Page 1

think safe

BRAND- eN INBRAAKWeReNDe KluIzeN

rev.5/14

Catalogus 2014


Algemene Verkoopvoorwaarden

Transport & inhuizing

Op alle overeenkomsten en offertes zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, deze zijn gedeponeerd bij de rechtbank Arnhem op 2 juni 2009 onder nummer 2009/37. In deze algemene voorwaarden is o.a. een eigendomsvoorbehoud opgenomen met betrekking tot de door Nauta te leveren goederen. Wij raden afnemer aan kennis te nemen van de algemene voorwaarden, deze worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn op onze website te raadplegen.

Nauta besteedt veel aandacht en zorg voor de aflevering van haar producten. De levering en eventuele plaatsing van (zware) kluizen vragen om een vakkundige benadering. Voordat de kluizen en kasten ons magazijn verlaten, ondergaan ze een nauwkeurige kwaliteitscontrole. Standaard vinden leveringen plaats op de begane grond, net achter de eerste sluiting, zonder enig verticaal transport op of bij het afleveradres. Wanneer standaardaflevering niet voldoende is of wanneer de kluis tevens geplaatst of verankerd dient te worden, kunt u hiervoor een gespecialiseerde vervoerder inschakelen. Zie ook pagina 46. Wanneer u vooraf zekerheid wilt over de (meer)kosten die verbonden zijn aan de aflevering, kan de vervoerder samen met u de situatie inventariseren. U bespreekt samen de specifieke situatie en het type kast. De vervoerder zal u vaak direct aangeven wat de mogelijkheden en de hieraan verbonden kosten zijn. Bij complexe plaatsingen bestaat altijd de mogelijkheid een werkvoorbereider van de vervoerder een evaluatiebezoek te laten brengen.

Alle in deze prijslijst weergegeven prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, gesteld in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De prijzen zijn tevens exclusief de kosten voor verpakking en verzending. Na totstandkoming van de overeenkomst blijft Nauta gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van tussentijdse ontwikkelingen die prijsverhogend werken. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de daarvoor aangegeven wijze. Na ommekomst van deze periode verkeert afnemer in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 1,5% per maand of gedeelte daarvan dat de volledige betaling uitblijft. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering af magazijn. De verzending van zaken geschiedt steeds voor risico van afnemer. Voor verzending binnen Nederland voor orders boven een door Nauta vast te stellen bedrag worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Voor orders beneden dat bedrag wordt minimaal € 12,50 aan vracht- en administratiekosten in rekening gebracht. Leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij deze uitdrukkelijk als fataal zijn gekwalificeerd. Aansprakelijkheid voor geleverde zaken is beperkt tot de nakoming van de garantieverplichtingen als omschreven in artikel 11 van de algemene verkoopvoorwaarden. Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna op hun conformiteit te laten onderzoeken. Eventuele gebreken dienen zo spoedig mogelijk telefonisch, per e-mail of via het ra-formulier te worden gemeld. Niet tijdige melding leidt tot verval van het recht op garantie. In alle gevallen waarin de diensten van onze serviceafdeling nodig zijn berekenen wij een vast tarief aan voorrijkosten à € 70,00 plus een arbeidsloon van € 70,00 per uur. In spoedgevallen wordt een minimum voorrijdtarief van € 110,00 gehanteerd. Deze uitgave geeft de situatie weer per april 2014.

2

Service Nauta beschikt over een eigen serviceafdeling. Wij bieden de mogelijkheid om kluizen aan te passen aan persoonlijke gebruikerswensen, welke variëren van bijvoorbeeld het aanbrengen van andere sloten, het plaatsen van speciale interieurs tot zelfs compleet maatwerk. Alle kluizen die voorzien zijn van een elektronisch of mechanisch cijfercombinatieslot worden voorzien van een duidelijke gebruiksaanwijzing. Mocht u onverhoopt problemen hebben met het in- of omstellen van het slot dan kunt u rekenen op telefonische begeleiding van onze servicemedewerkers. Ook bij storingen kunt u altijd contact met ons opnemen. Servicewerkzaamheden worden uitgevoerd door onze eigen servicemedewerkers. Dit betekent dat reparaties, op locatie, vakkundig, snel en discreet worden uitgevoerd. Onze serviceafdeling is bereikbaar via het speciale contactformulier op onze website.

Prijzen zijn exclusief BTW


Inbraak

P.46

Brand

■■ ■ ■■

■■■ ■■■ ■■

■■■ ■■■

■■■■ ■■■

■■■

■■■

■ ■ ■■■

■■■ ■■■■ ■■■■

■■■ ■■■■ ■■■■

■■ ■■■ ■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■

■ ■■■ ■■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■

■■ ■■ ■ ■■ ■

■■ ■

■ ■■ ■■■ ■ ■ ■■ ■■ ■■ ■■■

■ ■

■ ■ ■■ ■ ■■

■■ ■■■

Pag.

(data)

6 8 9 9 9 10 12 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 28 29 30 31 31 31 32 32 33 33 34 35 35 35 36 36 37 38 39 39 40 41 42 42 44 45 47

InhoudsoPgave

1. BRandWeRende aRChIeFKasTen SISTEC TS / SALVUS HS2 2. doCuMenTensaFes SALVUS ArEzzo SALVUS TorINo SISTEC TSF 3. BRandWeRende euRosaFes SISTEC SPS/SDS SALVUS BoLoGNA 4. MedIasaFes SENTrY BrANDWErENDE MEDIASAFES 5. daTasaFes SISTEC S100 SISTEC S-SErIE SISTEC SE-SErIE 6. euRosaFes SISTEC SE 0 SISTEC SE I SISTEC SE II SISTEC SE III SISTEC SE IV / V SALVUS FErrArA SALVUS MILANo JUWEL AVANTGArDE SISTEC EM 7. PRIvéKLuIZen SALVUS PALErMo JUWEL ELEGANCE SALVUS NAPoLI SISTEC MT SKG ★★★ JUWEL 70/72/76/79 SErIE 8.Kassa- en aFsToRTKLuIZen SALVUS MoNoPoLI JUWEL ELEGANCE 6242 SALVUS SIENA / FLorENCE DEPoSITSAFES SALVUS HS66 DEPoSITSAFE SALVUS 7701/7703 JUWEL 68-SErIE / LINCSAFE LINCSAFE 9. WaaRdeKasTen SISTEC S1 SALVUS FIrMo 10. WaPenKLuIZen SALVUS MoDENA/ SALErNo JUWEL / SISTEC PISTooLKLUISUNITS 11. vLoeRKLuIZen 12. sLeuTeLKLuIZen en -KasTen JUWEL SLEUTELKLUIzEN SALVUS SLEUTELKLUIzEN CoDEBoX / MASTErLoCK 13. oveRIge oPBeRgMIddeLen BoX CoNCEPT SENTrY BrANDWErENDE BoXEN & KLUIzEN 14. BRandWeRende LadeKasTen 15. sLoTenoveRZIChT

Brand

(papier)

3


Papier

Wat is brandwerend? Een brandwerende safe is gebouwd om de inhoud gedurende een bepaalde tijd te beschermen tegen de gevolgen van brand. Niet alle informatie kan op dezelfde manier opgeborgen worden, er is een verschil tussen papier en datadragers. De beschermingsfactor wordt altijd uitgedrukt in tijd (30-60-120 minuten). Deze tijden geven aan hoelang een kast zich in de vuurhaard mag bevinden voordat in de kast de kritische temperatuur bereikt wordt. Tevens wordt aangegeven of het om een safe voor papier of datamedia gaat.

Brandwerende normen In Europa worden verschillende brandwerende normeringen gehanteerd. onafhankelijke testinstituten stellen de safes gedurende 30, 60 tot 120 minuten bloot aan een temperatuur van 1.090C°. Tijdens de test moet een val van 9,15 meter hoogte aantonen dat de beschermende werking intact blijft als een brandwerende kluis in de praktijk door een verdiepingsvloer zou zakken. Tijdens de test en na een natuurlijke afkoelingsperiode van circa 12 uur mag de temperatuur in de safe niet boven de genoemde waarde komen. De belangrijkste en meest geaccepteerde test-instituten op het gebied van brandwerendheid zijn: • UL: Amerikaans testinstituut • VDMA: Duits testinstituut • SP: Zweeds testinstituut

DIN 4102 Lichtste brandwering. De dubbelwandige kluis is gevuld met brandwerend isolatiemateriaal volgens DIN 4102. Dit heeft een brandvertragend effect op papier. UL 30/60/120 In Amerika getest en gecertificeerd voor het brandwerend opbergen van papier (30, 60 of 120 minuten). NT Fire 017 60P Getest en gecertificeerd voor het brandwerend opbergen van papier (60 minuten). EN 15659: LFS 30P / LFS 60P Getest en gecertificeerd voor het brandwerend opbergen van papier (30 of 60 minuten). EN 1047-1: S 60P / S 120P Extra zwaar getest en gecertificeerd voor het brandwerend opbergen van papier (60 of 120 minuten).

digitale media(dragers) EN 1047-1 S 60DIS / S 120DIS Extra zwaar getest en gecertificeerd voor het brandwerend opbergen van digitale media (60 of 120 minuten). ETL ETL-geverifieerd en gecertificeerd voor het brandwerend opbergen van digitale mediadragers zoals CDs, DVDs, USB drives en memory sticks.

Sleutelslot (dubbelbaard of cilinder)

Kluizen getest bij testinstituten aangesloten bij het ECB-S, bieden extra zekerheid. Deze kluizen zijn door het ECB-S gecertificeerd en staan daarmee borg voor een extra hoge kwaliteit en mate van betrouwbaarheid, ook op het gebied van brandwerendheid!

Mechanisch cijfercombinatieslot

het brein van iedere kluis: het slot

Elektronisch codeslot met noodsleutel

De constructie van een kluis en de daarbij toegepaste materialen zijn heel belangrijk voor het optimaal functioneren van een kluis. Maximale beveiliging valt of staat echter ook met de kwaliteit van het slot.

Elektronisch codeslot

Sleutelslot en mechanisch cijfercombinatieslot

Sleutelslot en elektronisch codeslot

Elektronisch codeslot met openingsvertraging

4


€ 1.000,- indicatie waardeberging.

Wat is inbraakwerend? Een inbraakwerende kluis is speciaal ontworpen om de inhoud te beschermen tegen aanvallen van buitenaf. De mate van weerstand wordt bepaald door metaaldikte en -soort, aantal sloten en andere vertragende factoren welke in de wanden en deuren zijn gebouwd. De mate van weerstand tegen aanvallen van buitenaf wordt ook wel uitgedrukt in de indicatie waardeberging. Dit geeft aan welke waarde de verzekeraars als dekking accepteren. Hoe hoger het geldbedrag, hoe inbraakwerender de safe.

Ingeschaald volgens NCP norm.

€ 2.500,- indicatie waardeberging. Ingeschaald volgens NCP norm

€ 5.000,- indicatie waardeberging. Ingeschaald volgens NCP norm

€ 12.500,- indicatie waardeberging. Er zijn verschillende testinstituten die verschillende veiligheidsnormen afgeven. De belangrijkste zijn:

Ingeschaald volgens NCP norm

€ 25.000,- indicatie waardeberging.

• EN 1143-1 (Grade 0 t/m Grade V) • EN 14450 (S1 en S2) • NCP (Safe; Klasse)

Ingeschaald volgens NCP norm

€ 27.000,- indicatie waardeberging. Ingeschaald volgens NCP norm

de juiste kluis om de kwaliteit van de kast of kluis te kunnen beoordelen wordt door de fabrikant aan de binnenzijde van de deur een label aangebracht. Hieraan kunt u zien dat de kast of kluis onder gecontroleerde omstandigheden is geproduceerd en getest volgens de aangegeven weerstandsklasse. op de labels vindt u diverse nummers en informatie over de kwaliteit van de kast of kluis. zie het voorbeeld hier onder van ECB-S voor meer informatie. ECB-S (Duitsland) is dé toonaangevende certificeringinstantie voor branden inbraakwerende kluizen en kasten. Bij kluizen en kasten die door het ECB-S gecertificeerd zijn, kunt u vertrouwen op een: • onafhankelijke geteste en gecertificeerde kluis of kast • gelijkblijvende en gecontroleerde hoge kwaliteit • optimale prijs/kwaliteitsverhouding • gegarandeerde acceptatie door verzekeraars

€ 30.000,- indicatie waardeberging. Ingeschaald volgens NCP norm

€ 2.500,- indicatie waardeberging. Getest en gecertificeerd volgens EN 14450

€ 5.000,- indicatie waardeberging. Getest en gecertificeerd volgens EN 14450

€ 9.000,- indicatie waardeberging. Getest en gecertificeerd volgens SKG★★★

€ 12.500,- indicatie waardeberging. Getest en gecertificeerd volgens EN 1143-1

€ 25.000,- indicatie waardeberging. en number

serial no.

Nummer van de test, waaraan de kast heeft voldaan (en is goedgekeurd)

Serienummer

Cert. mark no. Iedere kast heeft een unieke identificatiecode; deze wordt aangeleverd door de certificerende instantie

Getest en gecertificeerd volgens EN 1143-1

€ 40.000,- indicatie waardeberging. Getest en gecertificeerd volgens EN 1143-1 Weight Netto-gewicht

Getest en gecertificeerd volgens EN 1143-1

€ 110.000,- indicatie waardeberging. Year of manufacture

Protection level Weerstandsklasse

€ 75.000,- indicatie waardeberging.

Het jaar waarin de kast is geproduceerd

Getest en gecertificeerd volgens EN 1143-1

€ 150.000,- indicatie waardeberging. Getest en gecertificeerd volgens EN 1143-1

P.46

5


1

BRandWeRende aRChIeFKasTen

sIsTeC TS ArCHIEFK ASTEN

optimale bescherming van belangrijke documenten, functionaliteit en vormgeving zijn samengebracht in de SISTEC brandwerende archiefkasten. Toepassing van hoogwaardig SM-staal, brandwerend isolatiemateriaal volgens DIN 4102 in deuren en wanden geven samen met de degelijke constructie en het dubbelbaard veiligheidslot een extra dimensie aan het begrip veiligheid.

Interieur sistec Ts archiefkasten Per model is een universeel uittrekbaar hangmappensysteem verkrijgbaar. Standaard zijn deze systemen geschikt voor lateraal opbergen voor zowel folio als A4-formaat. Door plaatsing van geleiders kan het hangmappensysteem geschikt gemaakt worden voor frontale opberging voor zowel folio als A4-formaat hangmappen.

