Page 1


ПРАВИЛА ПЛОВИДБЕ НА СЛИВУ РЕКЕ САВЕ (консолидовани текст на основу Одлуке 30/07 и Одлуке 19/10)

Међународна комисија за слив реке Саве Загреб, 2013.


ИЗДАВАЧ: Међународна комисија за слив реке Саве Загреб, Кнеза Бранимира 29 Тел./Факс: +385 1 488 6960, 488 6986 E-mail: isrbc@savacommission.org www.savacommission.org УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР: Дејан Коматина Жељко Милковић Горан Шукало Душко Исаковић ФОТОГРАФИЈА: Драган М. Бабовић ИЗДАЊЕ: Српски ТИРАЖ: 50 примјерака ДИЗАЈН И ШТАМПА: Графомарк - Лакташи (BA)


Свесни значаја реке Саве за привредни, друштвени и културни развој региона, Са жељом да се развије унутрaшња пловидба реком Савом, Узимајући у обзир Европски правилник за унутрашње пловне путеве (CEVNI) и Општа правила пловидбе на реци Дунав (OPPD), У складу са Чланом 16 параграфи 1 (а) и 2 Оквирног споразума о сливу реке Саве (Оквирни споразум) и Чланом 2 Протокола о режиму пловидбе на Оквирни споразум о сливу реке Саве, Међународна комисија за слив реке Саве (Савска комисија) на VIII Ванредној седници одржаној 12-13. новембра 2007. године доноси

ОДЛУКУ – 30/07 o усвајању Правила пловидбе на сливу реке Саве 1. Текст Правила пловидбе на сливу реке Саве је приложен овој одлуци и представља њен саставни део. 2. Ова одлука се примењује од 01. јуна 2008. године. 3. Стране Оквирног споразума ће донети мере неопходне за спровођење ове одлуке и о истим обавестити Савску комисију. 4. Ова одлука је обавезујућа за Стране Оквирног споразума осим ако било који од чланова Савске комисије повуче свој глас у року од 30 дана од дана доношења одлуке или обавести Савску комисију да одлука подлеже одобрењу надлежног органа његове државе. Уколико било који од чланова Савске комисије повуче свој глас у року од 30 дана од дана доношења одлуке или обавести Савску комисију да одлука подлеже одобрењу надлежног органа његове државе, Секретаријат Савске комисије ће о томе обавестити остале чланове Савске комисије. 5. Уколико нико од чланова Савске комисије не повуче свој глас нити не обавести Савску комисију да одлука подлеже одобрењу надлежног органа његове државе, одлука ступа на снагу 13. децембра 2007. године. 6. Након ступања на снагу, ова одлука постаје у потпуности обaвезујућа и неспосредно се примењује у свим Странама Оквирног споразума. 7. Секретаријат Савске комисије ће обавестити Стране Оквирног споразума о ступању на снагу ове одлуке. Реф. бр. 1S-8-D-07-6/1-3 У Загребу, 13. новембра 2007. године Кемал Каркин Председавајући Савске комисије

iii


Свесни значаја реке Саве за привредни, друштвени и културни развој региона, Са жељом да се развије унутрaшња пловидба реком Савом, Узимајући у обзир Европски правилник за унутрашње пловне путеве (CEVNI) и Општа правила пловидбе на реци Дунав (OPPD), У складу са Чланом 16 параграфи 1 (а) и 2 Оквирног споразума о сливу реке Саве (Оквирни споразум) и Чланом 2 Протокола о режиму пловидбе на Оквирни споразум о сливу реке Саве, Међународна комисија за слив реке Саве (Савска комисија) на XXIV Седници одржаној 26.-27. октобра 2010. године доноси

ОДЛУКУ – 19/10 о усвајању ИЗМЕНА И ДОПУНА ОДЛУКЕ 30/07 О УСВАЈАЊУ Правила пловидбе на сливу реке Саве 1. Teкст Измена и допуна Одлуке 30/07 о усвајању Правила пловидбе на сливу реке Саве и Консолидовани текст Правила пловидбе на сливу реке Саве су су приложени овој Oдлуци и представљају њен саставни део.. 2. Стране Оквирног споразума ће донети мере неопходне за спровођење ове одлуке и о истим обавестити Савску комисију. 3. Ова одлука је обавезујућа за Стране Оквирног споразума осим ако било који од чланова Савске комисије повуче свој глас у року од 30 дана од дана доношења одлуке или обавести Савску комисију да одлука подлеже одобрењу надлежног органа његове државе. Уколико било који од чланова Савске комисије повуче свој глас у року од 30 дана од дана доношења одлуке или обавести Савску комисију да одлука подлеже одобрењу надлежног органа његове државе, Секретаријат Савске комисије ће о томе обавестити остале чланове Савске комисије. 4. Уколико нико од чланова Савске комисије не повуче свој глас нити не обавести Савску комисију да одлука подлеже одобрењу надлежног органа његове државе, одлука ступа на снагу 27. новембра 2007. Године а примјењиваће се од 01. јуна 2011. године. 5. Након ступања на снагу, ова одлука постаје у потпуности обaвезујућа и неспосредно се примењује у свим Странама Оквирног споразума. 6. Секретаријат Савске комисије ће обавестити Стране Оквирног споразума о ступању на снагу ове одлуке. Реф. бр..: 1S-24-D-10-1/1-2 У Загребу, 27. октобра, 2010. године Бранко Бачић Председавајући Савске комисије

v


САДРЖАЈ Страна Поглавље 1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ...........................................................................................................1 Члан 1.00 – Сврха............................................................................................................1 Члан 1.01 – Значење појединих термина......................................................................1 Члан 1.02 – Заповедник брода.......................................................................................3 Члан 1.03 – Обавезе посаде и других лица која се налазе на пловилу......................4 Члан 1.04 – Општа обавеза опрезности........................................................................5 Члан 1.05 – Поступак у посебним околностима...........................................................5 Члан 1.06 – Коришћење водног пута.............................................................................5 Члан 1.07 – Највећа допуштена количина терета и највећи допуштени број путника и видик...............................................................5 Члан 1.08 – Конструкција, опремање и посада пловила.............................................6 Члан 1.09 – Кормиларење..............................................................................................6 Члан 1.10 – Исправе пловила и остала документа.......................................................6 Члан 1.11 – Правила пловидбе......................................................................................7 Члан 1.12 – Опасни предмети на пловилу; губитак предмета; препреке..................7 Члан 1.13 – Заштита знакова и ознака на водном путу................................................8 Члан 1.14 – Оштећење сталних грађевина...................................................................8 Члан 1.15 – Забрана бацања предмета и испуштања материја у водни пут..............8 Члан 1.16 – Спашавање и пружање помоћи.................................................................8 Члан 1.17 – Насукана или потопљена пловила............................................................8 Члан 1.18 – Обавеза ослобађања пловног пута...........................................................9 Члан 1.19 – Посебна упутства........................................................................................9 Члан 1.20 – Надзор.........................................................................................................9 Члан 1.21 – Посебни превози........................................................................................9 Члан 1.22 – Посебне привремене одредбе................................................................10 Члан 1.23 – Спровођење јавних догађања.................................................................10 Поглавље 2 ОЗНАКЕ И ЛЕСТВИЦЕ ГАЗА НА ПЛОВИЛУ; БАЖДАРЕЊЕ............................................11 Члан 2.01 – Ознаке за идентификацију пловила, изузев чамаца..............................11 Члан 2.02 – Ознаке за идентификацију чамаца..........................................................12 Члан 2.03 – Баждарење................................................................................................12 Члан 2.04 – Ознаке уроњења и лествице газа............................................................12 Члан 2.05 – Ознаке за идентификацију сидара..........................................................12 Поглавље 3 ОПТИЧКИ ЗНАЦИ (ОЗНАЧАВАЊЕ) НА ПЛОВИЛИМА.................................................13 I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ.................................................................................................................13 Члан 3.01 – Примена и дефиниције............................................................................13 Члан 3.02 – Светла.........................................................................................................13 Члан 3.03 – Плоче, заставе и пламенци......................................................................13 Члан 3.04 – Цилиндри, балони, конуси и двоструки конуси.....................................14 vii


Члан 3.05 – Забрањена светла и знаци.......................................................................14 Члан 3.06 – Светла у случају нужде.............................................................................14 Члан 3.07 – Забрана коришћења светиљки, рефлектора, плоча, застава, итд.........14 II. НОЋНО И ДНЕВНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ...................................................................................15 II.А. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ ПЛОВИДБЕ...........................................................................15 Члан 3.08 – Обележавање за време пловидбе појединачних пловила на сопствени погон...................................................................................15 Члан 3.09 – Обележавање тегљених састава за време пловидбе.............................15 Члан 3.10 – Обележавање потискиваних састава за време пловидбе.....................17 Члан 3.11 – Обележавање бочних састава за време пловидбе................................17 Члан 3.12 – Обележавање једрилица за време пловидбе........................................18 Члан 3.13 – Обележавање чамаца за време пловидбе.............................................18 Члан 3.14 – Допунско обележавање пловила која превозе опасне материје за време пловидбе.......................................................19 Члан 3.15 – Обележавање пловила на којима је дозвољен превоз више од 12 путника и чија максимална дужина трупа износи мање од 20 m.....................................................................20 Члан 3.16 – Обележавање скела за време пловидбе................................................20 Члан 3.17 – Допунско обележавање пловила која имају првенство пролаза..........21 Члан 3.18 – Допунско обележавање пловила неспособних за маневар..................21 Члан 3.19 – Обележавање пловећих тела и плутајућих објеката за време пловидбе...................................................................................21 II Б. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ СТАЈАЊА..............................................................................22 Члан 3.20 – Обележавање пловила за време стајања...............................................22 Члан 3.21 – Допунско обележавање за време стајања пловила која превозе опасне материје..................................................................22 Члан 3.22 – Обележавање скела за време стајања на пристанима..........................22 Члан 3.23 – Обележавање пловећих тела и плутајућих објеката за време стајања.......................................................................................23 Члан 3.24 – Обележавање мрежа или рибарских мотки на пловилу за време стајања.......................................................................................23 Члан 3.25 – Обележавање техничких пловила у раду као и насуканих или потопљених пловила.........................................................................23 Члан 3.26 – Обележавање сидара која могу да представљају опасност за пловидбу..............................................................................................24 III. ПОСЕБНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ.................................................................................................25 Члан 3.27 – Допунско обележавање инспекцијских, ватрогасних и спасилачких пловила.............................................................................25 Члан 3.28 – Допунско обележавање пловила која обављају радове на водном путу за време пловидбе............................................25 Члан 3.29 – Допунско обележавање ради заштите од таласа...................................25 Члан 3.30 – Сигнали опасности....................................................................................26 Члан 3.31 – Забрана приступа на пловило..................................................................26 Члан 3.32 – Забрана пушења или коришћења незаштићеног светла или пламена...................................................................................26 Члан 3.33 – Забрана бочног пристајања.....................................................................26 viii


Члан 3.34 – Допунско обележавање пловила чија је способност маневра ограничена.............................................................27 Члан 3.35 – Допунско обележавање пловила која обављају риболов.....................27 Члан 3.36 – Допунско обележавање пловила која се користе приликом роњења....................................................................................28 Члан 3.37 – Допунско обележавање пловила која обављају деминирање.............28 Члан 3.38 – Допунско обележавање пловила која обављају пилотажу...................28 Поглавље 4 ЗВУЧНИ СИГНАЛИ, РАДИОТЕЛЕФОНИЈА; НАВИГАЦИОНЕ НАПРАВЕ.........................29 Члан 4.01 – Опште одредбе.........................................................................................29 Члан 4.02 – Коришћење звучних сигнала...................................................................29 Члан 4.03 – Забрањени звучни сигнали......................................................................29 Члан 4.04 – Сигнали у случају несреће........................................................................30 Члан 4.05 – Радиотелефонија......................................................................................30 Члан 4.06 – Радар..........................................................................................................30 Члан 4.07 – Опрема за Аутоматски идентификациони систем за унутрашњу пловидбу............................................................................31 Поглавље 5 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВОДНОГ ПУТА....................................................................................33 Члан 5.01 – Знакови......................................................................................................33 Члан 5.02 – Обележавање водног пута.......................................................................33 Члан 5.03 – Употреба знакова и ознака.......................................................................33 Поглавље 6 ПРАВИЛА ПЛОВИДБЕ...................................................................................................35 А. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ................................................................................................................35 Члан 6.01 – Дефиниције...............................................................................................35 Члан 6.01-бис) – Брза пловила.....................................................................................35 Члан 6.02 – Чамци: Општа правила.............................................................................35 Б. СУСРЕТАЊЕ, ПРЕСЕЦАЊЕ ПРАВАЦА КРЕТАЊА И ПРЕТИЦАЊЕ.......................................35 Члан 6.03 – Општи принципи.......................................................................................35 Члан 6.03-бис) – Пресецање праваца кретања..........................................................36 Члан 6.04 – Сусретање: основна правила...................................................................36 Члан 6.05 – Сусретање: одступање од основних правила.........................................37 Члан 6.06 – Сусретање: брза пловила.........................................................................38 Члан 6.07 – Сусретање пловила на уским пловним путевима..................................38 Члан 6.08 – Забрана сусретања означена знаковима за обележавање водног пута...................................................................38 Члан 6.09 – Претицање: опште одредбе.....................................................................39 Члан 6.10 – Претицање.................................................................................................39 Члан 6.11 - Забрана претицања означена знаковима за обиљежавање водног пута..................................................................40 В. ОСТАЛА ПРАВИЛА ПЛОВИДБЕ...........................................................................................40 Члан 6.12 – Пловидба на секторима на којима је прописан правац пловидбе.......... 40 Члан 6.13 – Окретање...................................................................................................40 Члан 6.14 – Поступак приликом испловљавања........................................................41 Члан 6.15 – Забрана уласка у простор између пловила у тегљеном саставу...........41 Члан 6.16 – Луке и притоке: упловљење-испловљење са пресецањем водног пута.....................................................................41 ix


Члан 6.17 – Упоредна пловидба и забрана прилаза пловилима..............................42 Члан 6.18 – Забрана вучења сидара, ужади или ланаца...........................................42 Члан 6.19 – Пловидба помоћу водене струје.............................................................42 Члан 6.20 – Заштита од таласа.....................................................................................42 Члан 6.21 – Састави.......................................................................................................43 Члан 6.21-бис) – Премештање потисница ван потискиваног састава......................43 Члан 6.22 – Прекид пловидбе......................................................................................43 Члан 6.22-бис) – Пловидба поред техничких пловила у раду, насуканих или потопљених пловила и пловила чија је способност маневра ограничена.........................................43 Г. СКЕЛЕ...................................................................................................................................44 Члан 6.23 – Правила која се примењују на скеле.......................................................44 Д. ПРОЛАЗАК ИСПОД МОСТОВА, КРОЗ БРАНЕ И ПРЕВОДНИЦЕ..........................................44 Члан 6.24 – Пролаз испод мостова и кроз бране-опште одредбе............................44 Члан 6.25 – Пролаз испод сталних мостова................................................................44 Члан 6.26 – Пролаз кроз покретне мостове................................................................45 Члан 6.27 – Пролаз кроз бране....................................................................................45 Члан 6.28 – Пролаз кроз преводнице..........................................................................46 Члан 6.28-бис) – Упловљавање-Испловљавање у/из преводнице...........................47 Члан 6.29 – Редослед проласка кроз преводнице......................................................47 Ђ. ОГРАНИЧЕНА ВИДЉИВОСТ – ПЛОВИДБА ПОМОЋУ РАДАРА..........................................47 Члан 6.30 – Општа правила пловидбе при смањеној видљивости; употреба радара.......................................................................................47 Члан 6.31 – Звучни сигнали за време стајања............................................................48 Члан 6.32 – Пловидба помоћу радара........................................................................48 Члан 6.33 – Одредбе које се примењују на пловила која плове без употребе радара.......................................................................................49 Е. ПОСЕБНА ПРАВИЛА............................................................................................................49 Члан 6.34 – Посебна првенства пролаза.....................................................................49 Члан 6.35 – Скијање на води и сличне активности....................................................50 Члан 6.36 – Поступање пловила за риболов и поступање према пловилима за риболов.................................................................50 Члан 6.37 – Поступање рониоца и поступање према рониоцима............................50 Члан 6.38 – Грађевине на обали и водном путу.........................................................50 Поглавље 7 ПРАВИЛА СТАЈАЊА......................................................................................................51 Члан 7.01 – Општа правила стајања............................................................................51 Члан 7.02 – Стајање......................................................................................................51 Члан 7.03 – Сидрење....................................................................................................52 Члан 7.04 – Везивање...................................................................................................52 Члан 7.05 – Места за стајање.......................................................................................52 Члан 7.06 – Дозвола за стајање за одређене категорије пловила............................52 Члан 7.07 – Стајање у случајевима превоза који укључују опасне материје........................................................................52 Члан 7.08 – Стража и надзор........................................................................................53 x


Поглавље 8 ПРАВИЛА У ПОГЛЕДУ ОЗНАЧАВАЊА И ИЗВЕШТАВАЊА............................................55 Члан 8.01 – Знак „Не прилази“.....................................................................................55 Члан 8.02 – Обавеза пријављивања............................................................................56 Поглавље 9 Без текста.....................................................................................................................57 Поглавље 10 СПРЕЧАВАЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВОДА И УКЛАЊАЊЕ ОТПАДА СА ПЛОВИЛА..................59 Члан 10.01 – Дефиниције.............................................................................................59 Члан 10.02 – Општа обавеза опреза............................................................................60 Члан 10.03 – Забрана испуштања и избацивања отпада...........................................60 Члан 10.04 – Сакупљање и обрада отпада на пловилима.........................................61 Члан 10.05 – Регистар о превенцији загађења (Књига о уљима), захтеви за одлагање у прихватне станице............................................61 Члан 10.06 – Бојење и вањско чишћење пловила.....................................................62 Поглавље 11 ДOПУНСКА ЛОКАЛНА ПРАВИЛА...............................................................................63 A. СЕКТОР “УШЋЕ САВЕ”.........................................................................................................63 Члан 11.01 – Дефиниције.............................................................................................63 Члан 11.02 – Пловидба.................................................................................................63 Члан 11.03 – Састави.....................................................................................................63 Члан 11.04 – Сусретање и претицање ........................................................................64 Члан 11.05 – Окретање.................................................................................................64 Члан 11.06 – Стајање и сидрење.................................................................................64 Члан 11.07 – Остала правила.......................................................................................64 Б. СЕКТОР “ГОРЊА САВА”.......................................................................................................65 Члан 11.08 – Дефиниције ............................................................................................65 Члан 11.09 – Забрана пловидбе...................................................................................65 Члан 11.10 – Састави.....................................................................................................65 Ц. СЕКТОР “КУПА”...................................................................................................................66 Члан 11.11 – Дефиниције ............................................................................................66 Члан 11.12 – Забрана пловидбе . ................................................................................66 Члан 11.13 –Величина састава.....................................................................................66

xi


САДРЖАЈ (наставак) Страна Додатак 1 КАРАКТЕРИСТИЧНА СЛОВА ИЛИ ГРУПА СЛОВА ЗЕМЉЕ ЛУКЕ УПИСА ИЛИ МЕСТА РЕГИСТРАЦИЈЕ........................................................67 Додатак 2 ЛЕСТВИЦЕ ГАЗА НА ПЛОВИЛИМА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ.......................................69 Додатак 3 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПЛОВИЛА.............................................................................................71 1. Опште одредбе...................................................................................................................71 2. Обележавање пловила за време пловидбе.....................................................................73 3. Обележавање пловила за време стајања.........................................................................82 4. Посебни знакови................................................................................................................86 Додатак 4 СВЕТЛА И БОЈА СИГНАЛНИХ СВЕТАЛА НА ПЛОВИЛИМА (Остављено празно).........................................................................89 Додатак 5 ЈАЧИНА И ДАЉИНА ВИДЉИВОСТИ СИГНАЛНИХ СВЕТАЛА НА ПЛОВИЛИМА (Остављено празно).........................................................................91 Додатак 6 ЗВУЧНИ СИГНАЛИ...........................................................................................................93 I. ЗВУЧНОСТ СИГНАЛА............................................................................................................93 II. КОНТРОЛА ВИСИНЕ ЗВУЧНОГ ПРИТИСКА.........................................................................93 III. ЗВУЧНИ СИГНАЛИ ПЛОВИЛА............................................................................................93 Додатак 7 ЗНАКОВИ ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ПЛОВИДБЕ.........................................................................99 Додатак 8 Означавање пловних путева.............................................................................117 I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ...............................................................................................................117 II. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГРАНИЦА ПЛОВНОГ ПУТА......................................................................119 III. ОЗНАКЕ НА ОБАЛИ КОЈЕ ОЗНАЧАВАЈУ ПОЛОЖАЈ ПЛОВНОГ ПУТА...............................121 IV. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОПАСНИХ МЕСТА И ПРЕПРЕКА.............................................................125 V. ДОПУНСКО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗА ПЛОВИДБУ ПОМОЋУ РАДАРА......................................128 VI. ДОПУНСКО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА И ШИРОКИХ ВОДНИХ ПУТЕВА.............................129 VII. ОЗНАЧАВАЊЕ ЗОНА ЗАБРАНЕ ИЛИ ЗОНА СА ОГРАНИЧЕЊИМА..................................129 VIII. БОВЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОТРЕБЕ............................................................................................129 IX. УЛАЗИ У ЛУКЕ...................................................................................................................130 Додатак 9 Модел Књиге о уљима.........................................................................................131 Додатак 10 Општи технички услови за радарску опрему (Остављено празно)..............135

xii


Поглавље 1

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1.00 – Сврха Ова Правила ће се примењивати на унутрашњим пловним путевима на реци Сави од речног километра 0,00 до речног километра 586,00, на реци Колубари од речног километра 0,00 до речног километра 5,00, на реци Дрини од речног километра 0,00 до речног километра 15,00, на реци Босни од речног километра 0,00 до речног километра 5,00, на реци Врбас од речног километра 0,00 до речног километра 3,00, на реци Уни од речног километра 0,00 до речног километра 15,00, и на реци Купи од речног километра 0,00 до речног километра 5,00. Постојећа Правила ће се такође примењивати на унутрашњим пловним путевима реке Саве у Републици Словенији од граничне линије између Републике Словеније и Републике Хрватске до Брежица. Члан 1.01 – Значење појединих термина У овим правилима употребљавају се следеће дефиниције: А. Врсте пловила 1) “Пловило“ означава сваки пловни објекат унутрашње пловидбе намењен за пловидбу укљујући чамце и скеле, као и техничка пловила; 2) “Моторно пловило” означава свако пловило које користи свој сопствени механички погон, осим оних пловила чији се мотори употребљавају само ради вршења мањих премештања (у лукама или на утоварним и истоварним местима) или ради веће могућности маневрисања пловила док их се тегли или потискује; 3) “Техничко пловило“ означава плутајућу структуру опремљену механичким уређајем за обављање техничких радова на водним путевима или у лукама (багер, елеватор, пловне дизалице, итд.); 4) “Скела” означава свако пловило намењено за превоз преко водног пута које је као такво класификовано од стране надлежних тела. Пловило које обавља такав превоз и које не плови слободно мора се, у сваком случају, класификовати као скела; 5) “Брзо пловило” означава моторно пловило, осим чамца, способно да се креће брзинама већим од 40 km/h у односу на воду; 6) “Путничко пловило” означава излетничко или путничко кабинско пловило изграђено и опремљено за превоз више од 12 путника; 7) “Потисница” означава свако пловило које је израђено или посебно опремљено за потискивање, а“тегљеница” означава пловило које је израђено или посебно опремљено за тегљење; 8) “Потисница поморског брода” означава потисницу која је конструисана тако да се може превозити поморским бродом и да може обављати пловидбу унутрашњим пловним путевима; Правила пловидбе на сливу реке Саве


2

Опште одредбе

“Једрилица” означава свако пловило које плови искључиво уз помоћ једара. Пловило које плови уз помоћ једара и истовремено користи сопствени механички погон сматра се моторним пловилом; 10) “Чамац” означава свако пловило дужине мање од 20m, не узимајући у обзир кормило или косник, осим пловила изграђених или опремљених за тегљење, потискивање или за покретање бочног састава а која не укључују чамце, пловила намењена за превоз више од 12 путника, скеле и потиснице; 11) “Скутер” означава било који чамац који употребљава властити механички погон, а који је способан да носи једну или више особа и направљен је или оспособљен за скијање на води или за извођење фигура (као на пример wаterbobs, wаterscooters, jetbikes, jetski и друга слична пловила); 9)

Б. Састави 1) “Састав” означава тегљени састав, потискивани састав или бочни састав; 2) “Тегљени састав” означава сваки састав састављен од једног или више пловила, плутајућих објеката или пловећих тела које тегли једно или више моторних пловила, при чему моторна пловила чине део састава и називају се тегљачима; 3) “Потискивани састав” означава чврсто повезан састав пловила од којих је најмање једно пловило постављено испред моторног пловила које покреће састав а које се назива потискивач. Састав формиран од потискивача и потискиваних пловних објеката чији спој омогућава контролисани и делимични отклон (закрет) пловних објеката од смера кретања потискивача, такођер се сматра чврстим; 4) “Бочни састав” означава групу пловила везаних боком уз бок од којих се ниједно не налази испред моторног пловила које покреће састав; Ц. Светлосни и звучни сигнали 1) “Бело светло”, “црвено светло”, ”зелено светло”, “жуто светло” и “плаво светло” означавају светла чије су боје у складу са Додатком 4 ових Правила; 2) “Снажно светло”, “јасно светло” и “обично светло” означавају светла чије су јачине у складу са Додатком 5 ових Правила; 3) “Трепћуће светло” и “ брзо трепћуће светло” означавају уједначено ритмичко светло са 40-60 блесака у минути и 100-120 блесака у минути; 4) “Кратак звук” означава звук са дужином трајања од око једне секунде, а“дуги звук” означава звук са дужином трајања од око 4 секунде. Размак између два узастопна звука износи око једне секунде; 5) “Низ врло кратких звукова” означава низ од најмање шест звукова, при чему појединачна дужина звука износи око једне четвртине секунде у размацима дужине око једне четвртине секунде; “низ удараца” означава двоструки ударац у звоно; 6) “Тритонски звучни сигнал” означава сигнал који се понавља три пута, састављен је од три звука различитих висина без размака, а укупно траје две секунде. Фреквенција одасланих звукова мора бити између 165 и 297 Hz и мора постојати размак од барем две целе ноте од највишег до најнижег звука. Сваки низ од три звука мора да започне најнижом а заврши највишом нотом; Д. Остали изрази 1) “Плутајући објекат“ означава сваку плутајућу инсталацију која је уобичајено стационарна (нпр. пристани, стамбени објекти, ресторани, радионице, складишта, понтонски мостови, плутајући хангари, воденице); Правила пловидбе на сливу реке Саве


Опште одредбе

2) 3) 4)

5)

6) 7) 8) 9)

10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)

1.

3

“Пловеће тело” означава сплав или било какву конструкцију, скуп материјала или објекат оспособљен за пловидбу а који није пловило или плутајући објекат; Пловило, пловеће тело или пловећи објекат “стоји” када је посредно или непосредно усидрено или везано за обалу; Пловило, пловеће тело или пловећи објекат “се креће” када није посредно или непосредно усидрено нити везано за обалу или насукано. За претходно наведена пловила док се крећу, израз „зауставити се” подразумева да треба да стану у односу на копно; “Пловило које обавља риболов” означава свако пловило које рибари са мрежама, ужадима, кочама или неким другим рибарским оруђем које умањује способност маневрисања, али се не односи на пловило које рибари са повлачним удицама или другим рибарским оруђем које не умањује способност маневрисања; “Ноћ” означава период који обухвата време између заласка и изласка сунца; “Дан” означава период који обухвата време између изласка и заласка сунца; “Стање умора” означава стање настало као резултат недовољног одмора или болести, а изражава се као одступање од правила понашања и брзине реакције; “Стање опијености” значи да се за особу сматра да је у стању опијености уколико се анализом крви или крви и урина или неком другом методом мерења утврди да је ниво алкохола у крви већи од 0,5 g/kg или уколико се присутност алкохола у организму утврди коришћењем одговарајућих средстава или апарата (алкометром, и сл.) за мерење алкохолизираности, што одговара количинама већим од 0,5 g/ kg или уколико особа након стручног прегледа, без обзира на учешће алкохола у крви, показује знакове алкохолне поремећености. Исто тако ће се за особу која је под утицајем наркотика, лекова или других сличних супстанци, сматрати да је у стању опијености, што ће бити установљено уз помоћ резултата лабораторијских испитивања или клиничких симптома; “Ограничена видљивост” означава услове у којима је видљивост смањена због утицаја магле, мећаве, пљуска или из других разлога; “Сигурна брзина” означава такву брзину при којој пловило или састав може безбедно да плови, маневрише и да се заустави на удаљености коју захтевају локалне прилике и услови на пловном путу; “Пловни пут” означава део водног пута који може стварно да се употребљава за пловидбу; “Водни пут” означава било које унутрашње воде отворене за пловидбу; “Десна и лева обала” означавају десну и леву страну реке гледајући од извора према ушћу; “Узводно” означава правац према извору реке. На каналима, правац мора да се одреди од стране надлежних тела и мора да се употребљава израз “у смеру од тачке А до тачке Б”; “ADN” означава Прилоге у Европском споразуму о међународном превозу опасних материја на унутрашњим водним путевима; “Пловидба помоћу радара” означава пловидбу у условима ограничене видљивости уз употребу радара.

