Page 1

"Službeni glasnik RS", broj 28/1996

Pravilnik o utvrđivanju sposobnosti čamaca i plovećih postrojenja za plovidbu

Član 1. Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak utvrđivanja sposobnosti za plovidbu čamaca i plovećih postrojenja. Član 2. Čamci, u zavisnosti od dužine, vrste pogona i nadgradnje razvrstavaju se u: 1) čamce dužine od 3 do 15 m bez pogona; 2) čamce dužine od 3 do 15 m sa pogonom; 3) čamce dužine od 3 do 15 m sa palubom i 4) čamce dužine od 3 do 15 m bez palube. Član 3. Utvrđivanje sposobnosti za plovidbu čamaca i plovećih postrojenja obavlja se osnovnim, redovnim i vanrednim pregledom i obuhvata pregled i proveru: 1) trupa i nadgradnje; 2) stabiliteta i nadvođa; 3) sidrenog, kormilarskog, priveznog, pogonskog, električnog i drugog uređaja i opreme; 4) uređaja i opreme tečnog gasa i 5) opreme sa stanovišta bezbednosti ljudi. Član 4. Osnovni pregled čamca i plovećeg postrojenja obavlja se: 1) pre upisa čamca ili plovećeg postrojenja u upisnik; 2) kada se čamcu ili plovećem postrojenju menja namena ili proširuju granice plovidbe i to pre početka njihovog korišćenja; 3) kada se na čamcu ili plovećem postrojenju vrši prepravka kojom se menjaju konstruktivne osobine i svojstva pogonskih uređaja i to pre početka njihovog korišćenja i 4) ako su u upotrebi duže od osam godina.

1  


Član 5. Osnovni pregled obavlja se na suvom i na vodi i obuhvata proveru: 1) dimenzija; 2) plovnih svojstava; 3) kvaliteta i načina izrade trupa; 4) vrste, količine, rasporeda i kvaliteta opreme i drugih uređaja; 5) načina smeštaja i rasporeda putnika i tereta; 6) vrste, količine, rasporeda i kvaliteta pogonskih i drugih uređaja i 7) bezbednosti uređaja i instalacija. Član 6. Redovni pregled čamca i plovećeg postrojenja obavlja se svake godine na vodi, a po potrebi i na suvom. Član 7. Vanredni pregled čamca i plovećeg postrojenja obavlja se posle havarije ili utvrđenog nedostatka koji utiču na sposobnost za plovidbu, posle prepravke ili adaptacije i ako je čamac ili ploveće postrojenje van upotrebe duže od dve godine. Vanredni pregled se obavlja na suvom a po potrebi, i na vodi. Vanrednim pregledom utvrđuje se: 1) kvalitet izvršene opravke ili uklanjanja utvrđenog nedostatka koji utiče na sposobnost za plovidbu i 2) kvalitet izvršene rekonstrukcije (prepravke) ili adaptacije koji utiču na sposobnost za plovidbu. Član 8. Prilikom obavljanja osnovnog pregleda pregleda se dokumentacija o gradnji čamca i plovećeg postrojenja (Svedodžba o gradnji, odnosno izjava o samogradnji). Ako je na čamcu ili plovećem postrojenju izvršena promena tehničkih karakteristika, dostavlja se dokumentacija o izvršenim radovima. Član 9. Opštim spoljnim pregledom proverava se stanje pojedinih delova plovnog objekta koji ga mogu dovesti u stanje nesposobnosti za plovidbu 2  


Član 10. Pregledom rekonstruisanog ili opravljenog plovnog objekta, vrši se statička proba na pojavu trajne deformacije. Statička proba iz stava 1. ovog člana vrši se pod opterećenjem koje iznosi 1,5 nosivosti čamca, postavljenim na sredinu dužine čamca pri čemu se čamac postavlja na dva oslonca smeštenim na četvrtini dužine od krajeva čamca. Član 11. U toku obavljanja pregleda proverava se da li novoizgrađeni čamci imaju ugrađene vodonepropusne komore, kao i njihova plovnost, a kod plovećih postrojenja proverava se plovnost. Član 12. Stabilnost čamca proverava se tako što se teret koji odgovara dozvoljenoj nosivosti postavlja na jedan bok, pri čemu nagib čamca ne sme da pređe 15, a nadvođe čamca ne sme biti manje od 5 santimetara. Visina težišta probnog tereta ne sme da bude niža od visine palube. Član 13. Stabilitet čamca, plovećeg postrojenja i njima sličnih plovnih objekata koji su namenjeni za boravak više od 20 ljudi, proverava se na način utvrđen posebnim propisom. Član 14. Prilikom obavljanja pregleda proveravaju se kormilarski uređaji, kormilarsko mesto, oprema za sidrenje, uređaji za vez, pogonski motori (za motore preko 20 kW mogućnost vožnje krmom), vankrmni motori, rezervoari za pogonsko gorivo (čvrstoća, nepropusnost, mesto i način postavljanja), ventilacija, odvod izduvnih gasova, rashladni sistem, kaljužni sistem, protivpožarna zaštita, električne instalacije i akumulatori. Član 15. Svaki čamac oprema se sa najmanje jednim veslom i ispolcem ili vedrom, a čamci za prevoz putnika i tereta snabdeveni su odgovarajućim plutajućim pojasevima ili prslucima. Ploveća postrojenja, u zavisnosti od svoje namene i veličine, imaju sledeću opremu: čamce, prenosne pumpe za spašavanje, aparate za gašenje požara, priručne apoteke, plivajuće pojase i prsluke za spašavanje, čaklje, priručne alate i sredstva za signalizaciju i navigaciju.

3  


Član 16. Posle obavljenog pregleda određuje se broj lica koja se mogu prevoziti plovnim objektom, odnosno kojim se može opteretiti plovni objekat, kao i način označavanja plovnog objekta za prevoz putnika i stvari. Član 17. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

4  

05 Pravilnik o utvrđivanju sposobnosti čamaca i plovećih postrojenja za plovidbu  
05 Pravilnik o utvrđivanju sposobnosti čamaca i plovećih postrojenja za plovidbu  
Advertisement