Technische gegevens

y• lit

e

c

6

man Qua er G

Sin

• De brandwerende archiefkasten zijn opgebouwd uit hoogwaardig SM staal. • Deuren en wanden zijn voorzien van brandwerend isolatiemateriaal volgens DIN norm 4102. • Een dubbelbaardveiligheidsslot en specifieke constructiekenmerken zorgen voor een inbraakvertragende werking.  • De brandwerende archiefkasten kunnen worden voorzien van afsluitbare binnenvakken, legborden en telescopische hangmappenframes.  • Standaard kleur kast: RAL 7035 Speciale kleurkeuze: Tegen meerprijs leverbaar.  • Kleur accessoires: RAL 7015 De archiefkasten worden geleverd met het aangegeven aantal systeemlegborden. De genoemde binnenvakken en hangmappenframes zijn tegen meerprijs leverbaar. • Indicatie waardeberging: € 1.000,- (SAFE 1)

198

1


1

BRandWeRende aRChIeFKasTen

Toepasbaar slot:

A

B

C

D

E

F

H

I

rAL 7035 (lichtgrijs) kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

130.100.0003

TS 1

1500x700x550

1390x585x460

90

3

374

€ 1.380,00

130.100.0045

TS 11

1950x700x550

1780x585x460

130

4

478

€ 1.593,00

130.100.0041

TS 2

1950x950x550

1780x835x460

145

4

684

€ 1.807,00

130.100.0005

TS 4

1950x1260x550

1780x1145x460

195

4

938

€ 2.020,00

Let op: opgegeven uitwendige dieptematen zijn exclusief 85 mm beslag

rAL 7015 (donkergrijs) kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Verkoopprijs

180.700.0759

Extra systeemlegbord TS 1/ TS 11 voor hangmappen, spoorbreedte 330 mm (A4)

€ 49,00

180.700.0469

Extra systeemlegbord TS 2 voor hangmappen, spoorbreedte 330 mm (A4)

€ 58,00

180.700.0006

Extra systeemlegbord TS 4 voor hangmappen, spoorbreedte 330 mm (A4)

€ 69,00

180.700.0130

Hangrail voor oblique hangmappen

€ 112,00

180.700.0760

Uittrekbare leesplank TS 1/ TS 11

€ 206,00

180.700.0355

Uittrekbare leesplank TS 2

€ 220,00

180.700.0356

Uittrekbare leesplank TS 4

€ 243,00

180.700.0096

Afsluitbaar binnenvak voor TS 1/ TS 11, hoogte 365 mm (inw. 350x550x400), volume 77 liter

€ 192,00

180.700.0097

Afsluitbaar binnenvak voor TS 2, hoogte 365 mm (inw. 350x800x400), volume 112 liter

€ 254,00

180.700.0098

Afsluitbaar binnenvak voor TS 4, hoogte 365 mm (inw. 350x1110x400), volume 155 liter

€ 281,00

180.700.0123

Meerprijs afwijkende rAL-kleur TS1

€ 113,00

180.700.0124

Meerprijs afwijkende rAL-kleur TS2 /TS11

€ 174,00

180.700.0125

Meerprijs afwijkende rAL-kleur TS4

€ 183,00

180.700.0008

Uittrekbaar hangmappenframe TS 1/TS 11, universeel spoorbreedte 330 mm, 365 mm

€ 186,00

180.700.0086

Uittrekbaar hangmappenframe TS 2, universeel spoorbreedte 330 mm, 365 mm

€ 209,00

180.700.0416

Uittrekbaar hangmappenframe TS 4, universeel spoorbreedte 330 mm, 365 mm

€ 220,00

180.700.0134

Blokkeerinrichting TS-2-4-11 t.b.v. uittrekbare hangmappenframes, per kast

€ 307,00

180.500.0137

Sleutel pasklaar

€ 88,00 Prijzen exclusief BTW. Alle afmetingen zijn aangegeven in HxBxD in mm.

P.46 Plaatsing & verankering

7


1

BRandWeRende aRChIeFKasTen

Salvus HS2 archiefkast

Specificaties

Deze brand- en inbraakwerende archiefkast is ontworpen voor toepassing in het kader van een breed opgezette moderne beveiligingsplanning. Met een Salvus HS2 beschermt u uw waardevolle documenten tegen brand en diefstal. In de HS2 kunt u waardevolle zaken bewaren zoals administratie en documenten. De Salvus archiefkast is ook verkrijgbaar in een extra zware uitvoering: de Salvus HS2-Ez De speciale uitvoering biedt een hogere inbraakwerendheid namelijk SAFE 2 (€ 2.500). zo is gevoelige en vertrouwelijke informatie nog veiliger opgeborgen. De kast is opgebouwd uit SM-staal en zeer degelijk geconstrueerd met een versluiting door middel van vijf schoten. De Salvus archiefkast HS2 vergroot niet alleen uw gevoel van veiligheid, maar staat ook, in de zeldzame momenten dat het er echt op aankomt, als een rots in de branding.

• Brandwerende isolatie volgens DIN 4102 • Standaard met vier systeemlegborden voor A4 hangmappen • Dubbelbaard veiligheidsslot met twee sleutels • Indicatie waardeberging: Salvus HS2: € 1.000,- (SAFE 1) Salvus HS2/EZ: € 2.500,- (SAFE 2) • Hoogwaardig staal voor optimale inbraakvertraging • Extra inbraakvertragend door vijf schoten • Kleur: lichtgrijs (RAL 9002) of antraciet (rAL 7016)

Toepasbaar slot:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

rAL 9002 (lichtgrijs) rAL 7016 (antraciet)

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

130.100.0006

Salvus HS2/9002

1950x950x550

1780x835x460

145

4

684

€ 1.183,00

130.100.0007

Salvus HS2/7016

1950x950x550

1780x835x460

145

4

684

€ 1.183,00

130.100.0016

Salvus HS2/9002/Ez

1950x950x550

1780x835x460

245

4

684

€ 1.543,00

130.100.0035

Salvus HS2/7016/Ez

1950x950x550

1780x835x460

245

4

684

€ 1.543,00

rAL 7015 (donkergrijs)

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

8

Type/Model

Verkoopprijs

180.700.0010

Systeemlegbord HS2 voor hangmappen, spoorbreedte 330 mm, rAL 9002

€ 43,00

180.700.0011

Systeemlegbord HS2 voor hangmappen, spoorbreedte 330 mm, rAL 7016

€ 43,00

180.700.0097

Afsluitbaar binnenvak HS2

€ 254,00

180.700.0130

Hangrail voor oblique hangmappen

€ 112,00

180.700.0086

Uittrekbaar hangmappenframe HS2, universeel, spoorbreedte 330mm, rAL 7015

€ 209,00

180.500.0145

Sleutel HS2 pasklaar

€ 88,00


2

doCuMenTensaFes

Salvus Arezzo documentensafe De Salvus Arezzo is speciaal ontworpen om uw waardevolle zaken en documenten tegen brand te beschermen. De Arezzo biedt maar liefst 60 minuten gecertificeerde brandwerendheid. Salvus combineert deze brandwerendheid met een functioneel, elegant design. De Salvus brandwerende documentensafes zijn door het ECB-S gecertificeerd volgens de strengste internationale normen om een volledige bescherming van uw documenten te verzekeren.

Toepasbaar slot:

B

C

D

De Salvus documentensafe Arezzo heeft een brandweerstand van 60 minuten volgens EN 15659 LFS 60P. ook de inbraakwerendheid is getest en beloond met een EN 14450 S2 certificaat of zelfs EN 1143-1 Grade I (Arezzo grade I) met een indicatie waardeberging van respectievelijk € 5.000 of € 9.000 Artikelnr.

Type/Model

E

F

H

I

rAL 7035 (lichtgrijs)

kleuren zijn indicatief

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

130.100.0058

Salvus Arezzo

1950x940x585

1761x801x392

452

4

550

€ 2.225,00

130.100.0064

Salvus Arezzo grade 1

1950x940x585

1761x801x392

658

4

550

€ 2.835,00

salvus Torino De Salvus Torino is speciaal ontworpen om uw waardevolle zaken en documenten tegen brand te beschermen. De Salvus Torino biedt maar liefst 60 minuten gecertificeerde brandwerendheid. De Salvus Torino combineert deze brandwerendheid met een functioneel, elegant design en is afgewerkt in een mooie antraciet kleurstelling.

Specificaties • • • • • •

60 minuten gecertificeerde brandwerendheid voor papier Indicatie waardeberging: € 2.500 (SAFE 2) 6 maatvoeringen verkrijgbaar Elektronisch slot voor optimaal gebruikersgemak Interieur: • Torino 1: uittrekbare lade • Torino 2: legbord en uittrekbare lade • Torino 3 en 4: legbord en afsluitbare lade • Torino 5: twee legborden en afsluitbare lade • Torino 6: drie legborden en afsluitbare lade Voorzien van noodvergrendeling; slot sluit automatisch bij het sluiten van de deur. • Kleur: antraciet Artikelnr.

Type/Model

antraciet

kleuren zijn indicatief

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

130.200.0064

Salvus Torino 1

315x445x425

213x340x290

30

0

21

€ 207,00

130.200.0065

Salvus Torino 2

510x445x425

407x340x290

51

0

40

€ 289,00

130.200.0066

Salvus Torino 3

790x485x450

605x345x295

109

1

59

€ 497,00

130.200.0069

Salvus Torino 4

970x565x450

786x425x295

145

1

106

€ 701,00

130.200.0067

Salvus Torino 5

1255x711x581

895x545x402

250

2

234

€ 997,00

130.200.0068

Salvus Torino 6

1705x711x581

1347x545x402

370

3

337

€ 1.534,00

Prijzen exclusief BTW. Alle afmetingen zijn aangegeven in HxBxD in mm.

P.46 Plaatsing & verankering

9


2

doCuMenTensaFes

sIsTeC TSF DoCUMENTENSAFES

vuur is duur! Binnen elke onderneming zijn belangrijke documenten aanwezig zoals contracten, eigendomsbewijzen en tekeningen. Deze documenten zijn veelal belangrijk voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Papier verbrandt al bij een temperatuur van slechts 170°C. Bij een standaardbrand loopt de temperatuur binnen 1 uur al snel op naar circa 925°C… Waar normale kantoorkasten uw documenten niet tegen brand (en inbraak) beschermen, doen de Sistec documentensafes dat wel! Sistec biedt een compleet assortiment van brand- en inbraakwerende documentensafes met verschillende opslagcapaciteiten om zo aan elke vraag te voldoen. De Sistec brandwerende documentensafes zijn door het ECB-S gecertificeerd volgens de strengste internationale normen om een volledige bescherming van uw documenten te verzekeren.

e

c

10

Sin

Alle documentensafes worden standaard met een aantal legborden geleverd. Daarnaast zijn er verschillende accessoires verkrijgbaar zodat de safes volledig aan uw wensen voldoen.

De Sistec TSF documentensafe heeft een brandweerstand van 30 minuten volgens EN 15659 LFS 30P. ook de inbraakwerendheid is getest en beloond met een S2 certificatie volgens EN 14450.

y• lit

man Qua er G

198

1

Specificaties • ECB-S gecertificeerde brandwerendheid volgens EN 15659 LFS 30P (30 minuten voor papier) • ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 14450 S2 • Indicatie waardeberging: € 5.000,- (S2) • VdS-gecertificeerd dubbelbaard veiligheidsslot met speciaal Sistec designbeslag • Legborden standaard meegeleverd • Dubbelwandig voor optimale brand- en inbraakwerendheid • Driezijdige vergrendeling door Ø 25mm stalen schoten • Speciale extra bepantsering rondom het slot • Kleur: lichtgrijs (RAL 7035)


2

doCuMenTensaFes

Toepasbaar slot:

B

C

D

E

F

H

I

rAL 7035 (lichtgrijs)

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

130.100.0031

TSF 1007

1000x700x550

750x520x390

170

2

152

€ 1.328,00

130.100.0032

TSF 1009

1000x950x550

750x770x390

182

2

225

€ 1.593,00

130.100.0033

TSF 1012

1000x1200x550

750x1020x390

230

2

298

€ 1.807,00

130.100.0026

TSF 1507

1500x700x550

1250x520x390

250

3

253

€ 1.593,00

130.100.0034

TSF 1907

1950x700x550

1700x520x390

335

4

344

€ 1.892,00

130.100.0019

TSF 1909

1950x950x550

1700x770x390

356

4

510

€ 2.233,00

130.100.0020

TSF 1912

1950x1200x550

1700x1020x390

430

4

676

€ 2.446,00

Artikelnr.

Type/Model

Verkoopprijs

180.700.0262

Systeemlegbord TSF 1007/1507/1907 voor hangmappen, spoorbreedte 330mm (A4)

€ 49,00

180.700.0263

Systeemlegbord TSF 1009/1909 voor hangmappen, spoorbreedte 330mm (A4)

€ 58,00

180.700.0264

Systeemlegbord TSF 1012/1912 voor hangmappen, spoorbreedte 330mm (A4)

€ 69,00

180.700.0613

Uittrekbare leesplank TSF 1007/1507/1907

€ 186,00

180.700.0357

Uittrekbare leesplank TSF 1009/1909

€ 214,00

180.700.0358

Uittrekbare leesplank TSF 1012/1912

€ 243,00

180.700.0256

Afsluitbaar binnenvak TSF 1007/1507/1907, 365x520x390 (HxBxD in mm)

€ 192,00

180.700.0257

Afsluitbaar binnenvak TSF 1009/1909, 365x770x390 (HxBxD in mm)

€ 254,00

180.700.0258

Afsluitbaar binnenvak TSF 1012/1912, 365x1020x390 (HxBxD in mm)

€ 281,00

180.700.0265

Uittrekbaar hangmappenframe TSF 1007/1507/1907

€ 186,00

180.700.0266

Uittrekbaar hangmappenframe TSF 1009/1909

€ 209,00

180.700.0267

Uittrekbaar hangmappenframe TSF 1012/1912

€ 220,00 Prijzen exclusief BTW. Alle afmetingen zijn aangegeven in HxBxD in mm.

