__MAIN_TEXT__

Page 1

íÜóÜÚ": 02 †Ø‘": 06-07 ôÜìØÄÜ †Ø‘ : 16-17 • èâÃÜ-èàêÜ܉ 2014

“દક્ષિણ આફ્રિકામાં મારી મોટામાં મોટી કૃ તિ ફિનિક્સ છે. એ ન હોત તો દક્ષિણ આફ્રિકામાં સત્યાગ્રહ ન હોત. આ આશ્રમ [સત્યાગ્રહાશ્રમ-સાબરમતી] ન હોય તો હિંદમાં સત્યાગ્રહ ન થઈ શકે. આમાં મારી ભૂલ હોય, પણ ભૂલ હોય તો હં ુ ત્યાજ્ય છુ .ં હં ુ તો દેશને કહે વાનો છુ ં કે મારી ગણના ચંપારણથી કે ખેડાથી નહીં કરશો, પણ આશ્રમથી કરશો...” તા. 17 ફે બ્રુઆરી, 1919

ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ, 15


íÜóÜÚ": 02 †Ø‘": 06-07 ôÜìØÄÜ †Ø‘ : 16-17 • èâÃÜ-èàêÜ܉ 2014

´ÜصÜß ÝíÜíÜå‘ ¹åôÜ܉ ôÜØÆÜܹ‘ ‘å´ÜÃÜ éÆÜåÓÜ ÆÜÓÜÏÜïÜÚ‘ ‘ÝÆÜêÜ ÓÜíÜêÜ ôÜÜèôÜŸ¡ †ÆÜâíÜÚ †ÜïÜÓ ÍÜÜóÜÜïÜàݽ ¹ßÆÜ‘ «Ü‘Ó †ÜíÜ 1 (165) ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÜñÜÏÜÃÜß †æÝ´Ü÷ÜÝôÜ‘ ´ÜôÜíÜßÓ †ÜíÜ 4 (216) ¹åïÜôÜåíÜÜ ÏÜÜüå ÍÜÜÓ´ÜÍÜÓÏÜÜسÜß †ÏܹÜíÜܹ ÆÜÓ ÃÜèÓ «ÓíÜÜÃÜß ÝËÜÃÜÜ †ÃÜå ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÜñÜÏÜÃÜß ô³ÜÜÆÜÃÜÜ ôÜØËÜØÝÁÜ´Ü ÆÜÂ‘Ó±Ü [ÃÜíÜ¢íÜÃÜ, 10 èâÃÜ, 1928]

êÜåƒÜ/ÆÜÂÝ´ÜÍÜÜíÜ ÏÜÜå‘êÜíÜÜÃÜàØ ôÜÓÃÜÜÏÜàØ íÑÜíÜô³ÜÜÆÜ‘, ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôü ÄÜâèÓÜ´Ü ÝíܾÜÆÜß« ÆÜÜ“ì ÆÜÜå. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ, †ÏܹÜíÜܹ-380014 ÉÜåÃÜ": 079-27540635 079-27542634 e-mail ":"sales@navajivantrust.org website ":"www.navajivantrust.org ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôüå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÏÜັÜÜêÜÑÜÏÜÜØ “ÜÆÜßÃÜå †ÏܹÜíÜܹ ƒÜÜ´Üå³Üß ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÑÜàÛ.

1. ÓÜè‘ÜÓ±Üß ñÜß‘äó±Ü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Ó. . . . 167 2. ÄÜÜØÁÜßÀÝóü : ÆÜÂÁÜÜÃÜÜå ÆÜ´ÑÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß †ÆÜåšÜÜ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 3. ‘âíÜÜå †ÃÜå ÷íÜܲÜå . . . . . . . . . . . . . . . . . Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜ ™Ü. ÏÜïÜéíÜÜìÜ. . . . 176 4. ÆÜâ´ÜìßËÜ܉ÃÜÜ ÆÜàµÜ : ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÆÜâ´ÜìÜ ÆÜÓ´íÜå . . . . . . . . . †ÝòÜÃÜ‘àÏÜÜÓ. . . . 179 5. ÆÜàô´Ü‘ ÆÜÝÓœÜÑÜ  : 1. ËÜÜÆÜàÃÜÜ †ÜñÜÏÜÏÜÜØ †ÏÜä´Ü ÏÜÜå¹ß. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓ †ÃÜå †ÜœÜÜÓÃÜÜ ôÜØíÜÜ÷‘ : ÷ÝÓÍÜÜ‹ ‹ÆÜÜÁÑÜÜÑÜ †ÏÜä´Ü ÏÜÜå¹ß. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 2. ÏÜÜÓàØ ¢íÜÃÜíÜä¶ÜÜØ´Ü ²Ø‘åïÜ †Üå”. .Ü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 ÏÜÜÓÜå èåêÜíÜÜôÜ ÏÜÜåÓÜÓ¢ ¹åôÜ܉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

6. ñÜßÏÜ¹Ö ÓÜèœÜغ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÏÜ.¡å. ÆÜüåêÜ. . . . 201 7. ¸´ÜàœÜÑÜÜÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ËÜÜÆÜÜêÜÜêÜ ÄÜ. íÜæ¾. . . . 206 8. ÄÜÜØÁÜߢÃÜß Ý¹ÃÜíÜÜÓß: 100 íÜóÜÚ ÆÜ÷åêÜÜØ. . . . œÜعàêÜÜêÜ ÍÜÄÜàÍÜ܉ ¹êÜÜêÜ. . . . 212

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ÃÜÜ œÜÜ÷‘Üå-íÜܜܑÜå-ÄÜÂÜ÷‘ÜåÃÜå . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

ôÜà¤Ü íÜܜܑÜåÃÜå... ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ÏÜÜØ ŸÑÜÜØ ÆÜ±Ü ôÜÜæèÃÑÜ ôÜܳÜå ê܃ÜÜ±Ü †ÆÜÜÑÜàØ “å, ´ÑÜÜØ ÏÜâìÃÜå íÜÁÜàÏÜÜØ íÜÁÜà íÜÉܹÜÓ Ó÷åíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘ÓÜÑÜÜå “å. ¡å²±Üß èåÏÜÃÜß ´ÜåÏÜ Ó܃ÜíÜÜÏÜÜØ †ÜÆÜß “å, ´ÜåÏÜ “´ÜÜØ ŸÑÜÜØ èéÓ è±Ü܉ ´ÑÜÜØ ÏÜັÜÃÜÜ ¹ÜåóÜÜå †ÃÜå ¡å²±Üß ôÜàÁÜÜÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å †ÃÜå ÆÜܹüßÆÜ ÏÜâ‘íÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å. ÆÜÂô´Üà´Ü ÆÜܹüßÆÜ ÑܳÜÜ´Ü³Ü Ó܃ÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å, †å ÝôÜíÜÜÑÜÃÜß ÆÜܹüßÆÜ ¹âÓ ‘Ó܉ “å. ôÜÜæèÃÑÜÆÜâíÜÚ‘ÃÜÜØ ê܃ÜܱÜÜå †ÃÜå ÃÜíÜÜ ê܃ÜܱÜÜåÏÜÜØ ( ) ‘ÜÌôÜÃÜß ôÜÜÏÜÄÜÂß ÏÜâì ê܃ÜÜ±Ü ÆÜÂÏÜܱÜåÃÜß “å. [ ] ‘ÜÌôÜÏÜÜØ ÏÜâ‘åêÜß ôÜÜÏÜÄÜÂß †ÃÜå èéÓ è±Ü܉ ´ÑÜÜØ ÃÜíÜß ‘åüêÜß‘ ÆÜܹüßÆÜ ôÜØÆÜܹ‘ ¿ÜÓÜ ê܃ÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å. èå ÆÜÜÃÜÜØ ÆÜÓ ÏÜâì ê܃ÜܱÜÃÜß ÆÜܹüßÆÜ †ÃÜå ôÜØÆÜܹ‘ÃÜß ÆÜܹüßÆÜ, †åÏÜ ËÜØÃÜå ÷ÜåÑÜ ´ÑÜÜØ ÏÜâì ÏÜÜüå ÏÜâ. †ÃÜå ôÜØÆÜܹ‘ ÏÜÜüå ôÜØ. ‹êêÜåƒÜ ‘ÓÜÑÜÜå “å. èå ÆÜÜÃÜÜ ÆÜÓ ÏÜÜµÜ ôÜØÆÜܹ‘ÃÜß ÆÜܹüßÆÜ “å ´ÑÜÜØ ‘ïÜÜå ‹êêÜåƒÜ ‘ÓÜÑÜÜå ÃܳÜß. èå ÆÜÜÃÜÜØ ÆÜÓ †å‘³Üß íÜÁÜà ÆÜܹüßÆÜ ÷ÜåÑÜ ´ÑÜÜØ ËÜÁÜå è ‘ÜåÃÜÜ ¿ÜÓÜ ´Üå ‹êêÜåƒÜ ÃÜ ‘Ó´ÜÜ ËÜÁÜß ÆÜܹüßÆÜÃÜå †Ø´Üå ´ÜåÃÜß ÃÜÜÇÁÜ ÏÜâ‘܉ “å. 166


ÓÜè‘ÜÓ±Üß ñÜß‘äó±Ü ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Ó ñÜß ‘äó±ÜÃÜß êÜßêÜÜ èåüêÜß ÄÜíÜ܉ “å, ÄÜß´ÜÜ èåüêÜß íÜØœÜ܉ “å, ´ÜåüêÜß è ‘¹ÜœÜ ´ÜåÏÜÃÜß ÓÜèÃÜßÝ´ÜÃÜå ôÜÏÜèíÜÜÏÜÜØ †ÜÆܱÜܳÜß ³ÜÜÆÜ ƒÜíÜ܉ “å. ñÜß‘äó±Ü ËÜÜì‘ÜÃÜà²Ü ´ÜÓß‘å ÍÜÜÓ´ÜßÑÜ ôÜÏÜÜèÃÜå †Ü‘óÜåÚ “å †ÃÜå ôÜÜØݹÆÜÃÜß ¸ÝóÜÃÜÜ †ÜñÜÏÜÏÜÜØ ÝïÜóÑÜ ´ÜÓß‘å †ÃÜà‘Ó±ÜßÑÜ êÜÜÄÜå “å ÆÜ±Ü ÓÜè‘ÜÓ±Üß ´ÜÓß‘å øÑÜÜØ‘ ´ÜåÃÜå `‘ÆÜüß' ÄܱÜÜíÜÜÑÜ “å ´ÜÜå øÑÜÜØ‘ ‘àÓàšÜåµÜÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜß ÍÜâÝÏÜ‘Ü üÜØ‘ßÃÜå `÷±Üå ´ÜåÃÜå ÷±ÜíÜÜÏÜÜØ ÆÜÜÆÜ ÃÜ÷Î'íÜÜìÜ ÆÜÂœÜÝêÜ´Ü ÏÜ´ÜÃÜå ÏÜèËÜâ´Ü ËÜÃÜÜíÜÜÑÜ “å. ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜå ÍÜÜÓ´ÜßÑÜ ôÜÏÜÜèÏÜÜØ ÝíÜïÜÜì ÆÜü ÆÜÓ ÆÜÂÍÜÜíÜ “Üå²ß ÄÜÑÜåêÜÜ ñÜß‘äó±ÜÃÜß ¢íÜÃÜÓßÝ´Ü ôÜØËÜØÝÁÜ´Ü ‘åüêÜÜ‘ ÆÜÂðÃÜÜå ÝÃÜÓà¶ÜÓ Ó÷ß ¡ÑÜ “å. †åÃÜÜ ‹¶ÜÓÜå ËÜØÃÜå ÏÜÜå÷ÃÜ — ñÜß ‘äó±Ü †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ"—"ÃÜÜ ¢íÜÃÜÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †ÍÑÜÜôÜ †ÃÜå ՜ܴÜÃܳÜß íÜÁÜà ôÜ™ÜÃÜ Óß´Üå ôÜÏÜèÃÜÜÓÜ ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ÆÜÜôÜå³Üß ÏÜìß Ó÷å “å.".".

èå êÜåƒÜÃÜÜ †Ø´ÜÏÜÜØ ôÜ´ÑÜ, †Õ÷ôÜÜ, ôÜíÜÚÁÜÏÜÚôÜÏÜÍÜÜíÜ †³ÜíÜÜ ´ÜÜå èà¹ß èà¹ß ¡Ý´ÜÃÜß †å‘´ÜÜ †ÜíÜå ´Üå êÜåƒÜ ÆÜÂœÜÜÓ ‘ÓíÜÜÃÜß íÜäݶܳÜß ê܃ÜåêÜÜå “å, êÜåƒÜ‘ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ´Ü¶íܤÜÜÃÜÃÜÜå ‹ÆܹåïÜ ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüå ÆÜÂíÜä¶Ü ³ÜÑÜÜå “å, †åÏÜ ÏÜÜÃÜß ê܉ ´ÜåÃÜå ËÜÜèà†å ÷²ôÜåêÜß ÏÜâ‘íÜÜÃÜàØ ™Ü±ÜàØ ôÜ÷åêÜàØ “å. †Üè‘ÜêÜ ‘åüêÜß‘ ôÜÜÝ÷´ÑÜ‘êÜÜÆÜâ±ÜÚ ¡÷åÓƒÜËÜÓÜåÏÜÜØ ÆÜ±Ü ïÜéÏÜÜØ †å‘ܹ ÏÜèå¹ÜÓ íÜÜ´Ü, †æÝ´Ü÷ÜÝôÜ‘ ÆÜÂôÜØÄÜ †³ÜíÜÜ ´ÜÜÞ¶íÜ‘ ÝíÜíÜåœÜÃÜ íÜÜØœÜíÜÜ øÑÜÜØ ÃܳÜß ÏÜì´ÜàØ? êÜÜå‘ÜåÃÜß †ÜíÜß íÜäÝ¶Ü ¡å‰ÃÜå êÜåƒÜ‘ÜåÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ‘³ÜÃÜ ÏÜÜå™ÜÏÜÆܱÜå, †Ü²‘´ÜÓß Óß´Üå ‘÷åíÜÜÃÜàØ ÏÜÃÜ ³ÜÜÑÜ “å. ôÜÜÝ÷´ÑÜïÜÜôµÜå †åÃÜå ‹œœÜ ‘ÜíÑÜÃÜàØ êÜšÜ±Ü ‘ûàØ “å. ‹ÆÜÝÃÜóܹÜå ‘÷å “å ‘å ¹åíÜÜåÃÜå ÆÜ±Ü ôÜßÁÜàØ ‘÷ß†å ´ÜÜå ´ÜåÏÜÃÜܳÜß ƒÜÏÜÜ´ÜàØ ÃܳÜß. ÆÜÓÜåšÜ Óß´Üå, ÏÜÜå™ÜÏÜ Óß´Üå ‘÷ß†å ´ÜÜå è ´ÜåÏÜÃÜå ÄÜÏÜå “å. (ÆÜÓÜåšÜ-ÝÆÜÂÑÜÜ: ‡íÜ Ý÷ ¹åíÜÜ: ÆÜ´ÑÜšÜÝ¿óÜ:) †ÜíÜß ïÜæêÜßÃÜå †å‘ ‘ÜìÏÜÜØ íܘÜåÞø´Ü ‘÷å´ÜÜ. “åíÜüå †ÏÜà‘ †ÃÜàÏÜÜÃÜ †ÜíÜíÜÜÃÜàØ “å †åÏÜ ÆÜ÷åêÜå³Üß ƒÜËÜÓ ÆÜ²å †åüêÜå³Üß è ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ÏÜܱÜôÜÜå†å †ÜüêÜÜ ËÜÁÜÜ ïÜàØ ‘ÓíÜÜ Íܲ‘ß èíÜàØ? †ÃÜå †Ü `ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ÏÜܱÜôÜ' ÷ÏÜåïÜ ¡å´ÜÜå †ÜíÑÜÜå “å ‘å èå íÜÜ´ÜÃÜå ´Üå `¡±Üß†å “ß†å' ‘ÓßÃÜå ËÜÜèà†å ôÜåÓíÜß ¹å “å ´Üå è ‘Üå‰ ‘Üå‰ íÜÜÓ †œÜâ‘ÆܱÜå ÏÜ÷¶íÜÃÜß ³Ü‰ ËÜåôÜå “å, ËÜÁÜß ËÜÜèà†å³Üß ´ÜåÃÜå ™ÜåÓß êÜå “å †ÃÜå “åíÜüå †ÜôÜÆÜÜôÜÃÜÜ íÜÜ´ÜÜíÜÓ±ÜÃÜå ¡åÓå ´ÜåÃÜå œÜâÆÜœÜÜÆÜ ôíÜß‘ÜÓß êÜåíÜß ÆÜ²å “å. †Ü `ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ÏÜܱÜôÜ' ôíÜÍÜÜíÜå †åíÜÜå ´ÜÜå êÜíÜœÜß‘ †ÃÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] 

ôÜÏÜè¹ÜÓ ÷ÜåÑÜ “å ‘å ÆÜÜå´Üå ÆÜÝÓÞô³ÜÝ´ÜÃÜå íÜïÜ ³Ü‰ÃÜå, †ÃÜå ôÜÜíÜ êÜÜœÜÜÓß³Üß, ÆÜ±Ü ¡å †å‘ íÜÜ´Ü ôíÜß‘ÜÓß êÜßÁÜß ´ÜÜå ÆÜ“ß ´Üå ´ÜåÃÜÜå è †ÝÍÜÏÜÜÃÜß ËÜÃÜß ¡ÑÜ “å †ÃÜå ´ÜåÃÜßÑÜå ÝíÜÓའ‘Üå‰ÃÜå †å‘ †šÜÓ ËÜÜåêÜíÜÜ ¹å´ÜÜå ÃܳÜß. ñÜß‘äó±Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ¢íÜÃÜ ÃÜÜÃÜÆܱÜÏÜÜØ ÏÜêêÜÝíܾܳÜß ïÜé ‘ÑÜàÛ. †ÃÜå‘ íÜßÓÆÜÓܘÏÜÜå ‘Óß ËÜ´ÜÜíÑÜÜØ †ÃÜå “åêêÜå “åêêÜå èå ÄÜä÷ÑÜà½ÃÜàØ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜå ÷¡ÓÜå íÜóÜÚ ôÜàÁÜß ÍÜÜåÄÜíÜíÜàØ ÆܲÒàØ, †ÃÜå †Üèå ÆÜ±Ü ÍÜÜåÄÜíÜß ÓûàØ “å ´Üå ÑÜà½ÏÜÜØ ´ÜÜå ´ÜåÏܱÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÷ܳÜÏÜÜØ ïÜôµÜ ôÜÓƒÜÜØ ÁÜÜ ‘ÑÜÜÛ ÃÜ÷Î. †Ü íÜÜ´Ü ‘Ü؉ †Õ÷ôÜÜíÜܹ߆Üå†å ÷ÏܱÜÜØ ÷ÏܱÜÜØÃÜß ÑÜàÞø´Ü-ÆÜÂÑÜàÞø´Ü³Üß ‘äó±ÜœÜÝÓµÜÏÜÜØ ™ÜàôÜÜ²ß ¹ßÁÜåêÜß ÃܳÜß. ‘ØôÜ, œÜܱÜâÓ, ÝïÜïÜàÆÜÜêÜ, íܘ¹Ø´Ü íÜÄÜåÓåÃÜÜå ÃÜÜïÜ ‘ÓÃÜÜÓ †ÃÜå èÓÜôÜØÁÜ, ÃÜÓ‘ÜôÜàÓ íÜÄÜåÓåÃÜÜØ ôÜÜÏÜÂÜŸÑÜÜå ÁÜâìÍÜåÄÜÜØ ‘ÓÃÜÜÓ ñÜß‘äó±Ü ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ÏÜàƒÑÜ ¢íÜÃÜ‘ÜÑÜÚ Ýôܽ ‘ÓíÜÜÃÜß í܃ܴÜå è ÷ܳÜÏÜÜØ ïÜôµÜ ‘åÏÜ êÜå´ÜÜ ÃܳÜß, †åÃÜÜå ƒÜàêÜÜôÜÜå ‘Üå‰ ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ¹ÜƒÜêÜÜå üÜØ‘ßÃÜå †ÜÆÜß ïÜ‘Ü´ÜÜå ÃܳÜß. ÏÜÜÃÜíÜݜܶÜÃÜÜå †ÃÜå ôÜÜÏÜÜÝè‘ ÝíÜ‘ÜÓÃÜÜå §²Üå †ÍÑÜÜôÜ ‘ÓßÃÜå ñÜß‘äó±ÜÃÜå ¢íÜÃÜÓ÷ôÑÜÃÜàØ ‘Üå‰ ÏÜ÷¶íÜÃÜàØ †ØÄÜ ÀÞóüÄÜÜåœÜÓ ³ÜÑÜàØ ´Üå³Üß, †ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ‘ÜìÃÜÜ êÜÜå‘ÜåÃÜå ÄÜìå ´Üå ¥´ÜÓíÜÜÃÜàØ ÃܳÜß, ´ÜåÏÜÃÜܳÜß ´Üå ¢ÓíÜß ïÜ‘ÜíÜÜÃÜàØ ÃܳÜß †åíÜß ÝÃÜÓÜïÜÜ ³ÜíÜܳÜß `‘؉ ÃÜ÷Î ´ÜÜå †ÜÆܱÜå ´ÜÜå †å ´Ü¶íÜÃÜÜå †ÏÜêÜ ‘Ó߆å, ‘å èå³Üß 167


ÍÜÝíÜóÑÜ‘Üìå èÄÜ´ÜÏÜÜØ ÄÜÏÜå ´ÑÜÜØ †ÜÆܱÜÜå ôÜÏÜÜÃÜÁÜÏÜßÚ ¡ÄÜïÜå †ÃÜå èå íÜÜ´ÜÃÜå ÏÜÜüå †ÜèÃÜàØ èÄÜ´Ü ´ÜæÑÜÜÓ ÃܳÜß ´Üå è íÜÜ´Ü ÍÜÝíÜóÑÜÃÜÜ ``ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ÏÜܱÜôÜ''ÃÜå øÑÜÜÓå‘ ´ÜÜå ÄÜìå ¥´ÜÓïÜå,' †åíÜß ôÜÜÞ¶íÜ‘ ñÜ½Ü ñÜß‘äó±Üå Ó܃Üß ÷ïÜå †åíÜàØ †ÃÜàÏÜÜÃÜ †ÜÆܱÜå ‘åÏÜ ÃÜ ‘Ó߆å? †å èå ÷ÜåÑÜ ´Üå. ¹Ó íÜóÜåÚ ŸÑÜÜÓå èÃÏÜÜóüÏÜß †ÜíÜå “å †ÃÜå †ÜÆܱÜå ÆÜâ±ÜÜÚíÜ´ÜÜÓ ñÜß‘äó±ÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÃÜàØ ÕœÜ´ÜÃÜ ‘Óß†å “ß†å ´Üå í܃ܴÜå ´ÜÜå †Üå“ÜÏÜÜØ †Üå“àØ ¢íÜÃÜÃÜß èà¹ß èà¹ß ÀÞóü³Üß ñÜß‘äó±ÜÃÜÜå ‘Üì, ´Ü´‘ÜêÜßÃÜ ôÜÏÜÜè, †ÃÜå ´Üå ôÜÏÜÜèÏÜÜØ Ó÷ßÃÜå ñÜß‘äó±Üå ‘ÓåêÜß ÏÜÜÃÜíÜôÜåíÜÜÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ èà¹ß èà¹ß ËÜÜèà³Üß ‘ÓíÜÜå ¡å‰†å. ñÜß‘äó±Ü ôÜÏÜè±ÜÜ ³ÜÑÜÜ ´ÑÜÜÓ³Üß è ´ÜåÏÜÃÜÜ ôÜÜåËÜ´Ü߆Üå†å ´ÜåÏÜÃÜß †ÜèàËÜÜèà ÄÜàôÜÆÜàôÜ ïÜé ‘Óß ÷ïÜå †ÃÜå ‘åüêÜÜ‘ “Üå‘Ó܆Üå†å ´ÜÜå ´ÜåÏÜÃÜå ƒÜßèíÜíÜÜ †ÃÜå ‹´ÜÜÓß ÆÜܲíÜÜ ƒÜÜ´ÜÓ ‘ûàØ ÆÜ±Ü ÷ïÜå ‘å, ``ÍÜ܉, ÃÜع ÃÜå ÑÜïÜÜå¹Ü ´ÜÜÓÜØ ôÜÜœÜÜØ ÏÜÜËÜÜÆÜ ÃܳÜß. ´ÜÜÓÜØ ÏÜÜËÜÜÆÜ ´ÜÜå ÆܱÜå ‘ØôÜÃÜß ÓÜèÁÜÜÃÜßÏÜÜØ èåêÜÏÜÜØ ôÜËÜ²å “å. ÃÜعÑÜïÜÜå¹Ü ´ÜÜÓÜ ÆÜÓ ÄÜÏÜå ´ÜåüêÜàØ íÜ÷ÜêÜ Ó܃Üå “´ÜÜØ ´ÜàØ “´Üå ÏÜÜËÜÜÆÜå ÏÜÜËÜÜÆÜ ÝíÜÃÜÜÃÜÜå “å.'' ñÜß‘äó±ÜÃÜå †Ü íÜÜ´Ü ‘åüêÜß íÜôÜÏÜß êÜÜÄÜß ÷ïÜå! ËÜÜìÆܱÜÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜå ËÜßèàØ ïÜàØ ôÜâ”å? ´ÜåÏܱÜå ÃÜ’ß ‘ÑÜàÛ ‘å ËÜߢ ‘Üå‰ ÝíÜ¾Ü ïÜ߃ܴÜÜ ÆÜ÷åêÜÜØ ÏÜÜ´ÜÝÆÜ´ÜÜÃÜå “Üå²ÜíÜíÜÜ ÏÜÜüå ÏÜêêÜÝíÜ¾Ü ïÜ߃ÜíÜß ¡å‰†å. †ÃÜå ´Üå ÏÜêêÜÝíÜ¾Ü ´ÜåÏÜÃÜå ‘ÜÏÜ †ÜíÜß ÆÜ±Ü ƒÜÓß. ËÜìÓÜÏÜ †ÃÜå ñÜß‘äó±Ü ïÜÓßÓÃÜÜå ÆÜÓôÜåíÜÜå ôÜâ‘íÜíÜÜ ÏÜÜüå ôÜâ‘àØ “Ü±Ü êÜÄÜܲßÃÜå ËÜÃÜß ïÜ‘å ´ÑÜÜÓå ‘àô´Üß ‘Ó´ÜÜ. †ÜÏÜ ‘Óß ´ÜåÏܱÜå ËÜØÃÜå†å †ÆÜÂÝ´ÜÏÜ ôÜÜÏܳÑÜÚ ÏÜåìíÑÜàØ. †åíÜÜå †å‘ ÆÜ±Ü ÏÜêêÜ ‘å ÏÜô´Ü ÷ܳÜß ÃÜ÷Üå´ÜÜå, èåÃÜå ñÜß‘äó±Üå èåÓ ÃÜ ‘ÑÜÜåÚ ÷ÜåÑÜ. ËÜìÓÜÏÜ ñÜß‘äó±Ü ‘Ó´ÜÜØ íÜÁÜÜÓå ËÜìíÜÜÃÜ ËÜÃÑÜÜå ÷´ÜÜå ÆÜ±Ü ´ÜåÃÜÜÏÜÜØ ËÜàݽ †Üå“ß. ïܵÜà ÏÜܳÜå œÜ²ß ËÜåôÜå ´ÑÜÜÓå ´ÜåÃÜå ÃÜßœÜå ÆÜü‘ßÃÜå ÏÜÜÓß ïÜ‘ÜÑÜ “å †å íÜÜ´Ü ÆÜ±Ü ñÜß‘äó±Ü ôÜÏÜ¡íÜßÃÜå ‘÷å ´ÑÜÜÓå è ´ÜåÃÜÜ ÍÜå¡ÏÜÜØ ¥´ÜÓ´Üß. ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÏÜÜ´ÜÜÃÜå ÄÜàêÜÜÏÜßÏÜÜسÜß ÏÜàø´Ü ‘ÑÜÜÚ ÆÜ“ß è ñÜß‘äó±ÜÃÜå ôÜÜعßÆÜÝÃÜÃÜß ÑÜàÝÃÜíÜÝôÜÚüßÏÜÜØ ÝïÜšÜ±Ü ÏÜÜüå 168 

èíÜÜÃÜàØ ôÜâ”ÒàØ. ÏÜÜìíÜÜÃÜß †Ü ÑÜàÝÃÜíÜÝôÜÚüßÏÜÜØ †ÍÑÜÜôÜ ‘Ó´ÜÜØ ‘Ó´ÜÜØ ñÜß‘äó±ÜÃÜå Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜÜ ôÜíÜÚ ÆÜÂÜØ´ÜÃÜß êÜÜå‘Þô³ÜÝ´ÜÃÜàØ ¤ÜÜÃÜ ÏÜëÑÜàØ ÷ïÜå. ´ÜåÏÜÃÜàØ ÏÜÃÜ ÷Þô´ÜÃÜÜÆÜàÓÃÜÜ ÓÜè‘Ü ´ÜÓÉ †Ü‘óÜÜÚÑÜàØ. ñÜß‘äó±Ü ÏÜâì³Üß è ôÜÜÏÜÜåÆÜœÜÜÓß. ÑÜà½ÃÜå üÜìíÜÜ ÏÜÜüå ´ÜåÏܱÜå †å‘å ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ËÜÜ‘ß ÃÜ Ó܃ÑÜÜå. ÆÜ±Ü †Ü ÑÜའ†ü‘å †åÏÜ ÃܳÜß †åíÜàØ êÜÜÄÜ´ÜÜØ è ´ÜåÏܱÜå ÑÜà½ÃÜß ´ÜæÑÜÜÓß ÆÜ±Ü ‘ÏÜÓ ‘ôÜßÃÜå ‘ÓíÜÜ ÏÜÜزß. øÑÜÜØÑÜ ÆÜ±Ü ‘Üå‰ ¡´ÜÃÜß ƒÜÜÏÜß Ó÷åíÜÜ ¹ßÁÜß ÃÜ÷Î. ñÜß‘äó±ÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ËÜå íÜÜ´Ü ÆÜÂÁÜÜÃÜÆܱÜå ¹åƒÜ܉ †ÜíÜå “å; `”™Ü²Üå üÜìíÜÜå; †ÃÜå ´Üå ÃÜ è üìå ´ÜÜå ËÜÁÜß ËÜàݽ íÜÜÆÜÓßÃÜå ÑÜà½ÃÜß ÆÜâÓåÆÜâÓß ´ÜæÑÜÜÓß ‘ÓíÜß; øÑÜÜØÑÜ ÄÜÉêÜ´Ü Ó÷åíÜÜ ¹åíÜß ÃÜ÷Î' †å †å‘ íÜÜ´Ü †ÃÜå èÃÜ´ÜÜ èå ‘Ü؉ ÝÃܱÜÚÑÜ †ÜÆÜå ´ÜåÃÜå ÏÜܳÜå œÜ²ÜíÜíÜÜå †å ËÜߢ íÜÜ´Ü. ñÜß‘äó±ÜÃÜÜ ÑÜܹíÜÜå†å ÏÜÄÜÁÜ ¹åïÜÃÜÜ èÓÜôÜØÁÜÃÜå †ÃÜå‘ íÜÜÓ ÆÜÜ“Üå ‘Ü°ÒÜå. ÆÜ±Ü èÓÜôÜØÁÜ ÉÓß ÉÓß íÜÁÜÜÓå ÃÜå íÜÁÜÜÓå ´ÜæÑÜÜÓß ôÜܳÜå œÜ²ß †ÜíÜíÜÜ êÜÜÄÑÜÜå. ÑÜܹíÜÜå †Ø¹Ó †Ø¹Ó ÄÜàôÜÆÜàôÜ ‘ÓíÜÜ êÜÜÄÑÜÜ ‘å `†ÜÆܱÜÜÏÜÜØ †Ü ‘äó±Ü “å †åüêÜå è èÓÜôÜØÁÜ †å‘ ÆÜ“ß †å‘ œÜ²Ü‰ ‘ÑÜÜÚ ‘Óå “å. èÓÜôÜØÁÜ †ÃÜå ‘äó±Ü ËÜØÃÜå ÏÜ÷¶íÜÜ‘ÜØšÜß “å. †å êÜÜå‘Üå ‘¹ß èØÆÜßÃÜå ËÜåôÜß ïÜ‘íÜÜÃÜÜ ÃܳÜß. †ÃÜå íÜœÜÏÜÜØ ÃÜÜ÷‘ÃÜÜå †ÜÆܱÜÜå ‘œœÜÓ™ÜÜ±Ü ÃÜß‘ìß ¡ÑÜ “å. †Ü ‘äó±Ü †ÜÆܱÜÜÏÜÜØ ÃÜ ÷Üå´Ü ´ÜÜå †ÜÆܱÜå èÓÜôÜØÁÜÃÜÜ ƒÜØݲÑÜÜ ³Ü‰ÃÜå ÆÜ±Ü ôÜàƒÜå ÓûÜ ÷Üå´Ü.' ´ÜåÏÜÃÜß íÜܴܳÜß ñÜß‘äó±ÜÃÜå êÜÜÄÜß †ÜíÑÜàØ. ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ è ÏÜܱÜôÜÜå ÆÜÓ ÝœÜ²ÜíÜÜÃÜàØ ïÜàØ? ¹åïÜ´ÑÜÜÄÜ ‘ÓíÜܳÜß ôíÜèÃÜÜåÃÜå ôÜØ´ÜÜåóÜ ³ÜÜÑÜ “å ÃÜå? «ß‘ ´ÑÜÜÓå; †ÜÆܱÜå †÷γÜß ¹âÓ ÄÜÑÜåêÜÜ ôÜÜÓÜ. êÜÜå‘Üå†å ÏÜÜÓàØ †ÆÜÏÜÜÃÜ ‘ÑÜàÛ, ÷íÜå ´ÜåÏÜÃÜß ƒÜÜå ÍÜàêÜÜíÜíÜß è ¡å‰†å, êÜÜå‘ÜåÃÜå ËÜ´ÜÜíÜß ¹åíÜàØ ¡å‰†å ‘å ÷àØ ÃÜ ÷ÜÇ‹ ´ÜÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ ËÜâÓÜ ÷ÜêÜ ³ÜíÜÜÃÜÜ “å; — †ÜíÜÜå ÷ßÃÜ ÝíÜœÜÜÓ ñÜß‘äó±ÜÃÜÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü †ÜíÑÜÜå ÃÜ÷Î. ´ÜåÏܱÜå ´ÜÓ´Ü è ËÜß¡å ÏÜÜåÓœÜÜå ƒÜÜåêÜß ¹ßÁÜÜå. ‘ÜÝ«ÑÜÜíÜܲ [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


´ÜÓɳÜß èå ÆÜÓ¹åïÜ߆Üå †ÜíÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ ´ÜåÏÜÃÜÜå ‘ÜÑÜÏÜÃÜÜå †ÜÆÑÜàØ, ÆÜàƒ´Ü ŒÏÜÓÏÜÜØ ‘ÓåêÜß ÓÜóü×ôÜåíÜÜÃÜå †íÜ´ÜÜÓ‘ä´ÑÜ ËÜعÜåËÜô´Ü ‘ÓíÜÜÃÜàØ ‘ÜÏÜ ´ÜåÏܱÜå ÷ܳÜÏÜÜØ êÜßÁÜàØ. ôÜÏÜຑÜØ«å ‘÷ßÃÜå ËÜÜèà†å ôÜåÓíÜß ¹ßÁÜß, †ÃÜå †Ü¢íÜÃÜ ÍÜÜÓ´ÜßÑÜ †å‘ ÄÜåü †ÜçÉ ‡ÞòÑÜÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ôÜÜÓàØ †åÏÜ ÃÜ’ß ôÜØÄÜ«ÃÜÃÜàØ èå ‘ÜÑÜÚ ñÜß‘äó±Üå ‘ÑÜàÛ ´ÜåÃÜå “å‘ ÄÜÜæ±Ü ‘Óß ‘ÓßÃÜå ´ÜåÏܱÜå ¿ÜÝÓ‘Ü ËÜåü ÆÜÓ œÜÜØÆÜ´ÜÜå ËÜعÜåËÜô´Ü ‘ÑÜÜåÚ. ÃÜ܃ÑÜàØ. ÆÜÜØœÜåÑÜ ÆÜÜزíÜ ËÜêÜÜ°Ò ƒÜÓÜ, ÆÜ±Ü ´ÜåÏܱÜå ÍÜÜÓ´ÜßÑÜ ÆÜÜôÜÆÜÜåüÚ ÝíÜÃÜÜ ‘Üå‰ †Ø¹Ó †ÜíÜß ÃÜ ïÜ‘å ‘å ËÜ÷ÜÓ è‰ ÃÜ ïÜ‘å †åíÜÜå ‘²‘ ÝÃÜÑÜÏÜ ´ÜåÏܱÜå ‘ÑÜÜåÚ. (ÃÜ †ÏÜàº: ÑÜà½ÃÜß ïÜß ´ÜæÑÜÜÓß ‘Óß ÷´Üß? èàÄÜÜÓ ÓÏÜßÃÜå ÁÜÏÜÚÓÜèå ÓÜŸÑÜ ƒÜÜåÑÜàØ, ™ÜåÓ †ÜíÜåêÜÜ ÆÜÓÜå±ÜÜÃÜå ÄÜÂÜÏÑÜÆܱÜå ÷ôÜßÃÜå ÍÜßÏÜ ÄÜœ“ ´Üå ‘ÞïœÜ´ÜÖ) †å‘ íÜÜÓ ´ÜÜå ñÜß‘äó±ÜÃÜå ‘±ÜÜÚü‘-‘àôÜêÜ ¹åïÜ ôÜàÁÜß †ÃÜå ºÜæÆÜ¹ß†å ‘ÜæÓíÜÜå ôÜܳÜå íÜåÓ ¥ÍÜàØ ‘ÑÜàÛ, ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ÍÜÜÄÜå Ý÷èÓ´Ü ‘ÓíÜß ÆÜ²ß ÷´Üß. ´ÑÜÜØ è‰ÃÜå ÆÜ±Ü ´ÜåÏܱÜå ÆÜ÷ܲ íÜÃÜíÜÜôÜ †ÜíÜ´ÜÜØ ÁÜÏÜÚÓÜè œÜÜÓ ËÜÂÜú±ÜÜåÃÜå ÍÜåÄÜÜ ‘ÓßÃÜå ÆÜÓ œÜ²ßÃÜå †Ü´ÏÜÓšÜ±Ü ‘åíÜß Óß´Üå ‘ÓíÜàØ, ïܵÜàÃÜÜ ôÜæÃÑÜ ÁÜÏÜڜܜÜÜÚÏÜÜØ ÏÜÄÃÜ ³Ü‰ ÄÜÑÜÜ †ÃÜå ¡´Ü ¡´ÜÃÜÜØ †ôµÜÜå ÆÜÓ ‹ÆÜÓ³Üß ÏÜÜåüß ÏÜÜåüß ÝïÜêÜ܆Üå ‘åíÜß Óß´Üå ÄÜËܲÜíÜß †ÃÜå ´ÜåÃÜÜ ÏÜصÜÜå Ýôܽ ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüå †èàÚÃÜ Ý÷ÏÜÜêÜÑÜÏÜÜØ è‰ÃÜå ´ÜÆÜ ‘ÓíÜÜ êÜÜÄÑÜÜå. †ÜíÜå í܃ܴÜå ¿ÜӑܳÜß †ÜôÜÜÏÜ ¹åíÜß †å †ØÄÜåÃÜß ÑÜà½ÃÜßÝ´Ü ÝíÜ‘ôÜÜíÜß. èåÏÜ ñÜß‘äó±ÜÃÜå ôÜÜÏÜÜåÆÜœÜÜÓ è ÆÜôÜع ÷´ÜÜå ´ÜåÏÜ ôÜàÁÜß «å‘«å‘ܱÜåÃÜÜ ÓÜ¡†ÜåÃÜå ÏÜìß ‘ÓßÃÜå †ÃÜå ´ÜåÃÜÜ ´ÜåÏÜÃÜå ÓÜ¡ ³ÜíÜÜ ÆÜ´ÑÜå ÍÜÜÓå ôÜâÄÜ ÷´Üß. †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ ÓÜè‘ÜÓ±ÜÏÜÜØ ¡´Üå ÍÜÜÄÜ ê܉ÃÜå ñÜß‘äó±Üå è †å‘ ÆÜÂœÜز èåíÜÜ ÝÉêÜôÜâÉ ôÜÏÜÜèïÜÜôµÜ¤ÜÃÜå ´ÜåíÜß ôÜâÄÜ ‘åÏÜ ÃÜ ÷ÜåÑÜ? ôÜØÄÜ«ÃÜ ¥ÍÜàØ ‘ÑÜàÛ †ÃÜå ¹àÑÜÜåÚÁÜÃÜÃÜß ôÜÜÏÜÂÜŸÑÜôÜØ™ÜüÃÜÜÃÜÜå ‘ØôÜ, èÓÜôÜØÁÜ, ÝïÜïÜàÆÜÜêÜ, íܘ¹Ø´Ü ËÜÁÜÜ†å †ÃÜå ÃÜèÓ ôÜÜÏÜÃÜÜå ‘ÓíÜÜÃÜß ´ÜæÑÜÜÓß ‘Óß. †ÜôÜÜÏÜÃÜÜ ËÜܱÜÜôÜàÓ, ôÜÜÏÜå è ¹àÑÜÜåÚÁÜÃÜå ñÜß‘äó±ÜÃÜå ÓÜ¡†Üå ‘åíÜÜ ÷ÜåÑÜ “å ÍÜÄܹ¶Ü, ÃÜÓ‘ íÜÄÜåÓå ÓÜ¡†Üå, ÕôÜÁÜÃÜÜ èÑܺ³Ü èåíÜÜ, †åÃÜàØ ¹ïÜÚÃÜ ‘ÓÜíÑÜàØ ÷´ÜàØ. ŸÑÜÜØ ËÜÁÜÜ è ôÜÓƒÜÜ “å ´ÑÜÜØ ÆÜØ¡ËÜÃÜÜ ºàÆܹ èåíÜÜ †ÃÜå‘ ÓÜ¡†Üå ôÜܳÜå ñÜß‘äó±Üå è ôÜÜÓÜÃÜÓôÜÜÃÜß ÆÜØœÜÜ´ÜÏÜÜØ ÆܲíÜÜ ‘Ó´ÜÜØ èå ‘Üå‰ÃÜå ÓÜ¡ ÏÜôÜêÜ´Ü ‘Óß ÷´Üß. ÑÜའïÜé ³Ü´ÜÜ ÆÜ÷åêÜÜØ, ´Üå œÜÜêÜà ÷ÜåÑÜ ´ÑÜÜÓå †ÃÜå ³ÜíÜàØ ÷ÜåÑÜ ´ÜåÃÜå ôÜàƒÜå ³ÜíÜÜ ¹åíÜÜå. ÆÜ±Ü †ÜÆܱÜå ÆÜÜå´Üå †å ÷êÜ‘Ü ÁÜØÁÜÜÏÜÜØ ‘¹ß ÆܲíÜàØ ÃÜ÷Î †åÏÜ ñÜß‘äó±Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÆÜâÓàØ ³ÜÑÜÜ ÆÜ“ß ôÜØÝÁÜ ‘Ó´Üß í܃ܴÜå ™Ü±ÜÜ êÜÜå‘Üå †å ÑÜའïÜÜ ÏÜÜüå “å †ÃÜå ïÜÜ ÏÜÜüå ‘ÑÜàÛ †å è ÍÜâêÜß ¡ÑÜ ‘ÜÓÝ‘¹ßÚÃÜß ïÜé†Ü´ÜÏÜÜØ è ÃÜ’ß ‘Óß ÃÜ܃ÑÜàØ ÷´ÜàØ. ñÜß‘äó±Ü ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ èÏÜÜÃÜÜÃÜÜ ôÜíÜÚñÜåó« ÓÜè‘ÜÓ±Üß “å. ÆÜÝÓÞô³ÜÝ´Ü ËܹêÜÜ´Üß ¡ÑÜ ´Üå ÆÜÂÏÜܱÜå èà¹Ü èà¹Ü ÆÜàÓàóÜ ÷´ÜÜ. ÏÜ÷ÜÍÜÜÓ´ÜÃÜÜ ÑÜà½ÏÜÜØ †å‘ ËÜÜèà ÁÜÏÜÚÓÜè, ïÜ˹ÜåÏÜÜØ ÑÜà½ÃÜÜå ÷å´Üà ¡÷åÓ ‘ÓíÜÜå ÆÜ²å “å. ÍÜÜÓ´ÜßÑÜ †èàÚÃÜ †ÃÜå ÍÜßÏÜ; †ÃÜå ËÜߢ ËÜÜèà ¹àÑÜÜåÚÁÜÃÜ †ÃÜå ‘±ÜÚ ÑÜའïÜÜÃÜå ÏÜÜüå “å †åÃÜß ôÆÜóü ‘êÆÜÃÜÜ ÏÜÜµÜ ÍÜßóÏÜ †å ôÜíÜÜåÚœœÜ ÆÜàÓàóÜÜå ¹åƒÜÜ´ÜÜ “´ÜÜØ †ÃÜå ÑÜà½éÆÜß ÃÜÜü‘ÃÜÜØ †ÃÜå ‘äó±Ü †å ËÜå è±ÜÃÜå è ÷´Üß. †ÃÜå ´ÜåÏÜÜØÑÜ µÜ±Üå †å è ÆÜÂÁÜÜÃÜÆÜܵÜÜå ÷´ÜÜØ †åÏÜ ‘Ýí܆Üå†å ËÜ´ÜÜíÑÜàØ “å ´Üå ‘ÜìÃÜß ÕœÜ´ÜÜ ´ÜÜå ñÜß‘äó±Üå è Ó܃Üß ÷´Üß. ñÜß‘äó±ÜÃÜå ÷ܳÜå ÄÜÉêÜ´Ü ³Ü‰ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå †ðíÜ´³ÜÜÏÜÜ†å “´ÜÜØ ¹ß™ÜÚÀÞóü, †¹ÏÑÜ ‹´ôÜÜ÷, ÓÜóü×íÑÜÜÆÜß ôÜØÓšÜ±Ü †ÃÜå †ƒÜز ÆÜàÓàóÜܳÜÚ †å ËÜÁÜß ËÜÜËÜ´ÜÜåÏÜÜØ ñÜß‘äó±Ü è ºÜæÆܹßÃÜÜ ÆÜÜØœÜåÑÜ ÆÜàµÜÜåÃÜå ÏÜÜÓß ÃÜ܃ÑÜÜ ´Üå í܃ܴÜå ³Ü‰ †åÏÜ ‘÷åíÜàØ ¡å‰†å. èíÜÜËܹÜÓß ÍÜêÜå ÄÜÏÜå ´ÜåÃÜß ÷ÜåÑÜ, ÍÜÜÓ´ÜßÑÜ-‘ÜêÜéÆÜß Ý÷ÏÜÜêÜÑÜÃÜÜ ÄÜÜæÓßïÜØ‘Ó “å. ÆÜ±Ü ‘ÝíÜ†å ´ÜåÏÜÃÜÜ œÜÝÓµÜÃÜß ôíÜÜÍÜÜÝíÜ‘´ÜÜ ´Ü¼ÃÜ ñÜß‘äó±ÜÃÜå †å ôÜâ”íÜàØ ¡å‰´ÜàØ ÷´ÜàØ ‘å ÝÃÜÓÜïÜ ³ÜÑÜåêÜÜ ÃÜóü ‘Óß ÃÜ܃Üß “å. ÄÜÂÜÏÜôÜØô‘äÝ´ÜÏÜÜØ ¥“ÓåêÜÜ ñÜß‘äó±ÜÃÜÜØ ‘ÜæÓíÜ ÆÜšÜ ÁÜÏÜÚ-†ÁÜÏÜÚÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ËÜÜèà†å ÏÜâ‘ßÃÜå ÄÜÏÜå ôíÜÜÍÜÜÝíÜ‘ ÏÜô´Üß´ÜÜåÉÜÃÜÃÜå ‘Ýí܆å íÜå¹ÜØ´Üß êÜßêÜÜÃÜàØ éÆÜ ´Üå ™ÜÜ´Ü‘ß ‘ÜÏÜ ‘ÑÜÜÚ ÝíÜÃÜÜ Ó÷åíÜÜÃÜÜå ÃܳÜß. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] 

169


ñÜß‘äó±Üå †å‘Ø¹Ó ÆÜÜØœÜ ôÜÜÏÜÂÜŸÑÜÜåÃÜÜå ÃÜÜïÜ ‘ÑÜÜåÚ †ÃÜå èÃÜ´ÜÜÃÜÜå ÆÜàÓô‘ÜÓ ‘ÑÜÜåÚ. ÏܳÜàÓÜÏÜÜØ ‘ØôÜ ÓÜŸÑÜ ‘Ó´ÜÜå ÷´ÜÜå. èÓÜôÜØÁÜÃÜàØ ÓÜŸÑÜ ¹ÝšÜ±Ü ÝËÜ÷ÜÓ ´ÜÓÉ ÷´ÜàØ, ÝïÜïÜàÆÜÜêÜ †ÃÜå íܘ¹Ø´Ü íÜÓܲ †ÃÜå ÏÜÁÑÜ ¹åïÜÏÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÷Ü‘ íÜÄÜܲ´ÜÜ ÷´ÜÜ; ÃÜÓ‘ÜôÜàÓå †ÜôÜÜÏÜ ÆÜÂÜØ´ÜÏÜÜØ ÷Þô´Ü ôÜæÃÑÜÃÜÜå ¹ÜåÓ èÏÜÜíÑÜÜå ÷´ÜÜå. ‘ÜêÜÑÜíÜÃÜ, ÏÜàœÜ‘àع íÜÄÜåÓå êÜÜå‘Üå†å ‘ÜÝ«ÑÜÜíÜܲÏÜÜØ ÁÜÏÜÜêÜ ÏÜœÜÜíÜß ÷´Üß †ÃÜå ¹àÑÜÜåÚÁÜÃÜå ´ÜÜå ݹê÷ßÃÜÜ ´Üƒ´Ü ‹ÆÜÓ ËÜåôÜßÃÜå ËÜÁÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ÁÜÜ‘ ËÜåôÜܲÒÜå ÷´ÜÜå. ËÜì, ‘ì ËÜÁÜàØ è íÜÜÆÜÓßÃÜå ñÜß‘äó±Üå †å ËÜÁÜÜØ ôÜÜÏÜÂÜŸÑÜÜåÃÜÜ ÍÜà’Ü ‹²ÜíÑÜÜ †ÃÜå Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜå †å‘“µÜ ÓÜè †ÜÆÑÜàØ. †ÜíÜÜ †Ü ÏÜêêÜÝíܾÜÝíÜïÜÜÓ¹, ÓÜè‘ÜèÁÜàÓØÁÜÓ, †ÆÜÂÝ´ÜÏÜ ôÜåÃÜÜÃÜß ÏÜà´ôܼ߆å ËÜÓÜËÜÓ ÍÜÜÓ´ÜßÑÜ ÑÜà½ÃÜå üÜØ‘±Üå è ÷ܳÜÏÜÜØ ïÜôµÜ ÃÜ êÜåíÜÜÃÜÜå ÝÃܱÜÚÑÜ ïÜÜ ÏÜÜüå ‘ÑÜÜåÚ? ÆÜÜå´ÜÜÃÜß †ÜƒÜß ôÜåÃÜÜ ¹àÑÜÜåÚÁÜÃÜÃÜÜ ÆÜšÜÏÜÜØ ÏÜÜå‘êÜßÃÜå ñÜß‘äó±Ü †å‘êÜÜ è ÆÜÜزíÜÜåÃÜÜ ÆÜšÜÏÜÜØ ÄÜÑÜÜ †ÃÜå †å Óß´Üå ËÜØÃÜå ÆÜšÜÃÜå ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ¡´ÜÃÜÜ ÆÜšÜÆÜÜ´Ü ÝíÜÃÜÜ Ïܹ¹ ‘ÓßÃÜå ´ÜåÏܱÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÃÑÜÜÑÜÝÆÜÂÑÜ´ÜÜ Ýôܽ ‘Óß †åÏÜ ‘÷åíÜàØ ¡å‰†å. ÆÜ±Ü †åüêÜàØ ‘ÓíÜÜ “´ÜÜØ ÃÑÜÜÑÜÃÜàØ ÆÜêêÜàØ ÆÜÜزíÜÜå ´ÜÓÉ ÃÜÏÜåêÜàØ ¡å‰ÃÜå ´ÜåÏܱÜå ÆÜÜå´Üå ÷ܳÜÏÜÜØ ïÜôµÜ ÃÜ êÜåíÜàØ †åÏÜ «ÓÜíÑÜàØ †å ƒÜàêÜÜôÜÜå †Üè ÆÜ±Ü ÆÜâÓ´ÜÜå ôÜØ´ÜÜåóÜ‘ÜÓ‘ êÜÜÄÜ´ÜÜå ÃܳÜß. ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ‘ÜìÃÜÜå ôÜÏÜÜè ÑÜà½ÆÜÓÜÑÜ±Ü “å, êܲ܉ ÃÜ ‘ÓÜå †åÏÜ ‘÷åíÜܳÜß ´Üå ‘Ü؉ ôÜÏÜèíÜÜÃÜÜå ÃܳÜß; †åíÜÜ ôÜÏÜÜèÃÜå íÜܱÜß³Üß †Õ÷ôÜÜÃÜß ¹ßšÜÜ †ÜÆÜíÜß ÝÏܳÑÜÜ “å; ÏÜÜµÜ †ÜÆܱÜÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †ÜœÜÓ±ÜÏÜÜØ †Õ÷ôÜÜÃÜàØ ÆÜÜêÜÃÜ ‘ÓßÃÜå èÄÜ´ÜÃÜå èå ‘Ü؉ ËÜÜåÁÜ †ÆÜÜÑÜ ´Üå †ÜÆÜíÜÜå †åíÜàØ ´ÜÜå ñÜß‘äó±Üå ÏÜÃÜ ôÜܳÜå ÃÜ’ß ÃÜ÷Î ‘ÑÜàÛ ÷ÜåÑÜ? †å‘ èâÃÜÜå ¹ÜƒÜêÜÜå ê܉†å. ñÜß ÓÜÏÜœÜغå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ËÜÜìÆܱÜÏÜÜØ è †ÃÜå‘ ÆÜ´ÃÜß ‘ÓíÜÜÃÜÜØ ‘åíÜÜØ ÏÜÜ«ÜØ Éì ÍÜÜåÄÜíÜíÜÜØ ÆÜ²å “å ´Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÝÆÜ´ÜÜÃÜÜ ¢íÜÃÜ ÆÜÓ³Üß ¡åÑÜàØ. †ÃÜå ´ÜåÏÜÜسÜß èå ‘Ü؉ ËÜÜåÁÜ êÜåíÜÜÃÜÜå ÷´ÜÜå ´Üå ÏÜâÄÜÜ ÏÜâÄÜÜ ê܉ êÜßÁÜÜå. †ÜƒÜÜ ÓÜÏÜÜÑܱÜÏÜÜØ †ÃÜå‘ ÆÜ´ÃÜß´íÜÃÜß 170 

‘àÆܳÜÜ ôÜÜÏÜå ÓÜÏÜÃÜå ÏÜÜå°å †å‘ †šÜÓ ôÜàÁÁÜÜØ ÃÜß‘ìåêÜÜå †ÜÆܱÜÃÜå ÏÜì´ÜÜå ÃܳÜß. ÆÜ±Ü ÓÜÏÜå ÆÜÜå´ÜÜ ÆÜâÓ´ÜàØ ÃÜ’ß ‘Óß êÜßÁÜàØ ‘å ÓÜèÆÜ‘ӱÜÏÜÜØ èåÏÜ †å‘íÜœÜÃÜß Ó÷åíÜàØ, ÑÜདìÜÏÜÜØ èåÏÜ †å‘ËÜܱÜß íÜßÓÃÜß ïÜâÓíÜßÓ´ÜÜ ÏÜåìíÜíÜß, ´ÜåÏÜ ¹ÜØÆÜ´ÑÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü †å‘ÆÜ´ÃÜßíÜ´ÜÃÜàØ ÆÜÜêÜÃÜ øÓíÜàØ. ÝÆÜ´ÜÜÃÜÜ ¢íÜÃÜ ÆÜÓ ÓÜÏÜœÜغÃÜß †å ÏÜâ‘ üß‘Ü ÷´Üß. ôÜß´ÜÜÃÜÜå ´ÑÜÜÄÜ ‘ÑÜÜÚ ÆÜ“ß ÓÜ¡ÃÜÜ ‘´ÜÚíÑÜ ´ÜÓß‘å ŸÑÜÜÓå ÓÜÏÜå †ðíÜÏÜåÁÜ ÑÜ¤Ü †ÜÓØÍÑÜÜå ´ÑÜÜÓå ÑܤÜÃÜå ôÜÜØÄÜÜåÆÜÜØÄÜ ÆÜÜÓ ÆÜܲíÜÜ ÏÜÜüå ÆÜ±Ü ™ÜÓÏÜÜØ ÃÜíÜß ÆÜ´ÃÜß ÃÜ êÜÜíÜ´ÜÜØ ´ÜåÏܱÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ÆܲƒÜå ôÜàíܱÜÚÃÜß ôÜß´ÜÜ è ËÜåôÜܲß. ÝÆÜ´ÜÜÃÜàØ ¢íÜÃÜ ¡å‰ÃÜå ÓÜÏÜœÜغå èåÏÜ ‘Ü؉ ÆÜ±Ü ËÜÜåêÑÜÜ ÝíÜÃÜÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ôÜàÁÜÜÓÜå ‘Óß êÜßÁÜÜå ´Üå ÆÜÂÏÜܱÜå ñÜß‘äó±Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÃÜÜ ÆÜâíÜÚ ÍÜÜÄÜÏÜÜØ ÑÜà½ÏÜÜÄÜßÚ šÜܵÜÁÜÏÜÚÃÜÜå ÆÜâÓåÆÜâÓÜå †ÃÜàÍÜíÜ ê܉ÃÜå ÝÃÜÿÜÑÜ ‘ÑÜÜåÚ ‘å ÝÁÜ’ÜÓ ÷¡å †Ü šÜݵÜÑÜÃÜÜ ÁÜØÁÜÜÃÜå! ÆÜ±Ü ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÃÜíÜÜ ¢íÜÃÜÝôܽÜØ´Ü ÝíÜïÜå ñÜß‘äó±Ü ‘Ü؉ ËÜÜåêÑÜÜ ÃÜ÷Î. Éø´Ü ÏÜ÷ÜÑÜའí܃ܴÜå ïÜôµÜ ÁÜÜ ÃÜ ‘ÓßÃÜå ´ÜåÏܱÜå †å‘ ÃÜ’Ó ÆÜÜ« †ÜÆÜß ¹ßÁÜÜå. ÄÜß´ÜÜÏÜÜØ ñÜß‘äó±Üå †èàÚÃÜÃÜå ÑÜའÃÜ üÜìíÜÜ ÝíÜïÜå «å‘«å‘ܱÜå ‹ÆܹåïÜ †ÜÆÑÜÜå “å ƒÜÓÜå, ÆÜ±Ü ÄÜß´ÜÜ †åÏÜÃÜàØ ôÜÏÜÄÜ ¢íÜÃܹïÜÚÃÜ ÷ÜåíÜܳÜß ´ÜåÏÜÜØ øÑÜÜØÑÜ †åÏܱÜå Õ÷ôÜÜÃÜå ÆÜÂÜå´ôÜÜ÷ÃÜ †ÜÆÑÜàØ ÃܳÜß. †Ü¹ïÜÚ ÆÜàÓàóÜå ‘åÏÜ íÜ´ÜÚíÜàØ †å ÝíÜïÜå ‘÷å´Üß í܃ܴÜå ñÜß‘äó±Üå ´Üå ÆÜàÓàóÜå ÆÜšÜÆÜÜ´ÜÓÝ÷´Ü, †ÆÜåšÜÜÓÝ÷´Ü, ÉêÜÜïÜÜÓÝ÷´Ü, ÝíÜÄÜ´ÜŸíÜÓ ³Ü‰ÃÜå ôíÜÁÜÏÜÚ-‘ÏÜÚÃÜàØ ÆÜÜêÜÃÜ ‘ÓíÜàØ, †ÃÜå †Õ÷ôÜÜÆÜÓÜÑÜ±Ü ³ÜíÜàØ †åÏÜ è ‘ûàØ “å. ÍÜÜÓ´ÜßÑÜ ÑÜའÆÜâÓàØ ³ÜÑÜÜ ÆÜ“ß ôíÜèÃÜÜåÏÜÜØ è †Ø¹Ó †Ø¹Ó ”™Ü²Ü œÜÜêÜ´ÜÜ ¡åíÜÜÃÜàØ ñÜß‘äó±ÜÃÜå ÃÜôÜßËÜå †ÜíÑÜàØ. ôÜÜ´ÑÜÝ‘ èåíÜÜ ÁÜÏÜÚÝÃÜó« †ÃÜå ÃÑÜÜÑÜÆÜÓÜÑÜ±Ü ôÜåÃÜÜÆÜÝ´ÜÃÜå ÆÜ±Ü ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ è êÜÜå‘Üå ôÜܳÜå êܲ´ÜÜå ¡åíÜÜå ÆܲÒÜå †ÃÜå ïÜôµÜÑÜà½Üå ‘åíÜÜØ ÝíÜÉì ÷ÜåÑÜ “å ´ÜåÃÜàØ ´ÜåÏÜÃÜå ÉÓß †å‘ íÜÜÓ ¹ïÜÚÃÜ ³ÜÑÜàØ. ñÜß‘äó±ÜÃÜÜå †Ø´Ü ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÃÜß †Õ÷ôÜÜ ÆÜ´ÑÜåÃÜß ÝÃÜó«Ü è ËÜ´ÜÜíÜå “å. èå ñÜß‘äó±Ü `ø´ÜÜÃÜÖ ÃÜ ÷ôÜàÏÜÖ [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


†ÜÆÑÜÜå ´Üå ´ÜåÏÜÃÜÜ ÆÜ“ß ôÜÇ‘²Üå íÜóÜÜåÚ ËÜܹ ËÜའ†ÃÜå ÏÜ÷ÜíÜßÓ †å ËÜå †íÜ´ÜÜÓß ÆÜàÓàóÜÜå†å ‹¡ëÑÜÜå. †ÃÜå ´Üå è ‹ÆܹåïÜÃÜå †Üèå ‘äó±Ü-‹ÆÜÜôÜ‘, ÄÜß´ÜÜÍÜø´Ü, ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÄÜÜØÁÜß ÍÜÜÓ´ÜÃÜß ÆÜ¡ÃÜß Ïܹ¹³Üß ôÜØÆÜâ±ÜÚ´Ü܆å ÆÜ÷ÜÇœÜܲíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘Óß ÓûÜ “å †ÃÜå ÏÜÜÃÜíÜ¡Ý´ÜÃÜÜå †ÜèÃÜÜå ÝíÜ‘ÜôÜ ÆÜ±Ü †Õ÷ôÜÜÃÜå ÑÜàÄÜÁÜÏÜÚ ËÜÃÜÜíÜíÜÜ ÏܳÜå “å.

‡œ“ÜÝÏÜ ™ÃÜ´ÜÜå#ÝÆÜ ÏÜÁÜàôÜâ¹ÃÜ' †åÏÜ ‘÷åÃÜÜÓÜ †èàÚÃÜÃÜå ÷ôÑÜÜ ÷´ÜÜ ´Üå è ñÜß‘äó±Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †Ø´Ü‘Üìå ´ÜåÏÜÃÜÜ ÆÜÄÜÏÜÜØ ËÜÜ±Ü ÏÜÜÓÃÜÜÓ íÑÜÜÁÜÃÜå ‘Ü؉ ÝïÜšÜÜ ‘Óß ÃÜ÷Î. ÑÜݹ ÏÜÜÏÜÖ †ÆÜ´Üß‘ÜÓÏÜÖ †ïÜöÜÏÜÖ ïÜöÜÆÜܱÜÑÜ:|| ÁÜÜ´ÜÚÓÜóü×Ü: Ó±Üå ÷ÃÑÜà: ´ÜÃÜÖ ÏÜå šÜåÏÜ´ÜÓØ ÍÜíÜå´ÜÖ"|| †åíÜß è íÜäÝ¶Ü ñÜß‘äó±Üå ´Üå í܃ܴÜå ÁÜÜ ‘Óß. ñÜß‘äó±Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †ÜœÜ ¿ÜÓÜ †Ü èå ËÜÜåÁÜ

ÏÜÓÜ«ß ÆÜÓ³Üß. ôÜ´ÑÜ‘³ÜÜ, ¡ÃÑÜà. '48

èÃÏÜÜóüÏÜß ñÜÜíÜ±Ü íܹ 8

1 ݹíÜôÜ ´ÜåÃÜÜå ‡Ý´Ü÷ÜôÜ †Üèå Óèâ ³ÜÜÑÜ. †åÏÜÜسÜß è ÃÜÜüÒÍÜÜÄÜ ÆÜ±Ü ÏÜìå. èåÏÜÜسÜß †å‘ܹ ÃÜÜüÒÆÜÂÑÜÜåÄÜ Ó܃Üß ïÜ‘ÜÑÜ. ËÜÆÜÜåÓå ÝíܾܳÜßÚ†Üå †ÃÜå ÝïܚܑÜå ÉÓíÜÜ ¡ÑÜ †ÃÜå íÜÃÑÜ ÍÜÜåèÃÜ ‘Óå. ÓܵÜå ÍÜÜÄÜíÜ´ÜÏÜÜسÜß †å‘ܹ ‘³ÜÜ œÜÜêÜå. †Ü ´Ü÷åíÜÜÓÃÜàØ ÝíÜíÜåœÜÃÜ ™Ü±Üß íÜÜÓ ³ÜÑÜàØ “å †åüêÜå †÷Î ÝíÜô´ÜÜÓ ÃܳÜß ‘ÑÜÜåÚ.

èÃÏÜÜóüÏÜß †åüêÜå ÄÜß´ÜÜÄÜÜÑÜ‘, ÄÜÜåÆÜÜêÜ, ‘äó±ÜÃÜß èÑÜØ´Üß. †Ü ݹíÜôÜå ÄÜÜåôÜåíÜÜÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ÆܳÜÏÜ ³ÜíÜÜå ¡å‰†å. ÄÜÜæïÜÜìÜÃÜå †ØÄÜå ‘Ø‰‘ ôÜåíÜÜ †Ü ݹíÜôÜå ïÜÜåÁÜß ‘Ü°íÜß ¡å‰†å. ËÜÜì܆Üå ´ÜÜå ÄÜÜÑÜÃÜß ÆÜâ¡ ‘ÓïÜå è. †ÜÆܱÜå ´ÑÜÜØ ÷ØÏÜåïÜÜØ œÜÜêÜ´ÜàØ †ÜíÑÜàØ “å ´ÜåÏÜ, ËÜÁÜÜ ôÜܳÜå ËÜåôÜß, íÜÜÓÜÉÓ´Üß †å‘ †å‘ †ÁÑÜÜÑÜ ËÜÜåêÜß, †°ÜÓå †ÁÑÜÜÑÜÃÜÜå ÆÜÜ« †Üèå ‘Óå. ÄÜß´ÜÜïÜÜôµÜÃÜàØ ³ÜÜå²àØ ÝíÜíÜåœÜÃÜ ³ÜÜÑÜ. ñÜß‘äó±Üå ‘ØôÜ, èÓÜôÜØÁÜ, ÝïÜïÜàÆÜÜì, ÃÜÓ‘ÜôÜàÓ ´Ü³ÜÜ ¹àÑÜÜåÚÁÜÃÜ †Ü ÆÜÜØœÜ ôÜÏÜÂÜüÜåÃÜÜØ ôÜÜÏÜÂÜŸÑÜÜå ´ÜÜå²ÒÜØ

[¢íÜ´ÜÜ ´Ü÷åíÜÜÓÜå, êÜå. ‘Ü‘ÜôÜÜ÷åËÜ ‘ÜêÜåêÜ‘Ó, ÆÜ‘ÜïÜ‘": ÃÜíÜ¢íÜÃÜ, 1972ÏÜÜØ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü “¬ß †ÜíÜäݶÜÃÜàØ ÆÜàÃÜÏÜàÚº±Ü íÜóÜÚ": 2012] 

ÓÜè‘ßÑÜ œÜìíÜì–˜ÜØÝ´Ü–†ÜعÜåêÜÃÜ–ôíÜÓÜè ôÜØËÜØÝÁÜ´Ü ‘åüêÜÜØ‘ ÆÜàô´Ü‘Üå †Õ÷ôÜÜÃÜÜå ÆÜ÷åêÜÜå ÆÜÂÑÜÜåÄÜ –  ôÜØ. ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÃÜÜå ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ †å‘ ôÜ´ÑÜíÜßÓÃÜß ‘³ÜÜ †³ÜíÜÜ ôÜÜç˜åÝüôÜÃÜÜå ËÜœÜÜíÜ ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÃÜÜ ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÃÜÜå ‡Ý´Ü÷ÜôÜ  ÏÜÜÓÜ ôíÜÆÃÜÃÜàØ ÍÜÜÓ´Ü  ÄÜÜØÁÜߢ Õ÷¹ ôíÜÓÜè  ÏÜÜå. ‘. ÄÜÜØÁÜß Õ÷¹ ôíÜÓÜè– ÷ô´ÜÜšÜÓ – (÷ܑܳÜÄÜì) Õ÷¹ ôíÜÓÜè– ÷ô´ÜÜšÜÓ – (ÏÜåÆÜêÜß³ÜÜå) ôÜÏÜâìß ˜ÜØÝ´Ü  Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜ ÏÜïÜéíÜÜìÜ ´ÑÜÜÓå ‘ÓßïÜàØ ïÜàØ"?­  ÝêÜÑÜÜå üÜçêôüÜçÑÜ, †ÃÜà. ÃÜÓ÷ÝÓ ÆÜÓ߃Ü ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] 

_"25.00 _"5.00 _"40.00 _"70.00 _"15.00 _"500.00 _"300.00 _"25.00 _"75.00

†å‘ ÁÜÏÜÚÑÜà½  ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉ ¹åôÜ܉ _"30.00 ¹ÜزߑâœÜ  ÁÜßÓàÍÜ܉ ÷ß. ÆÜüåêÜ _"35.00 ݹê÷ßÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ ÍÜÜÄÜ–1/2"ÏÜÃÜàËÜ÷åÃÜ ÄÜÜØÁÜß_"500.00 ÆÜ÷åêÜÜå ÝÄÜÓÏÜßÝüÑÜÜå  ÝÄÜÝÓÓÜè Ý‘ïÜÜåÓ _"350.00 ÆÜ÷åêÜÜå ÝÄÜÓÏÜßÝüÑÜÜå (ôÜØÝšÜÆ´Ü) _"50.00 ÝËÜ÷ÜÓ ÆÜ“ß Ý¹ê÷ß  ÏÜÃÜàËÜ÷åÃÜ ÄÜÜØÁÜß _"250.00 ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÄÜÜØÁÜß, ˜ÜýÄÜÂåôÜ, Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜÜ ÍÜÜÄÜêÜÜ ¹åíÜœÜغ ”Ü, †ÃÜà. †ïÜÜå‘ ÍÜ. ÍÜ© _"100.00 ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÄÜÜØÁÜß ÆÜâ±ÜÜÚ÷àÝ´Ü ÍÜÜÄÜ 1  _"100.00 ,, ,, ÍÜÜÄÜ 2  ÆÑÜÜÓåêÜÜêÜ _"100.00 ,, ,,

,, ,,

}

ÍÜÜÄÜ 3 (“âü‘ ÍÜÜÄÜ _"100.00 ÍÜÜÄÜ 4   ÏÜìïÜå) _"100.00 171


ÆÜÂÁÜÜÃÜÜå ÆÜ´ÑÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜß †ÆÜåšÜÜ

[ÄÜÜØÁÜßÀÝóü • ÏÜÜå. ‘. ÄÜÜØÁÜß] ôÜØ‘êÜÃÜ

ÍÜÜÓ´Ü ôíÜ´ÜØµÜ ³ÜÑÜÜ ÆÜ“ß ‘åüêÜß œÜâØü±Ü߆Üå ³Ü‰? ‘åüêÜÜØ ÆÜÂÁÜÜÃÜÏÜزìÜå ÓœÜÜÑÜÜØ? ‘åüêÜß íÜƒÜ´Ü ÆÜÂÁÜÜÃÜÏÜزìÃÜàØ ÝíÜô´Ü ³ÜÑÜàØ? ‘àêÜ ³Ü‰ÃÜå ‘åüêÜÜ ÃÜå´ÜÜ †Üå“ÜÏÜÜØ †Üå“Ü †å‘ ݹíÜôܳÜß ê܉ÃÜå †å‘-ËÜå ‘å íÜÁÜà ÏÜà¹´Ü ÏÜÜüå ‘Üå‰ÃÜå ‘Üå‰ ƒÜÜ´ÜÜØÃÜÜ ÆÜÂÁÜÜÃÜ ËÜÃÑÜÜ? †ÃÜå ôÜÜæ³Üß ÏÜ÷¶íÜÃÜÜå ÆÜÂðÃÜ; ‘ÑÜÜ ÆÜÂÁÜÜÃÜÜå ¿ÜÓÜ ‘ÑÜÜ ‘ÑÜÜ ‘ÜæÍÜÜزÜå ³ÜÑÜÜ .".". †Ü †ÃÜå †ÜíÜß ÏÜÜÝ÷´Üß³Üß ê܉ÃÜå ÏÜà¼ÜÏÜÜêÜ ôÜàÁÜßÃÜÜ ™Ü±ÜÜ ÆÜÂðÃÜÜåÃÜÜ èíÜÜËÜ †ÜÆܱÜÃÜå †ÜíÜ²å ´ÜÜå ôÜÓôÜ. ÃÜ †ÜíÜ²å ´ÜÜåÑÜ íÜÜØÁÜÜå ÃÜ÷Î. íÜÜ´Ü ŸÑÜÜÓå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÆܹÃÜå íÜÉܹÜÓ Ó÷ßÃÜå êÜÜå‘ôÜåíÜÜÃÜß ÷ÜåÑÜ ´ÑÜÜÓå ôÜ؃ÑÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ÄÜà±ÜíܶÜÜ, †ÃÜå ÷‘ ‘Ó´ÜÜØ ÉÓè íÜÁÜà ÏÜ÷¶íÜÃÜÜØ ËÜÃÜß Ó÷å “å. ôíÜÓÜè ÆÜ³Ü ÆÜÓ †ÜÄÜì íÜÁÜ´ÜÜØ ÃÜÜ “âü‘å, ÏÜÜµÜ ôíÜÜ´ÜصÑܳÜß œÜêÜÜíÜß êÜßÁÜÜ ÆÜ“ß è ÃÜ÷Î, †å ÆÜâíÜåÚ ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜߢ†å ÆÜÂÁÜÜÃÜÜå ÆÜ´ÑÜåÃÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜß †ÆÜåšÜÜ í܃ܴÜÜåíÜƒÜ´Ü è´ÜÜíÜß ÷´Üß. ÆÜ±Ü ôíÜÜ´ÜصÑÜ ÆÜÂÜÞÆ´ÜÃÜÜ 67 íÜóÜÚ ÆÜâÓÜØ ³ÜÑÜÜØ ÆÜ“ßÑÜå ÆÜÂÁÜÜÃÜÜå ÓÜóü×ÝÆÜ´ÜÜÃÜß †å †ÆÜåšÜÜ ‘åüêÜß ôÜØ´ÜÜåóÜß ïÜøÑÜÜ “å? èíÜÜËÜ ÏÜåìíÜíÜÜ †å‘ ÃÜèÓ `ÄÜÜØÁÜßÀÝóü' ´ÜÓÉ .".". ÷Ü, `†å èÏÜÜÃÜÜå ÄÜÑÜÜå'ÏÜÜÃÜßÃÜå ‘åüêÜß‘ †ÆÜåšÜÜ íÜÁÜà Æܲ´Üß êÜÜÄÜå ´ÜÜå †åÏÜÜØ ÝíÜíÜå‘ËÜàݽ íÜÜÆÜÓßÃÜå ‘åüêÜß‘ “âü“ÜüÃÜå †íÜ‘ÜïÜ ƒÜÓÜå, ÆÜ±Ü †å ÝôÜíÜÜÑÜÃÜß †ÆÜåšÜÜÃÜàØ ïÜàØ?

