚíÜ´ÜÃÜÜ ÆÜÜêÜÃÜÏÜÜØ ËÜÜ ´ÜÓɳÜß ‘¹ß ÝíÜÓÜåÁÜ ÃܳÜß ³ÜÑÜÜå. †³ÜíÜÜ ´ÜÜå ËÜÜ ‘¹ß êÜêÜœÜÜíÜÃÜÜÓÜØ ÃܳÜß ËÜÃÑÜÜØ. ÏÜÜÓß †ïÜÞø´Ü †³ÜíÜÜ †ÜôÜÞø´Ü è ÏÜÃÜå ÓÜå‘ß Ó÷ß ÷´Üß. 

ËÜÜÃÜÜå ÍÜÜÓå ÄÜà±Ü ‘åíÜì ôíÜ圓܆å ÏÜÜÓÜÏÜÜØ ôÜÏÜ܉ èíÜÜÃÜÜå ÷´ÜÜå. †å ‘Ü؉ ÏÜÜÓß ƒÜǜܳÜß ÃÜ÷Üå´ÜàØ ËÜÃÑÜàØ. ÆÜ±Ü ËÜÜÏÜÜØ è †Ü ÄÜà±Ü ôÜÏÜÑÜ †ÜíÑÜå ƒÜßêÜß ÃÜß‘ëÑÜÜå. ÷àØ ÃÜ÷Üå´ÜÜå ¡±Ü´ÜÜå ‘å †Ü ÄÜà±Ü ËÜÜÏÜÜØ “àÆÜÜÑÜåêÜÜå ÷´ÜÜå.

ÏÜÜÓÜ ÆܳÜÏÜ ‘ÜìÃÜÜ †ÃÜàÍÜíÜ ÆÜÂÏÜܱÜå ËÜÜ ËÜ÷à ÷«ßêÜß ÷´Üß. ÷àØ ¹ËÜÜ±Ü ‘ÓàØ ´ÜÜåÑÜå ´Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ÁÜÜÑÜàÛ ‘Ó´Üß. ´Üå³Üß †ÏÜÜÓß íÜœœÜå šÜݱܑ ‘å êÜÜØËÜß ‘²íÜÜïÜåÑÜ Ó÷å´Üß. ÆÜ±Ü ÏÜÜÓàØ ¡÷åÓ ¢íÜÃÜ èåÏÜ ‹ŸŸíÜì ³Ü´ÜàØ ÄÜÑÜàØ ´ÜåÏÜ ËÜÜ ƒÜßêÜ´Üß Ä܉. †ÃÜå ÆÜàƒ´Ü ÝíÜœÜÜÓå ÏÜÜÓÜÏÜÜØ †åüêÜå ÏÜÜÓÜ ‘ÜÏÜÏÜÜØ ôÜÏÜÜ´Üß Ä܉. ݹíÜôÜ è´ÜÜØ †åÏÜ ³ÜÑÜàØ ‘å, ÏÜÜÓÜÏÜÜØ †ÃÜå ÏÜÜÓÜ ‘ÜÏÜÏÜÜØ – ôÜåíÜÜÏÜÜØ ÍÜå¹ ÃÜ ÓûÜå. ´ÜåÏÜ ´ÜåÏÜ ËÜÜ ´ÜåÏÜÜØ ´Ü¹Ü‘ÜÓ ³ÜíÜÜ êÜÜÄÜß. †Ü ÄÜà±Ü Õ÷¹àô´ÜÜÃÜß ÍÜâÝÏÜÃÜå ‘¹ÜœÜ íÜÁÜàÏÜÜØ íÜÁÜà ÍÜÜíÜå “å. ÄÜÏÜå ´ÜåÏÜ ÷Üå, ËÜÜÃÜß ‹ÆÜêÜß ÍÜÜíÜÃÜÜÃÜàØ †Ü ÏÜÃÜå ´ÜÜå ÏÜàƒÑÜ ‘Ü êÜÜÄÜå “å. ËÜÜÏÜÜØ †Ü ÄÜà±Ü ÆÜÓÜ‘Üó«Ü†å ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜå ´ÜåÃÜàØ ‘Ü †ÏÜÜÓàØ ËÜÂúœÜÑÜÚ ÷´ÜàØ. ÏÜÜÓÜ ‘Ó´ÜÜØ ËÜÜÃÜå ôÜÜÓà †å ™Ü±ÜàØ íÜÁÜÜÓå ôíÜÜÍÜÜÝíÜ‘ ÃÜßíܲÒàØ. †ÜÓØÍÜÏÜÜØ ËÜÜÃÜå †åÃÜß ÄÜ´ÜÜÄÜÏÜ ÆÜ±Ü ÃÜ ÷´Üß. ÏÜÇ ÝíÜœÜÜÑÜàÛ †ÃÜå ËÜÜ†å ´Üå ŽœÜ‘ß êÜßÁÜàØ ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ‘Óß ÏÜâøÑÜàØ. ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ †ÏÜÜÓÜå ôÜØËÜØÁÜ ôÜÜœÜÜ ÝÏܵÜÃÜÜå ³ÜÑÜÜå. ÏÜÜÓß ôÜܳÜå Ó÷åíÜÜÏÜÜØ ËÜÜÃÜå ôÜÃÜ 1906³Üß, ƒÜÓàØ ¡å´ÜÜØ ôÜÃÜ 1901³Üß, ÏÜÜÓÜ ‘ÜÏÜÏÜÜØ ¡å²Ü‰ èíÜÜ ‹ÆÜÓÜØ´Ü ‘å ´ÜåÃÜß ËÜ÷ÜÓ ‘؉ è ÃÜ ÓûàØ. ´Üå ÃÜÜåƒÜß Ó÷ß ïÜ‘´Üß ÷´Üß, ÃÜÜåƒÜÜ Ó÷åíÜÜÏÜÜØ †åÃÜå ‘ïÜß ÷Ó‘´Ü ÃÜ †ÜíÜ´Ü, ÆÜ±Ü ´Üå±Üå ÝÏÜµÜ ³ÜíÜÜ “´ÜÜØ ôµÜß ´ÜÓß‘å †ÃÜå ÆÜ´ÃÜß ´ÜÓß‘å ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ÁÜÏÜÚ ÏÜÜÓÜ ‘ÜÑÜÚÏÜÜØ ôÜÏÜ܉ èíÜÜÏÜÜØ è ÏÜÜÃÑÜÜå. ´ÜåÏÜÜØ ÏÜÜÓß †ØÄÜ´Ü ôÜåíÜÜÃÜå ËÜÜ†å †ÝÃÜíÜÜÑÜÚ ô³ÜÜÃÜ †ÜÆÑÜàØ. †åüêÜå ÏÜÓ´ÜÜØ êÜÄÜß ÏÜÜÓß ôÜÄÜíܲÃÜß ¹åƒÜÓåƒÜÃÜàØ ‘ÜÏÜ ´Üå±Üå “Üå²ÒàØ è ÃÜ÷Î.'' 

ôÜ÷ÁÜÏÜÚœÜÜÝÓ±Üß ËÜÜ

ËÜÜÆÜࢠ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ ÝÉÝÃÜøôÜ †ÜñÜÏÜ œÜêÜÜíÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ ´ÑÜÜÓÃÜß †Ü íÜÜ´Ü “å. 1913ÃÜß ôÜÜêÜÏÜÜØ †å‘ ôÜíÜÜÓå 11 íÜÜÄÑÜÜÃÜÜ †ÓôÜÜÏÜÜØ ËÜÜÆÜࢠÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÝÓíÜÜè †ÃÜàôÜÜÓ ôÜÜæÃÜå èÏÜܲÒÜ ÆÜ“ß èÏÜíÜÜ ËÜå«Ü ÷´ÜÜ. ËÜÜÆÜàÃÜÜ ‘àüàØËÜÃÜÜ 76 

†å‘ ÏÜàÓËËÜß ‘ÜÝì¹ÜôÜÍÜ܉ ÄÜÜØÁÜß ÃÜ¢‘ ËÜå«Ü ÷´ÜÜ. ´Üå üÜÇÄÜÜü ÃÜÜÏÜÃÜÜ ÄÜÜÏÜÏÜÜØ Ó÷å´ÜÜ ÷´ÜÜ, ´ÑÜÜسÜß ³ÜÜå²Ü ݹíÜôÜ ÏÜÜüå †ÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ. ËÜÜ ¥ÍÜÜØ ¥ÍÜÜØ ÓôÜÜå²ÜÃÜß ‘Ü؉‘ ôÜÜÉôÜâÉß ‘Ó´ÜÜØ ÷´ÜÜØ. ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ †å‘ ôÜÜÏÜÜÃÑÜ íÜåÆÜÜÓßÃÜå ´ÑÜÜØ [ÏÜÜœÜÚ 2015]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


´ÜÃÜå è±ÜôÜÜå ÆÜ÷åÓ´ÜÜØ ‘å ôÜÜÓß ÓåïÜÏÜß ôÜܲ߆Üå ÆÜ÷åÓ´ÜÜØ øÑÜÜÓå ÓÜå‘ß “å? †ÃÜå ´ÜÜÓß ‡œ“Ü ³Ü‰ ´ÑÜÜÓå ôÜÜåÃÜÜÃÜß ËÜØÄܲ߆Üå ÆÜ±Ü ‘ÓÜíÜß êÜÜíÑÜÜå ÷´ÜÜå ÃÜå?'' ËÜÜ ‘؉‘ ÄÜØÍÜßÓ ÍÜÜíÜå ËÜÜåêÑÜÜ: ``´ÜÏÜå ´ÜÜå ËÜÁÜàØÑÜå êÜÜíÜß †ÜÆÑÜàØ. ÆÜ±Ü ÏÜÇ øÑÜÜÓå ´Üå íÜÜÆÜÑÜàÛ “å? ¡å‰ êÜßÁÜàØ ‘å ´ÜÏÜÜÓÜå Óô´ÜÜå èà¹Üå “å. ´ÜÏÜÜÓå ´ÜÜå ôÜÜÁÜà-ôÜØÃÑÜÜôÜß ³ÜíÜàØ “å. ´ÜÜå ÆÜ“ß ÏÜÜÓå ÏÜÜåèïÜÜåƒÜ ÏÜܱÜßÃÜå ïÜàØ ‘ÓíÜàØ ÷´ÜàØ? ´ÜÏÜÜÓàØ ÏÜÃÜ ¡±Üß êÜßÁÜÜ ÆÜ“ß †ÜÆܱÜå †ÜÆܱÜàØ ÏÜÃÜ íÜÜìß ¹ßÁÜàØ.''

ÆÜ±Ü ÓôÜÜå²ÜÃÜàØ ´Ü³ÜÜ ËÜßèàØ ôÜÜÉôÜâÉßÃÜàØ ‘ÜÏÜ ‘ÓíÜÜ ôÜÜÓà ÃÜÜå‘Ó ÷ÜåÑÜ è. ËÜÜÃÜå †÷Î ËÜÁÜÜØ ‘ÜÏÜ ÷ܳÜå ‘Ó´ÜÜØ ¡å‰ÃÜå ‘ÜÝì¹ÜôÜÍÜ܉†å ËÜÜÆÜàÃÜå ‘ûàØ: ``ÍÜ܉, ´ÜÏÜå ´ÜÜå ¢íÜÃÜÏÜÜØ ÉåÓÉÜÓ ‘ÑÜÜåÚ. ôÜÜíÜ ôÜܹ܉ ¹ÜƒÜêÜ ‘Óß ¹ßÁÜß. †Ü ‘ô´ÜâÓËÜ܉†å ÆÜ±Ü ‘Ü؉ íÜæÍÜíÜ ÃÜ ÏÜܱÜß ¡±ÑÜÜå!'' ËÜÜÆÜà†å ƒÜÜ´ÜÜØ ƒÜÜ´ÜÜØ èíÜÜËÜ †ÜÆÑÜÜå: ``ÏÜÇ øÑÜÜØ †åÃÜå íÜæÍÜíÜ ÏÜܱÜíÜÜÃÜß ÃÜÜ ÆÜÜ²ß “å?'' ËÜ܆å ÷ôÜ´ÜÜØ ÷ôÜ´ÜÜØ üÜå±ÜÜå ÏÜÜÑÜÜåÚ: ``´ÑÜÜÓå ´ÜÏÜÜÓÜ ™ÜÓÏÜÜØ íÜæÍÜíÜå ïÜÜå ÍÜÜåÄÜíÑÜÜå “å?'' ËÜÜÆÜà†å ÆÜ±Ü †å è °ËÜå ÷ôÜ´ÜÜØ ÷ôÜ´ÜÜØ ‘ûàØ: ``ÏÜÇ

ËÜÜÃÜÜå †Ü´ÏÜôÜØ´ÜÜåóÜ

ËÜÜÆÜࢠËÜ÷à ÍܱÜåêÜÜ, ÝíÜêÜÜÑÜ´Ü è‰ †ÜíÜåêÜÜ †ÃÜå

¹åïÜÃÜÜ ÏÜÜåüÜ ÃÜå´ÜÜ; ŸÑÜÜÓå ËÜÜ ÷´ÜÜØ †ÍܱÜ! íÜìß ËÜÜÆÜࢠÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ‹¶ÜÓÜå¶ÜÓ ÍÜÜÓå ÆÜÝÓíÜ´ÜÚÃÜÜå ‘Ó´ÜÜ è´ÜÜ ÷´ÜÜ †ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜåÃÜÜ ÆÜÜêÜÃÜÃÜÜå ƒÜâËÜ †ÜÄÜÂ÷ Ó܃ܴÜÜ. ´ÜåÏÜÜØ ËÜÜÃÜß ´ÜÜå ƒÜÓåƒÜÓ ´ÜÜíܱÜß è ³Ü´Üß. †åüêÜå ™Ü±ÜÜ؃ÜÓÜ †åÏÜ è ÏÜÜÃÜ´ÜÜØ ‘å ÝËÜœÜÜÓÜ ËÜÜÃÜå ´ÜåÃÜàØ ƒÜâËÜ ¹à:ƒÜ ÓûÜ ‘Ó´ÜàØ ÷ïÜå. †å‘ ËÜ÷åÃÜå ´ÜÜå ËÜÜ ÆÜ´ÑÜåÃÜß ôÜ÷ÜÃÜàÍÜâÝ´Ü íÑÜø´Ü ‘Ó´ÜÜå †å‘ ÆÜµÜ è ËÜÜÃÜå ê܃Üß ÏÜÜå‘êÑÜÜå. ËÜÜ†å †å ÆܵÜÃÜÜ èíÜÜËÜÏÜÜØ ê܃ÑÜàØ ÷´ÜàØ": ´ÜÏÜÜÓÜå ÆÜµÜ ÏÜÃÜå ËÜ÷à ƒÜâØœÑÜÜ ‘Óå “å. ´ÜÏÜÜÓå ÃÜå ÏÜÜÓå ´ÜÜå ‘Üå‰ Ý¹íÜôÜ íÜÜ´ÜœÜß´Ü ‘ÓíÜÜÃÜÜå ËÜ÷à íÜƒÜ´Ü ÃܳÜß †ÜíÑÜÜå. ´ÜÜå ´ÜÏÜå ‘åÏÜ ¡±ÑÜàØ ‘å, ÏÜÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ ËÜ÷à ¹à:ƒÜ †ÜÆÜå “å? ÏÜÜÓÜå œÜ÷åÓÜå ¥´ÜÑÜÜåÚ ÷ÜåÑÜ “å, ÏÜÃÜå ƒÜÜíÜÜ ÝíÜïÜå ÆÜ±Ü ¹à:ƒÜ †ÜÆÜå “å, ´Üå ´ÜÏÜå ¡åíÜÜ †ÜíÑÜÜØ ÷´ÜÜØ? 

ÏÜÜÓÜ èåíÜÜå ÆÜÝ´Ü ´ÜÜå ‘Üå‰ÃÜå ¹àÝÃÜÑÜÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü ÃÜ÷Î ÷ÜåÑÜ. ôÜ´ÑܳÜß †ÜƒÜÜ èÄÜ´ÜÏÜÜØ ÆÜâ¡ÑÜ “å. ÷¡ÓÜå ´ÜåÃÜß ôÜêÜÜ÷ êÜåíÜÜ †ÜíÜå “å. ÷¡ÓÜåÃÜå ôÜêÜÜ÷ †ÜÆÜå “å. †ÃÜå ‘Üå‰ Ý¹íÜôÜ ÏÜÜÓß ÍÜâêÜ íÜÄÜÓ ÏÜÜÓÜå íÜÜØ‘ ÃܳÜß ‘Ü°ÒÜå. ÏÜÜÓÜÏÜÜØ êÜÜØËÜÜ ÝíÜœÜÜÓ ÃÜ †ÜíÜå, üâØ‘ß ÀÝóü ÷ÜåÑÜ, ´ÜÜå ‘÷å. ´Üå ´ÜÜå †ÜƒÜÜ èÄÜ´ÜÏÜÜØ œÜÜêÜ´ÜàØ †ÜíÑÜàØ “å. ÄÜÜØÁÜߢ “ÜÆÜå œÜ²ÜíÜå, ËÜß¡ ™ÜÓÏÜÜØ ‘Ø‘ÜôÜ ‘Óå. ÏÜÜÓÜ ÆÜÝ´ÜÃÜå êÜßÁÜå ´ÜÜå ÷àØ †ÜƒÜÜ èÄÜ´ÜÏÜÜØ ÆÜâ¡Œ “àØ. ÏÜÜÓÜØ ôÜÄÜÜØíÜ÷ÜêÜÜØÏÜÜØ ƒÜâËÜ ÆÜÂåÏÜ “å. ÝÏܵÜÜåÏÜÜØ ÏÜÜÓàØ ™Ü±ÜàØ ÏÜÜÃÜ “å. ´ÜÏÜå ÏÜÜÓÜ ‹ÆÜÓ ƒÜÜåüß †Üì œÜ²ÜíÜÜå “Üå ´Üå ‘Üå‰ ÏÜÜÃÜíÜÜÃÜàØ ÃܳÜß. ÷Ü, ÷Øà ´ÜÏÜÜÓÜ èåíÜß †Üè‘ÜêÜÃÜÜ èÏÜÜÃÜÜ èåíÜß ÃܳÜß. ƒÜâËÜ “âü êÜåíÜß, ÆÜÝ´Ü ´ÜÏÜÜÓÜ ´ÜÜËÜÜÏÜÜØ Ó÷å ´ÜÜå ôÜÜÓàØ, ÃÜ÷Î ´ÜÜå ´ÜÜÓÜå †ÃÜå ÏÜÜÓÜå Óô´ÜÜå ÃÜÜåƒÜÜå “å. ÆÜ±Ü ôÜÃÜÜ´ÜÃÜß Õ÷¹àÃÜå ´Üå ÃÜ “Üèå. ÆÜÜíÜÚ´ÜߢÃÜå ÆÜ±Ü †åíÜàØ ÷´ÜàØ ‘å, èÃÏÜÜåèÃÏÜ ïÜØ‘Ó ÏÜÜÓÜ ÆÜÝ´Ü “å.

‘ô´ÜâÓËÜÜ ÝíÜóÜÑÜ‘ ‘åüêÜÜØ‘ ÆÜàô´Ü‘Üå ÏÜ÷Ü´ÏÜÜÃÜàØ †ÓÁÜàØ †ØÄÜ": ‘ô´ÜâÓËÜÜ  ôÜØ.‘ÜôÜÜ-÷ÝÓíÜÜêÜôÜ

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ÏÜÜœÜÚ 2015] 

_ 10

ËÜÜ †ÃÜå ËÜÜÆÜà  ÏÜà‘àêÜÍÜ܉ ‘êÜܳÜßÚ _ 30 ‘ô´ÜâÓËÜÜ (Ý¿†Ø‘ß ÃÜÜü‘)  ÃÜÜÓÜÑܱÜÍÜ܉ ¹åôÜ܉ _ 65

77


¹àÝÃÜÑÜÜÃÜÜ †Üݹ ‘ÜìÃÜÜå ‡Ý´Ü÷ÜôÜ ‘åíÜß Óß´Üå ê܃ÜÜÑÜÜå ? èíÜÜ÷ÓêÜÜêÜ ÃÜå÷Óà ³ÜÜå²Ü‘ è ݹíÜôÜÜåÏÜÜØ íÜÜ„óÜ‘ ÆÜÓßšÜÜ ÆÜâÓß ³ÜïÜå. íÜç‘åïÜÃÜÏÜÜØ ‘Ü‘Ü-ÏÜÜÏÜÜ-ÏÜÜôÜßÃÜÜ ™ÜÓå èíÜÜÃÜàØ œÜêÜ±Ü ´ÜÜå ÷íÜå ™Üüß ÓûàØ “å †åüêÜå íÜÁÜà ÃÜå íÜÁÜà ËÜÜì‘Üå ÆÜÝÓíÜÜÓ ôÜܳÜå ÑÜÜØ‘ ÃÜå ÑÜÜØ‘ ÉÓíÜÜ èïÜå †³ÜíÜÜ/†ÃÜå ÝíÜÝíÜÁÜ ÓÏÜ´ÜÄÜÏÜ´Ü ‘å ÃÜä´ÑÜ-ôÜØÄÜß´ÜÃÜÜ íÜÄÜÚÏÜÜØ ¡å²ÜïÜå ‘å ÆÜ“ß êÜ܇ËÜÂåÓßÏÜÜØ ôÜÏÜÑÜ ÄÜÜìïÜå. ôÜÜ÷ôÜ †ÃÜå ÓÜåÏÜÜ؜ܑ³Ü܆Üå³Üß ê܉ÃÜå ôÆÜÜåüÚÖôÜ †ÃÜå ôÜÜÑÜÃôÜ ÝɐïÜÃÜ èåíÜàØ ™Ü±ÜàØ †åÏÜÜØ ÷ïÜå. †Ü ËÜÁÜÜ íÜœœÜå èå ¹àÝÃÜÑÜÜÏÜÜØ †ÜÆܱÜå Ó÷ß†å “ß†å †ÃÜå †åÏÜÜØ Ó÷å´ÜÜØ Ó÷å´ÜÜØ è †ÜÆܱÜÜ ¹Ü¹Ü-íܲ ¹Ü¹Ü ÃÜå †åÃÜßÑÜå †ÜÄÜìÃÜß †ÃÜå‘ ÆÜå°ß†Üå ‘åíÜß Óß´Üå ‹´˜ÜØÝ´Ü ÆÜÜÏÜ´ÜÜØ ÆÜÜÏÜ´ÜÜØ †ÜÆܱÜå ÷ÜêÜÃÜÜ ´ÜËÜ’å ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜ “߆å, †åíÜÜå ÆÜÂðÃÜ ³ÜÜÑÜ ´ÜÜå œÜÜœÜÜ ÃÜå÷Óà†å ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ¹ß‘Óß ‡Ã¹àÃÜå ê܃ÜåêÜÜ †ÃÜå †ÜÄÜì è´ÜÜØ ¹åïÜ-¹àÝÃÜÑÜÜ ÍÜÓÃÜÜØ ËÜÜì‘Üå ÏÜÜüå ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜÑÜåêÜÜ ÆܵÜÜå íÜÜØœÜíÜÜ ÓûÜ. †ÄÜÜ‹ †ÜÆܱÜå †å‘ ÆÜÂ‘Ó±Ü (‘à¹Ó´ÜÃÜÜå ÄÜÂسÜ, ÏÜå 2013, ÆÜÜÃÜÜ ÃÜØ 19) †ÜÆÑÜàØ ÷´ÜàØ, †å ݹïÜÜÏÜÜØ íÜÁÜà †å‘ ‘¹ÏÜ. . . .