P.46 Plaatsing & verankering

11


3

BRandWeRende euRosaFes

sIsTeC

SPS/SDS Br ANDWErENDE EUroSAFES

Veiligheid wordt steeds belangrijker. Bij een brand of inbraak kan zelfs de continuïteit van een bedrijf onder druk te komen staan als belangrijke documenten of waardevolle zaken verloren gaan. Normaalgesproken heeft u twee safes nodig om u tegen beide risico’s in te dekken. De Sistec brandwerende eurosafes dragen echter zorg voor optimale, ECB-S gecertificeerde bescherming tegen zowel brand áls inbraak. onder toezicht van het Duitse certificering instituut ECB-S is de Sistec SPS/SDS serie succesvol getest op haar brand- en inbraakwerendheid. Door deze onafhankelijke certificering van zowel de kluis als het productieproces biedt de Sistec SPS/ SDS overtuigende bescherming van uw documenten en waardevolle zaken. Het ECB-S certificaat staat garant voor een hoge en gelijkblijvende productkwaliteit.

• Sin

e

12

c

De inbraakwerendheid van de Sistec SPS/SDS is door het ECB-S gecertificeerd volgens EN 1143-1 Grade I. op het gebied van brandwerendheid is de Sistec documentensafe verkrijgbaar met een brandweerstand van 60 of 120 minuten volgens EN 1047-1. Beide brandweerstanden zijn uiteraard door het ECB-S gecertificeerd.

y• lit

man Qua er G

198

1

Specificaties • • • • • • • • • •

Optimale, gecertificeerde bescherming tegen brand en inbraak ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 114-3 Grade I Indicatie waardeberging; € 25.000,- (Grade 1) ECB-S gecertificeerde brandwerendheid volgens EN 1047 S 60P of S 120 P Praktisch en kostenbesparend: geïntegreerde maar onzichtbare transportvoorziening Zes maatvoeringen met 60 of 120 minuten brandweerstand Driezijdige vergrendeling door Ø 25mm stalen schoten Dubbelbaard veiligheidsslot met speciaal Sistec VdS-gecertificeerd beslag Speciale bepantsering rondom het slot Kleur: lichtgrijs (RAL 7035)


3

BRandWeRende euRosaFes

rAL 7035 (lichtgrijs) Toepasbaar slot:

B

C

D

E

F

H

I kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

110.100.0153

SPS 107-1 60P

1077x794x584

786x637x351

303

1

168

€ 2.297,00

110.100.0154

SPS 117-1 60P

1177x794x584

886x637x351

370

1

198

€ 2.399,00

110.100.0155

SPS 133-1 60P

1309x794x584

1018x637x351

404

2

241

€ 2.500,00

110.100.0156

SPS 157-1 60P

1573x794x584

1282x637x351

493

2

292

€ 2.607,00

110.100.0157

SPS 166-1 60P

1667x794x584

1376x637x351

528

3

313

€ 2.718,00

110.100.0158

SPS 188-1 60P

1873x794x584

1582x637x351

564

3

429

€ 2.788,00

rAL 7035 (lichtgrijs) Toepasbaar slot:

B

C

D

E

F

H

I kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

110.100.0159

SDS 107-2 120P

1077x794x599

786x637x351

311

1

168

€ 2.569,00

110.100.0160

SDS 117-2 120P

1177x794x599

886x637x351

380

1

198

€ 2.639,00

110.100.0161

SDS 133-2 120P

1309x794x599

1018x637x351

414

2

241

€ 2.767,00

110.100.0162

SDS 157-2 120P

1573x794x599

1282x637x351

505

2

292

€ 2.873,00

110.100.0163

SDS 166-2 120P

1667x794x599

1376x637x351

540

3

313

€ 3.022,00

110.100.0164

SDS 188-2 120P

1873x794x599

1582x637x351

615

3

429

€ 3.124,00

Artikelnr.

Type/Model

Verkoopprijs

180.700.0396

Binnenvak SPS/SDS (hoogte 200mm)

€ 209,00

180.700.0397

Binnenvak SPS/SDS (hoogte 365mm)

€ 255,00

180.700.0363

Extra legbord SPS/SDS

180.700.0359

Uittrekbare leesplank SPS/SDS

€ 220,00

180.700.0415

Uittrekbaar hangmappenframe (A4) SPS/SDS

€ 213,00

€ 35,00

Prijzen exclusief BTW. Alle afmetingen zijn aangegeven in HxBxD in mm.

P.46 Plaatsing & verankering

13


3

BRandWeRende euRosaFes

saLvus

Br ANDWErENDE EUroSAFES salvus Bologna Het risico op inbraak verschilt nogal van het risico op brand. Normaal gesproken heeft u twee kluizen nodig om u tegen zowel brand- als inbraak in te dekken. De Salvus Bologna biedt u echter bescherming tegen beiden voor de prijs van één! De Salvus Bologna is succesvol op haar inbraakwerendheid getest. Het Duitse certificeringinstituut ECB-S heeft de Bologna daarom gecertificeerd volgens EN 1143-1 Grade I. De Bologna heeft tevens een strenge brandtest ondergaan en een LFS 60P-certificaat (ECB-S) gekregen volgens EN 15659. Dat wil zeggen dat de temperatuur gedurende 60 minuten onder de 170°C blijft, zodat uw waardevolle documenten behouden blijven. De Salvus Bologna biedt u dus dé oplossing in één safe met zijn gecertificeerde bescherming tegen inbraak en brand. zo bespaart u geld en ruimte.

• Standaard legbord(en) meegeleverd • Dubbelbaard sleutelslot of elektronisch codeslot • Inbraakwerendheid ECB-S gecertificeerd volgens EN 1143-1 Grade l • Indicatie waardeberging: € 25.000,- (Grade 1) • Geïntegreerde anti-boor en snijbrander bescherming • Brandwerendheid ECB-S gecertificeerd volgens EN 15659 LFS 60P (60 minuten voor papier) • Kleur: antraciet Iegborden

Toepasbaar slot: op aanvraag

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afm.

Inwendig afm.

Gewicht

110.100.0108

Bologna 46

490x480x455

330x330x295

101

1

32

€ 776,00

110.100.0119

Bologna 46 elo

490x480x455

330x330x295

101

1

32

€ 1.065,00

110.100.0109

Bologna 67

670x480x455

510x330x295

131

1

49

€ 893,00

110.100.0120

Bologna 67 elo

670x480x455

510x330x295

131

1

49

€ 1.182,00

110.100.0110

Bologna 95

980x545x455

820x395x295

191

1

93

€ 1.317,00

110.100.0121

Bologna 95 elo

980x545x455

820x395x295

191

1

93

€ 1.607,00

110.100.0146

Bologna 133

1335x705x580

1142x527x388

275

3

265

€ 1.997,00

110.100.0147

Bologna 133 elo

1335x705x580

1142x527x388

275

3

265

€ 2.247,00

110.100.0148

Bologna 165

1650x705x580

1460x525x388

490

4

337

€ 2.456,00

110.100.0149

Bologna 165 elo

1650x705x580

1460x525x388

490

4

337

€ 2.744,00

Uitwendige dieptematen zijn exclusief 48mm voor handgreep & scharnieren.

14

Specificaties

Volume

Verkoopprijs


4

MedIasaFes

senTRY MEDIASAFES

SentrySafe SFW123GDF

‘s Werelds eerste kluizen met USB-aansluiting! U kunt uw externe harde schijf of andere digitale mediadragers veilig opbergen, terwijl deze via de USB-aansluiting altijd benaderbaar blijven. • • • • • • • • •

60 minuten brandwerend voor papier (UL) en digitale media (ETL) Indicatie waardeberging: € 2.500,- (SAFE 2) Geschikt voor documenten, ordners en mappen tot A4 formaat Waterwerend Elektronisch slot met verlicht LCD-display en sleutelslot USB 2.0 aansluiting inclusief USB-kabel Handige opbergvakken en sleutelrekje in de deur Interieur met LED-verlichting en één verstelbaar legbord Kleur: zwart

zwart

kleuren zijn indicatief

Artikelnr. 130.200.0344

Type/Model Sentry SFW123GDF

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

453x415x491

349x319x302

46

1

34

sentry oa

Specificaties

Deze Sentry brandwerende documentensafes beschermen uw documenten en digitale media zoals CDs, DVDs, externe harddisks en USB-sticks tot maar liefst 120 minuten tegen brand. Interieur: • Extra opbergvak in de deur • Verstelbaar legbord • Sleutelrek en extra compartiment voor kleine spullen • OA 5835: extra documentenlade • Kleur: stijlvol zwart met donkergrijs

• 120 minuten brandwerend (UL-gecertificeerd) • ETL-geverifieerd voor de brandwerende opslag van digitale media • Waterwerend (bluswater) • Indicatie waardeberging: € 1.000,- (SAFE 1) • Elektronisch slot in combinatie met sleutelslot • Geschikt voor A4 documenten en ordners

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs € 613,00

zwart

kleuren zijn indicatief

Verkoopprijs

110.400.0157

oA3817

453x415x491

349x319x302

61

1

34

€ 536,00

110.400.0163

oA5835

603x472x491

499x376x302

93

1

56

€ 962,00

Prijzen exclusief BTW. Alle afmetingen zijn aangegeven in HxBxD in mm.

P.46 Plaatsing & verankering

15


5

Sistec datasafes

daTasaFes

sIsTeC

Speciaal voor de opslag van gevoelige informatiedragers zoals CDs, DVDs, backuptapes, (externe) harddisks en zelfs fotografisch materiaal heeft Sistec een complete serie datasafes ontwikkeld.

DATASAFES

Een brandwerende datasafe die dusdanig is geconstrueerd dat de inwendige temperatuur ook bij langdurige blootstelling aan brand ruim beneden de kritische grens van 55°C blijft. Verder is de inhoud door een aantal ingenieuze barrières en afdichtingen ook uitstekend beschermd tegen gassen, damp en (blus!)water die tijdens brand voorkomen. ook magnetisme heeft geen invloed op de informatiedragers. De Sistec S100 biedt 60 minuten gecertificeerde brandwerendheid voor data, terwijl de S- en SE-series maar liefst 120 minuten brandwerend zijn. Bovendien biedt de SE-serie ook nog eens gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 1143-1 Grade II. Alle certificaten zijn uitgegeven door het ECB-S, welke garant staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. De Sistec datasafes (rAL 7035 lichtgrijs) worden standaard met sleutelslot geleverd. De datasafe kan volledig naar wens worden ingericht met verschillende accessoires.

sistec s100-s60dIs

e

c

16

Sin

• ECB-S gecertificeerde brandwerendheid volgens EN 1047-1 S120DIS (120 minuten voor data) • Indicatie waardeberging: € 2.500 (SAFE 2)

• ECB-S gecertificeerde brandwerendheid volgens EN 1047-1 S120DIS (120 minuten voor data) • ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 1143-1 Grade II. • Indicatie waardeberging: € 40.000 (Grade 11)

y• lit

sistec s11 – s15

man Qua er G

sistec se11 – se15 •

• ECB-S gecertificeerde brandwerendheid volgens EN 1047-1 S60DIS (60 minuten voor data) • Indicatie waardeberging: € 1.000,- (SAFE 1)

198

1


5

daTasaFes

rAL 7035 (lichtgrijs) Toepasbaar slot:

C

E kleuren zijn indicatief

Artikelnr. 110.200.0001

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

712x560x770

390x290x460

221

0

52

S100

Toepasbaar slot:

Artikelnr.

Type/Model

C

Verkoopprijs € 2.276,00

E

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

110.200.0004

S11

732x756x833

332x444x470

288

0

71

€ 3.826,00

110.200.0005

S12

1050x756x833

652x444x470

380

0

139

€ 4.895,00

110.200.0006

S13

1295x756x833

895x444x470

445

0

191

€ 5.314,00

110.200.0007

S14

1850x756x833

1450x444x470

631

0

310

€ 6.888,00

110.200.0008

S15

1850x1165x833

1450x855x470

922

0

590

€ 9.032,00

Toepasbaar slot:

Artikelnr.

Type/Model

C

E

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

110.200.0009

SE11

732x756x833

332x444x470

320

0

71

€ 4.963,00

110.200.0010

SE12

1050x756x833

652x444x470

460

0

139

€ 6.673,00

110.200.0011

SE13

1295x756x833

895x444x470

543

0

191

€ 7.279,00

110.200.0012

SE14

1850x756x833

1450x444x470

785

0

310

€ 9.252,00

110.200.0013

SE15

1850x1165x833

1450x855x470

1150

0

590

€ 11.401,00

Let op: opgegeven uitwendige diepte- en breedtematen S/SE 11 t/m 15 zijn exclusief respectievelijk 85 mm beslag en 30 mm scharnieren

Artikelnr.

Type/Model

rAL 7015 (donkergrijs) kleuren zijn indicatief

Verkoopprijs

180.700.0013

Legbord S100

€ 52,00

180.700.0014

Legbord S/SE 11-14

€ 74,00

180.700.0015

Legbord S/SE 15

€ 79,00

180.700.0120

Uittrekbare lade S100

€ 85,00

180.700.0121

Uittrekbare lade S/SE 11-14

€ 170,00

180.700.0122

Uittrekbare lade S/SE 15

€ 200,00

180.700.0144

Verdeelschotje t.b.v. uittrekbare lade

€ 11,00

180.700.0100

Afsluitbaar binnenvak voor S/SE 11-14

€ 273,00

180.700.0101

Afsluitbaar binnenvak voor S/SE 15

€ 512,00

180.500.0146

Sleutel voor S100 pasklaar

€ 143,00

180.500.0147

Sleutel voor S/SE-serie pasklaar

€ 179,00 Prijzen exclusief BTW. Alle afmetingen zijn aangegeven in HxBxD in mm.

P.46 Plaatsing & verankering

17


6

euRosaFes

sIsTeC EUroGUArD SE

sistec euroguard se 0, l & ll De inbraakwerendheid van de Sistec Euroguard is volgens de zwaarste Europese normen getest . De Euroguard heeft de test uitstekend doorstaan en is daarom door het ECB-S gecertificeerd. Kluizen met ECB-S certificaat staan garant voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. Uw waardevolle zaken zoals kasgeld, waardegoederen en belangrijke documenten, kunt u daarom met een vertrouwd gevoel opbergen in een Sistec Euroguard. De Sistec SE 0 is het ideale instapmodel met een aantrekkelijke prijs-/kwaliteitsverhouding én gecertificeerde inbraakwerendheid. Qua uiterlijk zijn de Sistec Euroguard SE I & SE II identiek. De wanden van de Sistec Euroguard SE I & SE II zijn echter gevuld met een zwaardere inbraakwerende vulling. zo wordt per klasse een weerstand bereikt van respectievelijk Grade I en II.