ôíÜ´ÜØµÜ ÍÜÜÓ´ÜÃÜÜ ÆÜÂÁÜÜÃÜÜåÃÜå 15-8-'47ÃÜå ݹíÜôÜå ËÜØÄÜÜìÃÜÜ ÆÜÂÁÜÜÃÜÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ÆܱÜÜÏÜ ‘ÓíÜÜ †ÜíÑÜÜ. ´ÜåÏÜÃÜå ‹¼åïÜßÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ†å ‘ûàØ:

†Üè³Üß ´ÜÏÜå ‘ÜØüÜìÜå ´ÜÜè ÆÜ÷åÓÜå “Üå. ôܶÜÜÃÜß ƒÜàÓïÜß ƒÜÓÜËÜ “å. †åÏÜÜØ ËÜåôÜßÃÜå ´ÜÏÜå ôÜ´Ü´Ü ¡ÄÜ嫆 Ó÷å¡å. ´ÜÏÜÜÓå íÜÁÜà ÃÜå íÜÁÜà ôÜ´ÑÜÆÜÓÜÑܱÜ, †Õ÷ôÜÜÆÜÓÜÑܱÜ, ÃÜÏÜ´ÜÜ †ÃÜå ôÜ÷ÃÜïÜßêÜ´ÜÜÆÜÓÜÑÜ±Ü ³ÜíÜÜÃÜàØ “å. †ØÄÜÂå¡åÃÜÜ

èÏÜÜÃÜÜÏÜÜØ ´ÜÏÜÜÓß ‘ôÜÜåüß ÷´Üß, “´ÜÜØ †å‘ Óß´Üå ÃÜ ÆÜ±Ü ÷´Üß. ÆÜ±Ü ÷íÜå ´ÜÜå ´ÜÏÜÜÓß ÆÜÓßšÜÜ è ÆÜÓßšÜÜ “å. ´ÜÏÜå ¡÷ÜåèêÜÜêÜßÃÜß ¡ìÏÜÜØ ÃÜ ÉôÜÜ´ÜÜ, ‰òÜÓ ´ÜÏÜÃÜå ôÜ÷ÜÑÜ ‘Óå – ÄÜÜÏܲÜØ †ÃÜå ÄÜÓßËÜßÃÜÜå ‹½ÜÓ ‘ÓíÜÜÃÜÜå “å.

ÆÜÂÁÜÜÃÜÜå †ÃÜå ÄÜíÜÃÜÚÓÜå ÏÜÜüå ÝÃÜÑÜÏÜÜíÜÝêÜ ÁÜßÏÜå ÁÜßÏÜå Õ÷¹àô´ÜÜÃÜß ÍÜÜóÜÜ ¹åïÜÃÜß ôÜÜÏÜÜÃÑÜ 1. ÆÜÂÁÜÜÃÜÜå ‘å ÄÜíÜÃÜÚÓÜå†å ŸÑÜÜØ ôÜàÁÜß ËÜÃÜå ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß ÍÜÜóÜÜ †ÜÆÜÜå†ÜÆÜ ËÜÃÜß èïÜå. ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ¹åïÜÏÜÜØ ‹´ÆÜÃÃÜ ³Ü´Üß íÜô´Üà†Üå è íÜÜÆÜÓíÜß ¡å‰†å †ÃÜå ‘ÓÜå²Üå ÄÜÓßËÜÜåÃÜå ÓÜåüß ÏÜìå ´Üå ƒÜÜ´ÜÓ 3. ÆÜÂÁÜÜÃÜÜåÃÜÜ Ý¹êÜÏÜÜØ †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÃÜÜ, ÃÜÜ´Ü¡´ÜÃÜÜ, ‘å ÏÜÜÓàØ ´ÜÜÓàØ †åíÜÜ ÍÜå¹ÍÜÜíÜ ÃÜ ÷ÜåÑÜ. ‘Üå‰ÃÜß ÆÜÜå´Üå, ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ‘àüàØËÜå ƒÜÜ¹ß è ÆÜ÷åÓíÜß ¡å‰†å †ÃÜå èÓÜ ÆÜ±Ü êÜÜÄÜíÜÄÜ øÑÜÜØÑÜ ÃÜ œÜÜêÜíÜß ¡å‰†å. †Õ÷ôÜÜÃÜÜ †Ü œÜ˜ÃÜå ÷ØÏÜåïÜÜØ ÉÓ´ÜàØ Ó܃ÜíÜàØ ¡å‰†å. ôܶÜÜÁÜÜÓßÃÜå ÏÜÃÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ôÜÄÜÜå ÍÜ܉, ‘å †å‘ 2. ËÜØÃÜå ÝêÜÝÆÜ (Õ÷¹ß †ÃÜå ‹¹âÚ) ïÜ߃Üß êÜåíÜß ¡å‰†å. ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ÄܱÜÜ´ÜÜå ïÜ÷åÓß, ‘ÜÓßÄÜÓ, ÏÜèâÓ, ËÜÁÜÜ ËÜÃÜå ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß †Ø¹ÓÜå†Ø¹Ó íÜÜ´ÜœÜß´ÜÜåÏÜÜØ ÆÜ±Ü è ôÜÓƒÜÜ ÷ÜåíÜÜ ¡å‰†å. †ØÄÜÂå¢ ÃÜ íÜÜÆÜÓíÜß. ¡÷åÓÏÜÜØ ´ÜÜå Õ÷¹àô´ÜÜÃÜß è ËÜÜåêÜíÜß. †ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÆÜÂÜØ´ÜÃÜß ÍÜÜóÜÜÃÜÜå “âü³Üß 4. †å è Óß´Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ †ØÄÜ´Ü ¢íÜÃÜ ÆÜ±Ü †åüêÜàØ è ôÜܹàØ ÷ÜåÑÜ ‘å ´ÜåÃÜß ÆÜÂÝ´ÜÍÜÜ Æܲå. ÆÜÜå´Üå ¹ÓÓÜåè ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘ÓíÜÜå. †ÜçÝÉôÜÜåÏÜÜØ ÆÜ±Ü ËÜÃÜå ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß †å‘ ‘êÜÜ‘ ïÜÜÓßÝÓ‘ ñÜÏÜ ¹åïÜÃÜå †³ÜåÚ ‘ÓíÜÜå Õ÷¹àô´ÜÜÃÜß ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ è ´ÜàÏÜÜÓÜå ê܃ÜÜÑÜ, ÷à‘ÏÜÜå ‘å ¡å‰†å. ÆÜ“ß ´Üå ÓÇÝüÑÜÜå ‘ÜØ´Üå ‘å ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ™ÜÓÃÜß ôÜøÒàÚêÜÓÜå ÃÜß‘ìå. †ÜÏÜ ³ÜíÜܳÜß êÜÜå‘ÜåÃÜå íÑÜÜÆÜ‘ †ÜôÜÆÜÜôÜ †ÃÜÜè ‘å ïÜÜ‘ÍÜÜ¢ íÜÜíÜßÃÜå ¹åïÜÃÜÜ Óß´Üå Õ÷¹àô´ÜÜÃÜß ïÜ߃ÜíÜÜÃÜÜå ‹´ôÜÜ÷ íÜÁÜïÜå †ÃÜå 172 

[èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ƒÜܾ‹´ÆÜܹÃÜÏÜÜØ íÜÁÜÜÓÜå ‘Óå. 5. ÏÜÜåüÓ, ËÜØÄÜêÜÜ ´ÜÜå ÷ÜåÑÜ è ÃÜ÷Î. ¡å‰†å ´ÜåíÜàØ †ÃÜå ´ÜåüêÜàØ ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ÏÜ‘ÜÃÜ íÜÜÆÜÓå. ÷Ü, ¡å ¹âÓ èíÜàØ ÷ÜåÑÜ, ƒÜÜôÜ ‘ÜÏÜå èíÜàØ ÷ÜåÑÜ, ´ÜÜå èéÓ ÏÜÜåüÓ íÜÜÆÜÓå. ÆÜ±Ü ÏÜÜåüÓÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ÏÜÑÜÜÚݹ´Ü ³ÜíÜÜå ¡å‰†å. ÏÜÜåüÓÃÜß ‘؉‘ ´ÜÜå èéÓ ‘¹ÜœÜ Ó÷åïÜå è. 6. ÷àØ ´ÜÜå ‡œ“àØ ‘å, ÆÜÂÁÜÜÃÜÜåÃÜÜØ ÏÜ‘ÜÃÜÜå ÆÜÜôÜå ÆÜÜôÜå ÷ÜåÑÜ ‘å èå³Üß †å‘ËÜß¡ †å‘ËÜß¡ÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜåÏÜÜØ, ‘àüàØËÜÏÜÜØ, †ÃÜå ‘ÜÏÜÄÜßÓßÏÜÜØ †Üå´ÜÆÜÂÜå´Ü ËÜÃÜå.

7. ™ÜÓÃÜÜØ ËÜß¡Ø ÍÜ܉ËÜ÷åÃÜÜå ‘å ËÜÜì‘Üå ™ÜÓÏÜÜØ ÷ܳÜå è ‘ÜÏÜ ‘Óå. ÃÜÜå‘ÓÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ †Üå“ÜÏÜÜØ †Üå“Üå ³ÜÜÑÜ. 8. ÆÜÓ¹åïÜß ƒÜœÜÜÚì ÉÝÃÜÚœÜÓÜå — †Üèå ŸÑÜÜÓå ¹åïÜÃÜÜ ‘ÓÜå²Üå ÏÜܱÜôÜÜåÃÜå ËÜåôÜíÜÜ ïÜå´ÜÓØ¢ ´ÜÜå ïÜàØ ÆÜ±Ü ÆÜ÷åÓíÜÜÃÜàØÑÜ ‘ÜÆܲ ÃܳÜß ÏÜì´ÜàØ ´ÑÜÜÓå — ôÜÜåÉÜôÜåü ‘å ‘ËÜÜüÜå ‘å œÜÏÜ‘¹ÜÓ ƒÜàÓïÜ߆Üå íÜôÜÜíÜíÜÜÃÜß ÃÜ ÷ÜåÑÜ. 9. †ÃÜå ÆÜÂÁÜÜÃÜÜåÃÜå íÑÜôÜÃÜÜå ´ÜÜå ‘Üå‰ ¡´ÜÃÜÜØ ÷ÜåíÜÜØ è ÃÜ ¡å‰†å.

ËÜå ïÜ˹Üå ÆÜÂÁÜÜÃÜÜåÃÜå ´ÜÜ. 26–9–'37ÃÜÜ ÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜàÏÜÜØ `‹´‘êÜÏÜÜØ èìÆÜÂêÜÑÜ' ÃÜÜÏÜÃÜÜ êÜåƒÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ†å ÆÜÂÁÜÜÃÜÜåÃÜå ôÜêÜÜ÷ÃÜÜ ËÜå ïÜ˹Üå ‘ûÜ ÷´ÜÜ, ´Üå †÷Î ‹´ÜÜÑÜÜÚ “å":

ÆÜ±Ü ËÜå ïÜ˹ ÆÜÂÁÜÜÃÜÜåÃÜå ‘÷ß êÜŒ. ´ÜåÏÜÃÜå èå ‘Ø‰ ¹ÜÃÜÜå ÏÜìå ´Üå³Üß ÏÜìÃÜÜÓß ÓÜ÷´Ü †ÁÜâÓß è ÷ïÜå. †åüêÜå ´ÜåÏܱÜå ËÜå íÜô´Üà ‘ÓíÜß ¡å‰†å; †å‘ ´ÜÜå ôÜØ‘üÄÜÂô´Ü êÜÜå‘Üå ‘Ø‰‘ ‹´ÆÜܹ‘ ÁÜØÁÜÜå ‘ÓßÃÜå ôíÜÜíÜêÜØËÜÃÜÃÜß ‘ìÜ ïÜ߃Üå †åíÜÜ ‹ÆÜÜÑÜÜå ÑÜÜåèíÜÜ ¡å‰†å. ÝËÜ÷ÜÓå ‘ÜØ´Ü±Ü íÜÄÜåÓåÃÜàØ ‘ÜÏÜ ‹ÆÜܲÒàØ ÷´ÜàØ. ‹´‘êÜÏÜÜØ êÜÜå‘Üå ÓÇÝüÑÜÜå ÃÜ êÜå ´ÜÜå ËÜß¡ ÁÜØÁÜÜ ‹ÆÜÜ²ß êÜå. ÏÜàƒÑÜ íÜÜ´Ü ïÜÓßÓñÜÏÜÃÜàØ ÄÜÜæÓíÜ ïÜ߃ÜíÜÜÃÜß

“å. ÆÜÂÁÜÜÃÜÜå ÓÜåè ³ÜÜå²Üå‘ íÜƒÜ´Ü ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜØ ÆÜ÷å ‹´ÜÜÓå †ÃÜå ôÜÜÏÜÜÃÑÜ ÏÜèâÓÃÜß èåÏÜ ‘ÜÏÜ ‘Óå, èå³Üß ËÜß¡ èåÏÜÃÜå ÏÜèâÓßÃÜß ÃÜå ÏÜèâÓßÏÜÜسÜß ÏÜì´ÜÜ ÆÜæôÜÜÃÜß èéÓ ÷ÜåÑÜ ´ÜåÏÜÃÜå ‘ÜÏÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ‹´ôÜÜ÷ œÜ²å. ËÜßèàØ, ´ÜåÏܱÜå ‡èÃÜåÓÜåÃÜß ‘àïÜì´ÜÜÃÜÜå ÑÜÜåÄÑÜ êÜÜÍÜ êÜåíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘ÓíÜÜå ¡å‰†å, èå³Üß œÜÜåÏÜÜôÜÜÏÜÜØ Ãܹ߆ÜåÃÜÜ ÁÜôÜÏÜôÜ´ÜÜ ÆÜÂíÜÜ÷Üå ôÜàÏÜÜÄÜåÚ íÜ÷å´ÜÜ ³ÜÜÑÜ.

ÆÜÂÁÜÜÃÜÜåÃÜÜ ÏÜÜÃÜÏÜÜØ ÏÜÜÃÜÆܵÜÜå †ÃÜå ÏÜåìÜíÜ²Ü ÆÜÂÁÜÜÃÜÜåÃÜå ¹åïÜÃÜß ôÜÜœÜß ôÜåíÜÜ ‘ÓíÜÜÃÜå †ïÜø´Ü ËÜÃÜÜíÜß ¹åíÜÜÃÜÜå †Ü [ÏÜÜÃÜÆܵÜÜå †ÃÜå ÏÜåìÜíܲܳÜß ÄÜâØÄÜìÜíÜß ¹åíÜÜÃÜÜå] ôÜÜÓÜÏÜÜØ ôÜÜÓÜå Óô´ÜÜå “å. †åÏÜÃÜå ÏÜÜüå †Ü ‘ÜÏÜ ÃÜíÜàØ “å. †Ø´ÜÓÃÜܹÃÜå íÜïÜíÜ´ÜßÚÃÜå œÜÜêÜÃÜÜÓ ÆÜÂÁÜÜÃÜÃÜå ÏÜÜÃÜÆܵÜÜå †ÃÜå ËÜß¡Ø ÏÜÜÃÜÆÜÜÃÜ êÜåíÜÜÃÜÜå ‘å †Ý´ÜïÜÑÜÜåÞø´ÜíÜÜìß ‘å ÑÜÜåÄÑÜ ô´ÜàÝ´ÜíÜÜìÜØ ÍÜÜóܱÜÜå ‘ÓíÜÜÃÜÜå íÜƒÜ´Ü ÷ÜåÑÜ è ÃÜ÷Î. †³ÜíÜÜ èå ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü߆ÜåÃÜå ÆÜÜå´Üå ËÜÜåêÜÜíÑÜÜ ÃÜ ÷ÜåÑÜ ‘å èå†Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ‘ÜÏÜÏÜÜØ Ïܹ¹ ‘Óå †åÏÜ êÜÜÄÜ´ÜàØ ÃÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜåíÜ܆Üå ¡å²å íÜÜ´ÜÜå ‘ÓíÜÜ ËÜåôÜíÜÜÃÜÜå íÜƒÜ´Ü ÷ÜåÑÜ ÃÜ÷Î. ÝôܽÜØ´ÜÃÜß ÀÝóü†å ¡å´ÜÜØ ´ÜÜå êÜÜå‘ïÜÜ÷ßÃÜÜå †ÜÄÜåíÜÜÃÜ ÷ØÏÜåïÜÜØ ÆÜ¡ÃÜÜå ËÜÜåêÜÜíÑÜÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] 

´ÜåÏÜÃÜå ÏÜìíÜÜ ‘å ÄÜÏÜå ´ÑÜÜØ èíÜÜ ´Ü´ÆÜÓ Ó÷åïÜå. †å †åÏÜ ‘Óå †å ÑÜÜåÄÑÜ è “å. ÆÜ±Ü ÆÜ¡†å †åÃÜå ÏÜܳÜå ÏÜâ‘åêÜÜ ‘´ÜÚíÑÜÏÜÜØ šÜÝ´Ü †ÜíÜíÜÜ ¹‰ÃÜå ´ÜåÏÜ ‘ÓíÜÜÃÜß ÁÜäóü´ÜÜ ´Üå ÃÜ ‘Óå. ÆÜÂÁÜÜÃÜÜåÃÜå èå ‘ÜÏÜ ôÜÜÇÆÜÜÑÜåêÜàØ “å ´ÜåÏÜÜØ ¡å ´Üå†Üå ÆÜÜÓØÄÜ´Ü ÃÜ÷Î ³ÜÜÑÜ ‘å ÆÜ¡ ´ÜåÏÜÃÜå ÆÜÜÓØÄÜ´Ü ÃÜ÷Î ³ÜíÜÜ ¹å ´ÜÜå ÆÜÂÁÜÜÃÜÜåÃÜß Éèå´Üß ³ÜïÜå. ÝïÜšÜ±Ü ÆÜÂÁÜÜÃÜÃÜå ¹åïÜÃÜß èéÝÓÑÜÜ´ÜÃÜå ôÜØ´ÜÜåóÜå †åíÜß ÃÜßÝ´Ü ™Ü²ß ‘Ü°íÜß ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´Üå±Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ËÜÁÜß ËÜàݽÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ †å ‘ÜÏÜÏÜÜØ ‘ÓíÜÜå ÓûÜå. †ÜËÜ‘ÜÓ߃ÜÜ´ÜÜÃÜÜå ÆÜÂÁÜÜÃÜ ¡å ¹ÜéÝÃÜóÜåÁÜÃÜÜ ÓœÜÃÜÜ´ÏÜ‘ †ØÄÜ ÆÜ´ÑÜå ÁÑÜÜÃÜ ÃÜ÷Î †ÜÆÜå ´ÜÜå ´ÜåÃÜÜ ËÜÜÓ íÜÜÄÜß èíÜÜÃÜÜ. †åíÜàØ è ÃÜܱÜ܃ÜÜ´ÜÜÃÜÜ ÆÜÂÁÜÜÃÜ ÝíÜïÜå. ¡å 173


†å ËÜØÁÜÜÓ±ÜÃÜÜ ‘ÜÑܹ܆å ôÜèåÚêÜÜ †Ø´ÜÓÜÑÜÜå “´ÜÜØ †ÃÜå ôÜÓ‘ÜÓå ôíÜåœ“Ü†å ¹ÜéÃÜß †ÜíÜ‘ è´Üß ‘Óß ÷ÜåíÜÜ “´ÜÜØ †ÜíÜ‘ƒÜœÜÚÃÜÜØ ËÜå ÆÜÜôÜÜØÃÜÜå ÏÜåì ÏÜåìíÜß ÃÜ÷Î ïÜ‘å ´ÜÜå ´ÜåÃÜå ÝÃÜóÉì´ÜÜ è ÏÜìíÜÜÃÜß. †Ü ‘ÜÏÜ ‘ÓíÜÜÃÜå ôÜÜÓà †ÜØ‘²ÜÃÜÜ ¡¹àÄÜÓ è ¡å‰†å. †Ü ´ÜÜå ‘åíÜì ÀóüÜØ´ÜÜå “å. ¹Óå‘ ÆÜÂÁÜÜÃÜÏÜÜØ ÏÜÇ èå µÜ±ÜÃÜÜå ‹êêÜåƒÜ ‘ÑÜÜåÚ “å †åÏÜÃÜÜ èåüêÜß è ¡ÄÜäÝ´Ü, ‘Üì¢ †ÃÜå †ÁÑÜÑÜÃÜÆÜÓÜÑܱܴÜÜÃÜß èéÓ Ó÷å “å. ‘ÜÑÜÏÜÃÜÜ †ÏÜêܹÜÓÜå ÆÜÂÁÜÜÃÜÜåÃÜß †ÜÄÜì èå ‘ÜÄÜìÜå ÏÜâ‘å ´Üå íÜÜØœÜíÜÜ ÃÜå ôÜ÷ß ‘ÓíÜß †åüêÜàØ è ‘ÜÏÜ ¡å ÆÜÂÁÜÜÃÜÜå ÆÜÜôÜå ÷Üå´Ü ´ÜÜå †å ´ÜÜå ôÜ÷åêÜß íÜÜ´Ü ÷´Üß. ÆÜ±Ü ¹Óå‘

‘ÜÄÜìÃÜÜå †ÍÑÜÜôÜ ‘ÓíÜÜå †ÃÜå ÃÜíÜßÃÜíÜß ‘ÜÑÜÚÆܱÜÜêÜß ÝíÜœÜÜÓß ‘Ü°íÜß ÃÜå ´ÜåÃÜå †ÏÜêÜÏÜÜØ ‹´ÜÜÓíÜß †å ôÜ÷åêÜàØ ‘ÜÏÜ ÃܳÜß. ÆÜÂÁÜÜÃÜÜå†å ôÜܹ܉ ÁÜÜ ‘Óß †å †ÜÓØÍÜ ´ÜÓß‘å †ÜíÜïÑÜ‘ ÷´ÜàØ. “´ÜÜØ ¡å ´Üå†Üå †ÜíÜïÑÜ‘ ‹¾ÜåÄÜ, ïÜÞø´Ü, ÆÜÂÜÏÜÜݱܑ´ÜÜ, ÝÃÜóÆÜšÜÆܱÜàØ †ÃÜå ÝíÜÄÜ´ÜÜå ‹ÆÜÓ ‘ÜËÜâ ÏÜåìíÜíÜÜÃÜß †ÄÜÜÁÜ ïÜÞø´Ü ÃÜ÷Î ËÜ´ÜÜíÜå ´ÜÜå †å‘êÜß ôÜܹ܉ †åÏÜÃÜå ‘Ø‰ ‘ÜÏÜ †ÜíÜíÜÜÃÜß ÃܳÜß. †åüêÜå ¡å ÆÜ¡èÃÜÜå ÆÜÂÁÜÜÃÜÜåÃÜå ÏÜÜÃÜÆܵÜÜå †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ, ´ÜåÏÜÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´ÜÜå êÜåíÜÜÏÜÜØ ‘å ´ÜåÏÜÃÜå êÜÜØËÜÜêÜÜØËÜÜ ‘ÜÄÜìÜå ê܃ÜíÜÜÏÜÜØ ôÜØÑÜÏÜ íÜÜÆÜÓïÜå ´ÜÜå †å³Üß êÜÜÍÜ è ³ÜïÜå.

ÏÜÜÃÜÆܵÜÜå ÃÜå ÷ÜÓ´ÜÜåÓÜ †Ü [ÏÜÜÃÜÆܵÜÜå †ÃÜå ÷ÜÓ´ÜÜåÓÜ ôíÜß‘ÜÓíÜÜ]ÃÜß ÉÝÓÑÜܹ ôÜÜœÜß ÃÜå íÜÜèËÜß “å. ÆÜ¡ÃÜÜå ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ôÜåíÜ‘ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ¡´ÜÃÜå ÏÜÜüå íÜÜÆÜÓíÜÜÃÜå ‘ßÏÜ´Üß ÏÜÜÃÜÆܵÜÜå ‘å ÏÜÜÇ™ÜÜ ÉâêÜ÷ÜÓ ÃÜ ôíÜß‘ÜÓå. †Ü ËÜÁÜÜØ íÜÁÜÜÓå ƒÜÓÜËÜ ÃÜ ÷ÜåÑÜ, ´ÜÜåÑÜå ƒÜÜåüÜØ ÁÜÕ´ÜÄÜ ³Ü‰ ÆܲÒÜ “å. †åüêÜß ÷¹ ôÜàÁÜß ¹êÜßêÜ ³Ü‰ “å ‘å, †Ü ÏÜÜÇ™Üß ÊåÏÜÜå †ÃÜå ‘ßÏÜ´Üß ÉâêÜÜåÃÜÜ íÜÆÜÓÜïܳÜß ‘ÜÓßÄÜÓÜåÃÜå ‘ÏÜܱÜß ³ÜÜÑÜ “å. ÆÜÂÁÜÜÃÜÜå †ÃÜå †åíÜÜ ËÜß¡ êÜÜå‘ÜåÃÜß †ÜíÜß Ïܹ¹ íÜÄÜÓ ÆÜ±Ü ‘ÜÓßÄÜÓÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ÉÜå²ß êÜåíÜÜÃÜå ÆÜâÓ´ÜÜ ôÜÏܳÜÚ “å. íÜìß, ÆÜÂÁÜÜÃÜÜå †ÃÜå ËÜß¡ ôÜŸèÃÜÜå ‘åíÜì ïÜÜåƒÜÃÜå ƒÜÜ´ÜÓ ÉÓíÜÜ ÃܳÜß

ÃÜß‘ì´ÜÜ. ´ÜåÏÜÃÜß ÏÜàôÜÜÉÓß ‘ÜÏÜÜå ‹‘åêÜíÜÜÃÜå ³ÜÜÑÜ “å †ÃÜå ™Ü±Üß ƒÜÓß íÜƒÜ´Ü êÜÜå‘ÜåÃÜàØ ïÜàØ ‘÷åíÜàØ “å, ´Üå ¡´Üå ËÜÓÜËÜÓ ôÜÜØÍÜìíÜÜÃÜå ÏÜÜüå Ó܃ÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å. ‹ÆÜÓÜØ´Ü, †å ÍÜ܉†ÜåÃÜå èå ÏÜÜÃÜÆܵÜÜå †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å, ´ÜåÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜÜ ÄÜà±Ü ÄÜÜíÜÜÃÜß ïÜß èéÓ? ÄÜà±ÜÜåÃÜÜå ËܹêÜÜå ´ÜÜå ƒÜ๠ÄÜà±ÜÜå “å, †Ü í܃ÜܱÜÜå ÃܳÜß. †ÜíÜÜØ ÏÜÜÃÜÆܵÜÜåÏÜÜØ ô³ÜÜÝÃÜ‘ ÉÝÓÑÜܹÜå ‘å ÏÜÜÄܱÜ߆Üå œÜÜå‘ôÜ܉³Üß è±ÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå. †ÜèÃÜÜ í܃ܴÜÏÜÜØ ÆÜÂÁÜÜÃÜÜå †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ ôÜå˜åüÓ߆Üå ôÜÜÏÜå ‘ÆÜÓàØ ‘ÜÏÜ ÆܲåêÜàØ “å. ´ÜåÏÜÜØ èÃÜ´ÜÜ ´ÜÓɳÜß ³Ü´ÜÜØ †ÜíÜÜØ í܃ÜÜ±Ü Ïܹ¹éÆÜ ÃÜ÷Î ³ÜÜÑÜ, ÏÜàï‘åêÜß ¥ÍÜß ‘ÓïÜå.

ÆÜÂÁÜÜÃÜÜå †ÜìÜ ÃÜ ËÜÃÜå ÏÜÜÓß ôÜÜÏÜå ÆÜÂÁÜÜÃÜÜå ‘åíÜß ÓØÄÜÓÜÄÜ ÍÜÓåêÜß Õè¹ÄÜß ÄÜÜìå “å ´Üå ÝíÜïÜå ”ÃÜâÃÜß üß‘ÜÃÜÜ ‘åüêÜÜÑÜå ÆܵÜÜå ÆܲÒÜ “å. †å ‘ÜÄÜìÜåÏÜÜØ ÆÜÂÁÜÜÃÜÜå ÆÜÓ †åíÜÜ †ÜšÜåÆÜÜå ÆÜ±Ü ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜ “å ‘å ´Üå ËÜÁÜÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜØ ‘ÜÏÜÜåÏÜÜØ ÆÜšÜÆÜÜ´Ü ‘Óå “å †åüêÜàØ è ÃÜ÷Î, ÏÜÜÏÜÜÏÜÜôÜßÃÜàØ ÆÜ±Ü ‘Óå “å. ÷àØ ¡±ÜàØ “àØ ‘å †Ü ËÜÁÜß üß‘ÜÏÜÜسÜß ÏÜÜåüÜ ÍÜÜÄÜÃÜß, ¡±Ü‘ÜÓß ÝíÜÃÜÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å. ÆÜÓØ´Üà ÆÜÂÁÜÜÃÜÜå †ÜíÜß üߑ܆Üå³Üß †‘ìÜÑÜ †åíÜÜ †ÜìÜ ÃÜ ËÜÃÜå. ‘«ÜåÓ ÃÜå ”Üì ËÜÜìå 174 

†åíÜß üß‘ÜÃÜå ÆÜ±Ü ´Üå†Üå ƒÜàïÜß³Üß íÜÁÜÜíÜß êÜå. ÏÜÃÜå èå ‘ÜÄÜìÜå ÏÜìå “å ´Üå ËÜÁÜÜ ÷àØ ´ÜåÏÜÃÜå ÏÜÜå‘êÜàØ ´ÜÜå ´ÜåÏÜÃÜå ÃÜíÜ܉ ³ÜÜÑÜ! ÆÜ±Ü ôÜØÍÜíÜ “å ‘å ´ÜåÏÜÃÜÜ ÆÜÓ †å³Üß ËÜâÓÜ ôÜßÁÜÜ ÆÜ÷ÜǜܴÜÜ ÷ïÜå! †å ËÜÁÜàØ ÄÜÏÜå ´Üå ÷Üå, †å ËÜÁÜÜ ‘ÜÄÜìÜå ÆÜÓ³Üß ÷àØ †åüêÜÜå è ËÜÜåÁÜ ´ÜÜÓíÜàØ “àØ ‘å †Ü üß‘Ü‘ÜÓÜå ÆÜ¡ÃÜÜ †Ü œÜâØüÜÑÜåêÜÜ ôÜåíÜ‘Üå ÆÜÜôÜå³Üß ôÜܹ܉, ÃÜß²ÓÆܱÜàØ, Õ÷ÏÜ´Ü, ÆÜÂÜÏÜÜݱܑÆܱÜàØ †ÃÜå ‹¾ÜåÄÜ †å ËÜÁÜÜ ÄÜà±ÜÜåÃÜß ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ ËÜß¡ êÜÜå‘Üå ÆÜÜôÜå³Üß Ó܃Üå ´ÜåÃÜÜ [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ œÜÜå’ôÜ †ÃÜå üß‘ÜÃÜß ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ “‘åêÜ ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü «ÓåêÜ íÜêÜ±Ü Ó܃ܴÜÜ ³ÜÜÑÜ ´ÜÜå ÏÜÜÓß †Ü üâØ‘ß ÃÜÜÇÁÜÃÜàØ ‘ÜÏÜ ÆÜâÓåÆÜâÓàØ ôÜÓïÜå. Óèâ†Ü´ÜÏÜÜØ œÜÜå‘ôÜ܉ÃÜÜ †ÍÜÜíܳÜß †³ÜíÜÜ †Ý´ÜïÜÑÜÜåÞø´Ü³Üß ÏÜâì íÜèâ¹íÜÜìß ÉÝÓÑÜܹ ÆÜ±Ü ÏÜÜÓß ¡ÑÜ “å.

‘Ó´ÜÜØ ™Ü±Üß íÜÁÜÜÓå †ÆÜåšÜÜ Ó܃Üå “å. †Ü ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ ‘¹ÜœÜ ÝïÜô´Ü †ÃÜå ‹¾ÜåÄÜÃÜÜ ÄÜà±ÜÜå ËÜܹ ‘Ó´ÜÜØ †ÜÆܱÜå †ÜÆܱÜÜ ÍÜâ´Ü‘ÜìÃÜÜ †ØÄÜÂåè ïÜÜôÜ‘ÜåÃÜàØ †ÃÜà‘ ‘ÓíÜÜÃÜàØ ÃÜ ÷ÜåÑÜ. †å‘ ËÜÜèà³Üß ÆÜÂÁÜÜÃÜÜå ËÜÁÜß íÜÜèËÜß üß‘ÜÏÜÜسÜß ïÜ߃ÜßÃÜå êÜÜÍÜ ‹«ÜíÜå †ÃÜå ËÜߢ ËÜÜèà³Üß üß‘Ü‘ÜÓÜå üß‘Ü ‘Ó´Üß í܃ܴÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÷‘ß‘´ÜÜåÃÜß

ƒÜå²â´Ü íܲÜå ÆÜÂÁÜÜÃÜ ƒÜå²â´Ü “å. ÆÜ±Ü †Üèå †ÜÆܱÜå ´ÜåÃÜå ÄÜàêÜÜÏÜ ËÜÃÜÜíÜßÃÜå ËÜå«Ü “߆å. †Üèå ƒÜå²â´Ü ïÜàØ ‘Óå? ËÜß.†å. ËÜÃÜå? †åÏÜ. †å. ËÜÃÜå? †åíÜàØ ³ÜÜÑÜ †åüêÜå ´Üå ƒÜå²â´Ü ÏÜüÒÜå. ÆÜ“ß ´ÜÜå ‘Üå¹Üìß ÃÜ÷Î §œÜ‘å. èå †Ü¹ÏÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜß èÏÜßÃÜÏÜÜسÜß ÆÜå¹Ü ‘ÓßÃÜå ƒÜÜ´ÜÜå ÷ÜåÑÜ ´Üå èÃÜÓêÜ ËÜÃÜå, ÆÜÂÁÜÜÃÜ ËÜÃÜå, ´ÜÜå Õ÷¹ÃÜß ôÜâÓ´Ü ÆÜêÜü܉ ¡ÑÜ. †Üèå èå ôܲÜå “å ´Üå ËÜÁÜÜå ÃÜÜËÜâ¹ ³ÜÜÑÜ.

†å‘ ôÜŸèÃÜ †Üèå ÏÜÜÓß ÆÜÜôÜå †ÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ. †åÏÜÃÜàØ ÃÜÜÏÜ ´ÜÜå ÷àØ íÜßôÜÓß ÄÜÑÜÜå “àØ. †åÏܱÜå ƒÜå²â´ÜÜåÃÜß íÜÜ´Ü ‘Óß. ÏÜÇ ´ÜåÏÜÃÜå ‘ûàØ ‘å ÏÜÜÓàØ œÜÜêÜå ´ÜÜå †ÜÆܱÜÜå íܲÜå ÷Ü‘åÏÜ ÄÜíÜÃÜÚÓèÃÜÓêÜ ÆÜ±Ü ƒÜå²â´Ü ÷ÜåÑÜ, †ÜÆܱÜÜå íܲÜå ÆÜÂÁÜÜÃÜ ƒÜå²â´Ü ÷ÜåÑÜ, ËÜÁÜÜ è ƒÜå²â´Ü ÷ÜåÑÜ. †ÜÃÜàØ ‘Ü †å ‘å †÷ÎÃÜÜå, †Ü ÏÜàêÜ‘ÃÜÜå ÓÜ¡ ƒÜå²â´Ü “å. ÏÜÃÜå ËÜœÜÆܱÜÏÜÜØ †å‘ ‘ÝíÜ´ÜÜ ÍܱÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß ÷´Üß ‘å ``÷å ƒÜå²â´Ü ´ÜàØ ËÜܹïÜÜ÷ “å.'' ƒÜå²â´Ü èÏÜßÃÜÏÜÜسÜß ÆÜå¹Ü ÃÜ ‘Óå ´ÜÜå †ÜÆܱÜå ƒÜ܉ïÜàØ ïÜàØ? Õ÷¹àô´ÜÜÃÜÃÜÜå ôÜÜœÜÜå ÓÜ¡

[ÄÜÜØÁÜߢÃÜß †ÆÜåšÜÜ, ôÜØ. ÷ÝÓÆÜÂôÜܹ íÑÜÜôÜ, ÆÜ‘ÜïÜ‘": ÃÜíÜ¢íÜÃÜ, ÆÜ÷åêÜß †ÜíÜäݶÜ, ݲôÜåÏËÜÓ 1969, †ÆÜÂÜÆÑÜ] 

ÄÜÜØÁÜߢ ÝíÜóÜÑÜ‘ ‘åüêÜÜØ‘ ÆÜàô´Ü‘Üå ÄÜÜØÁÜß‘³ÜÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ôÜ÷ôÜÜÁÜ‘Üå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ÆÜÜíÜÃÜ ÆÜÂôÜØÄÜÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ÝíÜÃÜÜå¹ ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ôÜÜÝ÷´ÑÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ƒÜÜåíÜÜÑÜåêÜàØ ÁÜÃÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ÆÜ÷åêÜàØ œÜÝ ÄÜÜØÁÜߢÃÜØà ÝïܚܱܹïÜÚÃÜ (†åÏÜÃÜÜ è ïÜ˹ÜåÏÜÜØ) ÄÜÜØÁÜߢ": êÜåƒÜ‘, ÆܑܵÜÓ, ÏÜຑ, ÆÜ‘ÜïÜ‘ ÄÜÜØÁÜß ÆÜØœÜÜÏÜä´Ü ÄÜÜØÁÜßËÜÜÆÜà  ÄÜÜØÁÜߢ ÄÜÜØÁÜß-ÄÜØÄÜÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ôÜØô‘ÜÓíÜÜÓôÜÜå

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] 

‹ÏÜÜïÜØ‘Ó ¡åïÜß 10.00 ÃÜßêÜÏÜ ÆÜÓ៚ 55.00 êÜêêÜàÍÜ܉ ÏÜ‘ÃÜ¢ 20.00 êÜêêÜàÍÜ܉ ÏÜ‘ÃÜ¢ 50.00 ÓÏܱÜêÜÜêÜ ÏÜÜå¹ß 150.00 ÃÜßêÜÏÜ ÆÜÓ៚ 100.00 ¡åôÜÉ ²Üå‘ 40.00 ôÜØÆÜܹ‘ : ÏÜÄÜÃÜÍÜ܉ ¡å. ÆÜüåêÜ 60.00 Ýè´Üåú ¹åôÜ܉

20.00 íÜæ¾ “ÄÜÃÜêÜÜêÜ ¹ßíÜÜíÜÜìÜ 10.00 ‘à¹ÝôÜÑÜÜ èæ¹ß †ÃÜà. Ýè´Üåú ¹åôÜ܉ 15.00 èàÄÜ´ÜÓÜÏÜ ¹íÜå 15.00 ÏÜ÷åúÍÜ܉ ÏÜå™ÜܱÜß 15.00 ÆÜß. ÆÜ‘ÜïÜ íÜåÄܲ 450.00

175


‘âíÜÜå †ÃÜå ÷íÜܲÜå Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜ ™Ü. ÏÜïÜéíÜÜìÜ ôíÜÓÜè ÝíÜïÜåóÜÜØ‘ (ÏÜÜœÜÚ"–"†åÝÆÜÂêÜ 2014)ÃÜÜ `ÓÜè‘ßÑÜ ôíÜÓÜè 'ÃÜß Ý¹ïÜÜÏÜÜØ íÜÁÜà †å‘ ‘¹ÏÜ †ÜÄÜì ê܉ è´ÜÜå ÷ÜåÑÜ †åÏÜ Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜ ÏÜïÜéíÜÜìÜ ÝêÜÝƒÜ´Ü †Ü êÜåƒÜ †ÜÆܱÜÃÜå ¹Ó ÆÜÜØœÜ íÜóÜåÚ è ¡ÄÜ嫆 ³ÜíÜÜÃÜÜ ËܹêÜå ôÜ´Ü´Ü ôÜݘÑÜ ³ÜíÜÜ ÆÜÂåÓß ¡ÑÜ “å. ïÜßóÜÚ‘ ôíÜÑÜØôÆÜóü “å. `‘âíÜÜÏÜÜØ ÷ÜåÑÜ ´ÜåíÜàØ ÷íÜܲÜÏÜÜØ †ÜíÜå' †å ‘÷åíÜ´Ü †ÜÆܱÜå ´ÑÜÜØ †íÜÜÓÃÜíÜÜÓ ËÜÜåêÜÜ´Üß Ó÷å “å. †ÃÑÜ ‘Üå‰ÆÜ±Ü šÜåµÜÃÜß èåÏÜ è ÓÜè‘ÜÓ±ÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü ‘âíÜÜ †ÃÜå ÷íÜܲÜÃÜÜå ÝôܽÜØ´Ü è êÜÜÄÜà ÆÜ²å “å. ÓÜè‘ßÑÜ ÃÜå´Ü܆Üå ÆÜ´ÑÜåÃÜß êÜÜå‘ÜåÃÜß †ÆÜåšÜÜ ´ÑÜÜÓå è ôÜØ´ÜÜåóÜÜÑÜ “å, ŸÑÜÜÓå ÃÜÜÄÜÝÓ‘Üå ƒÜ๠ÆÜÜå´ÜÜÃÜß †å †ÆÜåšÜÜ ôÜØ´ÜÜåóÜíÜÜ ôÜݘÑÜ ³ÜÜÑÜ “å. ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓÃÜÜ ôÜÏܳÜÚ ÍÜÜóÑÜ‘ÜÓÃÜÜ ËÜ÷àÏÜâêÑÜ ÆÜàô´Ü‘ ôÜÏÜâìß ˜ÜØÝ´ÜÃÜÜ µÜߢ Ý÷ôôÜÜÏÜÜØ `‘âíÜÜå †ÃÜå ÷íÜܲÜå' ÆÜ÷åêÜÜ ÆÜÂ‘Ó±Ü ´ÜÓß‘å ô³ÜÜÃÜ ÆÜÜÏÑÜàØ “å, ´Üå ËÜÜËÜ´Ü è êÜÜå‘ïÜÜ÷ß ¹åïÜÏÜÜØ ÃÜÜÄÜÝÓ‘ÜåÃÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜß Þô³ÜÝ´ÜÃÜÜ ôÜàÁÜÜÓ ÏÜÜüåÃÜß ƒÜÜØƒÜ´Ü ‘åíÜß ÷ÜåíÜß ¡å‰†å ´Üå ¹ïÜÜÚíÜß ¡ÑÜ “å":

÷íÜå ÓÜè‘ßÑÜ ˜ÜØÝ´ÜÃÜÜ ÆÜÂðÃÜÜåÃÜÜå ³ÜÜå²Üå ÝíÜœÜÜÓ ‘ÓíÜÜ ‡œ“àØ “àØ. †Ü ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØÑÜå ÆÜÂÜœÜßÃÜ ‘Üì³Üß †ÃÜå‘ ÆÜ‘ÜÓÃÜÜØ ÓÜè‘ßÑÜ ´ÜصÜÜå †ÃÜå íÜܹÜåÃÜÜå ÏÜÜÃÜíÜôÜÏÜÜè ÝíÜœÜÜÓ †ÃÜå †ƒÜ´ÜÓÜ ‘Ó´ÜÜå †ÜíÑÜÜå “å. †å‘÷³³Üà ÓÜè, ÄܱÜÓÜè, ÆÜ¡ÓÜè, ÄÜàÓàïÜÜ÷ß, ÓÜ¡ïÜÜ÷ß, ôÜÓ¹ÜÓÏÜزìïÜÜ÷ß, ÏÜ÷ÜèÃÜïÜÜ÷ß, ÆÜØœÜÜÑÜ´ÜïÜÜ÷ß, ´ÜÜÃÜÜïÜÜ÷ß (ݲøüåüÓÝïÜÆÜ), ËÜ÷àÏÜ´ÜïÜÜ÷ß (ÏÜç¡çÝÓüßÓÜè), íÜÄÜåÓå †ÃÜå‘ ÆÜ‘ÜÓÃÜÜØ ´ÜصÜÜåÃÜß œÜœÜÜÚ†Üå œÜÜêÑÜÜ è ‘Óå “å, †ÃÜå ‘¹ÜœÜ œÜÜêÑÜÜ è ‘ÓïÜå. †ÜÃÜÜå †³ÜÚ †åüêÜÜå è ‘å ÏÜÃÜàóÑÜÃÜå ôÜàƒÜß ³ÜíÜÜ ÏÜÜüå ‘Üå‰ ÆÜ‘ÜÓÃÜÜ ÓÜè´ÜصÜÃÜàØ †Ýô´Ü´íÜ †ÜíÜïÑÜ‘ “å †åÏÜ ôÜÜæÃÜå êÜÜÄÜå “å ƒÜÓàØ; ÆÜ±Ü ´ÜåÃÜàØ †Ü¹ïÜÚ ËÜØÁÜÜ ÷èà ´Üå ƒÜÜåìß ïÜøÑÜÜå ÃܳÜß. ÝíÜœÜÜÓ †ÃÜå †ƒÜ´ÜÓÜ ‘Ó´ÜÜå †ÜíÑÜÜå “å, †ÃÜàÍÜíÜÜå êÜå´ÜÜå †ÜíÑÜÜå “å, ÆÜ±Ü ÷èà ‘Üå‰ †ƒÜ´ÜÓÜå ÆÜâÓÜå ôÜÉì ³ÜÑÜÜå ÃܳÜß, †ÃÜå êÜÜØËÜÜå íÜƒÜ´Ü ôÜàÁÜß ôÜØ´ÜÜåóÜ‘ÜÓ‘ ‘ÜÏÜ †ÜÆÜÃÜÜÓÜå ôÜÜÝËÜ´Ü ³ÜÑÜÜå ÃܳÜß. ¹àÝÃÜÑÜÜÃÜÜ †ÜèÃÜÜ ²ÜûÜ ÏÜܱÜôÜÜå †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜå †ÃÜàôÜÓÃÜÜÓÜ ¹åïÜÜå µÜ±Ü ÏÜàƒÑÜ íÜÄÜÚÏÜÜØ íÜ÷ÇœÜÜÑÜåêÜÜ “å †åÏÜ ‘÷ß ïÜ‘ÜÑÜ": ÆÜ¡‘ßÑÜ ËÜ÷àÏÜ´ÜïÜÜ÷ß (²åÏÜÜå˜ôÜß), êÜï‘Óß ´ÜÜÃÜÜïÜÜ÷ß (ÉÜÝôÜôü ݲøüåüÓÝïÜÆÜ) †ÃÜå ÏÜèâÓÜåÃÜß ´ÜÜÃÜÜïÜÜ÷ß (ôÜÜÏÑÜíÜÜ¹ß Ý²øüåüÓÝïÜÆÜ). 176 

èà¹Ü èà¹Ü †ÜݳÜÚ‘ íÜܹÜå ÆÜ´ÑÜåÃÜß ñÜ½Ü ÆÜÂÏÜܱÜå íÜìß ÆÜÜ“Ü ´ÜåÏÜÜØ ÆÜâØ¢íÜܹß, ôÜÏÜÜèíÜÜ¹ß íÜÄÜåÓå ÍÜå¹Üå ÆÜ²å “å. †ÃÜå ¹Óå‘ ¹åïÜÃÜß ÆÜ´ÑÜšÜ ÆÜÝÓÞô³ÜÝ´ÜÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓ³Üß ¹Óå‘ ïÜÜ÷ßÃÜÜØ íÑÜÜíÜ÷ÜÝÓ‘ ôíÜéÆÜÜå ÝíÜïÜå ™Ü±Üß ¡´ÜÃÜÜ ÝíÜœÜÜÓÜå ÆÜÂíÜ´ÜåÚ “å. èåÏÜ ‘å, ¡Ý´ÜíÜÜÓ ÏÜ´ÜÜÝÁÜ‘ÜÓ, †å‘µÜ ÏÜ´ÜÜÝÁÜ‘ÜÓ, ôÜíÜÚèÃÜ ÏÜ´ÜÜÝÁÜ‘ÜÓ, ÝíÜÝïÜóü èÃÜ ÏÜ´ÜÜÝÁÜ‘ÜÓ, ÆÜ´ÑÜšÜ œÜâØü±Üß, †ÆÜ´ÑÜšÜ œÜâØü±Üß, ËÜå ÁÜÜÓÜôÜÍÜÜ, †å‘ ÁÜÜÓÜôÜÍÜÜ, ÏÜèËÜâ´Ü ‘åú, ÏÜÑÜÜÚݹ´Ü ‘åú íÜÄÜåÓå íÜÄÜåÓå. ¹Óå‘ ÏÜ´ÜíÜÜìÜÃÜß ÆÜÂÜÏÜÜݱܑ´ÜÜ ôíÜß‘ÜÓß†å ´ÜÜå †Ü ËÜÁÜÜ ÆÜšÜÜåÃÜÜå †³ÜÚ †åüêÜÜå è “å ‘å †ÜÆܱÜå ÷èà ôÜàƒÜß ïÜß Óß´Üå ³ÜíÜÜïÜå ´Üå ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ †ÜØÁÜìÜÃÜß èåÏÜ ÉÜØÉÜØ ÏÜÜÓß ÓûÜ “߆å. †Ü íÜܹÜåÃÜß ôÜâšÏÜ ÃÜàø´ÜÜœÜßÃÜß ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÏÜÜÓÜå ‡ÓܹÜå ÃܳÜß. †ÜÆܱÜÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ¹åïÜ ÏÜÜüå ÆÜ¡‘ßÑÜ ËÜ÷àÏÜ´ÜïÜÜ÷ß ËÜØÁÜËÜåôÜ´Üß ³Ü‰ ïÜ‘å †åíÜÜå †ÜÆܱÜÜ ¹åïÜÃÜÜ ËÜ÷à ÏÜÜåüÜ ÍÜÜÄÜÃÜÜ ôÜà¤Ü ÆÜàÓàóÜÜåÃÜÜå ÏÜ´Ü “å, †ÃÜå èå ‘Ü؉ †ƒÜ´ÜÓÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜ “å ´Üå †å ïÜÜ÷ßÃÜå †ÃÜà‘âì Ó÷ß ‘ÓíÜÜÃÜÜ “å †åÏÜ †Üèå ´ÜÜå ÃÜ’ß èåíÜàØ “å. ´ÜåÏÜÜØ ËÜàݽÍÜå¹ ‘ÓíÜÜÃÜß ÷àØ èéÓ ¡å´ÜÜå ÃܳÜß. ÆÜ±Ü †å ÏÜâì ÆÜÜÑÜÜå ôíÜß‘ÜÑÜÜÚ ËÜܹ ÆÜ±Ü ÏÜ´ÜÜÝÁÜ‘ÜÓ, [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


œÜâØü±Ü߆Üå, ÓÜè‘ßÑÜ ÆÜšÜÜå íÜÄÜåÓåÃÜÜ ÆÜÂðÃÜÜå †Üå“Ü ”™Ü²Ü †ÃÜå ƒÜàÃÜÜÏÜÓ‘ß ‘ÓÜíÜÃÜÜÓÜ ´Ü³ÜÜ ÏÜâØ”íÜÃÜÜÓÜ ÃܳÜß. ‘ÜÃÜÜ, ÏÜܵÜ, ¡å²±Üß, íÑÜÜ‘Ó±Ü, ÝíÜÓÜÏÜÝœÜ÷ÖÃÜ íÜÄÜåÓåÃÜß †å‘ ÆÜ±Ü ÍÜâêÜ ÃÜ ÷ÜåÑÜ, †ÃÜå ËÜ÷à ôÜàíÜÜœÑÜ †šÜÓå ê܃ÜÜ±Ü ê܃ÑÜàØ ÷ÜåÑÜ, “´ÜÜØ ‘ÜÑܹÜå íÜô´Üà è †åíÜß “å ‘å èåÃÜÜå †ÆÜÂÜÏÜÜݱܑ ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜ ÏÜÜÄÜÜåÚ ÃÜß‘ìß è †ÜíÜå “å. ‘ÜÓ±Ü, ‘ÜÑܹÜÃÜß ô³ÜÜÆÜÃÜÜ ¹Ø²ïÜÞø´Ü ÆÜÓ ñÜ½Ü Ó܃ÜÃÜÜÓ܆Üå†å ‘ÓåêÜß ÷ÜåÑÜ “å †ÃÜå †å ¹Ø²ïÜÞø´Ü ‹ÆÜÓ ÆÜÜ“àØ ‘ÜÑܹÜÃÜß ÝíÜÝÁ܆ÜåÃÜàØ ÝÃÜÑÜÏÜÃÜ ÷ÜåÑÜ “å. †Ü³Üß, †å ¹Ø²ïÜÞø´Ü ‹ÆÜÓ ÆÜÜ“àØ ‘ÜÑܹÜÃÜß ÝíÜÝÁ܆ÜåÃÜàØ ÝÃÜÑÜÏÜÃÜ ÷ÜåÑÜ “å. †Ü³Üß, †å ¹Ø²ïÜÞø´Ü èåüêÜå †ØïÜå ÃÜËÜìß ÃÜßíÜ²å ´ÜåüêÜå †ØïÜå ‘ÜÑܹÜå ´ÜÜå²íÜÜÃÜÜ ÏÜÜÄÜÜåÚ ÏÜìß è †ÜíÜå “å. †ÃÜå‘ Óß´Üå †å ¹Ø²ïÜÞø´Ü ÃÜËÜìß ÃÜßíÜ²å “å. ÆÜ±Ü †å ËÜÁÜß ÃÜËÜì܉†ÜåÃÜàØ †å‘ÏÜÜµÜ ‘Ü ËÜ´ÜÜíÜíÜàØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´Üå ïÜÜÝôÜ´Ü ÆÜ¡ÃÜàØ œÜÜÝ “å. `‘âíÜÜÏÜÜØ ÷ÜåÑÜ ´ÜåüêÜàØ ÷íÜܲÜÏÜÜØ †ÜíÜå' †å ‘÷åíÜ´Ü ¡±Üß´Üß “å. `´ÜåüêÜàØ' ÃÜß ôÜܳÜå `´ÜåíÜàØ' ÆÜ±Ü ‹ÏÜåÓß ïÜ‘ÜÑÜ. †åüêÜå ‘å `‘âíÜÜÏÜÜØ ÷ÜåÑÜ ´ÜåüêÜàØ ÃÜå ´ÜåíÜàØ ÷íÜܲÜÏÜÜØ †ÜíÜå.' ‘âíÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ÷íÜܲÜÏÜÜØ †Üå“àØ †ÜíÜå †åÏÜ ËÜÃÜå, †ÃÜå ËÜÃÜå “å è. ´ÜåÃÜÜ ‘Ó´ÜÜØ íÜÁÜÜÓå ÃÜ †ÜíÜß ïÜ‘å †å ¹åƒÜß´ÜàØ. íÜìß ‘âíÜÜÃÜàØ ÆÜܱÜß œÜÜ僃ÜàØ ÷ÜåÑÜ, ÆÜ±Ü ÷íÜܲÜÏÜÜØ ËÜÄÜ²å †åÏÜ ËÜÃÜå; ÆÜ±Ü ‘âíÜÜÃÜàØ ¹âÝóÜ´Ü ÷ÜåÑÜ †ÃÜå ÷íÜܲÜÏÜÜØ œÜÜ僃ÜàØ †ÜíÜå †åÏÜ ËÜÃÜå ÃÜ÷Î. ÏÜÜüå ‘âíÜÜ ‹ÆÜÓÜØ´Ü ÷íÜܲÜÃÜß œÜÜ僃Ü܉ ÆÜÓ ÁÑÜÜÃÜ †ÜÆÜíÜÜÃÜß èéÓ Ó÷å ƒÜÓß, ÆÜ±Ü ‘âíÜÜå ƒÜÓÜËÜ ÷ÜåÑÜ †ÃÜå ÷íÜܲÜå œÜÜ僃ÜÜå Ó÷å †åÏÜ ËÜÃÜå ÃÜ÷Î. ÷íÜܲÜå †å ïÜÜôÜ‘íÜÄÜÚ “å. ‘âíÜÜå †å ôÜÏÜô´Ü ÆÜ¡ “å. ÄÜÏÜå ´ÜåíÜÜ ‘ÜÑܹ܆Üå †ÃÜå ËÜØÁÜÜÓ±ÜÜå ™Ü²Üå, ôÜÏÜô´Ü ÆÜ¡ÃÜÜ œÜÜÝ ‘Ó´ÜÜØ ïÜÜôÜ‘íÜÄÜÚÃÜàØ œÜÜÝ ™Ü±ÜàØ §œÜàØ ÷ÜåÑÜ †åÏÜ ËÜÃÜíÜÜÃÜàØ ÃÜ÷Î; †ÃÜå ÆÜ¡ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ œÜÜÝӵܳÜß èåüêÜÜØ ôÜàƒÜôíÜÜ´ÜصÑÜÃÜå êÜÜÑÜ‘ ÷ÜåÑÜ ´Üå³Üß íÜÁÜà ôÜàƒÜôíÜÜ´ÜصÑÜ ÍÜÜåÄÜíÜß ïÜ‘ïÜå ÃÜ÷Î. èå ÓÜŸÑÜÆܱÜÜÝêÜ‘ÜÏÜÜØ ïÜÜôÜ‘íÜÄÜÚ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] 

÷íÜܲÜå †å ïÜÜôÜ‘íÜÄÜÚ “å. ‘âíÜÜå †å ôÜÏÜô´Ü ÆÜ¡ “å. ÄÜÏÜå ´ÜåíÜÜ ‘ÜÑܹ܆Üå †ÃÜå ËÜØÁÜÜÓ±ÜÜå ™Ü²Üå, ôÜÏÜô´Ü ÆÜ¡ÃÜÜ œÜÜÝ ‘Ó´ÜÜØ ïÜÜôÜ‘íÜÄÜÚÃÜàØ œÜÜÝ ™Ü±ÜàØ §œÜàØ ÷ÜåÑÜ †åÏÜ ËÜÃÜíÜÜÃÜàØ ÃÜ÷Î; †ÃÜå ÆÜ¡ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ œÜÜÝӵܳÜß èåüêÜÜØ ôÜàƒÜôíÜÜ´ÜصÑÜÃÜå êÜÜÑÜ‘ ÷ÜåÑÜ ´Üå³Üß íÜÁÜà ôÜàƒÜôíÜÜ´ÜصÑÜ ÍÜÜåÄÜíÜß ïÜ‘ïÜå ÃÜ÷Î. èå ÓÜŸÑÜÆܱÜÜÝêÜ‘ÜÏÜÜØ ïÜÜôÜ‘íÜÄÜÚ ‘åíÜì ¹Ø²ïÜÞø´Ü è ÏÜåìíÜ´ÜÜå ÃܳÜß, ÆÜ±Ü ôÜܳÜå ÁÜÃÜ †ÃÜå ÆÜÂÝ´Üó«Ü ÆÜ±Ü ÆÜÂÜÆ´Ü ‘Óå “å, ´ÜåÏÜÜØ ïÜÜôÜ‘íÜÄÜÚÃÜàØ œÜÜÝ ÆÜ¡ÃÜÜ †å‘Ø¹Ó œÜÜÝ ‘Ó´ÜÜØ íÜÁÜÜÓå ÷ßÃÜ ËÜÃÜå †åíÜß ËÜÁÜß †ÃÜà‘âì´Ü܆Üå ÷ÜåÑÜ “å, œÜÜÝ ‹ÃÃÜ´Ü ³ÜíÜÜÃÜß †ÃÜà‘âì´Ü܆Üå ÷Üå´Üß ÃܳÜß

‘åíÜì ¹Ø²ïÜÞø´Ü è ÏÜåìíÜ´ÜÜå ÃܳÜß, ÆÜ±Ü ôÜܳÜå ÁÜÃÜ †ÃÜå ÆÜÂÝ´Üó«Ü ÆÜ±Ü ÆÜÂÜÆ´Ü ‘Óå “å, ´ÜåÏÜÜØ ïÜÜôÜ‘íÜÄÜÚÃÜàØ œÜÜÝ ÆÜ¡ÃÜÜ †å‘Ø¹Ó œÜÜÝ ‘Ó´ÜÜØ íÜÁÜÜÓå ÷ßÃÜ ËÜÃÜå †åíÜß ËÜÁÜß †ÃÜà‘âì´Ü܆Üå ÷ÜåÑÜ “å, œÜÜÝ ‹ÃÃÜ´Ü ³ÜíÜÜÃÜß †ÃÜà‘âì´Ü܆Üå ÷Üå´Üß ÃܳÜß. †ÃÜå “åíÜüå ïÜÜôÜ‘íÜÄÜÚ ÆÜå¹Ü ³ÜÜÑÜ “å ïÜÜÝôÜ´ÜÜåÏÜÜسÜß è. †åüêÜå ïÜÜÝôÜ´Ü ÆÜ¡ÃÜÜ ÷ßÃÜ´ÜÓ ÍÜÜÄÜÃÜÜ ÷ܳÜÏÜÜØ ïÜÜôÜÃÜ Ó÷å †åíÜàØ ÁÜßÏÜå ÁÜßÏÜå ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ †ÜíÜå “å. ôÜíÜåÚ ÆÜ‘ÜÓÃÜß ÓÜŸÑÜÆܱÜÜÝêܑ܆Üå ³ÜÜå²Ü í܃ܴÜÏÜÜØ ôܲíÜÜ ÏÜÜØ²å “å ´ÜåÃÜàØ †Ü è ‘Ü “å. ‘âíÜÜ ‘Ó´ÜÜØ ÷íÜܲÜå ÃÜÜÃÜÜå ÷ÜåÑÜ †å ƒÜÓàØ. ÆÜ±Ü ïÜÜôÜ‘íÜÄÜÚÃÜÜå ÷íÜܲÜå †åüêÜÜå ÃÜÜÃÜÜå ÃܳÜß ÷Üå´ÜÜå ‘å ³ÜÜå²Üå ‹ÆÜÓÃÜÜå ÍÜÜÄÜ œÜÜ僃ÜÜå ÷ÜåÑÜ †ÃÜå ÃÜßœÜåÃÜÜ ÍÜÜÄÜÏÜÜØ ôÜƒÜ´Ü ‘ÜÑܹÜÃÜß ïÜÜåÁÜ‘ ¹íÜÜ (ݲô܇ÃÉåøüÃü) ÃÜ܃Üß†å ´ÜÜå ËÜÁÜàØ ËÜÓÜËÜÓ œÜÜêÜå. ‘Ü ÆÜ¡ÃÜÜØ ÆÜ´ÑÜšÜ ôÜàƒÜôíÜÜ´ÜصÑÜ ïÜÜôÜ‘ÜåÃÜÜ ‹ÆÜêÜÜ ÏÜܱÜôÜÜåÃÜÜ ÷ܳÜÏÜÜØ ÃܳÜß ÷Üå´ÜÜØ, ÆÜ±Ü ÃÜßœÜåÃÜÜ ïÜÜôÜ‘ÜåÃÜÜ ÷ܳÜÏÜÜØ ÷ÜåÑÜ “å, †ÃÜå ïÜÜåÁÜ‘ ¹íÜ܆Üå ÄÜÏÜå ´ÜåüêÜß ´ÜßíÜ ÷ÜåÑÜ, ´Üå ƒÜÓÜËÜßÃÜÜå ËÜ÷à ³ÜÜå²Üå †ØïÜ è ¹âÓ ‘Óß ïÜ‘å “å. †Ü³Üß, ÆÜ¡ÃÜÜ Ý÷´Ü՜ܑܴÜå †ÃÜå ôÜà¤ÜÜå†å ´ÜåÏÜ è ÆÜ¡†å ÆÜ±Ü ôÜÏÜèíÜàØ ¡å‰†å ‘å ôÜàƒÜôíÜÜ´ÜصÑÜÃÜß 177


ÆÜ±Ü ôÜÜÓÜ ÆÜÄÜÜÓÜå íÜÄÜåÓå †ÜÆÜß ïÜÜôÜ‘íÜÄÜÚ ÏÜÜüå ´ÜåÏÜÜسÜß †ÜÆܱÜå ôÜÜÓÜ œÜÜÝÓµÜíÜÜÃÜ ÏÜܱÜôÜÜå ÏÜåìíÜß ïÜ‘ß†å ƒÜÓÜ, †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜß ÏÜÜÓÉ´Üå èÃÜÝ÷´ÜÃÜß ÑÜÜåèÃÜ܆Üå ´Ü³ÜÜ ‘ÜÑܹ܆Üå ™Ü²ß ÆÜ¡ÃÜå ôÜàƒÜß ‘Óß ïܑ߆å. †Ü ÏÜåêÜÜ ÆÜܱÜßÏÜÜØ ³ÜÜå²àØ œÜÜ僃ÜàØ ÆÜܱÜß ÏÜåìíÜß ËÜÁÜàØ ÆÜܱÜß ôÜÜÓàØ ‘Óß ïÜ‘ÜÑÜ †åÃÜÜ èåíÜß ñÜ½Ü “å. †ÜÏÜ ËÜÃÜß ´ÜÜå ïÜ‘´ÜàØ ÃܳÜß ÆÜ±Ü ôÜíÜÚµÜ ÆÜÂœÜÝêÜ´Ü †Ü ñܽÜÃÜàØ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ †å †ÜíÜå “å ‘å ïÜÜÝôÜ´Ü íÜÄÜÚ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ËÜÁÜß ôÜàƒÜôÜÄÜíܲÜå ÏÜÜüå ÓÜŸÑÜ ´ÜÓÉ è èà†å “å, ƒÜÜÏÜ߆Üå ÏÜÜüå ´ÜåÃÜÜå è íÜÜØ‘ ‘Ü°å “å †ÃÜå èà¹Ü èà¹Ü ÆÜšÜÜåÃÜß œÜìíÜìÜåÃÜÜ ´Ü³ÜÜ ´ÜÜåÉÜÃÜ ‘ÓÜíÜÃÜÜÓ܆ÜåÃÜÜ ÝïÜ‘ÜÓ ËÜÃÜå “å. ¡±Üå œÜâØü±Ü߆Üå †ÃÜå ôÜÓ™ÜôÜÜå, ÆÜÝÓóܹÜå, ôÜÝÏÜݴ܆Üå, ÍÜÜóܱÜÜå, ÷²´ÜÜìÜå †ÃÜå ÓÏ܃ÜܱÜÜå è ÆÜ¡‘ßÑÜ ïÜÜôÜÃÜÃÜÜØ †ØÄÜÜå ÷ÜåÑÜ. †ÜüêÜàØ “´ÜÜØ ÆÜ¡†ÜåÏÜÜØ íÑÜíÜÞô³Ü´Ü ¢íÜÃÜ œÜÜêÜå “å ´ÜåÃÜàØ ‘Ü ÓÜŸÑÜÃÜÜ ‘ÜÑÜ¹Ü ‘å íÑÜíÜô³ÜÜïÜÞø´Ü ÃܳÜß, ÆÜ±Ü †Ü ËÜÁÜß ÁÜÜØÁÜêÜÜå “´ÜÜØ ÆÜ¡ÃÜÜ ÏÜÁÑÜÏÜ íÜÄÜÜåÚÏÜÜØ Ó÷åêÜß ÃÜæôÜÝÄÜÚ‘ íÑÜíÜô³ÜÜÝÆÜÂÑÜ´ÜÜ †ÃÜå ïÜÜØÝ´ÜÝÆÜÂÑÜ´ÜÜ “å.

ÆÜÂÜÞÆ´Ü ‘åíÜì ÓÜè‘ßÑÜ ËÜØÁÜÜ †ÃÜå ‘ÜÑܹ܆ÜåÃÜß ôÜØÍÜÜìÆÜâíÜÚ‘ ÓœÜÃÜÜ ‘å ‹¾ÜåÄÜÜå íÜÄÜåÓåÃÜß ÑÜÜåèÃÜ܆Üå ¿ÜÓÜ Ýôܽ ÃܳÜß ³ÜíÜÜÃÜß, ‘åíÜì ïÜÜôÜ‘íÜÄÜÚÏÜÜØ ³ÜÜå²Ü ôÜÜÓÜ ÏÜܱÜôÜÜå ÷ÜåíÜܳÜßÑÜå ÃܳÜß ³ÜíÜÜÃÜß, ÆÜ±Ü ôÜÏÜô´Ü ÆÜ¡ÃÜß œÜÜÝÓµÜíÜäݽ ´Ü³ÜÜ ïÜÜôÜ‘íÜÄÜÚÃÜÜ ™Ü±ÜÜ ÏÜÜåüÜ ÍÜÜÄÜÃÜß œÜÜÝÓµÜíÜäݽ ¿ÜÓÜ è ³ÜïÜå. ôÜÜÓÜ ‘ÜÑܹ܆Üå †ÃÜå ÑÜÜåèÃÜ܆Üå Ïܹ¹ ‘Óß ïÜ‘å, ÆÜ±Ü ´Üå ‘åíÜì ôÜÜÁÜÃÜ éÆÜå; ÏÜâì ‘Ü ËÜÃÜß ïÜ‘å ÃÜ÷Î. ¡å ÆÜ¡ÃÜå ¹à:ƒÜß ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüå ´Üå è ÆÜ¡ÃÜÜ ÏÜܱÜôÜÜåÃÜß èéÓ ÆÜ²å †åÏÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ¹àóüÏÜÜØ ¹àóü ÝíÜèå´ÜÜ ËÜìíÜÜÃÜ œÜÜÝÓµÜíÜÜìß ÆÜ¡ÃÜå êÜÜØËÜÜå íÜƒÜ´Ü ôÜàÁÜß ÓØ¡²ß ïÜ‘å ÃÜ÷Î. †ÃÜå ôÜàƒÜß ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüåÑÜå ´Üå è ÆÜ¡ÃÜÜ ÏÜܱÜôÜÜåÃÜß èéÓ Ó÷å´Üß ÷ÜåÑÜ (†ÃÜå ´Üå ´ÜÜå ÷ØÏÜåïÜÜØ Ó÷å è) ´ÜÜå ÁÜÏÜÜÚ´ÏÜÜ ÓÜ¡ †ÃÜå ÆÜÂÁÜÜÃÜÏÜزì ÆÜ±Ü œÜÜÝÓµÜïÜâÃÑÜ ÆÜ¡ÃÜå êÜÜØËÜÜå íÜƒÜ´Ü ôÜàÁÜß ôÜàƒÜß Ó܃Üß ïÜ‘ïÜå ÃÜ÷Î. ÆÜ±Ü †ÜÆܱÜå ´ÜÆÜÜôÜßïÜàØ ´ÜÜå è±ÜÜïÜå ‘å †ÜÆܱÜå †Ü³Üß ¥êÜüß ñÜ½Ü ÆÜÓ ‘ÜÏÜ ‘Óß†å “ß†å. †ÜÆܱÜå ÏÜÜÃÜß†å “ß†å ‘å ôÜÜÏÜÜÃÑÜ íÜÄÜÚ ËÜ÷à ÍÜÜÓå œÜÜÝÓµÜíÜÜÃÜ ÃÜ ÷ÜåÑÜ,

[ ôÜÏÜâìß ˜ÜØÝ´Ü, êÜå. Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜ ™Ü. ÏÜïÜéíÜÜìÜ, ÆÜ‘ÜïÜ‘: ÃÜíÜ¢íÜÃÜ, ÆܳÜÏÜ †ÜíÜäݶÜÃÜàØ œÜÜå³ÜàØ ÆÜàÃÜÏÜàÚº±Ü íÜóÜÚ 2007] 

Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜ ÏÜïÜéíÜÜìÜ ÝêÜÝƒÜ´Ü †ÃÑÜ ‘åüêÜÜØ‘ ÆÜàô´Ü‘Üå ‰ïÜà ݃ÜÂô´Ü ÄÜß´ÜÜÁíÜÝÃÜ (ÆÜÜ‘àØ ÆÜØâ«àØ) ÄÜß´ÜÜÁíÜÝÃÜ (ôÜݜܵÜ) ÄÜß´ÜÜÏÜسÜÃÜ ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓ ¹Üå÷ÃÜ ¢íÜÃÜïÜÜåÁÜÃÜ ËÜའ†ÃÜå ÏÜ÷ÜíÜßÓ ÓÜÏÜ †ÃÜå ‘äó±Ü ÝíܹÜÑÜ íÜåì܆å ÝíܹÜÑÜ íÜåì܆å (ÃÜÜÃÜß) ôÜÏÜâìß ˜ÜØÝ´Ü ôÜ´ÑÜÏÜÑÜ ¢íÜÃÜ

178 

20.00 20.00 200.00 200.00 40.00 45.00 15.00 20.00 75.00 50.00 25.00 30.00 [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÆÜâ´ÜìßËÜ܉ÃÜÜ ÆÜàµÜ : ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÆÜâ´ÜìÜ ÆÜÓ´íÜå †ÝòÜÃÜ‘àÏÜÜÓ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ´ÜôÜíÜßÓÜå, ݜܵÜÜå, ÆÜâ´ÜìÜØ.".". üâØ‘ÏÜÜØ, íÑÜÞø´ÜÆÜâ¡ ÝíÜïÜåÃÜÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †±ÜÄÜÏÜÜå ¡±Üß´ÜÜå “å. (ÝíÜïÜåóÜ êÜåƒÜ–†Ø‘": 04, èâÃÜ 2013) ÆÜ±Ü ´Üå ïÜÜ ÏÜÜüå ÃÜ÷Î, †å ÝíÜïÜåÃÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜÜØ ôÜüß‘ ‘ÜÓ±ÜÜå³Üß †ÜÆܱÜå †¡±ÑÜÜ “߆å. ÆÜÂœÜز êÜÜå‘ÝÆÜÂÑÜ´ÜÜ íÜœœÜå ÆÜ±Ü ÆÜâ´ÜìÜÏÜÜå÷³Üß ÏÜàø´Ü Ó÷ß ïÜ‘åêÜÜ ÓÜóü×ÝÆÜ´ÜÜÃÜÜ †ÜíÜÜ †å‘ ËÜå ÃÜ÷Î, †ÃÜå‘ ÆÜÂôÜØÄÜÜåÏÜÜسÜß ÆÜôÜعÄÜßÃÜÜ ÆÜ‘ӱÜÜåÃÜÜå ÆÜÝÓœÜÑÜ ÓÜóü×ÆÜàµÜÜåÃÜå ÆÜâ´ÜìÜÏÜÜå÷³Üß “Üå²ÜíÜíÜÜÏÜÜØ ‹ÆÜÑÜÜåÄÜß ³ÜÜÑÜ ´ÜÜå ËÜßèàØ ‘ÓíÜÜ èåíÜàØ ™Ü±ÜàØ ËÜÁÜàØ ³ÜÜÑÜ.".".