Члан 1.02 – Заповедник брода Свако пловило или пловеће тело, изузимајући пловила у потискиваном саставу осим потискивача, мора да буде под заповедништвом лица које има одговарајуће овлашћење (у даљем тексту заповедник). Правила пловидбе на сливу реке Саве


4 2.

3. 4.

5. 6.

7.

1. 2. 3. 4.

Опште одредбе

Заповедник који има одговарајуће овлашћење управља сваким саставом и то: a) кад се у саставу налази само једно моторно пловило, заповедник састава је заповедник моторног пловила; б) кад се на челу тегљеног састава налазе два или више моторних пловила у линији бразде, тада је заповедник првог пловила заповедник састава, осим у случају када се прво пловило привремено придодаје ради испомоћи тада је заповедник другог пловила заповедник састава; в) кад се на челу тегљеног састава налазе два или више моторних пловила која не плове у линији бразде, а од којих једно пловило осигурава главну вучу, заповедник састава је заповедник оног пловила које осигурава главну вучу; г) кад се у потискиваном саставу налазе два потискивача која покрећу састав а везани су боком уз бок, заповедник састава је заповедник потискивача који обезбеђује главни потисак; д) у свим осталим случајевима заповедник мора да се одреди. За време пловидбе заповедник мора да се налази на пловилу, а заповедник техничког пловила мора, поред тога, увек да буде на пловилу док техничко пловило обавља радове. Заповедник је на свом пловилу, саставу или пловећем телу одговоран за поштовање одредби ових Правила. У тегљеном саставу заповедници тегљених пловила морају да извршавају наредбе заповедника састава. Међутим, и без ових наредби, они морају да предузимају све мере које захтевају околности у циљу безбедног управљања својим пловилима. Исти прописи се односе и на заповеднике пловила у бочном саставу који нису заповедници састава. Сваки плутајући објекат мора да буде под надзором стручне особе која је одговорна за придржавање одредби ових Правила. Способности заповедника за време пловидбе не смejу да буду умањене као резултат стања умора или опијености. Овлашћени службеник надлежног тела може заповедника да подвргне испитивању помоћу одговарајућих средстава и апарата (алкометар, и сл.) или да га одведе на стручни преглед ради провере да ли се налази у стању опијености. Заповедник је дужан да се подвргне испитивању односно стручном прегледу. У случају привезаних пловила или пловећих тела која немају заповедника, за поштовање важећих прописа одговорни су: а) особа задужена за стражу и надзор према члану 7.08 ових Правила; б) бродар или власник пловила или пловећег тела. Члан 1.03 – Обавезе посаде и других лица која се налазе на пловилу Чланови посаде при извршавању својих дужности морају да извршавају наређења која им издаје заповедник. Они морају да доприносе придржавању одредби ових Правила и других важећих прописа. Сва друга лица која се налазе на пловилу морају да извршавају наређења која им издаје заповедник у циљу безбедности пловидбе и реда на пловилу. Чланови посаде који привремено у смени самостално управљају пловилом (одређују правац и брзину пловила, и сл.) такође, у том погледу, одговарају за придржавање одредби ових Правила и других важећих прописа. Способности чланова посаде на дужности и осталих лица на пловилу која привремено учествују у навигацији не смеју да буду умањене као резултат стања умора или опијености, те се стога и на њих примењују одредбе из става 6. члана 1.02 ових Правила.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Опште одредбе

1. 2.

3.

5

Члан 1.04 – Општа обавеза опрезности Током пловидбе свако пловило мора све време да плови безбедном брзином. Заповедник је дужан, поред прописаних мера, да предузме све мере опреза које захтева општа обавеза примене дужне пажње и добра пловидбена пракса нарочито како би се избегло: a) угрожавање људских живота; б) оштећење пловила или пловећих тела, оштећење обала, грађевина или инсталација било какве врсте на водном путу или у близини водног пута; в) стварање сметњи за пловидбу; г) повређивање чланова посаде и других особа на пловилу или оштећење баржи повезаних са њим, лучких или обалских постројења као и животне средине. Одредбе из става 2. односе се такође и на лица под чијим се надзором налазе плутајући објекти.

Члан 1.05 – Поступак у посебним околностима Ради избегавања непосредне опасности, заповедници морају да предузму све мере које налажу околности, чак и у случају када би због тога морали да одступе од одредби ових Правила. Члан 1.06 – Коришћење водног пута Дужина, ширина, висина, газ и брзина пловила, састава и пловећих тела морају да буду у складу са карактеристикама (габаритима) водног пута и грађевинама које се на њему налазе.

1. 2.

3. 4.

5.

Члан 1.07 – Највећа допуштена количина терета и највећи допуштени број путника и видик Пловила не смеју да буду натоварена преко ознаке највећег допуштеног уроњења. Терет или нагиб не сме да ограничава директан поглед на удаљености већој од 350m испред пловила или састава у пловидби. Уколико је директна видљивост по крми или бочна видљивост ограничена током пловидбе тај недостатак видљивости може да се компензује употребом радара. Терет не сме да доведе у опасност стабилитет или чврстоћу трупа пловила. Надаље, стабилитет пловила за превоз контејнера мора да се провери пре испловљавања, а пловила морају да имају Књигу стабилитета у следећим случајевима: a) за пловила чија је ширина мања од 9,5m, када су контејнери утоварени у више од једног реда у висину; б) за пловила ширине 9,5m и више али мање од 11m, када су контејнери утоварени у више од два реда у висину; в) за пловила ширине 11m и више, када су контејнери утоварени у више од три реда у висину или ширину; г) за пловила ширине 15m и више, када су контејнери утоварени у више од три реда у висину. Пловила за превоз путника не смеју да укрцају већи број путника од онога који је допуштен од стране надлежног тела. Брза пловила за превоз путника не смеју да укрцају већи број путника од броја расположивих седишта на пловилу. Правила пловидбе на сливу реке Саве


6

1. 2.

3.

4.

1. 2. 3. 4.

1.

1

Опште одредбе

Члан 1.08 – Конструкција, опремање и посада пловила Пловила и пловећа тела треба да буду конструисана и опремљена на начин да омогуће безбедност особа и терета на њима, безбедност пловидбе и да су у стању да испуне одредбе ових Правила и других важећих прописа. Сва пловила, изузимајући пловила потискиваног састава осим потискивача, морају да имају довољно бројну и квалификовану посаду, тако да се гарантује безбедност особа и терета на пловилу као и безбедност пловидбе. Међутим, пловила у бочним саставима која немају свој погон и нека тегљена пловила у чврсто повезаном саставу не морају да имају посаду уколико је посада пловила које покреће бочни састав или чврсто повезани тегљени састав или може да их одржава заустављене на сигуран начин, довољно бројна и квалификована да гарантује безбедност укрцаних особа и терета, као и безбедност пловидбе. Сматраће се да су захтеви из става 1. задовољени када пловило поседује сведочанство о способности за пловидбу које је издато у складу са прописима који су на снази или неко друго признато сведочанство и када конструкција и опрема пловила одговара садржају сведочанства. Без обзира на став 3. опрема за спашавање живота намењена путницима наведеним у сведочанству о способности за пловидбу мора да буде доступна на пловилу. Опрема мора да буде расположива за расподелу путницима и њен број мора да одговара броју укрцаних одраслих лица и деце. Члан 1.09 – Кормиларење За време пловидбе, пловилом мора да кормилари барем једно овлашћено лице старије од 16 година. Надлежна тела могу да пропишу и другачију одредбу о старости за управљање чамцем. Да би се обезбедила правилна контрола пловила, кормилар мора да буде у могућности да прима и даје све информације и наредбе из кормиларнице. Посебно мора да буде у стању да чује звучне сигнале и да има јасан преглед у свим правцима. Када посебне околности то захтевају, мора да се постави осматрачница или пункт за ослушкивање ради извештавања заповедника и кормилара. За време пловидбе, свим брзим пловилима мора да кормилари једно лице старо најмање 21 годину, које поседује одговарајуће квалификације предвиђене ставом 1. члана 1.02 и сведочанство предвиђено ставом 1.б) члана 4.06 ових Правила. Исто тако, у кормиларници, осим за време маневра привезивања и одвезивања те у преводницама и у њиховим претпристаништима, мора да се налази још једно лице са истим квалификацијама. Члан 1.10 – Исправе пловила и остала документа На пловилу морају да се налазе следеће исправе: a) сведочанство о способности за пловидбу; б) сведочанство о баждарењу уколико је примењиво1; в) попис посаде; г) бродски дневник; д) овлашћење за заповедника или заповеднике на пловилу а за остале чланове посаде прописно испуњену бродарску књижицу, и остале документе у вези са пловидбом који се захтевају у складу са међународним конвенцијама и уговорима.

Сведочанство мора да се изда у складу са Конвенцијом о баждарењу пловила унутрашње пловидбе од 15. фебруара 1966. године.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Опште одредбе

2.

3. 4. 5.

7

Без обзира на одредбе из става 1. овог члана, чамци не морају да имају документе наведене под б) и г) става 1.; надаље, чамци за личне потребе не морају да имају документ наведен под в), а документ под а) може бити замењен националном дозволом за пловидбу. Пловећа тела морају да имају националну дозволу за пловидбу. Исправе које морају да се налазе на пловилу према одредбама ових Правила или било којих других важећих прописа, морају да се покажу када год то захтевају службеници надлежних тела. Међутим, сведочанство о баждарењу и сведочанство о способности за пловидбу не морају да се налазе на потисницама на којима се налази метална плоча која садржи следеће податке и има следећи облик и величину:

Службени идентификациони број:.................................................................................................. Сведочанство о способности за пловидбу број:............................................................................ Надлежно тело:................................................................................................................................. Датум истека:.................................................................................................................................... Ови подаци морају да се угравирају или утисну видљивим знаковима високим најмање 6 mm. Метална плоча мора да буде најмање 60 mm висока и 120 mm дугачка, и мора да буде учвршћена на видљивом месту на десној страни према крми пловила. Истоветност података са плоче са подацима из сведочанства о способности за пловидбу оверава надлежно тело чији печат мора да буде утиснут на плочи. Сведочанство о способности за пловидбу и сведочанство о баждарењу мора да чува власник пловила или бродар.

1. 2.

1. 2. 3.

4.

2

Члан 1.11 – Правила пловидбе На сваком пловилу, изузимајући пловила потискиваног састава осим потискивача, отворене чамце и пловећа тела, мора да се налази један примерак ових Правила са свим накнадним изменама и допунама.2 Електронско издање ових Правила прихватљиво је уколико доступно и читљиво за кратко време. Члан 1.12 – Опасни предмети на пловилу; губитак предмета; препреке Забрањено је да изван пловила стрше предмети који би могли да угрозе безбедност пловила, плутајућих објеката, пловећих тела или инсталација на водном путу или у његовој близини. Када нису у употреби, сидра морају да буду у потпуно подигнутом положају. Ако пловило, пловеће тело или плутајући објекат изгуби неки предмет који може да представља сметњу или опасност за пловидбу, заповедник или особа задужена за плутајући објекат дужна је одмах да обавести најближе надлежно тело, са што тачнијим подацима о месту где је предмет изгубљен. Уколико је могуће, заповедник је дужан да обележи то место са видљивом ознаком. Ако пловило наиђе на неку непознату препреку на водном путу, заповедник је дужан, без одлагања, да обавести најближе надлежно тело и да да што тачније податке о месту на којем се наишло на препреку.

Надлежна тела могу да изузму поједине врсте чамаца и пловећих тела од примене ове одредбе.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


8

1. 2. 3.

Опште одредбе

Члан 1.13 – Заштита знакова и ознака на водном путу Код везивања или помицања пловила или пловећих тела забрањено је коришћење знакова или ознака на пловном путу (као што су плоче, пловци, бове, ознаке), њихово оштећивање или онеспособљавање за њихову намену. Ако пловило или пловеће тело помакне или оштети уређај или инсталацију која је део система за обележавање пловног пута, заповедник је дужан да одмах о томе обавести најближе надлежно тело. Заповедник пловила је дужан да одмах обавести најближе надлежно тело о било којем догађају или незгоди која има утицај на знакове и ознаке водног пута (гашење светала, помицање бова, уништење знакова).

Члан 1.14 – Оштећење сталних грађевина Ако пловило или пловеће тело оштети неку сталну грађевину (бродска преводница, мост), заповедник мора одмах да о томе обавести најближе надлежно тело.

1. 2. 3.

1. 2.

1.

2.

Члан 1.15 – Забрана бацања предмета и испуштања материја у водни пут Забрањено је да се из пловила избацује, излива или испушта у водни пут било какве предмете или материје које могу да проузрокују сметње или опасност за пловидбу или за друге кориснике пловног пута. Посебно је забрањено да се избацује, излива или испушта у водни пут било који облик нафтног отпада или смесу таквог отпада са водом. У случају ненамерног испуштања материја из ставова 1. и 2. овог члана или било какве опасности од таквог испуштања, заповедник мора одмах о томе да обавести најближе надлежно тело и да да тачан опис врсте и места испуштања. Члан 1.16 – Спашавање и пружање помоћи У случају несреће која угрожава лица која се налазе на пловилу, заповедник мора да предузме све мере које му стоје на располагању да би их спасио. Сваки заповедник који се са својим пловилом или пловећим телом нађе у близини пловила или пловећег тела које је претрпело незгоду која угрожава људске животе или када постоји опасност од запречавања пловног пута, дужан је да им пружи непосредну помоћ, уколико тиме не доводи у опасност своје пловило. Члан 1.17 – Насукана или потопљена пловила Заповедник насуканог или потопљеног пловила као и насуканог или поквареног пловећег тела дужан је, што је пре могуће, о томе да обавести најближе надлежно тело. Заповедник или члан посаде насуканог или потопљеног пловила као и поквареног пловећег тела мора да остане на пловилу или у близини места незгоде док му надлежно тело не допусти одлазак. Ако се на пловном путу или у његовој близини насуче или потопи неко пловило или пловеће тело, заповедник тог пловила или пловећег тела дужан је да, осим кад је то очигледно непотребно, у најкраћем року, и придржавајући се обавезе истицања знакова наведених у члану 3.25 ових Правила, о том догађају обавести пловила и пловећа тела која се приближавају и то на погодном месту и на довољној удаљености од места незгоде, како би долазећа пловила и пловећа тела могла благовремено предузети све потребне мере.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Опште одредбе

3.

9

Ако се незгода догоди приликом проласка пловила кроз преводницу, заповедник мора одмах да о томе обавести службу задужену за преводницу у којој се незгода догодила.

Члан 1.18 – Обавеза ослобађања пловног пута 1. Ако насукано или потопљено пловило, пловеће тело или неки објекат изгубљен са пловила или пловећег тела затвара или прети потпуним или делимичним запречавањем пловног пута, заповедник пловила или пловећег тела, дужан је да предузме све што је могуће да се пловни пут ослободи у најкраћем року. 2. Обавезу из става 1. овог члана има и заповедник пловила којем прети опасност од потапања или са којим није могуће маневрисати. Члан 1.19 – Посебна упутства Заповедници пловила и лица под чијим се надзором налазе плутајући објекти, дужни су да се придржавају посебних упутстава која им дају овлашћени службеници надлежних тела у циљу омогућавања безбедне и уредне пловидбе.

1.

2.

1.

2. 3. 4.

Члан 1.20 – Надзор Заповедници пловила и лица под чијим се надзором налазе плутајући објекти, дужни су овлашћеним службеницима надлежних тела да омогуће и олакшају проверу о придржавању ових Правила и других важећих прописа, а посебно да им омогуће приступ на пловило без одлагања. Овлашћени службеници надлежних тела могу, осим у посебним случајевима кад се примењују одредбе других прописа, посебном одлуком да забране пловидбу пловилу, а нарочито: a) када пловило нема сведочанство о способности за пловидбу или националну дозволу за пловидбу или су ти документи неважећи, б) када пловило не задовољава услове из члана 1.07 ових Правила, в) када посада или пловило не задовољавају услове из члана 1.08 ових Правила, и г) када су способности заповедника или чланова посаде на дужности умањене због стања умора или опијености. Члан 1.21 – Посебни превози Кретања на унутрашњим пловним путевима сматраће се посебним превозима када су то: a) кретања пловила или састава који нису у складу са одредбама чланова 1.06 и 1.08 ових Правила, и б) кретања плутајућих објеката или пловећих тела, осим уколико је очигледно да њихово кретање не представља никакву сметњу нити опасност за пловидбу нити могу да проузрокују било какво оштећење на сталним грађевинама. Превози из става 1. овог члана су допуштени само уз посебно одобрење тела надлежног за сектор или секторе којима се намерава пловити. Приликом превоза из става 1. овог члана потребно је да се придржава услова које надлежна тела утврђују за сваки појединачни случај. За сваки превоз из става 1. овог члана мора да се одреди заповедник, водећи рачуна о одредбама члана 1.02 ових Правила. Правила пловидбе на сливу реке Саве


10 5.

Опште одредбе

Пре издавања одобрења за превозе из става 1. овог члана, надлежно тело може да захтева преглед и проверу способности за пловидбу од стране овлашћене организације.

Члан 1.22 – Посебне привремене одредбе Заповедници су дужни да поштују све привремене одредбе које прописују и објављују надлежна тела у посебним околностима због интереса безбедности и реда у пловидби.

1. 2.

Члан 1.23 – Спровођење јавних догађања Спортске активности, регате и друга јавна догађања која могу да угрозе безбедност пловидбе могу да се одржавају само уз претходно одобрење надлежног тела. Организатори спортских активности, регата и других јавних догађања на водним путевима из члана 1.00 ових Правила, обавезни су да те активности пријаве надлежном телу најмање 15 дана пре почетка истих.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Поглавље 2

ОЗНАКЕ И ЛЕСТВИЦЕ ГАЗА НА ПЛОВИЛУ; БАЖДАРЕЊЕ 1.

2.

3.

4. 5.

Члан 2.01 – Ознаке за идентификацију пловила, изузев чамаца Свако пловило, изузев чамаца и поморског пловила, мора на трупу или на трајно причвршћеним таблама или плочама да има следеће ознаке за идентификацију: а) име или ознаку Име се исписује са обе стране пловила; изузев на потисницама, оно треба да буде написано тако да буде видљиво и са задње стране пловила. Ако су у бочном или потискиваном саставу један или неколико натписа са именом пловила које покреће састав заклоњени, онда то име треба да се понови на таблама постављеним тако да буду јасно видљиве из праваца из којих су ови натписи заклоњени. Ако пловило нема име или ознаку, на њему се исписује назив (или скраћени назив) компаније којој припада, и, кад је примењиво, број или регистарски број пловила и слово или слова која означавају државу у којој се налази место уписа или регистрације пловила предвиђена за ту земљу Додатком 1 ових Правила. б) луку уписа или место регистрације Назив луке уписа или места регистрације исписује се или на оба бока пловила или на његовој крми, а иза њих следи слово или слова предвиђена за земљу у којој се налази лука уписа или место регистрације. в) службени идентификацони број пловила Службени идентификациони број пловила треба да буде исписан у складу са упутствима даним у тачки а) Додатно осим за чамце: а) свако пловило намењено за превоз робе мора да има и ознаку носивости у тонама исписану на обе стране пловила, на трупу или на трајно причвршћеним таблама. б) свако пловило намењено за превоз путника мора да има ознаку највећег дозвољеног броја путника истакнуту на добро видљивом месту на пловилу. Ознаке за идентификацију из ставова 1., 2. овог члана морају да буду лако читљиве и написане неизбрисивим латиничним словима. Натписи уљаном бојом сматрају се неизбрисивим. Висина знакова мора да буде најмање 20 cm за име, а за друге ознаке најмање 15 cm. Ширина знакова и дебљина линија морају да буду у складу са висином. Знакови морају да буду светле боје на тамној подлози или тамне боје на светлој подлози. Као изузетак од претходног става поморска пловила могу да задрже своје ознаке за идентификацију. Пловила која имају посаду дужна су да, за време пловидбе дању, на крми окаче заставу државне припадности. Брза пловила могу уместо заставе државне припадности поставити таблу која одговара застави у погледу облика и боја. Правила пловидбе на сливу реке Саве


12

1.

2.

3. 4.

Ознаке и лествице газа на пловилу; баждарење

Члан 2.02 – Ознаке за идентификацију чамаца Чамци морају да имају званичне регистарске ознаке, а ако такве ознаке нису прописане, они морају да имају: a) своје име или ознаку, и б) име и стално место боравка власника. Регистарске ознаке и ознаке за идентификацију наведене ставом 1.а) овог члана исписују се на спољној страни чамца лако читљивим и неизбрисивим латиничним словима, чија је висина најмање 10 cm, при чему се неизбрисивим сматра натпис направљен уљаном бојом. Ако чамац нема име или ознаку, онда се на њему исписује назив (или скраћени назив) компаније којој чамац припада, а затим се у случају потребе исписује и број. Име и стално место боравка власника чамца исписују се на видљивом месту са унутрашње или спољне стране чамца. Чамци који припадају бродовима морају да имају са унутрашње или спољне стране име пловила коме припадају и било који други податак потребан да се идентификује власник. Члан 2.03 – Баждарење Сваком пловилу за превоз терета, изузимајући чамце, мора бити утврђена носивост.

1.

2.

1) 2)

Члан 2.04 – Ознаке уроњења и лествице газа Свако пловило, изузев чамаца, мора да има ознаке које показују ниво највећег уроњења. За пловила унутрашње пловидбе, методе по којима ће се одређивати ниво највећег уроњења као и услови који се морају поштовати приликом постављања ознака газа морају одговарати Директиви 2006/87/EC Европског Парламента и Савета од 12. децембра 2006. године о Техничким правилима за пловила унутрашње пловидбе којом се опозива Директива Савета 82/714/ЕЕC. Свако пловило, осим чамаца чије уроњење може дa достигне један метар мора на трупу да има означене лествице уроњења. Услови за постављање лествица уроњења за пловила унутрашње пловидбе су наведени у Додатку 2 ових Правила. Члан 2.05 – Ознаке за идентификацију сидара Сидра на пловилима, изузев чамаца, морају да имају неизбрисиве ознаке за идентификацију. Ако се неко сидро употребљава на неком другом пловилу истог власника, првобитне ознаке за идентификацију није потребно мењати. Обавезе из става 1. се не примењују на чамце и поморска пловила

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Поглавље 3

ОПТИЧКИ ЗНАЦИ (ОЗНАЧАВАЊЕ) НА ПЛОВИЛИМА I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1. 2. 3.

Члан 3.01 – Примена и дефиниције Када услови видљивости то захтевају, оптички знаци који су прописани за ноћ, морају да се показују и дању. Цртежи знакова прописани у овом Поглављу дати су у Додатку 3 ових Правила. У овом Поглављу: a) израз “јарболно светло” означава снажно бело светло, које непрекидно светли по целој површини лука хоризонта од 225º и постављено је на начин да баца светлост од прамца до 22º 30’ преко попречне равни према крми на оба бока пловила, б) израз “бочна светла” означава јасно зелено светло на десној страни и јасно црвено светло на левој страни пловила. Свако од ових светала непрекидно светли по целој површини лука хоризонта од 112º 30’ и постављено је на начин да свако светло на својој страни баца ту светлост од прамца до 22º 30’ преко попречне равни према крми, в) израз “крмено светло” означава обично или јасно бело светло, које непрекидно светли по целој површини лука хоризонта од 135º и постављено је на начин да баца ту светлост по 67º 30’ на сваку страну пловила рачунајући од уздужнице с крмене стране, г) израз “светло видљиво са свих страна” означава светло које непрекидно светли по целој површини лука хоризонта од 360º, д) израз “висина” означава висину изнад ознака газа или за пловила без ознака газа изнад водене линије.

Члан 3.02 – Светла Уколико није другачије прописано, светла прописана у овим Правилима морају да дају непрекидну и равномерну светлост.

1. 2.

Члан 3.03 – Плоче, заставе и пламенци Уколико није другачије прописано, заставе и плоче прописане овим Правилима морају да буду правоугаоне. Боје плоча, застава и пламенаца не смеју да буду нити избледеле нити прљаве. Правила пловидбе на сливу реке Саве


14 3.

1. 2. 3.

4.

1. 2.

Оптички знаци (означавање) на пловилима

Димензије застава и плоча морају да буду довољно велике да се добро виде. Сматраће се да је овај услов испуњен: a) за заставе и плоче: ако дужина и ширина плоча и застава износи најмање 1 m или 0,6 m код чамаца, б) за пламенце: ако дужина износи најмање 1 m, а ширина код јарбола најмање 0,5 m. Члан 3.04 – Цилиндри, балони, конуси и двоструки конуси Цилиндри, балони, конуси и двоструки конуси прописани у овим Правилима могу да се замене телима која на удаљености имају исти изглед. Боје цилиндара, балона, конуса и двоструких конуса као и тела која их замењују не смеју да буду нити избледеле нити прљаве. Димензије цилиндара, балона, конуса и двоструких конуса морају да буду довољно велике да омогуће добру видљивост. Сматраће се да је овај услов испуњен: a) за цилиндре: ако висина износи најмање 0,80 m, а пречник најмање 0,50 m, б) за балоне: ако пречник износи најмање 0,60 m, в) за конусе: ако висина износи најмање 0,60 m, а пречник базе најмање 0,60 m, и г) за двоструке конусе: ако висина износи најмање 0,80 m, а пречник базе најмање 0,50 m. Изузетно од става 3., чамцима је дозвољена употреба сигналног тела мањих димензија тако дуго док су та тела довољно велика да буду лако видљива. Члан 3.05 – Забрањена светла и знаци Забрањено је коришћење светала и знакова који нису предвиђени овим Правилима, или коришћење светала и знакова на начин који није прописан или допуштен овим Правилима. За међусобно споразумевање пловила или пловила и обале дозвољено је коришћење других светала и знакова, под условом да не могу бити замењени са светлима или знаковима прописаним овим Правилима.

Члан 3.06 – Светла у случају нужде Када светла која су прописана овим Правилима престану да функционишу, морају без одлагања да се замене резервним светлима. У том случају важи да када прописано светло мора бити снажно, резервно светло може бити јасно, а када прописано светло мора бити јасно, резервно светло може бити обично. Светла прописане јачине морају да се оспособе у најкраћем могућем року. Члан 3.07 – Забрана коришћења светиљки, рефлектора, плоча, застава, итд. 1. Забрањено је коришћење светиљки, рефлектора, плоча, застава или других предмета, ако се могу заменити са светлима или знаковима који су прописани у овим Правилима или ако смањују видљивост или отежавају препознавање прописаних светала и знакова. 2. Забрањено је употребљавати светиљке и рефлекторе ако би заслепљивањем могли изазвати опасност или сметње за пловидбу или за саобраћај на обали.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Оптички знаци (означавање) на пловилима

II

15

НОЋНО И ДНЕВНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

II.А. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ ПЛОВИДБЕ

1.

2.

3. 4.

5.

6.

1.

