Page 1

ZIMOVNICI

Novi Sad Preporuka Lučke kapetanije Novi Sad je da se na području njene teritorijalne nadležnosti koriste sledeća zimska skloništa namenjena smeštaju malih plovnih objekata (čamaca i plutajućih objekata) za predstojeći zimski period 2013/2014 godine i to: Na km 1298+500 leva obala, ulaz u rukavac «Tikvara» kod Bačke Palanke, gde je moguć smeštaj i zimovanje velikog broja malih plovila (čamaca i plutajućih objekata). Na km 1272+000 leva obala, ulaz u Begečki rukavac (Čerevićka skela) kod mesta Futog gde je moguć smeštaj i zimovanje većeg broja malih plovila (čamaca i plutajućih objekata). Na km 1268+500 desna obala, ulaz u Beočinski rukavac kod mesta Beočin, gde je moguć smeštaj i zimovanje većeg broja malih plovila (čamaca i plutajućih objekata). Na km 1257+700 leva obala, ulaz u rukavac «Dunavac» kod Novog Sada, gde je moguć smeštaj i zimovanje velikog broja malih plovila (čamaca i plutajućih objekata). Na km 1247+000 ulaz u rukavac «Subić» kod naselјa Šangaj, gde je moguć smeštaj i zimovanje većeg broja malih plovila (čamaca i plutajućih objekata).

“Luka Novi Sad” - Km 1253,500-leva obala reke Dunav

Ulaz u bazen pristaništa Novi Sad nalazi se na levoj obali reke Dunav, na Km 1.253,500. Dužina bazena iznosi oko 1.100 m a širina kinete od 50 m na ulazu, do 150 m u bazenu. Na kraju bazena izgrađena je okretnica a duž utvrđenih obala postoje delimično uređaji za privezivanje plovnih objekata. Postoje uređaji za snabdevanje pitkom vodom kao i telefon. Bazen je u potpunosti zaštićen od leda. Organizaciju zimovanja vrši A.D. “Luka Novi Sad”. Za bliže informacije o uslovima i načinu zimovanja obratiti se na telefone 021 520-233, 021 423-646 ili 063/727-0-444. Komadant zimovnika je Janković Slavko. U zimovniku su uglavnom obezbeđeni neophodni uslovi za bezbedno zimovanje, snabdevanje i pružanje drugih usluga neophodnih brodovima domaće i strane zastave. Luka “Bačka Palanka” - Km 1295,500-leva obala reke Dunav

U slučaju više sile postoji mogućnost zimovanja za oko 20 brodova dunavskog tipa. Zimovnik nije predviđen za smeštaj brodova koji prevoze ili su prevozili opasne materije. Organizaciju zimovanja vrši “Luka Bačka Palanka” A.D. Bačka Palanka. Za bliže informacije o uslovima i načinu zimovanja obratiti se na telefon 021 604-4-134 ili 063 101-0-862. Komadant zimovnika je Bjelajac Gojko. U slučaju potrebe su obezbeđeni svi neophodni uslovi za bezbedno zimovanje, snabdevanje i pružanje drugih usluga neophodnih brodovima domaće i strane zastave.

1


“Luka Beočin-Lafarge” - Km 1268,500-desna obala reke Dunav

Ulaz u bazen luke Beočin nalazi se na desnoj obali reke Dunav na km 1.268,500 a postoji mogućnost smeštaja 20-30 objekata dunavskog tipa domaće i strane zastave. Organizaciju zimovnika vrši D.O.O ”Luka Beočin-Lafarge” Beočin, a kontakt telefon za informacije, način i uslove zimovanja je 021 874-716 ili 063 648-588. Komadant zimovnika je Dašić Žarko. Svi učesnici u plovidbi dužni su da svoju nameru zimovanja prijave Lučkoj kapetaniji Novi Sad kako bi se odredio način i uslovi zimovanja. Učesnici u plovidbi koji zimuju u zimovnicima ili zimskim skloništima dužni su da se pridržavaju posebnih odredbi i uslova koje odredi ova Lučka kapetanija i preduzeća koja organizuju zimovanje.

Beograd

Luka Beograd – km. 1167+500 desna obala reke Dunav - baza luke, Dužina bazena iznosi oko 600 m a širina oko 200 m. Bazen luke je uređen sa smeštajnim kapacitetom do 50 brodova, a duž izgrađene obale postoje mesta za bezbedno privezivanje objekata, njihovo snabdevanje pitkom vodom kao i mogućnost korišćenja svih usluga neophodnih za dugotrajno zimovanje brodova domaće i strane zastave ( telefonske veze, hitna medicinska pomoć i dr. ). Organizaciju zimovanja i raspored smeštaja plovila vrši „LUKA BEOGRAD“ A.D u koordinaciji sa Lučkom kapetanijom Beograd. Savski vertikalni kej – desna obala reke Save km. 0+000 do 0+900, Dužina operativnog keja iznosi oko 700 m, sa smeštajnim kapacitetom oko 30 plovila većih dimenzija.Obala je uređena, na kojoj postoje uređaji za privezivanje brodova i ostalih plovila, kao i mogućnost prilaza i snabdevanja gorivom, pitkom vodom i drugim vidovima snabdevanja neophodnim za bezbedan boravak brodova domaće i strane zastave. Svi zaintresovani za zimovanje na ovoj poziciji su dužni da svoju nameru zimovanja prijave Lučkoj akpetaniji Beograd kako bi se odredio način, uslovi i starešina – komandant zimskog skloništa i dežurni brod koji će imati kompletnu posadu i sposobnost za hitnu intervenciju. Bežanijski rukavac – Brodogradilište Beograd - leva obala reke Save km 3+000, Dužina bazena na upotrebi Brodogradilišta Beograd iznosi oko 300 m a širina oko 150 m, smeštajnog kapaciteta oko 20 brodova i ostalih plovila. Obala je uređena, prilaz bezbedan i postoje bezbedni uslovi snabdevanja brodova i pružanja drugih usluga. Svi zaintresovani za zimovanje na ovoj poziciji su dužni da svoju nameru zimovanja prijave Lučkoj akpetaniji Beograd kako bi se odredio način, uslovi i starešina komandant zimovanja i dežurni brod koji će imati kompletnu posadu i sposobnost za hitnu intervenciju. Čukarički zaliv – desna obala reke Save km. 3+800, Za zimovanje malih plovila, čamaca i jahti u marinama i privezištima u skladu sa njihovim smeštajnim kapacitetima. Višnjički rukavac – desna obala reke Dunav km. 1163, Za zimovanje brodova i ostalih plovila u zavisnosti od vodostaja i dubine na ulazu u rukavac kao i u samom rukavcu.


Svi zaintresovani za zimovanje na ovoj poziciji su dužni da svoju nameru zimovanja prijave Lučkoj akpetaniji Beograd kako bi se odredio način, uslovi i starešina - komandant zimovanja i dežurni brod koji će imati kompletnu posadu i sposobnost za hitnu intervenciju. Svi učesnici u plovidbi su dužni da svoju nameru zimovanja prijave Lučkoj kapetaniji Beograd kako bi se odredio način i uslovi zimovanja. Učesnici u plovidbi koji zimuju u zimovnicima ili na zimskim skloništima dužni su da se pridržavaju posebnih odredaba i uslova koje odredi ova Lučka kapetanija i preduzeća koja organizuju zimovanje.

3

Zimovnici Novi Sad Beograd  
Advertisement