‘ÜêÜÃÜÜ

ÏÜÜÓÜ ÆܵÜÏÜÜØ ÏÜÇ ´ÜÃÜå †å ôÜÏÜ¡íÑÜàØ “å ‘å ÆÜä³íÜßÃÜß ïÜé†Ü´ÜÃÜÜ Ý¹íÜôÜÜåÃÜß íÜÜ´ÜÜÚ †ÜÆܱÜå ‘à¹Ó´ÜÃÜÜ ÄÜÂسÜÏÜÜسÜß íÜÜØœÜßÃÜå ¡±ÜíÜß ¡å‰†å. ƒÜ²‘Üå †ÃÜå ÆÜíÜÚ´ÜÜå, ÆÜíÜÚ´ÜÜåÃÜß ƒÜß±ÜÜå †ÃÜå ´Üå ƒÜß±ÜÜåÏÜÜسÜß íÜ÷å´Üß Ãܹ߆Üå, ¹ÝÓÑÜ܆Üå †ÃÜå ŸíÜÜìÜÏÜàƒÜ߆Üå íÜÄÜåÓå èå †ÜÆܱÜß †ÜôÜÆÜÜôÜ ÃÜèÓå ÆÜ²å “å ´Üå ËÜÁÜÜØ ‘à¹Ó´ÜÃÜÜ †Ü ÄÜÂسÜÃÜÜØ ÃÜÜÃÜÜØÏÜÜåüÜØ ÆÜÜÃÜÜ؆Üå “å. †Ü ÏÜ÷ÜÃÜ ÄÜÂØ³Ü †ÜÆܱÜß †ÜÄÜì ÷ØÏÜåïÜ ƒÜàêêÜÜå ÆܲåêÜÜå ÷ÜåÑÜ “å, ÆÜ±Ü ‘åüêÜÜ ³ÜÜå²Ü êÜÜå‘Üå †åÃÜÜ ÆÜÓ ÁÑÜÜÃÜ †ÜÆÜå “å †ÃÜå ‘åüêÜÜ ³ÜÜå²Ü †å íÜÜØœÜíÜÜÃÜß ´Üô¹ß êÜå “å"? †ÜÆܱÜå †å ÄÜÂسÜÃÜß ÍÜÜóÜÜ ‹‘åêÜ´ÜÜØ ïÜ߃Üß†å †ÃÜå †åÃÜÜØ ÆÜÜÃÜÜ؆Üå ÆÜÓ ê܃ÜÜÑÜåêÜß †¹ÖÍÜà´Ü íÜÜ´ÜÜÚÚ ôÜÏÜèíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘Óß†å ´ÜÜå †ÜÆܱÜÃÜå ‘åüêÜß ËÜÁÜß ÓÝôÜ‘ íÜÜ´ÜÜå ¡±ÜíÜÜÃÜß ÏÜìå “å"? ‘à¹Ó´ÜÃÜÜ †Ü ÏÜ÷ÜÃÜ ÄÜÂسÜÃÜÜØ Æܳ³ÜÓÜåÃÜÜØ ÆÜÜÃÜÜ؆Üå ÆÜÓ ê܃ÜÜÑÜåêÜß èå íÜÜ´ÜÜÚ†Üå †ÜÆܱÜÃÜå íÜÜØœÜíÜÜÃÜå ÏÜìå “å ´Üå ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÆÜÓß‘³ÜÜ ‘Ó´ÜÜØ íÜÁÜÜÓå ÏÜÃÜÜåÓØè‘ ÷ÜåÑÜ “å. †ÜÏÜ †ÜÆܱÜå ‘à¹Ó´ÜÃÜÜ †Ü ÄÜÂسÜÏÜÜسÜß †ÜÆܱÜß †Ü ÆÜä³íÜß ÆÜÓ ŸÑÜÜÓå ÏÜܱÜôÜÜå ‘å ÆÜÂܱÜ߆ÜåÃÜß ÷ÑÜÜ´Üß ÆÜ±Ü ÃÜ÷Üå´Üß ´Üå ¹âÓÃÜÜ ÍÜâ´Ü‘ÜìÃÜÜ Ý¹íÜôÜÜå ÝíÜïÜå ‘Ø‰‘ ¡±Üß ïÜ‘ß†å “ß†å. †å ÄÜÂØ³Ü èåÏÜ èåÏÜ †ÜÄÜì íÜÜ؜ܴÜÜ è‰ïÜàØ ´ÜåÏÜ ´ÜåÏÜ ´Ü¼ÃÜ ïÜé†Ü´ÜÏÜÜØ ÆÜå¹Ü ³ÜÑÜåêÜÜØ ÆÜÂܱÜ߆Üå †ÜÆܱÜå ¡å‰ïÜàØ †ÃÜå ÆÜÜ“ì³Üß ËÜß¡Ø ÃÜíÜÜØ ÃÜíÜÜØ ÆÜÂܱÜ߆Üå †ÜíÜ´ÜÜØ †ÜÆܱÜß ÃÜèÓå ÆܲïÜå. †åÏÜÃÜß

78 

ÆÜÜ“ì ôµÜßÆÜàÓàóÜÜå ÆÜä³íÜß ÆÜÓ †ÜíÜåêÜÜØ ¹åƒÜÜïÜå. ÆÜÓØ´Üà †Üèå †ÜÆܱÜå èåíÜÜØ ôµÜßÆÜàÓàóÜÜå ¡å‰†å “ß†å ´ÜåÏÜÃÜܳÜß ´Üå ´Ü¼ÃÜ èà¹ß ¡´ÜÃÜÜØ ÷ïÜå. †å †Üݹ ÏÜÜÃÜíÜÜå ´Ü¼ÃÜ èØÄÜêÜß ÷ïÜå. ´ÜåÏÜÃÜÜÏÜÜØ †ÃÜå ÆÜÂܱÜ߆ÜåÏÜÜØ ”Ü”Üå ÉåÓ ÃÜ÷Î ¹åƒÜÜÑÜ. ÁÜßÏÜå ÁÜßÏÜå †å ôµÜßÆÜàÓàóÜÜå †ÜôÜÆÜÜôÜÃÜß ‘à¹Ó´ÜÏÜÜسÜß ÃÜíÜÜ ÃÜíÜÜ †ÃÜàÍÜíÜÜå ÏÜåìíÜßÃÜå ÝíÜœÜÜÓ ‘Ó´ÜÜØ ïÜ߃Üå “å. ÝíÜœÜÜÓÃÜß †Ü ïÜÞø´ÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå è ´Üå†Üå ÆÜÂܱÜ߆Üå³Üß èà¹ÜØ ÆÜ²ß †ÜíÜïÜå. ÝíÜœÜÜÓÃÜß †å ïÜÞø´Ü †åíÜàØ ôÜÜœÜàØ ËÜì “å ‘å ´Üå ‘åìíÜßÃÜå ÏÜܱÜôÜ èËÜÓÜÏÜÜØ èËÜÓÜØ †ÃÜå ÍÜÑÜØ‘ÓÏÜÜØ ÍÜÑÜØ‘Ó ÆÜÂܱÜ߆Üå³Üß ÆÜ±Ü èËÜÓÜå ËÜÃÜïÜå. †Üèå ÆÜ±Ü ÃÜÜÃÜÜ ôÜÓƒÜÜ ÏÜܱÜôÜÃÜå ÏÜÜåüÜ èËÜÓÜ ÷ܳÜßÃÜå ÏÜܳÜå ËÜåôÜßÃÜå ´ÜåÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÏÜÓ¢ ÆÜÂÏÜܱÜå œÜêÜÜíÜ´ÜÜå ´ÜÇ ¡åÑÜÜå ÷ïÜå. ÷ܳÜß ‘¹ÜíÜÓ †ÃÜå ¡åÓÜíÜÓ “å, ´ÜåÃÜß ²Üå‘ ÆÜÓ ËÜå«åêÜÜ ÏÜ÷ÜíÜ´ÜÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ´Üå ‘åüêÜÜåÑÜ ‘¹ÜíÜÓ †ÃÜå ¡åÓÜíÜÓ ÷ÜåÑÜ “å. ÆÜ±Ü ÏÜ÷ÜíÜ´Ü ÆÜÜôÜå ÝíÜœÜÜÓÃÜß ïÜÞø´Ü “å, †ÃÜå ´Üå ÝíÜœÜÜÓ ‘Óß ïÜ‘å “å †åüêÜå è ÏÜÜÝêÜ‘ “å †ÃÜå ÷ܳÜß ´ÜåÃÜÜå ÃÜÜå‘Ó “å. ÏÜܱÜôÜÃÜß †Ü ÝíÜœÜÜÓïÜÞø´Ü íÜÁÜ´Üß Ä܉ ´ÜåÏÜ ´ÜåÏÜ ´Üå œÜÜêÜÜ‘ †ÃÜå ²ÜûÜå ³Ü´ÜÜå ÄÜÑÜÜå. ¹åíÜ´ÜÜ ‘åÏÜ ÆÜܲíÜÜå, èÏÜßÃÜ ƒÜå²ßÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ¡å‰´ÜàØ †ÃÜÜè ‘åÏÜ ÆÜ‘íÜíÜàØ, ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ÆÜ÷åÓíÜÜ †Üå°íÜÜÃÜå ¡å‰´ÜàØ ‘ÜÆܲ ‘åíÜß Óß´Üå ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÓíÜàØ †ÃÜå Ó÷åíÜÜÃÜå ™ÜÓ ‘åÏÜ ËÜÜØÁÜíÜÜØ †å ËÜÁÜß ïÜÜåÁÜÜå ´Üå±Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÝíÜœÜÜÓïÜÞø´Ü íÜ²å ‘Óß. ´ÑÜÜÓ ÆÜ“ß [ÏÜÜœÜÚ 2015]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


™Ü±ÜÜØ ôµÜ߆Üå †ÃÜå ÆÜàÓàóÜÜå †å‘ ô³Üìå Ó÷å´ÜÜØ ³ÜÑÜÜØ †åüêÜå †ÜÆܱÜÜØ ÆÜ÷åêÜíÜ÷åêÜÜØ ïÜ÷åÓÜå íÜôÑÜÜØ. †Ü ïÜ÷åÓÜå ËÜÃÑÜÜØ ´Üå ÆÜ÷åêÜÜØ ÏÜܱÜôÜÜå †å‘ èÄÑÜ܆å³Üß ËÜߢ èÄÑÜ܆å Ӄܲ´ÜÜØ †ÃÜå ´ÜØËÜâ†Üå èåíÜàØ ‘؉‘ ¥ÍÜàØ ‘ÓßÃÜå ´ÜåÃÜß ÃÜßœÜå Ó÷å´ÜÜØ. ´Üå í܃ܴÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ƒÜÜåÓÜ‘ ÏÜÜüåÃÜàØ †ÃÜÜè èÏÜßÃÜÏÜÜسÜß ‘åÏÜ ÏÜåìíÜíÜàØ ´Üå ´ÜåÏÜÃÜå †Üíܲ´ÜàØ ÃÜ÷Üå´ÜàØ, †åüêÜå ´ÜåÏÜÃÜå ÍÜÜ´Ü ƒÜÜíÜÜÃÜÜå ÏÜì´ÜÜå ÃÜ÷Üå´ÜÜå †ÃÜå ™ÜŒ ÃÜ÷Üå´ÜÜ †åüêÜå ÓÜåüêÜß ÆÜ±Ü ÏÜì´Üß ÃÜ÷Üå´Üß. ïÜÜ‘ÍÜÜ¢ ÆÜ±Ü ´Üå èÏÜÜÃÜÜÏÜÜØ ÃÜ÷Üå´ÜÜØ †ÃÜå †Üèå †ÜÆܱÜå èå ËÜÁÜß íÜÜÃÜ߆Üå ƒÜÜíÜÜÃÜå ÏÜÜüå ËÜÃÜÜíÜß†å “ß†å ´Üå ÆÜ±Ü ´ÑÜÜÓå ÏÜܱÜôÜÃÜÜ ¡±ÜíÜÜÏÜÜØ ÃÜ÷Üå´Üß. ËܹÜÏÜ èåíÜÜØ †ÃÜå ËÜß¡Ø èØÄÜêÜß ÉìÜå ÏÜܱÜôÜÜå ‘¹ÜœÜ ´Üå í܃ܴÜå ƒÜÜ´ÜÜØ ÷ïÜå ƒÜÓÜØ, ÆÜ±Ü ™Ü±Üå ÍÜÜÄÜå ´ÜÜå ÆÜÂܱÜ߆ÜåÃÜå ÏÜÜÓßÃÜå ´ÜåÏÜÃÜå ƒÜ܉ÃÜå è ´Üå ËÜÁÜÜØ ¢íÜ´ÜÜØ. ïÜ÷åÓÜå èåÏÜ èåÏÜ íÜÁÜ´ÜÜØ ÄÜÑÜÜØ ´ÜåÏÜ ´ÜåÏÜ êÜÜå‘Üå ÆÜ±Ü ôÜàØ¹Ó ôÜàØ¹Ó ‘ì܆Üå ïÜ߃ÑÜÜ. ê܃ÜíÜÜÃÜß ‘ìÜ ÆÜ±Ü ´ÜåÏܱÜå ‘åìíÜß. ´Üå ôÜÏÜÑÜå ™Ü±ÜÜ êÜÜØËÜÜ íÜƒÜ´Ü ôÜàÁÜß ê܃ÜíÜÜÃÜå ÏÜÜüåÃÜÜ ‘ÜÄÜìÃÜß ïÜÜåÁÜ ³Ü‰ ÃÜ÷Üå´Üß, ´Üå³Üß ËÜÁÜàØ ê܃ÜÜ±Ü ÍÜÜåèÆÜµÜ ÃÜÜÏÜÃÜÜ ”ܲÃÜß “ÜêÜ ÆÜÓ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜ´ÜàØ. †ÃÜå ‘åüêÜß‘ íÜÜÓ ´ÜܲÆÜµÜ ÆÜÓ ÆÜ±Ü êÜÜå‘Üå ê܃ÜÜ±Ü ‘Ó´ÜÜ. ÏÜÃÜå †åíÜÜå ƒÑÜÜêÜ “å ‘å †Ü ÍÜÜåèÆܵÜÃÜÜ íÜäšÜÃÜå è †ØÄÜÂå¢ÏÜÜØ ËÜœÜÚ ‘÷å “å. †Üèå ÆÜ±Ü ´Üå ÆÜÂÜœÜßÃÜ èÏÜÜÃÜÜÏÜÜØ ´ÜܲÆÜµÜ ÆÜÓ ê܃ÜÜÑÜåêÜÜØ †ÜƒÜÜØ ÃÜå †ÜƒÜÜØ ÆÜàô´Ü‘Üå †ÜÆܱÜÃÜå ‘åüêÜÜØ‘ ÄÜÂسÜÜêÜÑÜÜåÏÜÜØ ¡åíÜÜÃÜÜØ ÏÜìå “å. ´ÑÜÜÓ ÆÜ“ß ÏÜܱÜôÜÃÜå ‘ÜÄÜì ÏÜëÑÜÜå †ÃÜå ê܃ÜíÜÜÃÜàØ ‘ÜÏÜ ôÜ÷åêÜàØ ³Ü‰ ÄÜÑÜàØ, “´ÜÜØ “ÜÆ܃ÜÜÃÜÜ؆Üå ÃÜ÷Üå´ÜÜØ †åüêÜå †Üèå èåÏÜ ÷¡ÓÜå ÃÜå êÜ܃ÜÜå ÆÜàô´Ü‘Üå “ÜÆÜß ‘Ü°íÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å ´ÜåíÜàØ ´Üå ôÜÏÜÑÜå ³Ü‰ ïÜ‘´ÜàØ ÃÜ÷Üå´ÜàØ. ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÆÜàô´Ü‘ †å‘ íÜƒÜ´Ü ÓœÜÜÑÜ ÆÜ“ß ÍÜÜÓå ÏÜ÷åÃܴܳÜß ´ÜåÃÜå ÷ܳÜå ê܃ÜßÃÜå ÃÜ‘êÜÜå ‘ÓíÜß Æܲ´Üß. †åüêÜå ËÜåïÜ‘ ”Ü”ÜØ ÆÜàô´Ü‘Üå ÏÜì´ÜÜØ ÃÜ÷Üå´ÜÜØ. ´ÜÜÓå ‘Ü剑 œÜÜåÆÜ²ß ¡å‰´Üß ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå †Üèå èåÏÜ ´ÜàØ †å‘ܹ ÆÜàô´Ü‘Üå íÜåœÜÃÜÜÓÃÜß ¹à‘ÜÃÜå ÆÜ÷ÜÇœÜß ¡ÑÜ “å ´ÜåíÜàØ ´Üå ôÜÏÜÑÜå ÃÜ÷Üå´ÜàØ. ´Üå èÏÜÜÃÜÜÏÜÜØ ´ÜÜå ´ÜÜÓå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ÏÜÜœÜÚ 2015] 

‘Üå‰ ÃÜ‘êÜ ‹´ÜÜÓÃÜÜÓÃÜå ïÜÜåÁÜß ‘Ü°íÜÜå Æܲ´Ü. ÆÜ±Ü ÃÜ‘êÜÜå ‹´ÜÜÓíÜÜÏÜÜØ íÜƒÜ´Ü ËÜ÷à è´ÜÜå. †ÜíÜß ÃÜ‘êÜÜå ‹´ÜÜÓÃÜÜÓÜ ´Üå èÏÜÜÃÜÜÃÜÜ êÜÝ÷ÑÜ܆Üå ê܃ÜÜ±Ü ËÜ÷à ôÜàØ¹Ó ‘Ó´ÜÜ †ÃÜå †ÜèåÑÜå †ÜÆܱÜÜ ÄÜÂسÜÜêÜÑÜÜåÏÜÜØ ôÜàØ¹Ó †šÜÓÜåÏÜÜØ ÷ܳܳÜß ê܃ÜÜÑÜåêÜÜØ †åíÜÜØ ÆÜàô´Ü‘Üå ¡åíÜÜÃÜÜØ ÏÜìå “å. †ÜÆܱÜå ´ÑÜÜØ Õ÷¹ÏÜÜØ †ÜíÜÜØ ôÜàØ¹Ó ê܃ÜܱÜÜåíÜÜìÜ ÆÜÂÜœÜßÃÜ ÄÜÂسÜÜå ƒÜÜôÜ ‘ÓßÃÜå ôÜØô‘ä´Ü, ÉÜÓôÜß †ÃÜå ‹¹âÚÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ê܃ÜÜÑÜåêÜÜ ÏÜìß †ÜíÜå “å. ÃÜ‘êÜ ‹´ÜÜÓÃÜÜÓÜå êÜÝ÷ÑÜÜå ™Ü±Üà؃ÜÓàØ ê܃ÜܱÜÃÜß †ÜôÜÆÜÜôÜ ÆÜÜÃÜÜØÃÜß ‘ÜåÓ ÆÜÓ ôÜàØ¹Ó ÉâêÜÜå †ÃÜå ËÜß¡Ø ÝœÜµÜÜå œÜß´ÜÓ´ÜÜå. ïÜ÷åÓÜåÃÜÜ íÜôÜíÜÜüÃÜß ôÜܳÜå ÁÜßÓå ÁÜßÓå ¹åïÜÜå †ÃÜå èà¹ßèà¹ß ÆÜ¡†Üå †Ýô´Ü´íÜÏÜÜØ †ÜíÜß. èå êÜÜå‘Üå †å‘ ¹åïÜÏÜÜØ ôÜܳÜå Ó÷å´ÜÜ ´Üå ËÜÁÜÜ ‘à¹Ó´Üß Óß´Üå è †å‘ËÜß¡ÃÜÜ ÄÜÜ° ÆÜÝÓœÜÑÜÏÜÜØ †ÜíÜ´ÜÜ. ´Üå êÜÜå‘ÜåÃÜå †åÏÜ êÜÜÄÜ´ÜàØ ‘å ËÜß¡ ¹åïÜÜåÏÜÜØ íÜôÜ´ÜÜ êÜÜå‘ÜåÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ †ÜÆܱÜå œÜÝ°ÑÜÜ´ÜÜ “߆å. †åüêÜå ÆÜ“ß ÆÜÜå´ÜÜÃÜß †Ü ÏÜâƒÜÜÚ‰ÏÜÜØ ËÜß¡ ¹åïÜÜåÏÜÜØ íÜôÜ´ÜÜ êÜÜå‘ÜåÃÜß ôÜÜÏÜå ´Üå†Üå ÑÜའ‘ÓíÜÜÃÜå ÃÜß‘ìß Æܲ´ÜÜ. êܲíÜÜ ÃÜß‘ìß ÆܲÃÜÜÓÜ †å êÜÜå‘ÜåÃÜå ´Üå í܃ܴÜå †å ÍÜÜÃÜ ÃÜ÷Üå´ÜàØ †ÃÜå †Üèå ÆÜ±Ü ‘åüêÜÜÑÜå êÜÜå‘ÜåÃÜå †å ƒÑÜÜêÜ ÃܳÜß ‘å †å‘ËÜß¡ÃÜß ôÜܳÜå êܲíÜàØ †ÃÜå †å‘ËÜß¡ÃÜß ‘´ÜêÜ ‘ÓíÜß †å †å‘ ÏÜÜåüß ÏÜâƒÜÜÚ‰ †ÃÜå ÄÜÜزÆÜ±Ü “å. †ÜíÜß ÏÜâƒÜÜÚ‰³Üß ‘Üå‰ÃÜåÑÜå êÜÜÍÜ ³Ü´ÜÜå ÃܳÜß. †Ü ïÜ÷åÓÜå †ÃÜå ÏÜàêÜ‘ÜåÃÜß ïÜé†Ü´ÜÃÜÜ Ý¹íÜôÜÜåÃÜß íÜÜ´ÜÜÚ†Üå ¡±ÜíÜÜÃÜå †ÜÆܱÜÃÜå ‘åüêÜÜ‘ ÆÜÂÜœÜßÃÜ ÄÜÂØ³Ü ÏÜìå “å. †åíÜÜ ÄÜÂسÜÜå ”Ü”Ü ÃܳÜß. ÆÜ±Ü †å íÜÜ´ÜÜÚ†Üå ¡±ÜíÜÜÏÜÜØ ËÜߢ ‘åüêÜß‘ íÜô´Üà†ÜåÃÜß †ÜÆܱÜÃÜå ôÜ÷ÜÑÜ ³ÜÜÑÜ “å. ÆÜÂÜœÜßÃÜ ‘ÜìÃÜÜ ÓÜ¡†Üå †ÃÜå ôÜÏÜÂÜüÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÓÜŸÑÜÃÜÜ †÷åíÜÜêÜ Æܳ³ÜÓÃÜß ´Ü‘´Ü߆Üå †ÃÜå Æܳ³ÜÓÃÜÜ ô´ÜØÍÜÜå ÆÜÓ ‘Üå´ÜÓÜíÜ´ÜÜ. ÆÜàô´Ü‘Üå êÜÜØËÜÜå íÜƒÜ´Ü ü‘´ÜÜØ ÃܳÜß. ´ÜåÃÜÜå ‘ÜÄÜì èâÃÜÜå ³Ü´ÜÜØ ËÜÄÜ²ß ¡ÑÜ “å †ÃÜå ´ÜåÃÜå üâíÜÜ ƒÜ܉ ¡ÑÜ “å. ÆÜ±Ü Æܳ³ÜÓ ‘ÜÄÜìÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ™Ü±ÜÜ êÜÜØËÜÜ íÜƒÜ´Ü ôÜàÁÜß ü‘ß Ó÷å “å. †êêÜÜ÷ÜËÜܹÃÜÜ Ý‘êêÜÜÏÜÜØ †ÜÆܱÜå 79


êÜÜå‘Üå †ÜÆܱÜÜ ÆÜÓ ÓÜè ‘Óå “å. †ÜÆܱÜÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ è ÏÜàêÜ‘ÏÜÜØ †ÜÆܱÜå ôíÜ´ÜØµÜ ÃܳÜß †ÃÜå †ÜÆܱÜàØ ÁÜÜÑÜàÛ ‘Óß ïÜ‘´ÜÜØ ÃܳÜß. ÆÜ±Ü †Ü Þô³ÜÝ´Ü ‘؉ ÷ØÏÜåïÜÃÜß œÜÜêÜß †ÜíÜß ÃܳÜß. ÆÜâÓ´ÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘ÓßÃÜå †ÜÆܱÜå †ÜÆܱÜÜ ¹åïÜÃÜå ÉÓß ÆÜÜ“Üå ôíÜ´ÜØµÜ ‘Óß ïÜ‘ßïÜàØ. ´ÜåÏÜ ³ÜïÜå †åüêÜå †ÜÆܱÜå †ÜÆܱÜÜ ÄÜÓßËÜ ¹åïÜËÜÜØÁÜíÜÜåÃÜß Þô³ÜÝ´Ü ôÜàÁÜÜÓß ïÜ‘ßïÜàØ †ÃÜå ÑÜàÓÜåÆÜÃÜÜ †ÜèÃÜÜ ‘åüêÜÜ‘ ¹åïÜÜåÃÜß ÏÜÜÉ‘ †ÜÆܱÜå ÍÜÜÓ´ÜÃÜå ÆÜ±Ü ôÜíÜÚ êÜÜå‘Üå ôÜàƒÜ³Üß Ó÷ß ïÜ‘å †åíÜÜå ËÜÃÜÜíÜßïÜàØ. ÏÜÜÓÜ ÷íÜå ÆÜ“ßÃÜÜ ÆܵÜÏÜÜØ ÆÜä³íÜßÃÜß †Ü †Ý´Ü †¹ÖÍÜà´Ü †ÃÜå ÓÜåÏÜÜ؜ܑ íÜÜ´ÜÜÚ ´ÜåÃÜß “å‘ ïÜé†Ü´Ü³Üß ÏÜÜزßÃÜå ‘÷åíÜÜÃÜÜå ÷àØ †ÜÓØÍÜ ‘ÓßïÜ.