Члан 3.08 – Обележавање за време пловидбе појединачних пловила на сопствени погон Појединачна моторна пловила за време пловидбе морају да имају: Ноћу: a) јарболно светло, постављено на прамчаном делу у уздужној оси пловила, на висини од најмање 5 m, а за пловила краћа од 40 m висина може да буде смањена до 4 m, б) бочна светла, смештена на истој висини и у истој равни која је усправна на уздужну осу пловила. Она морају да буду постављена најмање 1 m ниже од јарболног светла, а не испред њега, и, по могућности, на спољној страни најширег дела брода. Исто тако морају да буду заклоњена према унутрашњој страни пловила на начин да зелено светло не може да се види с леве стране, нити црвено светло с десне стране, в) крмено светло смештено на задњем делу пловила и постављено у уздужној оси пловила. Појединачна моторна пловила могу, да, поред светала наведених ставом 1. овог члана, имају још једно јарболно светло на крменом делу, на уздужној оси пловила барем 3 m више од предњег јарболног светла смештено на начин да хоризонтална удаљеност између наведена два светла буде најмање три њихове вертикалне удаљености. Ова одредба је обавезујућа за појединачна моторна пловила дужа од 110 m. Појединачно моторно пловило испред којег се привремено налази моторно пловило које служи као испомоћ мора да задржи светла наведена у ставовима 1. и 2. овог члана. Поред ознака прописаних овим Правилима, брза пловила за време пловидбе морају да имају дању и ноћу два јака жута брзо трепћућа светла која морају да буду постављена једно изнад другог на удаљености од око 1 m, на адекватном положају и довољно високо да буду видљива са свих страна. За време пролаза кроз отвор непокретног моста, затворенога покретног моста или бране или за време пролаза кроз бродске преводнице, пловила могу да имају јарболна светла предвиђена ставовима 1. и 2. овог члана постављена на мању висину, тако да се такав пролаз може обавити без потешкоћа. Одредбе овог члана не примењују се на чамце и скеле. Члан 3.09 – Обележавање тегљених састава за време пловидбе Сва моторна пловила на челу тегљеног састава и сва моторна пловила која се налазе као испомоћ испред другог моторног пловила, потискиваног састава или бочног састава морају да имају: Ноћу: a) два јарболна светла постављена на прамчаном делу и на уздужној оси пловила једно изнад другога на размаку од око 1 m, горње светло постављено на висину од најмање 5m, а доње светло, уколико је то могуће, најмање 1 m више од бочних светала, б) бочна светла која испуњавају услове из става 1.б) члана 3.08 ових Правила, в) крмено светло које је жуто уместо белог и постављено у уздужној оси пловила на довољну висину да може да буде добро уочено са тегљеног састава, моторног пловила, потискиваног састава или бочног састава испред којег се пловило налази као испомоћ. Правила пловидбе на сливу реке Саве


16

2.

3.

4.

5.

6. 6.

Оптички знаци (означавање) на пловилима

Дању: жути цилиндар уоквирен са две траке црне и беле боје са горње и доње стране, тако да се беле траке налазе са спољним ивицама цилиндара. Цилиндар мора да буде постављен вертикално на предњем делу тегљача, и на довољној висини да може да се види са свих страна. Када се тегљени састав тегли са неколико моторних пловила, или када се испред моторног пловила, потискиваног састава или бочног састава налази више моторних пловила као испомоћ, која плове бок уз бок, било да су повезана или не, тада свако од тих пловила мора да има: Ноћу: на прамчаном делу и у уздужној оси пловила, уместо јарболних светала прописаних ставом 1.а) овог члана, три јарболна светла постављена на око 1 m једно изнад другог. Горње и доње светло треба да се налазе на истој висини као она прописана ставом 1.а) овог члана. Дању: цилиндар прописан у ставу 1 овог члана. Ако се неко пловило или плутајући објекат премешта са више моторних пловила, тада се ово правило примењује на свако моторно пловило. Пловила у тегљеном саставу која су тегљена од стране пловила из ставова 1. или 2. овог члана морају да имају: Ноћу: јасно бело светло видљиво са свих страна и постављено на висину од најмање 5 m. Дању: жути балон постављен на таквом месту и на таквој висини да буде видљив са свих страна. Изузетно од тога: а) Уколико је део тегљеног састава дужи од 110 m, тада тај део мора да има два таква светла, једно на предњем и једно на задњем делу. б) Уколико се део тегљеног састава састоји од реда пловила у којем су боком уз бок чврсто повезана више од два пловила, само два спољна пловила морају да имају таква светла или балон. Ознаке на свим тегљеним пловилима у саставу морају да буду, колико је то могуће, на истој висини изнад површине воде. Пловило или пловила која чине задњи ред неког тегљеног састава, морају да имају: Ноћу: крмено светло које одговара одредбама из става 1.в) члана 3.08 ових Правила. Међутим, ако се задњи ред састава састоји од три или више пловила везана боком уз бок, само два спољна пловила у реду морају да имају ово светло. Ако се последњи ред састава састоји од чамаца, на њих се не примењују одредбе овог члана. За време пролаза кроз отвор непокретног моста, затвореног покретног моста или бране, или за време пролаза кроз бродске преводнице, пловила могу да имају светла предвиђена ставовима 1.а), 2. и 3. овог члана постављена на таквој висини да се такав пролаз може извршити без потешкоћа. Bez teksta Одредбе овог члана не примењују се на чамце који само вуку друге чамце и на чамце у тегљу.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Оптички знаци (означавање) на пловилима

17

Члан 3.10 – Обележавање потискиваних састава за време пловидбе 1. Потискивани састави морају да имају: Ноћу: а) (и )три јарболна светла на прамцу водећег пловила или на пловилу које је на уздужној оси састава и на челу састава. Наведена светла требају да буду распоређена у облику једнакостраничног троугла са хоризонталном основом у равни која је окомита на уздужну осу састава. Вршно светло мора да буде на висини од најмање 5 m. Два нижа светла морају да буду 1,25 m удаљена једно од другога и 1,10m испод вршног светла, (ии) јарболно светло на прамцу сваког пловила чија пуна ширина је видљива с преда. Ово светло мора да, колико је то могуће, буде постављено око 3 m испод вршног светла наведеног ставом 1.а). Јарболи који носе ова светла морају да буду постављени у уздужној оси пловила на којем се налазе, б) бочна светла прописана ставом 1.б) члана 3.08 ових Правила. Ова светла морају да буду постављена на најширем делу састава, што ближе потискивачу, највише 1 m удаљена од бокова састава и на висину од најмање 2 m, в) (и) три крмена светла на потискивачу прописана ставом 1.в) члана 3.08 ових Правила, постављена у линији окомитој на уздужну осу потискивача, удаљена око 1,25 m једно од другог и довољно високо да не буду заклоњена другим пловилом из састава, (ии) крмено светло на сваком пловилу чија је пуна ширина видљива са крмене стране састава. Међутим, када су више од два пловила, осим потискивача, видљива са крмене стране, ово светло морају да имају само два спољна пловила у саставу. 2. Одредбе из става 1. овог члана примењују се и на потискиване саставе пред којима се налази једно или више моторних пловила која служе као испомоћ, али, у том случају, светла из става 1.в) горе морају да буду жута уместо бела. Када се дању испред потискиваног састава налази једно или више моторних пловила која служе као испомоћ, потискивач мора да има жути балон из става 3. члана 3.09 ових Правила. 3. За време пролаза потискиваног састава кроз отвор непокретног моста, затвореног покретног моста или бране, или за време пролаза кроз бродске преводнице, јарболна светла прописана ставом 1.а) овог члана могу да буду постављена на мању висину, тако да се такав пролаз може извршити без потешкоћа. 4. Код потискиваних састава са два потискивача везана бок уз бок, ноћу светла из става 1.в) (и) овог члана мора да има потискивач на који обезбеђује главни потисак. Други потискивач мора да има крмено светло наведено ставом 1.в) (ии) горе. 5. Приликом примене овог поглавља, потискивани састави чије највеће димензије не прелазе 110м дужине и 12м ширине сматрају се појединачним моторним пловилима.

1.

Члан 3.11 – Обележавање бочних састава за време пловидбе Бочни састави морају да имају: Ноћу: a) јарболно светло, на начин прописан ставом 1.а) члана 3.08 ових Правила, на сваком пловилу, међутим свако пловило без властитог погона може уместо јарболног светла да има бело светло на начин прописан ставом 3. члана 3.09 ових Правила, видљиво са свих страна и на погодном положају али не на висини већој од јарболног светла на моторном пловилу или пловилима, б) бочна светла, на начин прописан ставом 1.б) члана 3.08 ових Правила. Ова светла морају да буду постављена на спољну страну састава, по могућности на исту висину, и најмање 1 m ниже од најнижег јарболног светла, Правила пловидбе на сливу реке Саве


18

Оптички знаци (означавање) на пловилима

в) 2. 3.

4.

1.

2.

3.

3.

1.

крмено светло на начин прописан ставом 1.в) члана 3.08 ових Правила на сваком пловилу. Одредбе из става 1. овог члана примењују се и на бочне саставе испред којих се налази једно или више моторних пловила која служе као испомоћ. Када се дању испред бочног састава налази једно или више моторних пловила која служе као испомоћ, свако пловило у саставу мора да има жути балон из става 3. члана 3.09 ових Правила. За време пролаза бочног састава кроз отвор непокретног моста, затвореног покретног моста или бране, или за време пролаза кроз бродске преводнице, јарболна светла прописана ставом 1.а) овог члана могу да се поставе на мању висину, тако да се такав пролаз може извршити без потешкоћа. Одредбе овог члана не примењују се на чамце који превлаче уз бок само друге чамце и на чамце који се премештају на тај начин. Члан 3.12 – Обележавање једрилица за време пловидбе једрилице морају да имају: Ноћу: a) бочна светла, на начин прописан ставом 1.б) члана 3.08 ових Правила. Ова светла могу да буду обична уместо јасних, б) крмено светло, на начин прописан ставом 1.в) члана 3.08 ових Правила. Осим светала прописаних ставом 1. овог члана, једрилица може да има: Ноћу: два обична или јасна светла једно изнад другог и видљива са свих страна, при чему је горње светло црвене боје а доње зелене боје. Наведена светла морају да се поставе на погодно место на врх или на горњи део јарбола, на 1 m удаљености једно од другога. Пловило које плови помоћу једара, а истовремено користи и сопствени механички погон, мора да има: Дању: црни конус окренут врхом према доле, постављен на највишу тачку и на место где може најлакше да се уочи. Одредбе ставова 1. и 2. овог члана не примењују се на чамце, а одредбе става 2. овог члана не примењују се на пловила из члана 3.35 ових Правила. Члан 3.13 – Обележавање чамаца за време пловидбе Чамци на моторни погон који плове самостално морају да имају: Ноћу: a) јарболно светло. Ово светло мора да буде постављено у уздужној оси чамца најмање 1 m изнад бочних светала, с тим што ово светло не мора да буде снажно већ може да буде јасно, б) бочна светла, која могу да буду обична уместо јасна и морају да се поставе (и) на начин прописан ставом 1.б) члана 3.08 ових Правила или (ии) једно крај другога или у исту светиљку у уздужној оси чамца на прамац или близу њега, в) крмено светло на начин прописан ставом 1.в) члана 3.08 ових Правила. Наведено светло не мора да се постави, али тада јарболно светло наведено у тачки а) горе, мора да се замени јасним белим светлом видљивим са свих страна.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Оптички знаци (означавање) на пловилима

2. 3. 4. 5.

6. 7.

1.

2.

19

Моторни чамци који ноћу плове самостално и чија дужина не прелази 7 m, могу да, уместо светала из става 1. овог члана, имају само једно обично бело светло на погодном месту и на висини на којој је видљиво са свих страна. Ако чамци тегле или превлаче везане уз бок само чамце, морају ноћу да имају светла каква су прописана ставом 1. овог члана. Тегљени чамци или они превлачени уз бок морају ноћу да имају обично бело светло, видљиво са свих страна. Ова одредба се не примењује на бродске чамце. Чамци који се крећу помоћу једара морају да имају: Ноћу: бочна светла и крмено светло, при чему су бочна светла постављена једно до другога или у исту светиљку у уздужну осу чамца на прамцу или близу прамца, а крмено светло постављено на задњем делу чамца. Наведена светла могу да буду и обична светла; или бочна светла и једно крмено светло у истој светиљци постављеној на погодно место на врх или на горњи део јарбола. Наведена светла могу да буду и обична светла; или код чамаца краћих од 7 m, обично бело светло видљиво са свих страна. Код приближавања других пловила ова пловила морају да покажу још једно допунско обично бело светло. Чамци који се крећу самостално без моторног погона и без једара морају да показују ноћу обично бело светло видљиво са свих страна. Међутим, бродски чамци под истим условима не морају да показују то светло осим код приближавања других пловила. За време пролаза кроз отвор непокретног моста, затвореног покретног моста или бране, или за време пролаза кроз преводнице, јарболна светла прописана у овом члану могу да се поставе на мању висину, тако да се такав пролаз може извршити без потешкоћа. Члан 3.14 – Допунско обележавање пловила која превозе опасне материје за време пловидбе Пловила која су укључена у превоз запаљивих материја наведених у ADN-у морају, као додатак ознакама из ових Правила, да имају следеће ознаке прописане пододељком 7.1.5.0 или 7.2.5.0 ADN-a: Ноћу: плаво светло Дању: плави конус окренут врхом према доле као што је назначено у АДН-у, глава 3.2, табела А, колона (12) или табела Ц, колона (19). Ознаке морају да буду постављене на погодно место и довољно високо да се виде са свих страна. Плави конус може да буде замењен са једним плавим конусом на прамцу и једним плавим конусом на крми који је постављен на висину не мању од 3 m. Пловила која су укључена у превоз материја, које представљају опасност по здравље, наведених у ADN-у, морају, као додатак ознакама из ових Правила, да имају следеће ознаке прописане пододељком 7.1.5.0 или 7.2.5.0 ADN-a. Ноћу: два плава светла Дању: два плава конуса окренута врховима према доле као што је назначено у АДН-у, глава 3.2, табела А, колона (12) или табела Ц, колона (19). Ознаке морају да буду постављена на погодно место, око 1 m једна изнад друге и довољно високо да се виде са свих страна. Два плава конуса могу да буду замењена Правила пловидбе на сливу реке Саве


20

3.

4. 5. 6.

7.

8.

Оптички знаци (означавање) на пловилима

са два плава конуса на прамцу и два плава конуса на крми који су постављени на висину не мању од 3 m. Пловила која су укључена у превоз експлозивних материја наведених у ADN-у морају, као додатак ознакама из ових Правила, да имају следеће ознаке прописане пододељком 7.1.5.0 или 7.2.5.0 ADN-a. Ноћу: три плава светла Дању: три плава конуса окренута врховима према доле као што је назначено у АДН-у, глава 3.2, табела А, колона (12) Ознаке морају да буду постављене на погодно место, око 1 m једна изнад друге и довољно високо да се виде са свих страна. Када се у потискиваном или бочном саставу налази једно или више пловила из ставова 1., 2. или 3. овог члана, пловило које покреће потискивани састав или бочни састав мора да има ознаке прописане ставовима 1., 2. или 3. овог члана. Потискивани састави из става 4. горе покретани са два потискивача везана бок уз бок морају да имају ознаке из наведеног става на потискивачу који се налази на десној страни састава. Свако пловило, потискивани састав или бочни састав који истовремено врше превоз више врста опасних материја наведених у ставовима 1., 2. и 3. овог члана, дужни су да носе ознаке у складу са врстом материје коју превозе, и која захтева означавање са највећим бројем плавих светала. Било које пловило које није дужно да истакне ознаке из ставова 1., 2. или 3. овог члана, али којем је издан сертификат у складу са одељком 8.1.8 ADN-а или привремени сертификат у складу са одељком 8.1.9 ADN-а, а које је у складу са безбедносним одредбама за пловила из става 1. горе, може приликом приближавања преводници да истакне ознаке из става 1. овог члана када жели да прође кроз преводницу са пловилом које је дужно да истакне ознаке из става 1. овог члана. Јачина плавих светала прописаних у овом члану мора да буде барем једнака јачини обичног плавог светла.

Члан 3.15 – Обележавање пловила на којима је дозвољен превоз више од 12 путника и чија максимална дужина трупа износи мање од 20 m Пловила овлашћена за превоз више од 12 путника чија је максимална дужина трупа мања од 20 m, морају да имају: Дању: жути двоструки конус смештен на погодном месту и на таквој висини да се види са свих страна.

1.

Члан 3.16 – Обележавање скела за време пловидбе Скеле које не плове слободно морају да имају: Ноћу: a) једно јасно бело светло видљиво са свих страна, постављено на висини од најмање 5 m при чему наведена висина може да буде мања уколико скела није дужа од 20 m, б) једно јасно зелено светло видљиво са свих страна и постављено на око 1 m изнад светла наведеног у тачки а) горе.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Оптички знаци (означавање) на пловилима

2. 3.

21

Дању: зелени балон на висини не мањој од 5 m. Чеони чамац или пловак скеле са уздужним ужетом мора ноћу да има јасно бело светло видљиво са свих страна постављено на висину од најмање 3 m изнад површине воде. Скеле које плове слободно морају да имају: Ноћу: a) једно јасно бело светло, видљиво са свих страна, на начин прописан ставом 1.а) овог члана, б) једно јасно зелено светло, видљиво са свих страна, на начин прописан ставом 1.б) овог члана, в) бочна светла и крмено светло, на начин прописан ставом 1.б) и в) члана 3.08 ових Правила. Дању: зелени балон на начин прописан у ставу 1. овог члана.

Члан 3.17 – Допунско обележавање пловила која имају првенство пролаза Пловила, којима су надлежна тела одобрила право првенства пролаза на местима где је редослед пролаза регулисан прописом од стране надлежних тела, морају да, поред осталих ознака прописаних овим Правилима, имају: Дању: црвени пламенац истакнут на прамцу и довољно високо да буде јасно видљив. Члан 3.18 – Допунско обележавање пловила неспособних за маневар 1. Свако пловило које је неспособно за маневрисање, мора кад је то потребно, осим светала прописаних другим одредбама ових Правила, да показује: Ноћу: црвено светло којим се маше; код чамаца, црвено светло може да се замени белим или два црвена светла постављена на око 1 m једно изнад другог, на погодном месту и довољно високо тако да су видљива са свих страна. Дању: црвену заставу којом се маше; или два црна балона постављена на око 1 m један изнад другог, на погодном месту и на таквој висини да буду видљиви са свих страна. 2. Кад је потребно, такво пловило, осим наведеног, мора да даје и прописане звучне сигнале. Члан 3.19 – Обележавање пловећих тела и плутајућих објеката за време пловидбе Без повреде других посебних услова који могу да буду постављени у оквиру члана 1.21 ових Правила, пловећа тела и плутајући објекти морају да имају: Ноћу: довољан број јасних белих светала, видљивих са свих страна, ради означавања својих контура. Правила пловидбе на сливу реке Саве


22

Оптички знаци (означавање) на пловилима

II Б. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ СТАЈАЊА

1.

2.

3. 4.

Члан 3.20 – Обележавање пловила за време стајања Сва пловила, осим оних наведених у члану 3.20 ових Правила, морају да, за време стајања, имају: Ноћу: једно обично бело светло видљиво са свих страна, постављено на висини од најмање 3 m. Ово светло може да се замени са једним обичним белим светлом на прамцу и истим таквим светлом на крми, која су постављена на истој висини и на страни пловила према пловном путу и која су видљива са свих страна. Дању: црни балон на погодном месту на прамчаном делу пловила довољно високо да се види са свих страна (примењује се само на пловила која стоје одвојено од обале и која немају директан или индиректан приступ обали) Састави који стоје одвојено од обале (без директног или индиректног приступа обали) морају имати: Ноћу: на сваком пловилу у саставу обично бело светло видљиво са свих страна, постављено на погодном месту и на висини од најмање 4 m. Укупни број светала која означавају пловила у саставу, не узимајући у обзир пловило које покреће састав, не треба да буде већи од четири узимајући у обзир да су контуре јасно означене. Дању: црни балон на чеоном пловилу састава или на крајњем спољном пловилу на челу састава и на потискивачу уколико се то захтева. Чамци, осим бродских чамаца, уместо светла прописаног ставом 1. и 2. овог члана могу да имају ноћу обично бело светло на неком погодном месту и на таквој висини да буде видљиво са свих страна. Обележавање прописано овим чланом није обавезно: a) кад пловило стоји на неком водном путу где је пловидба привремено онемогућена или забрањена, б) кад пловило стоји дуж обале те је довољно осветљено са обале, в) кад пловило стоји изван пловног пута у потпуно сигурној ситуацији која јасно указује да нема никакве опасности.

Члан 3.21 Допунско обележавање за време стајања пловила која превозе опасне материје Одредбе члана 3.14 ових Правила такође се примењују на пловила из тог члана за време стајања истих.

1. 2.

Члан 3.22 – Обележавање скела за време стајања на пристанима Скеле које не плове слободно, када стоје на својим пристанима, морају ноћу да имају светла прописана ставом 1. члана 3.16 ових Правила. Додатно, чеони чамац или пловак скеле са уздужним ужетом мора ноћу да има светла прописана ставом 2. члана 3.16 ових Правила Скеле које приликом службе слободно плове, за време стајања на својим пристанима морају да имају светла прописана ставом 1. члана 3.16 ових Правила. За време стајања које је кратко, могу још да задрже светла прописана ставом 1.б) и в) члана 3.08 ових Правила. Одмах када

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Оптички знаци (означавање) на пловилима

23

скеле престану да буду у служби зелено светло наведено ставом 3.б) члана 3.16 ових Правила мора да се угаси. Члан 3.23 – Обележавање пловећих тела и плутајућих објеката за време стајања Без повреде других посебних услова који могу да буду уведени у оквиру члана 1.21, пловећа тела и плутајући објекти морају да имају: Ноћу: на страни која је окренута пловном путу довољан број обичних белих светала, видљивих са свих страна, ради означавања својих контура. При том се примењују одредбе става 4. члана 3.20 ових Правила. Члан 3.24 – Обележавање мрежа или рибарских мотки на пловилу за време стајања Пловила чије се мреже или рибарске мотке протежу у пловни пут или његову непосредну близину морају да их обележе: Ноћу: са обичним белим светлима, видљивим са свих страна, и у броју који је довољан да се означи њихов положај. Дању: са жутим пловцима или жутим заставицама у броју који је довољан да се означи њихов положај.

1.

Члан 3.25 – Обележавање техничких пловила у раду као и насуканих или потопљених пловила Техничко пловило у време рада и пловила која стоје и обављају радове или радње сондирања или мерења, морају да имају а) са стране или страна где је пловни пут слободан: Ноћу: два обична зелена светла или два јасна зелена светла постављена на око 1 m једно изнад другога; Дању: два зелена двострука конуса постављена око један метар један изнад другога и уколико је подесно; б) на страни на којој пловни пут није слободан: Ноћу: обично црвено светло или једно јасно црвено светло постављено на исту висину као највише светло од два зелена светла прописана у тачки а) овог става и исте јачине као наведена зелена светла. Дању: црвени балон, постављен на исту висину као највиши двоструки конус прописан у тачки а) овог става или уколико је пловила потребно заштитити од таласа в) на страни или странама где је пловни пут слободан: Ноћу: обично црвено светло и обично бело светло или јасно црвено светло и јасно бело светло, постављена на око 1 m једно изнад другог тако да је црвено светло више. Правила пловидбе на сливу реке Саве


24

2.

3. 4.

5.

1.

2.

3.

Оптички знаци (означавање) на пловилима

Дању: заставу чија је горња половина црвена а доња половина бела или или две заставе једна изнад друге од којих је горња црвена а доња бела, и уколико је подесно, г) на страни на којој пловни пут није слободан: Ноћу: црвено светло постављено на исту висину као црвено светло прописано у тачки в) овог става и исте јачине као то наведено светло; Дању: црвену заставу постављену на исту висину као црвено-бела или црвена застава која је постављена на другу страну пловила (тачка в) овог става) Дневно означавање прописано у ставу 1. а) и б) овог члана може да се замени следећим знацима: а) на страни или странама на којима је пловни пут слободан плочом Е.1 (додатак 7) „дозвољен пролаз“ и уколико је подесно, б) на страни на којој пловни пут није слободан плочом А.1 (додатак 7) „забрана уласка“ постављеној на исту висину на којој је и плоча из тачке а) овог става. Ознаке из ставова 1. и 2. морају да буду постављене на такву висину да буду видљиве са свих страна. Заставе могу да буду замењене плочама истих боја. Насукана или потопљена пловила морају да имају ознаке прописане ставом 1. а) и б) овог члана. Ако позиција неког потопљеног пловила не дозвољава обележавање на пловилу, наведене ознаке морају да се поставе на чамце или бове или да се истакну на неки други прикладан начин. Надлежна тела не морају да пропишу обавезу истицања светала која су прописана у ставовима 1. и 2. тачке а) и б). Члан 3.26 – Обележавање сидара која могу да представљају опасност за пловидбу Када су, у случајевима из члана 3.20 и члана 3.23 ових Правила, сидра пловила, пловећих тела или плутајућих објеката постављена тако да сидра или њихова ужад или ланци могу да представљају опасност за пловидбу, светло за стајање најближе таквом сидру треба заменити са два обична бела светла видљива са свих страна, постављена на 1 m једно изнад другог. Пловила, пловећа тела и плутајући објекти требају, свако своје појединачно сидро које може да представља опасност за пловидбу, да означе: Ноћу: пловком са радар рефлектором на коме се налази обично бело светло видљиво са свих страна. Дању: жутим пловком са радар рефлектором. Када ужад или сидрени ланци техничког пловила могу да представљају опасност за пловидбу морају да се означе: Ноћу: пловком са радар рефлектором на коме се налази обично бело светло видљиво са свих страна. Дању: жутим пловком са радар рефлектором.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Оптички знаци (означавање) на пловилима

III

1. 2.

3.

25

ПОСЕБНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ Члан 3.27 – Допунско обележавање инспекцијских, ватрогасних и спасилачких пловила Пловила тела надлежних за надзор унутрашње пловидбе морају, да као допуну осталим ознакама које су прописане осталим одредбама ових Правила, истакну на оба бока на прамцу ознаку у облику белог ромба са плавим обрубом. Осим ознака из става 1. овог члана, пловила наведена у ставу 1. овог члана, дужна су дању да истакну заставу државне припадности и пламенац беле боје, који у средини има уцртани знак из става 1. овог члана, те и дању и ноћу обично плаво трепћуће светло видљиво са свих страна. Уз дозволу надлежних тела плаво светло из става 2. овог члана могу да показују и ватрогасна и спасилачка пловила када се налазе у пловидби ради пружања помоћи.

Члан 3.28 – Допунско обележавање пловила која обављају радове на водном путу за време пловидбе Пловила која за време пловидбе обављају сондирање или мерење или радове на водном путу, морају да имају, уз ознаке које се примењују у смислу других одредби из ових Правила, ноћу и дању јасно или обично жуто трепћуће светло, видљиво са свих страна. Примена ознаке наведене ставом 1. овог члана дозвољена је само пловилима која имају писмено одобрење надлежних тела.

1.

2.

Члан 3.29 – Допунско обележавање ради заштите од таласа Пловила, пловећа тела и плутајући објекти за време пловидбе или за време стајања, која нису наведена у члану 3.25 ових Правила, а која је потребно заштитити од таласа насталих проласком других пловила или пловећих тела, морају, поред ознака прописаних одредбама овог Поглавља, да имају: Ноћу: обично црвено и обично бело светло, или јасно црвено или јасно бело светло, постављено на око 1 m једно изнад другога на начин да је црвено светло горње, и на такво место да су јасно видљива и да се не могу заменити ни са каквим другим светлима, Дању: заставу чија је горња половина црвена, а доња бела, постављену на погодном месту и на такву висину да се види са свих страна. Ова застава може бити замењена са две заставе постављене једна изнад друге, с тим да се црвена застава налази горе, а бела доле. Ове заставе могу да се замене таблама исте боје. Не доводећи у питање одредбе из члана 3.25 ових Правила, ознаке из става 1. овог члана могу да истичу само: a) пловила, пловећа тела и плутајући објекти који су доживели тешку хаварију или који су ангажовани у операцијама спашавања, као и пловила која су неспособна за маневрисање, б) пловила, пловећа тела и плутајући објекти који имају писмено одобрење надлежних тела.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


26

1.