Specificaties • Gecertificeerde inbraakwerendheid (ECB-S) volgens EN 1143-1 Grade 0, I of II • Indicatie waardeberging: • SE 0: € 12.500,- (Grade 0) • SE I: € 25.000,- (Grade 1) • SE II: € 40.000,- (Grade 11) • Brandwerendheid SE 0: DIN 4102 • Brandwerendheid SE I / SE II: • 60 minuten gecertificeerde brandwerendheid volgens EN 15659 LFS 60P • Brandwerendheid gecertificeerd door het ECB-S • SE I & SE II 6/2: DIN 4102 (brandvertragend)

• Sin

c

e

• • • • •

18

y• lit

man Qua er G

198

1

Geïntegreerde anti-boor en anti-snijbrander bescherming Standaard geleverd met dubbelbaard veiligheidsslot (3 sleutels) Extra inbraakwerende mangaanbepantsering rondom het slot In hoogte verstelbare legborden standaard meegeleverd Driezijdige vergrendeling door massieve 25 mm schoten


6

euRosaFes

Toepasbaar slot: B

C

D

E

F

G

H

I

rAL 7035 (lichtgrijs)

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

110.100.0026

SE 0-80

800x600x500

670x460x360

250

2

111

€ 1.167,00

110.100.0027

SE 0-100

1000x600x500

870x460x360

300

2

144

€ 1.221,00

110.100.0028

SE 0-120

1200x600x500

1070x460x360

300

2

177

€ 1.328,00

110.100.0029

SE 0-140

1400x600x500

1270x460x360

300

3

210

€ 1.487,00

110.100.0030

SE 0-160

1600x700x500

1470x560x360

300

3

296

€ 1.701,00

110.100.0031

SE 0-180

1800x700x500

1670x560x360

330

4

337

€ 1.759,00

Toepasbaar slot:

C

D

E

F

G

H

I

rAL 7035 (lichtgrijs)

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

110.100.0307

SE I-0

800x625x600

654x480x392

250

1

123

€ 1.573,00

110.100.0308

SE I-1

1050x625x600

904x480x392

310

1

170

€ 1.642,00

110.100.0309

SE I-2

1200x710x600

1054x565x392

380

2

233

€ 1.790,00

110.100.0310

SE I-3

1450x710x600

1304x565x392

450

2

288

€ 1.914,00

110.100.0311

SE I-4

1600x710x600

1454x565x392

480

3

322

€ 1.999,00

110.100.0312

SE I-5

1850x795x600

1704x650x392

619

3

434

€ 2.372,00

110.100.0306

SE I-6/2*

1850x1225x640

1704x1079x432

520

3

794

€ 3.683,00

SEI-0

SEI-I

SEI-2

SEI-3

SEI-4

SEI-5

SEI-6/2

Prijzen exclusief BTW. Alle afmetingen zijn aangegeven in HxBxD in mm.

* brandvertragend (DIN 4102)

P.46 Plaatsing & verankering

19


6

euRosaFes

SEII-0

SEII-I

SEII-2

SEII-3

SEII-4

Toepasbaar slot:

SEII-5

C

D

E

SEII-6/2

F

G

H

I

rAL 7035 (lichtgrijs)

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

110.100.0313

SE II-0

800x625x600

654x480x392

300

1

123

€ 2.117,00

110.100.0314

SE II-1

1050x625x600

904x480x392

350

1

170

€ 2.292,00

110.100.0315

SE II-2

1200x710x600

1054x565x392

530

2

233

€ 2.632,00

110.100.0316

SE II-3

1450x710x600

1304x565x392

570

2

288

€ 2.863,00

110.100.0317

SE II-4

1600x710x600

1454x565x392

660

3

322

€ 3.203,00

110.100.0318

SE II-5

1850x 795x600

1704x650x392

700

3

434

€ 3.739,00

110.100.0076

SE II-6/2*

1850x1225x640

1670x1079x432

950

3

794

€ 4.069,00

* brandvertragend (DIN 4102)

rAL 7015 (donkergrijs)

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

20

Type/Model

Verkoopprijs

180.700.0252

Legbord SE 0 80-140

€ 31,00

180.700.0253

Legbord SE 0 160-180

€ 39,00

180.700.0071

Legbord SE I/II 0-1

€ 44,00

180.700.0072

Legbord SE I/II 2-4

€ 48,00

180.700.0073

Legbord SE I/II 5

€ 56,00

180.700.0074

Legbord SE I/II 6/2

€ 85,00

180.700.0254

Afsluitbaar binnenvak SE 0 80-140; hoogte 180mm; rAL 7015 (donkergrijs)

€ 197,00

180.700.0255

Afsluitbaar binnenvak SE 0 160-180; hoogte 180mm; rAL 7015 (donkergrijs)

€ 218,00

180.700.0112

Afsluitbaar binnenvak SE I/II 0-1, hoogte 190mm rAL 7015 (donkergrijs)

€ 209,00

180.700.0113

Afsluitbaar binnenvak SE I/II 2-4, hoogte 190mm rAL 7015 (donkergrijs)

€ 224,00

180.700.0114

Afsluitbaar binnenvak SE I/II 5, hoogte 190mm rAL 7015 (donkergrijs)

€ 254,00

180.700.0115

Afsluitbaar binnenvak SE I/II 6/2, hoogte 215mm rAL 7015 (donkergrijs)

€ 368,00

180.700.0695

Afstortlade met elektronisch slot tbv SE I/II

180.500.0172

Sleutel voor SE-serie pasklaar

€ 2.195,00 € 88,00


6

euRosaFes

y• lit

man Qua er G

Sin

sistec euroguard se III, Iv & v

c

e

absolute veiligheid!

198

1

Als het op echte zekerheid aankomt, bent u het beste af met de Sistec Euroguard SE III, SE IV en SE V. Een zeer degelijke kluis die beschikt over ongekende inbraakwerende eigenschappen. Dankzij de slimme wand- en deurconstructie is een safe ontstaan met veel nuttige capaciteit. Door het gebruik van relatief lichte, maar zeer sterke materialen kunnen de Euroguards ook toegepast worden op vloeren (oude gebouwen) die maar beperkt belast mogen worden. Licht in gewicht; maar zwaar inbraakwerend.De Sistec Euroguards doorstonden met gemak vele proeven met mechanische en thermische inbraakgereedschappen. De inbraakwerendheid is daarom met recht door het ECB-S beloond met certificering volgens EN 1143-1 (Grade III – V).

Specificaties • Gecertificeerde inbraakwerendheid (ECB-S) volgens EN 1143-1 Grade III, IV & V • Indicatie waardeberging: • SE III: € 75.000,- (Grade 111) • SE IV: € 110.000,- (Grade 1V) • SE V: € 150.000,- (Grade V) • Brandwerendheid SE III: 30 minuten ECB-S gecertificeerde brandwerendheid (EN 15659 LFS 30P) • Brandwerendheid SE IV & V: Brandvertragend voor papier (DIN 4102) • Geïntegreerde anti-boor en anti-snijbrander bescherming • Standaard geleverd met dubbelbaard veiligheidsslot (3 sleutels) • Extra inbraakwerende mangaanbepantsering rondom het slot • In hoogte verstelbare legborden standaard meegeleverd • Driezijdige vergrendeling door massieve 25 mm schoten • Standaard voorbereid voor aansluiting op inbraakmeldsysteem

Toepasbaar slot: op aanvraag rAL 7035 (lichtgrijs)

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

110.100.0261

SE III- 69/0

690x620x580

510x450x340

400

1

78

€ 2.441,00

110.100.0262

SE III- 86/0

860x620x580

680x450x340

510

1

104

€ 2.553,00

110.100.0263

SE III-103/0

1030x620x580

850x450x340

570

2

130

€ 2.718,00

110.100.0264

SE III-120/0

1200x620x580

1020x450x340

630

2

156

€ 2.873,00

110.100.0258

SE III-120/1

1200x825x700

1020x655x460

850

2

307

€ 3.406,00

110.100.0265

SE III-138/1

1380x825x700

1200x655x460

950

3

361

€ 3.992,00

110.100.0266

SE III-173/1

1730x825x700

1550x655x460

1150

4

467

€ 4.365,00

110.100.0086*

SE III-180/2

1800x1190x730

1620x1020x490

1450

4

760

€ 6.050,00

* brandvertragend (DIN 4102) Prijzen exclusief BTW. Alle afmetingen zijn aangegeven in HxBxD in mm.

P.46 Plaatsing & verankering

21


6

euRosaFes

Toepasbaar slot: op aanvraag rAL 7035 (lichtgrijs) kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

110.100.0089

SE IV-86/0

860x620x580

680x450x340

585

1

99

€ 4.931,00

110.100.0090

SE IV-103/0

1030x620x580

850x450x340

690

2

124

€ 5.101,00

110.100.0091

SE IV-120/0

1200x620x580

1020x450x340

710

2

149

€ 5.490,00

110.100.0092

SE IV-120/1

1200x825x700

1020x655x445

1010

2

297

€ 5.826,00

110.100.0093

SE IV-138/1

1380x825x700

1200x655x460

1170

3

349

€ 6.593,00

110.100.0094

SE IV-173/1

1730x825x700

1550x655x460

1380

4

451

€ 8.038,00

110.100.0095

SE IV-180/2

1800x1190x730

1620x1020x490

1892

4

735

€ 9.695,00

Toepasbaar slot: op aanvraag rAL 7035 (lichtgrijs) kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

110.100.0077

SE V-86/0

860x620x580

680x450x340

610

1

99

€ 5.154,00

110.100.0096

SE V-103/0

1030x620x580

850x450x340

710

2

124

€ 5.431,00

110.100.0097

SE V-120/0

1200x620x580

1020x450x340

790

2

149

€ 5.644,00

110.100.0098

SE V-120/1

1200x825x700

1020x655x460

1060

2

297

€ 6.375,00

110.100.0099

SE V-138/1

1380x825x700

1200x655x460

1210

3

349

€ 6.924,00

110.100.0100

SE V-173/1

1730x825x700

1550x655x460

1460

4

451

€ 8.310,00

110.100.0101

SE V-180/2

1800x1190x730

1620x1020x490

1960

4

735

€ 10.655,00

rAL 7015 (donkergrijs)

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

22

Type/Model

Verkoopprijs

180.700.0075

Legbord SE III/IV/V 69/0 - 120/0

€ 48,00

180.700.0076

Legbord SE III/IV/V 120/1 - 173/1

€ 56,00

180.700.0077

Legbord SE III/IV/V 180/2 - 86/2

€ 85,00

180.700.0116

Afsluitbaar binnenvak SE III/IV/V 69/0 - 120/0, hoogte 180mm rAL 7015 (donkergrijs)

€ 282,00

180.700.0117

Afsluitbaar binnenvak SE III/IV/V 120/1 - 173/1, hoogte 180mm rAL 7015 (donkergrijs)

€ 311,00

180.700.0118

Afsluitbaar binnenvak SE III/IV/V 180/2, hoogte 180mm rAL 7015 (donkergrijs)

€ 413,00

180.700.0670

Afstortlade met elektronisch slot tbv SE III/IV/V

180.500.0172

Sleutel voor SE-serie

€ 2.595,00 € 88,00


6

euRosaFes

salvus Ferrara | Milano

saLvus EUroSAFES

Niemand hoopt het ooit nodig te hebben, maar gelukkig hebben veel mensen hun kostbaarheden verzekerd tegen diefstal. Maar als het noodlot toch toeslaat, blijkt de verzekering in veel gevallen niet het hele schadebedrag te dekken. Naast het verzekeren van waardevolle spullen en papieren is het dus ook zeer raadzaam om deze goed te beveiligen. Een kluis van Salvus is hiervoor zeer geschikt. Salvus produceert met de Ferrara en Milano een lijn zeer solide, vrijstaande kluizen. De Salvus kluizen zijn met de meest geavanceerde technieken geproduceerd en voldoen aan de recentste Europese veiligheidsnormen, zoals vastgesteld door het ECB-S (European Certification Board – Security). De inbraakwerendheid van de gehele lijn is getest volgens EN 1143-1 en door het ECB-S Grade I en zelfs Grade II gecertificeerd. Kortom, uw eigendommen zijn veilig in een kluis van Salvus!

salvus Ferrara • Standaard legbord(en) meegeleverd • Dubbelbaard sleutelslot of elektronisch codeslot • Inbraakwerendheid ECB-S gecertificeerd volgens EN 1143-1 Grade l • Indicatie waardeberging: € 25.000,- (Grade 1) • Geïntegreerde anti-boor en snijbrander bescherming • Brandvertragend volgens DIN 4102 • Kleur: antraciet

Toepasbaar slot: op aanvraag antraciet kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afm.

Inwendig afm.

Gewicht

Legborden

Volume

110.100.0111

Ferrara 46

460x440x383

390x392x293

85

1

45

€ 683,00

110.100.0122

Ferrara 46 elo

460x440x383

390x392x293

85

1

45

€ 972,00

110.100.0112

Ferrara 67

670x440x383

585x392x293

120

1

61

€ 911,00

110.100.0123

Ferrara 67 elo

670x440x383

585x392x293

120

1

61

€ 1.199,00

110.100.0452

Ferrara 84W

840x650x550

773x604x465

236

1

215

€ 1.295,00

110.100.0453

Ferrara 84W elo

840x650x550

773x604x465

236

1

215

€ 1.584,00

110.100.0113

Ferrara 90

900x440x383

835x392x293

145

1

98

€ 1.177,00

110.100.0124

Ferrara 90 elo

900x440x383

835x392x293

145

1

98

€ 1.466,00

Uitwendige dieptematen zijn exclusief 48mm voor handgreep & scharnieren.

Verkoopprijs

Prijzen exclusief BTW. Alle afmetingen zijn aangegeven in HxBxD in mm.

P.46 Plaatsing & verankering

23


6

euRosaFes

EUroSAFES salvus Milano • Standaard legbord(en) meegeleverd • Dubbelbaard sleutelslot of elektronisch codeslot • Inbraakwerendheid ECB-S gecertificeerd volgens EN 1143-1 Grade ll • Indicatie waardeberging: € 40.000,- (Grade ll) • Geïntegreerde anti-boor en snijbrander bescherming • Brandvertragende isolatie volgens DIN 4102 • Kleur: antraciet

Toepasbaar slot: op aanvraag antraciet kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afm.

Inwendig afm.

