Page 1

NAPUTAK ZA ISHOÐENJE VINJETE SUKLADNO UREDBI O UVJETIMA ZA DOLAZAK I BORAVAK STRANIH JAHTI I BRODICA NAMIJENJENIH ŠPORTU I RAZONODI U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE -uskladen s izmjenama i dopunama propisaožujak 2005

Cijenjeni nauticari, Dobro došli u unutarnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske! Ovim Naputkom želimo Vas upoznati sa našim novim propisom i nacinom njihove primjene, a što ce vjerujemo Vaš boravak uciniti ugodnijim i sigurnijim. Imajuci u vidu Vaše potrebe, Republika Hrvatska donijela je izmjene i dopune Uredbe o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih športu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske sadržane u ovom novom Naputku.

POSTUPAK: Osoba koja upravlja stranom jahtom ili brodicom (u daljnjem tekstu: plovilom) prilikom uplovljavanja u unutarnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske dužna je uploviti najkracim putem u najbližu luku otvorenu za medunarodni promet radi obavljanja granicne kontrole, te ishoditi vinjetu u luckoj kapetaniji ili ispostavi. Osoba koja upravlja stranim plovilom koje se u Republiku Hrvatsku dovodi kopnenim putem ili koje se nalazi na cuvanju u Hrvatskoj dužna je prije isplovljavanja ishoditi vinjetu u nadležnoj luckoj kapetaniji ili ispostavi, te ishoditi popis osoba. Lucka kapetanija/ispostava izdati ce vinjetu na temelju dokumentacije koju je osoba koja upravlja plovilom dužna priložiti i to: 1. Popis posade koji ukljucuje posadu i putnike na plovilu koju lucka kapetanija/ispostava ovjerava potpisom i pecatom; Ukoliko osoba koja upravlja plovilom ne namjerava tijekom boravka u hrvatskom moru mijenjati posadu, za vrijeme valjanosti vinjete, ne treba se više prijavljivati luckoj kapetaniji odnosno ispostavi. Osoba koja upravlja plovilom može u Hrvatskoj iskrcati posadu s kojom je doplovila iz inozemstva i u tom slucaju promjenu posade mora prijaviti kapetaniji, te sa tako promijenjenom posadom mora isploviti iz Republike Hrvatske. 2. Popis osoba Nauticarima se omogucava da u Republici Hrvatskoj promjene posadu, ali pod uvjetom ishodenja „popisa osoba“. Ukupan broj osoba na popisu ne smije biti veci od dvostrukog kapaciteta uvecanog za 30% jedinicnog kapaciteta plovila. Kapacitet plovila odreduje se sukladno ispravama plovila izdanih od nadležnih tijela države zastave, a ako plovilo nema tih dokumenata kapacitet ce se izracunati sukladno Pravilniku o brodicama i jahtama i Tehnickim pravilima za statutarnu certifikaciju brodica i jahti. Popis osoba može se ispunjavati sukcesivno, a najkasnije prije ukrcavanja osobe navedene na popisu osoba. Popis osoba ovjerava se odreskom vinjete. Broj izmjena osoba navedenih u popisu nije ogranicen. Osobe koji borave na Vašem plovilu za vrijeme boravka u luci ili na sidrištu nije potrebno upisivati u popis osoba. 3. Do kaz da je plovilo sposobno za plovidbu prema nacionalnom propisu države ciju zastavu plovilo vije. Ako plovilo nema dokaz o sposobnosti za plovidbu sukladno nacionalnim


propisima države zastave lucka kapetanija/ispostava obavit ce redoviti pregled plovila sukladno odredbama Pravilniku o brodicama i jahtama; 4. dokaz da je osoba koja upravlja plovilom osposobljena za upravljanje plovilom sukladno nacionalnom propisu države zastave, drugim nacionalnim propisima ili odredbama Pravilniku o brodicama i jahtama. Strane osobe koje po nacionalnom propisu države ciju zastavu plovilo vije ne moraju biti osposobljene za upravljanje plovilom, iste moraju ishoditi odgovarajuce uvjerenje ili svjedodžbu o osposobljenosti sukladno propisima Republike Hrvatske najkasnije do 01. sijecanj 2006. godine; 5. dokaz o osiguranju od odgovornosti za nematerijalne štete za plovila s porivnim uredajem vecim od 15 kW; 6. dokaz o vlasništvu plovila odnosno punomoc temeljem kojeg se može potvrditi da je vlasnik plovila suglasan za davanje plovila na korištenje. Ishodenjem vinjete podmirujete sve obaveze koje ukljucuju slijedece naknade: a) sigurnost plovidbe (temeljem Naredbe o visini naknade za sigurnost plovidbe koju placaju strane brodice i jahte) b) korištenje objekata sigurnosti plovidbe (svjetlarina)-(sukladno tarifi društva Plovput d.o.o.-Split) c) pomorsku informativnu kartu (sukladno cjeniku Hrvatskog hidrografskog instituta) d) upravnu pristojbu (temeljem Zakona o upravnim pristojbama) Visina naknada propisana je Naredbom koja se daje u privitku ovog Naputka. Kao što je vidljivo, cijene su zadržane na razini prošlogodišnjih, a zadržan je i sustav popusta za naše tradicionalne goste. Vinjeta se lijepi na vidljivom dijelu trupa ili nadgrada plovila. Plovila koja su obavila prijavu dolaska i boravka („permit“) tijekom 2004. godine mogu ploviti teritorijalnim morem i unutrašnjim morskim vodama do isteka valjanosti prijave. UKRATKO: Za vrijeme plovidbe na plovilu se mora nalaziti: vinjeta ovjereni popis posade (obuhvaca osobe koje se za vrijeme plovidbe stvarno nalaze na plovilu) ovjereni popis osoba (ako se osobe izmjenjuju za vrijeme plovidbe u Hrvatskoj i obuhvaca sve osobe koje ce boraviti na plovilu za vrijeme valjanosti vinjete) dokaz da je plovilo sposobno za plovidbu dokaz da je osoba koja upravlja plovilom osposobljena za upravljanje plovilom dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu dokaz o vlasništvu ili punomoc izdana od vlasnika.

Ovim Naputkom stavlja se vam snage prethodni Naputak. Sve navedeno propisano je u cilju Vašeg sigurnijeg boravka u našem moru. Za sve dodatne informacije obratite se na e-mail adresu: strane-jahte@pomorstvo.hr Želimo Vam mirno more i sigurnu plovidbu i ugodan boravak u Republici Hrvatskoj! M I N I ST A R Božidar Kalmeta

2

05 Uputsto za izradu vinjete  
05 Uputsto za izradu vinjete