2.

1. 2.

Оптички знаци (означавање) на пловилима

Члан 3.30 – Сигнали опасности Када пловило које се налази у опасности треба помоћ, то се означава: a) заставом или било којим другим погодним предметом којим се кружно маше, б) светлом којим се кружно маше, в) заставом изнад или испод које се налази балон или било шта слично балону, г) ракетом или сличним средствима која избацују црвене звездице, које се испаљују једна по једна у кратким интервалима, д) светлосним сигналом који се састоји од групе ... - - - ... (СОС) Морзеове азбуке, ђ) ватром која може да буде произведена изгарањем катрана, уља, итд., е) ракетама за осветљавање, ручним или с падобраном, које производе црвено светло, и ж) лаганим махањем раширених руку од горе према доле. Знаци из става 1. овог члана замењују или употпуњују звучне сигнале наведене у члану 4.01. ових Правила. Члан 3.31 – Забрана приступа на пловило Када је неовлашћеним особама забрањен приступ на пловило, ова забрана се мора обележити белим округлим таблама које су оивичене црвеном бојом и на којима се налази црвена дијагонална линија и слика пешака у црној боји. Табле се, према потреби, морају поставити на пловило или приступни мост за улазак на пловило. Као изузетак од одредби из из става 3. члана 3.03 ових Правила, пречник табле мора да буде најмање 60 cm. Табле морају да буду осветљене тако да се могу добро видети и ноћу.

Члан 3.32 – Забрана пушења или коришћења незаштићеног светла или пламена 1. Када је према важећим прописима забрањено: пушење и коришћење незаштићеног светла или пламена на пловилу, ова забрана мора да се обележи белим округлим таблама, које су оивичене црвеном бојом и на којима се налази црвена дијагонална линија и слика цигарете из које се вије дим. Табле, према потреби, морају да се поставе на пловило или приступни мост за улазак на пловило. Као изузетак од одредби из члана 3.03 ових Правила, табле морају да имају пречник најмање 60 cm. 2. Табле морају да буду осветљене на начин да се и ноћу могу добро видети на обе стране пловила.

1.

2.

Члан 3.33 – Забрана бочног пристајања Када важећи прописи или посебни прописи надлежних тела забрањују бочно пристајање у близини неког пловила (нпр. због природе његовог терета), тада се на таквом пловилу мора по уздужној оси на палуби налазити квадратна табла, са троуглом испод ње. Обе стране ове табле морају да буду беле, оивичене црвеном бојом са црвеном дијагоналном линијом од горње леве стране до доње десне стране и црним словом ‘P’ у средини. Обе стране троугла морају бити беле, са црним бројем у средини који означава даљину у метрима на којој се забрањује стајање. Ноћу, табле морају да буду осветљене на начин да су јасно видљиве са обе стране пловила.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Оптички знаци (означавање) на пловилима

3.

1.

2.

3.

1.

27

Овај члан се не примењује на пловила, потискиване саставе и бочне саставе наведене у члановима 3.21 ових Правила. Члан 3.34 – Допунско обележавање пловила чија је способност маневра ограничена Пловила код којих је способност да ослободе пут другим пловилима у складу са одредбама ових Правила ограничена за време обављања радова или подводних активности, као нпр. багеровања, постављања каблова или бова, и чији положај може да отежава пловидбу, поред осталих ознака које се прописују другим одредбама ових Правила, морају да имају Ноћу: три јасна или обична светла, горње и доње светло црвено, а средње бело, постављена једно изнад другог на удаљености од најмање 1 m, на висину на којој се виде са свих страна; Дању: два црна балона и један црни двоструки конус, постављени један изнад другога тако да се двоструки конус налази у средини, на најмањој удаљености од 1 m један од другога и на висини на којој су видљиви са свих страна. Пловила наведена у ставу 1. овог члана, када радови које она обављају изазивају запречавање пловног пута, поред ознака наведених ставом 1. овог члана морају да имају Ноћу: а) два јасна или обична црвена светла, видљива са свих страна, постављена на страну или на стране где је пловни пут запречен, једно изнад другога на удаљености од најмање 1 m, и б) два јасна или обична зелена светла, видљива са свих страна, постављена на страну или стране где је пролаз слободан, једно изнад другога на удаљености од најмање 1 m, Дању: а) два црна балона постављена на страну или на стране где је пловни пут запречен, један изнад другога на удаљености од најмање 1 m б) два црна двострука конуса, постављена на страну или на стране где је пловни пут слободан један изнад другога на удаљености од најмање 1 m. Светла, балони и двоструки конуси из овог става, морају да буду постављени на удаљености од најмање 2 m од ознака из става 1. овог члана и ни у ком случају изнад нижег светла или нижег балона наведених у ставу 1. овог члана. Одредбе овог члана не примењују се на техничка пловила која раде за време стајања. Члан 3.35 – Допунско обележавање пловила која обављају риболов Пловила која повлаче мрежу или другу рибарску опрему кроз воду (коче) морају, осим осталих ознака прописаних у овим Правилима, да имају: Ноћу: два јасна или обична светла, постављена једно изнад другога на најмање 1 m удаљености, с тим да је горње светло зелено, а доње бело и на висину на којој су видљива са свих страна, и испред светла које је прописано ставом 1.а) члана 3.08 ових Правила. Горње светло постављено ниже од тог светла и доње светло изнад светла прописаног ставом 1.б) члана 3.08 ових Правила и то на удаљености од најмање две вертикалне удаљености наведене у овом ставу. Пловила краћа од 50 m не требају да имају светло прописано ставом 1.а) члана 3.08 ових Правила. Правила пловидбе на сливу реке Саве


28

2.

Оптички знаци (означавање) на пловилима

Дању: два црна конуса постављена један изнад другога с врховима окренутима један према другоме, и на висину на којој се виде са свих страна. Пловила која обављају риболов, искључујући пловила наведена ставом 1. овог члана, морају да имају ознаке прописане ставом 1. овог члана, изузимајући светло прописано ставом 1.а) члана 3.08 ових Правила, и: Ноћу: уместо зеленог светла јасно или обично црвено светло на начин да буде видљиво са свих страна. Поред наведеног, ако је рибарска опрема разапета по водоравној дужини већој од 150 m рачунајући од пловила, тада у правцу рибарске опреме морају да имају: Ноћу: јасно или обично бело светло, постављено на водоравној удаљености од најмање 2 m и највише 6 m од два црвена светла и белог светла прописаних у овом члану, а постављена на висину не вишу од наведеног белог светла, нити нижу од светала која су прописана ставом 1.б) члана 3.08 ових Правила, Дању: црни конус окренут врхом према горе.

Члан 3.36 – Допунско обележавање пловила која се користе приликом роњења 1. Свако пловило које се употребљава при роњењу, мора, поред ознака већ прописаних у овим Правилима, да има верну репродукцију заставе “А” из Међународног сигналног кодекса на висини од најмање 1 m, постављену на погодно место тако да се види са свих страна, и ноћу и дању. 2. Када је то прикладно, оваква пловила могу да, уместо ознака прописаних ставом 1. овог члана, имају ознаке наведене ставом 1. члана 3.34 ових Правила. Члан 3.37 – Допунско обележавање пловила која обављају деминирање Пловило које обавља радове чишћења мина мора, поред ознака прописаних у овим Правилима, да има: Ноћу: три јасна или обична зелена светла, видљива са свих страна, распоређена у облику троугла чија је база водоравна, а лежи на равни која је вертикална на уздужну осу пловила. Горње светло на врху или у близини врха предњег јарбола и остала светла, на сваком крају крста предњег јарбола, Дању: три црна балона постављена на начин прописан за светла. Члан 3.38 – Допунско обележавање пловила која обављају пилотажу Пловило за време пилотаже мора да, поред већ прописаних ознака у овим Правилима, уместо светала прописаних ставом 1.а) члана 3.08 ових Правила, има два јасна или обична светла постављена једно изнад другога, видљива са свих страна, горње светло бело, а доње црвено, смештена на врху или близу врха јарбола.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Поглавље 4

ЗВУЧНИ СИГНАЛИ, РАДИОТЕЛЕФОНИЈА; НАВИГАЦИОНЕ НАПРАВЕ 1.

2.

3. 4.

1. 2.

1.

Члан 4.01 – Опште одредбе Када се према одредбама ових Правила или било којим другим правилима која су на снази, предвиђају звучни сигнали, изузимајући звона, тада се звучни сигнали морају давати: а) на моторним пловилима, изузимајући чамце без радарске опреме, помоћу механички покретаних уређаја за давање звучних сигнала, који су постављени довољно високо да се звук може слободно ширити напријед и, ако је то могуће, назад. Звучни сигнални уређаји морају да одговарају прописима из Поглавља I Додатка 6 ових Правила, б) на пловилима која немају моторни погон и на моторним чамцима који немају уређај за давање звучних сигнала, помоћу трубе или рога. Ови звучни сигнали морају да одговарају прописима из ставова 1.б) и 2.б) Поглавља I Додатка 6 ових Правила. Звучни сигнали моторног пловила морају да буду попраћени истовременим светлосним сигналима који су са њима усклађени. Светлосни сигнали морају да буду жути, јасни и видљиви са свих страна. Ова одредба се не примењује на чамце нити на сигнал који је предвиђен ставом 4.а) члана 6.32 ових Правила, који се емитује уређајима са пловила која плове низводно помоћу радара, нити на звукове који се дају помоћу звона. Када пловила плове у саставу, прописане звучне сигнале даје само пловило на коме се налази заповедник састава, осим када није другачије прописано. Звук звона мора да траје око 4 секунде. Може да буде замењен серијом звукова удараца метала о метал у истом трајању. Члан 4.02 – Коришћење звучних сигнала Без повреде других одредби ових Правила, свако пловило, изузимајући чамце наведене ставом 2. овог члана, мора, када је потребно, давати звучне сигнале наведене у Поглављу III Додатка 6 ових Правила. Чамци који плове самостално или који тегле или бочно превлаче само чамце могу, када је потребно, давати опште звучне сигнале наведене у Поглављу III-A Додатка 6 ових Правила. Члан 4.03 – Забрањени звучни сигнали Забрањено је да се користе звучни сигнали који нису предвиђени овим Правилима, и користе сигнали из ових Правила на непрописан и недопуштен начин. Правила пловидбе на сливу реке Саве


30 2.

1. 2.

1. 2.

3.

4. 5.

1.

Звучни сигнали, радиотелефонија; навигационе направе

За споразумевање међу пловилима или између пловила и копна, дозвољено је коришћење других звучних сигнала, под условом да се не могу поистоветити са сигналима који су наведени у овим Правилима. Члан 4.04 – Сигнали у случају несреће Када пловило које се налази у невољи треба помоћ, оно може да се оглашава звоном или понавља дуги звук. Сигнали из става 1. могу да се замене или служе као допуна визуелним сигналима из члана 3.30 ових Правила. Члан 4.05 – Радиотелефонија Сви радиотелефонски уређаји који се налазе на пловилу или на плутајућем објекту морају да буду у складу са одредбама „Регионалног споразума који се односи на радиотелефонску службу на унутрашњим водним путевима – RAINWAT“. Моторна пловила, осим чамаца, скела и техничка пловила, могу да плове само ако су опремљени са два исправна радиотелефонска уређаја. За време пловидбе, радиотелефонски уређаји за канале „брод–брод“ и „наутичке информације“ морају да буду непрестано у стању приправности за предају и пријем. Канал „наутичке информације“ може само краткотрајно да се напусти ради предаје или пријема на другим каналима. Скеле и моторна техничка пловила могу да плове само уколико су опремлјени са исправним радиотелефонским уређајем. За време пловидбе, радиотелефонски уређај за канал „бродброд“ мора да буде стално у стању приправности за предају и пријем. Наведени канал може само краткотрајно да се напусти ради предаје или пријема на другим каналима. Прва и друга реченица примењују се на наведена пловила и током извођења радова. Пловила опремљена радиотелефонским уређајем морају да се јављају на каналу додељеном за комуникацију „брод-брод“ пре уласка у непрегледна подручја, уске пловне путеве или отворе мостова као и подручја одређена од надлежних тела. Знак B.11 (Додатак 7) означава да надлежна тела захтевају коришћење радиотелефонске комуникације. Члан 4.06 – Радар Пловила смеју да користе радарску или Inland ECDIS опрему која може да буде употребљена за добијање слике која се преклапа преко радарске слике (навигациони режим рада) само уколико: а) су опремљена са радарском и, уколико је то примјерено, Inland ECDIS опремом која је прилагођена потребама унутрашње пловидбе и показивачем отклона. Опрема мора да буде у адекватном радном стању и типа одобреног за потребе унутрашње пловидбе у складу са захтевима надлежних тела, као и у складу са Директивом 2006/87/EC Европског Парламента и Већа од 12. децембра 2006. године о Техничким правилима за пловила унутрашње пловидбе којом се ставља ван снаге Директива Већа 82/714/EЕC. Скеле без сопственог погона не морају да буду опремљене показивачем отклона, б) се на пловилу налази члан посаде који поседује сведочанство о оспособљености за коришћење радара које је у складу са захтевима надлежних тела. Без обзира на одредбе става 2. члана 1.09, радар се може употребљавати за потребе обуке ноћу и дању при доброј видљивости чак и без укрцаног члана посаде који поседује наведено сведочанство,

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Звучни сигнали, радиотелефонија; навигационе направе

в)

31

су опремљени уређајем за емитовање тритонског звучног сигнала, уз изузетак чамаца и скела. Без обзира на одредбе члана 4.05, чамци морају да буду опремљени са исправним радиотелефонским уређајем за комуникацију „брод–брод“.

Члан 4.07 – Опрема за Аутоматски идентификациони систем за унутрашњу пловидбу 1. Пловила, сем поморских пловила, могу да користе Аутоматски идентификациони систем (AIS) само уколико су опремљена AIS уређајем за унутрашњу пловидбу који одговара захтевима надлежних тела и ако је у исправном стању. Чамци који користе AIS за унутрашњу пловидбу морају да буду опремљени са исправним радиотелефонским уређајем за комуникацију на каналу „брод-брод“. 2. Пловила су овлашћена да користе AIS само уколико параметри унесени у AIS уређај све време одговарају стварним параметрима пловила.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Поглавље 5

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВОДНОГ ПУТА 1.

2.

1.

1. 2.

Члан 5.01 – Знакови Додатак 7. ових Правила садржи знакове забране, знакове обавезе, знакове ограничења, знакове препоруке, знакове обавештења и помоћне знакове за унутрашње водне путеве који су постављени од стране надлежних тела ради осигурања безбедности и реда у пловидби. Такође, у њему су одређена и значења појединих знакова. Без повреде других одредби ових Правила, као и других важећих прописа, укључујући посебна упутства наведена у члану 1.19. ових Правила, бродари морају да се придржавају правила и воде рачуна о препорукама и обавештењима која им се стављају на знање знаковима који су наведени ставом 1. овог члана и који су постављени на водном путу или на његовим обалама. Члан 5.02 – Обележавање водног пута Додатак 8 ових Правила одређује знакове који могу да се користе за олакшавање пловидбе. Додатак 8 истовремено одређује при којим условима се примењују поједини знакови за обележавање. Члан 5.03 – Употреба знакова и ознака Надлежна тела нису дужна да користе све знакове који су наведени у Додатцима 7 и 8, те могу из својих правила да изоставе знакове и означавање које не користе. Уколико знакови и ознаке недостају, заповедници и лица задужена за плутајуће објекте морају да предузму све мере предострожности захтеване општом обавезом опрезности у складу са чланом 1.04 ових Правила.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Поглавље 6

ПРАВИЛА ПЛОВИДБЕ А. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1.

Члан 6.01 – Дефиниције За потребе овог поглавља, употребљени изрази имају следећа значења: а) “сусретање” означава када два пловила плове у правцима који су директно или готово директно супротни, б) “претицање” означава када пловило (пловило које врши претицање) прилази другом пловилу (пловило које је претицано) из правца који се налази иза крме претицаног пловила и под углом већим од 22,5º иза попречнице и претекне га, в) “пресецање праваца кретања” означава када се два пловила не приближавају на исти начин како је то наведено у тачкама а) и б) овог става.

Члан 6.01-бис) – Брза пловила Брза пловила морају да свим другим пловилима оставе довољно простора како би друга пловила могла да задрже свој правац кретања и како би могла маневрисати. Брза пловила не могу да захтевају од других пловила да им ослободе пут.

1. 2.

Б.

1. 2.

Члан 6.02 – Чамци: Општа правила За потребе овог поглавља, под изразом “чамац” подразумевају се чамци који плове самостално и састави који су састављени искључиво од чамаца. Када се одредбама из овог поглавља предвиђа да се поједине одредбе Правила пловидбе не примењују на чамце када су исти у односу са другим пловилима, тада се сматра да је обавеза чамаца да другим пловилима, укључујући и брза пловила, оставе довољно простора да задрже свој правац кретања и довољно простора да могу да маневришу. Чамци не могу да захтевалу од других пловила да им ослободе пут. СУСРЕТАЊЕ, ПРЕСЕЦАЊЕ ПРАВАЦА КРЕТАЊА И ПРЕТИЦАЊЕ Члан 6.03 – Општи принципи Сусретање или претицање је дозвољено само ако пловни пут има неоспорно довољну ширину за истовремени пролаз пловила или састава, водећи рачуна о свим локалним околностима и о кретању других пловила. У саставима, визуелне сигнале који су прописани у члановима 3.17, 6.04 и 6.05 ових Правила мора да даје само пловило на коме се налази заповедник састава. Ако је Правила пловидбе на сливу реке Саве


36

3. 4.

Правила пловидбе

челно пловило тегљач који служи као привремена испомоћ, визуелне сигнале прописане члановима 3.17, 6.04 и 6.05 ових Правила мора да показује и то пловило. Пловила, која плове на правцима који искључују сваку опасност од судара, не смеју мењати свој правац нити брзину на начин који би могао проузроковати опасност од судара. Заповедник који уочи опасност од судара мора да даје низове врло кратких звукова.

Члан 6.03-бис) – Пресецање праваца кретања 1. Када два пловила плове правцима који се пресецају на начин да постоји опасност од судара, пловило које види друго пловило на својој десној страни мора да му ослободи пут и, ако околности то дозвољавају, избегне правац кретања који пролази и пресеца правац кретања другог пловила испред прамца тог пловила. Међутим, пловило које се налази на десној страни обележеног пловног пута мора да задржи свој правац. Ова одредба се не примењује на чамце у односу према другим пловилима. 2. Одредбе става 1. овог члана не примењују се када је било који од чланова 6.13, 6.14 и 6.16 ових Правила примењив. 3. Без обзира на одредбе става 1. овог члана, у случају чамаца различитих категорија, када се правци кретања два чамца пресецају на такав начин да постоји опасност од судара, тада моторни чамац мора да ослободи пут свим другим чамцима, и чамац који нема мотор и који не плови помоћу једара мора да ослободи пут чамцима који плове помоћу једара. Чамци који плове десном страном пловног пута морају да задрже свој правац. 4. Без обзира на одредбе става 1. овог члана, кад у случају пловила на једра два пловила плове правцима који се пресецају на такав начин да постоји опасност од судара, једно од та два пловила мора да ослободи пут другом пловилу тако да: а) када пловила једре добијајући ветар са различитих страна, тада пловило које једри добијајући ветар са леве стране мора да ослободи пут другом пловилу, б) када два пловила добијају ветар са истих страна, оно које се налази у приветрини, мора да ослободи пут пловилу које плови у заветрини, в) када пловило које добија ветар са леве стране види друго пловило у приветрини и не може са сигурношћу да одреди да ли то друго пловило добија ветар са леве или са десне стране, прво пловило мора да ослободи пут другом пловилу, Без обзира на напред наведено, пловило које плови по десној страни пловног пута, мора да задржи правац кретања. Овај став се не примењује на чамце у односу на друга пловила.

1. 2. 3. 4.

Члан 6.04 – Сусретање: основна правила Уколико приликом сусретања двају пловила постоји могућност судара, свако пловило мора да скреће на своју десну страну тако да се мимоиђу левим боком. Ово правило се не примењује на чамце у односу на друга пловила. Приликом сусретања, пловила која плове узводно морају, водећи рачуна о локалним околностима и кретању других пловила, да ослободе пут пловилима која плове низводно. Пловила која плове узводно и остављају на својој левој страни место за пролаз пловилима која плове низводно, не дају никакав сигнал. Пловила која плове узводно и остављају на својој десној страни место за пролаз пловилима која плове низводно, морају правовремено са десне стране да покажу: а) Дању: - снажно бело трепћуће светло или машу светлоплавом заставом или плочом; или - светлоплаву таблу заједно са јасним трепћућим белим светлом,

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Правила пловидбе

37

б) Ноћу: - јасно бело трепћуће светло и, ако то жели, светлоплаву таблу заједно. Наведени сигнали морају да буду видљиви са предње и са задње стране пловила и морају се показивати све док се не заврши сусретање. Забрањено их је показивати и послије завршеног сусретања, осим ако жели да се не покаже намера о наставку пропуштања низводних пловила са десне стране. Светлоплава табла мора да буде оивичена белом траком чија је ширина најмање 5 cm. Оквир, ивица као и светиљка са трепћућим светлом морају да буду загасите боје. 5. Ако постоји сумња да пловила која плове низводно нису схватила намере пловила која плове узводно, тада су узводна пловила дужна да се огласе са једним кратким звуком ако мимоилажење треба да се изврши са њихове леве стране, и са два кратка звука ако мимоилажење треба да се изврши са њихове десне стране. 6. Без повреде одредбе члана 6.05 ових Правила, пловила која плове низводно морају да следе правац који им означе пловила која плове узводно у складу са горњим одредбама овог члана. Пловила која плове низводно морају да понављају визуелне сигнале наведене ставом 4. и звучне сигнале наведене ставом 5. овог члана које су им упутила узводна пловила. 7. Одредбе ставова од 1. до 6. овог члана не примењују се на чамце у односу према другим пловилима нити у случајевима где се чамци сусрећу с другим чамцима. 8. Уколико приликом сусретања двају чамаца постоји могућност судара, сваки од чамаца мора скретати на своју десну страну, тако да се мимоиђу левим боком.

1. 2.

3.

4.

Члан 6.05 – Сусретање: одступање од основних правила Као одступање од одредби члана 6.04 ових Правила, пловила могу у посебним случајевима и уколико су увјерена да се њиховим захтевима може удовољити на безбедан начин, захтевати да се мимоиђу десним боком. Изузетно од одредби члана 6.04 ових Правила: а) путничка пловила, која плове на редовним линијама и код којих највећи одобрени број путника није мањи од броја који су за ту сврху прописала надлежна тела, када пловећи низводно желе стати на пристан који се налази на страни пута којом плове узводна пловила; и б) тегљени састави који плове низводно и који желе да се задрже у близини одређене обале ради окрета узводно, имају право да траже од пловила која плове узводно да промене правац који су им ослободила та пловила у складу са чланом 6.04 ових Правила уколико им тај правац не одговара. То може да се захтијева само под условом да се без опасности може удовољити том захтеву У случајевима из става 2. овог члана, пловила која плове низводно морају правовремено дати: - један кратак звук уколико желе да прођу са леве стране; - два кратка звука уколико желе да прођу са десне стране пловила, а као додатак да показују визуелне сигнале из става 4. члана 6.04 ових Правила. У случајевима из става 2. овог члана, пловила која плове узводно, морају прихватити захтев пловила која плове низводно и то потврдити на следећи начин: - када се мимоилажење треба да се изврш са леве стране, пловила морају да емитују један кратак звук, а поред тога уклоне визуелне сигнале из става 4. члана 6.04 ових Правила, - када мимоилажење треба да се изврши са десне стране, пловила требају да емитују два кратка звука и као додатак показују визуелне сигнале из става 4. члана 6.04 ових Правила. Правила пловидбе на сливу реке Саве


38 5. 6.

7.

Правила пловидбе

Када постоји сумња да пловила која плове узводно нису схватила намере пловила која плове низводно, тада пловила која плове низводно морају да понављају звучне сигнале предвиђене ставом 4. овог члана. Када пловила која плове узводно установе да пут који захтевају пловила која плове низводно није погодан, и да због тога постоји опасност од судара, она морају одаслати један низ врло кратких звукова. Кормилари тада морају да предузму све мере које захтевају околности како би се избегла опасност од судара. Ставови од 1. до 6. овог члана, не примењују се на чамце у односу према другим пловилима, нити у случају када чамци сусрећу друге чамце.

Члан 6.06 – Сусретање: брза пловила Одредбе чланова 6.04 и 6.05 ових Правила не примењују се у случају сусретања између брзих пловила међусобно и између брзих пловила са било којим другим пловилом. Брза пловила морају да се о свом међусобном сусретању договоре путем радиотелефонског уређаја.

1.

2.

Члан 6.07 – Сусретање пловила на уским пловним путевима Како би се, што је могуће више, покушало избећи сусретање пловила на секторима или местима где пловни пут нема неоспорно довољну ширину за мимоилажење (уски пловни пут), примењују се следећа правила: а) сва пловила морају да прођу кроз уске пловне путеве у најкраћем могућем времену, б) када је видно поље ограничено, пловила морају да пре него што уђу у уски пловни пут дају “један дуг звук”, а по потреби, нарочито када је уски пловни пут дуг, понављају овај сигнал све док кроз њега плове, в) (и) када пловило или састав који плове узводно утврди да пловило или састав који плове низводно управо улази у уски пловни пут, оно је дужно зауставити се испред уског пловног пута и чекати док пловило или састав који плови низводно прођу кроз уски пловни пут. (ии) када су неки састав или пловило који плове узводно већ ушли у уски пловни пут, пловила или састави који плове низводно морају се, по могућности, зауставити на узводној страни уског пловног пута све док пловило или састав који плове узводно не прођу кроз њега. г) без текста Када сусретање у неком уском пловном путу постане неизбежно, пловила морају предузети све потребне мере како би се сусретање догодило на месту и у условима који ће представљати најмању опасност за пловила.

Члан 6.08 – Забрана сусретања означена знаковима за обележавање водног пута 1. За време приближавања секторима који су обележени знаком забране А.4 или А.4.1 из Додатка 7 ових Правила: а) пловила или састави који плове узводно морају да се зауставе када се појаве пловила или састави који плове низводно и сачекају док она не прођу овај сектор, б) без текста 2. Кад надлежна тела пропишу наизменични једносмерни пролазак на појединим секторима да би се избегло свако сусретање: - забрана пролаза обележава се општим знаком забране А.1 из Додатка 7 ових Правила пловидбе на сливу реке Саве


Правила пловидбе

39

Правила; - одобрење пролаза обележава се општим знаком одобрења Е.1 из Додатка 7 ових Правила. У зависности од локалних околности, знак забране пролаза може бити најављен знаком обавезе B.8 из Додатка 7 ових Правила као предсигнал.

1. 2.

Члан 6.09 – Претицање: опште одредбе Претицање је допуштено само ако се пловило које врши претицање уверило да се овај маневар може извршити без опасности. Сустигнуто пловило мора да олакша претицање колико је то потребно и могуће. Оно мора да смањи своју брзину, ако је то потребно, како би се претицање извршило без опасности и довољно брзо да се не омета кретање других пловила. Ова одредба не примењује се у случају када чамац претиче пловило неке друге категорије.