Gewicht

Legborden

Volume

110.100.0142

Milano 50

500x510x510

365x394x355

125

1

50

€ 1.188,00

110.100.0143

Milano 50 elo

500x510x510

365x394x355

125

1

50

€ 1.476,00

110.100.0114

Milano 67

670x510x510

535x394x355

163

1

74

€ 1.272,00

110.100.0125

Milano 67 elo

670x510x510

535x394x355

163

1

74

€ 1.560,00

110.100.0115

Milano 99

990x510x510

855x394x355

220

2

120

€ 1.749,00

110.100.0126

Milano 99 elo

990x510x510

855x394x355

220

2

120

€ 2.038,00

110.100.0116

Milano 1368

1325x680x510

1185x547x355

293

3

228

€ 1.923,00

110.100.0127

Milano 1368 elo

1325x680x510

1185x547x355

293

3

228

€ 2.212,00

110.100.0144

Milano 1668

1660x680x510

1525x547x355

400

4

294

€ 2.801,00

110.100.0145

Milano 1668 elo

1660x680x510

1525x547x355

400

4

294

€ 3.089,00

Uitwendige dieptematen zijn exclusief 48mm voor handgreep & scharnieren.

24

Verkoopprijs


6

euRosaFes

Juwel avantgarde 64 serie • Massieve deurdikte 10 mm, in het midden 15 mm en boven het slot 22 mm • Mangaanstalen slotbepantsering 2 mm dik • Solide stalen schoten aan drie kanten van de deur, 25 mm diameter, roterend • Buitenommanteling rondom 5 mm dikke staalplaat • Isolatielaag 44 mm dik, over het gehele deuroppervlak 8 mm • Vlambrekend profiel rondom de deuropening • Dubbelbaard veiligheidsslot, èèn tours, met 8 dubbelwerkende klavieren • Legborden met 4 plaatsingsmogelijkheden • Indicatie waardeberging: € 25.000,- (Klasse H)

lichtgrijs / donkerblauw

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

110.100.0001

6412 Avantgarde

315x435x330

213x333x214

55

1

15,2

€ 872,00

110.100.0002

6422 Avantgarde

425x435x330

323x333x214

67

1

23

€ 963,00

110.100.0003

6426 Avantgarde

425x435x480

323x333x364

83

1

39,1

€ 1.080,00

110.100.0004

6432 Avantgarde

535x435x480

433x333x364

98

1

52,5

€ 1.189,00

110.100.0005

6442 Avantgarde

645x525x480

543x423x364

136

1

83,6

€ 1.484,00

110.100.0006

6452 Avantgarde

755x525x480

653x423x364

151

1

100,5

€ 1.576,00

Juwel avantgarde 65 elo en 66 elo • Massieve deurdikte 25 mm, waarvan 22 mm speciaal beton in 66 serie elo • Naast elektronisch slot ook dubbelbaard veiligheidsslot op 66 serie Elo • Elektronisch combinatieslot 1.000.000 instelmogelijkheden getest onder condities van -10° C tot 85° C • Stroomvoorziening d.m.v. 9 volt Alkaline batterijen • Na 4 foutieve combinaties te hebben ingegeven, wordt het slot 5 min. geblokkeerd • Bevestigingsgat in achterwand en bodem (materiaal niet meegeleverd) • Speciaal scharniermechanisme, waardoor de deur 180° geopend kan worden • Vaste blokkeringsschoten aan de scharnierzijde. • Indicatie waardeberging: -65 serie: € 25.000,- (Klasse H) -66 serie: € 30.000,- (Klasse J) (betonvulling)

lichtgrijs / donkerblauw

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

110.100.0011

6534 Avantgarde

535x435x480

455x333x364

98

1

55,1

€ 1.421,00

110.100.0013

6544 Avantgarde

645x525x480

537x423x364

136

1

82,7

€ 1.754,00

110.100.0015

6554 Avantgarde

755x525x480

647x423x364

151

1

99,6

€ 1.883,00

lichtgrijs / donkerblauw

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

110.100.0022

6633 Avantgarde

535x435x498

427x333x364

183

1

55,1

€ 1.766,00

110.100.0023

6643 Avantgarde

645x525x498

537x423x364

248

1

82,7

€ 2.199,00

110.100.0024

6653 Avantgarde

755x525x498

647x423x364

277

1

99,6

€ 2.281,00

Prijzen exclusief BTW. Alle afmetingen zijn aangegeven in HxBxD in mm.

P.46 Plaatsing & verankering

25


6

euRosaFes

sIsTeC

sistec eM

EM-SErIE

De merknaam Sistec staat synoniem voor marktontwikkeling. Met de EM-serie beantwoordt Sistec aan een veel voorkomende vraag; een hoge waardeberging in een compacte, technisch hoogwaardige en vrijstaande safe. De EM-serie is gebouwd volgens de jongste veiligheidsnormen die de weerstand aangeven tegen aanvallen van buitenaf. De deur wordt aan drie zijden vergrendeld door middel van stalen schoten. De Sistec EM is getest volgens Grade I en heeft daarmee een indicatie waardeberging verkregen van maar liefst € 25.000,-.

Specificaties •

y• lit

man Qua er G

• Standaard met elektronisch- of sleutelslot uitgevoerd • Indicatie waardeberging: € 25.000,- (Grade I) • Flexibele indeling van het interieur • Standaard worden legborden meegeleverd • Verchroomde stalen schoten en een driezijdig vergrendeling • Interieur: 1 legbord (model EM 4: 2 legborden) • Mangaanstalen slotbepantsering • Mogelijkheid tot verankering aan de wand of vloer • Brandvertragende isolatie volgens DIN 4102

Sin

c

e

198

1

rAL 7035 (lichtgrijs)

kleuren zijn indicatief

26

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

110.100.0327

EM 0-sleutel

280 x 370 x 350

190 x 280 x 250

38

1

13

€ 394,00

110.100.0332

EM 0-elektronisch

280 x 370 x 350

190 x 280 x 250

38

1

13

€ 564,00

110.100.0328

EM 1-sleutel

330 x 450 x 400

240 x 360 x 300

53

1

26

€ 473,00

110.100.0333

EM 1-elektronisch

330 x 450 x 400

240 x 360 x 300

53

1

26

€ 640,00

110.100.0329

EM 2-sleutel

450 x 450 x 400

360 x 360 x 300

66

1

39

€ 535,00

110.100.0334

EM 2-elektronisch

450 x 450 x 400

360 x 360 x 300

66

1

39

€ 704,00

110.100.0330

EM 3-sleutel

570 x 450 x 400

480 x 360 x 300

79

1

52

€ 607,00

110.100.0335

EM 3-elektronisch

570 x 450 x 400

480 x 360 x 300

79

1

52

€ 776,00

110.100.0331

EM 4-sleutel

690 x 450 x 400

600 x 360 x 300

92

2

65

€ 681,00

110.100.0336

EM 4-elektronisch

690 x 450 x 400

600 x 360 x 300

92

2

65

€ 849,00


7

PRIvéKLuIZen

saLvus PrIVéKLUIzEN

salvus Palermo De nieuwe Salvus Palermo brand- en inbraakwerende privékluizen zijn speciaal ontwikkeld voor de veilige opslag van waardevolle zaken en documenten. Met een kluis uit deze serie worden uw bezittingen optimaal tegen brand en diefstal beschermd. zowel de inbraakals brandwerendheid van de Salvus Palermo zijn door het ECB-S gecertificeerd. Kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. In de privékluis Palermo kunt u belangrijke of onvervangbare zaken bewaren zoals documenten, geld en juwelen.

Specificaties • Optimale, gecertificeerde bescherming tegen brand en inbraak • ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 14450 S2 • Indicatie waardeberging: € 5.000,- (S2) • ECB-S gecertificeerde brandwerendheid volgens EN 15659 LFS 30P (30 minuten) • Driezijdige vergrendeling • Dubbelbaard veiligheidsslot of elektronisch cijfercombinatieslot • Speciale bepantsering rondom het slot • Kleur: antraciet antraciet

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendig afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

110.400.0181

Verkoopprijs

Salvus Palermo 1

315x445x450

185x335x298

52

1

18

€ 306,00

110.400.0185

Salvus Palermo 1 elo

315x445x450

185x335x298

52

1

18

€ 421,00

110.400.0182

Salvus Palermo 2

460x440x450

330x330x298

68

1

31

€ 434,00

110.400.0186

Salvus Palermo 2 elo

460x440x450

330x330x298

68

1

31

€ 549,00

110.400.0183

Salvus Palermo 3

670x440x450

540x330x298

91

1

51

€ 536,00

110.400.0187

Salvus Palermo 3 elo

670x440x450

540x330x298

91

1

51

€ 641,00

110.400.0184

Salvus Palermo 4

950x440x450

822x330x298

120

2

78

€ 756,00

110.400.0188

Salvus Palermo 4 elo

950x440x450

822x330x298

120

2

78

€ 871,00

180.700.0671

Sleutelunit tbv Palermo 3, 192 haken

540x298

10

€ 455,00

Prijzen exclusief BTW. Alle afmetingen zijn aangegeven in HxBxD in mm.

P.46 Plaatsing & verankering

27


7

PRIvéKLuIZen

Juwel elegance • • •

Sleutel- of elektronisch slot Indicatie waardeberging: € 12.500,- (SAFE 4) Brandwering volgens DIN 4102 (totale wanddikte 24,5 mm) • 3-zijdige vergrendeling met solide roterende 25 mm schoten • Te verankeren via 9,5 mm gaten in rug en bodem

De serie JUWEL ELEGANCE is een reeks inbraak- en brandwerende kluizen, die een optimale bescherming combineren met een fraaie en moderne vormgeving. Deze kluizen zijn uitgevoerd met solide stalen, roterende schoten met een diameter van 25 mm aan drie kanten van de deur en hebben een massieve deurdikte van 8 mm. Alle kluizen in de serie ELEGANCE hebben de beschikking over een vlambrekend profiel rondom de deuropening en zijn geschikt voor A4 ordners.

antraciet

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afm.

Inwendige afm.

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

110.400.0083

6230 Elegance

315x415x378

250x353x300

38

1

26

€ 357,00

110.400.0084

6231 Elegance elo

315x415x378

250x353x300

38

1

26

€ 421,00

110.400.0085

6240 Elegance

415x415x378

350x353x300

47

1

37

€ 427,00

110.400.0086

6241 Elegance elo

415x415x378

350x353x300

47

1

37

€ 494,00

110.400.0087

6250 Elegance

610x415x378

545x353x300

61

1

58

€ 551,00

110.400.0088

6251 Elegance elo

610x415x378

545x353x300

61

1

58

€ 621,00

Salvus Napoli laptopsafe Deze nieuwe Salvus laptopsafe is speciaal geschikt voor het veilig opbergen van laptops en tablets. Er is niet alleen aan veiligheid gedacht, maar ook aan een moderne en strakke vormgeving. • • • • • • Artikelnr. 110.400.0169

28

Indicatie waardeberging: € 2.500,- (SAFE 2) Elektronisch slot met verlicht LCD-display en noodsleutelfunctie Solide 22 mm stalen schoten voor extra inbraakvertraging Gemotoriseerd slot: kluisdeur opent automatisch na intoetsen juiste code Breedte deuropening: 408 mm Kleur: antraciet

Type/Model Salvus Napoli laptopsafe

rAL 7016 (antraciet)

kleuren zijn indicatief

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

200x480x350

192x475x295

15

0

27

Verkoopprijs € 261,00


7

PRIvéKLuIZen

sistec MT sKg★★★ De merknaam Sistec staat synoniem voor marktontwikkeling. Met de MT serie biedt Sistec een privékluis welke voldoet aan het SKG★★★-keurmerk. De Sistec MT-serie beantwoordt een veel voorkomende vraag; een hoge waardeberging in een compacte, hoogwaardige en vrijstaande safe. De MT serie is gebouwd volgens de meest recente veiligheidsnormen die de weerstand aangeven tegen aanvallen van buitenaf. De Sistec MT is beoordeeld en gecertificeerd volgens SKG★★★.

Indicatie waardeberging: € 9.000,- (SKG★★★) Getest en gekeurd volgens SKG★★★ Brandvertragend voor papier (DIN 4102) Legbord(en) standaard meegeleverd (verstelbaar) Sleutel- of elektronisch cijfercombinatieslot Mangaanstalen slotbepantsering Verchroomde stalen schoten en driezijdige vergrendeling Mogelijkheid tot verankering aan de wand of vloer Kleur: donkerblauw

man Qua er G

y• lit

• • • • • • • • •

e

c

Sin

Specificaties

198

1

donkerblauw

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afm.

Inwendige afm.

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

110.400.0148

Sistec MT3 SKG

330x460x390

252x385x296

36

1

27

€ 299,00

110.400.0149

Sistec MT3 SKG elo

330x460x390

252x385x296

36

1

27

€ 389,00

110.400.0150

Sistec MT4 SKG

460x460x390

360x385x296

45

1

40

€ 367,00

110.400.0151

Sistec MT4 SKG elo

460x460x390

360x385x296

45

1

40

€ 460,00

110.400.0152

Sistec MT6 SKG

610x460x390

532x385x296

57

1

60

€ 480,00

110.400.0153

Sistec MT6 SKG elo

610x460x390

532x385x296

57

1

60

€ 574,00

110.400.0250

Sistec MT6 W SKG

610x600x500

532x500x400

70

1

106

€ 595,00

110.400.0251

Sistec MT6 W SKG elo

610x600x500

532x500x400

70

1

106

€ 699,00

110.400.0154

Sistec MT9 SKG

900x600x500

800x500x400

111

2

160

€ 659,00

110.400.0155

Sistec MT9 SKG elo

900x600x500

800x500x400

111

2

160

€ 778,00

Prijzen exclusief BTW. Alle afmetingen zijn aangegeven in HxBxD in mm.

P.46 Plaatsing & verankering

29


7

PRIvéKLuIZen

Juwel 70-serie • Massieve deurdikte 8 mm • Rompdikte 2,5 mm • Verankeringsgaten in de achterwand • Dubbelbaard veiligheidsslot met 2 sleutels • Indicatie waardeberging: € 2.500,- (SAFE 2)

antraciet

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

110.500.0001

7011 sleutelslot

110x220x130

100x215x98

4

0

1,7

€ 163,00

110.500.0002

7021 sleutelslot

160x220x130

155x215x100

6

0

2,7

€ 182,00

110.500.0003

7031 sleutelslot

220x220x130

215x215x100

7

1

3,7

€ 196,00

Juwel 72/76-serie • • • •

Massieve deurdikte 8 mm Massieve rompdikte 3 mm Bevestigingsgaten in de achterwand Dubbelbaard veiligheidsslot met 2 sleutels of elektronisch slot • Indicatie waardeberging: € 2.500,- (SAFE 2) Artikelnr.