¡åÑÜåêÜÜå †ïÜÜå‘ÃÜÜå ÏÜ÷ÜÃÜ ÝïÜêÜÜô´ÜØÍÜ ´ÜÃÜå ôÜÜØÍÜÓ´ÜÜå ÷ïÜå. Æܳ³ÜÓÃÜÜ †å ô´ÜØÍÜ ‹ÆÜÓ ôÜÇ‘²Üå íÜóÜÚ ÆÜâíÜåÚ ³Ü‰ ÄÜÑÜåêÜÜ Õ÷¹ÃÜÜ †å‘ ÏÜ÷ÜÃÜ ôÜÏÜÂÜü †ïÜÜå‘ÃÜÜå °Ø°åÓÜå ‘Üå´ÜÓåêÜÜå “å. ê܃ÜÃÜÜæÃÜÜ ôÜØÄÜÂ÷ô³ÜÜÃÜÏÜÜØ ¡å ´ÜÜÓàØ èíÜÜÃÜàØ ³ÜÜÑÜ ´ÜÜå ´ÑÜÜØ ´ÜÃÜå ‘Üå´ÜÓåêÜÜØ ê܃ÜܱÜÜåíÜÜìß Æܳ³ÜÓÃÜß ™Ü±Üß ´Ü‘´Ü߆Üå ¡åíÜÜÃÜß ÏÜìïÜå. èà¹Üèà¹Ü ¹åïÜÜåÃÜÜ ÆÜÂÜœÜßÃÜ ‡Ý´Ü÷ÜôÜÃÜÜå †ÍÑÜÜôÜ ‘Ó´ÜÜØ èâÃÜÜ èÏÜÜÃÜÜÏÜÜØ èå ôÜÏÜÑÜå ÑÜàÓÜåÆÜÏÜÜØ ÏÜÜµÜ èØÄÜêÜß ¡´ÜÜå íÜôÜ´Üß ÷´Üß ´Üå è ôÜÏÜÑÜå œÜßÃÜ †ÃÜå ÝÏÜôÜÓÃÜÜ êÜÜå‘Üå†å ‘ÓåêÜÜØ ÏÜ÷ÜÃÜ ‘ÜÑÜÜåÚ ÝíÜïÜå †ÜÆܱÜÃÜå ¡±ÜíÜÜÃÜàØ ÏÜìå “å. ÆÜÂÜœÜßÃÜ ‘ÜìÃÜÜ èå ÑÜïÜôíÜß ÑÜàÄÜÏÜÜØ †ÜÆܱÜå ´ÑÜÜØ ÓÜÏÜÜÑÜ±Ü †ÃÜå ÏÜ÷ÜÍÜÜÓ´Ü ÓœÜÜÑÜÜØ ´Üå ôÜÏÜÑÜå Õ÷¹ †å‘ ôÜÏÜä½ †ÃÜå ôÜÏܳÜÚ ¹åïÜ ÷´ÜÜå ´Üå ÆÜ±Ü †ÜÆܱÜå ¡å‰ïÜàØ. †Üèå ¹åïÜ ´Ü¼ÃÜ ÄÜÓßËÜ ³Ü‰ ÄÜÑÜÜå “å †ÃÜå ÆÜÜÓ‘Ü

[ ‡Ã¹àÃÜå ÆܵÜÜå, êÜå. èíÜÜ÷ÓêÜÜêÜ ÃÜå÷Óà, ÆÜ‘ÜïÜ‘: ÃÜíÜ¢íÜÃÜ, ÆܳÜÏÜ †ÜíÜäݶÜÃÜàØ œÜÜå³ÜàØ ÆÜàÃÜÏÜàÚº±Ü íÜóÜÚ 2014] 

†å‘ ÝÆÜ´ÜÜÃÜÜ ÆÜàµÜßÃÜå †å‘ œÜÜœÜÜÃÜÜ ¹åïÜÍÜÓÃÜÜØ ËÜÜì‘ÜåÃÜå †ÃÜå †å‘ íܲÜÆÜÂÁÜÜÃÜÃÜÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ¹åïÜËÜÜØÁÜíÜÜåÃÜå ê܃ÜÜÑÜåêÜÜ ÆܵÜÜå †åüêÜå ‡Ã¹àÃÜå ÆܵÜÜå ÝÃÜÝÏÜ¶Ü ‹ÃÜÜìÜÃÜß Ó¡ÃÜàØ †ÃÜå ôÜØËÜÜåÁÜÃÜ í÷ÜêÜß ¹ß‘ÓßÃÜàØ ÆÜ±Ü øÑÜÜÓåÑÜ ÆÜ±Ü †ÃÜå ‘Üå‰ÃÜå ÆÜ±Ü íÜÜØœÜíÜÜ èåíÜÜ ÆܵÜÜå †åüêÜå ‡Ã¹àÃÜå ÆܵÜÜå 1928ÃÜÜ †ÓôÜÜÏÜÜØ ê܃ÜÜÑÜåêÜÜ 1944ÏÜÜØ ôÜÜæÆܳÜÏÜ ÆÜàô´Ü‘ éÆÜå ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜÑÜåêÜÜ †ÃÜå ÏÜÜµÜ µÜ±Ü è íÜóÜÚÏÜÜØ èåÃÜß 5000 ‹ÆÜÓÜØ´Ü ÃÜ‘êÜÜå íÜåœÜ܉ÃÜå †Ü”Ü¹ßÃÜÜ íÜóÜÚÏÜÜØ ËÜߢ 5000 ÃÜ‘êÜÜå ôÜܳÜå ÆÜàÃÜ:ÏÜàݺ´Ü ÆÜàô´Ü‘ †åüêÜå

‡Ã¹àÃÜå ÆܵÜÜå ÃÜíÜÜ êÜå†Ü‹ü †ÃÜå ü܇ÆÜôÜåÕüÄÜÏÜÜØ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³Ü‰ ÄÜÑÜàØ “å. . . 80 

[ÏÜÜœÜÚ 2015]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÄÜÜØÁÜß †ÃÜå †ÜØËÜ岑Ó : †Ø´ÜÓÏÜà¼Ü †ÃÜå †å‘ ÏÜÃÜôÜÜ ÆÜ‘ÜïÜ ÃÜ. ïÜÜ÷ ÄÜÜØÁÜß †ÃÜå †ÜØËÜ岑Ó. ŸÑÜÜÓå ÆÜ±Ü †Ü ËÜå ÃÜÜÏÜ ôÜܳÜå †ÜíÜå “å ´ÑÜÜÓå ÏÜÜåüå ÍÜÜÄÜå ôÜܳÜå ‘Ó´ÜÜØ ôÜÜÏÜôÜÜÏÜå †ÃÜå ôÜÜÏÑÜ ‘Ó´ÜÜØ †ôÜÜÏÑÜ íÜÁÜà ôÜÜÏÜå †ÜíÜå “å"–"‘å êÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å. †å‘ è ÆÜÝÓíÜÜÓÏÜÜØ †ÃÜå †å‘ è ÏÜÜ´ÜÜÝÆÜ´ÜÜ ³Ü‘ß ¥“ÓåêÜÜØ ËÜå ôÜØ´ÜÜÃÜÜåÃÜÜØ †ÜœÜÜÓÝíÜœÜÜÓÏÜÜØ ÆÜ±Ü ™Ü±Üß †ôÜÏÜÜÃÜ´ÜÜ ¡åíÜÜ ÏÜì´Üß ÷ÜåÑÜ"–"ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ôÜØ¡åÄÜÜåÏÜÜØ †ÜÆܱÜܳÜß ´ÜåÃÜÜå ôíÜß‘ÜÓ †ÃÜå †ÃÑÜÜåÃÜå ôÜÏÜ¡íÜíÜÜ ôÜàÁÜßÃÜß ôÜÏÜè±Ü †ÃÜå †ÝÍÜíÑÜݐ´ÜÑÜå ÝíÜ‘ôÜß ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå"—"†êÜÄÜ †êÜÄÜ †Ü„³Ü‘–ôÜÜÏÜÜÝè‘ ÆÜÝÓíÜåïÜÏÜÜسÜß †ÜíÜåêÜß ËÜå íÑÜݐ´ÜÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓíÜêܱÜÏÜÜØ ÝÍÜÃÃÜ´ÜÜ ÷ÜåíÜÜÃÜß è. ´ÜåÃÜå ôÜ÷èÆܱÜå ôíÜß‘ÜÓßÃÜå ´Üüô³ÜÆܱÜå ¡åíÜÜÃÜå ËܹêÜå ËÜåÏÜÜسÜß ‘Üå‰ “å²Üå ÆÜ‘²ßÃÜå ‘Üå±Ü ôÜÜœÜàØ ÃÜå ‘Üå±Ü ƒÜÜåüàØ, †åíÜÜ †ÝÍÜÆÜÂÜÑÜ ÆÜÓ ÆÜ÷ÜÇœÜß èíÜàØ ´ÜåÃÜå ÄÜÜØÁÜß–†ÜØËÜ岑ÓÃÜå †å‘ôÜܳÜå ôÜÏÜèíÜÜÏÜÜØ †ÜÆܱÜàØ †¤ÜÜÃÜ ¹ïÜÜÚíÜå “å ‘å †ÆÜÝÓÆܐíÜ´ÜÜ, œÜÜå’ôÜ ôÜÏÜÑÜ-ôÜØ¡åÄÜÜåÏÜÜØ ËÜØÃÜå íÑÜݐ´ÜÃÜÜ †ÃÜàÍÜíÜ †ÜÁÜÜÝÓ´Ü íÜêܱÜÃÜÜ †ÍÑÜÜôÜÃÜß †ÜÆܱÜß ´ÜæÑÜÜÓßÃÜÜå †ÍÜÜíÜ ¹ïÜÜÚíÜå ‘å ÷íÜÜÏÜÜسÜß †ÜíÜåêÜß íÜÜ´ÜÜåÃÜå è ôÜÜœÜß ÏÜÜÃÜß ê܉ÃÜå ´ÜåÃÜܳÜß ¹ÜåÓ܉ èíÜÜÃÜàØ è² íÜêܱÜ?. . . èíÜÜËÜ ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÷ÜåÑÜ, ÷ÜêÜ ´ÜÜå ÄÜÜØÁÜß-†ÜØËÜ岑ÓÃÜå †åÏÜÃÜå «å‘ܱÜå³Üß ¡åíÜÜ-ôÜÏÜèíÜÜÃÜß ÆÜßÝ«‘Ü ê܉ÃÜå †ÜíÜå “å †ÜØËÜå²‘Ó èÃÏÜïÜ´ÜÜË¹ß üܱÜå (†åÝÆÜÂêÜ, 1990) `ÝíÜòÜÏÜÜÃÜíÜ'ÏÜÜØ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ôÜØÆÜܹ‘ßÑÜ ôÜíÜÜ ïÜ´ÜÜË¹ß (†åÝÆÜÂêÜ, 2015) üܱÜå èéÓß ôÜØÆÜܹÃÜ ôÜܳÜå. . ."

ËÜçÝÓôüÓ

ÃÜå ‘ÏÜÚíÜßÓ ÏÜÜå. ‘. ÄÜÜØÁÜ߆å ÁÜØÁÜå ƒÜå²â´Ü ÃÜå íÜ±Ü‘Ó ÆÜæ‘ß †ÜåìƒÜÜíÜàØ ÆÜôÜع ‘Óß ‘ÜåœÜÓËÜÏÜÜØ ÆÜ÷åêÜàØ †ÜñÜÏܳÜܱÜàØ ÃÜ܃ÑÜàØ †ÃÜå ïÜ÷åÓ ôÜàÁÜÓ܉³Üß ÏÜÜزßÃÜå ÄÜàèÓÜ´Ü íÜÃÜÜÚøÑÜàêÜÓ ôÜÜåôÜÜÑÜüß ´ÜåÏÜ è ÄÜàèÓÜ´Üß ôÜÜÝ÷´ÑÜ ÆÜÝÓóܹ ´ÜÓå÷ÃÜß ÓßÃÜåôÜÜØôÜ ôÜØô³Ü܆ÜåÏÜÜØÑÜå ÝíÜÝÁÜôÜÓ ÆÜÂíÜåïÜÃÜß Óß´Üå ÝíÜœÜÜÑÜàÛ ´ÑÜÜÓå †åÏÜÃÜß œÜÜêÜÃÜÜ ÃÜå ÆÜÝÓ‘êÆÜÃÜÜ íÑÜÜèíÜüàØ ‘Óß ÃÜÍÜ´ÜÜ ËÜå«ÜƒÜÜ‹ íÜÜݱÜÑÜÜÃÜß ‘å ¹âËÜìå ÃÜÍÜ´ÜÜ ƒÜå²àÃÜß ´ÜÜå ÃÜ÷Üå´Üß. †å‘ †³ÜÚÏÜÜØ †ƒÜز †åíÜÜå †ÝÍÜÄÜÏÜ †åÏÜÃÜÜå ÷´ÜÜå": ‹èÝìÑÜÜ´Ü íÜÜݱÜÑÜÜËÜÜÏܱÜÃÜß ‘å ‘±ÜËÜß ƒÜå²â´ÜÃÜß ‘å ÷ÝÓèÃÜ íܑܱÓÃÜß ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü Ã܃ÜÝïÜƒÜ ÃÜÜÄÜÝÓ‘ Õè¹ÄÜß ÏÜÜüåÃÜß ƒÜÜåè †å ÷´Üß. ÃÜâ´ÜÃÜ ÃÜÜÄÜÝÓ‘´ÜÜÃÜß †åÏÜÃÜß ƒÜÜåèÃÜß ÏÜÜÃÜíÜßÑÜ ÍÜÜÇÑÜ ‘åíÜß ÆÜÜ’ß ÷ïÜå †å ´ÜÜå †ÜñÜÏÜÏÜÜØ ÷ÝÓèÃÜÆÜÂíÜåïÜÃÜß íÜÜ´ÜÃÜå íÜìÄÜß Ó÷ßÃÜå †åÏܱÜå †ÜñÜÏÜÃÜàØ †Ýô´Ü´íÜ ÍÜÑÜÏÜÜØ ÏÜâøÑÜàØ ÷´ÜàØ †å †å‘ ÀóüÜشܳÜßÑÜå ôÜÏÜ¡‰ Ó÷å “å. ÄÜÜØÁÜßÃÜß ÆÜÂÜÏÜÜݱܑ ÏÜÜÃÑÜ´ÜÜ †ÃÜå ÃÜß´ÜÓß ôÜÏÜèÃÜå, ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ÏÜÜœÜÚ 2015] 

´Üå†Üå ôÜÏÜÜèÃÜÜ èå ´ÜËÜ’ÜÏÜÜسÜß †ÜíÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ †åÃÜå ‘ÜÓ±Üå ôíÜÜÍÜÜÝíÜ‘ è ÆÜÂÜÑÜÝÿܶÜÍÜÜíÜÃÜÜÃÜÜå ÆÜàü ÆÜ±Ü œÜ²åêÜÜå ÷´ÜÜå. ÄÜÜØÁÜßôÜÜÁÜÃÜÜÏÜÜسÜß ÓÜåÏÜ ÓÜåÏÜ ÆÜÂÜÑÜÝÿܶÜÍÜÜíÜå ÍÜÓåêÜÜ ôÜÏÜÝÆÜÚ´Ü ÷ÝÓèÃÜôÜåíÜ‘ÜåÃÜß †å‘ †ÜƒÜß ïÜä؃ÜêÜÜ ÃÜß‘ìß †åÃÜß ÆÜâØ«å ÝÃÜ:ïÜØ‘ †åíÜß ÃÑÜÜÑÜÍÜÜíÜÃÜÜ ÆÜ±Ü Ó÷åêÜß ÷´Üß ‘å ÏÜܱÜôÜÃÜß Õè¹ÄÜß ÃÜ÷Î ¢íÜß ïÜ‘ÃÜÜÓ܆ÜåÃÜå Õè¹ÄÜßÃÜß êÜÜÑÜ‘ ôÜÆÜÜüß†å †Ü±ÑÜÜ íÜÄÜÓ ËÜÜ‘ßÃÜÜå ôÜÏÜÜè ÆÜ±Ü ÆÜàƒ´Ü ÃÜÜÄÜÝÓ‘´ÜÜÃÜå ÆÜÜµÜ ËÜÃÜß ïÜ‘´ÜÜå ÃܳÜß. ÄÜÜØÁÜßÃÜÜå †ÝÍÜÄÜÏÜ ¡å ÆÜÂÜÑÜÝÿܶÜÍÜÜíÜå ÍÜÓåêÜÜå “å, ´ÜÜå †ÜØËÜ岑ÓÃÜÜå †ÝÍÜÄÜÏÜ ÏÜܱÜôÜÏÜÜØ ôíÜß‘ÜÓ܉ ÃÜÜÄÜÝÓ‘´ÜÜÏÜÜØ ô³ÜÜÝÆÜ´Ü ³ÜíÜÜÃÜÜ †ÝÁÜ‘ÜÓÍÜÜíÜå ÍÜÜÓåêÜÜå “å. †ÃÜå †å ôíÜÜÍÜÜÝíÜ‘ ÆÜ±Ü “å, ‘åÏÜ ‘å èÓß †Ý´ÜïÜÑÜÜåÞø´Ü íÜ÷ÜåÓßÃÜåÑÜ ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ †åÏÜ “å ‘å ôÜÏÜ´ÜÜÆÜâíÜÚ‘ÃÜÜ ÃÜÜÄÜÝÓ‘ †Ýô´Ü´íÜÃÜàØ †ÝÍܤÜÜÃÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜå ‘¹ÜœÜ “å‘ ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ß ÓåêܲËËÜå ³ÜÑÜàØ ÷ïÜå, ÆÜ±Ü †ÜØËÜ岑ÓÃÜå ôÜÜÓà íÜ´ÜÃ܆ÜØÄܱÜå è ÝÃÜÓÏÜÜÑÜåêÜàØ †å 81


ÝíÜÝÁÜíÜæݜܵÑÜ èà†Üå ‘å †êÜÄÜ ÏܴܹÜÓ ÏÜزìÜå ÏÜÜÓÉ´Üå Ý÷ùà ôÜÏÜÜèÃÜå íÜÁÜà íÜ÷åÓÜ´ÜÜå ÃÜå íÜ÷ÇœÜÜ´ÜÜå ¡å‰ ÃÜ ïÜ‘íÜÜ ËܹêÜ ÄÜÜØÁÜß †ÜØËÜ岑ÓÃÜÜØ üß‘ÜÍÜÜèÃÜ ËÜÃÑÜÜ; ÆÜ±Ü †Ü è ‹¶ÜÓ †ÜØËÜ岑Óå ÁÜÏÜÜÚôÜÓÃÜß ÃÜÜèà‘ ÝÃܱÜÚÑܙܲ߆å ôÜÏÜÜèÏÜà¼Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß Óß´Üå ôíÜß‘ÜÑÜÜåÚ: †åÏÜÃÜå †åÏÜ êÜÜÄÑÜàØ ‘å Ý÷ùà ÁÜÏÜÚÃÜß ËÜ÷ÜÓ èíÜÜÏÜÜØ ôÜÏÜܡôÜÓ ôÜܳÜå ÓÜóü×ßÑÜ´ÜÜÃÜàØÑÜå †Ã´ÜÓ íÜ÷ÜåÓß ËÜåôÜíÜÜÃÜÜå ÍÜÑÜ “å. ÷Ü, †å‘ ËÜÜæ½ ÁÜÏÜÚ †åíÜÜå “å èåÃÜß ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ †ÜíÜß ÁÜÜô´Üß ÃܳÜß

ÓÜåÕè¹à ¤ÜÜÃÜ ÷´ÜàØ. ÏÜ÷åÃÜ´ÜÏÜè¹âÓßÃÜàØ ¢íÜÃÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜå ÏÜÜüå ÍÜêÜå èÏÜÜ´Üèà¹åÓÜå ÆÜ±Ü ÓÜ¢ƒÜàïÜßÃÜÜå ôÜÜå¹Üå ÷´ÜÜå, †ÜÆÜíÜ÷ÜåÑÜÜåÚ †ÃÜàÍÜíÜ ÷´ÜÜå; ŸÑÜÜÓå †ÜØËÜå²‘Ó èå ôÜÏÜà¹ÜÑÜÏÜÜسÜß †ÜíÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ †åÃÜå ÏÜÜüå ÷²å ÷²å ³Ü´Üß ÏÜ÷åÃÜ´ÜÏÜè¹âÓß †å ˜âÓ ÝÃÜÑÜÝ´Ü ÷´Üß": ÄÜÜØÁÜßÃÜàØ †ÁÑÜÜ´ÏÜ ôÜàƒÜíÜô´Üà ¢íÜÃÜÃÜå êÜÜØ™Üß è‰ÃÜå ‘óüôÜ÷ÃÜ éÆÜå ÝíÜêÜôÜå, ´ÜÜå †ÜØËÜ岑ÓÃÜàØ †ÁÑÜÜ´ÏÜ ¢íÜÃÜÃÜå ÃÜÜÃÜÜÝíÜÁÜ †ÝÁÜ‘ÜÓå ôÜÏÆÜÃÃÜ ËÜÃÜÜíÜßÃÜå ÝíÜêÜôÜíÜÜ œÜ÷å †å ‘¹ÜœÜ ¹àÝÃÜÚíÜÜÓ ÷´ÜàØ. ÍÜÜÓ´ÜßÑÜ ÓÜèÃÜßÝ´ÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜßÃÜÜå ôÜâÑÜÚ ´ÜÆÜíÜÜ êÜÜÄÜåêÜÜå ÷´ÜÜå ´ÑÜÜÓå †ÜØËÜ岑ÓÃÜÜå ÁÜâÏÜ‘å´ÜàôÜÀïÜ ÆÜÂíÜåïÜ †å ÝÃÜ:ôÜØïÜÑÜ †å‘ ™ÜüÃÜÜ ÷´Üß": ÄÜÜØÁÜßÃÜå ÏÜÜüå, ¹ÜƒÜêÜÜ ´ÜÓß‘å, †å íÜÜ´Ü †šÜÓïÜ: ôÜÏÜÜœÜÜÓ‘³ÜÜ ÷´Üß ‘å ÍÜßÏÜÓÜíÜ ÓÜÏÜ¢ †ÜØËÜå²‘Ó ‘Üå‰ ‹èÝìÑÜÜ´Ü ËÜàݽ¢íÜ߆ÜåÏÜÜسÜß ËÜ÷ÜÓ †ÜíÜåêÜ ôÜåíÜ‘ ÃܳÜß ÆÜ±Ü èÃÏÜ¡´Ü ¹ÝêÜ´Ü “å. ÃÜå´Üä´íÜÃÜß ËܹêÜÜ´Üß †ÜíÜ´Üß ÃÜå ËܹêÜÜíÜß ¡å‰´Üß ´ÜÓÜ÷ÃÜàØ †å ˆÝÄÜ´Ü ÷´ÜàØ. ÷ÝÓèÃÜÜå ôÜÜÓà †êÜÜÑÜ¹Ü ÏܴܹÜÓ ÏÜزìÃÜß ÝËÜÂÝüïÜ ôܶÜÜÃÜß ÆÜåÓíÜßÃÜÜå ÝíÜÓÜåÁÜ ÆÜÜå‘ÜÓß, †ÃÜïÜÃÜ íÜ÷ÜåÓß Õè¹ÄÜßÃÜå ÷Üå²ÏÜÜØ ÏÜâ‘´Üå “´Üå, ÄÜÜØÁÜß ¡å †ÜØËÜå²‘Ó üôÜÃÜÜ ÏÜôÜ ÃÜ ³ÜÜÑÜ †ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ÏÜÓíÜÜ ¹å ´ÜÜå ´Üå ÆÜ±Ü 82 