Члан 6.10 – Претицање 1. Генерално, пловило које врши претицање мора обилазити сустигнуто пловило са леве стране. Пловило које врши претицање може извршити претицање и са десне стране сустигнутог пловила у случају да је могуће да се то обави без опасности од судара. Када претицање може да се изврши, а да при томе сустигнуто пловило не мора да мења правац нити брзину, пловило које врши претицање не даје никакав звучни сигнал. 2. Када претицање не може да се изврши, а да сустигнуто пловило при том не мора да мења свој правац, или ако постоји сумња да сустигнуто пловило није приметило намеру претицања пловила које га стиже, пловило које врши претицање мора давати сљедеће звучне сигнале: а) “два дуга звука попраћена са два кратка звука” ако хоће да изврши претицање са леве стране сустигнутог пловила, б) “два дуга звука попраћена једним кратким звуком” ако хоће да изврши претицање са десне стране сустигнутог пловила. 3. Када сустигнуто пловило може да удовољи захтеву пловила које врши претицање, оно мора да остави довољно простора на траженој страни на којој се врши претицање уклањајући се по потреби на супротну страну, и да даје следеће звучне сигнале: а) “један кратки звук” ако ће претицање да се врши по левој страни, б) “два кратка звука” ако ће претицање да се врши по десној страни. 4. Када претицање није могуће са стране коју захтева пловило које врши претицање, али је могуће са супротне стране, тада пловило које је сустигнуто треба да се огласи са: а) “једним кратким звуком” када је претицање могуће са леве стране, б) “два кратка звука” када је претицање могуће са десне стране. Кад пловило које врши претицање, жели и даље да претиче, мора дати “два кратка звука” у случају под а) или “један кратак звук” у случају под б). Сустигнуто пловило, мора тада да остави довољно простора са стране на којој се врши претицање уклањајући се, ако је то потребно, на супротну страну. 5. Када код претицања постоји опасност од судара, тада сустигнуто пловило мора дати “пет кратких звукова”. 6. У случају претицања једрилица, по правилу, једрилица која врши претицање мора да прође са стране на којој сустигнута једрилица добија ветар. Ова одредба не примењује се на чамаце једрилице када их престижу друге једрилице. Правила пловидбе на сливу реке Саве


40 8.

Правила пловидбе

У случају када пловило на једра престиже друго пловило, сустигнуто пловило мора да олакша претицање са оне стране са које пловило које престиже добија ветар. Ова одредба се не примењује на чамце једрилице које престижу друга пловила. Ставови од 2. до 6. овог члана не примењују се на чамце у односу на пловила других категорија, нити у случају када један чамац престиже други чамац.

Члан 6.11 - Забрана претицања означена знаковима за обиљежавање водног пута Без повреде одредби става 1. члана 6.08 ових Правила, претицање је забрањено: а) по правилу, на секторима обиљеженим знаком А.2 из Додатка 7 ових Правила, б) између састава, на секторима обиљеженим знаком А.3 из Додатка 7 ових Правила. Ова забрана се не примјењује кад је барем један од састава потискивани састав чије максималне димензије не прелазе 110m x 12m. В.

ОСТАЛА ПРАВИЛА ПЛОВИДБЕ

Члан 6.12 – Пловидба на секторима на којима је прописан правац пловидбе 1. На секторима где је правац прописан, он је обележен знаковима обавезе B.1, B.2, B.3 или B.4. из Додатка 7 ових Правила. Завршетак сектора може да буде обележен знаком обавештења Е.11 из Додатка 7 ових Правила. 2. На овако обележеном сектору пловила која плове узводно не смеју ни у ком случају да ометају кретање низводних пловила, а нарочито приликом приближавања знаку обавезе B.4 из Додатка 7 ових Правила када узводна пловила морају, по потреби, смањити брзину и у крајњем случају да се зауставе како би омогућила низводним пловилима да изврше свој маневар.

1. 2.

3.

4. 5.

Члан 6.13 – Окретање Пловила смеју да изврше окрет само када су се уверила да кретање других пловила допушта да се овај маневар изврши без опасности и да друга пловила неће бити принуђена нагло променити свој правац или брзину. Ако намеравани маневар присиљава друга пловила да промене свој правац или брзину, пловило које хоће да се окрене мора пре тога правовремено да најави свој маневар дајући следеће звучне сигнале: а) “један дуги звук попраћен са једним кратким звуком” ако хоће да се окрене на десну страну (преко десног бока), б) “један дуги звук попраћен са два кратка звука” ако хоће да се окрене на леву страну (преко левог бока). Остала пловила морају, када је то потребно и могуће, да промене своју брзину и правац да би се окретање извршило без опасности. Посебно у случајевима маневра пловила која хоће се да се окрену да би се поставила у смер који је супротан смеру водене струје, остала пловила морају да помогну како би се то извршило у оптималном времену. Одредбе ставова од 1. до 3. овог члана не примењују се на чамце у односу према другим пловилима. Код окретања чамаца у односу на друге чамце примењују се само ставови 1. и 3. овог члана. Забрањено је свако окретање на секторима обележеним знаком забране А.8 из Додатка 7 ових Правила, а ако на пловном путу постоје сектори који су обележени знаком обавештења Е.8 из Додатка 7 ових Правила, заповедницима пловила се препоручује да окретање изврше на том сектору, с тим да се придржавају одредби овог члана.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Правила пловидбе

41

Члан 6.14 – Поступак приликом испловљавања Изузимајући скеле, одредбе члана 6.13 ових Правила односе се и на пловила која напуштају своје сидриште или вез без окретања, али уместо звучних сигнала прописаних ставом 2. члана 6.13 ових Правила, она морају давати следеће сигнале: “један кратак звук” када прилазе са десне стране, “два кратка звука” када прилазе са леве стране. Члан 6.15 – Забрана уласка у простор између пловила у тегљеном саставу Забрањено је улазити у просторе између пловила тегљеног састава. Члан 6.16 – Луке и притоке: упловљење-испловљење са пресецањем водног пута 1. Пловила смеју да уђу или изађу из луке или споредног водног пута или уђу на водни пут или га пресеку само кад су сигурна да то могу да ураде без опасности и без присиљавања других пловила да нагло мењају свој правац кретања или брзину. Када је пловило које плови низводно присиљено да се окрене узводно како би могло да уђе у неку луку или у споредни водни пут, тада оно мора да да предност свим узводним пловилима која такође хоће да уђу у ту луку или тај споредни водни пут. У неким случајевима, водни путеви који се сматрају споредним могу да буду обележени знаковима Е.9. или Е.10 из Додатка 7 ових Правила. 2. Пловила, изузев скела, која извршавају неки од маневара наведених у ставу 1. овог члана морају, ако овај њихов намеравани маневар може или мора присилити друга пловила да промене свој правац кретања или брзину, благовремено да најаве свој маневар дајући: a) “три дуга звука попраћена са једним кратким звуком” ако због упловљавања или после испловљавања хоће да скрену десно, б) “три дуга звука попраћена с два кратка звука” ако због упловљавања или после испловљавања хоће да скрену лево, в) “три дуга звука” ако после испловљавања, хоће да пресеку водни пут а прије завршетка пресецања водног пута, по потреби морају да дају “један дуги звук праћен једним кратким звуком” ако хоће да скрену десно, или “један дуги звук праћен са два кратка звука” ако хоће да скрену лево. 3. Остала пловила морају, по потреби, да промене свој правац кретања и брзину. Ова одредба се такође примењује када се знак B.10 из Додатка 7 ових Правила налази на главном водном путу поред излаза из луке или споредног водног пута. 4. Када је пред излазом из луке или споредног водног пута постављен знак B.9(а) или B.9(b) из Додатка 7 ових Правила, тада је пловилима која излазе из те луке или споредног водног пута забрањено да уђу у главни пловни пут или да га пресеку ако би овакав њихов маневар присилио пловила на главном водном путу да промене свој правац или брзину. 5. Пловила не могу да уђу у луку нити у споредни водни пут ако је знак А.1, у комбинацији са допунским знаком из дела II, става 2. Додатка 7 ових Правила, постављен на главни водни пут. Пловила не могу да изађу из луке нити из споредног водног пута када је знак А.1 у комбинацији са допунским знаком из дела II, става 2. Додатка 7 ових Правила постављен близу излаза. 6. Ако је знак Е.1 у комбинацији са допунским знаком из дела II става 2. Додатка 7 ових Правила постављен на главни водни пут, пловила могу да уђу у луку или у споредни водни пут чак и у случајевима када овај маневар може да присили пловила која плове по главном водном путу да промене свој правац или своју брзину. Пловила могу да изађу из луке или споредног водног пута под истим условима као горе ако је знак Е.1 у комбинацији са допунским знаком из дела II, става 2. Додатка 7 ових Правила постављен Правила пловидбе на сливу реке Саве


42

9.

1. 2. 3. 4.

2. 3.

1. 2.

1.

Правила пловидбе

у близини излаза; у овом посљедњем случају, знак B.10 из Додатка 7 ових Правила мора да буде постављен на главни водни пут. Одредбе ставова од 1. до 3. овог члана не примењују се на чамце у односу према другим пловилима, као ни одредбе из става 4. овог члана на пловила која не спадају у чамце у односу према чамцима. Одредбе става 2. овог члана не примењују се на чамце у односу једних према другима. Члан 6.17 – Упоредна пловидба и забрана прилаза пловилима Упоредна пловидба је дозвољена само у случају када за то има довољно простора те уколико то не причињава тешкоће или опасност за пловидбу. Осим у току мимоилажења или претицања, забрањено је да се плови на удаљености мањој од 50 m од неког пловила, бочног састава или потискиваног састава који показују ознаке наведене у ставовима 2. и 3. члана 3.14 ових Правила. Без повреде одредби члана 1.20 ових Правила, забрањено је кретати се поред пловила или пловећег тела за време њихове пловидбе, привезивати се уз њих или кретати се у њиховој бразди без изричитог одобрења њиховог заповедника. Скијаши на води и лица која се баве неким спортом на води без употребе пловила, морају да се држе на довољној удаљености од пловила или пловећих тела за време њихове пловидбе, као и од техничких пловила за време обављања радова. Члан 6.18 – Забрана вучења сидара, ужади или ланаца Забрањено је за собом вући сидра, ужад и ланце. Ова забрана се не односи на мања помицања на местима за стајање нити на маневре али на секторима који су у складу са ставом 1.б) члана 7.03 обележени знаком забране А.6 из Додатка 7 ових Правила, ова се забрана односи и на мања помицања и на маневре. Ова забрана не примењује се ни на деловима који су у складу са ставом 2. члана 7.03 обелени знаком обавештења Е.6 из Додатка 7 ових Правила. Члан 6.19 – Пловидба помоћу водене струје Без одобрења од надлежних тела пловидба помоћу водене струје је забрањена. Пловила која се спуштају помоћу водене струје прамцем окренутим узводно, чији строј ради у смеру за покретање према напред, сматрају се узводним пловилима која се крећу уз помоћ водене струје. Члан 6.20 – Заштита од таласа Пловила морају да подесе своју брзину у циљу избегавања стварања таласа или превеликог повлачења воде које би могло да проузрокује оштећења на пловилима која стоје или која се крећу, као и оштећења на грађевинама. Пловила посебно морају да на време смање своју брзину, међутим никако испод оне брзине која је потребна за сигурно кормиларење, у следећим случајевима: а) испред улаза у луку, б) у близини пловила која су привезана за обалу или уз пристан, или која су у току утовара или истовара терета, в) у близини пловила која стоје на уобичајеним местима за стајање, г) у близини скела које не плове слободно,

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Правила пловидбе

43

д)

2. 3.

1. 2. 3.

4. 5.

на сектору водног пута који су обележила надлежна тела. Ови сектори се обележавају знаком А.9 из Додатка 7 ових Правила, ђ) поред места где се изводе радови на води или подводни радови, е) у теснацима и каналима. Без повреде одредби члана 1.04 ових Правила, пловила нису обавезна да се придржавају обавезе предвиђене ставовима 1.б). и в) горе, у односу на чамце. Када плове поред пловила која су обележена у складу са чланом 3.25, став 1.в) ових Правила, или поред пловила, пловећих тела или плутајућих објеката који су обележени у складу са чланом 3.29, став 1, ових Правила, остала пловила морају да смање своју брзину на начин прописан ставом 1. овог члана и морају да се, такође, што више удаље од ових пловила.

Члан 6.21 – Састави Моторна пловила која покрећу састав морају да имају довољну снагу како би омогућила добре маневарске способности састава. Потискивач потискиваног састава мора да буде способан да благовремено, без окрета, заустави састав и то на такав начин да при том задржи пуну контролу над саставом. Моторна пловила не смеју, изузев у случају спашавања или пружања помоћи пловилу у невољи, обављати тегљење, потискивање или покретање бочног састава, осим ако то није изричито дозвољено у њиховом сведочанству о способности за пловидбу. Моторна пловила која потискују, тегле или уз бок превлаче друга пловила не смеју да напусте ова пловила за време маневра везивања или сидрења пре него што она ослободе пловни пут и пре него што се заповедник састава увери да су пловила сигурна. Барже поморских бродова могу да се поставе на чело потискиваног састава само у случају када постоји могућност да се њихова сидра налазе на челу састава. Путничка пловила са укрцаним путницима не смеју да плове у бочним саставима. Пловидба у бочним саставима дозвољена је једино ради хитног тегљења путничких пловила у случајевима изненадне опасности. Члан 6.21-бис) – Премештање потисница ван потискиваног састава Ван потискиваног састава, потиснице се могу помицати само: а) повезане бок уз бок са моторним пловилом, или б) на кратким удаљеностима када се потискивани састав формира или расформира, или в) повезане бок уз бок са пловилом које има кормиларски уређај и укрцану одговарајућу посаду.

Члан 6.22 – Прекид пловидбе Када надлежно тело општим знаком забране А.1 из Додатка 7 ових Правила стави до знања да је пловидба забрањена, сва пловила се морају зауставити испред тог знака.

1.

Члан 6.22-бис) – Пловидба поред техничких пловила у раду, насуканих или потопљених пловила и пловила чија је способност маневра ограничена Забрањено је да се пролази поред пловила која су наведена у члану 3.25 ових Правила на страни на којој су обележена црвеним светлом или светлима прописаним у члану 3.25 б) и г) ових Правила, или таблом са знаком А.1 (Додатак 7)или црвеним балоном или црвеном заставом прописаним у члану 3.25 б) и г) или поред пловила из члана 3.34 на Правила пловидбе на сливу реке Саве


44

Правила пловидбе

страни на којој показују два црвена светла или две црне кугле прописане ставом 2.а) члана 3.34 ових Правила. Г. СКЕЛЕ

1.

2.

Члан 6.23 – Правила која се примењују на скеле Скеле могу да пресијецају пловни пут само ако је сигурно да кретање других пловила омогућава да се то учини без ризика и да друга пловила нису принуђена да нагло мењају свој правац кретања или брзину. Ове одредбе се не односе на скеле које не плове слободно у односу према чамцима. Скела која не плови слободно мора да се, поред осталих важећих прописа, придржава следећих правила: а) када није у саобраћају, мора да стоји на месту које јој је одредило надлежно тело. Ако јој није одређено никакво место за стајање, она мора да се постави тако да пловни пут остане слободан, б) када користи ваздушно уже за пловидбу, најнижа тачка ужета мора да се налази на висини изнад прописаног габарита слободног профила водног пута изнад високог пловног водостаја; када користи подводно уже (уздужно или попречно) за прелаз преко водног пута, уже мора одмах након пристајања да се ослободи и положи на дно пловног корита; када уздужно уже скеле може да запречи пловни пут скела може да стоји на страни пловног пута која је супротна страни на којој је уже учвршћено за обалу искључиво онолико времена колико је потребно за њен искрцај и укрцај; током наведених поступака пловила која се приближавају могу да захтевају ослобађање пловног пута тако да се на време огласе једним дугим звуком, в) скеле не смеју да се задржавају у пловном путу дуже него што то захтева потреба превожења.

Д. ПРОЛАЗАК ИСПОД МОСТОВА, КРОЗ БРАНЕ И ПРЕВОДНИЦЕ

1. 2.

1. 2.

Члан 6.24 – Пролаз испод мостова и кроз бране-опште одредбе У отворима мостова или брана, примењује се правило из члана 6.07 ових Правила, осим кад је пловни пут довољно широк за истовремени пролаз. Када је допуштен пролаз кроз отвор моста или бране и када се на отвору налази знак А.10 из Додатка 7 ових Правила, пловидба је забрањена ван простора обележеног са две табле од којих се овај знак састоји, а ако се на отвору налази знак D.2 из Додатка 7 ових Правила пловилима се препоручује да се крећу у простору обележеном са две табле или са два светла од којих се састоји овај знак. Члан 6.25 – Пролаз испод сталних мостова Када су неки отвори на сталним мостовима обележени са једним или више црвених светала или црвено-бело-црвеним таблама (знак А.1. из Додатка 7 ових Правила), тада је пролаз кроз ове отворе забрањен. Када су неки отвори на сталним мостовима обележени знаком D.1.а) из Додатка 7 ових Правила или знаком D.1.b) из Додатка 7 ових Правила, постављеним изнад отвора, тиме се препоручује да се првенствено користе ови отвори. Ако је отвор обележен знаком D.1.а) из Додатка 7 ових Правила, он је слободан за пловидбу у оба смера.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Правила пловидбе

3.

1.

2. 3. 4. а)

5.

6.

1. 2.

45

Ако је отвор на сталним мостовима обележен знаком D.1.b) из Додатка 7 ових Правила, он је забрањен за пловидбу из другог смера. Тада је отвор моста на другој страни обележен знаком забране А.1 из Додатка 7 ових Правила. Кад су неки отвори сталних мостова обележени на начин наведен ставом 2. овог члана, пловила могу да пролазе кроз необележене отворе само на сопствени ризик. Члан 6.26 – Пролаз кроз покретне мостове Без повреде других одредби ових Правила и других важећих прописа, заповедници су дужни да се приликом приближавања и проласка кроз покретне мостове придржавају наредби које им даје особље са моста у циљу безбедности и уредног одвијања пловидбе или ради убрзавања проласка. Заповедник пловила дужан је да благовремено помоћу једног дугог звука и путем радиотелефона најави стручним радницима на мосту намеру пловидбе кроз отвор моста. Пловила морају приликом приближавања покретном мосту да успоре своју вожњу, а када пловила не могу или немају намеру да прођу кроз мост, и када су на обали постављене табле B.5 из Додатка 7 ових Правила, пловила морају да се зауставе испред табли. За време приближавања покретним мостовима забрањено је претицање, осим ако особље моста не да посебан налог. Пролазак кроз покретне мостове може да се регулише следећим сигналима: са једним или више црвених светала, што значи забрана проласка, б) помоћу једног црвеног и једног зеленог свјетла на истој висини или помоћу црвеног светла изнад зеленог светла, што значи пролазак је још забрањен, али је мост у фази отварања, а пловила требају да се припреме за пролазак, в) помоћу једног или више зелених светала, што значи пролазак је допуштен, г) помоћу два црвена светла постављена једно изнад другога, што значи отварање моста за пловидбу је обустављено, д) помоћу једног жутог светла постављеног на мост, које се комбинује са обележавањима наведеним под а) и г) овог става, што значи да је пролазак забрањен осим за пловила са смањеном висином и пловидба је допуштена у оба смера, ђ) помоћу два жута светла постављена на мост, која се комбинују са обележавањима наведеним под а) и г) овог става, што значи да је пролазак забрањен осим за пловила са смањеном висином и пловидба је забрањена у супротном смеру. Црвена светла наведена у ставу 5. овог члана могу да буду замењена црвено-белоцрвеним таблама (знак А.1 из Додатка 7 ових Правила), зелена светла зелено-белозеленим таблама (знак Е.1 из Додатка 7 ових Правила) и жута светла жутим таблама (знак D.1 из Додатка 7 ових Правила). Особље које управља мостом дужно је да на мосту или у близини моста има радиотеле­ фонски уређај који одговара одредбама члана 4.05 ових Правила. Радиотелефонски уређај мора да буде укључен све време док се кроз мост обавља пловидба. Члан 6.27 – Пролаз кроз бране Забрана проласка кроз отвор бране обележава се са једним или више црвених светала или црвено-бело-црвеним таблама (знак А.1 из Додатка 7 ових Правила). Пролазак кроз отвор бране дозвољен је само ако је обележен на левој и десној страни знаком Е.1 из Додатка 7 ових Правила. Правила пловидбе на сливу реке Саве


46

Правила пловидбе

Члан 6.28 – Пролаз кроз преводнице 1. За време приближавања преткоморама преводница, пловила морају да успоре своју вожњу. Кад пловила не могу или немају намеру да одмах уђу у преводницу, и кад је на обали постављена табла B.5 из Додатка 7 ових Правила, она морају да се зауставе испред ње. 2. У бродским преводницама и у преткоморама преводница, пловила опремљена VHF радиотелефонским уређајем који омогућава комуникацију на мрежи наутичких информација, морају да буду укључена на каналу који је одређен за дату преводницу. 3. Пролаз кроз преводнице обавља се према редоследу доласка у преткоморе преводница. Чамци не могу да захтевају посебно превођење. Они смеју да уђу у базен тек након позива особља преводнице. Осим наведеног, ако се чамци преводе заједно са другим пловилима, они смеју да уђу у базен тек пошто су тамо ушла остала пловила. 4. Забрањено је претицање у преводници или у близини преводнице, а посебно у њеној преткомори. 5. У преводницама, сидра морају да буду у потпуно подигнутом положају. Исто важи и док се пловила налазе у преткоморама, уколико сидра нису у употреби. 6. Упловљавањем у преводницу, пловила морају да смање своју брзину да би се избегли удари о врата или о заштитне направе или у друга пловила или пловећа тела или плутајуће објекте. 7. Пловила морају да се придржавају следећих правила у преводницама: а) ако су на зидовима коморе означене граничне линије, пловила морају да се поставе између ових линија, б) за време пуњења и пражњења коморе па све до тренутка док се не одобри излаз, пловила морају да буду везана, а руковање ужадима мора се одвијати на начин да се искључи могућност удара пловила о зидове или врата коморе или заштитне направе или друга пловила или пловећа тела, в) обавезна је употреба одбојника, који, ако су покретни, морају бити непотопиви, г) пловилима или пловећим телима је забрањено да избацују или излевају воду на земљиште и зидове око преводнице или по пловилима или пловећим телима, д) од тренутка везивања до тренутка када се одобрава излаз забрањено је да се користе механичка средства кретања осим у случајевима када је то нужно ради безбедности превођења, ђ) чамци морају да буду удаљени од осталих пловила. 8. У преводницима и преткоморама преводница обавезно је одржавати бочну минималну удаљеност од 10 m у односу на пловила или саставе који су означени једним плавим светлом или једним плавим конусом наведеним у ставу 1. члана 3.14 ових Правила. Ова одредба се не примењује на пловила и саставе који су обележени на исти начин нити на пловила наведена у ставу 7., члана 3.14 ових Правила. 9. Сва пловила или састави који су обележени како је наведено у ставовима 2. или 3., члана 3.14 ових Правила, преводе се одвојено. 10. Сва пловила или састави који су обележени како је наведено у ставу 1., члана 3.14 ових Правила, не смеју да се преводе заједно са путничким пловилима. 11. Приликом приласка преткоморама преводнице и уласка и изласка из преводнице, брза пловила морају да се крећу брзином која ће спријечити било каква оштећења на преводници, пловилима или техничким пловилима и која неће представљати опасност за особе на пловилима. 12. Ради безбедности и уредног одвијања пловидбе, брзине пролаза кроз преводнице или пуног коришћења исте, особље преводнице може дати допунскa упутства као и упутства која могу да одступају од одредби наведених у овом члану. Пловила у преводницама и преткоморама преводнице морају да се понашају према тим упутствима. Правила пловидбе на сливу реке Саве


Правила пловидбе

1.

2. 3. 4.

1.

47

Члан 6.28-бис) – Упловљавање-Испловљавање у/из преводнице Упловљавање у преводницу регулисано је дању и ноћу визуелним сигналима постављеним на једној или обе стране преводнице. Ови сигнали имају следећа значења: а) два црвена светла постављена једно изнад другога значе забрањен улазак, преводница изван употребе, б) једно црвено светло или два црвена светла једно поред другога значе забрањен улазак, преводница је затворена, в) гашење једног од два црвена светла, постављена једно до другог или једно црвено светло и једно зелено светло постављена једно до другог или једно црвено свјетло изнад зеленог светла значе забрањен улазак, преводница се припрема за отварање, г) једно зелено или два зелена светла постављена једно до другог значе дозвољен улазак. Излазак из преводнице регулисан је дању и ноћу са једним или два црвена светла која значе забрањено испловљавање, или са једним или два зелена светла која значе дозвољено испловљавање. Црвено светло или црвена светла наведена у ставовима 1. и 2. овог члана могу да се замене таблом са знаком А.1 из Додатка 7 ових Правила. Зелено светло или зелена светла наведена у истим ставовима могу се заменити таблом са знаком Е.1 из Додатка 7 ових Правила. Када нема ни светла нити знакова, забрањено је упловљање у преводницу и испловљавање из ње, осим по изричитој наредби особља преводнице. Члан 6.29 – Редослед проласка кроз преводнице Као изузетак од одредби става 3. члана 6.28 ових Правила, право првенства пролаза кроз преводницу имају: а) пловила која припадају телима надлежним за надзор пловидбе или пловила која су у противпожарној, полицијској или царинској служби, те морају да се крећу ради обављања хитних потреба службе, б) пловила којима су надлежна тела посебно одобрила то право и која истичу црвени пламенац прописан чланом 3.17 ових Правила, Када таква пловила прилазе преткоморама преводнице или се вежу у њима, друга пловила дужна су, колико је то могуће, да олакшају пролаз тим пловилима.

Ђ. ОГРАНИЧЕНА ВИДЉИВОСТ – ПЛОВИДБА ПОМОЋУ РАДАРА Члан 6.30 – Општа правила пловидбе при смањеној видљивости; употреба радара 1. При смањеној видљивости пловила морајуда плове помоћу радара. 2. Пловила која плове у условима ограничене видљивости, морају да наставе пловидбу безбедном брзином и у складу са условима ограничене видљивости, присуством и кретањем других пловила те локалним околностима. Наведена пловила морају да користе радиотелефон за давање неопходних информација које се односе на безбедност пловидбе другим пловилима. Чамци који плове у условима ограничене видљивости морају да користе канал „брод-брод“ или канал прописан од стране надлежних тела. 3. Код заустављања због смањене видљивости, пловила морају да ослободе пловни пут највише што могу. 4. Пловила која настављају пловидбу морају да се, у случају сусретања, држе своје десне стране онолико колико је то потребно да се омогући мимоилажење левим боком. Одредбе ставова 4., 5. и 6. члана 6.04 и члана 6.05 у правилу се не примењују при ограниченој видљивости. Мимоилажење десно-десно може бити одобрено од стране надлежних тела када пловидбени услови на одређеном сектору то допуштају. Правила пловидбе на сливу реке Саве


48 5.

1.

2. 3.

1.

2.

3.

4.

Правила пловидбе

Тегљени састави при ограниченој видљивости морају одмах да продуже пловидбу до најближег сигурног веза или сидришта уколико је комуникација визуелним знаковима између тегљених пловила и моторног пловила које покреће састав немогућа. Пловидба помоћу радара је забрањена за тегљене саставе који плове низводно, осим за време док не стигну до најближег сигурног веза или сидришта. На такве тегљене саставе примењују се одредбе члана 6.33 ових Правила. Члан 6.31 – Звучни сигнали за време стајања Пловила и техничка пловила која при смањеној видљивости стоје на пловном путу или у близини пловног пута, ван лука или места која су од надлежних тела одређена за стајање, морају да имају радиотелефонски уређај укључен на каналу „брод-брод“. Одмах чим преко радио-станице чују за приближавање другог пловила или чим чују и за време док чују са пловила које се приближава један од знакова прописаних ставом 5. члана 6.32 или ставом 1.б) члана 6.33 ових Правила, морају путем радиостанице навести своју позицију или давати сљедеће сигнале: а) када се налазе лево од пловног пута (гледајући низводно), један звук звона, б) када се налазе десно од пловног пута (гледајући низводно), два звука звона, в) када им је положај неодређен, три звука звона. Ови сигнали морају да се понављају у интервалима који трају највише до једне минуте. Одредбе става 1. овог члана не примењује се на пловила у потискиваном саставу осим потискивача. Код бочних састава примењују се само на једно пловило у саставу, а код тегљених састава на тегљач и на задње пловило у саставу. Овај члан примењује се и на пловила насукана на пловном путу или близу пловног пута која могу да представљају опасност за друга пловила. Члан 6.32 – Пловидба помоћу радара Када пловило плови помоћу радара, у кормиларници стално мора да буде једно лице које поседује диплому која се захтева од стране надлежних тела за управљање тим типом пловила на делу водног пута на којем се налази и које поседује сведочанство из става 1.б) члана 4.06 ових Правила и друго лице које је довољно упознато са таквим начином пловидбе. У случају да је кормиларница опремљена за једну особу за пловидбу помоћу радара, довољно је да друго лице, ако то затреба, може одмах да дође у кормиларницу. Пловило које плови узводно, чим на радарском екрану примети пловила која се приближавају или када се приближава делу пловног пута где могу да се налазе пловила која још нису видљива на екрану, мора да путем радиотелефона саопшти пловилима која се приближавају своју врсту, име, правац и позицију и усагласи поступак мимоилажења са тим пловилима. Пловило које плови низводно, чим на радарском екрану примети пловило чија позиција или кретање може да проузрокује опасност и које још није успоставило контакт путем радиотелефона, мора путем радиотелефона да скрене пажњу наведеном пловилу на опасну ситуацију и усагласи поступак мимоилажења. Када није могуће успоставити радиотелефонску везу са пловилима која се приближавају, пловило мора да: а) да тритонски сигнал и понавља га онолико често колико је то потребно. Ова одредба се не примењује на чамце. б) смањи брзину и, уколико је то потребно, стане. Пловила која плове узводно чим чују сигнал наведен у ставу 4.а) овог члана или примијете на екрану пловила чија позиција или кретање могу да проузрокују

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Правила пловидбе

5.