Type/Model

lichtgrijs

kleuren zijn indicatief

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

110.400.0020

7203 sleutelslot

175x265x200

167x257x150

10

0

6,2

€ 178,00

110.400.0021

7213 sleutelslot

195x315x200

187x307x150

13

0

8,4

€ 203,00

110.400.0022

7225 sleutelslot

235x365x350

227x357x300

22

1

21,4

€ 255,00

110.400.0023

7236 sleutelslot

295x365x350

287x357x300

26

1

30,7

€ 286,00

110.400.0024

7266 sleutelslot

315x465x350

307x457x300

33

1

42,2

€ 331,00

110.400.0025

7276 sleutelslot

515x365x350

507x357x300

41

1

54,6

€ 328,00

110.400.0031

7613 elektronisch slot

195x315x200

187x307x150

13

0

8,2

€ 271,00

110.400.0032

7623 elektronisch slot

235x365x200

227x357x150

17

1

11,6

€ 299,00

110.400.0040

7626 elektronisch slot

235x365x350

227x357x300

22

1

30,7

€ 333,00

Juwel 79-serie • Formaat ideaal voor in auto, caravan of vakantiehuisje • Massieve deurdikte 8 mm • Massieve rompdikte 2,5 mm • Bevestigingsgaten in de achterwand • Elektronisch slot • Indicatie waardeberging: € 2.500,- (SAFE 2) Artikelnr.

30

Type/Model

antraciet

kleuren zijn indicatief

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

111.100.0025

7921 elektronisch slot

161x221x131

155x215x101

6

0

3,3

€ 260,00

111.100.0026

7931 elektronisch slot

221x221x131

215x215x101

8

1

4,6

€ 281,00


8

Kassa- en aFsToRTKLuIZen

salvus Monopoli afstortkluizen

Specificaties • Indicatie waardeberging: € 2.500,- (SAFE 2) • Massieve wand- en deurdikte: 5 mm • Anti-hengel technologie • Dubbelbaard veiligheidsslot of elektronisch slot met openingsvertraging (Monopoli 3; alleen 2x sleutelslot) • Salvus Monopoli 2 en 3: extra compartiment

De Salvus Monopoli is een serie afstortkluizen met een optimale prijs-kwaliteitverhouding. De Salvus Monopoli is speciaal ontworpen voor gebruik in een (retail)omgeving waarin regelmatig contant betaald wordt.

rAL 7016 (antraciet)

kleuren zijn indicatief

Monopoli 1 Artikelnr.

Type/Model

Monopoli 2

Monopoli 3

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Afstort

Verkoopprijs

111.000.0045

Salvus Monopoli 1

490x340x370

464x330x317

38

69 x 210

€ 384,00

111.000.0048

Salvus Monopoli 1 elo

490x340x370

464x330x317

38

69 x 210

€ 529,00

111.000.0046

Salvus Monopoli 2

812x417x396

797x407x336

70

108 x 299

€ 847,00

111.000.0049

Salvus Monopoli 2 elo

812x417x396

797x407x336

70

108 x 299

€ 992,00

111.000.0047

Salvus Monopoli 3

1000x419x400

567x407x336

95

108 x 299

€ 1.108,00

Juwel elegance deposit De JUWEL ELEGANCE Deposit is een inbraak- en brandwerende kluis, die een optimale bescherming combineert met een fraaie en moderne vormgeving. Deze kluizen zijn uitgevoerd met solide stalen, roterende schoten met een diameter van 25 mm aan drie kanten van de deur en hebben een massieve deurdikte van 8 mm. Het inwerpmechanisme is voorzien van een anti-hengel voorziening. • Elektronisch slot met instelbare openingsvertraging • Indicatie waardeberging: € 12.500,- (SAFE 4) • Brandwering volgens DIN 4102 • 3-zijdige vergrendeling met solide roterende 25 mm schoten • Te verankeren via 9,5 mm gaten in rug en bodem • Massieve deurdikte 8mm • Rompdikte 24,5mm (3+20+1,5) • Inwerpgleuf 10 mm hoog x 200 mm breed antraciet

kleuren zijn indicatief

Artikelnr. 111.000.0020

Type/Model 6242 Elegance deposit

Uitwendige afm.

Inwendige afm.

Gew.

Legborden

Volume

415x415x378

350x353x300

47

1

37

Verkoopprijs € 531,00

Prijzen exclusief BTW. Alle afmetingen zijn aangegeven in HxBxD in mm.

P.46 Plaatsing & verankering

31


8

Kassa- en aFsToRTKLuIZen

Salvus Siena / Florence depositsafes De aanwezigheid van kasgeld in bijvoorbeeld supermarkten, tankstations, cafetaria’s of winkels brengt grote risico’s met zich mee voor het personeel. om overvallen, diefstal en levensbedreigende situaties te voorkomen is het raadzaam zogenaamde inwerpsafes te plaatsen. Het apart afsluitbaar inwerpmechanisme is dusdanig ontworpen dat overtollig kasgeld snel kan worden afgestort.

• Binnenafmeting lade: 100x200x200 (HxBxD in mm) Toepasbaar slot: E H • Elektronisch cijfercombinatieslot rAL 7042 (lichtgrijs) • Indicatie waardeberging: - Siena: € 25.000,- (EN 1143-2 Grade 1) - Florence: € 40.000,- (EN 1143-2 Grade 11) kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

111.000.0021

Siena DI-00

800x560x600

380x390x410

175

1

57

€ 2.045,00

111.000.0022

Siena DI-0

960x560x600

540x390x410

195

1

86

€ 2.110,00

111.000.0023

Siena DI-1

1140x560x600

720x390x410

225

2

115

€ 2.197,00

111.000.0024

Siena DI-2

1320x640x600

900x470x410

275

2

208

€ 2.242,00

111.000.0025

Florence DII-00

800x560x600

380x390x410

220

1

57

€ 2.314,00

111.000.0026

Florence DII-0

960x560x600

540x390x410

245

1

86

€ 2.448,00

111.000.0027

Florence DII-1

1140x560x600

720x390x410

280

2

115

€ 2.610,00

111.000.0028

Florence DII-2

1320x640x600

900x470x410

345

2

208

€ 2.710,00

Salvus depositsafe HS66

Specificaties

De aanwezigheid van kasgeld in supermarkten, cafeteria en in winkels brengt grote risico’s met zich mee voor het personeel. om overvallen, diefstal en levensbedreigende situaties te voorkomen is het raadzaam zogenaamde inwerpsafes te plaatsen. Het apart afsluitbare inwerpmechanisme is dusdanig ontworpen dat overtollig kasgeld snel kan worden afgestort. Een anti-hengel voorziening voorkomt het oneigenlijk ledigen van de Salvus HS66 depositsafe.

• Indicatie waardeberging: € 5.000,- (SAFE 3) • Dubbelbaard veiligheidsslot (2 sleutels) of elektronisch slot met openingsvertraging • Afsluitbaar inwerpmechanisme (dubbelbaard veiligheidsslot; 2 sleutels) • Inwerpgleuf: 25x250 (HxB in mm) • Mogelijkheid tot verankering aan vloer en/of wand • Brandvertragende isolatie volgens DIN 4102 • Massieve deurdikte: 6 mm

Verkoopprijs

rAL 7016 (antraciet)

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

32

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

111.000.0018

Salvus HS66

650x500x500

530x410x400

65

1

87

€ 809,00

111.000.0019

Salvus HS66 elo

650x500x500

530x410x400

65

1

87

€ 933,00


8

Kassa- en aFsToRTKLuIZen

LINCSAFE intelligente afstortkluis

• • • • • •

LINCSAFE is dé oplossing voor het creëren van een gesloten proces voor het verwerken (controleren, tellen en veilig opslaan) van contant geld. Gesloten geldverwerking maakt het mogelijk om de verwerking van het contante geld zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en tegelijkertijd de risico’s van een (gewapende) overval, inbraak en (interne) diefstal te minimaliseren. Met de LINCSAFE creëert u een veilige en consumentvriendelijke winkelomgeving, waarmee u ook nog eens tijd en geld bespaart!

Inbraakwerend volgens SAFE 3 Single biljetlezer (optioneel:MEI bulk biljetlezer) Biljetverwerking: vrij in de kluis Biljetcapaciteit: 400 biljetten Sleutelslot Connectiviteit: Ethernet (optioneel: 3G)

rAL 9005 (zwart)

kleuren zijn indicatief

Artikelnr. 120.900.0100

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Gew.

Verkoopprijs

360x130x220

27

op aanvraag

LINCSAFE Basic

Juwel inwerpsafes 68-serie • Indicatie waardeberging: € 5.000,- (SAFE 3) • Deurdikte 8mm • Rompdikte 4mm • Bevestigingsgaten in achterwand en bodem • Instelbare openingsvertraging van 0 tot 99 minuten • Elektronisch cijfercombinatieslot • Inwerpgleuf 10 mm hoog x 200 mm breed

lichtgrijs

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

111.100.0039

6824

300x370x290

292x362x226

27

1

24

€ 629,00

111.100.0040

6874

610x410x380

602x402x315

58

1

76

€ 952,00

DEPoSITBoX

salvus kassakluizen

• Voorkomt een snelle greep uit de kassa • Eenvoudige, maar doeltreffende bevestiging • Voorzien van solide cilinderslot

• Indicatie waardeberging: € 2.500,- (SAFE 2) • Romp 3 mm plaatstaal • Dubbelbaard veiligheidsslot inclusief 2 sleutels (model 7701) • Elektronisch slot met te programmeren openingsvertraging (model 7703)

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Gew.

Verkoopprijs

111.000.0005

Salvus 7701

300x150x200

10

€ 220,00

111.000.0059

Salvus 7703 elo

340x150x200

10

€ 410,00

111.000.0003

DEPoSITBoX

225x100x190

2

€ 65,00

Prijzen exclusief BTW. Alle afmetingen zijn aangegeven in HxBxD in mm.

P.46 Plaatsing & verankering

33


8

Kassa- en aFsToRTKLuIZen

de intelligente en veilige oplossing voor cash management! LINCSAFE is dé oplossing voor het creëren van een gesloten proces voor het verwerken (controleren, tellen en veilig opslaan) van contant geld. Gesloten geldverwerking maakt het mogelijk om de verwerking van het contante geld zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en tegelijkertijd de risico’s van een (gewapende) overval, inbraak en (interne) diefstal te minimaliseren. Met de LINCSAFE creëert u een veilige en consumentvriendelijke winkelomgeving, waarmee u ook nog eens tijd en geld bespaart!

LInCsaFe Basic • • • • • • •

Inbraakwerend volgens SAFE 3 Single biljetlezer optie: herbruikbare sealbag of closed cash Biljetverwerking: vrij in de kluis Biljetcapaciteit: 400 biljetten Sleutelslot Connectiviteit: Ethernet (optioneel: 3G)

LInCsaFe Pro

LInCsaFe duo

• • • • • • • •

• • • • • • • •

Inbraakwerend volgens EN 1143-1 Grade I MEI single biljetlezer (optie: MEI bulk biljetlezer) MEI cassette (optie: MEI sealbag of inkt) Biljetcapaciteit: 1200 biljetten Elektronisch slot met openingsvertraging LED display met toetsbediening Gebruikersidentificatie middels toetsbediening Connectiviteit: 2 x Ethernet (optioneel: 3G)

Inbraakwerend volgens EN 1143-1 Grade II MEI single biljetlezer (optie: MEI bulk biljetlezer) MEI cassette (optie: MEI sealbag of inkt) Biljetcapaciteit: 2 x 1200 biljetten Elektronisch slot met openingsvertraging 7 inch TFT touchscreen Gebruikersidentificatie via touchscreen Connectiviteit: 2 x Ethernet (optioneel: 3G)

LInCsaFe Webportal • real-time informatie • bediening op afstand • gedetailleerde rapportages/audit • gebruikersbeheer

Artikelnr.

34

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Gew.

Verkoopprijs

120.900.0100

LINCSAFE Basic

360x130x220

27

op aanvraag

120.900.0200

LINCSAFE Pro

430x175x391

32

op aanvraag

120.900.0300

LINCSAFE Duo

804x470x600

190

op aanvraag


9

WaaRdeKasTen

sistec inbraakwerende waardekast s1 Sistec ontwierp een inbraakwerende kast voor toepassing in het kader van een breed opgezette moderne beveiligingsplanning. Met een Sistec waardenkast creëert u een veilige bergplaats voor een verscheidenheid aan waardevolle zaken die veel ruimte in beslag nemen zoals bijvoorbeeld geluidsapparatuur, medicijnen, sieraden, GSM- en computeronderdelen. De kast vergroot niet alleen uw gevoel van veiligheid maar staat ook, in de zeldzame ogenblikken dat het er echt op aankomt, als een rots in de branding.

Specificaties • Indicatie waardeberging € 5.000,- (SAFE 3) • Elektronisch cijfercombinatieslot met sleutelslot • Interieur: vier systeemlegborden • 3 mm kwaliteitsstaal

y• lit

man Qua er G

Toepasbaar slot: op aanvraag

Sin

c

e

198

rAL 7035 (lichtgrijs)

1

kleuren zijn indicatief

Artikelnr. 110.300.0111

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Legborden

Volume

1800x1000x550

1794x994x500

245

4

892

S1

Verkoopprijs € 2.221,00

)

salvus Firmo waardekast • • • • • • • •

Brandvertragende isolatie volgens DIN 4102 Standaard met vier systeemlegborden voor A4 hangmappen Dubbelbaard veiligheidsslot met twee sleutels Inbraakwerendheid Grade I getest en gecertificeerd (EN 1143-1) Hoogwaardig staal voor optimale inbraakvertraging Zwaar inbraakvertragend door 7 schoten Kleur: Zwart (RAL 9005) Indicatie waardeberging € 25.000,- (Grade 1)

Toepasbaar slot:

C

E

H

rAL 9005 (zwart)

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afm.

Inwendige afm.

Gew.

Legborden

Volume

130.100.0017

Salvus Firmo

1920x930x520

1770x810x400

365

4

573

180.700.0005

Extra legbord

180.700.0083

Uittrekb. hangmappenframe

Verkoopprijs € 2.820,00 € 35,00 € 209,00

Prijzen exclusief BTW. Alle afmetingen zijn aangegeven in HxBxD in mm.