ËÜå ÆÜÄÜÜìÜØ ôÜ¢íÜÜå ôíÜÑÜØ“ËÜß(ôÜåêÉß) ÑÜàÄÜÏÜÜØ ÆÜÂÝôÜݽÃÜÜ ÏÜÜÏÜêÜå ôíÜÜíÜêÜØËÜß ËÜÃÑÜÜØ “å! †Ü³Üß, ôܹÜÑÜ ³ÜÃÜÄÜÃÜÜü ‘Ó´ÜÜå ÏÜܱÜôÜ ÆÜ±Ü ôÏÜÜüÚ ÉÜåÃÜÃÜÜ êÜåÃôÜ †ÜÄÜì ÄÜÏÜå ´Üå ô³Üìå †ÃÜå ÆÜìå `ÆÜâ´ÜìàØ' ËÜÃÜßÃÜå ¥ÍÜÜå Ó÷ß ¡ÑÜ “å. †÷Î †åüêÜàØ ÁÑÜÜÃÜå ÁÜÓß Ó܃Üß†å ‘å, ¡´ÜÃÜß ¡÷åÓƒÜËÜÓ³Üß ¡åèÃÜÜå ¹âÓ Ó÷åÃÜÜÓ ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜØ ÆÜâ´ÜìÜØÃÜÜ ÆÜ±Ü †Ü‘ÓÜ üß‘Ü‘ÜÓ ÓûÜ “å. ÄÜÜØÁÜߢ 06-02-1939ÃÜÜ Ý¹ÃÜå ôÜåÄÜÜØíܳÜß `ÏÜ÷Ü´ÏÜÜÃÜàØ ËÜÜíÜêÜàØ' (`÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà', 12-02-1939) ïÜßóÜÚ‘ ÷å«ì ÏÜâì ÄÜàèÓÜ´ÜßÏÜÜØ ÃÜÜÇÁÜ ê܃Üå “å": †Ü íÜÓôÜå ÏÜ÷ÜôÜÍÜÜ ÃÜÄÜÓÏÜÜØ éÝÆÜÑÜÜ 25,000ÃÜå ƒÜÓœÜå ÏÜ÷Ü´ÏÜÜÃÜàØ ËÜÜíÜêÜàØ ´ÜæÑÜÜÓ ³Ü‰ ÓûàØ “å †å ôÜÜÏÜå ÝíÜÓÜåÁÜ ‘Ó´ÜÜ ÆܵÜÜå ÏÜÜÓÜ ÆÜÓ †ÜíÜß ÓûÜ “å. †Ü ËÜÜíÜêÜÜ ÝíÜïÜå ÏÜÃÜå ‘Ø‰ è ƒÜËÜÓ ÃܳÜß. †å ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ ÏÜÇ ´ÜÆÜÜôÜ ‘ÓÜíÜß “å. ÆÜ±Ü ´ÜÆÜÜôÜÃÜß ÏÜÜÓå ÓÜ÷ ¡åíÜÜÆܱÜàØ ÃÜ ÷ÜåÑÜ. ¡å †åíÜàØ ËÜÜíÜêÜàØ ôÜÜœÜå è ´ÜæÑÜÜÓ ³Ü‰ ÓûàØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´Üå ôÜÜÏÜåÃÜÜ ÏÜÜÓÜ ÆܵÜêÜåƒÜ‘ÜåÃÜÜ ÝíÜÓÜåÁÜÃÜå ÏÜÜÓÜå ÆÜâÓÜå üå‘Üå ÷àØ ¡÷åÓ ‘ÓàØ “àØ. ÷àØ ´ÜåÏÜÃÜß ¡å²å ôÜ÷ÏÜ´Ü ³ÜÜŒ “àØ ‘å ËÜØÄÜ²ß ‘Ó´ÜÜØ ÆÜ±Ü ´Ü‘êÜÜ¹ß †åíÜÜ ÏÜÜüßÃÜÜ ËÜÃÜåêÜÜ †å‘ ÏÜÜÃÜíÜßÃÜàØ ÏÜÜüß ‘å ÁÜÜ´ÜàÃÜàØ ÆÜâ´ÜìàØ ¥ÍÜàØ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ éÝÆÜÑÜÜ 25,000 ÆÜܱÜß ‘ÓíÜÜ †å ÆÜæôÜÜÃÜÜå ¹àíÑÜÚÑÜ “å. ËÜØÄÜ²ß ÆÜ±Ü ¡å ôÜÜœÜíÜßÃÜå Ó܃ÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå ´ÜÜå ÷¡ÓÜå íÜÓôÜ ü‘å, ÆÜ±Ü ÏÜÜÃÜíܹå÷ ´ÜÜå ÓÜåèåÓÜåè šÜß±Ü ³ÜÃÜÜÓß íÜô´Üà “å †ÃÜå ÝèعÄÜßÃÜß ôÜÜÏÜÜÃÑÜ †íÜÝÁÜ ÆÜ“ß ´Üå ôÜØÆÜâ±ÜÚ ÃÜÜïÜ ÆÜÜÏÜå “å. ÏÜàôÜêÜÏÜÜÃÜ ÍÜ܉†Üå èåÏÜÃÜß ôÜܳÜå ÏÜÜÓß ÝèعÄÜßÃÜÜØ ‹¶ÜÏÜ íÜÓôÜÜå ÏÜÇ ÄÜÜëÑÜÜØ “å ´ÜåÏÜÃÜÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] 

ôÜÏÜÜÄÜÏܳÜß ¡å †å‘ íÜô´Üà ÏÜÇ ‘åìíÜß ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´Üå ÉÜåüÜå ÆܲÜíÜíÜÜ ‘å ËÜÜíÜêÜÜØ ËÜåôÜܲíÜÜ ôÜÜÏÜåÃÜÜå †±ÜÄÜÏÜÜå “å. †ÃÜå ‹ÆÜêÜß ÷‘ß‘´Ü ¡å ôÜÜœÜß ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ÷àØ ‡œ“àØ “àØ ‘å ôíÜÜÄÜ´Ü ôÜÝÏÜÝ´Ü †åíÜàØ †ÍÜÜÄÜß ôÜÜ÷ôÜ ‘Ó´Üß †ü‘ïÜå. ´ÜåÏÜ ‘ÓßÃÜå ´Üå†Üå ÆÜæôÜÜ ËÜœÜÜíÜå. †ÃÜå †Ü íÜÜ´Ü ÏÜÜµÜ †ÉíÜÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå èå êÜÜå‘Üå ÏÜÜÓÜØ ËÜÜíÜêÜÜØ †ÃÜå ÆÜâ´ÜìÜØ ¥ÍÜÜØ ‘ÓßÃÜå ÏÜÜÓàØ ôÜÃÏÜÜÃÜ ‘ÓíÜÜ ‡œ“´ÜÜ ÷ÜåÑÜ ´Üå†Üå †Ü ê܃ÜÜ±Ü íÜÜØœÜßÃÜå œÜå´Üå †ÃÜå ôÜÏÜèå ‘å †ÜíÜÜ ¹åƒÜÜíÜÜåÃÜÜå ÏÜÃÜå †´ÑÜØ´Ü †±ÜÄÜÏÜÜå “å. ÏÜÜÓÜÏÜÜØ ñÜ½Ü Ó܃ÜÃÜÜÓ܆Üå ÷àØ èå ÆÜÂíÜäݶ܆Üå œÜêÜÜíÜß ÓûÜå “àØ ´ÜåÃÜå †ÜÄÜì ÁÜÆÜÜíÜå, †ÃÜå ÏÜÜÓÜØ ËÜÜíÜêÜÜØ ‘å ÆÜâ´ÜìÜØ ÆÜÜ“ì ÃÜܱÜÜØ ƒÜÓœÜíÜÜÃÜå ËܹêÜå ÷ÝÓèÃÜ ôÜåíÜÜ ôÜØ™Ü, œÜÓƒÜÜ ôÜØ™Ü, ÄÜÂÜÏÜÜå¾ÜåÄÜ ôÜØ™Ü ‘å Ý÷عàô´ÜÜÃÜß ´ÜÜêÜßÏÜß ôÜØ™ÜÃÜÜØ ‘ÜÑÜÜÚå ÆÜÜ“ì ƒÜÓœÜå †åüêÜå ´ÜåÏÜÜØ è ÷àØ ÏÜÃÜå ÆÜâÓàØ ÏÜÜÃÜ ÏÜëÑÜàØ †åÏÜ ôÜÏÜèàØ “àØ. (ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †šÜÓ¹å÷, ÄÜÂسÜ": 68, ÆÜäó«": 393)

`ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ'ÃÜÜ ÝíÜïÜåóܱÜÃÜå ¹à:ƒÜ¹ÜÑÜ‘ †ÃÜå ÍÜÜÓéÆÜ ÏÜÜÃÜÃÜÜÓ ÄÜÜØÁÜߢ íÑÜÝø´ÜÆÜâ¡ †ÃÜå ôíÜÆÜÂœÜÜÓÃÜÜ ôÜÏܳÜÚ‘ ÃÜ è ÷ÜåÑÜ. ÏÜÜå÷ÃܹÜôÜ ‘ÓÏÜœÜع ÄÜÜØÁÜß 1503-1946ÃÜÜ ÓÜåè ÏÜàØË܉³Üß `ÄÜÜØÁÜßÏÜØݹÓ?' ïÜßóÜÚ‘ ´Üìå ‘÷å “å": .".". ôÜÜœÜß íÜÜ´Ü †å “å ‘å ‰òÜÓ è ÏÜܱÜôÜÃÜÜ ù¹ÑÜÃÜå ¡±Üå “å. ÏÜÜÓå ‘Üå‰ ¢íÜØ´Ü †³ÜíÜÜ ÏÜä´Ü ÏÜܱÜôÜÃÜå ÆÜâèíÜÜÃÜå ËܹêÜå èå ÆÜâ±ÜÚ “å †ÃÜå ôÜ´ÑÜÃÜàØ éÆÜ “å †åíÜÜ ‰òÜÓÃÜå ÆÜâèíÜÜÏÜÜØ ÃÜå ÍÜèíÜÜÏÜÜØ è ôÜàÓݚܴÜÆܱÜàØ “å. ÷íÜå †å ÆÜÂðÃÜ èéÓ ¥«ß ïÜ‘å ‘å ÉÜåüÜ Ó܃ÜíÜÜ †å ÆÜ±Ü ÆÜâ¡ÃÜÜå ÆÜ‘ÜÓ “å ‘å ÃÜ÷Î? ÷àØ †å ÝíÜïÜå †ÄÜÜ‹ 179


ê܃Üß œÜâøÑÜÜå “àØ. †å ÆܳÜÜ ƒÜœÜÜÚì ´ÜÜå “å “´ÜÜØ ÝÃܹÜÚåóÜ ÄܱÜß †Üè êÜÄÜß ÏÜÇ ´Üå ôÜ÷ÃÜ ‘Óß “å. †å³Üß ÏÜâÝ´ÜÚÆÜâ¡ÃÜå ÆÜ´ÑÜšÜ †³ÜíÜÜ †ÆÜ´ÑÜšÜ Óß´Üå ôÜ÷åè ÆÜ±Ü ÷àØ ‹¶ÜåèÃÜ †ÜÆÜ´ÜÜå ÷ÜåŒ ´ÜÜå †å ÆÜ±Ü ÷ÜôÑÜÜôÆܹ †ÃÜå ÷ÜÝÃÜ‘ÜÓ‘ ÄܱÜß ´ÜèàØ. .".".

ƒÜÓàØ ËÜÜíÜêÜàØ ÏÜÃÜå ÏÜÃÜÄÜÏÜ´ÜÜØ ‘ÜÏÜÜå ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ÷ÜåÑÜ. ¹ïÜ êÜÜƒÜ éÝÆÜÑÜÜ ‹ÆÜÓÃÜÜØ ‘ÜÏÜÜåÏÜÜØ ƒÜÓœÜíÜܳÜß êÜÜå‘ÜåÃÜß ôÜåíÜÜ ³ÜÜÑÜ ÃÜå ƒÜœÜÜÚÑÜåêÜÜ ÆÜæôÜÜ ¥ÄÜß ÃÜß‘ìå. ´Üå³Üß ÏÜÃÜå †ÜïÜÜ “å ‘å ÏÜè‘âÓ ÆÜæôÜÜ †å³Üß íÜÁÜÜÓå êÜÜå‘ôÜåíÜÜÃÜÜØ ‘ÜÏÜÜåÏÜÜØ íÜÆÜÓÜÑÜ. †åüêÜÜ éÝÆÜÑÜÜ ÃÜíÜàØ †ÃÜÜè ÆÜå¹Ü ‘ÓíÜÜÏÜÜØ íÜÆÜÓÜÑÜ ´ÜÜå ‘åüêÜÜØ ÍÜâƒÑÜÜØÃÜàØ ÆÜåü ÍÜÓÜÑÜ?

(`÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà', 24-03-1946, ÆÜäó«": 53)

ÆÜâ´ÜìÜØ ¥ÍÜÜØ ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüå ƒÜœÜÚíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜ´ÜÜØ (ÝËÜÃÜ)èéÓß ÃÜܱÜÜØÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ †ÃÜÜè ‹ÄÜܲíÜÜÃÜÜ ÓœÜÃÜÜ´ÏÜ‘ ‘ÜÏÜÏÜÜØ ‘ÓíÜÜÃÜàØ ‘÷åÃÜÜÓ íÑÜÝø´ÜÃÜàØ ÃÜÜÏÜ ÄÜÜØÁÜߢ è ÷ÜåíÜÜÃÜàØ. ÏÜÜå. ‘. ÄÜÜØÁÜß 13-09-1947ÃÜÜ ÓÜåè ÃÜíÜß Ý¹ê÷ß³Üß `ÏÜÜÓàØ ÆÜâ´ÜìàØ!' †åíÜÜ ÏܳÜÜìÜ ÷å«ì ÃÜÜÇÁÜ ê܃Üå “å":

(`÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà', 21-09-1947, ÆÜäó«": 285)

ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜØ ÝœÜµÜ-“ËÜß †ÃÜå ÆÜâ´ÜìÜØ-ËÜÜíÜêÜÜØ ËÜÃÜå †å ÆÜâ´ÜìßÆÜàµÜ ÝôÜíÜÜÑÜ ÏÜÜÃÜíÜÏÜܵÜÃÜå ÄÜÏÜå! íÜìß, †Üèå ´ÜÜå †ÜÆܱÜå œÜÜÓ Óô´ÜÜÃÜß íÜœœÜå ‘å ÆÜÄܹزßÃÜß ÁÜÜÓå, ‘ÜÑÜÜÚêÜÑÜÃÜÜ ÆÜÂÜØÄܱÜÏÜÜØ ‘å ‹¾ÜÃÜÃÜÜ ƒÜâ±ÜÜÏÜÜØ ÄÜÏÜå ´Üå †êÆÜÜÃÜàÍÜÜíÜ-ÏÜÁÑÜÜÃÜàÍÜÜíÜ-ÏÜ÷ÜÃÜàÍÜÜíÜÃÜå ÆÜâ´ÜìÜØ ËÜÃÜÜíÜßÃÜå Ýô³ÜÓ ‘Óß ¹ßÁÜÜ “å. ‘åüêÜÜ‘ Ý‘ôôÜÜÏÜÜØ ´ÜÜå ÝËÜœÜÜÓÜØ ÆÜâ´ÜìÜØÃÜå ƒÜÜôÜ ÁÜÜÝÏÜÚ‘-ÓÜè‘ßÑÜ ‘å ÆÜšÜßÑÜÆÜÂܹåÝïÜ‘ ÓØÄÜÏÜÜØ ²àËÜܲßÃÜå ¥ÍÜÜØ ‘Óß ¹åíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜØ “å. †ÃÜå †å Óß´Üå ÝËÜœÜÜÓß ÆÜ¡ÃÜå ¹åíÜÜÏÜÜØ ²àËÜÜ²ß ¹åíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß Ó÷ß “å! †ÜÆܱÜå ´ÑÜÜØ ‘åüêÜÜ‘ ÃÜå´Ü܆ÜåÃÜÜØ ÆÜâ´ÜìÜØ “å, ´ÜÜå ‘åüêÜÜ‘ ÃÜå´ÜÜ ÆÜâ´ÜìÜØÃÜÜ “å! †Ü³Üß, ÍÜÜÓ´Ü ¹åïÜÏÜÜØ `ÆÜâ´ÜìÜØ ÝíÜïÜåÃÜß ÓÜóü×ßÑÜ ÃÜßÝ´Ü' ™Ü²íÜÜÃÜÜå ôÜÏÜÑÜ †ÜíÜß ÄÜÑÜÜå “å. ´ÜåÃÜÜ ÏÜÜüå †ÜÑÜÜåÄÜÃÜß ÓœÜÃÜÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå, ´ÜåÃÜÜ †ÁÑÜšÜ ´ÜÓß‘å ÓÜóü×ÃÜß ôÜíÜÜåÚœœÜ †¹ÜêÜ´ÜÃÜÜ ÝÃÜíÜä¶Ü “´ÜÜØ ôÜݘÑÜ ÃÑÜÜÑÜÏÜâÝ´ÜÚÃÜß ÝÃÜÏܱÜâ‘ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå, †ÜÑÜÜåÄÜÃÜß ôÜÏÜÑÜÏÜÑÜÜÚ¹Ü †å‘³Üß íÜÁÜà íÜƒÜ´Ü íÜÁÜÜÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå, ´ÜåÃÜÜå “ôÜÜå ÆÜØ¹Ó ‘å ÆÜعÓôÜÜå “ ÆÜÜÃÜÜØÃÜÜå †÷åíÜÜêÜ ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå, ´ÑÜÜÓå ´ÜåÏÜÜØ ÆÜÝÓÝïÜóü ´ÜÓß‘å ÃÜ÷Î ÆÜÓØ´Üà ÆÜÂíÜåïÜ‘ ´ÜÓß‘å `ÆÜâ´ÜìÜØ ËÜÜËÜ´Ü ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓ'ÃÜÜå ôÜÏÜÜíÜåïÜ †ÜíÜïÑÜ‘ †ÃÜå ÆÜÑÜÜÚÆ´Ü ³Ü‰ Ó÷åïÜå.

ÏÜàØË܉ÏÜÜØ ÏÜÜÓàØ ÆÜâ´ÜìàØ ‘Üå‰ ¡÷åÓ èÄÑÜÜÏÜÜØ ¹ïÜ êÜÜƒÜ éÝÆÜÑÜÜÃÜå ƒÜÓœÜå ÏÜâ‘íÜÜÃÜß íÜÜ´Ü œÜÜêÜß Ó÷ß “å. ´Üå ËÜÜËÜ´Ü ÏÜÜÓß ‹ÆÜÓ «ß‘ ´Ü߃ÜÜ ‘ÜÄÜì †ÜíÑÜÜ “å. ‘åüêÜÜ‘ ÝíÜÃÜÑÜíÜÜìÜ “å; ‘åüêÜÜ‘ †åíÜÜ ÓÜåóÜÍÜÑÜÜÚ “å ‘å ‘åÏÜ ¡±Üå ÷àØ è ÏÜÜÓàØ ÆÜâ´ÜìàØ ËÜÃÜÜíÜÓÜíÜß ƒÜ²àØ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÄÜàÃÜÜå ‘Ó´ÜÜå ÃÜ ÷ÜåŒ! ‘ÜÄÜÃÜÜå íÜÜ™Ü ´ÜÜå ³ÜÑÜÜ è ‘ÓíÜÜÃÜÜå. ÏÜâìÏÜÜØ ‘åüêÜàØ ´Ü³ÑÜ “å †å ÝíÜœÜÜÓíÜÜÃÜàØ ‘ÜÏÜ ïÜܱÜÜÃÜàØ “å. ÏÜâì ôÜÜœÜàØ êÜÜÄÜå “å. ÏÜÜÓå ‘÷åíÜàØ ¡å‰†å ‘å ÏÜÃÜå ´ÜÜå ÏÜÜÓÜå ÉÜåüÜåÄÜÂÜÉ êÜåíÜÜÑÜ †å ÆÜ±Ü ÆÜôÜع ÃܳÜß. ÉÜåüÜå ‘Üå‰ ƒÜÇœÜå “å ´ÜÜå ´Üå ÄÜÏÜ´ÜàØ ÃܳÜß, ÆÜ±Ü ‘Üå‰ ‘Üå‰ ƒÜÇœÜß êÜå “å. ËÜÜíÜêÜÜØ ÆÜ±Ü ËÜÃÑÜÜØ “å. “´ÜÜØ ÏÜÜÓÜ ÝíÜœÜÜÓ ‹ÆÜÓ ÆÜÂÏÜܱÜå ÷Üå‰ ÏÜÜÓàØ ÆÜâ´ÜìàØ ÆÜæôÜÜ ƒÜÓœÜßÃÜå ƒÜ²àØ ‘ÓíÜÜÃÜß íÜÜ´Ü ÏÜÃÜå ÄÜÏÜå ´ÜåíÜß ÃܳÜß. †ÃÜå †Ü ‘Üìå ŸÑÜÜÓå êÜÜå‘ÜåÃÜå ƒÜÜíÜÜÃÜÜ ôÜÜØôÜÜ “å, ÆÜ÷åÓíÜÜÃÜÜØ ‘ÆܲÜØ ÃÜ ÏÜìå, †ÜÆܱÜÜ ™ÜÓÏÜÜØ, ÄÜêÜ߆ÜåÏÜÜØ ÄÜع‘ß ÷ÜåÑÜ, œÜÜêÜÜåÏÜÜØ ÏÜܱÜôÜ èåÏÜ´ÜåÏÜ ƒÜ²‘ÜÑÜ ´ÑÜÜØ ïÜ÷åÓÜåÃÜÜ ïܱÜÄÜÜÓ ïÜÜ? †åüêÜå ÏÜÜÓàØ

êÜåƒÜ‘-ôÜØÆÜ‘Ú":e-mail":ashwinkumar.phd@gmail.com 

†ÜÁÜÜÓ-ÑÜÜ¹ß : 1. `ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †šÜÓ¹å÷', ÄÜÂسÜ": 68, ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ÏÜØݹÓ, †ÏܹÜíÜܹ, ÆÜ÷åêÜß †ÜíÜäݶÜ, †ÜåøüÜåËÜÓ, 1982 2. `÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà', †ÏܹÜíÜܹ, 24-03-1946, 180 

ÓÝíÜíÜÜÓ, ÆÜàô´Ü‘": 10, †Ø‘": 07 3. `÷ÝÓèÃÜËÜØÁÜà', †ÏܹÜíÜܹ, 21-09-1947, ÓÝíÜíÜÜÓ, ÆÜàô´Ü‘": 11, †Ø‘": 34" [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


†ÜñÜÏÜ¢íÜÃÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ôÜâšÏÜ ÀÝóü, ôÜØœÜÜêÜÃÜ ÝíÜÃÜÜå¹íÜäÝ¶Ü íܱÜÚíÜ´ÜÜØ ôÜØôÏÜÓ±ÜÜå: ËÜÜÆÜàÃÜÜ †ÜñÜÏÜÏÜÜØ

ÆÜàô´Ü‘ ÆÜÝÓœÜÑÜ †ÏÜä´Ü ÏÜÜå¹ß

ôíÜÜ´ÜصÑÜ œÜìíÜìÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ †ÝÄÜÑÜÜÓ íÜ´ÜÜå ‘å †°ÜÓ ÓœÜÃÜÜ´ÏÜ‘ ‘ÜÑÜÜåÚ ‘å `ÑÜØÄÜ ‡ÞòÑÜÜ', `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ' †ÃÜå `÷ÝÓèÃÜ'ÆܵÜÜåÏÜÜسÜß"—"ËÜÁÜàØ †å‘ ËÜß¡ ôÜܳÜå †åüêÜàØ †å‘éÆÜ ÷ÜåíÜÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå" — "‘ÜåÃÜÜå ÉÜìÜå ‘åüêÜÜå †å œÜÜå’ôÜÆܱÜå ‘÷åíÜàØ ÏÜàï‘åêÜ Æܲå ÆÜ±Ü †Ü ËÜÁÜÜÃÜÜ ÆÜÜÑÜÜÏÜÜØ ÓûàØ ´Üå ´ÜåÏÜÃÜàØ †ÜñÜÏÜß ¢íÜÃÜ. ÆÜÓÜåÝ°ÑÜå ÆÜÂܳÜÚÃÜܳÜß ïÜé ³Ü´ÜàØ †ÃÜå †ÜƒÜÜå ݹíÜôÜ ÆÜÂíÜäݶ܆Üå³Üß ÁÜÏÜÁÜÏÜ´ÜàØ. †å †ÜñÜÏÜß ¢íÜÃÜ ‘åíÜàØ ÷ïÜå? ‘Üå±Ü ‘Üå±Ü ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ÏÜìíÜÜ †ÜíÜ´ÜàØ ÷ïÜå? ´ÜåÏÜÃÜß íÜœœÜå ïÜÜ ôÜØíÜܹÜå ³Ü´ÜÜØ ÷ïÜå? ïÜß ™ÜüÃÜ܆Üå ™Üü´Üß ÷ïÜå? ‘Ü剑 ôÜÏÜôÑÜÜ ôÜèÜÚÑÜ ´ÜÜå ‘åíÜß Óß´Üå ´ÜåÃÜÜå ‹‘åêÜ êÜíÜÜ´ÜÜå ÷ïÜå †ÃÜå †ÃÜå‘ ôÜÏÜôÑÜÜ íÜœœÜå ÆÜ±Ü ÄÜÜØÁÜߢ ‘åíÜÜ ÷ìíÜÜ Ó÷å´ÜÜ ÷ïÜå, ´ÜåÃÜÜå †Ü؃Üå ¹åƒÑÜÜå †ÃÜå ÓôÜÆܹ ¹ô´ÜÜíÜåè †åüêÜå ËÜÜÆÜàÃÜÜ †ÜñÜÏÜÏÜÜØ (ôÜØôÏÜÓ±ÜÜå).".".

†å‘

ôÜÏÜÑÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ `Young India'ÏÜÜسÜß ‘åüêÜÜ‘ êÜåƒÜÜå ê܉ÃÜå †ÜÄÜíÜàØ ôÜÜÆ´ÜÜÝ÷‘ ïÜé ‘ÓíÜÜÃÜß ÏÜØ“Ü Ó܃ܴÜÜ †ÃÜå èÏÜÃÜÜêÜÜêÜ ËÜ¡èÃÜß ôÜêÜÜ÷³Üß ÏÜÜµÜ `Young India' ÃÜ÷Î, ÆÜ±Ü `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ'ÃÜÜ êÜåƒÜÜå ÆÜ±Ü ôÜÏÜÜíÜßÃÜå, ÏÜÜµÜ †Ü ËÜØÃÜå ôÜÜÆ´ÜÜÝ÷‘ÜåÃÜÜ êÜåƒÜÜåÃÜÜå †ÃÜàíÜܹ ‘ÓßÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ Õ÷¹ß ôÜÜÆ´ÜÜÝ÷‘ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓíÜÜ ÁÜÜÓ´ÜÜ, ÏÜâì ˆ¹ÜåÓÃÜÜ ÷ÝÓÍÜÜ‹

ËÜÜÆÜàÃÜÜ †ÜñÜÏÜÏÜÜØ (ôÜØôÏÜÓ±ÜÜå) êÜåƒÜ‘ : ÷ÝÓÍÜÜ‹ ‹ÆÜÜÁÑÜÜÑÜ. †ÃÜà. ËÜÜêÜàÍÜ܉ ÆÜÜÓåƒÜ, ÆÜ‘ÜïÜÃÜ : ÃÜíÜ¢íÜÃÜ, ÆÜäó« : 104, _ 60

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] 

‹ÆÜÜÁÑÜÜÑÜÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü ÄÜÜØÁÜߢ ôÜܳÜå ³Ü‰. †ÃÜå †å ´ÜåÏÜÃÜÜ ÏÜÜüå †åüêÜß ÏÜÃÜÍÜÜíÜÃÜ Ó÷ß ‘å ÷ÝÓèÃÜ †ÜñÜÏÜ"–"ôÜÜËÜÓÏÜ´ÜßÏÜÜØ Ó÷ßÃÜå ôíÜÜÏÜß †ÜÃÜع ôÜܳÜå ‘ÜÏÜ ‘Ó´ÜÜ ‘Ó´ÜÜØ, “åíÜüå Õ÷¹ß `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ'ÃÜàØ ôÜØÆÜܹÃÜ ôÜØÍÜÜìíÜÜ ôÜàÁÜß ê܉ Ä܉. èå ‘ÜÑÜÚ “å‘ 1930ÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ `ôíÜÓÜè' ÏÜåìíÜíÜÜÃÜß ÆÜÂݴܤÜÜ ê܉ÃÜå ¹ÜزߑâœÜ ÏÜÜüå †ÏܹÜíÜܹ³Üß ÃÜß‘ëÑÜÜ †å †ÓôÜÜ ôÜàÁÜß œÜÜêÜà ÓûàØ. †Ü ôÜÏÜÑÜÄÜÜìÜ ôÜàÁÜßÃÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ †ÃÜå †ÜñÜÏÜ ôÜܳÜåÃÜÜØ ôÜØôÏÜÓ±ÜÜå ËÜÜÆÜàÃÜÜ †ÜñÜÏÜÏÜÜØ ÆÜàô´Ü‘ÃÜÜØ 104 ÆÜÜÃÜÜØÏÜÜØ ÆÜÂåÓ‘, ôÜâœÜ‘ †ÃÜå ÓÜåœÜ‘ ïÜæêÜßÏÜÜØ †ÜêÜåƒÜÜÑÜÜØ “å. ÃÜíÜ¢íÜÃÜå ôÜÜæ ÆܳÜÏÜ 1962ÏÜÜØ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³ÜÑÜåêÜÜ †Ü ÆÜàô´Ü‘ÃÜàØ ÆÜàÃÜÏÜàÚº±Ü ‘ÓßÃÜå †å‘ ôÜÓôÜ ‘ÜÏÜ ‘ÑÜàÛ “å. †Ü ôÜØôÏÜÓ±ÜÜå †ÜËÜÜêÜíÜä½ ôÜÜæÃÜå †å‘¹ÏÜ ôÜàÄÜÂÜû †ÃÜå ôÜàËÜÜåÁÜ ³Ü‰ ÆÜ²å ´ÜåíÜÜØ “å. ÄÜÜØÁÜßÆÜÂåÝÓ´Ü ÆÜÂíÜäݶ܆Üå ôÜܳÜå ôÜØ‘ìÜÑÜåêÜ܆ÜåÃÜå ÆÜÂåÓ±ÜÜØÃÜÜØ ÆÜÜÃÜ ‘ÓÜíÜå ´ÜåíÜÜØ “å. ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ¢íÜÃÜÃÜß †å‘ ÝíÜïÜåóÜ´ÜÜ †å ÷´Üß ‘å ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÆÜÂíÜäÝ¶Ü †å †å‘êÜÜ ÃÜ÷Üå´ÜÜ ‘Ó´ÜÜ. íÜÜ´Ü íÜ÷åíÜÜÓÃÜß ÷ÜåÑÜ ‘å †ÜÁÑÜÜÞ´ÏÜ‘ ôÜÜÁÜÃÜÜÃÜß, ôÜÏÜÜÃÜÁÜÏÜßÚ êÜÜå‘ÜåÃÜå ïÜÜåÁÜíÜÜÃÜÜå, †åÏÜÃÜå ËÜÜåêÜÜíÜíÜÜÃÜÜå, †åÏÜÃÜÜØ ôÜêÜÜ÷ôÜâœÜÃÜÜå êÜåíÜÜÃÜÜå †ÃÜå †åÏÜÃÜÜå ôÜ÷ÑÜÜåÄÜ êÜåíÜÜÃÜÜå ÄÜà±Ü ÆÜ±Ü †åÏÜÃÜÜ êÜÜå÷ßÏÜÜØ íÜ÷å´ÜÜå ÷´ÜÜå. ôÜÜæÃÜÜØ Ý¹êÜÜåÃÜå ¡å²íÜÜÃÜß ÆÜÂíÜäÝ¶Ü †å ¢íÜÃÜÍÜÓ ‘Ó´ÜÜ ÓûÜ. †å ÏÜÜüå `èÄÜ´ÜÝ÷´ÜÃÜß †ÝíÜÓÜåÁÜß' †åíÜß 181


¡ÑÜ “å ´ÑÜÜØ †ïÜÜØÝ´Ü ÏÜœÜÜíÜå “å. ‘Ü ‘å ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ¢ Ã܃ÜÝïÜƒÜ ˜ÜØÝ´Ü‘ÜÓß “å. `ËÜå ÏÜèå¹ÜÓ ÆÜÂôÜØÄÜÜå'ÏÜÜØ êÜåƒÜ‘ ê܃Üå “å : ÏÜÜÓß †Õ÷ôÜÜ†å †åíÜàØ ÃܳÜß ‘ûàØ ‘å ´ÜÏÜå ËÜÁÜÜ ÃÜÜôÜß †ÜíÜßÃÜå ´ÜÏÜÜÓß ‘ÜÑÜÓ´ÜÜÃÜÜ ôÜÏÜÜœÜÜÓ ÏÜÃÜå †ÜÆÜÜå! ÏÜÜÓß †Õ÷ôÜÜ ´ÜÜå †åíÜå í܃ܴÜå ƒÜÆÜß èíÜÜÃÜàØ ‘÷å “å. ´ÜÏÜÜÓÜÏÜÜØ †å Óß´Üå ƒÜÆÜß èíÜÜÃÜß Õ÷ÏÜ´Ü ÃÜ÷Üå´Üß. ´ÜÜå ´ÜÏÜÜÓß ÏÜÜÃÑÜ´ÜÜ ÆÜÂÏÜܱÜå †å Þô³ÜÝ´ÜÃÜÜå ôÜÜÏÜÃÜÜå ‘ÓíÜÜå ÷´ÜÜå

¹åïÜôÜåíÜÜ ‘ÓíÜÜÃÜß ‘åìíܱÜß êÜåíÜß †ÃÜå †åíÜß ¹åïÜôÜåíÜÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå ôÜ´Ü´Ü ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜ ‹¼åïܳÜß 1915ÏÜÜØ 25 ÏÜå†å ‘ÜåœÜÓËÜÏÜÜØ ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ †ÜñÜÏÜ ô³ÜÜÆÑÜÜå ÷´ÜÜå. èåÃÜàØ 1917ÏÜÜØ 17ÏÜß èâÃÜå ôÜÜËÜÓÏÜ´ÜßÏÜÜØ ô³ÜìÜØ´ÜÓ ³ÜÑÜàØ ÷´ÜàØ. †Ü †ÜñÜÏÜÜåÃÜÜØ ôÜØôÏÜÓ±ÜÜå ÝÃÜó‘ÜÏÜ ‘ÏÜÚ †ÃÜå ´ÑÜÜÄÜ ´Ü³ÜÜ ôÜ÷¢íÜÃÜÃÜß ÆÜÂåÓ±ÜÜ †ÜÆÜå ´ÜåíÜÜØ “å. †åÏÜÜØ ÆÜÜÃÜå ÆÜÜÃÜå ôÜàÆܳÜÃÜß Ý¹ïÜÜ ôÜâœÜíÜ܉ “å. ¹åïÜÃÜÜ ´Ü´‘ÜêÜßÃÜ ‡Ý´Ü÷ÜôÜÃÜå †Üå“Üå ¡±ÜÃÜÜÓÜ êÜÜå‘ÜåÃÜå ôÜÜÓà †Ü ôÜÜØÍÜÓ±ÜÜå ÃÜåµÜ¹ßÆÜ‘ ³Ü‰ ÆÜ²å †åÏÜ “å. ÄÜÜØÁÜߢ†å ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ †ÜñÜÏÜÃÜß ô³ÜÜÆÜÃÜÜ ‘ÓßÃÜå ôÜÏÜÜèÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †Ü¹ïÜÚÃÜß Ý¹ïÜÜ ËÜ´ÜÜíÜíÜÜÃÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜÃÜÜå †ÜÓØÍÜ ‘ÑÜÜåÚ ÷´ÜÜå. †å³Üß ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÃÜ¢‘ÃÜÜ ÏÜܱÜôÜÜåÃÜÜ ¢íÜÃܙܲ´ÜÓ ÏÜÜüåÃÜß ‘ôÜÜåüßÃÜÜå ÄÜè ´ÜåÏܱÜå üâØ‘Üå ÃÜ÷Üå´ÜÜå Ó܃ÑÜÜå. øÑÜÜÓå‘ †åÏÜÃÜß ÝïÜô´ÜÏÜÜØ ‘«ÜåÓ´ÜÜ ÆÜ±Ü ¡åíÜÜ ÏÜì´Üß. ÆÜÓØ´Üà †åÏÜÜØ ËÜÜÆÜàÃÜÜå ÆÜÂåÏÜ ÆÜ±Ü ÆÜÜÓÜíÜÜÓ ÷´ÜÜå. ÝÆÜÂÃôÜ †ÜçÉ íÜåêôÜÃÜÜ ôíÜÜÄÜ´ÜÃÜÜ ËÜÝ÷ó‘ÜÓÃÜß œÜìíÜì ÆÜàÓ¡åïÜÏÜÜØ œÜÜêÜ´Üß ÷´Üß. ÝíܹåïÜß ‘ÜÆܲÃÜß ÷Üåìß «å‘«å‘ܱÜå ³ÜíÜÜ êÜÜÄÜß. ÄÜÜØÁÜß †å‘ †ÜØÁÜß ôÜÏÜÜÃÜ ÷´ÜÜ. †å í܃ܴÜå ÄíÜÜÝêÜÑÜÓÃÜÜ ÏÜ÷ÜÓÜ¡†å ‘ûØà ÷´ÜàØ ‘å, ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ †¹ÖÍÜà´Ü ÆÜàÓàóÜ “å. ÃÜÜÏÜ ïÜÜØÝ´ÜÃÜàØ êÜå “å †ÃÜå ŸÑÜÜØ 182 

†å‘ ÄÜàèÓÜ´Üß ôÜŸèÃÜ ÝíÜêÜÜÑܴܳÜß †ÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ. ôÜâüËÜâü œÜ²ÜíÜßÃÜå †ÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ. ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ÆÜÝÓœÜÑÜ †ÜÆÜ´ÜÜØ ‘ûàØ ‘å, †ÜÆÜ ˆÄêÜçòÏÜÜØ ÷´ÜÜ ´ÑÜÜÓå ÄÜàèÓÜ´Ü߆Üå†å †å‘ ôÜÍÜÜ ÑÜÜå¢ ÷´Üß. ´ÜåÏÜÜØ †ÜÆÜå ˆÄêÜçòÃÜÜ ÄÜàèÓÜ´Ü߆ÜåÃÜå ‘ûàØ ‘å, †÷Î ´ÜÏÜÜÓå †å‘ËÜß¡ ôÜܳÜå †ØÄÜÂå¢ÏÜÜØ è ËÜÜåêÜíÜàØ ¡å‰†å. ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ¢ ´ÜÜå †œÜØËÜÜÏÜÜØ ÆÜ²ß ÄÜÑÜÜ. ´ÜåÏܱÜå ÆÜâ“ÒàØ, ``ÏÜÇ ïÜàØ ‘ûàØ ÷´ÜàØ?'' ``†å è ‘å, †ØÄÜÂå¢ÏÜÜØ è ËÜÜåêÜíÜàØ ¡å‰†å.'' ``†ØÄÜÂå¢ÏÜÜØ †åÏÜ ‘ûàØ ÷´ÜàØ?'' ``÷Ü¢, ÷àØ †å ôÜÍÜÜÃÜÜå ÏÜصÜß ÷´ÜÜå.'' ``´ÜÜå †å ËÜß¡å ‘Üå‰ ÄÜÜØÁÜß ÷ïÜå. ÏÜÇ ´ÜÜå †åÏÜ ‘ûàØ ÷´ÜàØ ‘å †÷Î ÄÜàèÓÜ´Ü߆Üå†å ÄÜàèÓÜ´ÜßÏÜÜØ ËÜÜåêÜíÜàØ ¡å‰†å.'' ÷íÜå ÆÜåêÜÜ ÍÜ܉ôÜÜ÷åËÜÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÍÜâêÜ ôÜÏÜ¡‰. ´Üå ƒÜâËÜ è ïÜÓÏÜ܉ ÄÜÑÜÜ, †ÃÜå ‘÷åíÜÜ êÜÜÄÑÜÜ, ``ôÜÜ÷åËÜ, ÏÜÜÓß ÍÜâêÜ ³Ü‰. ÏÜÜÓܳÜß ¥êÜüàØ è ËÜÜåêÜ܉ ÄÜÑÜàØ.''

¡å‘å, ÍÜâêÜ ‘ËÜâêÜíÜÜ “´ÜÜØ ``ÏÜìíÜÜ †ÜíÜÃÜÜÓ ÍÜ܉ †ØÄÜÂå¢ÏÜÜØ ËÜÜåêÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ ÄÜàèÓÜ´ÜßÏÜÜØ èíÜÜËÜ †ÜÆÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå †Ü ôíܹåïÜß ÁÜÏÜÚ ‘å ÏÜÜ´ÜäÍÜÜóÜÜ ÆÜÂåÏÜ ¡å‰ÃÜå ÷àØ ÄܹÖÄܹ ³Ü‰ ÄÜÑÜÜå.'' ËÜß¡å ÆÜÂôÜØÄÜ †å‘ “Üå‘ÓßÃÜÜ ÝÆÜ´ÜÜ†å ´ÜåÃÜß ÏÜÓ¢ ÝíÜÓའ´ÜåÃÜÜØ êÜÄÃÜ ÃÜ’ß ‘ÑÜÜÛ ´ÜåÃÜÜå. †å “Üå‘Óß “âÆÜß Óß´Üå ÍÜÜÄÜßÃÜå †ÜñÜÏÜÏÜÜØ †ÜíÜß ÷´Üß. ÝÆÜ´Ü܆å ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ¢ ÆÜÓ ƒÜâËÜ ÄÜàôôÜÜÍÜÑÜÜåÚ ÆÜµÜ ê܃ÑÜÜå. ÏÜÜ ËÜÜÆÜ ¹ß‘ÓßÃÜå êÜåíÜÜ †ÜñÜÏÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜØ. ÄÜÜØÁÜߢ†å ÆÜâ“ÒàØ, ``íÜÜÓà. . .ÃÜå êÜåíÜÜ †ÜíÑÜÜØ “Üå ÃÜå? ê܉ ¡†Üå. †Ü ôÜÜÏÜå ËÜå«ß.'' †å ݹíÜôÜ ´Üå†Üå †ÜñÜÏÜÏÜÜØ ÓûÜØ. †ÜñÜÏÜÃÜàØ ¢íÜÃÜ ¡å‰ÃÜå †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜå ôܹÖÍÜÜíÜ ¡å‰ÃÜå ÝÆÜ´ÜÜÃÜÜå ÄÜàôôÜÜå ‘Üå±Ü [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


¡±Üå øÑÜÜØÑÜ è´ÜÜå ÓûÜå. “Üå‘ÓßÃÜå êÜåíÜÜ †ÜíÜåêÜÜ ´Üå, ´ÜåÃÜå ôÜÜÇÆÜßÃÜå ÄÜÑÜÜ! †Ü ËÜÜÆÜàÃÜß †Õ÷ôÜÜÃÜÜå ÆÜÂÍÜÜíÜ ÷´ÜÜå. ÝíÜÓÜåÁÜß ÝÏÜµÜ ËÜÃÜßÃÜå ÄÜÑÜÜ. †˜ÜåÁÜå ˜ÜåÁÜÃÜå ¢´Üß êÜßÁÜÜå. `ËÜÜÆÜàÃÜß ÏÜ÷ÜÃÜ´ÜÜÃÜàØ ÏÜâì' ÆÜ‘ӱÜÏÜÜØ êÜåƒÜ‘ ê܃Üå “å : ËÜÜÆÜࢠÝíÜÃÜÑÜÃÜÜ †íÜ´ÜÜÓ ÷´ÜÜ. ´ÜåÏÜÃÜÜ ¢íÜÃÜ ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ è ÕËܹàÃÜÜ ÕôÜÁÜà ³Ü‰ ÄÜÑÜÜ ÷´ÜÜ. ÆÜÓØ´Üà †íÜôÜÜÃÜ ÆÜ“ß ´ÜÜå ÕôÜÁÜà ÏÜüßÃÜå ÝíÜÍÜà ËÜÃÜß ÄÜÑÜÜ. ÆÜ÷åêÜÜØ èå ÝíÜïÜÜì ôÜÜÄÜÓ ÷´ÜÜ, ´Üå ÷íÜå íÑÜÜÆÜ‘ †Ü‘ÜïÜ ËÜÃÜß ÄÜÑÜÜ. †Ü ïÜøÑÜ ËÜÃÜß ïÜøÑÜàØ ´ÜåÃÜàØ ‘Ü ´ÜåÏÜÃÜß Óè‘±Ü ËÜÃÜß èíÜÜÃÜß ôÜÜÁÜÃÜÜ ÷´Üß. 1924-25ÃÜß íÜÜ´Ü “å. ôíÜ. ÷‘ßÏÜ †èÏÜê܃ÜÜØ ôÜÜËÜÓÏÜ´ÜßÃÜÜ †ÜñÜÏÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ. ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ¢íÜÃܳÜß Õ÷¹àÆܱÜÜÃÜÜå ‹¶ÜÏÜ †Ü¹ïÜÚ ƒÜ²Üå ‘ÓíÜÜÃÜàØ †åÏÜÃÜå ËÜ÷à ÄÜÏÜ´ÜàØ. †åÏÜÜØ †åÏÜÃÜß †Ý´ÜݳÜôÜ´‘ÜÓÃÜß ÍÜÜíÜÃÜÜ è ÃÜ÷Î, ÆÜÜå´ÜÜÃÜå Óè‘±Ü ËÜÃÜÜíÜß ¹åíÜÜÃÜß ôÜÜÁÜÃÜÜ ÆÜ±Ü ôÜÏÜÜÑÜåêÜß ÷´Üß. ÷‘ßÏÜÃÜÜ †Ü¹ÓôÜ´‘ÜÓÏÜÜØ ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ¢ÃÜß ÏÜ÷ÜÃÜ´ÜÜÃÜÜå †Ü †Ü¹ïÜÚ ÏÜÜÓÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ ÷ÏÜåïÜÃÜå ÏÜÜüå œÜß´ÜÓ܉ ÄÜÑÜÜå. ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ¢ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÃÜÜØ †ÜíÜÜØ ÃÜÜÃÜÜØ ÃÜÜÃÜÜØ ‘ÜÏÜÜå†å èåüêÜÜ ÏÜÜåüÜ ËÜÃÜÜíÑÜÜ “å, ´ÜåüêÜÜØ ÏÜÜåüÜØ ‘ÜÏÜÜå†å ÆÜ±Ü ÃܳÜß ËÜÃÜÜíÑÜÜØ.

†ÜñÜÏÜ-ôÜØœÜÜêÜÃÜÃÜß ‘ôÜÜåüß ‘ÆÜÓß ÷´Üß. ‘åÏÜ ‘å, ÝíÜÝÍÜÃÃÜ ÓôÜ-ÓàÝœÜ, ÝíÜœÜÜÓ, ÏÜ´Ü ÝÍÜÃÃÜ´ÜÜ “´ÜÜØ ôÜíÜÚôÜØÏÜݴܳÜß ‘ÜÏÜ ‘ÓíÜÜÃÜÜå †ÜÄÜÂ÷, ÝíÜœÜÜÓôíÜÜ´ÜصÑÜ ÆÜ±Ü ÍÜÓÆÜâÓ ÷´ÜàØ. ôÜÜËÜÓÏÜ´Üß †ÜñÜÏÜÃÜÜ ôÜØœÜÜêÜÃÜ ËÜÜËÜ´Ü †å‘ íÜÜÓ ÷ÝÓÍÜÜ‹ ôÜܳÜå íÜÜ´Ü ³Ü´ÜÜØ ËÜÜÆÜà ËÜÜåêÑÜÜ ÷´ÜÜ, ``†Ü †ÜñÜÏÜ œÜêÜÜíÜíÜÜå †å ËÜ÷à ÏÜàï‘åêÜ ‘ÜÏÜ “å. “´ÜÜØ ÷àØ ¡±ÜàØ “àØ ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß †Ü ÏÜÜÓß ôÜÜÓÜÏÜÜØ ôÜÜÓß ‘äÝ´Ü “å.'' 1923ÃÜß íÜÜ´Ü “å. ÄÜÜåÁÜÓÜÏÜÜØ ‘ÜåÏÜß-ÓÏ܃ÜÜ±Ü ³ÜÑÜÜØ ÷´ÜÜØ. ´ÑÜÜسÜß ÍÜÜÄÜßÃÜå ôÜÜËÜÓÏÜ´Üß †ÜñÜÏÜ †ÜíÜåêÜ܆Üå†å †´ÑÜÜœÜÜÓÜåÃÜß ™Ü±Üß ÉÝÓÑÜܹÜå ‘Óß. ËÜÁÜàØ ƒÜâËÜ ¹à:ƒÜÆÜâíÜÚ‘ ÆÜ±Ü ïÜÜØݴܳÜß ôÜÜØÍÜëÑÜÜ ÆÜ“ß ÄÜÜØÁÜߢ†å ÆÜâ“ÒàØ, ``´ÜÜå ´ÜÏÜå ËÜÁÜ܆å ïÜàØ ‘ÑÜàÛ?'' ``ïÜàØ ‘Ó߆å? †ÜÆÜÃÜß †Õ÷ôÜÜ†å †ÏÜÜÓÜ ÷ܳÜÆÜÄÜ ËÜÜØÁÜß êÜßÁÜÜ “å. †åüêÜå †ÏÜÜÓå ÏÜÜÓ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] 

‘Üå‰ ‘ÜÏÜ ôÜ´ÑÜ-†Õ÷ôÜÜÃÜÜ ÝôܽÜØ´ÜÃÜß ÝíÜÓའÃÜ ³ÜíÜÜ ÆÜÜÏÜå; †åÃÜÜå †åíÜÜå ‹‘åêÜ ‘Ü°íÜÜÏÜÜØ ÏÜÜÓܳÜß ¹ËÜ܉ è‰ÃÜå ´ÜÜå ‘Üå‰ íÑÜÞø´Ü †ÏÜà‘ íÜÜ´ÜÏÜÜØ ÷Ü ÃܳÜß ‘÷å´Üß ÃÜå? †åÃÜàØ †å ƒÜâËÜ ÁÑÜÜÃÜ Ó܃ܴÜÜ. †åíÜÜ †ÃÜå‘ ÆÜÂôÜØÄÜÜå ÷ÝÓÍÜÜ‹†å †Ü ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜØ è±ÜÜíÑÜÜ “å

ƒÜÜíÜÜå ÆÜ²å “å!'' ËÜÜÆÜàÃÜÜå œÜ÷åÓÜå êÜÜêÜœÜÜåì ³Ü‰ ÄÜÑÜÜå. ´Üå†Üå ‘²‘ †íÜÜèå ËÜÜåêÑÜÜ": †å ´ÜÜå «ß‘ “å. ÆÜ±Ü ÏÜÜÓß †Õ÷ôÜÜ†å †åíÜàØ ÃܳÜß ‘ûàØ ‘å ´ÜÏÜå ËÜÁÜÜ ÃÜÜôÜß †ÜíÜßÃÜå ´ÜÏÜÜÓß ‘ÜÑÜÓ´ÜÜÃÜÜ ôÜÏÜÜœÜÜÓ ÏÜÃÜå †ÜÆÜÜå! ÏÜÜÓß †Õ÷ôÜÜ ´ÜÜå †åíÜå í܃ܴÜå ƒÜÆÜß èíÜÜÃÜàØ ‘÷å “å. ´ÜÏÜÜÓÜÏÜÜØ †å Óß´Üå ƒÜÆÜß èíÜÜÃÜß Õ÷ÏÜ´Ü ÃÜ÷Üå´Üß ´ÜÜå ´ÜÏÜÜÓß ÏÜÜÃÑÜ´ÜÜ ÆÜÂÏÜܱÜå †å Þô³ÜÝ´ÜÃÜÜå ôÜÜÏÜÃÜÜå ‘ÓíÜÜå ÷´ÜÜå.

†ÜíÜÜ è †å‘ ÆÜÂôÜØÄÜå ÄÜâèÓÜ´Ü ÝíܾÜÆÜß«ÃÜß ‘åüêÜß‘ “Üå‘Ó߆Üå†å Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜ ÏÜïÜéíÜÜìÜÃÜå ÆÜâ“ÒàØ ‘å “Üå‘ÓÜ؆Üå ‘Üå‰ ‘Üå‰ íÜÜÓ †ÏÜÜÓß “å²´Üß ‘Óå “å, ´ÜÜå †ÏÜÜÓå ïÜàØ ‘ÓíÜàØ? †åÃÜÜå ôÜÜÏÜÃÜÜå ‘åíÜß Óß´Üå ‘ÓíÜÜå? ´ÜåÏܱÜå †Õ÷ôÜ‘ Óß´Üå ôÜÜÏÜÃÜÜå ‘ÓíÜÜÃÜÜå ‹ÆÜÜÑÜ ÆÜâ“ÒÜå ÷´ÜÜå. Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜÍÜ܉†å ‘ûàØ, ``´ÜÏÜÜÓÜ ÆÜÄÜÏÜÜØ œÜØÆÜêÜ ´ÜÜå ÷ÜåÑÜ “å ÃÜå? ´Üå ‘Ü°ßÃÜå ÏÜÜÓÜå.'' “Üå‘Ó߆Üå ´ÜÜå †Ü ôÜÜØÍÜìßÃÜå ¹ØÄÜ ³Ü‰ Ä܉. Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜÍÜ܉ èåíÜÜ †Õ÷ôÜÜÏÜÜØ ÏÜÜÃÜÃÜÜÓ Õ÷ôÜÜÃÜÜå ÏÜÜÄÜÚ ËÜ´ÜÜíÜå? †åüêÜå “Üå‘Ó߆Üå†å ‘ûàØ, ``†Ü ´ÜÜå Õ÷ôÜÜ ³Ü‰. †å ´ÜÜå †ÏÜå ¡±Üß†å “ß†å. †ÏÜÜÓå ´ÜÜå †Õ÷ôÜ‘ ‹ÆÜÜÑÜ ¡±ÜíÜÜå “å.'' 183


èå ÝíÜœÜÜÓ †ÃÜå ‹ÆܹåïÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ †Üå´ÜÆÜÂÜå´Ü ³ÜÑÜÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜåÃÜß è †ôÜÓ ÆÜ²å “å. †Ü ÆÜàô´Ü‘ ÃÜÜÃÜàØ “å, ÆÜ±Ü ƒÜâËÜ ôÜàØ¹Ó “å. ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ÏÜÜÃÜôÜ, †åÏÜÃÜß ¢íÜÃÜÀÝóü †ÃÜå ‘ÜÑÜÚÆÜ½Ý´Ü ôÜÏÜèíÜÜÃÜß ôÜß²ß ôÜÏÜÜÃÜ “å. ÄÜÜØÁÜß-ÝíÜœÜÜÓÃÜß ÆÜâØ¢ †Ü ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜسÜß ÏÜìå “å. ´Üå êÜÜå‘ôÜåíÜÜÃÜÜØ ‘ÜÏÜ ‘ÓÃÜÜÓÜ ´ÜåÏÜ è ôÜÜÓß Óß´Üå ¢íÜÃÜ ¢íÜíÜÜ ‡œ“´ÜÜ ôÜÜæ‘Ü剆å íÜÜØœÜíÜÜ èåíÜàØ “å

Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜÍÜ܉†å èíÜÜËÜÏÜÜØ ‘ûàØ, ``†Ü ÝíÜïÜå ´ÜÏÜÃÜå ‘Ü؉ ïÜØ‘Ü ÷ÜåÑÜ †³ÜíÜÜ ´ÜÏÜÃÜå †Ü³Üß ôÜÏÜÜÁÜÜÃÜ ÃÜ ³Ü´ÜàØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ËÜÜÆÜàÃÜå è ÆÜâ“ß êÜÜå.'' “Üå‘Ó߆Üå ËÜÜÆÜà ÆÜÜôÜå Ä܉. ËÜÜÆÜà†å ‘ûàØ, ``ËÜôÜ, Ý‘ïÜÜåÓêÜÜêÜå †Ü è ËÜ´ÜÜíÑÜàØ? ÷àØ ´ÜÜå ‘÷àØ “àØ ‘å ‘Üå‰ ´ÜÏÜÜÓÜ ÆÜÓ ËÜìÜ´‘ÜÓ ‘ÓíÜÜ ¡ÑÜ ´ÜÜå ´ÜÏÜÜÓß ÆÜÜôÜå “Óß ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´Üå ÍÜÜÇ‘ß ¹Üå. †åÃÜå ÷àØ ´ÜÏÜÜÓå ÏÜÜüå †Õ÷ôÜÜ è ‘÷ßïÜ.'' ËÜÜÆÜà “Üå‘Ó߆ÜåÃÜå ÝÃÜÍÜÚÑÜ´ÜÜÃÜÜå ÆÜÜ« ïÜ߃ÜíÜíÜÜ ÏÜÜÄÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. †ÃÜå ÝÃÜÍÜÚÑÜ´ÜÜ è †Õ÷ôÜÜÃÜÜå ƒÜÓÜå ÄÜà±Ü “å. ËÜÜÆÜàÃÜß `†¹ÖÍÜà´Ü ôÜ÷ÃÜïÜßêÜ´ÜÜ'ÃÜÜå †ÃÜå ¹ß™ÜÚÀÝóüÃÜÜå †å‘ ÆÜÂôÜØÄÜ †ÜêÜåƒÜßÃÜå ÷ÝÓÍÜÜ‹ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ïÜ˹Üå üÜØ‘å “å: ÷àØ †åÏÜÃÜÜå ÝÏÜµÜ “àØ †åüêÜå †å êÜÜå‘Üå ÏÜÜÓÜ ÆÜÓ èå †ÜšÜåÆÜ ÏÜâ‘å, ÏÜÜÓß ôÜÜÏÜå èå íÜÜØÁÜÜ ‹«ÜíÜå, ‘å ÏÜÜÓÜ ÆÜÓ èå ÷àÏÜêÜÜ ‘Óå ´Üå ËÜÁÜÜ ïÜÜØݴܳÜß ôÜ÷ÃÜ ‘Óß êÜŒ †å è ÷íÜå †åÃÜÜå ‹ÆÜÜÑÜ “å. èå ÃÜ ¡±Ü´ÜÜ ÷ÜåÑÜ †åíÜÜ ÏÜܱÜôÜÜå ÏÜÃÜå ³ÜÜå²Üå íÜƒÜ´Ü èâ«Üå ÏÜÜÃÜß êÜå ´ÜÜåÑÜå ËÜ÷à ÃÜà‘ôÜÜÃÜ ³ÜíÜÜÃÜàØ ÃܳÜß. ‘åÏÜ ‘å, ÏÜÜÓàØ ôÜ´ÑÜ †Ü ÷àÏÜêÜ܆Üå³Üß ™Ü±ÜàØ íÜÁÜÜÓå ÏÜèËÜâ´Ü “å.

†ÃÜå ÆÜ“ß ÷ÝÓÍÜÜ‹ ê܃Üå “å, ÄÜÜØÁÜߢ†å ôÜ´ÑÜ †ÃÜå 184 

ïÜàݽÃÜå ƒÜÜ´ÜÓ ”åÓÃÜÜ †ÜíÜÜ ‘åüêÜÜÑÜå ™ÜâØü²Ü ÆÜßÁÜÜ “å. †åÏÜÃÜÜÏÜÜØ èåÏÜ ôÜ´ÑÜÃÜß ´ÜêÜíÜÜÓ ‹«ÜíÜíÜÜÏÜÜØ ÝÃÜÍÜÚÑÜ ËÜì †ÃÜå Õ÷ÏÜ´Ü ÷´ÜÜØ ´ÜåÏÜ ËÜß¡ÃÜÜØ †ÑÜÜåÄÑÜ ÷àÏÜêÜÜ, íÜÜØÁÜÜ, ïÜØ‘ÜÃÜå ôÜ÷ß êÜåíÜÜÃÜàØ †ÆÜÜÓ †Õ÷ôÜÜ-ËÜì ÆÜ±Ü ÷´ÜàØ. ÄÜÜØÁÜߢ ôÜÏÜÑÜÆÜÜêÜÃÜ †ÃÜå ÝÃÜÑÜÏÜÆÜÜêÜÃÜÏÜÜØ ‘åüêÜÜ œÜÜå’ôÜ ÷´ÜÜ ´Üå ´ÜÜå ËÜÁÜÜ ¡±Üå “å. †åíÜÜ ÆÜÂôÜØÄÜÜå ÆÜ±Ü ÷ÝÓÍÜÜ‹†å è±ÜÜíÑÜÜ “å. ‘ÜæüàØÝËÜ‘ ¢íÜÃÜÏÜÜسÜß ôÜÜÏÜÜÝè‘ †³ÜíÜÜ ôÜÜÏÜâÝ÷‘ ¢íÜÃÜ ´ÜÓÉ ÆÜÂÄÜÝ´Ü ‘ÓíÜß ¡å‰†å †åÏÜ ÄÜÜØÁÜߢ ÏÜÜÃÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. †åÏÜÃÜÜ ÓÜÏÜÓÜŸÑÜÃÜàØ †Ü †å‘ ÆÜÄÜݳÜÑÜàØ ÷´ÜàØ. ËÜÜÆÜà ÆÜÜôÜå †ÜñÜÏÜÃÜÜ ÃÜÜÃÜÜÏÜÜåüÜ ‘åüêÜÜÑÜ ôÜíÜÜêÜÜå †ÜíÜ´ÜÜ. ÃÜÜÃÜÜÏÜÜØ ÃÜÜÃÜß ËÜÜËÜ´Ü ´ÜÓÉ ÆÜ±Ü ÁÑÜÜÃÜ †ÜÆÑÜÜ ÝíÜÃÜÜ †åÏÜÃÜå œÜåÃÜ Æܲ´ÜàØ ÃÜ÷Î. ôÜíÜÜêÜÜåÃÜÜå ‹‘åêÜ ‘ÓíÜÜÃÜß †åÏÜÃÜß Óß´Ü ÆÜ±Ü †¹ÖÍÜà´Ü ÷´Üß. ‘Üå‰ ‘ÜÏÜ ôÜ´ÑÜ-†Õ÷ôÜÜÃÜÜ ÝôܽÜØ´ÜÃÜß ÝíÜÓའÃÜ ³ÜíÜÜ ÆÜÜÏÜå; †åÃÜÜå †åíÜÜå ‹‘åêÜ ‘Ü°íÜÜÏÜÜØ ÏÜÜÓܳÜß ¹ËÜ܉ è‰ÃÜå ´ÜÜå ‘Üå‰ íÑÜÞø´Ü †ÏÜà‘ íÜÜ´ÜÏÜÜØ ÷Ü ÃܳÜß ‘÷å´Üß ÃÜå? †åÃÜàØ †å ƒÜâËÜ ÁÑÜÜÃÜ Ó܃ܴÜÜ. †åíÜÜ †ÃÜå‘ ÆÜÂôÜØÄÜÜå ÷ÝÓÍÜÜ‹†å †Ü ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜØ è±ÜÜíÑÜÜ “å. ËÜÜÆÜàÃÜÜ üÜçêôüÜçÑÜ ÉÜÏÜÚ, ÝÉÝÃÜøôÜ íÜôÜÜ÷´Ü, ôÜÜËÜÓÏÜ´Üß, ‘ÜåœÜÓËÜ †ÃÜå ôÜåíÜÜÄÜÂÜÏÜ ËÜÁÜå †ÜÓØÍÜÏÜÜØ íÜåÓÜÃÜ èÏÜßÃÜ ÷´Üß. †å³Üß ôÜÜÆÜ, íÜΓß, ‘ÜÃ܃ÜèâÓÜ †ÃÜå ““àعÓ, ‘Üåì, ‘ß²ß, ¥Á܉ íÜÄÜåÓå ËÜß¡Ø ¢íÜèØ´Üà†ÜåÃÜÜå ôܳÜíÜÜÓÜå ÓûÜ ‘Ó´ÜÜå. ‘åÏÜ ‘å †å †åÏÜÃÜàØ †ôÜêÜ ™ÜÓ ÷´ÜàØ. ´ÜåÏÜÃÜß èÃÏÜÍÜâÝÏÜÏÜÜØ †ÜñÜÏÜíÜÜôÜ߆Üå ™ÜâôÜß ÄÜÑÜÜ †ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå †®Üå èÏÜÜíÑÜÜå; †åüêÜå ´Üå†Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß êܲ܉ ‘Üå‰ ÃÜå ‘Üå‰ éÆÜå œÜÜêÜà Ó܃ܴÜÜ è ÷´ÜÜ. ÆÜÓØ´Üà †ÜñÜÏÜíÜÜôÜ߆Üå ´ÜÜå †Õ÷ôÜÜÏÜÜØ ñÜ½Ü ÁÜÓÜíÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. †åüêÜå ôÜÜÆÜ, íÜΓß, ‘ÜÃ܃ÜèâÓÜÃÜå ÆÜ‘²ßÃÜå ¹âÓ ¹âÓ ÏÜâ‘ß †ÜíÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. †Ü †Õ÷ôÜÜÍÜÜíÜÃÜå êÜßÁÜå ôÜÜÆÜ ÆÜ±Ü ÏÜÑÜÜÚ¹Ü Ó܃ܴÜÜ. ´ÑÜÜØ ôÜÜÆÜ ‘Ó²íÜÜÃÜÜ ËÜå è ¹ÜƒÜêÜÜ ËÜÃÑÜÜ ÷´ÜÜ. †åÏܱÜå ²ØƒÜ ÆÜ±Ü †Õ÷ôÜÜÍÜÜíÜå è ÏÜÜÑÜÜåÚ [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


÷´ÜÜå, ‘åÏÜ ‘å, †å³Üß ‘Üå‰ÃÜàØ ÆÜ±Ü ÏÜ ³ÜÑÜàØ ÃÜ÷Üå´ÜàØ. †ÜíÜÜ ÆÜÂôÜØÄÜÜå†å †Õ÷ôÜÜÃÜß Ý¹ïÜÜÏÜÜØ ‘åüêÜß ÆÜÂÄÜÝ´Ü ‘Óß “å ´Üå è±Ü܉ †ÜíÜ´ÜàØ. ôÜÜËÜÓÏÜ´ÜßÏÜÜØ œÜÜåÓßÃÜÜå ‹ÆܺíÜ Ó÷å´ÜÜå ´ÑÜÜÓå ËÜÜÆÜà†å ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ôÜ÷ß³Üß †åå‘ ÆÜµÜ “ÆÜÜíÑÜÜå ÷´ÜÜå, èåÏÜÜØ œÜÜåÓêÜâØüÜÓ܆ÜåÃÜÜå ÁÜØÁÜÜå ƒÜÓÜËÜ “å †åÏÜ ËÜ´ÜÜíÑÜàØ ÷´ÜàØ. †ÃÜå ÄÜÜÏÜêÜÜå‘ÜåÃÜå œÜÜåÓß ³Ü´Üß †ü‘ÜíÜíÜÜÃÜÜ ‘ÜÏÜÏÜÜØ †ÜñÜÏÜÃÜå ôÜÜ³Ü †ÜÆÜíÜÜÃÜß †ÆÜßêÜ ‘Óß ÷´Üß. ´Üå†Üå ôÜÜæÃÜå ‘÷å´ÜÜ ‘å, `ôÜíÜÜåÚ¹ÑÜ' †³ÜíÜÜ `ÓÜÏÜÓÜŸÑÜ'ÃÜÜå †ÜÁÜÜÓ èåüêÜÜå ïÜÜØ´Ü ÓœÜÃÜÜ´ÏÜ‘ ÆÜÂíÜäݶ܆Üå ÆÜÓ “å, ´ÜåüêÜÜå ÝÃÜóÜåÁÜÜ´ÏÜ‘, ƒÜزÃÜÜ´ÏÜ‘ ÆÜÂíÜäݶ܆Üå ‹ÆÜÓ ÃܳÜß. †å ÏÜàƒÑÜ´íÜå †Ø´ÜÓÃÜÜ ÝíÜ‘ÜôÜÃÜß ËÜÜËÜ´Ü “å, ËÜ÷ÜÓÃÜß ÍÜÜØÄÜ´ÜÜå² ‘å ´Ü²¡å²ÃÜß ÃܳÜß. ¡åÁÜÆÜàÓÃÜÜ †å‘ ‘ÜÑÜÚ‘´ÜÜÚÃÜÜ ËÜÂúœÜÑÜÚ ôÜØËÜØÝÁÜ´Ü ÆÜÂôÜØÄÜ íܱÜÚíÜ´ÜÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜå üÜØ‘ßÃÜå ÷ÝÓÍÜÜ‹ ê܃Üå “å, ``. . .†ÃÜå ´ÜÏÜÜÓå ´ÜÏÜÜÓÜå †ÜÄÜÂ÷ “Üå²ßÃÜå ÆÜ´ÃÜßÃÜå ôÜØ´ÜÜåóÜ †ÜÆÜíÜÜå ¡å‰†å.'' †å ÝíÜÓêÜ ÆÜÂôÜØÄÜ “å. ËÜÜÆÜà †ÜÄÜÂ÷ß ÷´ÜÜ, ÆÜ±Ü †å‘ÜØÄÜß ÃÜ÷Üå´ÜÜ. ÝíܤÜÜÃÜßÃÜß èåÏÜ ´Üå†Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †ÃÜå ËÜß¡ÃÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜÜåÃÜàØ ËÜÜÓß‘ß³Üß ÝÃÜÓßšÜ±Ü ‘Ó´ÜÜ †ÃÜå ´ÜåÃÜÜØ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜÜå ÆÜÓ³Üß ´ÜåÃÜß §²ß “±ÜÜíÜü ‘Ó´ÜÜ. †åÃÜå êÜßÁÜå è ÏÜÜåüÜ ÏÜÜåüÜ †ÃÜå ‘åüêÜß‘ íÜÜÓ ´ÜÜå ÍÜÑÜØ‘Ó ÏÜÃÜÜ´ÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜÜåÏÜÜسÜß †åÏÜÃÜå ÷ÏÜåïÜ ËÜì, ôÉâÝ´ÜÚ †ÃÜå ÆÜÂÄÜÝ´Ü ÏÜëÑÜÜØ “å. ÄÜÜ²ß øÑÜÜØ ƒÜÜåü‘܉ “å ´Üå ´Üå†Üå ´ÜÓ´Ü ‘ìß è´ÜÜ †ÃÜå ¹Óå‘ÃÜå ´ÜåÃÜÜ †ÝÁÜ‘ÜÓ ÆÜÂÏÜܱÜå ôÜêÜÜ÷ †ÜÆÜ´ÜÜ. ÏÜåíÜܲÃÜÜ ÝËÜ¡åÝêÜÑÜÜ ÓÜŸÑÜå ÷ÝÓÍÜÜ‹ ôÜܳÜå †å‘ ôÜÜíÜÚèÝÃÜ‘ ‘ÜÏÜ ËÜÜËÜ´Ü ³ÜÑÜåêÜß ôÜÏÜÜÁÜÜÃÜÃÜß †å‘ ïÜÓ´ÜÃÜàØ ÆÜÜêÜÃÜ ³Ü´ÜàØ ÃÜ÷Üå´ÜàØ. †å³Üß ÷ÝÓÍÜÜ‹†å †ÜÏÜ ‹ÆÜíÜÜôÜ ‘ÓíÜÜÃÜàØ ÝíÜœÜÜÑÜàÛ. èÏÜÃÜÜêÜÜêÜ ËÜ¡è †åÏÜÃÜå ê܉ÃÜå ËÜÜÆÜàÃÜå ÏÜìíÜÜ †ÜíÑÜÜ. ´ÑÜÜÓå ËÜÜÆÜà†å ôÜêÜÜ÷ †ÜÆÜß ‘å,

¢íÜ´ÜÜå †ÃÜå ÆÜÂÄÜÝ´ÜïÜßêÜ “å, †åÏÜ ÏÜÜÃÜíÜàØ. èåÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÉÓèÃÜàØ, èíÜÜËܹÜÓßÃÜàØ ÍÜÜÃÜ ÃܳÜß ´ÜåÃÜå ÏÜܱÜôÜ ‘åÏÜ ‘÷åíÜÜÑÜ? ÷ÝÓÍÜÜ‹ÃÜå †åÃÜàØ ÍÜÜÃÜ “å †å ôÜÜÓß íÜÜ´Ü “å. ÆÜÓØ´Üà ÏÜÜÓß ôÜÏÜè ÆÜÂÏÜܱÜå †åÏܱÜå ‹´ÜÜíÜì ‘ÓíÜÜÃÜß èéÓ ÃܳÜß. †å ¡±Üå “å ‘å ‹ÆÜíÜÜôÜ †ÜƒÜÓß ‹ÆÜÜÑÜ “å. ‹ÆÜíÜÜôÜ ÆÜ÷åêÜÜØ ™Ü±ÜàØ ³Ü‰ ïÜ‘å †åÏÜ “å.