6.

1.

2.

49

опасност или када се приближава делу пловног пута где могу да се налазе пловила која још нису видљива на екрану морају да: а) дају један дуги звук и понављају га онолико често колико је то потребно, б) смање брзину и, уколико је то потребно, стану. Свако пловило које плови помоћу радара и прими позив путем радиотелефона, дужно је да одговори истим путем и назначи своју врсту, име, правац и позицију. Оно је, такође, дужно да усагласи поступак мимоилажења са пловилима која се приближавају; међутим, чамац је дужан само да назначи страну на којој даје пролаз. У саставима се одредбе ставова од 1. до 5. овог члана примењују само на пловило на којем се налази заповедник састава. Члан 6.33 – Одредбе које се примењују на пловила која плове без употребе радара При ограниченој видљивости, пловила и састави који не плове помоћу радара, морају одмах да доплове до најближег сигурног веза или сидришта. За време пловидбе до тог места, примењују се следећа правила: а) колико је то могуће, требају да плове на страни пловног пута на којој се одвија пловидба. б) свако пловило које плови самостално и пловило на којем се налази заповедник састава дужно је да даје један дуги звук; овај сигнал треба да се понавља у интервалима не дужим од једне минуте. Та пловила дужна су да на предњем делу поставе осматрачку станицу; у случају састава осматрачка станица потребна је само на водећем пловилу у саставу. Осматрачка станица мора да буде у визуелном или слушном домету заповедника конвоја или састава или се мора омогућити говорна веза са истим. в) када пловило прими позив путем радиотелефона од другог пловила, дужно је да на тај позив одговори назначујући своју врсту, име, правац и позицију. Такође је дужно да назначи да плови без употребе радара и да се налази на пута ка месту за стајање. Такође је дужно да договори поступак мимоилажења са тим пловилом. г) чим пловило чује звучни сигнал са другог пловила са којим није било у могућности да успостави контакт путем радиотелефона, дужно је да: - уколико се налази у близини обале, остане уз ту обалу и, уколико је то потребно, стане док пловило не прође, - уколико није у близини обале а посебно уколико прелази од једне обале према другој, ослободи пловни пут у највећој могућој мери и што је брже могуће. Скеле које не плове помоћу радара, морају да уместо сигнала прописаног у ставу 1. овог члана као сигнал за маглу дају један дуги звук и четири кратка звука; ови сигнали морају да се понављају у интервалима који нису дужи од једне минуте.

Е. ПОСЕБНА ПРАВИЛА

1. 2.

Члан 6.34 – Посебна првенства пролаза При сусретању или пресецању праваца пловидбе са пловилом које показује ознаке из члана 3.34 и са пловилом које показује ознаке из члана 3.35 ових Правила, остала пловила морају да наведеним пловилима ослободе пут. Када пловило из категорије наведене у члану 3.34 ових Правила сусретне или пресеца правац пловидбе пловила категорије наведене у члану 3.35 ових Правила, пловило из члана 3.35 мора да ослободи пут пловилу из члана 3.34 ових Правила. Правила пловидбе на сливу реке Саве


50 3.

1. 2. 3. 4.

Правила пловидбе

Најмања удаљеност пловидбе иза пловила која показују знакове из члана 3.37 ових Правила је 1000 m. Члан 6.35 – Скијање на води и сличне активности Скијање на води и сличне активности дозвољене су само дању и при доброј видљивости. Надлежна тела могу да означе секторе на којима су ове активности дозвољене или забрањене. Заповедник пловила које вуче скијаша, мора да буде у пратњи лица одговорног за вучу и надзор скијаша, а то лице мора да има најмање 18 година и да буде одговарајуће оспособљено. Пловило које вуче скијаша и скијаш на води морају да држе довољну удаљеност у односу на сва друга пловила и у односу на обалу и купаче, осим када се плови на местима која су резервисана искључиво за скијање на води. Вучно уже не сме се вући ако га не држи скијаш.

Члан 6.36 – Поступање пловила за риболов и поступање према пловилима за риболов 1. Кочарење са неколико пловила која плове једно поред другога није дозвољено. 2. Постављање риболовне опреме у и поред пловног пута и на местима за стајање није дозвољено. 3. Свим пловилима је забрањен пролаз на малој удаљености иза пловила која обављају риболов и која показују ознаке прописане у члану 3.35 ових Правила.

1.

2.

1. 2.

Члан 6.37 – Поступање рониоца и поступање према рониоцима Ронење, без посебне дозволе, забрањено је на подручјима где може ометати пловидбу, а посебно: а) на правцу пловидбе пловила која показују ознаке из чланова 3.16 ових Правила, б) на улазу у склоништа и у склоништима, в) на местима за стајање или у њиховој близини, г) у подручјима одређеним за скијање на води или сличне активности, д) на пловном путу, ђ) у лукама. Сва пловила требају да држе довољну удаљеност од пловила која показују ознаке из члана 3.36 ових Правила. Члан 6.38 – Грађевине на обали и водном путу Власници или корисници објеката или средстава изграђених или постављених на обали или на пловном путу дужни су одржавати их у таквом стању да не представљају опасност за људске животе нити за безбедност пловидбе. Ако се на објектима или средствима која су изграђена или постављена на обали, на води или изнад воде, налази ноћно вањско осветљење, тада, на светиљкама морају да се поставе штитници према пловном путу.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Поглавље 7

ПРАВИЛА СТАЈАЊА 1. 2. 3.

1.

2.

Члан 7.01 – Општа правила стајања Без повреде других одредби ових Правила, пловила и пловећа тела требају да изаберу своје место за стајање, што је могуће ближе обали зависно о газу и локалним условима, у сваком случају, толико близу да не стварају препреке за пловидбу. Осим код посебних услова које прописују надлежне капетаније, плутајући објекти морају да се поставе тако да ослободе пловни пут за пловидбу. Пловила, скуп пловила, пловећа тела и плутајући објекти морају приликом стајања да буду усидрени или привезани на начин да не могу да промене позицију, узимајући у обзир посебно ветар, промену водостаја, повлачење воде и таласе, и тако проузрокују опасност или препреку за друга пловила. Члан 7.02 – Стајање Пловила, пловећа тела или плутајући објекти не смију да стоје: a) на деловима пловног пута гдје је стајање по правилу забрањено, б) на деловима одређеним од стране надлежних тела, в) на деловима означеним знаком А.5 из Додатка 7 ових Правила. Забрана се односи на страну пловног пута на којој је постављен знак, г) испод мостова и електричних каблова високог напона, д) у уском пловном путу или близу уског пловног пута у оквирима који су прописани чланом 6.07 ових Правила или у делу или близу делова пловног пута који би могли постати уски пловни пут уколико би тамо стајала пловила, ђ) на улазима или излазима из споредних пловних путева и лука, е) на правцу пловидбе скела, ж) на правцима које користе пловила за долазак или одлазак са пристана, з) на местима за окретање означеним знаком Е.8 из Додатка 7 ових Правила, и) уздуж пловила која носе знак прописан у члану 3.33 ових Правила на удаљености у метрима која је означена у белом троуглу на том знаку, ј) на површинама воде означеним знаком А.5.1 из Додатка 7 ових Правила чија је ширина мерена од знака означена у метрима на знаку. к) у пристаништима преводница, сем ако је то дозвољено од стране надлежних тела. На деловима где је стајање забрањено према одредбама става 1.а) до г) овог члана, пловила, пловећа тела и плутајући објекти могу да стоје само на местима за стајање која су означена једним од знакова Е.5. до Е.7. из Додатка 7 ових Правила и под условима из чланова 7.03 до 7.06 ових Правила. Правила пловидбе на сливу реке Саве


52

1.

2.

1.

2.

3.

1. 2. 3. 4. 5.

Правила стајања

Члан 7.03 – Сидрење Пловила, пловећа тела или плутајући објекти не смеју да сидре: а) на деловима пловног пута где је сидрење по правилу забрањено, б) на деловима означеним знаком А.6 из Додатка 7 ових Правила. Забрана се тада примењује на страну пловног пута на којој је знак постављен. На деловима где је сидрење забрањено према одредбама става 1.а) овог члана, пловила, пловећа тела и плутајући објекти могу да сидре једино на деловима пловног пута означеним знаком Е.6 из Додатка 7 ових Правила и само на страни пловног пута на којој је знак постављен. Члан 7.04 – Везивање Пловила, пловећа тела или плутајући објекти не смеју се везивати за обалу: а) на деловима где је привезивање по правилу забрањено, б) на деловима означеним знаком А.7 из Додатка 7 ових Правила. Забрана се тада примењује на страну пловног пута на којој је знак постављен. На деловима пловног пута где је везивање за обалу забрањено према одредбама става 1.а) овог члана, пловила, пловећа тела и плутајући објекти могу се везати за обалу само на деловима означеним знаком Е.7 из Додатка 7 ових Правила и то само на страни пловног пута где је знак постављен. Забрањено је везивати се или повлачити се уз помоћ стабала, клинова, ограда, стубова, граничног камења, железних степеница или лестава и сличних објеката. Члан 7.05 – Места за стајање На местима за стајање означеним знаком Е.5 из Додатка 7 ових Правила, пловила и пловећа тела могу стајати само на страни пловног пута где је знак постављен. На местима за стајање означеним знаком Е.5.1. из Додатка 7 ових Правила, пловила и пловећа тела могу да стоје само на делу воде чија је ширина мерена од знака наведена у метрима на знаку. На местима за стајање означеним знаком Е.5.2. из Додатка 7 ових Правила, пловила и пловећа тела могу да стоје само на делу воде ограниченом са две удаљености које су наведене у уметрима на знаку. Ове удаљености се мере од знака. На местима за стајање означеним знаком Е.5.3. из Додатка 7 ових Правила, пловила и пловећа тијела не могу, на страни водног пута на којој је знак постављен, да стоје једно поред другог у броју већем него што је назначено римским бројкама на знаку. Када нема других упутстава, на местима за стајање пловила треба да се вежу једно поред другог од обале према водном путу на страни водног пута на којој је знак постављен не улазећи крајњим спољним пловилом у водни пут.

Члан 7.06 – Дозвола за стајање за одређене категорије пловила На местима за стајање означеним једним од знакова Е.5.4. до Е.5.15. из Додатка 7 ових Правила, стајање је дозвољено само за категорије пловила за које одређени знак вреди и само на оној страни пловног пута на којој је знак постављен.

1.

Члан 7.07 – Стајање у случајевима превоза који укључују опасне материје Минимална удаљеност између два пловила, потискиваних или бочних састава када стоје треба да буде:

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Правила стајања

53

а) 10 m кад једно од њих носи ознаку наведену ставом 1. члана 3.14 ових Правила, б) 50 m кад једно од њих носи ознаку наведену ставом 2. члана 3.14 ових Правила, в) 100 m кад једно од њих носи ознаку наведену ставом 3. члана 3.14 ових Правила. Кад два пловила, потискивани или бочни састав носи једно или више светала или конуса, тада највећи број светала или конуса означава удаљеност која мора бити међу њима. 2. Обавеза из става 1.а) овог члана не примењује се на: а) пловила, потискиване или бочне саставе која такође носе ове ознаке, б) пловила која не носе ове ознаке, али имају издато одобрење у складу са ставом 8.1.8 ADN-а и у сагласности са сигурносним захтевима који се примењују на пловила из става 1. члана 3.14 ових Правила. 3. Надлежна тела могу да учине изузетке у односу на стајање у посебним случајевима.

1. 2.

3. 4.

4.

Члан 7.08 – Стража и надзор Стража стално мора да се налази на пловилима која стоје на пловном путу и на танкерима који стоје, а обављају превоз опасних материја. Стража мора непрекидно да се налази на пловилима која стоје, а обавезна су да носе ознаке наведене у члану 3.14 ових Правила, или на пловилима која су превозила материје наведене у ставовима 1., 2. и 3. члана 3.14 ових Правила а нису дегазирана. Надлежна тела могу да ослободе пловила која стоје у лучкмим базенима ове обавезе. Стража мора непрекидно да се налази на пловилима која превозе путнике. Сва остала пловила, пловећа тела и плутајући објекти који стоје морају да буду под надзором лица које је у стању да брзо делује када се укаже потреба за то, осим уколико је то непотребно узимајући у обзир локалне прилике или су их надлежна тела ослободила те обавезе. Када пловило нема заповедника, за успостављање страже или надзора одговоран је бродар, а у случајевима када бродара није могуће идентификовати, власник пловила.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Поглавље 8

ПРАВИЛА У ПОГЛЕДУ ОЗНАЧАВАЊА И ИЗВЕШТАВАЊА 1.

2. 3.

4.

5. 6. 7. 8.

Члан 8.01 – Знак „Не прилази“ У случају инцидената или несрећа које могу резултовати цурењем опасних материја које се превозе, знак „Не прилази“ мора да буде истакнут на пловилима која носе ознаке наведене у ставовима 1., 2. и 3. члана 3.14, уколико посада не може да спречи насталу опасност по људски живот или пловидбу. Ова одредба се не односи на потиснице и остала пловила без моторног погона. Међутим, ако су наведени део састава, знак „Не прилази“ мора бити истакнут на пловилу на којем се налази заповедник састава. Знак „Не прилази“ састоји се од звучног сигнала и светлосног сигнала. Звучни сигнал се састоји од једног кратког и једног дугог звука који се непрекидно понављају најмање 15 минута узастопно. Светлосни сигнал, наведен ставом 2. члана 4.01 ових Правила, мора се давати упоредо са звучним сигналом. Након активирања, знак „Не прилази“ мора се аутоматски емитовати. Контролни уређај мора да се постави на начин да је немогуће да се знак активира ненамерно. Пловила која опазе знак „Не прилази“ предузеће све могуће мере да спрече опасност која им прети, а посебно: а) уколико се креће прему опасном подручју, држати се што је могуће даље од истог и, по потреби, извршити окретање, б) уколико је прошло опасно подручје, наставити пловити највећом могућом брзином. На пловилу наведеном ставом 3. овог члана, директна заповест биће: а) затворити све прозоре и отворе са спољашње стране, б) угасити сва незаштићена светла, в) престати пушити, г) зауставити сву непотребну помоћну машинерију, д) избегавати стварање варница. Став 4. овог члана примењује се на пловила које стоје у близини опасног подручја. Након што опазе знак „Не прилази“, посада ће, по потреби, напустити ова пловила. Приликом извршавања радњи наведених у ставовима од 3. до 5. овог члана треба узети у обзир смер кретања струје и ветра. Пловила требају предузети радње прописане у ставовима од 3. до 6. овог члана и ако се знак „Не прилази“ емитује са обале. Заповедници који примају сигнал „Не прилази“ морају учинити све што је у њиховој моћи да се о томе, без одлагања, обавести најближе надлежно тело. Правила пловидбе на сливу реке Саве


56

1.

2.

3.

4. 5. 6.

Правила у погледу означавања и извештавања

Члан 8.02 – Обавеза пријављивања Пре уласка на подручја сектора, саобраћајних контролних станица, саобраћајних центара и преводница назначених од стране надлежних тела и евентуално означених знаком B.11 из Додатка 7 ових Правила, заповедници следећих пловила су дужни да најаве своје присуство на прописаном радио каналу: а) пловила и састави који превозе опасне материје у складу са АDN, б) пловила која превозе више од 20 контејнера, в) путничка пловила сем излетничких путничких пловила, г) поморска пловила, д) посебни превози наведени у члану 1.21 ових Правила, ђ) остала пловила и састави за које то захтевају надлежна тела. Приликом најављивања заповедници наведени у ставу 1. овог члана обавезни су да дају следеће податке: а) врста пловила, б) име пловила, в) позицију и смер пловидбе, г) службени идентификациони број пловила; за поморске бродове: ИМО број, д) максималну носивост пловила, ђ) дужину и ширину пловила, е) врсту, дужину и ширину састава, ж) газ (само по посебном захтеву), з) руту путовања, и) луку утовара, ј) луку истовара, к) врсту и количину терета (за опасне материје: као што се захтева према тачкама 5.4.1.1.1 а), b), c), d) и f) и 5.4.1.2.1 а) Додатка АDN за превоз у расутом стању или паковањима или према 5.4.1.1.2 а), b), c), d), и e) Додатка АDN за превоз у танкерима); л) сигнализацију потребну за превоз опасних материја, љ) број особа на пловилу, м) број контејнера на пловилу Подаци из става 2. овог члана, осим оних под в) и ж), могу да се пријаве надлежном телу путем других средстава или особа писмено, телефоном или електронским путем. У сваком случају заповедник мора да најави улазак и излазак пловила или састава из сектора на којем се захтева најава. Када је пловидба прекинута више од два сата у сектору на којем се захтева најава, заповедник је дужан да пријави почетак и завршетак прекида. Када дође до измена у подацима из става 2. овог члана за време пловидбе кроз сектор на којем се захтева најава, надлежна тела морају да буду о томе одмах обавештена. Надлежна тела не смеју да наведене податке преносе трећим странама. Међутим, у случају несреће, надлежно тело сме дати податке неопходне за хитне акције спашавања службама за помоћ у нужди.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Поглавље 9

Без текста


Поглавље 10

СПРЕЧАВАЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВОДА И УКЛАЊАЊЕ ОТПАДА СА ПЛОВИЛА Члан 10.01 – Дефиниције За потребе овог поглавља, наведени изрази имају следеће значење: 1. Општи изрази у вези са отпадом: а) “отпад настао на пловилу”: материје и предмети дефинисани у тачкама од б) до ђ) овог става које су одговорне особе уклониле или их намеравају уклонити или се то од њих захтева, б) “отпад настао приликом коришћења пловила”: отпад и отпадне воде који настају на пловилу коришћењем и одржавањем пловила укључујући зауљени и мастан отпад и други отпад настао приликом коришћења пловила, в) “зауљени и мастан отпад настао приликом коришћења пловила”: отпадна уља, каљужне воде и други зауљени и мастан отпад као што су отпадна мазива, употребљени филтери, употребљене крпе, посуде и амбалажа за такав отпад, г) “отпадна уља”: употребљена уља или друга мазива која се не могу поново употребљавати, за моторе, ланчанике и хидрауличне уређаје, д) “каљужне воде”: замашћена вода каљужа стројарница, пикова, кофердама, или бочних структурних танкова, ђ) “отпадно мазиво”: употребљено мазиво сакупљено приликом његовог цурења из мазалица, лежајева и инсталација за подмазивање и друга мазива која се не могу поново употребити, е) “други отпад настао приликом коришћења пловила” отпадне санитарне воде, кућански отпад, талог, жидак муљ и други посебни отпад дефинисан ставом 3. овог члана, ж) “отпад везан за терет”: отпад и отпадне воде који настају на пловилу везано за терет; остаци терета и талог дефинисани у ставу 2.б) и г) овог члана нису укључени у ову категорију, з) “прихватне станице”: пловила у смислу члана 1.01 А. 1) ових Правила или инсталације на копну одобрене од стране надлежних тела за сакупљање отпада насталог на пловилима. 2. Дефиниције везане уз терет: а) “једнообразни превоз”: превоз у току кога се непрестано превози исти терет или неки други терет чији превоз не захтева претходно чишћење спремишта нити чишћење танкова са теретом, б) “преостали терет”: сваки текући терет који остаје након истовара као остатак у танковима или у цевоводима где се не употребљава систем допунског испумпавања према ADN-у, као и остали суви терет који остаје након истовара као остатак у спремиштима где нису у употреби метле, механичке чистилице нити усисни уређаји, Правила пловидбе на сливу реке Саве


60

Спречавање загађења вода и уклањање отпада са пловила

“остаци терета”: сваки текући терет који се не може одстранити из танка или из цевовода системом допунског испумпавања према ADN -у, као и сваки суви терет који се не може одстранити из складишта употребом метли, механичких чистилица или усисних уређаја, г) “остаци након руковања с теретом”: терет који пада на пловило поред складишта приликом руковања са теретом, д) “пометено складиште”: складиште очишћено од свих остатака терета помоћу метли или механичких чистилица, али без коришћења усисних уређаја или уређаја за прање, а које садржи само остатке од терета, ђ) “исушени танк”: танк очишћен од преосталог терета помоћу допунских система за испумпавање према ADN-у, а који садржи само остатке од терета, е) “усисано складиште”: складиште очишћено од остатака терета помоћу технике усисавања и где су остаци од терета знатно мањи у односу на пометено складиште, ж) “опрана складишта или танкови”: складишта или танкови који се након прања могу користити за сваки терет, з) “чишћење”: уклањање преосталог терета из складишта, танкова и цевовода помоћу адекватних средстава (нпр. метле, механичке чистилице, усисавача, система допунског испумпавања) која омогућавају стање чистоће и то »пометено« или »усисано« за складишта или »исушено« за танк за терет као и уклањање остатака од руковања теретом, амбалаже и опреме за складиштење, и) “прање”: уклањање остатака терета из пометених или усисаних складишта помоћу водене паре или воде, ј) “вода за прање”: вода која настаје приликом прања складишта очишћених метењем или усисавањем или исушених танкова. Ту такође припадају баластна вода и кишница из тих складишта или танкова. Дефиниције које се односе на друге врсте отпада: а) “отпадне санитарне воде”: воде које су употребљене у кухињи, мензи, купаоници, праоници као и фекалне воде, б) “кућански отпад”: органски и аноргански отпад који настаје у домаћинству и остаци хране, чији се састав разликује од других типова отпада дефинисаних у овом члану, а који настаје приликом коришћења пловила, в) “талог”: остаци који настају на пловилу приликом коришћења станице за прочишћавање отпадних вода на пловилу, г) “жидак муљ”: смеса остатака терета са остатком воде за прање, рђе или блата, која је прикладна или неприкладна за пумпање, д) “остали посебан отпад”: отпад који настаје приликом коришћења пловила, изузимајући зауљен и мастан отпад као и отпад наведен под а) до г) овог става. в)

3.

Члан 10.02 – Општа обавеза опреза Заповедник, остали чланови посаде и остала лица која се налазе на пловилу, дужни су да посвете сву пажњу какву налаже поједина ситуација у циљу избегавања загађења вода, те максимално ограничие количину отпада и отпадне воде на пловилу те, колико је то могуће, избјегавају мешање различитих категорија отпада на пловилу.

1.

Члан 10.03 – Забрана испуштања и избацивања отпада Забрањено је да се избацује, испушта или излева са пловила у унутрашње воде зауљени и мастан отпад настао приликом коришћења пловила, кућански отпад, талог, жидак муљ и остали посебан отпад.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Спречавање загађења вода и уклањање отпада са пловила

2. 3. 4. 5. 6.

7.

1.

2.

3.

1.

2. 3.

61

Забрањено је да се избацује, испушта или излева са пловила у унутрашње воде било који део терета или отпада везаног за терет. Ова одредба односи се и на амбалажу и опрему за складиштење. Отпадне санитарне воде је забрањено испуштати или излевати са пловила у унутрашње воде осим у случајевима када то дозвољавају национални прописи. Воду за прање из складишта забрањено је испуштати или излевати са пловила у унутрашње воде осим у случајевима када то дозвољавају национални прописи. Испуштање у водни пут вода издвојених помоћу одобрених уљних сепаратора изузима се од забране из става 1. овог члана уколико је садржај уља после сепарације, без разређивања, у складу са националним прописима. У случају ненамерног испуштања отпада наведеног у ставовима 1. и 2. овог члана или код опасности од истог, заповедник мора, без одлагања, да обавести најближе надлежно тело и наведе што је могуће тачнију врсту, количину и место испуштања отпада. У случају ненамерног испуштања отпада наведеног ставом 3. овог члана или код опасности од истог, заповедник мора у складу са националним прописима и без одлагања да обавијести најближе надлежно тело и наведе што је могуће тачније врсту, количину и место испуштања отпада. Заповедник пловила дужан је да пријави најближем надлежном телу свако уочено загађење вода. Члан 10.04 – Сакупљање и обрада отпада на пловилима Заповједник мора на пловилу да осигура посебно сакупљање зауљеног и масног отпада насталог приликом коришћења пловила из става 1. члана 10.03. ових Правила у предвиђена спремишта и сакупљање каљужних вода у каљуже стројарница. Спремишта морају да буду тако постављена на пловилу да се свако цурење њиховог садржаја може да се установи и заустави лако и на време. Забрањено је: а) кориштење покретних спремишта постављених на палуби као спремишта за сакупљање отпадних уља, б) спаљивање отпада на пловилу, в) убацивање у каљуже стројарнице производа за чишћење који растварају уље или мазиво и емулгаторе, при чему се изузимају производи који не отежавају прочишћавање отпадних вода из каљужа на прихватним станицама. Заповедник на пловилу мора да обезбеди посебно сакупљање и одлагање у прихватне станице кућанског отпада, талога, жидког муља и осталог посебног отпада. Уколико је то могуће кућански отпад треба да се сакупља одвојено према следећим категоријама: папир, стакло, остали материјал погодан за рециклажу и остали отпад. Члан 10.05 – Регистар о превенцији загађења (Књига о уљима), захтеви за одлагање у прихватне станице Сва пловила која имају стројарницу, изузев чамаца, морају да имају Регистар о превенцији загађења (Књигу о уљима) у складу са обрасцем у Додатку 9. ових Правила. Књига о уљима мора да се чува на пловилу. Након добијања нове Књиге претходну је потребно чувати на пловилу барем 6 месеци од датума задњег уписа. Регистар о превенцији загађења (Књигу о уљима) издаје и оверава надлежно тело. Зауљени и мастан отпад настао приликом коришћења пловила из става 1. члана 10.04 мора да се депонује, уз доказ, у прихватним станицама у правилним размацима, који су Правила пловидбе на сливу реке Саве


62

4.

5.

Спречавање загађења вода и уклањање отпада са пловила

одређени стањем и коришћењем пловила. Тај доказ се састоји од белешке која се уноси од стране прихватне станице у Књигу о уљима. Надлежна тела могу да пропишу и уношење других података у Регистар о превенцији загађења (Књигу о уљима), као што су: - подаци који се односе на предају отпада (сведочанство о предаји), - одлагање воде за прање из каљужа, - одлагање отпадних санитарних вода, - одлагање талога, житког муља и другог посебног отпада. Свако пловило које у смислу важећих прописа изван слива Саве, има друге документе који се односе на депоновање отпада везаног за кориштење пловила, мора да буде у стању да пружи доказ о одлагању отпада изван слива Саве, уз помоћ тих других докумената. Доказом у том смислу такође се сматра Дневник о надзору над искоришћеним уљима предвиђен Међународном конвенцијом о спречавању загађења на мору (MARPOL).

Члан 10.06 – Бојење и вањско чишћење пловила 1. Забрањено је пловило премазивати уљем или чистити вањски дио пловила са производима чије је отицање у воду забрањено. 2. Забрањена је употреба средстава против обрастања која садрже: а) спојеве живе, б) спојеве арсена, в) органске спојеве који се употребљавају као биоциди, г) Хексахлорициклохексан (hexachlorocyclohexane). Као прелазна мера, која предстоји потпуном уклањању и замени средстава против обрастања која садрже напред назначене материје, дозвољава се примена премаза на трупу пловила који ће спречити контакт са водом напред назначених материја из средстава против обрастања које се налази испод тог премаза.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Поглавље 11

ДOПУНСКА ЛОКАЛНА ПРАВИЛА A. СЕКТОР “УШЋЕ САВЕ” Члан 11.01 – Дефиниције Сектор “Ушће Саве” подразумева водни пут од ркм 0 до ркм 11. Пловни пут на овом делу водног пута реке Саве широк је 75 m i дефинисан је са својом осом, те левом и десном ивицом пловног пута. Пловни пут је обележен ознакама на води, на обали и на мостовима.