P.46 Plaatsing & verankering

35


10

WaPenKLuIZen

salvus Modena wapenkluizen Salvus heeft de Modena serie wapenkluizen ontwikkeld voor de veilige opslag van lange wapens en munitie. Wapens en munitie kunnen, dankzij het apart afsluitbare binnenvak, apart van elkaar worden opgeborgen. Hiermee voldoen de wapenkluizen volledig aan de wapenwetgeving. • • • •

Indicatie waardeberging: 2.500,- (SAFE 2) Dubbelbaard veiligheidsslot incl. 2 sleutels Afsluitbaar binnenvak voor munitie: • Modena 1 en 2: 220x292x210 (HxBxD in mm) • Modena 3: 220x372x210 (HxBxD in mm) Voorzien van twee pompstokhouders

Toepasbaar slot:

A

C

E

G

rAL 7016 (antraciet)

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Wapenhouders

Gew.

Verkoopprijs

112.000.0038

Salvus Modena 1

1250x300x280

1022x292x220

5

66

€ 440,00

112.000.0039

Salvus Modena 2

1500x300x280

1272x292x220

5

71

€ 520,00

112.000.0040

Salvus Modena 3

1500x380x280

1272x372x220

6

88

€ 559,00

salvus salerno pistoolkluis Wie een vergunning heeft voor het hebben van wapens en/of munitie moet, als de wapens en bijbehorende munitie thuis worden gehouden, ervoor zorgen dat deze worden opgeborgen in deugdelijk afgesloten, en voor onbevoegden niet gemakkelijk bereikbare bergplaatsen zoals een pistoolkluis. De Salvus Salerno kan verankerd worden via zowel bodem (2x) als de achterwand (2x). Hierdoor voldoet de kluis aan alle gestelde eisen van de wet Wapen en Munitie. • • • • •

Dubbelbaards veiligheidsslot, inclusief 2 sleutels Indicatie waardeberging: € 2.500,- (SAFE 2) Afm. binnenvak: 140x444x220 (HxBxD in mm) Verankeringsgaten: 2x in de achterwand / 2x in de bodem Kleurstelling: lichtgrijs (rAL 7035)

rAL 7035 (lichtgrijs)

kleuren zijn indicatief

Artikelnr. 112.000.0059

36

Type/Model Salvus Salerno

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Binnenvak

Volume

350x450x320

200x444x245

25

1

21

Verkoopprijs € 201,00


10

WaPenKLuIZen

Juwel 8-vaks pistoolkluisunit Een dienstwapen is alleen veilig in handen van de bezitter. Als het wapen niet gebruikt wordt, hoort het achter slot en grendel, veilig opgeborgen zodat niemand eraan kan komen. JUWEL biedt de gewenste optimale veiligheid. De Juwel pistoolkluizen zijn uitermate solide geconstrueerd. Elke unit is voorzien van een dubbelbaardveiligheidsslot met twee sleutels en hardstalen schoten die garant staan voor een optimale versluiting. ze worden geleverd als 8 vaks-modules die onderling worden verbonden tot één hecht verankerd systeem. Door de modulebouw zijn de pistoolkluisunits makkelijk te verplaatsen of in aantal uit te breiden. Juwel zorgde bovendien voor een ergonomisch aantrekkelijke vormgeving.

Specificaties • Opgebouwd uit hoogwaardig staal • Deurdikte: 8 mm • Rompdikte: 6 mm • Gewicht: ca. 120 kg • Dubbelbaard klavierslot inclusief 2 sleutels • Optioneel met elektronisch- of cilinderslot • Verankering aan de muur en koppeling onderling mogelijk • Onbeperkt uitbreidbaar • Inclusief nummering naar wens (opgeven bij bestelling) • Kleur: RAL 7035 (grijs) • Indicatie waardeberging € 2.500,- (SAFE 2)

rAL 7035 (lichtgrijs)

kleuren zijn indicatief

Artikelnr. 112.000.0001

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Volume

Verkoopprijs

1760x220x350

194x200x330

120

8 x 12,8

€ 1.916,00

4091 8-vaks unit

sistec 16-vaks pistoolkluisunit De nieuwe onderling koppelbare Sistec pistoolkluisunit is ontwikkeld naar de laatste richtlijnen om het wapen apart van de munitie te kunnen opbergen. Ieder van de 16 pistoolvakken is daarom voorzien van een afsluitbaar vak. Alle vakken zijn uitgerust met dubbelbaard veiligheidssloten. De afmetingen van de unit zijn afgestemd op de meest gangbare handwapens. De nieuwe Sistec 16-vaks pistoolkluisunit maakt het mogelijk om wapens efficiënt en veilig op te bergen. Uiteraard kan een C2000 portofoon worden opgeborgen in het wapenvak en eventuele pepperspray in het munitievak. In de standaarduitvoering zijn de vakken voorzien van een 3mm deur. om de controle op de aanwezigheid van wapens te vergemakkelijken is er ook een uitvoering leverbaar waarvan een groot gedeelte van de deur is uitgevoerd in 9,5 mm Lexan® Margard. Dit krasvaste en uvbestendige materiaal is ook bestand tegen herhaalde zware slagen met harde voorwerpen.

opties •

• Sokkel met een hoogte van 200mm • Afdekplaten voor buitenste zijwanden • Hoofdsleutelsysteem • Met Lexan® Margard uitgevoerde deur voor eenvoudige optische controle • Nummering

y• lit

man Qua er G

Sin

c

e

198

1

rAL 7035 (lichtgrijs)

kleuren zijn indicatief

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Verkoopprijs

16-vaks unit

1652x306x314

100x300x300

125

op aanvraag

16-vaks unit met Lexan

1652x306x314

100x300x300

125

op aanvraag

Prijzen exclusief BTW. Alle afmetingen zijn aangegeven in HxBxD in mm.

P.46 Plaatsing & verankering

37


11

vLoeRKLuIZen

hamber eM vloerkluizen

haMBeR

VLoErKLUIzEN

De EM vloerkluizen van Hamber Safes zijn speciaal ontworpen voor het veilig opbergen van kostbaarheden zoals juwelen en contant geld. De ruime opening zorgt voor een gemakkelijke toegang , terwijl de soft line bekleding uw kostbaarheden een comfortabel onderkomen biedt.

Specificaties • • • • • • • • •

Indicatie waardeberging: € 12.500,- (SAFE 4) ontworpen voor verborgen plaatsing in betonnen vloeren Met de juiste bevestigingsmiddelen ook geschikt voor houten vloeren Snel kostbaarheden en geld plaatsen via 137,5 mm opening Soft line bekleding aan de binnenkant zorgt ervoor dat uw kostbaarheden niet beschadigen Uitgevoerd met VdS gecertificeerd sleutelslot inclusief twee sleutels Kluisdeur: liefst 22 mm dik met anti-boor bescherming Hoge brandwerendheid (bij correcte plaatsing) ook beschikbaar als afstortkluis (deposit) inclusief 4 afstortkokers

rAL 3020 (rood)

HAMBER Artikelnr.

38

Type/Model

kleuren zijn indicatief

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Kokers

Volume

Verkoopprijs

111.200.0006

Hamber EM-8

303x203x203

200x200x190

8

11

€ 497,00

111.200.0007

Hamber EM-10

362x254x254

250x250x240

16

15

€ 557,00

111.200.0008

Hamber EM-10 deposit

362x254x254

250x250x240

16

15

€ 697,00

111.200.0009

Hamber EM-12

413x305x305

300x300x290

22

26

€ 634,00

111.200.0010

Hamber EM-12 deposit

413x305x305

300x300x290

22

26

€ 773,00

180.700.1024

Hamber afstortkoker

4

4 1

€ 7,00


12

sLeuTeLKLuIZen en -KasTen

JuWeL

SLEUTELKLUIzEN

Juwel sleutelkluizen • • • •

8 mm massieve deur Geschikt voor in- als opbouw Voorzien van vier verankeringsgaten Indicatie waardeberging: € 2.500 (SAFE 2)

7061 / 7071

7081 / 7091

7161 / 7171

7961 / 7971

7183 / 7193

7162 / 7172

lichtgrijs

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Specificaties

Uitwendige afmetingen

Gew.

112.100.0035

Juwel sleutelkluis 7061

112.100.0036

Verkoopprijs

40 haken; dubbelbaard veiligheidsslot

410x330x130

15

€ 249,00

Juwel sleutelkluis 7071

120 haken; dubbelbaard veiligheidsslot

410x330x130

16

€ 279,00

112.100.0037

Juwel sleutelkluis 7081

40 haken; cilinderslot

410x330x130

15

€ 260,00

112.100.0033

Juwel sleutelkluis 7091

120 haken; cilinderslot

410x330x130

16

€ 294,00

112.100.0038

Juwel sleutelkluis 7161

40 haken; mechanisch cijfercombinatieslot

410x330x130

15

€ 318,00

112.100.0043

Juwel sleutelkluis 7171

120 haken; mechanisch cijfercombinatieslot

410x330x130

16

€ 363,00

112.100.0046

Juwel sleutelkluis 7961

40 haken; elektronisch slot Juwel runner

410x330x130

15

€ 384,00

112.100.0047

Juwel sleutelkluis 7971

120 haken; elektronisch slot Juwel runner

410x330x130

16

€ 426,00

112.100.0106

Juwel sleutelkluis 7183

40 haken; elektronisch slot + noodsleutel

410x330x130

15

€ 690,00

112.100.0107

Juwel sleutelkluis 7193

120 haken; elektronisch slot + noodsleutel

410x330x130

16

€ 717,00

112.100.0039

Juwel sleutelkluis 7162

40 haken; elektronisch slot Basic

410x330x130

15

€ 671,00

112.100.0044

Juwel sleutelkluis 7172

120 haken; elektronisch slot Basic

410x330x130

16

€ 698,00

Prijzen exclusief BTW. Alle afmetingen zijn aangegeven in HxBxD in mm.

P.46 Plaatsing & verankering

39


12

sLeuTeLKLuIZen en -KasTen

salvus grade 0 sleutelkluis • Sleutelslot of elektronisch slot • Gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 1143-1 Grade 0 • Indicatie waardeberging: € 12.500,- (Grade 0)

antraciet

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Specificaties

Uitwendige afm.

Inwendige afm.

Gew.

112.100.0050

Salvus sleutelkluis 56s

112.100.0051

Verkoopprijs

56 haken; dubbelbaard veiligheidsslot

420x500x210

360x420x95

45

€ 520,00

Salvus sleutelkluis 56e

56 haken; elektronisch slot

420x500x210

360x420x95

45

€ 768,00

112.100.0052

Salvus sleutelkluis 100s

100 haken; dubbelbaard veiligheidsslot

600x500x210

520x420x95

62

€ 610,00

112.100.0053

Salvus sleutelkluis 100e

100 haken; elektronisch slot

600x500x210

520x420x95

62

€ 859,00

112.100.0054

Salvus sleutelkluis 183s

183 haken; dubbelbaard veiligheidsslot

800x600x210

720x520x95

99

€ 809,00

112.100.0055

Salvus sleutelkluis 183e

183 haken; elektronisch slot

800x600x210

720x520x95

99

€ 1.057,00

Salvus Garagesafe • Sleutelslot of elektronisch slot met noodsleutel • Geleverd met 1 uittrekbaar sleutelpaneel (100 haken) • Met afsluitbaar binnenvak • Indicatie waardeberging: € 5.000,- (SAFE 3)

antraciet

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

40

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Verkoopprijs

112.100.0048

Garagesafe sleutelslot

1110x500x550

1010x410x450

110

€ 1.208,00

112.100.0049

Garagesafe elektronisch + noodsleutel

1110x500x550

1010x410x450

110

€ 1.476,00

180.700.0173

Extra (uittrekbaar) sleutelpaneel (100h)

750x450

10

€ 294,00


12

sLeuTeLKLuIZen en -KasTen

Codebox elektronische sleutelkasten Sleutelkast voorzien van veelzijdig elektronisch slot. romp vervaardigd uit 1,5mm staalplaat, deur 4mm • 10 cijferige toetsenbord • Mogelijkheid voor managercode • Akoestische waarschuwing bij open deur • Genummerde sleutelhaken • LED display • Stroomvoorziening middels 4 AA batterijen

CodeBox Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Specificaties

Verkoopprijs

150.200.0074

CoDEBoX 27

360x300x100

Elektronische Sleutelkast met 27 haken

€ 140,00

150.200.0075

CoDEBoX 72

450x360x120

Elektronische Sleutelkast met 72 haken

€ 172,00

MasterLock sleutelberging De MasterLock sleutelboxen zijn handig en geruststellend, ze maken het mogelijk om sleutels te beschermen en te delen. Hiervoor beschikt elke MasterLock over o.a. de volgende kenmerken: • Hoge weerstand tegen slaan en zagen • Weerbestendig huis dankzij beschermende kap • Discrete bevestiging aan de muur • Persoonlijke code

Mini

Hangslot

XXL

Button

Heavy

MasTeRLoCK Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Specificaties

Verkoopprijs

150.200.0025

Masterlock mini

121x83x32

Solide metalen huis, persoonlijke combinatie

€ 35,00

150.200.0060

Masterlock XXL

146x106x52

Extra groot, ook geschikt voor keycards, passen

€ 42,00

150.200.0063

Masterlock hangslot

105x85x35

Met beugel tbv het ophangen aan bv. deurknoppen

€ 38,00

150.200.0062

Masterlock button

132 x 98 x 60

Herprogrammeerbaar drukknop combinatieslot

€ 51,00

150.200.0073

Masterlock Heavy

145 x 105 x 45

Extra zware uitvoering, persoonlijke combinatie

€ 47,83

Prijzen exclusief BTW. Alle afmetingen zijn aangegeven in HxBxD in mm.

P.46 Plaatsing & verankering

41


13

oveRIge oPBeRgMIddeLen

MaILBox • • • • • • •

Verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart, blauw en groen Geheel van metaal vervaardigd Eenvoudig te legen Weerbestendige coating Solide cilinderslot met 2 sleutels Postopening conform wettelijke eisen Inclusief montagemateriaal

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Kleurnummer

Gew.

Volume

Verkoopprijs

550.200.0075

MAILBOX zwart/aluminium

470x340x170

RAL 9005 / 9006

5

27

€ 67,50

550.200.0073

MAILBOX wit

470x340x170

RAL 9003

5

27

€ 67,50

550.200.0074

MAILBOX groen

470x340x170

RAL 6009

5

27

€ 67,50

550.200.0072

MAILBOX blauw

470x340x170

RAL 5011

5

27

€ 67,50

CashBox Specificaties: • • • •

Geheel van metaal vervaardigd Scharnierend deksel met verzonken handvat Solide cilinderslot met twee sleutels Cashbox 5 uitgevoerd met extra kofferhandgreep voor veilig transport

CASHBoX blauw

Artikelnr.

