Page 1

Sejlklubben Nautilus Bestyrelsen

Referat for mødet den mødetidspunkt sted

16-04-2009 kl. 1800 klubhuset


Sejlklubben Nautilus Bestyrelsen

Referat Mødedato: 16-04-09 side: 2

Der forelå følgende sager til behandling. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Velkomst og siden sidst fra udvalgene. Godkendelse af referat fra sidste møde 10.03.09 Den fremtidige kasserer-funktion Fenderplanke ved søsætningskajen Administration af slibemaskine og skraber - gebyr Eventuelt.

Deltagere: Bestyrelsen Afbud fra: Kassereren


Sejlklubben Nautilus Bestyrelsen

Referat Mødedato: 16-04-09 side: 3

1. Velkomst og siden sidst fra udvalgene. Oplæg: Formanden bød velkommen og orienterede om mails og hvad der i øvrigt var sket. Han havde talt med Per Ølholm om samarbejdet mellem de nye storkommuner og herunder samarbejdet mellem Vesthimmerlands kommune og Nautilus og om at lave en artikel om dette. Formanden talt med Steffen, som har oplyst, at Hou og Egå har deres modeller for administration af havn. Beslutning. Formanden arbejder videre med at indhente oplysninger om havneadministration. Oplæg: Formanden for Roafdelingen oplyste, at de begynder undervisning 21.04.09, og at der roes på tirsdage. Vesthimmerlands kommune har meddelt midlertidig tilladelse til opstilling af en container for enden af og vinkelret på mastehuset. Transportvogne virker fint. Beslutning: Roafdelingen anskaffer en container. Oplæg: Formanden for juniorafdelingen oplyste, at de mødtes den 4. April og gjorde bådene klar, og at de mødes igen på lørdag. Sæsonen indledes torsdag 23.04.09. Beslutning: Formanden for juniorafdelingen udpeger 2 sejlere fra juniorafdelingen, som skal hejse standeren ved standerhejsning. Oplæg: Formanden for klubhuset oplyste, at standeren var restaureret. Der skal findes plads til placering af tavle + kort, materiale for juniorafdelingen samt opslagstavle for Roafdelingen. Beslutning: På den sydlige gavl i klubhuset opsættes tavle + kort samt materiale for juniorafdelingen. Der skal findes anden placering for halvmodeller af både. Klubhusformanden sørger for placering af udsmykning m.v. Opslagstavle for roafdeling anbringes i gangen.


Sejlklubben Nautilus Bestyrelsen

Referat Mødedato: 16-04-09 side: 4

Oplæg: Formanden for tur- og motorbådsudvalget oplyste, at kokken hos Færgekroen havde meddelt, at han alligevel ikke kunne deltage i tilberedning af gourmet middag. Formaden havde rettet henvendelse til Nykøbing Mors Lystbådehavn for at indhente oplysninger om drift af havnen i privat regi. Men han havde ikke truffet nogen. Det kunne måske skyldes travlhed med klargøring af både. Beslutning: Formanden for tur- og motorbådsudvalget og Erling og Grethe Vynne arrangerer selv festaften. Formanden for tur- og motorbådsudvalget forsøger senere at få kontakt med Nykøbing Mors Sejlklub. Formanden for tur- og motorbådsudvalget sørger, for at salutkanon og ammunition opbevares i overensstemmelse med våbenlovens bestemmelser. Oplæg: Formanden for kapsejladsudvalget oplyste, at man havde haft et par arrangementer herunder mål af sejl, hvilket var sket inden døre. Der var planlagt yderligere et par arrangementer for måling af sejl. Trangmanden rundt sejles den 16. Maj. Bymatch i kapsejlads mellem sejlklubberne i Virksund, Hjarbæk, Skive og Nautilus er planlagt til søndag den 20.9.09. Matchen skal foregå omkring Hvalpsund. Nautilus skal stå for det sociale i klubhuset. Beslutning: Orientering taget til efterretning. Oplæg: Næstformanden oplyste, at der havde været forespørgsel om et lille EDB-kursus. Som næste kursus planlægges kursus om el ombord. Han opfordrede til at læse hjemmesiden vedr. fejl ved masestanderen til båden, hvor øje var gået i stykker. Næstformanden har sendt klage til fabrikanten, men intet hørt endnu. Beslutning: Der skal findes en instruktør til kursus i el ombord.


Sejlklubben Nautilus Bestyrelsen

Referat Mødedato: 16-04-09 side: 5

Oplæg: Der var ikke modtaget svar fra DS på ansøgning om redningskranse til havnen. Beslutning: Sekretæren rykker DS for et svar. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 10.03.09. Oplæg: Referat fra bestyrelsesmødet den 10.03.09. Beslutning: Referatet godkendt uden bemærkninger

3. Den fremtidige kasserer-funktion. Oplæg: På baggrund af kassererens mail om at ophøre med at varetage funktionen som kasserer, havde formanden og næstformanden drøftet den nye situation og foreslog, at der konstitueres en ny kasserer. Formand og næstformand havde også noteret sig det konstruktive i at kasseren gerne ville hjælpe indtil en ny var fundet - dog senest til generalforsamlingen 2009. Beslutning: Der forsøges fundet en person der kan konstitueres som ny kasserer indtil næste generalforsamling. Der arbejdes på at finde et emne til at overtage kassererposten. Formanden underretter kassereren om bestyrelsens beslutning. 4. Fenderplanke ved søsætningskajen. Oplæg: Formanden for tur- og motorbådsudvalget fandt, at der manglede en fenderliste ved søsætningskajen og foreslog, at man tog kontakt til kommunen for at få udbedret mangelen.


Sejlklubben Nautilus Bestyrelsen

Referat Mødedato: 16-04-09 side: 6

Beslutning: Formanden tager kontakt til kommunen for at få den til at udbedre mangelen. 5. Administration af slibemaskine og skraber – gebyr. Oplæg: Sekretæren foreslog på baggrund af, at der manglede poser til støvsugeren og at skraberen var bortkommet, at der opkræves et gebyr for lån at slibemaskine og skraber. Beslutning: Sejlklubben sørger for indkøb af poser til støvsuger, ny skraber og ekstraklinger. Brugerne køber selv sliberondeller. Klubhusformanden er ansvarlig for administration af maskinen og sørger for indkøb af poser til støvsuger og klinger til skraber. 6. Eventuelt. Formanden for juniorudvalget forespurgte til festaften. Næstformanden og formanden for tur- og motorbådsudvalget orienterede om arrangementet og oplyste, at hvis der ikke var tilmeldt mindst 12 personer, ville festen blive aflyst. Planlægning af standerhejsning: 1. Der skydes 1 skud med salutkanonen for at advisere om standerhejsning: 2. Standerhejsningen indledes med at synge Blæsten går frisk over Limfjordens vande. 3. Standeren hejses samtidig med der afskydes tre skud med salutkanonen. 4. Formanden har ordet. 5. Nautilus sangen synges. 6. Herefter serveres røde pølser m. brød. Ansvarlig formanden for juniorudvalget. 7. Visioner forevises. Næste bestyrelsesmøde planlagt til 12.05.09. Der var enighed, om at der ikke var behov for at holde dette møde. Ref. Sekretæren

http://www.nautilus-hvalpsund.dk/images/stories/materialer/referater/bestyrelsesmode160409  

http://www.nautilus-hvalpsund.dk/images/stories/materialer/referater/bestyrelsesmode160409.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you