šÜÏÑÜ ÄܱÜíÜÜÃÜÜ ÃÜå ôÜÏÜ¢ ïÜ‘íÜÜÃÜÜ ÝÏÜ¡èÏÜÜØ ÷´ÜÜ. ¥êÜü ÆÜšÜå, †ÃÜïÜÃÜ íÜÜüå ¹åïÜèÃÜ´ÜÜÃÜå †ÁÁÜÓ¢íÜ ‘Óß ÏÜåêÜßÃÜå, ÄÜÜØÁÜß†å †ÜƒÜß Ý÷Ã¹à †Üå³ÜÜåÚ²ÜçøôÜßÃÜå ÏÜÃÜÜåíÜæ¤ÜÜÝÃÜ‘ Óß´Üå †ÜÓÜåÆÜßÃÜÜ ÕÆÜèÓÏÜÜØ ƒÜ²ß ‘Óß ¹ßÁÜß †å ÓÜè‘ßÑÜ – ôÜÜÏÜÜÝè‘ ‘ßÝÏÜÑÜÜÄÜÓßÃÜß †ÜØËÜ岑ÓÃÜå ‘¹ÜœÜ ‘¹ÓËÜâè ÃÜ÷Üå´Üß. ÝíÜÝÁÜíÜæݜܵÑÜ èà†Üå ‘å †êÜÄÜ ÏܴܹÜÓ ÏÜزìÜå ÏÜÜÓÉ´Üå Ý÷ùà ôÜÏÜÜèÃÜå íÜÁÜà íÜ÷åÓÜ´ÜÜå ÃÜå íÜ÷ÇœÜÜ´ÜÜå ¡å‰ ÃÜ ïÜ‘íÜÜ ËܹêÜ ÄÜÜØÁÜß †ÜØËÜ岑ÓÃÜÜØ üß‘ÜÍÜÜèÃÜ ËÜÃÑÜÜ; ÆÜ±Ü †Ü è ‹¶ÜÓ †ÜØËÜ岑Óå ÁÜÏÜÜÚôÜÓÃÜß ÃÜÜèà‘ ÝÃܱÜÚÑܙܲ߆å ôÜÏÜÜèÏÜà¼Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß Óß´Üå ôíÜß‘ÜÑÜÜåÚ: †åÏÜÃÜå †åÏÜ êÜÜÄÑÜàØ ‘å Ý÷ùà ÁÜÏÜÚÃÜß ËÜ÷ÜÓ èíÜÜÏÜÜØ ôÜÏÜܡôÜÓ ôÜܳÜå ÓÜóü×ßÑÜ´ÜÜÃÜàØÑÜå †Ã´ÜÓ íÜ÷ÜåÓß ËÜåôÜíÜÜÃÜÜå ÍÜÑÜ “å. ÷Ü, †å‘ ËÜÜæ½ ÁÜÏÜÚ †åíÜÜå “å èåÃÜß ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ †ÜíÜß ÁÜÜô´Üß ÃܳÜß. íܱÜÚÝíÜïÜåóÜÃÜß íÜÜ´Ü ‘Ó´Üå “´Üå ôÜÏÜÄÜ ôÜÏÜÜèÝ÷´Ü ÆÜÓ´íÜå ‹´‘ü ôÜÍÜÜÃÜ´ÜÜÃÜÜå †å‘ ƒÜÜÃܹÜÃÜ †ÜôÜÓÝíÜÓÜåÁÜ †å †ÜØËÜ岑ÓÃÜß ÝÃÜÑÜÝ´Ü ÷´Üß. ôíÜÓÜèÃÜß êܲ´ÜÃÜÜ ‘Üå‰ ‘Üå‰ ´ÜËÜ’å íÑÜâ÷Ü´ÏÜ‘ ‘å ÍÜÜíÜÃÜÜ´ÏÜ‘ ÁÜÜåÓ±Üå †ÜØËÜ岑Óå †ØÄÜÂå¢ ÓÜèíÜÜìÜ ÝíÜ. ôíÜÓÜèíÜÜìÜ †åíÜß ËÜå “ÜíܱÜ߆Üå ‹ÆÜÓÜØ´ÜÃÜß µÜߢ “ÜíܱÜßÃÜå ÁÜÜåÓ±Üå ÝíÜœÜÜÑÜàÛ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜåÆÜ±Ü èíÜÜ÷ÓêÜÜêÜ ÃÜå÷ÓàÃÜß ÆÜ÷åêÜß ‘çÝËÜÃÜåüÏÜÜØÃÜß †åÏÜÃÜß ôÜݘÑÜ, ôÜù¹ÑÜ, ôÜüß‘ ôÜÜÏÜåêÜÄÜßÓß, ËÜØÁÜÜÓ±ÜÝÃÜÏÜÜÚ±ÜÃÜß ÏÜÜزßÃÜå ‡ÞòÆÜåòÃü êÜåËÜÓ ÆÜÜüßÚ ôÜÏÜå´ÜÃÜß ‘ÜÏÜÄÜßÓß íÜÄÜåÓå ‹ÆܘÏÜÜå †åÏÜÃÜß íÑÜÜÆÜ‘ ôÜÜÏÜÜÝè‘ ôÜÏÜÝÆÜÚ´Ü´ÜÜÃÜÜ ¾Üå´Ü‘ “å. ÄÜÜØÁÜß †ÃÜå †ÜØËÜå²‘Ó íÜœœÜå †åÏÜ ´ÜÜå †Ø´ÜÓÏÜà¼Ü †íÜïÑÜ “å †ÃÜå ôÜíÜÜ ïÜ´ÜÜË¹ß íÜóÜåÚ è´ÜÜØ ÆÜ÷åêÜÜØ ôÆÜóü ³Ü‰ èíÜàØ ‡óü “å.1 †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÝÃÜíÜÜ ôÜÝ÷´ÜÃÜß ¡åÄÜíÜ܉ÆÜâíÜÚ‘ ôÜÏÜ´ÜÜ †ÃÜå ÏÜâìÍÜâ´Ü †ÝÁÜ‘ÜÓÜåÃÜå íÜÓåêÜÜ ËÜØÁÜÜÓ±ÜÏÜÜØ èå ôÜØôܹßÑÜ íÜ÷ßíÜüÏÜÜìƒÜàØ “å †å³Üß ÄÜÜØÁÜß 1  èà†Üå êÜåƒÜ, †ÜØËÜå²‘Ó †ÃÜå ÄÜÜØÁÜß": ‘åüêÜß‘ ÄÜåÓôÜÏÜèâ´Ü߆Üå ¹âÓ ‘Ó߆å êÜå. ÃÜÜÓÜÑÜ±Ü ¹åôÜ܉ • ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷, ÏÜÜœÜÚ– †åÝÆÜÂêÜ 2013, • ÃÜÑÜÜÏÜÜÄÜÚ, 1 èâÃÜ 1999 [ÏÜÜœÜÚ 2015]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÍÜÜÄÑÜå è Óß”ß ïÜ‘å. íÜåôüÝÏÜÃôüÓ ÏÜÜç²åêÜÃÜß ÏÜÑÜÜڹ܆Üå †åÏܱÜå íÜßôÜÏÜß ôܹßÃÜÜ ÆÜ÷åêÜÜ è ¹ôÜ‘ÜÏÜÜØ ËÜÜåêÜß ËÜ´ÜÜíÜß ÷´Üß. íÜìß, ôÜÏÜíÜÜÑÜß ´ÜÜôÜßÓ ÃÜå ´ÜÓÜ÷ íÜœœÜå ÆÜÜüÃÜÄÜÓß ÃÜå ÓÜèÃÜÄÜÓ߆ÜåÃÜÜ ÄÜèÄÜÂÜ÷ÏÜÜØ †åÏÜÃÜå ÄÜÜÏܲàØ ƒÜÜåíÜÜÑÜåêÜàØ êÜÜÄÑÜàØ ÷ÜåÑÜ †å ÆÜ±Ü ôíÜÜÍÜÜÝíÜ‘ “å. ¹Ü¹Ü ÁÜÏÜÜÚÝÁÜ‘ÜÓß †ÜÆܱÜÜ ïÜßóÜÚô³Ü ôÜíÜÜåÚ¹ÑÜ՜ܑܴÜå ÆÜæ‘ß, †ÃÜå ÆÜÜ“Ü ËÜØÁÜÜÓ±ÜôÜÍÜÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü Ó÷åêÜÜ. ´Üå†Üå †å‘ ÆÜÂôÜØÄÜ ÑÜܹ ‘Ó´ÜÜ ‘å ËÜØÁÜÜ êÜÄÜÍÜÄÜ ™Ü²Ü‰ Ó÷åíÜÜÏÜÜØ ÷´ÜàØ †åíÜÜÏÜÜØ ÷àØ †ÜØËÜ岑ÓÃÜå ÏÜëÑÜÜå †ÃÜå ÏÜÇ ‘ûàØ": `†ÜÏÜÜØ ôíÜÜÑÜ¶Ü ÄÜÂÜÏÜôÜÏÜÜèÃÜß ƒÜÜåìÜÁÜÓß éÆÜ ÓÜŸÑÜÝÃÜÓÆÜåšÜ ÆÜØœÜÜÑÜ´Üß ÓÜè øÑÜÜØ “å?' ¹Ü¹Ü ôÜØÍÜÜÓ´ÜÜ ‘å †Ü ÆÜÂðÃÜ ôÜÜØÍÜì´ÜÜØíÜÇ´Ü †ÜØËÜå²‘Ó ´Ü²â‘ß ¥«ÒÜ ÷´ÜÜ": `ÄÜÜÏܲàØ, ‘ÑÜàØ ÄÜÜÏܲàØ — †ÏÜÃÜå Ý´ÜÓô‘ÜÓ³Üß ÄÜÜÏÜÃÜå “å²å ÄÜÜÇÁÜß Ó܃Üß ïÜÜåóÜå “å ´Üå?' ÄÜÜÏܲÜØÃÜß ÄÜÜØÁÜßÍÜâÝÏÜ‘Ü èåÏÜ †ÜØËÜ岑ÓÃÜå ´ÜåÏÜ ÃÜå÷ÓàÃÜå ÆÜ±Ü ÆÜÜå´ÜÆÜÜå´ÜÜÃÜÜØ ôÜÓƒÜÜØ ÃÜå èà¹ÜØ ‘ÜÓ±ÜÜåôÜÓ èœÜåêÜß ÃܳÜß. ÏÜ÷Ü‘ÜíÑÜÜåÆÜÏÜ †åíÜÜ ÆÜâ±ÜÜÚ÷àÝ´Ü ´ÜËÜ’å ÄÜÜØÁÜß†å ¡å‘å ÃÜå÷Óà ¡åÄÜ ÆܵÜÏÜÜØ †å ÏÜà¼Üå íÑÜÜôÜÃÜß ÆÜå«å †ÜÓ²ß †ÜÓ²ßÃÜå ôÉàü ‘ÓåêÜÜå “å ‘å ÷àØ †Üèå “å †åíÜÜØ ÄÜÜÏܲÜØÃÜß íÜÜ´Ü ÃܳÜß ‘Ó´ÜÜå. ÏÜÜÓß ÏܳÜÜÏÜ±Ü ÝíÜ‘åÞú´Ü, ïÜÜåóÜ±Ü ÓÝ÷´Ü ôÜÏÜÜèÃÜå ïÜÜåÍÜß´ÜÜ ÃÜíÜÜ, ÃÜÓíÜÜ ÄÜÂÜÏÜôÜÏÜÜèÃÜå ôÜÜÓà “å. ÃÜå÷Óà, †ÜØËÜå²‘Ó íÜÄÜåÓå “åíÜüå ´ÜÜå ÆÜÝÿÜÏÜÃÜÜ ÆÜÂËÜÜåÁÜÃÜÆÜíÜÚ ‘÷å´ÜÜØ †åÃêÜ܉üÃÜÏÜåÃüÃÜÜØ ôÜØ´ÜÜÃÜ “å. ËÜÝ÷ó‘ä´Ü Ý÷´Ü‘ÜÝÓ±Üß ôÜÍÜÜÃÜß ‘å ÏÜâ‘ÃÜÜÑÜ‘ÃÜÜ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ èåíÜß ÆÜÂÜÓØÝÍÜ‘ ÆÜÂíÜäݶ܆ÜåÏÜÜØ †ÜØËÜ岑ÓÃÜß ÆÜÂåÓ±ÜÜ ÊåÃœÜ ÝµÜôÜâµÜß — ôíÜ´ÜصܴÜÜ, ôÜÏÜÜÃÜ´ÜÜ, ËÜÃÁÜà´ÜÜ — ÃÜß ÷´Üß. †Üæ¾ÜåÝÄÜ‘ ˜ÜÝôÜ, ‘äÝóÜ¢íÜÃÜÏÜÜسÜß ÃÜÄÜÓ¢íÜÃÜ ÍܱÜßÃÜß ôÜؘÜÝôÜ, †Ü ËÜÁÜÜÏÜÜØ ÆÜÂËÜÜåÁÜÃÜ †ÃÜå ÆÜÂÄÜÝ´ÜÃÜß ÆÜÜÓÜïÜßïÜß ¡å´ÜÜØ ÏÜÜÃÜôÜËÜØÁÜÜ ÃÜå÷Óà, †ÜØËÜ岑ÓÃÜÜØ ÷ÜåíÜÜÃÜàØ ôÜÏÜ¡ÑÜ “å. ÁÜÃÜØèÑÜ ‘ßÓÃÜÜ ËÜå †Ý´ÜïÜÑÜ ÝÆÜÂÑÜ œÜÝÓµÜÃÜÜÑÜ‘ †åüêÜå ‘å †ÜØËÜå²‘Ó ÃÜå ôÜÜíÜÓ‘Ó ËÜØÃÜåÏÜÜØ †Ü ÏÜà¼å ôÜÜÏÑÜ “å †å †å‘ ÓôÜÆܹ ´ÜÆÜÜôÜÏÜà¼Üå “å. ôÜÜíÜÓ‘Ó †ÜÏÜ ´ÜÜå ˜ÜÝôÜíÜßÓ, ÓÜåÏÜ ÓÜåÏÜ Ý÷ùàÓÜóü×ÜíÜ¹ß ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ÏÜÜœÜÚ 2015] 

ËÜÜ‘ß, †ÃÜÜÏÜ´Ü ¡åÄÜíÜ܉ÃÜß †ÜÏÜ èà†Üå ´ÜÜå †åíÜß ´Üå ïÜß ÝíÜôÜÜ´Ü “å? ÃÜÜå‘ÓßÃÜå ‘ÝÃÜó« ‘÷å´ÜÜ †ÜíÜåêÜÜ ‹èÝìÑÜÜ´Ü ôÜÏÜÜèÃÜå ¡å ôܹ߆ÜåÃÜÜ íÜØݜܴÜÜåÃÜå †ÆÜÜ´Üß ³ÜÜå²ß†å‘ íÜÁÜà ´Ü‘Üå ³Ü‘ß ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÓÜå¢ ”âØüíÜÜ´Üß êÜÜÄÜ´Üß ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå †åÏÜÃÜå ôÜÏÜ¡íÜíÜàØ ™Üüå “å ‘å †åÏÜÜØ íÜÜô´ÜÝíÜ‘´ÜÜ ‘ÏÜ †ÃÜå ÏÜÃÜÜåíÜæ¤ÜÜÝÃÜ‘´ÜÜ íÜÁÜà “å. êܲíÜàØ è ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ËÜØÃÜå†å ôÜܳÜå ÏÜìßÃÜå êܲíÜÜ ¡åÄÜ ËÜÜËÜ´Ü ´ÜÜå †ÜÑÜÜåèÃÜÃÜß †å †íÜìß ´ÜÓå÷ “å èå ÄÜØ¡íÜÓ ÏÜâ²ßÓÜå‘Ü±Ü ÆÜ“ß ÆÜ±Ü ÓÜåèÄÜÜÓßÃÜß ´Ü‘Üå ÆÜâÓ´Üß ¥ÍÜß ‘Óß ïÜ‘´Üß ÃܳÜß

ÃÜå ÆÜÜ“Ü ÆÜÝ´Ü´ÜÆÜÜíÜÃÜ ÏÜØݹÓÃÜÜ ÆܱÜå´ÜÜ. ÆÜ±Ü †åÏÜÃÜå ÑÜص܋¾ÜåÄÜíÜܹÃÜß †ÆÜßêÜ †Üå“ß ÃܳÜß. ÏÜ÷ÜÓÜóü×ÃÜß ÝíÜœÜÜÓôÜäÝóüÃÜÜ ™Ü²´ÜÓÏÜÜØ †åÏÜ ´ÜÜå ôÜÜíÜÓ‘ÓÃÜÜ ÝíܤÜÜÃÜÝÃÜó« ÝÃÜËÜØÁÜÜåÃÜØàØ ÆÜ±Ü †ÃÜåÓà †Ü‘óÜÚ±Ü ÃÜå †ÆÜÚ±Ü Ó÷åêÜàØ “å. ÆÜ±Ü †÷Î ÏÜà¼Üå ‹¾ÜåÄÜíÜܹÃÜß ÍÜâÓ‘ßÃÜÜå †ÃÜå †å ÏÜàÞø´Ü¹Ü´ÜÜ ÷ÜåíÜÜÃÜß ôÜØÝÃÜó« ÆÜ±Ü ÏÜàÄÁÜ ÏÜÜÃÑÜ´ÜÜÃÜÜå “å. ÄÜÜØÁÜß †åÏÜÜØ †ÆÜíÜܹ “å. ËÜÜ‘ß, ÃÜíÜôÜÏÜÜèÃÜß íÜÜ´Ü ÄÜÜØÁÜß, †ÜØËÜ岑Ó, ÃÜå÷Óà ‘Üå±Üå ÃܳÜß ‘Óß? †ÃÜå ÃÜíÜÜ ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜÜ œÜâØü±ÜßÃÜÜÓÜ ‘Ó´ÜÜØ ™Ü±Üß íÜÁÜÜÓå ÆÜÂÝ´ÜËܽ´ÜÜ ÄÜÜØÁÜß – †ÜØËÜ岑Ó – ÓÜçÑÜ – êÜÜåÝ÷ÑÜÜíÜÜì܆ÜåÃÜß “å †å ‘Ø‰ ƒÜÜÃÜÄÜß íÜÜ´Ü ÃܳÜß. ÆÜ±Ü †Üæ¾ÜåÝÄÜ‘ ÃÜå ‹¶ÜÓ †Üæ¾ÜåÝÄÜ‘ ôÜÍÑÜ´ÜÜÏÜÜØ ÏÜÃÜàóÑÜÃÜß ïÜÜØݴ܃ÜÜåèÃÜàØ ïÜàØ? ‘Üå‰ ‘÷å “å, ÏÜÜøôÜÚÃÜå ÆÜâ“Üå. ‘Üå‰ ‘÷å “å, ËÜà½ÃÜå ÆÜâ“Üå. ÷êÜ øÑÜÜØ “å ËÜའ‘ÃÜå ‘å ÏÜÜøôÜÚ ‘ÃÜå, †ÜØËÜ岑Óå ÆÜÂðÃÜ ‹«ÜíÑÜÜå ÷´ÜÜå †ÃÜå ËÜའÆÜÜôÜå ‹¶ÜÓ ÷ÜåíÜÜÃÜß ÆÜ´ÜßÝ´Ü †ôÜØÝ¹Ä™Ü ïÜ˹ÜåÏÜÜØ ÆÜÂÄÜü ÆÜ±Ü ‘Óß ÷´Üß. ÷íÜå, ‘Óà±Ü܆íÜ´ÜÜÓ ´Ü³ÜÜÄÜ´Ü é° ôÜÏÜÜèÃÜß ËÜ÷ÜÓ ÃÜß‘ìß †ÜíÑÜÜ †å ôÜÜœÜàØ, ÆÜ±Ü †åÏܱÜå ïÜÜåÁÜåêÜàØ ÃÜå œÜÎÁÜß ËÜ´ÜÜíÜåêÜàØ ÏÜàÞø´Ü¿ÜÓ ôÜÏÜÜèÆÜÝÓíÜ´ÜÚÃÜÃÜàØ ÃÜ÷Î 83


‹èÝìÑÜÜ´Ü ôÜÏÜÜèÃÜå ¡å ôܹ߆ÜåÃÜÜ íÜØݜܴÜÜåÃÜå †ÆÜÜ´Üß ³ÜÜå²ß†å‘ íÜÁÜà ´Ü‘Üå ³Ü‘ß ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÓÜå¢ ”âØüíÜÜ´Üß êÜÜÄÜ´Üß ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå †åÏÜÃÜå ôÜÏÜ¡íÜíÜàØ ™Üüå “å ‘å †åÏÜÜØ íÜÜô´ÜÝíÜ‘´ÜÜ ‘ÏÜ †ÃÜå ÏÜÃÜÜåíÜæ¤ÜÜÝÃÜ‘´ÜÜ íÜÁÜà “å. êܲíÜàØ è ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ËÜØÃÜå†å ôÜܳÜå ÏÜìßÃÜå êܲíÜÜ ¡åÄÜ ËÜÜËÜ´Ü ´ÜÜå †ÜÑÜÜåèÃÜÃÜß †å †íÜìß ´ÜÓå÷ “å èå ÄÜØ¡íÜÓ ÏÜâ²ßÓÜå‘Ü±Ü ÆÜ“ß ÆÜ±Ü ÓÜåèÄÜÜÓßÃÜß ´Ü‘Üå ÆÜâÓ´Üß ¥ÍÜß ‘Óß ïÜ‘´Üß ÃܳÜß. ËÜߢ ÆÜÜôÜ; ÆÜÂÜÑÜÝÿܶÜÍÜÜíÜÃÜÜ ”Ó±ÜÜÃÜå íÜ÷å´ÜàØ Ó܃ÜíÜÜÃÜß ÏܳÜÜÏÜ±Ü ôÜܳÜå ‘ÓíÜÜ ¡åÄÜ †å‘ íÜÜ´Ü ‹¶ÜÓÜå¶ÜÓ ÝËÜÃ܆ÃÜÜÏÜ´Üß‘Ó±ÜÃÜß ÆÜ±Ü ÷Üå‰ ïÜ‘å “å. ÆÜ±Ü †Ü †å‘ ÃÜÜèà‘ íÜÜ´Ü “å, †ÃÜå ¹ÝêÜ´Ü ‘ÏÜÚïÜßêÜÜå è †åÏÜÜØ ÆÜ÷åêÜ ‘Óß ïÜ‘å — ôÜÜÝÁÜ‘ÜÓ ÃÜå ôÜÜÝÍÜÆÜÂÜÑÜ. èå ‘àüàØËÜÏÜÜØ †ÃÜÜÏÜ´ÜÃÜÜå êÜÜÍÜ ”ÏÜíÜÜ êÜÜÄÑÜÜå ÷ÜåÑÜ ´Üå ôíÜæÞœ“‘ ÁÜÜåÓ±Üå †å “Üå²å ´ÜÜå ¹ÝêÜ´Ü ôÜÏÜÜè ÏÜÜØ÷åêÜÜ ËÜÜ‘ß íÜØݜܴÜÜå êÜÄÜß ´Üå ÆÜ÷ÜÇœÜíÜÜÃÜß ÆÜÂݘÑÜÜÏÜÜØ ôÜàÝíÜÁÜÜ ôÜÜØÆÜ²ß ïÜ‘å. †íÜì†ÜÑÜÜåèÃÜå ÃÜå ÆÜÓØÆÜÓÜÄÜ´Ü ÏÜÜÃÜÝôÜ‘´Ü܆å èåÏÜÃÜå ÍÜâÓÜØüÜØ ‘ÓåêÜÜØ “å ´Üå ‹èÝìÑÜÜ´ÜÜåÃÜå ÆÜ±Ü †Ü íÜêÜ±Ü ‘؉‘ üÜ°Ü ÆÜÜ²å †åíÜÜå ôÜØÍÜíÜ “å. ¡å‘å †Ü ËÜÁÜÜ ‘Ó´ÜÜØÑÜå ‹ÆÜÓ ´ÜÓß †ÜíÜ´ÜÜå Æܲ‘ÜÓ †å “å ‘å ¹ÝêÜ´Ü †ÄÜÂíÜÄÜÚ ÆÜ±Ü ¡å ôíÜÜ´ÜصÑÜÜå¶ÜÓ ôÜíܱÜÚ †ÄÜÂíÜÄÜÚíÜÜìß è œÜêÜÜíÜíÜÜÃÜÜå ÷ïÜå — †åüêÜå ‘å ƒÜÜåüß ƒÜÆÜ´Ü †ÃÜå ÍÜÜåÄÜÝíÜêÜÜôÜÃÜß ôÜØô‘äÝ´ÜÃÜå †ÜÓÜÁÑܹåíÜ ´ÜÓß‘å ô³ÜÜÆÜíÜÜÃÜÜå ÷ïÜå †ÃÜå ôÜÉÜÓßôÜŸè ¹âÃÜíÜܹÃÜÜØ ¹ÜåÏܹÜåÏÜ ôÜÏܱÜÜØ ¡åíÜÜÃÜÜå ÷ïÜå ‘å ô³ÜÜÝÆÜ´Ü ÓÜè‘ÜÓ±Ü߆ÜåÃÜß ÆÜå«å ‘ÜÑܹܳÜß ÆÜÓ †ÃÜå ‹ÆÜÓ †åíÜß †ÃÜà¶ÜÓ¹ÜÑÜß °ËÜå ¢íÜíÜÜÃÜÜå ÷ïÜå ´ÜÜå ÃÜíÜôÜÏÜÜèÃÜß íÜÜ´Ü ¹âÓÃÜß ¹âÓ Ó÷åïÜå. ôÜÏÜ´ÜÜ ÃÜå ôíÜ´ÜصܴÜÜ ŸÑÜÜØ ôÜܳÜåêÜÄÜÜØ ÷Üå‰ ïÜ‘å “å †åíÜÜ ÃÜíÜôÜÏÜÜè ÏÜÜüå ÄÜÜØÁÜ߆ÜØËÜ岑Óß ‘ÏÜÚïÜßêÜÜåÃÜÜ ôÜØíÜܹÏÜÜسÜß ‘؉ ËÜÃÜß †ÜíÜå ´ÜÜå ÍÜêÜå. ÃÜâ´ÜÃÜ ÃÜÜÄÜÝÓ‘´ÜÜÃÜÜå †Ü ôÜܹ, ÆÜÂÝ´ÜôÜܹ ”؃Üå “å.

ÆÜ±Ü ÏÜÃÜÃÜß ‘åìíܱÜßÃÜàØ ÷´ÜàØ. †ÃÑÜÜÑÜÆÜÂÝ´Ü‘ÜÓ ÏÜÜÓÉ´Üå ôÜÏÜÜèÏÜÜØ ôÜÏÜ´ÜÜÃÜàØ ÝÃÜÏÜÜÚ±Ü †å †åÏÜÃÜàØ †ÍÜßóü ÷ïÜå ‘å ‘åÏÜ †å †ÜÆܱÜå ¡±Ü´ÜÜ ÃܳÜß. ÆÜ±Ü †åÏÜÃÜå ÏÜÃÜÃÜß ôÜÏÜ´ÜÜ †íÜïÑÜ †ÍÜßóü ÷´Üß. ŸÑÜÜØ ôÜàÁÜß ÏÜÜøôÜÚÃÜÜå ôÜíÜÜêÜ “å, ÏÜÜøôÜÚíÜܹ †ÄÜÜ‹ÃÜÜå ÏÜÜøôÜÚ èå ÷ÜåÑÜ ´Üå ÆÜ±Ü ÏÜÜÞøôÜÚôü †Üå³ÜÜåÚ²ÜçøôÜß ´ÜÜå †Üæ¾ÜåÝÄÜ‘ ôÜÏÜÜèÃÜß ÆÜÝÓÝÁÜÏÜÜØ è ÓÏÜå “å. †åüêÜå ÆÜâíÜÚÏÜÜøôÜÚÃÜå èå ÆÜÓÜÑÜÜÆܱÜÜÃÜÜ ‘å †åÝêÜÑÜåÃÜåïÜÃÜÃÜÜ ‹ÄÜÜÓÃÜß êÜ÷å êÜÜÄÜåêÜß ÷´Üß †å ´ÜÜå ôÜÜÏÑÜíÜÜ¹ß ôÜÏÜÜèíÜÜ¹ß ôÜÏÜÜ¡åÏÜÜØ ÆÜ±Ü íܱÜËÜâ”ß è Ó÷åêÜß è±ÜÜÑÜ “å. ËÜÃÜå ‘å †Üæ¾ÜåÝÄÜ‘ †ÃÜå †Üæ¾ÜåÝÄÜ‘Üå¶ÜÓ ÝíÜòÜôÜÏÜÜèÏÜÜØ ËÜའÃÜå ÏÜÜøôÜÚ ÝôÜíÜÜÑÜÃÜß Óß´Üå ÆÜ±Ü ÝíÜœÜÜÓíÜÜÆܱÜàØ ÷ÜåÑÜ †ÃÜå †å ݹïÜÜ œÜÎÁÜíÜÜÏÜÜØ †ÜØËÜå²‘Ó ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜß ÑÜàÄÜÝÃÜÝÏÜ¶Ü ÷Üå‰ ïÜ‘å “å. “Üå²Üå, †Ü ´ÜÜå ËÜÁÜß êÜÜØËÜß œÜœÜÜÚ “å †ÃÜå †åÃÜÜå “å²Üå ”ü †ÜíÜíÜÜÃÜÜå ÆÜ±Ü ÃܳÜß. ¹ÓÏÑÜÜÃÜ, †´ÑÜÜÓå ´ÜÜå ݹêÜÜåݹÏÜÜÄÜ ƒÜüƒÜüÜíÜ´ÜÜå ôÜíÜÜêÜ íܱÜÚÝíÜ¿åóÜß ÏÜÜ÷ÜåêÜÏÜÜسÜß êÜÜå‘ÏÜÜÃÜôÜÃÜå ËÜ÷ÜÓ †Ü±ÜßÃÜå ôÜÏÜ´ÜÜ †ÃÜå ôíÜ´ÜصܴÜÜÃÜÜØ ôÜÝ÷ÑÜÜÓÜØÃÜß ôíÜÓÜèôÜÜÁÜÃÜÜ †ÜÄÜì ÁÜÆÜÜíÜíÜÜ ÏÜÜüå íÑÜÜÆÜ‘ ôÜÏÜè ‘åìíÜíÜÜÃÜÜå “å. †Ü ôÜعÍÜÚÏÜÜØ ÆÜÂÜÑÜÝÿÜ¶Ü ÍÜÜíÜÃÜÜÃÜÜ ôÜà‘Ü´ÜÜ œÜÜêÜåêÜÜ ”ÓÜÃÜå ÆÜàÃÜ: ÆÜÂíÜ÷ÏÜÜÃÜ ‘ÓíÜÜÆܱÜàØ “å, ´ÜÜå ÆÜÂÜÑÜÝÿÜ´ÜÆÜسÜß ‘å †ÝÁÜ‘ÜÓÆÜسÜß èå ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜ߆ÜØËÜ岑Óß ‘ÏÜÚïÜßêÜÜå ÃÜå ËÜÜæݽ‘Üå “å †åÏÜÃÜß íÜœœÜå ôÜØíÜܹ †ÃÜå ôÜ÷ƒÜÜåèÃÜÜå ¹ÜåÓ œÜÜêÜå †å ÆÜ±Ü ¡åíÜÜÆܱÜàØ “å. ‘ÜÓ±Ü, ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜàØ ïÜÜôÜÃÜ – ôÜØœÜÜêÜÃÜ, ÓÜè‘Ü †ÃÜå †å‘Ø¹Ó ¡÷åÓ ¢íÜÃÜ “åêêÜÜ ¹Üå° ¹ôÜ‘ÜÏÜÜØ †ÜÆܱÜå ÃÜèÓÜåÃÜèÓ ¡åÑÜåêÜ “å. ¡åÑÜåêÜ ïÜàØ, †ÃÜàÍÜíÜåêÜ “å, †ÃÜå †å èƒÜÏÜÏÜÜØ é” ´ÜÜå †ÜíÜ´ÜÜØ †ÜíÜïÜå — ÷¢ ´ÜÜå üÜØ‘ÜÑÜå ¹åíÜ܉ ïÜøÑÜÜ ÃܳÜß. ‘ÝèÑÜܹêÜÜêÜÜåÃÜÜ ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü ôÜù¹ÑÜ ‘ÏÜÚïÜßêÜÜåÃÜÜ íÜïÜÃÜß íÜÜ´Ü †Ü ´ÜÜå “å. ËÜÜ‘ß, †ÃÜÜÏÜ´Ü ¡åÄÜíÜ܉ÃÜß †ÜÏÜ èà†Üå ´ÜÜå †åíÜß ´Üå ïÜß ÝíÜôÜÜ´Ü “å? ÃÜÜå‘ÓßÃÜå ‘ÝÃÜó« ‘÷å´ÜÜ †ÜíÜåêÜÜ