1. 2.

3.

4.

Члан 11.02 – Пловидба Пловила и састави, изузев чамаца, за пловидбу морају да користе пловни пут и не смеју да се крећу брзинама мањим од 6 km/h и већим од 15 km/h у односу на обалу. Чамци који се крећу брзинама већим од 15 km/h у односу на обалу за пловидбу морају да користе искључиво пловни пут, уз ограничење брзине, максимално до 25 km/h у односу на обалу и то на начин да својим кретањем не угрожавају безбедност пловидбе на пловном путу. Чамци који се крећу брзином од 15 km/h и мањом у односу на обалу за пловидбу морају да користе део водног пута ван пловног пута уз леву и десну обалу водног пута, осим на делу водног пута уз десну обалу на сектору од ркм 0 до ркм, 3+200 и уз леву обалу од ркм 9 до ркм 11. Пролазак чамаца из става 3 кроз пловни пут мора да се изведе у најкраћем могућем року и само након што се увере да им кретање других пловила омогућава да то учине без опасности и да иста не морају да нагло мењају свој курс и брзину. Члан 11.03 – Састави Ограничава се величина састава на сектору Ушће Саве, тако да: a) у низводној пловидби смеју да плове: - потискивани састави, који не показују ознаке из члана 3.14 ових Правила, чије димензије не прелазе 33m у ширину и 120m у дужину; - потискивани састави, који показују ознаке из члана 3.14 ових Правила, који се састоје од потискивача и највише једног попречног реда пловила и чије димензије не прелазе 23m у ширину и 120 m у дужину; - тегљени састави, који не показују ознаке из члана 3.14 ових Правила, који се састоје од тегљача и једног попречног реда пловила у тегљу, чија ширина не прелази 33m; - тегљени састави, који показују ознаке из члана 3.14 ових Правила, који се састоје од тегљача и једног попречног реда пловила у тегљу, чија ширина не прелази 23m; - бочни састави чије димензије не прелазе 23m у ширину и 120m у дужину. Правила пловидбе на сливу реке Саве


64

Дoпунска локална правила

б)

1. 2.

1. 2.

1. 2. 3.

1. 2. 3. 4.

у узводној пловидби смеју да плове: - потискивани састави, који не показују ознаке из члана 3.14 ових Правила, чије димензије не прелазе 23m у ширину и 200m у дужину; - потискивани састави, који показују ознаке из члана 3.14 ових Правила, који се састоје од потискивача и највише једног попречног реда пловила и чије димензије не прелазе 23m у ширину и 120 m у дужину; - тегљени састави, који не показују ознаке из члана 3.14 ових Правила, који се састоје од тегљача и два попречна реда пловила у тегљу, чија ширина не прелази 23m; - тегљени састави, који показују ознаке из члана 3.14 ових Правила, који се састоје од тегљача и једног попречног реда пловила у тегљу, чија ширина не прелази 23m; - бочни састави чије димензије не прелазе 23m у ширину и 120m у дужину.

Члан 11.04 – Сусретање и претицање На пловном путу од ркм 0+400 до ркм 3+200 забрањено је свако сусретање и претицање осим чамцима који се крећу брзином већом од 15 km/h у односу на обалу. Сва пловила и састави на пловном путу који се крећу узводно обавезни су да сачекају завршетак пролаза пловила и састава који се крећу низводно који су започели маневар пролаза кроз стари железнички мост на ркм 2+700, на делу водног пута од ркм 0+200 до ркм 0+400 ближе левој обали. Члан 11.05 – Окретање Путничка пловила чија укупна дужина не прелази 110 m морају да се окрећу на означеном месту на ркм 0+900. Путничка пловила укупне дужине 110 m и више морају да се окрећу на ркм 0+200. Пловила те састави чија укупна дужина не прелази 140 m морају да се окрећу на сектору од ркм 3+200 до ркм 3+500. Члан 11.06 – Стајање и сидрење Стајање и сидрење пловила и састава, који показују ознаке из члана 3.14 ових Правила, забрањено је на сектору Ушће Саве. Стајање и сидрење пловила и састава, који не показују ознаке из члана 3.14 ових Правила, изузев чамаца, дозвољено је искључиво од rkm 9 до ркм 10 +300 изван пловног пута уз леву обалу (препоручено место за стајање). Стајање и сидрење чамаца дозвољено је искључиво ван пловног пута од ркм 5 до ркм 11 уз десну обалу и то само дању. Члан 11.07 – Остала правила Забрањена је пловидба за сва пловила, изузев јавних пловила, на сектору Ушће Саве, када је водостај на водомерној станици Београд +600 i više. Пловидба једрилица на сектору Ушће Саве дозвољена је само на деловима водног пута одобреним од стране надлежних тела. Забрањена је пловидба за сва пловила, осим чамаца, рукавцем реке Саве између Аде Међице и аде Велика Циганлија. Забрањено је стварање таласа који могу да угрозе обалску инфраструктуру, пловила и друге објекте уз обалу.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Дoпунска локална правила

5. 6. 7.

8.

9.

65

У ситуацији када су на међународном путничком пристану (ркм 0+700) привезана три пловила у једном попречном реду, при водостају на водомерној станици Београд +250 и више, средње пловило је дужно да има оборено прамчано сидро. Забрањено је путничким пловилима са укрцаним путницима да плове као део било које врсте састава. Пловила и састави, осим чамаца, који испловљавају из Бежанијског зимовника ркм 2+900 са намером даље пловидбе низводно, маневар испловљења врше на начин да најкраћим безбедним путем уплове у пловни пут и плове узводно до окретнице на ркм 3+300 те након окрета наставе низводну пловидбу. Наведени маневар мора да буде попраћен најавом путем VHF радио станице на каналу 16 (156,8 Mhz) као и прописаним звучним сигналима. Сва пловила која плове у пловном путу, а која су дужна да буду опремљена са радиотелефонским уређајем у складу са чланом 4.04 став 2. ових Правила, морају да путем истог канала 16 (156,8 MHz) доласком на ркм 0, ркм 3, ркм 7 и ркм 11 јаве следеће податке: a) име или ознаку пловила, б) састав и величину састава, в) позицију, г) смер и брзину пловидбе. Пловила из става 8 морају да на каналу 16 (156,8 Mhz) најаве намеру и даљи смер пловидбе приликом испловљења или упловљења у реку Саву, са и на сидриште, са и на пристане, из и у Бежанијски и Чукарички рукавац, као и приликом сваког сусретања и претицања.

Б. СЕКТОР “ГОРЊА САВА“ Члан 11.08 – Дефиниције Сектор “Горња Сава” подразумева водни пут на реци Сави од ркм 514 до ркм 594. Члан 11.09 – Забрана пловидбе Забрањена је пловидба за сва пловила, изузев јавних пловила, на сектору Горња Сава како следи: a) од ркм 594 до ркм 550 када је водостај на водомерној станици Црнац +710 и виши; б) од ркм 550 до ркм 514 када је водостај на водомерној станици Јасеновац +820 и виши.

1.

Члан 11.10 – Састави Када је на водомерној станици Црнац водостај „0“ или нижи, а на водомерној станици Јасеновац водостај +50 или нижи, ограничава се величина састава на сектору Горња Сава, тако да: a) у низводној пловидби смеју да плове: - потискивани састави чије димензије не прелазе 25m у ширину и 120m у дужину; - тегљени састави који се састоје од тегљача и једног попречног реда пловила у тегљу чија ширина не прелази 33m; - бочни састави чије димензије не прелазе 25m у ширину и 120m у дужину. б) у узводној пловидби смеју да плове: - потискивани састави чије димензије не прелазе 25m у ширину и 120m у дужину; Правила пловидбе на сливу реке Саве


66

2.

Дoпунска локална правила

- тегљени састави који се састоје од тегљача и два попречна реда пловила у тегљу чија ширина не прелази 25 m; - бочни састави чије димензије не прелазе 25m у ширину и 120m у дужину. Када је на водомерној станици Црнац водостај виши од „0“, а на водомерној станици Јасеновац водостај виши од +50, на сектору Горња Сава се ограничава величина састава, тако да: a) у низводној пловидби смеју да плове: - потискивани састави чије димензије не прелазе 25m у ширину и 120m у дужину; - тегљени састави који се састоје од тегљача и једног попречног реда пловила у тегљу чија ширина не прелази 45m; - бочни састави чије димензије не прелазе 25m у ширину и 120m у дужину. б) у узводној пловидби смеју да плове: - потискивани састави чије димензије не прелазе 25m у ширину и 200m у дужину; - тегљени састави који се састоје од тегљача и три попречна реда пловила у тегљу чија ширина не прелази 25 m; - бочни састави чије димензије не прелазе 25m у ширину и 120m у дужину.

Ц. СЕКТОР “КУПА“ Члан 11.11 – Дефиниције Сектор Купа подразумева водни пут на реци Купи од ркм 0 до ркм 5 Члан 11.12 – Забрана пловидбе Забрањена је пловидба за сва пловила, изузев јавних пловила, на сектору, Купа када је водостај на водомерној станици Црнац +710 и виши. Члан 11.13 –Величина састава Ограничава се величина састава на сектору Купа, тако да: a) у низводној пловидби смеју да плове: - потискивани састави чије димензије не прелазе 12m у ширину и 120m у дужину; - тегљени састави који се састоје од тегљача и једног попречног реда пловила у тегљу чија ширина не прелази 12m; - бочни састави чије димензије не прелазе 20m у ширину и 120m у дужину. б) у узводној пловидби смеју да плове: - потискивани састави чије димензије не прелазе 12m у ширину и 120m у дужину; - тегљени састави који се састоје од тегљача и једног попречног реда пловила у тегљу чија ширина не прелази 12m; - бочни састави чије димензије не прелазе 20m у ширину и 120m у дужину.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Додатак 1

КАРАКТЕРИСТИЧНА СЛОВА ИЛИ ГРУПА СЛОВА ЗЕМЉЕ ЛУКЕ УПИСА ИЛИ МЕСТА РЕГИСТРАЦИЈЕ АУСТРИЈА БЕЛОРУСИЈА БЕЛГИЈА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА БУГАРСКА ЧЕШКА РЕПУБЛИКА ФИНСКА ФРАНЦУСКА ХРВАТСКА ИТАЛИЈА ЛИТВАНИЈА ЛУКСЕМБУРГ МАЂАРСКА МАЛТА

А BY B BIH BG CZ FI F HR I LT L HU МLT

МОЛДАВИЈА ХОЛАНДИЈА НОРВЕШКА НЕМАЧКА ПОЉСКА ПОРТУГАЛ РОМУНИЈА РУСИЈА СЛОВАЧКА СЛОВЕНИЈА СРБИЈА ШВЕДСКА ШВАЈЦАРСКА УКРАЈИНА

MD N NO D PL P R RUS SK *

SRB SE CH UA

* Очекује се потврда надлежног тијела Словеније

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Додатак 2

ЛЕСТВИЦЕ ГАЗА НА ПЛОВИЛИМА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ 1. 2.

Лествице газа морају да буду подељене на јединице које нису веће од једног дециметра, почевши од линије уроњења празног пловила до линије максимално дозвољеног уроњења у форми јасно видљивих трака обојених наизменично у две различите боје. Подела мора да буде означена обојеним цифрама покрај лествице удаљеним не више од 5 дециметара и изнад ознаке на коју се односи; градирање лествице газа мора да се обележи издубљеним, усеченим или завареним ознакама. Ако пловило има баждарске лествице у складу са одредбама из става 1. горе, те лествице могу да замене лествице газа.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Додатак 3

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПЛОВИЛА 1. Опште одредбе 1.1 Следећи цртежи односе се на обележавање предвиђено у члановима Поглавља 3 ових Правила; они се не односе на обележавање предвиђено или дозвољено у одређеним случајевима од стране надлежних органа. 1.2 Наведени цртежи имају само информативни карактер; треба се оријентисати према тексту правила који се једино сматра меродавним. Што се тиче допунског обележавања које може да буде прописано, на цртежима се даје: - или само допунско обележавање, - или ако је то потребно ради јасноће, истовремено основно обележавање (или једна од могућих варијанти основног обележавања) и допунско обележавање. Објашњења испод цртежа односе се само на допунско обележавање.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


72

Обележавање пловила

1.3

Објашњење уз цртеже

a

Стално светло које се види из свих праваца (светло које исијава непрекидан млаз по целом луку хоризонта од 360°)

b

Стално светло које се види само у ограниченом луку хоризонта. Светло које посматрач не види, означено је тачком у средини

c

Трепћуће светло

d

Светло које се пали само у случају потребе, или необавезно светло

e

Застава или табла (члан 3.03)

f

Пламенац (члан 3.03)

g

Балон (члан 3.03)

h

Цилиндар (члан 3.04)

i

Конус (члан 3.04)

j

Двоструки конус (члан 3.04)

k

Радарски рефлектор

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Обележавање пловила

73

1. Обележавање пловила за време пловидбе НОЋУ

ДАЊУ

1

Појединачно моторно пловило (члан 3.08, став 1)

2

Појединачно моторно пловило са дугим јарболним светлом. Обавезно за пловила дужа од 110 m (члан 3.08, став 2)

3

Моторно пловило које привремено плови иза пловила које пружа испомоћ (члан 3.08, став 3)

4

Моторно брзо пловило које плови самостално (члан 3.08. став 4)

5

Моторно пловило на челу тегљеног састава појединачно или као испомоћ (члан 3.09 став 1.) Правила пловидбе на сливу реке Саве


74

Обележавање пловила НОЋУ

ДАЊУ

6

Свако од неколико моторних пловила на челу тегљеног састава или као испомоћ, када неколико пловила плови боком уз бок (члан 3.09 став 2.)

7

Тегљени састави (члан 3.09, став 3.)

8

Део тегљеног састава дужи од 110m (члан 3.09, став 3. а))

9

Део тегљеног састава који се састоји од реда пловила у којем су боком уз бок чврсто повезана више од два пловила (члан 3.09, став 3.б))

10

Задњи ред тегљеног састава. (члан 3.09, став 4.) Правила пловидбе на сливу реке Саве


Обележавање пловила НОЋУ

75

ДАЊУ

11

Тегљена пловила која чине задњи ред састава (члан 3.09, став 4.) Остаје празно

12

Остаје празно

13

Потискивани састави (члан 3.10; став 1).

14

Потискивани састави, када је више од два пловила видљиво са крмене стране преко целе ширине (члан 3.10; став 1.в)(ии))

15

Потискивани састави пред којима се налази једно или више моторних пловила која служе као испомоћ (члан 3.10; став 2.)

16

Потискивани састави са два потискивача (члан 3.10; став 4.) Правила пловидбе на сливу реке Саве


76

Обележавање пловила НОЋУ

ДАЊУ

17

Бочни састави: два моторна пловила (члан 3.11; став 1.)

18

Бочни састави: једно моторно пловило и једно пловило без сопственог погона (члан 3.11; став 1.)

19

Бочни састави: испред којих се налази једно или више моторних пловила која служе као испомоћ (члан 3.11; став 2).

20

Једрењаци (члан 3.12)

21

Пловила која плове помоћу једара и истовремено користе мотор (члан 3.12 став 3.)

22

Чамци на моторни погон који самостално плове (члан 3.13 став 1.). Правила пловидбе на сливу реке Саве


Обележавање пловила НОЋУ

77

ДАЊУ

23

Чамац на моторни погон који плови самостално са бочним светлима постављеним једно крај другога или у исту светиљку у уздужној оси чамца на прамац или близу њега (члан 3.13 став 1.)

24

Чамац на моторни погон који плови самостално: јарболно светло замењено јасним белим светлом видљивим из свих праваца (члан 3.13 став 1.)

25

Чамац на моторни погон који плови самостално чија дужина не прелази 7m (члан 3.13 став 2.)

26

Тегљени чамци или чамци превлачени уз бок (члан 3.13 став 4.)

27

Чамац који се креће помоћу једара (члан 3.13 став 5.) Правила пловидбе на сливу реке Саве


78

Обележавање пловила НОЋУ

ДАЊУ

28

Чамац који се креће помоћу једара, са бочним светлима и једним крменим светлом у истој светиљци постављеној на погодно место на врх или на горњи део јарбола (члан 3.13 став 5.)

29

Чамац који се креће помоћу једара чија дужина не прелази 7m који носи обично бело светло видљиво са свих страна, а код приближавања других пловила показује још једно обично бело светло (члан 3.13 став 5.)

30

Чамац који се креће самостално, без моторног погона и без једара (члан 3.13 став 6.)

31а

31б

Допунско обележавање пловила која су укључена у превоз запаљивих материја наведених у ADN-у (члан 3.14 став 1.) Правила пловидбе на сливу реке Саве


Обележавање пловила НОЋУ

79

ДАЊУ

32а

32б

Допунско обележавање пловила која су укључена у превоз материја које представљају опасност по здравље наведених у ADN-у (члан 3.14 и став 2.)

33

Допунско обележавање пловила која су укључена у превоз експлозивних материја наведених у ADN-у (члан 3.14 став 3.)

34

Допунско обележавање потискиваних састава који су укључени у превоз опасних материја наведених у ADN-у (члан 3.14 став 4.)

35

Допунско обележавање бочних састава који су укључени у превоз опасних материја наведених у ADN-у (члан 3.14 став 4.) Правила пловидбе на сливу реке Саве


80

Обележавање пловила НОЋУ

ДАЊУ

36

Допунско обележавање потискиваних састава покретаних са два потискивача везаних бок уз бок који превозе опасне материје (члан 3.14 став 5.)

37

Пловила овлашћена за превоз више од 12 путника чија је максимална дужина трупа мања од 20m (члан 3.15).

38

Скеле које не плове слободно (члан 3.16 став 1.)

39

Предњи чамац или пловак скеле на уздужном ужету (члан 3.16 став 2.)

40

Скеле које плове слободно (члан 3.16 став 3.) Правила пловидбе на сливу реке Саве


Обележавање пловила НОЋУ

81

ДАЊУ

41

Скеле које плове слободно и уживају право првенства (члан 3.16 став 4.)

42

Пловила која имају право првенства (члан 3.17).

43а

43б

Допунско обележавање пловила која су неспособна за маневар (члан 3.18 став 1.)

44

Пловећа тела и плутајући објекти за време пловидбе (члан 3.19)

Правила пловидбе на сливу реке Саве


82

Обележавање пловила

3. Обележавање пловила за време стајања

НОЋУ

ДАЊУ

45

Пловила за време стајања (члан 3.20 ставови 1. и 4.)

46

Пловила која стоје без контакта са обалом (члан 3.20, став 2.)

47

Потискивани састави који стоје на отвореној реци (члан 3.20, став 3.)

48

Чамци за време стајања (члан 3.20, став 4.)

49

Допунско обележавање за време стајања пловила која превозе опасне материје (члан 3.21) Правила пловидбе на сливу реке Саве


Обележавање пловила НОЋУ

83

ДАЊУ

50

Допунско обележавање за време стајања потискиваних састава који превозе опасне материје (члан 3.21)

51

Допунско обележавање за време стајања бочних састава који превозе опасне материје (члан 3.21)

52

Скеле које не плове слободно када стоје на својим пристанима (члан 3.22 став 1.)

53

Скеле које плове слободно, раде и стоје на својим пристанима (члан 3.22, став 2.)

54

Пловећа тела и плутајући објекти за време стајања (члан 3.23). Правила пловидбе на сливу реке Саве


84

Обележавање пловила НОЋУ

ДАЊУ

55

Пловила која рибаре помоћу мрежа или рибарске опреме за време стајања (чланови 3.24)

56

Техничко пловило у време рада и пловила која стоје и обављају радове или радње сондирања или мерења; пловни пут слободан са обе стране (члан 3.25)

57

Техничко пловило у време рада и пловила која стоје и обављају радове или радње сондирања или мерења; пловни пут слободан са једне стране (чланови 3.2, став 1 а+б).

58

Техничко пловило у време рада и пловила која стоје и обављају радове или радње сондирања или мерења и насукана или потопљена пловила; заштита од таласа; пловни пут слободан са обе стране (члан 3.25, став1.в)).

59

Техничко пловило у време рада и пловила која стоје и обављају радове или радње сондирања или мерења и насукана или потопљена пловила; заштита од таласа; пловни пут слободан са једне стране (члан 3.25 став 1.в+г). Правила пловидбе на сливу реке Саве


Обележавање пловила НОЋУ

85

ДАЊУ

60

Пловила чија сидра могу да представљају опасност за пловидбу (члан 3.26)

61

Пловећа тела и плутајући објекти чија сидра могу да представљају опасност за пловидбу (члан 3.26)

Правила пловидбе на сливу реке Саве


86

Обележавање пловила

4. Посебни знакови

НОЋУ

ДАЊУ

62

Допунско обележавање инспекцијских и ватрогасних пловила (члан 3.37).

63

Допунско обележавање пловила која обављају радове на водном путу за време пловидбе (члан 3.28).

64

Допунско обележавање ради заштите од таласа (члан 3.29).

65

Сигнали опасности (члан 3.30).

66

Забрана приступа на пловило (члан 3.31). Правила пловидбе на сливу реке Саве


Обележавање пловила НОЋУ

87

ДАЊУ

67

Забрана пушења (члан 3.32)

68

Забрана бочног пристајања (члан 3.33)

69

Допунско обележавање пловила чија способност маневра је ограничена (члан 3.34, став 1.)

70

Допунско обележавање пловила чија способност маневра је ограничена; пловни пут слободан са једне стране (члан 3.34, став 2.)

71

Допунско обележавање пловила која повлаче мреже или другу рибарску опрему кроз воду (коче) (члан 3.35, став 1.) Правила пловидбе на сливу реке Саве


88

Обележавање пловила НОЋУ

ДАЊУ

72

Пловила која обављају риболов ако је рибарска опрема разапета по хоризанталној дужини већој од 150 m рачунајући од пловила (члан 3.35, став 2.)

73

Допунско обележавање пловила која се користе приликом роњења (члан 3.36).

74

Допунско обележавање пловила која обављају деминирање (члан 3.37).

75

Допунско обележавање пловила која обављају пилотажу (члан 3.38).

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Додатак 4

СВЕТЛА И БОЈА СИГНАЛНИХ СВЕТАЛА НА ПЛОВИЛИМА Остављено празно

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Додатак 5

ЈАЧИНА И ДАЉИНА ВИДЉИВОСТИ СИГНАЛНИХ СВЕТАЛА НА ПЛОВИЛИМА Остављено празно

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Додатак 6

ЗВУЧНИ СИГНАЛИ I. ЗВУЧНОСТ СИГНАЛА Механички уређаји који служе за емитовање звучних сигнала, који се користе на пловилима унутрашње пловидбе, треба да емитују звучне сигнале са следећим карактеристикама: 1. Фреквенција а) Основна фреквенција звучних сигнала пловила са сопственим погоном, изузев чамаца предвиђених у тачки б), треба да износи 200 Hz са дозвољених + 20%, б) За пловила која немају сопствени погон и чамце који нису опремљени или се не користе за теглење пловила и друга пловила која нису чамци, основна фреквенција звука треба да буде изнад 350 Hz, в) За тритонске звучне сигнале које дају пловила која плове у условима ограничене видљивости помоћу радара, основна фреквенција звука треба да буде у границама 165-297 Hz са интервалом од, најмање, два пуна тона између највишег и најнижег тона. 2. Ниво звучног притиска Ниво звучног притиска, који се овде помиње, мери се или одређује на растојању од 1m испред средине отвора сирене, при чему, мерење треба да се обави што је могуће даље од било каквих површина које одбијају звук. а) За пловила са сопственим погоном, изузев чамаца, предвиђених у тачки б), измерени ниво звучног притиска треба да износи између 120 и 140 dB (А), б) За пловила која немају сопствени погон и чамце који нису опремљени или се не користе за теглење пловила, као и за остале чамце, измерени ниво звучног притиска треба да износи између 100 и 125 dB (А). в) За тритонске звучне сигнале које емитују пловила која плове у условима ограничене видљивости помоћу радара, измерени ниво звучног притиска сваког звука треба да износи између 120 и 140 dB (А).

II. КОНТРОЛА ВИСИНЕ ЗВУЧНОГ ПРИТИСКА Контролу висине звучног притиска требају да врше надлежна тела помоћу сонометра, који одговара стандарду Међународне електротехничке комисије (види МЕК 179), или помоћу обичног стандардног сонометра МЕК (види МЕК 123).

III. ЗВУЧНИ СИГНАЛИ ПЛОВИЛА Звучни сигнали који нису удари у звоно и тритонски звучни сигнали, требају да се састоје од емитовања једног или неколико наизменичних звукова, који имају следеће карактеристике: - кратак звук: звук који траје око 1 секунду; - дуги звук: звук који траје око 4 секунде. Интервал између два узастопна звука треба да износи око једну секунду, изузев када се ради о „низу врло кратких звукова“, који треба да се састоји од најмање шест звукова, од којих сваки траје по ¼ секунде са интервалом од ¼ секунде између сваког од њих. Правила пловидбе на сливу реке Саве


Општи сигнали

Сигнали за сусретање

Први случај

Други случај

А.

Правила пловидбе на сливу реке Саве

B.

„Возим крмом” „Неспособан сам за маневрисање” „Не прилази“ „Блиска опасност од судара”

Три кратка звука Четири кратка звука Понављање једног кратког и једног дугог звука Низ врло кратких звукова

„Не слажем се, прођите поред десног бока”

Два кратка звука низводног пловила

Два кратка звука узводног пловила

„Желим проћи поред десног бока”

„Слажем се, проћи ћу поред десног бока”

„Слажем се, прођите поред левог бока”

Један кратак звук низводног пловила

Два кратка звука узводног пловила

„Желим проћи поред левог бока”

Један кратак звук узводног пловила

„Знак за опасност”

„Возим лево”

Два кратка звука

) ) )

„Возим десно”

Један кратак звук

Понављање дугих звукова Ударци звоном

„Пажња”

Један дуги звук

Члан 6.04 став 5.

Члан 6.05 став 3.

Члан 6.05 став 2.

Члан 6.04 став 6.

Члан 6.04 став 5.

став 4.

Члан 4.01

94 Звучни сигнали


Други случај

Први случај

Сигнали за претицање

C.

„Не слажем се, претекните ме поред десног бока” „Слажем се проћи ћу поред вашег десног бока”

Два кратка звука сустигнутог пловила Један кратак звук пловила које врши претицање

Члан 6.10 став 6 „Слажем се, претекните ме поред десног бока” „Не слажем се, претекните ме поред левог бока” „Слажем се проћи ћу поред вашег левог бока”

Два кратка звука сустигнутог пловила Један кратак звук сустигнутог пловила Два кратка звука пловила које врши претицање

Члан 6.10 став 7.(8)

Члан 6.10 став 7.

Члан 6.10 став 5

Два дуга звука и један кратки звук пловила које „Хоћу вас претећи поред вашег десног бока” врши претицање

Члан 6.10 став 7.(8)

Члан 6.10 став 7.

Члан 6.10 став 6.

„Слажем се, претекните ме поред левог бока”

Члан 6.05 став 4.

Један кратак звук сустигнутог пловила

„ Слажем се, проћи ћу поред левог бока”

Један кратак звук узводног

Члан 6.05 став 3.

Члан 6.10 став 5.

„Не слажем се, прођите поред левог бока”

Један кратак звук низводног

Члан 6.04 став 6.

Два дуга звука и два кратка звука пловила које „Хоћу вас престићи поред вашег левог бока “ врши претицање

„Слажем се, прођите поред десног бока”

Два кратка звука низводног пловила

Звучни сигнали

95

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Правила пловидбе на сливу реке Саве

Сигнали за окретање

Луке и притоке: улаз и излаз са пресецањем пловног пута

D.

Е.

Е.2.

