Page 1

Referat bestyrelsesmøde 10/1 2010 kl. 12:30 på Marinaen • •

Fraværende med afbud: Martin Petersen, Inger Jydholm (Anita Virenfeldt deltog som suppleant) og Henrik Hildebrandt (Mogens Mejlby deltog som suppleant) Til dette bestyrelsesmøde deltog endvidere suppleanterne (uden stemmeret) da der skulle arbejde med både planlægning og strategien.

1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 07-10-2009 (kommer) Godkendelse af konstitueringen af næstformand hvor Erling Vynne blev valgt. 3. Vedr. vedtægtsændringerne på den ekstraordinære generalforsamling 1. Vedtægterne blev enstemmigt godkendt af de fremmødte. 4. Nyt fra kassereren 1. Kassereren har fået et tilbud fra et andet forsikringsselskab vedrørende forsikring af klubhuset. Tilbuddet ligger ca. 10 000,- kr under det vi hidtil har betalt. Det blev vedtaget at skifte forsikringsselskab. Det blev vedtaget at lade glasforsikringen udgå, da den var for dyr. 2. Kassereren oplyser, at han har købt en skærm og et tastatur, så han kan bruge sin bærbare som arbejdsstation. 5. Fra formanden 1. Jens Larsen har oplyst at frihavnsordningen fortsætter uændret i 2010 2. der etableret et samarbejde mellem Virksund, Skive og Hjarbæk. Dette betyder at meddelerne i klubberne kan benytte sig af alle 4 klubbers tilbud. Der linkes på hjemmesiderne til de andre klubbers hjemmesider. 3. Orientering om Netværk Limfjorden. Dette netværk vil i 2010 sætte en række initiativer i gang for at fremme interessen for at gæstesejlere og andre turister besøger Limfjorden. 4. For at smidiggør bestyrelsens arbejde og nedbringe antallet af bestyrelsesmøder blev det aftalt at formand, næstformand og kasser udgør et forretningsudvalg. 5. Der opfordres til at medlemmerne tager instruktør, regelkurser og andre officials kurser. 6. DS kraftcenter i Skive: En god mulighed for at uddanne og udvikle vores juniorer. 7. Der skal mere fokus på sponsor arbejde. Det betyder at vi skal kunne give modydelser til vores sponsorer. Det vil der blive arbejdet med i 2010

1


6. Strategi- og planlægningsarbejde Planlægning. Der forelå en meget flot plan fra Kapsejlladsudvalget udarbejdet af Henrik Hildebrandt. Henrik Hildebrandt har allieret sig med flere aktive kapsejlere således at de er flere til at hjælpe hinanden i forbindelse med aktiviteterne i kapsejladsudvalget. De øvrige udvalg arbejder videre med deres planer for 2010. Der blev arbejdet med strategi ud fra følgende oplæg: Næste bidrag til vores vision I 2009 lavede vi vores vision – meget visuel - som hænger i klubhuset. I år skal vi have sat ord på visionerne. Nedenstående beskriver hvorfor vi er sat i verden (man kan kalde vores mission): ”Klubbens formål er at fremme interessen for søsport ved: 1. at samles om fælles opgaver i forbindelse hermed, såvel sportslige som økonomiske interesser 2. fælles optræden over for havne- og andre myndigheder for at forbedre søsportens kår også blandt unge mennesker. 3. foranstaltninger til styrkelse af fællesskabet mellem medlemmerne i Nautilus; om sommeren gennem fælles sejladser og aktiviteter, om vinteren ved dygtiggørelse i navigation og internationale søvejsregler m.v., samt gennem selskabelige sammenkomster og medlemsmøder.” (citat fra vedtægterne) Vi skal have fundet det som giver os værdi ved at være med i klubben og at sejle. Det som betyder så meget, at vi engagerer os, bruger tid/penge på vores hobby. Hvorfor betyder det noget at komme i klubben, på havnen og opleve noget sammen med andre mennesker – der sejler? 1. Skriv 3 ord, ting eller begreber der kan beskrive denne værdi det har for dig: 2. Skriv ligeledes 3 ting vi godt vil kendes for i klubben: 3. Skriv 3 ting vi IKKE vil kendes for: Dette arbejde som ikke er færdiggjort. Det bliver koordineret og færdiggjort på et møde, hvor Jacob Rasmussen, Mogens Mejlby, Dan Cort og Erling Vynne deltager mandag 18./1.- 2010 kl 19.30, hos Erling Vynne. Resultatet vil blive offentliggjort til standerhejsningen og på hjemmesiden, samt ved opslag i klubhuset. 7. Nedsættelse af udvalg Der blev nedsat udvalg vedr. oprettelse af en legeplads v. Marinaen: Per Ølholm og Torben Pind (Torben ser på det materiale som Dan havde fra et firma, der laver sponsorerede legepladser). Der blev nedsat udvalg vedr. indkøb af klubtøj: Dan Cort og Lars Jensen. 2


8. Vedr. møde med kommunen i feb. måned 1. En ny rampe til roafd. 2. Opsætning af hjørner på jollebroerne + fenderliste på jollebroerne (vi snakker først med de folk, der vedligeholder havnen) 3. Sprøjtning af broerne 4. Oprydning foran klubhuset (asfalt og betonrester mm.) 9. De næste bestyrelsesmøder 1. Mandag 10/5 2010 2. mandag 20/9 2010 10. Under evt. 1. Der er blevet spurgt efter halvmodellerne i klubhuset. Lykke finder dem frem og hænger dem op. 2. Udvalg vedr. opsætning af lameller: Poul (Falken), Alfred (hvis han vil), Steen Tangå, Hans Poulsen blev tovholder. 3. Det belv besluttet, at der skal etableres kodelås i klubhuset. Nattevagter kan altid komme ind, og havnefogden kan udlevere koden til gæstesejlere. 4. Lykke skal ophænge Nautilusskilt på klubhuset, så gæster kan se, hvor klubhuset er. 5. Vi skal udarbejde en lille folder med oplysninger til gæstesejlere. 6. Forslag om arrangement ved klubhuset den dag træskibene passerer evt. kaffe, grill mm. 7. Fra Dialogmødet kom der forslag om vindskærme foran klubhuset (snakke med Søderman om de huller, der er forberedt for noget sådant) 8. Standerhejsning d. 18/4 2010 generalforsamling mv. d. 7/11 2010 Formanden takkede for et godt og konstruktivt møde. Referat udarbejdet af Erling Vynne og Dan Cort Jørgensen

3

http://www.nautilus-hvalpsund.dk/images/stories/materialer/referater/bestyrelsesmode100110  

http://www.nautilus-hvalpsund.dk/images/stories/materialer/referater/bestyrelsesmode100110.pdf

http://www.nautilus-hvalpsund.dk/images/stories/materialer/referater/bestyrelsesmode100110  

http://www.nautilus-hvalpsund.dk/images/stories/materialer/referater/bestyrelsesmode100110.pdf

Advertisement