E-mail": prakash.nireekshak@gmail.com 

84 

[ÏÜÜœÜÚ 2015]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÄÜÜØÁÜß™ÜÓÜÃÜÜÃÜÜ ôÜèÚ‘ : ÃÜÜÓÜÑÜ±Ü ¹åôÜ܉ ôÜØ‘êÜÃÜ ¢íÜÃÜÃÜÜ “åêêÜÜ ¹ÜÑÜ‘ÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜß‘³ÜÜ‘ÜÓ ´ÜÓß‘å íÜÁÜà ¡±Üß´ÜÜ ³ÜÑÜåêÜÜ ÆÜ±Ü ÏÜâìå ´ÜÜå ÄÜÜØÁÜß–ÝíÜÃÜÜåËÜÜ †ÃÜå èÑÜÆÜ‘ÜïÜÃÜÜå íÜÜÓôÜÜå ê܉ÃÜå ÝïܚܱÜ, ôÜÜÝ÷´ÑÜ, ‡Ý´Ü÷ÜôÜ, ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓ, ôÜíÜÜÚå¹ÑÜ, ÓœÜÃÜÜ´ÏÜ‘ ‘ÜÑÜÜÚå èåíÜÜØ †ÃÜå‘ šÜåµÜå ËÜÜ쑳Üß ê܉ÃÜå íÜä½Üå, ôÜÜæÃÜÜ ¢íÜÃÜÃÜå ‘Üå‰ÃÜå ‘Üå‰ ‘ÜÑÜÚ³Üß ‘Üå‰ÃÜå ‘Üå‰ Óß´Üå ôÆÜïÜÚÃÜÜÓ ÃÜÜÓÜÑÜ±Ü ¹åôÜ܉ ËÜÜìÆܱܳÜß ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ôÜØÄÜÏÜÜØ Ó÷ßÃÜå ¢íÜÃܙܲ´ÜÓ ‘ÓÃÜÜÓ èâè êÜÜå‘ÜåÏÜÜØÃÜÜ †å‘ ÷´ÜÜ. ÝíÜÝíÜÁÜ ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ÏÜìßÃÜå ‘àêÜ 115 ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜ êÜåƒÜ‘–†ÃÜàíÜܹ‘–ôÜØÆÜܹ‘ ÃÜÜÓÜÑÜ±Ü ¹åôÜ܉ÃÜÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ôÜܳÜåÃÜÜå ÃÜÜ´ÜÜå êÜåƒÜ‘–ÆÜ‘ÜïÜ‘³Üß ÝíÜïÜåóÜ ÷´ÜÜå, †å ´ÜåÏÜÃÜÜ ËÜåôü ôÜåêÜÓ ÆÜàô´Ü‘ ÏÜÜÓàØ ¢íÜÃÜ †åè ÏÜÜÓß ÃÜÜÓÜÑÜ±Ü ¹åôÜ܉ (24 ݲôÜåÏËÜÓ, 1924—15 ÏÜÜœÜÚ 2015) íÜܱÜßÏÜÜØ êÜåƒÜ‘ †ÃÜå ÆÜ‘ÜïÜ‘ÃÜÜ ÝÃÜíÜå¹ÃÜÜå íÜÜ؜ܴÜÜ è±Ü܉ †ÜíÜå “å. ÃÜÜÓÜÑÜ±Ü ¹åôÜ܉ ‘÷å ‘å, Ýè´Üåú ¹åôÜ܉†å ÏÜÜµÜ ÆÜ‘ÜïÜ‘ ´ÜÓß‘å ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü ÆÜÂÜå´ôÜÜ÷‘ ´ÜÓß‘å ÃÜå ÁÜßÓè †ÜÆÜÃÜÜÓ ´ÜÓß‘å ÆÜ±Ü ‘ÜÏÜ ‘ÑÜÛà “å. †ÃÜå Ýè´Üåú ¹åôÜ܉ ÆÜ‘ÜïÜ‘ ´ÜÓß‘åÃÜàØ ôÜÏÜß‘Ó±Ü ËÜÜèà ÆÜÓ Ó܃ÜßÃÜå ËÜ÷à ôÜ÷èÆܱÜå †ÜíÜ‘ÜÓå ‘å, `ÝÃÜÁÜÜÚÝÓ´Ü ôÜØ‘êÆÜ ÏÜàèËÜ œÜÝÓµÜêÜåƒÜÃÜÃÜàØ ‘ÜÏÜ ÆÜâÓàØ ‘ÑÜàÛ ´ÑÜÜÓå ÏÜâì ÁÜÜÓ±ÜÜ ‘Ó´ÜÜØ êÜÄÜÍÜÄÜ ËÜÏܱÜÜØ ÆÜÜÃÜÜØ ³Ü‰ ÄÜÑÜÜØ! ÆÜ‘ÜïÜÃÜÃÜß ´ÜÜÓ߃ÜÃÜåÑÜ †å‘ íÜÜÓ ÆÜÜ“ß «åêÜß...' ´ÜåÃÜÜ ÆÜÓ³Üß †Ü ôÜØËÜØÁÜÃÜß ÄÜ÷ÃÜ´ÜÜÃÜÜå ƒÑÜÜêÜ †ÜíÜå. †Ü ôÏÜ †ÃÜå ôÜØËÜØÁÜÃÜå íÜÜÄÜÜåì´ÜÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜ †ÜüêÜå³Üß ³ÜÜå²àØ †ü‘å? ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ÃÜÜ íÜܜܑÜå ÏÜÜüå ´ÜåÏÜÃÜÜØ ôÜÜæ³Üß ¡±Üß´ÜÜ µÜ±Ü ÆÜàô´Ü‘ÜåÏÜÜسÜß ÆÜÂô´ÜÜíÜÃÜÜÃÜÜ ‘åüêÜÜ‘ †ØïÜÜå....

ÏÜÜÓàØ ¢íÜÃÜ †å è ÏÜÜÓß íÜܱÜß [ÆÜ‘ÜïÜÃÜàØ ÝÃÜíÜå¹ÃÜÏÜÜسÜß] Ýè´Üåú ¹åôÜ܉

´ÜåÏÜÃÜå [ÃÜÜÓÜÑܱÜÍÜ܉ÃÜå] ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉ÃÜÜ ÆÜàµÜ ÷ÜåíÜÜÃÜå ÃÜÜ´Üå ËÜÜìÆܱÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ƒÜÜåìÜå ƒÜâعíÜÜÃÜàØ ôܹÖÍÜÜÄÑÜ ÆÜÂÜÆ´Ü ³ÜÑÜàØ ÷´ÜàØ. ´ÜåÏÜÃÜÜØ ¢íÜÃÜÃÜÜØ ËÜÜíÜßôÜ íÜÓôÜ ´ÜåÏܱÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ †ÜñÜÏÜÏÜÜØ ÄÜÜëÑÜÜØ ÷´ÜÜØ. ôÜÏÜè±ÜÜ ³ÜÑÜÜ ÆÜ“ß ÄÜÜØÁÜß ÆÜÝÓíÜÜÓÃÜÜ ÝÃÜ‘üÃÜÜ íÜ´ÜàÚìÏÜÜØ Ó÷ß ÍÜÜÓ´ÜÃÜÜ ‡Ý´Ü÷ÜôÜÃÜå ‘Ø²ÜÓ´Üß ÏÜ÷¶íÜÃÜß ™ÜüÃÜ܆ÜåÃÜÜ ôÜÜšÜß ³ÜíÜÜÃÜß ´Ü‘ ´ÜåÏÜÃÜå ôÜ÷åèå ÏÜìß ÷´Üß. †ÍÑÜÜôÜ ÏÜÜüå ïÜÜìÜ ‘å ‘ÜçêÜåèÏÜÜØ ÃÜ è´ÜÜØ †å‘ †åíÜß ÝíÜÍÜâÝ´ÜÃÜß ƒÜàêêÜß ïÜÜìÜÏÜÜØ ™Ü²ÜíÜÜÃÜàØ †ÃÜå íÜÜØœÜíÜÜ-ê܃ÜíÜÜÃÜàØ ôܹÖÍÜÜÄÑÜ ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÃÜå ÏÜëÑÜàØ èå †ÃÑÜÃÜå ÍÜÜÄÑÜå è ÏÜìå. ËÜÜÆÜàÃÜÜ †ØÄÜ´Ü ÏÜصÜßÃÜÜÑÜ ÏÜصÜß ´ÜÓß‘åÃÜß ÉÓè ËÜ¡íÜíÜÜÃÜÜå ¹àêÜÚÍÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ÏÜÜœÜÚ 2015] 

ôÜàÑÜÜåÄÜ ÆÜ±Ü êÜÄÜÍÜÄÜ ¹ôÜ íÜÓôÜ ôÜàÁÜß ÃÜÜÓÜÑܱÜÍÜ܉ÃÜå ÏÜëÑÜÜå ÷´ÜÜå. Ý÷üêÜÓ ÆÜÓ ËÜÜÆÜà†å ê܃ÜåêÜÜ ÆܵÜÃÜå ü܇ÆÜ ‘ÓíÜÜÃÜß ´Ü‘ ´ÜåÃÜàØ ôÜâœÜ‘ ‹¹Ü÷ “å. ËÜÜÆÜàÃÜÜ †íÜôÜÜÃÜ ÆÜ“ß ÃÜÜÓÜÑܱÜÍÜ܉ ÝíÜÃÜÜåËÜÜÃÜÜ ÍÜâ¹ÜÃÜ †ÜعÜåêÜÃÜÏÜÜØ ôÜݘÑÜ ÓûÜ. †ÜÏÜ, ´ÜåÏÜÃÜå ÍÜÜÓ´ÜÃÜß †Ü”Ü¹ß ÆÜ“ßÃÜÜ ´ÜÓ´ÜÃÜÜ ôÜÏÜÑÜÄÜÜìÜÏÜÜØ ÄÜÜÁÜߢÃÜß íÜÜ´Ü †ÃÜå ÝíÜœÜÜÓÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß †ÜÄÜíÜß Óß´Üå †ÜÄÜì œÜêÜÜíÜÃÜÜÓ ÝíÜÃÜÜåËÜÜ¢ ôÜܳÜå ÆÜ±Ü ÝÃÜ‘ü³Üß ‘ÜÏÜ ‘ÓíÜÜÃÜß ´Ü‘ ÏÜìß, †ÃÜå ôÜ÷è ˜ÏÜå èÑÜÆÜ‘ÜïÜ¢ÃÜÜ †ÜعÜåêÜÃÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü †åÏÜÃÜÜ ôÜ÷ÑÜÜåÄÜß ËÜÃÜß ÓûÜ. †ÜÏÜ ÄÜÜØÁÜß – ÝíÜÃÜÜåËÜÜ — èÑÜÆÜ‘ÜïÜ ÆÜÝÓíÜÜÓÃÜß †å‘ ´ÜåèôíÜß 85


íÑÜÞø´Ü ´ÜÓß‘å ôÜíÜÜåÚ¹ÑÜÃÜß ÆÜÂíÜäÝ¶Ü †ÃÜå ôÜíÜÜåÚ¹ÑÜ ôÜÏÜÜèÃÜß ÓœÜÃÜÜ ÏÜÜüåÃÜß †å‘êÜ ‘å²ßÃÜß ÑÜܵÜÜ ´ÜåÏÜÃÜàØ ¢íÜÃÜ‘ÜÑÜÚ ËÜÃÜß Ó÷ß. †Ü ËÜÁÜÜ ôÜÏÜÑÜ ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ, ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉ÃÜß èåÏÜ è, ´ÜåÏÜÃÜß êÜåƒÜÃÜ ÆÜÂíÜäÝ¶Ü ôÜ´Ü´Ü œÜÜêÜ´Üß Ó÷ß. †å êÜåƒÜÃÜ ÆÜÂíÜäݶÜÏÜÜØ ‘åúô³ÜÜÃÜå ´ÜÜå ÄÜÜØÁÜß, ÝíÜÃÜÜåËÜÜ †ÃÜå èÑÜÆÜ‘ÜïÜÃÜß ôÜíÜÜåÚ¹ÑÜ ôÜÏÜÜè ´Ü³ÜÜ ôÜØÆÜâ±ÜÚ ˜ÜÝôÜÃÜß íÜÜ´ÜÜå †ÃÜå ÝíÜœÜÜÓÜå è, ÆÜ±Ü èà¹ß Óß´Üå †ÃÜå èà¹Ü èà¹Ü ôÜعÍÜåÚ ´ÜåÏܱÜå Óèâ ‘ÑÜÜÚ. ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉ÃÜß èÃÏÜïÜ´ÜÜË¹ß ÝÃÜÝÏܶÜå ´ÜåÏÜÃÜß ÆÜÜôÜå³Üß †ÜÆܱÜÃÜå †ÞÄÃÜ‘àزÏÜÜØ ¥ÄÜåêÜàØ ÄÜàêÜÜËÜ ÃÜÜÏÜå ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉ÃÜàØ ôÜØÆÜâ±ÜÚ †ÃÜå ÝíÜô´Üä´Ü œÜÝ ÏÜëÑÜàØ. ´ÜåÃÜå ÄÜàèÓÜ´Üß íÜܜܑÜåÃÜÜå ôÜàØ¹Ó ÆÜÂÝ´ÜÍÜÜíÜ ÏÜëÑÜÜå. ´Üå ê܃ÑÜÜ ËÜܹ ¢íÜÃÜœÜÝÓµÜÃÜÜ êÜåƒÜ‘ ´ÜÓß‘å ´ÜåÏÜÃÜå `Ó±ÜÝè´ÜÓÜÏÜ' ´Ü³ÜÜ `ÃÜÏÜÚ¹ ôÜàíܱÜÚœÜغ‘' ´ÜåÏÜ è `¹ïÜÚ‘' †çíÜÜç²Ú †ÃÜå `ôÜÜÝ÷´ÑÜ †‘ܹÏÜß'ÃÜàØ ÆÜÜÝÓ´ÜÜåÝóÜ‘ ÏÜëÑÜÜØ. †ÜíÜÜ ôÜàíܱÜÚœÜغ‘, †çíÜÜç²Ú ‘å ÆÜÜÝÓ´ÜÜåÝóÜ‘ÃÜàØ ´ÜåÏÜÃÜå ÏÜÃÜ ”Ü”àØ ÏÜ÷¶íÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜåÏÜ ´ÜåÏÜÃÜàØ ¢íÜÃÜ ¡å´ÜÜØ êÜÜÄÜ´ÜàØ ÃܳÜß. ÆÜ±Ü ‘¹ÜœÜ †ÜíÜß ôíÜß‘äÝ´Ü†å ´ÜåÏÜÃÜå `ËÜä÷¹Ö ÄÜÜØÁÜßœÜÝÓµÜ'ÃÜàØ êÜÄÜÍÜÄÜ ¢íÜÃÜ‘ÜÑÜÚ ôÜÓƒÜàØ ‘ÜÏÜ ÷ܳÜ

ÁÜÓíÜÜÃÜß ÍÜâÝÏÜ‘ÜÏÜÜØ À° ‘ÑÜÜÚ ÷ïÜå. †åüêÜå †å è ‘ÜÏÜÃÜå †ÜÄÜì êÜå´ÜÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜåÏÜ ÃÜÜÓÜÑܱÜÍÜ܉†å ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÉÓè ôÜÏÜ¢ ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ œÜÝ ê܃ÜíÜÜÃÜÜ ôÜØ‘êÆÜ ôÜܳÜå †å ‘ÜÏÜ ÷Ü³Ü ÆÜÓ êÜßÁÜØà. ¢íÜÃÜÃÜÜ ‹¶ÜÓÜÁÜÚÃÜÜÑÜ ÆÜÜ“êÜÜØ íÜÓôÜÜåÏÜÜØ †Ü †å‘ ‘ÜÏÜÃÜå êÜÄÜÍÜÄÜ ÝÏÜïÜÃÜ ËÜÃÜÜíÜß ´Üå†Üå ´ÜåÏÜÜØ ÆÜâÓÜØ œÜÜÓ íÜÓôÜ ƒÜâØÆÜß ÄÜÑÜÜ. œÜÝ ê܃ÜíÜÜÏÜÜØ ôÜ÷ÜÑÜéÆÜ ³ÜÜÑÜ ´ÜåíÜÜå ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÃÜÜå ÆÜÂíÜÜôÜ ÆÜ±Ü ´ÜåÏܱÜå ‘Ø‰‘ ÃÜÜèà‘ ôíÜÜô³ÑÜ ôÜܳÜå ƒÜå²ÒÜå. ¢íÜÃÜ ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ íÜÜØœÜåêÜàØ ™Ü±ÜàØ ÉÓß íÜÜØœÜß ÄÜÑÜÜ, ÃÜíÜàØ ÆÜ±Ü ™Ü±ÜàØ íÜÜØœÜß ÄÜÑÜÜ, ÃÜå ôÜ´Ü´Ü ê܃ܴÜÜ, ê܃ÜåêÜàØ ôÜàÁÜÜÓ´ÜÜ ÃÜå ´ÜåÃÜå “åíÜüÃÜàØ ‘Ó´ÜÜ ÄÜÑÜÜ. †Ü Óß´Üå ÝÃÜÁÜÜÚÝÓ´Ü ôÜØ‘êÆÜ ÏÜàèËÜ œÜÝÓµÜêÜåƒÜÃÜÃÜàØ ‘ÜÏÜ ÆÜâÓàØ ‘ÑÜàÛ ´ÑÜÜÓå ÏÜâì ÁÜÜÓ±ÜÜ ‘Ó´ÜÜØ êÜÄÜÍÜÄÜ ËÜÏܱÜÜØ ÆÜÜÃÜÜØ ³Ü‰ ÄÜÑÜÜØ! ÆÜ‘ÜïÜÃÜÃÜß ´ÜÜÓ߃ÜÃÜåÑÜ †å‘íÜÜÓ ÆÜÜ“ß «åêÜß †ÃÜå †Ø´Üå ´ÜåÏÜÃÜß †Ü ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ËÜä÷¹Ö œÜÝÓµÜêÜåƒÜÃÜÃÜß ÑÜܵÜÜ ´ÜåÏܱÜå ÆÜâÓß ‘Óß. †ÜÏÜ ÏÜÜÓàØ ¢íÜÃÜ †å è ÏÜÜÓß íÜܱÜß †å ËÜÁÜß Óß´Üå ÄÜàèÓÜ´Üß ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ê܃ÜÜÑÜåêÜàØ ÆÜ÷åêÜàØ ËÜä÷¹Ö ÄÜÜØÁÜßœÜÝ “å.

ÄÜÜØÁÜß‘³ÜÜ [ÆÜÂô´ÜÜíÜÃÜÜÏÜÜسÜß]

ñÜß

ÃÜÜÓÜÑܱÜÍÜ܉ÃÜß ‘³ÜÃÜÓßÝ´Ü ÆÜ´ÑÜšÜ †íÜËÜÜåÁÜ ‘ÓÜíÜ´ÜÜ ‘³ÜÜ‘ÜÓÃÜß Ó÷ß “å. ‘³ÜÃÜÏÜÜØ íÜÜ´ÜœÜß´ÜÃÜß ‘à¹Ó´Üß “üÜ †ÃÜå «Üå‘ †ÜíÑÜÜØ “å. ´ÜåÏÜÃÜÜ íÜÜ‘ÖÆÜÂíÜÜ÷ÏÜÜØ †ÃÜå‘ †ØÄÜÂå¢ ïÜ˹Üå, ïÜ˹ÄÜàœ“Üå †ÃÜå íÜÜøÑÜÜå ÆÜâÓÏÜÜØ ´Ü±ÜÜ´ÜÜØ ÆÜÜع²ÜØ – ²Ü؃ÜìÜØ †ÃÜå êÜÜ‘²ÜØÃÜß èåÏÜ ´Ü±ÜÜÑÜ “å. êÜåƒÜÃÜÃÜÜ ÝïÜô´ÜÍÜØÄÜÃÜàØ ¡åƒÜÏÜ ê܉ÃÜå ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÃÜå †å ‘³ÜÃÜÃÜß ÁÜÜüß †ÜíÜïÑÜ‘ êÜÜÄÜß “å. †Üèå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ¢íÜÃÜ †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜß ÃÜÜÃÜßÏÜÜåüß ÆÜÂíÜäݶ܆ÜåÃÜß ôÜÜæ³Üß ÝíÜïÜåóÜ ¡±Ü‘ÜÓß ñÜß ÃÜÜÓÜÑܱÜÍÜ܉ ÆÜÜôÜå “å. ÄÜÜØÁÜß ÝíÜóÜÑÜÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜÜ èåüêÜß †ÝÁÜ‘ä´Ü´ÜÜ ÃÜå ÆÜÂÏÜܱÜÍÜâ´Ü´ÜÜ ÁÜÓÜíÜ´Üß ÷‘ß‘´Ü ÍÜÜÄÑÜå è ËÜß¡ ‘Üå‰ õÜÜå´ÜÏÜÜسÜß ÆÜÂÜÆ´Ü ³ÜÜÑÜ. ÄÜÜØÁÜßÃÜÜå ôÜعåïÜ “åêêÜÜÏÜÜØ “åêêÜß ÷ÓÜåì ôÜàÁÜß

86 

ÁÜßÓàÍÜ܉ «Ü‘Ó ÆÜ÷ÜÇœÜÜ²å ´ÜåíÜàØ ôÜàÄÜÂÜû ôÜÜÁÜÃÜ †Ü ‘³ÜÜ “å †åíÜàØ ñÜß ÃÜÜÓÜÑܱÜÍÜ܉†å ÆÜ´ÑÜšÜ ¹ÜƒÜêÜܳÜß ËÜ´ÜÜíÜß †ÜÆÑÜàØ “å. †Ü `ÃÜÜÓÜÑÜ±Ü ‘íÜœÜ'ÃÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜÃÜß ÆÜÓØÆÜÓÜ ÍÜÜÓ´ÜÏÜÜØ ËÜØÁÜÜÑÜ ´ÜÜå ‘åíÜàØ ôÜÜÓàØ? ´ÜåÃÜå ÏÜÜüå ËÜߢ ÷ÓÜåì ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÓíÜÜÃÜß èéÓ “å. ôÜÜØô‘äÝ´Ü‘ ÆÜÂíÜäÝ¶Ü ‘Ó´Üß ôÜØô³Ü܆Üå†å †Ü êÜÜå‘ôÜåíÜÜÃÜÜå ÆÜ‘êÆÜ ‹ÆÜÜ²ß êÜåíÜÜå ¡å‰†å. ñÜß ÃÜÜÓÜÑܱÜÍÜ܉ ¹åôÜ܉ÃÜå †Ü êÜÜå‘¡ÄÜäÝ´Ü †ÃÜå †Ü´ÏÜïÜàݽÃÜÜ †¹ÖÍÜà´Ü ôÜÜÁÜÃÜÃÜÜå ‹¶ÜÏÜ ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘Óß ËÜ´ÜÜíÜíÜÜ ËܹêÜ ÷Üݹڑ †ÝÍÜÃÜعÃÜ †ÜÆÜàØ “àØ. ÄÜÜØÁÜßÃÜÜå ôíÜÜÁÑÜÜÑÜ ‘ÓíÜÜÃÜß ´Ü‘ †ÜÆÜíÜÜ ËܹêÜ †ÏܹÜíÜܹ ÏÜçÃÜåèÏÜçÃü †çôÜÜåÝôÜÑÜåïÜÃÜÃÜÜå †ÜÍÜÜÓ ÏÜÜÃÜàØ “àØ.

[ÏÜÜœÜÚ 2015]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


†ÞÄÃÜ‘âزÏÜÜØ ¥ÄÜåêÜàØ ÄÜàêÜÜËÜ [ÆÜÂô´ÜÜíÜÃÜÜÏÜÜسÜß] œÜß. ÃÜÜ. ÆÜüåêÜ

ÃÜÜÓÜÑܱÜÍÜ܉†å

ÄÜÜØÁÜߢ, ôÜÓ¹ÜÓ, ÃÜå÷Óà, ÓÜ¡¢, ÃÜÓ÷ÝÓÍÜ܉, ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜ íÜÄÜåÓå †ÃÜå‘ ôÜÏÜ‘ÜêÜßÃÜÜåÃÜÜØ ôÜ؃ÑÜÜËÜØÁÜ ê܃ÜܱÜÜåÏÜÜسÜß ‹½Ó±ÜÜå üÜØ‘ß, ‘â²ßËÜØÁÜ ÆÜÂÄÜü – †ÆÜÂÄÜü ÆܵÜÜåÃÜÜ †ÜÁÜÜÓ †ÜÆÜß ôÜÜå – ôÜíÜÜôÜÜå³ÜßÑÜå íÜÁÜà ÆÜÂôÜØÄÜÜåÃÜß ÓØÄÜÆÜâÓ±Üß ‘Óß, ‘Üå‰ ‘Üå‰ íÜÜÓ ‡Ý´Ü÷ÜôÜÃÜÜ ‘ÜêܘÏÜ ‘Ó´ÜÜØ †åÃÜÜ ÆÜä³Ü’Ó±ÜÃÜå íÜÁÜà ÏÜ÷¶ÜÜ †ÜÆÜß ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉ÃÜÜ œÜÝ èåüêÜàØ è êÜšÜ

†åÏÜÃÜÜ œÜÜÝÓµÑÜ ÆÜÓ †ÜÆÜß ´ÜåÏÜÃÜÜ ÆÜàÓܑܱ³ÜÜ ôÜÏÜÜ êÜÜÄÜ´ÜÜ ÆÜܵÜÃÜå †Ü ÄÜÂØ³Ü ¿ÜÓÜ †å‘ ¢íÜ´ÜÜ ¡ÄÜ´ÜÜ †æÝ´Ü÷ÜÝôÜ‘ ÆÜÜµÜ †ÃÜå ‘åüêÜß‘ íÜÜÓ ´ÜÜå †Ü´ÏÜßÑÜ ôíÜèÃÜ ´ÜÓß‘å ÏÜâÝ´ÜÚÏÜØ´Ü ‘ÑÜÜÚ “å. ÏÜÜÓß ñÜ½Ü “å ‘å ÃÜÜÓÜÑܱÜÍÜ܉ÃÜàØ †Ü ÝÆÜ´Üä´ÜÆÜÚ±Ü ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜÜ íÜܜܑÜåÃÜå ôÜØ´ÜÆÜÚ‘ †ÃÜå ÆÜÂåÓ‘ ÃÜßíܲïÜå. 

