Page 1

Sejlklubben Nautilus Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 9. juni 2011

med følgende dagsorden:

1. Velkomst 2. Orientering fra formanden 2.1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 2.2. Havneudvikling og samarbejdet med kommunen (herunder det årlige møde med Jens Larsen og samarbejdet med de andre to klubber) 2.3. Fremtidig strategi mht. at synliggøre problemerne med forfaldet i havnen 2.4. Evaluering af klubdagen d. 28.5. 2.5. Arbejde med at søge penge hos fonde 2.6. Halvmodellerne 3. Orientering fra kassereren 4. De enkelte udvalg 4.1. Pigesejlads 4.2. Roerne 4.3. Juniorerne 4.4. Kapsejlerne 4.5. Aktivitetsudvalget 4.6. Klubhuset herunder udlejning 5. Skader i forbindelse med skole- og kapsejlads hvor gaster har roret 6. Næste møde 7. Eventuelt

1


Sejlklubben Nautilus Bestyrelsen

1. Velkomst Formanden bød velkommen og gik straks videre til næste punkt på dagsordenen. 2. Orientering fra formanden 2.1. Godkendelse af referat En kort berøring af nogle af referatets punkter – bl.a. blev nævnt, at elradiatorerne fungerer tilfredsstillende. Det undersøges, om varmepumpe kan være en mulighed. Klubaftenen var afviklet med mange deltagere og stor succes. Formanden deltog ikke i det afholdte instruktør kursus, men det gjorde Mogens. SMS-tjenesten virker fint – også i forhold til vagtordningen på havnen. Det nye klubtøj er ophængt i klubhuset. Når der er 10 eller flere, der ønsker tøj, sendes bestillingen. Medlemmerne informeres om forenings-el via hjemmesiden. Referatet godkendt.

2.2. Havneudvikling og samarbejdet med kommunen Omkring havneudviklingen ønsker kommunen at satse på Løgstør, men kontakten holdes. Med hensyn til havneværtordningen er der ikke kommet så mange penge som håbet, så måske bliver det til en brochure til uddeling i stedet. Det årlige møde med Jens Larsen fra kommunen berørte bl.a. den overfyldte flaskecontainer, manglende asfalt ved roernes rampe. Der er indhentet to tilbud på rampe til roerne. Ikke endelig afgjort, hvilket af tilbuddene, der skal vælges. Gæstebroen er endnu ikke lavet. Årsagen ligger i, at rambukken har været i stykker. Den er klar igen. Kommunen ønsker at fremrykke kontingentopkrævningen, så man på et tidligere tidspunkt ved, om der bliver ledige pladser. Det er vigtigt at betalingsfristerne for medlemmerne er den samme som nu.

2.3. Fremtidig strategi mht. at synliggøre problemer med forfaldet i havnen Formanden ønsker, at der gøres en indsats for at klubben omtales positivt i pressen. Det hjælper de velgennemførte aktiviteter med til. Den positive omtale sammen med at kommunen naturligt vil få kritik for den manglende

2


Sejlklubben Nautilus Bestyrelsen

vedligeholdelse og manglende udvikling, vil give klubben et godt udgangspunkt i en forhandlingssituation. Og der er mange kritisable forhold i havnen. Ud over den manglende gæstebro er der problemer med læsbarheden af gæsteskiltene. Det betyder, at en del gæstesejlere holder sig væk, da det ser ud som om der ikke er ledige pladser. Måske klubben kunne hjælpe med nogle af kommunens opgaver mod til gengæld at få retten til at opkræve gæsteleje (kunne klares af den der har vagt). Klubben ville kunne få en bedre indtægt ud af gæstesejlere end kommunen med den nuværende opkrævningsmetode. Det aftaltes, at der laves en liste over mangler og at vi så kunne tilbyde en forhandling om arbejde, vi evt. kunne udføre. På grund af den manglende havnefoged, sætter vi opslag op med nummeret til havneejeren (kommunen).

2.4. Evaluering af klubdagen den 28.5. Der var mange positive reaktioner på den afholdte klubdag og der fremkom forslag om, at materiale til avisen uploades til hjemmesiden. Til kommende klubdag var der forslag om at lave en temadag for motorbådene. Vi må finde ud af, hvad sejlklubben kan gøre. Forslag om VHF-træning på en kommende klubdag og forslag om at en redningshelikopter kan komme til en klubdag. Tages op på januar-mødet.

2.5. Arbejde med at søge penge hos fonde Kassereren indskærpede formalia med at det er klubben, der søger og at det er formanden, der underskriver ansøgninger. Kommunen tilbyder kursus i Fundraising. Invitation vedlagt referat, så interesserede kan søge.

2.6. Halvmodellerne Nu er de begge halvmodeller ”hjemme igen”. De vil blive hængt op med et lille skriv om deres tilknytning til klubben.