ÆÜ“ß ´ÜåÏܱÜå ÏÜÃÜå ´ÑÜÜØ ÓœÜÃÜÜ´ÏÜ‘ ‘ÜÏÜ †ÃÜå ôÜØÄÜ«ÃÜ ‘ÓíÜÜÃÜß ôÜêÜÜ÷ †ÜÆÜß, èå³Üß êÜÜå‘ÜåÏÜÜØ ÆÜÜ“àØ ËÜì †ÜíÜå †ÃÜå †åÃÜå êÜßÁÜå ôÜÏÜÜÁÜÜÃÜÃÜß ïÜÓ´ÜÜåÃÜàØ ÆÜÜêÜÃÜ ‘ÓÜíÜíÜÜÃÜàØ ôÜ÷åêÜàØ ³Ü‰ ¡ÑÜ. †ÜƒÜÓå ´ÑÜÜØ †å‘ ËÜß¡å ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ è ‘ÓíÜÜå ÆܲÒÜå. ËÜÜÆÜà†å èåüêÜß ‘¹Ó ‘ÓíÜÜÃÜå ÑÜÜåÄÑÜ íÜÜ´Ü ÷´Üß ´ÜåÃÜß ‘¹Ó ‘Óß, èåüêÜß †ÃÜÜíÜïÑÜ‘ ‘å †ÆÜÂÜôÜØÝÄÜ‘ ÷´Üß ´Üå ÏÜÜüå ÏÜÃÜå ôÜÏÜ¡íÑÜÜå †ÃÜå “åíÜüå Óô´ÜÜå ÆÜ±Ü ËÜ´ÜÜíÑÜÜå. †Ü³Üß è ´Üå†Üå ÝÆÜ´ÜÜ, ÄÜàÓà, †ÃÜå ÃÜå´ÜÜ †å µÜ±Üå ÆܹÃÜå ïÜÜåÍÜÜíÜß ïÜøÑÜÜ ÷´ÜÜ. ôÜ´ÑÜ-†Õ÷ôÜÜÃÜÜ ‹ÆÜÜôÜ‘ ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ †Ø´ÜÓÃÜß †ÜíÜß ÝíÜœÜÜÓÆÜÂåÓ‘ íÜÜ´ÜÜåÏÜÜØ ‘Ü؉ ÃÜå ‘Ü؉ ÝíÜïÜåóÜ´ÜÜ, Ýï܃ÜÜÏܱÜ, ‹¹ÖËÜÜåÁÜÃÜ Ó÷åêÜÜØ “å. ÝíÜœÜÜÓÜåÃÜß ´ÜÜå ËÜÜÆÜà ÷ØÏÜåïÜÜØ ”²ß íÜÓôÜÜíÜ´ÜÜ. †Ü ÆÜÂôÜØÄÜÜå †ÜÆܱÜÃÜå ËÜÜåÁÜ, ÆÜÂåÓ±ÜÜ †ÃÜå ÀóüÜØ´Ü †ÜÆÜå “å. èå ÝíÜœÜÜÓ †ÃÜå ‹ÆܹåïÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ †Üå´ÜÆÜÂÜå´Ü ³ÜÑÜÜØ ÷ÜåÑÜ ´ÜåÃÜß è †ôÜÓ ÆÜ²å “å. †Ü ÆÜàô´Ü‘ ÃÜÜÃÜàØ “å, ÆÜ±Ü ƒÜâËÜ ôÜàØ¹Ó “å. ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ÏÜÜÃÜôÜ, †åÏÜÃÜß ¢íÜÃÜÀÝóü †ÃÜå ‘ÜÑÜÚÆÜ½Ý´Ü ôÜÏÜèíÜÜÃÜß ôÜß²ß ôÜÏÜÜÃÜ “å. ÄÜÜØÁÜß-ÝíÜœÜÜÓÃÜß ÆÜâØ¢ †Ü ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜسÜß ÏÜìå “å. ´Üå êÜÜå‘ôÜåíÜÜÃÜÜØ ‘ÜÏÜ ‘ÓÃÜÜÓÜ ´ÜåÏÜ è ôÜÜÓß Óß´Üå ¢íÜÃÜ ¢íÜíÜÜ ‡œ“´ÜÜ ôÜÜæ‘Ü剆å íÜÜØœÜíÜÜ èåíÜàØ “å. ÏÜâì Õ÷¹ßÏÜÜØ `ËÜÜÆÜà ‘å †ÜñÜÏÜÏÜÇ'ÃÜÜå ÄÜàèÓÜ´Üß †ÃÜàíÜܹ ËÜÜêÜàÍÜ܉ ÆÜÜÓåƒÜå ‘ÑÜÜåÚ “å. ´ÜåÃÜàØ ÆÜàÃÜÏÜàÚº±Ü ‘ÓßÃÜå ÉÓß ÄÜàèÓÜ´Üß íÜܜܑÜåÃÜå †ÜÆÜíÜÜ ÏÜÜüå `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ'ÃÜå ÁÜÃÑÜíÜܹ ™Üüå “å.

†ÜíÜß ÍÜÜíÜà‘´ÜÜ (ôÜåÝÃôÜÝüíÜÃÜåôÜ) ´ÜÜå ÏÜÃÜå ÄÜÏÜå “å. ŸÑÜÜØ ôÜàÁÜß †å ÏÜܱÜôÜÏÜÜØ ÷ÜåÑÜ ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß ÏÜܱÜôÜ 

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] 

185


ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓ †ÃÜå †ÜœÜÜÓÃÜÜ ôÜØíÜÜ÷‘ : ÷ÝÓÍÜÜ‹ ‹ÆÜÜÁÑÜÜÑÜ †ÏÜä´Ü ÏÜÜå¹ß †ÃÜå‘ ÏÜ÷ÜÃÜàÍÜÜíÜÜåÃÜÜå ôÜÜ³Ü ÏÜìß Ó÷åíÜÜÃÜÜ ‘ÜÓ±Üå ÏÜÜå÷ÃܹÜôÜ `ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ' ËÜÃÑÜÜ ‘å ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÷ÜåíÜÜÃÜÜ ‘ÜÓ±Üå è ´Üå†Üå †ÃÜå‘ÜåÃÜÜå ôÜÜ³Ü ÏÜåìíÜß ïÜøÑÜÜ? †å ôÜíÜÜêÜÃÜÜå èíÜÜËÜ ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÷ÜåÑÜ, ÄÜÜØÁÜߢ†å ‘¹ß ‘Üå‰ÃÜå ‘Üå‰ ôÜíÜÜêÜÃÜÜ èíÜÜËÜ †ÜÆÑÜÜ ÃÜ ÷ÜåÑÜ †åíÜàØ ËÜÃÑÜàØ “å ƒÜÓàØ? ¹åïÜíÜÜôÜ߆ÜåÃÜå ÏÜâØ”íÜ´ÜÜ ‘å ¹åïÜíÜÜôÜ߆Üå Æܲ‘ÜÓ´ÜÜ †åíÜÜ ÆÜÂðÃÜÜåÃÜÜ ‹¶ÜÓÜå ÷ØÏÜåïÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜß ÆÜÜôÜå³Üß ÏÜì´ÜÜ ÓûÜ “å. †ÜíÜÜ †ÃÜå‘ ÆÜÂôÜØÄÜÜåÃÜÜ ôÜÜšÜß, ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÜñÜÏÜ-ôÜÜËÜÓÏÜ´ÜßÏÜÜØ Ó÷ß †å‘ ¹ÜÑÜ‘Ü ôÜàÁÜß Õ÷¹ß `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ'ÃÜàØ ôÜØÆÜܹÃÜ ôÜØÍÜÜìÃÜÜÓÜ ÷ÝÓÍÜÜ‹ ‹ÆÜÜÁÑÜÜÑÜÃÜÜå ÝíÜïÜåóÜ ÆÜÝÓœÜÑÜ ‘ÓÜíÜå “å, ´ÜåÏÜÃÜß ôÜܳÜåÃÜß †ÃÜå‘ ÏÜàêÜÜ‘Ü´ÜÜå ù¹ÑÜÏÜÜØ ôÜØ™ÜÓÃÜÜÓÜ ´Ü³ÜÜ ôÜÜËÜÓÏÜ´Üß †ÜñÜÏÜ ôÜàÓšÜÜ †ÃÜå ôÏÜÜÓ‘ ü×ôüÃÜÜ ÏÜصÜß †ÏÜä´Ü ÏÜÜå¹ß.".".

÷ÝÓÍÜÜ‹

‹ÆÜÜÁÑÜÜÑÜÃÜå µÜßôÜ íÜÓôÜ ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ôÜØÆÜ‘ÚÏÜÜØ Ó÷åíÜÜÃÜÜå ÏÜÜå‘Üå ÏÜëÑÜÜå ÷´ÜÜå. `ÏÜÜêÜíÜ-ÏÜÑÜâÓ', `†Üæ¹àÏËÜÓ', `ôÜÓôíÜ´Üß' íÜÄÜåÓå ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ÜåÃÜàØ ôÜØÆÜܹÃÜ ‘Óß œÜâøÑÜÜ ÷´ÜÜ. ˆ¹ÜåÓ³Üß †å‘ ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓíÜÜÃÜß ÑÜÜåèÃÜÜ ÝÏܵÜÜå ôÜܳÜå ™Ü²´ÜÜ ÷´ÜÜ †åÃÜÜ ÏÜâìÏÜÜØ ïÜའôÜÜÞ¶íÜ‘ ôÜåíÜÜÍÜÜíÜ ÃÜ÷Üå´ÜÜå; ˆ¹ÜåÓÃÜÜ ÏÜàƒÑÜÏÜصÜßÃÜß `ƒÜËÜÓ êÜåíÜÜ'ÃÜÜå ÆÜ±Ü ÷å´Üà ÷´ÜÜå. ´ÑÜÜØÃÜß ôÜÓ‘ÜÓå †å‘ ôíÜ´ÜØµÜ ÏÜÜÝôÜ‘ ÃÜ ÃÜß‘ìíÜÜ ¹ßÁÜàØ †å³Üß †Ü ÍÜÜíÜÃÜÜïÜÜìß ÑÜàíÜ‘ÃÜÜ Ý¹êÜÃÜÜ üà‘²Ü ³Ü‰ ÄÜÑÜÜ. †åüêÜå ˆ¹ÜåÓÃÜÜ ËܹêÜå ƒÜزíÜܳÜß †å‘ ôÜÜÆ´ÜÜÝ÷‘ ïÜé ‘ÓíÜÜÃÜàØ ÃÜ’ß ‘ÑÜàÛ. èåÏÜÜØ êÜåƒÜ †ÃÜå ÃÜÜÇÁÜÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ `ÑÜØÄÜ ‡ÞòÑÜÜ'ÏÜÜسÜß êÜåíÜÜØ †ÃÜå ËÜߢ ôÜÜÏÜÄÜÂß ÆÜÜå´ÜÜÃÜß êÜåíÜß †åíÜß †åÏÜÃÜß ÑÜÜåèÃÜÜ ÷´Üß. †Ü ÑÜÜåèÃÜÜ è ÷ÝÓÍÜÜ‹ÃÜå èÏÜÃÜÜêÜÜêÜ ËÜ¡è ¿ÜÓÜ ôÜÜËÜÓÏÜ´Üß †ÜñÜÏÜ ôÜàÁÜß ê܉ Ä܉. ‘ÜïÜß, ÆÜÂÑÜÜÄÜ, ‘ÜÃÜÆÜàÓ íÜÄÜåÓå ô³Üìå ÆܑܵÜÓ´íÜ ÷ÝÓÍÜÜ‹†å ƒÜå²åêÜàØ. †åüêÜå èÏÜÃÜÜêÜÜêÜ¢ÃÜß ôÜêÜÜ÷³Üß †åíÜàØ ÃÜ’ß ³ÜÑÜàØ ‘å ÆÜµÜ ƒÜزíÜÜÃÜå ËܹêÜå †ÏܹÜíÜܹ³Üß è ‘Ü°íÜàØ †ÃÜå ´Üå `ÑÜØÄÜ ‡ÞòÑÜÜ' †ÃÜå `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ'ÃÜÜå †ÃÜàíÜܹ è Ó÷å. ÷ÝÓÍÜÜ‹ ËÜÜÆÜàÃÜÜ †ÜñÜÏÜÏÜÜØ (ôÜØôÏÜÓ±ÜÜå) ê܃Üå “å": †Ü ôÜà†íÜôÜÓ ÏÜÜÓÜ ¢íÜÃÜÃÜàØ †÷ÜåÍÜÜÄÑÜ è ÃܳÜß, †åÃÜܳÜß ÏÜÃÜå ™Ü±ÜàØ ™Ü±ÜàØ ïÜ߃ÜíÜÜÃÜàØ ÏÜëÑÜàØ “å. ÆÜµÜ ƒÜزíÜܳÜß ÃÜß‘ëÑÜàØ ÷Üå´Ü ´ÜÜå ÏÜÜÓß ËܹêÜÜå êÜåíÜÜÃÜß ÍÜÜíÜÃÜÜ èéÓ ‘ÜÏÜ ‘Ó´Ü †ÃÜå ‘Üå‰ †ôÜÜÞ¶íÜ‘ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ ÝÃÜÆÜ¡íÜ´Ü. ÍÜÄÜíÜÜÃÜ ÏÜÃÜå †åÃÜܳÜß

186 

ËÜœÜÜíÜíÜÜ ÏÜÜÄÜ´ÜÜå ÷´ÜÜå, †åüêÜå †å±Üå ÏÜÃÜå ËÜÜÆÜàÃÜÜ ƒÜÜåìÜÏÜÜØ ÏÜÜå‘êÑÜÜå.

ôÜÜÆ´ÜÜÝ÷‘ÃÜß ÑÜÜåèÃÜÜ ™Ü²ßÃÜå ÷ÝÓÍÜÜ‹ ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ÏÜݱÜÍÜíÜÃÜÏÜÜØ ÏÜëÑÜÜ. ´Üå ÆÜ÷åêÜÜØ ¹åíܹÜôÜ ÄÜÜØÁÜß ôÜܳÜå íÜÜ´Ü ³Ü‰ ÷´Üß. †åÏܱÜå ‘ûàØ": ´ÜÏÜÜÓÜå ÆÜµÜ ËÜÜÆÜà¢ÃÜå ÏÜëÑÜÜå “å ´ÜåÃÜß †åÏÜÃÜÜ ÆÜÓ ôÜÜÓß †ôÜÓ ÆÜ²ß “å. ´ÜÏÜÜÓÜ ôÜàØ¹Ó †šÜÓ ÆÜ±Ü †åÏÜÃÜå ÄÜÏÑÜÜ “å.

†å ÆÜ“ß ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ¢ÃÜÜ ƒÜزÏÜÜØ ¹ÜƒÜêÜ ³ÜÑÜÜ ´ÑÜÜÓå ´ÑÜÜØ ÏÜÜæêÜÜÃÜÜ ÏÜ÷Ïܹ†êÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ”ÍÍÜÜå ÆÜܳÜÓßÃÜå ´ÜåÃÜÜ ÆÜÓ ËÜå«Ü ÷´ÜÜ. œÜìíÜìÃÜÜ ôÜÏÜÜœÜÜÓ †ÜÆÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ¢ÃÜå `ôÜÓ‘ÜÓ' ‘÷ßÃÜå ôÜØËÜÜåÁÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ¢ ÆÜ´ÑÜå ´ÜåÏÜÃÜÜØ ôÃÜå÷ †ÃÜå ñÜ½Ü ÃÜß´ÜÓ´ÜÜØ ÷´ÜÜØ. †ÜíÜß †¹ËÜ ¡å‰ ÷ÝÓÍÜÜ‹ ÄܹÖÄܹ ³Ü‰ ÄÜÑÜÜ. ÄÜÜØÁÜߢ†å ´ÜÓ´Ü ‘ûàØ": ÏÜÜÓÜå èíÜÜËÜ ´ÜÏÜÃÜå ÏÜìß ÄÜÑÜÜå “å ÃÜå? ´ÜÏÜÜÓß ÑÜÜåèÃÜÜ ÏÜÃÜå ÆÜôÜع “å. èÏÜÃÜÜêÜÜêÜ¢ ôÜܳÜå ÏÜÜÓå íÜÜ´Ü ³Ü‰ Ä܉ “å. ÆÜ±Ü ´ÜÏÜå †ÏܹÜíÜܹ³Üß ÆÜµÜ ‘Ü°Üå ´ÜÜå ôÜÜÓàØ. ´ÜÜå ÷àØ íÜÁÜÜÓå ¡å‰ ïÜ‘ßïÜ.

÷ÝÓÍÜÜ‹ÃÜå ´ÜÜå ¡±Üå ™ÜßÃÜàØ ™ÜܲíÜàØ ÏÜìß ÄÜÑÜàØ. ÍÜÜíÜ´ÜàØ ÷´ÜàØ ÃÜå íÜæ¾å ‘ûàØ. ôÜØôÏÜÓ±ÜÜåÏÜÜØ †å ÃÜÜÇÁÜå “å : ÏÜÃÜå ôíÜÆÃÜå ÆÜ±Ü ƒÑÜÜêÜ ÃÜ÷Üå´ÜÜå ‘å ÏÜÃÜå ‘Üå‰ Ý¹íÜôÜ ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ¢ÃÜÜ †ÜñÜÏÜÏÜÜØ – †åÏÜÃÜÜ `ÓÜÏÜÓÜŸÑÜ'ÏÜÜØ – Ó÷åíÜÜÃÜàØ ôܹÖÍÜÜÄÑÜ ÏÜìïÜå. ƒÜÓß [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


Óß´Üå ÆÜâíÜÚ¡åÃÜÜØ ÆÜà±ÑÜ †ÃÜå íܲßêÜÜåÃÜÜ †ÜïÜßíÜÜÚ¹ÃÜàØ †å Éì ÷´ÜàØ. †åüêÜå †ÏܹÜíÜܹ³Üß ÆÜµÜ ‘Ü°íÜÜÃÜàØ ôÜâœÜÃÜ ÏÜÃÜå ´ÜÜå ÍÜâƒÑÜÜ ÝÍ܃ÜÜÓßÃÜå ÝÏÜóüÜÃÃÜÃÜÜ ³ÜÜì èåíÜàØ ³Ü‰ ÆܲÒàØ. ÏÜÇ ÄܹÖÄÜ¹Ö ³Ü‰ÃÜå ‘ØÆÜ´Üå ù¹ÑÜå ÍÜÄÜíÜÜÃÜÃÜå ÆÜÂܳÜÚÃÜÜ ‘Óß : `÷å ÆÜÂÍÜà! ÏÜÜÓß ËÜÁÜß ÃÜËÜì܉†Üå ¹âÓ ‘Óèå †ÃÜå ÏÜÃÜå †å ÆÜÝíÜµÜ †ÜñÜÏÜÏÜÜØ Ó÷åíÜÜÃÜå ÑÜÜåÄÑÜ ËÜÃÜÜíÜèå. . . ÏÜÇ ôÜØ‘êÆÜ ‘ÑÜÜåÚ ‘å ÷àØ ‘Ü؉ †åíÜàØ †ÜœÜ ÃÜ÷Î ‘ÓàØ èå³Üß †ÜñÜÏÜÃÜÜ ÄÜÜæÓíÜÃÜå ËÜ©Üå êÜÜÄÜå. ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ¢ÃÜå ¹à:ƒÜ ³ÜÜÑÜ †ÃÜå †åÏÜÃÜå ÏÜÃÜå «ÆÜ‘Üå †ÜÆÜíÜÜ †ÜØƒÜ ôÜÓƒÜß §œÜß ‘ÓíÜÜÃÜÜå íÜÜÓÜå †ÜíÜå.

ÏÜàØË܉³Üß ÆÜÜ“Ü ˆ¹ÜåÓ èíÜÜÃÜå ËܹêÜå †å ôÜßÁÜÜ †ÏܹÜíÜܹ †ÜíÑÜÜ. ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜØ ÃÜÜÇÁÜå “å": †åíÜß ÆÜ±Ü ¹÷åïÜ´Ü ÷´Üß ‘å ÓƒÜå ÃÜå †Ü ôÜÜåÃÜåÓß ´Ü‘ ÷ܳÜÏÜÜسÜß ôÜÓ‘ß ¡ÑÜ. ´ÑÜÜØ ÏÜÜÓå ôíÜÜÏÜß †ÜÃÜع ôÜܳÜå ‘ÜÏÜ ‘ÓíÜÜÃÜàØ †ÜíÑÜàØ. ´Üå†Üå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ôÜØô³ÜÜÃÜÜ ´ÜåèôíÜß †ÝÁÜ‘ÜÓß ÷´ÜÜ .".". ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ¢ÃÜàØ ÃÜÜÏÜ èåüêÜàØ ÏÜÜåüàØ ÷´ÜàØ ´ÜåüêÜß è ÏÜÜåüß ÝÃÜÓÜïÜÜ ÏÜÃÜå ´ÜåÏÜÃÜàØ ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ‘ÜÑÜÜÚêÜÑÜ ¡å‰ÃÜå ³Ü‰. ´Üå †å‘ †å‘ÜØ´Ü †ÃÜå ÄÜØ¹ß ÄÜêÜßÏÜÜØ †ÃÜå ÃÜÜÃÜÜ ôÜÓƒÜÜ ÏÜ‘ÜÃÜÏÜÜØ ÄÜßœÜÆÜßœÜ †ÜíÜåêÜàØ ÷´ÜàØ. ´ÜåÏÜÜØ ¢íÜ ÄÜâØÄÜìÜíÜÜ êÜÜÄÜ´ÜÜå .".". ÆÜ±Ü ´Üå †ØÁÜÜÓÜ †ÃÜå ÏÜåêÜÜÄÜÜå¡ ‘ÜÑÜÜÚêÜÑÜÏÜÜسÜß ´ÜÓà±Ü ÍÜÜÓ´ÜÃÜå `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ' ÏÜì´ÜàØ, ÍÜÜÓ´ÜÃÜå `ÑÜØÄÜ ‡ÞòÑÜÜ.'"''

†åÏÜÃÜàØ Ó÷åíÜÜÃÜàØ ôÜÜËÜÓÏÜ´Üß †ÜñÜÏÜÏÜÜØ ÄÜÜå«íÜÜÑÜàØ. †åüêÜå ¹âÓ³Üß ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÏÜÜÃÜÜå †íÜÜè ôÜÜØÍÜìßÃÜå íÜÜ“Ó²àØ ‘à¹Ø‘â¹Ü ‘ÓíÜÜ ÏÜÜØ²å ´ÜåÏÜ †ÜñÜÏÜÃÜàØ ÃÜÜÏÜ ôÜÜØÍÜìßÃÜå ´ÜåÏÜÃÜàØ ÏÜÃÜ ´ÑÜÜØ èíÜÜ ´ÜêÜÆÜß ¥«ÒàØ. ÷ÝÓÍÜÜ‹ †Ü ôÏÜÓ±ÜÜåÏÜÜØ ê܃Üå “å : †ÜñÜÏÜ ÏÜÜÓå ÏÜÃÜ ÏÜÜ´ÜÜ ôÜÏÜÜÃÜ “å, èå±Üå ÏÜÃÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ è †ÜÆÑÜàØ ÃܳÜß, †ÏÜä´Ü èåíÜàØ ô´ÜÃÜÆÜÜÃÜ ÆÜ±Ü ‘ÓÜíÑÜàØ “å. ¹àÝÃÜÑÜÜÏÜÜØ ¡å ‘Üå‰ ô³ÜÜÃÜÃÜÜ ÃÜÜÏÜÃÜß ÏÜÜÓÜ ÆÜÓ ¡¹à‰ †ôÜÓ ³Ü´Üß ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´Üå “å ôÜÜËÜÓÏÜ´Üß †ÜñÜÏÜ. †å †ÜñÜÏÜéÆÜß ËÜçüÓßÏÜÜسÜß †å‘êÜÜ ÍÜÜÓ´ÜÃÜå è ÃÜ÷Î, †ÜƒÜß ¹àÝÃÜÑÜÜÃÜÜ Ýè¤ÜÜôÜà ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] 

êÜÜå‘ÜåÃÜå ÃÜíÜàØ œÜå´ÜÃÜ, ÃÜíÜÜå ôÜعåïÜ, ÃÜíÜÜå †Ü¹ïÜÚ †ÃÜå ÃÜíÜÜ ÆÜ‘ÜïÜÃÜÜØ Ýíܾà´Ü Ý‘Ó±ÜÜå ÏÜì´ÜÜØ ÷´ÜÜØ. †ÜƒÜß ¹àÝÃÜÑÜÜÃÜÜ ËÜàݽïÜÜìß ÏÜܱÜôÜÜå †Ü íÜåÓÜÃÜÏÜÜØ íÜôÜåêÜÜ, †Ü‘ÓÜ ´ÜÜÆÜÏÜÜØ ´ÜÆÜ´ÜÜ †ÜñÜÏÜ ´ÜÓÉ †ÜïÜÜÍÜÓß ÏÜßü ÏÜÜز´ÜÜ †ÃÜå èå ‘Üå‰ †÷Î †ÜíÜ´ÜÜ ´Üå †÷ÎÃÜÜ ¹åíÜ, †÷ÎÃÜß ÝíÜÍÜâÝ´Ü, †÷ÎÃÜÜ ËÜÜÆÜà¢ÃÜÜ ³ÜÜå²Ü ôÜÓƒÜÜ ôÜØÆÜ‘Ú³Üß ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ÍÜÜÄÑÜïÜÜìß ÏÜÜÃÜ´ÜÜ †ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÃÜå ôÜÏÜä½ ËÜÃÜÜíÜßÃÜå è´ÜÜ. ™Ü±ÜÜÑÜ ïÜؑܳÜß ™ÜåÓÜÑÜåêÜÜ ÏÜܱÜôÜÜå †÷Î †ÜíÑÜÜ “å †ÃÜå ñܽÜÃÜÜå ÆÜÂôÜܹ ê܉ÃÜå ÄÜÑÜÜ “å †ÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ôÜܳÜ߆ÜåÏÜÜØ ´Üå íÜ÷ǜܴÜÜ ÓûÜ “å. Æ܃ÜÓ ËÜàݽïÜÜìß ÏÜܱÜôÜ ÆÜ±Ü †÷Î †ÜíÑÜÜ “å †ÃÜå ËÜàݽ ù¹ÑÜÃÜÜ ÄÜà±ÜÜå †ÜÄÜì ”â‘ß ÆÜ²ß “å, †ÃÜå ù¹ÑÜå ËÜàݽ ‹ÆÜÓ ÝíÜèÑÜ ÏÜåìíÑÜÜå “å. ÝÃÜÓÜïÜ, ¹à:ƒÜß, ïÜÜå‘ÄÜÂô´Ü, ôÜØ´ÜÆ´Ü †ÃÜå ÆÜÝ´Ü´ÜèÃÜÜåÃÜå ´ÜÜå †å ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ™ÜÓ êÜÜÄÜ´ÜàØ. ËÜའ†ÃÜå ‰ïÜàÃÜß ‘Óà±ÜÜ †Ü †ÜñÜÏÜÃÜß †å‘ ‘àÝüÓ ù¹ÑÜ‘àØèÏÜÜØ ¡åíÜÜ ÏÜì´Üß. ÓÜÏÜÃÜß ÏÜÑÜÜÚ¹Ü †ÃÜå ‘äó±ÜÃÜÜØ ÑÜÜåÄÜ, ‘àïÜì´ÜÜ †ÃÜå †Ü‘óÜÚ±Ü, ËÜà½ÃÜÜå íÜæÓÜÄÑÜ †ÃÜå ¹ÑÜÜÁÜÏÜÚ, ‰ïÜàÃÜàØ ‘óüôÜ÷ÃÜ, ÷ÝÓÿÜغÃÜàØ ôÜ´ÑÜÆÜÜêÜÃÜ, ÍÜßóÏÜÃÜß ÆÜÂݴܤÜÜ †ÃÜå †èàÚÃÜÃÜàØ Ó±Ü‘ÜæïÜêÑÜ – †Ü ËÜÁÜÜÃÜÜå ôÜàÍÜÄÜ ôÜàÏÜåì íÜßôÜÏÜß ôܹßÏÜÜØ ¡åíÜÜ ÏÜì´ÜÜå ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´Üå †Ü è †ÜñÜÏÜÃÜÜ †å‘ ƒÜâ±ÜÜÏÜÜØ. ÏÜÜÓÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ‘؉‘ †ÜïÜÜ, ‘؉‘ ÆÜÂÜ±Ü †ÃÜå ‘Ø‰‘ ñÜ½Ü †ÃÜàÍÜíÑÜÜØ †åÃÜÜ †ÜÃÜعÃÜÜ ËܹêÜÜÏÜÜØ ÏÜÃÜå ôܹå÷å ôíÜÄÜÚ ÏÜìå ´ÜÜåÆÜ±Ü ´ÜåÃÜß ÏÜÜÓå ÏÜÃÜ ‘ïÜß Õ‘ÏÜ´Ü ÃܳÜß. . . †ÜñÜÏÜÃÜàØ †ÜØ´ÜÓôÜÜ̹ÑÜÚ ¡åíÜÜ ÏÜÜüå œÜÜíÜßÃÜß ËÜ÷à èéÓ “å. †ÜñÜÏÜÃÜÜØ ÝíÜÁÜÜ´ÜÜ †Ü´ÏÜܳÜßÚ, ÏÜàÏÜàšÜà ÷´ÜÜ ´Üå³Üß †Ø´ÜÏÜàÚƒÜ íÜäݶÜíÜÜìÜ ÷´ÜÜ. †åüêÜå †ÜñÜÏÜÃÜàØ ¢íÜÃÜ íÜ÷å´Üß ÃÜ¹ß èåíÜàØ ÃÜ÷Î, ÆÜ±Ü §²Ü ‘âíÜÜ èåíÜàØ †³ÜíÜÜ ´ÜÜå œÜÜÓå ËÜÜèà†å ¹àÄÜÚÏÜ ÆÜ÷ܲÜå³Üß ™ÜåÓÜÑÜåêÜÜ ÄÜØÍÜßÓ ôÜÓÜåíÜÓ èåíÜàØ ÷´ÜàØ. †ÜñÜÏÜÃÜàØ †ÜØ´ÜÓôÜÜ̹ÑÜÚ ¡åíÜÜÃÜß œÜÜíÜß ÏÜÃÜå ³ÜÜå²ß ÏÜ÷åÃÜ´Üå è ÏÜìß Ä܉.

¤ÜÜÃÜ, ‘ÏÜÚ †ÃÜå ÍÜÞø´Ü³Üß ÆÜÂåÓÜÑÜåêÜÜ ÷ÝÓÍÜÜ‹ÃÜå ôÜÜËÜÓÏÜ´Üß †ÜñÜÏÜÏÜÜØ Ó÷ßÃÜå Õ÷¹ß `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ'ÃÜàØ ôÜØÆÜܹÃÜ ôÜÜÇÆÜÜÑÜàØ. èå “å‘ 1930ÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ 187


`ôíÜÓÜè'ÃÜß ÆÜÂݴܤÜÜ ê܉ÃÜå ¹ÜزߑâœÜ ÏÜÜüå †ÜñÜÏܳÜß ÃÜß‘ëÑÜÜ †å †ÓôÜÜ ôÜàÁÜß œÜÜêÜà ÓûàØ. 1921ÏÜÜØ ÷ÝÓÍÜÜ‹ ´ÜÜ¡ è `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ'ÏÜÜØ ¡å²ÜÑÜÜ ÷´ÜÜ. †å í܃ܴÜå ÝÆÜÂÃôÜ †ÜçÉ íÜåêôÜÃÜÜ ôíÜÜÄÜ´ÜÃÜÜ ËÜÝ÷ó‘ÜÓÃÜàØ †ÜعÜåêÜÃÜ ƒÜâËÜ ¡åÓÏÜÜØ œÜÜêÜ´ÜàØ ÷´ÜàØ. †å ÏÜÜüå ôíÜÑÜØôÜåíÜ‘ÜåÃÜÜØ ÃÜÜÏÜ ÃÜÜÇÁÜÜ´ÜÜØ ÷´ÜÜØ. ÷ÝÓÍÜÜ‹ÃÜß ‡œ“Ü ÷´Üß. ËÜÜÆÜàÃÜå ÆÜâ“íÜÜ ÄÜÑÜÜ, ``÷¢ ÷ÏܱÜÜØ ´ÜÜå ´ÜÏÜå `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ'ÃÜàØ ‘ÜÏÜ ÷ܳÜÏÜÜØ êÜßÁÜàØ “å. ´ÜÏÜå ÍÜÓ´Üß ³ÜïÜÜå ´ÜÜå †Ü ‘ÜÏÜÃÜàØ ïÜàØ ³ÜïÜå? ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ‘ÜÏÜ “Üå²ßÃÜå ËÜß¡ ‘ÜÏÜÏÜÜØ ÆܲíÜÜÃÜÜå ÝôÜÆÜ܉ÃÜÜå ÁÜÏÜÚ ÃܳÜß. ´ÜÏÜÜÓå èåêÜ èíÜàØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ'ÃÜàØ ‘ÜÏÜ ‘Ó´ÜÜØ è èíÜàØ ¡å‰†å. ËÜß¡ ÝíÜœÜÜÓ “Üå²ß ¹Üå.'' †ÜíÜß è ËÜߢ †å‘ ™ÜüÃÜÜ 1925ÏÜÜØ ËÜÃÜß. 1925ÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ ËÜåêÜÄÜÜÏÜ ÏÜ÷ÜôÜÍÜÜÃÜÜ ÆÜÂÏÜàƒÜ ³ÜÑÜÜ ÷´ÜÜ. †åüêÜå †ÜñÜÏÜíÜÜôÜ߆ÜåÃÜÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ ËÜåêÜÄÜÜÏÜ èíÜÜÃÜÜå ‹´ôÜÜ÷ ¡ÄÑÜÜå. ‘Üå‰ ÏÜܱÜôÜ ‘ÜÏÜ ÝíÜÃÜÜ øÑÜÜØÑÜ ¡ÑÜ †å ËÜÜÆÜàÃÜå ÆÜôÜع ÃÜ÷Üå´ÜàØ. ™Ü±ÜÜØ ÃÜÜÏÜ ËÜÜÆÜà ÆÜÜôÜå ÆÜ÷ÜÇœÜß ÄÜÑÜÜØ. ‘ÜåÃÜå ÓÜå‘íÜÜ? ‘ÜåÃÜå Ó¡ †ÜÆÜíÜß? íÜìß ƒÜÓœÜÃÜÜå ÆÜ±Ü ôÜíÜÜêÜ ÷´ÜÜå. ËÜåêÜÄÜÜÏÜ èíÜÜ ËÜÜËÜ´Ü ËÜÜÆÜà†å ÆÜâ“ÒàØ, `÷ÝÓÍÜÜ‹, ´ÜÏÜÜÓÜå ïÜÜå ÝíÜœÜÜÓ “å?' ™Ü±ÜÜØ ÃÜÜÏÜ †ÜíÜß ÆܲíÜܳÜß ËÜÜÆÜà ÝíÜœÜÜÓÏÜÜØ ÆÜ²ß ÄÜÑÜÜ ÷´ÜÜ †ÃÜå ‘Ø‰‘ Óô´ÜÜå ïÜÜåÁÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. †åüêÜå †åÏܱÜå ËÜÜÆÜàÃÜå ‘ûàØ, ``ËÜÜÆÜà¢, ÏÜÜÓÜå ÝíÜœÜÜÓ ´ÜÜå èíÜÜÃÜÜå ÷´ÜÜå. †ÏܹÜíÜܹÃÜß ÏÜ÷ÜôÜÍÜÜ ÆÜ“ß ÷àØ ‘Üå‰ †ÝÁÜíÜåïÜÃÜÏÜÜØ ÄÜÑÜÜå ÃܳÜß. ÆÜÓØ´Üà ´ÜÏÜå èå ÏÜÑÜÜÚ¹Ü †ÜØ‘ß “å ´Üå †ÃÜàôÜÜÓ ÏÜÜÓܳÜß è‰ ÃÜ ïÜ‘ÜÑÜ †åÏÜ ÷àØ ¡åŒ “àØ.'' †åüêÜå †åÏܱÜå ÃÜ èíÜÜÃÜÜå ÝÃÜÿÜÑÜ ‘ÑÜÜåÚ. †ÃÜå ËÜß¡ ÝËÜÃÜèéÓß ÏÜܱÜôÜÜåÃÜå è´ÜÜ ÓÜå‘íÜÜÃÜÜå †ÜÁÜÜÓ ÆÜ±Ü ÏÜìß ÄÜÑÜÜå. ÆÜ“ß ËÜß¡†ÜåÃÜå ‹¼åïÜßÃÜå ËÜÜåêÑÜÜ, ``÷ÝÓÍÜÜ‹ÃÜß èåÏÜ ôÜÜæ†å ÝíÜœÜÜÓ ‘ÓßÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ÝÃܱÜÚÑÜ ‘ÓíÜÜå ¡å‰†å.'' †å‘ ƒÜÜôÜàØ íÑÜ܃ÑÜÜÃÜ †ÜÆÑÜàØ †ÃÜå ´ÜåÃÜÜ ¡¹à³Üß ‘åüêÜÜÑÜ êÜÜå‘ÜåÃÜå ËÜåêÜÄÜÜÏÜ è´ÜÜ ÓÜå‘ß êÜßÁÜÜ. ÃÜ ‘Üå‰ÃÜÜ ÆÜÓ ÓÜå‘܉ èíÜÜ ÏÜÜüå ¹ËÜÜ±Ü ‘ÑÜàÛ, ÃÜ ‘Üå‰ÃÜå ôÆÜóü ÃÜÜ ÆÜܲß. ôÜÜæÃÜÜ 188 

†Ü´ÏÜÜÃÜå ¡ÄÜ嫆 ‘ÓßÃÜå ÝÃܱÜÚÑÜ ‘ÓÜíÑÜÜå. ´Üå†Üå ‘Üå‰ ‘Üå‰ÃÜå ÃÜÜ ÆÜ±Ü ÆÜÜ²ß ïÜ‘´ÜÜ ÷´ÜÜ. †ÃÜå ™Ü±ÜßíÜÜÓ ÏÜÃÜÜ ‘Ó´ÜÜ ÆÜ±Ü ÷´ÜÜ; ÆÜÓØ´Üà ´Üå íÑÜÞø´ÜÄÜ´Ü Óß´Üå. ËÜåêÜÄÜÜÏÜ èíÜÜÃÜÜ í܃ܴÜå ‘åüêÜÜÑÜå è±ÜÜÃÜÜØ ÃÜÜÏÜÜåÃÜÜå ôÜíÜÜêÜ †ÜíÑÜÜå ÷´ÜÜå ´Üå³Üß ´ÜåÏÜÃÜå ÓÜå‘íÜÜ ÏÜÑÜÜÚ¹Ü †ÜØ‘íÜß ÷´Üß. †å‘ íÜÜÓ ÷ÝÓÍÜÜ‹ ËÜÜÆÜà ôÜܳÜå íÜÜ´Ü ‘Ó´ÜÜ ÷´ÜÜ. ÆÜÓØ´Üà ËÜß¡ ‘Üå‰ ÝíÜœÜÜÓÏÜÜØ ÆÜ²ß ÄÜÑÜÜ ÷´ÜÜ. †åüêÜå ``†åÏÜ è ÷Ü, ÷Ü, ‘÷å´ÜÜå ÷´ÜÜå.'' ´Üå ËÜÜÆÜà ¡å‰ ÄÜÑÜÜ †åüêÜå ´ÜåÏÜÃÜå ÆÜâ“ÒàØ, ``ôÜÏÜŸÑÜÜ?'' ``÷Ü.'' ËÜÜÆÜà†å ÷ôÜßÃÜå ÆÜÜ“àØ ÆÜâ“ÒàØ, ``ïÜàØ ôÜÏÜŸÑÜÜØ?'' ``÷àØ ËÜß¡ ÝíÜœÜÜÓÏÜÜØ ÆÜ²ß ÄÜÑÜÜå ÷´ÜÜå.'' ``´Üå ¡åÑÜàØ †åüêÜå ´ÜÜå ´ÜÃÜå ÆÜâ“ÒàØ. íÜÜ´Ü ‘Ó´Üß í܃ܴÜå ôÜÜÏÜÜÃÜß †ÜØƒÜ †ÃÜå ÏÜÜÇ ´ÜÓÉ ¡åÑÜÜ ‘ÓàØ “àØ. ŸÑÜÜÓå êÜÜÄÜå ‘å ´Üå ÏÜÜÓàØ ôÜÜØÍÜëÑÜàØ ÃÜ ôÜÜØÍÜëÑÜàØ ‘Óå “å, ´ÑÜÜÓå ‘ÜØ ´ÜÜå íÜÜ´Ü ËÜØÁÜ ‘Óß ¹Œ “àØ †ÄÜÓ ÝíÜóÜÑÜ ËܹêÜß ÃÜ܃ÜàØ “àØ.'' 1928ÏÜÜØ †å‘ íÜÜÓ ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ÏÜâ“ÜÚ †ÜíÜß Ä܉. ÷ÝÓÍÜÜ‹, èÏÜÃÜÜêÜÜêÜ¢ÃÜå ËÜ÷ÜÓÄÜÜÏÜ èíÜÜÃÜàØ ÷´ÜàØ. èíÜÜÃÜàØ ÄÜÏÜ´ÜàØ ÃÜ÷Üå´ÜàØ. ÷ÝÓÍÜÜ‹†å ËÜÜÆÜàÃÜå ‘ûàØ, ``†÷Î Ó÷ß†å ´ÜÜå †ÏÜÜÓß ÝÉ‘Ó †Üå“ß ³Ü‰ ¡ÑÜ. ÆÜÓØ´Üà †ÜÆÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå †ÜÆÜÃÜàØ ‘ÜÏÜ ËÜÄÜ²å †åÏÜ †ÜÆÜ ‡œ“´ÜÜ ÃܳÜß. †åüêÜå †ÏÜå èíÜÜÃÜàØ è ÃÜ’ß ‘ÑÜàÛ “å.'' ËÜÜÆÜà ËÜ÷à ÓÜ¢ ³ÜÑÜÜ. ÏÜÜÇ ÏÜêÜ‘ÜíÜßÃÜå ËÜÜåêÑÜÜ, ``÷Ü, ´ÜÏÜå ôÜÜœÜàØ ‘÷Üå “Üå. ÏÜÃÜå ‘Ü؉ ³ÜïÜå †åíÜàØ ÏÜÃÜå êÜÜÄÜ´ÜàØ ÃܳÜß. ÆÜÓØ´Üà ¹å÷ÃÜÜå ïÜÜå ÍÜÓÜåôÜÜå? ‘ÜÏÜÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ‘ÓíÜÜå †å è ôÜÜÓàØ “å. ´ÜÏÜå êÜÜå‘Üå ÃÜÕœÜ´Ü ³Ü‰ÃÜå ¡†Üå.'' ÷ÝÓÍÜÜ‹†å ‘ûàØ, ``†ÜÆÜÃÜÜ ÝôܽÜØ´ÜÜå †ÏÜå ËÜÓÜËÜÓ ôÜÏÜ¢ êÜßÁÜÜ “å. ƒÜÓß íÜÜ´Ü ´ÜÜå †åÃÜÜå †ÏÜêÜ ‘ÓíÜÜÃÜß “å. †å ÏÜÜüå ¹âÓ³Üß ÆÜ±Ü †ÜÆÜÃÜÜ †ÜïÜßíÜÜÚ¹ ÏÜëÑÜÜ ‘ÓïÜå ´Üå †ÏÜÃÜå ËÜì †ÜÆÜïÜå.'' ËÜÜÆÜà ËÜÜåêÑÜÜ, ``÷Ü, ËÜÓÜËÜÓ “å. †Ü Óß´Üåå è ÝíÜœÜÜÓ ‘ÓíÜÜå ¡å‰†å.'' [†ÃÜàôÜØÁÜÜÃÜ ÆÜä. 205 ÆÜÓ]

[èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ôíÜÏÜÜÃÜ ÏÜÜüå ôÜÍÜÜÃÜ´ÜÜ ‘åìíÜ´Üß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ : ÏÜÜÓàØ ¢íÜÃÜíÜä¶ÜÜØ´Ü ²Ø‘åïÜ †Üå”Ü ÏÜÜåÓÜÓ¢ ¹åôÜ܉, †åíÜàØ ÃÜÜÏÜ èå ÄÜàèÓÜ´Üß †ÃÜå ÄÜàèÓÜ´Ü Ý÷´Ü圓à ÷ÜåíÜÜ “´ÜÜØ ôíÜ´ÜØµÜ ÄÜàèÓÜ´Ü ÓÜŸÑÜ ÏÜÜüåÃÜß ÏÜ÷ÜÄÜàèÓÜ´Ü œÜìíÜì üܱÜå ÄÜàèÓÜ´Ü ÝíÜÓÜåÁÜß êÜåƒÜÜÑÜàØ. †åíÜàØ íÑÜÞø´Ü´íÜ èå ™Ü±Üå †ØïÜå ÄÜÜØÁÜßÝíÜœÜÜÓ ÆÜÂÏÜܱÜå ÝïÜô´ÜËܽ ‘ÜýÄÜÂåôÜß ÷ÜåíÜÜ “´ÜÜØ ‘ÜýÄÜÂåôÜÃÜå è ÷ÓÜíÜßÃÜå èÃÜ´ÜÜ ÏÜÜåÓœÜÜ íÜ´Üß ¹åïÜÃÜÜ íܲÜÆÜÂÁÜÜÃÜ ËÜÃÜíÜÜÃÜàØ ³ÜÑÜàØ. †ÃÜå †Ü ôíÜÜ´ÜصÑÜôÜåÃÜÜÃÜßÃÜàØ †åíÜàØ †ÜÓÜåÄÑÜ ‘å 100 íÜóÜÚ ¢íÑÜÜ. †Ü ïÜ´ÜÜÑÜà íܲÜÆÜÂÁÜÜÃÜ — ‘å èåÏÜÃÜÜ ôÜÏÜÑÜÄÜÜìÜÏÜÜØ, †´ÑÜÜÓå êÜÜå‘ÜåÃÜå ïÜÜôÜ‘Üå ôÜÜÏÜå ôÜÜæ³Üß ÏÜÜåüß ÉÝÓÑÜܹ “å †å ÏÜÜÇ™ÜíÜÜÓß ‘ÜËÜâÏÜÜØ Ó÷ß ÷´Üß †ÃÜå ¢íÜÃÜ èéÝÓÑÜÜ´ÜÃÜß ™Ü±Üß œÜßèíÜô´Üà†ÜåÃÜÜ ÍÜÜíÜ ™ÜüÒÜ ÷´ÜÜ. ÃÜÜÝíÜÝïÜóü íÑÜÞø´Ü´íÜÃÜÜ ‘ÜÓ±Üå ´ÜåÏÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÃÜß †ÃÜå‘ ™ÜüÃÜ܆Üå ‘Üå‰ÃÜå ‘Üå‰ ÏÜà¼å ÝíÜíÜܹÏÜÜØ ôÜÆܴܲÜß Ó÷ß. ´ÜåÏÜÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ ÀÝóü‘Üå±Ü³Üß ôÜÏÜèíÜÜÃÜß ´Ü‘ ÆÜâÓß ÆÜÜ²å “å, †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ ÏÜÜÓàØ ¢íÜÃÜíÜä¶ÜÜØ´Ü. ÆܳÜÏÜ †ÜíÜäÝ¶Ü (1972-1981) í܃ܴÜå µÜ±Ü ÍÜÜÄÜÏÜÜØ ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü †Ü †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ¿ÜÓÜ µÜ±ÜåÑÜ ÍÜÜÄÜÃÜå †å‘ ÄÜÂسÜÏÜÜØ †ÜíÜÓß ê܉ÃÜå ÃÜíÜÜ †šÜÓÜØ‘ÃÜ-ôÜÜèôÜŸ¡-†ÜíÜ ôÜܳÜå ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³Ü‰ Ä܉ “å †ÃÜå ÏÜÜµÜ µÜ±Ü è ÏÜÜôÜÏÜÜØ ´ÜåÃÜß 600 ‹ÆÜÓÜØ´Ü ÃÜ‘êÜÜå ƒÜÆÜß Ä܉ “å, ´ÑÜÜÓå ´ÜåÃÜÜå ÆÜàÃÜ:ÓôÜÜôíÜܹ ÃÜíÜß ÆÜå°ßÃÜÜ íÜܜܑÜåÃÜå ÆÜ±Ü ÏÜÜåÓÜÓ¢ÍÜ܉ÃÜÜå ôÜàÑÜÜåÄÑÜ ÆÜÝÓœÜÑÜ ‘ÓÜíÜïÜå.".".

ÏÜÜåÓÜÓ¢

¹åôÜ܉ (èÃÏÜ: 29 – 2 – 1896 †íÜôÜÜÃÜ: 11 – 4 – 1995). ´Üå†Üå ‘ÜýÄÜÂåôÜÏÜÜØ ÷´ÜÜ ´ÑÜÜÓå íܲÜÆÜÂÁÜÜÃÜ ÃÜ ³Ü‰ ïÜøÑÜÜ ÆÜÓØ´Üà ¹åïÜÃÜÜ ‡Ý´Ü÷ÜôÜå ‘üÜå‘üßÃÜÜå èå ‘ÏÜÃÜôÜßËÜ íÜìÜØ‘ êÜßÁÜÜå ´ÜåÃÜÜå †Ü²‘´ÜÓÜå êÜÜÍÜ ÏÜÜåÓÜÓ¢ÍÜ܉ÃÜå ÏÜëÑÜÜå †ÃÜå ´Üå†Üå ÝËÜÃÜ‘ÜýÄÜÂåôÜß ÆÜšÜÜåÃÜÜ ôÜÏÜâ÷ÃÜÜ íܲÜÆÜÂÁÜÜÃÜ ³Ü‰ ïÜøÑÜÜ. ´Üå†Üå ÆÜÂÜÏÜÜݱܑ,

ÏÜÜÓàØ ¢íÜÃÜíÜä¶ÜÜØ´Ü êÜå. ÏÜÜåÓÜÓ¢ ¹åôÜ܉, ÆÜ‘ÜïÜ‘ : ÃÜíÜ¢íÜÃÜ, ÆÜ÷åêÜß ôÜØÑÜàø´Ü †ÜíÜäÝ¶Ü 2014, ÆÜÜ‘àØ ÆÜâ«àØ, ôÜ܇” : 7×9.5, ÆÜÜÃÜÜØ : 736+16, _ 900

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] 

‘ÜÑÜÚ¹šÜ †ÃÜå ôíÜÏÜÜÃÜß ÷´ÜÜ. ´Ü³ÜÜ ÄÜÜØÁÜߢ èå ÆÜ‘ÜÓÃÜÜå ÁÜÏÜÚ ÓÜè‘ÜÓ±ÜÏÜÜØ ÷ÜåíÜÜå ¡å‰†å †åíÜàØ ‡œ“´ÜÜ ÷´ÜÜ †åíÜÜå ÁÜÏÜÚ ÏÜÜåÓÜÓ¢ÍÜ܉ ÆÜÜì´ÜÜ ÷´ÜÜ. ´Üå†Üå †´ÑÜØ´Ü ÁÜÜÝÏÜÚ‘ ÷´ÜÜ †ÃÜå “´ÜÜØ ôÜÜØÆܹÜÝÑÜ‘ ÃÜ ÷´ÜÜ. ´ÜåÏܱÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ µÜ±Ü ÍÜÜÄÜÏÜÜØ †ØÄÜÂå¢ÏÜÜØ ê܃Üß “å. ÆÜ“ß †å ÄÜàèÓÜ´ÜßÏÜÜØ ÆÜ±Ü ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ³Ü‰ “å. †Ü µÜ±ÜåÑÜ ÍÜÜÄÜÃÜå ôÜØÑÜàø´ÜÆܱÜå 7'9.5'ÃÜÜ ‘¹ÏÜÜØ ôÜÏÜÜíÜßÃÜå †Ü‘óÜÚ‘ ÏÜàƒÜÆÜäó« †ÃÜå ÃÜíÜÜ êÜç-†Ü‹ü, ü܉ÆÜ ôÜåÕüÄÜ ôÜܳÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ¿ÜÓÜ ÆÜàÃÜ:ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å. ÆÜ÷åêÜÜ ÍÜÜÄÜÏÜÜØ ËÜÜìÆܱܳÜß ê܉ÃÜå ÝíÜêôÜÃÜ ‘ÜçêÜåèÏÜÜØ ‹œœÜ †ÍÑÜÜôÜ, ÆÜÂÜØ´Ü †ÝÁÜ‘ÜÓß ´ÜÓß‘å †ÃÜå ²åÆÑÜàüß ‘êÜåøüÓ ´ÜÓß‘åÃÜÜå ÃÜÜå‘ÓßÃÜÜå ‘ÜÑÜÚ‘Üì, ÃÜÜå‘ÓßÏÜÜسÜß ÓÜ¢ÃÜÜÏÜàØ, ôíÜÜ´ÜصÑÜ èØÄÜÏÜÜØ ÆÜÂíÜåïÜ †ÃÜå èåêÜíÜÜôÜ †ÃÜå 1952ÏÜÜØ ÏÜàØË܉ ÓÜŸÑÜÃÜÜ ÏÜàƒÑÜÏÜصÜß ôÜàÁÜßÃÜß íÜÜ´ÜÜå íܱÜß êÜåíÜ܉ “å. †Ü´ÏÜ‘³ÜÜÃÜÜ ËÜß¡ ÍÜÜÄÜÏÜÜØ ‘åúÃÜÜ ÃÜÜÑÜËÜ íܲÜÆÜÂÁÜÜÃÜ ´ÜÓß‘å 1969ÏÜÜØ ´ÜåÏܱÜå ÓÜ¢ÃÜÜÏÜàØ †ÜÆÑÜàØ ÃÜå ‘ÜýÄÜÂåôÜÃÜÜ ÍÜÜÄÜêÜÜ ÆܲÒÜ ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜßÃÜß ÝíÜÄÜ´ÜÜå †ÜíÜå “å. ´ÜåÏÜÜØ ÏÜ÷ÜÄÜàèÓÜ´ÜÃÜß œÜìíÜì †ÃÜå ÝíܹåïÜß ÆÜÂíÜÜôÜÜå ÝíÜïÜå ÆÜ±Ü ÝíÜÄÜ´Üå ê܃ÜÜÑÜàØ 189


“å. µÜß¡å †ÃÜå †ØÝ´ÜÏÜ ÍÜÜÄÜ ‘üÜå‘üß‘ÜìÃÜß ÝíÜÄÜ´ÜÜå †ÃÜå èÑÜÆÜ‘ÜïÜ †ÜعÜåêÜÃÜ ´Ü³ÜÜ ´ÜåÏÜÃÜÜ èåêÜíÜÜôÜÃÜå êÜÄÜ´ÜÜå “å. èå †´ÑÜØ´Ü üâØ‘Üå “å. ÍÜÜÄÜ 1 †ÃÜå 2ÏÜÜØ ÆÜÝÓÝïÜóüÜå “å †ÃÜå ÃÜíÜÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü †Ü´ÏÜ‘³ÜÜÏÜÜØ µÜ±ÜåÑÜ ÍÜÜÄÜÃÜß ôÜâÝœÜ ôÜìØÄÜôÜâµÜéÆÜå †å‘ôÜܳÜå ÏÜâ‘íÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß “å. †ÜíÜ 4 †ÃÜå †Ø¹ÓÃÜÜ ÆÜÜÃÜå ÆÜÜåüå×ü †ÜÝüÚôü ÓÏÜåïÜ «Ü‘Óå ‘ÓåêÜÜØ ÓåƒÜÜØ‘ÃÜÜå ÆÜ±Ü “å. †å‘عÓå 752 (16736)ÆÜÜÃÜÜØÏÜÜØ †Ü †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ ôÜÏÜÜÑÜåêÜß “å. `ÏÜÜÓàØ ËÜÜìÆܱÜ' ÃÜÜÏÜÃÜÜ ÆÜ÷åêÜÜ ÆÜ‘ӱÜÏÜÜØ ´ÜåÏܱÜå ôÜàÓ´Ü ÝèêêÜÜÃÜß †ÃÜÜÝíÜêÜ ËÜÂÜú±Ü ‘ÜåÏÜ ÝíÜïÜå èå †å‘ íÜÜøÑÜ ê܃ÑÜàØ “å ´ÜåÃÜÜ ´Üå†Üå ÆÜâÓÜ ÆÜÂÝ´ÜÝÃÜÝÁÜ ÷ÜåÑÜ †åíÜß “ÜÆÜ †Ü´ÏÜ‘³ÜÜÏÜÜسÜß ¥ÍÜß ³ÜÜÑÜ “å. †Ü íÜÜøÑÜ “å ": `ôíÜÍÜÜíÜå ôÜÜÉ ËÜÜåêÜÃÜÜÓÜ, ‘؉‘ ‹ÄÜ ôíÜÍÜÜíÜÃÜÜ †ÃÜå ôíÜ´ÜØµÜ ÝÏÜ¡èÃÜÜ êÜÜå‘ÜåÃÜß †å ‘ÜåÏÜ ËÜÃÜåêÜß “å.' ÝÆÜ´ÜÜ ôÜÜæÓÜóü×ÃÜÜ ÍÜÜíÜÃÜÄÜÓ ÓÜŸÑÜÏÜÜØ Ýïܚܑ ÷´ÜÜ †ÃÜå ´Üå³Üß ´ÜåÏÜÃÜÜå ‹“åÓ ÏÜÜåüå ÍÜÜÄÜå ÏÜÜåôÜÜìÏÜÜØ ³ÜÑÜÜå. èå ÏÜÜåÓÜÓ¢ÍÜ܉ ÆÜÜ“ì³Üß ÝÃÜÍÜßÚ‘´ÜÜ ÏÜÜüå íÜÁÜà ¡±Üß´ÜÜ ³ÜÑÜÜ †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜå ¢íÜÃÜôÜعåïÜ è ÆÜ¡ÃÜå ÝÃÜÍÜÚÑÜ ËÜÃÜÜíÜíÜÜÃÜÜå ÓûÜå ´Üå†Üå ê܃Üå “å ‘å, ŸÑÜÜÓå ŸÑÜÜÓå †ÏÜÜÓÜå ËÜÜìôÜ÷è ”™Ü²Üå ³Ü´ÜÜå ÷´ÜÜå ´ÑÜÜÓå ÏÜÜÓå è ÷ÜÓ ƒÜÜíÜß Æܲ´Üß ÷´Üß. ´Üå ôÜÏÜÑÜÏÜÜØ ÷àØ ôíÜÍÜÜíÜå ƒÜâËÜ ÆÜÜåœÜÜå †ÃÜå ËÜß‘±Ü ÷´ÜÜå †åüêÜå ‘Üå‰ÃÜß ôÜܳÜå êܲíÜÜÃÜß ´ÜÜå Õ÷ÏÜ´Ü ÷´Üß è ÃÜ÷Î. ‘Üå‰ êÜ²å ´ÜÜå ÏÜâØÄÜå ÏÜÜå°å ôÜÜ؃Üß êÜåíÜÜÃÜß è ÏÜÜÓß Þô³ÜÝ´Ü ÷´Üß.

´Üå†Üå †åíÜÜ ²ÓÆÜÜå‘ ÷´ÜÜ ‘å ™ÜÓÃÜÜ ‹ÆÜÓÃÜÜ ÏÜÜìå †å‘êÜÜ è‰ ÃÜ ïÜ‘´ÜÜ ‘å †ÜåÓ²ÜÏÜÜØ †å‘êÜÜ ôÜ≠ÃÜ ïÜ‘´ÜÜ. `ôÜÜåüß íÜÜÄÜå œÜÏÜœÜÏÜ ´ÜÜå ÝíÜ¾Ü †ÜíÜå ™ÜÏÜ™ÜÏÜ'ÃÜÜå èÏÜÜÃÜÜå ÷´ÜÜå “´ÜÜØ ´ÜåÏܱÜå ê܃ÑÜàØ “å ‘å": ´Üå†Üå †åÃÜÜ ÍÜÜåÄÜ ËÜÃÑÜÜ ÃÜ ÷´ÜÜ. ÏÜÜÓÜ ÝÆÜ´Ü܆å ÏÜÃÜå †å‘ ÆÜÂôÜØÄÜ ÝôÜíÜÜÑÜ ‘Üå‰ Ý¹íÜôÜ ÝïÜšÜÜ ‘Óß ÃÜ ÷´Üß †ÄÜÓ ´ÜÜå ‘Üå‰ ‘«ÜåÓ íÜœÜÃÜ ‘ûàØ ÃÜ ÷´ÜàØ. ËÜ÷ÜÓ³Üß ÆÜÂåÏÜ ËÜ´ÜÜíÜ´ÜÜ ÃÜ ÷´ÜÜ ÆÜ±Ü †åÏÜÃÜÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ ÏÜÜÓå ÏÜÜüå ÍÜÜÓå êÜÜÄܱÜß ÷´Üß †åÏÜ ÷àØ †ÃÜàÍÜíÜ´ÜÜå ÷´ÜÜå.  (ÆÜÜ. 8)

190 

†Ü ÏÜÜåÓÜÓ¢ÍÜ܉ 1911ÏÜÜØ ÆÜÓ±ÑÜÜ ´Üå ÆÜâíÜåÚ ÝÆÜ´ÜÜ¢ ™ÜÓÃÜÜ ‘âíÜÜÏÜÜØ †ÜÆÜ™ÜÜ´Ü ‘ÓßÃÜå ÏÜä´ÑÜà ÆÜÜÏÜåêÜÜ. 1928 ôÜàÁÜßÏÜÜØ ´Üå†Üå ÆÜÜØœÜ ËÜÜì‘ÜåÃÜÜ ÝÆÜ´ÜÜ ËÜÃÑÜÜ. èåÏÜÜØÃÜÜØ ËÜå ËÜÜìÆܱÜÏÜÜØ ÄÜàèÓß ÄÜÑÜÜØ. ´ÜåÏܱÜå ê܃ÑÜàØ “å ‘å 1929 ôÜàÁÜß ´Üå†Üå ËÜÜì‘ÜåÃÜå ôÜƒÜ´Ü ïÜÜÓßÝÓ‘ ÝïÜšÜÜ ‘Ó´ÜÜ †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ ÆÜÓ ÄÜàôôÜå ³ÜíÜàØ ´ÜåÏÜÃÜå ÏÜÜüå ôÜ÷è ÷´ÜàØ. 1921³Üß ÄÜàôôÜÜå ÃÜ ‘ÓíÜÜ ËÜÜËÜ´Üå ¡ÄÜ嫆 ³ÜÑÜÜ †ÃÜå 1929ÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜå êÜÜÄÑÜàØ ‘å ËÜÜì‘ÜåÃÜå †ÄÜÓ ËÜß¡ ‘Üå‰ÃÜå ïÜÜÓßÝÓ‘ ôÜ¡ ‘ÓßÃÜå ôÜàÁÜÜÓíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ÃÜ ‘ÓíÜÜå ¡å‰†å. `†åüêÜå 1929³Üß ÏÜÇ ïÜÜÓßÝÓ‘ ÝïÜšÜÜ ‘ÓíÜÜÃÜàØ “Üå²ß ¹ßÁÜàØ.' ÆÜÂܹåÝïÜ‘ ôÜÃÜ¹ß ôÜåíÜÜÃÜÜ †ÝÁÜ‘ÜÓß ´ÜÓß‘å ´Üå†Üå ¡å²ÜÑÜÜ ´ÑÜÜÓå ¡÷åÓ ôÜåíÜÜ †ÜÑÜÜåÄÜ èåíÜß ôÜØô³Ü܆Üå ÷èà ¥ÍÜß ³Ü‰ ÃÜ ÷´Üß. ÏÜÜµÜ †Ó¢ ‘ÓíÜܳÜß ´Üå†Üå ¹ÜƒÜêÜ ³ÜÑÜåêÜÜ. 1918ÃÜÜå ôÜÏÜÑÜ ´ÑÜÜÓå †åíÜÜå ÷´ÜÜå ‘å ÝíÜòÜÑÜà½ÃÜß ÆÜÝÓÞô³ÜÝ´ÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå ICSÃÜß ÆÜÓßšÜ܆Üå ÆÜ±Ü ³ÜÜå²Üå ôÜÏÜÑÜ ÏÜÜå‘âÉ Ó܃ÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜåêÜß. ÏÜÜåÓÜÓ¢ÍÜ܉ ôÜ÷åè ôÜ´Ü‘Ú ÷Üå´Ü †ÃÜå ‡œ“Ü ¹ÜƒÜíÜß ÷Üå´Ü ´ÜÜå ´Üå ôÜÏÜÑÜå ÏÜÜµÜ †Ó¢ ‘ÓßÃÜå ICS †ÝÁÜ‘ÜÓß ÆÜ±Ü ËÜÃÜß ïÜøÑÜÜ ÷Üå´Ü. ´Üå†Üå ŸÑÜÜÓå ‘ÜçêÜåèÏÜÜØ ÍܱܴÜÜ ÷´ÜÜ ´ÑÜÜÓå ‘ÜçêÜå¡å èâÃÜÃÜÜ ËܹêÜå ¡ÃÑÜà†ÜÓßÏÜÜØ ïÜé ³Ü´Üß. ÏÜàØË܉ÃÜß †åÞêÉÃôüÃÜ ‘ÜçêÜåèÏÜÜØ ÁÜÝÃÜ‘ÜåÃÜÜ “Üå‘ÓÜ ÍܱÜíÜÜ è´ÜÜ †ÃÜå ôÜÜÏÜÜÃÑÜ íÜÄÜÚÃÜÜ “Üå‘ÓÜ ÝíÜêôÜÃÜ ‘ÜçêÜåèÏÜÜØ ÍܱÜíÜÜ è´ÜÜ. ÏÜÜåÓÜÓ¢ÍÜ܉ ÝíÜêôÜÃÜ ‘ÜçêÜåèÏÜÜØ ÍܱÜåêÜÜ. ÆÜ÷åêÜå³Üß †åÏÜÃÜàØ ¢íÜÃÜ †´ÑÜØ´Ü ÏÜ÷åÃÜ´Üà †ÃÜå ôÜܹÄÜßíÜÜìàØ ÓûàØ ÷´ÜàØ. ÍÜêÜÜÏÜ±Ü ÝœÜ¬ß ¿ÜÓÜ ‘ÜÏÜ ‘ÓÜíÜíÜàØ †å ÆÜ±Ü ÍÜÂóüÜœÜÜÓ “å †åíÜàØ ÏÜØ´ÜíÑÜ ÑÜàíÜÜÃÜ ÏÜÜåÓÜÓ¢ÃÜàØ ÷´ÜàØ. ´ÜåÏܱÜå ê܃ÑÜàØ “å, èå êÜÜå‘Üå ÍÜêÜÜÏܱܳÜß ‘ÜÏÜ ‘ÓÜíÜß ïÜ‘´ÜÜ ÃܳÜß, †åüêÜå ‘å èåÏÜÃÜß †åíÜß êÜÜÄÜíÜÄÜ ÷Üå´Üß ÃܳÜß, ´Üå†Üå ÆÜæôÜÜ †ÜÆÜßÃÜå ‘ÜÏÜ ‘ÓÜíÜíÜÜ êÜêÜœÜÜÑÜ “å †ÃÜå ´Üå³Üß è ÍÜêÜÜÏܱÜÃÜß íÜäݶÜÃÜå ÷àØ ¹âÝóÜ´Ü ÄܱÜàØ “àØ. (ÆÜÜ. 18, ÍÜÜÄÜ – 1)

ÆÜÂÜØ´Ü †ÜçÝÉôÜÓ †ÃÜå ²åÆÑÜàüß ‘êÜåøüÓ ´ÜÓß‘å ´ÜåÏܱÜå êÜÄÜÍÜÄÜ 12 íÜóÜÚ ÝËÜÂÝüïÜ ÓÜèÏÜÜØ †ÏܹÜíÜܹ, ³ÜܱÜÜ, [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÍÜéœÜ †ÃÜå ÄÜÜåÁÜÓÜÏÜÜØ ‘ÜÏÜ ‘ÑÜàÛ. êÜÜå‘ÜåÃÜß ôÜåíÜÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ÏÜìåêÜÜ †ÝÁÜ‘ÜÓÜåÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ´ÜåÏܱÜå ‘ÑÜÜåÚ. ÃÜÜå‘Óß “Üå²´ÜÜØ ÆÜ÷åêÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜß ôÜÜÏÜå ´ÜÆÜÜôÜ ÆÜ±Ü ³ÜÑÜåêÜß. ÏÜÃÜå ‘ÜåÏÜß ÁÜÜåÓ±Üå ÆÜšÜÆÜÜ´Üß íÜêÜ±Ü ¹åƒÜܲíÜÜ ÏÜÜüå ¹ÜåÝóÜ´Ü «ÓÜíÑÜÜå. †åÃÜÜØ ‘ÜÓ±ÜÜå ‘Ü؉ †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜØ ÃÜ ÷´ÜÜØ ÆÜ±Ü ÏÜÜÓß ÆÜÜ“êÜß 12 íÜóÜÚÃÜß ‘ÜÓÝ‘¹ßÚ ¡å´ÜÜØ ÏÜÜÓß ôÜÜÏÜå ‘Üå‰ ÍÜÜÓå ÆÜÄÜêÜàØ êÜåíÜÜÃÜàØ †åÏÜÃÜå ‹ÝœÜ´Ü êÜÜÄÑÜàØ ÃÜ÷Î. ÏÜÜµÜ ÏÜÃÜå ÝôÜÝÃÜÑÜÜçÝÓüßÏÜÜØ œÜÜÓ ÃÜÜÏÜ ÃÜßœÜå ‹´ÜÜÓíÜÜÃÜß ôÜ¡ ‘Óß (ÆÜÜ. 70, ÍÜÜÄÜ – 1)

ôÜÓ‘ÜÓß ÃÜÜå‘Óß ´ÜåÏܱÜå ËÜ÷à ôíÜÏÜÜÃܳÜß ‘Óß †ÃÜå †ØÄÜÂåè †ÝÁÜ‘ÜÓ߆ÜåÃÜå ÆÜ±Ü ´Üå†Üå ôÜÜœÜåôÜÜœÜàØ ôÜØÍÜìÜíÜß ¹å´ÜÜ. ‹œœÜ †ÝÁÜ‘ÜÓ߆ÜåÃÜå ËÜ÷à ´ÜÜËÜå ÃÜ ³Ü´ÜÜ. †Ü ôÜÏÜÑÜ ¹ÓÏÑÜÜÃÜ è ´ÜåÏÜÃÜß ¹ß‘ÓßÃÜå ïÜß´ÜìÜ ÃÜß‘ëÑÜÜ †ÃÜå ÆÜÜå´Üå ‘à¹Ó´Üß ‹ÆÜœÜÜÓÏÜÜØ ÏÜÜÃÜ´ÜÜ ´Üå³Üß ÓôÜß ÃÜ ÏÜà‘ÜíÜß †ÃÜå ‹ÆÜÓß †ÝÁÜ‘ÜÓßÃÜå œÜåÆÜ êÜÜÄÜíÜÜÃÜÜå ²Ó êÜÜÄÑÜÜå ´ÜÜå ÆÜÜå´Üå Ó¡ ÆÜÓ ¥´ÜÓß ÄÜÑÜÜ. ™ÜÜå²åôÜíÜÜÓß ‘Ó´ÜÜ. ÏÜ܉êÜÜå ôÜàÁÜß œÜÜêÜ´ÜÜ. †Üå“àØ ‘ÜÏÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ‘ÜÏÜ ÆÜâÓàØ ‘ÓßÃÜå ™ÜåÓ œÜÜêÑÜÜ è´ÜÜ. ICS †ÝÁÜ‘ÜÓ߆Üå ÆÜÂܹåÝïÜ‘ †ÝÁÜ‘ÜÓ߆ÜåÃÜå ¥´ÜÓ´ÜÜ ÄܱܴÜÜ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜå ôíÜÏÜÜÃÜß ÏÜÜåÓÜÓ¢ †ÜçÝÉôÜÓ øêÜËÜÏÜÜØ ÓÏÜíÜÜ èíÜÜÃÜå ËܹêÜå †ÃÑÜ øêÜËÜÜåÏÜÜØ è´ÜÜ. †ÜíÜÜ ËÜÁÜÜ Ý‘ôôÜ܆Üå ´ÜåÏܱÜå ËÜ÷à ÝíÜÄÜ´Üå ê܃ÑÜÜ “å. †Ü è ôÜÏÜÑÜ ¹ÓÏÑÜÜÃÜ 1926³Üß ´ÜåÏܱÜå ÏÜß«àØ “Üå²íÜÜÃÜÜå †ÃÜå ËÜÂúœÜÑÜÚ ÆÜÜìíÜÜÃÜÜå ôíÜ圓܆å ÝÃܱÜÚÑÜ ‘ÑÜÜåÚ. ÄÜß´ÜÜ ÝíÜïÜå ´ÜåÏÜÃÜß †Üô³ÜÜ †Ü ¹ÓÏÑÜÜÃÜ è íÜÁÜß, “´ÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜÜå †ÝÍÜÄÜÏÜ ËÜ÷à ÏÜÜå‘ìÜå ÷´ÜÜå ": ÄÜß´ÜÜ †ÜƒÜß ÑÜܹ ‘Óß êÜåíÜܳÜß †åÏÜÜسÜß ‘؉‘ ¤ÜÜÃÜ ÏÜìïÜå è †åÏÜ ‘÷ß ÃÜ ïÜ‘ÜÑÜ. ÆÜÜåÆÜü ËÜÁÜß íÜÜ´Ü ËÜÜåêÜß ¡ÑÜ ´ÜåÏÜ “´ÜÜØ †åÃÜÜå ôÜÜÓ †å ôÜÏÜè´ÜÜå ÃܳÜß ´ÜåÏÜ ËÜÁÜÜØ ïÜÜôµÜÜå ÏÜÜå°å ‘ÑÜÜÛ ÆÜ“ß †åÃÜÜå †ÏÜêÜ ÃÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå †ÃÜå †åÏÜÜسÜß °ÜÇÄÜ è ÆÜå¹Ü ³ÜÜÑÜ †åíÜÜå ôÜØÍÜíÜ “å (ÆÜÜ. 75, ÍÜÜÄÜ-1)