ÄÜÜØÁÜßÃÜàØ ÉêÜ‘ ôÜÜÝ÷´ÑܳÜß ™Ü±ÜàØ ÝíÜïÜÜì “å. ´Üå†Üå ¹åïÜÃÜÜ ÉêÜ‘ ÆÜÓ ‘ÜÏÜ ‘Óå “å. ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÃÜß ÀÝóü ÓÜóü×ÜåÃÜß ôÜßÏÜÜ †ÜåìØÄÜß ¡ÑÜ “å. ´Üå†Üå Õ÷¹ÃÜÜ ôíÜÓÜè ¿ÜÓÜ èÄÜ´ÜÃÜÜ ÄÜàêÜÜÏÜÜåÃÜå ÓÜ÷ ¹åƒÜܲíÜÜÃÜß †ÜïÜÜ Ó܃Üå “å. ÄÜÓßËÜÜåÃÜß ÄÜÓßËÜß ¹âÓ ‘ÓíÜÜÃÜàØ ôíÜÏÜÜÃÜÍÜÑÜàÛ ôÜÜÁÜÃÜ ¹åƒÜÜ²ß ´Üå†Üå èÄÜ´ÜÃÜÜ ´ÜÏÜÜÏÜ íÜØݜܴÜÜåÃÜß †ÜݳÜÚ‘ †ÃÜå ÏÜÜÃÜÝôÜ‘ ¹ßÃÜ´ÜÜ ÏÜüܲíÜÜ ”؃Üå “å. ´Üå†Üå †Õ÷ôÜÜ-ôÜØô‘äÝ´Ü ¿ÜÓÜ ÝíÜòÜïÜÜØÝ´Ü ÏÜÜüå ÏܳÜå “å. ÄÜÜØÁÜßÃÜå èå ÃÜíÜÜå ÑÜàÄÜ êÜÜíÜíÜÜå “å ´ÜåÃÜß ôÜܳÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ÃÜÜÏÜ ¡å²ÜÑÜ †åÏÜÜØ †åÏÜÃÜå ÓôÜ ÃܳÜß. íÜ岓ß 13-2-2012

ÃÜÜÓÜÑÜ±Ü ¹åôÜ܉ [ÄÜÜØÁÜߢ †ÃÜå ÆÜÜØœÜ ôÜÜšÜÓÜåÏÜÜسÜß, êÜå. ²Üç. ÁÜßÓàÍÜ܉ «Ü‘Ó, ÆÜ‘ÜïÜ‘": ÄÜàèÓÜ´Ü ÝíÜòÜ‘ÜåïÜ ü×ôü]

ÃÜÜÓÜÑÜ±Ü ¹åôÜ܉ÃÜÜØ ‘åüêÜÜØ‘ ÆÜàô´Ü‘Üå †ÝÄÃÜ‘àزÏÜÜØ ÄÜåêÜàØ ÄÜàêÜÜËÜ  ÄÜâèÚÓ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ  _400 ôÜØ´Ü ôÜåíÜ´ÜÜ ôÜà‘ä´Ü ôÜÜÁÜå  ÄÜâèÚÓ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ   _ 70 ÄÜÜØÁÜß‘³ÜÜ  †å.†åÏÜ.†å.  _ 200 ôÜÜæÃÜÜ ÄÜÜØÁÜß ñÜå±Üß (ÍÜÜÄÜ 1³Üß 21)  ÝèÄÜÓÃÜÜ ÝœÜÓÜ  ÑÜ¤Ü ÆÜ‘ÜïÜÃÜ  _ 120 ÄÜâèÓÜ´Ü ÝíܾÜÆÜß«  ¹Óå‘ÃÜÜ _ 25 ÏÜÜÓÜ ÄÜÜØÁÜß  ôÜÜÝ÷´ÑÜ ôÜØÄÜÏÜ  _ 95 My Gandhi  Navjivan   _ 125 ÏÜÜÓàØ ¢íÜÃÜ †å è ÏÜÜÓß íÜܱÜß (ƒÜز 1³Üß 4)  My Life is My Message (Volume 1 to 4)  ÃÜíÜ¢íÜÃÜ   _ 1500 Orient Blackswan  _ 2950 ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ÏÜÜœÜÚ 2015] 

87


Õè¹ÄÜßÃÜÜå †ÜôíÜܹ †ÃÜå ´Üå¡ÃÜÜå : ôü×åôÜ

ÆÜàô´Ü‘ ÆÜÝÓœÜÑÜ ÝíÜïÜÜêÜ ïÜÜ÷

ôÜíÜÜÓå íÜ÷åêÜÜ ¥«íÜÜÃÜß ÏܳÜÜÏܱÜ, †ÜçÝÉôÜå ÆÜ÷ÜÇœÜíÜÜÃÜß ‹´ÜÜíÜì, ü×ÜÝÉ‘ÃÜß ÆÜìÜåè±Ü, †ÜçÝÉôÜÃÜÜ ‘ÜÏÜÃÜàØ ÍÜÜÓ±Ü, üÜÄÜÚåü †œÜßíÜ ‘ÓíÜÜÃÜàØ ¹ËÜܱÜ, ƒÜÜíÜÜÆÜßíÜÜÏÜÜØ †ÝÃÜÑÜÝÏÜ´Ü´ÜÜ, ÏÜÜå²ß ÓÜ´Ü ôÜàÁÜßÃÜÜå ‹¡ÄÜÓÜå, †ÜƒÜÓå §™Ü. ÆÜ“ß íÜ÷åêÜß Æܲå ôÜíÜÜÓ. †ÃÜå ÉÓß³Üß, ôÜíÜÜÓå íÜ÷åêÜÜ ¥«íÜÜÃÜß, . . ., †Ü ËÜÁÜÜØ íÜœœÜå ‘å †Ü ËÜÁÜÜØÃÜÜ è ‘ÜÓ±Üå ÆÜÝÓíÜÜÓÃÜå ÆÜâÓ´ÜÜå ôÜÏÜÑÜ ÃÜ÷Î †ÜÆÜß ïÜ‘íÜÜÃÜß ÏÜèËÜâÓß, ÝíÜ‘ÜôÜÃÜß ÍÜÓÆÜâÓ ´Ü‘Üå ôÜܳÜå ïÜ÷åÓß ¢íÜÃÜÃÜß êÜÜšÜݱܑ´ÜÜÃÜÜå ÆÜ±Ü †ÜÆܱÜÃÜå ÆÜÝÓœÜÑÜ ‘ÓÜíÜå “å. ´ÜåÃÜÜØ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜÜåôÜÜÓÜØ-ÃÜÓôÜÜØ"–"™Ü±ÜÜØ “å. ´ÜåÏÜÜØÃÜàØ †å‘ ´Üå ôü×åôÜ. ´ÜåÃÜå ´Ü‘êÜßÉ, ôÜÏÜôÑÜÜ ‘å ÆÜß²Ü ´ÜÓß‘å ÃÜ÷Î ¡å´ÜÜØ, ¢íÜÃÜÏÜÜØ †ÜÄÜì íÜÁÜíÜÜÃÜß ´Ü‘, ÆÜÄܳÜß ‘å ‡èÃÜ ´ÜÓß‘å êÜåíÜÜÃÜß ´ÜÓ‘ßËÜ ÆÜâÓß ÆÜÜ²ß ¡ÑÜ “å ÆÜàÝô´Ü‘Ü ôü×åôÜ. . . .

ôÜÜÏÜÜÃÑÜ Óß´Üå †ÜÆܱÜå ‘Üå‰ ÆÜ±Ü œÜßèíÜô´ÜàÃÜàØ ÏÜâêÑÜ ´ÜåÃÜß Õ‘ÏÜ´Ü ¡å‰ÃÜå ÃÜ’ß ‘Óß†å “ß†å. ¡å‘å, ÏÜâêÑÜÜØ‘ÃÜ ‘ÓíÜÜÃÜß †Ü ÆÜ½Ý´Ü †íÜæ¤ÜÜÝÃÜ‘ “å †ÃÜå ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜß ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ ´ÜÜå †Ü íÜÜ´Ü ‘؉‘ íÜÁÜÜÓå è êÜÜÄÜà ÆÜ²å “å. ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÆÜàô´Ü‘ÃÜàØ ÏÜâêÑÜ ´ÜåÃÜß Õ‘ÏÜ´Ü ¡å‰ÃÜå ÃÜ’ß ÃÜÜ ‘Óß ïÜ‘ÜÑÜ. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ÏÜØÝ¹Ó ¿ÜÓÜ †ÜíÜÜØ †ÏÜâêÑÜ ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜàØ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ‘؉ ÃÜíÜß íÜÜ´Ü ÃܳÜß. ÃÜíÜ¢íÜÃÜå íÜóÜÚ 1985ÏÜÜØ `ôü×åôÜ'ÃÜß íÜæ¤ÜÜÝÃÜ‘ ÏÜÜÝ÷´Üß †ÜÆÜ´Üß ÆÜàÝô´Ü‘ÜÃÜàØ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ‘ÑÜàÛ ÷´ÜàØ, èåÃÜàØ ÏÜâêÑÜ É´Ü éÝÆÜÑÜÜ 15.00 “å ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÜØ †ÆÜÜÑÜåêÜß ôÜÜÏÜÄÜÂß

ôü×åôÜ êÜå. ²Üç. ÝïÜíÜÆÜÂôÜܹ ݵÜíÜå¹ß ÆÜ‘ÜïÜ‘": ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ÏÜØÝ¹Ó ÆÜ÷åêÜß †ÜíÜäݶÜÃÜàØ ÆÜàÃÜÚÏÜàº±Ü íÜóÜÚ": 2002 ÆÜÜ‘àØ ÆÜâ«àØ, ôÜ܇”": 5×7 ÆÜÜÃÜÜØ, _ 15 ISBN : 81–7229–295–3

88 

†ÏÜâêÑÜ “å. ôü×åôÜ èåíÜÜ ÏÜÜÃÜÝôÜ‘ ÓÜåÄÜÃÜå ¹âÓ Ó܃ÜíÜÜ ÏÜÜüå ôÜÜæ³Üß ÆÜ÷åêÜÜØ ´ÜåÃÜå ôÜÏÜèíÜÜå ƒÜÜôÜ èéÓß ÷ÜåÑÜ “å. †ÜïÜÓå µÜ±Ü ¹ÜÑÜ‘Ü ÆÜ÷åêÜÜØ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü `ôü×åôÜ' ÆÜàÝô´Ü‘ÜÏÜÜØ ²Üç. ÝïÜíÜÆÜÂôÜܹ ݵÜíÜå¹ß†å ôü×åôÜÃÜß ôÜØÆÜâ±ÜÚ íÜæ¤ÜÜÝÃÜ‘ ôÜÏÜè ôÜÓì ïÜ˹ÜåÏÜÜØ †ÜÆÜíÜÜ ÆÜÂÑÜÜôÜ ‘ÑÜÜÚå “å. ÆÜàÝô´Ü‘ÜÃÜß ïÜé†Ü´ÜÏÜÜØ êÜåƒÜ‘å íÜܲßêÜÜêÜ ²ÄÜêÜßÃÜÜ ÝïÜÑÜÜìÜÃÜß ôÜíÜÜÓÃÜÜå ´Ü²‘Üå ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜسÜß `´ÜܱÜÃÜàØ ôÜØÄÜß´Ü' ÝÃÜËÜØÁÜ ÏÜâÑÜÜå “å. †ÜÏÜàƒÜÏÜÜØ êÜåƒÜ‘å üâØ‘ß †ÃÜå ÓôÜÆܹ ïÜæêÜßÏÜÜØ ôü×åôÜÃÜå ôÜÏÜèíÜÜÃÜß íÜÜ´Ü ‘Óß “å. `ôü×åôÜ', `ôü×åôÜÃÜß †ôÜÓÜå', `ôü×åôÜ Õè¹ÄÜß ÏÜÜüå êÜÜÍܹÜÑÜß “å ƒÜÓÜå?', `ôü×åôÜÃÜàØ ÝÃÜíÜÜÓ±Ü' †ÃÜå `ôü×åôÜ ÷«ÜíÜÜå', †åÏÜ ÆÜÜØœÜ ÝíÜÍÜÜÄÜÏÜÜØ ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÓÜÑÜåêÜß †Ü ÆÜàÝô´Ü‘ÜÏÜÜØ ‘åüêÜß‘ èÄÑÜ܆å ÷ØÏÜåïÜÜ ´ÜÜ¢ êÜÜÄÜå †åíÜß ÆÜÂÏÜÜÝ±Ü´Ü †ÃÜå íÜæ¤ÜÜÝÃÜ‘ ´Ü³ÑÜÜå ôÜܳÜåÃÜß ÏÜÜÝ÷´Üß †ÆÜ܉ “å, ‘Ü ‘å ÝíܤÜÜÃÜ ôÜ´Ü´Ü ôÜØïÜÜåÁÜÃÜÜå ‘ÓßÃÜå ÃÜíÜÜØ ÃÜíÜÜØ ´ÜÜÓ±ÜÜå †ÜÆÜß ÓûàØ ÷ÜåÑÜ ´ÑÜÜÓå ôü×åôÜ èåíÜÜ ÝíÜóÜÑÜÃÜß †ÜÁÜÜÓÍÜâ´Ü ´Ü³ÑÜÜå ôÜܳÜåÃÜß ÆÜÂܳÜÝÏÜ‘ ÏÜÜÝ÷´Üß †ÜÆÜíÜß †å ÆÜ±Ü †å‘ ‘ìÜ “å. †Ü ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ êÜåƒÜ‘ ™Ü±Üå †ØïÜå ôÜÉì ÓûÜ “å. †Ü ÆÜàÝô´Ü‘ÜÃÜÜ ÆÜ÷åêÜÜ è ÝíÜÍÜÜÄÜ `ôü×åôÜ'ÃÜß ïÜé†Ü´ÜÏÜÜØ êÜåƒÜ‘ è±ÜÜíÜå “å": íÜßôÜÏÜß ôܹßÏÜÜØ íÜ湑 ÝíܤÜÜÃÜÃÜÜØ ôÜØïÜÜåÁÜÃÜÜåÏÜÜØ ôÜßÏÜÜÝœÜ÷ÖÃÜéÆÜ ËÜÃÜåêÜÜå ôü×åôÜÃÜÜå ÝôܽÜØ´Ü “å. ôü×åôÜ †åüêÜå ´ÜܱÜ. ËÜßèàØ ÃÜÜÏÜ ËÜÜåè ÆÜ±Ü ¡±Üß´ÜàØ “å. èÄÜ´ÜÍÜÓÏÜÜØ ôü×åôÜ ÃÜÜÏÜå ¡±Üß´ÜÜ ³ÜÑÜåêÜÜ ÝôܽÜØ´ÜÃÜå †ÜÆܱÜå †å è [ÏÜÜœÜÚ 2015]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÃÜÜÏÜå †ÜåìƒÜßïÜàØ. ôü×åôÜÃÜÜå ïÜÜåÁÜ‘ “å, ²Üç. ÷åÃôÜ ÝôÜêÑÜå. ´ÜåÏܱÜå Œ¹ÓÜå ‹ÆÜÓ ³ÜÜ‘, ÃÜÜôÜßÆÜÜôÜß, †íÜÜè, ”åÓ íÜÄÜåÓå ÝíÜÝíÜÁÜ ôü×åôÜÃÜÜ †ƒÜ´ÜÓÜ ‘Óß ÝÃܱÜÚÑÜ ´ÜÜÓíÑÜÜå ‘å ÄÜÏÜå ´Üå ÆÜ‘ÜÓÃÜÜå ôü×åôÜ ÷ÜåÑÜ ÆÜ±Ü ïÜÓßÓÏÜÜØ ÷ÜçÏÜÜÚåÃÜÃÜß †ôÜÓ ÃÜßœÜå †å‘ôÜÓƒÜÜ ÆÜ‘ÜÓÃÜß ÃÜà‘ôÜÜÃÜß ³ÜÜÑÜ “å, ‘ÜØ ´ÜÜå êÜÜå÷ßÃÜàØ ¹ËÜÜ±Ü íÜÁÜå “å, êÜÜå÷ßÏÜÜØ ïÜ‘ÚÓÜ íÜÁÜå “å, ÷ÜåèÓßÏÜÜØ †çÝôܲ íÜÁÜå “å ‘å, ÁÜÏÜÃÜ߆Üå ôÜƒÜ´Ü ³ÜÜÑÜ “å. . .

†÷Î ÷åÃôÜ ÝôÜêÑÜåÃÜÜ ÃÜÜÏÜ ÆÜÓ ƒÜÜôÜ ÁÑÜÜÃÜ ƒÜÇœÜÜÑÜ “å. ÷åÃôÜ ÝôÜêÑÜåÃÜß `ݳÜÑÜÓß †ÜçÉ ôü×åôÜ' ÆÜÓ ÃÜèÓ ‘Ó´Üß í܃ܴÜå †ÃÜàÍÜíÜÜÑÜ “å ‘å, ÄÜâÄÜêÜ †ÃÜå ÝíÜÝ‘ÆÜßݲÑÜÜÃÜÜ èÏÜÜÃÜÜÃÜÜØ íÜóÜÜÚå ÆÜ÷åêÜÜØ ÏÜÜÝ÷´Üß ôÜÓì´ÜܳÜß ‹ÆÜêÜËÁÜ ÃÜ÷Üå´Üß ´ÑÜÜÓå êÜåƒÜ‘å †åòÜå˜Ü‰ÃÜÜåêÜÜçÝèôü (†ÜØ´ÜÓõÜÜíÜ ÄÜÂØݳ܆Üå †ÃÜå ÷ÜçÏÜÜÚåÃôÜ ôÜØËÜØÝÁÜ´Ü ïÜÓßÓÝíܤÜÜÃÜÃÜÜå ÝÃÜó±ÜÜ´Ü) ÷åÃôÜ ÝôÜêÑÜåÃÜß Ý³ÜÑÜÓß †ÜçÉ ôü×åôÜÃÜÜå §²Üå †ÍÑÜÜôÜ ‘ÑÜÜÚå ÷ïÜå. êÜåƒÜ‘å `ôü×åôÜ' ÝíÜÍÜÜÄÜÃÜß ïÜé†Ü´ÜÏÜÜØ Ý³ÜÑÜÓß †ÜçÉ ôü×åôÜ ÏÜÜüå `ôü×åôÜÃÜÜå ÝôܽÜØ´Ü' ïÜ˹ÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘ÓßÃÜå ´ÜåÃÜå íÜßôÜÏÜß ôܹßÃÜÜå ôÜßÏÜÜÝœÜ÷ÖÃÜéÆÜ ÝôܽÜØ´Ü ÄܱÜÜíÑÜÜå ÷ÜåíÜܳÜß †ÜíÜß ‘êÆÜÃÜÜÃÜå ËÜì ÏÜìå “å. ôü×åôܳÜß ¹ÏÜ, ôÜÜØÁÜÜÃÜÜå ¹à:ƒÜÜíÜÜå, ÷ÜåèÓßÏÜÜØ œÜÜعàØ, ²ÜÑÜÜÝËÜüßôÜ †ÃÜå ù¹ÑÜÓÜåÄÜ èåíÜÜ †ÃÜå‘ ÍÜÑÜØ‘Ó ÓÜåÄÜÜå ³Ü‰ ïÜ‘å “å, ÆÜÓØ´Üà íÜæ¤ÜÜÝÃÜ‘ ÝôܽÜØ´Ü ÏÜàèËÜ ‘Üå‰ ÆÜ±Ü íÑÜݐ´Ü ôü×åôÜ ÝíÜÃÜÜ ¢íÜß ïÜ‘å ÃÜ÷Î. †Ü íÜÜ´Ü ôÜÏÜ¡íÜ´ÜÜ êÜåƒÜ‘ è±ÜÜíÜå “å": . . . ´ÜÜå ïÜàØ ôü×åôÜ ƒÜÓÜËÜ “å? ÃÜÜ Óå ÃÜÜ. ôü×åôÜ †å ´ÜÜå Õè¹ÄÜßÃÜÜå †ÜôíÜܹ “å. ¢íÜÃÜÃÜÜå ´Üå¡ÃÜÜå “å. ÏÜÜµÜ †ÜÆܱÜàØ ïÜÓßÓ †åÃÜå ”ßêÜíÜÜ ´ÜæÑÜÜÓ Ó÷åíÜàØ ¡å‰†å. èå ËÜÜåè †å‘ è±ÜÃÜå ÏÜÜعêÜÜå ËÜÃÜÜíÜå ´Üå ËÜß¡ ÏÜÜüå ‹´ôÜÜ÷¹ÜÑÜß †ÃÜàÍÜíÜ ÆÜ±Ü ËÜÃÜß ïÜ‘å. †ÜÁÜàÝÃÜ‘ ÏÜÃÜÜåÝíܤÜÜÃÜ ÆÜ±Ü ÏÜÜÃÜå “å ‘å, ¢íÜÃÜÏÜÜØ ôÜÉì ³ÜíÜÜ ÏÜÜüå ÆÜ±Ü ôü×åôÜ èéÓß ÷ÜåÑÜ “å. †ÜÆܱÜå ôü×åôÜÃÜå ÝÃÜíÜÜÓß ïÜ‘ß†å †åÏÜ ÃܳÜß †åíÜß ôÜÏÜè †ÜÆÜíÜÜ êÜåƒÜ‘ ‘÷å “å ‘å, †ÜÃÜعÏÜÜØ ÆÜ±Ü ôü×åôÜ ³ÜÜÑÜ “å. üåÝÃÜôÜ ¡å´Üß í܃ܴÜå †ÃÜå ÏÜÃÜ šÜàËÁÜ ‘Óå †åíÜàØ œÜêÜÝœÜµÜ ¡å´Üß í܃ܴÜå ÆÜ±Ü ôü×åôÜ ÆÜå¹Ü ³ÜÜÑÜ “å. †ÜÏÜ, ôü×åôÜÃÜÜ ™Ü±ÜÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ÏÜÜœÜÚ 2015] 

ÆÜ‘ÜÓ “å. ¿åóÜÍÜÜíÜ, ÷´ÜÜïÜÜ †ÃÜå ՜ܴÜÜÃÜÜ ‘ÜÓ±Üå ³Ü´ÜÜå ôü×åôÜ ƒÜÓÜËÜ ÷ÜåÑÜ “å †ÃÜå ´Üå ÓÜåÄÜÜå ÃÜÜå´ÜÓå “å. ÆÜ÷åêÜÜ ÝíÜÍÜÜÄÜÏÜÜØ êÜåƒÜ‘å ôü×åôÜÃÜÜ ÆÜ‘ÜÓÜå †ÃÜå ´Üå ³ÜíÜÜØÃÜÜ ÝíÜÝíÜÁÜ ‘ÜÓ±ÜÜå †ÜÆÜßÃÜå ´ÜåÃÜå ÝÃÜíÜÜÓíÜÜÃÜÜ ‹ÆÜÜÑÜÜå †ÜÆÑÜÜ “å. èåÃÜÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ÆÜÂåÏÜ – ÷âØÉÃÜß êÜÜÄܱÜßÃÜÜå †ÍÜÜíÜ ÷ÜåÑÜ ´Üå ”²ÆܳÜß ôü×åôÜÃÜå ïÜÓ±Üå ³Ü‰ ¡ÑÜ “å †å íÜÜ´Ü êÜåƒÜ‘å ÍÜÜÓÆÜâíÜÚ‘ ôÜÏÜ¡íÜß “å. †÷Î êÜåƒÜ‘å ôü×åôÜÃÜÜ êÜßÁÜå ïÜÓßÓ ÆÜÓ ³Ü´Üß †ôÜÓÜåÃÜß íÜæ¤ÜÜÝÃÜ‘ ôÜÏÜè ÆÜ±Ü ôÜàØ¹Ó Óß´Üå íܱÜß êÜßÁÜß “å. ‘àêÜ 48 ÆÜÜÃÜÜØÃÜß ÆÜÝÓœÜÑÜ ÆÜàÝô´Ü‘ÜÏÜÜØ 11 ÆÜÜÃÜÜØ êÜåƒÜ‘å ÆÜ÷åêÜÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ ÏÜÜüå ÉÜìíÑÜÜ “å, èåÏÜÜØ ´ÜÓà±ÜÜåÃÜå ³Ü´ÜÜ ôü×åôÜÃÜß ÆÜ±Ü ôÜàØ¹Ó “±ÜÜíÜü ‘Ó܉ “å. êÜåƒÜ‘ ´ÜÓà±ÜÜåÃÜÜ ïÜÜÓßÝÓ‘ †ÃÜå êÜÜÄܱÜßÃÜÜ ôü×åôÜÃÜå ™Ü±ÜÜå ÍÜÜÓå è±ÜÜíÜ´ÜÜØ ôÜâœÜÃÜ ‘Óå “å ‘å ´ÜÓà±ÜÜåÃÜå ôÜ÷ÜÃÜàÍÜâݴܳÜß ôÜÏÜèíÜÜÃÜß èéÓ “å, ‘Ü ‘å ‘åüêÜÜØ‘ ÏÜ÷¶íÜÜ‘ÜØšÜß ÏÜÜËÜÜÆÜÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß †ÁÜâÓß ‡œ“ÜÃÜå ôÜØ´ÜÜÃÜÜå ³Ü‘ß ÆÜâÓß ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜÜôÜ ‘Óå “å. †ÜíÜß Ýô³ÜÝ´ÜÏÜÜØ ³Ü´ÜÜå ôü×åôÜ ‘œÜ²ß ÃÜÜ؃ÜÃÜÜÓÜå ÷ÜåÑÜ “å. †ÜíÜß Ýô³ÜÝ´ÜÏÜÜØ ÷´ÜÜïÜ ÆÜÜÏÜåêÜÜ ÑÜàíÜÜÃÜÜå ‘åÉß íÑÜôÜÃÜÃÜÜå ÍÜÜåÄÜ ËÜÃÜå “å. ËÜß¡ ÆÜ‘ÜÓÃÜÜØ ÏÜÜËÜÜÆÜÜå ôÜØ´ÜÜÃÜÜåÃÜå ™Ü±Üß “âü“Üü ‘å ÓšÜ±Ü †ÜÆÜÃÜÜÓÜØ ÷ÜåÑÜ “å, ÆÜÓØ´Üà †ÜÏÜ ‘ÓíÜܳÜß ´Üå†Üå ôü×åôÜÃÜÜå ôÜÜÏÜÃÜÜå ‘ÓíÜÜÃÜàØ ïÜ߃ܴÜÜ è ÃܳÜß. †åüêÜå †ÜÆܱÜå ÏÜÁÑÜÏÜÏÜÜÄÜÚ †ÆÜÃÜÜíÜíÜÜå ¡å‰†å. `ôü×åôÜÃÜß †ôÜÓÜå' ÃÜÜÏÜÃÜÜ ËÜß¡ ÝíÜÍÜÜÄÜÏÜÜØ êÜåƒÜ‘ ôü×åôÜÃÜß ïÜÜÓßÝÓ‘ †ÃÜå ÏÜÜÃÜÝôÜ‘ †ôÜÓÜåÃÜß íÜÜ´Ü ‘Óå “å. †Ü ‹ÆÜÓÜØ´Ü ôÜÜÏÜÜÝè‘ Óß´Üå ôü×åôÜ ‘åíÜß Óß´Üå ÷ÜÝÃÜ‘ÜÓ‘ ÃÜßíÜ²å “å ´Üå íÜÜ´Ü ÆÜ±Ü †÷Î íܱÜß êÜåíÜ܉ “å. ¡å‘å, †Ü ÝíÜÍÜÜÄÜÏÜÜØ ÆÜ÷åêÜÜ ÝíÜÍÜÜÄÜÃÜß íÜÜ´ÜÜåÃÜàØ ÆÜàÃÜÓÜíÜ´ÜÚÃÜ ¡åíÜÜ ÏÜìå “å. ÆÜàÝô´Ü‘ÜÃÜß ïÜé†Ü´Ü³Üß †ÜÁÜàÝÃÜ‘ ¢íÜÃÜ ÆÜ´ÑÜåÃÜÜå êÜåƒÜ‘ÃÜÜå †±ÜÄÜÏÜÜå ¡åíÜÜ ÏÜìå “å. ÆÜàÝô´Ü‘ÜÃÜàØ ÆÜåüÜ ïÜßóÜÚ‘ `†ÜèÃÜÜ †íÜ‘ÜïÜÑÜàÄÜÏÜÜØ ™ÜÜ´Ü‘ ÓÜåÄÜÜåÃÜÜ‘ÜÓ±ÜéÆÜ' ôÜâœÜ‘ “å. êÜåƒÜ‘ ‘÷å “å": 89


ÝíÜÍÜÜÄÜÏÜÜØ êÜåƒÜ‘ ê܃Üå “å":

ÆÜÞÿÜÏÜÃÜÜ †Üæ¾ÜåÝÄÜ‘ ÑÜàÄÜÃÜå †ÃÜà‘âì ³ÜíÜÜ ôµÜ߆ÜåÏÜÜØ ÏÜâµÜÕÆܲÜå (Ý‘²ÃÜß) ‹ÆÜÓ †ÜíÜåêÜß †å²×åÃÜêÜ ÄÜÂØݳ܆ÜåÏÜÜØ ÆÜàÓàóÜÃÜÜ ÷ÜçÏÜÜÚåÃÜ üåôüÜåôüåÓÜåÃÜ íÜÁÜÜÓå õÜíÜíÜܳÜß ôµÜß ÏÜӹ܉ÍÜÓß ËÜÃÜß “å. ÷ÜçÏÜÜÚåÃÜÜåÃÜß †ôÜÏÜ´ÜàêÜÜ íÜÁÜíÜܳÜß ´ÜåÏÜÃÜß ÝïÜÝðÃÜ‘Ü (‘êÜ܉üÜåÝÓôÜ) ÝíÜ‘ÜôÜ ÆÜÜÏÜß “å. íÜšÜ:ô³Üì ‹ÆÜÓ íÜÜì ÄÜíÜÜ ÏÜÜزÒÜ “å, íÜØÁÑÜ´íÜ íÜÁÜ´ÜàØ ¡ÑÜ “å. ´Üå ÆÜàÓàóÜÃÜÜ èåíÜß †Ü˜Ïܱ܃ÜÜåÓ ËÜÃÜß “å. ŸÑÜÜÓå ´ÜØÄÜ ÝèÃôÜ ÆÜ÷åÓíÜܳÜß ‘“ÜåüÜÃÜÜ ÍÜÜÄÜÃÜß ïÜÓßÓÃÜÜ ËÜß¡ ÍÜÜÄÜÜå ‘Ó´ÜÜØ ‹ó±Ü´ÜÜ íÜÁÜíÜܳÜß ÆÜàÓàóÜÜåÃÜÜ ïÜà˜Ü±Üà†ÜåÃÜàØ ‹´ÆÜܹÃÜ ™ÜüÒàØ “å.

