Page 1

Sejlklubben Nautilus Bestyrelsen

Samarbejdsmøde

Referat for mødet med Vesthimmerlands kommune den 24-02-2009 mødetidspunkt kl. 1800 sted Hvalpsund Færgekro.


Sejlklubben Nautilus Bestyrelsen

Referat Mødedato: 24-02-09 side: 2

Der foreligger følgende sager til behandling: 1. Præsentation af sejlklubbens visioner 2. Nautilus som sparring for kommunen, turismearbejde og lokaleinitiativer 3. Brev af juni 2008 til formanden for teknisk udvalg 4. Sikkerhed og redningsmateriel på havnen 5. Administration af bådpladser og opkrævning af pladsleje 6. Pladsleje for 2009 7. Længere varsel med betaling af pladsleje 8. Badeforbud på lystbådehavnen 9. Fjernelse af mærkede bådstativer 10. Broer sprøjtes for grønalger før søsætning 11. Vejrstation 12. Grusvej mellem Bach og mastehus 13. Maling af miljøhus 14. Eventuelt.

Deltagere: Vesthimmerlands kommune: Jens Larsen og Anette Bo Ervolder Sejlklubben Nautilus: Dan Cort Jørgensen, formand, Anne-Grethe Bendixen, Erling Vynne, Hans Poulsen, Hans Klode Pedersen, Henrik Hildebrandt, Inger Jydholm, Jacob Rasmussen, Lykke Kristensen og Martin Holm Pedersen.


Sejlklubben Nautilus Bestyrelsen

Referat Mødedato: 24-02-09 side: 3

1. Præsentation af sejlklubbens visioner. Oplæg: Sejlklubben orienterede om strategimødet i januar måned. Strategimødet udmøntedes i en vision for Hvalpsund Lystbådehavn. Visionen er udmøntet i en plan for indretning og udbygning af havnen i to faser. Planen blev vist og gennemgået. Jens Larsen havde fra anden side set forslag om udbygning af havnen og herunder fase 2 placering af et nyt bassin. Dan Cort Jørgensen bad om, at der blev skabt kontakt mellem sejlklubben og andre der arbejde med udbygning af havnen. Beslutning: Jens Larsen orienterer teknisk udvalg om sejlklubbens visioner. Kommunen sørger for, at der skabes kontakt mellem sejlklubben og eventuelle andre interessenter om udvidelse af havnen.

2. Nautilus som sparring for kommunen, turismearbejde og lokale initiativer. Beslutning: Der henvises til beslutning under punkt 1, idet punkt 2 anses for behandlet under punkt 1.


Sejlklubben Nautilus Bestyrelsen

Referat Mødedato: 24-02-09 side: 4

3. Brev af juni 2008 til formanden for teknisk udvalg. Oplæg: Dan Cort Jørgensen fremlagde brev af 30. juni 2008 fra sejlklubben til formanden for teknisk udvalg i Vesthimmerlands kommune; idet sejlklubben endnu ikke havde modtaget svar på brevet. Jens Larsen fik en kopi af brevet. Firhavnsordningen og fælles frihavnsordning blev drøftet. Beslutning: Jens Larsen oplyste som mundtligt svar på brevet, at der politisk var sagt nej til, at sejlklubben overtog administration af bådpladser og opkrævning af pladsleje. Der var også politisk sagt nej til en fælles frihavnsordning inden for kommunen. Hvalpsund Lystbådehavn forblev i frihavnsordningen i 2009. Nautilus tilbød, at lægge lokale til et møde hvori deltager forvaltningen, teknisk udvalg og sejlklubben. Dette ville Jens Larsen gå videre med.

4. Sikkerhed og redningsmateriel på havnen. Oplæg: I Sikker Havn er et projekt om forebyggelse af ulykker i danske lystbådehavne. FLID og Dansk Sejlunion tog i 2006 initiativ til et projekt om sikkerheden i danske lystbådehavne i samarbejde med Slagelse Kommune, Korsør Sejlklub, Codan Forsikring og Friluftsrådet. Der blev foreslået at indføre projektet etapevis. Beslutning: Sejlklubben Nautilus ansøger forsikringsselskabet Codan om levering af redningskranse til havnen. Martin Holm Pedersen sender ansøgning til Codan. Vesthimmerlands kommune sørger for etablering af tov langs broer.

5. Administration af bådpladser og opkrævning af pladsleje. Oplæg: Sejlklubbens brev af juni 2008 til formanden for teknisk udvalg i Vesthimmerlands kommune. Beslutning: Jens Larsen oplyste, at politikerne havde afvist at lade sejlklubben overtage administration af bådpladsen og opkrævning af pladsleje.