†åÏÜ ´ÜåÏܱÜå ê܃ÑÜàØ “å. ´ÜåÏÜÃÜÜØ ¹Ü¹ßÏÜÜ èåÏÜÃÜß ôÜܳÜå ´Üå†Üå Ó÷å´ÜÜ ÷´ÜÜ ´Üå †ôÆÜäïÑÜ´ÜÜÏÜÜØ ÏÜÜÃÜ´ÜÜØ ÷´ÜÜØ ÆÜÓØ´Üà ÆÜÜå´Üå ÏÜÜÃÜ´ÜÜ ÃÜ ÷´ÜÜ. †Ü ¹ÓÏÑÜÜÃÜ ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ `ÑÜØÄÜ ‡ÞòÑÜÜ' ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] 

†ÃÜå `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ'ÃÜàØ íÜÜœÜÃÜ œÜÜêÜà è ÷´ÜàØ. ÃÜÜå‘Óß “Üå²ß ´Üå ÆÜ±Ü ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ÁÜÏÜÚ ôÜÏÜ¢ÃÜå †ÃÜå ÆÜÜå´Üå ‘Ø‰ ËÜÝêܹÜÃÜ ‘ÑÜàÛ “å †åíÜàØ ÏÜÜÃÜ´ÜÜ ÃÜ ÷´ÜÜ †³ÜíÜÜ ËÜß¡ †åÏÜ ‘÷å ´ÜÜå ôíÜß‘ÜÓ´ÜÜ ÆÜ±Ü ÃÜ ÷´ÜÜ. †ÜƒÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜÏÜÜØ †åíÜÜ ™Ü±ÜÜ ÆÜÂôÜØÄÜÜå “å èåÏÜÜØ ÏÜÜåÓÜÓ¢ÍÜ܉ÃÜÜå †ÝÍÜÄÜÏÜ ´ÜÏÜÃÜå ÓåïÜÃÜêÜ êÜÜÄÜå. ‰òÜÓÏÜÜØ §²ß ñÜ½Ü ÷´Üß, ÆÜÓØ´Üà ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÆÜ‘ÜÓÃÜß †ØÁÜñÜ½Ü ÃÜ ÷´Üß. ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÆÜÂôÜØÄÜÃÜå ´Üå†Üå ´ÜÜÝ‘Ú‘ Óß´Üå ÏÜâêÜíÜíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ‘Óå “å ´ÜåíÜàØ ¹åƒÜÜÑÜ “å. †Ü´ÏÜÝíÜòÜÜôÜ “å, ôíÜÏÜÜÃÜ “å, ÆÜ±Ü ÏÜ÷¶íÜ‘ÜØšÜÜ ÃܳÜß. ÏÜß«àØ “Üå²ß ¹åíÜܳÜß êÜÜå‘Üå ´ÜåÏÜÃÜå `ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ' ÄܱÜíÜÜ ÏÜÜØ²å ´ÜÜå †å †åÏÜÃÜå ÆÜôÜع ÃܳÜß †ÃÜå †åíÜß ƒÜÜåüß ‘ßÝ´ÜÚ üÜìíÜÜ ´Üå†Üå ÏÜß«àØ ÆÜ±Ü ïÜé ‘Óß ¹å “å †ÃÜå ÏÜÓßÏÜôÜÜêÜÜ “Üå²íÜÜÃÜÜå ôÜØ´ÜÜåóÜ êÜå “å. èåêÜÏÜÜØ ´ÜÜå †íÜÜÓÃÜíÜÜÓ èíÜÜÃÜàØ ³ÜÑÜàØ “å ÆÜÓØ´Üà ´ÑÜÜØ ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ßÃÜå “Üèå †åíÜß Óß´Üå Ó÷åíÜÜÃÜàØ ´ÜåÏÜÃÜå ÆÜôÜع “å. ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÄÜåÓÓßݴܳÜß ‘Üå‰ íÜô´ÜàÃÜÜå êÜÜÍÜ ÏÜì´ÜÜå ÷ÜåÑÜ †ÃÜå ËÜß¡ ËÜÁÜÜ ´Üå ÏÜåìíÜ´ÜÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜåÏÜ “´ÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ´Üå ôíÜß‘ÜÑÜÚ ÃÜ êÜÜÄÜå ´ÜÜå ´Üå †å‘êÜÜ ÆܲßÃÜå ÆÜ±Ü ôÜÏÜâ÷ÏÜÜØ ôÜÜÏÜåêÜ ³Ü´ÜÜ ÃܳÜß. ñÜÏÜ †ÃÜå ÆÜÂܳÜÚÃÜÜÏÜÜØ †åÏÜÃÜÜå §²Üå ÝíÜòÜÜôÜ “å. èåêÜÃÜÜ †ÃÜàÍÜíÜÜå ÆÜ±Ü ËÜ÷à ÝíÜÄÜ´Üå íܱÜÚíÜÜÑÜÜ “å. ËÜß¡ ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷߆Üå ‘åíÜß ËÜÜØÁÜ“Üå² ‘Ó´ÜÜ ´ÜåÃÜÜå ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÜسÜß †Ø¹Üè ÏÜìå “å. ÍÜÜÄÜ – 1 †ÃÜå 2ÏÜÜØ êÜåƒÜ‘ÃÜß ôÜÏÜÜÃÜ ÆÜÂô´ÜÜíÜÃÜÜ “å ŸÑÜÜÓå ÃÜÜÃÜ‘²Ü µÜß¡ ÍÜÜÄÜÏÜÜØ ´ÜåÏܱÜå èà¹ß ÆÜÂô´ÜÜíÜÃÜÜ ê܃Üß “å. µÜß¡å ÍÜÜÄÜ èåêÜÏÜÜØ ê܃ÜÜÑÜÜå “å †ÃÜå ´ÜåÃÜàØ “åêêÜàØ ÆÜÂ‘Ó±Ü `ÏÜÜÓÜå èåêÜíÜÜôÜ' †ü‘ÜÑÜ´ÜÏÜÜسÜß “âüÒÜ ÆÜ“ß ê܃ÜÜÑÜÜå “å. 1966³Üß ÝÏܵÜÜåÃÜÜ †ÜÄÜÂ÷ÃÜå ‘ÜÓ±Üå ´ÜåÏܱÜå ê܃ÜíÜÜÃÜÜå ôÜØ‘êÆÜ ‘ÑÜÜåÚ, ÆÜÓØ´Üà ´ÜåÏÜÃÜÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ ê܃ÜíÜÜ ÝíÜïÜå †íÜ°íÜ ÷´Üß. ÆÜÜå´Üå ‘Üå‰ ²ÜÑÜÓß ÃܳÜß ê܃Üß ‘å ÃÜÜÇÁÜ Ó܃Üß ÃܳÜß †åÏÜ è±ÜÜíÑÜÜ “´ÜÜØ †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ ´ÜÜÓ߃Ü, ô³Üì, ôÜÏÜÑÜ †ÃÜå ÆÜÂôÜØÄܘÏܳÜß ÍÜÓÆÜâÓ “å ´Üå †å‘ ôÜàƒÜ¹ †ÜÿÜÑÜÚ “å! ËÜß¡†ÜåÃÜÜ ‘÷åíÜܳÜß †Ü ËÜÁÜàØ ê܃ÑÜàØ †ÃÜå ´ÜåÃÜß ‹ÆÜÑÜÜåÝÄÜ´ÜÜ ´ÜåÏÜÃÜå ôÜæ½ÜØÝ´Ü‘ ÃÜ 191


êÜÜÄÜß “´ÜÜØ ê܃ÑÜàØ †å ÝíÜïÜå ´ÜåÏÜÃÜàØ ÝÃÜíÜå¹ÃÜ “å ‘å `ÏÜÜÓÜ ôÜØ‘êÆÜÏÜÜØ ÷àØ ‘؉‘ ÏÜÜåìÜå ÆܲÒÜå.' ÆÜÂô´ÜÜíÜÃÜÜÏÜÜسÜß †Ü ‹ÆÜÓÜØ´Ü ËÜߢ ËÜå íÜÜ´ÜÜå ÆÜ±Ü ôÆÜóü ËÜÃÜå “å. ´ÜåÏܱÜå ÆÜÜå´Üå ‘Üå‰ ôÜØô³ÜÜ ô³ÜÜÆÜß ÃÜ÷Î †ÃÜå ôÜÍÜÜÃÜÆܱÜå ´ÜåÏÜ ÃÜ ‘ÑÜàÛ. ‘Ü ‘å ´ÜåÏÜÃÜß ÏÜÜÃÑÜ´ÜÜ ÷´Üß ‘å ÆÜÜå´Üå ¥ÍÜß ‘ÓåêÜß ôÜØô³ÜÜ ÆÜ´ÑÜå ôíÜÜÍÜÜÝíÜ‘ †ÃÜàÓÜÄÜ †ÃÜå ÏÜÏÜ´íÜ ÆÜå¹Ü ³Ü´ÜÜØ ÷ÜåÑÜ “å †ÃÜå ´Üå³Üß ™Ü±ÜÜØ ôÜÏÜÜÁÜÜÃÜÜå ‘ÓíÜÜØ ÆÜ²å “å ‘å èå ôÜ´ÑÜÃÜß ôÜܳÜå ËÜØÁÜËÜåôÜ´ÜÜØ ³Ü´ÜÜØ ÃܳÜß. ËÜߢ íÜÜ´Ü †å ‘å ´ÜåÏÜÃÜÜÏÜÜØ ÃÜÜÃÜÆܱܳÜß ôÜÜœÜÜ †³ÜÚÃÜß ‰òÜÓÏÜÜØ †ƒÜâü ñÜ½Ü Ó÷ß “å èå ¢íÜÃÜÃÜÜ †ÃÜàÍÜíÜÜå³Üß íÜÁÜà À° ËÜÃÜß “å. ÆÜ÷åêÜÜ ÍÜÜÄÜÏÜÜØ ‘Üå‰ ÆÜÝÓÝïÜóü ÃܳÜß ÆÜÓØ´Üà ËÜß¡ †ÃÜå µÜß¡ ÍÜÜÄÜÏÜÜØ “å. ÍÜÜÄÜ – 2ÏÜÜØ íÜ²Ü ÃÑÜÜÑÜÏÜâÝ´ÜÚ †åÏÜ. ôÜß. œÜÜÄÜêÜÜ ôÜܳÜåÃÜÜå ÆܵÜíÑÜíÜ÷ÜÓ “å èåÏÜÜØ ´Ü‘ÚÃÜß ™Ü±Üß ÆÜ©ÜËÜÜ¢ “å. ´ÜåÏÜ “´ÜÜØ ÃÑÜÜÑÜ´ÜØµÜ †ÃÜå ‘ÜÓÜåËÜÜÓßÃÜÜ †ÜØ´ÜÓôÜØËÜÁÜÜåÃÜß ÀÝóü†å ™Ü±ÜàØ ¡±ÜíÜÜÃÜàØ ÆÜÂÜÆ´Ü ³ÜÜÑÜ “å. ÝíÜÃÜÜåËÜÜ¢ ôÜܳÜå ³ÜÜå²Ü ݹíÜôÜÜå ôÜàÁÜß œÜÜêÜåêÜß 1955ÃÜÜ ÏÜå ÏÜÝ÷ÃÜÜÏÜÜØ ³ÜÑÜåêÜß íÜÜ´ÜœÜß´ÜÃÜß ÃÜÜÇÁÜ ÃÜÜÓÜÑÜ±Ü ¹åôÜ܉†å ´ÜæÑÜÜÓ ‘ÓåêÜß, ´ÜåÃÜÜØ ÆÜœÜßôÜå‘ ÆÜÜÃÜÜØ †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜØ “å. èå íÜÜ؜ܴÜÜØ íÜܜܑÃÜå íÜæœÜÜÝÓ‘ †ÜÃÜع ´ÜÜå ÏÜìå “å ´ÜÜå ôÜܳÜå ôÜܳÜå ËÜÃÃÜåÃÜß ÏÜÑÜÜڹ܆Üå ÆÜ±Ü ôÜÏÜ¡ÑÜ “å. µÜß¡ ÍÜÜÄÜÏÜÜØ µÜ±Ü ÆÜÝÓÝïÜóüÜå “å èåÏÜÜØ ‘üÜå‘üß †ÃÜå ÆÜÂåôÜ ôÜåÃôÜÓÝïÜÆÜÃÜÜ ¡÷åÓÃÜÜÏÜÜ ‹ÆÜÓÜØ´Ü ÝÏÜôÜÜÃÜÜ ‘ÜÑÜ¹Ü ËÜÜËÜ´Üå íܲÜÆÜÂÁÜÜÃÜÃÜÜå ÏÜÜåÓÜÓ¢ÍÜ܉ ÆÜ´ÑÜåÃÜÜå ÆÜµÜ “å. èåêÜíÜÜôÜ ¹ÓÏÑÜÜÃÜÃÜß ´ÜåÏÜÃÜß ¹æÝÃÜ‘ ݘÑÜÜÃÜß ÝíÜÄÜ´ÜÜå ¡å´ÜÜØ ƒÜËÜÓ ÆÜ²å “å ‘å ݹíÜôÜÏÜÜØ µÜ±Ü íÜÜÓ †å‘ ‘êÜÜ‘ÃÜß Óß´Üå ‘àêÜ µÜ±Ü ‘êÜÜ‘ ´Üå†Üå ÆÜ»ÜôÜÃÜÃÜß Þô³ÜÝ´ÜÏÜÜØ ËÜåôÜ´ÜÜ. †Ü ôÜÏÜÑÜå ´ÜåÏÜÃÜß ŒÏÜÓ 80ÃÜß †ÜôÜÆÜÜôÜÃÜß ÄܱÜÜÑÜ. †ÜÿÜÑÜÚÏÜÖ! ÆÜ÷åêÜÜ ÍÜÜÄÜÏÜÜØ ´ÜåÏܱÜå ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÄÜÜØÁÜߢ †ÃÜå ôÜÓ¹ÜÓ íÜêêÜÍÜÍÜ܉ ÆÜüåêÜÃÜÜØ ÏÜâêÑÜÜØ‘ÃÜÜå ÆÜÂô´Üà´Ü ‘ÑÜÜÛ “å †ÃÜå ÍÜÜÄÜ – 2ÏÜÜØ èíÜÜ÷ÓêÜÜêÜ ÃÜå÷Óà †ÃÜå ‡ÝùÓÜËÜ÷åÃÜÃÜÜØ ÏÜâêÑÜÜØ‘ÃÜÜå Óèâ ‘ÑÜÜÛ “å. `‘ÜÏÜÓÜè 192 

ÑÜÜåèÃÜÜ' ¹ÓÏÑÜÜÃÜ ‘åíÜÜ ÓÜè‘ßÑÜ †ÜüÜÆÜÜüÜ ƒÜåêÜÜÑÜÜ ´Üå ÝíÜÄÜ´Üå ¹ïÜÜÚíÜÜÑÜàØ “å. ÃÜå÷Óà †ÃÜå ïÜÜôµÜß ËÜÃÃÜåÏÜÜØ ‘ÜíÜܹÜíÜÜ †ÃÜå ÆÜÂÝôÜݽÃÜß èå ”ØƒÜÃÜÜ ÷´Üß ´Üå ´ÜåÏܱÜå ôÆÜóü è±ÜÜíÜß “å. ÆÜ÷åêÜÜ ÍÜÜÄÜÏÜÜØ ËÜÜìÆܱܳÜß ê܉ÃÜå ôÜÓ‘ÜÓß ÃÜÜå‘ÓßÃÜÜ ´ÑÜÜÄÜ ôÜàÁÜßÃÜß ËÜÜËÜ´ÜÜå †Üèå ÆÜ±Ü ‹ÆÜÑÜÜåÄÜß †ÃÜå ÆÜÂåÓ‘ ÃÜßíÜ²å ´ÜåíÜß “å. ´ÜÜå, ÍÜÜÄÜ – 2ÏÜÜØ “åêêÜÜØ µÜ±Ü ÆÜ‘ӱÜÜå `‘àüàØËÜ ‘³ÜÜ', `ÏÜÜعÄÜßÃÜÜ †ÃÜàÍÜíÜÜå' †ÃÜå `ÏÜÜÓß ¢íÜÃÜñܽÜ' ƒÜâËÜ ‹ÆÜÑÜÜåÄÜß “å. ÆÜàµÜ ‘ÜØÝ´Ü †ÃÜå ¹ß‘Óß ‡Ã¹à ËÜÃÃÜå ´ÜÓɳÜß ´ÜåÏÜÃÜå èå ÏÜàï‘åêÜ߆Üå †ÃÜàÍÜíÜíÜß ÆÜ²ß ´ÜåÃÜàØ ËÜÑÜÜÃÜ ÆÜ±Ü ÓôÜÆܹ “å. “åêêÜÜ ÍÜÜÄÜÏÜÜØ `‘üÜå‘üßÃÜÜå íÜÜÓôÜÜå' †ÃÜå `ÏÜÜÓÜå èåêÜíÜÜôÜ' †Ü ËÜå ÆÜÂ‘Ó±Ü ‹ÆÜÓÜØ´Ü ´ÜåÃÜß ÆÜÂô´ÜÜíÜÃÜÜ ƒÜâËÜ ‹ÆÜÑÜÜåÄÜß “å. †å‘عÓå ÏÜÜåÓÜÓ¢ÍÜ܉ÃÜàØ íÑÜÞø´Ü´íÜ ¢íÜÃÜíÜä¶ÜÜØ´ÜÏÜÜسÜß ôÜàÆÜåÓå ÆÜÂÄÜü ³Ü‰ Ó÷å “å. ´Üå†Üå ôÜÜÏÑÜíÜܹÃÜÜ, ôÜÏÜÜèíÜܹÃÜÜ, Õ÷ôÜÜÃÜÜ, ïÜÜôÜÃÜ÷ßÃÜ´ÜÜÃÜÜ ôÆÜóü ÝíÜÓÜåÁÜß “å. ôÜ´ÑÜÝÃÜó«Ü †ÃÜå ÁÜÏÜÚÃÜÜ †ÜÁÜÜÓå ôíÜÏÜÜÃÜÆÜâíÜÚ‘ ¢íÜíÜÜÃÜÜå ´ÜåÏÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ´ÜåÏÜÃÜå ÏÜàï‘åêÜ߆Üå ÆÜÂÝ´Ü ¹ÜåÓß ¡ÑÜ “å èåÃÜÜå ´ÜåÏÜÃÜå ÍÜÜÄÑÜå è ÓØè “å. ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå èå ÁÜÏÜÚ êÜÜÄÜå “å ´Üå ÆÜÂÏÜܱÜå ´Üå†Üå ÝÃܱÜÚÑÜÜå ‘Óå “å. ÆÜÓØ´Üà ôíÜÏÜÜÃÜÃÜÜ ÍÜÜåÄÜå ‘Ø‰ ÆÜ±Ü ÏÜìå ´Üå ´ÜåÏÜÃÜå ƒÜÆÜ´ÜàØ ÃܳÜß. †Üèå ŸÑÜÜÓå ÏÜÜµÜ ÓÜè‘ÜÓ±ÜÏÜÜØ ÃÜ÷Î, ÏÜÜµÜ ¡÷åÓ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ÃÜ÷Î ÆÜÓØ´Üà ôÜíÜÚµÜ, ôíÜÏÜÜÃÜ ÃÜ ÷ÜåÑÜ †³ÜíÜÜ ´ÜÜå ôíÜÏÜÜÃÜÃÜàØ ‘Üå‰ ÏÜâêÑÜ ÃÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜåíÜß Óß´Üå ™Ü±ÜÜ êÜÜå‘Üå íÜ´ÜåÚ “å †ÃÜå êÜÜÍÜ ÏÜåìíÜå “å ´ÜåíÜÜ ôÜØ¡åÄÜÜåÏÜÜØ ÏÜÜåÓÜÓ¢ÍÜ܉ÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ ‘Üå‰ ÆÜ±Ü íÜܜܑÃÜå ´ÜåÃÜÜ ôÜÜœÜÜ ôíÜÏÜÜÃÜÃÜß ôÜÍÜÜÃÜ´ÜÜ ‘åìíÜíÜÜÏÜÜØ ‹ÆÜÑÜÜåÄÜß ³ÜÜÑÜ ´ÜåíÜß “å. ÆÜ“ß ´Üå ¡ìíÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜ´Üß †ÜÉ´ÜÜåÃÜàØ ¹à:ƒÜ ÃÜ ÷Üå‰ ïÜ‘å †å ôÜعåïÜ ÆÜ±Ü ôÜÜØÆÜ²å “å. ´Üå†Üå ÆÜâÓÜ êÜÜå‘ïÜÜ÷ßíÜÜ¹ß “å, ÃÜå´ÜÜÄÜßÓßÏÜÜØ ÏÜÜÃÜå “å, ÆÜÓØ´Üà †´ÜصܴÜÜ ‘å †ÝïÜô´ÜÏÜÜØ ÏÜÜÃÜ´ÜÜ ÃܳÜß. ÆÜÜå´Üå èå ‘Ø‰ ‘Óå “å ´Üå èíÜÜËܹÜÓßÆÜâíÜÚ‘ ‘Óå “å. †ÃÜå ´Üå ÏÜÜüå ËÜß¡ÃÜå èíÜÜËܹÜÓ ÏÜÜÃÜ´ÜÜ ÃܳÜß. ÏÜÜåüÜØ ÓÜŸÑÜÜåÃÜß ´ÜÓÉå±ÜÏÜÜØ ´Üå†Üå “å. †ÜݳÜÚ‘ ÝïÜô´ÜÃÜß ´ÜÓÉå±ÜÏÜÜØ “å. ôÜÜÏÑÜíÜܹ †ÃÜå ôÜÓÏÜàƒÜ´ÑÜÜÓßÃÜß [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÝíÜÓà½ÏÜÜØ “å. ÝíܹåïÜß ÃÜå´Ü܆ÜåÃÜå ÆÜ±Ü ÆÜÜå´ÜÜÃÜß íÜÜ´Ü ôÆÜóü ïÜ˹ÜåÏÜÜØ è±ÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ Ý¹êÜœÜÜåÓß ‘Ó´ÜÜ ÃܳÜß. ‘Üå‰ ÝíܹåïÜß ÆܑܵÜÓ ´ÜåÏÜÃÜß †ÜåìƒÜ ÍÜÜÝíÜ íܲÜÆÜÂÁÜÜÃÜ ´ÜÓß‘å †ÜÆÜå ´ÜÜå ´ÜåÏÜÃÜå ÏÜØèâÓ ÃܳÜß. †åÃÜÜå †³ÜÚ †å ³ÜÑÜÜå ‘å ÓÜè‘ÜÓ±ÜÏÜÜØ ÷ÜåíÜÜ “´ÜÜØ ÏÜ÷¶íÜÜ‘ÜØšÜÜÃÜå ÏÜÑÜÜÚݹ´Ü

Ó܃ÜíÜÜÃÜàØ ´ÜåÏÜÃÜå †ÜíÜ²å “å. ËÜå è ïÜ˹ÜåÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜÜ íÑÜÞø´Ü´íÜÃÜàØ ÏÜâêÑÜÜØ‘ÃÜ ‘ÓíÜàØ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ‘Óß ïÜ‘ÜÑÜ ‘å ´Üå†Üå `ôíÜÏÜÜÃÜß' †ÃÜå `ÃÜß²Ó' ÷´ÜÜ. ÆÜ÷åêÜÜ ÍÜÜÄÜÏÜÜØ ÆÜ‘ÜïÜ‘ÃÜÜ ÝÃÜíÜå¹ÃÜÏÜÜØ ê܃ÜÜÑÜàØ “å ‘å ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôüå †Üè ôÜàÁÜßÏÜÜØ ‘åüêÜÜ‘ ¹åïÜÃÜå´Ü܆ÜåÃÜß †Ü´ÏÜ‘³Ü܆Üå

ÏÜÜåÓÜÓ¢ ¹åôÜ܉ÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ ÏÜÜÓàØ ¢íÜÃÜíÜä¶ÜÜØ´Ü (ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÆÜ‘ÜïÜ ÏÜØݹÓ, †ÏܹÜíÜܹ, Õ‘ÏÜ´Ü é. 900) ÏÜÃÜå ³ÜÜå²Ü‘ ݹíÜôÜÜå ÆÜÓ ÝíÜíÜå‘ ¹åôÜ܉†å ÆÜÂåÏܳÜß ÏÜÜå‘êÜß †ÜÆÜß. ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜß ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÝÃÜïÜÜì ‘å êÜ܉ËÜÂåÓß †Ü ÄÜÂØ³Ü ÝíÜÃÜÜ †ÁÜâÓß ¡±ÜíÜß. ´ÜÏÜÜÓå ôÜÜšÜÜ´ÜÖ œÜÜÝÓµÑÜÃÜå ¹å÷ ÁÜÜ ‘ÓßÃÜå ¹åïÜÏÜÜØ ÷Ó´ÜàØ – ÉÓ´ÜàØ – ËÜÜåêÜ´ÜàØ ¡åíÜàØ “å? ´ÜÜå †Ü ÄÜÂØ³Ü íÜÜØœÜíÜÜÃÜàØ œÜâ‘ïÜÜå ÃÜ÷Î. ÏÜÜåÓÜÓ¢ÍÜ܉ ¢íÑÜÜ ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß ²ÜËÜåÓ߆ÜåÃÜß ÄÜÜì ƒÜÜ´ÜÜ è ÓûÜ. †ÜíÜß ÝÃÜÓ³ÜÚ‘ ÄÜÜì ƒÜÜíÜß †å ¡±Üå ÏÜÜåÓÜÓ¢ÍÜ܉ÃÜß ÷ÜåËÜß ËÜÃÜß Ä܉! ÏÜàØË܉ÃÜàØ ôÜÜÆ´ÜÜÝ÷‘ `ÞËêÜüÖ”' ÏÜÜåÓÜÓ¢ÍÜ܉ÃÜå ÍÜÜزíÜÜÏÜÜØ †ÄÜÂåôÜÓ ÷´ÜàØ. †Ü ÄÜÂسÜÃÜÜ ³ÜÜå²Ü‘ †ØïÜÜå üâØ‘ÏÜÜØ ÆÜÂô´Üà´Ü “å : RR 1956ÏÜÜØ ÷àØ ŸÑÜÜÓå ‘åÝËÜÃÜåüÏÜÜØ †ÜíÑÜÜå ´ÑÜÜÓ ÆÜ“ß ÏÜÇ ¡åÑÜàØ ‘å ÏÜÜæêÜÜÃÜÜ ôÜÜ÷åËÜÃÜàØ èíÜÜ÷ÓêÜÜêÜ ƒÜÜôÜ ‘Ü؉ ôÜÜØÍÜì´ÜÜ ÃÜ ÷´ÜÜ, ËÜêÜ‘å †åÏÜÃÜå ‘Ü؉‘ †íÜÄܱܴÜÜ ÷´ÜÜ. (ÆÜÜÃÜ 455) RR ¢íÜÃÜÃÜÜØ “åêêÜÜØ µÜ±ÜœÜÜÓ íÜóÜÚ ÆÜ÷åêÜÜØ ôÜàÁÜß (èíÜÜ÷ÓêÜÜêÜ) ÁÜÏÜÚÏÜÜØ ñÜ½Ü Ó܃ܴÜÜ ÃÜ ÷´ÜÜ †ÃÜå ‰òÜÓÏÜÜØ ñÜ½Ü Ó܃ܴÜÜ ÃÜ ÷´ÜÜ. . . . Õ÷¹à ÁÜÏÜÚ ôÜÜÏÜå ÆÜ±Ü †åÏÜÃÜå ÆÜâíÜÚÄÜÂ÷ ÷´ÜÜå. (ÆÜÜÃÜ 456) ÝíÜÃÜÜåËÜÜ¢ ôÜܳÜå ÏÜÜåÓÜÓ¢ÍÜ܉ÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ èå êÜÜØËÜß œÜœÜÜÚ ³Ü‰ ´ÜåÃÜß ÃÜÜÇÁÜ ÃÜÜÓÜÑÜ±Ü ¹åôÜ܉†å Ó܃Üß ÷´Üß. ´ÜÜ. 7-5-1955ÃÜå ݹíÜôÜå ³ÜÑÜåêÜß œÜœÜÜÚÃÜÜå †å‘ †ØïÜ ôÜÜØÍÜìÜå : ÝíÜÃÜÜåËÜÜ : ÆÜÄÜÆÜÜìÜ œÜÜêÜÃÜÜÓÃÜàØ †ÜÑÜàóÑÜ íÜÁÜß ïÜ‘å “å. ÏÜÜåÓÜÓ¢ : ‘Üå‰ÃÜß †ÜíÜÓ¹Ü íÜÁÜå †åÏÜ ÷àØ ÃܳÜß ÏÜÜÃÜ´ÜÜå. ÝíÜÃÜÜåËÜÜ : ÷Øà ‘åüêÜß‘ íÜÜÓ ÝíÜÃÜÜå¹ÏÜÜØ ‘÷àØ “àØ ‘å èå œÜÜêÜå “å †åÃÜå ÑÜÏÜÓÜè ÆÜ±Ü ÆÜÜ“ì³Üß †ÜíÜßÃÜå ÆÜ‘²ß ÃܳÜß ïÜ‘´ÜÜå. ÏÜÜåÓÜÓ¢ : ÷àØ ÏÜÜÃÜàØ “àØ ‘å èåÃÜå ÏÜÜüå èåüêÜß šÜ±Ü ÃÜ’ß ³ÜÑÜåêÜß ÷ÜåÑÜ “å †åÃÜܳÜß †å †å‘ šÜ±Ü ÆÜ±Ü íÜÁÜÜÓå ¢íÜß ÃܳÜß ïÜ‘´ÜÜå. (ÆÜÜÃÜ 563)

†Ü ÄÜÂسÜÏÜÜØ ÏÜÜåÓÜÓ¢ÍÜ܉ †ÃÜå ‘åÃÜå²ß íÜœœÜå ³ÜÑÜåêÜÜå íÜÜ´ÜÜÚêÜÜÆÜ (ÆÜÜÃÜ 413-414) ƒÜâËÜ è ÓôÜ ÆÜ²å ´ÜåíÜÜå “å. †å è Óß´Üå ÓÝïÜÑÜÜÃÜÜ ÃÜå´Ü܆Üå ˜àÿÜÜåíÜ †ÃÜå ËÜàêÄÜÜÝÃÜÃÜ ôÜܳÜåÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü ÆÜ±Ü ÓôÜÆܹ “å. (ÆÜÜÃÜ 344) íÜìß œÜßÃÜÃÜÜ ÆÜÂÁÜÜÃÜÏÜصÜß œÜÜ‹ †åÃÜ êÜ܉ ÃÜܱÜÜØÆÜÂÁÜÜÃÜ ÏÜÜåÓÜÓ¢ÍÜ܉ÃÜå ÝÃÜíÜÜôÜå ÏÜìíÜÜ ÄÜÑÜÜ ´ÑÜÜÓå èå íÜÜ´ÜœÜß´Ü ³Ü‰ ´Üå ƒÜâËÜ è ÓôÜÆܹ “å. (ÆÜÜÃÜ 427). †Ü †Ü´ÏÜ‘³ÜÜÏÜÜØ †å‘ ÆÜ±Ü ÝïÜݳÜêÜ íÜÜøÑÜ ”ü è²´ÜàØ ÃܳÜß. ‡ÝùÓÜ ÄÜÜØÁÜß†å ‘üÜå‘üß êÜÜ¹ß ´ÑÜÜÓå èÑÜÆÜ‘ÜïÜ †ÃÜå ÏÜÜåÓÜÓ¢ ôÜܳÜÜåôÜÜ³Ü ‘ÜýÄÜÂåôÜÃÜÜ ¹ÏÜÃÜ ôÜÜÏÜå êܲÒÜ. íܲÜÆÜÂÁÜÜÃÜ ËÜÃÑÜÜ ´ÑÜÜÓå †åÏÜÃÜß ôÜÜíÜ ÃÜ¢‘ ÄܱÜÜ´ÜÜ êÜÜå‘ÜåÏÜÜØ ôÜÏÜÜèíÜÜ¹ß †ïÜÜå‘ ÏÜ÷å´ÜÜ ÏÜÜåƒÜÓå ÷´ÜÜ. ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜØ ÆÜÜÃÜå ÆÜÜÃÜå ´Ü‘ÚËܽ Óß´Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ‘åôÜ Óèâ ‘ÓÃÜÜÓÜ œÜÜÝÓµÑÜíÜÜÃÜ ÏÜÜåÓÜÓ¢ÍÜ܉ †ÜËÜܹ ÆÜÂÄÜü ³Ü´ÜÜ Ó÷å “å. ÄÜà±ÜíÜØ´Ü ïÜÜ÷ [ôÜÜæèÃÑÜ : ÝíÜœÜÜÓÜåÃÜÜ íÜäعÜíÜÃÜÏÜÜØ — ݹíÑÜ ÍÜÜô‘Ó, Sunday, 29 èâÃÜ, 2014]

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] 

193


ÏÜÜåÓÜÓ¢ÍÜ܉†å ê܃ÑÜàØ “å ‘å ÏÜ÷ÜÄÜàèÓÜ´Ü ÏÜÜüå ´ÜåÏÜÃÜå ƒÜÜåüß Óß´Üå ËÜÝêÜÃÜÜå ËÜ‘ÓÜå ËÜÃÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜåêÜÜ. ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ÃÜÜÏÜ ‘Üå‰ ôÜØô³ÜÜ, ÏÜÜÄÜÚ ‘å ô³ÜÜÃÜ ÏÜÜüå ÃÜ ÆÜÂÑÜÜåèíÜÜ ¹åíÜÜÃÜÜå ÆÜÜå´Üå ÃÜ’ß ‘ÓåêÜÜå ÝÃÜÑÜÏÜ ‘Üå‰ †ÆÜíÜܹ ÝíÜÃÜÜ ´ÜåÏܱÜå †Ü¢íÜÃÜ ÆÜÜëÑÜÜå. ´Üå†Üå ÍÜÜÓ´Ü †ÃÜå ÆÜÜÝ‘ô´ÜÜÃÜ ËÜÃÃÜå ÓÜóü×ÜåÃÜÜØ ôÜíÜÜåÚœœÜ ôÜÃÏÜÜÃÜ ÏÜåìíÜß ïÜ‘åêÜÜ. ´ÜåÏÜÃÜÜ †ÜƒÜÜËÜÜåêÜÜÆܱÜÜÃÜå êÜßÁÜå ´ÜåÏÜÃÜå †ÃÑÜÜÑÜ ³Ü´ÜÜå ÓûÜå †åíÜàØ ‘÷ß†å ´ÜÜå ƒÜÜåüàØ ÃÜ÷Î ÄܱÜÜÑÜ. ÍÜÝíÜóÑÜÏÜÜØ ôÜÏÜÄÜ ¢íÜÃÜíÜä¶ÜÜØ´ÜÏÜÜسÜß ‹ÆÜÑÜÜåÄÜß †ÃÜå ÆÜÂåÓ‘ ÆÜ‘ӱÜÜå ôÜÜÓíÜß ê܉ÃÜå †Ü´ÏÜ‘³ÜÜÃÜß ôÜØÝšÜÆ´Ü †ÜíÜäÝ¶Ü ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå ´ÜÜå ´ÜåÏÜÜسÜß ÃÜíÜß ÆÜå°ßÃÜå êÜÜå‘ïÜÜ÷ßÃÜÜå, ÃÜß²Ó´ÜÜÃÜÜå, ôíÜÜÝÍÜÏÜÜÃÜÃÜÜå †ÃÜå ‘ÜÑÜÚšÜÏÜ´ÜÜÃÜÜ ÝïܚܱÜÃÜÜå †ÃÜÜåƒÜÜå ôÜعåïÜ †ÃÜå ÆÜÂåÓ±ÜÜ ÆÜÂÜÆ´Ü ³ÜïÜå.

ÆÜÂÄÜü ‘Óß “å †ÃÜå ËÜߢ †Ü´ÏÜ‘³Ü܆ÜåÃÜß ÏÜÜÉ‘ †Ü †Ü´ÏÜ‘³ÜÜÃÜå ÆÜ±Ü †ÜíÜ‘ÜÓ ôÜÜØÆܲïÜå, ´Üå íÜÜ´Ü ôÜÜœÜß «Óå “å. ÏÜÜåÓÜÓ¢ÍÜ܉ †åüêÜå ÄÜàèÓÜ´ÜÏÜÜØ ôÜåíÜܹì ÆÜÂíÜäݶÜÃÜÜ †Ü¾ ÆܱÜå´ÜÜ. ôÜÓ¹ÜÓÃÜÜ †íÜôÜÜÃÜ ÆÜ“ß 27 íÜóÜÚ ôÜàÁÜß ôÜÜåÏÜÃÜÜ³Ü ü×ôüÃÜÜ †ÁÑÜšÜ, ÃÜÏÜÚ¹Ü Ýü×ËÑÜâÃÜêÜÃÜÜå †çíÜÜç²Ú 1978ÏÜÜØ †ÜíÑÜÜå ´ÑÜÜÓå ÍÜÜÓ´ÜÃÜÜ íܲÜÆÜÂÁÜÜÃÜ, †Õ÷ôÜÜ, ¹ÜéËÜØÁÜß, ÏÜÜ´ÜäÍÜÜóÜÜÃÜÜ Æ܃ÜÓ Ý÷ÏÜÜÑÜ´Üß. ¹åïÜÃÜÜ Ý÷´Ü ƒÜÜ´ÜÓ ‘²íÜÜïÜ íÜ÷ÜåÓíÜÜ ´ÜæÑÜÜÓ. 1962ÃÜÜ œÜßÃÜß †Ü˜ÏÜ±Ü í܃ܴÜå ôÜàíܱÜÚÁÜÜÓÜå ¹ÜƒÜêÜ ‘ÓÃÜÜÓ. ôÜØÄÜ«ÃÜ †ÃÜå ÝïÜô´Ü †åíÜÜØ ‘å ËÜß¡ÃÜå ËÜ÷à ËÜÜåêÜíÜÜ ÃÜ ¹å. †åÏÜÃÜÜå ËÜÜåêÜ †ÜƒÜÓß ËÜÜåêÜ. 1963³Üß ÏÜä´ÑÜà ÆÜÑÜÛ´Ü ÝíܾÜÆÜß«ÃÜÜ ‘àêÜÆÜÝ´Ü, ÄÜß´ÜÜÃÜÜ †ÍÑÜÜôÜß, ÷ÜåÏÜÄÜܲÚÃÜß ÆÜ½Ý´Ü ¹ÜƒÜêÜ ‘ÓÃÜÜÓ. †ÜÏÜ “´ÜÜØ, ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ¢íÜÃÜ‘ÜìÏÜÜØ †Ý´ÜïÜÑÜ †ÝÆÜÂÑÜ. ÆܑܵÜÓ èÃÜܹÚÃÜ «Ü‘àÓå ´ÜåÏÜÃÜÜ íÑÜÞø´Ü´íÜÃÜå íÑÜø´Ü ‘ÓíÜÜ †å‘ è íÜÜøÑÜ ‘ûàØ “å ": ‘à´ÜàËÜÝÏÜÃÜÜÓ ‹ÆÜÓ ÄÜÜØÁÜßüÜåÆÜß ÏÜâ‘ß ¹Üå †ÃÜå ´ÜÏÜÜÓß ôÜÜÏÜå ÏÜÜåÓÜÓ¢.êÜåƒÜ‘-ôÜØÆÜ‘Ú ": 6, ôíÜÜÄÜ´Ü ÝôÜüß, ÏÜà. ÆÜÜå. †²ÜêÜè, Ýè. ÄÜÜØÁÜßÃÜÄÜÓ

ÏÜÜåÓÜÓ¢ ¹åôÜ܉ ÝíÜóÜÑÜ‘ ‘åüêÜÜØ‘ ÆÜàô´Ü‘Üå ÏÜÜåÓÜÓ¢ ¹åôÜ܉ ÝôܽÜØ´ÜÝÃÜó« ¹åïÜôÜåíÜ‘ ñÜß ÏÜÜåÓÜÓ¢ ¹åôÜ܉ ÓÜóü×ßÑÜ ÃÜå´ÜÜ ÏÜÜåÓÜÓ¢ÍÜ܉ ¹åôÜ܉ ôÜܳÜåÃÜÜØ ³ÜÜå²Ü‘ ôÜØôÏÜÓ±ÜÜå ÏÜÜÓàØ ¢íÜÃÜíÜä¶ÜÜØ´Ü  –  ÍÜÜÄÜ 3   ÏÜåÓÜ ¢íÜÃÜ íÜä¶ÜÜØ´Ü – ÍÜÜÄÜ-1   ÏÜåÓÜ ¢íÜÃÜ íÜä¶ÜÜØ´Ü – ÍÜÜÄÜ-2

ÑÜïÜíÜØ´Ü ¹ÜåïÜß

_ 28.00

ËÜÜËÜàÍÜ܉ è. ÆÜüåêÜ

_ 11.00

ÍÜÜÓ´Ü ¹åôÜ܉

_ 20.00

 The Story of My Life (AutoBiography)-Part-II  The Story of My Life (AutoBiography)-Part-I 

194 

_ 18.00 _ 15.00 _ 25.00 _ 15.00 _ 17.00

[èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÏÜÜÓÜå èåêÜíÜÜôÜ ÏÜÜåÓÜÓ¢ ¹åôÜ܉ 1975ÃÜÜ èâÃÜÏÜÜØ ¹åïÜÏÜÜØ êܹÜÑÜåêÜß ‘üÜå‘üß ‹«ÒÜ ÆÜ“ßÃÜß ÃÜå 1977ÏÜÜØ ÑÜÜå¡ÑÜåêÜß œÜâØü±Üß ÆÜ“ßÃÜß ´ÜÜ¢ Þô³ÜÝ´Ü ‘üÜå‘üß ÝíÜÓའêܲåêÜÜ ÏÜÜüå `ËÜßèàØ ôíÜÓÜè' ÷´ÜàØ. †å ôíÜÓÜè ÏÜåìíÜíÜÜ ÆÜÂܱÜÃÜß ÆÜÓíÜÜ ‘ÑÜÜÚ íÜÄÜÓ êܲÃÜÜÓÜ ™Ü±ÜÜ ÃÜå´Ü܆Üå³Üß ÏÜÜزßÃÜå †ÜÏÜèÃÜ´ÜÜÏÜÜØ †å‘ †ÜÄÜì Æܲ´ÜàØ ÃÜÜÏÜ ÏÜÜåÓÜÓ¢ ¹åôÜ܉ÃÜàØ ÆÜ±Ü ƒÜÓàØ. ´ÜåÏÜÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜÏÜÜØ ‘üÜå‘üß ÝíÜïÜå ÝíÜïÜåóÜéÆÜå ê܃ÜÜÑÜåêÜÜ µÜ±Ü ÆÜ‘ӱÜÜå"—"`‡ÝùÓÜ ÄÜÜØÁÜß ‘üÜå‘üß ¡÷åÓ ‘Óå “å,' `‘üÜå‘üßÃÜÜå íÜÜÓôÜÜå' †ÃÜå `ÏÜÜÓÜå èåêÜíÜÜôÜ'"—"ÏÜÜسÜß †Ü ÆÜÂ‘Ó±Ü èåêÜÏÜàÞø´Ü ÆÜ“ß ê܃ÜÜÑÜåêÜàØ “å. èåêÜÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜß ÏÜÃÜÜåÞô³ÜÝ´Ü, ôíÜÝÃÜÓßšÜ±Ü †ÃÜå ôíÜÍÜÜíÜÄÜ´Ü ÏÜÑÜÜÚ¹ÜÏÜÜسÜß §œÜÜ ‹«ßÃÜå ™Ü²åêÜàØ íÑÜÞø´Ü´íÜ ÄÜÜØÁÜßÏÜÜÄÜßÚ ôÜåÃÜÜÃÜß ‘åíÜÜå ÷ÜåÑÜ, ´ÜåÃÜàØ †Ü¹ïÜÚ ‹¹Ü÷ ÆÜâÓàØ ÆÜÜ²ß ¡ÑÜ “å.".".

26ÏÜß èâÃÜ, 1975ÃÜß íÜ÷åêÜß ôÜíÜÜÓå œÜÜÓ íÜÜÄÑÜå ÏÜÃÜå ôÜÏÜÜœÜÜÓ †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜ ‘å, ÆÜÜåêÜßôÜ ÏÜÃÜå ÆÜ‘²íÜÜÃÜå †ÜíÜß “å. ´ÑÜÜÓå ÏÜÃÜå †ÜÿÜÑÜÚ ‘å †Ü™ÜÜ´Ü ³ÜÑÜÜå ÃÜ ÷´ÜÜå. ƒÜÓàØ ‘÷àØ ´ÜÜå †Ü³Üß ÏÜÜÓÜ ÝœÜ¶ÜÏÜÜØ êÜÄÜßÓå ƒÜìÍÜìÜü ³ÜÑÜÜå ÃÜ ÷´ÜÜå. †Ü íÜÜ´ÜÃÜå †å‘ ™ÜüÃÜÜ ´ÜÓß‘å ÏÜÇ ¡å‰ ÷´Üß. †åÏÜ “´ÜÜØ, ÏÜÜÓå †åüêÜàØ ‹ÏÜåÓíÜàØ ¡å‰†å ‘å †å ÆÜÓÜåÝ°ÑÜå è ÆÜÜåêÜßôÜ †ÜíÜßÃÜå ÏÜÃÜå èåêÜÏÜÜØ ê܉ èïÜå †åíÜß †ÜïÜÜ ÏÜÇ Ó܃Üß ÃÜ ÷´Üß. ÆÜÜåêÜßôÜÃÜÜ †ÜÄÜÏÜÃܳÜß ÏÜÃÜå ôÜ÷åèå ÝíÜôÏÜÑÜ ³ÜÑÜàØ ÃÜ ÷´ÜàØ, ‘åÏÜ ‘å †ÜÄÜêÜß ôÜÜØèå ÓÜÏÜêÜßêÜÜ ÏÜå¹ÜÃÜÏÜÜØ ¡÷åÓ ôÜÍÜÜÃÜå ôÜØËÜÜåÁÜßÃÜå ÆÜÜ“Ü íÜì´Üß íÜåì܆å Óô´ÜÜÏÜÜØ ÏÜÇ ™Ü±ÜÜ ÆÜÜåêÜßôÜÜå ¡åÑÜÜ ÷´ÜÜ. ´ÑÜÜÓå è ÏÜÃÜå ‘ïÜàØ‘ ËÜÃÜíÜÜÃÜÜå †±ÜôÜÜÓ †ÜíÜß ÄÜÑÜÜå ÷´ÜÜå †åüêÜå ÆÜÜåêÜßôÜ †ÜíÜß ´ÑÜÜÓå ÏÜÃÜå ôÜ÷åèå †œÜØËÜÜå ³ÜÑÜÜå ÃÜ ÷´ÜÜå. ƒÜÓåƒÜÓ ´ÜÜå ÏÜÁÜÓÜ´Üå †°ß íÜÜÄÑÜå ÆÜÜåêÜßôÜ †ÜíÜß ÷´Üß, ÆÜ±Ü ÏÜÜÓÜ ÃÜÜå‘Óå ´ÜåÏÜÃÜå ‘÷åêÜàØ ‘å ÷àØ §™Üß ÄÜÑÜÜå “àØ. †åüêÜå ÆÜÜåêÜßôÜå ÏÜÃÜå ƒÜêÜåêÜ ‘Óß ÃÜ ÷´Üß. †å ÆÜ“ß ´Üå†Üå ÆÜÓÜåÝ°ÑÜå œÜÜÓ íÜÜÄÑÜå ÉÓß íÜÜÓ †ÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ. ÏÜÇ ´ÜåÏÜÃÜå ‘ûàØ ‘å ´ÜæÑÜÜÓ ³ÜíÜÜ ÏÜÜüå ÏÜÜÓå †å‘ܹ ‘êÜÜ‘ ¡å‰ïÜå. ÷¡ÏÜ´Ü ÃÜå ôÃÜÜÃÜÜݹ ݘÑÜ܆Üå ÆÜ´ÜÜíÜßÃÜå ÏÜÇ ÆÜâ¡ ÃÜå ÆÜÂÍÜàôÏÜ ÆÜ±Ü ‘ÑÜÜÛ ÃÜå ËÜÓÜËÜÓ ÆÜÜØœÜ íÜÜÄÑÜå ÷àØ ´ÜæÑÜÜÓ ³Ü‰ ÄÜÑÜÜå ÷´ÜÜå. ÆÜÜåêÜßôÜÃÜÜ ÏÜܱÜôÜÜå †ÜåôÜÓßÏÜÜØ ÓÜ÷ ¡å´ÜÜ ÷´ÜÜ. ÏÜÜÓß ¡å²å ”Ü”Üå ôÜÜÏÜÜÃÜ ÏÜÇ ÃÜ÷Üå´ÜÜå êÜßÁÜÜå. ËÜå ¡å² ‘ÆܲÜØ, ÓÇÝüÑÜÜå, ËÜå-µÜ±Ü ÆÜàô´Ü‘Üå ÃÜå ËÜߢ ³ÜÜå²ß‘ œÜß¡å ÏÜÇ ôÜܳÜå êÜßÁÜß ÷´Üß. ÏÜÜÓÜ ™ÜÓÃÜß ËÜ÷ÜÓ †å‘ üçøôÜß ÆÜ²ß ÷´Üß †ÃÜå ÆÜÜåêÜßôÜ ÏÜÃÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] 

†å‘ üçøôÜßÏÜÜØ ËÜåôÜܲßÃÜå ê܉ Ä܉. †å êÜÜå‘Üå ôÜÜæ ÆÜ÷åêÜÜØ ´ÜÜå ÏÜÃÜå ÆÜÜåêÜßôÜ ôüåïÜÃÜå ê܉ ÄÜÑÜÜ. ÆÜåêÜß üçøôÜßÏÜÜسÜß ËÜß¡ †å‘ íÜÜ÷ÃÜÏÜÜØ ÏÜÃÜå ´ÜåÏܱÜå ËÜåôÜܲÒÜå. ÆÜÜØœÜ ÝÏÜÝÃÜü ÆÜ“ß íÜìß ÆÜÜ“ß †ÏÜÜÓß ÏÜàôÜÜÉÓß ïÜé ³Ü‰ Ä܉ ÷´Üß. ÆÜعÓ-íÜßôÜ ÝÏÜÝÃÜü ÆÜ“ß ÏÜÇ ÆÜÜåêÜßôÜ †ÏÜêܹÜÓÃÜå ÆÜâ“ÒàØ ‘å ´Üå†Üå ÏÜÃÜå øÑÜÜØ ê܉ ¡ÑÜ “å. ´Üå±Üå ‘ûàØ : `ôÜÜå÷ÃÜÜ1 ÃÜÜÏÜÃÜÜ ôÜ÷åêÜܱÜß Ïܑܳ ÆÜÓ.' ÏÜÜåüÓÏÜÜØ ÏÜÜÓß ôÜܳÜå ËÜå ÆÜÜåêÜßôÜ †ÝÁÜ‘ÜÓ߆Üå ÷´ÜÜ. †åÏÜÜسÜß †å‘ ÏÜÜÓß ¡å²Ü¡å² ËÜå«Ü ÷´ÜÜ, ÃÜå ËÜß¡ †ÜÄÜìÃÜÜ ÍÜÜÄÜÏÜÜØ ËÜå«Ü ÷´ÜÜ. †Ü ËÜå‹ †ÝÁÜ‘ÜÓ߆Üå ÃÜÏÜ ÃÜå ÝíÜíÜå‘ß ÷´ÜÜ †å íÜÜ´Ü ÏÜÜÓå ÃÜÜÇÁÜíÜß ¡å‰†å. êÜÄÜÍÜÄÜ ôÜíÜÜÓÃÜÜ “ íÜÜÄÑÜå ÷àØ ôÜÜå÷ÃÜÜ ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜå ÷´ÜÜå. êÜÄÜÍÜÄÜ †å è ôÜÏÜÑÜå ñÜß èÑÜÆÜ‘ÜïÜ ÃÜÜÓÜÑܱÜÃÜå ÆÜ±Ü †å ô³Üìå êÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ. ÏÜÜÄÜÚÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜß ÏÜÜåüÓ ‘Ó´ÜÜØ ÏÜÜÓß ÏÜÜåüÓ †ÜÄÜì ÃÜß‘ìß Ä܉ ÷´Üß. ÆÜ±Ü †÷Î †ÏÜå ôÜܳÜå †ÜíÜß ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜ ÷´ÜÜ. †ÏÜå ËÜå‹†å †å‘ËÜß¡ ôÜܳÜå ³ÜÜå²ß‘ üâØ‘ß íÜÜ´Ü ‘Óß ÷´Üß. †ÏÜÃÜå ËÜå‹ÃÜå ÆÜÜôÜå ÆÜÜôÜåÃÜÜ ËÜØÄÜêÜÜÏÜÜØ Ó܃ÑÜÜ ÷´ÜÜ. ËÜØÄÜêÜÜÏÜÜØ Ó÷åíÜÜÃÜÜ ËÜå †ÜåӲ܆Üå ÷´ÜÜ. ËÜØÃÜåÏÜÜØ ËÜܳÜéÏÜ ÷´ÜÜ. ÆÜÜåêÜßôÜ †ÝÁÜ‘ÜÓ߆ÜåÃÜÜ ‘ËÜ¡ÃÜÜ ËÜØÄÜêÜÜÏÜÜØ ÏÜÃÜå ÆÜ÷åêÜÜØ ê܉ èíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜå ÷´ÜÜå. ÏÜÜÓå ÍÜÜåèÃÜÏÜÜØ ïÜàØ ¡å‰ïÜå †åíÜß ÆÜäœ“Ü ´ÑÜÜØ ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜ ÆÜ“ß ´ÜÓ´Ü è ÆÜÜåêÜßôÜ †ÝÁÜ‘ÜÓ߆Üå†å ‘Óß ÷´Üß. ÏÜÇ ´ÜåÏÜÃÜå ‘ûàØ ‘å Éì †ÃÜå ¹âÁÜ. ôÜÜå÷ÃÜÜ ƒÜÜ´Üå †å ôÜíÜÜÓå ÏÜÇ ÝÃܱÜÚÑÜ 1  ÷ÝÓÑÜܱÜÜÏÜÜØ †ÜíÜåêÜàØ ôÜ÷åêÜܱÜß Ïܑܳ.

195


‘ÑÜÜåÚ ‘å ÷íÜå³Üß ÓÜØÁÜåêÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ ƒÜÜíÜÜå ÃÜ÷Î. ´ÑÜÜÓ³Üß ÷íÜå ÷àØ ÏÜÜµÜ Éì ÃÜå ¹âÁÜ è êÜŒ “àØ. †å ÆÜ“ß ´ÜÓ´Ü è ´ÜåÏܱÜå ÏÜÜÓÜ ÏÜÜüå ÄÜÜÑÜÃÜàØ ¹âÁÜ ÏÜÄÜÜíÑÜàØ ÷´ÜàØ. †ÝÄÜÑÜÜÓ íÜÜÄÑÜå ³ÜÜå²àØ íÜÁÜÜÓå ¹âÁÜ ÃÜå ÉìÜå ´Üå†Üå ÏÜÜÓÜ ÏÜÜüå êÜÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ. ôÜÜØèå ôÜÜ²Ü “ íÜÜÄÑÜå ÓÜݵÜÍÜÜåèÃÜ ÏÜÜüå ÆÜ±Ü †ÜÏÜ è ‘ÑÜàÛ ÷´ÜàØ. ïÜé†Ü´ÜÏÜÜØ ´ÜÜå, ÆÜÜåêÜßôÜ ÏÜÜÓÜ †ÜåÓ²ÜÃÜå ËÜ÷ÜÓ³Üß ËÜØÁÜ ‘Ó´Üß ÃÜ÷Î ÃÜå ÷àØ ´ÜåÃÜå †Ø¹Ó³Üß ËÜØÁÜ ‘Ó´ÜÜå ÃÜ÷Î. ÆÜ±Ü ËÜå-µÜ±Ü ݹíÜôÜ ÆÜ“ß ÏÜÃÜå ÏÜÜêÜâÏÜ ÆܲÒàØ ‘å ÏÜÜÓÜ ƒÜزÃÜå ËÜ÷ÜÓ³Üß ´ÜåÏܱÜå ´ÜÜìàØ ¹ßÁÜàØ “å. ÏÜÇ ´ÜåÏÜÃÜå ôÆÜóü ‘÷ß ¹ßÁÜàØ ‘å ¡å ´ÜÏÜå ƒÜزÃÜå ËÜ÷ÜÓ³Üß ËÜØÁÜ ‘ÓïÜÜå ´ÜÜå ÷àØ ´ÜåÃÜå †Ø¹Ó³Üß ËÜØÁÜ ‘ÓßïÜ. †å ÆÜ“ß ´ÜåÏܱÜå ƒÜزÃÜå ËÜ÷ÜÓ³Üß ËÜØÁÜ ‘ÓíÜÜÃÜàØ ËÜØÁÜ ‘ÑÜàÛ. ËÜå ²ß.†åôÜ.ÆÜß., †å‘ ‡ÃôÆÜåøüÓ, “ ôÜËÜ-‡ÃôÆÜåøüÓ †ÃÜå µÜßôÜ ‘å œÜÜìßôÜ èåüêÜÜ ÆÜÜåêÜßôÜÜåÃÜå ôÜÜå÷ÃÜÜ ƒÜÜ´Üå ÏÜÜÓß ÃÜå èÑÜÆÜ‘ÜïÜ¢ÃÜß œÜÜå‘ß ‘ÓíÜÜÃÜå ‘ÜÏÜå êÜÄÜܲíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ. ´ÑÜÜØ ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜ ÆÜ“ß ´ÜÓ´Ü è ÏÜÇ ôÜÏÜÜœÜÜÓÆܵÜÜå ÏÜÜüå ÏÜÜÄܱÜß ‘Óß ÷´Üß ÆÜ±Ü ÏÜÃÜå †ƒÜËÜÜÓÜå †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜØ ÃÜ ÷´ÜÜØ. ËÜßèå ¹÷ܲåÑÜ ÏÜÇ †ƒÜËÜÜÓÃÜß ÏÜÜÄܱÜß ‘Óß ÷´Üß. †å ÏÜÜüå ÆÜÜå´ÜÜÃÜå ÷à‘ÏÜ ÃܳÜß †åíÜÜå ÏÜÃÜå èíÜÜËÜ ÏÜëÑÜÜå ÷´ÜÜå. ÏÜÇ ´ÜåÏÜÃÜå ‘ûàØ ‘å : ``ÆÜÓÏÜ Ý¹íÜôܳÜß ¡å ÏÜÃÜå †ƒÜËÜÜÓÜå ÃÜ÷Î †ÆÜÜÑÜ ´ÜÜå ÷àØ ‹ÆÜíÜÜôÜ ÆÜÓ è‰ïÜ. ÏÜÜÓÜå ƒÜÜåÓÜ‘ ê܉ïÜ ÃÜ÷Î.'' †å ËÜÆÜÜåÓ³Üß è ÏÜÃÜå †ƒÜËÜÜÓÜå †ÜÆÜíÜÜÃÜàØ ïÜé ³ÜÑÜàØ ÷´ÜàØ. †ƒÜËÜÜÓÜå íÜÜ؜ܴÜÜØ ÏÜÃÜå †å ƒÜËÜÓ ÆÜ²ß ‘å ÝËÜÂÝüïÜ ïÜÜôÜÃÜ‘Üì ‘Ó´ÜÜØÑÜå íÜÁÜÜÓå ÍÜâزÜØ †ƒÜËÜÜÓ-ÝÃÜÑÜصܱÜÜå êÜܹíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜØ “å. †ü‘ÜÑÜ´Ü߆ÜåÃÜÜØ ÃÜÜÏÜ †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜå ‘‰ èåêÜÏÜÜØ ÓƒÜÜÑÜÜ “å †åíÜß ËÜÁÜß ÝíÜÄÜ´ÜÜå ÝËÜÂÝüïÜ ïÜÜôÜÃÜ‘Üì ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ †ƒÜËÜÜÓÜå ÆÜÂÝôܽ ‘Óß ïÜ‘´ÜÜØ ÷´ÜÜØ, èâ«Ü±ÜÜسÜß ÍÜÓåêÜÜØ †å “ÜÆÜÜØ íÜÜØœÜßÃÜå ÏÜÃÜå ‘ïÜÜå ‹ï‘åÓÜü ³ÜÑÜÜå ÃÜ ÷´ÜÜå, ‘åÏÜ ‘å ôܶÜÜô³ÜÜÃÜå ËÜå«åêÜ܆ÜåÃÜÜå †ƒÜËÜÜÓÜåÃÜå ÍÜÑÜ êÜÜÄÑÜÜå ÷ïÜå †å íÜÜ´Ü ÷àØ ôÜÏÜ¢ ÄÜÑÜÜå ÷´ÜÜå. †åÏÜ “´ÜÜØ ôÜÓ‘ÜÓ ÆÜÜôÜå ÍÜÑܳÜß ”â‘ß èíÜÜÃÜå ËܹêÜå ‘åüêÜÜØ‘ ôÜÜÏÜÝÑÜ‘Üå†å ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ËÜØÁÜ ‘Óß ¹åíÜÜÃÜàØÑÜå 196 

ôíÜß‘ÜÑÜàÛ ÷´ÜàØ. †å±Üå ¹åïÜÃÜå ÏÜ÷ÜÃÜ †ÜïÜÜÃÜàØ ÍÜܳÜàØ ÆÜâÓàØ ÆÜܲÒàØ ÷´ÜàØ. ôÜÓ‘ÜÓå ÆÜÂœÜÜÓ ÏÜÜüå ÆÜÂÝôܽ ‘ÓåêÜß `‘üÜå‘üß ïÜÜ ÏÜÜüå?' ÃÜÜÏÜÃÜß ÆÜàÝô´Ü‘ÜÃÜß ÃÜ‘êÜ ÆÜ±Ü ÏÜÃÜå ÏÜìß ÷´Üß. †å ÆÜàÝô´Ü‘Ü èâ«Ü±ÜÜØÃÜß ÏÜÜÑÜÜ¡ì ÷´Üß. ñÜßÏÜ´Üß ÄÜÜØÁÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜØ ƒÜÜåüÜØ ÃÜå †ÝÃÜóü ÆÜÄÜêÜÜØÃÜå ËÜߢ ‘‰ Óß´Üå íÜÜèËÜß ÃÜå ÃÑÜÜÑÜÆÜâ±ÜÚ «ÓÜíÜß ïÜ‘å? †ÜíÜÜØ èâ«Ü±ÜÜØÃÜÜå ‹¶ÜÓ †ÜÆÜíÜÜÃÜß êÜÜÄܱÜß ÏÜÃÜå ³Ü‰ ÷´Üß? ÃÜÜ, ôÜ÷åèå ÃÜ÷Î. †åíÜàØ ‘ÓíÜܳÜß ‘ïÜÜå †³ÜÚ ôÜÑÜÜåÚ ÃÜ ÷Üå´Ü. ÆÜÓÏÜ ‘äÆÜÜìà ÆÜÓÏÜÜ´ÏÜÜÃÜÜ ‘ÜÑܹ܆ÜåÏÜÜØ †ÃÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ ÃÑÜÜÑÜÏÜÜØ ÏÜÃÜå †ÝíÜœÜì ñÜ½Ü “å. ÍÜÄÜíÜÜÃÜÃÜÜå ÃÑÜÜÑÜ ÑÜÜåÄÑÜ ôÜÏÜÑÜå ÆÜÂíÜ´ÜÚ´ÜÜå è ÷ÜåÑÜ “å. †ÜÆܱÜß ÏÜÓ¢ ÏÜàèËÜ ËÜÁÜß íÜô´Üà†Üå ËÜÃÜïÜå †åÏÜ ÏÜÜÃÜßÃÜå †ÜÆܱÜå œÜÜêÜß†å “ß†å †å³Üß è †ÜÆܱÜÃÜå ՜ܴÜÜ ³Ü´Üß ÷ÜåÑÜ “å. †ÜíÜß ™ÜÜåÓ ÝÃÜÓÜïÜÜ ÃÜå †ØÁÜ‘ÜÓÃÜß íÜåì܆å, êÜÜå‘ÜåÃÜß ôÜåíÜÜ ‘ÓíÜÜÃÜàØ ôÜ´Ü´Ü ÕœÜ´ÜÃÜ ‘ÓíÜàØ †ÃÜå †å ÷å´ÜàÃÜå ôÜÜÓà †ÜÆܱÜß ¡´ÜÃÜå ôÜ´Ü´Ü ïÜའ‘ÑÜÜÚ ‘ÓíÜÜÃÜß †ÜÆܱÜß ÉÓè ËÜÃÜß Ó÷å “å. †ÜíÜÜ è ÆÜÂÑÜÜôÜÜå ‘ÓíÜÜ ¡å‰†å. ÏÜÃÜå ÆÜÜ‘ß ƒÜÜ´ÜÓß “å ‘å †ÜƒÜÓå †åÃÜàØ ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ ïÜàÍÜ †ÜíÜ´ÜàØ ÷ÜåÑÜ “å. ôÜÜå÷ÃÜÜ ƒÜÜ´ÜåÃÜÜ †å †ÜåÓ²ÜÏÜÜØ ÷àØ ÆÜÂíÜåïÑÜÜå †å è šÜ±Ü³Üß ÷àØ ´ÑÜÜØ ôíÜô³Ü ³Ü‰ÃÜå Ó÷åíÜÜ êÜÜÄÑÜÜå ÷´ÜÜå. ŸÑÜÜØ ŸÑÜÜØ ÷àØ ¡Œ ´ÑÜÜØ ´ÑÜÜØ ÏÜÃÜå ™ÜÓ è êÜÜÄÜå “å. ¹åïÜÏÜÜØ ïÜàØ œÜÜêÜå “å †åÃÜß ÏÜÃÜå ¡±Ü ÷´Üß. ÝÃÜÑÜصܱÜÜå ÷å«ì ÆÜÂÝôܽ ³Ü´ÜÜØ †ƒÜËÜÜÓÜå †Ü ÷å´Üà ÏÜÜüå ÃÜ‘ÜÏÜÜØ ÷´ÜÜØ. ÏÜÜÓÜ ‘àüàØËÜÃÜÜ ‘Üå‰ ôÜÍÑÜ ‘å ÝÏܵÜÃÜå ÏÜìíÜÜÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü ÏÜÜÄÜíÜÜÃÜß ‡œ“Ü ÆÜ±Ü ÏÜÇ íÑÜø´Ü ‘Óß ÃÜ ÷´Üß. ËÜ÷ÜÓ ƒÜàêêÜß ÷íÜÜÏÜÜØ ÉÓíÜÜ èíÜÜÃÜß ÆÜÓíÜÜÃÜÄÜß ÏÜÇ ÏÜÜÄÜß ÷´Üß. ôÜÜØèå ôÜÜ´Ü íÜÜÄÑÜÜ ÆÜ“ß ÷àØ ËÜ÷ÜÓ ÉÓíÜÜ è‰ ïÜ‘àØ †åíÜÜå ÏÜÃÜå èíÜÜËÜ ÏÜëÑÜÜå ÷´ÜÜå. ÷àØ ‘Ü؉ œÜÜåÓ ÃܳÜß ‘å ÏÜÜÓå †ØÁÜÜÓÜÏÜÜØ ÉÓíÜàØ Æܲå, †åÏÜ ÏÜÇ ‘ûàØ ÷´ÜàØ. ÏÜÃÜå ¡å ôÜíÜÜÓÏÜÜØ ÉÓíÜÜ èíÜÜ ¹åíÜÜÃÜß “âü †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ ÃÜ÷Î †ÜíÜå ´ÜÜå ÷àØ ôÜÜØèåÑÜ ÉÓíÜÜ ÃÜ÷Î ¡Œ. †å‘ ÏÜÝ÷ÃÜÜ ôÜàÁÜß ÏÜÜÓÜ ƒÜزÃÜß ËÜ÷ÜÓ ÏÜÇ ÆÜÄÜ ÏÜâøÑÜÜå ÃÜ ÷´ÜÜå. ËÜÆÜÜåÓå ÃÜå ËÜÆÜÜåÓ ÆÜ“ß ÏÜÜÓÜ ƒÜزÏÜÜØ è œÜÜêÜíÜÜÃÜÜå ˜ÏÜ ÏÜÇ Ó܃ÑÜÜå ÷´ÜÜå. [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


†å‘ ݹïÜÜÏÜÜØ †ÝÄÜÑÜÜÓ³Üß ËÜÜÓ ÆÜÄÜêÜÜØ ÷àØ œÜÜêÜ´ÜÜå †ÃÜå †åÏÜ è ôÜÜÏÜåÃÜß ËÜߢ ݹïÜÜ†å œÜÜêÜ´ÜÜå ÷´ÜÜå. ÏÜÜÓß †Ü ݘÑÜÜÃÜå ÆÜÜåêÜßôÜ †ÏÜêܹÜÓ ËÜ÷ÜÓ³Üß ¡å´ÜÜ. †å‘ íÜÜÓ ´Üå ËÜÜåêÜß ÄÜÑÜåêÜÜå? ``´ÜÏÜå ´ÜÜå ¹Üå²Üå “Üå, œÜÜêÜ´ÜÜ ÃܳÜß.'' µÜ±Ü ‘å œÜÜÓ ôÜÆ´ÜÜ÷ ÆÜ“ß ÏÜÜÓÜØ ÆÜàµÜíÜÁÜâ ÆÜ»Ü ÏÜÜÓß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Üå †ÜíÑÜÜØ. †å‘ íÜ‘ßêÜÝÏÜµÜ ñÜß †åœÜ. ‘å. «Ü‘ÜåÓ (ÍÜܱÜÜÍÜ܉) ´ÜåÏÜÃÜå ÆÜ±Ü ÏÜÜÓÜ †ç²ÖíÜÜå‘åüÃÜß ÷åÝôÜÑܴܳÜß ÏÜÃÜå ÏÜìíÜÜÃÜß “âü †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß ÷´Üß. íÜ‘ßêÜÝÏÜµÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÏÜåìå è †ÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ. ÏÜÜÓß †ü‘ÜÑÜ´Ü ÆÜ“ß ËÜå ôÜÆ´ÜÜ÷ ËÜܹ ñÜß «Ü‘ÜåÓå ÏÜÜÓß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü êÜßÁÜß ÷´Üß. ÏÜàêÜÜ‘Ü´ÜÜå ÏÜÜüåÃÜÜ ÏÜÜÓÜ ÷‘ÃÜå ÆÜÂô³ÜÜÝÆÜ´Ü ‘ÓíÜÜÃÜå ôÜÜÓà ÏÜÜÓå †¹ÜêÜ´ÜÃÜÜØ ËÜÜÓ±ÜÜØ ƒÜƒÜ²ÜíÜíÜÜØ ¡å‰†å †åíÜàØ ´ÜåÏܱÜå ÏÜÃÜå ôÜâœÜíÑÜàØ ÷´ÜàØ. †åíÜàØ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ÏÜÃÜå ‘ïÜÜå ÓôÜ ÃܳÜß, †åÏÜ ÏÜÇ ´ÜåÏÜÃÜå ‘ûàØ ÷´ÜàØ. ÆÜÓØ´Üà ÏÜÜÓÜØ ÆÜàµÜíÜÁÜâ ´ÜåÏÜÃÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÏÜÓ¢³Üß †¹ÜêÜ´ÜÏÜÜØ ÄÜÑÜÜØ ÷´ÜÜØ. ÏÜÜÓß †ü‘ÜÑÜ´ÜÃÜÜØ œÜÜÓ ôÜÆ´ÜÜ÷ ÆÜ“ß ´ÜåÏÜÃÜå ÏÜÃÜå ÏÜìíÜÜÃÜß “âü †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß ÷´Üß. †å ôÜÏÜÑÜå ÏÜÜÓÜå ÆÜàµÜ ‘ÜÝôÜêÜÜêÜ ÑÜàÃÜ܇üå² Õ‘Ä²ÏÜ (ÑÜà.‘å.)ÏÜÜØ ÷´ÜÜå. †å ¡å ÆÜÜ“Üå ÉÑÜÜåÚ ÷Üå´Ü ´ÜÜå ´ÜåÃÜßÑÜ ÁÜÓÆÜ‘² ‘Ó܉ ÷Üå´Ü. ÏÜÜÓÜ ÆÜàµÜÃÜÜ ™ÜÓÃÜß ÆÜÜåêÜßôÜå ”²´Üß êÜßÁÜß ÷´Üß ÆÜ±Ü ´ÜåÏÜÃÜÜ ƒÜÆÜÃÜàØ †åíÜàØ ‘ïÜàØ ÷Ü³Ü êÜÜÄÑÜàØ ÃÜ ÷´ÜàØ. †ü‘ÜÑÜ´ÜÃÜÜ †å ݹíÜôÜÜåÏÜÜØ ÏÜÜÓÜå ÓÜåÕè¹Üå ¢íÜÃܘÏÜ ‘åíÜÜå ÷´ÜÜå? ôÜÜå÷ÃÜÜ ÄÜçôü÷Ü‹ôÜÏÜÜØ ÆÜÂÜ´Ü:‘Üìå œÜÜÓ íÜÜÄÑÜå ÷àØ ¡ÄÜß è´ÜÜå. ´ÑÜÜسÜß ÏÜÃÜå 30ÏÜß èàêÜ܉†å Taoru1 ƒÜÜ´Üå ÉåÓíÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜå ÷´ÜÜå. ´ÑÜÜØ ÏÜÇ µÜ±Ü íÜÜÄÑÜå ¥«íÜÜÃÜÜå ôÜØ‘êÆÜ ‘ÑÜÜåÚ ÷´ÜÜå. ´ÑÜÜØ ÷àØ ³ÜÜå²Üå íÜ÷åêÜÜå ôÜ≠è´ÜÜå. ÏÜÜÓÜå ÓÜåÕè¹Üå ¢íÜÃܘÏÜ ÃÜßœÜå ÆÜÂÏÜܱÜå ÷´ÜÜå : 3  –  00 íÜ÷åêÜß ôÜíÜÜÓå ¥«´Üß íÜåì܆å üâØ‘ß ÆÜÂܳÜÚÃÜÜ, ÆÜÂÜ´Ü:ݘÑÜ܆Üå — ‘à¹Ó´Üß ÷Üè´ÜÜå, †å‘ÜØ´ÜÓå ÷¡ÏÜ´Ü †ÃÜå ôÃÜÜÃÜ. 4 – 15 ÆÜâ¡, ÏÜÜÓß ÆÜåüßÏÜÜØ ÏÜÜÓß ÆÜâ¡ÃÜß ôÜÜÏÜÄÜÂß ÷àØ ¡å²å ê܉ ÄÜÑÜÜå ÷´ÜÜå. ÆÜàóÆÜÜå ÝíÜÃÜÜ ÷àØ ÏÜÜÓß ÆÜâ¡ ‘Ó´ÜÜå. ÆÜâ¡ ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ÷àØ ÄÜß´ÜÜÆÜÜ« ‘Ó´ÜÜå.