†ÜÓÜÏ܃ÜàÓïÜßÏÜÜØ ‘å ÍÜÜÇÑÜ ‹ÆÜÓ ïÜÜØ´Ü èÄÑÜÜÏÜÜØ ËÜåôÜíÜàØ, †Ü؃ÜÜå ËÜØÁÜ ‘ÓíÜß, ÆÜÄܳÜß ´Üå ÏÜܳÜÜ ôÜàÁÜßÃÜß ÏÜÜØôÜÆÜåïÜ߆Üå °ßêÜß ËÜÃÜÜíÜíÜß, ÁÜßÏÜÜ òÜÜôÜ êÜåíÜÜ, †Ø¹Ó òÜÜôÜ ê܉ ÁÜßÏÜå³Üß ‹œ“ÖíÜÜôÜ ‘Ü°íÜÜå. †ÃÜå †å‘ ÄܱÜíÜÜå. †ÜíÜàØ íÜßôÜ ÝÏÜÝÃÜü ôÜàÁÜß ‘ÓíÜàØ. ÝíÜñÜÜØÝ´Ü ÆÜÂÜÆ´Ü ³ÜïÜå. ÝíÜñÜÜØÝ´Ü ¡å ‘Ó´ÜÜØ †ÜíÜ²å ´ÜÜå †ÜåÝÉôÜÏÜÜØ, ü×åÃÜÏÜÜØ, ÏÜÜåüÓÏÜÜØ ‘å ÏÜàôÜÜÉÓßÏÜÜØ ÆÜ±Ü ³Ü‰ ïÜ‘å “å.

†Ü ÝíÜÍÜÜÄÜÏÜÜØ êÜåƒÜ‘å ôü×åôÜ ¹âÓ ‘ÓíÜÜ ÑÜÜåÄÜ, ÆÜÂܱÜÜÑÜÜÏÜ, ÁÑÜÜÃÜ †ÃÜå ‘ôÜÓ´Ü ´ÜÓÉ ÁÑÜÜÃÜ ¹ÜåÑÜàÛ “å. †Ü ‹ÆÜÓÜØ´Ü ïÜÜÓßÝÓ‘ †ÃÜå ÏÜÜÃÜÝôÜ‘ Óß´Üå ´ÜعàÓô´Ü ¢íÜÃÜ ¢íÜíÜÜ ¢íÜÃÜïÜæêÜß ËܹêÜíÜÜ ´ÜåÏÜ è ÆÜÓÜåÆÜ‘ÜÓß †ÃÜå ÏÜÜÑÜÜìà ËÜÃÜíÜÜ ÆÜÓ ÍÜÜÓ ÏÜâÑÜÜå “å. †ÜèÃÜß ÍÜÜÄܹÜå²ÍÜÓß Õè¹ÄÜß †ÃÜå üÜÄÜÚåü †ÝœÜíÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ‘àüàØËÜÃÜå ÆÜâÓ´ÜÜå ôÜÏÜÑÜ ÃÜÝ÷ †ÜÆÜß ïÜ‘íÜÜÃÜß íÜÜô´ÜÝíÜ‘´ÜÜ íÜœœÜå ôü×åôÜ ÆÜ´ÑÜå ÷‘ÜÓÜ´ÏÜ‘ †ÝÍÜÄÜÏÜ ¹ÜƒÜíÜßÃÜå ´ÜåÃÜÜ †Ý´ÜïÜÑÜÆܱÜÜ ÆÜÓ ‘åíÜß Óß´Üå ÝÃÜÑÜØµÜ±Ü êÜÜíÜß ïÜ‘ÜÑÜ ´Üå ÏÜÜüå †Ü ÆÜàÝô´Ü‘Ü ‘åüêÜß‘ ÆÜÜÑÜÜÃÜß ËÜÜËÜ´ÜÜå³Üß íÜÜ‘åÉ ‘Óß ¡ÑÜ “å. ÆÜàÃÜÓÜåݐ´Ü †ÃÜå ‘åüêÜß‘ ƒÜÜÏÜ߆Üå ÃÜíÜß †ÜíÜäݶÜÏÜÜØ ôÜàÁÜÜÓß êÜåíÜÜÑÜ ´ÜÜå ôÜÓåÓÜïÜ íÑÜݐ´Ü ÏÜÜüå `ôü×åôÜ' ÆÜàÝô´Ü‘Ü ‹¶ÜÏÜ ¡±Ü‘ÜÓß †ÜÆÜÃÜÜÓß ËÜÃÜß Ó÷å †åÏÜ “å.

`ôü×åôÜ Õè¹ÄÜß ÏÜÜüå êÜÜÍܹÜÑÜß “å ƒÜÓÜå?' ÃÜÜÏÜÃÜÜ µÜß¡ ÝíÜÍÜÜÄÜÃÜå êÜåƒÜ‘å ɐ´Ü ËÜå è ÆÜÜÃÜÜØ ÉÜìíÑÜÜØ “å. †Ü ÝíÜÍÜÜÄÜÏÜÜØ êÜåƒÜ‘å ôü×åôÜÃÜÜ ‘ÜÓ±Üå ‘åüêÜÜ‘ ÓÜåÄÜÜå ÏÜüß ÆÜ±Ü ¡ÑÜ “å †å íÜÜ´Ü ‹¹Ü÷ †ÜÆÜßÃÜå ôÜÏÜ¡íÜíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜÜôÜ ‘ÑÜÜÚå “å. ´ÑÜÜÓ ÆÜ“ß œÜÜå³ÜÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ `ôü×åôÜÃÜàØ ÝÃÜíÜÜÓ±Ü'ÏÜÜØ êÜåƒÜ‘å ôü×åôÜ ôÜÜÏÜå êܲíÜÜÃÜß íÜÜ´Ü ôÜÜÓß Óß´Üå Óèâ ‘Óß “å. ôü×åôܳÜß ¹âÓ Ó÷åíÜÜ ÏÜÜüå êÜåƒÜ‘ ÏÜÃÜÄÜÏÜ´ÜàØ ‘ÜÏÜ ‘ÓíÜÜÃÜß, íÑÜô´Ü Ó÷åíÜÜÃÜß ´ÜåÏÜ è ÁÜÏÜÚ‘³ÜÜ ‘å ÝÉêÜôÜâÉßÃÜÜå ôÜ÷ÜÓÜå êÜåíÜÜÃÜàØ ôÜâœÜÃÜ ‘Óå “å. ÆÜ±Ü †Ü ÝíÜÍÜÜÄÜÃÜå êÜåƒÜ‘å ɐ´Ü †°ß ÆÜÜÃÜÜØ ÉÜìíÑÜÜØ “å. ÆÜÜØœÜÏÜÜ ÝíÜÍÜÜÄÜÃÜå êÜåƒÜ‘å œÜÜå³ÜÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ èåíÜàØ è `ôü×åôÜ ÷«ÜíÜÜå' †åíÜàØ ÃÜÜÏÜ †ÜÆÑÜàØ “å. `ôü×åôÜÃÜàØ ÝÃÜíÜÜÓ±Ü' †ÃÜå `ôü×åôÜ ÷«ÜíÜÜå' †å ËÜå ÝíÜÍÜÜÄÜÃÜå èà¹Ü ÆÜܲíÜÜÃÜàØ ‘Ü ÆÜàÝô´Ü‘Ü íÜÜØœÑÜÜ ÆÜ“ß ôÜÏÜ¡´ÜàØ ÃܳÜß. `ôü×åôÜ ÷«ÜíÜÜå'

Email : vishnubharatiya@gmail.com 

†ÜÓÜåÄÑÜÝíÜóÜÑÜ‘ †ÃÑÜ ÆÜàô´Ü‘Üå †ÜÓÜåÄÑÜÃÜß œÜÜíÜß  ÄÜÜØÁÜߢ ù¹ÑÜÓÜåÄÜÃÜÜå ÆÜÜÑÜÜÃÜÜå ‹ÆÜœÜÜÓ  ²Üç. ÓÏÜåïÜ ‘ÜÆÜݲÑÜÜ ù¹ÑÜÓÜåÄÜ ôÜíÜÜÛÄÜß †ÝÍÜÄÜÏÜ  ²Üç. ÓÏÜåïÜ ‘ÜÆÜݲÑÜÜ †ÜØƒÜ ôÜÜœÜíÜíÜÜÃÜß ‘ìÜ  ²Üç. ÄÜÜåÕíܹÍÜ܉ ÆÜüåêÜ ‘à¹Ó´Üß ‹ÆÜœÜÜÓ  ²Üç. ïÜÓ±ÜÆÜÂôÜܹ ‘ÜÏÜÝíÜèÑÜ  ôÜß. èå. íÜÜÃÜ êÜßü ™ÜÓÄܳ³Üà íÜ湑  ËÜÜÆÜÜêÜÜêÜ íÜæ¾ ²ÜçøüÓ †ÜíÜ´ÜÜ ÆÜ÷åêÜÜØ  ²Üç. ÝïÜíÜÆÜÂôÜܹ ݵÜíÜå¹ß ݹÃÜœÜÑÜÜÚ  ËÜÜÆÜÜêÜÜêÜ íÜæ¾ 90 

_15.00 _50.00 _150.00 _80.00 _70.00 _40.00 _300.00 _30.00 _100.00

ÆÜÂÜ‘äÝ´Ü‘ ¢íÜÃÜïÜæêÜß †ÃÜå ÓÜåÄÜÝÃÜíÜÜÓ±Ü  Ýè´Üåú †ÜÑÜÚ ÏÜÁÜàÆÜÂÏÜå÷ †ÃÜå ´ÜåÃÜÜ ‹ÆÜœÜÜÓ  œÜعàêÜÜêÜ ‘Ü. ¹íÜå ÑÜÜåÄÜÜôÜÃÜ ôÜåêÉ üßœÜÓ  ÝïÜíÜÜÍÜ܉ ÆÜüåêÜ êÜôÜ±Ü ËÜܹïÜÜ÷  ‰òÜÓêÜÜêÜ ïÜÜõÜß ôü×åôÜ  ²Üç. ÝïÜíÜÆÜÂôÜܹ ݵÜíÜå¹ß ‘ÜæüàØÝËÜ‘ ÷ÜåÝÏÜÑÜÜåÆÜåݳܑ ÏÜÜÄÜÚ¹„ïÜ‘Ü  èå. ‘å. ÏÜèÏÜà¹ÜÓ ¹¹ÚÝÃÜíÜÜÓ‘ ÃÜôÜ ÏÜÜÝêÜôÜ Ýïܚܑ  ÝïÜíÜÜÍÜ܉ ÆÜüåêÜ ÏÜÜÃÜíÜÏÜâµÜ  ÓÜíÜ¢ÍÜ܉ ÆÜüåêÜ êÜôܱÜ"–"ÏÜå³ÜßÃÜß œÜÏÜ´‘ÜÓß †ôÜÓ  ²Üç. êÜåêÜÜç²Ú ‘ܲÚêÜ

_75.00 _20.00 _50.00 _50.00 _15.00 _90.00 _15.00 _150.00 _10.00

[ÏÜÜœÜÚ 2015]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


†Ü ÆÜàô´Ü‘Üå ÏÜÜÓß †ØÄÜ´Ü êÜ܇ËÜÂåÓßÃÜå ôÜÏÜä½ ‘ÓïÜå : ÓÜŸÑÜÆÜÜêÜñÜß

ÆÜàô´Ü‘ ÝíÜÏÜÜåœÜÃÜ ´ÜäÝÆ´Ü †å.

¹ÓÓÜåèÃÜÜ †å‘ ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜ ÆÜ‘ÜïÜÃÜÃÜÜ ÏÜÜ÷ÜåêÜÏÜÜØ ÃÜå íÜܜܑ ‘Ó´ÜÜØ ÄÜÂÜ÷‘ ÏÜåìíÜíÜÜÃÜß ÆÜÂܳÜÝÏÜ‘´ÜÜÃÜÜ èÏÜÜÃÜÜÏÜÜØ ‘Üå‰ ÆÜ‘ÜïÜ‘ ÏÜÜüå ÆÜàô´Ü‘ ÝíÜÏÜÜåœÜÃÜ ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜÃÜÜ ÆÜÂôÜØÄÜÜå è ‘åüêÜÜ ËÜÃÜå? †åÏÜÜØÑÜ †å‘-ËÜå ÃÜ÷Î, †å‘ ôÜܳÜå ÆÜÜØœÜ ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜàØ ÝíÜÏÜÜåœÜÃÜ ÍÜÜÄÑÜå è ËÜÃÜ´Üß ™ÜüÃÜÜ ÷ÜåÑÜ “å. 7 ÏÜÜœÜÚ, 2015ÃÜÜ ÓÜåè ÄÜâèÓÜ´Ü ÝíܾÜÝÆÜ«ÃÜÜ ÷ßÓ‘ ÏÜ÷Üå´ôÜíÜ ƒÜزÏÜÜØ †ÜíÜÜå ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜ ÑÜÜå¡ÑÜÜå.".".

ÄÜâèÓÜ´Ü ÝíܾÜÆÜß«, †ÃÜàíÜܹ †å‘ç²åÏÜß †ÃÜå ÝÓôÜœÜÚ É܋òåïÜÃÜ ¿ÜÓÜ ôÜØÑÜàø´ÜÆܱÜå †ÜÑÜÜåÝè´Ü †Ü ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜÏÜÜØ ÄÜâèÓÜ´Ü ÝíܾÜÆÜß«ÃÜÜ ÆܹíÜß¹ÜÃÜ ôÜÏÜÜÓÜå÷ÏÜÜØ †ÜÏÜØÝµÜ´Ü ÏÜàƒÑÜ ÏÜ÷åÏÜÜÃÜÜåÃÜÜØ íÜø´ÜíÑÜÜåÃÜå †ÜíÜÓß êÜå´ÜàØ ÆÜàô´Ü‘ ÏÜàƒÑÜ ÏÜ÷åÏÜÜÃÜñÜ߆ÜåÃÜÜØ íÑÜ܃ÑÜÜÃÜÜå 1963³Üß 2012, Õ÷¹ ôíÜÓÜè³Üß ÄÜÂÜÏÜ ôíÜÓÜè. . . (êÜå. †ÃÜå ôÜØ. ÓÏÜ±Ü ÏÜÜå¹ß), ôÜÜæÃÜÜ ÄÜÜØÁÜß ñÜå±Üß – 2, ÆÜàô´Ü‘ 13³Üß 21 (êÜå. ÃÜÜÓÜÑÜ±Ü ¹åôÜ܉), ÄÜÜØÁÜß": †å‘ †ôÜØÍÜíÜ ôÜØÍÜÜíÜÃÜÜ (êÜå. ôÜàÁÜßÓœÜغ, †ÃÜà. ÆÜ»Ü ÍÜÜíÜôÜÜÓ, “ÜÑÜÜ ÝµÜíÜå¹ß) †ÃÜå †ÜåݲÑÜÜ ôÜÜÝ÷´ÑܹïÜÚÃÜ (†ÃÜà. íÜóÜÜÚ ¹ÜôÜ), †Ü ÆÜÜØœÜåÑÜ ÆÜàô´Ü‘Üå(ÆܳÜÏÜ µÜ±Ü ÄÜâèÓÜ´Ü ÝíܾÜÆÜß« ÆÜ‘ÜïÜÃÜ †ÃÜå †ÃÑÜ ËÜå ÄÜâèÚÓ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ)ÃÜàØ ÝíÜÏÜÜåœÜÃÜ ÓÜŸÑÜÆÜÜêÜ ñÜß †Üå. ÆÜß. ‘Üå÷êÜßÃÜÜ ÷ô´Üå ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ. ÃÜíÜÜ íÜÓÜÑÜåêÜÜ ‘àêÜÆÜÝ´Ü ôÜàñÜß ‰êÜÜ Ó. ÍÜ©ÃÜÜ †ÁÑÜšÜô³ÜÜÃÜå ÄÜâèÓÜ´Ü ÝíܾÜÆÜß«ÃÜÜå †Ü ôÜíÜÚ ÆܳÜÏÜ ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜ ÷´ÜÜå. èåÏÜÜØ ÆÜâíÜÚ ‘àêÜÃÜÜÑÜ‘ ÄÜÜåÕíܹ ÓÜíÜêÜ, †ÃÜàíÜܹ É܋òåïÜÃÜÃÜÜ ÃÜßÝ´ÜÃÜ ïÜàøêÜ, ÏÜعÜËÜ÷åÃÜ ÆÜÓ߃Ü – ôÜÜÏÜà¹ÜÝÑÜ‘ ÝïÜšÜ±Ü ÍÜíÜÃÜ, ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ÏÜÜœÜÚ 2015] 

ÓÜèåú ÆÜüåêÜ – ÄÜàèÓÜ´Üß ôÜÜÝ÷´ÑÜ ÆÜÝÓóܹ, †ÏÜä´Ü ÏÜÜå¹ß – ÄÜÜØÁÜ߆ÜñÜÏÜ, ÏÜÃÜàÍÜ܉ ïÜÜ÷-ÄÜâèÚÓ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ, ‹¶ÜÏÜ ÆÜÓÏÜÜÓ – ‘ßÏÜ †åŸÑÜà‘åïÜÃÜ ü×ôü, ÝíܾÜÆÜß«ÃÜÜ †ÁÑÜÜÆÜ‘Üå – ôÜåíÜ‘Üå ôÜÝ÷´Ü ÏÜÜåüß ôÜ؃ÑÜÜÏÜÜØ †ÁÑÜÜÆÜ‘Üå, êÜåƒÜ‘Üå – ôÜÜÝ÷´ÑÜ‘ÜÓÜå †ÃÜå ‘ÏÜÚïÜßêÜÜå ‹ÆÜÝô³Ü´Ü ÷´ÜÜØ. ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜÃÜß ïÜé†Ü´Ü ‘àêÜÃÜÜÑÜ‘ †ÃÜÜÝÏÜ‘ ïÜÜ÷ÃÜÜ †ÜíÜ‘ÜÓ ÆÜÂíÜœÜÃܳÜß ³Ü‰, ´ÑÜÜÓ ÆÜ“ß †å‘ôÜܳÜå ÆÜÜØœÜ ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜàØ ÝíÜÏÜÜåœÜÃÜ ³ÜÑÜàØ. ÆÜâíÜÚ ‘àêÜÃÜÜÑÜ‘ ôÜà¹ïÜÚÃÜ †ÜÑÜØÄÜÜÓå ´ÜåÏÜÃÜß †ÜÄÜíÜß ïÜæêÜß †ÃÜå †ÍÑÜÜôÜ‘ßÑÜ ÀÞóü³Üß ÆÜÜØœÜåÑÜ ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜÜå ôÜØÝšÜÆ´Ü ÆÜÝÓœÜÑÜ †ÜÆÑÜÜå. †Ü‰.†Ü‰.†åÏÜ. — †åÃÜÜ ÆÜâíÜÚ ÆÜÂÜÁÑÜÜÆÜ‘ ÆܹßÆÜ ƒÜÜزíÜÜêÜÜ†å †Ü ÆÜÂôÜØÄÜå "†ÃÜàíÜܹÃÜàØ ÏÜ÷¶íÜ, ÆÜÂðÃÜÜå †ÃÜå ôÜØÍÜÜíÜÃÜÜ" ÝíÜóÜÑÜ ÆÜÓ ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ íÜø´ÜíÑÜ Óèâ ‘ÑÜàÛ. èåÏÜÜØ ´ÜåÏܱÜå ¡ÆÜÜÃÜß” êÜÜå‘Üå†å `‡‘ÜçÃÜÜåÝÏÜ‘ Óß”ÜåêÑÜàïÜÃÜ' ÏÜÜüå èÏÜÚÃÜ ÍÜÜóÜÜÏÜÜسÜß †ØÄÜÂå¢ÏÜÜØ †ÃÜàíÜܹ ôÜܳÜå †ÃÜàíÜܹÃÜß ïÜé†Ü´Ü ‘Óß ÷´Üß ´ÜåíÜß ÍÜÜÄÑÜå è ‘Üå‰ÃÜå ¡±ÜÏÜÜØ ÷ÜåÑÜ †åíÜß ‘åüêÜß‘ ÏÜÜÝ÷´Üß †ÜÆÜßÃÜå íÜø´ÜíÑÜÃÜå ÓôÜÆܹ 91