6. Pladsleje for 2009. Der henvises til punkt 7.


Sejlklubben Nautilus Bestyrelsen

Referat Mødedato: 24-02-09 side: 5

7. Længere varsel med betaling af pladsleje. Oplæg: Betalingsfrister og rykkeprocedure blev drøftet. Sejlklubben fandt ikke, at det var rimeligt, at en lejer mister sin bådplads, hvis pladslejen ikke betales til tiden, og uden der var udsendt en rykker til pågældende, idet der måske kunne være en forklaring på den manglende rettidige betaling. Beslutning: Betalingsfristen for betaling af leje af bådplads er 14 dage. Der udsendes rykker en uge til 14 dage efter sidste betalingsfrist. Er man ude at rejse i den periode, hvor pladsleje skal betales, kan man tilmelde sig betalingsservice eller kontakte Anette Ervolder for at aftale betaling. Medlemmer, som har betalt pladsleje og som ikke gør brug af sin bådplads i sæsonen, meddeler dette til kassereren, som underretter kommunen. Sejlklubben underretter kommunen om bådpladser, som ikke bliver brugt. Kassereren underretter kommunen.

8. Badeforbud på lystbådehavnen. Oplæg: Formanden for sejlklubben oplyste, at han udmærket var klar over, at det var sejlklubben som havde bedt om at få forbuddet indført. Han ville gerne have, at forbuddet blev opblødt lidt, således at badning blev tilladt på andre steder end fra broerne. Beslutning: Skiltningen fastholdes, men forbuddet bør administreres med let hånd.


Sejlklubben Nautilus Bestyrelsen

Referat Mødedato: 24-02-09 side: 6

9. Fjernelse af mærkede bådstativer. Oplæg: Der var et problem med efterladte ubrugelige bådstativer. Det drøftedes, hvordan disse kunne fjernes uden at pådrage sig erstatningsansvar. Beslutning: Formanden for sejlklubben tager kontakt til advokat og drøfter problemet med denne, Hvorefter fjernelse af bådstativer koordineres med Jens Larsen.

10. Sprøjtning af broer for grønalger før søsætning. Oplæg: Jens Larsen oplyste, at der skal være en vis temperatur, før der kan sprøjtes for grønalger, idet midlet ikke virker før den rette temperatur er til stede. Beslutning: Jens Larsen undersøger, om der kan sættes ind mod grønalger før temperaturen er 12 grader.

11. Vejrstation. Oplæg: Jens Larsen oplyste, at han havde fået tilladelse til at opsætte en 10 meter høj mast til vejrstationen. Det var et krav fra DMI, at masten skulle have denne højde. Beslutning: Vejrstationen placeres i moleknasten. Al kommunikation vedr. vejrstationen foregår mellem Jens Larsen, Dan Cort Jørgen og Erling Vynne.


Sejlklubben Nautilus Bestyrelsen

Referat Mødedato: 24-02-09 side: 7

12. Grusvej mellem Bach og mastehus. Oplæg: Sejlklubben ønskede et område mellem Bachs Bådværft og mastehuset belagt med grus for opstilling af en container til roafdelingen. Beslutning: Sejlklubben ansøger kommunen om tilladelse til at opstille en container til roafdelingen bag mastehuset og anlæggelse af grusvej til placering af container.

13. Maling af miljøhus. Oplæg: Miljøhuset manglede at blive malet anden gang. Beslutning: Jens Larsen sørger for, at miljøhuset bliver malet anden gang.

14. Eventuelt. Oplæg: Sejlklubben orienterede om oprettelse af roafdeling og om placering af en container, jfr. punkt 11. Det blev oplyst, at der manglede gummilister på flydebroerne ved klubhuset. Jens Larsen sørger for udbedring af mangler Betaling for drift af internet drøftedes. Sejlklubben betaler for drift af internettet i år. Næste år forsøges udgiften indregnet i miljøafgiften. Jens Larsen orienterede om nedramning af pæle, og at der var planer om at nedlægge en smal bådplads på bro 3, mod at pladsen blev brugt til at øge størrelsen af øvrige plader på bro 3. Grillpladsen renoveres. Det er besluttet politisk, at slæbestedet fra i år kan benyttes vederlagsfri til søsætning og optagning af både. Referent: Martin Holm Pedersen

http://www.nautilus-hvalpsund.dk/images/stories/materialer/referater/samarbejdsmode2009  

http://www.nautilus-hvalpsund.dk/images/stories/materialer/referater/samarbejdsmode2009.pdf