5 – 00 †å‘ ‘êÜÜ‘ ôÜàÁÜß ÆÜ»ÜôÜÃÜ. 6 – 00 †å‘ ‘êÜÜ‘ ôÜàÁÜß ÉÓíÜÜ è´ÜÜå ÃÜå œÜÜêÜ´ÜÜØ œÜÜêÜ´ÜÜØ ÄÜß´ÜÜÆÜÜ« ‘Ó´ÜÜå. ôÜíÜÜÓÃÜÜ ÉÓíÜÜ è´Üß íÜåìÜ†å †ÜƒÜß ÄÜß´ÜÜÃÜÜå ÷àØ ÆÜÜ« ‘Ó´ÜÜå (†ÜÄÜì è±ÜÜíÑÜàØ “å ´ÜåÏÜ ïÜé†Ü´ÜÃÜÜØ µÜ±Ü ‘å œÜÜÓ ôÜÆ´ÜÜ÷ ´ÜÜå ÏÜÇ ÏÜÜÓÜ ƒÜزÏÜÜØ è †ÜØüÜ ÏÜÜÓíÜÜÃÜàØ Ó܃ÜåêÜàØ.) 7 – 00 ¹âÁÜ. 7 – 30 ‘ÜشܱÜ, íÜÜœÜÃÜ. ‘ÜØ´Ü±Ü ¹ÓÓÜåè. ÷àØ †œÜâ‘ÆܱÜå 1,000 ÏÜßüÓ ‘ÜØ´Ü´ÜÜå. ‘åüêÜÜ‘ ݹíÜôÜÜå 2,000 ÏÜßüÓ ÃÜå Taoru ƒÜÜ´Üå †åÏÜ ÏÜÝ÷ÃÜÜ ôÜàÁÜß ¹ÓÓÜåèÃÜÜ 3,000 ÏÜßüÓ “ ‘êÜÜ‘ ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ‘ÜØ´Ü´ÜÜå ÷´ÜÜå. 10 – 30 ôÜíÜÜÓÃÜàØ ÍÜÜåèÃÜ : ÄÜÜÑÜÃÜàØ ¹âÁÜ, ‘åÓß, ôÜÉÓèÃÜ ÃÜå œÜß‘à èåíÜÜØ ÉìÜå. øÑÜÜÓå‘ êÜÜØËÜÜå ôÜÏÜÑÜ œÜÜêÜå †åíÜÜØ ÉìÜå ÆÜ»Ü êÜÜíÜ´ÜÜØ †ÃÜå ¡ìíÜß Ó܃ÜíÜÜÃÜå ÓåÝÊèÓåüÓ ´ÑÜÜØ ÷´ÜàØ. ÍÜÜåèÃÜ ÆÜ“ß †å‘ ‘êÜÜ‘ ôÜàÁÜß †ÜÓÜÏÜ. ôÜâíÜÜÃÜàØ ÃÜ÷Î ÆÜ±Ü ÏÜÜµÜ êÜÜØËÜÜ ³Ü‰ ÆÜ²ß Ó÷åíÜÜÃÜàØ Ó܃ܴÜÜå. 1 – 00 †å‘ ‘êÜÜ‘ ôÜàÁÜß ÆÜ»ÜôÜÃÜ ÃÜå ÄÜÜÑܵÜßÏÜصÜÃÜÜå èÆÜ. 2  –  30 íÜÜœÜÃÜ †ÃÜå ‘ÜشܱÜ. ÏÜÜÓß ÝíÜÃÜØ´ÜßÃÜå ÏÜÜÃÜ †ÜÆÜßÃÜå ÉÓè ÆÜÓÃÜÜ †ÝÁÜ‘ÜÓß ÏÜÜÓÜ ÏÜÜüå ÓÜÏÜœÜÝÓ´ÜÏÜÜÃÜôÜ ê܉ †ÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ. 5 – 00 µÜßôÜ-œÜÜìßôÜ ÝÏÜÝÃÜü ôÜàÁÜß ôÜÜØèå ÉÓíÜÜ èíÜÜÃÜàØ. 6 – 00 ôÜÜØèÃÜàØ ÍÜÜåèÃÜ, ¹âÁÜ †ÃÜå Éì. 6 – 45 ÆÜÂܳÜÚÃÜÜ †ÃÜå †å‘ ‘êÜÜ‘ ôÜàÁÜß ÆÜ»ÜôÜÃÜ. 9 – 00 §™Üß è´ÜÜØ ÆÜ÷åêÜÜØ üâØ‘ß ÆÜÂܳÜÚÃÜÜ †ÃÜå ïÜÑÜÃÜ. †ÜÆܱÜÜ êÜÜå‘ÜåÏÜÜØ ‘åíÜÜØ ÍÜÑÜ, ÉɲÜü ÃÜå ÁÜÜ‘ ÆÜÂíÜ´ÜÚ´ÜÜØ ÷´ÜÜØ ´ÜåÃÜß ¡±Ü ÏÜÃÜå ôÜÏÜÜœÜÜÓÆܵÜÜåÃÜÜ íÜÜœÜÃܳÜß ³Ü‰ œÜâ‘ß ÷´Üß. ‘åüêÜÜÑÜå ôÜæ‘܆Üå³Üß ÍÜÑÜÃÜß †Ü êÜÜÄܱÜß †å †ÜÆܱÜÜ ¹åïÜíÜÜôÜ߆ÜåÃÜàØ †å‘ ôíÜÜÍÜÜÝíÜ‘ êÜšÜ±Ü ËÜÃÜß ÄÜÑÜàØ “å. ÷àØ †Ý´ÜïÜÑÜ ËÜåœÜåÃÜ ÷´ÜÜå. †ÜÆܱÜÜ ÆÜÓ †Ü˜ÏÜ±Ü ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ †ÃÜå †ÜÆܱÜÃÜå ¢´ÜßÃÜå ÄÜàêÜÜÏÜ ËÜÃÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜ ´ÑÜÜÓ³Üß, “å‘ ´ÜåÓÏÜß ôܹ߳Üß, †ÜÆܱÜÜå ¹åïÜ ÍÜÑÜÃÜß êÜÜÄܱÜß ôÜåíÜ´ÜÜå †ÜíÑÜÜå “å. ÆÜÓØ´Üà

1  ÷ÝÓÑÜܱÜÜÏÜÜØ †ÜíÜåêÜàØ ÃÜÜÃÜàØ ÄÜÜÏÜ.

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] 

197


ÏÜÜÓß ¡´ÜÃÜå ÷àØ ‘åíÜß Óß´Üå ôÜàÁÜÜÓß ïÜ‘àØ? †å ÆÜÂðÃÜ ÷àØ ÏÜÜÓß ¡´ÜÃÜå ôÜ´Ü´Ü ÆÜâ“ÒÜ ‘Ó´ÜÜå ÷´ÜÜå. ÏÜÜÓß ÍÜß´ÜÓÏÜÜØ ÕÃܾ †åíÜàØ ïÜàØ ÆܲÒàØ ÷´ÜàØ? ÏÜÜÓÜ ÝœÜ¶ÜÏÜÜØ ôÜØ™ÜóÜÚ ÃÜå ´ÜÃÜÜíÜÃÜàØ †Ýô´Ü´íÜ ÷´ÜàØ? ‘Üå‰ íÑÜÞø´Ü ÆÜ´ÑÜå ÏÜÃÜå †±ÜÄÜÏÜÜÃÜß êÜÜÄܱÜß ÷´Üß ƒÜÓß? ñÜßÏÜ´Üß ÄÜÜØÁÜß ÆÜ´ÑÜåÃÜß ÏÜÜÓß êÜÜÄܱÜ߆ÜåÃÜàØ ÆÜä³Ü’ ‘ÓíÜÜÃÜß ÏÜÇ †ÜØ´ÜÓïÜÜåÁÜ ‘Óß ÷´Üß. ´ÜåÏÜÃÜÜ ÆÜ´ÑÜå ÏÜÃÜå ³ÜÜå²Üå‘ ÄÜàôôÜÜå ÷´ÜÜå †å íÜÜ´ÜÃÜß ÏÜÃÜå ÆÜ´ÜßÝ´Ü ³Ü‰ ÷´Üß. ÆÜÓØ´Üà †Ü ÆÜ´ÜßݴܳÜß ´ÜåÏÜÃÜÜ ÆÜ´ÑÜåÃÜß †åíÜß êÜÜÄܱÜßÏÜÜسÜß ÷àØ ÏÜàø´Ü ³ÜÑÜÜå “àØ ´ÑÜÜÓ³Üß ‘Üå‰ ÆÜ±Ü íÑÜÞø´Ü ÆÜ´ÑÜå †±ÜÄÜÏÜÜÃÜß êÜÜÄܱÜß ÏÜÜÓÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ Ó÷ß ÃܳÜß

ñÜßÏÜ´Üß ÄÜÜØÁÜßÃÜÜ ôÜÏÜÑÜÏÜÜØ ÍÜÑÜÃÜß èåíÜß ™ÜåÓß êÜÜÄܱÜß ÆÜÂíÜ´ÜÚ´Üß ÷´Üß †åíÜß ´ÜÜå †ÄÜÜ‹ øÑÜÜÓåÑÜ ÃÜ ÷´Üß. Taoru ƒÜÜ´ÜåÃÜÜ ÉÓè ÆÜÓÃÜÜ ÆÜÜåêÜßôÜÃÜÜ ÏÜܱÜôÜÜå ÆÜÜôÜå³Üß ôÜØ´ÜÝ´ÜÝÃÜÑÜÏÜÃÜÃÜÜ ÃÜÜÏÜå ‘ÓÜ´ÜÜ †´ÑÜÜœÜÜÓÜåÃÜß ÏÜÜÝ÷´Üß ÏÜÃÜå ÏÜìß ÷´Üß. ËÜÜèàÃÜÜ ÄÜÜÏܲÜÏÜÜØ ³ÜÑÜåêÜÜØ †ÜعÜåêÜÃÜÜåÃÜß ÏÜÃÜå ƒÜËÜÓ ÆÜ²ß ÷´Üß. †å‘ íÜƒÜ´Ü †åíÜß íÜÜ´Ü ÉåêÜ܉ ÷´Üß ‘å ÍÜÑÜØ‘Ó ²Ü‘à ôÜàØ¹Ó †åüêÜÜÏÜÜØ è †ÜíÜß ÆÜ÷ÜÇœÑÜÜå ÷´ÜÜå. †åÃÜÜ †Ü˜ÏܱܳÜß ËÜœÜíÜÜÃÜå ôÜÜÓà Taoru Óåôü÷Ü‹ôÜÃÜÜ œÜÜåÄÜÜÃÜÏÜÜØ ´ÜÜËܲ´ÜÜåËÜ µÜ±Ü ƒÜ܉†Üå ƒÜÜå¹íÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß ÷´Üß. ‘åüêÜÜ‘ ÆÜÜåêÜßôÜ †ÝÁÜ‘ÜÓ߆Üå ÏÜÃÜå ‘ûÜ ‘Ó´ÜÜ : ``†ÜÆÜ ÆÜÜå´Üå ŸÑÜÜÓå ÆÜÂÁÜÜÃÜ ÏÜصÜß ËÜÃÜïÜÜå ´ÑÜÜÓå ¹åïÜÃÜß ÷ÜêÜ´Ü ôÜàÁÜÓïÜå. ÃÜ÷δÜÓ ‘Ü؉ ³Ü‰ ïÜ‘ïÜå ÃÜ÷Î.'' †ü‘ÜÑÜ´ÜÏÜÜسÜß ÏÜÜÓÜ “àü‘ÜÓÜ ÆÜ“ß êÜÜå‘ÜåÏÜÜسÜß ÍÜÑÜÃÜß êÜÜÄܱÜß †Üå“ß ³Ü‰ ÷ÜåíÜÜÃÜàØ ÏÜÃÜå ÏÜÜêÜâÏÜ ÆܲÒàØ ÷´ÜàØ. êÜÜå‘Üå†å ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÷ÜÏÜÃÜß ÆÜàÃÜ:ÆÜÂÜÞÆ´Ü ‘ÓíÜÜ ÏÜÜØ²ß ÷´Üß. ÏÜÜœÜÚ, 1977ÃÜß œÜâØü±Ü߆ÜåÏÜÜØ èÃÜ´ÜÜ ÆÜšÜÃÜÜå èå †æÝ´Ü÷ÜÝôÜ‘ ÝíÜèÑÜ ³ÜÑÜÜå ÷´ÜÜå ´ÜåÃÜÜØ ‘ÜÓ±ÜÜå ôÜÏÜèíÜÜÏÜÜØ †Ü ôÜ÷ÜÑÜ‘ ËÜÃÜå †åÏÜ “å. ôÜÜå÷ÃÜÜ ƒÜÜ´Üå ÏÜÃÜå ÏÜÜÓß üÆÜÜêÜ ÏÜì´Üß ÃÜ÷Î. †å ÏÜÜüåÃÜàØ ‘Ü ÆÜâ“íÜÜÃÜßÑÜ ÏÜÇ ÕœÜ´ÜÜ ‘Óß ÃÜ÷Î. Taoru 198 

ƒÜÜ´Üå ÆÜ÷åêÜÜ “³Üß †Ü« ÏÜÜôÜ ôÜàÁÜß ÏÜÃÜå üÆÜÜêÜ ÃÜå “ÜÆÜÜØ ÏÜì´ÜÜØ ÷´ÜÜØ. `‘ÜçÏÜôÜÚ' ôÜÜÆ´ÜÜÝ÷‘ÃÜÜ †Ø‘Üå ÏÜÃÜå ïÜé ïÜéÏÜÜØ ÏÜì´ÜÜ ÷´ÜÜ. ÆÜ±Ü †å ÆÜ“ß †å‘Ü†å‘ è üÆÜÜêÜ ÏÜìíÜß ËÜØÁÜ ³Ü‰ ÷´Üß. êÜÜå‘ôÜÍÜÜÃÜå êÜÄÜ´ÜÜ ‘ÜÄÜìÜå ôÜàÁÁÜÜØ ÏÜÃÜå ÏÜì´ÜÜ ÃÜ÷Î. ÏÜÜÓß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Üå †ÜíÜÃÜÜÓÜ ÏÜÜÓÜ ÏÜÜüå ‘Ø‰ ôÜÜÏÜÝÑÜ‘Üå ÃÜå ÆÜàô´Ü‘Üå êÜÜíÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. ÍÜÜÄÜíÜ´Ü †ÃÜå ÓÜÏÜÜÑÜ±Ü ‹ÆÜÓÜØ´Ü ÑÜÜåÄÜíÜÜÝôÜóü, GunnarmyrbilÃÜàØ ÝíÜòÜÃÜß ÄÜÓßËÜ܉ ÆÜÓÃÜàØ ÆÜàô´Ü‘, †³ÜÚïÜÜôµÜ ÝíÜïÜåÃÜÜØ ‘åüêÜÜØ‘ ÆÜàô´Ü‘Üå, ÃÜÜÓ¹ÍÜÞø´ÜÑÜÜåÄÜ, Future shock †ÃÜå ôÜÜç˜åÝüôÜ ÝíÜïÜåÃÜàØ †å‘ ÆÜàô´Ü‘ ÏÜÇ íÜÜØœÑÜÜØ ÷´ÜÜØ. ÏÜÜÓß ôÜܳÜå ÷àØ ËÜå ¡å²ß ‘ÆܲÜØ ´ÜÜå ê܉ ÄÜÑÜÜå ÷´ÜÜå. ÆÜ±Ü ÏÜÇ íÜÁÜÜÓå ‘ÆܲÜØ ÏÜÜüå ÏÜÜÄܱÜß ‘Óß ÷´Üß. ¹ôÜ Ý¹íÜôÜ ÆÜ“ß ÏÜÃÜå ‘ÆܲÜØ †ÆÜÜÑÜÜØ ÷´ÜÜØ, ÆÜ÷åêÜÜØ ´ÜÜå ÆÜÜåêÜßôÜ †ÝÁÜ‘ÜÓ߆Üå ÏÜÜÓÜ ÏÜÜüå ƒÜÜ¹ß ÄÜÂÜÏÜÜå¾ÜåÄÜÃÜß ¹à‘ÜÃÜå³Üß ´ÜæÑÜÜÓ ÆÜÜÑÜ¡ÏÜÜ ÃÜå ƒÜÏÜßôÜ ê܉ †ÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ. ÆÜÜ“ì³Üß ‘åüêÜÜØ‘ ‘ÆܲÜØ ƒÜÜôÜ ÏÜÜÓÜ ÏÜÜüå ÝôÜíܲÜíÑÜÜØ ÷´ÜÜØ. èåêÜ ´ÜÓɳÜß ÏÜÃÜå ‘ÆܲÜØ ÏÜëÑÜÜØ †å ÆÜ“ß ÏÜÜÓÜØ ‘ÆܲÜØ ÷àØ íÜÜÆÜÓ´ÜÜå ÃÜ÷Î. ÝïÜÑÜÜìÜÏÜÜØ ´Üå†Üå ÏÜÜÓÜ ÏÜÜüå †å‘ ôíÜåüÓ ÆÜ±Ü ê܉ †ÜíÑÜÜ ÷´ÜÜ. Taoru ƒÜÜ´Üå ÏÜÃÜå †å‘ ¡å²ß ÆÜÄÜÓƒÜÜØ ÆÜ±Ü †ÆÜÜÑÜÜØ ÷´ÜÜØ. ÷¡ÏÜ´Ü ÏÜÜüå ËêÜå²ÃÜß ÏÜÇ ÏÜÜÄܱÜß ‘Óß ÷´Üß ÆÜ±Ü ÷¡ÏÜ´Ü ÏÜÜüåÃÜÜå ôÜÜËÜà ÏÜÇ ÏÜÜÄÑÜÜå ÃÜ ÷´ÜÜå, ‘åÏÜ ‘å ÷àØ ÏÜÜµÜ ÏÜÜÓÜ ÷Ü³Ü ÁÜÜåíÜÜ ôÜÜÓà è ôÜÜËÜà íÜÜÆÜÓàØ “àØ. ôÜÜËÜàÃÜß †å‘ ÄÜÜåüß ´ÜÜå ÏÜÜÓå †å‘ íÜóÜÚ ‘Ó´ÜÜØÑÜ íÜÁÜÜÓå ôÜÏÜÑÜ ôÜàÁÜß œÜÜêÜ´Üß ÷´Üß. †å‘ܹïÜßÃÜå ¹÷ܲå ÷àØ ‹ÆÜíÜÜôÜ ‘Ó´ÜÜå ÷´ÜÜå ´ÑÜÜÓå ݹíÜôÜÏÜÜØ †å‘ íÜƒÜ´Ü ÏÜÃÜå ïÜåÓ²ßÃÜÜå ÓôÜ †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜ´ÜÜå ÷´ÜÜå. †å ÝôÜíÜÜÑÜÃÜÜ Ý¹íÜôÜÜåÏÜÜØ ôÜíÜÜÓå ÄÜÜèÓÃÜÜå ÓôÜ ÷Øà êÜå´ÜÜå ÷´ÜÜå. ôÜÜå÷ÃÜÜ ƒÜÜ´Üå ÏÜÃÜå †å‘ ÏÜÜôÜ †ÃÜå ÆÜÜØœÜ Ý¹íÜôÜ ôÜàÁÜß ÓƒÜÜÑÜÜå ÷´ÜÜå. ÏÜÃÜå Taoru ƒÜÜ´Üå ƒÜôÜå²ÒÜå †åÃÜß †ÜÄÜêÜß ÓܵÜå è ÏÜÜÓÜ ô³ÜìÜØ´ÜÓ ÝíÜïÜå ¡±Ü ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß ÷´Üß. Taoru ƒÜÜ´Üå ÏÜÃÜå †çÓ‘ØݲïÜÃÜÓ ÏÜïÜßÃÜ ÆÜ±Ü †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ ÷´ÜàØ, ÆÜÓØ´Üà íÜßèìß ÆÜàÓíÜ«Üå †íÜÜÓÃÜíÜÜÓ ƒÜÜåÓíÜ܉ è´ÜÜå ÷´ÜÜå. †å‘ ‘å ËÜå íÜƒÜ´Ü [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


´ÜÜå êÜÜÄÜêÜÜÄÜü ÆÜØ¹Ó Ý¹íÜôÜÜå ôÜàÁÜß †çÓ‘ØݲïÜÃÜÓ ÏÜïÜßÃÜ ƒÜÜåüíÜ܉ èíÜÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå ËÜØÁÜ ÆܲÒàØ ÷´ÜàØ. ËÜ÷ÜÓ ƒÜàêêÜÜÏÜÜØ ôÜâíÜÜÃÜàØ ÏÜÃÜå ÆÜÜåêÜßôÜ †ÝÁÜ‘ÜÓ߆å ôÜâœÜíÑÜàØ ÷´ÜàØ. ÆÜÓØ´Üà ÷àØ †åíÜàØ ‘ÓàØ ´ÜÜå ´ÜåÏÜÃÜÜ ÏÜÜüå †ÄÜíܲ ¥ÍÜß ³ÜÜÑÜ †åÏÜ ÁÜÜÓßÃÜå ÏÜÇ †Ø¹Ó ôÜ≠Ó÷åíÜÜÃÜàØ ÆÜôÜع ‘ÑÜàÛ ÷´ÜàØ. ôÜÜå÷ÃÜÜ ÃÜå Taoru ƒÜÜ´Üå ݹíÜôÜÏÜÜØ ËÜå íÜÜÓ ¹Üø´ÜÓ ÏÜÃÜå ´ÜÆÜÜôÜíÜÜÃÜå †ÜíÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. µÜ±Ü-œÜÜÓ ÏÜÜôÜ ôÜàÁÜß ôÜÆ´ÜÜ÷ÏÜÜØ †å‘ íÜÜÓ ÝèêêÜÜ ÃÑÜÜÑÜÜÁÜßïÜ ÏÜÜÓß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Üå †ÜíÜ´ÜÜ. †å ÆÜ“ß ´Üå†Üå ¹Ó ËÜå ÏÜÝ÷ÃÜå †ÜíÜíÜÜ êÜÜÄÑÜÜ ÷´ÜÜ. ¹Ó †«íÜÜݲÑÜå ÏÜÜÓàØ íÜèÃÜ ‘ÓÜ´ÜàØ ÷´ÜàØ. Taoru ƒÜÜ´Üå ôÜíÜÜÓ-ôÜÜØè ËÜØÃÜå íÜƒÜ´Ü ¹Üø´ÜÓ ÏÜÜÓß ÃÜܲßÃÜÜ ÁÜËÜ‘ÜÓÜ ÃÜå êÜÜå÷ßÃÜàØ ÆÜÝÓÍÜÂÏÜ±Ü ´ÜÆÜÜôÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. üåÆÜÓ瑲ÚÓ ÆÜÓ ÷àØ ôÜíÜÜÓ-ôÜÜØè ÓÜåè ÍÜèÃÜÜå ôÜÜØÍÜì´ÜÜå. ÓåݲÑÜÜå ÷àØ ÍÜÜÄÑÜå è ôÜÜØÍÜì´ÜÜå. †å‘ íÜÜÓ †å‘Ü†å‘ ÓåݲÑÜÜå ïÜé ‘Ó´ÜÜØ è ÏÜÇ ñÜß ‘ÜÏÜÓÜèÃÜÜ †íÜôÜÜÃÜÃÜÜ ôÜÏÜÜœÜÜÓ ôÜÜØÍÜëÑÜÜ ÷´ÜÜ. Óô´ÜÜå ïÜé ³Ü´ÜÜå ÷´ÜÜå ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß ¹âÓ ÷àØ ÉÓíÜÜ è´ÜÜå ÷´ÜÜå. †å‘ ÆÜÜåêÜßôÜ †ÏÜêܹÜÓå ÏÜÃÜå ‘÷åêÜàØ ‘å ÏÜÜÓß ‡œ“Ü ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ÷àØ †å Óô´ÜÜ ÆÜÓ ÆÜ±Ü è‰ ïÜ‘àØ. ÏÜÇ ´ÜåÃÜå ‘÷åêÜàØ ‘å ¡å ´ÜÏÜÜÓÜ ‹ÆÜÓß †ÝÁÜ‘ÜÓß †å íÜÜ´Ü ¡±Üå ´ÜÜå ´ÜÏÜÜÓå ÃÜÜå‘Óß ƒÜÜåíÜÜÃÜÜå íÜÜÓÜå †ÜíÜå! ÉÓß íÜƒÜ´Ü ôÜ܇‘êÜ ïÜé ‘ÓíÜÜÃÜÜåÑÜ ÏÜÇ ÝíÜœÜÜÓ ‘ÑÜÜåÚ ÷´ÜÜå. ÏÜÜÓÜ ÏÜÜüå ôÜ܇‘êÜ êÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜß ÷´Üß, ÆÜÓØ´Üà ´ÜåÃÜÜ ÆÜÓ œÜ²´ÜÜØ ÏÜÃÜå ÏÜàï‘åêÜß Æܲ´Üß ÷´Üß. ôÜ܇‘êÜ ÉåÓíÜíÜÜÃÜÜå ÝíÜœÜÜÓ ÏÜÇ Æܲ´ÜÜå ÏÜâøÑÜÜå ÷´ÜÜå. ÉÓíÜÜ è´Üß íÜåìÜ†å ‘åüêÜß‘ íÜÜÓ ÆÜÜåêÜßôÜ †ÏÜêܹÜÓ ÏÜÜÓß ôÜܳÜÜåôÜÜ³Ü œÜÜêÜíÜÜÏÜÜØ ”²ÆÜ Ó܃Üß ïÜ‘´ÜÜ ÃÜ÷Î †åüêÜå ÷àØ œÜÜêÜ´ÜÜå ´ÑÜÜÓå †å †ÏÜêܹÜÓ ËÜåôÜß è´ÜÜ ÃÜå †ÜÓÜÏÜ ‘Ó´ÜÜ. ÷àØ ´ÜÜå ÏÜÜÓàØ œÜÜêÜíÜÜÃÜàØ œÜÜêÜà Ó܃ܴÜÜå. †å‘ íÜƒÜ´Ü †å‘ ÆÜÜåêÜßôÜ †ÏÜêܹÜÓ †ÜÏÜ ËÜåôÜß ÄÜÑÜÜ ´ÑÜÜÓå ÷àØ ´ÜåÏÜÃÜß üß‘Ü ‘ÑÜÜÚ ÝíÜÃÜÜ ÃÜ Ó÷ß ïÜøÑÜÜå, ``ÆÜÜåêÜßôÜ †ÝÁÜ‘ÜÓß ´ÜÓß‘å ´ÜÏÜÃÜå ‘Üå±Üå ÃÜßÏÑÜÜ?'' ÷àØ ÉÓíÜÜ ¡Œ ´ÑÜÜÓå ‘åüêÜÜ‘ ÄÜÂÜÏÜèÃÜÜåÃÜå ÏÜÜÓå ÏÜìíÜÜÃÜàØ ËÜÃÜ´ÜàØ. ´Üå†Üå ``ÓÜÏÜ ÓÜÏÜ'' ‘÷å´ÜÜ †ÃÜå ÷àØÑÜå íÜì´ÜÜ ``ÓÜÏÜ ÓÜÏÜ'' ‘÷å´ÜÜå. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] 

øÑÜÜÓå‘ ÆÜÜåêÜßôÜ †ÝÁÜ‘ÜÓ߆Üå ‘÷å´ÜÜ ‘å ÷íÜå ÆÜ“ßÃÜÜ ÆÜÂÁÜÜÃÜ ÏÜصÜß ´ÜÓß‘å ÷àØ ÷Üå‰ïÜ. ´ÑÜÜÓå ÷àØ ‘÷å´ÜÜå, ``†Ü ŒÏÜÓå ÷íÜå †å ‘åíÜß Óß´Üå ËÜÃÜíÜÜÃÜàØ? ÏÜÃÜå 81ÏÜàØ ´ÜÜå œÜÜêÜå “å. íÜìß ÷àØ †åÏÜ ÃܳÜß ÏÜÜÃÜ´ÜÜå ‘å †å ôÜíÜÜåÚœœÜ ÆܹÃÜå ÏÜÜüå ÷àØ è †å‘ÏÜÜµÜ êÜÜÑÜ‘ íÑÜÞø´Ü “àØ. ÷àØ ÆÜÂÁÜÜÃÜ ÏÜصÜß ³ÜÜŒ †å íÜÜ´Ü è øÑÜÜØ “å?'' ´Üå†Üå ‹¶ÜÓ íÜÜì´ÜÜ, ``ŒÏÜÓÃÜÜå ‘Üå‰ ÆÜÂðÃÜ è ÃܳÜß, ´ÜÏÜå ƒÜâËÜ è ôÉâÝ´ÜÚíÜÜìÜ “Üå ÃÜå ÆÜÂÍÜàÏÜÜØ ñܽÜìà “Üå. †å‘ ݹíÜôÜ †ÏÜå ‘÷ß†å “ß†å †å ³Ü‰ÃÜå Ó÷åíÜÜÃÜàØ †å †ÏÜÜÓß ÏÜÜÃÑÜ´ÜÜ “å.'' †ü‘ÜÑÜ´ÜÃÜÜ †Ü †ÜåÄܱÜßôÜ ÏÜÝ÷ÃÜ܆Üå ÏÜÜÓÜ †ÜÑÜàóÑÜ‘ÜìÃÜÜå ƒÜâËÜ ÉÜÑܑܹÜÓ‘ ôÜÏÜÑÜ ÷´ÜÜå. †Ü ÏÜÜüå ´ÜÜå ÷àØ ñÜßÏÜ´Üß ÄÜÜØÁÜßÃÜÜå ¡÷åÓ †ÜÍÜÜÓ ÏÜÜÃÜàØ “àØ. ƒÜÓåƒÜÓ ´ÜÜå ÏÜÜÓÜå èåêÜíÜÜôÜ †å ÆÜÂÍÜàÃÜß è ‡œ“Ü ÷´Üß †å íÜÜ´ÜÏÜÜØ ÏÜÜÓÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ ôÜ÷åèå ïÜØ‘Ü ÃܳÜß. ñÜßÏÜ´Üß ÄÜÜØÁÜß ´ÜÜå ÍÜÄÜíÜÜÃÜÃÜß ‡œ“ÜÃÜàØ ÏÜÜµÜ ‘ ÷´ÜÜØ †åüêÜå ´ÜåÏÜÃÜß ÕÃÜ¹Ü ‘ÓíÜÜÃÜÜå ÏÜÜÓÜ ÏÜÜüå ‘Üå‰ ÆÜÂðÃÜ è ÃܳÜß. †ü‘ÜÑÜ´ÜÃÜÜ Ý¹íÜôÜÜå ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ôÜ´Ü´Ü †Ü´ÏÜÝÃÜÓߚܱÜÍÜÑÜàÛ ¢íÜÃÜ ÷àØ ¢íÑÜÜå ÷´ÜÜå. ÏÜÜÓß ¡´ÜÃÜå ÷àØ ‘åíÜß Óß´Üå ôÜàÁÜÜÓß ïÜ‘àØ? †å ÆÜÂðÃÜ ÷àØ ÏÜÜÓß ¡´ÜÃÜå ôÜ´Ü´Ü ÆÜâ“ÒÜ ‘Ó´ÜÜå ÷´ÜÜå. ÏÜÜÓß ÍÜß´ÜÓÏÜÜØ ÕÃܾ †åíÜàØ ïÜàØ ÆܲÒàØ ÷´ÜàØ? ÏÜÜÓÜ ÝœÜ¶ÜÏÜÜØ ôÜØ™ÜóÜÚ ÃÜå ´ÜÃÜÜíÜÃÜàØ †Ýô´Ü´íÜ ÷´ÜàØ? ‘Üå‰ íÑÜÞø´Ü ÆÜ´ÑÜå ÏÜÃÜå †±ÜÄÜÏÜÜÃÜß êÜÜÄܱÜß ÷´Üß ƒÜÓß? ñÜßÏÜ´Üß ÄÜÜØÁÜß ÆÜ´ÑÜåÃÜß ÏÜÜÓß êÜÜÄܱÜ߆ÜåÃÜàØ ÆÜä³Ü’ ‘ÓíÜÜÃÜß ÏÜÇ †ÜØ´ÜÓïÜÜåÁÜ ‘Óß ÷´Üß. ´ÜåÏÜÃÜÜ ÆÜ´ÑÜå ÏÜÃÜå ³ÜÜå²Üå‘ ÄÜàôôÜÜå ÷´ÜÜå †å íÜÜ´ÜÃÜß ÏÜÃÜå ÆÜ´ÜßÝ´Ü ³Ü‰ ÷´Üß. ÆÜÓØ´Üà †Ü ÆÜ´ÜßݴܳÜß ´ÜåÏÜÃÜÜ ÆÜ´ÑÜåÃÜß †åíÜß êÜÜÄܱÜßÏÜÜسÜß ÷àØ ÏÜàø´Ü ³ÜÑÜÜå “àØ ´ÑÜÜÓ³Üß ‘Üå‰ ÆÜ±Ü íÑÜÞø´Ü ÆÜ´ÑÜå †±ÜÄÜÏÜÜÃÜß êÜÜÄܱÜß ÏÜÜÓÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ Ó÷ß ÃܳÜß. ÏÜÜÓÜ èåêÜíÜÜôÜÃÜÜ ôÜÏÜÑÜ ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ÏÜÇ ÏÜÜÓÜ “àü‘ÜÓÜ ÝíÜïÜå ‘ïÜÜå è ÝíÜœÜÜÓ ‘ÑÜÜåÚ ÃÜ ÷´ÜÜå, ‘åíÜì ÆÜÂÍÜà՜ܴÜÃÜ ÆÜÓ è ÏÜÇ ÏÜÜÓàØ ÏÜÃÜ †å‘ÜÄÜ ‘ÑÜàÛ ÷´ÜàØ. ‰òÜÓÃÜÜå ôÜÜšÜÜ´‘ÜÓ ÷àØ ‘åÏÜ ‘ÓßÃÜå ‘Óß ïÜ‘àØ? †å ÷å´ÜàÃÜå Ýôܽ ‘ÓíÜÜÃÜå ôÜÜÓà ÏÜÜÓß ¡´ÜÃÜå ÝïÜô´ÜÏÜÜØ ÏÜâ‘íÜÜÃÜå ÷àØ ïÜàØ ‘Óß ïÜ‘àØ? ôÜ´ÑÜÃÜß ïÜÜåÁÜ ‘ÜèåÃÜàØ †ÜíÜàØ †Ü´ÏÜÝÃÜÓßšÜ±Ü 199


†å ÏÜÜÓÜ ¢íÜÃÜÃÜÜå †å‘ ÆÜâ±ÜÚ´ÜÜ ÆÜÂÜÆ´Ü ‘ÓíÜÜÃÜÜå †ÜíÜïÑÜ‘ †ØïÜ ™Ü±ÜÜØ íÜóÜÜåÚ³Üß ËÜÃÜß ÄÜÑÜåêÜ “å. †Ü †ü‘ÜÑÜ´ÜÃÜÜ ‘Üì ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ÷àØ †å‘Ü‘ß ÷Üå‰ÃÜå ÏÜÜÓß ÆÜÂÍÜà-ôÜÜšÜÜ´‘ÜÓ ÏÜÜüåÃÜß ÃÜå ôÜ´ÑÜÃÜß ïÜÜåÁÜ ÏÜÜüåÃÜß †å ”؃ÜÃÜÜ íÜÁÜÜÓå ôÜàÀ° ËÜÃÜß ÷´Üß. ÏÜÜÓÜ †Ü †ÄÜÜ‹ÃÜÜ ‘ÜÓÜíÜÜôÜ ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ÏÜÜÓß ¡å²å ‘åüêÜÜ‘ êÜÜå‘Üå ÷´ÜÜ. †Ü è ‘ÜÓ±Üå ÏÜÃÜå ÏÜÜÃÜíÜôíÜÍÜÜíÜÃÜÜå †ÍÑÜÜôÜ ‘ÓíÜÜÃÜß ´Ü‘ ôÜÜØÆÜ²ß ÷´Üß, ‘åÏÜ ‘å èåêÜÏÜÜØ êÜÜå‘Üå ôÜíÜÚ ÆÜ‘ÜÓÃÜÜå ¹ØÍÜ “Üå²ß ¹å´ÜÜ ÷ÜåÑÜ “å, èåêÜÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜÜØ ËÜÁÜÜØ è ÏÜ÷ÜåÓÜ؆Üå †ÀïÑÜ ³Ü‰ ¡ÑÜ “å. †Ü †ü‘ÜÑÜ´ÜÃÜÜ ‘Üì ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ÆÜ‘ÜÓÃÜÜ †Ø´ÜÓÜÑÜ ÝíÜÃÜÜ ÏÜÃÜå †ÜØ´ÜÓÑÜܵÜÜ ‘ÓíÜÜÃÜß ´Ü‘ ôÜÜØÆܲß. †ÜíÜß ÑÜܵÜ܆å ÏÜÃÜå ËÜÁÜÜ è ÆÜ‘ÜÓÃÜß ÕœÜ´ÜÜÃÜß êÜÜÄܱÜß³Üß ÏÜàø´Ü Ó܃ÑÜÜå ÷´ÜÜå. ¹åïÜÏÜÜØ ÆÜÂíÜ´ÜÚ´Üß ÆÜÝÓÞô³ÜÝ´ÜÃÜß ÕœÜ´ÜÜ ôÜàÁÁÜÜسÜß ÏÜàø´Ü Ó܃ÑÜÜå ÷´ÜÜå. †åÏÜ “´ÜÜØÑÜå †åÃÜÜå †³ÜÚ †åÏÜ ÃÜ÷Î ‘å ¹åïÜÃÜß ¹ïÜÜ ÆÜÓ´íÜå ÏÜÜÓå ‘Ü؉ êÜåíÜܹåíÜÜ ÃÜ ÷´Üß. ÆÜÓØ´Üà ¹åïÜ ÆÜ´ÑÜåÃÜß †ÜíÜß êÜÜÄܱÜß³Üß ÏÜÜÓß †ÜØ´ÜÝÓ‘ ïÜÜØÝ´ÜÏÜÜØ ƒÜêÜåêÜ Æܲ´Üß ÃÜ÷Î. ݜܶÜÃÜß †ÜíÜß Þô³ÜÝ´ÜÏÜÜØ íÑÜÞø´ÜÃÜÜå ÝÃܱÜÚÑÜ ôÆÜóü ËÜÃÜå “å †ÃÜå ËÜàݽ ‘Üå‰ ÆÜ±Ü ¡´ÜÃÜÜ íÜìÄÜ±Ü ÝíÜÃÜÜ ‘ÜÑÜÜÚÞÃíÜ´Ü ³ÜÜÑÜ “å. ÷àØ èܱÜàØ “àØ ‘å ՜ܴÜÜ ‘ÓíÜܳÜß ‘ïÜÜå †³ÜÚ ôÜÓ´ÜÜå ÃܳÜß, ¥êÜüÜÃÜàØ ÕœÜ´ÜÜ ‘ÓíÜܳÜß ´ÜÜå ÝÃܱÜÚÑÜïÜÞø´Ü ÄÜâØÄÜìÜÑÜ “å. ՜ܴÜÜ ‘ÓíÜܳÜß íÑÜÞø´Ü †ÃÑÜÃÜå ôÜ÷ÜÑÜÍÜâ´Ü ³Ü´Üß †ü‘å “å †ÃÜå ÆÜÂÄÜÝ´ÜÃÜå ÝíÜêÜØËÜÏÜÜØ ÃÜ܃Üå “å. ôÜØÆÜâ±ÜÚÆܱÜå ÆÜÂÍÜàÃÜå ôÜÏÜÆÜÚ±Ü ‘ÓíÜÜÃÜå ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜå ÏÜÜÓß ôÜ™Üìß ÏÜÜÃÜÝôÜ‘ ÑÜÜ´ÜÃÜ܆Üå³Üß ÷àØ §œÜå ¥«ß †ÜíÑÜÜå ÷´ÜÜå. ÆÜÓÏÜÜ´ÏÜÜÃÜÜ ‘ÜÃÜâÃÜ †ÃÜàôÜÜÓ è ôÜ™ÜìàØ ³Ü´ÜàØ ÷ÜåÑÜ “å †åíÜß ÏÜÜÓß ÏÜÜÃÑÜ´ÜÜ “å. ÆÜÓÏÜ ‘äÆÜÜìà ÆÜÓÏÜÜ´ÏÜÜÃÜß ‡œ“Ü ‘¹ßÑÜå ÃÜà‘ôÜÜÃÜ‘ÜÓ‘ ÃܳÜß, ÆÜ±Ü ÉÜÑܑܹÜÓ‘ è ÷ÜåÑÜ “å. ¢íÜÃÜÃÜß ™ÜüÏÜÜìÏÜÜØ èå ‘Üå‰ ™ÜüÃÜ܆Üå ËÜÃÜå ´ÜåÃÜå †Ü Óß´Üå íÑÜÞø´Ü†å ôíÜß‘ÜÓíÜß ™Üüå. íÑÜÞø´ÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ èå ‘Ü؉ ËÜÃÜå ´ÜåÃÜå ÆÜÓÏÜ ‘äÆÜÜìà ÆÜÓÏÜÜ´ÏÜÜÃÜÜ ‘ÜÑÜ¹Ü ÃÜå ‡œ“Ü ´ÜÓß‘å íÑÜÞø´Ü†å ™ÜüÜíÜíÜß ¡å‰†å †ÃÜå †ÜÏÜ ³ÜÜÑÜ ´ÜÜå è íÑÜÞø´Ü ¹Óå‘ ÆÜÝÓÞô³ÜÝ´ÜÏÜÜØ ïÜÜØ´Ü ÃÜå ôíÜô³Ü Ó÷ß ïÜ‘å. 200 

ÏÜÜÓÜ †ü‘ÜÑÜ´ÜÃÜÜ Ý¹íÜôÜÜå ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ´ÜàêÜôÜß¹ÜôÜ¢ÃÜÜ ÓÜÏÜÜÑܱÜÃÜàØ ÏÜÇ ÆÜÜØœÜ íÜƒÜ´Ü †ÁÑÜÑÜÃÜ ‘ÑÜàÛ ÷´ÜàØ. ÓÜÏÜœÜÝÓ´ÜÏÜÜÃÜôÜÃÜÜ †Ü ôÜ´Ü´Ü ôÜØÆÜ‘åÚ ÏÜÃÜå ÆÜ´ÜßÝ´Ü ‘ÓÜíÜß ‘å ‘ÏÜÚÃÜÜ èåüêÜß è ÍÜÞø´ÜÃÜß ÆÜ±Ü †ÜíÜïÑÜ‘´ÜÜ “å. ôÜÜå÷ÃÜÜ ƒÜÜ´Üå ÆܳÜÏÜ íÜÜÓ ÏÜÃÜå ÓÜÏÜÜÑܱÜÃÜàØ †å‘ †ÁÑÜÑÜÃÜ ‘Ó´ÜÜØ ÏÜÜôÜ êÜÜÄÑÜÜå ÷´ÜÜå, ÆÜ“ß ´ÜÜå ÆÜØ¹Ó è ݹíÜôÜÏÜÜØ ´ÜåÃÜàØ ËÜߢ íÜÜÓ †ÁÑÜÑÜÃÜ ‘ÑÜàÛ ÷´ÜàØ †ÃÜå ÆÜ“ß ÃÜíÜ Ý¹íÜôÜÜåÏÜÜØ ´ÜåÃÜàØ †ÁÑÜÑÜÃÜ ‘ÑÜàÛ ÷´ÜàØ. ´ÜåÃÜÜ ÆÜ´ÑÜå‘ íÜÜœÜÃÜå ´ÜåÏÜÜسÜß ÷àØ ‘Ü؉ ÃÜå ‘Ü؉ ÃÜíÜàØ ïÜ߃ÜíÜÜ ÆÜÜÏÑÜÜå “àØ. ÓÜÏÜÜÑܱÜÃÜÜØ †Ü ËÜÁÜÜØ ÆÜàÃÜÓÜíÜ´ÜÚÃÜÜå†å ÏÜÃÜå ïÜ߃ÜíÑÜàØ ‘å †ÃÜÜôÜø´Ü ‘ÏÜÚ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ÍÜÞø´Ü Ïܹ¹ÄÜÜÓ “å. †Ü íÜÜœÜÃÜå ÆÜÂÍÜà ÆÜ´ÑÜåÃÜß ÏÜÜÓß ÝÃÜó«Ü ÃÜå ñÜ½Ü ôÜ™ÜÃÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ ÍÜÜÓå ÏÜÜåüÜå ÍÜÜÄÜ ÍÜèíÑÜÜå. †ÜÃÜܳÜß ÏÜÃÜå ÏÜÃÜÃÜß ôÜØÆÜâ±ÜÚ ïÜÜØÝ´Ü ÆÜÂÜÆ´Ü ³Ü‰ ÷´Üß. ¤ÜÜÃÜ, ‘ÏÜÚ †ÃÜå ÍÜÞø´Ü †å †Ü´ÏÜôÜÜšÜÜ´‘ÜÓ Ýôܽ ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüåÃÜÜ µÜ±Ü †êÜÄÜ †êÜÄÜ ÏÜÜÄÜÚ “å †åíÜàØ ÷àØ ÆÜ÷åêÜÜØ ÏÜÜÃÜ´ÜÜå ÷´ÜÜå. ÆÜ“ß³Üß ÏÜÃÜå ôÜÏÜ¡ÑÜàØ ‘å ‘ÏÜÚ †ÃÜå ÍÜÞø´Ü ´ÜÜå †å‘ è “å. ‘ÏÜÚ ŸÑÜÜÓå †ÄÜÂÍÜÜÄÜÏÜÜØ ÷ÜåÑÜ “å ´ÑÜÜÓå ÍÜÞø´Ü ÆÜâÓ‘ ÷ÜåÑÜ “å. ÍÜÞø´Ü ŸÑÜÜÓå †ÄÜÂô³ÜÜÃÜå ÷ÜåÑÜ “å ´ÑÜÜÓå ‘ÏÜÚ ÆÜâÓ‘ ÷ÜåÑÜ “å. ŸÑÜÜÓå ‘Üå‰ íÑÜÞø´Ü ôÜíÜÜåÚœœÜ ÍÜÞø´ÜÃÜå Ýï܃ÜÓå ÆÜ÷ÜÇœÜå †å ÆÜ“ß ‘ÏÜÚÃÜàØ †Ýô´Ü´íÜ Ó÷å´ÜàØ ÃܳÜß. ÏÜÃÜå †å íÜÜ´ÜÃÜß ÆÜ±Ü ÆÜ´ÜßÝ´Ü ³Ü‰ ‘å ÍÜÞø´Ü †åüêÜå ÆÜÓÏÜ ‘äÆÜÜìà ÆÜÓÏÜÜ´ÏÜÜÃÜÜ ñÜßœÜÓ±Üå ôÜØÆÜâ±ÜÚ ÃÜå ÝÃÜ:ïÜåóÜ ôÜÏÜÆÜÚ±Ü, †ÃÜå †ÜíÜÜ ôÜÏÜÆÜÚ±Ü ÝôÜíÜÜÑÜ †ÃÜÜôÜø´Ü ‘ÏÜÚ (‘ÓíÜàØ) ôÜØÍÜÝíÜ´Ü ÃܳÜß. †Ü †ÄÜÜ‹ ÏÜÇ ÏÜÜÓÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ÆÜÂÍÜàÃÜå ôÜÏÜÆÜÚ±Ü ‘ÓíÜÜÃÜÜ ÆÜÂÑÜÜôÜÜå ‘ÑÜÜÚ ÷´ÜÜ. ÆÜÓØ´Üà ÏÜÜÓÜ †ü‘ÜÑÜ´ÜÃÜÜ Ý¹íÜôÜÜå ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ÏÜÃÜå †å ôÜÏÜ¡ÑÜàØ ‘å ÷àØ ôÜØÆÜâ±ÜÚ ôÜÏÜÆÜÚ±Ü ‘Óß ïÜøÑÜÜå ÃÜ ÷´ÜÜå. †å íÜÜ´Ü ÏÜÃÜå ÏÜÜÓÜ †ü‘ÜÑÜ´ÜÃÜÜ Ý¹íÜôÜÜå ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ôÆÜóüÆܱÜå ôÜÏÜ¡‰ Ä܉. ÏÜÜÓÜ †ÜåÄܱÜßôÜ ÏÜÝ÷ÃÜÜÃÜÜ †ü‘ÜÑÜ´Ü ‘Üì ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ ÏÜÃÜå ôÜÜæ³Üß ÏÜÜåüÜå ÉÜÑܹÜå †Ü ³ÜÑÜÜå ÷´ÜÜå †åÏÜ ÷àØ ÏÜÜÃÜàØ “àØ. 

[èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ñÜßÏÜ¹Ö ÓÜèœÜغ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ ÏÜ.¡å. ÆÜüåêÜ ËÜÜìÆܱÜÏÜÜØ ¹Ü‰ ÓØÍÜÜ†å †ÜÆÜåêÜÜ ÓÜÏÜÃÜÜÏÜÃÜÜ ÏÜصܳÜß ïÜé ³ÜÑÜåêÜß ÁÜÜÝÏÜÚ‘ ôÜÉÓ †ÜÄÜì è´ÜÜØ ÏÜÜå÷ÃܹÜôÜÃÜå ™Ü±ÜÜ ÁÜÏÜÜåÚ †ÃÜå †ÃÜå‘ ÁÜÏÜÚÄÜàÓà†ÜåÃÜÜ ÆÜÝÓœÜÑÜÏÜÜØ ê܉ †ÜíÜß. ÆÜÝÓ±ÜÜÏÜå ïÜøÑÜ †åüêÜÜ ÁÜÏÜÚÄÜÂسÜÜåÃÜÜå †ÍÑÜÜôÜ †ÃÜå íÑÜÜÆÜ‘ÆܱÜå ôÜÜÏÜÜÝè‘ ‹ÃÃÜÝ´ÜÃÜàØ ¹ïÜÚÃÜ ‘Óß ïÜ‘´ÜÜ ÝíÜœÜÜÓ‘ÜåÃÜÜå ÆÜÝÓœÜÑÜ ´ÜåÏÜÃÜå ³ÜÑÜÜå ÆÜ±Ü †Ü ËÜÁÜÜÏÜÜØ ÁÜÏÜÚ ÝíÜïÜåÃÜß ôÜÏÜèÏÜÜØ ´ÜåÏÜÃÜÜ ÆÜÓ ôÜÜæ³Üß íÜÁÜà ÆÜÂÍÜÜíÜ “Üå²ß ÄÜÑÜÜ ñÜßÏÜ¹Ö ÓÜèœÜغ. ˆÄêÜçòÏÜÜØ †ÍÑÜÜôÜ ¹ÓÏÑÜÜÃܳÜß ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ íÜ‘ÜêÜ´Ü ¹ÓÏÑÜÜÃÜ, ÝíÜÝíÜÁÜ ´ÜËÜ’å ÝíÜÝíÜÁÜ ÁÜÏÜßÚ†Üå ¿ÜÓÜ ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÁÜÏÜÚ ´ÜÓÉ ƒÜǜܴÜÜ±Ü ôÜÏÜÑÜå ÏÜÃÜÜåÏÜسÜÃÜ †ÃÜàÍÜíÜ´ÜÜ †åÏÜ. ‘å. ÄÜÜØÁÜß ñÜßÏÜ¹Ö ÓÜèœÜغ ôÜܳÜåÃÜß ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü †ÃÜå ÆܵÜíÑÜíÜ÷ÜÓÃÜÜ ‘ÜÓ±Üå ôíÜÁÜÏÜÚÏÜÜØ è Þô³ÜÓ Ó÷ß ïÜøÑÜÜ. ‘Üå‰ œÜÜå’ôÜ ÁÜÏÜÜÚœÜÓ±ÜÃÜå ËܹêÜå †Ü´ÏÜÆÜÓßšÜ±Ü †ÃÜå †Ü´ÏÜïÜàݽÃÜÜå ñÜßÏÜ¹Ö ÓÜèœÜغÃÜÜå ÏÜÜÄÜÚ ËÜÜÝÓôüÓ †åÏÜ. ‘å. ÄÜÜØÁÜßÃÜå ÆÜÂÍÜÜÝíÜ´Ü ‘Óß ÄÜÑÜÜå †ÃÜå ñÜßÏÜ¹Ö ÓÜèœÜغÃÜå `†åÏÜÃÜÜ èÏÜÜÃÜÜÃÜÜ Õ÷¹ÃÜÜ ôÜíÜÚñÜåó« ÆÜàÓàóÜ' ÄܱÜÜíÜß ÄÜÑÜÜå., †åíÜÜ ñÜßÏÜ¹Ö ÓÜèœÜغ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ †ÜÁÑÜÜÞ´ÏÜ‘ ôÜØËÜØÁÜÃÜÜ ÝíÜÝíÜÁÜ ÆÜÜôÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢÃÜàØ ÁÜÏÜÚ¹ïÜÚÃÜÏÜÜسÜß .".".

ÏÜÜå÷ÃܹÜôÜÃÜå

ñÜßÏÜ¹Ö ÓÜèœÜغÃÜÜå ÆܳÜÏÜ ÆÜÝÓœÜÑÜ ‰.ôÜ. 1891ÃÜÜ èàêÜ܉ ÏÜÜôÜÏÜÜØ ÝíÜêÜÜÑܴܳÜß †ÜíÜ´ÜÜØ ÏÜàØË܉ÏÜÜØ ³ÜÑÜÜå. ÷܉‘ÜåüÚÃÜÜå †ÃÜàÍÜíÜ êÜåíÜÜ †ÃÜå íÜ‘ßêÜÜ´Ü ÏÜåìíÜíÜÜ ŸÑÜÜÓå ´Üå ÏÜàØË܉ÏÜÜØ ÓûÜ ´ÑÜÜÓå †åÏÜÃÜå ñÜßÏܹÖÃÜÜ ÝÃÜ‘ü ôÜ÷íÜÜôÜÏÜÜØ †ÜíÜíÜÜÃÜàØ ³ÜÑÜàØ. ñÜßÏܹÖÃÜàØ ËÜ÷ÜåìàØ ïÜÜôµÜ¤ÜÜÃÜ, ´ÜåÏÜÃÜàØ ïÜའœÜÜÝÓµÑÜ †ÃÜå †Ü´ÏܹïÜÚÃÜ ‘ÓíÜÜÃÜß †åÏÜÃÜß ÍÜÜÓå ÁÜÄÜïÜ ¡å‰ÃÜå ÏÜÜå÷ÃܹÜôÜ ƒÜâËÜ è ÆÜÂÍÜÜÝíÜ´Ü ³ÜÑÜÜ. ´ÜåÏܱÜå ê܃ÑÜàØ “å": ™Ü±ÜÜ ÁÜÏÜÜÚœÜÜÑÜÜåÚÃÜÜ ÆÜÂôÜØÄÜÏÜÜØ ÷àØ ´ÑÜÜÓ ÆÜ“ß †ÜíÑÜÜå “àØ. ¹Óå‘ ÁÜÏÜÚÃÜÜ †ÜœÜÜÑÜÜåÚÃÜå ÏÜìíÜÜÃÜÜå ÆÜÂÑÜ´ÃÜ ÏÜÇ ‘ÑÜÜåÚ “å, ÆÜ±Ü èå “ÜÆÜ ÏÜÜÓÜ ‹ÆÜÓ ÓÜÑÜœÜعÍÜ܉†å ÆÜÜ²ß “å ´Üå ËÜß¡ ‘Üå‰ ÃܳÜß ÆÜÜ²ß ïÜøÑÜÜ.1

¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÃÜß èåêÜÏÜÜسÜß ñÜß ÆÜÜåêÜÜ‘ÃÜå ê܃ÜåêÜÜ †å‘ ÆܵÜÏÜÜØ ñÜßÏܹÖÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ†å `ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÑÜàÄÜÃÜÜ ôÜíÜÚñÜåó« ÍÜÜÓ´ÜßÑÜ'2 ´ÜÓß‘å †ÜåìƒÜÜíÑÜÜ “å. ñÜßÏÜ¹Ö ‘ÝíÜ †ÃÜå ïÜ´ÜÜíÜÁÜÜÃÜß ÷´ÜÜ. ´Üå†Üå ÏÜàØË܉ÏÜÜØ ÷ßÓÜÏÜÜå´ÜßÃÜÜ íÜåÆÜÜÓß ÷´ÜÜ. ‘ÝíÜ ïÜÜÏÜìå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †å‘ “ÆÆÜÜÏÜÜØ3 íÜåÆÜÜÓßÃÜÜØ êܚܱÜÜåÃÜå, ôÜÜÁÜàÃÜÜØ êܚܱÜÜå ôÜܳÜå 1  †Ü´ÏÜ‘³ÜÜ, ÆÜä. 87. 2  ôÜØ. ÄÜÜØ. íÜÜ., ƒÜز 9 (Õ÷¹ß), ÆÜä. 213. 3 íÜݱܑ ´Üå÷ÃÜàØ ÃÜÜÏÜ, èå÷ èâ«àØ ÃÜíÜ ËÜÜåêÜå; íÜݱܑ ´Üå÷ÃÜàØ ÃÜÜÏÜ, ´ÜÜåêÜ †Üå“àØ ÃÜíÜ ´ÜÜåêÜå; íÜݱܑ ´Üå÷ÃÜàØ ÃÜÜÏÜ, èå ‘Ü؉ ËÜÜåêÑÜàØ ÆÜÜìå;

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] 

ôÜÓƒÜÜíÑÜÜØ “å. íÜݱܑ ôÜÜÁÜà ñÜßÏܹÖÃÜÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ÃÜÜÃÜÆܱܳÜß è †å êܚܱÜÜå ÏÜâÝ´ÜÚÏÜØ´Ü ³ÜÑÜÜØ ÷´ÜÜØ. †å‘ ÆÜÂœÜÝêÜ´Ü ƒÑÜÜêÜ “å ‘å, ÃÜßÝ´Ü-ÁÜÏÜÚ †ÜœÜÓßÃÜå ôÜÉì´ÜÜÆÜâíÜÚ‘ íÜåÆÜÜÓÁÜØÁÜÜå œÜêÜÜíÜß ïÜ‘ÜÑÜ è ÃÜ÷Î. ñÜßÏÜ¹å †Ü ÍÜÂÏÜÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÃÜÜ ‹¹Ü÷ӱܳÜß ƒÜÜåüÜå ÆÜܲÒÜå †ÃÜå ËÜ´ÜÜíÜß †ÜÆÑÜàØ ‘å, ÁÜØÁÜÜÏÜÜØ ôÜÉì ³ÜíÜàØ †ÃÜå ôÜܳÜå ôÜܳÜå †Ü´ÏÜÜåÃÃÜÝ´Ü ôÜÜÁÜíÜß †å †ïÜøÑÜ ÃܳÜß. ´Üå†Üå ‘÷å´ÜÜ": ÁÜÜÝÏÜÚ‘ ÏÜÃÜàóÑÜÃÜÜå ÁÜÏÜÚ ´ÜåÃÜÜ ÆÜ´ÑÜå‘ ‘ÜÑÜÚÏÜÜØ è±ÜÜíÜÜå è ¡å‰†å.".". ÁÜÏÜÚ †å ‘؉ †å‘ܹïÜßÃÜå ¹÷ܲå è, ÆÜèàôܱÜÏÜÜØ è, ‰¹ÃÜå ¹÷Ü²å ‘å ÓÝíÜíÜÜÓå è ÆÜÜìíÜÜÃÜÜå, †³ÜíÜÜ ´ÜÜå ÏÜØݹÓÜåÏÜÜØ, ¹åÓÜ؆ÜåÏÜÜØ, ¹åíÜìÜåÏÜÜØ ÃÜå ÏÜÞôè¹ÜåÏÜÜØ è ÆÜÜìíÜÜÃÜÜå, ¹à‘ÜÃÜÏÜÜØ ‘å ¹ÓËÜÜÓÏÜÜØ ÃÜ÷Î, †åíÜÜå ‘Üå‰ ÝÃÜÑÜÏÜ ÃܳÜß; †åüêÜàØ è ÃÜ÷Î, ÆÜ±Ü †åÏÜ ‘÷åíÜàØ †å ÁÜÏÜÚÃÜå ÃÜ †ÜåìƒÜíÜÜ ËÜÓÜËÜÓ “å.4

†åíÜß è †å‘ ËÜߢ ÏÜÜÃÑÜ´ÜÜ †å “å ‘å, ÁÜÜÝÏÜÚ‘ íÜݱܑ ´Üå÷ÃÜàØ ÃÜÜÏÜ, íÑÜÜè ôÜÝ÷´Ü ÁÜÃÜ íÜÜìå. íÜݱܑ ÏÜÜØû ÄÜà±Ü íÜßôÜ, ÓßôÜ œÜ²å ÃÜÝ÷ †ØÄÜå; œÜÜåÓß œÜÜ²ß (èÓ) èâ«, †÷Ø‘ÜÓ †ÜíÜå ÃÜ÷Î ôÜØÄÜå; †ÁÜÏÜÚ, †ÃÑÜÜÑÜ, †ÝÍÜÏÜÜÃÜ, ÄÜÜÃÜ´ÜÜÃÜ ´ÜÜå ÃÜ ÄܱÜå; ÕÃܹÜ, ÃÜßœÜ ôíÜÍÜÜíÜ, ÍÜâزàØ ‘Üå‰ÃÜàØ ÃÜ ÍܱÜå; ÄÜÜìÜå ‘Üå‰ †å‘ ¹å ™Ü±Üß, ÆÜÜ“ß íÜÜìß ÃÜíÜ ¡Ý±ÜÑÜÜå; ÆÜâØ« ÃÜíÜ ËÜÜåêÜå ÆÜÜÓ‘ß, íÜ÷åíÜÜÓ ÆÜÜìå ´Üå íÜÜݱÜÑÜÜå. ôÜØÆÜÜ. ‘å. ‘Ü. ïÜÜôµÜß, ïÜÜÏÜìÃÜÜ “ÆÆÜÜ, ÆÜä. 123. 4  ñÜßÏÜ¹Ö ÓÜèœÜغ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ, ÆÜä. 49.

201


ÏÜܱÜôÜÜå ´ÜÜå †åíÜÜ ÍÜÜåìÜ ÷ÜåÑÜ ‘å ´ÜåÏÜÃÜå ËÜÁÜÜ “å´ÜÓå. ‹™ÜܲßÃÜå íÜÜ؜ܴÜÜ ‘å ‘ÜØ ´ÜÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ †ÜÁÑÜÜÞ´ÏÜ‘ ´ÜåÏÜÃÜå ¹àÝÃÜÑÜÜÃÜß ËÜÜËÜ´ÜÜåÃÜß ‘ïÜß ƒÜËÜÓ ÃÜ Æܲå. †Ü ՜ܴÜÃÜÃÜå ÓÜåèÃÜßïÜßÏÜÜØ üÆÜ‘ÜíÜ´ÜÜ. ÆÜÜå´Üå ÄÜÏÜå ´ÜåüêÜÜ íÜ÷åÏÜÃÜå ÆÜ±Ü ñÜßÏÜ¹å ƒÜÜåüÜå Ýôܽ ‘Óß ËÜ´ÜÜíÑÜÜå ÷´ÜÜå. ‘ÜÏÜÏÜÜØ ÷ÜåÑÜ “´ÜÜØ †ÜÁÑÜÜÞ´ÏÜ‘ Ïܹ¹ †³ÜåÚ †åÏÜÃÜß ´ÜåÏÜÃÜÜÏÜÜØ ÁÜÏÜÚÆÜÓÜÑܱܴÜÜ ÃÜå íÑÜíÜ÷ÜÓ‘àïÜì´ÜÜÃÜÜå ÆÜÜôÜå †ÜíÜÃÜÜÓÃÜå ‘¹ß ÆÜÜ“Üå ‘Ü°´ÜÜ ÃÜ÷Î. ôÜàôÜØÄÜÏÜ ³ÜÑÜÜå ÷´ÜÜå. ´Üå†Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ íÜåÆÜÜÓÏÜÜØ ÆÜâÓß ´Üå†Üå ôÜÜÓß ÆÜå«å œÜœÜÜÚ ‘Ó´ÜÜ; ÆÜ±Ü ´Üå ‘åíÜì œÜœÜÜÚ ÷ÜåÝïÜÑÜÜÓß †ÃÜå ‘Üì¢ ËÜ´ÜÜíÜ´ÜÜ, ÷ßÓÜÏÜÜå´ÜßÃÜß ƒÜÜ´ÜÓ ‘å ¹êÜßêܳÜß ‘Üå‰ÃÜå ÏÜÜ´Ü ‘ÓíÜÜ ƒÜÜ´ÜÓ ÷ÓÝÄÜè ÆÜÓßšÜÜ ™Ü±Üß ”ß±ÜíÜü³Üß ‘Óß ïÜ‘´ÜÜ. íÜåÆÜÜÓÏÜÜØ ÃÜ÷Î. êÜÜå‘Üå ¡å²å ËÜåôÜß ÝÃÜÓ³ÜÚ‘ ‘å ÕÃܹÜÃÜß íÜÜ´ÜÜå ‘ÓíÜÜÃÜàØ `œÜÜêÜÜ‘ß' œÜêÜÜíÜíÜÜÃÜàØ †åÏÜÃÜå ÏÜÜüå †ïÜøÑÜ ÷´ÜàØ, ÆÜ±Ü †åÏÜÃÜܳÜß ËÜÃÜ´ÜàØ è ÃÜ÷Î. èåÃÜå ¢íÜÃÜÃÜå ‹ÃÃÜ´Ü ‘ÓíÜÜÃÜß †åÏÜÃÜß ôÜܳÜå ‘Üå‰ `œÜÜêÜÜ‘ß' ÓÏÜíÜÜ ‘å †åÏÜÃÜå “å´ÜÓíÜÜ ´ÜÜêÜÜíÜåêÜß ¡ÄÜß “å, †Ü´ÏÜÜÃÜß †ÜåìƒÜ ‘ÓíÜÜÃÜß èåÃÜå †ÜíÜ´ÜàØ ´ÜÜå ´ÜÓ´Ü ´Üå†Üå ‘ìß è´ÜÜ, †ÃÜå †åíÜÜ èâ«Ü ÃÜå ´ÜßíÜ ”؃ÜÃÜÜ ³Ü‰ Ó÷ß “å, †åíÜÜ Ýè¤ÜÜôÜà†Üå ¡å²å è “å´ÜÓÕÆܲßÍÜÑÜÜÚ íÑÜíÜ÷ÜÓ³Üß †åÏÜÃÜå †ôÜû íÜå¹ÃÜÜ ³Ü´Üß. ´Üå†Üå íÜÜ´ÜÜå ‘Ó´ÜÜ. †åÏÜÃÜÜ ÆÜ´ÑÜå‘ ïÜ˹ÏÜÜØ ôÜÏÜ´íÜ, ´Üå†Üå ™Ü±Üß íÜÜÓ ‘÷å´ÜÜ, ``œÜÜåÆÜÜôܳÜß ‘Üå‰ ËÜӓ߆Üå ôÜœœÜ܉ ÃÜå ÆÜÂÜÏÜÜݱܑ´ÜÜÃÜÜå Æܲ™ÜÜå Æܲ´ÜÜå †ÃÜå ´Üå ÍÜÜÇ‘å ´Üå ôÜ÷ß ïÜ‘àØ, ÆÜ±Ü èÄÜ´ÜÏÜÜØ èå èâ«, ÆÜ܃Üز, ôÜÜÏÜÜÃÜÜ ÝœÜ¶Ü ÆÜÓ ÆÜÝÓíÜ´ÜÚÃÜ‘ÜÓß †ôÜÓ ‹ÆÜ¡íÜ´ÜÜå. †´ÑÜÜœÜÜÓ œÜÜêÜß ÓûÜØ “å, ÁÜÏÜÚÃÜå ÃÜÜÏÜå †ÁÜÏÜÚ íÜ´ÜßÚ ñÜßÏܹÖå ™Ü±ÜàØ ê܃ÑÜàØ “å, ÆÜ±Ü ‘ïÜàØ ê܃ÜíÜÜ ƒÜÜ´ÜÓ 1 ÓûÜå “å, ´ÜåÃÜß ËÜÓ“ß ôÜ÷ÃÜ ³Ü‰ ïÜ‘´Üß ÃܳÜß.'' ê܃ÑÜàØ ÃܳÜß. ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ïÜ˹ÜåÏÜÜØ ‘÷ß†å ´ÜÜå ``´ÜåÏÜÃÜÜØ ñÜßÏܹÖÃÜàØ †åíÜàØ ÏÜÜÃÜíÜàØ ÷´ÜàØ ‘å èåÃÜå ÆÜâ±ÜÚ ¤ÜÜÃÜ ³ÜÑÜàØ ê܃ÜܱÜÜåÃÜß †å‘ †ôÜÜÁÜÜӱܴÜÜ †å “å ‘å ÆÜÜå´Üå èå “å ´ÜåÃÜå “å´ÜÓß ïÜ‘ÜÑÜ ÃÜ÷Î. ôÜØôÜÜÓ-íÑÜíÜ÷ÜÓÏÜÜØ ÆܲåêÜÜå †ÃÜàÍÜíÑÜàØ ´Üå è ê܃ÑÜàØ “å, ´ÜåÏÜÜØ øÑÜÜØÑÜå ‘äݵÜÏÜ´ÜÜ ÃܳÜß. ÏÜܱÜôÜ ÃÜßÝ´ÜíÜÜÃÜ “´ÜÜØ ÍÜÜåìÜå ‘å ÏÜâƒÜÚ ÷Üå‰ ïÜ‘å, ËÜß¡ÃÜß ‹ÆÜÓ “ÜÆÜ ÆÜܲíÜÜ ôÜÜÓà †å‘ êÜßüß ôÜÓƒÜß ÆÜ±Ü ÏÜàÏÜàšÜàÏÜÜØ ´ÜÜå ÃÜßÝ´Ü †ÃÜå †ÃÜàÍÜíܤÜÜÃÜÃÜÜå ÆÜâÓåÆÜâÓÜå ÆÜ±Ü ê܃Üß ÷ÜåÑÜ †åÏÜ ÏÜÇ ÃܳÜß ¡åÑÜàØ.2 ôÜàôÜØÄÜÏÜ ÷ÜåíÜÜå ¡å‰†å. ôÜ´ÑÜ †ÃÜå †Õ÷ôÜÜÃÜß ÷ô´ÜßÏÜÜØ ¢íÜÃÜÃÜß ÃÜÜÃÜß ‘å ÏÜÜåüß ÆÜ´ÑÜå‘ ÆÜÂíÜäÝ¶Ü ÏÜÃÜàóÑÜÃÜå èåÏÜ †ôÜ´ÑÜ ‘å Õ÷ôÜÜ ÃÜÍÜß ïÜ‘å ÃÜ÷Î; ÆÜÂåÏÜÃÜß ôÜÜÏÜå †Ü´ÏÜôÜØÑÜÏÜ †ÃÜå †Ü´ÏܹïÜÚÃÜ ´ÜÓÉ ¹ÜåÓß èÃÜÜÓß ÷ÜåíÜß íÜåÓÍÜÜíÜ ü‘ß ïÜ‘å ÃÜ÷Î; ´ÜåÏÜ èåÃÜå †ÃÜàÍÜíܤÜÜÃÜ ³ÜÑÜàØ ¡å‰†å, †åíÜàØ ñÜßÏܹÖÃÜàØ ôÆÜóü ÏÜØ´ÜíÑÜ ÷´ÜàØ. ´Üå³Üß è, “å, ´ÜåíÜÜ ÏÜܱÜôÜ ÆÜÜôÜå ÆÜ܃Üز ‘å “å´ÜÓÕÆÜ²ß ÃÜÍÜß è ÆÜÜå´Üå †íÜÁÜÜÃÜïÜÞø´Ü, ´ÜßíÜ ôÏÜÓ±ÜïÜÞø´Ü †ÃÜå ËÜߢ ÃÜ ïÜ‘å. ÁÜÜÝÏÜÚ‘ †ÃÜå ¤ÜÜÃÜß ÏÜܱÜôÜ ´ÜÜå ‘ÆÜüßÃÜå èà†å œÜÏÜ´‘ÜÓß ïÜÞø´Ü†Üå ÁÜÓÜíÜ´ÜÜ ÷ÜåíÜÜ “´ÜÜØ, ŸÑÜÜÓå †å ‘å ´ÜÓ´Ü †åÃÜå †ÜåìƒÜß êÜå ÃÜå †åÃÜàØ ù¹ÑÜ †åÃÜÜ ÆÜ´ÑÜå ïÜÞø´Ü†ÜåÃÜÜ ÆÜÂÑÜÜåÄÜÜå †Ü´ÏÜÜåÃÃÜÝ´ÜÏÜÜØ ËÜÜÁÜ‘ è±ÜÜÑÜÜ, ¹ÑÜܳÜß ÍÜßÃÜàØ ³Ü‰ ¡ÑÜ. ´ÑÜÜÓå ´ÜåÏܱÜå †å †å‘¹ÏÜ ËÜØÁÜ ‘Óß ¹ßÁÜÜ. ÆÜØݲ´Ü ñÜßÏÜ¹Ö êÜ܃ÜÜåÃÜÜå íÜåÆÜÜÓ ƒÜå²´ÜÜ “´ÜÜØ ÁÜØÁÜÜÃÜß ôÜàƒÜêÜÜêÜ¢†å ÑÜÜåÄÑÜ è ‘ûàØ “å ‘å": ՜ܴÜܳÜß †åÏÜÃÜàØ ÏÜÃÜ ‘¹ÜÝÆÜ ™ÜåÓÜÑÜåêÜàØ Ó÷å´ÜàØ ÃÜ÷Î. ÏÜÃÜ †åüêÜß †¹ÖÍÜà´Ü †íÜÁÜÜÃÜïÜÞø´Ü ‘å èåÃÜÜ ¿ÜÓÜ ÁÜØÁÜÜÏÜÜØ ÓÜå‘ÜÑÜåêÜàØ ÷ÜåÑÜ ´ÑÜÜÓå ÆÜ±Ü †åÏÜÃÜàØ ÝœÜ¶Ü ´ÜÜå ÷¡ÓÜå †ÃÜå êÜ܃ÜÜå êÜÜå‘ÜåÃÜå šÜ±ÜÏÜܵÜÏÜÜØ †ÜØ¢ ¹‰ †ÃÜàÄÜÜÏÜß ËÜÃÜÜíÜß ïÜ‘ÜÑÜ, †ôÜÜÁÜÜ ÆÜÂÝ´Üó«Ü †ÃÜå `ÆÜÓÏÜ'ÃÜß ƒÜÜåèÏÜÜØ ²âËÜåêÜàØ Ó÷å´ÜàØ. ´Üå†Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ÆÜÜôÜå †³ÜÚêÜÜÍÜ ôÜÜÁÜß ïÜ‘ÜÑÜ. ´Üå ÷ÜåíÜÜ “´ÜÜØ, ´ÜåÃÜÜå ÆÜÂÑÜÜåÄÜ ‘Üå‰ ÃÜå ‘Üå‰ ÁÜÏÜÚÄÜÂØ³Ü †ÃÜå ÓÜåèÃÜßïÜß †íÜïÑÜ Ó܃ܴÜÜ. ÑÜÜåÄÜÝíÜÍÜâݴ܆ÜåÃÜß ÆÜå«å ´ÑÜÜŸÑÜ ÄܱÜß, ´ÜåÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ íÜåÆÜÜÓÃÜß íÜÜ´Ü ÆÜâÓß ³ÜÜÑÜ ‘å ´ÜÓ´Ü ‘ÜØ ´ÜÜå ÁÜÏÜÚÆÜàô´Ü‘ †Ø´ÜÏÜàÚƒÜ ‘ÜÑÜÚ ÍܱÜß ‘ÑÜÜåÚ, èå ËÜß¡ ‘Üå‰ ôÜÜÁÜÜÓ±Ü

1  ñÜßÏÜ¹Ö ÓÜèœÜغ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ, ÆÜä. 76.