¹ïÜÜÚíÜ´ÜÜØ ‘ûàØ ‘å, †Üèå êÜÜå‘ÜÆÜÚ±Ü ³ÜÃÜÜÓÜØ ÆÜàô´Ü‘Üå ÏÜÜÓß †ØÄÜ´Ü êÜ܇ËÜÂåÓßÃÜå ôÜÏÜä½ ‘ÓïÜå †åÃÜß ÏÜÃÜå ôÜÜå ü‘Ü ƒÜÜ´ÜÓß “å. †ÜèÃÜÜ èÏÜÜÃÜÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÃÜß ‘åüêÜß ôÜܳÜÚ‘´ÜÜ – ÆÜÂÜôÜØÝÄÜ‘´ÜÜ “å ´Üå †Ü ÆÜàô´Ü‘Üå íÜÜ؜ܴÜÜØ ƒÑÜÜêÜ †ÜíÜïÜå. ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ ÓÜèÃÜæÝ´Ü‘ ôíÜÓÜŸÑÜ ÃÜ÷Î ÆÜÓØ´Üà ôÜØÆÜâ±ÜÚ ôíÜÓÜŸÑÜÃÜÜå ÆÜÂðÃÜ ÷´ÜÜå èå †Üèå ÆÜ±Ü †åüêÜÜå è ÄÜØÍÜßÓ “å. †ÜüêÜÜ ¹ïÜ‘Ü ÆÜ“ß ÆÜ±Ü ôíÜ܇ÃÜÉÖêÜâÃÜÜ íÜÜíÜÓ íÜœœÜå ÆÜ±Ü ÷ÜçêÜ †ÜƒÜÜå ÍÜÓ܉ ÄÜÑÜÜå ÷´ÜÜå. ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ôíÜÓÜŸÑÜÃÜå †ÜÆܱÜå ïÜÜåÁÜß†å “ß†å. ÷àØ ÏÜÜÃÜàØ ™Ü±ÜÜ ñÜÜå´ÜÜèÃÜÜå ôÜØÓšÜ±Ü ÏÜÜüå ÏÜÜô‘ ÆÜ÷åÓßÃÜå ÆÜ±Ü †ÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ. “àØ ‘å †ÜèÃÜÜ ôÜÏÜÑÜÏÜÜØ ¡å ´ÜÏÜÃÜå ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÆÜ‘ÜÓÃÜß ËÜÃÜÜíÑÜàØ ÷´ÜàØ. ÆÜÂÜÁÑÜÜÆÜ‘ ƒÜÜزíÜÜêÜÜ†å †ÜèÃÜÜ ôÜعÍÜÚÏÜÜØ ÏÜàï‘åêÜß ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ÄÜÜØÁÜߢ ¿ÜÓÜ ê܃ÜÜÑÜåêÜØà Õ÷¹ ôíÜÓÜŸÑÜ †ÃÜàíÜܹ ÏÜÜüå íÜæ¤ÜÜÝÃÜ‘ ÀÞóü‘Üå±Ü, üåøÃÜÜåêÜÜç¢ÃÜÜå ÆÜàô´Ü‘ íÜÜØœÜíÜàØ ¡å‰†å. ‘åÏÜ ‘å †Ü ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜØ †ÜèÃÜÜ ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ, †ÃÜàíÜܹÏÜÜØ ‹¹ÖÍÜíÜ´ÜÜ ÆÜÂðÃÜÜå †ÃÜå †ÃÜàíÜܹÃÜÜ ôÜعÍÜÚÏÜÜ íÜÁÜÜÓå ÆÜÂÜôÜØÝÄÜ‘´ÜÜ “å. ÍÜÝíÜóÑÜ †ØÄÜå ÆÜ±Ü ÏÜà¼ÜôÜÓ íÜÜ´Ü ‘Óß ÷´Üß. ÆÜÂÜ. ÆܹßÆÜ ƒÜÜزíÜÜêÜÜ†å †ÃÜàíÜܹ ‹ÆÜÓÃÜÜ ´ÜÏÜÜÏÜ †ÁÑÜšÜßÑÜ ‹¹ËÜÜåÁÜÃÜ ‘Ó´ÜÜØ ‡êÜÜËÜ÷åÃÜå ‘ûàØ ‘å ÏÜ÷¶íÜÃÜÜ ÏÜà¼ÜÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ íÜø´ÜíÑÜÏÜÜØ †ÜíÜÓß êÜßÁÜÜ, ``ÍÜÜóÜÜØ´ÜÓ †å êÜÜå‘ôÜåíÜÜÃÜàØ ‘ÜÏÜ “å. èåüêÜàØ ôÜ÷åêÜàØ êÜÜÄÜå ´Üå ËÜÜËÜ´Üå ´ÜåÏÜÃÜß ôÜÓÜ÷ÃÜÜ ‘ÓßÃÜå ´ÜåÏܱÜå †å‘ ÏÜà¼Üå “å †åüêÜàØ è †™ÜÓàØ “å, ‘åÏÜ ‘å ÍÜÜóÜÜØ´ÜÓ †å ÏÜÜµÜ ‹ÏÜåÑÜÜÚå ÷´ÜÜå. ´ÜåÏܱÜå ‘ûàØ ‘å ÆÜÂÜ‘ä´Ü †ÃÜå ÆÜÜÝêÜ ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ †å‘ ÍÜÜóÜÜÃÜÜ ê܃ÜܱÜÃÜàØ ËÜߢ ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ÃÜ÷Î ÆÜÓØ´Üà ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü †ÜÆܱÜÜ ÄÜÂسÜÜå “å, ´ÜåÃÜÜå ÆÜ±Ü †ÃÜàíÜܹ ³ÜíÜÜå ÏÜÜÃÜóÜÜØ´ÜÓ — ÏÜÜÃÜíÜÃÜàØ éÆÜÜØ´ÜÓ ‘Óå “å. . . ÍÜÜóÜÜØ´ÜÓ‘ÜÓ ¡å‰†å, ´ÜåÏÜÜØ †¹ÖÍÜà´Ü ¤ÜÜÃÜÃÜÜå ÍÜزÜÓ ôÜÏÜÜÑÜåêÜÜå “å. †å †å‘ ‘êÜÜ‘ÜÓ “å. ËÜØÃÜå ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ÝíÜœÜÜÓíÜàØ, ïÜ˹ÜåÃÜå †ÜÆܱÜàØ ÆÜÂÜœÜßÃÜ ËÜÜæ½ ôÜÜÝ÷´ÑÜ, èæÃÜ ôÜÜÝ÷´ÑÜ, íÜæݹ‘, ôÜÏÜèíÜÜ †ÃÜå ÏÜâì ÍÜÜóÜÜÃÜÜ ê܃ÜܱÜÃÜå íÜÉܹÜÓ Ó÷ßÃÜå ÆÜàÓÜ±Ü íÜÄÜåÓåÃÜÜå ÝíÜÝíÜÁÜ ÍÜÜóÜ܆ÜåÏÜÜØ †ÃÜàíÜܹ ³ÜíÜÜå ƒÜâËÜ ÏÜÜæÝêÜ‘´ÜÜ ôÜܳÜå ‘ÜÏÜ ‘ÓíÜàØ †å †å‘ ƒÜâËÜ è ÆÜÂïÜØôÜÃÜßÑÜ è èéÓß “å. †ÃÜàíÜܹ ÓÜóü×ßÑÜ †å‘´ÜÜ ÏÜÜüå ƒÜâËÜ è ‘ÜÏÜ “å.'' †ÃÜàíÜܹÃÜß èéÝÓÑÜÜ´Ü ôÜÏÜ¡íÜ´ÜÜØ ´ÜåÏܱÜå èéÓß “å. ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÍÜÜóÜÜÃÜß ôÜÏÜäݽ †ÜƒÜÜ ÓÜóü×ÃÜå ‘ûàØ ‘å, ôÜØô‘äÝ´ÜÃÜß ÝíÜÝíÜÁÜ´ÜÜ ôÜÏÜèíÜÜ ´Ü³ÜÜ †å‘ÏÜå‘ÃÜß ôÜÏÜä½ ‘Óå “å. †Ü ÏÜÜüå ÄÜà±ÜíܶÜÜÆÜâíÜÚ‘ÃÜÜ †ÃÜàíÜܹ ôÜØô‘äÝ´ÜÃÜå ôÜÃÏÜÜÃÜ †ÜÆÜíÜÜ †ÃÜàíÜܹÃÜß ƒÜâËÜ è èéÓ ÏÜÜüå ´ÜåÃÜå ôÜØô³ÜÜ‘ßÑÜ ôíÜéÆÜ (Institutionalize) “å. ÍÜÜóÜÜ ¡±ÜíÜܳÜß †êÜÄÜ †êÜÄÜ ÆܹåïÜÃÜÜ êÜÜå‘Üå ÆÜÓ ÍÜÜÓ ÏÜâøÑÜÜå ÷´ÜÜå. †ÜƒÜÓå ôíÜÓÜèÃÜß íÜÜ´Ü ‘Ó´ÜÜØ íÜœœÜå †Ü´ÏÜßÑÜ´ÜÜ ÆÜ±Ü íÜÁÜå “å. ´ÜåÏܱÜå, †ÜÆܱÜå ŸÑÜÜØ Ó÷ß†å “ß†å ´ÑÜÜØ íÜÁÜà ÃÜå íÜÁÜà ÏÜ÷ÜÏÜÝ÷ÏÜ ÓÜŸÑÜÆÜÜêÜ ñÜß †Üå. ÆÜß. ‘Üå÷êÜ߆å ÃÜ¢‘ÏÜÜØ ÏÜìß Ó÷å´ÜÜØ ôÜÜÁÜÃÜÜåÃÜÜå è ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘ÓíÜÜÃÜß íÑÜ܃ÑÜÜÃÜÃÜß ïÜé†Ü´Ü †ÜÍÜÜÓ ÆÜÜ«íÜßÃÜå ‘Óß. êÜÜÄܱÜß íÑÜø´Ü ‘Óß ÷´Üß. ÄÜÜØÁÜߢ ¿ÜÓÜ ô³ÜÆÜÜÑÜåêÜß ÄÜâèÓÜ´Ü ÝíܾÜÆÜß«ÃÜß ÆÜÝíÜµÜ ÆÜÂܳÜÚÃÜܳÜß ïÜé ³ÜÑÜåêÜÜ †Ü ÝíܑܾßÑÜ ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜÃÜàØ ÍÜâÝÏÜ ‹ÆÜÓ †ÜíÜ´ÜÜØ ´ÜåÏܱÜå ÄÜÜæÓíÜ †ÃÜàÍÜíÑÜÜÃÜàØ ÆÜ±Ü ÆܑܵÜÓ´íÜ †ÃÜå ôÜÏÜâ÷ ÆÜ´ÑÜÜÑÜÃÜ ÝíÜÍÜÜÄÜÃÜÜ †ÁÑÜÜÆÜ‘ è±ÜÜíÑÜàØ. ôíÜÜ´ÜصÑÜ †ÜعÜåêÜÃÜ ‹ÆÜÓÃÜÜ êÜåƒÜÜå íÜÜØœÜßÃÜå ²Üç. †ÝòÜÃÜ‘àÏÜÜÓå ôÜ™ÜÃÜ †ÃÜå ôÜàØ¹Ó ôÜØœÜÜêÜÃÜ ‘ÑÜàÛ ÷´ÜàØ. ÏÜÃÜÏÜÜØ ÄÜâèÓÜ´Ü ÝíܾÜÆÜß«ÃÜß `ÏÜ÷ÜÃÜÜÑÜ‘' ôÜÏÜß “ËÜß ÓÜóü×ÄÜß´ÜÃÜÜ ôÜÏÜâ÷ÄÜÜÃÜ ôÜܳÜå ‘ÜÑÜÚ˜ÏÜ ÆÜâ±ÜÚ ³ÜÑÜÜå ÷´ÜÜå. Ó܃ÜÃÜÜÓÜ ÓÜŸÑÜÆÜÜêÜñÜ߆å ÆÜÜØœÜåÑÜ ÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜß ÏÜ÷¶ÜÜ E-mail":gvpustakbhandar@gujaratvidyapith.org 

92 

[ÏÜÜœÜÚ 2015]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÄÜÜØÁÜߢÃÜß Ý¹ÃÜíÜÜÓß : 100 íÜóÜÚ ÆÜ÷åêÜÜØ œÜعàêÜÜêÜ ÍÜÄÜàÍÜ܉ ¹êÜÜêÜ ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝʑܳÜß ÍÜÜÓ´Ü ÆÜÓ´Ü ÉÓ´ÜÜØ, 9 ¡ÃÑÜà†ÜÓ߆å ÏÜàØË܉ ËÜعÓå ¥´ÜÑÜÜÚ ÆÜ“ß ÓÜè‘Üåü-ÁÜÜåÓÜ¢-ÆÜÜåÓËÜعÓ-ÄÜÜDzêÜ ÉÓß ÓÜè‘Üåü, ÆÜ“ß †ÏܹÜíÜܹ, ÆÜÜ“Ü ÏÜàØË܉, ÆÜ“ß ÆÜâÃÜÜ, íÜìß ÆÜÜ“Ü ÏÜàØË܉, ÆÜ“ß ‘êÜ‘¶ÜÜ †ÃÜå ÆÜ“ß ÆÜâÃÜÜ..... †Ü ÄÜÜØÁÜßÍÜ܉ †ÃÜå ‘ô´ÜâÓËÜÜÃÜÜå ÆÜÂíÜÜôÜÏÜÜÄÜÚ. ÉåËÜÂà†ÜÓß ÏÜÝ÷ÃÜÜå ÆÜâÓÜå ³Ü´ÜÜØ ôÜàÁÜßÏÜÜØ ‘åüêÜÜ Ý‘êÜÜåÝÏÜüÓÃÜß ÏÜàôÜÜÉÓß ³Ü‰ †å ´ÜÜå ÄܱÜßïÜàØ ´ÑÜÜÓå ÄܱÜßïÜàØ ÆÜ±Ü †ÜüêÜÜ Ý¹íÜôÜÏÜÜØ 19 «å‘ܱÜå ôÜ´‘ÜÓ-ôíÜÜÄÜ´Ü ôÜÏÜÜÓØÍÜÜåÏÜÜØ ‹ÆÜÞô³Ü´Ü ÓûÜ ÆÜ“ßÃÜÜå †Ü ÏÜÜœÜÚ ÏÜÝ÷ÃÜÜå ÷´ÜÜå. ‘ÝíÜíÜÓ ÓíÜßúÃÜÜ³Ü üÜÄÜÜåÓ ôÜܳÜå ÆÜ÷åêÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü, ´Üå †Ü ÏÜÝ÷ÃÜÜÃÜß ÏÜ÷¶íÜÃÜß ´ÜíÜÜÓ៚ ÷´Üß è ÷´Üß ÆÜÓØ´Üà ÍÜÝíÜóÑÜÏÜÜØ ¹åïÜ †ÜƒÜÜ †ÃÜå ÆÜâÓß ¹àÝÃÜÑÜÜÃÜÜ ‡Ý´Ü÷ÜôÜÃÜß ‘ÓíÜü ËܹêÜÜíÜÜÃÜß ÷´Üß †å ÃÜÜÇÁÜÆÜÜµÜ ™ÜüÃÜÜ ÆÜ±Ü †Ü ÏÜÝ÷ÃÜå è ËÜÃÜß ÷´Üß ´Üå †ÜñÜÏÜÃÜß ô³ÜÜÆÜÃÜÜ. `¹åïÜÃÜß íÜÁÜÜÓåÏÜÜØ íÜÁÜÜÓå ôÜåíÜÜ' ÑÜÜØ Ó÷ßÃÜå ‘Óß ïÜ‘ÜÑÜ †å †ØÄÜå ÄÜÜØÁÜßÍÜ܉ÃÜß ÏÜâØ”íÜ±Ü †Ü ÏÜÝ÷ÃÜå ¹âÓ ³Ü‰. ÷Ó¿ÜÓ, ‘êÜ‘¶ÜÜ, ÓÜè‘Üåü, †ÏܹÜíÜܹ... ŸÑÜÜØ ŸÑÜÜØ íÜôÜíÜÜÃÜÜ ÝÏܵÜÜåÃÜÜØ †ÜÏÜØµÜ±Ü ÷´ÜÜØ, †åÏÜÜسÜß “åíÜüå †ÏܹÜíÜܹ ÆÜÓ ÄÜÜØÁÜßÍÜ܉ÃÜß ÃÜèÓ «Óß. (íÜÁÜà ÝíÜÄÜ´Ü †ÜíÜ 4 ‹ÆÜÓ)

ÏÜÜœÜÚ, 1915

1³Üß"2 ÆÜâÃÜÜ. 3 ÆÜâÃÜÜ": ÄÜÜåƒÜêÜåÃÜÜ ÏÜä´ÑÜà †ØÄÜåÃÜß ïÜÜå‘ôÜÍÜÜÏÜÜØ ÍÜÜóܱÜ, ÆÜÂÏÜàƒÜ ÄÜíÜÃÜÚÓ êÜÜç²Ú ÝíÜÕêÜIJÃÜ. ³Üß ÃÜß‘ëÑÜÜ. 4 ÏÜàØË܉": †ÜíÑÜÜ. †ÜñÜÏÜ, †ÏܹÜíÜܹÏÜÜØ è ô³ÜÜÆÜíÜÜÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ‘ÑÜÜåÚ. ÓܵÜå ÃÜß‘ëÑÜÜ.1 5 Óô´ÜÜÏÜÜØ. 6 ïÜÜØÝ´ÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜ": †ÜíÑÜÜ. ‘ÝíÜíÜÓ üÜÄÜÜåÓÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü2 7³Üß 10 ïÜÜØÝ´ÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜ. 11 ïÜÜØÝ´ÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜ": ³Üß ÃÜß‘ëÑÜÜ. 12 ‘êÜ‘¶ÜÜ": †ÜíÑÜÜ. ÍÜíÑÜ ôÜ´‘ÜÓ, ™ÜÜå²Ü “Üå²ß ÃÜÜ؃Üß, êÜÜå‘Üå ÄÜÜ²ß ƒÜÇœÜß ÄÜÑÜÜ. Óô´ÜÜÏÜÜØ ôÜÜÁÜÜ ËÜÂÜúôÜÏÜÜèÏÜÜØ ñÜßÏÜ´Üß ‘ܹØÝËÜÃÜß ÄÜÜØÄÜàêÜß ´ÜÓɳÜß ôÜ´‘ÜÓ. ‹´ÜÜÓÜå ÍÜâÆÜåúÃÜÜ³Ü ËÜôÜàÃÜå ´ÑÜÜØ. ÄÜàèÓÜ´Üß ÏÜØ²ì ´ÜÓɳÜß ÏÜÜÃÜÆܵÜ. ÏÜÜå° ÏÜزìÃÜÜ †ÜñÜÑÜå ôÜ´‘ÜÓôÜÏÜÜÓØÍÜ, ÏÜÜÃÜÆܵÜ, ÆÜÂÏÜàƒÜ ÄÜàêÜÜÏÜ ÷àôÜåÃÜ ƒÜÓßÉ (?) 13 ‘êÜ‘¶ÜÜ3": ‘ÜôÜßÏÜ ËÜ¡ÓÃÜÜ ÏÜ÷ÜÓÜ¡ÃÜå ´ÑÜÜØ ôÜ´‘ÜÓôÜÏÜÜÓØÍÜ, ÆÜÂÏÜàƒÜ ÏÜÜå´ÜßêÜÜêÜ ™ÜÜåóÜ, ôÜàÓåúÃÜÜ³Ü ËÜåÃÜÓ¢ ÷ÜèÓ. ÄÜܲÚÃÜ ÆÜÜüßÚ — ÍÜâÆÜåúÃÜÜ³Ü ËÜôÜà ´ÜÓɳÜß. ÏÜÜÓíÜܲ߆ÜåÃÜß ôÜÍÜÜÏÜÜØ. 14 ‘êÜ‘¶ÜÜ": ³Üß ÃÜß‘ëÑÜÜ. 

 

1 †Ü ݹíÜôÜÃÜß ²ÜÑÜÓßÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ†å ê܃ÑÜàØ “å `ôÜíÜÜÓßÃÜÜ ÏÜàØË܉ ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜ. . . ÏÜàØË܉ èíÜÜ ÓÜ´ÜÃÜÜ ÃÜß‘ëÑÜÜ.' †Ü ËÜØÁÜËÜåôÜ´ÜàØ ÃܳÜß. `ËÜÜåêÜÆÜàÓ èíÜÜ ÓÜ´ÜÃÜÜ ÃÜß‘ëÑÜÜ' †åÏÜ ÷ÜåíÜàØ ¡å‰†å. 2 ‘ÝíÜíÜÓ ôÜܳÜåÃÜß †Ü ‘¹ÜœÜ ÆÜ÷åêÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü ÷ïÜå. 3 †Üèå ‘ô´ÜâÓËÜÜÃÜÜå ôÜ´‘ÜÓôÜÏÜÜÓØÍÜ, ô³Üì ÏÜåÓß ‘ÜÆÜåÚÃüôÜÚ ÷ÜçêÜ, ÆÜÂÏÜàƒÜ ‘ܹØÝËÜÃÜß ÄÜÜØÄÜàêÜß.

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [ÏÜÜœÜÚ 2015] 

93


15³Üß 16 Óô´ÜÜÏÜÜØ. 17 ÓØÄÜâÃÜ": ËÜعÓå ôÜ´‘ÜÓ, êÜÜå‘Üå†å ™ÜÜå²Ü “Üå²ß ÃÜÜ؃ÑÜÜ †ÃÜå ÄÜÜ²ß ƒÜÇœÜß ÄÜÑÜÜ. †å‘ èÄÑÜ܆å ÏÜÜå´Üß³Üß íÜÁÜÜíÑÜÜ. ‹´ÜÜÓÜå ²Üç. ÆÜÂܱܢíÜÃܹÜôÜ ÏÜ÷å´ÜÜÃÜå ´ÑÜÜØ. 18³Üß 20 ÓØÄÜâÃÜ. 21 ÓØÄÜâÃÜ": œÜå©ßÃÜÜ ÏÜØݹÓÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü. 22 ÓØÄÜâÃÜ. 23 ÓØÄÜâÃÜ": ¡÷åÓ ôÜ´‘ÜÓôÜÏÜÜÓØÍÜ. 24 ÓØÄÜâÃÜ": ÄÜܲÚÃÜ ÆÜÜüßÚ. 25 ÓØÄÜâÃÜ. 26 ÓØÄÜâÃÜ": ³Üß ÃÜß‘ëÑÜÜ. 27 Óô´ÜÜÏÜÜØ. 28 ‘êÜ‘¶ÜÜ": ôÜÜØèå †ÜíÑÜÜ. ‹´ÜÜÓÜå ôÜß. †ÜÓ. ¹ÜôÜÃÜå ´ÑÜÜØ. 29 ‘êÜ‘¶ÜÜ": ñÜß ¹ÜôÜÃÜå ´ÑÜÜØ ÏÜåìÜíܲÜå. Õ÷¹àôÜÍÜÜÃÜàØ ÏÜÜÃÜÆܵÜ. 30 ‘êÜ‘¶ÜÜ": ÃÜçïÜÃÜêÜ ‘ÜçêÜåèÃÜÜ †ÁÑÜÜÆÜ‘ÜåÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü. 31. ‘êÜ‘¶ÜÜ": ÝíܾܳÜßÚ†ÜåÃÜß ôÜÍÜÜÏÜÜØ, µÜÜôܹÜÑÜ‘ œÜìíÜìÃÜå í܃ÜÜå²´ÜàØ ÆÜÂíÜœÜÃÜ; ô³Üì, ôüà²ÃüÖôÜ ÷ÜçêÜ, ‘ÜçêÜåè ôøíÜåÓ; ÆÜÂÏÜàƒÜ ÝÏÜ. êÜÜÑÜÃÜ. ³Üß ÃÜß‘ëÑÜÜ. ïÜÜØÝ´ÜÝÃÜ‘å´ÜÃÜ": ÓܵÜå †ÜíÑÜÜ, üÜÄÜÜåÓ ÷ÜèÓ. 

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ÃÜíÜéÆÜÃÜå ÆÜÂÝ´ÜôÜܹ `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ'ÃÜàØ ÃÜíÜàØ éÆÜ ÆÜàêÜÝ‘´Ü ‘Óå ÃÜå ÆÜÂåÓå ´ÜåíÜàØ. ¡å´ÜÜØ Very

good place to look back into è †ÜÃÜع †ÜÃÜع. ôÜܹÄÜß †ÃÜå ôÜÜ̹ÑÜÚÃÜÜå ÀÝóüôÜØÆÜÃÃÜ Indian History of the contributors of ôÜÏÜÃíÜÑÜ ÏÜÃÜå †÷Î ¹åƒÜÜÑÜÜå. Independence. Very peaceful place,   ÓÏܱÜß‘ ôÜÜåÏÜåòÜÓ Good to read.  

êÜåƒÜ‘, íܲÜå¹ÓÜ    

Nidhi Vatsa Central Bank of India, Ahmedabad

†ÃÜÏÜÜåêÜ ÉÜåüÜåÄÜÂÜÈôÜ ƒÜâËÜ è ôÜàØ¹Ó Óß´Üå ôÜ¡íÜÜÑÜÜ

“å. ÃÜíÜß ÆÜå°ßÃÜå ÃÜÜçêÜåè †ÜÆÜíÜÜ ÏÜÜüå †å‘ ƒÜâËÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜåÃÜå íÜÜØœÜíÜÜ, ÝíÜœÜÜÓíÜÜ, íÜÜÄÜÜåìíÜÜ ÆÜÂôÜØïÜÃÜßÑÜ ô³Üì “å. ÏÜÜüå ÃÜíÜß ÆÜå°ß ÏÜÜüå †ÜÃÜܳÜß ôÜàØ¹Ó ‘Üå‰ èÄÑÜÜ ÏÜìß   ñÜåݱܑ ÍÜÜíÜôÜÜÓ ïÜ‘å ƒÜÓß??!!  †ÝÏÜóÜÜ ïÜÜ÷

94 

[ÏÜÜœÜÚ 2015]  ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ôÜåíÜ‘ÜåÃÜå èÃÏÜݹÃÜÃÜß ïÜàÍÜåœ“Ü 16 ÏÜÜœÜÚ³Üß 30 †åÝÆÜÂêÜ, 2015 ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ôÜåíÜ‘Üå íÜÄÜÓ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜß ÝíÜ‘ÜôÜíÜÜ´ÜÜÚ †ÁÜâÓß “å. ´ÜåÏÜÃÜß ÝÃÜó«Ü †ÃÜå ÏÜ÷åÃÜ´ÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå è ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÃÜíÜ ¹ÜÑÜ‘Ü ‹ÆÜÓÜشܳÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ÁÜÏÜÚ ËÜ¡íÜß ÓûàØ “å.

ñÜß Ý¹êÜßÆÜÍÜ܉ ÏÜ. œÜÜæ÷ܱÜ

ñÜß êÜßêÜÜÍÜ܉ ‘å. ¹åôÜ܉

†ÜçÉôÜåü ÝíÜÍÜÜÄÜ • è. ´ÜÜ. : 28-03-1960

ËÜ܇ÞòØÄÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ • 01-04-1956

ñÜß ïÜÓ¹ÍÜ܉ ²Ü. ¡ÃÜß

ôÜ´ÑÜ †ÜüÚ ÄÜçêÜåÓß, ‘ÏÜÚ ‘ÜÉå †ÃÜå ÏÑÜàÝ”ÑÜÏÜÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü ê܉ÃÜå. . .

ñÜß Ý¹ÃÜåïÜÍÜ܉ ‘Ü. ôÜÜåêÜØ‘ß

ÏÜàƒÑÜ íÑÜíÜô³ÜÜÆÜ‘ • 06-04-1956

ËÜ܇ÞòØÄÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ • 13-04-1956

ñÜß ÓèÃÜß‘ÜØ´Ü ÏÜÜ. ÆÜüåêÜ

ñÜß Ýè´ÜåúÍÜ܉ ݵÜ. ÆÜÓÏÜÜÓ

ËÜ܇ÞòØÄÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ • 13-04-1960

†çôüåü ÝíÜÍÜÜÄÜ • 14-04-1960

Munnabhai's Screen Writer Says...

95

ñÜß Ýè´ÜåúÍÜ܉ êÜ. ËÜÜÓÜåü

ñÜß ÝœÜÓØ´ÜÃÜÍÜ܉ ËÜÜ. ¹íÜå

†ÜçÉôÜåü ÝíÜÍÜÜÄÜ • 17-04-1955

ÆÜÂåôÜ ‘ÜÑÜÜÚêÜÑÜ • 24-04-1960

This is an in incredible place! The Beauty, the simplicity, the wholesome feeling.... it's just outstanding, wonderful, dedicated people doing `Gandhigiri' in the true sense of word. Abjijat Joshi


†ÏܹÜíÜܹÏÜÜØ †ÜñÜÏÜ ô³ÜÜÆÜíÜÜÃÜÜå ÝÃÜÿÜÑÜ (4 ÏÜÜœÜÚ, 1915), ÃÜÜÏÜ †ÃÜå ÝÃÜÑÜÏÜÜíÜÝêÜ

96

Profile for Navajivan Trust

Navajivanno Akshardeh March 2015  

Read about launch of Navajivan's new publication - GUJARAT, a collection of Photographs of renowned photogrtapher Raghu Rai on social, reli...

Navajivanno Akshardeh March 2015  

Read about launch of Navajivan's new publication - GUJARAT, a collection of Photographs of renowned photogrtapher Raghu Rai on social, reli...

Advertisement