42

EUro-MUNT inzetbak zwart

Type/Model

Specificaties

Uitwendige afmetingen

Verkoopprijs

150.100.0008

CASHBOX 1

blauw

80x152x118

€ 10,00

150.100.0009

CASHBOX 2

blauw

90x200x160

€ 12,00

150.100.0010

CASHBOX 3

blauw

90x250x180

€ 15,00

150.100.0011

CASHBOX 4

blauw

90x300x240

€ 19,00

150.100.0012

CASHBOX 5

blauw; kofferhandgreep + inzetbak

102x355x275

€ 44,00

150.100.0013

EUROTRAY 2

€-inzetbak t.b.v. Cashbox 2

€ 3,00

150.100.0014

EUROTRAY 3

€-inzetbak t.b.v. Cashbox 3

€ 4,00

150.100.0015

EUROTRAY 4

€-inzetbak t.b.v. Cashbox 4

€ 5,00


13

oveRIge oPBeRgMIddeLen

KeYBox sleutelkasten

• Sleutelkast, vervaardigd uit 1 mm staalplaat, met afgeronde hoeken • Voorzien van cilinderslot. Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Specificaties

Verkoopprijs

150.200.0020

KEYBOX 10

110x160x70

Sleutelkast met 10 haken

€ 10,00

150.200.0021

KEYBOX 20

200x160x80

Sleutelkast met 20 haken

€ 14,00

150.200.0022

KEYBOX 45

300x240x80

Sleutelkast met 45 haken

€ 23,00

150.200.0023

KEYBOX 93

300x240x80

Sleutelkast met 93 haken, 1 tussenpaneel

€ 36,00

150.200.0017

KEYBOX 200

400x320x120

Sleutelkast met 200 haken, 1 tussenpaneel

€ 117,00

150.200.0019

KEYBOX 300

480x380x120

Sleutelkast met 300 haken, 2 tussenpanelen

€ 167,00

150.200.0024

KEYBOX noodsleutelkast

150x120x40

Inclusief hamer

€ 14,00

dePosITBox

rAL 7016 (antraciet)

• Voorkomt een snelle greep uit de kassa • Eenvoudige, maar doeltreffende bevestiging • Voorzien van solide cilinderslot Artikelnr. 111.000.0003

kleuren zijn indicatief

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Gew.

225x100x190

2

Uitwendige afmetingen

Gew.

65x150x203

2

DEPoSITBoX

Verkoopprijs € 65,00

TRaveLBox

• Ideaal voor montage in auto, caravan, boten, thuis en kantoor • Solide cilinderslot met twee sleutels • Compleet met slede en montagemateriaal Artikelnr. 150.100.0016

Type/Model TrAVELBoX

Verkoopprijs € 19,00

saFeBox • • • •

Safebox voor het opbergen van uw documenten en kostbaarheden Elektronisch slot (incl. batterijen en noodsleutel) Ook verkrijgbaar in hoteluitvoering Safebox 3: geschikt voor het opbergen van laptops (tot 15")

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afm.

Inwendige afm.

Gew.

Legborden

Volume

Verkoopprijs

110.400.0001

Safebox 1

250x350x250

247x347x194

10

0

21

€ 70,00

110.400.0002

Safebox 2

300x380x300

297x377x244

14

1

33

€ 92,00

110.400.0003

Safebox 3

250x438x400

247x435x344

17

1

42

€ 116,00

Prijzen exclusief BTW. Alle afmetingen zijn aangegeven in HxBxD in mm.

P.46 Plaatsing & verankering

43


13

oveRIge oPBeRgMIddeLen

Sentry documenten/media-boxen

Sentry is wereldleider op het gebied van brand- en waterwerende documenten/media-boxen, en streeft de hoogste normen na op het vlak van design, productie en certificering. of u nu privé of zakelijk op zoek bent naar bescherming tegen brand of water, of een manier om (digitale) documenten en waardevolle spullen op te bergen; het Sentry assortiment biedt u de juiste oplossing.

sentry 1200 documentenbox • 30 minuten gecertificeerde brandwerendheid voor papier • 30 minuten ETL geverifieerde brandwerendheid voor CD’s, DVD’s, USB-sticks en Harddisks • Compact formaat, afgeronde hoeken, ergonomische handgreep • Afsluitbaar dmv sleutelslot

antraciet

sentry 2460 documentenbox • 30 minuten gecertificeerde brandwerendheid voor papier • 30 minuten ETL geverifieerde brandwerendheid voor CD’s, DVD’s, USB-sticks en Harddisks • Geschikt voor documenten op A4 formaat • Afsluitbaar dmv RPT-sleutelslot

zwart

sentry F2300 documentenbox • 60 minuten gecertificeerde brandwerendheid voor papier • 60 minuten ETL geverifieerde brandwerendheid voor CD’s, DVD’s, USB-sticks en harddrives • Waterwerend door speciale sealing • Geschikt voor documenten op A4 formaat • Afsluitbaar dmv RPT-sleutelslot

antraciet

sentry P008e reiskluis • Instelbaar elektronisch slot (2 gebruikerscodes) • Noodsleutelvoorziening • Staalkabel voor extra diefstalpreventie • Duurzame massief stalen constructie • Praktische koffergreep

zwart

sentry esB-3 reiskluis • Instelbaar elektronisch slot (2 gebruikerscodes) • Noodsleutelvoorziening • Staalkabel voor extra diefstalpreventie • Dubbelwandige solide stalen constructie • Zachte bekleding aan de binnenkant • Praktische koffergreep

44

zwart

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Volume

Verkoopprijs

150.400.0021

Sentry 1200

155x362x284

89x305x191

6

5

€ 61,00

150.400.0005

Sentry 2460

159x387x308

97x330x219

8

7

€ 92,00

150.400.0006

Sentry F2300

191x387x378

130x327x241

15

10

€ 113,00

150.100.0027

Sentry P008E

74x254x201

48x249x180

2

2

€ 62,00

150.100.0028

Sentry ESB-3

141x325x265

110x300x230

5

7

€ 77,00


14

BRandWeRende LadeKasTen

Salvus Duo/Quatro ladekasten De Salvus brandwerende ladekasten zijn getest door het Europese testinstituut SP en voldoen aan de zwaarste eisen op het gebied van brandwerendheid. Hierbij heeft de ladekast succesvol een brandwerende test (1000°C) doorstaan van maar liefst 60 minuten.

saLvus LADEK ASTEN

Uniek bij de Salvus ladekasten is de plaatstalen binnenmantel. Wanneer bij brand één of meer lades openstaan, is de inhoud van de gesloten lades nog steeds brandwerend en veilig opgeborgen!

Specificaties • 60 minuten gecertificeerde brandwerendheid (NT Fire 017 60P) • Centrale versluiting met precisieslot • Standaard voorzien van een verstelbaar hangmappenframe • Homogene brandwerende isolatie per lade • Binnenafmetingen per lade: 288x388x670 (HxBxD in mm) • Kleur: RAL 9002 (lichtgrijs)

rAL 9002 (lichtgrijs)

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.

Type/Model

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Volume

Verkoopprijs

130.300.0020

Salvus Duo

729x501x756

288x388x670

108

150

€ 1.320,00

130.300.0021

Salvus Quatro

1409x501x756

288x388x670

189

300

€ 1.774,00

sentry brandwerende ladekast

Specificaties

De Sentry brandwerende ladekasten zijn op hun brandwerendheid beproefd bij het oudste testinstituut ter wereld; het Amerikaanse Underwriters' Laboratories (UL) heeft de ladekast gedurende 60 minuten getest bij een temperatuur van circa 1000 Celcius. Direct gevolgd door een valtest van ongeveer 9,15 meter.

• Isolatie rondom iedere lade! • Binnenafmetingen per lade: 260x384x508 (HxBxD) • Stalen binnenmantel: voorkomt dat stof uit het isolatiemateriaal in aanraking komt met uw documenten. Bovendien zorgt dit voor een betere inbraakbeveiliging • Lades voorzien van blokkeerinrichting • Centrale versluiting door cilinderslot (2 sleutels) • Kleur: lichtgrijs (RAL 9002)

Na de zogenaamde 'sweat out' (de ladekast blijft langere tijd in de afkoelende oven) bleek dat de binnentemperatuur tijdens de test ruim binnen de norm is gebleven en daarmee de zware beproeving succesvol heeft doorstaan.

rAL 9002 (lichtgrijs)

kleuren zijn indicatief

Artikelnr. 130.300.0022

Type/Model Sentry brandwerende ladekast

Uitwendige afmetingen

Inwendige afmetingen

Gew.

Volume

1360x498x635

260x384x508

240

203

Verkoopprijs € 1.395,00

Prijzen exclusief BTW. Alle afmetingen zijn aangegeven in HxBxD in mm.

P.46 Plaatsing & verankering

45


PLa aTsIng & veRanKeRIng Wij besteden veel aandacht en zorg aan de aflevering van onze producten. De levering en eventuele plaatsing van (zware) kluizen vraagt om een vakkundige benadering.Voordat de kluizen en kasten ons magazijn verlaten, ondergaan ze een nauwkeurige kwaliteitscontrole. Standaard vindt levering onuitgepakt plaats op de begane grond, net achter de eerste sluiting zonder enig verticaal transport op of bij het afleveradres. Wanneer de levering niet op deze wijze kan geschieden in verband met de maatvoering van de toegangsdeur tot het afleveradres, geschiedt de levering voor de eerste sluiting. De toegangsweg naar de eerste sluiting van het afleveradres dient, in verband met de toegankelijkheid per pallettruck, verhard en vlak te zijn. Wanneer de kluis tevens geplaatst of verankerd dient te worden, kunnen wij dit tegen een aantrekkelijke meerprijs geheel voor u verzorgen. In onderstaande tabel vindt u de prijs voor het plaatsen en verankeren van de kluis of kast op de begane grond of op een etage die per lift bereikbaar is.

Artikelnummer

omschrijving

180.900.0008

Plaatsing gewicht: 1 - 150 kg

180.900.0009

Plaatsing gewicht: 151 - 250 kg

€ 128,00

180.900.0010

Plaatsing gewicht: 251 - 500 kg

€ 217,00

180.900.0011

Plaatsing gewicht: 501 - 800 kg

€ 272,00

180.900.0012

Plaatsing gewicht: 801 - 1200 kg

€ 337,00

180.900.0013

Meerprijs verankering (alleen i.c.m. plaatsing)

*Tarieven voor plaatsing en verankering zijn geldig in de gehele Benelux. 46

Netto meerprijs € 98,00

€ 65,00


think safe elektronisch slot ‘eco’ • Instapmodel met uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding

• 1 gebruikercode en 1 managercode • Geïntegreerd batterijvak

Slotoptie

Artikelnummer

Omschrijving

Toepassing

Verkoopprijs incl. montage

A

180.500.0302

Elektronisch slot ‘Eco’

in plaats van standaardslot

€ 150,00

B

180.500.0303

Elektronisch slot ‘Eco’

extra naast standaardslot

€ 180,00

SloTeNoVeRzIcHT

SloTeNoVeR zIcHT

elektronisch slot ‘Basic’ • Gecertificeerd volgens EN 1300 (Klasse B) en VdS Klasse II • 1 gebruikercode en 1 managercode

• Openingsvertraging (via toetsenbord programmeerbaar) • Geïntegreerd batterijvak

Slotoptie

Artikelnummer

Omschrijving

Toepassing

Verkoopprijs incl. montage

c

180.500.0304

Elektronisch slot ‘Basic’

in plaats van standaardslot

€ 295,00

D

180.500.0305

Elektronisch slot ‘Basic’

extra naast standaardslot

€ 325,00

elektronisch slot ‘Multicode’ • • •

Gecertificeerd volgens EN 1300 (Klasse B) en VdS Klasse II 8 gebruikercodes en 1 managercode Dubbelcode

• • • •

Geldloperfunctie Mogelijkheid tot aansluiting op stil alarm Openingsvertraging (toetsenbord programmeerbaar) Geïntegreerd batterijvak

Slotoptie

Artikelnummer

Omschrijving

Toepassing

Verkoopprijs incl. montage

e

180.500.0306

Elektronisch slot ‘Multicode’

in plaats van standaardslot

€ 449,00

f

180.500.0307

Elektronisch slot ‘Multicode’

extra naast standaardslot

€ 479,00

elektronisch slot met noodsleutel • • •

Gecertificeerd volgens EN 1300 (Klasse B) en VdS Klasse II Tot 30 gebruikercodes 2 managercodes

• • • •

Noodsleutelfunctie Instelbare openingsvertraging 0-99 min. Geïntegreerd batterijvak Optionele auditmogelijkheid

Slotoptie

Artikelnummer

Omschrijving

Toepassing

G

180.500.0486

Elektronisch slot + noodsleutel

in plaats van standaardslot

Verkoopprijs incl. montage € 515,00

elektronisch slot ‘MiniTech’ • Gecertificeerd volgens EN 1300 (Klasse B) en VdS Klasse II • 8 gebruikerscodes, 1 mastercode, 1 managercode en 1 override • Dubbelcode mogelijk • Mogelijkheid tot aansluiting op stil alarm

• • • • •

Mogelijkheid tot openingsvertraging Mogelijkheid voor Tijdslot met meerdere openingsperiodes Mogelijkheid voor Audit (900 gebeurtenissen) Optioneel: eenmalige codes Geïntegreerd batterijvak

Slotoptie

Artikelnummer

Omschrijving

Toepassing

Verkoopprijs incl. montage

H

180.500.0461

Elektronisch slot ‘MiniTech’

in plaats van standaardslot

€ 565,00

I

180.500.0462

Elektronisch slot ‘MiniTech’

extra naast standaardslot

€ 595,00

Het juiste slot niet gevonden? Neem contact met ons op en wij informeren u graag over de uitgebreide mogelijkheden.

47


nautasecurity.com nauta.com

Nauta Security Storage BV Tel. +31 (0)342-455000 Fax +31 (0)342-420422 ď Š info@nautasecurity.com nautasecurity.com

Hanzeweg 10 3771 NG Barneveld Nederland

rev.5/14

Nauta BV Tel. +31 (0)342-455000 Fax +31 (0)342-492657 ď Š info@nauta.com nauta.com

Profile for Nauta Group BV

Kluizencatalogus-Nauta-Belgie  

Kluizencatalogus-Nauta-Belgie

Kluizencatalogus-Nauta-Belgie  

Kluizencatalogus-Nauta-Belgie