202 

2  ñÜßÏÜ¹Ö ÓÜèœÜغ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜä. 46. [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ñÜßÏܹÖÃÜàØ ÁÜÏÜÚ¤ÜÜÃÜ ËÜ÷à íÑÜÜÆÜ‘ ÷´ÜàØ, ÆÜÜå´Üå èæÃÜ ÷Üå‰ èæÃÜ ïÜÜôµÜÜåÃÜÜå †åÏܱÜå ôÜÜÓÜå †ÍÑÜÜôÜ ‘ÑÜÜåÚ ÷´ÜÜå. ‹ÆÜÓÜØ´Ü íÜå¹ÜØ´Ü, ÍÜÜÄÜíÜ´Ü, ÆÜàÓÜ±Ü †ÃÜå ÄÜß´ÜÜÃÜàØ ÆÜ±Ü ‘Üì¢ÆÜâíÜÚ‘ †ÁÑÜÑÜÃÜ ‘ÑÜàÛ ÷´ÜàØ. ‘àÓÜÃÜ, ”عÜíÜô´ÜÜ ÃÜå ËÜ܇ËÜêÜÃÜàØ íÜÜœÜÃÜ †åÏܱÜå †ÃÜàíÜܹÜå ÏÜÜÓÉ´Üå ‘Óß êÜßÁÜàØ ÷´ÜàØ. èæÃÜ ÁÜÏÜÚ ÆÜ´ÑÜå ÆÜšÜÆÜÜ´Ü ÷ÜåíÜÜ “´ÜÜØ †ÃÑÜ ÁÜÏÜÜåÚ ´ÜÓÉ †åÏÜÃÜå èÓÜÑÜå †ÃÜÜ¹Ó ÃÜ÷Üå´ÜÜå. ÏÜÜåšÜ ÏÜÜüå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ÁÜÏÜÚ “Üå²ß †ÃÑÜ ÁÜÏÜÚÃÜå †íÜêÜØËÜíÜÜÃÜß íÜÜ´ÜÃÜå ´Üå†Üå ÃÜ‘ÜÓ´ÜÜ. †åÏÜÃÜÜå ôÜÏÜÄÜ ÍÜÜÓ, †ÏÜà‘´ÜÏÜà‘ ÁÜÏÜÚÃÜÜ íÜܲÜÏÜÜØ ÆÜàÓÜíÜÜ ‘Ó´ÜÜØ †Ü´ÏÜÆÜÓßšÜ±Ü †ÃÜå †Ü´ÏÜïÜàݽ ¿ÜÓÜ ÏÜÜåšÜ Ýôܽ ‘ÓíÜÜ ÆÜÓ ÷´ÜÜå. ´Üå³Üß ÁÜÏÜÚÃÜÜ ËÜÜû ‘êÜåíÜÓÃÜß ÆÜâ¡ÏÜÜØ ‘å ÁÜÏÜÚÃÜÜ ô³Üâì ݘÑÜÜ‘ÜزÜå ÝíÜïÜå †åÏÜÃÜå †Ü‘óÜÚ±Ü ÃÜ÷Üå´ÜàØ. ÁÜÏÜÚÃÜÜ ËÜÜû ôíÜéÆÜÃÜß íÜÁÜÜÓå Æܲ´Üß †ÜÓÜÁÜÃÜÜÏÜÜØ è ÁÜÏÜÚÃÜÜØ ÏÜâìÍÜâ´Ü ´Ü¶íÜÜå ÍÜàêÜ܉ ÄÜÑÜÜØ “å, †åíÜàØ ´ÜåÏÜÃÜàØ ÏÜÜÃÜíÜàØ ÷´ÜàØ. ´Üå†Üå ‘÷å´ÜÜ, ``èæÃÜ ÁÜÏÜÚ ¡å ñÜÜíÜ‘ÜåÃÜÜ ÷ܳÜÏÜÜØ ÃÜ ÄÜÑÜÜå ÷Üå´Ü, ´ÜÜå ´ÜåÃÜÜØ ´Ü¶íÜÜå ¡å‰ÃÜå èÄÜ´Ü œÜÝ‘´Ü ³ÜÜ´Ü. íÜÜݱÜÑÜ܆Üå ´ÜÜå èæÃÜ ÁÜÏÜÚÃÜå íÜÄÜÜåíÜß ÓûÜ “å. ´Üå†Üå ‘ßݲÑÜÜÓÜØ ÆÜâÓå “å. ÆÜüåüàØ ÏÜÜÇÏÜÜØ ¡ÑÜ ´ÜÜå ´ÜåÏÜÃÜå ¹à:ƒÜ ³ÜÜÑÜ “å. †åíÜÜ ”ß±ÜÜ ”ß±ÜÜ ÁÜÏÜÚ ´Üå†Üå ÆÜÜìå “å. ´ÜåÏÜÃÜß †å ”ß±ÜíÜü ´ÜåÏÜÃÜå ÏÜàËÜÜÓ‘ ÷Üå, ÆÜ±Ü èå †åÏÜ ¡±Üå “å ‘å, †åÏÜÜØ è èæÃÜ ÁÜÏÜÚÃÜß ÆÜÝÓôÜßÏÜÜ “å ´Üå†Üå ´ÜÜå ÁÜÏÜÚÃÜß ÃÜßœÜÜÏÜÜØ ÃÜßœÜß ñÜå±Ü߆å è “å. †åüêÜÜå ÁÜÏÜÚ ´ÜÜå ÆÜÝ´Ü´ÜÃÜÜå “å, †å ÁÜÏÜÚ ÆÜà±ÑÜíÜÜÃÜÃÜÜå ÃܳÜß.''2 ñÜßÏÜ¹Ö ÓÜèœÜغÃÜß ÆÜÓÏÜ íÜæÓÜÄÑÜíÜäݶÜ, ÏÜÜåšÜ ÏÜÜüåÃÜÜå †åÏÜÃÜÜå ´ÜßíÜ ´ÜêÜôÜÜü, ¢íÜÃÜÃÜß ÆÜ´ÑÜå‘ ÆÜÂíÜäݶÜÃÜå †Ü´ÏÜïÜàݽÃÜÜ ôÜÜÁÜÃÜ éÆÜå ™ÜüÜíÜíÜÜÃÜß †åÏÜÃÜß ÀÝóü, ÁÜÏÜÚÆÜÓÜÑܱܴÜÜ ÃÜå íÑÜíÜ÷ÜÓ‘àïÜì´ÜÜÃÜÜå ôÜàôÜØÄÜÏÜ, ÝÃÜÓØ´ÜÓ †Ü´ÏÜÆÜÓßšÜ±Ü ‘Ó´ÜÜ Ó÷åíÜÜÃÜß †åÏÜÃÜß †Ü¹´Ü, ôÜÏÜÜèÏÜÜØ œÜÜêÜ´ÜÜØ †ôÜ´ÑÜ †ÃÜå ÆÜ܃Üز ¡å‰ÃÜå †åÏÜÃÜå ³Ü´Üß ´ÜßíÜ íÜå¹ÃÜÜ, ôíÜÁÜÏÜÚÃÜå íÜìÄÜß Ó÷åíÜÜ “´ÜÜØ †ÃÑÜ

ÁÜÏÜÜåÚ ÝíÜïÜåÃÜß †åÏÜÃÜß †Ü¹ÓíÜäݶÜ, ÁÜÏÜÚÃÜÜ ËÜÜû ôíÜéÆÜÃÜå ËܹêÜå †ÜØ´ÜÓôíÜéÆÜÃÜå ÝíÜïÜåÃÜÜå †åÏÜÃÜÜå †ÃÜàÓÜÄÜ – †Ü †åÏÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÃÜÜØ ‹ÏÜ¹Ü êܚܱÜÜåÃÜå `ÏÜ÷Ü´ÏÜÜ ÄÜÜØÁÜß'ÃÜÜ íÑÜÞø´Ü´íÜÃÜÜ ôÜعÍÜÚÏÜÜØ ŸÑÜÜÓå †ÜÆܱÜå ÝíÜœÜÜÓß†å “ß†å ´ÑÜÜÓå, ``ÏÜÜÓÜ ¢íÜÃÜÏÜÜØ ñÜßÏÜ¹Ö ÓÜèœÜغÃÜß “ÜÆÜ ÏÜàƒÑÜÆܱÜå “å.'' ´Ü³ÜÜ `ÏÜÇ ™Ü±ÜÜÃÜÜ ¢íÜÃÜÏÜÜسÜß ™Ü±ÜàØ êÜßÁÜàØ “å, ÆÜ±Ü ôÜÜæ³Üß íÜÁÜÜÓå ‘Üå‰ÃÜÜ ¢íÜÃÜÏÜÜسÜß ÄÜÂ÷±Ü ‘ÑÜàÛ ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ´Üå ‘ÝíÜñÜßÃÜÜ ¢íÜÃÜÏÜÜسÜß.' †å ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜØ ‘³ÜÃÜÜå ‘åüêÜÜØ ÑܳÜܳÜÚ “å ´ÜåÃÜß ÆÜ´ÜßÝ´Ü †ÜÆܱÜÃÜå ³ÜÑÜÜ íÜÄÜÓ Ó÷å´Üß ÃܳÜß. ñÜßÏܹÖÃÜÜ ÝÃÜ‘ü ôÜØôÜÄÜÚ³Üß ÏÜÜå÷ÃܹÜôÜÃÜå †åÏÜÃÜå ÝíÜïÜå †åíÜÜå ´ÜÜå ÍÜÞø´ÜÍÜÜíÜ ËÜØÁÜÜÑÜÜå ÷´ÜÜå ‘å †å‘ ÆÜÂôÜØÄÜå †åÏÜÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÄÜàÓà ËÜÃÜÜíÜíÜÜÃÜß †åÏÜÃÜß ‡œ“Ü ³Ü‰ †ÜíÜåêÜß. ´ÜåÏÜ “´ÜÜØ ñÜßÏܹÖÃÜå †å ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÄÜàÓàÆܹå ô³ÜÜÆÜß ïÜøÑÜÜ ÃÜ÷Üå´ÜÜ †å ÷‘ß‘´Ü “å. ÄÜàÓà ÝíÜïÜåÃÜÜ †åÏÜÃÜÜ ƒÑÜÜêÜÜå ÆÜÓØÆÜÓß±Ü ‘Ó´ÜÜØ èà¹Ü ÷´ÜÜ. ´Üå†Üå ‘÷å´ÜÜ": ``ÏÜÃÜå ´ÜÜå ÆÜâ±ÜÚ ÆÜàÓàóÜ ÝíÜÃÜÜ ôÜØ´ÜÜåóÜ ³ÜÜÑÜ †åÏÜ ÃܳÜß. ÷àØ ´ÜÜå †åíÜÜ ÄÜàÓàÃÜß ïÜÜåÁÜÏÜÜØ “àØ, ‘å èå ¹å÷íÜÜìÜ ÷ÜåíÜÜ “´ÜÜØ ÝÃÜ´ÑÜ †íÑÜÑÜ, ÝÃÜÝíÜÚ‘ÜÓ †ÃÜå ÝÃÜ¿Û¿ ÷ÜåÑÜ, èå ÏÜâÝ´ÜÚÏÜØ´Ü ôÜ´ÑÜ †ÃÜå †Õ÷ôÜÜ ÷ÜåÑÜ †ÃÜå †åüêÜÜ ‘ÜÓ±Üå èåÃÜܳÜß êÜÜå‘ÜåÃÜå ‹¿åÄÜ ÃÜ ÷ÜåÑÜ, †ÃÜå èåÃÜå êÜÜ味Üß ‘ïÜÜå ‹¿åÄÜ ÃÜ ÷ÜåÑÜ.''3 ñÜßÏܹÖÏÜÜØ ÆÜÜå´ÜÜÃÜß †Ü ‘êÆÜÃÜÜÃÜÜ ÄÜàÓàÃÜÜØ ¹ïÜÚÃÜ ÏÜÜå÷ÃܹÜôÜÃÜå ³ÜÑÜÜØ ÃÜ÷Î. ¥êÜüàØ, ñÜßÏܹÖÃÜß Ó÷å±Üß‘Ó±ÜßÃÜß †Ü¹ÓÆÜâíÜÚ‘ ÆÜ±Ü ”ß±ÜíÜüÍÜÓß ´ÜÆÜÜôÜÃÜå †Ø´Üå †åÏÜÃÜÜÏÜÜØ †åÏÜÃÜå ‘åüêÜß‘ µÜàü߆Üå è±Ü܉. ñÜßÏܹÖÃÜÜ ‘åüêÜÜ‘ ÝíÜœÜÜÓÜå ôÜܳÜå ôÜØÏÜ´Ü ³ÜíÜÜ ÆÜ±Ü †åÏÜÃÜàØ †Ø´ÜÓ ÃÜÜ ÆÜܲ´ÜàØ ÷´ÜàØ. ¹Ü.´Ü, ñÜßÏÜ¹Ö ÁÜØÁÜÜÃÜÜ ôÜÏÜÑÜå ÁÜÏÜÚÆÜàô´Ü‘ÜåÃÜàØ †ÁÑÜÑÜÃÜ †ÃÜå Ýè¤ÜÜôÜà†Üå ôÜܳÜå ÁÜÏÜڜܜÜÜÚ ‘Ó´ÜÜ †å †åÏÜÃÜå ÏÜÜÃÑÜ ÃÜ÷Üå´ÜàØ. ´Üå†Üå ´ÜÜå †å‘ è í܃ܴÜå †å‘ è ‘ÜÏÜ, †å ôÜÜåÃÜåÓß ôÜâµÜÏÜÜØ ÏÜÜÃÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ. ïÜ´ÜÜíÜÁÜÜÃÜ߆å ÆÜ±Ü êÜÜå‘ôÜØÄÜÂ÷ÃÜß ÀÝóü†å †å‘ßôÜܳÜå ËÜå ‘ÜÏÜÃÜß ÍÜåìôÜåì ÃÜ÷Î ‘ÓíÜß ¡å‰†å †åíÜàØ

1  ñÜßÏÜ¹Ö ÓÜèœÜغ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜä. 18. 2  ñÜßÏÜ¹Ö ÓÜèœÜغ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ ÆÜä. 78.

3  ÁÜÏÜÚÏÜسÜÃÜ, ÆÜä. 97

ÏÜܱÜôܳÜß ³ÜíÜàØ ïÜøÑÜ ÃܳÜß.1 †ÜÏÜÜØ ñÜßÏܹÖÃÜß ÏÜ÷¶ÜÜ “å.

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] 

203


†åÏÜÃÜàØ ôÆÜóü ÏÜØ´ÜíÑÜ ÷´ÜàØ.1 ñÜßÏܹÖÃÜå éÝ°ÄÜ´Ü ¤ÜÜÝ´ÜÍÜå¹ÃÜÜØ ËÜØÁÜÃÜÜå ôíÜß‘ÜÑÜÚ ÷´ÜÜØ. ´Üå³Üß ¥´ÜÓ´Üß ¤ÜÜݴ܆Üå ôÜܳÜå ƒÜÜÃÜÆÜÜÃÜÃÜß ÏÜÑÜÜڹ܆Üå ÆÜÜìíÜß ¡å‰†å †åÏÜ ´Üå ÏÜÜÃÜ´ÜÜ. ÆÜÓØ´Üà `ÃÜßœÜêÜß íܱÜÚÃÜÜ êÜÜå‘Üå ÆÜ±Ü ôíÜœ“´ÜÜÃÜÜ ËÜÁÜÜ ÝÃÜÑÜÏÜÜå ÑÜÜåÄÑÜ Óß´Üå ÆÜÜìå †ÃÜå éÝ°œÜàô´Ü êÜÜå‘ÜåÃÜß èåÏÜ ÝÃÜÝóܽ ƒÜÜåÓÜ‘ ‘å ÆÜß±ÜàØ ÃÜ êÜå ´ÜÜå †åíÜÜ ÏÜܱÜôÜÜå ôÜܳÜå ÍÜÜåèÃÜ êÜåíÜÜÏÜÜØ ïÜÜå íÜÜØÁÜÜå ÷Üå‰ ïÜ‘å?' †ÜíÜÜå ôÜíÜÜêÜ ŸÑÜÜÓå ÏÜÜå÷ÃܹÜôÜå †åÏÜÃÜå ÆÜâ“ÒÜå ´ÑÜÜÓå †åÏܱÜå ‘ûàØ, ``íÜÄÜÓ ‘ÜÓ±Üå †åíÜß ÓßÝ´Ü ÆÜ±Ü ËܹêÜÜíÜíÜß ™Üü´Üß ÃܳÜß; ‘åÏÜ ‘å ´Üå³Üß ÆÜ“ß ËÜß¡ ôÜÏÜÜÄÜÏÜíÜÜôÜß, ‘å ÆÜÂôÜØÄÜÜݹ †ÜÆܱÜß ÓßÝ´Ü ¡åÃÜÜÓ, ÄÜÏÜå ´Üå íܱÜÚÃÜàØ ƒÜÜ´ÜÜØ ËÜÜÁÜ ÃܳÜß †åíÜÜ ‹ÆܹåïÜÃÜÜ ÝÃÜÝÏܶÜÃÜå ÆÜÜÏÜå.''2 ´Üå³Üß è ÏÜÜå÷ÃܹÜôÜÃÜå †åÏܱÜå ¥´ÜÓ´Üß ¤ÜÜݴ܆ÜåÃÜÜØ ÝÃÜÏÜØµÜ±Ü ÆÜÂôÜØÄÜå †ÆÜøíÜ ƒÜÜåÓÜ‘, ÉìÜ÷ÜÓ êÜåíÜÜÃÜß ôÜêÜÜ÷ †ÜÆÜåêÜß. ÝÏÜ´ÜÜ÷ÜÓ †ÃÜå ôÜØÑÜÏÜÃÜß ÀÝóü†å ÏÜÜå÷ÃܹÜôÜå ñÜßÏܹÖÃÜß †å ôÜêÜÜ÷ ôíÜß‘ÜÓß, ÆÜ±Ü †å ÆÜ“ß³Üß `†²ïÜÜå ÏÜÜ'ÏÜÜØ è ŸÑÜÜÓå †åÏܱÜå ÁÜÏÜÚ ôÜÏÜ܉ è´ÜÜå ¡åÑÜÜå ´ÑÜÜÓå †å ¤ÜÜÝ´ÜÍÜå¹ ôÜÜÏÜå †åÏܱÜå ËÜز ÆÜÜå‘ÜÑÜàÛ. †åÃÜå †åÏܱÜå `ôÜÜÏÜÜÝè‘ †ÝÃÜóü', `Õ÷¹à ÁÜÏÜÚÃÜàØ ‘êÜØ‘', †ÃÜå `‘ÜåÏÜß ôÜØ™ÜóÜÜåÚÃÜàØ ÏÜâì' ÏÜÜÃÜß †åÃÜÜ ÝÃÜíÜÜ ÏÜÜüå ´ÜßíÜ ÆÜàÓàóÜܳÜÚ †Ü¹ÑÜÜåÚ. †åÏܱÜå ƒÜÜÃÜÆÜÜÃÜÃÜÜØ ËÜØÁÜÃÜÜåÃÜÜå ´ÑÜÜÄÜ ‘ÑÜÜåÚ †ÃÜå êÜÜå‘ÜåÃÜå †åÃÜÜ ´ÑÜÜÄÜÃÜÜå ‹ÆܹåïÜ †ÜÆÑÜÜå. “åêêÜå ´ÜÜå êÜÄÃÜÆÜÂôÜØÄÜå ËÜåÏÜÜسÜß †å‘ ÆÜšÜå ÷ÝÓèÃÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜåíÜÜ êÜÄÃÜÏÜÜØ è †ÜïÜßíÜÜÚ¹ †ÜÆÜíÜÜ èíÜÜÃÜÜå †åÏܱÜå ÝÃܱÜÚÑÜ ‘ÓåêÜÜå.3 ñÜßÏÜ¹Ö ÓÜèœÜغ ÍÜÜÓ´Ü ÝôÜíÜÜÑÜÃÜÜ ¹åïÜÜåÃÜå `†ÃÜÜÑÜÚšÜåµÜ' ÏÜÜÃÜ´ÜÜ. ´Üå³Üß ÏÜÜå÷ÃܹÜôÜÃÜÜå ÝíܹåïÜíÜôÜíÜÜü †åÏÜÃÜÜ †Ü´ÏÜÝíÜ‘ÜôÜÏÜÜØ †²œÜ±Ü‘´ÜÜÚ ³ÜïÜå †åíÜß ¹÷åïÜ´Ü 1  ``ôÜØÆÜâ±ÜÚ ÁÜÜÝÏÜÚ‘ ‘å íÜß´ÜÓÜÄÜß ÆÜàÓàóÜ ÆÜ±Ü èå ‘Üìå èå ݘÑÜÜ ‘Ó´ÜÜå ÷ÜåÑÜ ´ÜåÏÜÜØ è êÜßÃÜ ³ÜÜÑÜ †å ÑÜÜåÄÑÜ “å.".". †åÏÜÜØ ÁÜÏÜÚ “å. íÜåÆÜÜÓ †³ÜíÜÜ †åíÜß ‘Üå‰ ÆÜ±Ü Ý˜ÑÜÜ ¡å ‘´ÜÚíÑÜ ÷ÜåÑÜ, ´ÜÜå ´ÜåÏÜÜØ ÆÜ±Ü ÆÜâÓß †å‘ÜÄÜ´ÜÜ ÷ÜåíÜß ¡å‰†å.'' ñÜßÏÜ¹Ö ÓÜèœÜغ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ, ÆÜä. 50–51 2  ñÜßÏÜ¹Ö ÓÜèœÜغ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ, ÆÜä. 116. 3  ÏÜ÷ܹåíÜÍÜ܉ÃÜß ²ÜÑÜÓß–5, ÆÜä. 16.

204 

ôÜåíÜ´ÜÜ. ñÜßÏܹÖÃÜÜ †Ü ÝíÜœÜÜÓÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ÏÜÜÃÑÜ ÃÜ÷Üå´ÜÜ. ËÜÂúœÜÑÜÚíÜ´ÜÃÜß ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ ñÜßÏܹÖÃÜß †ôÜÓ †åÏÜÃÜÜ ÆÜÓ ôÜÝíÜïÜåóÜ ÷ÜåíÜÜÃÜàØ †åÏܱÜå ôíÜß‘ÜÑÜàÛ “å.4 ÆÜÓØ´Üà ñÜßÏܹå ôÜâœÜíÜåêÜß ËÜÂúœÜÑÜÚ ÏÜÜüåÃÜß ÃÜíÜÝíÜÁÜ íÜܲ5 †åÏÜÃÜå ÝËÜêÜ‘àêÜ ÏÜÜÃÑÜ ÃÜ÷Üå´Üß. ÆÜÜ“ì³Üß †åÏܱÜå ËÜÂúœÜÑÜÚÃÜß †å‘ †åíÜß ˜ÜØÝ´Ü‘ÜÓß ÝÉêÜôÜâÉß ™Ü²ß, èåÏÜÜØ ËÜÂúœÜÑÜÚ ÝíÜïÜåÃÜß éÝ°œÜàô´Ü ÏÜÜÃÑÜ´ÜÜÃÜÜå ËÜ÷à †Üå“Üå †ØïÜ ÷´ÜÜå. ñÜßÏÜ¹Ö 33 íÜóÜÚÃÜß ŒÏÜÓå †‘Üìå †íÜôÜÜÃÜ ÆÜÜÏÑÜÜ †åÃÜàØ ‘ÜÓ±Ü, †åÏܱÜå ïÜÓßÓÃÜß ÆÜâÓ´Üß ôÜØÍÜÜì ÃÜ êÜßÁÜß †ÃÜå †åÃÜß ÆÜÜôÜå³Üß †åÏܱÜå †åÃÜß ïÜÞø´Ü ‘Ó´ÜÜØ íÜÁÜà ‘ÜÏÜ êÜßÁÜàØ †å ÷´ÜàØ. ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ÀÝóü†å †Ü †åÏÜÃÜß †ÆÜâ±ÜÚ´ÜÜÃÜß ÝÃÜïÜÜÃÜß ÷´Üß. ´Üå†Üå ÏÜÜÃÜ´ÜÜ ÷´ÜÜ ‘å èå íÑÜÞø´Ü ´ÜÏÜÜÏÜ †ÜôÜÞø´Ü†Üå³Üß ÆÜÓ ³Ü‰ ÷ÜåÑÜ ´Üå ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ïÜÞø´Ü ‹ÆÜÓíÜü ‘ÜÏÜ ÃÜ÷Î êÜå. ïÜÓßÓÃÜå ´Üå ü×ôü ÄܱÜß, ‰òÜÓÃÜàØ ôÜØÆÜå´ÜÓàØ ÏÜÜÃÜß, †åÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‰òÜÓÃÜß ‡œ“ÜÃÜÜ ôÜÜÁÜÃÜ ´ÜÓß‘å ‘ÓïÜå. ñÜßÏܹÖÃÜÜå íÑÜÜÝÁÜ †å †åÏÜÃÜß †ÜôÜÞø´ÜÃÜàØ Éì ÷ïÜå †åÏÜ ´ÜåÏÜÃÜàØ ÏÜÜÃÜíÜàØ ÷´ÜàØ. ´ÜåÏÜÃÜß ¹êÜßêÜ †å ÷´Üß ‘å, ``¹å÷ÏÜàø´Ü ÆÜàÓàóÜÃÜå ÓÜåÄÜÜݹ ÷ÜåÑÜ ÃÜ÷Î. ÝÃÜÝíÜÚ‘ÜÓß ïÜÓßÓÏÜÜØ ÓÜåÄÜ ôÜØÍÜíÜ´ÜÜå ÃܳÜß. ÓÜÄÜ ÝíÜÃÜÜ ÓÜåÄÜ ÷ÜåÑÜ ÃÜ÷Î. ŸÑÜÜØ ÝíÜ‘ÜÓ ´ÑÜÜØ ÓÜÄÜ Ó÷åêÜÜå è ÷ÜåÑÜ; ŸÑÜÜØ ÓÜÄÜ ´ÑÜÜØ ÏÜÜåšÜ ôÜØÍÜíÜå ÃÜ÷Î.''6 ´Üå³Üß ñÜßÏÜ¹Ö ÆÜ´ÑÜå †´ÑÜØ´Ü ÍÜÞø´ÜÍÜÜíÜ Ó܃ÜßÃÜå †åÏܱÜå ‘÷åêÜàØ ‘å, ``ñÜßÏÜ¹Ö íÜÜÑÜàíÜåÄÜå ÏÜÜåšÜ ´ÜÓÉ ÁÜôÜß ÓûÜ ÷´ÜÜ “´ÜÜØ èå †ÆÜâíÜÚ ÆܹÃÜàØ †åÏܱÜå ôÜàØ¹Ó íܱÜÚÃÜ ‘ÑÜàÛ “å ´Üå 4  ``ôíÜÆÜ´ÃÜß ÆÜ´ÑÜå ÆÜ±Ü ËÜÂúœÜÑÜÚÃÜàØ ÆÜÜêÜÃÜ ‘ÓíÜàØ †å ÏÜÃÜå ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ è ôÆÜóü ôÜÏÜ¡ÑÜàØ.".". †åÏÜÜØ ÓÜÑÜœÜعÍÜ܉ÃÜß †ôÜÓÃÜàØ ÆÜÂÜÁÜÜÃÑÜ ÷´ÜàØ.'' 5  ``ËÜÂúœÜÜÓ߆å ôµÜ߆Üå, ÆÜïÜà†Üå †ÃÜå ÃÜÆÜàØôÜ‘ÜåÃÜß íÜœœÜå Ó÷åíÜàØ ÃÜ÷Î, †å‘êÜß ôµÜßÃÜå ‘å ôµÜ߆ÜåÃÜÜ ôÜÏÜâ÷ÃÜå ‹ÆܹåïÜ ÃÜ †ÜÆÜíÜÜå, ôµÜß ôÜܳÜå †å‘ †ÜôÜÃÜå ÃÜ ËÜåôÜíÜàØ, †åÃÜÜ ïÜÓßÓÃÜÜ ‘Üå‰ ÍÜÜÄÜ ´ÜÓÉ ÀÝóü ÃÜ ‘ÓíÜß, ¹âÁÜ, ™Üß, ÏÜÜƒÜ±Ü èåíÜÜ œÜß‘±ÜÜ ÆܹܳÜÜåÚ ÃÜ ƒÜÜíÜÜ, ÄÜÓÏÜ ÆÜܱÜß³Üß ÃÜÜ÷íÜàØ ÃÜ÷Î, ïÜÓßÓå ´ÜåêÜÃÜß ÏÜÜêÜßïÜ ÃÜ ‘ÓíÜß íÜÄÜåÓå.'' –Pyarelal, Mahatma Gandhi": The Last Phase, Vol. I, p. 570. 6  ñÜßÏÜ¹Ö ÓÜèœÜغ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ, ÆÜä. 38-39. [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÆÜÜÏÜß ïÜøÑÜÜ ÃÜ÷Üå´ÜÜ.''1 ``†šÜÓ¤ÜÜÃÜ †ÜÆÜÃÜÜÓ †ÆÜâ±ÜÚ Ýïܚܑ³Üß œÜêÜÜíÜß êÜåíÜÜÑÜ, ÆÜ±Ü †Ü´ÏܹïÜÚÃÜ ‘ÓÜíÜÃÜÜÓ †ÆÜâ±ÜÚ Ýïܚܑ³Üß ÃÜ è œÜêÜÜíÜß ïÜ‘ÜÑÜ. ÄÜàÓàÆܹ ´ÜÜå ôÜØÆÜâ±ÜÚ ¤ÜÜÃÜßÃÜå è †ÆÜÜÑÜ.''2 ÄÜàÓà ÝíÜïÜåÃÜÜ †Ü †Ü¹ïÜÚÃÜå ‘ÜÓ±Üå ÏÜÜå÷ÃܹÜôÜ ñÜßÏܹÖÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÄÜàÓà ËÜÃÜÜíÜß ïÜøÑÜÜ ÃÜ÷Î. “´ÜÜØ ñÜßÏÜ¹Ö ¢íÑÜÜ ´ÑÜÜØ ôÜàÁÜß, †Ü´ÏÜÝíÜ‘ÜôÜÃÜß ÑÜܵÜÜÏÜÜØ ÏÜÜå÷ÃܹÜôÜÃÜå †åÏÜÃÜß ¹ÜåÓíܱÜß ÏÜì´Üß Ó÷ß. ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ †å‘ ‘Üìå ŸÑÜÜÓå †åÏÜÃÜÜ ÏÜÃÜÏÜÜØ ÁÜÏÜÚÏÜسÜÃÜ ¡ÄÑÜàØ ÷´ÜàØ, †ÃÜå ´Üå ƒÜâËÜ è ÏÜâØ”íÜ±Ü †ÃÜàÍÜíÜß ÓûÜ ÷´ÜÜ ´ÑÜÜÓå †å ÏÜسÜÃÜ ïÜÏÜÜíÜíÜÜÏÜÜØ †ÃÜå †åÏÜÃÜß ÏÜâØ”íÜ±Ü ¹âÓ ‘Óß Õ÷¹à ÁÜÏÜÚÏÜÜØ †åÏÜÃÜß †Üô³ÜÜ Þô³ÜÓ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ

ñÜßÏÜ¹Ö ÏÜ÷¹ØïÜå ÝÃÜÝÏÜ¶Ü ËÜÃÑÜÜ ÷´ÜÜ. †å ‘Üìå †ÜÆܱÜÜ ¹åïÜÏÜÜØ ËÜߢ †ôÜÜÁÜÜ ÁÜÜÝÏÜÚ‘ íÑÜÞø´Ü†Üå ÷´Üß. “´ÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ†å ñÜßÏܹÖÃÜå †å ôÜÜæ ‘Ó´ÜÜØ §œÜàØ ô³ÜÜÃÜ †ÜÆÜåêÜàØ. ‰.ôÜ. 1909ÃÜÜ †åÝÆÜÂêÜÃÜß 26ÏÜß ´ÜÜÓ߃Üå ÝÆÜÂüÜåÝÓÑÜÜ èåêÜÏÜÜسÜß ñÜß ÷åÃÜÓß ÆÜÜåêÜÜ‘ÃÜå ê܃ÜåêÜÜ †å‘ ÆܵÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ ê܃Üå “å": ``‘ÝíÜñÜßÃÜÜ ¢íÜÃÜ †ÃÜå †åÏÜÃÜÜØ ê܃ÜÜ±Ü ÝíÜïÜå ÷àØ èåüêÜÜå íÜÁÜÜÓå ÝíÜœÜÜÓ ‘ÓàØ “àØ ´ÜåüêÜàØ ÏÜÃÜå íÜÁÜÜÓå êÜÜÄÜå “å ‘å ´Üå†Üå †åÏÜÃÜÜ èÏÜÜÃÜÜÃÜÜ Õ÷¹ÃÜÜ ôÜíÜÚñÜåó« ÆÜàÓàóÜ ÷´ÜÜ. ÁÜÏÜÚ ÝíÜïÜåÃÜß ôÜÏÜè ËÜÜËÜ´ÜÏÜÜØ ÷àØ †åÏÜÃÜå ƒÜÓåƒÜÓ üÜçêôüÜçÑܳÜß ™Ü±ÜàØ §œÜàØ ô³ÜÜÃÜ †ÜÆÜàØ “àØ. èå ÆÜàô´Ü‘Üå ÏÜÇ íÜÜØœÑÜÜØ “å ´ÜåÏÜÜسÜß ÏÜÃÜå ™Ü±ÜàØ ôÜÜØ´íÜÃÜ ÏÜìå “å. †å ÉÓß ÉÓßÃÜå íÜÜØœÜíÜÜ ¡å‰†å.'' êÜåƒÜ‘ – ôÜØÆÜ‘Ú": 21, ÄÜß´ÜÜØèêÜß ôÜÜåôÜÜÑÜüß, ‘ÜÏÜåòÜÓ ÷܉ô‘âêÜ ÆÜÜ“ì, ¡åÁÜÆÜàÓ œÜÜÓ Óô´ÜÜ ÆÜÜôÜå, †ÏܹÜíÜܹ-15.

1  ñÜßÏÜ¹Ö ÓÜèœÜغ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ, ÆÜä. 39. 2  ñÜßÏÜ¹Ö ÓÜèœÜغ †ÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ, ÆÜä. 61. 

ÆÜä. 188³Üß œÜÜêÜà . . . ÓœÜÃÜÜ´ÏÜ‘ ‘ÜÏÜÜå, ÝïܚܱÜÃÜÜØ ‘ÜÏÜÜå ‘Ó´ÜÜ ÓûÜ. †èÏÜåÓ ÆÜÜôÜåÃÜÜ ÷üàØ²ß ÄÜÜÏÜÏÜÜØ `ÄÜÜØÁÜß †ÜñÜÏÜ' ô³ÜÜÆÜßÃÜå ÄÜÜØÁÜßÆÜÂåÝÓ´Ü ‘ÜÏÜÜåÃÜß ÁÜâ±Üß Á܃ÜÜíÜß. †Üèå ÆÜ±Ü †Ü †ÜñÜÏÜ ÏÜÝ÷êÜÜ-‘åìíܱÜß ÏÜÜüå ôÜàƒÑÜÜ´Ü “å. ‘åìíܱÜßÃÜß èå †÷ÜêÜå‘ †åÏܱÜå èÄÜÜíÜß ´ÜåÃÜå ‘ÜÓ±Üå 1960ÃÜÜ ¹ÜÑÜ‘ÜÏÜÜØ †åÏÜÃÜå ÓÜèô³ÜÜÃÜÃÜÜ ÝïÜšÜ±Ü ÆÜÂÁÜÜÃÜÃÜß èíÜÜËܹÜÓß ÆÜ±Ü ôÜÜÇÆÜ܉. 1969ÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜß-ïÜ´ÜÜË¹ß èÄÜ´ÜÍÜÓÏÜÜØ ¥èíÜ܉ ´ÑÜÜÓå ÝíÜÃÜÜåËÜ܆å ÷ÝÓÍÜÜ‹ÃÜå 1920 ôÜàÁÜß ê܃ÜÜÑÜåêÜß ÄÜÜØÁÜߢÃÜß †Ü´ÏÜ‘³ÜÜÃÜÜå ¹ÜåÓ ôÜÜØÁÜßÃÜå †å ÆÜ“ßÃÜÜ ‹¶ÜÓÜÁÜÚÃÜß ÄÜÜØÁÜߢÃÜß ¢íÜÃÜ‘³ÜÜ ê܃ÜíÜÜ ôÜâœÜíÑÜàØ. †Üå“àØ ÍܱÜåêÜÜ ÄÜÂÜÏÜèÃÜÜå ÆÜ±Ü ôÜÏÜ¢ ïÜ‘å †åíÜß ôÜÓì ÍÜÜóÜÜÏÜÜØ ÏÜÜµÜ †å‘ ÏÜÜôÜÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜßœÜÝ ê܃Üß †ÜÆÜíÜÜÃÜàØ ÷´ÜàØ. †å ‘ÜÏÜ ´ÜåÏܱÜå ôÜàÆÜåÓå ÆÜÜÓ ÆÜܲÒàØ ÷´ÜàØ. †´ÑÜÜÓ ôÜàÁÜßÏÜÜØ `ËÜÜÆÜà‘³ÜÜ'ÃÜß 2,96,000 èåüêÜß ÃÜ‘êÜÜå íÜåœÜ܉ Ä܉ “å.

ËÜÜÆÜà†å ÑÜÓíÜ²Ü èåêÜÏÜÜØ 21 ݹíÜôÜÃÜÜ ‹ÆÜíÜÜôÜ ‘ÑÜÜÚ ÷´ÜÜ. ´ÑÜÜÓå ÏÜàØË܉ÃÜÜ ôÜÜôÜܘà”ÏÜÜØ ÷ÝÓÍÜÜ‹†å ¡÷åÓôÜÍÜÜÏÜÜØ ‘ûàØ ÷´ÜàØ": ËÜÜÆÜàÃÜàØ ïÜÓßÓ ÃÜËÜìàØ ÆÜ²ß ÄÜÑÜàØ “å †å ƒÜÓàØ, ÆÜ±Ü †åÏÜÃÜÜÏÜÜØ †åüêÜß ôÜÜÞ¶íÜ‘ ïÜÞø´Ü ÆܲåêÜß “å ‘å †åÏÜÃÜÜå íÜÜì ôÜÓƒÜÜå íÜÜØ‘Üå ÃÜ÷Î ³ÜÜÑÜ. ÍÜÜåÄÜß êÜÜå‘Üå íÜÁÜÜÓå ƒÜ܉ÃÜå íÜÁÜÜÓå ÄÜàÏÜÜíÜå “å, ÑÜÜåÄÜß êÜÜå‘Üå †Üå“àØ ƒÜ܉ÃÜå íÜÁÜÜÓå ôÜØÄÜÂ÷ ‘Óå “å. ËÜÜÆÜà ÆÜÜå´ÜÜÃÜß ‡ÞúÑÜÜå ¿ÜÓÜ èåüêÜß ïÜÞø´Ü ÏÜåìíÜå “å, ´ÜåÃÜܳÜß ™Ü±Üß †Üå“ß íÜÜÆÜÓå “å. †åüêÜå †åÏÜÃÜß ïÜÞø´ÜÃÜÜå ™Ü±ÜÜå ÏÜÜåüÜå ôÜØœÜÑÜ “å. ËÜÜÆÜà èåíÜÜ ÑÜÜåÄÜß ™Ü±ÜÜ ‹ÆÜíÜÜôÜÜå ‘ÓíÜÜ “´ÜÜØ ïÜÞø´Ü ÄÜàÏÜÜíÜ´ÜÜ ÃܳÜß, ËÜêÜ‘å íÜÁÜÜÓå ïÜÞø´Ü ÏÜåìíÜå “å. †åüêÜå †ÜÆܱÜå †åÏÜÃÜå ÝíÜïÜå ՜ܴÜÜÏÜÜØ ÆܲßÃÜå ÷´ÜËÜàݽ ³ÜíÜÜÃÜß èéÓ ÃܳÜß.

÷ÝÓÍÜÜ‹ ‹ÆÜÜÁÑÜÜÑÜ ‘åíÜì êÜåƒÜ‘ ‘å ôÜØÆÜܹ‘ ÃÜ÷Üå´ÜÜ. 1930ÏÜÜØ ¹ÜزߑâœÜ ÆÜ“ß †ÜñÜÏÜ Ýí܃ÜåÓÜÑÜÜå ´ÑÜÜÓå ´Üå íÜ´ÜÃÜ ÓÜèô³ÜÜÃÜ Ó÷åíÜÜ ÄÜÑÜÜ. ´ÑÜÜØ ÄÜÜØÁÜßÕœÜÁÑÜÜ 

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] 

205


¸´ÜàœÜÑÜÜÚ ËÜÜÆÜÜêÜÜêÜ ÄÜ. íÜæ¾ †ÜÑÜàíÜåÚ¹ ÏÜàèËÜ ‘É, ÝÆÜ¶Ü †ÃÜå íÜÜÑÜà ïÜÓßÓÃÜÜØ ôÜíÜÚ íÑÜÜÆÜÜÓ œÜêÜÜíÜå “å. ¡å ïÜÓßÓÏÜÜØ ´ÜåÃÜàØ ôÜØ´ÜàêÜÃÜ èìíÜÜÑÜ ´ÜÜå ÏÜÃÜàóÑÜ ôíÜô³Ü Ó÷å “å †ÃÜå †ÜÏÜÜسÜß ‘Üå‰ÃÜàØ ÆÜ±Ü ÆÜÂÏÜÜ±Ü ¡åƒÜÏÜÜÑÜ ´ÜÜå ïÜÓßÓ †ôíÜô³Ü ËÜÃÜå “å. †Ü µÜ±ÜåÑÜ ´Ü¶íÜÜåÃÜàØ ÆÜÂÏÜÜ±Ü †ÜÆܱÜß ƒÜܱÜßÆÜß±Üß ‹ÆÜÓÜØ´Ü ‘à¹Ó´Üß ˜ÏÜÏÜÜØ ¸´Üà ÆÜÝÓíÜ´ÜÚÃÜ ÏÜàèËÜ ÆÜ±Ü íÜÁÜ™Üü ³ÜÜÑÜ “å, ´ÜåÃÜå †ÃÜàôÜÓ´ÜÜ †å ÆÜÂÏÜܱÜå †Ü÷ÜÓ-ÝíÜ÷ÜÓ-‹ÆÜœÜÜÓ ÆÜÂÑÜÜåèíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå ´ÜÜå ÏÜÃÜàóÑÜ “†å ¸´Üà †ÃÜå ËÜÜÓåÏÜÜôÜ ôíÜô³Ü Ó÷å “å. ôíÜô³Ü ´ÜÃÜ †ÃÜå ÆÜÂÉàÞêêÜ´Ü ÏÜÃÜÃÜß Ý¹ïÜÜ ÕœÜÁÜß ïÜ‘å †åíÜÜ ÆÜàô´Ü‘ ݹÃÜœÜÑÜÜÚÏÜÜسÜß ÆÜÂ‘Ó±Ü `¸´ÜàœÜÑÜÜÚ'

‚ ÄÜÂßóÏÜÜå ÷åÏÜÃ´Ü ‹´Ü ÃÜÜå íÜôÜôÜ:    ïÜÓ¹ÖíÜóÜÜÚ ôÜàÝíÜ´ÜÃÃÜÜå †ô´Üà || ´ÜåóÜÜØ ¸´ÜàÃÜÜØ ïÜ´ÜïÜÜÓ¹ÜÃÜÜÏÜÖ    ~óÜÜ †ÍÜÑÜå ôÑÜÜÏÜ || †ÜÆܱÜå ÏÜÜüå ÄÜÂßóÏÜ, ÷åÏÜØ´Ü, íÜôÜØ´Ü, ïÜÓ¹, íÜóÜÜÚ ¸´Üà†Üå ôÜàƒÜ‘Ó ÷Üå. ôÜÜå ïÜÓ¹ ¸´Üà†Üå³Üß ÑÜàø´Ü †å ¸´Üà†ÜåÏÜÜØ †ÜÆܱÜå †åÃÜÜ ïÜÓ±ÜÏÜÜØ ÝÃÜÍÜÚÑÜ Ó÷߆å. ¸´Üà†Üå “ “å : íÜóÜÜÚ, ïÜÓ¹, ÷åÏÜØ´Ü, íÜôÜØ´Ü, ÄÜÂßóÏÜ †ÃÜå ÆÜÂÜíÜäüÖ. ‘åüêÜÜ‘ ÆÜÂÜíÜäüÖÃÜå ËܹêÜå ÝïÜÝïÜÓ ¸´Üà ÄܱÜÜíÜå “å. ÆÜÂÜíÜäüÖ †åüêÜå èåÏÜÜØ íÜÓôÜܹ ôÜÜÓß Óß´Üå ³ÜÜÑÜ †å ¸´Üà. íÜóÜÜÚ¸´Üà ÆÜÂÜíÜäüÖ ÆÜ“ß³Üß †ÜíÜå. †Ü ¸´ÜàÍÜå¹ÃÜàØ ‘Ü ÆÜÂÜœÜßÃÜ †ÜœÜÜÑÜÜåÚ†å ÃÜßœÜå ÏÜàèËÜ †ÜÆÜåêÜàØ “å. ÄÜØÄÜÜÃÜß ¹ÝšÜ±Üå íÜÓôÜܹ ÝíÜïÜåóÜ ³ÜÜÑÜ “å ÏÜÜüå ´Üå ÍÜÜÄÜÏÜÜØ ÆÜÂÜíÜäüÖ †ÃÜå íÜóÜÜÚ ËÜØÃÜå ¸´Üà†ÜåÃÜß ‘êÆÜÃÜÜ ³ÜÑÜåêÜß “å ŸÑÜÜÓå ÄÜØÄÜÜÃÜÜ ‹¶ÜÓ Ý‘ÃÜÜÓÜ ‹ÆÜÓ «Ø²ß ËÜ÷à ÆÜ²å “å †åüêÜå ´Üå ´ÜÓÉ ÷åÏÜØ´Ü †ÃÜå ÝïÜÝïÜÓ †åÏÜ ËÜå ¸´Üà†Üå ÄܱÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å. íÜóÜÜÚ – ÍÜܹÓíÜÜå †ÃÜå †ÜôÜÜå íÜôÜØ´Ü – ÉÜÄÜ±Ü †ÃÜå œÜæµÜ ïÜÓ¹ – ‘ÜÓ´Ü‘ †ÃÜå ÏÜÜÄÜïÜÓ ÄÜÂßóÏÜ – íÜæïÜÜƒÜ †ÃÜå èå« ÷åÏÜØ´Ü – ÆÜÜåóÜ †ÃÜå ÏÜ÷Ü ÆÜÂÜíÜäüÖ – †óÜÜ° †ÃÜå ñÜÜíܱÜ

206 

ÓÜÝïÜ ÆÜÂÏÜܱÜå ¸´Üà˜ÏÜ ÃÜßœÜå ÆÜÂÏÜܱÜå “å : ÄÜÂßóÏÜ – ÏÜåóÜ †ÃÜå íÜäóÜÍÜ ïÜÓ¹ – ´ÜàêÜÜ †ÃÜå íÜäÝÿÜ‘ ÆÜÂÜíÜäüÖ – ÝÏܳÜàÃÜ †ÃÜå ‘‘Ú ÷åÏÜØ´Ü – ÁÜÃÜàÓÖ †ÃÜå ÏÜ‘Ó íÜóÜÜÚ – ÕôÜ÷ †ÃÜå ‘ÃÑÜÜ íÜôÜØ´Ü – ‘àØÍÜ †ÃÜå ÏÜßÃÜ

†ÜÏÜ †å‘ íÜóÜÚÃÜß “ ¸´Üà†Üå. †Ü “ ¸´Üà†ÜåÏÜÜØ µÜ±Ü µÜ±Ü ¸´Üà†ÜåÃÜÜ ÆÜÜ“Ü ËÜå íÜÄÜÚ ÆÜܲíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜÜ “å. †å‘ íÜÄÜÚÃÜå ‹¶ÜÓÜÑÜÃÜ †³ÜíÜÜ †Ü¹ÜÃÜ‘ÜêÜ †ÃÜå ËÜß¡ íÜÄÜÚÃÜå ¹ÝšÜ±ÜÜÑÜÃÜ †³ÜíÜÜ ÝíÜôÜÄÜÚ‘ÜêÜ ‘÷åíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å. †³ÜÜÚ´ÜÖ ÝïÜÝïÜÓ, íÜôÜØ´Ü †ÃÜå ÄÜÂßóÏÜ †Ü µÜ±Ü ¸´Üà†ÜåÃÜå †Ü¹ÜÃÜ‘ÜêÜ, †ÃÜå íÜóÜÜÚ, ïÜÓ¹, ÷åÏÜØ´Ü ¸´Üà†ÜåÃÜå ÝíÜôÜÄÜÚ‘ÜêÜ ‘÷åíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å. †Ü¹ÜÃÜ‘ÜêÜ †³ÜíÜÜ ‹¶ÜÓÜÑÜÃÜÏÜÜØ ´ÜÜÆÜ ôÜƒÜ´Ü ÆÜ²å “å †ÃÜå ´ÜÜÆÜÃÜå êÜßÁÜå ôÜâÑÜÚÃÜÜØ ÆÜ´ÜÆ´Ü Ý‘Ó±ÜÜå ¿ÜÓÜ èÄÜ´ÜÃÜÜå ôÃÜå÷ ïÜÜåóÜÜÑÜ “å, íÜÜÑÜà ´ÜßíÜ †ÃÜå ÓàšÜ ³ÜÜÑÜ “å; †ÃÜå ÝïÜÝïÜÓ, íÜôÜØ´Ü †ÃÜå ÄÜÂßóÏÜÏÜÜØ †ÃÜà˜ÏÜå ÓàšÜ´ÜÜ ‹´ÆÜÃÃÜ ‘Óß, ÓàšÜ †åíÜÜ ÓôÜÜå-Ý´Üø´Ü, ‘óÜÜÑÜ †ÃÜå ‘üà – ÃÜå íÜÁÜÜÓßÃÜå ÏÜÃÜàóÑÜÜåÃÜÜ ËÜìÃÜàØ ÷ ‘Óå “å, †³ÜÜÚ´ÜÖ ‹¶ÜÓÜÑÜÃÜÏÜÜØ ÏÜÃÜàóÑÜÜåÃÜàØ ËÜì †Üå“àØ ³ÜÜÑÜ “å. íÜóÜÜÚ, ïÜÓ¹ †ÃÜå ÷åÏÜØ´Ü †å µÜ±Ü ¸´Üà†ÜåÏÜÜØ ôÜâÑÜÚ ¹ÝšÜ±ÜÜÝÍÜÏÜàƒÜ ³ÜÜÑÜ “å †åüêÜå ôÜâÑÜÚÃÜß ÄÜÓÏÜß †Üå“ß ³ÜÑÜåêÜß ÷ÜåÑÜ “å, ²÷ÜåìÜÑÜåêÜÜØ ÆÜܱÜß ïÜÜØ´Ü †ÃÜå ôíÜœ“ [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


³ÜÑÜåêÜÜØ ÷ÜåÑÜ “å, œÜغÏÜÜÃÜß ïÜß´Ü´ÜÜ íÜÁÜåêÜß ÷ÜåÑÜ “å †ÃÜå †ÓàšÜ †³ÜÜÚ´ÜÖ ÞôÃÜÄÁÜ †åíÜÜ ÓôÜÜå – †ÏêÜ, êÜíܱÜ, ÏÜÁÜàÓ – íÜÁÜå “å. †Ü ¸´Üà†ÜåÏÜÜØ ÑܳÜܘÏÜå ÏÜÃÜàóÑÜÜåÏÜÜØ ËÜìíÜäݽ ³ÜÜÑÜ “å. íÜóÜÜÚ ‘Ó´ÜÜØ ïÜÓ¹ÏÜÜØ †ÃÜå ïÜÓ¹ ‘Ó´ÜÜØ ÷åÏÜØ´ÜÏÜÜØ ËÜêÜÃÜß íÜäݽ ÝíÜïÜåóÜ è±ÜÜÑÜ “å. †³ÜÜÚ´ÜÖ ÷åÏÜØ´Ü ¸´ÜàÏÜÜØ ÏÜÃÜàóÑÜÜåÃÜàØ ËÜêÜ ‹¶ÜÏÜ ÆÜ‘ÜÓÃÜàØ ÷ÜåÑÜ “å, ŸÑÜÜÓå ÄÜÂßóÏÜ ¸´ÜàÏÜÜØ ÏÜÃÜàóÑÜÜåÃÜàØ ËÜêÜ †Üå“ÜÏÜÜØ †Üå“àØ ÷ÜåÑÜ “å. íÜóÜÜÚ ¸´ÜàÏÜÜØ ÆÜܱÜß ÏÜÝêÜÃÜ ³ÜÑÜÜØ ÷ÜåÑÜ “å, ÆÜä³íÜß ÆÜÓÃÜÜå ´ÜÏÜÜÏÜ ÏÜêÜ †åÏÜÜØ ÏÜìåêÜÜå ÷ÜåÑÜ “å, †ÜæóÜÝÁÜ †ÃÜå †ÃÜÜè †êÆÜ íÜßÑÜÚíÜÜìÜØ ÷ÜåÑÜ “å, ÍÜâÝÏÜÏÜÜØ ÍÜåè íÑÜÜÆÜåêÜÜå ÷ÜåÑÜ “å, ïÜß´Ü †ÃÜå íÜܴܳÜß è«ÓÜÞÄÃÜ ÝíÜóüËÁÜ ³ÜÑÜåêÜÜå ÷ÜåíÜܳÜß ÝÆܶÜÃÜÜå ôÜØœÜÑÜ †Ü ¸´ÜàÏÜÜØ ³ÜÜÑÜ “å. íÜóÜÜÚ ÆÜ“ß ïÜÓ¹ †ÜíÜå “å †åüêÜå ïÜÓ¹ ¸´ÜàÏÜÜØ íÜܹìÜØ ƒÜôÜß ÄÜÑÜÜØ ÷ÜåÑÜ “å. †³ÜÜÚ´ÜÖ †Ü‘ÜïÜ ÏÜå™Ü÷ßÃÜ – ôíÜœ“, ÝÃÜÏÜÚì ³ÜÑÜåêÜàØ ÷ÜåÑÜ “å, ‘ܹíÜ êÜÄÜÍÜÄÜ ôÜà‘܉ èíÜÜ †ÜíÑÜÜå ÷ÜåÑÜ “å. †Ü í܃ܴÜå ÝÆܶÜÃÜÜ ÓÜåÄÜÜå ƒÜâËÜ íÜÁÜå “å. †Ü³Üß è ïÜÓ¹ ¸´ÜàÏÜÜØ ÝÆܶÜÃÜÜå ‹ÆܺíÜ ôÜíÜÚµÜ è±ÜÜÑÜ “å. †ÜÆܱÜå †÷Î ÍÜܹÓíÜÜå †ÃÜå †ÜôÜÜå ƒÜÓß Óß´Üå ïÜÓ¹ ¸´Üà “å. ‘Ü ‘å †Ü è í܃ܴÜÏÜÜØ ÝÆܶÜÃÜÜå ‹ÆܺíÜ «ß‘ «ß‘ ÀïÑÜÏÜÜÃÜ ³ÜÜÑÜ “å. †³ÜÜÚ´ÜÖ íÜóÜÜÚÏÜÜØ ôÜØÝœÜ´Ü ³ÜÑÜåêÜàØ ÝÆÜ¶Ü ïÜÓ¹ÏÜÜØ ‘ÜåÆÜå “å. ‘ÜêÜÆÜÝÓ±ÜÜÏÜ ³Ü‘ß ÷åÏÜØ´Ü ¸´ÜàÏÜÜØ ´ÜÏÜÜÏÜ †ÜæóÜÝÁ܆Üå ÆÜâ±ÜÚ íÜßÑÜÚíÜÜìß ³ÜÑÜåêÜß ÷ÜåÑÜ “å, ÆÜܱÜß ÆÜ±Ü ÆÜÂôÜÃÃÜ, ÞôÃÜÄÁÜ †ÃÜå †´ÑÜØ´Ü ÄÜàÓà ³ÜÑÜÜØ ÷ÜåÑÜ “å. «Ø²ß ƒÜâËÜ Æܲ´Üß ÷ÜåÑÜ “å, «Ø²Üå ÆÜíÜÃÜ †ÃÜå «Ø²ß, ËÜØÃÜå³Üß ‹ÆÜô´ÜØÝÍÜ´Ü ¹å÷ ÝíÜïÜåóÜ †ÃÃÜÆÜÜÃÜ ÏÜÜÄÜå “å. «Ø²ß³Üß ËÜœÜíÜÜ ÏÜÜüå ôÃÜå÷ÑÜàø´Ü ƒÜÜåÓÜ‘ ƒÜÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å. †ÜÏÜ ôÃÜå÷, ïÜæ´ÑÜ †ÃÜå ÄÜàÓà´íܳÜß ‘ÉÃÜÜå ôÜØœÜÑÜ †Ü ¸´ÜàÏÜÜØ ³ÜÜÑÜ “å. †Ü ôÜØœÜÑÜ íÜôÜشܸ´ÜàÏÜÜØ ôÜâÑÜÚÃÜÜØ Ý‘Ó±ÜÜå³Üß ºíÜßÍÜâ´Ü ³ÜÜÑÜ “å (ÆÜßÄÜìå “å) †ÃÜå †å³Üß è †Ü íÜôÜØ´Ü ¸´ÜàÏÜÜØ ‘ÉÃÜÜ ÓÜåÄÜÜå ‹´ÆÜÃÃÜ ³ÜÜÑÜ “å. †³ÜÜÚ´ÜÖ ÷åÏÜØ´ÜÏÜÜØ ôÜØÝœÜ´Ü ³ÜÑÜåêÜÜå ‘É íÜôÜØ´ÜÏÜÜØ ‘ÜåÆÜå “å. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] 

†å è †ÜæóÜÝÁ܆Üå ÄÜÂßóÏÜÃÜÜ Æ܃ÜÓ ´ÜÜÆÜÏÜÜØ ÝÃÜ:ôÜÜÓ, ÓàšÜ †ÃÜå †Ý´Ü êÜ™Üà ³ÜÜÑÜ “å. ôÜâÑÜÚÃÜÜ ´ÜÜÆܳÜß èå ÏÜÃÜàóÑÜÜåÃÜÜ ¹å÷ ïÜÜåÝóÜ´Ü ³ÜÑÜÜ ÷ÜåÑÜ “å ´Üå ÏÜÃÜàóÑÜÜå ŸÑÜÜÓå ‹ÆÜÑÜàÚø´Ü †ÜæóÜÝÁ܆Üå †ÃÜå †Ý´Ü êÜ™Üà èì ‹ÆÜÑÜÜåÄÜÏÜÜØ êÜå “å ´ÑÜÜÓå ÓàšÜ, êÜ™Üà †ÃÜå ÝíÜïܹ ÄÜà±ÜÑÜàø´Ü íÜÜÑÜà ôÜØÝœÜ´Ü ³ÜÜÑÜ “å. †Ü ôÜØÝœÜ´Ü ³ÜÑÜåêÜ íÜÜÑÜà, ÆÜÂÜíÜäüÖÏÜÜØ èêÜÜåÆÜÞøêÜÃÃÜ ÍÜâÝÏÜÃÜå êÜßÁÜå, ÍÜåèÃÜå êÜßÁÜå, ïÜß´Ü, íÜÜ´Ü †ÃÜå íÜóÜÜÚÃÜå êÜßÁÜå íÜÜ´ÜèÃÑÜ ÝíÜ‘ÜÓÜå èÃÏÜÜíÜå “å. †³ÜÜÚ´ÜÖ ÄÜÂßóÏÜÏÜÜØ ôÜØÝœÜ´Ü ³ÜÑÜåêÜ íÜÜÑÜà ÆÜÂÜíÜäüÖÏÜÜØ ‘ÜåÆÜå “å. ÝÆÜ¶Ü ‘É íÜÜÑÜà ôÜØœÜÑÜ : íÜóÜÜÚ ¸´Üà ÆÜ‘ÜåÆÜ : ïÜÓ¹ ¸´Üà ïÜÏÜÃÜ : ÷åÏÜØ´Ü

÷åÏÜØ´Ü íÜôÜØ´Ü ÄÜÂßóÏÜ

ÄÜÂßóÏÜ ÆÜÂÜíÜäüÖ íÜóÜÜÚ

‹ÆÜÑÜàÚø´Ü íÜÜ´Ü ÑÜܹ Ó܃ÜíÜß †ÜíÜïÑÜ‘ “å. íÜÜ´Ü, ÝÆÜ¶Ü †ÃÜå ‘ÉÃÜÜ ¹ÜåóÜÜå ‘‰ ‘‰ ¸´Üà†ÜåÏÜÜØ ‘ÜåÆÜÜÑÜÏÜÜÃÜ ³ÜÜÑÜ “å †å ¡å ¡±Ü´ÜÜ ÷Üå‰†å ´ÜÜå ´Üå í܃ܴÜå ïÜàØ ‘ÓíÜàØ ¡å‰†å, †å †ÜÆܱÜå ôÜÏÜ¢ ïܑ߆å. ïÜÓ¹ÏÜÜØ ÝÆÜ¶Ü ÆÜ‘ÜåÆÜ ÆÜÜÏÜå “å †åüêÜå ïÜÓ¹ ¸´ÜàÏÜÜØ ÝÆÜ¶Ü ïÜÜØ´Ü ‘Óå †åíÜÜå †Ü÷ÜÓÝíÜ÷ÜÓ ÑÜÜåèíÜÜå ¡å‰†å. íÜôÜØ´Ü ¸´ÜàÏÜÜØ ‘É ÆÜ‘ÜåÆÜ ÆÜÜÏÜå “å ÏÜÜüå ‘É ïÜÜØ´Ü ‘Óå †åíÜÜå †Ü÷ÜÓÝíÜ÷ÜÓ íÜôÜØ´ÜÏÜÜØ ÑÜÜåèíÜÜå ¡å‰†å. ÏÜÁÜàÓ, †ÏêÜ †ÃÜå êÜíÜ±Ü ÓôÜÜå íÜÜÑÜà ¢´Üå “å; ‘óÜÜÑÜ (´ÜâÓÜå), ÏÜÁÜàÓ †ÃÜå Ý´Üø´Ü (‘²íÜÜå) ÝÆÜ¶Ü ¢´Üå “å; ‘óÜÜÑÜ, ‘üà (´Ü߃ÜÜå) †ÃÜå Ý´Üø´Ü ‘É ¢´Üå “å. íÜÜÑÜàÃÜß ïÜÜØÝ´Ü ‘ÓíÜÜ ÏÜÜüå ÏÜÁÜàÓ, †ÏêÜ †ÃÜå êÜíÜ±Ü ÓôÜÜå ÑÜÜåèíÜÜ ¡å‰†å; ÝÆܶÜÃÜß ïÜÜØÝ´Ü ÏÜÜüå ‘óÜÜÑÜ, ÏÜÁÜàÓ †ÃÜå Ý´Üø´Ü ÓôÜÜå ÑÜÜåèíÜÜ ¡å‰†å; ŸÑÜÜÓå ‘ÉÃÜß ïÜÜØÝ´Ü ÏÜÜüå ‘óÜÜÑÜ, ‘üà †ÃÜå Ý´Üø´Ü ÓôÜÜå ÑÜÜåèíÜÜ ¡å‰†å. ‘ÉÃÜÜ ÓÜåÄÜÜå ÏÜÜüå íÜÏÜÃÜ (¥êÜüß) ‹¶ÜÏÜ ‹ÆÜÜÑÜ “å, ÝÆܶÜÃÜÜ ÓÜåÄÜÜå ÏÜÜüå ÓåœÜ ‹¶ÜÏÜ ‹ÆÜÜÑÜ “å, íÜÜÑÜàÃÜÜ ÓÜåÄÜÜå ÏÜÜüå ËÜÝô´Ü [ÄÜà¹Ü íÜÜüå ÆÜܱÜß œÜ²ÜíÜíÜÜÃÜß Ý˜ÑÜÜ] ‹¶ÜÏÜ ‹ÆÜÜÑÜ “å. íÜôÜØ´ÜÏÜÜØ ‘ÉÃÜàØ ¡åÓ íÜÁÜà ÷ÜåÑÜ “å ÏÜÜüå ´Üå ÆÜ÷åêÜÜØ 207


íÜÏÜÃÜ ¿ÜÓÜ ‘ÉÃÜß ïÜÜØÝ´Ü ‘ÓíÜß ¡å‰†å, ´ÜåÏÜ è ‘óÜÜÑÜ, ‘üà (´Ü߃ÜÜ) †ÃÜå Ý´Üø´Ü (‘²íÜÜ) †åíÜÜ ÓôÜíÜÜìÜ ÍÜÜåŸÑÜ ÆܹܳÜÜåÚ ƒÜÜíÜÜ ¡å‰†å. ïÜÓ¹ÏÜÜØ ÝÆܶÜÃÜàØ ¡åÓ íÜÁÜà ÷ÜåÑÜ “å ÏÜÜüå ´Üå ÆÜ÷åêÜÜØ ÝíÜÓåœÜÃÜ (èàêÜÜËÜ) ê܉ ÝÆܶÜÃÜß ïÜÜØÝ´Ü ‘ÓíÜß ¡å‰†å †ÃÜå ÏÜÁÜàÓ, Ý´Üø´Ü †ÃÜå ‘óÜÜÑÜ †åíÜÜ ÓôÜíÜÜìÜ ƒÜܾ ÆܹܳÜÜåÚ ôÜåíÜíÜÜ ¡å‰†å. íÜóÜÜÚ ¸´ÜàÏÜÜØ íÜÜÑÜàÃÜß íÜäݽ ³ÜÜÑÜ “å ÏÜÜüå ´Üå †ÄÜÜ‹ ËÜÝô´Ü³Üß íÜÜÑÜàÃÜß ïÜÜØÝ´Ü ‘ÓíÜß ¡å‰†å †ÃÜå ÏÜÁÜàÓ, †ÏêÜ †ÃÜå êÜíÜ±Ü †åíÜÜ ÓôÜíÜÜìÜ ÍÜÜåŸÑÜ ÆܹܳÜÜåÚÃÜàØ ôÜåíÜÃÜ ‘ÓíÜàØ ¡å‰†å.

ÆÜÂÜœÜßÃÜ †ÜœÜÜÑÜÜåÚ, ݹíÜôÜÃÜÜ ÆÜ÷åêÜÜ ÆÜ÷ÜåÓÏÜÜØ – ÆÜâíÜÜÚ÷ÖÃÜÏÜÜØ – íÜôÜØ´Ü ¸´ÜàÃÜÜØ, ÏÜÁÑÜÜî í܃ܴÜå ÄÜÂßóÏÜ ¸´ÜàÃÜÜØ, †ÆÜÓÜîÏÜÜØ ÆÜÂÜíÜäüÖÃÜÜØ, ÆܹÜåóÜ í܃ܴÜå íÜóÜÜÚÃÜÜØ, †ÁÜÚÓÜÝµÜ í܃ܴÜå ïÜÓ¹ÃÜÜØ †ÃÜå ÆÜÂÜ´Ü:‘ÜêÜÏÜÜØ ÷åÏÜØ´ÜÃÜÜØ êܚܱÜÜå ÷ÜåÑÜ “å †åÏÜ ôÜâœÜíÜå “å †ÃÜå †Ü íÜÜ´Ü ƒÜÓß êÜÜÄÜå “å. ÷åÏÜØ´ÜÏÜÜØ èåÏÜ ÏÜÃÜàóÑÜÜåÃÜàØ ËÜì †ÃÜå ôíÜÜô³ÑÜ ‹¶ÜÏÜ ‘šÜ܆å ÆÜ÷ÜÇœÜåêÜàØ è±ÜÜÑÜ “å ´ÜåÏÜ ÆÜÂÜ´Ü:‘ÜêÜÏÜÜØ (ÆÜ´ÑÜâóÜÝôÜ) ÏÜÃÜàóÑÜÜåÃÜàØ ËÜì, ôÉâÝ´ÜÚ, ‹´ôÜÜ÷ †ÜåÓ è è±ÜÜÑÜ “å. ÏÜÁÑÜÜîÏÜÜØ ÄÜÂßóÏÜÃÜÜØ êܚܱÜÜå †åüêÜå ËÜêÜ÷ÜÝÃÜ, †ÃÜà´ôÜÜ÷ íÜÄÜåÓå è±ÜÜÑÜ “å.