3. Orientering fra kassereren Kassebeholdningen er p.t. ca. 150.000 kr. De tildelte penge til roerne kommer via borgerforeningen. Der tages snarligt kontakt til Ole Randrup, borgerforeningen. Borgerforeningen har 100 års jubilæum. Ole Randrup forespørges om en gaveidé i 1000 kroners prisklassen. Arrangementet afholdes 19.6. og der er forventning om, at Nautilus deltager. Anita undersøger muligheden for at hente Torm-traileren allerede inden den 19.

3


Sejlklubben Nautilus Bestyrelsen

Klubben har købt en projektor til brug sammen med pc. Den opbevares hos Mogens.

4. De enkelte udvalg 4.1. Pigesejlads Anita informerede om, at der er 25 piger med og at der er 8 både til rådighed. Pris for deltagelse er 100 kr for sæsonen og desuden 100 kr til materialer. Fremadrettet er der lidt tvivl om, hvorvidt det skal være pigesejlads eller blandet sejlerskole. Man vil skulle være medlem af klubben for at deltage og det gav anledning til en drøftelse om kontingenttyper. Skal familiemedlemskabet genindføres? Tages op på mødet til efteråret, så kan det nå at blive behandlet på generalforsamlingen, hvis der skal indføres et familiemedlemsskab e.l.

4.2. Roerne Hans oplyste, at kajkanten er blevet sænket. Rampen er i tilbudsfasen. Den bliver lidt dyrere end budgetteret, men containeren er til gengæld forhandlet ned i pris. Hvis GPS tages af projektet bliver der kun en overskridelse på 3-5 tusinde, som roerne håbede på tilgivelse for. Den fik de. Den ny container vil evt. også kunne rumme et antal kajakker. Informerede om et stort stævne i Skive Hans oplyste, at en af bådene har en dårlig køl og det måske bliver nødvendigt at se på en anden. En ny Firer i træ koster ca. 200.000 kr., i plast ca. 100.000 kr. En brugt vil kunne købes for ca. 60.000 kr. Der er mulighed for rentefrit lån over 5 år ved DFFR.

4.3. Juniorerne God aktivitet. Sejler både torsdag og søndag. Inger Jydholm og Steen Tangaa ønsker at holde op til efteråret., De vil dog stadig gerne hjælpe, men ønsker ikke ”at stå for det”. Anita Virenfeldt og Steen Mejlby kan/vil ikke stå alene, så der søges et par friske trænere! Afdelingen vil gerne låne et par FEVA joller til f.eks. Match Race. Dan undersøger, om vi kan drage nytte af Sejlunionens kraftcenter i Skive. Har de f.eks. både vi kan låne? Juniorafdelingen vil gerne skifte navn til Ungdomsafdelingen. Bliver indstillet til generalforsamlingen.

4


Sejlklubben Nautilus Bestyrelsen

4.4. Kapsejlerne Mogens udtrykte glæde over de mange nye gaster, der er dukket op i år og orienterede om de nye måltal for bådene.

4.5. Aktivitetsudvalget Plan for afvikling af aktiviteter følges. Sct. Hans aften foregår med en tur rundt om Rotholm, derefter fælles grill. Torm traileren med kajakker og surfbrædder er til stede og Dan siger ”et par ord”.

4.6. Klubhuset Der bliver anskaffet to højskabe til udlejningsporcelæn m.v. Skabene sættes op i klublokalet. Benzintankene til følgebådene er i jollerummet, så de er til at få fat på i en nødsituation. Der anskaffes bestik og service til brug for medlemmerne. Placeres i klublokalet. Der blev fremsat ønske om, at klubben anskaffer en lille værdiboks, hvor tegnebøger, mobiltelefoner m.v. kan opbevares mens der roes eller sejles i joller. Lykke indkøber og monterer. Udlejningsspørgsmålet blev berørt. Punktet tages op på generalforsamlingen.

5. Skader i forbindelse med skole- og kapsejlads, hvor gaster har roret Hvordan kan ejere holdes skadesløse ved uheld med udlånte både ? Spørgsmålet blev drøftet og følgende fremkom: -

Ved Pigesejladsen næste år betales til en pulje, der kan dække selvrisikoen.

-

Codan forespørges, om der kan tegnes forsikring, der gælder ved de enkelte lejligheder. Kassereren tager kontakt til Codan.

6. Næste møde Næste møde aftalt til mandag den 3. oktober 2011.

7, Eventuelt Internettet på havnen fungerer igen. Der mindedes om den logbog, hvor aktiviteter i klubhuset skal anføres. Næstformanden mente at det var muligt at udskrive kalenderen fra hjemmesiden og bruge den som dagbog – det undersøges.

5

/Referat%2009-06-2011  

http://www.nautilus-hvalpsund.dk/images/stories/materialer/referater/Referat%2009-06-2011.pdf