Сигнал за пресецање пута након уласка на пловни пут

Е.1 Сигнали за улазак и излазак из лука и притока

Немогућност претицања

„Пресећи ћу пловни пут”

„Скренућу лево”

Три дуга звука и два кратка звука

Три дуга звука

„Скренућу десно”

„Окрећем преко левог бока”

Један дуги звук и два кратка звука

Три дуга звука и један кратак звук

„Окрећем преко десног бока”

„Не постоји могућност да ме претекнете”

Један дуги звук и један кратак звук

Пет кратких звукова сустигнутог пловила

Члан 6.16 став 4.

Члан 6.16 став 4

Члан 6.16 став 4.

Члан 6.13 став 2.

Члан 6.13 став 2.

Члан 6.10 став 9.

96 Звучни сигнали


Сигнали који се додају ако је потребно

Сигнали у ограниченој видљивости

а) Пловила која плове помоћу радара

б) Пловила која плове без помоћи радара

в) Пловила за време стајања

F.

Члан 6.31 став 1. Члан 6.31 став 1.

Два ударца у звоно који се понављају најмање „Стојим на десној страни пловног пута” сваке минуте Три ударца у звоно који се понављају најмање „Мој положај је неодређен” сваке минуте

Члан 6.33 став 1.

Члан 6.32 став 6.

Члан 6.32 став 4.

Члан 6.31 став 1.

Један дуги звук који се понавља најмање сваке минуте

Један дуги звук

Тритонски знак који се понавља колико је то потребно

Један ударац у звоно који се понавља најмање „Стојим на левој страни пловног пута“ сваке минуте

Појединачна пловила

Појединачна пловила која плове узводно

(ii)

(i)

Пловила која плове низводно, изузев чамаца

„ Након пресецања скрећем лево”

Један дуги и два кратка звука

(i)

„Након пресецања скрећем десно”

Један дуги и један кратак звук

Звучни сигнали

97

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Додатак 7

ЗНАКОВИ ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ПЛОВИДБЕ 1. Основни знакови који се користе а који су дати у даљем тексту у одељку I, могу да буду допуњени или објашњени допунским знаковима, наведеним у одељку II. 2. Табле могу да буду уоквирене уском белом линијом дуж спољашње ивице.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


100

Знакови за регулисање пловидбе

Одељак I: ОСНОВНИ ЗНАКОВИ А. ЗНАКОВИ ЗАБРАНЕ Табле А.1а или А.1

Забрана уласка (општи знак) (види чланове 6.08, 6.16, 6.22, 6.22бис, 6.25, 6.26, 6.27 и 6.28бис) Две табле, два светла или две заставе једна изнад друге означавају продужену забрану

црвена светла А. 1b; А. 1c; А. 1d

или црвене заставе А. 1e; А. 1f

А.2

Забрана претицања (види члан 6.11)

А.3

Забрана међусобног претицања конвоја (види члан 6.11)

А.4

Забрана мимоилажења и претицања (види члан 6.08)

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Знакови за регулисање пловидбе

101

А.4.1 Забрана међусобног мимоилажења или претицања конвоја (види члан 6.08)

А.5

Забрана стајања (нпр. забрана сидрења или везивања за обалу) (види члан 7.02)

А.5.1 Забрана стајања на ширини назначеној у метрима (мерено од знака) (види члан 7.02)

А.6

Забрана сидрења или вучења сидара, ужади и ланаца (види чланове 6.18 и 7.03)

А.7

Забрана везивања уз обалу (види члан 7.04)

А.8

Забрана окретања (види члан 6.13)

А. 9а

А.9

или

Забрана стварања таласа (види члан 6.20) А. 9b

Правила пловидбе на сливу реке Саве


102

А.10

Знакови за регулисање пловидбе

Забрана пролаза ван означеног простора (у отворима мостова или брана) (види члан 6.24)

А. 11а

А.11

Пролаз забрањен, али се потребно припремити за наставак пловидбе (види чланове 6.26 и 6.28бис)

или А. 11b

или А. 11c (једно црвено светло угашено)

А.12

Забрана пловидбе за моторна пловила

А.13

Општа забрана за сва спортска пловила и пловила за разоноду

А.14

Забрана скијања на води

А.15

Забрана пловидбе за пловила на једра

А.16

Забрана пловидбе за сва пловила осим моторних пловила и пловила на једра

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Знакови за регулисање пловидбе

А.17

Забрана једрења на дасци

А.18

Завршетак зоне дозвољене за глисирање чамаца за спорт и разоноду

А.19

Забрана поринућа или извлачења пловила

А.20

Забрањена вожња скутерима

103

Б. ЗНАКОВИ ОБАВЕЗЕ B.1

Обавеза кретања у правцу означеном стрелицом (види члан 6.12)

B.2

B.2а

Обавеза скретања на страну пловног пута која се налази на твојој левој страни (види члан 6.12)

B.2b

Обавеза скретања на страну пловног пута која се налази на твојој десној страни (види члан 6.12)

Правила пловидбе на сливу реке Саве


104

Знакови за регулисање пловидбе

B.3

B.3a

Обавеза пловидбе по страни пловног пута која се налази на твојој левој страни (види члан 6.12)

B.3b

Обавеза пловидбе по страни пловног пута која се налази на твојој десној страни (види члан 6.12)

B.4

B.4a

Обавеза преласка преко пловног пута на твоју леву страну (види члан 6.12)

B.4b

Обавеза преласка преко пловног пута на твоју десну страну (види члан 6.12)

B.5

Обавеза заустављања као што је прописано у Правилима (види чланове 6.26 и 6.28)

B.6

Обавеза кретања брзином која је иста или мања од оне назначене на знаку (у km/h)

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Знакови за регулисање пловидбе

B.7

Обавеза давања звучног сигнала

B.8

Обавеза обраћања посебне пажње (види члан 6.08)

105

B.9a

B.9

Не улазити на главни пловни пут нити га прелазити уколико пловила на њему због тога морају да мењају курс или брзину (види члан 6.16)

B.9b

B.10

Пловила на главном пловном путу морају, уколико је то потребно, да промене свој курс и брзину како би дозволила пловилима да изађу из луке или споредног пловног пута (види члан 6.16)

B.11

B.11a Обавеза коришћења радиотелефонског уређаја (види члан 4.05)

B.11b Обавеза коришћења радиотелефонског уређаја на назначеном каналу (види члан 4.05)

Правила пловидбе на сливу реке Саве


106

Знакови за регулисање пловидбе

Ц. ЗНАКОВИ ОГРАНИЧЕЊА

C.1a

C.1

Ограничена дубина воде

C.1b

C.2a

C.2

Ограничена слободна висина пролаза

C.2b

C.3a

C.3

Ширина пловног пута ограничена

C.3b

Напомена: Табле C.1, C.2 и C.3 могу као додатак да имају цифре које у метрима означавају дубину, висину и ширину пловног пута.

C.4

Постоје ограничења у пловидби; потребно је затражити информације

C.5

Пловни пут лежи на одређеној удаљености од леве или десне обале; број на знаку означава удаљеност у метрима мерену од знака на којој пловила треба да се држе.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Знакови за регулисање пловидбе

107

Д. ЗНАКОВИ ПРЕПОРУКЕ D.1

Препоручени пловни пут за пловидбу у оба смера (види чланове 6.25, 6.26 и 6.27)

само за пловидбу у назначеном смјеру (пловидба у супротном смјеру није дозвољена) (види чланове 6.25, 6.26 и 6.27)

D.1a или D.1b

или

D.1c или D.1d

или

D.1e или D.1f

или

D.2a D.2

Препоручује се пловидба унутар означеног простора (у отворима мостова или брана) (види члан 6.24)

или D.2b

D.3

Препоручује се

наставити пловидбу у смеру назначеном стрелицом

D.3а

или

у смјеру од сталног према изофазном светлу

D.3 b

Е. ЗНАКОВИ ОБАВЈЕШТЕЊА

E.1a

Е.1

Дозвољен пролаз (општи знак) (види чланове 6.08, 6.16, 6.26, 6.27 и 6.28бис) или E.1b

или Е.1c

или Е.1d

Правила пловидбе на сливу реке Саве


108

Знакови за регулисање пловидбе

Е.2

Високонапонски кабл изнад пловног пута

Е.3

Брана

Е.4

a)

Скела која не плови слободно

b)

Скела која слободно плови

Е.5

Стајање дозвољено (нпр. сидрење или везивање за обалу) (види чланове 7.02 и 7.05)

Е.5.1

Стајање дозвољено на ширини назначеној на табли и мереној од табле у метрима (види члан 7.05)

Е.5.2

Стајање дозвољено на делу воде ограниченом са удаљеностима назначеним на знаку у метрима и мереним од знака (види члан 7.05)

Е.5.3

Највећи број пловила која могу да стоје везана бок уз бок (види члан 7.05)

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Знакови за регулисање пловидбе

Е.5.4

Место за стајање пловила потискиване технологије која не морају да имају ознаке прописана у члану 3.14 ових Правила (види члан 7.06)

Е.5.5

Место за стајање пловила потискиване технологије која морају да имају једно плаво светло или један плави конус према члану 3.14 ових Правила (види члан 7.06)

Е.5.6

Место за стајање пловила потискиване технологије која морајуда имају два плава светла или два плава конуса према члану 3.14 ових Правила (види члан 7.06)

Е.5.7

Место за стајање пловила потискиване технологије која морају да имају три плава светла или три плава конуса према члану 3.14 ових Правила (види члан 7.06)

Е.5.8

Места за стајање пловила која нису потискиване технологије и не морају да имају ознаке прописане члану 3.14 ових Правила (види члан 7.06)

Е.5.9

Места за стајање пловила која нису потискиване технологије и морају да имају једно плаво светло или један плави конус према члану 3.14 ових Правила (види члан 7.06)

109

Е.5.10 Места за стајање пловила која нису потискиване технологије и морају да имају два плава светла или два плава конуса према члану 3.14 ових Правила (види члан 7.06)

Е.5.11 Места за стајање пловила која нису потискиване технологије и морају да имају три плава светла или три плава конуса према члану 3.14 ових Правила (види члан 7.06)

Правила пловидбе на сливу реке Саве


110

Знакови за регулисање пловидбе

Е.5.12 Место за стајање за сва пловила која не морају да имају ознаке прописане према члану 3.14 ових Правила (види члан 7.06)

Е.5.13 Место за стајање за сва пловила која морају да имају једно плаво светло или један плави конус према члану 3.14 ових Правила (види члан 7.06)

Е.5.14 Место за стајање за сва пловила која морају да имају два плава светла или два плава конуса према члану 3.14 ових Правила (види члан 7.06)

Е.5.15 Место за стајање за сва пловила која морају да имају три плава светла или три плава конуса према члану 3.14 ових Правила (види члан 7.06)

Е.6

Дозвољено сидрење (види члан 7.03) или вучење сидара, ужади или ланаца (види члан 6.18)

Е.7

Дозвољено везивање за обалу (види члан 7.04)

Е.7.1

Место за стајање резервисано за утовар или истовар возила (најдуже дозвољено време стајања може да буде означено на информативној табли испод знака)

Е.8

Место за окретање (види чланове 6.13 и 7.02)

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Знакови за регулисање пловидбе

111

Е.9а

Е.9

Пловни путеви на које се наилази сматрају се споредним (види члан 6.16)

Е.9b

Е.10а

Е.10

Пловни пут на који се наилази сматра се главним (види члан 6.16)

Е.10b

E.11a

Е.11

Крај забране или обавезе која се примењује на саобраћај у једном смеру или крај ограничења E.11b

Е.12

Ознаке за пролазак: једно или два бела светла

Е.12a или Е.12b Стално светло или сваетла: Тешкоће у пловидбистати ако то прописи захтевају

или

Е.12c или Е.12d Изофазно светло или светла: Пловидба се може наставити

или

Правила пловидбе на сливу реке Саве


112

Знакови за регулисање пловидбе

Е.13

Место за снабдевање питком водом

Е.14

Телефон

Е.15

Дозвољена пловидба за моторна пловила

Е.16

Дозвољена пловидба пловилима за спорт и разоноду

Е.17

Дозвољено скијање на води

Е.18

Дозвољена пловидба за пловила на једра

Е.19

Дозвољена пловидба за пловила која нису једрилице или моторна пловила

Е.20

Дозвољена употреба дасака за једрење

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Знакови за регулисање пловидбе

Е.21

Зона дозвољена за глисирање чамаца за спорт и разоноду

Е.22

Дозвољено спуштање или извлачење пловила из воде

Е.23

Могућност добијања наутичких информација путем радиотелефона на назначеном каналу

Е.24

Дозвољена вожња скутерима

Е.25

Доступно снабдевање електричном енергијом

Е.26

Зимовник

113

Е.26.1 Највећи број пловила за које је допуштено стајање у зимовнику

Правила пловидбе на сливу реке Саве


114

Е.27

Знакови за регулисање пловидбе

Зимско склониште

Е.27.1 Највећи број пловила за које је допуштено стајање у зимском склоништу Највећи број пловила везаних бочно.

Највећи број редова пловила везаних бочно

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Знакови за регулисање пловидбе

115

Одјељак II: ДОПУНСКИ ЗНАКОВИ Основни знакови (види Одељак I) могу да буду допуњени слeдећим допунским знаковима: 1. Табле са натписима на којима је назначено растојање на коме почињу да важе прописи или посебни услови који су наведени основним знаком Напомена: Табле су смештене изнад основног знака.

Примери:

Након 1000 m стати

2.

На 1500 m скела која не плови слободно

Допунски светлосни знакови Светлеће беле стрелице комбиноване са одређеним светлом:

а) са зеленим светлом Пример: Дозвољено упловљење у базен према којем показује стрелица

б) са црвеним светлом Примјер: Није дозвољено упловљењe у базен према којем показује стрелица

Правила пловидбе на сливу реке Саве


116

Знакови за регулисање пловидбе

3. Стрелице које показују правац деонице на коју се примењују одредбе основног знака Напомена: Стрелице не морају нужно да буду беле и могу да се поставе покрај или испод главног знака. Примери:

Дозвољено стајање

Забрањено стајање (на растојању од 1000 m)

4. Табле са натписима које дају допунска објашњења или обавештења: Напомена: Табле требају да буду смештене испод главног знака. Примери:

Зауставити се ради царине

Правила пловидбе на сливу реке Саве

Обавезно дати један дуги звук


Додатак 8

Означавање пловних путева I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 1. Означавање Водни пут, пловни пут као и опасна места и препреке нису увек означени. Када се користе бове, оне морају да се усидре на око 5 м од граница које означавају. Водограђевине и плићаци могу да се означе сталним ознакама или бовама. Наведене ознаке или бове уобичајено се постављају на границама водограђевина и плићака или испред њих. Неопходно се држати довољно далеко од ознака и бова како би се избегао ризик од насукања или удара у препреку. 2. Дефиниције Десна страна/лева страна:

Светло: Стално светло: Ритмично свјетло:

Лева и десна страна водног пута одређују се у односу на посматрача који је окренут низводно тј. према ушћу реке. На каналима, језерима и широким водним путeвима леву и десну страну дефинише надлежно тело. Нарочито светло које се употребљава за означавање. Непрекинуто светло сталне јачине и боје. Светло сталне јачине и боје које делује у карактеристичним и стално понављаним интервалима кратких периода светлости и затамњења.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


118

Означавање пловних путева

3. Ритам светала Примери:

Једнократно прекидано светло

Прекидано светло са групом прекида

Изофазно светло

Светло са једнократним блесковима

Светло са групом блескова

Светло са сложеном групом блескова

Континуисано брзо трепћуће светло

Брзо трепћуће светло са гру-пом трептаја

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Означавање пловних путева

119

II. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГРАНИЦА ПЛОВНОГ ПУТА 1. Десна страна пловног пута

1.А Бова са светлом

1.B Бова без светла

1.C Пловак са вршним знаком

1.D Мотка

(скица 1) Боја: Облик: Вршни знак (ако га има): Светло (ако га има):

црвена ваљкасте бове или пловци са вршним знаком или мотке; црвени ваљак ритмичко црвено светло

Препоручује се са радар рефлектором

2. Лева страна пловног пута

2.А Бова са светлом

2.B Бова без светла

2.C Пловак са вршним знаком

2.D Мотка

(скица 2) Боја: Облик: Вршни знак (ако га има): Светло (ако га има):

зелена конусне бове или пловци са вршним знаком или мотке; зелени конус с врхом према горе ритмичко зелено светло

Препоручује се са радар рефлектором

Правила пловидбе на сливу реке Саве


120 3.

Означавање пловних путева

Рачвање пловног пута

3.А Бова са светлом

3.B Бова без светла

3.C Пловак са вршним знаком

3.D Мотка

(скица 3) Боја: Облик: Вршни знак (ако га има): Светло (ако га има)

хоризонталне црвене и зелене пруге бове лоптастог облика или пловци са лоптастим вршним знаком или мотке; лопта са водоравним црвеним и зеленим пругама стално трепћуће бело светло, или изофазно бело светло (може да буде бело светло са групом блескова, са групом од три блеска)

Препоручује се са радар рефлектором

Где је то потребно, црвени ваљкасти знак или зелени конусни знак могу да буду постављени изнад бифуркационог лоптастог знака и они тада означавају која страна пловног пута је погоднија за пролаз (главни пловни пут). Ознака тада треба да има ритмичко црвено или зелено светло.

3.Е

3.Е1

(скица 4)

3F

3.F1

4. Бове из ставова 1. и 2. овог поглавља које на себи имају отиснуто слово „P“ у белој боји означавају границу пловног пута са местом за стајање. Ако бова која има на себи слово „P“ носи светло, његов ритам мора да се разликује од ритма светала других бова постављених дуж границе пловног пута. Правила пловидбе на сливу реке Саве


Означавање пловних путева

121

III. ОЗНАКЕ НА ОБАЛИ КОЈЕ ОЗНАЧАВАЈУ ПОЛОЖАЈ ПЛОВНОГ ПУТА А. Ознаке на обали које означавају положај пловног пута у односу на обале Ови знакови служе за обележавање смера пловног пута у односу према обалама и, заједно са знаковима постављенима на пловном путу, обележавају пловни пут на местима на којима се он приближава одређеној обали; истовремено служе и као орентационе тачке. 1. Пловни пут поред десне обале

4.А Са свјетлом

4. B Без свјетла

(скица 5) Боја: Облик: Знак: са

црвено-бела стуб са вршним знаком правоугаоне табле (стране хоризонталне и вертикалне), црвене две хоризонталне беле траке.

Светло (ако га има):

ритмичко црвено сјетло

2. Пловни пут поред леве обале

5.А Са светлом

5. B Без светла

Скица 6 Боја: Облик: Знак:

зелено-бела стуб са вршним знаком правоугаона табла (постављена као на скици 6), горња половина обојена зелено а доња бело, Правила пловидбе на сливу реке Саве


122

Означавање пловних путева

Светло (ако га има):

ритмичко зелено светло

3. Употреба ознака

(скица 7)

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Означавање пловних путева

123

Б. Обележавање прелаза Ове ознаке показују на којој тачки пловну пут прелази од једне обале ка другој и такође показује осу тог прелаза. 1.

Десна обала

4.C Са светлом

Боја: Облик: Знак:

Светло:

2.

(скица 8)

4.D Без светла

жута и црна стуб са вршним знаком правоугаона жута табла (постављена као на скици 8) са црном вертикалном пругом у средини

жуто блескајуће или прекидано светло са парним бројем карактеристика различитих од ритма са групом блескова од по два бљеска.

Лева обала

5.C Са светлом

5.D Без светла

(скица 9) Боја: Облик: Знак:

Светло (ако га има):

жута и црна стуб са вршним знаком правоугаона жута табла (постављена као на скици 9) са црном вертикалном пругом у средини

жуто блескајуће или прекидано светло са непарним бројем карактеристика различитих од ритма са групом блескова од по три блеска.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


124

Означавање пловних путева

3. Употреба знакова 3.1 Једноставно означавање прелаза

(скица 10) 3.2 Означавање оси на дугим прелазима По два знака идентичног облика постављени један иза другог на истој обали, тако да формирају покривени смер који означава осу дугог прелаза. Светло (ако га има): жуто (предње и задње светло, по правилу, имају исти ритам међутим задње свјетло може да буде стално)

(скица 11) Правила пловидбе на сливу реке Саве


125

Означавање пловних путева

IV. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОПАСНИХ МЕСТА И ПРЕПРЕКА А. Фиксне ознаке

1. Десна обала Боја: црвена Облик: стуб са вршним знаком Знак: црвени конус с врхом према доле Светло (ако га има): ритмичко црвено светло 4.F Скица 12

2. Лева обала Боја: зелена Облик: стуб са вршним знаком Знак: зелени конус с врхом према горе Светло (ако га има): ритмичко зелено светло 5.F Скица 13

3. Рачвање Боја: црвена/зелена Облик: стуб са вршним знаком Знак: црвени конус с врхом према доле изнад зеленог конуса с врхом према горе Светло (ако га има): континуисано трепћуће бело светло или изофа-зно бело светло (може бити бело светло с групом блескова од по три блеска) 6.A

Скица 14

6.B

Горе наведени конуси могу да буду замењени троугаоним таблама са белом позадином и црвеном или зеленом бордуром. 4. Споредни водни путеви, ушћа водног пута и улази у луке На прилазу споредним водним путевима, ушћима водних путева и улазима у луке, границе обала на обе стране водног пута могу да буду обележене, као и прочеље разделног мола, обалским знаковима описаним под 1. и 2. горе (скице 12 и 13). Пловила која улазе у луку се посматрају као узводни саобраћај. Правила пловидбе на сливу реке Саве


126

Означавање пловних путева

Б. Пловни знакови 1. Десна обала

1.F1

Боја: Облик: Знак на врху: Светло (ако га има):

(скица 15)

1.F

водоравне беле и црвене пруге бова са мотком или мотка црвени ваљак ритмичко црвено светло Препоручује се са радар рефлектором.

2. Лева обала

2.F1

Боја: Облик: Знак на врху: Светло (ако га има):

(скица 16) водоравне беле и зелене пруге бова са мотком или мотка зелени конус с врхом према горе ритмичко зелено светло Препоручује се са радар рефлектором.

Правила пловидбе на сливу реке Саве

2.F


Означавање пловних путева

127

Примери употребе ознака описаних у поглављу II и IV.

(скица 17)

Правила пловидбе на сливу реке Саве


128

Означавање пловних путева

V. ДОПУНСКО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗА ПЛОВИДБУ ПОМОЋУ РАДАРА А. Означавање стубова мостова (ако је потребно) 1. Жуте бове са радар рефлекторима смештене узводно и низводно од стубова

8.C

2.

(скица 18)

8.C1

Мотка са радар рефлектором смештена узводно и низводно од стубова

8.C2

(скица 19) Б. Означавање каблова положених изнад вoдног пута (ако је потребно) 1. Радар рефлектори причвршћени за каблове (дају на радару слику низа тачака за препознавање каблова)

8.C3

(скица 20) 2. Радар рефлектори постављени на жуте бове распоређене у паровима близу сваке обале (сваки пар даје на радару слику две тачке једна уз другу за препознавање каблова)

8.C4

(скица 21) Правила пловидбе на сливу реке Саве


Означавање пловних путева

129

VI. ДОПУНСКО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА И ШИРОКИХ ВОДНИХ ПУТЕВА Остављено празно

VII. ОЗНАЧАВАЊЕ ЗОНА ЗАБРАНЕ ИЛИ ЗОНА СА ОГРАНИЧЕЊИМА 1.

Посебне ознаке Боја: жута Облик: било какав, али различит од навигационих ознака Знак на врху (ако га има): појединачни жути у облику „X“ Светло (кад је постављено): ритмично црвено светло Боја: жута Ритам: било који, различит од оних у Поглављу VI Препоручује се са радар рефлектором.

2.

Врста забране или ограничења се мора, уколико је то могуће, појаснити у писменом облику (нпр. на картама) и путем информација на лицу места. Информације на лицу места могу се нанети на жуте бове. Такође, могу да се дају путем вршних знакова постављених на наведене бове уместо вршних знакова који су наведени у овом додатку. На пример, бове на рубу зоне где је потпуно забрањена пловидба могу да буду на моткама са чврстом црвеном заставицом. Информације могу да се дају и путем табли на обали које представљају било који знак забране или обавештења из Додатка 7, део I.А и I.Е. Табле, уколико је то потребно, могу да имају и допуну у облику стрелице која показује правац према зони на коју се знак примењује (Додатак 7, део II.3). 3. Уколико кроз обалску зону, која је забрањена за једну или више врста пловила или активности, пролази пловни пут на којем нема забране или ограничења за једну врсту пловила или активности (осим ако се ради о улазу у луку на што се примењује део II), стране тог пловног пута могу такође да се означе жутим бовама. Горњи делови двеју бова које се налазе на улазу у том случају могу да се обоје црвено на десној страни и зелено на левој страни пловног пута гледајући из правца заповедника који напушта пловни пут. На обали, табле прописане у Додатку 7 (Е.15 до Е.20) могу да означавају врсту пловног објекта или активност која је дозвољена (нпр. знак „скијање на води дозвољено“ који означава пловни пут за скијање на води који пролази подручјем где је пловидба или само скијање на води забрањено); ознаке могу да буду допуњене стрелицама прописаним у Додатку 7, дио II.3. Када кроз подручје које је отворено за више од једне активности пролази пловни пут на којем је дозвољена само једна активност, стране пловног пута могу да се означе као у претходном случају. Табле на обали могу да назначавају активност која је дозвољена.

VIII. БОВЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОТРЕБЕ Уколико се бове употребљавају за потребе различите од напред наведених, оне требају да буду претежно беле боје.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


130

IX. 1.

Означавање пловних путева

УЛАЗИ У ЛУКЕ Означавање улаза Дању: На левој страни пловила које улази:

На десној страни пловила које улази:

црвена направа, обично конусног облика или стуб са црвеним конусним вршним знаком или на молу у црвено обојен правоугаоник. зелена направа, обично конусног облика или стуб са зеленим конусним вршним знаком или на молу у зелено обојен правоугаоник.

Ноћу: Дневне ознаке могу да се осветле. Уколико се употребљавају светлосни знакови:

2.

На левој страни пловила које улази:

црвено светло; уобичајено ритмичко

На десној страни пловила које улази:

зелено светло; уобичајено ритмичко

Истоветно означавање може да се употреби за улазе на притоке, улазе у рукавце водних путева и улазе у докове.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Додатак 9

Модел Књиге о уљима

Књига о уљима

Правила пловидбе на сливу реке Саве


132

Модел књиге о уљима

Страна 1 Налог бр.: ...….......…………………. ……………....………....................... .......................……………………………………………………… Врста пловила Име пловила Идентификациони број пловила: Или број баждарења:.....................................................................….............…………………………………… Место издавања:.............................................................………………………………………….........….........….. Датум издавања:.................................................................................………………………………………….….. Ова књига садржи ..…..........… страна Потпис и печат тела надлежног за издавање књиге о уљима ……………………...…………….........................................

Састављање Књиге о уљима Прву књигу о уљима, са редним бројем 1 на првој страни, може да изда само тело које je издало сведочанство о способности за пловидбу. Ово тело такође уноси и тражене појединости на страни 1. Све наредне књиге, нумерисане према следећем редном броју, се издају од стране надлежног локалног тела, али се могу издати само по предочењу претходне књиге о уљима. Претходна књига о уљима мора да буде опечаћена неизбрисивом ознаком „Неважећа“ и након тога враћена заповеднику пловила. Она се мора држати на пловилу наредних шест месеци од последњег уноса.

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Модел књиге о уљима

133

Страна 2 и наредне стране Уљани и масни отпад који је примљен, отпад настао коришћењем пловила: Отпадна уља

. .......................................................... 1

Каљужна вода из: Машинског простора на крменом делу пловила

............................................................ 1

Машинског простора на прамчаном делу пловила ............................................................ 1 Остале просторије

. .......................................................... 1

Остали уљани и масни отпад: Употребљене крпе

. .......................................................... kg

Отпадна мазива

. .......................................................... kg

Употребљени филтери

. .......................................................... једин.

Спремишта

. .......................................................... једин.

............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... Други коментари: ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... Место:.................................................... Датум:.................................................... Потпис и печат прихватне станице

Правила пловидбе на сливу реке Саве


Додатак 10

Општи технички услови за радарску опрему Остављено празно

Правила пловидбе на сливу реке Саве


09 pravila_plovidbe_u_slivu_reke_save_savska_komisija  
09 pravila_plovidbe_u_slivu_reke_save_savska_komisija  
Advertisement