÷åÏÜØ´Ü †ÃÜå ÝïÜÝïÜÓ ¸´ÜàÃÜß œÜÑÜÜÚ ÷åÏÜØ´ÜÏÜÜØ ïÜß´Ü †ÝÃÜêÜÃÜÜ ôÆÜïÜÚ³Üß ôÜØÓའ³ÜÑÜåêÜ †ÞÄÃÜ ÆÜÂËÜì ³ÜÜÑÜ “å. è«ÓÜÞÄÃÜ ÏÜܵÜܺíÑÜÄÜàÓàšÜÏÜ: ³ÜÜÑÜ “å. †³ÜíÜÜ ÍÜÜÓå ÆܹܳÜÜåÚ ‘å íܶÜ܆Üå“Ü ÆÜÂÏÜܱÜÏÜÜØ ƒÜÜÁÜåêÜÜ ÆܹܳÜÜåÚ ÆÜœÜßÃÜå ÷èÏÜ ³Ü‰ ¡ÑÜ “å. †Ü³Üß è ÝïÜÑÜÜìÜÏÜÜØ †ÜÆܱÜå `ÆÜÜ‘Üå' ƒÜ܉†å “߆å. ‘Ü ‘å ÆÜÂËÜì ³ÜÑÜåêÜÜ è«ÓÜÞÄÃÜÃÜå ´ÜåÃÜß èéÓ “å. ËÜߢ ¸´ÜàÏÜÜØ ôÃÜå÷ÑÜàø´Ü ÄÜàÓà ƒÜܾ ÆܹܳÜÜåÚ ÃܳÜß ÆܜܴÜÜ ´Üå †Ü ¸´ÜàÏÜÜØ ôÜ÷åêÜ܉³Üß ÆÜœÜß ¡ÑÜ “å. †ÜíÜå í܃ܴÜå ¡å ÑÜÜåÄÑÜ ƒÜÜÃÜÆÜÜÃÜ ¿ÜÓÜ è«ÓÜÞÄÃÜÃÜå ôÜØ´ÜÜåóÜíÜÜÏÜÜØ ÃÜ †ÜíÜå ´ÜÜå ÆÜ“ß è«ÓÜÞÄÃÜ ÁÜÜ´Üà†ÜåÃÜå †ÃÜå †ÃÑÜ ÓôÜÜåÃÜå ƒÜÜÑÜ “å. †ÃÜå íÜÜÑÜàÃÜß íÜäݽ ³ÜÜÑÜ “å. (œÜÓ‘, ôÜâ. †. 6). ÏÜÜüå †Ü ¸´ÜàÏÜÜØ ÏÜÁÜàÓ ÓôÜ, †ÏêÜ ÓôÜ †ÃÜå êÜíÜ±Ü ÓôÜíÜÜìÜ ƒÜܾ ÆܹܳÜÜåÚ ÑÜÜåÄÑÜ ÆÜÂÏÜܱÜÏÜÜØ ôÜåíÜíÜÜ ¡å‰†å. íÜÜÑÜ²ß íÜô´Üà†Üå †Ü ¸´ÜàÏÜÜØ ÃÜ ƒÜÜíÜß ¡å‰†å. ôÜÜÏÜÜå ÆÜíÜÃÜ, ÆÜÂÝÏÜ´Ü †Ü÷ÜÓ †ÃÜå ‹¹ÏÜÃ³Ü †Ü µÜ±ÜÃÜÜå †Ü ¸´ÜàÏÜÜØ ´ÑÜÜÄÜ ‘ÓíÜÜå ¡å剆å. †Ü ¸´ÜàÏÜÜØ ôÜßÁÜà (ïÜåÓ²ßÃÜÜå ÓôÜ ‹‘ÜìßÃÜå Ó܃Üß ÏÜâøÑÜÜå ÷ÜåÑÜ ´Üå) ÆÜßíÜÜå. `¹âÁÜ †ÃÜå ¹âÁÜÃÜÜ †ÃÑÜ ÆܹܳÜÜåÚ, ïÜåÓ²ßÃÜß ôÜÜ‘Ó †ÃÜå ÝÏÜóü ÆܹܳÜÜåÚ, ÆÜÂÜݱÜè íÜôÜÜ, ´ÜåêÜ †ÃÜå ÃÜíÜÜ œÜÜåƒÜÜ' – †ÜíÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ †Ü ¸´ÜàÏÜÜØ ƒÜÜíÜÜå. 208 

÷åÏÜØ´Ü ¸´ÜàÏÜÜØ ÷ØÏÜåïÜÜØ ÄÜÓÏÜ ÆÜܱÜß ÆÜßíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå ´ÜÜå †ÜÑÜàóÑÜÃÜÜå ÷×ÜôÜ ³Ü´ÜÜå ÃܳÜß.1 †Ü ¸´ÜàÏÜÜØ ÓÜ´Ü êÜÜØËÜß ÷ÜåÑÜ “å †åüêÜå íÜ÷åêÜÜ ¥«íÜÜÃÜß üåíÜ ÆÜܲíÜß. ïÜÜæœÜ íÜÄÜåÓå³Üß ÆÜÓíÜÜÓßÃÜå íÑÜÜÑÜÜÏÜ (‘àô´Üß ‘ÓíÜܳÜß †Ü ¸´ÜàÏÜÜØ ïÜÓßÓÃÜå ™Ü±ÜÜå êÜÜÍÜ ³ÜÜÑÜ “å. ÝÃÜÑÜà½Ø ‘àïÜêÜæ: ôÜÜÁÜÚÏÜÖ – †³ÜÜÚ´ÜÖ ‘àïÜêÜÜå ôÜܳÜå ‘àô´Üß ƒÜåêÜíÜܳÜß ïÜÓßÓ ôÜÓôÜ ËÜÃÜå “å). ÆÜ“ß ´ÜåêÜ íܲå ïÜÓßÓÃÜàØ ôÜÜÓß Óß´Üå ÏܹÚÃÜ ‘ÓÜíÜíÜàØ. ÏÜܳÜÜÏÜÜØ ÆÜ±Ü ´ÜåêÜ ÃÜ܃ÜíÜàØ. ÆÜ“ß ÄÜÓÏÜ ÆÜܱÜ߆å ÃÜÜ÷íÜàØ. ÄÜÓÏÜ ‘ÜìÜ ÓØÄÜÃÜÜ íÜôµÜÜå ÆÜ÷åÓíÜÜØ. ÍÜâÝÏÜÄÜä÷Üå ‘å ÄÜÍÜÚÄÜä÷ÜåÏÜÜØ Ó÷åíÜàØ. üâØ‘ÏÜÜØ, «Ø²ß³Üß ËÜœÜíÜàØ. †Üå°íÜÜÏÜÜØ ÄÜÓÏÜ ‘ÜÏÜì߆Üå †ÃÜå ‘ÜÏÜìÜ ‘å Ó¡‰ÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘ÓíÜÜå, †ÄÜÓ ´ÜÜå ïÜÓßÓå êÜåÆÜ ‘ÓíÜÜå. êÜ™Üà †ÃÜå íÜÜ´ÜêÜ †ÃÃÜÆÜÜÃÜÃÜÜå ´ÑÜÜÄÜ ‘ÓíÜÜå. ÷åÏÜØ´Ü †ÃÜå ÝïÜÝïÜÓÃÜÜå ôÜÜÏÜÜÃÑÜ è ˜ÏÜ ôÜÏÜ¢ êÜåíÜÜå. 1 ÷åÏÜôÜåžÍÑÜôÑÜ´Üô´ÜÜåÑÜÏÜàó±ÜØ œÜÜÑÜàÃÜÛ ÷ßÑÜ´Üå | (œÜÓ‘ ôÜâ. †. 6) †ÜƒÜÜå ݹíÜôÜ ÄÜÓÏÜ ÆÜܱÜß ÆÜßíÜÜÃÜÜå †Ü¹åïÜ “å †åÏÜ êÜÜÄÜå “å. ÆÜÓØ´Üà †ÜƒÜÜå ݹíÜôÜ ÄÜÓÏÜ ÆÜܱÜß (÷àØ ÁÜÜÓàØ “àØ ‹‘ÜìåêÜàØ ÆÜܱÜß «Ø²àØ ÆÜܲßÃÜå ÆÜßíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå †ÃÜå ´Üå ÁÜÜ´ÜàÃÜÜ íÜÜôܱÜÏÜÜØ Ó܃ÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå ´ÜÜå ËÜ÷à «Ø²àØ ÃÜ÷Î êÜÜÄÜå) ÃÜ ÝÆÜíÜÜÑÜ ´ÜÜå ôÜíÜÜÓÏÜÜØ íÜ÷åêÜÜ ¥«ßÃÜå †ÃÜå ÓܵÜå ¡å ÆÜß ïÜ‘ÜÑÜ ´ÜÜå ôÜÜÓàØ. [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


íÜôÜØ´Ü ¸´ÜàÃÜß œÜÑÜÜÚ íÜôÜØ´ÜÏÜÜØ œÜÜå´ÜÓÉ íÜÃÜÓÜ¢ ÆÜÂÉàêêÜß ¥«ß ÷ÜåÑÜ “å. Õ‘ïÜà‘ (ƒÜ܃ÜÓÜå), ‘ÏÜì, ËÜ‘àêÜ (ËÜÜåÓôÜêÜß), †ÜØËÜÜå, †ïÜÜå‘, ‘ݱÜÚ‘ÜÓ íÜÄÜåÓå íÜäšÜÜå³Üß íÜÜ´ÜÜíÜ ÏÜÃÜÏÜÜå÷‘ ³ÜÑÜàØ ÷ÜåÑÜ “å. ‘ÜåÑÜêÜÃÜÜ ü÷à‘Ü †ÃÜå ÍÜÂÏÜÓÜåÃÜÜ ÏÜ¶Ü ÄÜàØ¡ÓíܳÜß ÏÜÃÜÜå÷Ó ‹¾ÜÃÜÜå ÁíÜÝÃÜ´Ü ³Ü‰ ÓûÜØ ÷ÜåÑÜ “å. ¹ÝšÜ±Ü ݹïÜÜÃÜÜå ÏÜع ÏÜع ÆÜíÜÃÜ íÜÜ´ÜÜíÜÓ±ÜÃÜå †ÜåÓ è ‹¶ÜåÝè´Ü ËÜÃÜÜíÜß ÓûÜå ÷ÜåÑÜ “å. «Ø²ßÃÜå êÜßÁÜå ÷åÏÜØ´ÜÏÜÜØ ôÜØÝœÜ´Ü ³ÜÑÜåêÜÜå ‘É íÜôÜØ´ÜÃÜß ‹ó±Ü´ÜÜÃÜå ê܉ÃÜå ‘àÝÆÜ´Ü ³Ü‰ÃÜå †ÃÜå‘ ¡´ÜÃÜÜ ‘ÉÃÜÜ ÓÜåÄÜÜå èÃÏÜÜíÜå “å. ÏÜÜüå ‘ÉÃÜå ‹´ÆÜÃÃÜ ‘ÓÃÜÜÓ ´ÜÏÜÜÏÜ ƒÜܾ ÆܹܳÜÜåÚ–†ÏêÜ, ÏÜÁÜàÓ †ÃÜå êÜíÜ±Ü ÓôÜÜå ´ÜåÏÜ è ÞôÃÜÄÁÜ †ÃÜå ÄÜàÓà ƒÜܾ ÆܹܳÜÜåÚ"–"ÃÜÜå ´ÑÜÜÄÜ ‘ÓíÜÜå ¡å‰†å. ¥êÜü߆Üå (íÜÏÜÃÜ) ‘Óß ÃÜ܃ÜíÜß ¡å‰†å. ôÜÜ«ß ‘ÏÜÜå¹ÃÜÜ œÜÜåƒÜÜ, èíÜ, ÏÜÄÜ, ÃÜÏÜÜÓÃÜÜ œÜÜåƒÜÜ, ‘Üå¹ÓÜ ´ÜåÏÜ è ÆÜüÜåêÜ (ÆÜÓíÜì), íÜØ´ÜÜ‘, ‘ÜÓåêÜÜØ íÜÄÜåÓåÃÜÜØ ïÜÜØ‘ – †ÜíÜÜå †Ü÷ÜÓ ÑÜÜåèíÜÜå ¡å‰†å. ´Üßš±Ü, ÓàšÜ (êÜàƒƒÜÜå), ‘üà (´Ü߃ÜÜå), šÜÜÓÑÜàø´Ü, ‘óÜÜÑÜ †ÃÜå ôÜ÷åè

‹ó±Ü †ÜíÜÜ ÓôÜíÜÜìÜå ƒÜÜåÓÜ‘ ´ÜåÏÜ è èíÜ, ÏÜÄÜ, †ÃÜå ÏÜÁÜíÜÜìÜå (ÑÜíÜÏÜà¹ÖÄÜÏÜÁÜàÆÜÂÜÑÜØ íÜôÜØ´Üå ÍÜÜåèÃÜØ Ý÷´ÜÏÜÖ) ƒÜÜåÓÜ‘ íÜôÜØ´Ü ¸´Üà ÏÜÜüå Ý÷´Ü‘Ó “å. ÄÜàÓà (ÍÜÜÓå), †ÏêÜ (ƒÜÜüÜå), ÞôÃÜÄÁÜ †ÃÜå ÏÜÁÜàÓ (ÝÏÜóüÜÃÃÜ) – †Ü ƒÜÜåÓÜ‘ ôܹشÜÓ ´ÑÜèíÜÜå ¡å‰†å. ݹíÜôÜå ôÜâíÜÜÃÜàØ †Ü ¸´ÜàÏÜÜØ ËÜØÁÜ ‘ÓíÜàØ ¡å‰†å. íÑÜÜÑÜÜÏÜ, ÏÜÜÝêÜïÜ, ÁÜâÏÜÂÆÜÜÃÜ, ´ÜæêÜÄÜزâóÜ, †ØèÃÜ †ÃÜå ‘ÜåôÜå‘Ü ÆÜܱÜß³Üß ôÃÜÜÃÜÝíÜÝÁÜ – †Ü ËÜÁÜÜÃÜàØ íÜôÜØ´Ü ¸´ÜàÏÜÜØ ÆÜÝÓïÜßêÜÃÜ ³ÜíÜàØ ¡å‰†å. íÜôÜØ´Üå ÍÜÂÏܱÜØ ÆܳÑÜÏÜÖ (ÍÜÜ. ÆÜÂ.) †³ÜÜÚ´ÜÖ íÜôÜØ´Ü ¸´ÜàÏÜÜØ ÆÜÝÓÍÜÂÏÜ±Ü ÆܳÑÜ “å. íÜôÜØ´ÜÃÜÜ ´ÜÜÆÜÏÜÜØ ÉÓíÜܳÜß ‘É †Üå“Üå ³Ü‰ ¡ÑÜ “å. ÉÜÄܱÜÏÜÜØ ÄÜDz߹²ÜÃÜß ÓÏÜ´ÜÜå †ÃÜå ÁÜܱÜß-¹ÜÝìÑÜÜÃÜÜå ƒÜÜåÓÜ‘ èå ÆÜâíÜÚ¡å†å ÑÜÜåŸÑÜÜå “å ´ÜåÏÜÃÜß ¹ß™ÜÚÀÝóü ÆÜ´ÑÜå †ÜÆܱÜÃÜå ÏÜÜÃÜ ‹´ÆÜÃÃÜ ³ÜíÜàØ ¡å‰†å. ݜܵÜÝíÜÝœÜµÜ ÆÜàóÆÜÜå³Üß ôÜàïÜÜåÝÍÜ´Ü íÜäšÜÜåíÜÜìÜØ íÜÃÜ‹ÆÜíÜÃÜÜåÏÜÜØ ÝÆÜÂÑÜ ÝÏܵÜÜå ôÜܳÜå ÝÆÜÂÑÜ íÜÜ´ÜÜÚ, ÄÜÜåó«ß‘³ÜÜ íÜÄÜåÓå ¿ÜÓÜ ÏÜÁÑÜÜ÷ÖÃÜÃÜÜå íÜƒÜ´Ü ÆÜôÜÜÓ ‘ÓíÜÜå †å ôíÜÜô³ÑÜ ÏÜÜüå Ý÷´Ü‘Ó “å.

ÄÜÂßóÏÜ ¸´ÜàÃÜß œÜÑÜÜÚ œÜ±²ôÜâÑÜÜÚ´ÜÆÜ´ÜÜÝÆÜ´ÜÜ ÏÜÝ÷ ôÜíÜÚµÜ †ÜÄÜ †ÜÄÜ íÜÓôÜÜíÜß ÏÜâ‘å “å. íÜôÜØ´ÜÏÜÜØ ‘ÜåÆÜåêÜÜå ‘É ôÜâÑÜÚÃÜÜØ ´Üßš±ÜÜØïÜà³Üß šÜß±Ü ³Ü‰ ¡ÑÜ “å †ÃÜå †åÃÜß èÄÑÜ܆å íÜÜÑÜà íÜÁÜíÜÜ ÏÜÜØ²å “å. œÜÓ‘ ‘÷å “å ‘å ÄÜÂßóÏÜÏÜÜØ ôÜâÑÜÚÃÜÜØ Ý‘Ó±ÜÜå èÄÜ´ÜÃÜÜå ôÜÜÓ ÆÜß ¡ÑÜ “å. (ÏÜÑÜâƒÜæ: èÄÜ´Ü: ôÜÜÓØ ÄÜÂßóÏÜå ÆÜåÆÜßÑÜ´Üå ÓÝíÜ:) †Ü³Üß †Ü ¸´ÜàÏÜÜØ ôíÜÜݹóü, ïÜß´Ü, ºíÜ †ÃÜå ÞôÃÜÄÁÜ †åíÜÜØ †ÃÃÜÆÜÜÃÜ Ý÷´Ü‘Ó “å. ‘üà, Ý´Üø´Ü ÓôÜÜåÃÜÜå †Ü ¸´ÜàÏÜÜØ ´ÑÜÜÄÜ ‘ÓíÜÜå ¡å‰†å. íÑÜÜÑÜÜÏÜ ËÜØÁÜ ‘Óß ¹åíÜÜå ¡å‰†å. ôÜâÑÜÚÃÜÜ ´ÜÜÆÜÏÜÜØ ÍÜü‘íÜÜÃÜàØ ËÜØÁÜ ‘ÓíÜàØ ¡å‰†å. ôíÜÜݹóü, «Ø²Ü, ÏÜÁÜàÓ ÆÜß±ÜÜØ ÆÜßíÜÜØ ¡å‰†å. ôÜܳÜíÜÜÏÜÜØ ôÜÜ‘Ó ÃÜ܃ÜßÃÜå ÆÜܱÜß ôÜܳÜå ÆÜß èíÜÜå. †Ü ¸´ÜàÏÜÜØ Ïܾ èÓÜ ÆÜ±Ü ÃÜ ÆÜßíÜàØ ¡å‰†å, †ÃÜå ÆÜßíÜàØ è ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå ôíÜêÆÜ †ÃÜå ËÜ÷à è ÆÜܱÜß ÃÜ܃ÜßÃÜå êÜåíÜàØ. ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] 

†Ü ¸´ÜàÏÜÜØ Ý¹íÜôÜå ôÜâíÜÜÏÜÜØ íÜÜØÁÜÜå ÃܳÜß. ݹíÜôÜÃÜÜ í܃ܴÜå ïÜß´ÜÄÜä÷ÏÜÜØ †ÃÜå ÓÜݵÜÃÜÜ í܃ܴÜå œÜغÃÜÜ ÆÜ‘ÜïÜÏÜÜØ †ÄÜÜôÜßÏÜÜØ ôÜ≠Ó÷åíÜàØ. œÜعÃÜ, íÜÜìÜå íÜÄÜåÓå ïÜß´Ü ºíÑÜÜåÃÜÜå êÜåÆÜ ïÜÓßÓå êÜÄÜÜíÜíÜÜå. ËÜÆÜÜåÓ í܃ܴÜå ƒÜôÜÃÜÜ ÆÜ؃ÜÜ ‹ÆÜÓ ÆÜܱÜß “ÜØüß ´Üå íܲå ÆÜíÜÃÜ ƒÜÜíÜÜå. †Ü èÏÜÜÃÜÜÏÜÜØ íÜßèìßÃÜÜ ÆÜ؃ÜÜ ƒÜíÜÜÑÜ “å ´Üå ÆÜ±Ü «ß‘ “å. ‹¾ÜÃÜÜåÏÜÜØ, ôÜÏÜÓ ÷Ü‹ôÜ – ïÜß´ÜÄÜä÷ÏÜÜØ ËÜÆÜÜåÓÃÜÜå íÜƒÜ´Ü ÆÜôÜÜÓ ‘ÓíÜÜå. ïÜß´Ü èêÜ †ÃÜå ïÜß´Ü ‹ÆÜœÜÜÓÜå ƒÜÜôÜ ÆÜôÜع ‘ÓíÜÜ, ‘àùåùàÁÜíÜêÜ ïÜÜÝêÜ œÜÜåƒÜÜ èÏÜíÜÜ. ÄÜàêÜÜËÜèì †ÃÜå ËÜÓÜôÜ ÃÜ܃ÜßÃÜå ôÜàØ¹Ó Ýï܃Üز (ÓôÜÜêÜÜ) èÏÜíÜÜå. ÃÜíÜÜ ™Ü²ÜÏÜÜØ ÍÜÓåêÜàØ ïÜß´Üì èì ÆÜßíÜàØ. ÄÜÂßóÏÜ ¸´ÜàÏÜÜØ ÏÜæ³ÜàÃÜÃÜÜå ÝÃÜóÜåÁÜ “å †å ÑÜܹ Ó܃ÜíÜàØ.

209


íÜóÜÜÚ ¸´ÜàÃÜß œÜÑÜÜÚ ÄÜÂßóÏÜÃÜÜ Æ܃ÜÓ ´ÜÜÆÜÃÜå ê܉ÃÜå è«ÓÜÞÄÃÜ ÏÜع – ¹àËÜÚêÜ ³ÜÑÜåêÜÜå ÷ÜåÑÜ “å. íÜóÜÜÚ ¸´ÜàÏÜÜØ ÆÜܱÜß †ÃÜå ÆÜíÜÃÜ ËÜØÃÜåÃÜÜ ¹ÜåóÜÃÜå ê܉ÃÜå ´Üå ÝíÜïÜåóÜ ÏÜع ËÜÃÜå “å. ´ÜÆÜåêÜß èÏÜßÃÜ ‹ÆÜÓ íÜÓôÜܹ ÆܲíÜܳÜß èÏÜßÃÜÏÜÜسÜß èå ÄÜÓÏÜÜÄÜÓÏÜ ËÜÜÉ ÃÜß‘ìå “å ´Üå ÍÜâËÜÜóÆܳÜß, ¹âÝóÜ´Ü ³ÜÑÜåêÜÜ ÆÜܱÜß³Üß, íÜÜ´ÜÜíÜÓ±ÜÏÜÜØ ÍÜåè ÷ÜåÑÜ “å ´Üå³Üß †ÞÄÃÜËÜì ÝíÜïÜåóÜ šÜß±Ü ³ÜÜÑÜ “å †ÃÜå íÜÜÑÜà, ÝÆÜ¶Ü íÜÄÜåÓå ‘ÜåÆÜå “å. ÏÜÜüå †Ü ¸´ÜàÏÜÜØ è«ÓÜÞÄÃÜÃÜå ÆܹßÆ´Ü ‘Óå †åíÜÜØ, èêܹ߳Üß ÆÜœÜß ¡ÑÜ †åíÜÜØ, íÜÜÑÜà ÃÜ ‘Óå †åíÜÜØ †ÃÃÜÆÜÜÃÜ êÜåíÜÜØ ¡å‰†å. ÆÜßíÜÜÃÜàØ ÆÜܱÜß ‹‘ÜìßÃÜå ÆÜßíÜàØ †³ÜíÜÜ †Ü‘ÜïÜÏÜÜسÜß èå èì ÆÜ²å “å ´Üå (ݹíÑÜ èì) ”ßêÜß ê܉ÃÜå ÆÜßíÜÜÏÜÜØ êÜåíÜàØ. ݹíÜÜôíÜÆÃÜ (ݹíÜôÜå ôÜ≠èíÜàØ ´Üå), ”Ü‘ì, ÃܹßÃÜàØ ÆÜܱÜß, íÑÜÜÑÜÜÏÜ, ´ÜÜÆÜ †ÃÜå íÑÜíÜÜÑÜ (ôµÜßôÜ÷íÜÜôÜ) – †ÜüêÜÜÃÜÜå íÜóÜÜÚ ¸´ÜàÏÜÜØ ´ÑÜÜÄÜ ‘ÓíÜÜå. †ÜôÜíÜ, †ÝÓóü, ÏÜÜ÷åú èêÜ (ݹíÑÜ èì = distilled water) †³ÜíÜÜ ‹‘ÜìßÃÜå «Ø²àØ ÆÜܲåêÜàØ ÆÜܱÜß, ‘âíÜÜÃÜàØ ‘å ´ÜìÜíÜÃÜàØ ÆÜܱÜß – †Ü ¹Óå‘ÏÜÜØ ÏÜÁÜ ÃÜ܃ÜßÃÜå

ÆÜßíÜàØ. íÜóÜÜÚ ¸´ÜàÏÜÜØ ÆÜßíÜÜÃÜÜ ÆܹܳÜÜåÚÏÜÜØ, ÍÜÜåèÃÜÏÜÜØ †ÃÜå ƒÜÜزÃÜß èÄÜ܆å èåÏÜ ËÜÃÜå ´ÜåÏÜ ÏÜÁÜ íÜÜÆÜÓíÜàØ †å ôíÜÜô³ÑÜ ÏÜÜüå Ý÷´ÜÜíÜ÷ “å. ‘Ü ‘å ÏÜÁÜ †å íÜÜ´Ü™ÃÜ ÆܹܳÜÚ “å. íÜóÜÜÚ ¸´ÜàÏÜÜØ †ÏêÜ †ÃÜå êÜíÜ±Ü ÓôÜÜå ´ÜåÏÜ è ôÃÜå÷ (™Üß-´ÜåêÜ íÜÄÜåÓå) íÜÜÑÜàÃÜß ïÜÜØÝ´Ü ÏÜÜüå ôÜåíÜÃÜ ‘ÓíÜÜØ Ý÷´ÜÜíÜ÷ “å. ÏÜÁÜàÓ, †ÏêÜ †ÃÜå êÜíÜ±Ü ÓôÜÑÜàø´Ü ÆܹܳÜÜåÚ íÜÜÑÜàÃÜÜå ÃÜÜïÜ ‘ÓÃÜÜÓ “å. èíÜ, ™ÜŒ †ÃÜå ÍÜÜ´Ü †å‘ íÜóÜÚÃÜÜØ èâÃÜÜØ ÷ÜåÑÜ ´Üå è ƒÜÜíÜÜÏÜÜØ êÜåíÜÜØ, ¡ØÄÜêÜ ÆÜïÜàÆÜšÜ߆ÜåÃÜÜØ ôÜàôÜØô‘ä´Ü ÓôÜÜå †ÃÜå ÑÜâóÜÜå (ÓÜËÜ íÜÄÜåÓå) è«ÓÜÞÄÃÜÃÜÜ ôÜØÓšÜ±Ü ÏÜÜüå ôÜåíÜÃÜ ‘ÓíÜÜØ. ÷êÜ‘ÜØ †ÃÜå ïÜའíÜôµÜÜå ÆÜ÷åÓíÜÜØ. íÜÜÄÍÜü ‘÷å “å ‘å †ÆÜܹœÜÜÓß ôÜàÓÝÍÜ: ôÜ´Ü´ÜØ ™ÜâÝÆÜ´ÜÜÏËÜÓ: †³ÜÜÚ´ÜÖ ÆÜÄÜå œÜÜêÜßÃÜå øÑÜÜØÑÜ ÃÜ èíÜàØ †ÃÜå ÁÜâÆÜ †ÜÆÜåêÜÜØ ôÜàÄÜØÁÜß ôíÜœ“ íÜôµÜÜå ÆÜ÷åÓíÜÜØ. ÍÜåè íÜÄÜÓÃÜÜ ô³ÜÜÃÜÏÜÜØ Ó÷åíÜàØ. †ØÄÜÏܹÚÃÜ, ôÃÜÜÃÜ, ÄÜØÁÜÏÜÜêÑÜ(ôÜàÄÜØÁÜß ÏÜÜêÜ܆Üå – ÉâêÜÃÜß–ÁÜÜ ‘ÓíÜß)ÃÜàØ ôÜåíÜÃÜ Ó܃ÜíÜàØ.

ïÜÓ¹ ¸´ÜàÃÜß œÜÑÜÜÚ ïÜÓ¹ ¸´ÜàÏÜÜØ ÝÆܶÜÃÜÜå ÆÜ‘ÜåÆÜ ³ÜÜÑÜ “å ÏÜÜüå ´Üå í܃ܴÜå ÷ÜåÑÜ †ÃÜå ÓÜ´Ü í܃ܴÜå èå ÆÜܱÜß ‹ÆÜÓ œÜغÃÜß ŸÑÜÜå´ôÜÃÜÜ ÏÜÁÜàÓ, ÷êÜ‘ÜØ (êÜ™Üà), ïÜß´Ü †ÃÜå ôÜ÷åè ‘²íÜÜØ ´ÜåÏÜ Æܲ´Üß ÷ÜåÑÜ †åíÜÜ ‘âíÜÜÃÜàØ ÆÜܱÜß ÆÜßíÜàØ †Ü ¸´Üà ÏÜÜüå è ÝÆܶÜÃÜå ïÜÜØ´Ü ‘Óå †åíÜÜØ †ÃÃÜÆÜÜÃÜ ‹ÆÜÑÜÜåÄÜÏÜÜØ ÆÜÓÏÜ Ý÷´Ü‘ÜÓß “å. †ÜÃÜàØ ÃÜÜÏÜ ÷ØôÜÜ幑. ïÜÓ¹ ¸´ÜàÏÜÜØ êÜåíÜÜØ ¡å‰†å. œÜÜåƒÜÜ, èíÜ, ™ÜŒ, íÜÄÜåÓå èÏÜíÜàØ. ‘²íÜß †ÜíÜàØ ÆÜܱÜß (÷ØôÜÜ幑) †å ƒÜÓåƒÜÓ †ÏÜä´Ü ôÜÏÜÜÃÜ ‘ÜÑÜÚ ¹íÜ܆Üå³Üß Ýôܽ ‘Óß êÜßÁÜåêÜàØ ™Üß ÆÜßíÜàØ, ‘Ü ‘å ‘²íÜÜ ‘Óå “å. ôÃÜÜÃÜ, ÆÜÜÃÜ (ÆÜßíÜÜÏÜÜØ) †ÃÜå †íÜÄÜÜ÷ÃÜÏÜÜØ †Ü ÆܹܳÜÜåÚ ÝÆܶÜÃÜÜå ÃÜÜïÜ ‘ÓÃÜÜÓÜ ÷ÜåÑÜ “å. ÝÆܶÜÃÜàØ ‹¶ÜÏÜ è ÆÜܱÜßÃÜÜå ‹ÆÜÑÜÜåÄÜ ‘ÓíÜÜå. ÏÜÜåüÜ œÜÜåÓôÜ ‘âíÜ܆Üå ÷ÜåÑÜ †ÜæóÜÁÜ ÝíÜÓåœÜÃÜ “å ÏÜÜüå ËÜå-µÜ±Ü íÜƒÜ´Ü ôÜÜÓÜå ÓåœÜ ê܉ ´ÜåÏÜÜØ †ÜíÜß Óß´Üå ôÜâÑÜÚÃÜÜå ´Ü²‘Üå †ÃÜå œÜغÃÜàØ †èíÜÜìàØ ÆÜ²ß ïÜ‘å. êÜåíÜÜå. ÉôÜ ƒÜÜåêÜÜíÜíÜß (Óø´ÜÏÜÜåšÜ±ÜÏÜÖ). ôÜàØ¹Ó ÉâêÜÜåÃÜß ÏÜÜì܆Üå ÁÜÜ ‘ÓíÜß †ÃÜå †Ý´Ü œÜÓËÜß, ´ÜåêÜ, ”Ü‘ì, ‹¹‘ †ÃÜå †ÜÃÜâÆÜ, ÏÜÜØôÜ, šÜÜÓ, ¹÷Î, ݹíÜÜôíÜÆÃÜ, ôÜÜÏÜÜå ÆÜíÜÃÜ – †ÜüêÜÜØÃÜÜå ´ÑÜÜÄÜ ôíÜœ“ íÜôµÜÜå ÆÜ÷åÓíÜÜØ. ÓÜÝµÜ†å œÜغÃÜÜØ Ý‘Ó±ÜÜåÃÜÜå ‹ÆÜÍÜÜåÄÜ ‘ÓíÜÜå. ‘ÓíÜÜå. ݹíÜôÜå èå ‘âíÜÜÃÜÜØ ÆÜܱÜß ‹ÆÜÓ ôÜâÑÜÚÃÜÜå ´ÜÜÆÜ Æܲ´ÜÜå 210 

[èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


‹ÆÜôÜØ÷ÜÓ íÜ´ÜÚïÜå ´Üå ¸´Üà‘ä´Ü ™ÜÜåÓ ÓÜåÄÜÜåÃÜÜ ‘ËÜ¡ÏÜÜØ ‘¹ß ÃÜ÷Î †ÜíÜå †åíÜß ôÜàñÜà´ÜÃÜß Ýï܃ÜÜÏÜ±Ü ôÜܳÜå ÷àØ †Ü ÆÜÂ‘Ó±Ü ËÜØÁÜ ‘ÓàØ “àØ :

¹Óå‘ ¸´ÜàÏÜÜØ ïÜàØ ïÜàØ ´ÑÜèíÜàØ ¡å‰†å †ÃÜå ïÜàØ ïÜàØ ôÜåíÜÃÜ ‘ÓíÜàØ ¡å‰†å ´Üå ‹ÆÜÓ ¹ïÜÜÚíÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÑÜàØ “å. ‘‰ ¸´ÜàÏÜÜØ ‘ÑÜÜå ¹ÜåóÜ ‘ÜåÆÜå “å, ´ÜåÃÜÜå ôÜØœÜÑÜ øÑÜÜÓå ³ÜÜÑÜ “å, †ÃÜå ´Üå ïÜÜØ´Ü øÑÜÜÓå ³ÜÜÑÜ “å íÜÄÜåÓå ¡±ÜßÃÜå ÑÜÜåÄÑÜ †Ü÷ÜÓÑÜÜåèÃÜÜ ³ÜÜÑÜ ´ÜÜå ÷ÜêÜ èå †ÃÜå‘ ÓÜåÄÜÜå ¹åƒÜÜ ¹å “å ´Üå ÃÜ ¹å †åÏÜ ÏÜÃÜå êÜÜÄÜå “å. ™Ü±Ü܃ÜÓÜ ÓÜåÄÜÜåÃÜàØ ‘Ü ÄÜÂÜÏÑÜ †Ü÷ÜÓ è ÷ÜåÑÜ “å. èå ‘Üå‰ †Ü ÝíÜÝÁÜ †ÃÜàôÜÜÓ

¸´ÜÜíÜä´ÜÜæ ÑÜ ~´ÜåÃÜ ÝíÜÝÁÜÃÜÜ íÜ´ÜÚ´Üå ÃÜÓ: || ™ÜÜåÓÜÃÜä´Üà‘ä´ÜÜÃÜÖ ÓÜåÄÜÃÃÜÜÆÃÜÜåÝ´Ü ôÜ ‘¹ÜœÜÃÜ || (ôÜàñÜà´Ü ‹. ô³ÜÜ. †. 64)

¸´ÜàôÜØÝÁÜ ÝÃÜÑÜÏÜÜåÃÜÜå ´ÑÜÜÄÜ †ÃÜå ÃÜíÜß ¸´ÜàÃÜÜ ÝÃÜÑÜÏÜÜåÃÜàØ ÄÜÂ÷±Ü ÃÜ ‘ÓíÜàØ ¡å‰†å, ˜ÏÜïÜ: ‘ÓíÜàØ ¡å‰†å. ôÜ÷ôÜÜ ´ÑÜÜÄܳÜß †ôÜÜ´ÏÑÜè ÓÜåÄÜÜå ‹´ÆÜÃÃÜ ³ÜÜÑÜ “å. ÃÜÓôÜÜÃÜÜå ´ÑÜÜÄÜ †ÃÜå ôÜÜÓÜÃÜàØ ÄÜÂ÷±Ü ˜ÏÜå ˜ÏÜå ‘ÓíÜàØ ¡å‰†å. ¸´ÜàôÜØÝÁÜÏÜÜØ ÃÜ ôÜÜœÜíÜíÜܳÜß ÓÜåÄÜÜå ³ÜÜÑÜ “å.

†å‘ ¸´ÜàÃÜÜå ôÜÏÜÜÞÆ´Ü‘ÜêÜ †ÃÜå ËÜߢ ¸´ÜàÃÜÜå ÆÜÂÜÓØÍÜ‘Üì †å ¸´ÜàôÜØÝÁÜ. †å‘ ¸´ÜàÃÜÜ †Ø´ÜÃÜÜ ôÜÜ´Ü Ý¹íÜôÜ †ÃÜå ËÜߢÃÜÜ ïÜé†Ü´ÜÃÜÜ ôÜÜ´Ü Ý¹íÜôÜ †Ü œÜÜæ¹ Ý¹íÜôÜÜåÃÜàØ ÃÜÜÏÜ `¸´ÜàôÜØÝÁÜ' “å. ÆÜâíÜÚ¸´ÜàÃÜÜ ÝÃÜÑÜÏÜÜåÃÜå “Üå²íÜÜ †ÃÜå ËÜߢ ¸´ÜàÃÜÜ ÝÃÜÑÜÏÜÜåÃÜàØ ÄÜÂ÷±Ü ‘ÓíÜàØ – †Ü ¸´ÜàôÜØÝÁÜÏÜÜØ †ÜœÜÜÓÝÃÜÑÜÏÜ “å. †å‘¹ÏÜ ÆÜâíÜÚ¸´ÜàÃÜÜ 

†ÜÓÜåÄÑÜÝíÜóÜÑÜ‘ ÆÜàô´Ü‘Üå †ÜÓÜåÄÑÜÃÜß œÜÜíÜß  ÄÜÜØÁÜߢ 10.00 ù¹ÑÜÓÜåÄÜÃÜÜå ÆÜÜÑÜÜÃÜÜå ‹ÆÜœÜÜÓ  ²Üç. ÓÏÜåïÜ ‘ÜÆÜݲÑÜÜ 50.00 ù¹ÑÜÓÜåÄÜ ôÜíÜÜÛÄÜß †ÝÍÜÄÜÏÜ  ²Üç. ÓÏÜåïÜ ‘ÜÆÜݲÑÜÜ150.00 †ÜØƒÜ ôÜÜœÜíÜíÜÜÃÜß ‘ìÜ  ²Üç. ÄÜÜåÕíܹÍÜ܉ ÆÜüåêÜ 80.00 ‘à¹Ó´Üß ‹ÆÜœÜÜÓ  ²Üç. ïÜÓ±ÜÆÜÂôÜܹ 70.00 ‘ÜÏÜÝíÜèÑÜ  ôÜß. èå. íÜÜÃÜ êÜßü 40.00 ™ÜÓÄܳ³Üà íÜ湑  ËÜÜÆÜÜêÜÜêÜ íÜæ¾150.00 ²ÜçøüÓ †ÜíÜ´ÜÜ ÆÜ÷åêÜÜØ  ²Üç. ÝïÜíÜÆÜÂôÜܹ ݵÜíÜå¹ß 30.00 ݹÃÜœÜÑÜÜÚ  ËÜÜÆÜÜêÜÜêÜ íÜæ¾100.00 ÆÜÂÜ‘äÝ´Ü‘ ¢íÜÃÜïÜæêÜß †ÃÜå   Ýè´Üåú †ÜÑÜÚ 75.00 ÓÜåÄÜÝÃÜíÜÜ ÏÜÁÜàÆÜÂÏÜå÷ †ÃÜå ´ÜåÃÜÜ ‹ÆÜœÜÜÓ  œÜعàêÜÜêÜ ‘Ü. ¹íÜå 20.00 ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] 

ÑÜÜåÄÜÜôÜÃÜ ôÜåêÉ üßœÜÓ  ÝïÜíÜÜÍÜ܉ ÆÜüåêÜ 50.00 êÜôÜ±Ü ËÜܹïÜÜ÷  ‰òÜÓêÜÜêÜ ïÜÜõÜß 50.00 ôü×åôÜ  ²Üç. ÝïÜíÜÆÜÂôÜܹ ݵÜíÜå¹ß 15.00 ‘ÜæüàØÝËÜ‘ ÷ÜåÝÏÜÑÜÜåÆÜåݳܑ  èå. ‘å. ÏÜèÏÜà¹ÜÓ 90.00   ÏÜÜÄÜÚ¹ÝïÜÚ‘Ü ¹¹ÚÝÃÜíÜÜÓ‘ ÃÜôÜ ÏÜÜÝêÜôÜ Ýïܚܑ  ÝïÜíÜÜÍÜ܉ ÆÜüåêÜ 15.00 ÏÜÜÃÜíÜÏÜâµÜ  ÓÜíÜ¢ÍÜ܉ ÆÜüåêÜ150.00 ÓôÜ ÆÜ߆Üå ‘ÜÑÜÜ‘êÆÜ ‘ÓÜå  ‘ÜØÝ´Ü ÍÜ©

ÏÜÃÜ÷Ó ²ß. ïÜÜ÷ 70.00

êÜôܱÜ"–"ÏÜå³ÜßÃÜß œÜÏÜ´‘ÜÓß   †ôÜÓ

 ²Üç. êÜåêÜÜç²Ú ‘ܲÚêÜ 10.00

211


ÄÜÜØÁÜߢÃÜß Ý¹ÃÜíÜÜÓß: 100 íÜóÜÚ ÆÜ÷åêÜÜØ œÜعàêÜÜêÜ ÍÜÄÜàÍÜ܉ ¹êÜÜêÜ ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÏÜÜØ íÜôÜ´ÜÜ Õ÷¹ß†ÜåÃÜÜ ÷æÑÜå ÷ÓƒÜ ÃÜ ÏÜÜ'ÑÜ †åíÜÜ †Ü ËÜå ÏÜÜôÜ ÷´ÜÜ. Õ÷¹ß†ÜåÃÜÜ Õ÷¹ÏÜÜØ ³ÜÑÜåêÜÜ êÜÄÃÜÃÜå ÄÜåÓ‘ÜÑܹåôÜÓ «åÓíÜ´ÜÜ œÜà‘Ü¹Ü †ÃÜå ÆÜÂíÜÜôÜß ÝÃÜÑÜØµÜ±Ü ÁÜÜÓÜ (‡ÝÏÜÄÜÂåïÜÃÜ ÝËÜêÜ)ÏÜÜØ ôÜàÁÜÜÓÜ ÏÜÜüå œÜÜêÜåêÜß êܲ´ÜÃÜÜå ôÜÉì †Ø´Ü †ÜíÜß ÓûÜå ÷´ÜÜå. èâÃÜÃÜÜ †ÜÓØÍÜÏÜÜØ è ÄÜÜØÁÜßÍÜ܉†å ÄÜÜåÆÜÜêÜ‘äó±Ü ÄÜÜåƒÜêÜåÃÜå ê܃ÑÜàØ ‘å, ¡å ôÜØ´ÜÜåóÜ‘ÜÓ‘ ôÜÏÜÜÁÜÜÃÜ ³Ü‰ èïÜå †ÃÜå êܲ´ÜÃÜÜå †Ø´Ü †ÜíÜïÜå, ´ÜÜå ÷àØ èàêÜ܉ÃÜß ÏÜÁÑÜÏÜÜØ Õ÷¹àô´ÜÜÃÜ †ÜíÜíÜÜ ÃÜß‘ìßïÜ. ÆÜ±Ü †ØÄÜÂåè ôÜÓ‘ÜÓÃÜÜ íÜÜÑܹÜÏÜÜØ ÝíÜòÜÜôÜ ÃÜ ÁÜÓÜíÜ´ÜÜ ‘åüêÜÜ‘ÃÜß Óèâ†Ü´ÜÃÜå ÆÜÄÜêÜå ÄÜÜØÁÜßÍÜ܉†å †å‘ ƒÜàêêÜÜ ÆܵÜÏÜÜØ ÍÜÜÓÆÜâíÜÚ‘ †åÏÜ ÆÜ±Ü è±ÜÜíÑÜàØ ‘å †Ü ÝËÜêܳÜß ³Ü´ÜÜ ‘Üå‰ÆÜ±Ü †ÃÑÜÜÑÜ ôÜÜÏÜå ÷àØ êÜ²ß ê܉ïÜ. †ÜƒÜÓå ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷߆ÜåÃÜß †ÜïÜÜ Éìß. 30 èâÃÜÃÜÜ ÓÜåè Õ÷¹ß ÓÜ÷´Ü ÝËÜêÜ ÆÜôÜÜÓ ³ÜÑÜàØ †ÃÜå “å‘ 1906ÃÜÜ ôÜÆüåÏËÜÓ³Üß †ÜÓØÍÜÜÑÜåêÜß ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÃÜß êܲ´ÜÃÜÜå †Ø´Ü †ÜíÑÜÜå 11 èàêÜ܉†å ÄÜÜØÁÜßÍÜ܉†å ÝÉÝÃÜøôÜ †ÜñÜÏÜÏÜÜسÜß ÝíܹÜÑÜ êÜßÁÜß. èâÃÜÃÜÜØ †ÜƒÜÓ †ÃÜå èàêÜ܉ ÏÜÜôÜ †ÜƒÜÜå êÜÄÜÍÜÄÜ ÏÜÜÃÜ-ôÜÃÏÜÜÃÜ, ÍÜÜóܱÜ-ôÜØÍÜÜóÜ±Ü ÝíܹÜÑÜÆܵÜÏÜÜÃÜÆܵÜÏÜÜØ è íÜß´ÑÜÜå. ÝÏÜ. ÄÜÜØÁÜßÃÜå †ÝÍÜÃÜعÃÜ †ÜÆÜíÜÜ ÑÜàÓÜåÝÆÜÑÜÃÜÜå †å ÆÜ±Ü ôÜÍÜÜ ËÜÜåêÜÜíÜß †ÃÜå ´ÜåÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜßÍÜ܉†å ÍÜÜóÜ±Ü †ÜÆÑÜàØ. ´ÜåÏܱÜå ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÃÜÜ Õ÷¹ß†ÜåÃÜå ôÜØËÜÜåÁÜßÃÜå ÝíܹÜÑÜÆÜµÜ ÆÜ±Ü ê܃ÑÜÜå, èå ™Ü±ÜÜ íÜ´ÜÚÏÜÜÃÜÆܵÜÜåÏÜÜØ ÆÜÂÝôܽ ³ÜÑÜÜØ. êܲ´ÜÃÜß ÑÜܹÄÜßÓßÏÜÜØ Indian OpinionÃÜÜå `ôÜàíܱÜچؑ' ÆÜ‘ÜÝïÜ´Ü ‘ÓíÜÜÃÜß ÑÜÜåèÃÜÜ ¡÷åÓ ³Ü‰ †ÃÜå Õ÷¹ß ÓÜ÷´Ü ¿ÜÓÜ ´Ü³ÜÜ ÆÜÂíÜÜôÜß ‘ÜÑÜ¹Ü ÷å«ìÃÜÜ ÝÃÜÑÜÏÜÃÜÜå ÄÜå”åüÏÜÜØ ÆÜÂÝôܽ ³ÜÑÜÜ

èâÃÜ – 1914 1–261 ‘åÆÜüÜ‹ÃÜ

272 ‘åÆÜüÜ‹ÃÜ, Õ÷¹ß†ÜåÃÜß ÏÜàï‘åêÜ߆Üå ¹âÓ ‘ÓÃÜÜÓÜå 1  (1) ¹ÓÝÏÜÑÜÜÃÜ Õ÷¹ß†ÜåÃÜß ÏÜàï‘åêÜ߆Üå ¹âÓ ‘ÓÃÜÜÓÜå ƒÜÓ²Üå, ôÏÜüÖôÜå ´ÜÜ. ËÜߢ~, ÁÜÜÓÜôÜÍÜÜÏÜÜØ Óèâ ‘ÑÜÜåÚ; †å ݹíÜôÜå ÆÜ÷åêÜàØ íÜÜœÜÃÜ ³ÜÑÜàØ; ´ÜÜ. 8ÏÜß~ ËÜß¡ íÜÜœÜÃÜÏÜÜسÜß ÆÜôÜÜÓ ³ÜÑÜÜå; ´ÜÜ. 12ÏÜß~ ‘ÝÏÜüß ôüåèÏÜÜسÜß ÆÜôÜÜÓ ³ÜÑÜÜå; ´ÜÜ. 17ÏÜß~ µÜß¡ íÜÜœÜÃÜÏÜÜسÜß ÆÜôÜÜÓ ³ÜÑÜÜå †ÃÜå ´ÜÜ. 26ÏÜß~ †ÜƒÜÜå ÆÜôÜÜÓ ³ÜÑÜÜå. (2) ‘å¹ß Ý´ÜêÜ‘ÃÜå ´ÜÜ. 8ÏÜß~ ÏÜÜزêÜå èåêÜÏÜÜسÜß ê܉ ÄÜÑÜÜ, †ÃÜå ÓØÄÜâÃÜ ´Ü³ÜÜ ÏܺÜôÜ ³Ü‰ ´ÜÜ. 16ÏÜ߆å ÏÜÁÜÓܵÜå ÆÜâÃÜÜ êÜÜíÜß, ËÜÜ‘ßÃÜß ôÜ¡ Ó¹ ‘Óß, ´ÜÜ. 17ÏÜß~ íÜ÷åêÜß ôÜíÜÜÓå ~ÏÜÃÜÜ ™ÜåÓ êÜÜíÜß ~ÏÜÃÜå “Üå²ÒÜ. 2. ~‘üܱÜÜÃÜÜå †Ø´Ü †ÜíÑÜÜå.

ƒÜÓ²Üå ÆÜôÜÜÓ ³ÜÑÜÜå ´Üå †ØÄÜå, ÄÜÜåÓÜ †ÃÜå ÝËÜÃÜÄÜÜåÓ܆Üå †ÝÍÜÃÜعÃÜ †ÜÆÜíÜÜ †ÜíÑÜÜ, ô³Üì ²Üç. ÄÜâêÜÃÜàØ ÏÜ‘ÜÃÜ. `éüÓ' ôÜÏÜÜœÜÜÓ ôÜØô³ÜÜÃÜß ‘åÆÜüÜ‹ÃÜÃÜß †ÜçÝÉôÜ ´ÜÓɳÜß, ~ÏÜÃÜß ÏܺÜôÜ †ÜçÝÉôÜ ‹ÆÜÓ ÍÜêÜÜÏÜ±Ü ÆÜµÜ ÏÜåìíÑÜÜå. ~ÏÜÜØ ÷´ÜàØ-ÏÜ´ÜêÜËÜ – `ÄÜÜØÁÜß ËÜ÷à ôÜÓôÜ ÏÜܱÜôÜ “å; ~ÏÜÃÜå ËÜÃÜå ~üêÜß ôÜÄÜíܲ †ÜÆÜèÜå.' 28–30 ‘åÆÜüÜ‹ÃÜ

èàêÜ܉ – 1914 1 2 3 4 212 

‘åÆÜüÜ‹ÃÜ, ³Üß ÃÜß‘ìÖÑÜÜ Õ‘ËÜÓêÜß, ôÜ´‘ÜÓ; êÜÜå‘Üå, ™ÜÜå²Ü “Üå²ß ÃÜÜ؃Üß, ÄÜÜ²ß ƒÜÇœÜßÃÜå ê܉ ÄÜÑÜÜ. ôÜÍÜÜ, ÏÜÜÃÜÆܵÜ, ô³Üì ËÜß‘ÃôÜÝÉê² üÜ‹ÃÜ ÷ÜçêÜ. Óô´ÜÜÏÜÜØ ¡å÷Ü., ôÜíÜÜÓå †ÜíÑÜÜ ³Üß ÃÜß‘ìÖÑÜÜ.

5

²ËÜÚÃÜ, †ÜíÑÜÜ, ôÜ´‘ÜÓôÜÏÜÜÓØÍÜ, ô³Üì ÉâüËÜÜçêÜÃÜàØ ÏÜå¹ÜÃÜ. ÝÉ. †Ü.ÏÜÜØ †ÜíÑÜÜ. 6–7 ²ËÜÚÃÜ. ÝÉ. †Ü.ÏÜÜØ ÓûÜ 8 ²ËÜÚÃÜ, ¡÷åÓ ÝíܹÜÑÜÏÜÜÃÜ,3 ô³Üì üÜ‹ÃÜ ÷ÜçêÜ, †ÃÜå‘ ÏÜÜÃÜÆܵÜÜå, ÆÜÂ. ÏÜåÑÜÓ ÝÏÜ. ÷ÜçÏôÜ, ÷ÜèÓ

3  ÄÜÜØÁÜߢ ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝʑܳÜß ‘ÜÑÜÏÜ ÏÜÜüå ÝíܹÜÑÜ êÜå´ÜÜ ÷´ÜÜ. [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


9. 10

11 12 13 14

15

ÄÜÜåÓ܆Üå ´Ü³ÜÜ ËÜß¡) ÄÜÜØÁÜߢ ïÜÜå‘ÃÜÜ ÆÜÜåóÜÜ‘ÏÜÜØ.) ²ËÜÚÃÜ, ÏÜåìÜíܲÜå †ÃÜå ÝÏÜèËÜÜÃÜß, ô³Üì ÃÜÜÑÜ‘ÃÜß ïÜÜìÜ. °å² ¤ÜÜÝ´Ü ´ÜÓɳÜß ÏÜÜÃÜÆÜµÜ †ÃÜå ³ÜåêÜß. ÄÜàèÓÜ´Üß ôÜÍÜÜ ´ÜÓɳÜß ÏÜÜÃÜÆÜµÜ †ÃÜå ³ÜåêÜß, ô³Üì Õ÷¹à ÁÜÏÜÚïÜÜìÜ. ²ËÜÚÃÜ, Õ÷¹ß ËÜÜì‘ÜåÃÜÜå ÏÜåìÜíܲÜå; ‡ÃÜÜÏÜÜåÃÜàØ ÝíÜ´ÜÓ±Ü. ÆÜÜÓôÜß Óàô´ÜÏÜ¢ ´ÜÓɳÜß †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜåêÜÜå `ÄÜÜØÁÜß ÏÜåÏÜÜåÝÓÑÜêÜ œÜåêÜåÃè ‘ÆÜ' Õ÷¹ß ÉâüËÜÜçêÜ †åôÜÜåÝôÜÑÜåïÜÃÜÃÜå, ôÆÜÁÜÜÚÏÜÜØ ÝíÜèÑÜÝœÜ÷ÃÜ ´ÜÓß‘å †ÜÆÜíÜÜ ÏÜÜüå ÍÜåü ÁÜÑÜÜåÚ ÄÜÜåÓ܆Üå ´Ü³ÜÜ Õ÷¹ß†Üå ´ÜÓɳÜß ƒÜܱÜÜÃÜÜå ÏÜåìÜíܲÜå. ²ËÜÚÃÜ, ÝÉ. †Ü.ÏÜÜسÜß ôÜÜæÃÜß ÝíܹÜÑÜ êÜßÁÜß. ²ËÜÚÃÜ íÜåéÏÜêÜ, ôÜÏÜÜÓØÍÜ, ÏÜÜÃÜÆÜµÜ †ÃÜå ³ÜåêÜß. ÝÄÜÓÏÜßÝüÑÜÜÃÜß ôÜÍÜÜÃÜå ôÜØËÜÜåÁÜÃÜ. ²ËÜÚÃÜ, ËÜß¡å ôÜÏÜÜÓØÍÜ, ô³Üì ÉâüËÜÜåêÜ ÏÜå¹ÜÃÜ. ³Üß ÃÜß‘ìÖÑÜÜ. ¡å÷Ü., †ÜíÑÜÜ; ™ÜÜå²Ü “Üå²ß ÃÜÜ؃Üß, êÜÜå‘Üå, ÄÜÜ²ß ƒÜÇœÜß ÄÜÑÜÜ. ôÜÍÜÜ, ô³Üì ÄÜå‰üß Ý³ÜÑÜåüÓ. ¡å÷Ü., `ü×ÜÃôÜíÜÜêÜ êÜß²Ó'ÃÜÜ ÆÜÂÝ´ÜÝÃÜÝÁÜÃÜå ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü †ÜÆÜß. ÄÜÜåÓÜ ôÜ÷ÜÑÜ‘ ôÜÝÏÜÝ´Ü ´ÜÓɳÜß ÏÜÜÃÜÆÜµÜ †ÃÜå ÏÜåìÜíܲÜå. ÏÜàôÜêÜÏÜÜÃÜÜåÃÜß ôÜÍÜÜ †ÃÜå‘ Õ÷¹ß ôÜØô³Ü܆Üå ´ÜÓɳÜß ÏÜÜÃÜÆÜµÜ †ÃÜå ÍÜÜåèÃÜ, ô³Üì ÏÜçôÜÜåÝÃÜ‘ êÜÜçè1 ¹.†Ü.ÏÜÜØÃÜÜ Õ÷¹ß†ÜåÃÜå ‹¼åïÜßÃÜå ¡÷åÓÆÜµÜ ê܃ÑÜÜå. ¡å÷Ü., ôíÜ. ÃÜÜÄÜÜÆÆÜÃÜ †ÃÜå íÜêÜß †ÏÏÜÜÃÜß ÑÜܹÄÜßÓß ‘ÜÑÜÏÜ Ó܃ܴÜß ôÏÜäÝ´Ü-´Ü‘´ÜßÃÜß ‹¹Ö™ÜÜüÃÜ ÝíÜÝÁÜ í܃ܴÜå ÷ÜèÓ. ü×ÜÃôÜíÜÜêÜ Õ÷¹ß ôµÜß ÏÜزì ôÜÏÜšÜ ÆÜÂíÜœÜÃÜ.

èå ÏÜàôÜêÜÏÜÜÃÜÜåÃÜå ôÜÏÜÜÁÜÜÃÜß³Üß ôÜØ´ÜÜåóÜ ÃÜ÷Üå´ÜÜå ³ÜÑÜÜå ´ÜåíÜÜÃÜß ƒÜÜôÜ ôÜÍÜÜÏÜÜØ ÄÜÑÜÜ †ÃÜå ôÜÏÜÜÁÜÜÃÜßÃÜàØ ´Ü¶íÜ ôÜÏÜ¡íÑÜàØ.2 ´ÜÜÝÏÜêÜ ôÜØ™ÜÃÜß ôÜÍÜÜÏÜÜØ ÆÜÂíÜœÜÃÜ. 16 ¡å÷Ü. ÝÆÜÂüÜåÝÓÑÜÜ, Õ÷¹ß†ÜåÃÜß ôÜÍÜÜÏÜÜØ ÏÜÜÃÜÆÜµÜ †ÃÜå ³ÜåêÜß ôíÜß‘ÜÓ´ÜàØ ÆÜÂíÜœÜÃÜ ¡å÷Ü., ÄÜàèÓÜ´Ü߆ÜåÃÜß ôÜÍÜÜ. ³Üß ÃÜß‘ìÖÑÜÜ — ‘Üåü ÆÜÜüêÜâÃÜ ÁÜÜ ‘ÓßÃÜå. 17. Óô´ÜÜÏÜÜØ 18 ‘åÆÜüÜ‹ÃÜ, †ÜíÑÜÜ. `‘åÆÜ †ÜÓÄÜôÜ'ÃÜÜ ÆÜÂÝ´ÜÝÃÜÝÁÜÃÜå ÏÜàêÜÜ‘Ü´Ü †ÜÆÜß, ¹. †Ü.ÏÜÜØ íÜôÜ´ÜÜ ôÜÜæÃÜå — ÄÜÜåÓÜ ´ÜåÏÜ è ÝËÜÃÜÄÜÜåÓ܆ÜåÃÜå — ‹¼åïÜßÃÜå ¡÷åÓ ÆÜµÜ ê܃ÑÜÜå. Õ÷¹ß†Üå ´ÜÓɳÜß ôÜÜåÃÜÜÃÜÜ ™ÜݲÑÜÜìÃÜß ÍÜåü ÏÜìß. ËÜØ¹Ó ‹ÆÜÓ ÏܺÜôÜ߆Üå ´ÜÓɳÜß ÏÜÜÃÜÆܵÜ, ³Üß ÃÜß‘ìÖÑÜÜ, †ÜÄÜËÜÜåü `Ý‘ÃÜ-ÉÜ‹ÃôÜ ‘åôÜêÜ'ÏÜÜØ3 19–314 Óô´ÜÜÏÜÜØ [ÝÉ. †Ü.=ÝÉÝÃÜøôÜ †ÜñÜÏÜ] 2  ´ÜÜ. 14ÏÜ߆å ÏÜìåêÜß ÏÜàôÜêÜÏÜÜÃÜÜåÃÜß ôÜÍÜÜ †ÃÜå †Ü ôÜÍÜÜ, †å‘ è ÷ÜåÑÜ †ÄÜÓ †êÜÄÜ †êÜÄÜ ÷ÜåÑÜ. 3 ôÜܳÜå ÷´ÜÜØ ‘ô´ÜâÓËÜÜ †ÃÜå ‘çêÜÃÜËÜå‘ 4 ôÏÜüÖôÜÃÜå ÍÜåü †ÜÆÜíÜÜ ÏÜÜüåÃÜÜØ œÜØÆÜêÜÃÜß ¡å², ~ÏÜÃÜå, ´ÜÜ. 31ÏÜßÃÜÜ †ÓôÜÜÏÜÜØ ÆÜÜåêÜ‘å ÍÜåü ÁÜÓß. †Ü œÜØÆÜêÜ ÄÜÜØÁÜߢ~ ÆÜÜå´Üå ôÜßíÑÜÜØ ÷´ÜÜØ †ÃÜå ôÜÃÜå 1931ÏÜÜØ (êÜزÃÜÏÜÜØ) ôÏÜüÖôÜå ~, ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ÆÜÜ“Ü ÍÜåü ÁÜÑÜÜÛ ÷´ÜÜØ ~íÜàØ `üÜåÕ‘ÄÜ †ÜçÉ ÄÜÜØÁÜߢ' ÃÜÜÏÜÃÜÜ ËÜß.ËÜß.ôÜß.~ ÆÜÂÄÜü ‘ÓåêÜÜ ÆÜàô´Ü‘ÏÜÜØ è±ÜÜíÑÜàØ “å. œÜØÆÜêÜÃÜß ËÜÜ´Ü †ÜÁÜÜÓ ÃÜØ. 3ÃÜÜ ÆÜÜ. 503-504ÏÜÜØ “å ÆÜ±Ü ~ ÄÜÜØÁÜߢ†å ÆÜÜå´Üå ôÜßíÑÜÜØ ÷´ÜÜØ ~íÜß ôÆÜóü ÃÜÜÇÁÜ ÃܳÜß. íÜìß œÜØÆÜêÜ ¹. †Ü.ÃÜÜ ôÜØÄÜÂ÷ô³ÜÜÃÜÏÜÜØ “å. ~ÃÜß ÏÜÇ ƒÜÜ´ÜÓß ‘Óß “å, ~üêÜå `ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ÆÜÜ“Ü ÍÜåü ÁÜÑÜÜÛ' ~ íÜÜ´Ü ƒÜÜåüß “å. ËÜß.ËÜß. ôÜß.~ †Ü ôíÜß‘ÜÑÜàÛ “å.

1  †Ü ôÜÍÜÜÏÜÜØ [ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ß] ³ÜÜØËÜß ÃÜ܇²à†å ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ œÜÜÓ ÆÜàµÜÜå ÄÜÜØÁÜߢÃÜå ôÜÜÇÆÑÜÜ. 

ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷  [èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] 

213


ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ÃÜÜ œÜÜ÷‘Üå-íÜܜܑÜå-ÄÜÂÜ÷‘ÜåÃÜå ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ÃÜÜ ÄÜ´Ü †Ø‘(ÏÜå, 2014)ÏÜÜØ êÜíÜÜèÏÜ †ØÄÜåÃÜß ¡÷åÓÜ´Ü ÆÜ“ß íÜܜܑÜå ´ÜÓɳÜß êÜíÜÜèÏÜ †ÜíÜíÜÜØ-ÍÜÓÜíÜÜØ ïÜé ³Ü‰ ÄÜÑÜÜØ “å. ¡å ‘Üå‰ íÜܜܑÃÜå ÄÜ´Ü †Ø‘[ÆÜÜÃÜÜ ÃÜØ. 149]ÃÜß ÝíÜÄÜ´Ü ‘Ü剑 ‘ÜÓ±ÜôÜÓ ÁÑÜÜÃÜå ÃÜ œÜ°ß ÷ÜåÑÜ ´ÜÜå è±ÜÜíÜíÜÜÃÜàØ ‘å ÷íÜå³Üß †Ü ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ÃÜàØ êÜíÜÜèÏÜ ´ÜåÃÜß Æܲ´ÜÓ Õ‘ÏÜ´Ü ´ÜÜå ÃÜ÷Î, ÆÜ±Ü †åÃÜܳÜß †Üå“àØ Ó܃ÜíÜÜ ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôü ¿ÜÓÜ ÃÜ’ß ³ÜÑÜàØ “å. †Ü êÜíÜÜèÏÜ é. 150/- ÆÜÂÝ´Ü íÜóÜÚ “å. èåÏÜÜØ ÆÜÂݴ܆ؑ ôÜÜ´Ü éÝÆÜÑÜÜ ÆÜÜåôüåè ƒÜœÜÚ ÆÜ±Ü ôÜÜÏÜåêÜ “å. êÜíÜÜèÏÜÃÜß ÏÜà¹´Ü ¹Ó íÜóÜåÚ †åÝÆÜÂêܳÜß ÏÜÜœÜÚ ÏÜàèËÜ ÄܱÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜïÜå. èå†ÜåÃÜå †Ü ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ ÆÜÜåôü ¿ÜÓÜ ÏÜìß ÓûàØ “å †åíÜÜ ôÜÜæ íÜܜܑÜå ÏÜÜüå ÝíÜÃÜÜÏÜâêÑÜå ôÜÜÏÜÝÑÜ‘ÃÜÜå †Ü “åêêÜÜå †Ø‘ “å. ÷íÜå³Üß ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷ ÝÃÜÑÜÝÏÜ´ÜÆܱÜå ÏÜåìíÜíÜÜ ÏÜÜüå `ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôü'ÃÜÜ ÃÜÜÏÜå ÏÜÃÜ߆Üç²ÚÓ †³ÜíÜÜ œÜå‘ ÏÜÜå‘êÜÜíÜß ïÜ‘å “å. éËÜé êÜíÜÜèÏÜ ÆÜ±Ü ÍÜÓß ïÜ‘å “å. ÷íÜå ÆÜ“ß ÃÜÜÇÁÜÜÃÜÜÓ ÃÜíÜÜ ÄÜÂÜ÷‘ÜåÃÜå †ÄÜÜ‹ÃÜÜ †Ø‘Üå †å‘ôÜܳÜå ÏÜÜå‘êÜß †ÜÆÜíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜïÜå. êÜíÜÜèÏÜ ÍÜÓÃÜÜÓ ôÜÜæ íÜܜܑÝÏܵÜÜåÃÜå ÆÜÜå´ÜÜÃÜàØ ÆÜâÓàØ ÃÜÜÏÜ-ôÜÓÃÜÜÏÜàØ, ÉÜåÃÜ ÃÜØËÜÓ †ÃÜå ÝÆÜÃÜ‘Üå² ÃÜÜÇÁÜÜíÜíÜÜ ÃÜÏÜ ÝíÜÃÜØ´Üß, èå³Üß ÆÜÜåôü ¿ÜÓÜ †Ø‘ ÏÜåìíÜíÜÜÏÜÜØ †ÃÜå ÆÜÂôÜØÄÜÜåÆÜÜ¶Ü ‘àÝÓÑÜÓ ¿ÜÓÜ ÏÜÜå‘êÜÜ´ÜÜ †ÜÏÜØµÜ±Ü ÏÜåìíÜíÜÜÏÜÜØ ôÜÓì´ÜÜ Ó÷å. íÑÜíÜô³ÜÜÆÜ‘, ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ü×ôü

ÄÜÜØÁÜß †ÃÜå ‘ìÜ ÝíÜïÜåóÜÜØ‘ “âü‘ Õ‘ÏÜ´Ü _ 15/-

214 

ÆÜàô´Ü‘ ÆÜÝÓœÜÑÜ ÝíÜïÜåóÜÜØ‘ “âü‘ Õ‘ÏÜ´Ü _ 40/-

ôíÜÓÜè ÝíÜïÜåóÜÜØ‘ “âü‘ Õ‘ÏÜ´Ü _ 25/-

[èâÃÜ – èàêÜ܉ 2014] ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜå †šÜÓ¹å÷


ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ôÜåíÜ‘ÜåÃÜå èÃÏÜݹÃÜÃÜß ïÜàÍÜåœ“Ü †ÜçÄÜôü 2014 ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜÜ ôÜåíÜ‘Üå íÜÄÜÓ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÃÜß ÝíÜ‘ÜôÜíÜÜ´ÜÜÚ †ÁÜâÓß “å. ´ÜåÏÜÃÜß ÝÃÜó«Ü †ÃÜå ÏÜ÷åÃÜ´ÜÃÜå ‘ÜÓ±Üå è ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÃÜíÜ ¹ÜÑÜ‘Ü ‹ÆÜÓÜشܳÜß ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜå ÁÜÏÜÚ ËÜ¡íÜß ÓûàØ “å.

ñÜß ÏÜ÷åúÍÜ܉ ÃÜ. ôܳÜíÜÜÓÜ

ñÜß Ýè´ÜåúÍÜ܉ íÜ. íÜÜ™Ü

ñÜß ïÜËËÜßÓ÷àôÜåÃÜ ‹. †èÏÜåÓß

ñÜß èïÜíÜØ´ÜÍÜ܉ ïÜÜØ. œÜÜíܲÜ

ÆÜ‘ÜïÜÃÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ • è. ´ÜÜ. 03-08-1962

ËÜ܉ÞòØÄÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ • 05-08-'60

ËÜ܉ÞòØÄÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ • 10-08-'60

†ÜçÉôÜåü ÝíÜÍÜÜÄÜ • 15-08-'57

ÝÃÜíÜäݶÜÃÜß ïÜàÍÜåœ“Ü ñÜß ÏÜ÷åïÜÍÜ܉ ÃÜíÜ¢íÜÃÜÏÜÜØ 39 íÜóÜÚ ôÜåíÜÜ †ÜÆÜßÃÜå ´ÜÜ. 21-08-'14ÃÜÜ ÓÜåè íÜÑÜÝÃÜíÜä¶Ü ³Ü‰ ÓûÜ “å. ÆÜÂÜÓØÍܳÜß ÆÜÂåôÜÝíÜÍÜÜÄÜÏÜÜØ ‘ÜÑÜÚÓ´Ü ÏÜ÷åïÜÍÜ܉ ÏÜÜåÃÜÜå‘ÜôüÓ ´ÜÓß‘å ïÜé ‘ÓßÃÜå †ÜƒÜÓå ÉÜåÓÏÜåÃÜ Æܹå Ó÷ß ÆÜÂïÜØôÜÃÜßÑÜ ‘ÜÏÜÄÜßÓß ÝÃÜÍÜÜíÜß “å. ÝÏÜ‘åÝÃÜ‘ ´ÜÓß‘åÃÜß †Üíܲ´ÜÃÜÜ ‘ÜÓ±Üå èéÓ ÆܲÒå ´Üå ôÜåíÜÜ ÆÜ±Ü †ÜÆÜß “å. ÃÜíÜ¢íÜÃÜ ÆÜÝÓíÜÜÓ íÜ´Üß ÏÜ÷åïÜÍÜ܉ÃÜå ôíÜô³Ü †ÃÜå ¹ß™ÜÜÚÑÜà ¢íÜÃÜ ÏÜÜüå ƒÜâËÜ ƒÜâËÜ ïÜàÍÜ圓Ü. ñÜß †èàÚÃÜÍÜ܉ ÄÜ. †ÜÑܲå

ñÜß ÏÜ÷åïÜÍÜ܉ Ó. ‘Ø‘àíÜÜêÜÜ

ËÜ܉ÞòØÄÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ • 16-08-'63

ËÜ܉ÞòØÄÜ ÝíÜÍÜÜÄÜ • 22-08-52

ôÜÜËÜÓÏÜ´Üß †ÜñÜÏÜ ôÜàÓšÜÜ †ÃÜå ôÏÜÜÓ‘ ü×ôüÃÜÜ ÆÜÂÏÜàƒÜ ´ÜÓß‘å ÷ÏÜß¹ ‘àÓåïÜß †ÃÜå ü×ôüß ´ÜÓß‘å ‡êÜÜ Ó. ÍÜ©ÃÜß íÜÓ±Üß ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ÜñÜÏÜ–ôÜÜËÜÓÏÜ´ÜßÃÜÜ ôÏÜÜÓ‘ ü×ôüÃÜß ôÜÍÜÜÏÜÜØ ü×ôüÃÜÜ †ÁÑÜšÜ ´ÜÓß‘å ÷ÏÜß¹ÍÜ܉ ‘àÓåïÜßÃÜß ´Ü³ÜÜ ü×ôüß ´ÜÓß‘å `ôÜåíÜÜ'ÃÜÜ ô³ÜÜÆÜ‘ ‡êÜÜËÜ÷åÃÜ ÍÜ©ÃÜß íÜÓ±Üß ³Ü‰ “å. ôÜØÝšÜÆ´Ü ÆÜÝÓœÜÑÜ": ÷ÏÜß¹ ‘àÓåïÜß ÄÜÜØÁÜߢÃÜÜ ¹ÝšÜ±Ü †ÜÝÊ‘ÜÃÜÜ ´ÜåÏÜè †ÏܹÜíÜܹÃÜÜ ôÜܳÜß ‰ÏÜÜÏÜôÜÜ÷åËÜ †ËܹàêÜ‘Ü¹Ó ËÜÜíÜ”ßÓÃÜå ÄÜÜØÁÜߢ†å ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ †ÜñÜÏÜôÜÜËÜÓÏÜ´ÜßÃÜÜ ÆܳÜÏÜ ÆÜÂÏÜàƒÜ ´ÜÓß‘åÃÜß èíÜÜËܹÜÓß ôÜÜÇÆÜß ÷´Üß. ´ÜåÏÜè `ÏÜÜÓÜ ÍÜ܉ ôÜÏÜÜÃÜ ÍÜ܉ËÜØÁÜ' ‘÷ß ‰ÏÜÜÏÜ ôÜÜ÷åËÜÃÜÜØ ¹ß‘Óß †ÏÜßÃÜÜËÜ÷åÃÜ ´Ü³ÜÜ ÄÜàêÜÜÏÜÓôÜàêÜ ‘àÓåïÜßÃÜß ïÜܹßÃÜß ‘Ø‘Üå´ÜÓß 1924ÏÜÜØ ÄÜÜØÁÜߢ†å ÆÜÜå´ÜÜÃÜÜ ÃÜÜÏÜå “ÆÜÜíÜß ÷´Üß. †Ü ¹ØÆÜ´ÜßÃÜÜ †ÃÜå ôÜ´ÑÜÜÄÜÂ÷ß ÆÜÓßíÜÜÓÃÜÜØ µÜ±Ü ôÜØ´ÜÜÃÜÜå ÆÜæ‘ß ÷ÏÜß¹ÍÜ܉ ôÜÜæ³Üß ÏÜÜåüÜ. ÄÜÜØÁÜߢ †ÜñÜÏÜÏÜÜØ (1917-1930) ÷´ÜÜ ´ÑÜÜÓå ËÜÜìÆܱܳÜß ÷ÏÜß¹ÍÜ܉ ´ÑÜÜØ è ‹“ÓåêÜÜ. †ÜÄÜì è´ÜÜØ ‹œœÜ ÝïÜšÜ±Ü ÏÜåìíÜß ÄÜàèÓÜ´ÜÃÜß ‹œœÜ ´Ü³ÜÜ ÍÜÜÓ´ÜÃÜß ôÜíÜÜåÚœœÜ †¹ÜêÜ´ÜÏÜÜØ íÜ‘ßêÜÜ´Ü ‘ÓßÃÜå ÃÜÜÏÜÃÜÜ ÏÜåìíÜß. ôÜܳÜÜåôÜÜ³Ü ôÜÏÜÜèôÜåíÜÜÃÜß ÝíÜÝíÜÁÜ ÆÜÂíÜäݶ܆Üå ´Ü³ÜÜ ôÜØô³Ü܆Üå ôÜܳÜå ÆÜ±Ü ôÜØ‘ìÜÑÜåêÜÜ ÓûÜ. ´ÜåÏܱÜå ÆÜïÜàÆÜ؃Ü߆ÜåÃÜÜå †ÍÑÜÜôÜ ‘ÓíÜÜ ôÜÜËÜÓÏÜ´Üß †ÃÜå œÜغÍÜÜÄÜÜ ÃܹßÃÜÜØ ‘Üå´ÜÓÜå ƒÜâËÜ ƒÜâØ¾Ü “å. 1969ÃÜÜØ ‘ÜåÏÜß ÓÏ܃ÜܱÜÃÜß ÆÜÝÓÞô³ÜÝ´Ü ÝíÜïÜåÃÜàØ ÷ÏÜß¹ÍÜ܉†å ê܃ÜåêÜ †ÞÄÃÜÆÜÓßšÜÜ ÆÜàô´Ü‘ †ÏܹÜíÜܹÃÜÜ ‡Ý´Ü÷ÜôÜÏÜÜØ †å‘ ‘²ßÃÜÜå ‹ÏÜåÓÜå ‘Óå “å. 215


216

Profile for Navajivan Trust

Navajivan no Akshardeh Year 02 Issue 06-07  

In this particular issue, find some interesting facts about Gandhiji's concept, visualization and living of an Ashram - Satyagrashram

Navajivan no Akshardeh Year 02 Issue 06-07  

In this particular issue, find some interesting facts about Gandhiji's concept, visualization and living of an Ashram - Satyagrashram

Advertisement