Page 1

REFERAT Møde mellem Hvalpsund Sejlklub og Teknik- og Miljøforvaltningen. Dato: Mandag d. 14. november 2011. Deltagere: Torben Pind, Roklubben Erling Vynne, Næstformand i Nautilus Hans Poulsen, Kasserer (afgående) i Nautilus Dan Cort Jørgensen, Formand i Nautilus Carsten Agesen, Vesthimmerlands Kommune Anne Schou Andersen, Vesthimmerlands Kommune 1. Fremtidigt samarbejde Der var enighed om, at der opnås de bedste resultater ved en god kommunikation mellem sejlklub og kommune og alle ser frem til et godt samarbejde. I fremtiden afholdes det årlige brugermøde i november i Nautilus’ lokaler. Kommunen indkalder. 2. Orientering om kommunens havneprojekter 2012. Carsten orienterede om de planlagte havneprojekter i 2012, som omfatter gruskajen i Løgstør, højvandssikring i Løgstør, samt renovering af bro 1 og 3 i Hvalpsund. 3. Bro 1 og 3. I forbindelse med renovering af bro 1 og 3 foreslog Anne, at den lave bro ved bro 1 fjernes, da den evt. ikke er nødvendig da det hovedsageligt er de store både der er placeret ved denne bro. Dette var der ikke umiddelbart opbakning til bl.a. pga at broen er meget høj og fortøjningsøjerne sidder i den nederste bro. Nautilus har et ønske om, at der i forbindelse med bro 1 og 3 bliver etableret tbroer for enden af broerne tilsvarende bro 2.

4. Vinteroplagsplads. Det er et tilbagevendende problem på vinterpladsen, at sejlerne ikke rydder op ved sæsonstart når bådene skal i vandet. Ifølge lejebetingelserne skal bådstativerne senest første lørdag i juni være henstilllet på pladsens nordlige hjørne. Desuden er der mange både der ikke har været i vandet i flere år. Erling har lavet en liste over disse både, som sendes til Anne. Det er kommunens hensigt i sæson 2012 at håndhæve reglerne omkring oprydning på vinterpladsen samt at få fjernet de både der har ligget på land i flere sæsoner og som ikke har nogen ejer.


Nautilus bakkede op om idéen og vil gerne være behjælpelige med at få budskabet kommunikeret ud til sejlerne. 5. Skiltning Der mangler skiltning ved lystbådehavnen. Bl.a. en info-tavle, hvor gæstesejlerne kan orientere sig om hvordan de finder rundt i byen og eventuelt med henvisninger til diverse hjemmesider. 6. ·

·

· ·

· ·

Orientering fra Nautilus. Der har i 2011 været mange eludfald og der mangler en del lys på broerne. Elinstallationerne er i et aflåst rum i Moleknasten og sejlerne har derfor ikke selv mulighed for at slå strømmen til. Nautilus foreslår en døgnvagtsordning som sejlerne kan kontakte ved udfald udenfor kommunens åbningstid. Broerne er generelt meget glatte grundet alger. Specielt broen ved mastekranen er farlig i fugtigt vejr. Carsten orienterede om muligheden for eventuelt ved renoveringen af bro 1 og 3 at benytte genbrugsplast i stedet for trykimprægneret træ, da genbrugsplasten skulle være algefri. Der blandt medlemmerne af Nautilus stadig utilfredshed med mågeskræmmeren. Anne kontakter ejeren med henblik på nedtagning af skræmmeren. Nautilus ønsker en vejrstation, som vigtigst af alt skal kunne vise vindstyrke og vindretning og som gerne skal kunne levere informationerne via nettet. Anne undersøger dette. Vejrstationen kan evt. placeres i Nautilus’ klublokaler, da også gæstesejlere har mulighed for at komme ind i klublokalerne med samme kode som koden til Moleknasten. Der har tidligere været opsat flagstænger i blomsterkummerne langs med havnen og Nautilus ønsker at få dem sat op igen. Nautilus tilbød at sørge for vimpler til flagstængerne. Nautilus har flere ønsker til faciliteter omkring lystbådehavnen bl.a. en legeplads, vinterbadefaciliteter, bro over bedding for at binde lystbådehavn og klubområde bedre sammen samt bro langs med stenkastning med hyggekroge hvor der er mulighed for at sidde og grille. Som bekendt arbejder Kommunen på en havneplan for Hvalpsund Lystbådehavn og placeringen af disse eventuelle faciliteter skal tages med i denne havneplan. Nautilus opfordres til at deltage i borgermøderne omkring havneplanen. Det første borgermøde afholdes onsdag d. 7. december kl. 19.00 på Marinaen.

Tak for et godt møde. Venlig hilsen Anne Schou Andersen

/Referat%20-%20m%C3%B8de%20m_%20  

http://www.nautilus-hvalpsund.dk/images/stories/materialer/referater/Referat%20-%20m%C3%B8de%20m_%20kommunen%2014_11_11.pdf